PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA"

Transkrypt

1

2 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wprowadzenie Cel i zakres realizacji inwestycji Parametry pracy instalacji Opis procesów przetwarzania odpadów w zakładzie Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Lokalizacja położenie administracyjne, stan formalno-prawny Istniejący stan zagospodarowania i morfologia terenu Obszary i obiekty podlegające ochronie, zabytki Budowa geologiczna rejonu inwestycji Warunki geomorfologiczne i sytuacja hydrograficzna Warunki hydrogeologiczne rejonu inwestycji Demografia Prognozowana ilość i rodzaj odpadów CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Budynek biurowo socjalny (B1) Zbiornik bezodpływowy (B2) Miejsca postojowe dla samochodów osobowych (B3) Waga samochodowa 1 szt. (B4) Portiernia (B5) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (B6) Hala sortowni (B7) Plac do magazynowania odpadów wielkogabarytowych (B9) Wiata do magazynowania odpadów wielkogabarytowych (B10) Wiata na surowce wtórne (B11) Wiata na komponenty do produkcji paliwa alternatywnego (B12) Plac magazynowy komponentów do produkcji paliwa lub paliwa alternatywnego (B13) oraz wiat magazynowych na szkło (B13a) Plac magazynowy odpadów zielonych (B15) Hala modułu wstępnego przygotowania wsadu (B16) Reaktor stabilizacji beztlenowej (B17) i rezerwa pod (B17 ) Hala stabilizacji tlenowej, reaktory stabilizacji tlenowej (B18) i rezerwa pod (B18 ) Moduł odwadniania odpadów po stabilizacji beztlenowej Instalacja biogazu Instalacja oczyszczania biogazu (B17a) Moduł oczyszczania powietrza poprocesowego (B23, B23 i B24) Zbiornik na odcieki (B25) Wiata dojrzewania stabilizatu (B26) Plac dojrzewania stabilizatu (B27) str. 2 z 137

3 Zbiornik na wody opadowe i roztopowe oraz ścieki opadowe (B28) Garaże z zapleczem warsztatowym (B29) Magazyn odpadów niebezpiecznych (B30) Myjka samochodowa (B31) Place manewrowe Drogi wewnętrzne Tereny zielone Sieć wodociągowa Sieć kanalizacji deszczowej Sieć kanalizacji odciekowej z układem oczyszczania odcieków Sieć ciepłownicza Sieć elektroenergetyczna i stacja transformatorowa Ogrodzenie terenu Połączenie planowanej inwestycji z przedsięwzięciem realizowanym w ramach Kontaktu nr 1b Przewidywane wyposażenie obiektów budowlanych Wymagania Zamawiającego w stosunku do instalacji technologicznych i instalacji z nimi powiązanych. 88 str. 3 z 137

4 Definicje i skróty stosowane w niniejszym dokumencie BAT- Najlepsze Dostępne Techniki; BIOZ - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia; CS Centralna sterowania zlokalizowana w pomieszczeniu sterowni sortowni Działanie działanie w ramach II Priorytetu POIiŚ (Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi) Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych; DoŚU - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia; Eksploatacja próbna - eksploatacja po rozruchu i przekazaniu do eksploatacji prowadzona przy udziale Wykonawcy; Fermentacja sucha pozioma/stabilizacja beztlenowa - proces jednostopniowy mezofilny lub termofilny prowadzony bez udziału tlenu, który przebiega w zamkniętej komorze o przepływie poziomym, z zastosowaniem mechanicznego mieszania w trakcie prowadzenia procesu fermentacji, o dopuszczalnej średniej zawartości suchej masy w materiale fermentacyjnym nie mniejszej niż 35 %. Inwestor, Zamawiający - Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie Witaszyczki 1a; Inżynier Kontraktu, IK - oznacza osobę/zespół osób powołaną/y przez Zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego. MBP - mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów; Oferta - oznacza wycenioną propozycję Wykonawcy złożoną Zamawiającemu na zaprojektowanie, wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie wszelkich usterek zgodnie z zapisami Zamówienia, PCV - polichlorek winylu, tworzywo sztuczne; PE - polietylen, tworzywo sztuczne; PET politereftalan etylenu, tworzywo sztuczne; PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy; Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Zamówieniu jako Podwykonawca lub każdą inną osobę wyznaczoną jako Podwykonawca dla części Robót oraz prawnych następców tych osób POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Porozumienie - Porozumienie Międzygminne podpisane w Jarocinie 7 października 2008 roku skupiające 17 miast i gmin PP - polipropylen, tworzywo sztuczne; Przedmiot zamówienia, Zamówienie, Zadanie, Projekt, Inwestycja - oznaczają zakres pn.: Budowa części biologicznej i mechanicznej ZZO Jarocin bez zespołu kogeneracyjnego. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin PS - polistyren, tworzywo sztuczne; RDF (Refuse Derived Fuel) - wysokokaloryczna frakcja odpadów wysortowana z opadów komunalnych; komponent paliwa alternatywnego; RIPOK - Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych; Rozporządzenie o MBP Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012, poz. 1052) str. 4 z 137

5 SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca - wyłoniony na podstawie przetargu; oznacza osobę fizyczną lub prawną, której Oferta została zatwierdzona przez Zamawiającego, a także następców uzyskujących prawo do tego tytułu; WZ Wymagania Zamawiającego; ZGO lub Zakład - Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie ZOK - zmieszane odpady komunalne; ZSEiE - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; Urządzenia NIR 1 - separator optopneumatyczny wydzielający tworzywa sztuczne bez PCV NIR 2 - separator optopneumatyczny wydzielający papier NIR 3 separator optopneumatyczny wydzielający RDF NIR 4 separator optopneumatyczny wydzielający PE/PP lub PET str. 5 z 137

6 Obiekty PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY B1 - budynek socjalny B2 - zbiornik na ścieki sanitarne B3 - miejsca postojowe dla samochodów osobowych B4 - waga zadaszona B5 - portiernia B6 - PSZOK B7 - hala sortowni B9 - plac magazynowy odpadów wielkogabarytowych B10- wiata na odpady wielkogabarytowe B11 - wiata na surowce wtórne. B12 - wiata na RDF B13 - plac magazynowy RDF B14 - ciąg komunikacyjny B15 - plac magazynowy odpadów zielonych B16 - moduł przygotowania wsadu B17 - komora fermentacyjna B17 - rezerwa terenu pod komorę fermentacyjną B17a instalacja oczyszczania biogazu B18 - reaktory stabilizacji tlenowej, moduł odwodnienia B18 - rezerwa terenu pod reaktory stabilizacji tlenowej B19 - kontenery CHP (Kontrakt nr 1b) B19a - instalacja oczyszczania biogazu (Kontrakt nr 1b) B19b - zespół chłodnic wentylatorowych (Kontrakt nr 1b) B20 - pochodnia spalania biogazu (Kontrakt nr 1b) B21- magazyn biogazu (Kontrakt nr 1b) B21a magazyn (Kontrakt nr 1b) B22 - transformator B23 - biofiltr B23 - rezerwa terenu pod biofiitr B24 - wentylatorownia B25 - zbiornik na odcieki B26 - wiata kompostowania B27 - teren pod plac kompostowania B28 - zbiornik na wody opadowe B29 - garaże B30- magazyn odpadów niebezpiecznych B31 myjka samochodowa B36 droga dojazdowa do kwatery str. 6 z 137

7 1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wprowadzenie Podstawą czynności zmierzających do wykonania Rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin w Witaszyczkach, jest realizacja zadania dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych oraz konieczność dostosowania gospodarowania odpadami na terenie gmin Porozumienia Międzygminnego do obowiązujących przepisów prawa. Celem jaki mają realizować wybudowana instalacje jest przyjmowanie i przetwarzanie strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gmin Porozumienia międzygminnego, które tworzą Region VI wyznaczony w uchwale nr XXV/441/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 roku.w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata Instalacja pełnić ma funkcję RIPOK w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, kompostowania odpadów zielonych oraz składowania odpadów. 7 października 2008 roku podpisano w Jarocinie Porozumienie Międzygminne. Zgodnie z zapisami wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 1, zrzesza ono 17 gmin powiatów jarocińskiego (Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Żerków), średzkiego (Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto n/wartą, Środa Wlkp., Zaniemyśl), gostyńskiego (Borek Wlkp., Piaski), pleszewskiego (Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki), śremskiego (Książ Wlkp.) i poznańskiego (Kórnik) (Ryc. 1). Do Porozumienia przystąpi także gmina Śrem. Ryc. 1. Obszar Porozumienia Międzygminnego (maj 2010 r.) 1 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata z perspektyw na lata Aktualizacja. str. 7 z 137

8 Ryc. 2. Region VI określony w WPGO dla Wielkopolski Porozumienie powstało w celu prowadzenia wspólnej polityki i działań dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz stworzenia zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji oraz urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Zadaniem porozumienia jest realizacja zadań określonych w WPGO dla gmin uczestników porozumienia. Główne cele realizacji projektu: Realizacja przedmiotu zamówienia winno pozwolić, na wypełnienie obowiązków, określonych przez prawo Unii Europejskiej, m.in. Dyrektywami Rady: 99/31/WE, w sprawie składowania odpadów, 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz obowiązków wynikających z prawa polskiego przy zachowaniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla środowiska oraz wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik (BAT), tj. m.in.: Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z późn. zm.), Ustawa o odpadach z dnia 12 grudnia 2012 (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz.21 z późn. zm.), Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 Nr 132 poz. 622, z późn. zm.), Ustawa o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2007, Nr 147, poz.1033, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012, poz. 1052), Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz.U Nr 112 poz. 1206), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. Nr 0/2013, poz.523), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U Nr 119 poz. 765 z późn. zm.), Rozporządzenie w sprawie poziomów recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U r., poz. 645), str. 8 z 137

9 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U r., poz. 676), Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U Nr 86 poz. 476), Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U Nr 249 poz. 1674), Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U Nr 249 poz. 1673), Uchwała nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010r. w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (MP nr 101, poz. 1183), UCHWAŁA Nr XXV/440/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata Uchwała Nr XXV/441/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata Spełnianie przez projektowaną i realizowaną instalację wymagań dla instalacji posiadającej status RIPOK dla regionu VI określonego w WPGO w zakresie MBP, kompostowania oraz składowania odpadów. integracja projektowanych obiektów z istniejącym zagospodarowaniem terenu oraz minimalizacja kosztów inwestycji poprzez wykorzystanie istniejących elementów zagospodarowania terenu i infrastruktury, maksymalizacja odzysku frakcji surowcowych z przyjmowanych do ZGO odpadów zmieszanych oraz zbieranych selektywnie w celu skierowania ich do dalszego przetwarzania w tym szczególnie do recyklingu maksymalizacja wydzielenia z odpadów frakcji wysokokalorycznej będącej surowcem do produkcji paliwa (RDF) o określonych parametrach, w tym z możliwie minimalną zawartością chloru (poniżej 1%) i siarki, maksymalna redukcja ilości składowanych odpadów do poziomu max 48% w odniesieniu do strumienia wejściowego odpadów komunalnych, redukcja kosztów eksploatacyjnych w przeliczeniu na 1 Mg odpadu na wejściu, spełnianie obowiązujących przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia w sprawie MBP i ograniczenia strumienia odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, ograniczenie emisji odorowych do środowiska poprzez hermetyzację procesów oraz oczyszczanie powietrza wylotowego z instalacji, ograniczenie emisji biogazu składowiskowego, wytwarzanie możliwie dużej ilości produktów o wartości handlowej, str. 9 z 137

10 ograniczenie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem obiektu w zakresie hałasu i innych emisji, minimalizacja energochłonności projektowanych instalacji w celu obniżenia kosztów eksploatacji. minimalizacja zużycia wody sieciowej poprzez jej recyrkulowanie i wykorzystywanie wód opadowych, prostota obsługi oraz łatwość konserwacji, dostępność części zamiennych przez min. 10 lat, standaryzacja elementów typowych i powtarzalnych w celu minimalizacji kosztów eksploatacji. Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity - Dz. U. nr 113/2010, poz. 759 z późn. zmianami) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 243/2010, poz z późn. zmianami) Cel i zakres realizacji inwestycji Celem realizacji inwestycji jest umożliwienie Zamawiającemu osiągnięcia celów strategicznych, celów głównych i oczekiwanych rezultatów. Zakres obejmuje: Budowę części biologicznej i mechanicznej ZZO Jarocin bez zespołu kogeneracyjnego. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin - kontrakt nr 1a. Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego niezbędne do zrealizowania inwestycji. Sugerowane lokalizacje obiektów pokazane zostały na Załączniku nr 16 w Części Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie i realizacja części biologicznej i mechanicznej ZZO Jarocin bez zespołu kogeneracyjnego. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin - kontrakt nr 1a, na działce zlokalizowanej w Witaszyczkach powiat: jarociński, województwo: Wielkopolska. Z kontraktu nr 1 został wydzielony zakres prac związany z budową zespołu kogeneracyjnego ZZO Jarocin. Zakres wydzielonych prac obejmuje budowę następujących elementów: pochodnia, zbiornik biogazu, instalacja oczyszczania i osuszania biogazu, węzeł pomiarowy, agregat kogeneracyjny, zespół chłodnic wentylatorowych, magazyn. Zespół kogeneracyjny ZZO Jarocin realizowany będzie na wydzielonej, z działki 220/1, działce roboczej o wymiarach: 30 m x 35 m. Lokalizację wydzielonej działki pokazano na Załączniku nr 2 w Części Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie, objęte niniejszym opracowaniem, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia, w tym technologicznego, wykonanie rozruchu technologicznego oraz uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego/pozwoleń sektorowych i pozwolenia na użytkowanie. str. 10 z 137

11 Do Zakładu przyjmowane będą zmieszane odpady komunalne oraz odpady komunalne zbierane selektywnie (opakowaniowe, budowlane, wielkogabarytowe, zielone, i inne). Większość przyjmowanych odpadów poddawana będzie segregacji manualnej i automatycznej, w wyniku której zostaną wydzielone: frakcje surowcowe oraz frakcja ulegająca biodegradacji. Odpady ulegające biodegradacji poddawane będą przetworzeniu w procesach biologicznych. Frakcja surowcowa zostanie przetworzona mechanicznie w celu przygotowania do sprzedaży. Planowana inwestycja, zostanie zaprojektowana oraz wykonana w całości i składać się będzie, z następujących elementów: 1. Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, związanych z zagospodarowaniem terenu przedmiotu zamówienia a. robót przygotowawczych i ziemnych: makroniwelacji, b. robót drogowych, c. robót budowlanych, budowy, uzbrojenia terenu w sieci wodno-kanalizacyjne, cieplne, energetyczne, teletechniczne wraz z elementami składowymi, d. robót budowlanych budowy i posadowienia obiektów i urządzeń, e. ogrodzenia terenu wraz z bramami wjazdowymi, f. zieleni ochronnej i ozdobnej, g. obiektów malej architektury. 2. Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, związanych z obiektami technologicznymi i pomocniczymi. 3. Zaprojektowania rozwiązań technologicznych oraz wykonania, dostawy i montażu urządzeń technologicznych w ramach obiektów instalacji MBP. Ponadto, Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji i poprawności funkcjonowania inwestycji: Budowa części biologicznej i mechanicznej ZZO Jarocin bez zespołu kogeneracyjnego. Rozbudowa ZZO Jarocin, niezbędne do jego użytkowania. Przy projektowaniu i wykonawstwie Zakładu należy uwzględnić specyfikę i środowisko eksploatacji obiektów i urządzeń, charakteryzujące się agresywnymi warunkami związanymi z przeróbką odpadów (w szczególności wilgotnością, zapyleniem, agresywnością chemiczną i biologiczną). Uwaga: W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Programie Funkcjonalno- Użytkowym przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Ciężar udowodnienia przez Wykonawcę zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego Ofertę. str. 11 z 137

12 Ilekroć w niniejszym PFU opisano przedmiot zamówienia wskazując znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych wskazanym. Ilekroć w niniejszym PFU opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że określone przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zakres wykonawstwa obejmuje, w szczególności: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekty wstępne, projekt architektonicznobudowlany, projekty wykonawcze i warsztatowe oraz plan BIOZ), uzyskiwanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących rozpoczęcie i prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę, opracowanie programu budowy, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiałów, sprzętu, wyposażenia technologicznego oraz na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i posiadających stosowne uprawnienia zasobów ludzkich, wybudowanie, dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia obiektów i instalacji, przeprowadzanie prób przedrozruchowych, rozruchu na sucho, rozruchu na odpadach i eksploatacji próbnej, przeprowadzanie prób przedrozruchowych, rozruchu na sucho, rozruchu na odpadach i eksploatacji próbnej, dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji stanowiskowych, BHP i p. poż., przeszkolenie personelu Zamawiającego, w zakresie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji ich konserwacji oraz napraw, uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa w szczególności pozwolenia zintegrowanego/pozwoleń sektorowych i pozwolenia na użytkowanie oraz wynikających z wymogów niniejszego PFU, umożliwiających eksploatację obiektów, urządzeń i instalacji, zapewnienie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, pomieszczeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania, przekazywanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania. str. 12 z 137

13 Dokument niniejszy zawiera informacje i opis wymagań niezbędnych do zrealizowania inwestycji. Wykonawca bez względu na zapisy SIWZ i ewentualnie znajdujące się w niej pomyłki, opuszczenia i błędy ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność oraz funkcjonalność Zakładu. Sugerowane zagospodarowanie terenu oraz lokalizację obiektów, pokazano na Załączniku Nr 16 do Części informacyjnej niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Przedstawione zagospodarowanie terenu uwzględnione zostało w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeśli Wykonawca przedstawi rozwiązanie równoważne do rozwiązania przedstawionego to zobowiązany będzie, w przypadku istotnych zmian wpływających na treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do samodzielnej jej zmiany, w tym opracowania wszelkich niezbędnych dokumentacji i uzyskania niezbędnych opinii zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Czas wymagany do zatwierdzenia rozwiązania równoważnego nie może wpłynąć na wymagane terminy realizacji zadania Parametry pracy instalacji Wydajność całkowita Zakładu to min Mg/rok. Wydajność Instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów należy dostosować do przetworzenia min Mg/rok odpadów komunalnych (w tym Mg/rok odpadów zbieranych selektywnie w postaci papieru, makulatury i tworzyw sztucznych) przy pracy w systemie dwuzmianowym (2 zmiany po 8 godzin na dobę, uwzględniając przerwy socjalne i eksploatacyjne - zakłada się realny minimalny czas pracy instalacji 6,5 godzin na zmianę), zakładając pracę przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), uwzględniając przerwy w funkcjonowaniu w dniach ustawowo wolnych od pracy (jeśli wypadną w dni robocze) oraz przerwy obsługowe i serwisowe. Zamawiający dopuszcza dodatkową pracę Zakładu w soboty na odpadach zbieranych selektywnie w przypadku ich zwiększonego strumienia. Zakłada się, że zarówno odpady zmieszane, jak i odpady zbierane selektywne będą przetwarzane mechanicznie na tej samej linii technologicznej, która będzie pracowała zamiennie - sortując odpady zmieszane, a następnie przez określony czas odpady zbierane selektywnie. Przyjmuje się następujące zasadnicze parametry pracy części mechanicznej Zakładu: czas pracy 260 dni/rok, praca w systemie 2-zmianowym, minimalny czas efektywnej pracy linii sortowniczej - 6, 5 h/zmianę, 13 h/d, praca w godzinach Wydajność Instalacji biologicznego przetwarzania odpadów należy dostosować do przetworzenia frakcji 0-80 mm wydzielonej z min Mg/rok odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych i biodegradowalnych w ilości ok Mg/rok i ustabilizowanych osadów ściekowych w ilości ok Mg/rok, uwzględniając przerwy obsługowe i serwisowe. Przyjmuje się następujące zasadnicze parametry pracy części biologicznej fermentacji (komory fermentacyjnej, instalacji odwadniania i instalacji oczyszczania biogazu): Czas pracy 365 dni/rok, praca w systemie 3-zmianowym. str. 13 z 137

14 Przyjmuje się następujące zasadnicze parametry pracy części biologicznej stabilizacji tlenowej/kompostowania: czas pracy 260 dni/rok, obsługa w godzinach Wymagania gwarancyjne minimalne stawiane instalacji Tabela 1. Wymagania dla części mechanicznej Parametr gwarantowany Jednostka Wartość Ilość odpadów kierowanych do składowania w stosunku do ilości odpadów komunalnych kierowanych do zakładu Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych wraz z komponentami RDF w stosunku do ilości odpadów kierowanych do sortowni Przepustowość całkowita roczna dla odpadów komunalnych zmieszanych Przepustowość dobowa dla dwóch zmian pracy Minimalny efektywny czas pracy linii sortowniczej Minimalny efektywny czas pracy linii sortowniczej Minimalny efektywny czas pracy linii sortowniczej Efektywność sortowni odpadów zapewniająca wydzielenie odpadów o charakterze surowców wtórnych, przez które rozumie się makulaturę (papier mieszany i karton), tworzywa sztuczne (PE,PP,PET), metale (Fe, nfe) oraz opakowania wielomateriałowe w stosunku do masy frakcji materiałowych stanowiących surowce wtórne zawierających się we frakcji odpadów zbieranych selektywnie (odpadów surowcowych) kierowanych na linię sortowniczą przy uwzględnieniu rzeczywistej morfologii dostarczanych odpadów Efektywność sortowni odpadów zapewniająca wydzielenie odpadów o charakterze surowców wtórnych, przez które rozumie się makulaturę (papier mieszany i karton), tworzywa sztuczne (PE,PP,PET), metale (Fe, nfe) oraz opakowania wielomateriałowe z masy odpadów komunalnych zmieszanych frakcji > 80 mm kierowanych na linię sortowniczą przy % max. 48 % min. 22 Mg/rok min Mg/dobę min. 200 h/dobę 6,5 (jedna zmiana), 13 (dwie zmiany) h/miesiąc 260 h/rok 3380 % Min. 80 % Min. 70 Ilość prób/czas trwania prób 6 miesięcy 6 miesięcy liczona proporcjonalnie do okresu prowadzenia prób liczona proporcjonalnie do okresu prowadzenia prób dwie próby spełnia/nie spełnia dwie próby spełnia/nie spełnia str. 14 z 137

15 Parametr gwarantowany Jednostka Wartość uwzględnieniu rzeczywistej morfologii dostarczanych odpadów Skuteczność otwierania worków przez rozrywarkę worków Skuteczność sortowania separatora optopneumatycznego NIR 1 tworzyw sztucznych z frakcji mm Skuteczność sortowania separatora optopneumatycznego NIR 2 papieru z frakcji mm Skuteczność sortowania separatora optopneumatycznego NIR 3 komponentu RDF z frakcji mm Skuteczność sortowania separatora optopneumatycznego NIR 4 PE/PP lub PET z frakcji mm Skuteczność sortowania separatora metali żelaznych Fe z frakcji mm Skuteczność sortowania separatora metali nieżelaznych nfe z frakcji mm Czystość surowca na wyjściu z separatorów optopneumatycznych NIR 1, NIR 2, NIR 3, NIR 4 Czystość surowca na wyjściu z separatora metali żelaznych Fe Czystość surowca na wyjściu z separatora metali nieżelaznych NFe *w tabeli % odnosi się do % udziału masowego % Min. 90 % Min. 85 % Min. 80 % Min. 85 % Min. 85 % Min. 85 % Min. 85 % Min. 80 % Min. 85 % Min. 85 Ilość prób/czas trwania prób dwie próby spełnia/nie spełnia dwie próby spełnia/nie spełnia (w ocenie zostaną pominięte obiekty czarne) dwie próby spełnia/nie spełnia (w ocenie zostaną pominięte obiekty czarne) dwie próby spełnia/nie spełnia (w ocenie zostaną pominięte obiekty czarne) dwie próby spełnia/nie spełnia (w ocenie zostaną pominięte obiekty czarne) dwie próby spełnia/nie spełnia dwie próby spełnia/nie spełnia dwie próby spełnia/nie spełnia dwie próby spełnia/nie spełnia dwie próby spełnia/nie spełnia Tabela 2. Wymagania dla części biologicznej Parametr gwarantowany Jednostka Wartość Skuteczność separatora metali żelaznych z frakcji 0 80 mm Skuteczność rozdziału frakcji 0-15 mm i 15 mm na sicie batutowym (typu flip-flop) Skuteczność wydzielenia części twardych ze strumienia frakcji ulegającej biodegradacji na separatorze balistycznym/części twardych Minimalny efektywny czas pracy modułu przygotowania wsadu, komory fermentacyjnej, Ilość prób/czas trwania prób % Min. 85 dwie próby spełnia/nie spełnia % Min. 80 dwie próby spełnia/nie spełnia % Min. 80 dwie próby spełnia/nie spełnia (w próbie nie będą uwzględniane okrągłe owoce i warzywa typu jabłka, ziemniaki). h/rok 8200 str. 15 z 137

16 modułu odwadniania odpadów po stabilizacji beztlenowej, instalacji oczyszczania biogazu Przepustowość całkowita modułu przygotowania wsadu (przy czasie pracy: 5 dni w tygodniu, 13h/d) Przepustowość całkowita komory fermentacyjnej Mg/rok Min liczona proporcjonalnie do okresu prowadzenia prób Mg/rok Min liczona proporcjonalnie do okresu prowadzenia prób min. 1 miesiąc, po osiągnięciu pełnej wydajności Przepustowość całkowita stabilizacji tlenowej Mg/rok Min liczona proporcjonalnie do okresu prowadzenia prób min. cztery pełne cykle dla wszystkich reaktorów i każdego rodzaju odpadów (nie krócej niż do osiągnięcia AT 4 20 mg O 2 /g sm), wysokość max. załadunku w reaktorach 2,7 m Parametr AT 4 po pierwszym stopniu stabilizacji tlenowej (po zamkniętych reaktorach stabilizacji tlenowej) Parametr AT 4 produktu końcowego biologicznego przetwarzania odpadów Produktywność biogazu wyrażona w % w odniesieniu do określonej w warunkach laboratoryjnych możliwości uzyskania biogazu wg normy VDI 4630 Objętościowy udział metanu w produkowanym w komorze fermentacyjnej biogazie Maksymalna zawartość H 2 S w biogazie na wyjściu z instalacji biogazu Temperatura biogazu na przyłączu gazowym DN 100 doprowadzonym do granicy działki dla kogeneracji Sucha masa odpadów po procesie stabilizacji beztlenowej kierowanych do stabilizacji tlenowej Sucha masa odcieków powstających w procesie stabilizacji beztlenowej, odprowadzanych do zbiornika na odcieki *w tabeli % odnosi się do % udziału masowego Uwaga mg O 2 /g s.m. mg O 2 /g s.m. % Max. 20 Max %, lecz nie mniej niż % oferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie mierzone w każdym reaktorze przed wyjęciem wsadu przez okres prowadzenia prób wydajnościowych stabilizacji tlenowej mierzone po zakończeniu procesu dla każdego rodzaju odpadu średnia z min. 3 prób według testów normy VDI 4630 % Min. 55 dwie próby spełnia/nie spełnia ppm dwie próby spełnia/nie Max. spełnia 200 st. C max. 30 dwie próby spełnia/nie spełnia % Min. 35% dwie próby spełnia/nie spełnia % Max. 10% dwie próby spełnia/nie spełnia Wymaga się, aby wszystkie zastosowane przy realizacji Zamówienia materiały, jak również maszyny i urządzenia były fabrycznie nowe i spełniały wymagania ustawy o wyrobach str. 16 z 137

17 budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.) oraz postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz rozwiązań technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowy Opis procesów przetwarzania odpadów w zakładzie. Przepływ strumienia odpadów - część mechaniczna Odpady komunalne zmieszane oraz odpady zbierane selektywnie jako frakcje surowcowe dowożone będą, po zważeniu, do strefy przyjęcia znajdującej się w hali sortowni. Przed podaniem odpadów na linię sortowniczą, nastąpi wyodrębnienie z ich masy odpadów wielkogabarytowych oraz identyfikowalnych odpadów niebezpiecznych. Zostaną one po krótkotrwałym zmagazynowaniu w strefie przyjęcia przetransportowane do boksów magazynowych na odpady wielkogabarytowe lub magazynu odpadów niebezpiecznych. Następnie strumień odpadów zmieszanych trafi na rozrywarkę worków (zintegrowaną ze stacją nadawczą odpadów zmieszanych) a następnie do kabiny wstępnej segregacji,. Wysegregowane odpady zostaną przetransportowane do boksów magazynowych lub też skierowane do doczyszczenia. Po wydzieleniu odpadów w kabinie wstępnej pozostały strumień odpadów zostanie rozdzielony na frakcje granulometryczne przez sito 3-frakcyjne 80/320: frakcja >320 mm trafi do kabiny segregacji manualnej, gdzie wydzielone zostaną surowce wtórne frakcja 0-80 mm skierowana zostanie do separatora metali żelaznych, opcjonalnie jeżeli wymaga tego technologia do dodatkowego rozdziału i rozdrobnienia (sito bębnowe, separator balistyczny/części twardych i rozdrabniacz), następnie odpady skierowane zostaną na sito batutowe (flip-flop), na którym zostanie wydzielona frakcja mineralna frakcji < 15 mm, która zostanie skierowana do stabilizacji tlenowej. Przewiduje się obejście sita batutowego (okresowe wyłączenie), wówczas frakcja <80 mm zostałaby skierowana na separator części twardych. Frakcja mm zostanie skierowana na separator frakcji twardych, na którym zostaną wydzielone frakcje mineralne (gruz, szkło, kamienie itp.). Wydzielone odpady zostaną skierowane do stabilizacji tlenowej. Pozostałość po separatorze frakcji twardych, odpady ulegające biodegradacji, zostaną skierowane automatycznie do stacji nadawczej wsadu do fermentacji. Przewiduje się, że nadwyżka odpadów ulegających biodegradacji nieskierowana do fermentacji, automatycznie zostanie skierowana przenośnikiem do hali stabilizacji tlenowej. Wydzielone metale zostaną skierowane do kabiny sortowniczej gdzie nastąpi ich doczyszczenie. frakcja mm przekazana będzie do dalszej segregacji. Pierwszym jej etapem będzie separacja magnetyczna, gdzie wydzielone zostaną metale, następnie przewiduje się podział strumienia odpadów za pomocą separatora optopneumatycznego (NIR 1) na frakcję kaloryczną tworzyw sztucznych (tworzywa sztuczne bez PCV) i frakcję pozostałą. Frakcja tworzyw sztucznych, trafi na separator balistyczny dzielący ją na frakcję płaską i trójwymiarową (toczącą się) z możliwością wydzielenia także frakcji drobnej (40-60 mm). Frakcja płaska trafi do kabiny sortowniczej celem wydzielenia folii z podziałem na transparentną i kolorową. W przyszłości str. 17 z 137

18 Zamawiający przewiduje montaż separatora optopneumatycznego (NIR 6) do wydzielenia folii określonego rodzaju przed kabiną sortowniczą. Pozostały strumień trafi do zasobnika bunkrowego a następnie na prasę. Frakcja tocząca się (3D) trafi na separator NIR 4 w celu wydzielenia określonych frakcji tworzyw sztucznych (z ewentualnym uwzględnieniem koloru). Strumień ten trafi do kabiny sortowniczej, gdzie nastąpi rozsortowanie na poszczególne rodzaje tworzyw sztucznych z podziałem na kolory, pozostałe odpady zostaną skierowane do kabiny segregacji frakcji > 320 mm. W przyszłości Zamawiający przewiduje dalszą segregację pozostałych odpadów 3D na separatorze optopneumatycznym (NIR 5), gdzie zostaną wydzielone określone frakcje tworzyw sztucznych (z ewentualnym uwzględnieniem koloru). Wydzielone odpady zostaną skierowane na dodatkową kabinę segregacji manualnej. Z balastu pochodzącego z separatora NIR 1, wydzielony zostanie na separatorze optopneumatycznym (NIR 2) papier i tektura. Frakcja pozytywnie wydzielona na separatorze NIR 2 zostanie skierowana na doczyszczanie do kabiny sortowniczej. Frakcja negatywna po separatorze NIR 2 skierowana zostanie na separator optopneumatyczny (NIR 3), na którym zostaną wydzielone komponenty paliwa RDF, które zostaną skierowane do kabiny sortowniczej frakcji >320 mm. Frakcja negatywna po separatorze NIR 3 zostanie skierowana na kabinę sortowniczą, gdzie zostaną wybrane odpady organiczne lub inne odpady surowcowe. Następnie odpady zostaną skierowane na separator metali nieżelaznych. Balast zostanie skierowany do zdeponowania na składowisku. Wydzielone metale zostaną skierowane do kabiny 2 stanowiskowej gdzie nastąpi ich doczyszczenie. Wydzielone odpady w części mechanicznej (surowce wtórne oraz komponenty prdf) zostaną skierowane poprzez przenośnik kanałowy i wznoszący na prasę belującą w celu przygotowania odpadów do odbioru. Przepływ strumienia odpadów - część biologiczna Część biologiczna Zakładu obejmować będzie zarówno proces tlenowy (kompostowanie) jak i beztlenowy (fermentację). Do stabilizacji beztlenowej skierowane zostaną odpady ulegające biodegradacji wydzielone automatycznie z frakcji 0-80 mm zmieszanych odpadów komunalnych i odpady wydzielone manualnie z frakcji > 80 mm zmieszanych odpadów komunalnych. Przewiduje się, w przypadku rezerwy wydajności komory fermentacyjnej, skierowanie do niej odpadów zielonych z selektywnej zbiórki oraz osadów ściekowych. Odpady ulegające biodegradacji wydzielone z frakcji 0-80 mm w części mechanicznej powinny być kierowane automatycznie do stacji nadawczej przygotowania wsadu do komory fermentacyjnej. Pozostałe odpady będą podawane do procesu fermentacji ładowarką. Po etapie przygotowania wsadu i fermentacji w komorze fermentacyjnej odpady z procesu beztlenowego poddane zostaną, po odwodnieniu, stabilizacji tlenowej w zamkniętych reaktorach. Dojrzewanie stabilizatu odbywać się będzie na placu w pryzmach otwartych. Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane przez Zakład i nieskierowane do fermentacji poddane zostaną kolejno: kompostowaniu/stabilizacji w zamkniętych reaktorach i w drugim etapie kompostowaniu na placu w pryzmach. Stabilizat oraz kompost zostaną przesiane na mobilnym sicie 20 mm (nie wchodzi w zakres niniejszego str. 18 z 137

19 Zamówienia), gdzie wytworzone zostaną: odpad do składowania o kodzie lub i , kompost nie spełniający wymagań o kodzie , kompost. W procesie beztlenowego przetwarzania odpadów wytworzony zostanie biogaz, który po oczyszczeniu i osuszeniu wykorzystywany będzie na cele energetyczne w instalacji CHP (spalanie w silnikach gazowych, awaryjne spalanie w pochodni, wytwarzanie energii elektrycznej, odzysk ciepła i transport ciepła na cele własne Zakładu). Przewiduje się magazynowanie biogazu w zbiorniku buforowym. Budowa zespołu kogeneracyjnego ZZO Jarocin poza zakresem niniejszego opracowania. Przepływ pozostałych strumieni odpadów Do Zakładu trafiać będą także selektywnie zebrane odpady remontowe i rozbiórkowe odpady z czyszczenia ulic, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne oraz odpady opakowaniowe (szkło), które nie będą poddawane procesom MBP. Odpady remontowe i rozbiórkowe poddawane będą przetwarzaniu (kruszeniu) i po podziale na frakcje odpady mineralne i balast magazynowane będą w odpowiednim boksie magazynowym lub na placu (proces kruszenia i frakcjonowania odpadów budowlanych poza zakresem niniejszego zamówienia). Odpady z czyszczenia ulic kierowane będą na składowisko. Odpady wielkogabarytowe trafią do boksów magazynowych na odpady wielkogabarytowe, skąd po demontażu wytworzone zostaną surowce wtórne, komponenty RDF i balast. Zamawiający przewiduje w przyszłości produkcję paliwa alternatywnego RDF (wyposażenie linii do produkcji paliwa RDF poza zakresem niniejszego zamówienia). Odpady niebezpieczne kierowane będą do PSZOK lub magazynu odpadów niebezpiecznych. Szkło opakowaniowe z selektywnej zbiórki odpadów, kierowane będzie do boksu magazynowego. Zamawiający przedstawił w Załączniku Nr 17 proponowany schemat blokowy, zawierający układ urządzeń i szacowany bilans masowy przepływu odpadów. Załącznik ten stanowi wyłącznie dokument pomocniczy. W przypadku wniesienia zmian w stosunku do propozycji Zamawiającego, Wykonawca na etapie projektowania musi wykazać, że zaproponowane zmiany są dla Zamawiającego korzystniejsze pod względem użytkowym (osiągnięcia korzystniejszych wskaźników, funkcjonalność, efektywność energetyczna, estetyka itp.). W przypadku stwierdzenia, że propozycja zmian nie poprawia cech użytkowych, o których mowa powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia propozycji zmian. Wymaga się, aby Wykonawca przy projektowaniu Zakładu osiągnął wskaźniki, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiającym planowanej do realizacji inwestycji jest Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach 1a, Jarocin. Przyszłym użytkownikiem planowanej do realizacji inwestycji będzie także ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla Budowy części biologicznej i mechanicznej ZZO Jarocin bez zespołu kogeneracyjnego. - kontrakt nr 1a, w ramach zadania - Rozbudowa Zakładu str. 19 z 137

20 Zagospodarowania Odpadów Jarocin, należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr LXI/568/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dn. 9 czerwca 2010r. (kopia uchwały stanowi Załącznik nr 15 do części informacyjnej PFU), warunki określone w decyzji Burmistrza Jarocina z dn r. nr 22/10 znak RGP /10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin (kopia decyzji stanowi Załącznik nr 14 do części informacyjnej PFU) oraz warunki techniczne przyłączenia i odbioru mediów (w tym ścieków i odcieków) stanowiące Załącznik nr 11, 12 i 13 do części informacyjnej PFU. W przypadku konieczności zmiany posiadanych przez Zamawiającego dokumentów, do Wykonawcy należy ich aktualizacja oraz dostosowanie projektowanej technologii i parametrów obiektów do uzyskanych zaktualizowanych decyzji i warunków Lokalizacja położenie administracyjne, stan formalno-prawny Obszar planowanej Budowy części biologicznej i mechanicznej ZZO Jarocin bez zespołu kogeneracyjnego - kontrakt nr 1, w ramach zadania - Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin zlokalizowany jest na działce o nr ew. 220/1, obręb 0020 Witaszyczki. Teren ten administracyjnie należy do wsi Witaszyczki, położony jest na terenie otwartym, ok. 3 km od centrum Jarocina, w gminie Jarocin, powiecie jarocińskim, województwie wielkopolskim. Teren na którym planowane jest przedsięwzięcie, sąsiaduje: od północy, z użytkami rolnymi i leśnymi, od wschodu, z użytkami rolnymi i leśnymi, w odległości ok 70 m od drogi asfaltowej Jarocin - Wola Książęca, od południa, z użytkami rolnymi, w odległości ok 340 m od zabudowy mieszkaniowej w Leszczycach, na południowy - zachód znajdują się grunty stanowiące własność Inwestora od zachodu, z istniejącym Zakładam Gospodarki Odpadami, za nim grunty orne, pomiędzy planowanym a istniejącym zakładem znajduje się utwardzona droga stanowiąca własność Inwestora. Dojazd z Jarocina zapewnia droga nr 443, z jej wschodnim odgałęzieniem drogą asfaltową - w kierunku wsi Wola Książęca. Zakład istniejący znajduje się na działkach 209/1, 209/2, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2 obręb Witaszyczki (Witaszyczki 1A, Jarocin). Lokalizację przedmiotowego terenu przedstawiono graficznie na Ryc.1., Ryc. 2. i Ryc. 3. Teren przeznaczony pod budowę jest obecnie niezabudowany, wykorzystywany rolniczo. W ewidencji gruntów widnieje pod atrybutem Tr - tereny różne. Teren posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr LXI/568/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dn. 9 czerwca 2010r. Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania odpadów stanowi Załącznik Nr 4 do części informacyjnej PFU. Obszar przeznaczony pod budowę oznaczono w planie symbolem 1O tereny infrastruktury technicznej w zakresie gospodarowania odpadami. Na przedmiotowym terenie planowana jest rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów (w tym str. 20 z 137

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25; 62-200 Gniezno POLSKA tel. +48 061 424 58 00 fax +48 061 426 35 67 e-mail urbis@urbis.gniezno.pl www.urbis.gniezno.pl Nr

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Strona 1 sierpień 2004 rok Gmina Miasta Toruń wraz z MPO Sp. z o.o. złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 19 grudnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11.

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11. Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku Poznań, 25.11.2009 Lokalizacja i obszar działania 1969 rok założenia 1973 pierwszy rok eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom 68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom Marian Kozera Warszawa 31 lipiec 2014r Plan prezentacji 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania odpadów dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Katowice Tarnów, grudzień 2014 Stan gospodarki

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Zakład Zagospodarowania Odpadów Jarocin koniec 2015 roku

Zakład Zagospodarowania Odpadów Jarocin koniec 2015 roku Zakład Zagospodarowania Odpadów Jarocin koniec 2015 roku Operator: Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie Witaszyczki 1A, 63 200 Jarocin Porozumienie Międzygminne Zakład Zagospodarowania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Polska-Łowicz: Roboty inżynieryjne i budowlane 2014/S 094-163852

Polska-Łowicz: Roboty inżynieryjne i budowlane 2014/S 094-163852 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163852-2014:text:pl:html Polska-Łowicz: Roboty inżynieryjne i budowlane 2014/S 094-163852 Związek Międzygminny BZURA, ul.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych Władysław Kącki, Prezes MZO w Pruszkowie Sp. z o.o. 2 lipiec 2012 MZO w Pruszkowie to przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic GOSPODAROWANIE ODPADAMI NADZÓR ZBIERANIE TRANSPORT ODZYSK UNIESZKODLIWIANIE

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2016 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe

ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko inwestycji: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz zakupem niezbędnych maszyn

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022

ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022 ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022 Wypełnioną i podpisaną ankietę (dokument zeskanowany) prosimy przesyłać do dnia 30.06.2015 r. na adres:

Bardziej szczegółowo

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12 WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok sierpień 2015 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łagiewniki sporządza

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl 1 Rys historyczny Inwestycję pod nazwą Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/ostródy zrealizował

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 www.mpo.torun.pl Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Gmina Śrem, Plac 20 Października 1, ŚREM

Gmina Śrem, Plac 20 Października 1, ŚREM SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2) WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania technologiczne zastosowane w projekcie rozbudowy ZZO Jarocin

Rozwiązania technologiczne zastosowane w projekcie rozbudowy ZZO Jarocin Rozwiązania technologiczne zastosowane w projekcie rozbudowy ZZO Jarocin Poznań, 17.10.2014 r. dr inż. Paweł Szyszkowski Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Andrzej Roszkowski

Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Andrzej Roszkowski Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach Andrzej Roszkowski MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. TYCHY ul. Grota Roweckiego 44 tel 32 219 84 27, fax 327

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Eko Dolina Sp. z o.o.

Eko Dolina Sp. z o.o. Eko Dolina Sp. z o.o. 1. Zakres działalności Spółki Eko Dolina 2. Technologie wykorzystywane w Zakładzie Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 3. Metody przetwarzania odpadów w Zakładzie 4. Instalacje

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań

ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań FUNKCJONOWANIE CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW GMIN ŁUŻYCKICH W LUBANIU w REALIZACJI NOWEJ USTAWY 2015 1 ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Opakowanie z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali. Opakowania wielomateriało we. Opakowania ze szkła. Lampy fluoresencyjne

Opakowanie z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali. Opakowania wielomateriało we. Opakowania ze szkła. Lampy fluoresencyjne SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) Gmina Papowo Biskupie ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI VII. INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI Wprowadzenie omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych nakładów na jego budowę

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2015 ROK Żagań, dn. 25 kwiecień 2016 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. Związek Międzygminny Eko Przyszłość z siedzibą przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli zrzesza 13 Gmin (członków Związku) z powiatów: zielonogórskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE Karta składowiska w Jaskółowie Załącznik II Tabela 1: Karta składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaskółowie L.p. 1. Ogólne informacje o obiekcie 1.1. Nazwa i adres składowiska Międzygminne

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Poznań, dnia 17.07.2012r. ENERGO 7 Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/69 60-853 Poznań Urząd Gminy Sławatycze KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. mgr inż. Anna Kwolek Gmina Miasta Sanoka 2015-04-23 1. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi jedno z zadań Gminy

Bardziej szczegółowo

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KOREKTA SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Chodów 2015 1 I Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH DO PRODUKCJI ENERGII

WYKORZYSTANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH DO PRODUKCJI ENERGII WYKORZYSTANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH DO PRODUKCJI ENERGII mgr inż. SŁAWOMIR SOBOCIŃSKI MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Lokalna 11, tel. 32 70 70 103 www.zaklad.master.tychy.pl MASTER

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Temat projektu: Budowy ulicy Broniewskiego w Żukowie. Miejscowość: Inwestor: Żukowo Gmina Żukowo ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Opracowanie: mgr inż. Janina Krajewska,

Bardziej szczegółowo

M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych

M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych Numer identyfikacyjny - REGON Portal

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo

ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN. Działalność: Utworzenie: Członkowie: 15 gmin członkowskich z woj. lubuskiego

ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN. Działalność: Utworzenie: Członkowie: 15 gmin członkowskich z woj. lubuskiego ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN Utworzenie: W dniu 28.09.2000r. Rada Miejska w Żarach na mocy uchwały nr XX/50/00 Rady Miejskiej w Żarach powołała związek międzygminny 13.07.2002 r. związek został zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim.

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. Załącznik nr 4 do SIWZ 1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM czerwiec 2012 r. Podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Marcin Rubaj Łukasz Kuczek Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Łęczna, 21 listopad 2012 Podstawowe założenia nowej ustawy Gmina przejmuje władztwo nad odpadami na terenach na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI. KOREKTA III SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja fotograficzna głównych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa opolskiego

Dokumentacja fotograficzna głównych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa opolskiego Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna głównych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa opolskiego stan na grudzień 2011 r. zdjęcia: progeo sp. z o.o. 1 REGION CENTRALNY

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010

KARTA PROJEKTU. Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010 KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010 Informacje o projektodawcy Nazwa projektodawcy Miejski Zakład Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro.

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Urząd Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu UWARUNKOWANIA PRAWNE PLANOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI zgodny z polityką

Bardziej szczegółowo

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wpływ Funduszy Unijnych na działania Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu

Wpływ Funduszy Unijnych na działania Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu Wpływ Funduszy Unijnych na działania Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu Dalsze projekty podjęte przez ZUO : 1. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych kopca bioenergetycznego w dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 131176-2013; data zamieszczenia: 04.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120522-2013 data 27.03.2013

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015 Sporządziła: Urszula Mróz Młodszy referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi ZABÓR 2016 Spis treści 1. Cel i podstawowe zadania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY Załącznik nr 12 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY I. PROJEKTY BUDOWLANE II. PROJEKTY WYKONAWCZE III. PRZEDMIAR ROBÓT IV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. V. DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Ocena cyklu życia (LCA) systemów gospodarki odpadami

Ocena cyklu życia (LCA) systemów gospodarki odpadami Ocena cyklu życia (LCA) systemów gospodarki odpadami Emilia den Boer Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechnika Wrocławska XVI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa - Kompleksowa gospodarka odpadami;

Bardziej szczegółowo

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI GOSTE Sp. z o.o. Gospodarka Odpadami Subregionu Zachodniego REGION W LICZBACH 25 gmin i miast

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. Gniewino, Maj 2016r. Wprowadzenie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych.

Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych. Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych. Identyfikacja problemów dotyczących funkcjonowania RIPOK w

Bardziej szczegółowo

Rodzaj odpadów. komunalnych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Rodzaj odpadów. komunalnych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie.

Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie. Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie. Stan dzisiejszy oraz plany na przyszłość w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego Emilian Stańczyszyn

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 5 siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

M-09. Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. za 2014 r.

M-09. Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. za 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej M-09 Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych Numer identyfikacyjny - REGON

Bardziej szczegółowo

14-15 października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO

14-15 października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin Aktualne etapy realizacji projektu Realizacja projektu Rozbudowa ZZO w Jarocinie podzielona została na poszczególne kontrakty: Kontrakt 1a: Budowa części

Bardziej szczegółowo

Rodzaj. odpadów komunalnych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Rodzaj. odpadów komunalnych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne SPRAWOZDANIE O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH, ODEBRANYCH NIECZYSTOŚCIACH CIEKŁYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI za 2014 r. Ozimek, 2015 r. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA

Bardziej szczegółowo

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania.

Bardziej szczegółowo

ADRESAT 1) II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3)

ADRESAT 1) II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3) WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo