PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawę wraz z montażem systemu parkingowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego NR SPRAWY: 44/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI Rozdział XII Rozdział XIII Rozdział XIV Forma oferty; Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; Oferty wspólne; Wykonawcy zagraniczni; Jawność postępowania; Warunki stawiane wykonawcom i opis sposobu oceny ich spełnienia; Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacja; Sposób obliczenia ceny oferty; Składanie i otwarcie ofert; Wybór oferty najkorzystniejszej; Zawarcie umowy; Pouczenie o środkach ochrony prawnej; Opis przedmiotu zamówienia i inne istotne postanowienia; Wzór umowy. Załączniki: Załącznik nr 1 oferta cenowa; Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik nr 4 oświadczenie o posiadaniu uprawnień; Załącznik nr 5 doświadczenie wykaz dostaw. Załącznik nr 6 oświadczenie o parametrach; Załącznik nr 7 oświadczenie o grupie kapitałowej; Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U ze zm.), zwana dalej ustawą. Strona 1 z 22

2 ROZDZIAŁ I Forma oferty 1. Na ofertę składają się: załącznik nr 1 oferta cenowa, oraz wypełnione odpowiednio, załączniki: od nr 2 do nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, a także wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z SIWZ i załącznikami do niej. 2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia spisu treści dokumentów znajdujących się w ofercie, który należy zamieścić na początku oferty, Spis treści znajdujących się w ofercie dokumentów powinien uwzględniać nazwę dokumentu (np. załącznik nr., oświadczenie itp.) oraz stronę oferty. 4. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr1do SIWZ. 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 6. Oferta cenowa oraz pozostałe załączniki musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty cenowej i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 7. W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem za zgodność ). 8. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym inne niż dokumenty, o których mowa w rozdziale IV pkt 1. i 2. SIWZ, mają być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzone przez wykonawcę. 10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, zaleca się, aby wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, były przez niego parafowane. 11. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 15. Wykonawca zamieszcza ofertę bez próbek- w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 1) zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na zamawiającego, zawierać oznaczenie: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje ul. Mączna 4, Szczecin, przetarg nieograniczony, oferta na Dostawę wraz z montażem systemu parkingowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego oraz nie otwierać przed r., godzina 11:30 - bez nazwy i pieczątki firmy; 2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. Uwaga: W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny podobny sposób pociągający za sobą konieczność użycia dodatkowego opakowania) koperta (opakowanie) transportowe powinno być oznaczone w sposób następujący OFERTA DOKUMENTACJA PRZETARGOWA. ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. 1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14.ppkt 1) z dopiskiem wycofanie. 2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14.ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek zmiany. 2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 3. Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie. ROZDZIAŁ III Oferty wspólne 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.. Strona 2 z 22

3 4. Oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących, jako partnerzy powinna spełniać następujące wymagania: 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; 2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców (a nie np. pełnomocnika konsorcjum);. 3) Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną, (wykonawcy, których oferta została wybrana) mają obowiązek dostarczyć umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia, b) wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa (czy obejmuje ono także podpisanie umowy), c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi; d) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.; 5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 4 niniejszego rozdziału. ROZDZIAŁ IV Wykonawcy zagraniczni 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI, pkt 2, ppkt. 2, lit. b SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, d) Nie zachodzą wobec niego okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10, 11 ustawy. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1), 3) i 4), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, wykonawca powinien dołączyć dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego, lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Dokumenty i oświadczenie, o których mowa w pkt. 1 i 3 należy składać w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. ROZDZIAŁ V Jawność postępowania 1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 4. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu luz załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. Strona 3 z 22

4 6. Jeżeli udostępnienie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca. 7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz z późniejszymi zmianami). 9. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP. 10. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. ROZDZIAŁ VI Warunki stawiane wykonawcom i opis sposobu oceny ich spełniania 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w pkt 2-3 którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty. 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt. 1) oraz 5) ustawy, tj.: 1) wykonawcy, wobec których nie została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania szkoda za to, że w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia, W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie na załączniku nr 2; 2) wykonawcy, z którymi Zamawiający nie rozwiązał albo nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego albo nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie na załączniku nr 2; 3) wykonawcy, w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 2 b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) osoby fizyczne, które nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za Strona 4 z 22

5 przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 11) wykonawcy będącymi osobami fizycznymi, których prawomocnie nie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 12) wykonawcy będącymi spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, której odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 13) wykonawcy, którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; Celem potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w ppkt 4) 13) wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie na załączniku nr 2; 14) wykonawcy, którzy nie należą lub wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oraz wykazali, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej- według wzoru załącznika nr 6 do SIWZ; 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Celem potwierdzenia spełniania warunku, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujący dokument: - pisemne oświadczenie na załączniku nr 3; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w celu spełniania tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - dwie dostawy podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za dostawę podobną Zamawiający uzna realizację dostaw systemów parkingowych wraz z ich montażem, z których co najmniej jedno zadanie jest o wartości ,00 zł. Celem potwierdzenia spełnienia ww. warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 3; b) załącznik nr 5 Doświadczenie - wykaz dostaw w którym Wykonawca jest zobowiązany wykazać w minimum dwie dostawy związane z realizacją dostaw systemów parkingowych wraz z ich montażem, z których co najmniej jedno zadanie jest o wartości niemniejszej niż ,00 zł, z podaniem: ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, Strona 5 z 22

6 c) dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w załączniku nr 5 zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w celu spełniania tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz, że osoby, które będą uczestniczyć wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, w szczególności: świadectwo kwalifikacyjne elektryczne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji E Grupa do 1 KV (grupa 1), świadectwo kwalifikacyjne elektryczne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru D grupa do 1 KV (grupa 1), Celem potwierdzenia spełniania ww. warunku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty. a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 3; b) pisemne oświadczenie o posiadaniu uprawnień na załączniku nr 4. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - w celu spełniania tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż ,00 zł Celem potwierdzenia spełniania ww. warunku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 3; b) opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia - dla każdego pakietu - nie niższą niż ,00 zł. Do przedłożonego przez wykonawcę dokumentu ubezpieczenia należy dołączyć również potwierdzenie jego opłacenia 4. Celem potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. a) oświadczenie wykonawcy o parametrach na załączniku nr 6, że oferowany produkt spełnia wszystkie parametry, wymagania i charakterystyki wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i właściwych przepisach prawa; b) aktualny dokument dopuszczający do obrotu (tj. atesty, świadectwo, aprobaty techniczne, certyfikat EC wydany przez jednostkę notyfikowaną, deklaracja zgodności CE). c) katalog ze zdjęciami (folder) oferowanego produktu - zawierający nazwę produktu nazwę producenta, szczegółową charakterystykę. Katalog ze zdjęciami (folder) powinien uwzględniające parametry techniczne, czyli tzw. technical data zaoferowanego produktu Zamawiający informuje, iż katalog ze zdjęciami (folder) oferowanego produktu będzie stanowił jedynie materiał poglądowy. W przypadku, gdy przedłożony katalog byłby w innym języku niż język polski prosimy o dołączenie tłumaczenia folderu oferowanego produktu. W przypadku gdyby rozbieżności dotyczyły elementów np. konstrukcji przedmiotu Zamawiający wymaga oświadczenia producenta o możliwości wykonania przedmiotu w sposób zgodny z SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym zobowiązany będzie do wykazania odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, których mowa w art. 24 ust.1 ustawy. 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji będzie zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych potencjałów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 7. Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 3 wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone Strona 6 z 22

7 na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 8. Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków określonych rozdziale VI pkt 2-3 SIWZ zostaną wykluczeni z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy. 9. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy oprócz warunków wymienionych w rozdziale VI pkt 2-3 SIWZ spełniają także następujący warunek: 1) wniosą wadium zgodnie z zasadami określonymi, w ppkt 2. Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca powinien dołączyć dowód wniesienia wadium, w jednej z następujących form tj.: a. kopia dokonania przelewu na konto zamawiającego, b. oryginał (w oddzielnej kopercie) i załączoną do oferty kopię gwarancji bankowej, c. oryginał (w oddzielnej kopercie) i załączoną do oferty kopię gwarancji ubezpieczeniowej, d. oryginał (w oddzielnej kopercie) i załączoną do oferty kopię umowy poręczenia. 2) Wadium. Wadium należy wnieść w wysokości 3 000,00 zł w terminie do dnia r. do godziny Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego lub złożenia dokumentu. 3) Wadium może być wnoszone 1. w pieniądzu przelewem na konto PKO BP S.A. O/Szczecin Nr z dopiskiem Wadium na dostawę wraz z montażem systemu parkingowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego 2. poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6, ust. 3, pkt 4), lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 4) Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 5) Zgodnie z art. 46, ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie 6) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) ze stwierdzeniem, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 4) lub pkt 5) (tj. bez konieczności jakiegokolwiek udowadniania, czy choćby uprawdopodobniania tych okoliczności), b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w pieniądzu w ofercie należy wpisać nr konta, na który zamawiający będzie mógł zwrócić wadium lub do oferty załączyć upoważnienie dla osoby, której zamawiający będzie mógł zwrócić wadium 8) Brak wniesienia wadium, o których mowa w pkt. 9. 2) lub wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w pkt. 9.3) niezawierające zobowiązań, o których mowa w art. 46, ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy (art. 24, ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). 10. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy ROZDZIAŁ VII Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacja 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo Strona 7 z 22

8 pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. 2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 1) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, informując o tym fakcie wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego. 2) Jeżeli dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3) Jeżeli zmiana, o której mowa w lit. b) jest istotna, a w szczególności, jeżeli dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, informując o tym fakcie wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego. 4) We wszystkich ww. przypadkach Zamawiającego poinformuje o wprowadzonych modyfikacjach oraz o przedłużeniu terminu składania ofert Wykonawców, którym na ich pisemny wniosek doręczono SIWZ, jak również zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego. 4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: w zakresie przedmiot zamówienia p. Herbert Tobiasz w zakresie wymogów formalnych oferty - p. Wojciech Babula w godz (fax ). 5. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, kopię odwołania do Prezesa Izby oraz inne informacje składane w trakcie postępowania wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem pkt Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub a potwierdzonego pisemnie, przy przekazywaniu następujących dokumentów: 1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz, 2) modyfikacje treści siwz, 3) wniosek o wyjaśnienie treści oferty, 4) wniosek o wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy; 5) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy, 6) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3, art. 91, ust. 5 ustawy; 7) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, 8) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust.2 ustawy Pzp, 9) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy, 10) samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę, 11) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 12) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 13) informacje i zawiadomienia kierowane do zamawiającego i wykonawców na podstawie art. 181 ustawy. 7. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 8. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 9. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 11. Kancelaria Zamawiającego urzęduje od poniedziałku do piątku w godz do Korespondencja przesyłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania administracji Zamawiającego zostanie zarejestrowania w następnym dniu pracy i uznana za wniesioną z datą tego dnia. 12. Wykonawca może wysłać treść zapytania dot. treści SIWZ na adres Wysłane przez wykonawcę zapytanie musi być potwierdzone w formie pisemnej. 13. Zgodnie z zapisami art. 92, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze Strona 8 z 22

9 streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 14. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie. 15. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 16. Zamawiający przekaże wykonawcom informację, o których mowa, w pkt pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej z zastrzeżeniem pkt Od terminu przekazania informacji wysłanej pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający będzie liczył termin skutecznego powiadomienia wykonawcy o powzięciu wiadomości, o których mowa w pkt. 13 i 14. ROZDZIAŁ VIII Sposób obliczenia ceny oferty 1. Cena w ofercie powinna zwierać wszelkiego rodzaju upusty i rabaty i inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i potrzebne do jego realizacji. 2. Cenę w ofercie należy podać cenę z VAT brutto. 3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. 4. Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Wykonawca dokonuje zaokrągleń cen do 2 miejsc po przecinku w następujący sposób: a) w górę, gdy > lub = 0,5 grosza do 1 grosza; b) w dół, gdy < 0,5 grosza do 0 grosza; 6. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87, ust. 2, pkt. 2 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. ROZDZIAŁ IX Składanie i otwarcie ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: ul. Mączna 4, Szczecin, Pawilon 5, Kancelaria, do dnia r., o godziny Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 25 do Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r., o godz w siedzibie Zamawiającego, budynku Administracji, w obecności co najmniej trzech członków Komisji przetargowej. 6. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. 8. Informacje, o których mowa w pkt 7 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. ROZDZIAŁ X Wybór oferty najkorzystniejszej 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następującego kryterium oceny ofert Cena brutto % Sposób przyznania punktów w kryterium cena : cena najniższa x 100pkt x znaczenie kryterium 100% cena oferty ocenianej 2. Komisja przetargowa wybierze ofertę z największą liczbą punktów. 3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Strona 9 z 22

10 4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu. 7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający zgodnie z art. 87, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprawi w tekście oferty: 1) Oczywiste omyłki pisarskie, 2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1. jest niezgodna z ustawą; 2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87, ust. 2, pkt. 3 ustawy Pzp; 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87, ust. 2, pkt. 3; 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 11. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ 12. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne d) terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 13 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 15. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93, ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie. 16. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze aukcji elektronicznej. 18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. ROZDZIAŁ XI Zawarcie umowy 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy. 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w terminie 5 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i uzgodnić termin (nie dłuższy jak 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty) podpisania umowy, z zastrzeżeniem punktu 2.2). 2) W przypadku, gdy Wykonawca nie skontaktuje się z Zamawiającym w terminie określonym w pkt 1 powyżej, termin podpisania umowy wyznaczy jednostronnie Zamawiający i będzie on wiążący dla Wykonawcy. 3) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy załączonym do niniejszej siwz. Strona 10 z 22

11 4) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 2. Termin i miejsce zawarcia umowy. 1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w siedzibie zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie: a) nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w Rozdziale VII w pkt.7 z zastrzeżeniem punktu 2). b) nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób inny niż określony w Rozdziale VII w pkt. 7. 2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ppkt.1: a) jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta; b) nie odrzucono żadnej oferty; c) nie wykluczono żadnego wykonawcy; 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku, gdy było ono wymagane), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. ROZDZIAŁ XII Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy dotyczącej : a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, c) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2. ROZDZIAŁ XIII Opis przedmiotu zamówienia i inne istotne postanowienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem systemu parkingowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego. (CPV: , ) Przedmiotowy system parkingowy powinien objąć: a) Bramę Główna nr 1 - przy Pawilonie nr 1 (ul. Mącznej 30) wjazd na parking rotacyjny b) Bramę nr 2 przy ul. Mącznej 4 wjazd na parking pracowniczy I. Opis działania systemu 1) Założeniem systemu jest zabezpieczenie wszystkich wjazdów i wyjazdów na teren szpitala. 2) Wjazd na teren szpitala będzie i odbywał się poprzez system bramek wjazdowo-wyjazdowych i składa się między innymi z: a) Szlabanów Strona 11 z 22

12 b) bileterek z czytnikami oraz czytnikami kart dystansowych, c) terminali wyjazdowych z czytnikami oraz czytnikami kart dystansowych, d) kamer IP; e) masztów kamer; f) wysepki, g) detektorów i anten pętli indukcyjnej, h) rozdzielni elektrycznej. i) Fundamentu pod urządzenia które tego wymagają, 2. Klienci abonamentowi, pojazdy uprzywilejowane oraz dostawcy wjazd/wyjazd z terenu szpitala będą realizować poprzez zbliżenie karty dystansowej do czytnika znajdującego się w bileterce i terminalu wyjazdowym lub naklejki na szybę w systemie radiowym (wbudowana antena o zasięgu 10*-12m) - (Brama nr 2 przy ul. Mącznej 4) 3. Klienci rotacyjni będą realizować wjazd na teren poprzez pobranie biletu z kodem kreskowym z bileterki. Bilet będzie można rozliczyć w kasie parkingowej znajdującej się przy Bramę Główna nr 1 - przy Pawilonie nr 1 (ul. Mącznej 30) tj. Punkcie Obsługi Parkingu. 4. Punkt Obsługi Parkingu będzie znajdował się w istniejącym budynku przy Bramie Głównej nr 1. W punkcie tym będą dokonywane płatności za zgubiony bilet, kartę abonamentową, za postój kilkudniowy. Stanowisko obsługi ma być wyposażone w komputer PC z oprogramowaniem, drukarką raportów i paragonów, czytnik biletów i kart abonamentowych. 5. Wszystkie urządzenia znajdujące się na terenie parkingu będą musiały być z sobą stale skomunikowane z jednostką centralną aby wymieniać dane. Ze względu na stabilność i wymaganą niską awaryjność systemu, nie dopuszcza się komunikacji bezprzewodowej. 6. Wymóg dotyczący kamer: a) Rejestrator IP z dyskiem zapewniającym minimalny czas nagrywania wszystkich wjazdów i wyjazdów przez 30 dni, posiadający minimum 9 kamer z monitorem LCD minimum 21 b) Kamera IP min 650 linii ze zmienną ogniskową 2 sztuki II. Opis procedur wjazdu, rozliczenia i wyjazdu 1. Bramka wjazdowo/wyjazdowe znajdująca się przy Bramie Głównej nr 1 - przy Pawilonie nr 1 (ul. Mącznej 30) wjazd na parking rotacyjny: 1) Wjazd ma odbywać się w następujący sposób: a) W osi jezdni wjazdowo/wyjazdowej znajduje się wysepka z zainstalowaną bileterką i szlabanem wjazdowym. b) Kierowca podjeżdża pod szlaban wjazdowy i tam nie wysiadając z samochodu przez otwarte okno naciska przycisk i drukuje bilet wjazdowy. c) Po odebraniu biletu unosi się ramie szlabanu i kierowca wjeżdża na teren obiektu. Szlaban zamyka się automatycznie za pojazdem. d) Za kierowcą wjeżdżającym na teren strefy szlaban zamyka się samoczynnie, uniemożliwiając przejazd kolejnego pojazdu bez autoryzacji (czyli pobrania biletu). e) Każdorazowe otwarcie szlabanu, umożliwia przejazd tylko jednego pojazdu. f) Po wjeździe na parking kierowca będzie miał 15 minut na zaparkowanie lub opuszczenie parkingu. Po przekroczeniu tego czasu będzie naliczana pierwsza godzina liczona od czasu pobrania biletu. a) Pojazdy uprzywilejowane powinny być wpuszczane przez pracownika Punktu Obsługi Parkingu z pulpitu sterowniczego lub pilota (obie opcje wymagane) 2. Bramka wjazdowo/wyjazdowe znajdująca się przy Bramę nr 2 przy ul. Mącznej 4 wjazd na parking pracowniczy. 1) Wjazd wykorzystywany tylko przez pracowników posiadających karty abonamentowe, pojazdy uprzywilejowane oraz dostawców odbywać się będzie w następujący sposób: b) W miejscu istniejących szlabanów należy przewidzieć instalację dwóch szlabanów parkingowych z ramieniem wyłamywanym. c) System szlabanów należy zamontować poza krawędzią jezdni. Strona 12 z 22

13 d) Wjazd/wyjazd na teren parkingu możliwy po użyciu karty abonamentowej skanowanej w terminalu wjazdowym/ wyjazdowym lub naklejki na szybę w systemie radiowym (wbudowana antena o zasięgu 10*- 12m) oraz otwarciu szlabanu przez pracownika obsługi z pulpitu sterowniczego (obie opcje wymagane) e) Za kierowcą wjeżdżającym na teren strefy szlaban zamyka się samoczynnie, uniemożliwiając przejazd kolejnego pojazdu bez autoryzacji (zbliżenia karty). f) Każdorazowe otwarcie szlabanu, umożliwia przejazd tylko jednego pojazdu. 3. Rozliczenie i wyjazd 1) Rozliczenie a) Za czas przebywania na parkingu, kierowca będzie dokonywał opłat w kasie automatycznej umieszczonej na terenie parkingu lub w wyjątkowych sytuacjach w Punkcie Obsługi Parkingu. b) Możliwość wykupienia abonamentu kilkudniowego w Punkcie Obsługi Parkingu. c) Zainstalowana automatyczna kasa parkingowa powinna przyjmować zarówno banknoty jak i monety. Banknoty o nominale min. 10, 20 i 50 zł. d) Automatyczna kasa powinna posiadać funkcje wydawania reszty w banknotach i monetach oraz wydruku paragonu. e) W kasie automatycznej istnieje możliwość przedłużenia abonamentu kilkudniowego. f) Automat płatniczy powinien być wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD oraz posiadać menu w j. polskim i w j. angielskim i j. niemieckim. Dla ochrony urządzenia przed opadami oraz dla wygody użytkowników kasa automatyczna ma być zainstalowana pod zadaszeniem dostarczonym przez wykonawcę. 2) Wyjazd a) Kierowca, który opłaci bilet w kasie parkingowej lub w Punkcie Obsługi Parkingu powinien mieć czas 15 minut na udanie się do swojego pojazdu i opuszczenie parkingu. W przypadku przekroczenia tego limitu czasu kierowca będzie musiał udać się ponownie do Punkcie Obsługi Parkingu i dopłacić za czas postoju. b) Kierowca z opłaconym biletem oraz klienci z abonamentem krótkoterminowym podjeżdżają do terminala wyjazdowego i tam nie wysiadając z samochodu powinni dokonać odczytu biletu. Po dokonaniu odczytu podnosi się szlaban wyjazdowy i kierowca opuszcza parking dot. Bramy Głównej nr 1 - przy Pawilonie nr 1 (ul. Mącznej 30) c) Pracownicy posiadający karty abonamentowe, karetki pogotowia ratunkowego oraz dostawcy wyjeżdżają z parkingu poprzez zbliżenie karty do terminala wyposażonego w czytnik kart dystansowych lub naklejki na szybę w systemie radiowym (wbudowana antena o zasięgu 10*-12m) dot. Bramy nr 2 przy ul. Mącznej 4 d) Kierowca mający jakikolwiek problem z wyjazdem powinien skontaktować się z pracownikiem Punkcie Obsługi Parkingu. III. Funkcje systemu 1. Opis funkcji systemu: 1) Rotacja a) Wydanie biletu z datą i godziną wjazdu oraz wpuszczenie na teren parkingu klienta po przyciśnięciu przez niego przycisku w bileterce, b) Wypuszczenie klienta bezpłatnie po zeskanowaniu przez niego biletu w terminalu wyjazdowym, jeżeli czas jego pobytu nie przekracza określonego czasu, np. 15 minut, c) Rozliczenie czasu pobytu klienta wg jednej ze zdefiniowanych stawek i umożliwienie wyjazdu klienta w określonym czasie, np. 15 minut od rozliczenia, d) Rozliczenie klienta bez biletu. e) Podnosić szlabany za pomocą pilotów bezprzewodowych (3 sztuki) jako tryb awaryjny i dla pojazdów uprzywilejowanych. 2) Abonament a) Wydanie abonentowi karty dostępu wg jednej ze zdefiniowanych stawek, b) Przedłużanie ważności abonamentu, c) Unieważnienie karty. d) Wpuszczenie i wypuszczenie abonenta z parkingu ze sprawdzeniem lub bez opcji anti-passback (w zależności od ustawień), e) Możliwość otwarcia szlabanów za pomocą opcji w menu programu parkingowego, f) Unieważnienie biletu, jeżeli system nie zarejestruje prawidłowego wjazdu na teren parkingu, g) Awaryjne otwaranie szlabanów w przypadku np. pożaru. h) Podnoszenie szlabanu za pomocą pilotów bezprzewodowych (3 sztuki) jako tryb awaryjny i dla pojazdów uprzywilejowanych. i) Karty magnetyczne (abonamentowe) min. 500sztuk z dostawą Strona 13 z 22

14 3) Zdarzenia a) Konieczność zestawienia zdarzeń z parkingu: rotacyjnych, abonamentowych, dostępowych, wg określonych dat, użytkownika, wybranych kategorii zdarzeń, wyszukiwanie po ciągu znaków, b) Konieczność eksportu zdarzeń do pliku HTML (do przejrzenia w przeglądarce). 4) Administracja a) Dodawanie, usuwanie, edycja danych użytkowników systemu, b) Ustawianie stawek rotacyjnych i abonamentowych, c) Ustawianie dodatkowych opłat, d) Generowanie raportów dziennych, tygodniowych, miesięcznych. 5) Serwis Konfigurowanie sprzętowych ustawień systemu ( przez okres ). 6) Paragon fiskalny Podłączenia do drukarki fiskalnej i drukowania paragonów dla każdej operacji Finansowej. 7) Faktury a) Wystawiania faktur przy opłacie lub z paragonów, b) Przegląd i edycja wystawionych faktur. 2. Możliwość drukowania biletu wyjazdowego kodu kreskowego na drukarce fiskalnej. Funkcja jest konieczna w przypadku, gdy następuje np. zdanie karty abonamentowej i należy wypuścić klienta z parkingu. IV. Wykonanie robót 1. Brama Główna nr 1 - przy Pawilonie nr 1 (ul. Mącznej 30) wjazd na parking rotacyjny 1) Przed zamontowaniem terminali wjazdowych i wyjazdowych oraz innych urządzeń wykonawca zobowiązany jest do wykonania kanalizy kablowej i ułożenia kabla i światłowodu zgodnie z projektem technicznym i pozwoleniem budowy. 2) Na odcinku od pawilonu nr 2 do portierni należy wykonać: a) wykonanie geodezyjne trasy kablowej nie poprzedzone wykazem współrzędnych tyczenia -1 kpl. b) ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer.dna do 0,4 w gruncie kat. III-142 m. c) mechaniczne przepychanie rur PE o średnicy 110mm pod drogami -SRS m. d) nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0,4 m-142 m. e) układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie DVK75-13 m. f) układanie rur ochronnych PCW o średnicy do 110 mm w wykopie-dvk m. g) budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 wieloelementowych w gruncie kat. I-II- 5stud. h) ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-142 m i) wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego-1 kpl. 3) Szlabany przy wjeździe na teren szpitala przy budynku portierni zasilone będą z rozdzielnicy w budynku z obwodów zasilających istniejące szlabany przeznaczone do likwidacji 4) Zasilanie kamer i szlabanów wykonać kablami ziemnymi typu YKYżo 3x2,5/1kV układanymi w kanalizacji kablowej. 2. Bramę nr 2 przy ul. Mącznej 4 wjazd na parking pracowniczy 1) Przed zamontowaniem terminali wjazdowych i wyjazdowych oraz innych urządzeń wykonawca zobowiązany jest do wykonania kanalizy kablowej i ułożenia kabla i światłowodu zgodnie z projektem technicznym i pozwoleniem budowy. 2) Na odcinku stara kotłownia portiernia należy wykonać a) wykonanie geodezyjne trasy kablowej nie poprzedzone wykazem współrzędnych tyczenia 1 kpl. b) ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III-175 m, c) nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 na dno rowu kablowego o szer.0.4 m-175 m, d) układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie-dvk50-85 m, e) układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75mm w wykopie-dvk75-13 m, f) układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykoppie-dvk m, g) budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 wieloelementowych w gruncie kat. I-II - 5 stud. h) ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat.iii-142 m. i) wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego -1 kpl, 3) Szlabany przy wjeździe na teren szpitala przy budynku portierni zasilone będą z rozdzielnicy w budynku z obwodów zasilających istniejące szlabany przeznaczone do likwidacji Strona 14 z 22

15 4) Zasilanie kamer i szlabanów wykonać kablami ziemnymi typu YKYżo 3x2,5/1kV układanymi w kanalizacji kablowej. 3. Zasilanie automatycznej kasy biletowej zgodnie z załączonym dodatkowym rysunkiem PLAN zasilanie kasy biletowej - Brama Główna nr 1 - przy Pawilonie nr 1 (ul. Mącznej 30) wjazd na parking rotacyjny 4. Zamawiający przekaże na wykonanie zadania rury do wykonania kanalizacji kablowej, studzienek i kabla zasilającego. 5. W celu ułatwienia sporządzenia oferty cenowej Zamawiający udostępnia rysunki parkingów nr 1 i nr 2, które stanowią jedynie materiał o charakterze ogólnopoglądowym. Jakiekolwiek ewentualne braki nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania prac, które są konieczne do osiągnięcia celu, jakim jest system parkingowy. Wykonawca korzysta z przedmiaru na włane ryzyko. 1) Załącznik od nr 1 do nr 8 Rysunek Parking nr 1 2) Załącznik od nr 1 do nr 7 Rysunek Parking nr 2 6. Osobą do kontaktu z wykonawcą w wyżej wymienionym zakresie jest pani Grażyna Piekarczyk Dyrektor ds. Techniczno Administracyjnych tel Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z montażem systemu parkingowego w terminie do dnia r od dnia przekazania placu robót. 8. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną Zamawiający informuje, iż w celu przygotowania oferty Wykonawca przed jej złożeniem może dokonać wizji lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych realizacji zadania. W razie braku pytań do SIWZ przyjmuje się, iż Wykonawca składając ofertę uznał materiał stanowiący Opis przedmiotu zamówienia za w pełni kompletny i wystarczający do przygotowania oferty i osiągnięcia celu w postaci terminowo zrealizowanych funkcjonujących obiektów w warunkach istniejących u Zamawiającego V. Pozostałe wymagania Zamawiającego 1. Wykonawca musi uwzględnić fakt, iż prace budowlane będą wykonywane na terenie działającego Szpitala. 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 3. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty budowlane od dnia, w którym Zamawiający przekaże plac robót. 4. Od Wykonawcy wymagać się będzie: a) Przestrzegania zasad BHP w czasie wykonywania robót. b) Przedstawienia wszystkich wymaganych atestów, certyfikatów dla użytych materiałów. 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacjami zawartymi w SIWZ. 7. W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce budowy własnym staraniem i na własny koszt oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót, będzie utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac budowlanych. 8. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego oddzielenia miejsc prowadzonych robót. 9. Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: a) zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt powykonawczy; b) komplet protokołów prób montażowych; c) protokoły rozruchu technologicznego; d) komplet świadectw jakości, atestów oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb naprawczych; Strona 15 z 22

16 e) instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie stosowanych; f) oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami; g) protokół przeszkolenia personelu obsługi, Szkolenie przeprowadzane będzie w terminach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego; h) inwentaryzacja geodezyjna. 12. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zainstalował. Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych. 13. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci swoim podwykonawcom. 14. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji. 15. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie - Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego 7- dniowego terminu, może zlecić usunięcie usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy zachowując jednocześnie prawo do odszkodowania umownego określonego na zasadach KC. 16. Zamawiający wymaga aby okres gwarancji na przedmiot zamówienia opiewał na co najmniej 5 lat. VI. Minimalne wymogi gwarancji, serwisu gwarancyjnego 1) Na dostarczone i zainstalowane urządzenie wykonawca udzieli gwarancji jakości odpowiadającej, co najmniej gwarancji producenta i postanowieniem SIWZ, która nie może być krótsza niż 5 lat. Gwarancje urządzenia stanowić będzie załącznik do umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, (tj. od daty przekazania do eksploatacji). Gwarancja obejmuje: wszystkie koszty pracy serwisu w tym koszty dojazdu, zakwaterowania, części zamiennych, materiałów i elementów zużywalnych wskazanych w gwarancji przez producenta. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej przekazać Zamawiającemu urządzenie w stanie pełnej gotowości do pracy. 2) W przypadku, gdy gwarancja udzielona przez producenta nakłada obowiązek dokonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowiązany w okresie udzielonej gwarancji jakości dokonać nieodpłatne przeglądy gwarancyjne, w ilości wskazanej w gwarancji producenta, jednak nie mniejszej, niż jeden w każdym roku jej obowiązywania wraz z konserwacją na warunkach wynikających z gwarancji producenta, z zastrzeżeniem pkt. 3). 3) Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z wymianą części zamiennych, elementów zużywalnych - wskazanych w gwarancji przez producenta - oraz konserwacją urządzenia, powinien być dokonany w ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji przez wyspecjalizowany serwis. 4) Pozostałe warunki gwarancji i reklamacji określa wzór umowy. 5) Autoryzowany serwis oferowanego urządzenia na terenie RP VII. Pozostałe wymagania Zamawiającego 1) W przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta dostarczoną wraz z przedmiotem zamówienia, a treścią umowy pierwszeństwo w zastosowaniu przepisów będą miały zapisy umowy. 2) Termin związania ofertą 30 dni. 3) Wymagany przez Zamawiającego termin płatności faktury do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury obejmującej dostarczony i odebrany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. 4) Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa - w dniu jej podpisania - zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu uwierzytelnionej kopii polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego ) ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniej niż ,00 zł. W przypadku, gdy przedłożona przez Wykonawcę polisa ( lub inny dokument potwierdzający) ubezpieczenia OC nie obejmuje całego okresu obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu jej ważności dostarczyć Zamawiającemu każdorazowo uwierzytelnią kopię nowego dokumentu ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy (z zachowaniem prawa do kary umownej, o której mowa w umowie. Strona 16 z 22

17 ROZDZIAŁ XIV Wzór umowy zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA NR.../3720/2013 Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Zdroje" ul. Mączna 4, Szczecin, reprezentowanym przez: Pawła Gonerko p.o. Dyrektor SPS ZOZ Zdroje NIP: , KRS zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, a... reprezentowanym przez: zwanym dalej WYKONAWCĄ Umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z montażem systemu parkingowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdroje, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. t. j ze zm.) Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis, oraz przeszkolenie personelu w obsłudze dostarczonego przedmiotu umowy tj. kompletnego systemu parkingowego typu/model.. wskazanego w ofercie Wykonawcy za wynagrodzeniem...zł netto, co daje..zł brutto (słownie...) 2. Szkolenie winno się odbyć najpóźniej przy odbiorze końcowym produktu. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu i obowiązki Wykonawcy określa oferta cenowa Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Dokumenty te stanowią integralną część umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 1) zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia umownego zgodnie z 1 umowy, 2) udzielenia Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do zainstalowania systemu a w szczególności dotyczących przebiegu tras kablowych i innych ciągów technicznych, architektury nieruchomości, itp. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie dysponował w/w informacjami, wskaże Wykonawcy w miarę posiadanej wiedzy i możliwości osoby dysponujące stosowna wiedzą, 3) udostępniania Wykonawcy pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia robót, 4) udostępniania Wykonawcy punktów poboru wody i energii elektrycznej. Strony ustalają, iż rozliczenie z tyt. poboru mediów zostanie zapłacone w wysokości po 0,25 % wynagrodzenia brutto za roboty budowlane. Ryczałt zostanie uregulowany przez Wykonawcę po wystawieniu faktury przez Zamawiającego 5) odebrania systemu parkingowego stanowiącego przedmiot umowy, o ile będzie spełniał wymogi określone w ofercie Wykonawcy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia kompletnego samoobsługowego systemu parkingowego w SPS ZOZ Zdroje przy Bramie nr 1 i nr 2 we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko, 2) zainstalowania i skonfigurowania oprogramowania stanowiącego integralną część systemu parkingowego wraz z przeniesieniem na Zamawiającego licencji na korzystanie z oprogramowania, 3) przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w 1 ust. 1 niniejszej umowy, 4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i szkody powstałe podczas realizacji zobowiązań umowy przez zatrudnione do wykonania umowy osoby, 5) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku w rejonie prowadzonych robót oraz usuwania na bieżąco odpadków i opakowań na własny koszt, 6) Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania obowiązujących w siedzibie Zamawiającego regulaminów, zarządzeń i procedur, 7) przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy, Strona 17 z 22

18 8) Wykonawca dostarczy oprogramowanie systemu parkingowego na nośnikach elektronicznych w dwóch egzemplarzach, 9) Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników oprogramowania i dostarczonej dokumentacji 3 1. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 nastąpi po jego dostarczeniu, montażu, uruchomienia i demonstracji jego działania zgodnego z instrukcją obsługi, oraz przeszkoleniu personelu w zakresie jego obsługi i zostanie potwierdzony protokołem przekazania podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 do siedziby Zamawiającego oraz jego montażu, uruchomienia, demonstracji i przeszkolenia personelu w zakresie jego obsługi na swój koszt. 3. Do dokonania odbioru towaru Zamawiający upoważnia osobę:.; 4. Z chwilą odbioru własność dostarczonych przedmiotów przechodzi na Zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie swojej działalności w.. na sumę gwarancyjną zł. (kopia polisy stanowi zał. nr 1 do umowy); b) przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia OC. W przypadku, gdy przedłożona przez Wykonawcę polisa ubezpieczenia OC nie obejmuje całego okresu obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu jej ważności dostarczyć Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię nowego dokumentu potwierdzającego umowę ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy (z zachowaniem prawa do kary umownej, o której mowa w 9, ust.2, pkt Wynagrodzenie, o którym mowa w 1 ust. 2 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego 2. Wynagrodzenie określone w ustępie 1 obejmuje wszystkie materiały, surowce, koszty dostawy, montażu oraz czynności potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, w tym też wszystko to, co jest określone w Rozdziale VIII SIWZ (Sposób obliczenia ceny oferty). 3. Kwota wynagrodzenia obejmuje należność za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, a w tym m.in. odbiory, atesty, próby, opłaty urzędowe, licencje, opłaty za media, wywóz odpadów, zabezpieczenie robót do odbioru końcowego, doprowadzenie do odbiorów częściowych ( jeżeli przewidziane0 oraz do odbioru końcowego, koszty ewentualnych przestojów (w tym koszty mobilizacji i demobilizacji), a także innych czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca. Wynagrodzenie obejmuje również koszty przeszkolenia personelu Zamawiającego w obsłudze i konserwacji urządzeń dostarczonych lub zamontowanych przez Wykonawcę. 4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru końcowego. 5. Prawidłowo wystawiona faktura zapłacona zostanie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania z zastrzeżeniem ust Wykonawca będzie zobowiązany do faktury wystawianej przez niego dołączyć: 1) oświadczenie, o braku udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia objętego fakturą lub w przypadku korzystania z podwykonawców oświadczenia wskazującego ich nazwy, siedziby, powierzone zakresy prac związane z przedkładana fakturą oraz przewidziane za te zakresy prac wynagrodzenia. Odpowiedni obowiązek istnieje w stosunku do dalszych podwykonawców ich podwykonawców itd.. 2) W przypadku gdy przedkładane wraz z fakturą oświadczenie wskazuje na podwykonawców lub na podwykonawców i ich dalszych podwykonawców dla uzyskania płatności za przedkładaną fakturę Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców lub podwykonawców i dalszych podwykonawców zawierające stwierdzenie o uzyskaniu należnego wynagrodzenia za etap prac przypadający nadany pomiot w zakresie przedkładanej faktury lub niebudzące wątpliwości dowody zapłaty wynagrodzenia tym podmiotom. 3) W przypadku, gdy formą zapłaty jest umorzenie długu pieniężnego na skutek potracenia, czy też innego podobnego w skutkach zdarzenia prawnego dla uznania pracy za rozliczoną wymagane jest pisemne oświadczenie wierzyciela o uznaniu umorzenia 7. W razie nie dostarczenia oświadczenia o występowaniu lub braku podwykonawców Zamawiający wstrzymuje płatność faktury do czasu przedłożenia takiego oświadczenia. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w ust.. 6 pkt. 2) i 3) (powyżej) Zamawiający wstrzymuje płatność w części odnoszącej się do brakującego rozliczenia z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na 7 (siedem dni) po czym dokonuje bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy chyba, że termin płatności ustalony w umowie pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami jest dłuższy, gdyż w Strona 18 z 22

19 takim przypadku Zamawiający dokonuje płatności w tym terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia odebrania danego zakresu prac i otrzymania dotyczącego go faktury 8. Wszelkie płatności dokonane przez Zamawiającego na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców zwalniają Zamawiającego z jego długu pieniężnego względem Wykonawcy lub podwykonawcy w zakresie dokonanej zapłaty. 9. Postanowienia ust. 6 nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku zgłaszania zamiaru wykonania prac przy udziale podwykonawców z dopełnieniem wszystkich wymogów wynikających z art. 647 (1) i nast. Kc 10. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nr telefonu, konta bankowego, numerów NIP, REGON Wykonawca w ramach przewidzianego w niniejszej umowie wynagrodzenia udziela Zamawiającemu licencję na dostarczone oprogramowanie. 2. Licencja jest udzielona na czas nieokreślony i nie może zostać w żaden sposób ograniczona, wypowiedziana lub rozwiązana przez Wykonawcę. 3. Zamawiający może korzystać z oprogramowania poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, przechowywanie, wyświetlanie, uruchamianie i używanie zgodnie z przeznaczeniem oprogramowania przez użytkowników systemu parkingowego, wprowadzanie aktualizacji i poprawek. 4. Wykonawca, w okresie gwarancji, zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszystkich powstałych aktualizacjach oprogramowania, a na żądanie Zamawiającego dostarczyć je bez odrębnych opłat licencyjnych i wdrażać na zasadach przewidzianych dla gwarancyjnych usług serwisowych opisanych w 6 niniejszej Umowy Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakości. 2. Warunki gwarancji, jakości na dostarczone i zainstalowane przez wykonawcę urządzenia, sprzęt i wyposażenia: 1) Na dostarczone i zainstalowane urządzenie udzieli gwarancji, jakości odpowiadającej, co najmniej gwarancji producenta i postanowieniem SIWZ, która nie może być krótsza niż 5 lat. Gwarancje urządzenia stanowić będzie załącznik do umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (tj. od daty przekazania do eksploatacji). 2) Gwarancja obejmuje: wszystkie koszty pracy serwisu w tym koszty dojazdu, zakwaterowania, części zamiennych, materiałów i elementów zużywalnych wskazanych w gwarancji przez producenta. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej przekazać Zamawiającemu urządzenie w stanie pełnej gotowości do pracy. 3) W przypadku, gdy gwarancja udzielona przez producenta nakłada obowiązek dokonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowiązany w okresie udzielonej gwarancji, jakości dokonać nieodpłatne przeglądy gwarancyjne, w ilości wskazanej w gwarancji producenta, jednak nie mniejszej, niż jeden w każdym roku jej obowiązywania wraz z konserwacją na warunkach wynikających z gwarancji producenta, z zastrzeżeniem pkt. 4). 4) Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z wymianą części zamiennych, materiałów, elementów zużywalnych - wskazanych w gwarancji przez producenta - oraz konserwacją urządzenia, powinien być dokonany w ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji przez wyspecjalizowany serwis. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z oprzyrządowania i materiałów eksploatacyjnych innych niż oferowane przez wykonawcę, jeśli są równoważne i kompatybilne ze sprzętem z zachowaniem prawa do gwarancji. 6) W przypadku odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej lub przeglądu gwarancyjnego w czasie trwania gwarancji przez Wykonawcę lub podmiot przez niego upoważniony Zamawiający dokona tej czynności na koszt Wykonawcy. 7) Reklamacja powinna być zgłoszona przez Zamawiającego telefonicznie lub faxem i niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 8) Po zgłoszonej reklamacji Wykonawca lub podmiot przez niego upoważniony zobowiązany jest w terminie 5 godzin stwierdzić czy usterki da się usunąć na miejscu. Jeżeli będzie to niemożliwe zobowiązany jest zabrać urządzenie na własny koszt do naprawy i jednocześnie na ten czas zapewnić sprzęt zastępczy o parametrach, co najmniej takich jak sprzęt reklamowany bez dodatkowych opłat. 9) Po dwukrotnej naprawie tego samego podzespołu wynikającej z wad materiałowych lub konstrukcyjnych Wykonawca wymieni urządzenie na nowy w okresie trwania gwarancji, z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych i uszkodzeń związanych z nieprawidłową eksploatacją. 10) Jeżeli w okresie gwarancji awaria urządzenia nastąpi 3 razy Wykonawca wymieni urządzenie na nowy, w przypadku, gdy awarie są spowodowane jakimikolwiek wadami (wadą) materiałowymi (materiałową) lub konstrukcyjnymi(ą) i nie wynikają z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi i warunkami użytkowania zawartymi w karcie gwarancyjnej. 11) Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne hot-line w godzinach pracy szpitala Strona 19 z 22

20 12) W przypadku wymiany sprzętu na nowy, okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty dostarczenia i wymiany nowego sprzętu oraz podpisania protokołu odbioru. 13) Gwarancja udzielona przez Wykonawcę na działanie systemu parkingowego obejmuje również gwarancję prawidłowego funkcjonowania oprogramowania stanowiącego integralną część Systemu. Przez prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania należy rozumieć spełnianie przez oprogramowanie wszelkich wymagań ustalonych w Opisie przedmiotu zamówienia. 14) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: a) telefonicznej pomocy i doradztwa w sprawie używania oprogramowania, b) usuwania wszelkich zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania stanowiącego integralną część systemu parkingowego, c) instalacji i konfiguracji kolejnych wersji oprogramowania systemu parkingowego w przypadku zmian i aktualizacji oraz związanych z tym zmian w dokumentacji, d) wizyty serwisowej w miejscach użytkowania systemu. 15) Wykonawca ma obowiązek wykonania czynności wymienionych w ustępie 14 lit. b) niniejszego paragrafu, w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia w przypadku błędu krytycznego, rozumianego jako błąd uniemożliwiający Zamawiającemu korzystanie z funkcji oprogramowania systemu parkingowego niezbędnych do bieżącej obsługi. 16) Termin realizacji czynności wymienionych w ustępie 14 lit. c) i b) niniejszego paragrafu jest ustalany każdorazowo z Zamawiającym w zależności od zakresu prac niezbędnych do ich wykonania. 17) Wykonawca zobowiązany jest przesłać nowe wersje oprogramowania lub modyfikacje na nośniku magnetycznym lub pocztą elektroniczną wraz z instrukcją i dokumentacją niezwłocznie po ich utworzeniu. 18) Zakres wizyt serwisowych powinien zawierać minimum przeglądy w czasie określonym przez producenta urządzenia i oprogramowania systemu parkingowego. 19) Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym dostarczonym łącznie z urządzeniem. 20) W przypadku niezgodności postanowień gwarancji z postanowieniami niniejszej umowy pierwszeństwo stosowania mają postanowienia umowy. 3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi równa się okresowi gwarancji. 4. Postanowienia udzielonej gwarancji nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego niż postanowienia wynikające z Kodeksu Cywilnego Zapłata należności następować będzie w obrocie bezgotówkowym w terminie do 60 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury, obejmującej dostarczony i odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy, o którym mowa w 1. Obowiązkowym załącznikiem faktury jest podpisany przez Zamawiającego bezusterkowy protokół odbioru obejmujący wszystkie objęte zamówieniem czynności. 2. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty, wynikającej z winy Zamawiającego, obowiązany jest on do zapłaty ustawowych odsetek Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy wymieniony w 1 nowy, wyprodukowany w 2013r, należytej jakości, sprawny technicznie zgodnie z najnowszymi wymogami wiedzy i osiągnięć techniki, odpowiadający wymaganiom określonym właściwymi normami oraz SIWZ. 2. W przypadku wadliwości dostawy pod względem określonym w ust. 1 Zamawiający zgłosi Wykonawcy reklamację telefonicznie lub faxem w terminie 3 dni od daty jej stwierdzenia i potwierdzi to niezwłocznie na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest odebrać wadliwy produkt na swój koszt, a w zamian dostarczyć produkt wolny od wad, zgodny z zamówieniem w ciągu 7 dni. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z ww. obowiązków zastosowanie ma Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w wysokości 1.0 % wartości brutto dostarczanego przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, za każdy dzień opóźnienia w dostawie, montażu, uruchomieniu i demonstracji jego działania zgodnego z instrukcją obsługi, oraz przeszkoleniu personelu w zakresie jego obsługi jeżeli przedmiot umowy nie został dostarczony w terminie, 2) w wysokości 0.5% wartości brutto dostarczanego przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, za dostarczenie go w nieodpowiedniej jakości lub konfiguracji wyposażenia, za każdy dzień liczony do dnia zapewnienia odpowiedniej jakości lub konfiguracji (dotyczy sytuacji, w której możliwe jest wykorzystywanie wyposażenia w przeciwnym wypadku zastosowanie ma pkt.1). Strona 20 z 22

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.11.2013.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.11.2013. Strona 1 z 5 Szczecin: Dostawa wraz z montażem systemu parkingowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdroje - II Postępowanie Numer ogłoszenia: 360746-2013;

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawę wraz z montażem systemu parkingowego

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Opracowanie, druk i

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków

Specyfikacja Istotnych Warunków Specyfikacja Istotnych Warunków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie ul. Czesława 9 71 504 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel tel/fax

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel tel/fax Zapytanie Ofertowe ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70-383 Szczecin e-mail: pupszczecin@pupszczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128556-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261009-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: 133024-2008; data zamieszczenia: 18.06.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo