OPIS TECH ICZ Y do projektu architektoniczno-budowlanego zadaszenia stanowisk handlowych na terenie Targowiska nr 2 w Pile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECH ICZ Y do projektu architektoniczno-budowlanego zadaszenia stanowisk handlowych na terenie Targowiska nr 2 w Pile"

Transkrypt

1 str. 1 OPIS TECH ICZ Y do projektu architektoniczno-budowlanego zadaszenia stanowisk handlowych na terenie Targowiska nr 2 w Pile 1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWA IA Przedmiotem niniejszej części opracowania jest projekt architektoniczno budowlany zadaszeń stanowisk handlowych na terenie Targowiska Miejskiego Nr 2 w Pile rejonie ul. Ludowej Roosevelta na działce nr 56/25. Projekt dotyczy części zadaszeń realizowanych w etapie I, tj budowa zadaszeń nad 3 sektorami handlowymi i dwoma pasami komunikacyjnymi, które zgodnie z oznaczeniami w części graficznej ograniczone są osiami 1 7 i B G. 2. CHARAKTERYSTYKA PLA OWA EJ I WESTYCJI Planowana inwestycja polegać będzie na budowie zadaszenia ( wiaty ) nad stanowiskami handlu otwartego. Jest to budowla otwarta, bez zabudowy ścian, o konstrukcji stalowej z dachem o pokryciu lekkim. Układ konstrukcyjny budowli poprzeczny, składający się z pięciu naw. Rozstaw słupów nośnych w kierunku poprzecznym: 5.5m + 5.5m + 4.0m + 5.5m + 5.5m. Rozstaw słupów i w kierunku poprzecznym: przęsła skrajne 4.0m, przęsła pośrednie 4przęsła 4.5m. Funkcja obiektu zadaszenie stanowisk handlu otwartego. Obiekt składać się będzie z pięciu naw o następującej funkcji szczegółowej: 1. Dwie nawy skrajne o rozpiętości słupów 5.5m oraz jedna nawa pośrednia o rozpiętości 4.0m miejsce przeznaczone dla sprzedających do składowania towarów. 2. Dwie nawy pośrednie o rozpiętości 5.5m droga transportu dostaw towarów i pas komunikacji dla klientów. 3. DA E LICZBOWE O OBIEKCIE 1. Powierzchnia zabudowy m 2 2. Powierzchnia dachów m 2 3. Powierzchnia miejsc handlowych m 2 4. Powierzchnia pasów komunikacyjnych m 2 5. Długość budowli liczona do krawędzi zewnętrznej słupów nośnych 26.12m 6. Szerokość budowli liczona do krawędzi zewnętrznej słupów nośnych 26.12m 7. Wysokość netto ( w świetle konstrukcji ) w pasach handlowców od 2.7m do 3.3m 8. Wysokość netto ( w świetle konstrukcji ) w pasach komunikacyjnych od 3.6m do 3.8m 9. Wysokość brutto ( do najwyższego punktu obudowy ) w pasach handlowców do 3.5m 10. Wysokość brutto ( do najwyższego punktu kalenicy ) w pasach komunikacyjnych do 5.2m

2 str ROBOTY ROZBIÓRKOWE Zakres robót rozbiórkowych: 1. Rozbiórka wiaty szereg od strony południowej. Konstrukcja wiaty stalowa, główne elementy nośne ( słupy i rygle dachowe ) o kształcie teowym, kotwione wspornikowo w fundamencie. Konstrukcja poszczególnych elementów: a/ słupy nośne dwuteownik NP180, ilość 10szt., b/ wsporniki dachowe dwuteownik NP180, ilość 10szt., c/ płatwie ceownik C100, ilość 6szt. 28mb, d/ stężenia w skrajnych polach z prętów okrągłych, skratowanie typu X, d/ pokrycie blacha stalowa fałdowa, e/ attyka wzdłuż okapów z blachy fałdowej na konstrukcji stalowej. 2. Rozbiórka wiaty szereg od strony północnej. Konstrukcja wiaty stalowa, analogicznie jak w punkcie. Konstrukcja poszczególnych elementów: a/ słupy nośne 2 ceowniki C120 zespawane ze sobą dwuteownik, ilość 10szt., b/ wsporniki dachowe dwuteownik NP140, ilość 10szt., c/ płatwie ceownik C100, ilość 6szt. 27.5mb, d/ stężenia w skrajnych polach z prętów okrągłych, skratowanie typu X, d/ pokrycie blacha stalowa fałdowa, e/ attyka wzdłuż okapów z blachy fałdowej na konstrukcji stalowej. 3. Fundamenty żelbetowe słupów wiaty wg punktów 1 i 2. Do rozbiórki przeznaczono fundamenty kolidujące ze stopami fundamentowymi nowoprojektowanymi zgodnie ze wskazaniem na rysunku rzutu fundamentów. 4. Murki oporowe kwiatonów, murowane z cegły licowej. Wymiary kwiatonów m, wysokość murków 60cm, grubość murków 25cm. Do rozbiórki przeznaczono część nadziemną oraz fragmentarycznie fundamenty w części kolidującej z projektowanymi nowymi stopami fundamentowymi. 5. Słup oświetleniowy 1szt. 6. Wpust uliczny ( 1szt. ) przesunięcie z uwagi na kolizję z projektowanymi fundamentami. 7. Nawierzchnia z kostki betonowej wraz z podbudową w miejscu projektowanych stóp fundamentowych. Po zakończeniu robót fundamentowych należy zasyp dogęścić mechanicznie oraz odtworzyć podbudowę betonową i nawierzchnię. 5. WARU KI GRU TOWO-WOD E I WARU KI POSADOWIE IA 5.1. Warunki gruntowo-wodne Na podstawie obserwacji otwartych wykopów w sąsiedztwie projektowanego obiektu stwierdzono, że podłoże budowlane pod projektowany obiekt tworzą grunty mineralne piaszczyste. Woda gruntowa w poziomie posadowienia nie występuje Rodzaj warunków gruntowych i kategoria geotechniczna Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz.U. Nr 126, poz. 839 ) przyjęto: 1. Rodzaj warunków gruntowych: proste 2. Kategoria geotechniczna obiektu: pierwsza 5.3.Projektowane posadowienie budynku Przyjęto posadowienie bezpośrednie projektowanego obiektu na stopach fundamentowych.

3 str. 3 Przyjęto następujące poziomy: 1. Poziom odniesienia zero nawierzchnia w punkcie T zgodnie z oznaczeniami na rys. nr 2, tj. na rzędnej: ±0.00m = m n.p.m. 2. Poziom posadowienia stóp fundamentowych: 1.10m = m n.p.m Warunki posadowienia, technologia prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych 1. Zakłada się wykopy fundamentowe pod stopy typu punktowego. Wykopy fundamentowe należy wykonać mechanicznie do poziomu ok 10 cm powyżej projektowanego poziomu posadowienia. Zdjęcie ostatniej warstwy gruntu o miąższości ok. 20 cm wykonać ręcznie. Dno wykopu zabezpieczyć betonem podkładowym. 2. Ewentualnie występujące przewarstwienia gruntów nasypowych, organicznych, spoistych w stanie plastycznym oraz miękkoplastycznym należy usunąć i wymienić na ubitą podsypkę żwirową. 3. Kategoria gruntów: I II dla 80% objętości robót ziemnych, III IV dla pozostałych 20% mas ziemnych. 6. USTRÓJ KO STRUKCYJ Y OBIEKTU Konstrukcję główną wiaty stanowią układy poprzeczne, które tworzą ramy wielokrotnie statycznie niewyznaczalne, składające się z następujących elementów: 1. Słupy pełnościenne, wspornikowo zakotwione w fundamencie, przegubowo połączone z dźwigarami górnymi ( nad pasami komunikacyjnymi ) oraz połączone węzłem sztywnym z dźwigarami dolnymi ( nad pasami handlowymi ). Ramy te stanowią główny element nośny w przenoszeniu obciążeń poziomych od parcia i ssania wiatru. 2. Dźwigary dachowe kratowe nad pasami komunikacyjnymi. Kształt wiązarów trójkątny, rozpiętość 5.5m. Dźwigary oparte są na słupach za pośrednictwem belek oczepowych i połączone z nimi w sposób przegubowy. Dźwigary te przenoszą obciążenia pionowe z dachu oraz biorą udział w przekazywaniu obciążeń poziomych w całym układzie poprzecznym. 3. Dźwigary dachowe kratowe nad pasami handlowymi. Dźwigary zaprojektowano o pasach równoległych, rozpiętość: dla dwóch przęseł skrajnych 5.5m, dla przęsła środkowego 4.0m. Dźwigary połączone w sposób sztywny ze słupami i mają zdolność do przekazywania momentów zginających. Dźwigary przekazują obciążenia pionowe z dachu. Na obciążenia poziome pracują jako układ ramowy w swej płaszczyźnie. Rozstaw ram nośnych w kierunku podłużnym: 4.0m dla skrajnych przęseł, 4.5m dla 4 przęseł pośrednich. Stateczność w kierunku podłużnym zapewniają następujące elementy: 1. Tężniki dachowe poprzeczne występujące w skrajnych przęsłach, która stanowią zabezpieczenie przed wyboczeniem pasów ściskanych dźwigarów dachowych. 2. Ramy składające się ze słupów i belki oczepowej ciągłej. Połączenie słupów i belek oczepowych zaprojektowano na węzeł sztywny, zdolny do przenoszenia momentów zginających. Ramy te stanowią główny element nośny przenoszący obciążenia poziome od wiatru w kierunku podłużnym. 7. OPIS ELEME TÓW KO STRUKCYJ YCH 7.1. Stopy fundamentowe Zaprojektowano jako żelbetowe, wylewane na mokro z betonu klasy C16/20, zbrojone stalą A-III 34GS. Pod stopami warstwa betonu podkładowego klasy C8/10 o grubości 10cm. Przed zalaniem należy osadzić kosze kotwiące do mocowania słupów stalowych nadziemia.

4 str Słupy Zaprojektowano z rur stalowych kwadratowych o przekroju mm, ze stali klasy St3SX. Mocowanie słupów do fundamentu ustawienie na podlewce cementowej i mocowanie na kotwy śrubowe M20. Szczegóły wykonania patrz rysunek roboczy Belki oczepowe Zaprojektowano z rur stalowych kwadratowych o przekroju mm oraz we fragmentach mm, ze stali klasy St3SX. Mocowanie belek do słupów i połączenie na długości na śruby klasy 5.8. Wykonać na podstawie rysunków szczegółowych Dźwigary dachowe nad pasami komunikacyjnymi Zaprojektowano dźwigary kratowe o kształcie trójkątnym ze stali St3SX z profili zimnogiętch o przekroju: pasy rura kwadratowa mm, krzyżulce i słupki rura kwadratowa mm. Mocowanie kratownic do belek oczepowych na śruby M16 klasy 5.8, szczegóły wykonania patrz rysunki robocze. Belki oczepowe zlokalizowane przy osi 7 wyposażone zostały we wsporniki do oparcia w przyszłości konstrukcji dachu nad drogą T-V-X-Z Dźwigary dachowe nad pasami handlowymi Zaprojektowano dźwigary kratowe o pasach równoległych, z profili zimnogiętch o przekroju: pasy rura kwadratowa mm, krzyżulce i słupki rura kwadratowa mm. Gatunek stali St3SX. Mocowanie kratownic do słupów na śruby M16 klasy 5.8, szczegóły wykonania patrz rysunki robocze Płatwie dachowe Zaprojektowano jako stalowe z kształtowników ziemnogiętych o przekroju: a/ dla dachu nad pasami komunikacyjnymi dla połaci krytej blachą fałdową rura kwadratowa mm, b/ dla dachu nad pasami komunikacyjnymi pod oparcie świetlików rura kwadratowa mm, c/ dla dachu nad pasami handlowymi rura kwadratowa mm. Połączenia płatwi na długości i z dźwigarami dachowymi na śruby M12 klasy 5.8. Szczegóły wykonania patrz rysunki robocze Stężenia Zaprojektowano w połaci dachowej w skrajnych polach. Elementy składowe tężnika stanowią: 1. Pasy górne dźwigarów dachowych stanowiące pasy kratownicy tężnika; 2. Płatwie dachowe stanowiące słupki kratownicy tężnika; 3. Dodatkowe skratowania stanowiące krzyżulce tężnika. Skratowania, stanowiące dodatkowe elementy w konstrukcji dachu zaprojektowano z prętów okrągłych Ø16mm. Łączenie tężników do blach węzłowych dźwigarów dachowych

5 str. 5 na śruby M12 klasy 5.8, naciąg tężników przy pomocy śrub rzymskich. Wykonać na podstawie rysunków roboczych Inne elementy Zaprojektowano następujące elementy: 1. Szczebliny do mocowania świetlika poliwęglanowego w połaci dachu wykonać z rury prostokątnej mm. Elementy gięte na gorąco w celu dostosowania do kształtu świetlika. Mocowanie do płatwi świetlikowych na śruby M Konstrukcja zamknięci szczytów dachów ( attyki ) konstrukcje spawana z rur zimno giętych kwadratowych i prostokątnych. 3. Konstrukcja luku otwieranego do odśnieżania dachu. Elementy te pod względem statycznym pełnią rolę drugorzędną. Wykonać ze stali St3SX, połączenia warsztatowe spawane, połączenia montażowe na śruby. Szczegóły patrz rysunki robocze. 8. ELEME TY WYKOŃCZE IA 8.1. Lekka obudowa, świetliki 1. Pokrycie dachu blacha fałdowa ocynkowana T , grubość 1.0mm. 2. Okładziny pasów attykowych ( zamknięcie szczytów dachów ) w pasmach handlowych blacha aluminiowa o grubości 3mm, malowana proszkowo. W pasach tych dopuszcza się możliwość umieszczenie reklam i informacji. 3. Wypełnienie konstrukcji pasów attykowych w pasmach komunikacyjnych płyta poliwęglanowa komorowa o grubości 10mm. 4. Świetliki dachowe płyta poliwęglanowa komorowa, gięta na zimna, kształt łukowy, grubość płyty 6mm, mocowanie do konstrukcji stalowej przy pomocy profili systemowych. 5. Rynny, rury spustowe z blachy stalowej, ocynkowanej o grubości 0.75mm awierzchnie Projektuje się uzupełnienie i odtworzenie nawierzchni w następującym zakresie: 1. Uzupełnienie nawierzchni w miejscu zlikwidowanych kwiatonów. 2. Odtworzenie nawierzchni w miejscu wykopów fundamentowych pod słupy zadaszenia. 3. Uzupełnienie nawierzchni w miejscu wycięcia słupów istniejących wiat. 4. Odtworzenie nawierzchni w miejscach wykonywania przyłączy kanalizacji deszczowej i przykanalików do rur spustowych. Technologia robót: 1. Zasyp fundamentowy gruntem mineralnym z zagęszczeniem mechanicznym przy użyciu zagęszczarek mechanicznych. 2. Podbudowa z betonu klasy C8/10 o grubości 15cm. 3. Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8cm na podsypce piaskowocementowej. 9. DOSTĘP OŚĆ DLA IEPEŁ OSPRAW YCH Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. W obrębie projektowanego zadaszenia nie występują przeszkody mogące stanowić bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych.

6 str OCHRO A ZABYTKÓW Zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy teren planowanej inwestycji nie podlega ochronie. 11. OCHRO A ŚRODOWISKA Zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy projektowana inwestycja nie podlega przepisom ochrony środowiska. 12. OCHRO A PRZECIWPOŻAROWA Parametry określające zagrożenie pożarowe Projektowane zadaszenie zakwalifikowano jako obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000m Powierzchnia projektowanych zadaszeń 712m 2 2. Wysokość obiektu do 5.2m 3. Ilość kondygnacji / poziomów użytkowych 1 4. Gęstość obciążenia ogniowego poniżej 500MJ/m 2 5. Zagrożenie wybuchem nie występuje 6. Odległość od obiektów sąsiadujących 5.5m Podział obiektu na strefy pożarowe 1. Obiekt wraz z przyległymi placami stanowi jedną strefę pożarową. 2. Wielkość strefy pożarowej 1 541m Warunki ewakuacji 1. Przewidywana liczba w obiekcie ok. 200 osób 2. Kierunki ewakuacji ewakuacja ludzi ze strefy pożarowej istniejącymi drogami, znajdującymi się w narożnikach placu targowiska. Istnieją 4 drogi ewakuacyjne ze strefy pożarowej Odporność pożarowa budynku Konstrukcję obiektu zaprojektowano z materiałów niepalnych i nie rozprzestrzeniających ogień Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe 1. Hydranty pożarowe istniejące z sieci miejskiej. 2. Wyposażenie w sprzęt gaśniczy wykonać przed oddaniem obiektu do użytkowania. Dobór ilości środków i rozmieszczenie ustalić ze specjalistą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 13. OBCIĄŻE IA, SCHEMATY STATYCZ E, WY IKI OBLICZEŃ Konstrukcja budynku spełniać będzie warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w każdym z jego elementów i w całej konstrukcji. Obciążenia konstrukcji przyjęto na podstawie Polskich Norm dotyczących projektowania i obliczania konstrukcji, a w szczególności: 1. Obciążenia stałe na podstawie normy PN-82/B Obciążenie śniegiem na podstawie normy PN-82/B dla I strefy obciążenia.

7 str Obciążenie technologiczne od ciężaru urządzeń podwieszonych do stropodachu ( oświetlenie, przewody ) o wartości charakterystycznej p = 0.10kN/m Obciążenie wiatrem na podstawie normy PN-77/B dla I strefy obciążenia. Obciążenia te określono w rozdz Płatwie dachu nad pasami komunikacyjnymi Obciążenia: 1. Obciążenia stałe, uwzględniające ciężar elementów konstrukcyjnych i wypełnienia stropodachu o wartości charakterystycznej g k = 0.22kN/m 2 i wartości obliczeniowej g = 0.25kN/m 2 ; 2. Obciążenie śniegiem o wartości charakterystycznej s = 0.72kN/m 2, współczynnik obciążenia γ f = 1.5; 3. Obciążenie technologiczne od ciężaru urządzeń podwieszonych do dachu o wartości charakterystycznej p = 0.10kN/m 2, współczynnik obciążenia γ f = Obciążenie wiatrem o kierunku nawietrzna z lewej strony: a/ dla połaci o nachyleniu 25% w 1 = +0.51kN/m 2 ( parcie wiatru ) b/ dla świetlika dachowego w 2 = 0.00kN/m 2 5. Obciążenie wiatrem o kierunku nawietrzna wiatrem z prawej strony: a/ dla połaci o nachyleniu 25% w 1 = -0.32kN/m 2 ( ssanie wiatru ) b/ dla świetlika dachowego w 2 = +0.65kN/m 2 ( parcie wiatrem ) Współczynnik bezpieczeństwa dal obciążenia wiatrem γ f = 1.5. Schemat statyczny belka ciągła 6-przęsłowa o rozpiętości przęseł skrajnych 4.0m i przęseł pośrednich 4.5m. 1. Maksymalny moment zginający w przęśle skrajnym M 1 = 3.36kNm 2. Maksymalny moment zginający nad podporą przedskrajną M 12 = kNm 3. Maksymalny moment zginający w przęsłach pośrednich M 3 = 3.30kNm Płatwie dachu nad pasami handlowymi Obciążenia: 1. Obciążenia stałe, uwzględniające ciężar elementów konstrukcyjnych i wypełnienia stropodachu o wartości charakterystycznej g k = 0.22kN/m 2 i wartości obliczeniowej g = 0.25kN/m 2 ; 2. Obciążenie śniegiem zwiększone z uwagi na zagłębienie połaci dachu ( tzw. worki śnieżne ) o wartości zmieniającej się trapezowo, wartości charakterystyczne obciążenia: a/ przy okapie s 1 = 1.60kN/m 2, b/ przy krawędzi górnej s 2 = 1.00kN/m 2, c/ współczynnik obciążenia γ f = 1.5; 3. Obciążenie technologiczne od ciężaru urządzeń podwieszonych do dachu o wartości charakterystycznej p = 0.10kN/m 2, współczynnik obciążenia γ f = Obciążenie wiatrem o kierunku nawietrzna z lewej strony obciążenie o kształcie trapezowym: a/ wartość obciążenia przy okapie

8 str. 8 w 3 = +0.65kN/m 2 ( parcie wiatru ) b/ wartość obciążenia przy krawędzi górnej w 4 = +0.02kN/m 2 ( parcie wiatru ) 5. Obciążenie wiatrem o kierunku nawietrzna wiatrem z prawej strony obciążenie o kształcie trapezowym: a/ wartość obciążenia przy okapie w 3 = -0.02kN/m 2 ( ssanie wiatru ) b/ wartość obciążenia przy krawędzi górnej w 4 = -0.65kN/m 2 ( ssanie wiatru ) Współczynnik bezpieczeństwa dal obciążenia wiatrem γ f = 1.5. Schemat statyczny belka ciągła 6-przęsłowa o rozpiętości przęseł skrajnych 4.0m i przęseł pośrednich 4.5m. 1. Maksymalny moment zginający w przęśle skrajnym M 1 = 4.32kNm 2. Maksymalny moment zginający nad podporą przedskrajną M 12 = kNm 3. Maksymalny moment zginający w przęsłach pośrednich M 3 = 4.24kNm Wiązar dachu nad pasami komunikacyjnymi Obciążenia obciążenia przekazywane z płatwi wg rozdz Schemat statyczny kratownica swobodnie podparta na słupach, rozpiętość 5.5m. 1. Maksymalna siła ściskające w pasie górnym G = 47.9kN 2. Maksymalna siła rozciągająca w pasie dolnym D = 46.5kN 3. Maksymalna siła ściskające w krzyżulcach K = 25.8kN Wiązar dachu nad pasami handlowymi Obciążenia obciążenia przekazywane z płatwi wg rozdz Schemat statyczny kratownica podparta na słupach, rozpiętość 5.5m. 1. Maksymalna siła ściskające w pasie górnym G = 84.1kN 2. Maksymalna siła rozciągająca w pasie dolnym D = 84.9kN 3. Maksymalna siła ściskające i rozciągająca w krzyżulcach K = 24.5kN Słupy Przyjęto następujące obciążenia: 1. Obciążenia stałe od ciężaru własnego i przekazywane z rygli dachowych, 2. Obciążenie śniegiem i technologiczne przekazywane z dźwigarów dachowych o wartościach jak w rozdz.13.3 i 13.4; 3. Obciążenie wiatrem z dachu o wartościach określonych w rozdz i 13.4.

9 str. 9 Schemat statyczny dla obciążeń poziomych Rama wielokrotnie statycznie niewyznaczalna, składająca się z następujących elementów: 1. Słupy utwierdzone w fundamencie, 2. Dźwigary dachowe wg rozdz przegubowo połączone ze słupami. 3. Dźwigary dachowe wg rozdz zamocowane w słupach. 1. Maksymalne siły wewnętrzne w poziomie zakotwienia słupów w fundamencie: M = 11.1kNm moment zginający N = 57kN siła ściskająca V = 7.5kN siła ścinająca 2. Maksymalne siły wewnętrzne w poziomie połączenie z dźwigarem dachowym dolnym: M = 9.7kNm moment zginający N = 56kN siła ściskająca V = 7.5kN siła ścinająca 14. UWAGI KOŃCOWE W obliczeniach statycznych konstrukcji uwzględniono docelowy układ konstrukcji po zrealizowaniu wszystkich etapów inwestycji, tj. po wykonaniu zadaszeń nad ciągami komunikacyjnymi przy istniejących pawilonach, określonych jako etapy II, III, IV ( patrz opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu, rozdz. 3 ). Wykonanie tych obiektów nie będzie wymagało wzmacniania wcześniej wykonanych elementów konstrukcji. - opracował - mgr inż. T. Zasada

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego II etapu budowy zadaszenia stanowisk handlowych na terenie Targowiska nr 2 w Pile

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego II etapu budowy zadaszenia stanowisk handlowych na terenie Targowiska nr 2 w Pile str. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego II etapu budowy zadaszenia stanowisk handlowych na terenie Targowiska nr 2 w Pile 1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszej części

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA

ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI... 111 1.1. MERYTORYCZNE PODSTAWY OPRACOWANIA... 111 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 111 1.3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI ROBUDOWA I ZADASZENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WIELGIE I. OPIS OGÓLNY 1. Podstawa opracowania podkłady architektoniczne obowiązujące normy PN/B 2. Ogólny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

MS GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW S.J.

MS GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW S.J. SPIS TREŚCI/ Strona 1. PODSTAWOWE NORMY I NORMATYWY TECHNICZNE 2 2. OBCIĄŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ 2 3. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ 3 4. BLACHA TRAPEZOWA 5 5. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 6 6.

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7 Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 3, Hale i wiaty / pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego ; [zespół autorski Marcin Górski, Aleksander Kozłowski, Wiesław Kubiszyn, Dariusz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1.0. Podstawa opracowania: OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1.1. Zlecenie Inwestora 1.2. Projekt techniczny architektoniczny Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI AGROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 5, 05-800 Pruszków H U P R O FIRMA INŻYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE. i stanowiskami handlowymi - Etap VI

ORZECZENIE TECHNICZNE. i stanowiskami handlowymi - Etap VI ORZECZENIE TECHNICZNE dotyczące moŝliwości rozbudowy zadaszeń nad ciągami komunikacyjnymi 1.0 DANE OGÓLNE 1.1 Obiekt: i stanowiskami handlowymi 1.2 Inwestor: TARPIL sp. z o.o., 64-920 Piła, ul. Rynkowa

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : - Obiekt : Zadaszenie Stanowisk Handlowych na Targowisku Miejskim nr 2 Zadanie I B Adres : 64-920 Piła ul Ludowa działka nr 56/37 Roboty budowlane Z PRZEDMIAREM

Bardziej szczegółowo

ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY

ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY KONSTRUKCJE ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY INWESTOR: URZĄD GMINY WYSZKÓW ADRES: WYSZKÓW, ul. Dworcowa AUTOR OPRACOWANIA KONSTRUKCJI: BIURO INŻYNIERYJNO PROJEKTOWE PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. F r a n c i s z k a L u b e c k i e g o 2, 6 0-3 4 8 P o z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław. tel fax

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław. tel fax Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Wrocław, Park Południowy 2. Wrocław, ul. Grabiszyńska 3. Wrocław, Książe Małe 4. Wrocław, Osobowice 5. Wrocław, Biskupin 6. Wrocław, Leśnica 7. Wrocław, Kowale

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy :

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy : OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dachu kratowego hali produkcyjnej. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Budowa wiaty na trociny [CPV: 45223220-4 Roboty zadaszeniowe] Dział nr 1.1. Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ

PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ Jakub Kozłowski Arkadiusz Madaj MOST-PROJEKT S.C., Poznań Politechnika Poznańska WPROWADZENIE Cel

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowej Palmiarni

Projekt Nowej Palmiarni Projekt Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 PROJEKT WYKONAWCZY Konstrukcja -fundamenty dla Inwestora: MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE w WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

CIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA

CIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA PROJEKT REMONTU WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA 10. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego konstrukcji wsporczej pod centrale klimatyzacyjne na Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego konstrukcji wsporczej pod centrale klimatyzacyjne na Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego konstrukcji wsporczej pod centrale klimatyzacyjne na Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy 1.0. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Inwentaryzacja budowlana

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA grudzień 2012 EGZEMPLARZ - TOM IV KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach

Bardziej szczegółowo

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone W P A - w i l i s o w s k i p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a m g r i n ż. a r c h. W i t o l d W i l i s o w s k i 5 2-3 4 0 W r o c ł a w, u l. G o l e s z a n 1 9 / 5 t e l. : ( + 4

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1.0. Opinia geotechniczna Po przeprowadzeniu wywiadu ustalono, iŝ pod warstwą gleby grubości około 30 cm podłoŝe gruntowe stanowią piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja 07-413 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 119/22 ; NIP 542-172-51-34 INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48 TEMAT: Budowa sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 1 B.A. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA OBIEKT : Rozbiórka części wiaty magazynowej i remont części pozostałej

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowa " K O N S T R U K C J A "

Firma Projektowa  K O N S T R U K C J A Firma Projektowa " K O N S T R U K C J A " mgr inŝ. J.Markucki 33-100 Tarnów ul. Bitwy pod Studziankami 10/180 tel. 609 198 104 Temat : Budowa zadaszonej trybuny na boisku sportowym w miejscowości Łukowa.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami OPIS KONSTRUKCYJNY 1.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. Projektuje się rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej strefę wejścia wraz z wiatrołapem oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY WIATA REKREACYJNA WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBIEKT: INWESTOR: WIATA REKREACYJNA 76-150 DARŁOWO, DZ. NR 91/67, obręb ewid. nr 3 ZARZĄD PORTU MORSKIEGO DARŁOWO

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08. PL 67310 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119228 (22) Data zgłoszenia: 02.08.2010 (19) PL (11) 67310 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera: 1. Opis techniczny 2. Rysunki:

Projekt zawiera: 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1 Projekt zawiera: 1. Opis techniczny 2. Rysunki: Plan ogrodzenia TO-01 Ogrodzenie z siatki TO-02 Fundament stacji mechanicznego oczyszczania rzuty i przekroje TK-01 Konstrukcja fundamentu skrzyniowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Konstrukcja Projekt przebudowy [modernizacji] Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze, działka nr 4/4, AM -22 Projekt Wykonawczy KONSTRUKCJA A. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. WPROWADZENIE 5. 1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 5

Spis treści I. WPROWADZENIE 5. 1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 5 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław 2013 1 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej. Efektem finalnym wykonania pracy dyplomowej jest wydrukowany egzemplarz

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATOWEGO NADLEŚNICTWA KŁODAWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATOWEGO NADLEŚNICTWA KŁODAWA Budowlane Biuro Inżynierskie Przemysław Puchalski NIP: 599-247-99-87 tel. 601 278 123 www.bbipp.pl info@bbipp.pl Przedmiot opracowania: DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 02/02/2012

Przedmiar robót 02/02/2012 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 02/02/2012 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45212224-2 - Roboty budowlane związane ze stadionami dz. nr 2/2,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

(0,30 ; = 0,80 C. - III 1,20 ; 1,50 D.

(0,30 ; = 0,80 C. - III 1,20 ; 1,50 D. Obliczenia statyczne.- do projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym siedmiorodzinnym na działce nr 161/23 przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA KOSZA PRZYJĘCIA ZBOŻA Z ZADASZENIEM

Przedmiar robót BUDOWA KOSZA PRZYJĘCIA ZBOŻA Z ZADASZENIEM Przedmiar robót BUDOWA KOSZA PRZYJĘCIA ZBOŻA Z ZADASZENIEM Budowa: BUDOWA KOSZA PRZYJĘCIA ZBOŻA Z ZADASZENIEM Lokalizacja: Działki nr ewidencyjny 440/2, 440/4 ul. Złoczewska 38 98-260 Burzenin Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Opis konstrukcji obiektu 1.5. Posadowienie obiektu. 1.6. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA. Opis stanu istniejącego

OCENA TECHNICZNA. Opis stanu istniejącego OCENA TECHNICZNA Opis stanu istniejącego Budynek sitopiaskownika (wiata) Obecnie obiekt stanowi wiata w konstrukcji stalowej o układzie słupowo-ryglowym. Stopy fundamentowe żelbetowe, kielichowe o wymiarach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. cegroup Szczecin ul. Ogrodnicza 75 Tel NIP ;

OPIS TECHNICZNY. cegroup Szczecin ul. Ogrodnicza 75 Tel NIP ; OPIS TECHNICZNY 1.Dane ogólne 1.1 Inwestor : Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy 72-112 Stepnica, ul. Kościuszki 4. 1.2 Przedsięwzięcie : Przebudowa budynku przystanku PKS w Stepnicy. 1.3.Obiekt

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE ADESI Sp. z o.o. 65-849 ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/4511321 PROJEKT WYKONAWCZY ZLEC. TEMAT EGZ.NR ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE LOKALIZACJA Sulęcin, ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Plan wykładów 1. Podstawy projektowania 2. Schematy konstrukcyjne 3. Elementy konstrukcji 4. Materiały budowlane 5. Rodzaje konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Tasowanie norm suplement

Tasowanie norm suplement Tasowanie norm suplement W związku z rozwiniętą dość intensywną dyskusją na temat, poruszony w moim artykule, łączenia w opracowaniach projektowych norm PN-B i PN-EN ( Inżynier Budownictwa nr 9/2016) pragnę

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej UKE na dachu budynku w Bydgoszczy, ul.

EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej UKE na dachu budynku w Bydgoszczy, ul. EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej UKE na dachu budynku w Bydgoszczy, ul. Jeździecka 5 INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Opracował: inż. Andrzej Matusiak upr. St-185/82

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Projekt SOSNA 3,0 x 3,0m

Projekt SOSNA 3,0 x 3,0m Projekt SOSNA 3, x 3,m Projekt Sosna 3,x3,m - Zestawienie materiału Długości rzeczywiste NrS Przeznaczenie NrZ szt B [cm] H [cm] 1, 3, 4, 5 słup C24 4 12, 12, 2,4 L [m] 2 słup C24 9 12, 12,,64 6, 7 belka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05

ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05 ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05 www.alkbud.pl e-mail: alkbud@data.pl Opracowanie: Projekt budowlany NIP: 536-001-62-47 REGON: 010082711 KONTO: 38 1050

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

OGRODZENIA SYSTEMOWE

OGRODZENIA SYSTEMOWE RAPMET OGRODZENIA SYSTEMOWE Zakład Wyrobów Metalowych RAPMET powstał w 1977 roku i specjalizuje się w produkcji wyrobów metalowych. Obecnie dostarczamy swoje wyroby do wielu firm w Polsce i za granicą.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA ZADASZENIA PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU URZĘDU GMINY JEŻOWE

Przedmiar robót BUDOWA ZADASZENIA PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU URZĘDU GMINY JEŻOWE Przedmiar robót Data: 2013-03-14 Budowa: BUDYNEK URZĄDU GMINY JEŻOWE Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262310-7 Zbrojenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

SPIS TREŚCI III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE - str. 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego zgodnie z art.20, ust.4 ustawy Prawo budowlane str. 2 2. Opis techniczny str. 3-10 II. ZAŁĄCZNIKI 1. Kserokopia uprawnień

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP W BUDYNKU NBP W RZESZOWIE PRZY ULICY 3-go MAJA. PROJEKT BUDOWLANY B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP W BUDYNKU NBP W RZESZOWIE PRZY ULICY 3-go MAJA. PROJEKT BUDOWLANY B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP W BUDYNKU NBP W RZESZOWIE PRZY ULICY 3-go MAJA. PROJEKT BUDOWLANY B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA. B1. Ekspertyza techniczna dotycząca

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: 1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią : GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ

Przedmiar robót BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ Przedmiar robót Data: 2014-10-15 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: WIATA GARAŻOWA, RZESZÓW ul. Wierzbowa 14, DZ.NR 487 obr.208 Zamawiający: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przedmiar robót Budowa: Obiekt: 17. Obiekt dla zbiorników PIX i PAX Lokalizacja: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE UL. E.ORZESZKOWEJ 8 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20 EGZ. NR PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 Biuro Obsługi Klienta: ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35, 603 999 222, 603 666 111 fax 34 361 61

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1/25 2/25 3/25 4/25 ARANŻACJA KONSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU W przypadku prostokątnej siatki słupów można wyróżnić dwie konfiguracje belek stropowych: - Belki główne podpierają belki drugorzędne o mniejszej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA konstrukcji wiaty gromadzenia surowców wtórnych w Zakładzie Utylizacji. Zawartość opracowania

EKSPERTYZA TECHNICZNA konstrukcji wiaty gromadzenia surowców wtórnych w Zakładzie Utylizacji. Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania Część opisowa 1. Podstawa opracowania 1.1 Podstawa formalna 1.2 Materiały techniczne 2. Przedmiot opracowania 3 Cel i zakres opracowania 4. Opis konstrukcji 5 Opis stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo

Błędy projektowe i wykonawcze

Błędy projektowe i wykonawcze dr inż. Lesław Niewiadomski, mgr inż. Kamil Słowiński Politechnika Śląska Błędy projektowe i wykonawcze konstrukcji przekrycia hali stalowej kkonsekwencje błędów popełnionych na etapie projektu oraz podczas

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - KONSTRUKCJA PROJEKT ZAMIENNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - KONSTRUKCJA PROJEKT ZAMIENNY P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y M A G D A L E N A Ł A C H A Ń S K A UL. LENARTOWICZA 16, 38 200 JASŁO, TEL/FAX (0 13) 446 35 88, 502 440 234 e mail : maragorn 33 @ tlen.pl : www.lachanska.pl,

Bardziej szczegółowo

A. I O P I S T E C H N I C Z N Y

A. I O P I S T E C H N I C Z N Y M T P R O X I M A, S P Ó Ł K A C Y W I L N A U l. Śm i ł o w s k i e g o 3 3, 4 1-1 0 0 S i e m i a n o w i c e Śl. t e l. ( 0 3 2 ) 2 6 3 2 0 4 projekt nr: 21/PB/10 A. I O P I S T E C H N I C Z N Y Projekt

Bardziej szczegółowo

Szymon Skibicki, KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Szymon Skibicki, KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO 1 Obliczyć SGN (bez docisku) dla belki pokazanej na rysunku. Belka jest podparta w sposób ograniczający możliwość skręcania na podporze. Belki rozstawione są co 60cm. Obciążenia charakterystyczne belki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr CZĘŚĆ A Czas 120 minut PYTANIA I ZADANIA 1 2 PUNKTY Na rysunku pokazano kilka przykładów spoin pachwinowych. Na każdym

Bardziej szczegółowo