Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skierbieszów za rok 2014 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skierbieszów za rok 2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Sprawozdania, o których mowa w 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 5. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Skierbieszów Stanisław Sokal

2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 2 Poz Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2015 Wójta Gminy Skierbieszów z dnia 31 marca 2015 r. S P R A W O Z D A N I E Wójta Gminy Skierbieszów z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok CZĘŚĆ I Realizacja zadań ujętych w planie budżetu gminy na 2014r. zmierzała do: - pełnego pozyskania środków określonych w planie dochodów budżetu, - realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, - pełnego wykonania zadań inwestycyjnych oraz - racjonalnego wydatkowania środków na zadania własne i zlecone. Budżet Gminy Skierbieszów uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nr XXI/196/13 z dnia r. i zakładał: - dochody budżetowe w wysokości ,00 zł, - przychody budżetu w wysokości 0 zł, - wydatki budżetu w wysokości ,00 zł, - rozchody budżetu w wysokości ,00 zł. W trakcie roku Rada Gminy podjęła 6 uchwał, a Wójt Gminy wydał 19 Zarządzeń dotyczących zmian w planie budżetu gminy na 2014r. W wyniku wprowadzonych zmian budżet zawierał następujące wartości: - dochody budżetowe ,00 zł, wzrost o ,00 zł, - przychody budżetu ,00 zł wzrost o ,00 zł, - wydatki budżetu ,00 zł, wzrost o ,00 zł, - rozchody budżetu zł, wzrost o 3 000,00 zł, Zwiększeń planowanych dochodów dokonano wprowadzając środki z budżetu UE, za wykonane w 2013 roku zadanie odbudowy centrum Skierbieszowa, zwiększenia dotacji na zadania zlecone oraz zadania własne dofinansowane z budżetu państwa, środki z budżetu Nadleśnictwa Krasnystaw na budowę drogi Huszczka Duża Pańska Dolina, środki z budżetu UE na realizację projektów bieżących oraz środki z Fundacji DBU jako zwrot za wydatki inwestycyjne z roku Całość środków otrzymanych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wykorzystano po stronie wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem. Wydatki budżetowe zwiększono w wyniku wprowadzenia do budżetu środków po stronie dochodów na zadania własne i zlecone. DOCHODY BUDŻETU GMINY Plan dochodów po wprowadzeniu zmian wynikających z podjętych przez Radę Gminy uchwał i Zarządzeń Wójta Gminy za rok sprawozdawczy 2014r, wyniósł zł, natomiast wpływy do budżetu zamknęły się kwotą ,63 zł, co stanowi 99,34 % planu. Realizacja dochodów budżetowych na zadania zlecone przebiegała zgodnie z planem, w całości środki wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie stwierdzono mniejszego ich wykonania w stosunku do założeń przyjętych na bieżący rok. W trakcie roku wykonano dochody majątkowe z tytułu realizacji projektów

3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 3 Poz współfinansowanych ze środków budżetu UE w wysokości zł, oraz dochody bieżące ( 7 i 9) ,69 zł, Udział poszczególnych dochodów w strukturze budżetu gminy przedstawiał się następująco: 1. Dochody bieżące na plan ,75 zł, wykonano ,24 zł, co stanowi 99,32 %, a udział w dochodach gminy ogółem 90,08 %, 2. Dochody majątkowe na plan ,25 zł, wykonano ,39 zł, co stanowi 99,53%, a udział w dochodach gminy ogółem 9,92 %. Dochody majątkowe zrealizowano zgodnie z zakładanym planem. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano umorzenia podatków na kwotę ogółem ,09 zł, głównie w związku ze zdarzeniami losowymi, dokonane umorzenie skutkuje zmniejszeniem wpływów do budżetu o wskazaną kwotę. Skutki udzielonych ulg z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą ,33 zł, a udzielone ulgi w postaci zwolnień od podatku ,01 zł, ulgi udzielone przez Radę Gminy będą skutkowały obniżeniem subwencji ogólnej dla gminy w roku Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowane w roku 2014r, dochody wynosiły ,88 zł, a wykonano ,54 zł, co stanowi 99,79 %. Dochody te pozyskano ze sprzedaży gruntów rolnych ,50 zł, oraz z dotacji celowej na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, w wysokości ,04 zł. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ Za okres sprawozdawczy w dziale tym osiągnięto dochody w wysokości ,47 zł, na plan zł, co stanowi 101,56 %. Środki te w całości pochodzą ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich administrowanych przez gminę oraz z dofinansowania budowy nowych wodociągów przez mieszkańców i z budżetu UE. - opłata za wodę ,68 zł, - odsetek pobieranych przy nieterminowego regulowania należności 2 086,94 zł, - opłaty licznikowej ,71 zł, oraz - wpłat mieszkańców na budowę wodociągów ,14 zł, - dochody z budżetu UE zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wykonano dochody w wysokości zł, co stanowi 100 %. Środki pozyskano z Nadleśnictwa Krasnystaw z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi Huszczka Duża Pańska Dolina. GOSPODARKA MIESZKANIOWA W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości ,40 zł, przy planie zł, co stanowi 98,38 % wykonania planu. Dochody te osiągnięto z następujących źródeł: - wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,50 zł, - wpływy z najmu i dzierżaw wykonano ,29 zł, - wpłaty za ścieki przyjęte na oczyszczalnię ścieków kwota ,36 zł, - wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania tych należności wyniosła 957,25 zł, ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane w tym dziale dochody to kwota ,10 zł, a pozyskane środki to ,36 zł, co stanowi wykonanie w wysokości 97,50 % planu rocznego, (dział 75011) dochody w wysokości zł, to dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych, działalność gospodarcza oraz obrona cywilna,

4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 4 Poz a kwota 3,10 zł, to 5% należnych gminie dochodów z tytułu udzielenia informacji adresowej, (dział 75023) dochody własne wykonano w wysokości ,26zł, z następujących źródeł: a) kwota 9 192,63 zł, to środki za wynajem sprzętu gminnego, b) kwota 406,50 zł, to środki za sprzedaż blachy ze sklepu w Szorcówce, c) kwota wykonana to ,13 zł, w tym: zwrot podatku VAT z tytułu prowadzonych inwestycji służących ochronie środowiska rozliczony do końca 2013 roku zł, środki z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu na dofinansowanie zadań własnych gminy ,09 zł, środki zasądzone wyrokiem sądu na rzecz gminy od zobowiązanego 2 798,19 zł, wynagrodzenie za opiekuna stażu zł, rozliczenie kosztów pośrednich z dwóch projektów: Skierbieszowskie Przedszkolaki i Wyrównywanie Szans Edukacyjnych za 2013 rok 9 325,68 zł, oraz prowizja za terminowe rozliczanie podatku dochodowego do US, składek ZUS, zatrzymane wadium przetargowe i rozliczenie kosztów egzekucyjnych 2 769,17 zł. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Z krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę ,50 zł, co stanowi 96,32 zł, % planu, z przeznaczeniem na: - aktualizację spisu wyborców naszej gminy 962 zł, - przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin i Powiatów ,50 zł, - przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego zł, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Planowane w tym dziale dochody to ,20 zł, przy wykonaniu ,14 zł, co stanowi 99,10 % planu. Dochody te realizowane były w poniższych rozdziałach. 1. Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, a opłacany w formie karty podatkowej to kwota 3 270,65 zł, w całości przekazana przez Urząd Skarbowy w Zamościu, stanowi to 32,71 % planu, oraz odsetki 4,73 zł, 2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy osiągnięto w wysokości ,38 zł, co stanowi 101,78 % planu rocznego. Dochody te realizowano z tytułu: - podatku od nieruchomości zł, - podatku rolnego ,08 zł, - podatku leśnego ,90 zł, - koszty upomnień 134,40 zł, - odsetki 96,00 zł, 3. Wpływy z podatków od osób fizycznych oraz opłat lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy - w okresie sprawozdawczym wykonano ,77 zł, co stanowi 96,61 %. Struktura dochodów przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości wykonano ,38 zł, podatek rolny wykonano ,37 zł, podatek leśny wykonano ,23 zł, z podatku od środków transportu uzyskano kwotę ,20 zł, z podatku od spadków i darowizn wykonano zł, w całości są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy. wpływy z opłaty targowej pobrano dochody w wysokości zł, w całości dochody pochodzą z jednego targowiska w miejscowości Skierbieszów oraz Targów Kiliana,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 5 Poz podatek od czynności cywilno-prawnych urzędy skarbowe za okres sprawozdawczy pobrały i przekazały na rzecz gminy kwotę ,99 zł, koszty z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wykonano kwotę 7 567,60 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych podatków wykonano kwotę zł, 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego Planowane w tym rozdziale dochody to kwota zł, przy wykonaniu ,71 zł, co stanowi 107,15 % planu. Dochody te realizowane były z następujących tytułów: wpływy z opłaty skarbowej wykonano zł, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano ,71 zł,. Wpłaty dokonywane były przez osoby i jednostki prowadzące działalność handlową związaną ze sprzedażą alkoholu na terenie naszej gminy oraz przez podmioty organizujące imprezy kulturalno-rozrywkowe. 5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Za okres sprawozdawczy wykonano dochody w wysokości ,90 zł, na plan zł, co stanowi 101,52 % planu rocznego. W tym podatek od osób fizycznych zł, podatek od osób prawnych ,90 zł. W całości środki te zostały nam przekazane przez Ministerstwo Finansów (podatki od osób fizycznych) i przez Urzędy Skarbowe (podatki od osób prawnych). RÓŻNE ROZLICZENIA Planowane dochody w tym dziale to kwota zł, przy wykonaniu ,07 zł, co stanowi 100,02 % planu. Dochody pozyskano z następujących źródeł: - subwencja oświatowa zł, - subwencja ogólna zł, - odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 6 410,07 zł,. OŚWIATA I WYCHOWANIE W dziale tym wykonano kwotę ,28 zł, przy planie ,23 stanowi to 97,58 %. W tym: - Szkoła Podstawowa ogółem ,44 zł, w tym: czynsz dzierżawny za wynajem pomieszczenia zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 517,17 zł, środki za terminowe rozliczanie podatków do US, 352,93 zł, dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I ,34 zł, - Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych ,91 zł, jest to dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie oddziałów zerowych. - Przedszkola - wykonano dochody w wysokości ,82 zł, w tym: środki na realizację projektu Skierbieszowskie Przedszkolaki ,78 zł, oraz dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym ,04 zł, - Gimnazjum: wykonano 608,65 zł, w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych, 352,52 zł, oraz środki za terminowe regulowanie podatków do US oraz wypłatę zasiłków ZUS 256,13 zł,. - Gminny Zespół Oświaty: - wykonano 322,46 zł, w tym: 269,46 zł, to odsetki od środków na rachunku bankowym, a 53 zł, to środki za terminowe regulowanie podatków do US. POMOC SPOŁECZNA Dochody wykonane w tym dziale to kwota ,77 zł, przy planie ,77 zł, tj. 99,38 % planu. Są to środki otrzymane w formie dotacji celowych na: - zadania zlecone kwota ,92 zł,

6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 6 Poz dofinansowanie zadań własnych kwota ,94 zł, - dotacja na dofinansowanie realizacji projektu POKL ,82 zł, - odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej ,00 zł, ,39 zł, to zwrot funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego przez komornika, w tym realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 096,41 zł, i przez Urząd Gminy 2 489,98 zł, - kwota 522,93 zł, za terminowe regulowanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego przez GOPS oraz odsetki od rachunku bankowego. - odsetki od świadczeń za lata ubiegłe 12,77 zł. REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W dziale tym wykonano dochody w wysokości ,46 zł, na plan ,76 zł, co stanowi 95,97 % planu. Dochody wykonano z tytułu: - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym WTZ 113,76 zł, - darowizn pieniężnych krajowych zł, - darowizn pieniężnych zagranicznych 2 442,72 zł, - dochodów za prace uczestników zł, - środki na remont budynku WTZ i Szkoły Podstawowej z Niemiec ,59 zł,. - środków na dofinansowanie działalności WTZ ze Starostwa Powiatowego ,05 zł, - środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ ,25 zł, - oraz środki na realizację projektów Kapitał Ludzki przez GOPS i Urząd Gminy ,09 zł. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Za okres sprawozdawczy pozyskano środki w wysokości ,60 zł, co stanowi 99,48 % planu rocznego. Środki te pochodzą z dotacji celowej przyznanej przez Lubelski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na pomoc materialną dla najuboższych uczniów ,50 zł, oraz zakup wyprawki szkolnej ,10 zł. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości ,04 zł, na plan ,06 zł, stanowi to 100,30 % panu. Były to: - wpłaty mieszkańców Skierbieszowa na budowę kanalizacji w Skierbieszowie w wysokości 300 zł, - opłata za gospodarowanie odpadami ,70 zł, - koszty za nieterminowe regulowanie wpłat 1 637,20 zł, - środki z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zwrot za projekt współfinansowany przez UE zagospodarowanie centrum Skierbieszowa zł, - środki ,14 zł, to wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wykonano dochody w wysokości zł, na plan zł, co stanowi 45,39 %,. Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i jest to zwrot za realizację projektów dofinansowywanych ze środków UE, zakup strojów ludowych dla chórów ZORZA i KALINA. Do końca roku budżetowego 2014 nie wpłynęły środki za realizację projektów Budowa szlaku pieszego śladami księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Skierbieszów. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały należności budżetowe ogółem w wysokości ,32 zł, w tym należności wymagalne to ,47 zł. Należności wymagalne to fundusz i zaliczka alimentacyjna ogółem ,53 zł, (realizowane przez GOPS) oraz należności z tytułu podatków ,59 zł, dostawa wody i wodociągi, odbiór ścieków i kanalizacja oraz opłata za śmieci ,35 zł. Wobec całości należności wymagalnych wysłano upomnienia i wezwania do zapłaty, a w stosunku do osób uchylających się od zapłaty wysłano pozwy do sądu i wystawiono tytuły egzekucyjne. Należności w wysokości ,36 zł, które nie są

7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 7 Poz wymagalne, to: zł, udziały w podatku dochodowym z Ministerstwa Finansów, oraz ,36 zł, to dostawa towarów i usług (czynsz dzierżawny, opłata za ścieki, budowa wodociągów, koszty utrzymania budynku i dożywianie uczniów). Ponadto Gmina posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości ,49 zł. WYDATKI BUDŻETU GMINY Na realizację zadań bieżących, zadań zleconych oraz inwestycji w roku 2014 przeznaczono kwotę zł, z tego wydatkowano ,21 zł, co stanowi 95,21 % planu rocznego. STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM 1. Wydatki majątkowe na plan ,88 zł, wykonano ,52 zł, co stanowi 92,02 % planu rocznego. Udział wydatków majątkowych w poniesionych wydatkach ogółem wynosi 16,11 %, 2. Wydatki bieżące stanowią kwotę planu ,12 zł, a wykonanie to ,69 zł, co stanowi 95,85 % planu rocznego oraz 83,89 % poniesionych wydatków ogółem w okresie sprawozdawczym 2014 roku. Wydatki majątkowe budżetu poniesiono na: przebudowę wodociągu Podwysokie Marcinówka ,03 zł, - projekt wodociągu Zabytów ,28 zł,- projekt wodociągu Sady zł, - budowa sieci wodociągowej Kalinówka Huszczki ,79 zł, projekt realizowany z udziałem środków zagranicznych w ramach przedsięwzięć roku 2013 i 2014 Rozbudowa sieci wodociągowej gminy Skierbieszów Kalinówka etap I, - ocieplenie budynku hydroforni w Łaziskach ,55 zł, budowę nawierzchni na drogach gminnych Skierbieszów ul. Nadrzeczna ,86 zł, Majdan Skierbieszowski przez wieś ,01 zł, Huszczka Duża ,02 zł, Kolonia Dębowiec ,97 zł, budowa chodnika w Skierbieszowie ul. Nadrzeczna ,01 zł, zakup DT zł, dotacja inwestycyjna do projektu informatyzacji ,66 zł, wydatki inwestycyjne OSP Dębowiec i Huszczka Duża ,22 zł, ocieplenie budynku szkoły Podstawowej w Dębowcu ,86 zł, zmiana projektu i opracowanie wniosku na dofinansowanie budowy przedszkola zł, zakup autobusu dla WTZ Lipina Stara ,58 zł, projekt kanalizacji Sady ,80 zł, mapy i projekt odbudowy źródła w miejscowości Dębowiec zł, Wydatki bieżące budżetu poniesiono na: - wynagrodzenia (łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wynagrodzeniami nauczycieli, GOPS-u, i WTZ) ,96 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,24 zł, - fundusz świadczeń socjalnych ,06 zł, - pochodne od wynagrodzeń (ZUS + Fundusz Pracy) ,23 zł, - zakupy energii, gazu i wody ,54 zł, - obsługa długu ,50 zł, - na realizację projektów z udziałem środków UE - Kapitał Ludzki wydano ,54 zł, - realizacja projektów bieżących z udziałem środków UE ,75 zł, - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury wyniosły ,91 zł, - dotacje dla stowarzyszeń ,94 zł dowóz uczniów niepełnosprawnych zł, oddziały zerowe w szkołach publicznych ,02 zł szkoły podstawowe w szkołach publicznych ,92 zł

8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 8 Poz pozostałe wydatki ,02 zł, Wydatki realizowano według poniższych działów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem ustawy prawo zamówień publicznych - przy realizacji wydatków inwestycyjnych oraz w oparciu o plany finansowe wydatków na rok budżetowy - przy pozostałych zadaniach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Ogółem poniesiono wydatki w wysokości ,46 zł, co stanowi 99,73 % planu rocznego w tym:, - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wykonano ,42 zł, jest to odpis 2% z wpływów podatku rolnego, - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty z tym związane ,04 zł, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ Zadania samorządu w zakresie zaopatrywania mieszkańców w wodę realizowane są bezpośrednio przez Gminę. Na ich utrzymanie, inwestycje oraz obsługę zaplanowano w roku 2014 kwotę ,98 zł, a wydatkowano ,08 zł, co stanowi 95,43 % planu. Środki te wydatkowano według poniższego opisu: - środki czystości dla pracowników 1 716,24 zł, - na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (4 osoby, w przeliczeniu na etaty 3,5 wykonano ,23 zł, - na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano ,76 zł, i przeznaczono na zakup części do remontów i napraw, malowania oraz usuwania awarii i zakup wodomierzy na ujęcia wodociągowe, - na zakup wody dla Zrębia i energii na wodociągi wydatkowano ,40 zł, - na badania lekarskie pracowników wydatków nie poniesiono, - zakup usług pozostałych wykonano ,20 zł,. Środki te przeznaczono na zapłatę za nadzór nad automatyką i badanie wody przez SANEPID, - na opłaty i składki wydatkowano ,00 zł, i zapłacono za dozór techniczny nad zbiornikami ciśnieniowymi i opłatę za korzystanie ze środowiska, za 2013 rok, - odpisy na ZFŚS wykonano 3 828,76 zł, co stanowi 100 % odpisu rocznego. - na inwestycje wydatkowano kwotę ,49 zł,. Środki wydatkowano zgodnie z opisem zadań inwestycyjnych. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIEĆ W roku 2014 Gmina realizowała przedsięwzięcie z udziałem środków pochodzących ze budżetu UE polegające na budowie wodociągu grupowego Kalinówka etap I. Na jego realizację wydatkowano kwotę ,97 zł, z tego zł ze środków UE, oraz ,97zł, ze środków własnych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w całości. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Za okres sprawozdawczy zrealizowano wydatki w wysokości ,44 zł, na plan ,63 zł, co stanowi 92,20 % planu. Środki wydatkowano w następujący sposób: Drogi wojewódzkie - wydatkowano ,09 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji na budowę chodnika w miejscowości Dębowiec. Drogi powiatowe - wydatkowano ,67 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na budowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie naszej gminy zł, dofinansowanie opracowania wniosku na dofinansowanie budowy drogi Skierbieszów- Grabowiec 7 318,50 zł, oraz budowę chodnika w miejscowości Sady ,17 zł,. Drogi gminne - na zakup materiałów wydano ,97 zł, na zakup mieszanki z kamienia sortowanego, soli i piasku oraz paliwa i części do koparki i DT,

9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 9 Poz zakup usług pozostałych wykonano na kwotę ,84 zł, i zapłacono za odśnieżanie dróg, usługi w zakresie transportu kamienia, gruzu, ziemi, i piasku na drogi gminne, skarpowanie i wyrównywanie poboczy drogowych, kopanie rowów, posypywanie dróg w okresie zimowym, Na zadania inwestycyjne w 2014 wydatkowano ,87 zł, a na zakupy inwestycyjne zł, zgodnie z opisem przy zadaniach inwestycyjnych. GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOOŚCIAMI W dziale tym na plan ,00 zł, wydatkowano ,91 zł, co stanowi 72,64 %, w całości środki przeznaczono na dokumentację do zakładania ksiąg wieczystych na gruntach stanowiących własność Mienia Komunalnego naszej Gminy oraz przygotowanie dokumentacji dla gruntów do sprzedaży. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wydatkowano zł, na plan zł, co stanowi 78%, z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów, dla których nie posiadamy opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości ,19 zł, na plan ,54 zł, co stanowi 95,85 % wykonania planu. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach: 1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE Wydatkowano kwotę zł, w ramach otrzymanej dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej. W całości środki te przeznaczono na utrzymanie dwóch etatów - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i FP. Z budżetu gminy do tych wynagrodzeń i pochodnych dopłacono kwotę ,79 zł. 2. RADY GMINY W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ,38 zł, co stanowi 97,40 % planu rocznego. Środki przeznaczono na: - wypłatę diet dla radnych i przewodniczących komisji oraz sołtysów ,96 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 4 027,30 zł, (druki, kawa, herbata na sesje Rady Gminy). - zakup usług pozostałych 5 737,27 zł, zakupiono program do przesyłania uchwał do publikacji, - na delegacje krajowe środków nie wydatkowano, - opłaty i składki wydatkowano 2 178,85 zł, i opłacono roczną składkę członkowską Stowarzyszeniu Ziemia Zamojska i Związek Gmin Wiejskich RP, - na szkolenia pracowników środków nie wydatkowano. 3. URZĘDY GMIN Poniesiono w roku sprawozdawczym 2014 wydatki w kwocie ,01 zł, przy planie ,16 zł, co stanowi 96,89 %. Środki przeznaczono na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym: - wynagrodzenia i pochodne ( 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) ,65 zł, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł, - na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano ,62 zł, z przeznaczeniem na: zakup ksero, artykułów biurowych i środków czystości, znaczków pocztowych, artykułów przemysłowych,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 10 Poz zakupy węgla do ogrzewania budynku, tuszy do drukarek i papieru do ksero oraz dwu programów; LEX i antywirusowy i artykułów spożywczych, pompy do kotłowni UG, krzesła do pokoi, 2 komputery i drukarka, biurko, program Ofiss. - zakup energii wydatkowano ,39 zł, - na badania lekarskie pracowników wydatkowano 310 zł, - zakupy usług pozostałych, wydano kwotę ,45 zł, i przeznaczono na: przegląd i konserwację ksero i gaśnic, usługi MIKROBIT, opłaty za prowadzenie rachunków przez BS, prenumeraty czasopism, utrzymanie strony WWW dla Gminy Skierbieszów, wyrobienie pieczątek, licencję MIKROPESEL, pranie firan, program do aktów prawa miejscowego, prenumeraty prasy. - opłaty za usługi telekomunikacyjne łącznie wydatkowano ,37 zł, - podróże służbowe pracowników wypłacono 3 790,77 zł, - różne opłaty i składki 5 771,16 zł, zapłacono za kartę serwisową MIKROBIT. - odpisy na ZFŚS wykonano ,94 zł, co stanowi 93,30% planu i 100 % odpisu rocznego. - na szkolenia pracowników wydano zł, - na dotację inwestycyjną wydano ,66 zł, i było to zadanie współfinansowane ze środków UE. 4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Zaplanowano w tym dziale kwotę ,84zł, a wykonano ,07 zł, co stanowi 65,10 %. Środki przeznaczono na: - nagrody za wieńce dożynkowe i w Biegu Pokoju im Dzieci Zamojszczyzny zł, - wynagrodzenia bezosobowe wydatków nie poniesiono, - zakup materiałów i wyposażenia 5 237,25 zł, środki wydatkowano na: zakupy art. przemysłowych (wieńce, nagrody i puchary na konkursy dla dzieci szkolnych), koszulki dla reprezentacji gminy za zawodach międzygminnych, upominki dla delegacji z Niemiec oraz artykuły spożywcze, - zakup usług pozostałych wydano ,82 zł, wydatki poniesiono na druk biuletynu, życzenia świąteczne w Katolickim Radiu Zamość, reklamę w folderze Magiczne Roztocze oraz catering na rocznicę śmierci Śmiecha, opłacono wizytę delegacji z Niemiec, kręcenie filmu promocyjnego na Kiliana, teczki reklamowe. 5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatkowano środki w wysokości ,94 zł, na plan zł, co stanowi 91,53 %, Wypłacono prowizję dla sołtysów ,15 zł, oraz koszty egzekucyjne 4 621,79 zł. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Na plan zł, wydatkowano ,50 zł, co stanowi 96,32 % z przeznaczeniem na: 1. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, wydatkowano ogółem 962 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie gminnego spisu wyborców, 2. Wybory do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województwa wydatkowano ,50 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie tych wyborów, 3. Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWE Za okres sprawozdawczy wydatkowano ogółem kwotę ,93 zł, na plan zł, co stanowi 90,21 % realizacji planu. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach: OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 11 Poz W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości ,93 zł, na plan ,00 zł, co stanowi 90,69 % planu rocznego. Struktura tych wydatków przedstawia się następująco: - na wynagrodzenia i pochodne dla 6kierowców OSP( 3020,4010,4040,4110,4120)wykonano ,91 zł, - zakupy materiałów i wyposażenia wykonano kwotę ,57 zł, z przeznaczeniem na: paliwo, oleje i płyny do motopomp i samochodów strażackich, części do naprawy samochodu Ford i samochodu OSP Dębowiec, części do piły OSP Skierbieszów, węże strażackie dla OSP Łaziska, Podwysokie i Iłowiec, akumulatory dla OSP Dębowiec, ubrania dla OSP Wiszenki, Majdan Skierbieszowski i Skierbieszów, ostrze do sprzętu OSP Skierbieszów, artykuły spożywcze, opony do samochodu FORD,. - zakup energii do strażnic ,83 zł, - zakup usług remontowych: motopompy Podwysokie, samochodów OSP Dębowiec i Skierbieszów zapłacono 2 351,17 zł, - za badania lekarskie kierowców i strażaków zapłacono 900 zł, - zakup usług pozostałych, wykonano kwotę 32,90 zł, - na ubezpieczenie pojazdów OSP wydatkowano 4 855,50 zł, - odpisy na ZFŚS wykonano 2 734,83 zł, co stanowi 100 % należnego odpisu, - na wydatki inwestycyjne wydano ,22 zł, zgodnie z opisem przy wydatkach inwestycyjnych. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Pozostała rezerwa w wysokości zł, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatkowano kwotę ,50 zł, na plan zł, co stanowi 59,96 % planu rocznego. Środki przeznaczono na zapłatę odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i obligacji, OŚWIATA I WYCHOWANIE Na wydatki ogółem w tym dziale przeznaczono kwotę z budżetu ,24 zł, a poniesiono wydatki w wysokości ,21 zł, co stanowi 97,30 % planu rocznego. Kwota ta to wydatki bieżące poniesione na samo utrzymanie i funkcjonowanie szkół. Wydatki bieżące realizowane były przez jedną Szkołę Podstawową, jedno Gimnazjum, Gminny Zespół Oświaty powołany do obsługi szkół przy którym realizowany jest obowiązek w zakresie dowożenia uczniów do szkół oraz Urząd Gminy w zakresie zadań nie przekazanych do realizacji jednostkom oświatowym. Ogółem w szkołach zatrudnionych było 67 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty 57,57 oraz 19 osób obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty 16. (bez osób w Gminnym Zespole Oświaty opis w dalszej części) Naukę w szkołach podstawowych i gimnazjum pobierało w 2014 roku 459 uczniów(w tym 64 uczniów w szkołach stowarzyszeniowych), w oddziałach zerowych 96 dzieci( w tym 32 dzieci w szkołach stowarzyszeniowych), w porównaniu z rokiem 2013 (478 uczniów) było to mniej o 19 uczniów. W przeliczeniu na jednego ucznia otrzymaliśmy subwencję oświatową w wysokości 8 473,92 zł,. Od września w szkołach podstawowych uczyło się 308 uczniów, w gimnazjum 166, a w oddziałach zerowych przebywało 84 dzieci. Część wydatków oświatowych realizowanych jest bezpośrednio przez Urząd Gminy, a nie szkoły i Gminny Zespół Oświaty. W zakresie realizacji wydatków oświatowych przez Urząd Gminy Sfinansowano: przekazanie trzech dotacji: do Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowych, na dowożenie do szkół i ośrodków poza Skierbieszowem uczniów niepełnosprawnych w wysokości zł, do Stowarzyszenia Ziemia Skierbieszowska na utrzymanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych w Sulmicach i Dębowcu w wysokości ,02 zł, oraz na utrzymanie szkół podstawowych w Sulmicach i Dębowcu w wysokości ,92 zł,. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono ,86 zł, i zapłacono za docieplenie budynku Szkoły podstawowej w Dębowcu, zmianę w projekcie budowlanym przedszkola oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy przedszkola. Zrealizowano usługi remontowe w dwu budynkach szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Ziemia Skierbieszowska w Sulmicach i Dębowcu na kwotę ,84 zł. Ponadto w roku 2014 realizowane były dwa projekty POKL z udziałem środków z Budżetu UE Skierbieszowski Przedszkolaki (projekt trwa do 30 czerwca 2015r) i Wyrównywanie Szans Edukacyjnych (

12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 12 Poz projekt zakończony w 2014r), na kwotę ogółem ,27 zł, (opis niżej). SZKOŁA PODSTAWOWA Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Skierbieszowie przeznaczono w planie kwotę ,92 zł, a wydatkowano ,25 zł, co stanowi 99,80 % planu rocznego. Naukę w szkole pobierało 222 uczniów, obsada nauczycieli 23 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty 20,95 obsada obsługi 3 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty 3. Struktura wydatków przedstawia się następująco: ¾ na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) wydatkowano ,10 zł, ¾ na zakup materiałów i wyposażenia wydano 6 520,10 zł. i przeznaczono na: środki czystości, artykuły przemysłowe, zakup paliwa do kosiarki, zakup dzienników, świadectw, legitymacji, opraw, świetlówek i starterów, papieru, tonerów do ksero i tuszy do drukarek, gaśnic i tabliczek informacyjnych oraz znaczków pocztowych. ¾ na zakup energii wydano 5 622,69 zł, a wody 877,31 zł, ¾ zakup usług remontowych wydano 500 zł, na naprawę komputerów, ¾ na badania lekarskie pracowników wydano 40 zł, ¾ na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 7 497,63 zł, i przeznaczono ją na: opłatę za ścieki, przegląd gaśnic, opłatę za prowadzenie rachunków bankowych, wywóz kontenera, pomiary instalacji elektrycznej, abonament RTV, czyszczenie przewodów kominowych, opłaty pocztowe. ¾ opłata za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1 376,16 zł., ¾ na podróże służbowe pracowników wydatkowano 92 zł, ¾ różne opłaty i składki 2 034,26 zł, tj. monitoring pracowni komputerowej i ubezpieczenie budynków i stronę internetową, ¾ odpis na ZFŚS kwota zł, ODDZIAŁY ZEROWE Oddziały zerowe funkcjonują przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie W oddziałach zerowych w roku 2014 opieką wychowawczą objętych było 64 dzieci, zatrudnionych jest trzech nauczycieli w pełnym wymiarze oraz sześć osób obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty 4. Na funkcjonowanie oddziałów zerowych przeznaczono kwotę ,21 zł, a wydatkowano ,30 zł, co stanowi 96,78 %. Roczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 6 215,32 zł, Struktura wydatków przedstawia się następująco: ¾ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi ( 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) wyniosły ,55 zł, ¾ zakup materiałów i wyposażenia ,82 zł, to: olej opałowy, paliwo do kosiarki i środki czystości, wykładziny i zabawki dla dzieci. ¾ opłata za energię wyniosła 4 453,76 zł, a za wodę 815,58 zł, ¾ zakup usług remontowych 500 zł, z przeznaczeniem na naprawę pieca, ¾ zakup usług zdrowotnych wydatkowano 90 zł, na badania lekarskie, ¾ zakup usług pozostałych zł, opłaty za wywóz nieczystości, opłata za ścieki, przeglądy pieców i gaśnic oraz wykonano tablicę informacyjną. ¾ opłata za rozmowy telefoniczne 637,59 zł, ¾ odpis na ZFŚS kwota zł, PRZEDSZKOLE W okresie sprawozdawczym w przedszkolu przebywało do końca sierpnia 18 dzieci. Zatrudniony był jeden nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy i dwie osoby obsługi w przeliczeniu na etaty 1,5 Na funkcjonowanie placówki w roku 2014 przeznaczono kwotę ,90 zł, a wydatkowano ,20 zł,.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 13 Poz Wydatki poniesiono na: - utrzymanie etatów pracowniczych tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi ( 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) wyniosły ,10 zł, - zakup materiałów i wyposażenia ,10 zł, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, - zakup usług pozostałych zł, i była to opłata za pobyt w przedszkolu niepublicznym 6 dzieci, - odpisy na ZFŚS wykonano zł, GIMNAZJUM Naukę w Gimnazjum pobierało 173 uczniów. W jednostce zatrudnionych było 20 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 16,95 oraz 5 osób obsługi w pełnym wymiarze. Na funkcjonowanie placówki przeznaczono kwotę , 30 zł, a wydatkowano z budżetu ,82 zł, co stanowi 99,20 % planu. W przeliczeniu na uczniów roczny koszt pobytu w szkole jednej osoby wynosi 7 689,85 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco: ¾ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi ( 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) to kwota ,70 zł, ¾ wynagrodzenia bezosobowe na umowę zlecenia w zastępstwie dla jednego nauczyciela zł, ¾ na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę zł, a wydatkowano ,48 zł, co stanowi 93,49 % planu. Środki przeznaczono na: olej opałowy, środki czystości i artykuły do łazienek, świadectwa i dzienniki, paliwo do kosiarki, papier do ksero i tonery do drukarek, świetlówki i klosze do opraw, hydrant wraz z osprzętem i gaśnice, urządzenia do budowy sieci LAN oraz farby ¾ na zakup energii wydatkowano ,93 zł, oraz wody 2 437,33 zł, ¾ na zakup usług remontowych wydano zł, i zapłacono za remont ksero i kosiarki. ¾ na badania lekarskie pracowników wydatkowano 120 zł, ¾ zakup usług pozostałych wydano ,34 zł, i były to: montaż projektora, opłata za ścieki, przegląd gaśnic, opłata za prowadzenie rachunków, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej, zakupiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. ¾ na zapłatę za usługi telekomunikacyjne wydano 1 867,03 zł, ¾ na opłaty i składki wydano 4 273,01 zł, i zapłacono za monitoring i ubezpieczenie budynków, ¾ odpis na ZFŚS kwota zł, DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ W celu zapewnienia uczniom codziennego transportu do szkoły wykorzystywane są trzy autobusy szkolne. Zatrudnionych jest trzech kierowców oraz trzy osoby do opieki nad dziećmi podczas jazdy. W trakcie roku opiekunki zatrudniane są w wymiarze ½ etatu. Na ten cel w roku 2014 zaplanowano ,26 zł, a wydatkowano ,05 zł, co stanowi 98,44 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco: ¾ wynagrodzenia osobowe pracowników ( 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) wypłacono ,26 zł, ¾ na zakupy materiałów i wyposażenia wydano ,16 zł, i zapłacono za paliwo, części do trzech autobusów oraz opony. ¾ za usługi remontowe zapłacono kwotę ,44 zł, były to naprawy i remonty trzech autobusów, ¾ zakup usług zdrowotnych wydano 100 zł, ¾ zakup usług pozostałych wydano 4 582,19 zł, na przeglądy trzech autobusów i samochodu renault, bilety ucznia niepełnosprawnego. ¾ na różne opłaty i składki wydano zł, i zapłacono za ubezpieczenia trzech autobusów i samochodu Kango oraz opłaty komunikacyjne. ¾ odpis na ZFŚS kwota zł.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 14 Poz GMINNY ZESPÓ OŚWIATY W rozdziale tym na plan ,91 zł, a wydatkowano ,34 zł, co stanowi 99,79 %. GZO zatrudnia trzy osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco: ¾ wynagrodzenia osobowe pracowników ( 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) wypłacono ,16 zł, ¾ na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 1 979,22 zł i zakupiono: segregatory, przelewy, teczki, art. biurowe, raporty, znaczki, środki czystości, papier do ksero, folię do faksu, toner do ksero i programy antywirusowe do komputerów. ¾ na zakup energii wydano 1 719,33 zł, oraz wody 63,28 zł, ¾ na usługi pozostałe wydano 4 260,21 zł, usługi informatyczne system księgowy i płacowy, opłata za ścieki, opłaty wysyłek, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków, karta serwisowa, podpis kwalifikowany certyfikat na 2 lata. ¾ na zapłatę za usługi telekomunikacyjne wydano 1 708,74 zł, ¾ za podróże służbowe zapłacono 213,40 zł, ¾ odpis na ZFŚS kwota zł., ¾ na szkolenia pracowników wydano 470 zł,. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZACJA PROJEKTÓW SZKOLNYCH POKL Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W roku 2013 rozpoczęto realizację dwu projektów szkolnych, POKL z udziałem środków zagranicznych. Pierwszy z nich to Skierbieszowski Przedszkolaki, a drugi Wyrównywanie szans edukacyjnych. Na te projekty zaplanowano kwotę ,17 zł, a wydatkowano ,27 zł, co stanowi 90,12 %. SKIERBIESZOWSKIE PRZEDSZKOLAKI projektem objęto 20 dzieci, w wieku 3-5 lat, zatrudnionych jest dwóch nauczycieli oraz jedna osoba do obsługi w wymiarze ½ etatu. Wydatkowano na ten cel ,50 zł, z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi ( 3027, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129) ,02 zł, - wynagrodzenia bezosobowe za zajęcia dodatkowe ,08 zł, - zakup materiałów i wyposażenia ,18 zł, z przeznaczeniem na zakup uzupełnienia wyposażenia Sali do prowadzenia zajęć tj; zabawki, kąciki tematyczne,. - zakup usług pozostałych ,22 zł, była to opłata za wyżywienie dzieci, organizacja wycieczek i wyjazdów do kina i zoo. Realizacja projektu będzie trwała do 30 czerwca 2015 roku. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH projektem objęto trzy szkoły podstawowe (w tym dwie prowadzone przez stowarzyszenie) oraz gimnazjum. W projekcie brały udział wszystkie dzieci pobierające naukę w szkołach w podziale na poszczególne zajęcia tematyczne. Dodatkowo projekt zapewniał dzieciom ze szkół podstawowych i młodzieży z gimnazjum dostęp do zajęć z psychologiem. Ze środków projektu do stowarzyszenia przekazano dotację w wysokości , 97 zł, a na realizację projektu w jednostkach budżetowych wydano ,80 zł, i zapłacono za: - wynagrodzenie koordynatora ,21 zł, - prowadzone zajęcia zł, - zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę ,80 zł, - koszty podróży służbowych wyniosły 384,79 zł. Realizację projektu zakończono 30 czerwca 2014 roku. OCHRONA ZDROWIA Za okres sprawozdawczy na plan zł, poniesiono wydatki w wysokości ,75 zł, co stanowi 85,09

15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 15 Poz % planu rocznego. W rozdziale zwalczanie narkomanii wydatków nie poniesiono. W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki poniesiono na realizację następujących zadań: ¾ dotacja dla Zamojskiej Izby Wytrzeźwień wydatków nie poniesiono, ¾ wynagrodzenie pracownika ( 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) ,78 zł, ¾ diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych zł, ¾ zakup materiałów biurowych wydatków nie poniesiono, ¾ odpisy na ZFŚS zrealizowano w wysokości 546,97 zł, POMOC SPOŁECZNA Na ogólną kwotę ,01 zł, środków przeznaczonych do realizacji w tym dziale w 2014, roku, wykonano ,12 zł, co stanowi 97,35 % planu. Całość środków na wydatki składała się z: dotacji uzyskanej z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie ,92 zł, przeznaczonej na realizację zadań zleconych gminie, oraz programów rządowych. Środki w wysokości ,39 zł, pochodzą z budżetu gminy, kwota ,72 zł, pochodzi z budżetu Wojewody Lubelskiego i jest przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy, kwota 12,77 zł, to zwroty odsetek od nienależnie wypłaconych zasiłków. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt współfinansowany ze środków budżetu UE i budżetu państwa Kapitał Ludzki, mający na celu aktywację zawodową bezrobotnych, na rok 2014 zaplanowano kwotę ,24zł, a wydatkowano ,32zł. Suma tych środków stanowi ogólną kwotę poniesionych wydatków na pomoc społeczną, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, oraz innych przepisów prawnych. Do realizacji tych zadań zatrudnionych w ośrodku jest 7 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 6,5. Szczegółowe wykonanie powyższych zadań, w rozbiciu na poszczególne rozdziały, przedstawia się następująco: ZADANIA ZLECONE W rozdziale ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO na plan zł, wykonano ,52 zł, co stanowi 99,57 % planu rocznego. Ze środków dotacji sfinansowano: ¾ wypłatę świadczeń rodzinnych dla 345 rodzin na kwotę ,99zł, były to wypłaty świadczeń wraz z wyrównaniem za okres od do r. ¾ wynagrodzenie jednego pracownika ( 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) w tym składki w części dotyczącej pracownika - wypłacono ,43zł, ¾ opłatę składki emerytalno-rentowej za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę ,84 zł, ¾ na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia przeznaczono kwotę 1 266,98 zł, i zakupiono druki wniosków i oświadczeń, znaczki, materiały biurowe, program antywirusowy, dysk twardy, tonery do drukarek. ¾ zakup usług pozostałych wykonano w wysokości 1 826,55 zł, i zapłacono za aktualizacje i nadzór nad programami świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, ¾ zakup usług telekomunikacyjnych wykonano na kwotę 435,38 zł, ¾ na podróże służbowe pracowników wydatkowano 66,40zł, ¾ odpisy na ZFŚS wykonano 1 093,93 zł, ¾ na wypłatę odsetek ustawowych od wyrównania zasiłków dla opiekunów wydatkowano 8210,02 zł, ¾ na szkolenie pracowników przeznaczono 340 zł, W rozdziale SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE na plan zł, wydano kwotę 6 548,88 zł, i zapłacono składki zdrowotne za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Plan wykonano w 94,91

16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 16 Poz %. W rozdziale DODATKI MIESZKANIOWE na plan 343 zł, wykonano 305,68 zł, co stanowi 89,12%. Ze środków tych wypłacono dodatki energetyczne w wysokości 299,69 zł, dla 2 rodzin oraz koszty obsługi 5,99 zł, W rozdziale POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan zł, wydatkowano ,84 zł, co stanowi 97,19 % planu. Ze środków tych wypłacono dodatki dla 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie zł, oraz zakupiono materiały biurowe, toner do drukarki oraz znaczki pocztowe za kwotę zł, oraz dodatek dla pracownika obsługującego program Karta Dużej Rodziny na kwotę 401,84 zł. Kartę Dużej Rodziny nabyło 45 rodzin, w których liczba osób wynosi 250. ZADANIA WŁASNE W rozdziale PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE na plan zł, wykonano ,14 zł. plan wykonano w 90,13% i zapłacono część kosztów pobytu dzieci w domach dziecka 6 dzieci z terenu naszej gminy. W rozdziale DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ na plan zł, wydatkowano kwotę ,28 zł, i opłacono pobyt w domu pomocy społecznej 7 osób. Plan wykonano w 87,56%. W rozdziale RODZINY ZASTĘPCZE na plan 400 zł, wykonano 393,87 zł, co stan owi 98,47 %, ze środków tych zapłacono za pobyt w rodzinie zastępczej jednego dziecka. W rozdziale ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na plan 496,37 zł, wykonano 100%, ze środków tych zakupiono materiały biurowe za kwotę 298,37 zł, oraz zapłacono za podróże służbowe pracowników 198 zł. W rozdziale ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO zwrócono do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 12,77 zł, i były to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zwrócone przez podopiecznych. W rozdziale SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE na plan zł, wydatkowano kwotę 8 804,33 zł, co stanowi 97,83% planu. i opłacono składki zdrowotne za 20 osób pobierających zasiłki stałe. W rozdziale ZASIŁKI I POMOC W NATURZE na plan zł, wykonano kwotę ,96 zł, co stanowi 77,38 % planu rocznego. Ze środków tych sfinansowano wypłatę: ¾ zasiłków celowych - skorzystały 63 rodziny, na ogólną kwotę ,44 zł, z tego w szczególności na świadczenia lecznicze, zdarzenia losowe, zakup odzieży i obuwia, zakup opału oraz artykułów szkolnych, przyznanych w związku z brakiem możliwości zatrudnienia, niskiego dochodu, choroby i zdarzenia losowego w tych rodzinach.($ 3110) ¾ zasiłków okresowych - skorzystało 65 rodzin, na kwotę ogółem ,57 zł, w tym: z tytułu bezrobocia 62 rodziny, niepełnosprawności 1 rodziny i ubóstwa 2 rodziny. ¾ zasiłki celowe wkład własny do projektu Masz szansę - chciej sobie pomóc wypłacono zasiłki celowe dla 6 rodzin na kwotę ,82 zł, ¾ zasiłki okresowe - wkład własny do projektu Masz szansę - chciej sobie pomóc wypłacono zasiłki okresowe dla 1 rodziny na kwotę 354,13 zł, W rozdziale DODATKI MIESZKANIOWE na plan zł, wykonano 2 560,36 zł, co stanowi 85,35% planu. Z dodatków tych korzystały 2 rodziny. W rozdziale ZASIŁKI STAŁE na plan zł, wydatkowano środki w wysokości ,04 zł, co stanowi 98,16 % planu rocznego. Ze środków tych wypłacono zasiłki stałe dla 21 rodzin. W rozdziale TERENOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ do obsługi interesantów zatrudnione są 4 osoby. Plan ośrodka na 2014 rok zakładał kwotę ,63 zł, (w tym zł, to dotacja i ,63 zł, to środki własne gminy), z tego wydatkowano ,76 zł, co stanowi 99,45 % planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco: ¾ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 932,04 zł, (środki ochrony osobistej i odzież ochronna) ¾ wynagrodzenia osobowe ( 4010, 4040, 4110, 4120) wykonano ,18 zł,

17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 17 Poz ¾ na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb ośrodka wydano 4 934,26 zł, i zakupiono materiały biurowe, znaczki pocztowe, części do komputera UPS, dyski twarde, prenumeratę Pracownik Socjalny, Kalendarze Pracownik Socjalny, pieczątki, oprogramowanie Microsoft Windows. ¾ na zakup usług pozostałych wydano 9 670,66 zł, aktualizacja oprogramowania POMOST, SAC, koszty prowadzenia rachunków bankowych, odnowienie certyfikatu na podpis kwalifikowany oraz opracowano Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Skierbieszów. ¾ za badania lekarskie pracowników zapłacono 60 zł, ¾ zakup usług telekomunikacyjnych wykonano na kwotę 1 376,65 zł, ¾ za podróże służbowe pracowników zapłacono 237,33 zł, ¾ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano kwotę 4 375,72 zł, ¾ podatek od nieruchomości na rzecz gminy wykonano 125 zł, ¾ za prowadzenie egzekucji wobec dłużników zapłacono 709,73 zł, ¾ na szkolenia pracowników wydano 540 zł, W rozdziale USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE wydatków nie poniesiono. W rozdziale POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan zł, ( zł - dotacja, zł, środki własne budżetu gminy) wydatkowano zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Ze środków tych sfinansowano działalność w zakresie dożywiania uczniów we wszystkich szkołach z terenu gminy. Z pomocy tej skorzystało 260 dzieci oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 18 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno bytowej dla rodzin. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIEĆ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skierbieszowie realizuje projekt Masz szansę chciej sobie pomóc w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mający na celu rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych oraz pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy (absolwenci szkół, nisko dochodowi rolnicy oraz osoby niepełnosprawne). Wobec każdej osoby stosowane są co najmniej trzy instrumenty aktywnej integracji z grupy aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej. Ma to na celu aktywizowanie zawodowe beneficjentów oraz nabycie przez nich umiejętności poruszania się po współczesnym rynku pracy, zwiększenie umiejętności społecznych, zwiększenie kompetencji zawodowych. Na realizację projektu zaplanowano kwotę ,24 zł, w tym kwotę ,24 zł, pochodzącą z dotacji rozwojowej przyznanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz zł, ze środków Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (opis wyżej). Wydatkowano środki w wysokości ,27 zł, co stanowi 98,99 % planu. Środki przeznaczono na: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano 210 zł, - świadczenia społeczne zł, i sfinansowano warsztaty mające na celu wspieranie kompetencji życiowych oraz kursów zawodowych dla 10 bezrobotnych osób, - stypendia dla 2 osób skierowanych na odbycie trzymiesięcznych staży zawodowych 6 600zł,. - wynagrodzenie dwu pracowników socjalnych (1,5 etatu), dodatki dla księgowego i kierownika oraz składki na ubezpieczenia za osoby pobierające stypendium za staż ,53 zł, - zakupy materiałów i wyposażenia 1 859,89 zł, materiały biurowe, tonery do drukarek i ksero oraz materiały promocyjne. - na ZFŚS przekazano odpis w wysokości 1 640,90 zł, ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA - WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Na rok 2014 ze środków budżetu na działalność Warsztatu zaplanowano kwotę w wysokości zł,

18 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 18 Poz z tego wydatkowano w okresie sprawozdawczym ,63 zł, co stanowi 99,98 % planu. Zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzone były w 6 grupach terapeutycznych dla 37 uczestników, w tym 16 kobiet. Uczestnicy Warsztatów pochodzą z pięciu gmin: Skierbieszów, Sitno, Stary Zamość, Grabowiec i Miączyn. Zatrudnionych jest 14 osób w przeliczeniu na pełne etaty 10,75. Środki wydatkowano na: - trening ekonomiczny dla uczestników 1 775,42 zł, - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi ( 3020,4010,4040,4110,4120) ,66 zł, - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 5 356,75 zł, i zakupiono środki czystości, szafy biurowe i ubraniowe, materiały do działalności grupy gospodarstwa domowego oraz materiały do napraw i remontów, paliwo do autobusu, ubrania ochronne, - za wodę zapłacono 31,15 zł, gaz 832,66 zł, a energię elektryczną 1 763,53 zł, - za remont pieca zapłacono 69,19 zł, - za badania lekarskie pracowników zapłacono 68 zł, - na zakup usług pozostałych wydano 7 953,13 zł, i zapłacono za transport uczestników na zajęcia( do dnia zakupu autobusu), opłaty bankowe, wywóz nieczystości płynnych i użytkowanie zbiornika na gaz, integrację społeczną uczestników, pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych, podpis elektroniczny, monitoring budynku, przegląd przewodów kominowych, wywóz odpadów, konserwację gaśnic. - za dostęp do sieci Internet zapłacono 216,30 zł, - opłaty za rozmowy telefoniczne wyniosły 155,85 zł, - na podróże służbowe pracowników wydano 9,70 zł - na opłaty i składki wydano 152,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i uczestników, - odpis na ZFŚS wykonano w wysokości 1 239,79 zł, - za szkolenia pracowników zapłacono 260,50 zł, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zaplanowano wydatki w wysokości ,58 zł, wydatkowano 100%, i zakupiono autobus do dowozu uczestników WTZ. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W roku budżetowym 2014 na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę zł, a wydatkowano ,73 zł, co stanowi 97,44 %. W okresie sprawozdawczym wydano 173 decyzje przyznające pomoc materialną dla najuboższych uczniów. Z pomocy tej skorzystało 202 dzieci, na kwotę ,63 zł. Na dofinansowanie do zakupu podręczników przeznaczono kwotę zł, a wydatkowano ,10 zł. Dofinansowaniem objęto uczniów klas II-III i VI szkół podstawowych oraz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Z tej formy pomocy skorzystało 59 dzieci. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W roku sprawozdawczym na plan ,89 zł, poniesiono wydatki w wysokości ,52 zł, tj. 86,81 % planu rocznego. Zadania realizowano w pięciu rozdziałach: 1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu odbioru i oczyszczania ścieków. W tym celu do obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji zatrudnionych jest dwu pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Na plan zł, wydatkowano w wysokości ,26 zł, co stanowi 86,19 %, z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i pochodne ( 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) ,87 zł, - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 7 504,87 zł, i zakupiono paliwo do koszenia trawy na terenie oczyszczalni, części do napraw oraz emulsję i wapno, olej i filtry na przepompownię ścieków i oczyszczalnię ścieków, cement na oczyszczalnię.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 19 Poz za energię zapłacono ,35 zł, - na usługi remontowe wydatków nie poniesiono, - na badania lekarski pracowników wydatków nie poniesiono, - na usługi wydano 6 594,80 zł, z przeznaczeniem na wywóz osadu nadmiernego, przegląd techniczny dmuchaw na oczyszczalni, badanie ścieków, nabicie gaśnic, czyszczenie i przepychanie studzienek kanalizacyjnych w POM-ie. - opłaty i składki zł, i była to opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej, opłata za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie ścieków), - odpisy na ZFŚS wykonano 2 187,86 zł. - podatek od towarów i usług VAT wykonano zł, - na inwestycje wydano ,80 zł, i zapłacono za projekt kanalizacji w Sadach. 2. GOSPODARKA ODPADAMI W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości zł, a wydatkowano ,58 zł, co stanowi 96,85 % z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i pochodne ( 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) ,12 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 151,75 zł, zakupiono tusz do drukarki i worki na śmieci. - za badania lekarskie pracownika zapłacono 50 zł, - zakup usług pozostałych ,96 zł, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych od mieszkańców gminy, - różne opłaty i składki wykonano 656,82 zł, i zapłacono za kartę serwisową programu odpady. - odpisy na ZFŚS wykonano w wysokości 1 093,93 zł, 3. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Na utrzymanie placów i zieleńców na terenie gminy zaplanowano kwotę ,95 zł, a wykonano ,09 zł Ze środków tych zakupiono kosiarkę spalinową do koszenia trawników oraz paliwo do niej, opłacono opłatę roczną do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz przekazano na wyodrębniony rachunek środki na wydatki niewygasające (odbudowa źródełka w Dębowcu). 4. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Na utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy ogółem przeznaczono ,05 zł, a wydatkowano ,99 zł, co stanowi 87,97 % planu. Wydatki poniesiono na zapłatę za: - zakup zegarów sterujących 279,97 zł, - za energię do oświetlenia placów i dróg ,46 zł, - na dzierżawę słupów do oświetlenia oraz konserwację oświetlenia ulicznego ,56 zł, 5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zrealizowano w tym rozdziale wydatki w wysokości ,60 zł, na plan ,89 zł, co stanowi 78,38 % planu rocznego. Struktura wydatków przedstawia się następująco: - na dotacje dla organizacji pozarządowych wydatków nie poniesiono, - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ( 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) wypłacono ,71 zł, - za zakupy materiałów i wyposażenia zapłacono ,39 zł, i zapłacono za paliwo, części do remontu samochodu VW, artykuły przemysłowe do pracy dla pracowników interwencyjnych, artykuły spożywcze, cement dla Iłowca, środki czystości, piłę spalinową, blachę na przystanek w Dębowcu, plandekę na fontannę. - na zakup energii w budynkach stanowiących własność UG wydano 3 959,56 zł,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 20 Poz za zakup usług remontowych VW i pługa do odśnieżania zapłacono zł, - za badania lekarskie pracowników interwencyjnych zapłacono 300 zł, - za zakupy usług pozostałych wydano ,87 zł, z tego zapłacono za przegląd serwisowy WV, łapanie psów, usługi weterynaryjne za bezdomne psy, opłata za przyjęcie psów do schroniska, przegląd gaśnic, wymiana oleju VW, koszenie trawy na stadionie, wydanie opinii ZUD. - na podróże służbowe krajowe wydatkowano 180 zł, - na opłaty i składki wydano 1 682,50 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu WV, koparki, DT i przyczepy ciężarowej oraz przeglądy. - odpisy na ZFŚS zrealizowano w wysokości ,57 zł, co stanowi 100 % należnego w 2014 roku odpisu, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na rok 2014 w dziale tym zaplanowano do realizacji wydatki w wysokości ,75 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej oraz realizację projektów z udziałem środków UE. Z tego poniesiono wydatki ogółem w wysokości ,66 zł, co stanowi 97,60 % planu, zgodnie z poniższym opisem. W rozdziale CHÓRY realizowano zadanie z dofinansowaniem środków z budżetu UE za kwotę ogółem ,75 zł, zakupiono stroje ludowe dla chóru Kalina z Kalinówki oraz uszyto stroje dla chóru Zorza ze Skierbieszowa. W rozdziale GMINNY OŚRODEK KULTURY zaplanowano kwotę zł, jako dotację na zadania bieżące. Z budżetu przekazano środki w wysokości ,68 zł, co stanowi 96,32 % planu. W rozdziale GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA zaplanowano dotację w wysokości zł, a przekazano środki w wysokości ,23 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego. W rozdziale POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ zaplanowano środki w wysokości zł, i wydatkowano 100%. Środki przeznaczono na realizację zadań bieżących z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Ze środków tych wykonano szlak pieszy Śladami Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz Turystyczne zagospodarowanie terenów przy Zamczysku w Skierbieszowie. DOCHODY RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE Na podstawie uchwały Rady Gminy Skierbieszów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Nr IV/26/11 utworzony został rachunek dochodów o którym mowa w ustawie o systemie oświaty. Do jego obsługi wyznaczony został Gminny Zespół Oświaty w Skierbieszowie. Na rachunku tym Gminny Zespół Oświaty gromadził środki z tytułu: - odpłatność za posiłki ,73 zł, - opłaty za wynajem autobusów szkolnych ,00 zł, - odsetek od rachunku bankowego 33,31 zł, Za okres sprawozdawczy 2014 roku zrealizowano dochody w wysokości ,04 zł, Stan środków na początek roku wynosił 0 zł. Razem stan środków finansowych wyniósł ,04 zł, Ze środków tych sfinansowano: - zakup części do autobusów ,50 zł, - zakupy artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej ,42 zł, - zapłatę za energię elektryczną w przedszkolu ,40 zł, - drobne remonty autobusów i opłata za prowadzenie rachunku 4 903,72 zł, Wydatkowano kwotę ,04 zł, na rachunku nie pozostały środki finansowe. CZĘŚĆ I I

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI. z dnia 25 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do budżetu Gminy Markuszów na 2013 rok

Uzasadnienie do budżetu Gminy Markuszów na 2013 rok 1 Uzasadnienie do budżetu Gminy Markuszów na 2013 rok Plan dochodów na 2013 rok przewiduje kwotę 9.217.897 zł. Zaplanowane kwoty dochodów według działów przedstawiają się następująco: Dochody własne: Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do strony wydatków

Część opisowa do strony wydatków Część opisowa do strony wydatków PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 WYNOSZĄ 12.289.611 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W tym dziale planuje się wydatki w wysokości - 1.007.418 zł Na wydatki

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok

UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr 7/II/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku Budżet gminy na rok 2015 został opracowany w oparciu o dochody własne

Bardziej szczegółowo