DOKUMENTACJA DO PRZETARGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA DO PRZETARGU"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA DO PRZETARGU Obiekt: Hala basenowa Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 1 Rodzaj robót budowlanych Podstawowe: CPV Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów Towarzyszące: CPV Roboty rozbiórkowe CPV Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe CPV Roboty przy wznoszeniu rusztowań CPV Roboty malarskie CPV Inne instalacje elektryczne Zamawiający: COS OPO Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1 Jednostka opracowująca: Usługi InŜynierskie, Andrzej Gąsienica Laskowy Zakopane, Ustup 4 Sporządził: mgr. inŝ. Andrzej Gąsienica Laskowy Sprawdził: inŝ. Stanisław Galica maj 2009 r.

2 Zawartość opracowania Ogólna charakterystyka robót ZałoŜenia do kosztorysowania Przedmiar Wzór oferty Kosztorys inwestorski (do wiadomości Inwestora) Rys. nr 1 Zestaw ślusarki I Rys. nr 2 - Zestaw ślusarki II Rys. nr 3 - Zestaw ślusarki III Rys. nr 4 Osłona wnęki grzejnikowej osłona 1A Rys. nr 5 Osłona wnęki grzejnikowej osłona 1B Rys. nr 6 Osłona wnęki grzejnikowej osłona 2A Rys. nr 7 Osłona wnęki grzejnikowej osłona 2A Rys. nr 8 Osłona wnęki grzejnikowej osłona 2C Zestawienie materiałów do wykonania osłon grzejnikowych Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Ślusarka i stolarka aluminiowa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Roboty malarskie Szczegółowa Specyfikacja Techniczna MontaŜ i demontaŝ rusztowań

3 Ogólna charakterystyka robót Przedmiot kosztorysu Przedmiotem kosztorysu jest wycena oraz określenie warunków prowadzenia prac dla wymiany ślusarki i stolarki aluminiowej w budynku basenowym wraz z robotami towarzyszącymi. Przedmiary oraz pozostałą dokumentację wykonano na podstawie oględzin i pomiarów w stanie istniejącym. Roboty podstawowe obejmują: Wymiana istniejącej stolarki i ślusarki aluminiowej w tym ścian fasadowych przeszklonych na kondygnacjach parteru oraz przyziemia. Wymiana będzie polegała na demontaŝu istniejącej jednoszybowej, podwójnej ślusarki i stolarki na kondygnacji parteru oraz stolarki i ślusarki na kondygnacji przyziemia. Podział okien, wymiary okien, świetlików oraz drzwi w nowej ślusarce i stolarce zostaną zachowane jak istniejące. Zmianie ulegnie rodzaj szklenia oraz system montaŝu konstrukcji aluminiowej na ryglowo-słupową zgodnie z przyjętym rozwiązaniem systemowym oferenta. Oferent zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi podpisane przez osobę uprawnioną wyniki obliczeń konstrukcyjnych dla proponowanego przez niego rozwiązania systemowego w ramach dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wykoaniu jej zgodnie z polskim normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wymiary stolarki i ślusarki na rysunkach nr 1-3. śądane parametry techniczne podano na rysunkach w pozycji 17 kosztorysu jak teŝ specyfikacji techniczne. Dotyczy to równieŝ kolorystyki. UWAGA: Wymiary ślusarki sprawdzić na budowie po wykonaniu rozbiórek istniejącej ślusarki i stolarki aluminiowej. Roboty towarzyszące 1. Rusztowania Przewiduje się wykonanie rusztowań niezbędnych do wykonania rozbiórki istniejącej fasady oraz montaŝu ślusarki i stolarki na kondygnacji parteru. 2. Uzupełnienie sufitu podwieszanego Po rozbiórce istniejącej podwójnej fasady na parterze i montaŝu pojedynczej, z dwuszybowym szkleniem pozostanie do uzupełnienia pas sufitu podwieszanego wzdłuŝ okien parteru południowej i północnej elewacji. Płyty sufitowe dobrać do istniejących jak równieŝ sposób montaŝu. Stosować ogólną wiedzę techniczną oraz dobierać wymiary elementów do zamocowania bezpośrednio na budowie. 3. Malowanie elementów stalowych Po osłonięciu elementów stalowych (obecnie znajdujących się pomiędzy dwoma płaszczyznami fasad) wymagane jest ich malowanie szczególnie ze względu na zmianę środowiska w jakim się będą znajdować to jest na wilgotne, ciepłe i agresywne (chemia basenowa). Kolorystykę dobrać jak istniejąca na hali basenowej.

4 4. Wykonanie nowych osłon grzejnikowych Wraz ze zmianą rodzaju fasady istniejące osłony grzejnikowe (stalowe z płaskownika) wymagają wymiany ze względu na nowe wymiary, zmiana środowiska na agresywniejsze oraz ze względów funkcjonalnych jak teŝ estetycznych. Zaproponowano wykonanie nowych z płaskowników aluminiowych, spawanych. Dodatkowo na ścianie północnej od wewnątrz na ściance wnęki grzejnikowej naleŝy zamocować płaskownik ograniczający dla osłon grzejnikowych. UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania osłon naleŝy bezwzględnie sprawdzić wymiary w naturze. 5. Modyfikacja odpowietrzeń instalacji centralnego ogrzewania Rury z zamontowanymi na nich odpowietrznikami automatycznymi, wystającymi ponad osłony naleŝy skrócić tak aby odpowietrzniki znajdowały się tuŝ poniŝej osłon lecz powyŝej grzejników.

5 ZałoŜenia do kosztorysowania 1. Stolarka i ślusarka aluminiowa Wymiary nowych fasad podano na rysunkach. Wymiary podano jako wymiary konstrukcji aluminiowej do sprawdzenia w naturze. Wymagane parametry podano w załącznikach. ZałoŜono, iŝ konstrukcje aluminiowe są systemowe, posiadające niezbędne dopuszczenia i atesty a niezbędne obliczenia konstrukcyjne (uzasadniające bezpieczeństwo konstrukcji) leŝą po stronie wykonawcy. Cena montaŝu 1 m 2 jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie czynności dla zapewnienia estetycznego i z punktu technicznego kompletnego wykonania stolarki i ślusarski. Obejmuje ona równieŝ wymianę drewnianego podłoŝa i podpór jak teŝ czynności związane z odtworzeniem powierzchni przyległych do ślusarki oraz powstałych po demontaŝu istniejącej od wewnątrz (za wyjątkiem sufitu podwieszanego). Dotyczy to równieŝ wymaganych obróbek blacharskich (za wyjątkiem podokienników fasad parteru) jak teŝ połączeń stolarki i ślusarki z dachem, ścianami i nadproŝami. Wszystkie pastowane materiały winny mieć certyfikat o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonanie obliczeń konstrukcyjnych wbudowywanych elementów jak teŝ dostarczenie niezbędnych aprobat, certyfikatów oraz dokumentów zgodności leŝy po stronie oferenta. 1. Rusztowania Zaproponowano zastosowanie rusztowań systemowych, rurowych. W cenę wliczone są wszelkie czynności zabezpieczające substancję podłóg i posadzek przed uszkodzeniem. W cenę wliczono równieŝ pomosty robocze, niskie dla rozbiórek i montaŝu stolarki do wysokości 3 m. W tym względzie Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. ZałoŜono, Ŝe zamawiający udostępni teren do zmagazynowania rusztowań nieodpłatnie pod warunkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 2. Uzupełnienie sufitu podwieszanego W kosztorysie uwzględniono cenę ryczałtową dla odtworzenia sufitu podwieszanego w przestrzeni pomiędzy istniejącymi fasadami. Ze względu na zastosowany fason i sposób montaŝu przed ok. 20 latami wymaga się jedynie podobieństwa kolorystyki oraz faktury jak teŝ pewności mocowania i nawiązania do poziomu istniejącego sufitu. W tym względzie będą wiąŝące polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym. 3. Malowanie elementów stalowych Zaproponowano malowanie elementów metalowych ze względów technicznych jak i estetycznych. Wykonawca winien wykonać malowanie równieŝ tych elementów które na dzień wykonania oględzin nie były widoczne a po wykonaniu prac będą ujawnione. W tym zakresie załoŝono cenę ryczałtową za malowanie wszystkich, widocznych w trakcie prac jak teŝ po ich wykonaniu, elementów metalowych i nie jest to obciąŝone wadą braku staranności ze strony Zamawiającego jako trudne do przewidzenia.

6 4. Wykonanie nowych osłon grzejnikowych Osłony grzejnikowe wykonać według ogólnej wiedzy technicznej kontrolując płaszczyznę oparcia. Wymagania dotyczą estetyki wykonania. 5. Modyfikacja odpowietrzeń instalacji centralnego ogrzewania Ze względu na trwające prace modernizacyjne instalacji centralnego ogrzewania nie przewidziano próby szczelności instalacji. W tym zakresie Zamawiający wykona ją sam. Nie przewidziano remontu wnęk grzejnikowych jako do wykonania w trakcie planowanej wymiany grzejników. Wykonawcę obciąŝa jedynie ich sprzątanie i odkurzanie. 5. Roboty rozbiórkowe Skalkulowano jako niezbędne do wykonania rozbiórki, 25 % roboczogodzin wymaganych do montaŝu stolarki. Ilość materiału do rozbiórki ok 40 ton (80 m3 wg gęstości nasypowej). Niezbędny sprzęt do rozbiórki obciąŝą oferenta. Rozebrane elementy nie przewiduje się do ponownego zastosowania. W cenę wliczone sprzątanie, selekcję i zgromadzenie materiału w miejscach do załadunku.. Zaleca się aby szkło równieŝ poddać sortowaniu jako odpad będący surowcem wtórnym. Wykonawcę w cenie obciąŝa dozór złomu przed kradzieŝą jak teŝ całości przekazanego placu budowy. Doliczono koszt cięcia elementów stalowych jako przygotowanie do transportu.

7 WZÓR OFERTY Lp Opis Jm. 1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m Ilość robót m2 897,00 Cena jedn. roboty [zł] Wartość [zł] 2 Rusztowania o wysokości do 9 m wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach m2 502,00 3 Rusztowania o wysokości do 5 m wewnętrzne rurowe. Pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach m2 190,00 4 Rusztowania o wysokości do 9 m wewnętrzne rurowe. Pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach m2 312, Rozbiórka fasad i stolarki oraz ślusarki aluminiowej - materiał do likwidacji i utylizacji Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym elementów stalowych r-g 481,00 szt. 120,00 7 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem cięŝarowym skrzyniowym na odległość 1 km m3 80,00 8 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym zai wyładunku.nakłady uzupełniające na kaŝdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem cięŝarowym Krotność=5 m3 80,00 9 Koszty utylizacji szkła i odpadów z rozbiórki. Wywóz złomu do punktu skupu wliczona w pozycję jak dla gruzu, rozliczenie złomu z inwestorem poprzez wpłatę do jego kasy kwoty uzyskanej ze sprzedaŝy t 10,00 10 DemontaŜ rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 20 mm m 16,50 11 Wymiana odpowietrznika automatycznego śr mm - demontaŝ i montaŝ tego samego odpowietrznika szt. 10,00 12 Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowane przy uŝyciu Ŝurawia samochodowego,do konstrukcji stalowych o powierzchni szyb powyŝej 2 m2 m2 326,37

8 Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowane przy uŝyciu Ŝurawia samochodowego,do konstrukcji stalowych o powierzchni szyb powyŝej 2 m2 Skrzydła uchylne w witrynach aluminiowych dla zestawu I i II Drzwi do zestawu I - MontaŜ drzwi aluminiowych przymykowych - wymagania jak w załącznikach m2 147,72 m2 146,88 m2 6,85 16 MontaŜ siłownika elektrycznego, trzpieniowego Esco lub równowaŝnego na skrzydłach okien uchylnych szt. 48,00 17 WyposaŜenie okien uchylnych w otwieracze naświetli ręczne typu HAUT lub równowaŝne - dostawa szt. 44,00 18 MontaŜ witryn aluminiowych m2 5,01 19 MontaŜ witryn aluminiowych m2 56,06 20 Drzwi do zestawu VII - MontaŜ drzwi aluminiowych przymykowych - wymagania jak w załącznikach m2 2,47 21 Zestaw V i VI- MontaŜ okien aluminiowych otwieranych o powierzchni do 1 m2 m2 7,33 22 Drzwi do zestawu V - MontaŜ drzwi aluminiowych przymykowych - wymagania jak w załącznikach m2 3,04 23 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) m2 51,51 24 Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej,farbą olejno-ŝywiczną do gruntowania,przeciwrdzewną,czerwoną,tlenkową,do podwodnych stalowych części statków - (analogia) zwiększone wymagania ze względu na zmianę środowiska na agresywne po demontaŝu wew. ściany osłonowej m2 183,24 25 Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą olejną nawierzchniową,ogólnego stosowania m2 159,36 26 Osłony o wymiarach do 1,00 m2. Rama wypełniona płaskownikami - Osłona 1A szt. 2,00 27 Osłony o wymiarach do 1,00 m2. Rama wypełniona płaskownikami - Osłona 1B szt. 24,00

9 28 Osłony o wymiarach do 1,00 m2. Rama wypełniona płaskownikami - Osłona 2A szt. 5,00 29 Osłony o wymiarach do 1,00 m2. Rama wypełniona płaskownikami - Osłona 2B szt. 12,00 30 Osłony o wymiarach do 1,00 m2. Rama wypełniona płaskownikami - Osłona 2C szt. 5,00 31 Progi i listwy aluminiowe,osłaniające - listwa ograniczająca osłony na ścianie północnej m 36,20 32 Progi i listwy aluminiowe,osłaniające - podokienniki zewnętrzne m 75,13 33 MontaŜ skrzynki rozdzielczej IP54 wyposaŝonej w bezpieczniki nadprądowe, transformator 220AC/24DC, synchronizator siłowników, włącznik szt. 1,00 34 Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane na konstrukcji metalowej m 93,80 35 Przewody izolowane jednoŝyłowe wciągane do rur. Przewód o przekroju 1,5 mm2 m 217,20 36 Sprawdzenie układu sterowania elektrycznego zespołu siłowników, synchronizacja dzialania szt. 1,00 37 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 pomia r 51,00 38 Dokumentacja powykonawcza kpl 1,00 Wartość kosztorysu: Podatek VAT (VAT) = %WK Wartość końcowa kosztorysu:

10 PRZEDMIAR ROBÓT BranŜa kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Wymiana stolarki i ślusarki aluminiowej na nową Basen przy Hotelu Zakopane Adres: Br. Czecha Zakopane Kod CPV 1: Nazwa wg CPV 1: Inwestor: Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów Centralny Ośrodek Sportu OPO Adres: Br. Czecha Zakopane Wykonawca: Adres: Sporządził: Sprawdził: mgr inŝ. Andrzej Gąsienica Laskowy mgr. inŝ. Stanisław Galica Data opracowania maj 2009 r. Inwestor Wykonawca

11 Lp K o d PRZEDMIAR Opi s, lokalizacj a i wy l i cz e ni a Jm. Il o ści sk ładowe CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV Raz e m Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2 897,000 9*39+39*14 m2 897,000 Rusztowania o wysokości do 9 m wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach m2 502,000 8*39+38*5 m2 502,000 Rusztowania o wysokości do 5 m wewnętrzne rurowe. Pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach m2 190,000 38*5 m2 190,000 Rusztowania o wysokości do 9 m wewnętrzne rurowe. Pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach m2 312,000 8*39 m2 312,000 Rozbiórka fasad i stolarki oraz ślusarki aluminiowej - materiał do likwidacji i utylizacji r-g 481, , ,5 r-g 481,000 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym elementów stalowych szt. 120, szt. 120,000 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem cięŝarowym skrzyniowym na odległość 1 km m3 80, m3 80,000 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.nakłady uzupełniające na kaŝdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem cięŝarowym Krotność = 5 m3 80, m3 80,000 Koszty utylizacji szkła i odpadów z rozbiórki. Wywóz złomu do punktu skupu wliczona w pozycję jak dla gruzu, rozliczenie złomu z inwestorem poprzez wpłatę do jego kasy kwoty uzyskanej ze sprzedaŝy t 10, t 10,000 DemontaŜ rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 20 mm m 16,500 9*1,5+3 m 16,500 Wymiana odpowietrznika automatycznego śr mm - demontaŝ i montaŝ tego samego odpowietrznika szt. 10, szt. 10,000 Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowane przy uŝyciu Ŝurawia samochodowego,do konstrukcji stalowych o powierzchni szyb powyŝej 2 m2 m2 326,373 Zestaw I 38,78*8,36+2*0,71*1,53 m2 326, CPV Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowane przy uŝyciu Ŝurawia samochodowego,do konstrukcji stalowych o powierzchni szyb powyŝej 2 m2 m2 147,723 Zestaw II 36,03*4,10 m2 147, CPV Skrzydła uchylne w witrynach aluminiowych dla zestawu I i II m2 146,880 Zestaw I 1,35*1,6*(24+20) m2 95,040 Zestaw II 1,35*1,6*24 m2 51, CPV CPV Drzwi do zestawu I - MontaŜ drzwi aluminiowych przymykowych - wymagania jak w załącznikach m2 6,850 2,33*1,47*2 m2 6,850 MontaŜ siłownika elektrycznego, trzpieniowego Esco lub równowaŝnego na skrzydłach okien uchylnych szt. 48,000 24*2 szt. 48,000 2

12 Lp K o d PRZEDMIAR Opi s, lokalizacj a i wy l i cz e ni a 3 Jm. Il o ści sk ładowe CPV CPV WyposaŜenie okien uchylnych w otwieracze naświetli ręczne typu HAUT lub równowaŝne - dostawa Raz e m szt. 44, szt. 44,000 MontaŜ witryn aluminiowych m2 5,005 Zestaw III 2,58*1,94 m2 5, CPV MontaŜ witryn aluminiowych m2 56,056 Zestaw IV i VII 5,39*2,6*4 m2 56, CPV CPV Drzwi do zestawu VII - MontaŜ drzwi aluminiowych przymykowych - wymagania jak w załącznikach m2 2,470 1,30*1,90 m2 2,470 Zestaw V i VI- MontaŜ okien aluminiowych otwieranych o powierzchni do 1 m2 m2 7,330 Zestaw V i VI 5,39*0,68*2 m2 7, CPV Drzwi do zestawu V - MontaŜ drzwi aluminiowych przymykowych - wymagania jak w załącznikach m2 3,041 Zestaw V 2,22*(0,44+0,93) m2 3, CPV Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) m2 51,508 poł (0,555+0,08)*(38,78+0,16) m2 24,727 pół (0,66+0,08)*(36,03+0,16) m2 26, CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej,farbą olejno- Ŝywiczną do gruntowania,przeciwrdzewną,czerwoną,tlenkową,do podwodnych stalowych części statków - (analogia) zwiększone wymagania ze względu na zmianę środowiska na agresywne po demontaŝu wew. ściany osłonowej m2 183,240 (2*0,5+4*0,18)*39+7*4*0,3*9,5+39*0,08*8+4*9,5*0,3 m2 183,240 Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą olejną nawierzchniową,ogólnego stosowania m2 159, ,36 m2 159,360 Osłony o wymiarach do 1,00 m2. Rama wypełniona płaskownikami - Osłona 1A szt. 2,000 2 szt. 2,000 Osłony o wymiarach do 1,00 m2. Rama wypełniona płaskownikami - Osłona 1B szt. 24, szt. 24,000 Osłony o wymiarach do 1,00 m2. Rama wypełniona płaskownikami - Osłona 2A szt. 5,000 5 szt. 5,000 Osłony o wymiarach do 1,00 m2. Rama wypełniona płaskownikami - Osłona 2B szt. 12, szt. 12,000 Osłony o wymiarach do 1,00 m2. Rama wypełniona płaskownikami - Osłona 2C szt. 5,000 5 szt. 5,000 Progi i listwy aluminiowe,osłaniające - listwa ograniczająca osłony na ścianie północnej m 36,200 36,2 m 36,200 Progi i listwy aluminiowe,osłaniające - podokienniki zewnętrzne m 75,130 36,19+38,78+0,16 m 75,130 MontaŜ skrzynki rozdzielczej IP54 wyposaŝonej w bezpieczniki nadprądowe, transformator 220AC/24DC, synchronizator siłowników, włącznik szt. 1,000

13 Lp K o d PRZEDMIAR Opi s, lokalizacj a i wy l i cz e ni a Jm. Il o ści sk ładowe CPV CPV CPV CPV szt. 1,000 Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane na konstrukcji metalowej Raz e m m 93,800 36,2+1,2*48 m 93,800 Przewody izolowane jednoŝyłowe wciągane do rur. Przewód o przekroju 1,5 mm2 m 217,200 36,2*6 m 217,200 Sprawdzenie układu sterowania elektrycznego zespołu siłowników, synchronizacja dzialania szt. 1,000 1 szt. 1,000 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 pomiar 51, pomiar 51, Dokumentacja powykonawcza kpl 1,000 1 kpl 1,000 4

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Ogólna Specyfikacja Techniczna 1

23 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WSTĘP WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: Wymiana stolarki i ślusarki aluminiowej w Zakopanem na basenie Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich przy ul. Br. Czecha Zakres stosowania ST. Ogólna oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŝy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. Przy ich stosowaniu naleŝy brać pod uwagę pozostałe dokumenty stanowiące załącznik SIWZ w szczególności przedmiar (wraz z opisem pozycji) oraz rysunki Zakres robót objętych OST. Roboty budowlane w obejmują: Podstawowe: CPV Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów Towarzyszące: CPV Roboty rozbiórkowe CPV Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe CPV Roboty przy wznoszeniu rusztowań CPV Roboty malarskie CPV Inne instalacje elektryczne Wymagania ogólne naleŝy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŝej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Ślusarka i stolarka aluminiowa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Roboty malarskie Szczegółowa Specyfikacja Techniczna MontaŜ i demontaŝ rusztowań 2

24 NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. NaleŜy równieŝ stosować zasady sztuki budowlanej w zakresie nie regulowanym dokumentami i przepisami Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 1. Roboty rozbiórkowe obejmujące demontaŝ fasad oraz okien i ślusarki istniejącej wraz z przygotowaniem ich do utylizacji, demontaŝ urządzeń armatury c.o. oraz demontaŝ rur c.o. poprzez i ucięcie palnikami bądź urządzeniami mechanicznymi. 2. Zabezpieczenie placu budowy jak teŝ zabezpieczenie elementów budynku na czas prowadzenia robót wraz z przywróceniem naleŝytego stanu porządku i czystości. 3. Malowanie na budowie elementów ścian murowanych jak teŝ elementów metalowych. 4. Wywiezienie złomu oraz odpadu budowlanego wraz z jego załadunkiem oraz rozładunkiem. 5. Zamontowanie sufitu podwieszanego w pasie nadokiennym. (ze względu na brak danych dotyczących technologii jego wykonania oraz braku na rynku analogicznych elementów w sprzedaŝy, w tym zakresie postanowienia winny zapaść po wykonaniu odkrycia konstrukcji a montaŝ winien spełniać warunki estetyki oraz trwałości według poleceń Inspektora Nadzoru) 6. Wykonanie instalacji niskoprądowej do zasilania oraz sterowania siłowników skrzydeł uchylnych wraz z skrzynką rozdzielczo-bezpiecznikowo-sterującowłącznikową (w tym zakresie wymagania odnoszą się do estetyki wykonania, w tym ukrycia rur z kablami poza zasięgiem wzroku przebywających klientów na hali basenowej, pewności działania oraz klasy IP Ogólne wymagania dotyczące Robót. (informacje dotyczące dokumentacji Przetargowej, organizacji robót budowlanych, terenu budowy) Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŝe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz Dokumentację Przetargową w oryginale Dokumentacja Przetargowa. Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: - Przedmiar - Rys. nr 1 Zestaw ślusarki I - Rys. nr 2 - Zestaw ślusarki II - Rys. nr 3 - Zestaw ślusarki III - Rys. nr 4 Osłona wnęki grzejnikowej osłona 1A - Rys. nr 5 Osłona wnęki grzejnikowej osłona 1B - Rys. nr 6 Osłona wnęki grzejnikowej osłona 2A 3

25 - Rys. nr 7 Osłona wnęki grzejnikowej osłona 2A - Rys. nr 8 Osłona wnęki grzejnikowej osłona 2C - Zestawienie materiałów do wykonania osłon grzejnikowych - Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Ślusarka i stolarka aluminiowa - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Roboty malarskie - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna MontaŜ i demontaŝ rusztowań - UpowaŜnienie do nadzoru dla osoby pełniącej funkcji inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 1. Harmonogram robót 2. Powykonawczą obejmującą instalację słąboprądową 4. Projekt zaplecza technicznego budowy Zgodność Robót z Dokumentacją Przetargową i ST. Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŝe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Przetargowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŝności opis wymiarów waŝniejszy jest od odczytów z natury. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Przetargową i ST. Dane określone w Dokumentacji przetargowej i w ST będą uwaŝane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy Zabezpieczenie Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aŝ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 4

26 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŝliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŝenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 2) Środki ostroŝności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem instalacji uzdatniania wody basenowej jak teŝ samej wody w basenie. zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŝliwością powstania poŝaru Ochrona przeciwpoŝarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŝarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŝarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach i halach stanowiących plac budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŝarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŝycia. Nie dopuszcza się uŝycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŝeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŝyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŝyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŝycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŝył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŝycie spowodowało jakiekolwiek zagroŝenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający Ochrona własności publicznej i prywatnej. 5

27 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na placu budowy, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŝenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Określenia podstawowe Inspektor Nadzoru osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŝniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŝniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Rejestr obmiarów akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, słuŝący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Laboratorium laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Przetargową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Przetargowej. Ślepy kosztorys wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 2. MATERIAŁY 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów

Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM WEJŚCIA 1 ST 01.08.00. MONTAŻ WINDY Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Nazwa zamówienia Remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie" Zamawiającym jest Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. INFORMACJE OGÓLNE. Ogólny zakres zamierzenia. Zamierzenie swoim zakresem obejmuje, wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Naprawa

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH SST 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STO, nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-6-03/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej ul. Noworudzka i Kościuszki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej ul. Noworudzka i Kościuszki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej ul. Noworudzka i Kościuszki Adres: Kłodzko ul. Noworudzka i Kościuszki Inwestor: Gmina Miejska Kłodzko 57-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) I. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Remont sali wystawowej

Remont sali wystawowej Remont sali wystawowej STADIUM DOKUMENTACJI: Specyfikacja techniczna BRANśA: Budowlana ADRES: ZDUŃSKA WOLA, ul. SIERADZKA 29 INWESTOR: LICEUM PLASTYCZNE im KATARZYNY KOBRO OPRACOWAŁ: Piotr Kaczmarek Zduńska

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1. Wstęp. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. na wykonanie Wymiany rynien I rur spustowych dachów ( część I zamówienia) i naprawa ogrodzenia terenu szkoły ( 15 przęseł) i pomalowanie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00. 19. Kody CPV:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00. 19. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00. 19 Kody CPV: Grupa: 45300 000 9 Roboty instalacyjne w budynkach Klasa: 45321 000 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Załącznik Nr 7 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Załącznik Nr 7 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Wykonanie ocieplenia części elewacji budynku TOS przy ulicy śyrardowskiej 48 w Grodzisku Mazowieckim. ( CPV: 45450000-6). Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku ZS nr 1 z OS w Brzegu przy ul. Poprzecznej 16, dz. nr 982/1. KOD

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych S 00. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Specyfikacja techniczna S-00 - Wymagania ogólne odnoszą się do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45111291-4 Prace

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45442100-8 Roboty malarskie Nazwa zamówienia: Budynek Główny Muzeum Narodowego w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót MALOWANIE POMIESZCZEŃ BUDYNEK ADMINISTRACYJNY LESZNO UL. KARASIA 15 STRONA 1

SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót MALOWANIE POMIESZCZEŃ BUDYNEK ADMINISTRACYJNY LESZNO UL. KARASIA 15 STRONA 1 STRONA 1 SPIS TREŚCI ST 1 WYMAGANIA OGÓLNE ST 2 MALOWANIE ST 1. WYMAGANIA OGÓLNE. Wstęp Zakres robót objętych ST: - malowanie Sali konferencyjnej i pomieszczeń nr 1A i 1B Ogólne wymagania dotyczące robót.

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Budynek Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2, ul.

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 NA OSIEDLU BIAŁA W RZESZOWIE NA ZADANIE ROZBUDOWA SP NR 9 NA OSIEDLU BIAŁA-PROJEKT

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 NA OSIEDLU BIAŁA W RZESZOWIE NA ZADANIE ROZBUDOWA SP NR 9 NA OSIEDLU BIAŁA-PROJEKT Lokalizacja: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8, NA OSIEDLU BIAŁA W RZESZOWIE Inwestycja: ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 NA OSIEDLU BIAŁA W RZESZOWIE NA ZADANIE ROZBUDOWA SP NR 9 NA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni.

Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Inwestor: Zakład Opieki Zdrowotnej 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Skoki, ul. Henryka Sienkiewicza 19. Przedszkole Samorządowe. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych

Lokalizacja: Skoki, ul. Henryka Sienkiewicza 19. Przedszkole Samorządowe. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Lokalizacja: Skoki, ul. Henryka Sienkiewicza 19 Obiekt: Temat: Opracowanie: Inwestor: Autor: Przedszkole Samorządowe Termomodernizacja budynku Przedszkola. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni)

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) Projekt: Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Będzinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

S Wymagania ogólne

S Wymagania ogólne S. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00. Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr do umowy nr z dnia Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 01-225 Warszawa ul. Bema 70 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: WYMIANA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Strona 1 SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYMAGANIA OGÓLNE 3 ROBOTY BUDOWLANE 10 PRZEDMIAR ROBÓT 14 Strona 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE Strona 3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Oznaczenie CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych Uporządkowanie przewodów kominowych dymowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. Zakres Robót zamierzenia budowlanego. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie remontu budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Przebudowa budynku w miejscowości Biadacz na dom dziennego pobytu ul. Szeroka 36 dz. nr 690/169 km 1 Inwestor: Gmina Łubniany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODWILGOCENIEM PIWNICY WIĘZIENNEJ I ODPROWADZENIEM WÓD GRUNTOWYCH Z DRENAŻU WOKÓŁ WIEŻY GRODZKIEJ ZAMKU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. B0 - WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. B0 - WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B0 - WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI 1.0 WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot OST 1.2 Zakres stosowania OST 1.3 Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

MINTER Walczak Michał, Poznań, os. St. Batorego 39/43, tel./fax: (061)/prefiks/

MINTER Walczak Michał, Poznań, os. St. Batorego 39/43, tel./fax: (061)/prefiks/ MINTER Walczak Michał, 60-687 Poznań, os. St. Batorego 39/43, tel./fax: (061)/prefiks/8218-122 Lokalizacja: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wierzbowa 1, 64-300 Nowy Tomyśl Inwestycja: Projekt modernizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Bardziej szczegółowo

SIWZ-przedszkole ściana północna.txt Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Poznań, ul. Dojazd 3

SIWZ-przedszkole ściana północna.txt Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Poznań, ul. Dojazd 3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Poznań, ul. Dojazd 3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Poznań, ul. Dojazd 3 Obiekt: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Komorznie. Zamawiający: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn.

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Komorznie. Zamawiający: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn. PKT l. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Komorznie Zamawiający: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111100-9- Roboty w zakresie burzenia Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont magazynku i zmywalni w internacie oraz magazynku na mleko w ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów CPV Główny przedmiot 45.00.00.00 7 W tym:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przy. wymianie pokrycia dachu na budynku

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przy. wymianie pokrycia dachu na budynku Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przy wymianie pokrycia dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Lubniu Inwestor; Urząd Gminy w Lubniu Wykonał :Ewa Solarz 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45262110-5 DemontaŜ rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa zamówienia: Podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku Obiekt: Lokalizacja : Zamawiający: Budynek administracyjny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. sierpień 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. BRANśA: ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: MPK w Radomiu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKI. B.01. Dotyczy: robót rozbiórkowych ŚCIANEK DZIAŁOWYCH SANITARIATÓW Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNEK GOSPODARCZY Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Adres: dz. nr 277/5 w Moczelach, obręb Stare Osieczno, gmina Dobiegniew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE Budynki mieszkalne: 1000-lecia PP 3/9 (klatka schodowa nr 5 i 6) 1000-lecia PP 19 Kotlarska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. STRONA TYTUŁOWA 1 3. SST - 02. ROBOTY ROZIBÓRKOWE ELEWACYJNE 7 4. SST 03. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ELEWACYJNE 8-9

SPIS TREŚCI 1. STRONA TYTUŁOWA 1 3. SST - 02. ROBOTY ROZIBÓRKOWE ELEWACYJNE 7 4. SST 03. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ELEWACYJNE 8-9 S T R O N A 1 ADRES: SPIS TREŚCI 1. STRONA TYTUŁOWA 1 2. SST 01. WYMAGANIA OGÓLNE 2-6 3. SST - 02. ROBOTY ROZIBÓRKOWE ELEWACYJNE 7 4. SST 03. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ELEWACYJNE 8-9 5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRACOWNIA PROJEKTOWA ABM śywiec ul. Zacisze 17, 34-300 śywiec Tel. 033/ 861 41 23, kom. 0502 203 510 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Bardziej szczegółowo

Zakład InŜynierii Środowiska. ul. Armii Krajowej 12/ Inowrocław. tel. /fax

Zakład InŜynierii Środowiska. ul. Armii Krajowej 12/ Inowrocław. tel. /fax Zakład InŜynierii Środowiska ul. Armii Krajowej 12/18 88 100 Inowrocław NIP: 556 218 99 33 REGON: 092992501 tel. /fax +48 52 355 22 15 e-mail: biuro@zis.net.pl http://www.zis.net.pl Zadanie: Remont dachu

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5 SST - B-08.00 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : Pawilony wystawowe oraz budynek toalet ADRES : Marszew 24 gm. Pleszew pow. pleszewski woj. wielkopolskie INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH Rodzaj budowy : - Remont elewacji budynku Obiekt : - Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres : - 05-400 Otwock, ul. Konopnickiej 13 Inwestor

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Informacje ogólne Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące "Wykonania robót w branży hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

OPIS ROBÓT. dla projektu budowy ulic na osiedlu "Murator" w miejscowości Baranów ul. Murarska

OPIS ROBÓT. dla projektu budowy ulic na osiedlu Murator w miejscowości Baranów ul. Murarska OPIS ROBÓT dla projektu budowy ulic na osiedlu "Murator" w miejscowości Baranów ul. Murarska 1. Podstawowy zakres inwestycji Podstawowy zakres inwestycji polegającej na budowie ulicy Murarskiej na Osiedlu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa placu przy Domu StraŜaka w Klonowej na potrzeby kolturalno-rekraecyjne.

Przebudowa placu przy Domu StraŜaka w Klonowej na potrzeby kolturalno-rekraecyjne. S P E C Y F I K A C J E T E C H N I C Z N E W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT-POZNAŃ z spółka ograniczoną odpowiedzialnością 61-807 POZNAŃ UL. ŚW. MARCIN 58/64 TEL: 061 8508-410 FAX 061 8508-409

MIASTOPROJEKT-POZNAŃ z spółka ograniczoną odpowiedzialnością 61-807 POZNAŃ UL. ŚW. MARCIN 58/64 TEL: 061 8508-410 FAX 061 8508-409 MIASTOPROJEKT-POZNAŃ z spółka ograniczoną odpowiedzialnością 61-807 POZNAŃ UL. ŚW. MARCIN 58/64 TEL: 061 8508-410 FAX 061 8508-409 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Zadanie : Projekt rozbiórki budynku biurowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, 08-2012. Lokalizacja: Jaszczew 301 38-460 Jedlicze

Poznań, 08-2012. Lokalizacja: Jaszczew 301 38-460 Jedlicze Poznań, 08-2012 Lokalizacja: Jaszczew 301 38-460 Jedlicze Obiekt: Temat: Opracowanie: Inwestor: Autor: Data opracowania: Budynek Przedszkola Samorządowego w Jedliczu filia w Jaszczwi Przebudowa i kompleksowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I. WSTĘP 1. Wymagania Ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16.

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45261000-4 BUDOWLANE CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE NA WYKONANIE: ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Zmienia się zapisy przekazanej dokumentacji na następujące: STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać bieŝący, faktyczny zakres wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: OŚWIETLENIE PLACU PARKINGOWEGO WRAZ Z ZASILANIEM ROZDZIELNICY OŚWIETLENIOWEJ RZ ORAZ ZASILENIEM SZLABANÓW I REKLAMY W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo