DOKUMENTACJA DO PRZETARGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA DO PRZETARGU"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA DO PRZETARGU Obiekt: Hala basenowa Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 1 Rodzaj robót budowlanych Podstawowe: CPV Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów Towarzyszące: CPV Roboty rozbiórkowe CPV Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe CPV Roboty przy wznoszeniu rusztowań CPV Roboty malarskie CPV Inne instalacje elektryczne Zamawiający: COS OPO Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1 Jednostka opracowująca: Usługi InŜynierskie, Andrzej Gąsienica Laskowy Zakopane, Ustup 4 Sporządził: mgr. inŝ. Andrzej Gąsienica Laskowy Sprawdził: inŝ. Stanisław Galica maj 2009 r.

2 Zawartość opracowania Ogólna charakterystyka robót ZałoŜenia do kosztorysowania Przedmiar Wzór oferty Kosztorys inwestorski (do wiadomości Inwestora) Rys. nr 1 Zestaw ślusarki I Rys. nr 2 - Zestaw ślusarki II Rys. nr 3 - Zestaw ślusarki III Rys. nr 4 Osłona wnęki grzejnikowej osłona 1A Rys. nr 5 Osłona wnęki grzejnikowej osłona 1B Rys. nr 6 Osłona wnęki grzejnikowej osłona 2A Rys. nr 7 Osłona wnęki grzejnikowej osłona 2A Rys. nr 8 Osłona wnęki grzejnikowej osłona 2C Zestawienie materiałów do wykonania osłon grzejnikowych Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Ślusarka i stolarka aluminiowa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Roboty malarskie Szczegółowa Specyfikacja Techniczna MontaŜ i demontaŝ rusztowań

3 Ogólna charakterystyka robót Przedmiot kosztorysu Przedmiotem kosztorysu jest wycena oraz określenie warunków prowadzenia prac dla wymiany ślusarki i stolarki aluminiowej w budynku basenowym wraz z robotami towarzyszącymi. Przedmiary oraz pozostałą dokumentację wykonano na podstawie oględzin i pomiarów w stanie istniejącym. Roboty podstawowe obejmują: Wymiana istniejącej stolarki i ślusarki aluminiowej w tym ścian fasadowych przeszklonych na kondygnacjach parteru oraz przyziemia. Wymiana będzie polegała na demontaŝu istniejącej jednoszybowej, podwójnej ślusarki i stolarki na kondygnacji parteru oraz stolarki i ślusarki na kondygnacji przyziemia. Podział okien, wymiary okien, świetlików oraz drzwi w nowej ślusarce i stolarce zostaną zachowane jak istniejące. Zmianie ulegnie rodzaj szklenia oraz system montaŝu konstrukcji aluminiowej na ryglowo-słupową zgodnie z przyjętym rozwiązaniem systemowym oferenta. Oferent zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi podpisane przez osobę uprawnioną wyniki obliczeń konstrukcyjnych dla proponowanego przez niego rozwiązania systemowego w ramach dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wykoaniu jej zgodnie z polskim normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wymiary stolarki i ślusarki na rysunkach nr 1-3. śądane parametry techniczne podano na rysunkach w pozycji 17 kosztorysu jak teŝ specyfikacji techniczne. Dotyczy to równieŝ kolorystyki. UWAGA: Wymiary ślusarki sprawdzić na budowie po wykonaniu rozbiórek istniejącej ślusarki i stolarki aluminiowej. Roboty towarzyszące 1. Rusztowania Przewiduje się wykonanie rusztowań niezbędnych do wykonania rozbiórki istniejącej fasady oraz montaŝu ślusarki i stolarki na kondygnacji parteru. 2. Uzupełnienie sufitu podwieszanego Po rozbiórce istniejącej podwójnej fasady na parterze i montaŝu pojedynczej, z dwuszybowym szkleniem pozostanie do uzupełnienia pas sufitu podwieszanego wzdłuŝ okien parteru południowej i północnej elewacji. Płyty sufitowe dobrać do istniejących jak równieŝ sposób montaŝu. Stosować ogólną wiedzę techniczną oraz dobierać wymiary elementów do zamocowania bezpośrednio na budowie. 3. Malowanie elementów stalowych Po osłonięciu elementów stalowych (obecnie znajdujących się pomiędzy dwoma płaszczyznami fasad) wymagane jest ich malowanie szczególnie ze względu na zmianę środowiska w jakim się będą znajdować to jest na wilgotne, ciepłe i agresywne (chemia basenowa). Kolorystykę dobrać jak istniejąca na hali basenowej.

4 4. Wykonanie nowych osłon grzejnikowych Wraz ze zmianą rodzaju fasady istniejące osłony grzejnikowe (stalowe z płaskownika) wymagają wymiany ze względu na nowe wymiary, zmiana środowiska na agresywniejsze oraz ze względów funkcjonalnych jak teŝ estetycznych. Zaproponowano wykonanie nowych z płaskowników aluminiowych, spawanych. Dodatkowo na ścianie północnej od wewnątrz na ściance wnęki grzejnikowej naleŝy zamocować płaskownik ograniczający dla osłon grzejnikowych. UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania osłon naleŝy bezwzględnie sprawdzić wymiary w naturze. 5. Modyfikacja odpowietrzeń instalacji centralnego ogrzewania Rury z zamontowanymi na nich odpowietrznikami automatycznymi, wystającymi ponad osłony naleŝy skrócić tak aby odpowietrzniki znajdowały się tuŝ poniŝej osłon lecz powyŝej grzejników.

5 ZałoŜenia do kosztorysowania 1. Stolarka i ślusarka aluminiowa Wymiary nowych fasad podano na rysunkach. Wymiary podano jako wymiary konstrukcji aluminiowej do sprawdzenia w naturze. Wymagane parametry podano w załącznikach. ZałoŜono, iŝ konstrukcje aluminiowe są systemowe, posiadające niezbędne dopuszczenia i atesty a niezbędne obliczenia konstrukcyjne (uzasadniające bezpieczeństwo konstrukcji) leŝą po stronie wykonawcy. Cena montaŝu 1 m 2 jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie czynności dla zapewnienia estetycznego i z punktu technicznego kompletnego wykonania stolarki i ślusarski. Obejmuje ona równieŝ wymianę drewnianego podłoŝa i podpór jak teŝ czynności związane z odtworzeniem powierzchni przyległych do ślusarki oraz powstałych po demontaŝu istniejącej od wewnątrz (za wyjątkiem sufitu podwieszanego). Dotyczy to równieŝ wymaganych obróbek blacharskich (za wyjątkiem podokienników fasad parteru) jak teŝ połączeń stolarki i ślusarki z dachem, ścianami i nadproŝami. Wszystkie pastowane materiały winny mieć certyfikat o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonanie obliczeń konstrukcyjnych wbudowywanych elementów jak teŝ dostarczenie niezbędnych aprobat, certyfikatów oraz dokumentów zgodności leŝy po stronie oferenta. 1. Rusztowania Zaproponowano zastosowanie rusztowań systemowych, rurowych. W cenę wliczone są wszelkie czynności zabezpieczające substancję podłóg i posadzek przed uszkodzeniem. W cenę wliczono równieŝ pomosty robocze, niskie dla rozbiórek i montaŝu stolarki do wysokości 3 m. W tym względzie Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. ZałoŜono, Ŝe zamawiający udostępni teren do zmagazynowania rusztowań nieodpłatnie pod warunkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 2. Uzupełnienie sufitu podwieszanego W kosztorysie uwzględniono cenę ryczałtową dla odtworzenia sufitu podwieszanego w przestrzeni pomiędzy istniejącymi fasadami. Ze względu na zastosowany fason i sposób montaŝu przed ok. 20 latami wymaga się jedynie podobieństwa kolorystyki oraz faktury jak teŝ pewności mocowania i nawiązania do poziomu istniejącego sufitu. W tym względzie będą wiąŝące polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym. 3. Malowanie elementów stalowych Zaproponowano malowanie elementów metalowych ze względów technicznych jak i estetycznych. Wykonawca winien wykonać malowanie równieŝ tych elementów które na dzień wykonania oględzin nie były widoczne a po wykonaniu prac będą ujawnione. W tym zakresie załoŝono cenę ryczałtową za malowanie wszystkich, widocznych w trakcie prac jak teŝ po ich wykonaniu, elementów metalowych i nie jest to obciąŝone wadą braku staranności ze strony Zamawiającego jako trudne do przewidzenia.

6 4. Wykonanie nowych osłon grzejnikowych Osłony grzejnikowe wykonać według ogólnej wiedzy technicznej kontrolując płaszczyznę oparcia. Wymagania dotyczą estetyki wykonania. 5. Modyfikacja odpowietrzeń instalacji centralnego ogrzewania Ze względu na trwające prace modernizacyjne instalacji centralnego ogrzewania nie przewidziano próby szczelności instalacji. W tym zakresie Zamawiający wykona ją sam. Nie przewidziano remontu wnęk grzejnikowych jako do wykonania w trakcie planowanej wymiany grzejników. Wykonawcę obciąŝa jedynie ich sprzątanie i odkurzanie. 5. Roboty rozbiórkowe Skalkulowano jako niezbędne do wykonania rozbiórki, 25 % roboczogodzin wymaganych do montaŝu stolarki. Ilość materiału do rozbiórki ok 40 ton (80 m3 wg gęstości nasypowej). Niezbędny sprzęt do rozbiórki obciąŝą oferenta. Rozebrane elementy nie przewiduje się do ponownego zastosowania. W cenę wliczone sprzątanie, selekcję i zgromadzenie materiału w miejscach do załadunku.. Zaleca się aby szkło równieŝ poddać sortowaniu jako odpad będący surowcem wtórnym. Wykonawcę w cenie obciąŝa dozór złomu przed kradzieŝą jak teŝ całości przekazanego placu budowy. Doliczono koszt cięcia elementów stalowych jako przygotowanie do transportu.

7 WZÓR OFERTY Lp Opis Jm. 1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m Ilość robót m2 897,00 Cena jedn. roboty [zł] Wartość [zł] 2 Rusztowania o wysokości do 9 m wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach m2 502,00 3 Rusztowania o wysokości do 5 m wewnętrzne rurowe. Pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach m2 190,00 4 Rusztowania o wysokości do 9 m wewnętrzne rurowe. Pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach m2 312, Rozbiórka fasad i stolarki oraz ślusarki aluminiowej - materiał do likwidacji i utylizacji Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym elementów stalowych r-g 481,00 szt. 120,00 7 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem cięŝarowym skrzyniowym na odległość 1 km m3 80,00 8 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym zai wyładunku.nakłady uzupełniające na kaŝdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem cięŝarowym Krotność=5 m3 80,00 9 Koszty utylizacji szkła i odpadów z rozbiórki. Wywóz złomu do punktu skupu wliczona w pozycję jak dla gruzu, rozliczenie złomu z inwestorem poprzez wpłatę do jego kasy kwoty uzyskanej ze sprzedaŝy t 10,00 10 DemontaŜ rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 20 mm m 16,50 11 Wymiana odpowietrznika automatycznego śr mm - demontaŝ i montaŝ tego samego odpowietrznika szt. 10,00 12 Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowane przy uŝyciu Ŝurawia samochodowego,do konstrukcji stalowych o powierzchni szyb powyŝej 2 m2 m2 326,37

8 Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowane przy uŝyciu Ŝurawia samochodowego,do konstrukcji stalowych o powierzchni szyb powyŝej 2 m2 Skrzydła uchylne w witrynach aluminiowych dla zestawu I i II Drzwi do zestawu I - MontaŜ drzwi aluminiowych przymykowych - wymagania jak w załącznikach m2 147,72 m2 146,88 m2 6,85 16 MontaŜ siłownika elektrycznego, trzpieniowego Esco lub równowaŝnego na skrzydłach okien uchylnych szt. 48,00 17 WyposaŜenie okien uchylnych w otwieracze naświetli ręczne typu HAUT lub równowaŝne - dostawa szt. 44,00 18 MontaŜ witryn aluminiowych m2 5,01 19 MontaŜ witryn aluminiowych m2 56,06 20 Drzwi do zestawu VII - MontaŜ drzwi aluminiowych przymykowych - wymagania jak w załącznikach m2 2,47 21 Zestaw V i VI- MontaŜ okien aluminiowych otwieranych o powierzchni do 1 m2 m2 7,33 22 Drzwi do zestawu V - MontaŜ drzwi aluminiowych przymykowych - wymagania jak w załącznikach m2 3,04 23 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) m2 51,51 24 Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej,farbą olejno-ŝywiczną do gruntowania,przeciwrdzewną,czerwoną,tlenkową,do podwodnych stalowych części statków - (analogia) zwiększone wymagania ze względu na zmianę środowiska na agresywne po demontaŝu wew. ściany osłonowej m2 183,24 25 Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą olejną nawierzchniową,ogólnego stosowania m2 159,36 26 Osłony o wymiarach do 1,00 m2. Rama wypełniona płaskownikami - Osłona 1A szt. 2,00 27 Osłony o wymiarach do 1,00 m2. Rama wypełniona płaskownikami - Osłona 1B szt. 24,00

9 28 Osłony o wymiarach do 1,00 m2. Rama wypełniona płaskownikami - Osłona 2A szt. 5,00 29 Osłony o wymiarach do 1,00 m2. Rama wypełniona płaskownikami - Osłona 2B szt. 12,00 30 Osłony o wymiarach do 1,00 m2. Rama wypełniona płaskownikami - Osłona 2C szt. 5,00 31 Progi i listwy aluminiowe,osłaniające - listwa ograniczająca osłony na ścianie północnej m 36,20 32 Progi i listwy aluminiowe,osłaniające - podokienniki zewnętrzne m 75,13 33 MontaŜ skrzynki rozdzielczej IP54 wyposaŝonej w bezpieczniki nadprądowe, transformator 220AC/24DC, synchronizator siłowników, włącznik szt. 1,00 34 Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane na konstrukcji metalowej m 93,80 35 Przewody izolowane jednoŝyłowe wciągane do rur. Przewód o przekroju 1,5 mm2 m 217,20 36 Sprawdzenie układu sterowania elektrycznego zespołu siłowników, synchronizacja dzialania szt. 1,00 37 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 pomia r 51,00 38 Dokumentacja powykonawcza kpl 1,00 Wartość kosztorysu: Podatek VAT (VAT) = %WK Wartość końcowa kosztorysu:

10 PRZEDMIAR ROBÓT BranŜa kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Wymiana stolarki i ślusarki aluminiowej na nową Basen przy Hotelu Zakopane Adres: Br. Czecha Zakopane Kod CPV 1: Nazwa wg CPV 1: Inwestor: Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów Centralny Ośrodek Sportu OPO Adres: Br. Czecha Zakopane Wykonawca: Adres: Sporządził: Sprawdził: mgr inŝ. Andrzej Gąsienica Laskowy mgr. inŝ. Stanisław Galica Data opracowania maj 2009 r. Inwestor Wykonawca

11 Lp K o d PRZEDMIAR Opi s, lokalizacj a i wy l i cz e ni a Jm. Il o ści sk ładowe CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV Raz e m Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2 897,000 9*39+39*14 m2 897,000 Rusztowania o wysokości do 9 m wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach m2 502,000 8*39+38*5 m2 502,000 Rusztowania o wysokości do 5 m wewnętrzne rurowe. Pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach m2 190,000 38*5 m2 190,000 Rusztowania o wysokości do 9 m wewnętrzne rurowe. Pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach m2 312,000 8*39 m2 312,000 Rozbiórka fasad i stolarki oraz ślusarki aluminiowej - materiał do likwidacji i utylizacji r-g 481, , ,5 r-g 481,000 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym elementów stalowych szt. 120, szt. 120,000 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem cięŝarowym skrzyniowym na odległość 1 km m3 80, m3 80,000 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.nakłady uzupełniające na kaŝdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem cięŝarowym Krotność = 5 m3 80, m3 80,000 Koszty utylizacji szkła i odpadów z rozbiórki. Wywóz złomu do punktu skupu wliczona w pozycję jak dla gruzu, rozliczenie złomu z inwestorem poprzez wpłatę do jego kasy kwoty uzyskanej ze sprzedaŝy t 10, t 10,000 DemontaŜ rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 20 mm m 16,500 9*1,5+3 m 16,500 Wymiana odpowietrznika automatycznego śr mm - demontaŝ i montaŝ tego samego odpowietrznika szt. 10, szt. 10,000 Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowane przy uŝyciu Ŝurawia samochodowego,do konstrukcji stalowych o powierzchni szyb powyŝej 2 m2 m2 326,373 Zestaw I 38,78*8,36+2*0,71*1,53 m2 326, CPV Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowane przy uŝyciu Ŝurawia samochodowego,do konstrukcji stalowych o powierzchni szyb powyŝej 2 m2 m2 147,723 Zestaw II 36,03*4,10 m2 147, CPV Skrzydła uchylne w witrynach aluminiowych dla zestawu I i II m2 146,880 Zestaw I 1,35*1,6*(24+20) m2 95,040 Zestaw II 1,35*1,6*24 m2 51, CPV CPV Drzwi do zestawu I - MontaŜ drzwi aluminiowych przymykowych - wymagania jak w załącznikach m2 6,850 2,33*1,47*2 m2 6,850 MontaŜ siłownika elektrycznego, trzpieniowego Esco lub równowaŝnego na skrzydłach okien uchylnych szt. 48,000 24*2 szt. 48,000 2

12 Lp K o d PRZEDMIAR Opi s, lokalizacj a i wy l i cz e ni a 3 Jm. Il o ści sk ładowe CPV CPV WyposaŜenie okien uchylnych w otwieracze naświetli ręczne typu HAUT lub równowaŝne - dostawa Raz e m szt. 44, szt. 44,000 MontaŜ witryn aluminiowych m2 5,005 Zestaw III 2,58*1,94 m2 5, CPV MontaŜ witryn aluminiowych m2 56,056 Zestaw IV i VII 5,39*2,6*4 m2 56, CPV CPV Drzwi do zestawu VII - MontaŜ drzwi aluminiowych przymykowych - wymagania jak w załącznikach m2 2,470 1,30*1,90 m2 2,470 Zestaw V i VI- MontaŜ okien aluminiowych otwieranych o powierzchni do 1 m2 m2 7,330 Zestaw V i VI 5,39*0,68*2 m2 7, CPV Drzwi do zestawu V - MontaŜ drzwi aluminiowych przymykowych - wymagania jak w załącznikach m2 3,041 Zestaw V 2,22*(0,44+0,93) m2 3, CPV Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) m2 51,508 poł (0,555+0,08)*(38,78+0,16) m2 24,727 pół (0,66+0,08)*(36,03+0,16) m2 26, CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej,farbą olejno- Ŝywiczną do gruntowania,przeciwrdzewną,czerwoną,tlenkową,do podwodnych stalowych części statków - (analogia) zwiększone wymagania ze względu na zmianę środowiska na agresywne po demontaŝu wew. ściany osłonowej m2 183,240 (2*0,5+4*0,18)*39+7*4*0,3*9,5+39*0,08*8+4*9,5*0,3 m2 183,240 Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą olejną nawierzchniową,ogólnego stosowania m2 159, ,36 m2 159,360 Osłony o wymiarach do 1,00 m2. Rama wypełniona płaskownikami - Osłona 1A szt. 2,000 2 szt. 2,000 Osłony o wymiarach do 1,00 m2. Rama wypełniona płaskownikami - Osłona 1B szt. 24, szt. 24,000 Osłony o wymiarach do 1,00 m2. Rama wypełniona płaskownikami - Osłona 2A szt. 5,000 5 szt. 5,000 Osłony o wymiarach do 1,00 m2. Rama wypełniona płaskownikami - Osłona 2B szt. 12, szt. 12,000 Osłony o wymiarach do 1,00 m2. Rama wypełniona płaskownikami - Osłona 2C szt. 5,000 5 szt. 5,000 Progi i listwy aluminiowe,osłaniające - listwa ograniczająca osłony na ścianie północnej m 36,200 36,2 m 36,200 Progi i listwy aluminiowe,osłaniające - podokienniki zewnętrzne m 75,130 36,19+38,78+0,16 m 75,130 MontaŜ skrzynki rozdzielczej IP54 wyposaŝonej w bezpieczniki nadprądowe, transformator 220AC/24DC, synchronizator siłowników, włącznik szt. 1,000

13 Lp K o d PRZEDMIAR Opi s, lokalizacj a i wy l i cz e ni a Jm. Il o ści sk ładowe CPV CPV CPV CPV szt. 1,000 Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane na konstrukcji metalowej Raz e m m 93,800 36,2+1,2*48 m 93,800 Przewody izolowane jednoŝyłowe wciągane do rur. Przewód o przekroju 1,5 mm2 m 217,200 36,2*6 m 217,200 Sprawdzenie układu sterowania elektrycznego zespołu siłowników, synchronizacja dzialania szt. 1,000 1 szt. 1,000 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 pomiar 51, pomiar 51, Dokumentacja powykonawcza kpl 1,000 1 kpl 1,000 4

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Ogólna Specyfikacja Techniczna 1

23 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WSTĘP WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: Wymiana stolarki i ślusarki aluminiowej w Zakopanem na basenie Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich przy ul. Br. Czecha Zakres stosowania ST. Ogólna oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŝy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. Przy ich stosowaniu naleŝy brać pod uwagę pozostałe dokumenty stanowiące załącznik SIWZ w szczególności przedmiar (wraz z opisem pozycji) oraz rysunki Zakres robót objętych OST. Roboty budowlane w obejmują: Podstawowe: CPV Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów Towarzyszące: CPV Roboty rozbiórkowe CPV Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe CPV Roboty przy wznoszeniu rusztowań CPV Roboty malarskie CPV Inne instalacje elektryczne Wymagania ogólne naleŝy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŝej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Ślusarka i stolarka aluminiowa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Roboty malarskie Szczegółowa Specyfikacja Techniczna MontaŜ i demontaŝ rusztowań 2

24 NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. NaleŜy równieŝ stosować zasady sztuki budowlanej w zakresie nie regulowanym dokumentami i przepisami Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 1. Roboty rozbiórkowe obejmujące demontaŝ fasad oraz okien i ślusarki istniejącej wraz z przygotowaniem ich do utylizacji, demontaŝ urządzeń armatury c.o. oraz demontaŝ rur c.o. poprzez i ucięcie palnikami bądź urządzeniami mechanicznymi. 2. Zabezpieczenie placu budowy jak teŝ zabezpieczenie elementów budynku na czas prowadzenia robót wraz z przywróceniem naleŝytego stanu porządku i czystości. 3. Malowanie na budowie elementów ścian murowanych jak teŝ elementów metalowych. 4. Wywiezienie złomu oraz odpadu budowlanego wraz z jego załadunkiem oraz rozładunkiem. 5. Zamontowanie sufitu podwieszanego w pasie nadokiennym. (ze względu na brak danych dotyczących technologii jego wykonania oraz braku na rynku analogicznych elementów w sprzedaŝy, w tym zakresie postanowienia winny zapaść po wykonaniu odkrycia konstrukcji a montaŝ winien spełniać warunki estetyki oraz trwałości według poleceń Inspektora Nadzoru) 6. Wykonanie instalacji niskoprądowej do zasilania oraz sterowania siłowników skrzydeł uchylnych wraz z skrzynką rozdzielczo-bezpiecznikowo-sterującowłącznikową (w tym zakresie wymagania odnoszą się do estetyki wykonania, w tym ukrycia rur z kablami poza zasięgiem wzroku przebywających klientów na hali basenowej, pewności działania oraz klasy IP Ogólne wymagania dotyczące Robót. (informacje dotyczące dokumentacji Przetargowej, organizacji robót budowlanych, terenu budowy) Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŝe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz Dokumentację Przetargową w oryginale Dokumentacja Przetargowa. Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: - Przedmiar - Rys. nr 1 Zestaw ślusarki I - Rys. nr 2 - Zestaw ślusarki II - Rys. nr 3 - Zestaw ślusarki III - Rys. nr 4 Osłona wnęki grzejnikowej osłona 1A - Rys. nr 5 Osłona wnęki grzejnikowej osłona 1B - Rys. nr 6 Osłona wnęki grzejnikowej osłona 2A 3

25 - Rys. nr 7 Osłona wnęki grzejnikowej osłona 2A - Rys. nr 8 Osłona wnęki grzejnikowej osłona 2C - Zestawienie materiałów do wykonania osłon grzejnikowych - Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Ślusarka i stolarka aluminiowa - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Roboty malarskie - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna MontaŜ i demontaŝ rusztowań - UpowaŜnienie do nadzoru dla osoby pełniącej funkcji inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 1. Harmonogram robót 2. Powykonawczą obejmującą instalację słąboprądową 4. Projekt zaplecza technicznego budowy Zgodność Robót z Dokumentacją Przetargową i ST. Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŝe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Przetargowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŝności opis wymiarów waŝniejszy jest od odczytów z natury. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Przetargową i ST. Dane określone w Dokumentacji przetargowej i w ST będą uwaŝane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy Zabezpieczenie Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aŝ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 4

26 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŝliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŝenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 2) Środki ostroŝności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem instalacji uzdatniania wody basenowej jak teŝ samej wody w basenie. zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŝliwością powstania poŝaru Ochrona przeciwpoŝarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŝarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŝarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach i halach stanowiących plac budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŝarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŝycia. Nie dopuszcza się uŝycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŝeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŝyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŝyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŝycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŝył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŝycie spowodowało jakiekolwiek zagroŝenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający Ochrona własności publicznej i prywatnej. 5

27 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na placu budowy, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŝenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Określenia podstawowe Inspektor Nadzoru osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŝniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŝniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Rejestr obmiarów akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, słuŝący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Laboratorium laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Przetargową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Przetargowej. Ślepy kosztorys wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 2. MATERIAŁY 6

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne PROJEKT JR USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE S.C. Eugeniusz KOLANOWSKI i Józef ŚWIERCZEK 44-200 RYBNIK ul. 3-go Maja tel./fax.:0-32/7558834, 4228162 w.383 e-mail: projektjr@wp.pl nr ident.: P-272158078 NIP:

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ESTIMA * BIURO USLUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecala 3 tel. 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Remont bloku żywieniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15. Inwestor: Gmina Olsztyn Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1 Opracowała: Pracownia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo