Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice."

Transkrypt

1 BRM AŻ Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: r. Miejsce posiedzenia: Sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:05 Godzina zakończenia obrad Komisji: 14:25 Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA Protokolant: Łukasz Koźlik W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych na 10. Radny nieobecny: Józef Zawadzki Goście obecni na posiedzeniu: 1. Pan Bogumił SOBULA Wiceprezydent Miasta Katowice. 2. Pan Mariusz SKIBA Wiceprezydent Miasta Katowice. 3. Pani Barbara BALCARCZYK Zastępca Skarbnik Miasta Katowice. 4. Pani Małgorzata KWAPISZ Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta. 5. Pani Barbara LAMPART Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska. 6. Pani Katarzyna STAŚ Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta 7. Pan Tomasz SZPYRKA mieszkaniec Katowic 8. Pan Andrzej KOWALSKI - taksówkarz Rozpoczęcie posiedzenia i przyjecie porządku obrad. Pan Bartosz WYDRA Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Środowiska, powitał zaproszonych gości, oraz radnych obecnych na posiedzeniu, po czym ogłosił iż komisja posiada niezbędną ilość członków, w związku z czym jej obrady są prawomocne. Następnie odczytał zgromadzonym proponowany porządek obrad. Porządek obrad: 1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok. 2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata str. 1

2 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na rok 2015". 4. Sprawy bieżące i wniesione: 4.1. Rozpatrzenie raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach pt. "Stan środowiska w województwie śląskim w 2013 roku", zamieszczonego na stronie Do wiadomości komisji pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice (KŚ-III.ZD /14.JŻ) z r Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice dot. informacji nt. realizacji uchwały nr XLVI/1070/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice. [RM-III AS] z r. 5. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska na 2015 rok. 6. Wolne wnioski. Radni, członkowie Komisji Infrastruktury i Środowiska w głosowaniu: - 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzym., przyjęli porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji Pana Bartosza WYDRĘ, bez uwag. Pkt.1 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok. Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA poprosił Panią Barbarę BALCARCZYK Zastępcę Skarbnika Miasta Katowice o przedstawienie informacji dotyczącej budżetu miasta Katowice na 2015 rok. Pani Barbara BALCARCZYK Zastępca Skarbnik Miasta Katowice zaznaczyła na wstępie, iż uchwała dotycząca uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok była już referowana podczas ostatniej sesji Rady Miasta Katowice. Następnie Radnym przedstawione zostały ogólne założenia budżetowe: planowane dochody budżetu miasta mln zł w tym dochody bieżące stanowią 93%, a dochody majątkowe jedynie 7%, planowane jest zabezpieczenie wydatków bieżących z nadwyżki operacyjnej, są one przeznaczone na inwestycje, planowane wydatki budżetu w roku 2015 wynieść mają mln zł, w tym na wydatki bieżące mln zł, a na wydatki majątkowe 350 mln zł. wydatki majątkowe podzielone zostały na wydatki na zakupy inwestycyjne (346 mln zł), oraz zakupy i objęcie udziałów w miejskich spółkach prawa handlowego (4,4 mln zł), żeby prawidłowo sfinansować tegoroczny budżet Miasto będzie musiało zrealizować ostatnią transzę kredytową w Banku Rozwoju Rady Europy w kwocie 17,6 mln zł, oraz pokryć pozostały deficyt środkami z zeszłorocznej nadwyżki finansowej, w kwestii rozchodów miasto w roku 2015 będzie miało do spłaty kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym (21 mln zł), Banku Rozwoju Rady Europy (0,5 mln zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1,6 mln zł) str. 2

3 Pani Barbara BALCARCZYK Zastępca Skarbnik Miasta Katowice kontynuując zaznaczyła, iż dla Prezydenta Miasta Katowice zwiększone zostały na rok 2015 ponad pięciokrotnie kwoty do pozyskania kredytu na bieżące potrzeby miasta (do 50 mln zł). Prezydent został również upoważniony za pośrednictwem Rady Miasta do zaciągnięcia ostatniej raty kredytu na pokrycie deficytu budżetowego (17,598 mln zł). Utworzona została również rezerwa ogólna (13,7 mln zł) w której znalazły się wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (gwarancja dla TBS) Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA poprosił o przedstawienie założeń budżetu w obrębie działów, które w swoim zakresie działania posiada komisja. Pani Barbara BALCARCZYK Zastępca Skarbnik Miasta Katowice zaznaczyła, iż w ramach działów związanych z infrastrukturą i środowiskiem wygenerowane zostaną dochody w wysokości 244 mln zł, oraz wydatki na poziomie 639 mln zł. Rozkład wydatków przedstawia się następująco: Transport i Łączność 252 mln zł (m.in. utrzymanie komunikacji miejskiej, w tym wpłata na KZK GOP 91 mln zł; zadania realizowane przez MZUiM 17 mln zł, a także na remont i utrzymanie infrastruktury drogowo-mostowej) Gospodarka Komunalna 157 mln zł (m. in. gospodarka ściekowa i ochrona wód utrzymanie cieków wodnych i rowów odwadniających 4 mln zł, w zakresie gospodarki odpadami 5mln zł, wydatki związane z zakładem utylizacji odpadów 5,8 mln zł, wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi 43 mln, oczyszczanie miasta 17 mln zł, utrzymanie zieleni miejskiej 27 mln zł, ) Gospodarka Mieszkaniowa 154 mln zł; Działalność usługowa 58 mln zł. Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA podziękował za udzielone wyjaśnienia o otworzył dyskusje w przedmiotowym temacie. Radna Barbara WNĘK zapytała o kwotę 2 mln zł zaplanowaną na usuwanie pojazdów uznanych za porzucone. Pani Radna zapytała skąd wzięły się takie wysokie kwoty i czy można je jakoś ograniczyć. Pan Bogumił SOBULA Wiceprezydent Miasta Katowice w odpowiedzi stwierdził, iż kwota faktycznie jest duża, lecz w większości są to opłaty obligatoryjne wymagane prawem, jakie miasto musi ponieść. Jest to głównie koszt przechowywania na parkingach strzeżonych usuniętych z pasa drogowego samochodów. Niestety prawo mówi o tym, iż ściągnięte z drogi samochody muszą być przetrzymywane na wytypowanym parkingu do czasu ustalenia ich właściciela, lub przejęcia ich na własność gminy. Pan Wiceprezydent poinformował też, że ponad 90% tych wydatków refundowanych jest następnie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a miasto odnosi korzyść, w postaci zlikwidowania kilkudziesięciu wraków, które stwarzają niebezpieczeństwo na drodze. Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA podziękował za udzieloną odpowiedź, a wobec braku dalszych pytań i wniosków zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie opinię do przedłożonego projektu uchwały. str. 3

4 Komisja Infrastruktury i Środowiska po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok, jak też wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Zastępcę Skarbnika Miasta Katowice Panią Barbarę BALCARCZYK w głosowaniu: 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 4 głosy wstrzym. pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Pkt 2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA poprosił Panią Barbarę BALCARCZYK Zastępcę Skarbnika Miasta Katowice o przedstawienie informacji dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata Pani Barbara BALCARCZYK Zastępca Skarbnik Miasta Katowice zaznaczyła, iż Wieloletni Plan Finansowy sporządza się na okres, aż do zakończenia spłaty kredytów. Tak więc WPF w przypadku Katowic musiał być ustalony aż do 2035 roku. Plan ten sporządzony jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa (ustawa o finansach publicznych i rozporządzenie Ministra Finansów). Plan ten można podzielić na dwie części: krótkoterminową obejmującą okres od 2015 do 2018 roku i długoterminową, która posługuje się głównie wskaźnikami zadłużenia i wyliczeniami kwoty długu od 2019 do 2035 roku. W uchwale znalazły się również upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice przedsięwzięć, oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienie ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Obecny plan stanowi kontynuację WPF przyjętego w roku Zmianie uległy tutaj znowelizowane makroekonomiczne wskaźniki, jakie dostarczyło ministerstwo finansów, w zakresie dochodów, zwłaszcza jeżeli chodzi o podatek PIT. Obniżona została subwencja oświatowa, jak też znowelizowany został harmonogram inwestycji prowadzonych w mieście oraz przedsięwzięć, które nie uzyskały dofinansowania z Unii Europejskiej. Prognoza krótkoterminowa zakłada umiarkowany wzrost wpływów z podatku CIT i PIT. Zakłada się również wzrost wpływów z podatków lokalnych równoznaczny wartości inflacji. Wydatki uwzględniają natomiast wszelkie wcześniej podjęte uchwały Rady Miasta Katowice. W roku 2015 zakłada się deficyt na poziomie 180 mln zł, ale w latach następnych zakłada się dodatni wynik budżetu (rok mln zł; rok mln zł; rok mln zł). Sukcesywnie wzrastać tez będzie nadwyżka operacyjna. W latach następnych najważniejszą rzeczą będzie rozpoczęcie spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, przy jednoczesnym spadku odsetek. Największa spłata kapitału przypadać będzie na lata Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA podziękował za udzieloną informację, a wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie opinię do przedłożonego projektu uchwały. str. 4

5 Komisja Infrastruktury i Środowiska po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata , jak też wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Zastępcę Skarbnika Miasta Katowice Panią Barbarę BALCARCZYK w głosowaniu: 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 4 głosy wstrzym. pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Pkt.3 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na rok 2015". Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA poprosił Panią Katarzynę STAŚ Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, o przedstawienie założeń Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na rok 2015 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień będących przedmiotem zainteresowania komisji. Pani Katarzyna STAŚ Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta zaznaczyła, iż Program prezentuje w bardziej szczegółowy sposób część budżetu związaną z wydatkami majątkowymi miasta obejmującymi zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i wydatki remontowe. W dostarczonym materiale przedstawiono w tym roku również dodatkowo, oprócz układu rodzajowego i przestrzennego w podziale na dzielnice, także wykaz zadań jakie zgłoszone zostały w formie budżetu obywatelskiego, także w podziale na dzielnice. Odnosząc się do zakresu będącego przedmiotem zainteresowania komisji Pani Naczelnik wymieniła: Dział Transport ponad 133 mln zł, w tym: zakończenie przebudowy strefy śródmiejskiej, zakończenie budowy układu komunikacyjnego na terenie Strefy Kultury, zakończenie modernizacji infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zakończenie przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz zakończenie przebudowy ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Zawodziu. Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska łącznie 55 mln zł, w tym: efektywność energetyczna (wymiana oświetlenia w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych w mieście 17,7 mln zł), uporządkowanie gospodarki ściekowej w ramach której przekazana została dotacja w zakresie infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej, w części dotyczącej kanalizacji deszczowej oraz rewitalizacja Parku Boguckiego 2,4 mln zł. Dział Gospodarka Mieszkaniowa ponad 45 mln zł, w tym remonty bieżące i konserwacje zasobów KZGM 16 mln zł, usuwanie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej dotacja z UE, a także budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kordeckiego 3-4 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na kwotę 3 mln zł. str. 5

6 Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA podziękował za udzieloną informację, a wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie opinię do przedłożonego projektu uchwały. Komisja Infrastruktury i Środowiska po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok, jak też wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Panią Katarzynę STAŚ, w głosowaniu: 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 4 głosy wstrzym. pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Pkt 4. Sprawy bieżące i wniesione: Pkt 4.1 Rozpatrzenie raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach pt. "Stan środowiska w województwie śląskim w 2013 roku" Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA poinformował, iż na posiedzenie Komisji wpłynął raport Wojewódzkiego Inspektora Ochrony środowiska w Katowicach celem jego rozpatrzenia. Pan Przewodniczący zwrócił się zatem do strony prezydenckiej o krótkie przedstawienie tego dokumentu. Pani Barbara LAMPART Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska zaznaczyła, iż przedmiotowe opracowanie jest obowiązkowym dokumentem który musi przedstawić Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a w którym zamieszczone są wyniki monitoringu stanu środowiska za dany okres czasu. Miasto Katowice, jest jednym z podmiotów, które informowane są o przedmiotowym dokumencie, przy czym dokument ten posiada charakter jedynie informacyjny. Jak dodała Pani Naczelnik wzorem lat ubiegłych dokument ten, w części dotyczącej miasta Katowice, zostanie radnym przedstawiony na najbliższej sesji Rady Miasta Katowice. Nawiązując do informacji jakie zostały przedstawione w tym dokumencie, Pani Naczelnik zaznaczyła, iż stan czystości powietrza poprawił się w stosunku do wcześniejszego okresu monitorowania. Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA podziękował za udzieloną informację, a wobec braku pytań stwierdził, iż członkowie komisji przyjęli raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach pt. "Stan środowiska w województwie śląskim w 2013 roku" Pkt 4.2 Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice dot. informacji nt. realizacji uchwały nr XLVI/1070/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice. str. 6

7 Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA poinformował, iż na posiedzenie Komisji wpłynęło pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice dot. informacji nt. realizacji uchwały nr XLVI/1070/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice. Pan Przewodniczący poprosił stronę prezydencką o krótką informacje dotyczącą przedmiotowego pisma. Pani Katarzyna STAŚ Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta zaznaczyła, iż przygotowana została Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia i ogłosozno zamówienie w celu wyłonienia wykonawcy przedmiotowego opracowania. Aktualnie trwa postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, a składanie ofert możliwe jest do 15 stycznia, wtedy też nastąpi otwarcie ofert. Po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą powołany zostanie zespół konsultacyjny w skład którego wejdą również organizacje pozarządowe, do współpracy przy opracowywaniu dokumentu. Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA podziękował za udzieloną informację, a wobec braku pytań stwierdził, iż członkowie komisji przyjęli przedłożoną informację. Pkt 5. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska na 2015 rok. Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA poinformował Państwa Radnych, iż projekt planu dostępny był na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, jak również został Państwu Radnym powielony na posiedzenie. Pan Przewodniczący następnie zwrócił się z pytaniem do Państwa Radnych czy wnoszą jakieś propozycje zmian do przedstawionego projektu planu. W toku dyskusji zgłoszono następujące uwagi: Ze względu na zbyt obszerny temat rozdzielono pkt 2. Komisji w dniu 25.03, przenosząc jego część dotyczącą funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście. Przedmiotowe zagadnienie zostało wpisane na dzień r. Temat dotyczący wyjazdu do schroniska dla zwierząt został przesunięty od omawiania na rok Uwzględnienie w pkt. 3 posiedzenia Komisji w dniu przewoźników realizujących przewozy na zlecenie KZK GOP m.in.: Tramwajów Śląskich, PKM Katowice i innych. Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA poddał pod głosowanie projekt planu pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska na 2015 rok wraz ze zgłoszonymi zmianami. Radni, członkowie Komisji Infrastruktury i Środowiska, jednogłośnie 9 głosów za przyjęli planu pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska na 2015 przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji wraz z zaproponowanymi zmianami. str. 7

8 Pkt 6. Wolne wnioski. Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA poinformował, iż na dzisiejszym posiedzeniu obecni są przedstawiciele środowiska taksówkarzy z Katowic (taksówkarze niezrzeszeni), którzy chcieliby przedstawić ich trudną sytuację. W związku z powyższym Pan Przewodniczący zwrócił się do Państwa Radnych o przegłosowanie wniosku o udzielenie głosu osobie spoza rady. Radni, członkowie Komisji Infrastruktury i Środowiska, jednogłośnie 9 głosów za pozytywnie zaopiniowali wniosek Pana Przewodniczącego i udzielili głosu Panu Andrzejowi Kowalskiemu taksówkarzowi. Pan Andrzej KOWALSKI taksówkarz, odczytał Państwu Radnym pismo o następującej treści: W ostatnim czasie miasto Katowice pozbawiło Taksówkarzy ok. 70 miejsc w samym centrum, co bardzo źle wpływa na możliwości zarobkowe w tym zawodzie (załącznik nr.1). Jesteśmy jedynym miastem w Polsce, które przy nowym Dworcu (Wyjściu Głównym) nie posiada postoju TAXI (Plac Szewczyka, wyjście przy Mc Donald's), co powoduje liczne problemy dla Podróżnych w dotarciu do miejsc docelowych oraz dla osób starszych i niepełnosprawnych. Proszę spróbować wcielić się w osobę starszą (kłopoty ruchowo -wzrokowe) i dojść lub dojrzeć nowootwraty postój na ul. Młyńskiej pod Urzędem Miasta, który jest niefunkcjonalny, gdyż auta do siebie stoją bokiem, a jedno na kopercie jest oddalone wysunięte 20m do przodu, co powoduje liczne problemy z wybraniem przez Klienta, tzw. 'auta pierwszego w kolejce'. Postój ten zmusza każdorazowo do odpalenia samochodu, by zmienić jego miejsce postojowe. Zazwyczaj Taksówkarze przepychają swoje auta na postojach. Pragnę poinformować, że bruk w tym miejscu był już zachlapany i zabrudzony przed tym, jak go zajęły pojazdy taxi. Miejsce przy schodach do Urzędu Miasta też jest zabrudzone, a parkuje na nim zazwyczaj jedno auto Straży Miejskiej. Brak szkoleń ze względu na deregulacje niektórych zawodów (Dziennik Ustaw z poz. 829) powoduje wprowadzenia do zawodu osób niemających pojęcia o topografii miasta. W połączeniu z licznymi remontami oraz zmieniającym się ustawieniem znaków powoduje to jazdę wkoło, co generuje wysokie rachunki za przejazd taksówką, a wina spada na całe środowisko. Dopuszczanie przez Urząd Miasta i Urząd Pracy wszystkich do tego zawodu jest wygodne, gdyż słupki i wykresy dotyczące działania przeciwko bezrobociu rosną. A czy policzył ktoś ilu w tym czasie taksówkarzy odeszło z zawodu, lub podjęło inną pracę i na taksówce tylko dorabia? W naszym mieście liczba taksówek jest niekontrolowana i nieadekwatna do ilości mieszkańców. Roczniki statystyczne mówi ą, że 2010 roku było 312tys. Mieszkańców i 944 licencji taksówkowych, a w roku 2014 liczba mieszkańców zmniejszyła się do 303tys., a taksówek jest grubo powyżej 1000 (dane niedostępne) plus ileśset przewoźników nielicencjonowanych, podszywających się pod taxi, z którymi miasto nic nie robi. Miasto Katowice pozwala na wydawanie podwójnych licencji taksówkarzom z innych miast, którzy cały tydzień pracują w swoich miastach, a w weekendy zmieniaj ą stawki dwulub trzykrotnie w górę i grabią w Katowicach, na co my, katowiccy taksówkarze się nie zgadzamy. Miasto Katowice buduje nowe obiekty użyteczności publicznej oraz remontuje str. 8

9 stare, po którymi do tej pory nie powstało żadne miejsce postojowe (NOSPR, Muzeum Śląskie, Dworzec PKP, Teatr Śląski, Galeria Katowicka, Centrum Kultury na Placu Sejmu Śląskiego i wiele innych). Niektóre z tych miejsc są monopolizowane przez katowickie korporacje, jak np. poziom -1 Dworca PKP i Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej. Jesteśmy jedynym miastem, w którym taksówki są przeganiane z deptaków, np. ul. 3- go Maja, Mariacka, Rynek, Św. Jana, Plac Szewczyka. Taksówkarzom także nie pozwala się jeździć po buspasach, co jest normalne w innych miastach. Obecne postoje posiadaj ą mnóstwo wad. Zbyt skąpa ilość miejsc, bardzo wysokie krawężniki (ul. Sokolska) i ukrywanie ich przed podróżnymi (ul. Młyńska, ul. Lompy). Stworzono deptaki i zamknięto takie ulice jak: Bankowa -dla Studentów, Stawowa i Mariacka -dla Restauratorów, Rynek -dla Kwiaciarzy, 3Maja i Plac Szewczyka -dla Handlowców, a o Taksówkarzach zapomniano. Włodarze tego miasta, którzy chwalą się, że zaprosili do współpracy przedstawicieli różnych grup społecznych i chcą zmieniać Katowice, w tym taksówki, kłamią, gdyż od lat niszczy się ten zawód -dowodem tego jest choćby nieuregulowanie cen taxi, maksymalnych i minimalnych, co powoduje jazdę w cenach dumpingowych (wykorzystują to niektóre korporacje; kalkulacja utrzymania taxi jest pokazana w załączniku nr.2). Na końcu tej wypowiedzi chciałbym dodać, że w czasach bezrobocia uszczuplenie rynku pracy, co najmniej o 70 miejsc tylko w jednym zawodzie jest barbarzyństwem i oznaką bezmyślności lub złośliwości. Przypominam, że gdy na stworzenie nowego miejsca pracy wydaje się setki tysięcy złotych, nasze są praktycznie za darmo. Nikt w całej Zjednoczonej Europie nie może sobie na to pozwolić, tylko Katowice. Oczekiwaniem naszym jest normalność, natychmiastowe przywrócenie miejsc postojowych (ul. Młyńska od nr 17-23, przy Wyjściu Głównym z Dworca oraz na Rynku), gdyż od 1898 roku, gdy w Polsce powstały taksówki (wtedy pojazdy konne), zawsze w tych lokalizacjach były postoje taxi i tak powinno pozostać. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby w tych miejscach działały postoje dla licencjonowanych taksówek miejskich. Pragnę przypomnieć, że oznakowanie Dworca PKP, jak i plany mówią o tym, że na Placu Szewczyka jest postój taxi, a ich niejednokrotna zmiana jest powodem zniszczenia nowego bruku. Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA podziękował za wypowiedź i otworzył dyskusję w przedmiotowym temacie. Radny Dariusz ŁYCZKO zaznaczył, iż temat poruszany na komisji jest mu już znany, jednak problem który opisany został przez taksówkarza jest dość złożony. Zdaniem Pana Radnego uwolnienie rynku taksówkowego na które zdecydowała się Rada Miasta Katowice kilka lat temu, wygenerowało konflikt w samym środowisku taksówkowym, który w chwili obecnej jest bardzo widoczny. Pan Radny zwrócił uwagę na problem tymczasowego postoju taksówkowego przy ul. Młyńskiej, który komplikuje i tak już nienajlepszą organizację ruchu w tym rejonie. Wiele razy przechodzący przez przejście na zakręcie wpadają prawie pod samochód. Dodatkowo taksówki podejmując lub wypuszczając pasażerów robią to na łuku drogi, blokując jednocześnie ruch. Pan Radny zaznaczył, iż na ten problem należy spojrzeć całościowo, i próbować go rozwiązać. Jednak nie jest to do zrobienia w tej chwili, a wymaga przemyślanych rozwiązań. Dodatkowo Pan Radny stwierdził, iż w przeszłości interweniował w sprawie miejsc postoju taksówek i Pan Prezydent podjął działania, które kilka takich miejsc stworzyły. str. 9

10 Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA zaznaczył, iż temat ze względu na swoją złożoność na pewno będzie jeszcze nie raz omawiany przez komisję. Pan Przewodniczący zaznaczył, iż temat ten sygnalizowany jest już od dłuższego czasu, w związku z czym zwrócił się do strony prezydenckiej o informacje dotyczące podjętych przez Urząd działań w tej sprawie. Pan Bogumił SOBULA Wiceprezydent Miasta Katowice zaznaczył, iż od początku pełnienia swojej funkcji na stanowisku Wiceprezydenta, już trzykrotnie spotykał się ze środowiskiem taksówkarzy, w tym dwukrotnie z obecnym na posiedzeniu Panem Andrzejem Kowalskim. Spotkania te obfitowały w emocje, nie mniej udało się wypracować pewne rozwiązania czasowe. Jak dodał Pan Wiceprezydent środowisko taksówkarzy katowickich jest dosyć zróżnicowane jeżeli chodzi o formę i sposób organizacyjny świadczenia usług. Potrzeby i priorytety różnych grup w tym środowisku nie zawsze są jednolite i jednorodne, a czasami można było odnieść wrażenie, że wzajemnie się wykluczają. Pan Wiceprezydent zaznaczył, iż strona prezydencka ma świadomość, że śródmieście Miasta uległo radykalnej zmianie, a decyzje co do wprowadzania pewnych zmian organizacji ruchu i organizacji sfery usług dla mieszkańców w tak przebudowanym śródmieściu, nie zawsze są nieomylne. Zatem pewne rozwiązania organizacyjne, a także infrastrukturalne i inżynierskie nie przystają do potrzeb świadczących usługi jak i klientów. Kontynuując Pan Wiceprezydent zaznaczył, iż w sprawie postoju na ul. Młyńskiej odbyły się dwa spotkania, które zakończyły się kompromisem. Wyznaczona została koperta postojowa dla taksówek przy wjeździe na parking. Te rozwiązania spełniały wymagania grupy taksówkarzy jak brał udział w posiedzeniu i na zasadzie dżentelmeńskiej zostało to potwierdzone. Dzisiaj natomiast można usłyszeć, że te środowisko żąda przywrócenia postoju na Placu Szewczyka pod numerami Pokazuje to jednoznacznie, iż ustalone rozwiązania są obecne przez stronę taksówkarzy kwestionowane, bez informowania o tym strony prezydenckiej. Ustalenia mówił, iż na wydzielonej kopercie, będzie stał tylko jeden samochód, a stoją dwa. Jeżeli więc te ustalenia (nie pisemne, a dżentelmeńskie) mają być przestrzegane, to dobrze byłoby żeby były przestrzegane przez wszystkie strony. Strona prezydencka spotkała się również ze środowiskiem taksówkarzy zrzeszonym w korporacjach. Oni też mają swoje oczekiwania i postulaty w przedmiotowym zakresie. Dlatego też Prezydent Miasta Katowice podjął decyzję, aby przygotować kompleksowe, sensowne, docelowe rozwiązania, które będą satysfakcjonowały całe środowisko taksówkarzy, a także klientów, gdyż są przypadki, iż podczas weekendów taksówkarze, którzy w tygodniu jeżdżą w miastach ościennych, na weekend przyjeżdżają do Katowic i podnoszą ceny usługi w stosunku do tych które mają taksówkarze katowiccy. Tak więc zadaniem strony prezydenckiej jak i radnych, jest wypracowanie takich rozwiązań, które będą kompromisem dla wszystkich stron, a jednocześnie uwzględnią wszystkie elementy systemu ruchu drogowego. Na spotkanie, które zorganizować ma Pan Prezydent, zaproszone mają zostać wszystkie grupy katowickich taksówkarzy. Odbędzie się ono albo w ramach oddzielnego dedykowanego im zespołu, albo w ramach jednego z zespołów działających w ramach szerokorozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji. Tam zostanie podjęta próba, która doprowadzić ma do tego, iż całe środowisko taksówkarskie, które uda się str. 10

11 zewidencjonować, przedstawi uzgodnioną przez siebie listę postulatów i oczekiwań. Będzie to podstawą do tego, aby mogła się do tej sprawy odnieść strona prezydencka i mogła wypracować oczekiwany kompromis. Na chwilę obecną już można pojąc działania, które będą wdrażane podczas obecnych wykończeń i tworzenia nowych miejsc taksówkowych (przesunięcie o kilka metrów, inne ukształtowanie zatoki, łatwiejszy dostęp do samochodów). Na logiczne uwagi ze strony środowiska taksówkowego strona prezydencka jest cały czas otwarta. Natomiast wypracowanie całej strategii, jest dopiero przed nami i trzeba będzie założyć kilkumiesięczny horyzont czasowy, gdyż niektóre budowy w tym rynku, jeszcze jakiś czas potrwają. Tak więc trzeba będzie zinwentaryzować wszystkie potrzeby środowiska taksówkowego, zestawić je z potrzebami klientów, i dopiero wtedy zobaczyć co można zrobić. Jedynie taka kolejność postępowania będzie w tym przypadku sensowna i obejmie wszystkie strony tego zagadnienia. O podjętych rozwiązaniach, a także o toku prac każdorazowo Państwo Radni będą informowani. Pan Andrzej KOWALSKI taksówkarz, w odniesieniu do wypowiedzi Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Bogumiła Sobuli zaznaczył, iż spotkania o których wspomniano, miało bardzo burzliwy przebieg, a zapewnienia Pana Prezydenta o chęci spotkania, są nieprawdziwe. Zdaniem Pana Kowalskiego, Prezydent Miasta Katowice swoimi obecnymi działaniami degraduje środowisko taksówkarzy nie pozwalając im zarabiać w ściśle określonych miejscach, które wcześniej były przez kilkadziesiąt lat dostępne (od momentu powstania dworca PKP). Zdaniem Pana Kowalskiego, nie ma drugiego tak dużego miasta w Polsce, które nie posiada przy wyjściu głównym z dworca postoju taksówek. Tymczasowy postój na ulicy Młyńskiej nie spełnia swoich zadań. Auta parkują po skosie i każdorazowo muszą odpalać silnik by zmienić miejsce w kolejce. Obecnie są możliwości zorganizowania postoju przy dworcu, które z miejsca zadowoliłyby kilkudziesięciu taksówkarzy, a którzy obecnie od 2 grudnia 2014r., nie mogą korzystać z postoju, istniejącego do niedawna przy ul. Młyńskiej 17-23, i nie mają środków do życia. Całą niezbędna do tego infrastruktura istnieje łącznie z oznaczeniami na dworcu, a jedynie włodarze miasta nie chcą dopuścić tego terenu aby stało się ono miejscem pracy i zarobkowania dla taksówkarzy. Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA podziękował za udzielone wyjaśnienia, zaznaczając, iż komisja zgodnie z zapewnieniami strony prezydenckiej czekać będzie na organizacje spotkania, na które zaproszone zostaną wszystkie korporacje taksówkowe, ale także taksówkarze niezrzeszeni. Ze strony komisji na te spotkanie na pewno przyjdą radni, gdyż trzeba ten temat trzeba szybko wyjaśnić, wraz z ustaleniem opłat za przejazd taksówką. Radny Tomasz MAŚNICA zaznaczył, iż komisja powinna wystosować wniosek do Prezydenta Miasta Katowice o jak najszybsze wyznaczenie daty i miejsca spotkania roboczego. To nada tryb urzędowy tej sprawie. Pan Radny dodał także, iż na etapie projektowania takich miejsc użyteczności publicznej jak dworzec, postój taksówek powinien być wpisany w ogólne założenia co do otaczającej go przestrzeni. Natomiast w tej przestrzeni obecnie takiego postoju nie ma. Pan Radny zaznaczył, iż przestrzeń przy dworcu nie jest str. 11

12 jeszcze ostatecznie ukształtowania, i funkcjonujący przez pewien okres postój taksówek był tymczasowym rozwiązaniem, a docelowo pojawi się on bliżej dworca. Nie mniej obecne rozwiązanie jeszcze bardziej oddaliło taksówkarzy od dworca. Pytaniem jest więc, czy przy budowie takich miejsc jak dworzec, NOSPR czy MCK, któś przewiduje istnienie miejsc postoju taksówek. Pan Andrzej KOWALSKI taksówkarz, zaznaczył, iż w załączniku do jego pisma wykazane zostały miejsca w centrum miasta, które podczas jego przebudowy zostały zlikwidowane. Razem jest to ponad 70 miejsc. Radna Magdalena WIECZOREK stwierdziła, iż rozumie potrzeby taksówkarzy, jednak trzeba też wziąć pod uwagę przepisy ustawy o transporcie drogowym, jak też fakt, iż miasto uwolniło wykonywanie tego zawodu. Pan Radna dodała, iż jeżeli temat ten jest taki ciężki, to można go omawiać na kolejnych posiedzeniach komisji, jednak po wstępnych ustaleniach jakie podejmie strona prezydencka. Wspólnie będzie można szukać rozwiązań, które pozwolą taksówkarzom normalnie funkcjonować. Intencją miasta czy też komisji w żadnym wypadku nie jest odebraniu taksówkarzom godnych zarobków czy pracy. Pan Bogumił SOBULA Wiceprezydent Miasta Katowice stwierdził, aby nie operować sztywnymi datami dotyczącymi ewentualnego spotkania, gdyż może się to przełożyć na nieskuteczność pewnych rozwiązań. W ocenie Pana Prezydenta całe środowisko taksówkarskie, które Miasto może zewidencjonować, i które funkcjonuje w postaci różnych organizacji, będzie zaproszone, z udziałem Państwa Radnych, na spotkanie, gdzie ustalona zostanie forma współpracy. Trzeba mieć nadzieję, iż środowisko taksówkarskie będzie umiało sformułować listę swoich oczekiwań, zarówno od strony infrastruktury drogowej, lokalizacji postojów, sposobu ich oznakowania i rozmieszczenia, jak też kwestii ustalenia limitu opłat czy ewentualnych egzaminów. Jeżeli środowisko będzie miało taką listę uzgodnioną, tak by miasto swoimi działaniami nie wsadziło kija w mrowisko, wtedy strona prezydencka określi się co do niego. Co do terminu to nie będzie on tak ustalony, by wszyscy chętni mogli wziąć w nim udział. Potem odbywać się będzie praca w grupie, gdzie sformułowane zostają postulaty, a potem wypracowane zostaną rozwiązania, które funkcjonować będą przez następnych kilka lat i dostosowywać się będą do zmian jakie zaszły w śródmieściu. Dlatego warto, zdaniem Pana Wiceprezydenta, pomęczyć się jeszcze kilka miesięcy, ale załatwić przedmiotową sprawę porządnie. Pan Andrzej KOWALSKI taksówkarz w nawiązaniu do propozycji Pana Wiceprezydenta Bogumiła Sobuli, zaznaczył, iż obecnie nie ma szans, aby skonfliktowane przez poprzednią Radę Miasta Katowice środowisko taksówkarzy, próbowało się teraz spotkać i dogadać co do wspólnego stanowiska w sprawie miejsc parkingowych w mieście. Jak dodał Pan Kowalski taksówkarze wykupili odpowiednią licencję w mieście, które de facto powinno zapewnić im warunki do wykonywania zawodu taksówkarza, w tym także odpowiednich miejsc postojowych. Jak dodał Pan Kowalski, Pan Prezydent w swoich zapewnieniach jest na wygranej pozycji, gdyż w rozmowach będzie liczyć się tylko największa korporacja taksówkowa, która dyktować będzie warunki. Widać to obecnie, gdy str. 12

13 organizowane są duże imprezy miejskie, podczas których obsługę transportu zapewnia tylko jedna duża korporacja. W Katowicach nie ma na chwilę obecną żadnego zrzeszenia taksówkarzy, które mogłoby skutecznie powalczyć o interesy taksówkarzy. Radny Dariusz ŁYCZKO zaznaczył, że rozumie emocje taksówkarzy, jak też uznaje sensowność propozycji strony prezydenckiej. Jak dodał Pan radny w omawianym problemie nie chodzi o jedno zrzeszenie, ale o całą grupę społeczną jaka są taksówkarze. Trzeba zatem rozmawiać w jak najszerszym gronie i wspólnie wypracować stanowisko w sprawie. Trzeba przyjrzeć się kwestii miejsc postojowych dla taksówek na poziomie inwestycyjnym, szczególnie w strategicznych miejscach miasta. Pan Radny zaznaczył, iż już na poziomie planowania ważnych, dużych imprez w mieście, miejsca postoju taksówek powinny być wpisane jako stały element. Zdaniem Pana radnego cała sprawa jest do rozwiązania, ale wymaga czasu i rozmów. Radna Barbara WNĘK zaznaczyła, iż we wniosku powinien się również znaleźć zapis dotyczący ustosunkowania się Prezydenta Miasta Katowice do pisma, jakie zostało odczytane na dzisiejszym posiedzeniu. Pismo te zostało bowiem skierowane nie tylko na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska ale także do strony prezydenckiej. Radny Tomasz MAŚNICA w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Andrzeja Kowalskiego zaznaczył, iż już na wstępie wyklucza on możliwość porozumienia się z resztą środowiska taksówkarzy katowickich. (Odpowiedz Pana Andrzeja Kowalskiego: Tak takie porozumienie na chwilę obecną nie jest możliwe) Kontynuując Pan Radny zaznaczył, iż musi to być spotkanie całego środowiska, gdyż pominięcie jednego z nich jeszcze bardziej zaostrzy konflikt. Potrzebna jest zatem jakaś wcześniejsza informacja dotycząca takiego spotkania by każda korporacja i stowarzyszenie taksówkowe mogły się wypowiedzieć, oczywiście potrzebna by tez była informacja zwrotna, że dana strona odebrała taką informację. Jeżeli wtedy ktoś nie zjawi się na takim posiedzeniu, to znaczy że nie chce być strona w tym postępowaniu. Tak więc kompromis, nawet ten najmniejszy jest wymagany, a środowisko taksówkowe mogłoby, nawet w postaci kilku punktów, wyartykułować swoje stanowisko, do którego mógłby się odnieść Prezydent Miasta Katowice. Jeżeli jednak każda strona będzie obstawała przy swoim, wtedy nigdy nie da się wypracować sensownego porozumienia. Pan Andrzej KOWALSKI taksówkarz w nawiązaniu do wypowiedz Pana Radnego Tomasza MAŚNICY zaznaczył, iż najważniejsza w chwili obecnej jest możliwość zarabiania przez taksówkarzy, do czego niezbędne są miejsca postojowe pod dworcem, które będą miejskie, i to nie ulega dyskusji. Dopiero potem można spróbować ułożyć taksówkarzy. Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA w podsumowaniu toczącej się dyskusji zaznaczył, iż na chwilę obecną jest wola Prezydenta Miasta Katowice, aby zorganizować spotkanie, na którym środowisko taksówkowe będzie się musiało jakoś porozumieć i spróbować wypracować wspólne postulaty. W tych sprawach obowiązuje system demokratyczny, i pewnych reguł trzeba jednak przestrzegać. Zatem ze strony Komisji str. 13

14 także będzie prośba do strony prezydenckiej o możliwe szybkie zorganizowanie tego posiedzenia, oraz deklaracja, iż członkowie komisji będą na tym spotkaniu obecni i spróbują razem z pozostałymi podmiotami wypracować jakiś konsensus. Pan Przewodniczący zwrócił się tez do Pana Radnego Tomasza Maśnicy o przedstawienie treści wniosku, jaki komisja skieruje do Prezydenta Miasta Katowice. Radny Tomasz MAŚNICA odczytał radnym wniosek o treści jak niżej. Komisja Infrastruktury i Środowiska w nawiązaniu do dyskusji w sprawie likwidacji miejsc postojowych taxi w centrum wnioskuje do Prezydenta Miasta Katowice o zorganizowanie spotkania z środowiskiem katowickich taksówkarzy, oraz odniesienie się do pisma jakie zostało radnym odczytane podczas posiedzenia komisji (w załączeniu). Komisja prosi również o powiadomienie o terminie i miejscu ewentualnego spotkania Powyższy wniosek został przyjęty przez radnych w głosowaniu: 7 głosów za, 0 głosów przeciw 0 głosów wstrzymał się. Radny Tomasz MAŚNICA poinformował, iż w dzielnicy Ligota na wysokości bazy paliwowej Orlen dochodzi do zrzutu niebezpiecznych substancji do rzeki Kłodnicy. Jak dodał Pan Radny zostało to udokumentowane, i prawdopodobnie są to pozostałości po płukaniu zbiorników na paliwo lub zbiorników samochodów. Pan Radny poprosił stronę prezydencką o zbadanie tej sprawy. Pan Mariusz SKIBA Wiceprezydent Miasta Katowice zaznaczył, iż sprawa ta zostanie zbadana, a Pan Radny otrzyma stosowne, pisemne wyjaśnienia. Przewodniczący Komisji Pan Bartosz WYDRA wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji, stwierdził wyczerpanie porządku obrad. Pan Przewodniczący podziękował Radnym za aktywność podczas obrad Komisji, stronie prezydenckiej, przedstawicielom wydziałów i zaproszonym gościom, za udzielanie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień. Na tym posiedzenie zakończono. Protokołował Łukasz KOŹLIK Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Środowiska Bartosz WYDRA str. 14

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.1.2015.ŁB projekt Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 20.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.4.2015.ŁB projekt Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 21.04.2015 r. Miejsce posiedzenia: sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów.

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów. BRM.0012.4.4.2015 Protokół nr 5/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok dochody przyjęto z 5,9 % spadkiem w stosunku do 2013 roku.

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja. Prowadzący: Agnieszka Drożdżal

Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja. Prowadzący: Agnieszka Drożdżal Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja Prowadzący: Agnieszka Drożdżal Ustawa o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz.885 ze zm.) Art. 235. 1. W planie dochodów budżetu jednostki

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia Komisji Górniczej

Porządek posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.11.2015.KJ Protokół Nr 11/15 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 30.11.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok dochody przyjęto z 5,04 % spadkiem w stosunku do 2014

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r.

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/43/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360 UCHWAŁA Nr 129/XXVI/2012 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu UCHWAŁA NR XXXIII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. Projekt w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1).

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Dla określenia aktualnych wartości planów finansowych po zmianach w okresie od miesiąca lipca do miesiąca października 2013 roku wykorzystano

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda 5 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 230/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu miasta i wniosku do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Oświęcim

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 362 Rady Miasta Konina z dnia 18 lipca 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 362 Rady Miasta Konina z dnia 18 lipca 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 362 Rady Miasta Konina z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia Komisji Górniczej

Porządek posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.1.2015.KJ Protokół Nr 1/15 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 12.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin w latach 2011-2021 Świebodzin, marzec 2012 Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.7.2015.ŁB Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 21.07.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

BRM P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia...

BRM P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia... BRM.0002.2.7.2015 P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia... Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Tomasz Marcinkowski,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2011 ROKU Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ząbkowice Śląskie została

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

I. Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok.

I. Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok. Załącznik Nr2 do Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia... r.. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2015 2025 Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 2022 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 532 Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 313/XLIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2013 roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Lipno z dnia.. grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne FN.III.271.4.2015 Głogówek, 18.05.2015r. Dotyczy: nr ogłoszenia 68349-2015 z dnia 13.05.2015r. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 19 lutego 2013 r. GODZINA godz. 15.00 16.00 MIEJSCE KOMISJI sala Nr 2 UM w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo