PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, MIRZEC PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty w zakresie burzenia Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene Roboty budowlane w zakresie budynków Drogi piesze Roboty w zakresie nawierzchni dróg Wielofunkcyjne obiekty sportowe Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli przeciwpowodziowej NAZWA INWESTYCJI : KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA STOPNICY ADRES INWESTYCJI : Stopnica, G. Stopnica dz. nr ewid. 21, 29/1, 31, 32/1, 32/3, 33 INWESTOR : Gina Stopnica ADRES INWESTORA : ul. Kosciuszki Stopnica BRANśA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Celuch DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2009 r. Ogółe wartość koorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Wrzesień 2009 r. Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 Kopleksowa rewitalizacja Stopnicy BUDYNEK SOCJALNY - ROZBIÓRKA 1 KNR 4-01 Uzupełnienie ścian lub zaurowanie otworów w ścianach na zaprawie 3 d ceentowo-wapiennej bloczkai z betonu koórkowego 0.38*( ) RAZEM KNR 4-01 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie 3 d ceentowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.38*( ) RAZEM KNR 4-01 Rozebranie ścian, filarów i kolun z cegieł na zaprawie ceentowowapiennej 3 d *0.38*( * * * )+0.24*3*( *2+5.05*2)+0.12*3*(5.1* )-2.2*2*0.9*1.45*2-1.5*2-2*2* *2*2 RAZEM KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-ceentowych falistych d nie nadających się do uŝytku 6.42* * RAZEM opłaty za utylizację płyt azbestowo-ceentowych d RAZEM KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych ceentowych, lastrykowych d RAZEM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 7 KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkai o ocy 74 kw (100 KM) w gruncie 3 d z.sz kat. I-II Praca spycharkai w gruncie sypki RAZEM KNR 2-02 Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podłoŝu gruntowy 3 d RAZEM KNR 2-01 d KNR 2-01 d z.sz KNR 4-01 d Zagęszcz.powierzchni pola wzlotów i koryt pod naw.pasów startowych walcai ciągnionyi w korytach pod drogi (grunt sypki kat.ii) 0.21 ha RAZEM Zasypywanie wykopów spycharkai z przeieszczenie gruntu na odl. 3 do 10 w gruncie kat. I-III Praca spycharkai w gruncie sypki RAZEM Odeskowanie wykopów szerokoprzestrzennych o szerokości do 2.5 na głębokość do / RAZEM ha - 2 -

3 12 KNR 2-02 d KNR 2-01 d KNR 2-02 d KNR 2-31 d Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podłoŝu gruntowy /3.5* RAZEM Wykopy liniowe pod fundaenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych 3 kat.iii-iv z wydobycie urobku łopatą lub wyciągie ręczny głębokość do szerokość *0.1*(23* * *2+3.9*2+5.54*2+9* ) RAZEM Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podłoŝu gruntowy *0.3* *0.3* RAZEM Nawierzchnia Ŝwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana echanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 c 46.7* RAZEM ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW 16 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pionowe - wykonywane d na zino z eulsji asfaltowej - druga i następna warstwa RAZEM KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na d lepiku bez siatki etal.-styrodur 5CM /0.7* RAZEM KNR 2-02 d Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podłoŝu gruntowy zasypa-nie 19 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR AT-27 d KNR 2-02 d *0.25*0.8* * * RAZEM Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 z bloczków z bet.koórków.grubości 24 c zewnętrzne do ocieplenia 46.71*3.8* *3.8*2-2.3* * *2.1*3-1.2*0.9* RAZEM Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 z bloczków z bet.koórków.grubości 24 c 3.5*(4.85* * * *3)+3.8*2*( )-2.1*( *6+1) RAZEM Dylatacje * RAZEM Izolacja podpłytkowa pionowa z reaktywnej Ŝywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 izolacja styku ścian z posadzką /3.5* RAZEM Otwory na okna w ścianach urowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków RAZEM

4 24 KNR 2-02 d KNR 2-02 d Otwory w ścianach urowanych -ułoŝenie nadproŝy prefabrykowanych 33* RAZEM Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowy * RAZEM KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane d na zino z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa RAZEM NNRNKB (z.v) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w poieszczeniach d o pow.ponad 5 2 Krotność = 2 28 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d NNRNKB d NNRNKB d KNR AT-27 d RAZEM Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioa - dwie warstwy-folia PE RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozioe na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa RAZEM Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioa - jedna warstwa-folia RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej grubości 20 zatarte na gładko RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej - dodatek lub potrącenie za zianę grubości o 10 Krotność = RAZEM (z.vi) Posadzki jednobarwne z płytek cheoodpornych o wy. 30x30 c na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 w poieszczeniach o pow.do RAZEM (z.vi) Posadzki jednobarwne z płytek kaionkowych GRES o wy. 30x30 c na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 w poieszczeniach o pow.do RAZEM Pozioa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 z polierowej asy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

5 36 NNRNKB d KNR-W 2- d KNR 0-30 d NNRNKB d a KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2- d KNR 2-17 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d (z.vi) Cokoliki z płytek kaionkowych GRES o wy. 12.5x25 c na zaprawie klejowej w poieszczeniach o pow.do 10 2-WYS.10CM RAZEM RAZEM Posadzki z wykładzin z tworzyw ucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe RAZEM Strop Ŝelbetowy gęstoŝebrowy typu LEIER wersja I,o rozpiętości 4,50-6,00 z pustaków lekkich 14.5*30+9.2*11.5+9* RAZEM (z.v) Belki i podciągi o stos.obw.do przekr.do 8 w desk."peri UZ"- 3 transp.ele.desk.ŝurawie,betonow.przy uŝyciu popy do bet.na saochodzie 0.5*0.4*(46.71*2+13.4*2) RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia eleentów budynków i budowli - t pręty Ŝebrowane *0.15 t RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozioe na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej grubości 20 zatarte na gładko RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej - dodatek lub potrącenie za zianę grubości o 10 Krotność = RAZEM Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych decor 31* RAZEM Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do RAZEM Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 c 3.5*( * * * ) *1*12 RAZEM Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach * * RAZEM Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - 5 -

6 49 KNR 2-02 d KNNR 2 d KNNR 7 d d.3 53 d RAZEM Licowanie ścian płytkai o wyiarach 20x20 c na klej etodą zwykłą 2*( *3-2*0.9+4*4*2+4.6*3+3.66*2+2* * *2+2.6*4-0.9*3+3.72*2) RAZEM Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą eulsyjną Maleinak Plus RAZEM Przegrody aluiniowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiai 1*63+1.2*6+1.3* RAZEM Dostarczenie ślusarki aluiniowej ścianek dzialowych kpl 1 kpl PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH KNR 2-02 Fundaenty ścianowo-raowe - płyta górna pełna o grubości 40 c z zastosowanie popy do betonu podjazd dla niepełnosprawnych KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-31 d d.4 kalk. własna 2.3*17* RAZEM Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na 3 gotowy podłoŝu - z zastosowanie popy do betonu 2.3*0.5* RAZEM Dylatacje RAZEM Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 c na podsypce piaskowej 17* RAZEM dostarczenie i ontaŝ platfory przyschodowej dla niepełnosprawnych kpl 1 kpl STOLARKA DRZWIOWA Dostarczenie i ontaŝ drzwi wewn. 90x d.5 59 d.5 60 d RAZEM Dostarczenie i ontaŝ drzwi EI x RAZEM Dostarczenie i ontaŝ drzwi 1,2*

7 61 d.5 62 d.5 63 d.6 Dostarczenie i ontaŝ drzwi wejściowych. RAZEM RAZEM Dostarczenie i ontaŝ daszku systeowego STOLARKA OKIENNA KNR 2-02 Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzocnione budownictwa ieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni do KNR 2-02 d d.6 66 NNRNKB d *1.2* RAZEM Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad RAZEM Dostarczenie parapetów wewn. 33*0.3* RAZEM (z.vi) Okna dachowe wyłaz dachowy kpl. 3 kpl RAZEM DACH 67 KNR 2-02 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 z bloczków d z bet.koórków.grubości 24 c zewnętrzne do ocieplenia szczyty ( )* RAZEM KNR 2-02 d Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioa - jedna warstwa-folia 69 KNR 2-02 d KNR 2-02 d z.sz *14.7* *1.2*( )+8.95*6.7* RAZEM Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej RAZEM Pokrycie dachów papą na podłoŝu drewniany jednowarstwowo Nachylenie ponad 27 % RAZEM NNRNKB (z.iv) Pokrycie dachów dachówką bituiczną d KNR 2-02 d Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 c2 z tarcicy nasyconej 3 drew. RAZEM

8 73 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2- d NNRNKB d NNRNKB d NNRNKB d (14.7*2+11.3*2+8.7*2)*0.16* drew RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozioych na lepiku na zino - pierwsza warstwa 0.888/0.08/0.16* *2* RAZEM Ray górne i platwie, długość ponad 3 - przekrój poprzeczny drewna 3 ponad 180 c2 z tarcicy nasyconej drew. (46.7* *4+9*2)*0.16* drew. RAZEM Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 c2 z tarcicy nasyconej 3 (9.5*9+3*6+1.5*13+4*9)*0.16* RAZEM Krokwie zwykłe, długość do 4.5 przekrój poprzeczny drewna ponad c2 z tarcicy nasyconej 3.75*11*2*0.16* RAZEM Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 przekrój poprzeczny drewna ponad c2 z tarcicy nasyconej 6.75*2*11*0.16* *33*2*0.16* RAZEM Słupy o długości ponad 2 - przekrój poprzeczny drewna ponad c2 z tarcicy nasyc. drew. 3.25*2*16*0.16* *16*0.16* drew. RAZEM Słupy o długości do 2 - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 c2 3 z tarcicy nasyc. drew. 2*4*3*16*0.16* drew. RAZEM Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr * RAZEM (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 łączone na klej - ontaŝ lejów spustowych RAZEM (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 łączone na klej - ontaŝ naroŝników RAZEM (z.viii) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr * RAZEM

9 84 NNRNKB d KNR 2-17 d (z.viii) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr * RAZEM Wywietrzaki dachowe kołowe typ A o śr.do RAZEM NNRNKB (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 c d *2*2* *4* *0.3+4* RAZEM KNR 0-18 MontaŜ eleentów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka d (46.7*2+8.5* * )* RAZEM KNR 0-18 MontaŜ eleentów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe d * RAZEM KNR K-05 MontaŜ kolektorów słonecznych Braas typ TK 2,5 nad połacią dachu - zestaw d zestaw 3xTK 2,5 50 zestaw RAZEM ELEWACJE 90 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku ineralnego CERESIT - d nałoŝenie na podłoŝe farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa RAZEM KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku ineralnego CERESIT CT d o fakturze rustykalnej grubości 3.5 z gotowej suchej ieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowany podłoŝu na ścianach płaskich i powierzchniach pozioych RAZEM KNR 0-23 Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi - syste STOPTER d przyklejenie płyt styropianowych do ścian RAZEM KNR 0-23 Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi - syste STOPTER d przyklejenie płyt styropianowych do ościeŝy (33*0.9*2+33*1.2)* RAZEM KNR 0-23 d KNR 0-23 d Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi - syste STOPTER - przyocowanie płyt styropianowych za poocą dybli plastikowych do ścian z cegły 10* * RAZEM Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi - syste STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach RAZEM

10 96 KNR 0-23 d KNR 0-23 d KNR 0-23 d KNR 0-23 d KNR 0-23 d KNR 0-23 d KNR 0-17 d KNR 2-02 d.8 r.16 z.sz d KNR 2-01 d Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi - syste STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeŝach RAZEM Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi - syste STOPTER - ochrona naroŝników wypukłych kątownikie etalowy 19.8/ RAZEM Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŝu - nałoŝenie podkładowej asy tynkarskiej RAZEM Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŝu - ściany płaskie i powierzchnie pozioe RAZEM Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŝu - ościeŝa o szer. do 15 c RAZEM Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku ineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowany podłoŝu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 c RAZEM Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERE- SIT CT 69 grubości ok. 2.0 z gotowej suchej ieszanki Ŝywicznoineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowany podłoŝu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 c RAZEM Czas pracy ruowań grupy 1 (poz.:19,20,23,24,39,40,44,46,47,48,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101) PRZEPOMPOWNIA KNR 2-01 Poiary przy wykopach fundaentowych w terenie równinny i nizinny RAZEM Roboty ziene wykon.koparkai przedsiębiernyi o poj.łyŝki w 3 gr.kat.i-ii z transp.urobku saochod.saowyładowczyi na odległość do 1 k 106 KNR 2-02 d *4.17* RAZEM Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowy 3 0.1*118.9* RAZEM

11 107 KNR 0-32 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR 2-02 d KNR 2-02 d Izolowanie fundaentów asą Hydrostop - płyty fundaentowe RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozioe podposadzkowe RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte na ostro grubości 25 warstwa ochronna izolacji RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte - pogrubienie posadzki o 1 c warstwa ochronna izolacji Krotność = RAZEM Płyty fundaentowe Ŝelbetowe wodoszczelne *18.7* RAZEM Płyty fundaentowe Ŝelbetowe wodoszczelne pogrubienie przy stopach 3 o 0,3 0.3*4*1.5* RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t *0.12 t RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte na ostro grubości 25 wylewka betonowa RAZEM KNR 2-02 Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte - pogrubienie posadzki d o 1 c wylewka betonowa Krotność = RAZEM KNR-W 2- Ściany Ŝelbetowe proste gr. 25 c wys. do 3 d KNR-W *(16.4*4+12.8*2+2.5*2+3.35) KNR-W 2- d KNR 0-32 d RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1 c róŝnicy grubości ścian - z zastosowanie popy do betonu Krotność = RAZEM Izolowanie fundaentów asą Hydrostop -ściany fundaentowe 10.15*18.7* RAZEM

12 119 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR AT-27 d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR 2-02 d KNR 0-32 d KNR-W 2- d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2- d Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki etal.-styrodur 8 CM 0.95*( * *2+5) RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t *0.3*0.15 t RAZEM Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3*(14.4*6+11.8*2+2.6*2-0.3*6)-1.8* RAZEM Pozioa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 z polierowej asy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie RAZEM śelbetowe płyty stropowe gr. 15 c płaskie 10.15* RAZEM śelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za kaŝdy 1 c róŝnicy grubości płyty - z zastosowanie popy do betonu Krotność = * RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t 10.15*18.7*0.2*0.14 t RAZEM Izolowanie fundaentów asą Hydrostop - płyty fundaentowe 10.15* RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozioe podposadzkowe 10.15* RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozioe na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10.15* RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte na ostro grubości 25 warstwa ochronna izolacji RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte - pogrubienie posadzki o 1 c warstwa ochronna izolacji Krotność = RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai - dopłata za zbrojenie siatką stalową 10.15* RAZEM

13 132 KNR 2-02 d Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na stropie *18.7* RAZEM NNRNKB 231 Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej d gr. 6 i 8 c eleentów/ * KNR 2-01 d KNR 2-02 d KNR 0-32 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d RAZEM Roboty ziene wykon.koparkai przedsiębiernyi o poj.łyŝki w 3 gr.kat.i-ii z transp.urobku saochod.saowyładowczyi na odległość do 1 k 3.41*5.4*2.6* RAZEM Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowy 3 0.1*2* RAZEM Izolowanie fundaentów asą Hydrostop - płyty fundaentowe 2*6* RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozioe podposadzkowe RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte na ostro grubości 25 warstwa ochronna izolacji RAZEM KNR 2-02 Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte - pogrubienie posadzki d o 1 c warstwa ochronna izolacji Krotność = RAZEM KNR-W 2- Schody Ŝelbetowe proste na płycie grub. 15 c d KNR-W * RAZEM KNR 2-02 śelbetowe płyty stropowe, grubości 15 c płaskie - z zastosowanie d popy do betonu 4.25* * RAZEM KNR 2-02 Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t d *0.15*2*0.15 t RAZEM ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG PIESZYCH - OPASKA 143 KNR 4-01 Wykopy wąskoprzestrzenne,nieuocnione o szer.dna do 1.5 i 3 d głębok.do 1.5 w gr.kat. I-II 46.7*0.5*0.26*2+14.7*2*0.26* RAZEM

14 144 KNR 2-31 d KNR 2-31 d ObrzeŜa betonowe o wy. 20x6 c na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą ce. 46.7*2+14.7* RAZEM Nawierzchnia Ŝwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 20 c (46.7*2+14.7*2)* RAZEM NNRNKB 231 Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej d gr. 6 i 8 c - ponad 50 eleentów/2 opaska wokół budynku STOPNICA BOISKO KNR k 147 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d Roboty ziene wykon.koparkai podsiębiernyi o poj.łyŝki w gr.kat.iv z transp.urobku saochod.saowyładowczyi na odległość 10 3 RAZEM *4* *22* RAZEM Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznie kaienny sortowany z 3 zagęszczenie echaniczny - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 c 0.3*4* RAZEM Nawierzchnia Ŝwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana echanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 c 14* RAZEM Nawierzchnia Ŝwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana echanicznie - kaŝdy dalszy 1 c grubość po zagęszczeniu Krotność = 5 14* RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z ŜuŜla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubość d po zagęszczeniu 12 c 14* RAZEM KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesny wzocnienie geowłókninai d układanyi sposobe ręczny 14* RAZEM KNR 2-02 Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podłoŝu gruntowy podsyp-ka d pod ławę betonową 0.1*0.3*22* RAZEM KNR 2-02 Ławy fundaentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 - z 3 d zastosowanie popy do betonu 0.3*0.2*22*2+14*2*0.2* *0.1*22*2-14*2*0.1* RAZEM ŁAWKI PRZY BOISKU DO SIATKÓWKI 155 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi d na odkład w gruncie kat.i-ii 0.23*20*3* RAZEM

15 156 KNR 2-01 d KNR 2-23 d KNR 2-37/ d.12 GEO KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-21 d KNR 2-23 d KNR 2-23 d KNR-W 2- d Ręczne wykopy ciągłe lub jaiste ze skarpai o szer.dna do 1.5 i 3 głębok.do 1.5 ze złoŝenie urobku na odkład (kat.gr.i-ii) 0.25*2.2*2.2* RAZEM Wykonanie podkładu z piasku 3 0.1*20*3* *0.1*0.25* RAZEM Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowy 3 podtorzu; tłuczeń (kliniec) dostarczany saochodai saowyładowczyi 0.2*20*3* *2.2*0.25* RAZEM Ławy fundaentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6-3 ręczne układanie betonu 0.25*6*2.2* RAZEM Ściany betonowe proste grubości 25 c wysokości do 3 - z zastosowanie popy do betonu 6*1.6* RAZEM Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych połaanych z pozostawienie przerw trawnikowych w odstępach c nawierzchnia z płyt aŝurowych 20* RAZEM MontaŜ eleentów prefabrykowanych Ŝelbetowych stopni schodów RAZEM MontaŜ listew siedzeń drewnianych 3*20* RAZEM Balustrady tarasowe z pochwyte stalowy RAZEM ŁAWKI PRZY KORTACH TENISOWYCH 165 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi d na odkład w gruncie kat.i-ii 0.23*20*3* RAZEM KNR 2-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jaiste ze skarpai o szer.dna do 1.5 i 3 d głębok.do 1.5 ze złoŝenie urobku na odkład (kat.gr.i-ii) 0.25*2.2*2.2* RAZEM KNR 2-23 d Wykonanie podkładu z piasku 3 0.1*20*3* *0.1*0.25* RAZEM

16 168 KNR 2-37/ d.13 GEO KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-21 d KNR 2-23 d KNR 2-23 d KNR-W 2- d Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowy podtorzu; tłuczeń (kliniec) dostarczany saochodai saowyładowczyi 3 0.2*20*3* *2.2*0.25* RAZEM Ławy fundaentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6-3 ręczne układanie betonu 0.25*6*2.2* RAZEM Ściany betonowe proste grubości 25 c wysokości do 3 - z zastosowanie popy do betonu 6*1.6* RAZEM Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych połaanych z pozostawienie przerw trawnikowych w odstępach c nawierzchnia z płyt aŝurowych 20* RAZEM MontaŜ eleentów prefabrykowanych Ŝelbetowych stopni schodów RAZEM MontaŜ listew siedzeń drewnianych 3*20* RAZEM Balustrady tarasowe z pochwyte stalowy RAZEM FUNDAMENTY POD BASEN 175 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi d na odkład w gruncie kat.i-ii 18.3*36.15* *( ) RAZEM KNR 2-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jaiste ze skarpai o szer.dna do 1.5 i 3 d głębok.do 1.5 ze złoŝenie urobku na odkład (kat.gr.i-ii) 0.1*(3.3* *12+2.3* * * * * * 6+2.9* * *5.7)+0.1*1.3*1.3*4+0.1*0.73* KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowy 3 RAZEM RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane na zino z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozioych na lepiku na zino - druga i następna warstwa RAZEM

17 180 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-37/ d.14 GEO KNR 9-11 d KNR 2-37/ d.14 GEO Ławy fundaentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 0,8 - z 3 zastosowanie popy do betonu 6.07*0.63* RAZEM Ławy fundaentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 1,3 - z 3 zastosowanie popy do betonu 1.2*5.7*1+1.15*1*12+1.2*5.7*1+1.3*24.31*1+6.57*1.3*1+1.3*22.59*1+1.2* *4*1.2 RAZEM Ławy fundaentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości ponad 1,3-3 z zastosowanie popy do betonu 3.2*2.7*1+3.2*2.2*1+1.73*1.73*1+2.8*6*1+3.57* RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t 0.15*( ) t RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane na zino z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa / RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane na zino z eulsji asfaltowej - druga i następna warstwa RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pionowe - wykonywane na zino z eulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 2*(34.95*2+17.1*2+1.2*4*2+6.07) RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pionowe - wykonywane na zino z eulsji asfaltowej - druga i następna warstwa RAZEM Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowy 3 podtorzu; tłuczeń (kliniec) dostarczany saochodai saowyładowczyi 0.2*(14.51* * *6-1.5* *1.2*4-2.05*1-2.05*1.5) RAZEM Separacja warstw gruntu z jednoczesny wzocnienie geowłókninai układanyi sposobe ręczny 89.62/ RAZEM Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowy 3 podtorzu; tłuczeń (kliniec) dostarczany saochodai saowyładowczyi 0.05* RAZEM FUNDAMENTY POD BRODZIK KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi na odkład w gruncie kat.i-ii 3.14*( )*( )* RAZEM d

18 192 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-37/ d.15 GEO KNR 9-11 d KNR 2-37/ d.15 GEO Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowy RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane na zino z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozioych na lepiku na zino - druga i następna warstwa RAZEM Płyty fundaentowe Ŝelbetowe - wzocnienia i Ŝebra szerokości 50 3 c - z zastosowanie popy do betonu 3.14*4.1*4.1* RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t 24.28*0.15 t RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane na zino z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane na zino z eulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 3.14*4.1* RAZEM Ławy fundaentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 1,3 - z 3 zastosowanie popy do betonu 3.14*4.1*4.1* *3.2*3.2* *3.4*3.4* *0.85* RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t 3.794*0.15 t RAZEM Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowy 3 podtorzu; tłuczeń (kliniec) dostarczany saochodai saowyładowczyi 3.14*3.2*3.2*( )/ RAZEM Separacja warstw gruntu z jednoczesny wzocnienie geowłókninai układanyi sposobe ręczny 3.14*3.4* RAZEM Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowy 3 podtorzu; tłuczeń (kliniec) dostarczany saochodai saowyładowczyi * RAZEM ALTANA

19 204 KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d d d.16 kalk. własna 214 d.16 kalk. własna 215 d.17 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 23 c 0.23*3.14*5* RAZEM Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 c 0.1*3.14*5* RAZEM Podsypka ceentowo-piaskowa z zagęszczenie echaniczny - 3 c grubość warstwy po zagęszczeniu 0.03*3.14*5* RAZEM Nawierzchnia z kostki kaiennej ciętej o wysokości 10 c na podsypce ceentowo-piaskowej 3.14*5* RAZEM Ława pod krawęŝniki betonowa z opore *2*5* RAZEM KrawęŜniki kaienne wystające o wyiarach 20x35 c na podsypce ceentowo-piaskowej palisada betonowa 3.14*2* RAZEM Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 c 0.2*2*3.14* RAZEM KrawęŜniki kaienne - dodatek za ustawienie na łukach o proieniu do RAZEM dostawa i ontaŝ altany drewnianej kpl 1 kpl dostawa i ontaŝ ławek drewnianych kpl 1 kpl grill ogrodowy dcostawa i ontaŝ kpl 1 kpl SKATE PARK KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 65 c RAZEM

20 216 KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 9-11 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 0-33 d KNR-W 2- d d.17 kalk. własna Podbudowa z kruszywa łaanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 c RAZEM Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 c RAZEM Separacja warstw gruntu z jednoczesny wzocnienie geowłókninai układanyi sposobe ręczny RAZEM Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowy 3 694* RAZEM Fundaenty pod aszyny - podłoŝe betonowe o grubości 15 c i pow. ponad z zastosowanie popy do betonu RAZEM Ława pod krawęŝniki betonowa z opore 3 ( )*0.1* RAZEM ObrzeŜa betonowe o wyiarach 30x8 c na podsypce ceentowo-piaskowej z wypełnienie spoin zaprawą ceentową na łukach o proieniu do RAZEM Wykonanie dylatacji przez ontaŝ taśy dylatacyjnej 30* RAZEM Wzocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych RAZEM dostawa i ontaŝ urządzeń Skate parku kpl 1 kpl ZJEśDZALNIA 226 d.18 kalk. własna Dostawa i ontaŝ zjeŝdzalni kpl 1 kpl KOMUNIKACJA

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia GEOKART - INTERNATIONAL Sp z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia NAZWA INWESTYCJI : OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWINIARY INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45313100-5 Instalowanie wind

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45313100-5 Instalowanie wind ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45313100-5 Instalowanie wind NAZWA INWESTYCJI : MONTAś PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MU- ZEUM IM. J. MALCZEWSKIEGO W RADOMIU ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 79 1. 1. 1. Obiekt: Zasilanie główne i tablicy rozdzielczej TK 1. 1. 1. KNNR 05-0103-040 Element: Zasilanie główne i tablicy rozdzielczej TK Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie

Bardziej szczegółowo

Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym Przediar j.. Raze 1 KNR 4-04 0405-02 z.o.3.1. Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust - Usytuowanie budynku unieożliwia dostęp osobo postronny,00 2 KNR 4-04 0405-04 z.o.3.1. Rozebranie drewnianych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03. NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia - instalacje elektryczne wnętrzowe ADRES INWESTYCJI : Liszno, g. Rejowiec Fabryczny, dz. nr 338, 1630, 329, 303, 71 INWESTOR : Gina Rejowiec Fabryczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Butkiewicz SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : techn. Stefan Butkiewicz DATA OPRACOWANIA : 14.05.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Butkiewicz SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : techn. Stefan Butkiewicz DATA OPRACOWANIA : 14.05. ATD - Architekci s.c. Wrocław ul. Oleśnicka 15b NAZWA INWESTYCJI : Budynek produkcyjno-agazynowy ADRES INWESTYCJI : Rudna Wielka g. Wąsosz INWESTOR : Cheeko - Syste sp. z o.o. ADRES INWESTORA : Wrocław

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4540000-4 Tynkowanie 4540000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 4544000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

Bardziej szczegółowo

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości Odnowa Centru Krowiarki -uprosz. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Kosztorys na wykonanie robót zwiazanych z odnową Zielone Centru Krowiarek 1 45233253-7 CHODNIK W SEGMENCIE A-D 1 d.1 KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa szybu dźwigu osobowego zewnętrznego dobudowanego do budynku Ośrodka Zdrowia w Przecławiu

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa szybu dźwigu osobowego zewnętrznego dobudowanego do budynku Ośrodka Zdrowia w Przecławiu ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

OBMIAR ROBÓT Z INWENTARYZACJI (POWYKONAWCZY)

OBMIAR ROBÓT Z INWENTARYZACJI (POWYKONAWCZY) BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC OBMIAR ROBÓT Z INWENTARYZACJI (POWYKONAWCZY) NAZWA INWESTYCJI : KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA STOPNICY JAKO PODSTAWA ROZWOJU TEJ MIEJSCOWOŚCI NA BAZIE

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 0701-05

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 0701-05 Biblioteka Węgliniec elewacja PARTER KSIĄśKA PRZEDIARÓW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR-W 4-07-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa ze zmianą sposobu uŝytkowania strychu w istniejacym budynku wielorodzinnym Adres : Człopa ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV: ; )

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV: ; ) instalacje elektryczne-izba tradycji bez oddyiania Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 DeontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV:45311100-1;453115200-2) 1 kalk. własna DeontaŜ tablic

Bardziej szczegółowo

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.15 m3 w gr.kat. I-III Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Rozbudowa sali wiejskiej. Roboty ziene d.. KNNR 00-0 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 wyk.na odkład koparkai podsiębiernyi o poj.łyŝki 0.5 3 w gr.kat. I-III.0*.0*(3.80+*3.55)

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1 DEMONTAśE 1 KNNR 9 d1 0201-05 DeontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 05 2 1 1000 2 KNNR 9 d1 0402-05 DeontaŜ gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku GaraŜu na pomieszczenia biurowe - 2009 DATA OPRACOWANIA : 20.01.2009

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku GaraŜu na pomieszczenia biurowe - 2009 DATA OPRACOWANIA : 20.01.2009 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku GaraŜu na poieszczenia biurowe - 2009 DATA OPRACOWANIA : 20.01.2009 Ogółe wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU O POCHYLNIĘ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES INWESTYCJI : NAGOSZYN,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: Roboty remontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kompleksie lotniskowym w Świdwinie

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: Roboty remontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kompleksie lotniskowym w Świdwinie PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Roboty reontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kopleksie lotniskowy w Świdwinie Grupa robót wg CPV: 452, 454 Nazwy i kody kategorii robót budowlanych: (nazwy i

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PROEKOBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 50-234 Wrocław, ul. Słowiańska 33/2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Syste telewizji dozorowo-inforacyjnej CCTV ADRES INWESTYCJI : Jednostka Wojskowa 1245

Bardziej szczegółowo

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar dla teroodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sardzowicach NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Sardzowice INWESTOR

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: Dom pogrzebowy w Wiązownicy Element: Fundamenty 1. 1. 1. KNR 02-01-0126-0100 1. 1. 2. KNR 02-01-0228-0200 1. 1. 3. KNR 02-01-0310-0200 1. 1. 4. KNR 02-02-1101-0700 1. 1. 5. KNR

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT

Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT 1 Nr STWiOR: ST pkt 1-10 DemontaŜe instalacji elektrycznej 1.1 Kalk. ind. demontaŝ instalacji elektrycznej przyjąć szacunkowo 10% robót montaŝowych

Bardziej szczegółowo

17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT

17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT Doino Grupa Architektoniczna 71-417 Szczecin, ul. Felczaka 17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 31625300-6 Alary antywłaaniowe 45314320-0 Instalowanie okablowania koputerowego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy DATA OPRACOWANIA : 26.11.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Kosztorys nakładczy DATA OPRACOWANIA : 26.11.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Kosztorys nakładczy NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płońsku - roboty podstawowe (koszty kwalifikowane) ADRES INWESTYCJI : Płońsk, ul. Płocka 60 INWESTOR : Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Instalacje elektryczne DemontaŜ opraw oświetleniowych Ŝarowych

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Instalacje elektryczne DemontaŜ opraw oświetleniowych Ŝarowych Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Instalacje elektryczne 1 KNNR 9 d.1 0501-05 DeontaŜ opraw oświetleniowych Ŝarowych 30 30.000 2 KNNR 9 d.1 0501-06 DeontaŜ opraw oświetleniowych świetlówkowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Budowa wiaty na trociny [CPV: 45223220-4 Roboty zadaszeniowe] Dział nr 1.1. Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Koordynacji Procesów Inwestycyjnych "ARPRO" mgr inŝ. Bohdan KRUSIE- WICZ 01-687 Warszawa ul. Lektykarska 17.

Biuro Projektów i Koordynacji Procesów Inwestycyjnych ARPRO mgr inŝ. Bohdan KRUSIE- WICZ 01-687 Warszawa ul. Lektykarska 17. Biuro Projektów i Koordynacji Procesów Inwestycyjnych "ARPRO" gr inŝ. Bohdan KRUSIE- WICZ 01-687 Warszawa ul. Lektykarska 17. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY ELEWACYJNE związane z docieplenie

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji - Wydział Inwestycji i Remontów Katowice ul. Koszarowa 17

Komenda Wojewódzka Policji - Wydział Inwestycji i Remontów Katowice ul. Koszarowa 17 Koenda Wojewódzka Policji - Wydział Inwestycji i Reontów 40-068 Katowice ul. Koszarowa 17 PRZEDMIAR Nazwa inwestycji : Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z parkingie Adres inwestycji : KPP Pszczyna Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe AKTE mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18 Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" gr inŝ.anna Nowakowska 98-00 Wieluń, Osiedle Stare Sady 6/8 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR.4/E CPV45316100-6

PRZEDMIAR ROBÓT NR.4/E CPV45316100-6 BeMM Architekci Sp.Z o.o. ul. Dąbrowiecka 32.6-932 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT NR.4/E CPV45316100-6 NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie terenu boisk szkolnych ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Staffa INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

ZP 16 - ATR23-10 ZAŁĄCZNIK NR 7C

ZP 16 - ATR23-10 ZAŁĄCZNIK NR 7C ZP 16 - ATR23-10 ZAŁĄCZNIK NR 7C PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont Dou Studenckiego Aicus ADRES INWESTYCJI : ul. Chopina 55, 71-450 Szczecin INWESTOR : ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul Gdańska 54 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i ziana sposobu uŝytkowania poieszczeń bibliotecznych z przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD-SKAŁA-TERMO+CO Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 WYKONAWCA : INWESTOR : 09.10.2014

URZĄD-SKAŁA-TERMO+CO Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 WYKONAWCA : INWESTOR : 09.10.2014 Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar na teroodernizację budynku Adinistracji Szkół Giny Skała NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Skała ul. Szkolna 4 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH "DORBUD" Projektowanie,nadzorowanie i doradztwo techniczne w budownictwie gr.inŝ.z.kapłun 58-200 DzierŜoniów,.ul.Modrzewiowa 34 ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 46-053 Suchy Bór, ul. Kasztanowa 15. Pracownia Projektowo Konserwatorska " PROKON"

PRZEDMIAR ROBÓT. 46-053 Suchy Bór, ul. Kasztanowa 15. Pracownia Projektowo Konserwatorska  PROKON Pracownia Projektowo Konserwatorska " PROKON" 46-053 Suchy Bór, ul. Kasztanowa 5 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Do Pobytu Dziennego OsóbStarych ADRES INWESTYCJI : 46-060 Prószków, ul. Zakowa 8 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn. m 160,000 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn. m 160,000 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy 1SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY I UZIEMIENIA 1KNNR 5 0605- MontaŜ uziomów poziomych w wykopie m 160,000 d.106 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy 999 r-g 2,1600 1121099 bednarka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : Bodzanów, dz. nr ewid. 1106/9 gm. Biskupice INWESTOR : Gmina Biskupice SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH ADRES INWESTYCJI : Gorzyce,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 02, Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł 02,

PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 02, Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł 02, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2009-03-16 str. 1 Nr Nazwa Jednostka Ilość

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2009-03-16 str. 1 Nr Nazwa Jednostka Ilość Reiza OSP w Bobrowej Woli - reont instalacji elektrycznej Identyfikator koorysu: UGZ01-Reiza OSP w Bobrowej Woli-reont inst-elektrycznej Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK W1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2012-03-40 Obiekt Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynieinstalacje elektryczne i teletechniczne Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-600 Radom ul. Żeromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT

PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-600 Radom ul. Żeromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-600 Rado ul. Żeroskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektai na terenach sportowych NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek tlenowni wraz z fundamentem zewnetrznym na zbiornik tlenu - Instalacje Elektryczne

Przedmiar robót. Budynek tlenowni wraz z fundamentem zewnetrznym na zbiornik tlenu - Instalacje Elektryczne Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin Przedmiar robót Strona 2/5

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowo - przedmiar robót

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowo - przedmiar robót Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane "Inspec" sp. z o.o. ul. 1 aja 6, 10-8 Olsztyn Sieć kanalizacji sanitarnej w iejscowości Wojkowo - przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji sanitarnej w iejscowości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010 Al. NMP 71 lok 6A 42-200 Częstochowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ALEKSANDRA SOCHA Leszno powązki 5i

PRZEDMIAR ALEKSANDRA SOCHA Leszno powązki 5i ALEKSANDRA SOCHA 05-084 Leszno powązki 5i PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budynek parafialny pn. Wieczernik ADRES INWESTYCJI : ul. Kolegiacka 1 Warszawa-Wilanów INWESTOR : Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej

Bardziej szczegółowo

Lp. Kod wg Nazwa działu

Lp. Kod wg Nazwa działu Kod klasyfikacji robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 1 Lp. Kod wg Nazwa działu Od Do CPV Remont Pomieszczeń Laboratorium Analitycznego Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rechabilitacyjnego w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT "MKG" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁU- GOWA. ul. Z. Nałkowskiej 23/4, 58-309 Wałbrzych

PRZEDMIAR ROBÓT MKG PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁU- GOWA. ul. Z. Nałkowskiej 23/4, 58-309 Wałbrzych "MKG" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁU- GOWA ul. Z. Nałkowskiej 23/4, 58-309 Wałbrzych ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jaroń DATA OPRACOWANIA : grudzień.2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jaroń DATA OPRACOWANIA : grudzień.2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : POMIESZCZENIA CENTRUM DYSPOZYTORSKIEGO -INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI : 00-685 WARSZAWA.UL.POZNAŃSKA 22/HOŻA 56 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU URZĘDU GMINY W SZULBORZU WIELKIM WRAZ Z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA DZ. NR 113/3, 114/3, 121 OBRĘB SZULBORZE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14. EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14. EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J. EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem. Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3)

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem. Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3) z koplekse zabiegowy OPAL PRZEDMIAR ROBÓT Str. 1 Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Raze Instalacje elektryczne w łączniku z koplekse zabiegowy OPAL 1 45311000-0 Instalacja elektryczna 1.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Centru Proocji Obszarów Natura 2000 ADRES INWESTYCJI : Budy Głogowskie Nr. Ew. 1181 INWESTOR : Caritas Diecezji Rzeszowskiej ADRES INWESTORA : Rzeszów ul. Jana Styki 21 BRANśA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR

P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 10,00*10,00 m 2 100,00. 1 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach, grunt kat. VI m 3. (3,14*4,70*4,70)*0,30 m 3 20,81

PRZEDMIAR ROBÓT. 10,00*10,00 m 2 100,00. 1 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach, grunt kat. VI m 3. (3,14*4,70*4,70)*0,30 m 3 20,81 1 ROBOTY ZIEMNE KNR 2-01 0126-01 1 1 Usunięcie warstwy ziei urodzajnej (huusu) o grubości do 15 c za poocą spycharek 10,00*10,00 100,00 2 KNR 2-01 0126-02 1 Usunięcie warstwy ziei urodzajnej (huusu) za

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. DATA OPRACOWANIA : 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 2008 r.

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. DATA OPRACOWANIA : 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 2008 r. NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa i reont elewacji oraz części poieszczeń Katedry Chorób Wewnętrznych i PasoŜytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów - ETAP II ADRES INWESTYCJI : Wrocław pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2007. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2007. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45233260-9 Drogi piesze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń w budynku Oddziału IMGW Poznań - po. piwnicy ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Dabrowskiego 174/176 INWESTOR : INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ ODDZIAŁ W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Reigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców NAZWA INWESTYCJI : GDYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ADRES INWESTYCJI : GDYNIA UL.

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty rozbiórkowe-przygotowawcze 1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty rozbiórkowe-przygotowawcze 1 1 Roboty rozbiórkowe-przygotowawcze 1 Deontaż garażu z blachy trapezowej szt 1 szt 1.000 RAZEM 1.000 2 KNR 2-31 Rozebranie obrzeży 6x20 c na podsypce piaskowej 0814-01 13.15 13.150 RAZEM 13.150 3 KNR 2-31

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - sieć wod - kan

PRZEDMIAR ROBÓT - sieć wod - kan PRZEDMIAR ROBÓT - sieć wod - kan NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na przedłużeniu ul. Lipowej w Sulnowie w kierunku Skarszew dz. nr 10/7, 9/15, 8/11, 8/8, 8/15, 8/1, 7/9,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro

Przedmiar. KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Strona 1/7 Przediar 1 NOWO PROJEKTOWANE KLATKI SCHODOWE I GALERIA KLATKA I i II KNR 2-02 1101/07 Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podłożu gruntowy 2 KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT. PROEKOBUD 50-234 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT. PROEKOBUD 50-234 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PROEKOBUD 50-234 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Syste telewizji obserwacyjnej dla lekkiego hangraru ADRES INWESTYCJI : Kopleks Wojskowy Gydnia-Babie Doły INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 453000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 4535000-8

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Załącznik B KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W LINOWIE I W ŻYTKIEJMACH

Bardziej szczegółowo

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 UKŁAD ZASILANIA- LINIA ZASILAJĄCA, ROZDZIELNICE 1.1 Nr STWiOR: ST10 - Instalacje elektrycznei oprawy oświetleniowe - Główny Wyłączxnik Prądu - 0,1 = 0,1 0,1 ~0,1 m2 1.2 Nr STWiOR:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR robót zał do siwz nr 8-3

PRZEDMIAR robót zał do siwz nr 8-3 Biuro Studiów i Projektów SłuŜby Zdrowia SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A robót zał do siwz nr 8-3 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PODDASZA SKRZYDŁO WSZCHODNIE I ZACHODNIE BUDYNKU GŁÓWNEGO ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa z przebudową istniejacego boiska wraz z wykonanie urzadzeń budowlanych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola. st. Warszawy SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ul. Bea 70 KOD CPV NAZWA INWESTYCJI : reont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Okopowa 7 24 SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych GMINA MIASTO PŁOCK ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU W PAWILONIE ORANGUTANÓW ADRES INWESTYCJI : Gdańsk Oliwa ul. Karwieńska 3 INWESTOR : Miejski

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001 1 KNR 4-01 Rozbiórka eleentów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie płyty stropodachu 3 d.1 0212-03 budynku 30*0.25

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w poieszczeniach piwnic w części południowozachodniej Zaku Ujazdowskigo NAZWA INWESTYCJI : Centru Sztuki Współczesnej - Zaek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ

PRZEDMIAR ROBÓT. 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111100-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Pracownia Projektowo - Usługowa Bogusław Dyduch ul. Kozia 7a/2, 54-104 Wrocław KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa systeu onitorowania wizyjnego CCTV iasta Wrocławia na obszarze Wsparcia (40

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

ML - BUD P.B.P.H. S.C.

ML - BUD P.B.P.H. S.C. ML - BUD P.B.P.H. S.C. Łużycka 16, 44-100 Gliwice NAZWA INWESTYCJI : Instalacja elektryczna ADRES INWESTYCJI : Chorzowska 34, Świętochłowice INWESTOR : Zespół Opieki Zdrowotnej ADRES INWESTORA : ul. Chorzowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PAWILON XI - CYTADELA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA - CYTADELA INWESTOR : Muzeu Niepodległości ADRES INWESTORA : Warszawa al Solidarności 62 WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NYSA OPAWSKA 6/6 PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH

PRZEDMIAR NYSA OPAWSKA 6/6 PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH 48-304 NYSA OPAWSKA 6/6 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN (2015.11) 1.1 Zewnętrzna kanalizacja techniczna 1 d.1.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN (2015.11) 1.1 Zewnętrzna kanalizacja techniczna 1 d.1.1 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN (2015.11) 1.1 Zewnętrzna kanalizacja techniczna 1 d.1.1 KNR 2-01 0119-03 2 KNR 5-01 3 KNR 5-01 4 KNR 5-01 5 KNR 5-01 6 KNR 5-01

Bardziej szczegółowo

B-AS Kosztorysowanie FORTE 9.52

B-AS Kosztorysowanie FORTE 9.52 B-AS Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego Zespół boisk sportowych "ORLIK 2012" 68-120 Iłowa ul. Piaskowa dz. nr 625/2

Bardziej szczegółowo

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm Przedmiar robót Instalacje elektryczne oświetlenia, gniazd wtyczkowych, komputerowa, alarmowa ostrzegawcza, zasilająca Centrum Aktywizacji zawodowej w śywcu ul. Łączna 28 Obiekt Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES INWESTYCJI : Sokołów Podlaski, rejon ul. Oleksiaka Wichury, dz. nr 3487/76, 3487/68, 3487/67, 17/13, 19/7 INWESTOR : Sokołowskie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY STUDIO ARCHITEKTURY REKREACYJNEJ OLAF CHMIELEWSKI 02-535 Warszawa, ul. Łowicka 51 / 31a e-ail: olafarch@o2.pl, tel/fax 0-22 849 57 01 0-607 100 588 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWA BOISK SPORTOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE "FILAR-NIERUCHOMOŚCI" Sp. z o.o. NIP 692-22-75-837 59-300 LUBIN ul.kościuszki 7 tel. 785/177-880, ail: anaarzec@vp.pl NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI : 59-300 LUBIN ul.1-go Maja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Zalesie, Gm. Tłuszcz. Inwestor

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Zalesie, Gm. Tłuszcz. Inwestor PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w. Zalesie, G. Tłuszcz Inwestor Urząd Giny Tłuszcz Adres inwestora 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 BranŜa inŝynieryjna Przediar sporządził

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO B.I.P. BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Kwatery Głównej 46/4, 04-94 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500- Roboty rozbiórkowe 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA OPRACOWANIA : 11.2008 WYKONAWCA : INWESTOR : Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU USŁUGOWEGO INFRAS-

Bardziej szczegółowo

Z U H "UNIbud" 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Z U H UNIbud 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Z U H "UNIbud" 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45321000-3 Izolacja cieplna 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0818-05 2 KNR 4-01 d.1 0819-15 3 KNR 4-01 d.1 0811-07 4 KNR 4-01 d.1 0354-07 5 KNR 4-01 d.1 0354-04 6 KNR 4-01 d.1 0802-06

Bardziej szczegółowo