PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, MIRZEC PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty w zakresie burzenia Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene Roboty budowlane w zakresie budynków Drogi piesze Roboty w zakresie nawierzchni dróg Wielofunkcyjne obiekty sportowe Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli przeciwpowodziowej NAZWA INWESTYCJI : KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA STOPNICY ADRES INWESTYCJI : Stopnica, G. Stopnica dz. nr ewid. 21, 29/1, 31, 32/1, 32/3, 33 INWESTOR : Gina Stopnica ADRES INWESTORA : ul. Kosciuszki Stopnica BRANśA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Celuch DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2009 r. Ogółe wartość koorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Wrzesień 2009 r. Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 Kopleksowa rewitalizacja Stopnicy BUDYNEK SOCJALNY - ROZBIÓRKA 1 KNR 4-01 Uzupełnienie ścian lub zaurowanie otworów w ścianach na zaprawie 3 d ceentowo-wapiennej bloczkai z betonu koórkowego 0.38*( ) RAZEM KNR 4-01 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie 3 d ceentowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.38*( ) RAZEM KNR 4-01 Rozebranie ścian, filarów i kolun z cegieł na zaprawie ceentowowapiennej 3 d *0.38*( * * * )+0.24*3*( *2+5.05*2)+0.12*3*(5.1* )-2.2*2*0.9*1.45*2-1.5*2-2*2* *2*2 RAZEM KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-ceentowych falistych d nie nadających się do uŝytku 6.42* * RAZEM opłaty za utylizację płyt azbestowo-ceentowych d RAZEM KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych ceentowych, lastrykowych d RAZEM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 7 KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkai o ocy 74 kw (100 KM) w gruncie 3 d z.sz kat. I-II Praca spycharkai w gruncie sypki RAZEM KNR 2-02 Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podłoŝu gruntowy 3 d RAZEM KNR 2-01 d KNR 2-01 d z.sz KNR 4-01 d Zagęszcz.powierzchni pola wzlotów i koryt pod naw.pasów startowych walcai ciągnionyi w korytach pod drogi (grunt sypki kat.ii) 0.21 ha RAZEM Zasypywanie wykopów spycharkai z przeieszczenie gruntu na odl. 3 do 10 w gruncie kat. I-III Praca spycharkai w gruncie sypki RAZEM Odeskowanie wykopów szerokoprzestrzennych o szerokości do 2.5 na głębokość do / RAZEM ha - 2 -

3 12 KNR 2-02 d KNR 2-01 d KNR 2-02 d KNR 2-31 d Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podłoŝu gruntowy /3.5* RAZEM Wykopy liniowe pod fundaenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych 3 kat.iii-iv z wydobycie urobku łopatą lub wyciągie ręczny głębokość do szerokość *0.1*(23* * *2+3.9*2+5.54*2+9* ) RAZEM Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podłoŝu gruntowy *0.3* *0.3* RAZEM Nawierzchnia Ŝwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana echanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 c 46.7* RAZEM ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW 16 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pionowe - wykonywane d na zino z eulsji asfaltowej - druga i następna warstwa RAZEM KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na d lepiku bez siatki etal.-styrodur 5CM /0.7* RAZEM KNR 2-02 d Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podłoŝu gruntowy zasypa-nie 19 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR AT-27 d KNR 2-02 d *0.25*0.8* * * RAZEM Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 z bloczków z bet.koórków.grubości 24 c zewnętrzne do ocieplenia 46.71*3.8* *3.8*2-2.3* * *2.1*3-1.2*0.9* RAZEM Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 z bloczków z bet.koórków.grubości 24 c 3.5*(4.85* * * *3)+3.8*2*( )-2.1*( *6+1) RAZEM Dylatacje * RAZEM Izolacja podpłytkowa pionowa z reaktywnej Ŝywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 izolacja styku ścian z posadzką /3.5* RAZEM Otwory na okna w ścianach urowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków RAZEM

4 24 KNR 2-02 d KNR 2-02 d Otwory w ścianach urowanych -ułoŝenie nadproŝy prefabrykowanych 33* RAZEM Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowy * RAZEM KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane d na zino z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa RAZEM NNRNKB (z.v) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w poieszczeniach d o pow.ponad 5 2 Krotność = 2 28 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d NNRNKB d NNRNKB d KNR AT-27 d RAZEM Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioa - dwie warstwy-folia PE RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozioe na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa RAZEM Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioa - jedna warstwa-folia RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej grubości 20 zatarte na gładko RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej - dodatek lub potrącenie za zianę grubości o 10 Krotność = RAZEM (z.vi) Posadzki jednobarwne z płytek cheoodpornych o wy. 30x30 c na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 w poieszczeniach o pow.do RAZEM (z.vi) Posadzki jednobarwne z płytek kaionkowych GRES o wy. 30x30 c na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 w poieszczeniach o pow.do RAZEM Pozioa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 z polierowej asy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

5 36 NNRNKB d KNR-W 2- d KNR 0-30 d NNRNKB d a KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2- d KNR 2-17 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d (z.vi) Cokoliki z płytek kaionkowych GRES o wy. 12.5x25 c na zaprawie klejowej w poieszczeniach o pow.do 10 2-WYS.10CM RAZEM RAZEM Posadzki z wykładzin z tworzyw ucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe RAZEM Strop Ŝelbetowy gęstoŝebrowy typu LEIER wersja I,o rozpiętości 4,50-6,00 z pustaków lekkich 14.5*30+9.2*11.5+9* RAZEM (z.v) Belki i podciągi o stos.obw.do przekr.do 8 w desk."peri UZ"- 3 transp.ele.desk.ŝurawie,betonow.przy uŝyciu popy do bet.na saochodzie 0.5*0.4*(46.71*2+13.4*2) RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia eleentów budynków i budowli - t pręty Ŝebrowane *0.15 t RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozioe na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej grubości 20 zatarte na gładko RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej - dodatek lub potrącenie za zianę grubości o 10 Krotność = RAZEM Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych decor 31* RAZEM Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do RAZEM Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 c 3.5*( * * * ) *1*12 RAZEM Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach * * RAZEM Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - 5 -

6 49 KNR 2-02 d KNNR 2 d KNNR 7 d d.3 53 d RAZEM Licowanie ścian płytkai o wyiarach 20x20 c na klej etodą zwykłą 2*( *3-2*0.9+4*4*2+4.6*3+3.66*2+2* * *2+2.6*4-0.9*3+3.72*2) RAZEM Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą eulsyjną Maleinak Plus RAZEM Przegrody aluiniowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiai 1*63+1.2*6+1.3* RAZEM Dostarczenie ślusarki aluiniowej ścianek dzialowych kpl 1 kpl PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH KNR 2-02 Fundaenty ścianowo-raowe - płyta górna pełna o grubości 40 c z zastosowanie popy do betonu podjazd dla niepełnosprawnych KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-31 d d.4 kalk. własna 2.3*17* RAZEM Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na 3 gotowy podłoŝu - z zastosowanie popy do betonu 2.3*0.5* RAZEM Dylatacje RAZEM Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 c na podsypce piaskowej 17* RAZEM dostarczenie i ontaŝ platfory przyschodowej dla niepełnosprawnych kpl 1 kpl STOLARKA DRZWIOWA Dostarczenie i ontaŝ drzwi wewn. 90x d.5 59 d.5 60 d RAZEM Dostarczenie i ontaŝ drzwi EI x RAZEM Dostarczenie i ontaŝ drzwi 1,2*

7 61 d.5 62 d.5 63 d.6 Dostarczenie i ontaŝ drzwi wejściowych. RAZEM RAZEM Dostarczenie i ontaŝ daszku systeowego STOLARKA OKIENNA KNR 2-02 Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzocnione budownictwa ieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni do KNR 2-02 d d.6 66 NNRNKB d *1.2* RAZEM Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad RAZEM Dostarczenie parapetów wewn. 33*0.3* RAZEM (z.vi) Okna dachowe wyłaz dachowy kpl. 3 kpl RAZEM DACH 67 KNR 2-02 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 z bloczków d z bet.koórków.grubości 24 c zewnętrzne do ocieplenia szczyty ( )* RAZEM KNR 2-02 d Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioa - jedna warstwa-folia 69 KNR 2-02 d KNR 2-02 d z.sz *14.7* *1.2*( )+8.95*6.7* RAZEM Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej RAZEM Pokrycie dachów papą na podłoŝu drewniany jednowarstwowo Nachylenie ponad 27 % RAZEM NNRNKB (z.iv) Pokrycie dachów dachówką bituiczną d KNR 2-02 d Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 c2 z tarcicy nasyconej 3 drew. RAZEM

8 73 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2- d NNRNKB d NNRNKB d NNRNKB d (14.7*2+11.3*2+8.7*2)*0.16* drew RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozioych na lepiku na zino - pierwsza warstwa 0.888/0.08/0.16* *2* RAZEM Ray górne i platwie, długość ponad 3 - przekrój poprzeczny drewna 3 ponad 180 c2 z tarcicy nasyconej drew. (46.7* *4+9*2)*0.16* drew. RAZEM Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 c2 z tarcicy nasyconej 3 (9.5*9+3*6+1.5*13+4*9)*0.16* RAZEM Krokwie zwykłe, długość do 4.5 przekrój poprzeczny drewna ponad c2 z tarcicy nasyconej 3.75*11*2*0.16* RAZEM Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 przekrój poprzeczny drewna ponad c2 z tarcicy nasyconej 6.75*2*11*0.16* *33*2*0.16* RAZEM Słupy o długości ponad 2 - przekrój poprzeczny drewna ponad c2 z tarcicy nasyc. drew. 3.25*2*16*0.16* *16*0.16* drew. RAZEM Słupy o długości do 2 - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 c2 3 z tarcicy nasyc. drew. 2*4*3*16*0.16* drew. RAZEM Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr * RAZEM (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 łączone na klej - ontaŝ lejów spustowych RAZEM (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 łączone na klej - ontaŝ naroŝników RAZEM (z.viii) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr * RAZEM

9 84 NNRNKB d KNR 2-17 d (z.viii) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr * RAZEM Wywietrzaki dachowe kołowe typ A o śr.do RAZEM NNRNKB (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 c d *2*2* *4* *0.3+4* RAZEM KNR 0-18 MontaŜ eleentów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka d (46.7*2+8.5* * )* RAZEM KNR 0-18 MontaŜ eleentów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe d * RAZEM KNR K-05 MontaŜ kolektorów słonecznych Braas typ TK 2,5 nad połacią dachu - zestaw d zestaw 3xTK 2,5 50 zestaw RAZEM ELEWACJE 90 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku ineralnego CERESIT - d nałoŝenie na podłoŝe farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa RAZEM KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku ineralnego CERESIT CT d o fakturze rustykalnej grubości 3.5 z gotowej suchej ieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowany podłoŝu na ścianach płaskich i powierzchniach pozioych RAZEM KNR 0-23 Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi - syste STOPTER d przyklejenie płyt styropianowych do ścian RAZEM KNR 0-23 Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi - syste STOPTER d przyklejenie płyt styropianowych do ościeŝy (33*0.9*2+33*1.2)* RAZEM KNR 0-23 d KNR 0-23 d Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi - syste STOPTER - przyocowanie płyt styropianowych za poocą dybli plastikowych do ścian z cegły 10* * RAZEM Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi - syste STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach RAZEM

10 96 KNR 0-23 d KNR 0-23 d KNR 0-23 d KNR 0-23 d KNR 0-23 d KNR 0-23 d KNR 0-17 d KNR 2-02 d.8 r.16 z.sz d KNR 2-01 d Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi - syste STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeŝach RAZEM Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi - syste STOPTER - ochrona naroŝników wypukłych kątownikie etalowy 19.8/ RAZEM Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŝu - nałoŝenie podkładowej asy tynkarskiej RAZEM Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŝu - ściany płaskie i powierzchnie pozioe RAZEM Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŝu - ościeŝa o szer. do 15 c RAZEM Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku ineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowany podłoŝu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 c RAZEM Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERE- SIT CT 69 grubości ok. 2.0 z gotowej suchej ieszanki Ŝywicznoineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowany podłoŝu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 c RAZEM Czas pracy ruowań grupy 1 (poz.:19,20,23,24,39,40,44,46,47,48,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101) PRZEPOMPOWNIA KNR 2-01 Poiary przy wykopach fundaentowych w terenie równinny i nizinny RAZEM Roboty ziene wykon.koparkai przedsiębiernyi o poj.łyŝki w 3 gr.kat.i-ii z transp.urobku saochod.saowyładowczyi na odległość do 1 k 106 KNR 2-02 d *4.17* RAZEM Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowy 3 0.1*118.9* RAZEM

11 107 KNR 0-32 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR 2-02 d KNR 2-02 d Izolowanie fundaentów asą Hydrostop - płyty fundaentowe RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozioe podposadzkowe RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte na ostro grubości 25 warstwa ochronna izolacji RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte - pogrubienie posadzki o 1 c warstwa ochronna izolacji Krotność = RAZEM Płyty fundaentowe Ŝelbetowe wodoszczelne *18.7* RAZEM Płyty fundaentowe Ŝelbetowe wodoszczelne pogrubienie przy stopach 3 o 0,3 0.3*4*1.5* RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t *0.12 t RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte na ostro grubości 25 wylewka betonowa RAZEM KNR 2-02 Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte - pogrubienie posadzki d o 1 c wylewka betonowa Krotność = RAZEM KNR-W 2- Ściany Ŝelbetowe proste gr. 25 c wys. do 3 d KNR-W *(16.4*4+12.8*2+2.5*2+3.35) KNR-W 2- d KNR 0-32 d RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1 c róŝnicy grubości ścian - z zastosowanie popy do betonu Krotność = RAZEM Izolowanie fundaentów asą Hydrostop -ściany fundaentowe 10.15*18.7* RAZEM

12 119 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR AT-27 d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR 2-02 d KNR 0-32 d KNR-W 2- d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2- d Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki etal.-styrodur 8 CM 0.95*( * *2+5) RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t *0.3*0.15 t RAZEM Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3*(14.4*6+11.8*2+2.6*2-0.3*6)-1.8* RAZEM Pozioa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 z polierowej asy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie RAZEM śelbetowe płyty stropowe gr. 15 c płaskie 10.15* RAZEM śelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za kaŝdy 1 c róŝnicy grubości płyty - z zastosowanie popy do betonu Krotność = * RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t 10.15*18.7*0.2*0.14 t RAZEM Izolowanie fundaentów asą Hydrostop - płyty fundaentowe 10.15* RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozioe podposadzkowe 10.15* RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozioe na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10.15* RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte na ostro grubości 25 warstwa ochronna izolacji RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte - pogrubienie posadzki o 1 c warstwa ochronna izolacji Krotność = RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai - dopłata za zbrojenie siatką stalową 10.15* RAZEM

13 132 KNR 2-02 d Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na stropie *18.7* RAZEM NNRNKB 231 Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej d gr. 6 i 8 c eleentów/ * KNR 2-01 d KNR 2-02 d KNR 0-32 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d RAZEM Roboty ziene wykon.koparkai przedsiębiernyi o poj.łyŝki w 3 gr.kat.i-ii z transp.urobku saochod.saowyładowczyi na odległość do 1 k 3.41*5.4*2.6* RAZEM Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowy 3 0.1*2* RAZEM Izolowanie fundaentów asą Hydrostop - płyty fundaentowe 2*6* RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozioe podposadzkowe RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte na ostro grubości 25 warstwa ochronna izolacji RAZEM KNR 2-02 Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte - pogrubienie posadzki d o 1 c warstwa ochronna izolacji Krotność = RAZEM KNR-W 2- Schody Ŝelbetowe proste na płycie grub. 15 c d KNR-W * RAZEM KNR 2-02 śelbetowe płyty stropowe, grubości 15 c płaskie - z zastosowanie d popy do betonu 4.25* * RAZEM KNR 2-02 Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t d *0.15*2*0.15 t RAZEM ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG PIESZYCH - OPASKA 143 KNR 4-01 Wykopy wąskoprzestrzenne,nieuocnione o szer.dna do 1.5 i 3 d głębok.do 1.5 w gr.kat. I-II 46.7*0.5*0.26*2+14.7*2*0.26* RAZEM

14 144 KNR 2-31 d KNR 2-31 d ObrzeŜa betonowe o wy. 20x6 c na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą ce. 46.7*2+14.7* RAZEM Nawierzchnia Ŝwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 20 c (46.7*2+14.7*2)* RAZEM NNRNKB 231 Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej d gr. 6 i 8 c - ponad 50 eleentów/2 opaska wokół budynku STOPNICA BOISKO KNR k 147 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d Roboty ziene wykon.koparkai podsiębiernyi o poj.łyŝki w gr.kat.iv z transp.urobku saochod.saowyładowczyi na odległość 10 3 RAZEM *4* *22* RAZEM Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznie kaienny sortowany z 3 zagęszczenie echaniczny - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 c 0.3*4* RAZEM Nawierzchnia Ŝwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana echanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 c 14* RAZEM Nawierzchnia Ŝwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana echanicznie - kaŝdy dalszy 1 c grubość po zagęszczeniu Krotność = 5 14* RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z ŜuŜla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubość d po zagęszczeniu 12 c 14* RAZEM KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesny wzocnienie geowłókninai d układanyi sposobe ręczny 14* RAZEM KNR 2-02 Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podłoŝu gruntowy podsyp-ka d pod ławę betonową 0.1*0.3*22* RAZEM KNR 2-02 Ławy fundaentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 - z 3 d zastosowanie popy do betonu 0.3*0.2*22*2+14*2*0.2* *0.1*22*2-14*2*0.1* RAZEM ŁAWKI PRZY BOISKU DO SIATKÓWKI 155 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi d na odkład w gruncie kat.i-ii 0.23*20*3* RAZEM

15 156 KNR 2-01 d KNR 2-23 d KNR 2-37/ d.12 GEO KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-21 d KNR 2-23 d KNR 2-23 d KNR-W 2- d Ręczne wykopy ciągłe lub jaiste ze skarpai o szer.dna do 1.5 i 3 głębok.do 1.5 ze złoŝenie urobku na odkład (kat.gr.i-ii) 0.25*2.2*2.2* RAZEM Wykonanie podkładu z piasku 3 0.1*20*3* *0.1*0.25* RAZEM Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowy 3 podtorzu; tłuczeń (kliniec) dostarczany saochodai saowyładowczyi 0.2*20*3* *2.2*0.25* RAZEM Ławy fundaentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6-3 ręczne układanie betonu 0.25*6*2.2* RAZEM Ściany betonowe proste grubości 25 c wysokości do 3 - z zastosowanie popy do betonu 6*1.6* RAZEM Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych połaanych z pozostawienie przerw trawnikowych w odstępach c nawierzchnia z płyt aŝurowych 20* RAZEM MontaŜ eleentów prefabrykowanych Ŝelbetowych stopni schodów RAZEM MontaŜ listew siedzeń drewnianych 3*20* RAZEM Balustrady tarasowe z pochwyte stalowy RAZEM ŁAWKI PRZY KORTACH TENISOWYCH 165 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi d na odkład w gruncie kat.i-ii 0.23*20*3* RAZEM KNR 2-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jaiste ze skarpai o szer.dna do 1.5 i 3 d głębok.do 1.5 ze złoŝenie urobku na odkład (kat.gr.i-ii) 0.25*2.2*2.2* RAZEM KNR 2-23 d Wykonanie podkładu z piasku 3 0.1*20*3* *0.1*0.25* RAZEM

16 168 KNR 2-37/ d.13 GEO KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-21 d KNR 2-23 d KNR 2-23 d KNR-W 2- d Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowy podtorzu; tłuczeń (kliniec) dostarczany saochodai saowyładowczyi 3 0.2*20*3* *2.2*0.25* RAZEM Ławy fundaentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6-3 ręczne układanie betonu 0.25*6*2.2* RAZEM Ściany betonowe proste grubości 25 c wysokości do 3 - z zastosowanie popy do betonu 6*1.6* RAZEM Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych połaanych z pozostawienie przerw trawnikowych w odstępach c nawierzchnia z płyt aŝurowych 20* RAZEM MontaŜ eleentów prefabrykowanych Ŝelbetowych stopni schodów RAZEM MontaŜ listew siedzeń drewnianych 3*20* RAZEM Balustrady tarasowe z pochwyte stalowy RAZEM FUNDAMENTY POD BASEN 175 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi d na odkład w gruncie kat.i-ii 18.3*36.15* *( ) RAZEM KNR 2-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jaiste ze skarpai o szer.dna do 1.5 i 3 d głębok.do 1.5 ze złoŝenie urobku na odkład (kat.gr.i-ii) 0.1*(3.3* *12+2.3* * * * * * 6+2.9* * *5.7)+0.1*1.3*1.3*4+0.1*0.73* KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowy 3 RAZEM RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane na zino z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozioych na lepiku na zino - druga i następna warstwa RAZEM

17 180 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-37/ d.14 GEO KNR 9-11 d KNR 2-37/ d.14 GEO Ławy fundaentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 0,8 - z 3 zastosowanie popy do betonu 6.07*0.63* RAZEM Ławy fundaentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 1,3 - z 3 zastosowanie popy do betonu 1.2*5.7*1+1.15*1*12+1.2*5.7*1+1.3*24.31*1+6.57*1.3*1+1.3*22.59*1+1.2* *4*1.2 RAZEM Ławy fundaentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości ponad 1,3-3 z zastosowanie popy do betonu 3.2*2.7*1+3.2*2.2*1+1.73*1.73*1+2.8*6*1+3.57* RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t 0.15*( ) t RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane na zino z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa / RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane na zino z eulsji asfaltowej - druga i następna warstwa RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pionowe - wykonywane na zino z eulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 2*(34.95*2+17.1*2+1.2*4*2+6.07) RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pionowe - wykonywane na zino z eulsji asfaltowej - druga i następna warstwa RAZEM Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowy 3 podtorzu; tłuczeń (kliniec) dostarczany saochodai saowyładowczyi 0.2*(14.51* * *6-1.5* *1.2*4-2.05*1-2.05*1.5) RAZEM Separacja warstw gruntu z jednoczesny wzocnienie geowłókninai układanyi sposobe ręczny 89.62/ RAZEM Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowy 3 podtorzu; tłuczeń (kliniec) dostarczany saochodai saowyładowczyi 0.05* RAZEM FUNDAMENTY POD BRODZIK KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi na odkład w gruncie kat.i-ii 3.14*( )*( )* RAZEM d

18 192 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-37/ d.15 GEO KNR 9-11 d KNR 2-37/ d.15 GEO Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowy RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane na zino z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozioych na lepiku na zino - druga i następna warstwa RAZEM Płyty fundaentowe Ŝelbetowe - wzocnienia i Ŝebra szerokości 50 3 c - z zastosowanie popy do betonu 3.14*4.1*4.1* RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t 24.28*0.15 t RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane na zino z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane na zino z eulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 3.14*4.1* RAZEM Ławy fundaentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 1,3 - z 3 zastosowanie popy do betonu 3.14*4.1*4.1* *3.2*3.2* *3.4*3.4* *0.85* RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t 3.794*0.15 t RAZEM Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowy 3 podtorzu; tłuczeń (kliniec) dostarczany saochodai saowyładowczyi 3.14*3.2*3.2*( )/ RAZEM Separacja warstw gruntu z jednoczesny wzocnienie geowłókninai układanyi sposobe ręczny 3.14*3.4* RAZEM Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowy 3 podtorzu; tłuczeń (kliniec) dostarczany saochodai saowyładowczyi * RAZEM ALTANA

19 204 KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d d d.16 kalk. własna 214 d.16 kalk. własna 215 d.17 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 23 c 0.23*3.14*5* RAZEM Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 c 0.1*3.14*5* RAZEM Podsypka ceentowo-piaskowa z zagęszczenie echaniczny - 3 c grubość warstwy po zagęszczeniu 0.03*3.14*5* RAZEM Nawierzchnia z kostki kaiennej ciętej o wysokości 10 c na podsypce ceentowo-piaskowej 3.14*5* RAZEM Ława pod krawęŝniki betonowa z opore *2*5* RAZEM KrawęŜniki kaienne wystające o wyiarach 20x35 c na podsypce ceentowo-piaskowej palisada betonowa 3.14*2* RAZEM Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 c 0.2*2*3.14* RAZEM KrawęŜniki kaienne - dodatek za ustawienie na łukach o proieniu do RAZEM dostawa i ontaŝ altany drewnianej kpl 1 kpl dostawa i ontaŝ ławek drewnianych kpl 1 kpl grill ogrodowy dcostawa i ontaŝ kpl 1 kpl SKATE PARK KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 65 c RAZEM

20 216 KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 9-11 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 0-33 d KNR-W 2- d d.17 kalk. własna Podbudowa z kruszywa łaanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 c RAZEM Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 c RAZEM Separacja warstw gruntu z jednoczesny wzocnienie geowłókninai układanyi sposobe ręczny RAZEM Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowy 3 694* RAZEM Fundaenty pod aszyny - podłoŝe betonowe o grubości 15 c i pow. ponad z zastosowanie popy do betonu RAZEM Ława pod krawęŝniki betonowa z opore 3 ( )*0.1* RAZEM ObrzeŜa betonowe o wyiarach 30x8 c na podsypce ceentowo-piaskowej z wypełnienie spoin zaprawą ceentową na łukach o proieniu do RAZEM Wykonanie dylatacji przez ontaŝ taśy dylatacyjnej 30* RAZEM Wzocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych RAZEM dostawa i ontaŝ urządzeń Skate parku kpl 1 kpl ZJEśDZALNIA 226 d.18 kalk. własna Dostawa i ontaŝ zjeŝdzalni kpl 1 kpl KOMUNIKACJA

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLIGII ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL.. OCZAPOWSKIEGO 7 INWESTOR : UNIWERSYSTET WARMIŃSKO MAZURSKI BRANśA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) BIURO BUDOWLANE "ASKONA" ul. Tetajera 5a, 7-30 Szczecin tel. 487 59 6, ko. 608 / 46 4 33 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW I UMYWALNI DAMSKICH I MĘS- KICH W INTERNACIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.U.H.Indo Mieczysław Tkaczyk 80-297 Banino ul.ogrodowa5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213221-8 Roboy budowlane w zakresie budowy agazynów NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE 1 KNNR-W 3 Zabezpieczenie podłóg ebli i boazerii folią d.1 1013-01 2.20*2.05+1.50*1.80+0.75*1.75 8.52 SPP.

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

"IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02.

IZOTOP SERVICE Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02. "IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja onitoringu CCTV IP - odernizacja systeu ADRES INWESTYCJI : Budynek PKP S.A. przy ul. Dyrekcyjnej

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo