UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY Jana Kochanowskiego w Kielcach STUDIUM PRZYPADKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY Jana Kochanowskiego w Kielcach STUDIUM PRZYPADKU"

Transkrypt

1 INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Świętokrzyska Kielce tel fax STUDIUM PRZYPADKU Analiza dostępności produktów w celu zapewnienia płynności sprzedaŝy wykorzystanie narzędzi programu Excel mgr Anna Makowska O p r a c o w a n i e f i n a n s o w a n e z e ś r o d k ó w p r o j e k t u s y s t e m o w e g o Z a m a w i a n i e k s z t a ł c e n i a n a k i e r u n k a c h t e c h n i c z n y c h, m a t e m a t y c z n y c h i p r z y r o d n i c z y c h p i l o t a Ŝ r e a l i z o w a n e g o w r a m a c h P o d d z i a ł a n i a Z w i ę k s z e n i e l i c z b y a b s o l w e n t ó w k i e r u n k ó w o k l u c z o w y m z n a c z e n i u d l a g o s p o d a r k i o p a r t e j n a w i e d z y Strona 1

2 Wiele firm zarówno produkcyjnych jak i sprzedaŝowych w celu analizowania danych zgromadzone w wewnętrznym systemie obrabia je za pomocą programu Excel. Do sprzedaŝowo księgowych programów wprowadzane są małymi partiami dane ( np. ilości sprzedawanych produktów danej firmy, ceny do nich przypisane, klienci odbierający poszczególne zamówienia). Następnie wprowadzone wartości system przetrzymuje w postaci pierwotnej lub lekko przetworzonej ( np. sumuje pewne ilości, porządkuje dane według odpowiednich kryteriów, lub przedziałów czasowych). Takie informacje moŝna później wydobyć z systemu (czasami modyfikując je uprzednio w odpowiadający nam sposób). Niestety bazy danych które pozwalają na dowolne modyfikacje są kosztowne. Raczej równieŝ niemoŝliwe jest, aby wprowadzić wszystkie kryteria, jakie tylko zechcą pracownicy poszczególnych działów, do systemu i porównać róŝne rodzaje przetrzymywanych informacji. Bardzo często pracownicy firm muszą analizować dane dotyczące produkcji, sprzedaŝy, czy teŝ innych wartości, obrabiając poszczególne raporty wyciągnięte z wewnętrznych systemów własnoręcznie. Zazwyczaj dane moŝna wyeksportować do programu Excel i tam doprowadzić je do potrzebnej postaci ( porównać, wysegregować, policzyć średnie ilości, wartości itp.) uŝywając moŝliwości tego właśnie arkusza kalkulacyjnego. Dla lepszego przedstawienie sposobu przetwarzania danych na potrzeby firmy ( podejmowanie waŝnych decyzji mających wpływ czasami nawet na funkcjonowanie, bądź istnienie przedsiębiorstwa na rynku) omówimy jeden z przypadków pracy z wartościami, jakie moŝna wyciągnąć z wewnętrznych systemów fikcyjnego przedsiębiorstwa. Strona 2

3 Niewielka firma SUKCES produkuje i sprzedaje tapety ścienne, oraz wykończeniowe paski dekoracyjne. Produkcja towarów trwa okrągły rok, zaś moŝliwości fabryki są niezmienne. Jednak w sezonie letnim (miesiące lipiec i sierpień) sprzedaŝ nasila się w związku ze wzrostem ilości przeprowadzanych przez ludzi prac remontowo budowlanych. W celu zapewnienia odpowiednich ilości towaru dla chcących go kupić klientów krajowych, tworzone są tzw. rezerwacje. Jedna część asortymentu przeznaczona jest dla sprzedaŝy wewnątrz kraju (Rezerwacje Kraj), zaś inna dla eksportu (Rezerwacje Eksport). Jednak mimo tych zapobiegawczych działań czasami w sezonie występują braki niektórych artykułów. Dlatego teŝ dyrektor sprzedaŝy zlecił w dziale analiz wykonanie potrzebnego mu raportu w programie Excel. Kluczowymi klientami są odbiorcy Polscy, na Eksport dopiero firma rozpoczyna ekspansję. Chcąc uniknąć braków w sprzedaŝy wewnątrz kraju ( co za tym idzie zmniejszyć wysokość dochodów firmy) postanowił zlecić w dziale planowania produkcji wytwarzanie w miesiącach lipcu, oraz sierpniu tylko tych 20 produktów, które generują największy dochód dla firmy. Dział Planowania produkcji to miejsce, gdzie ustalana jest kolejność i ilość produkowanych towarów nie moŝna bowiem wszystkich produktów wytwarzać jednocześnie, bo ich paleta jest zbyt obszerna w porównaniu do moŝliwości produkcyjnych firmy, zaś wprowadzenie kolejnych linii kosztowane i nie potrzebne poza sezonem. Strona 3

4 Znając dostępne ilości magazynowe towarów Firmy SUKCES opracujemy w arkuszu Excel tabelę sprawdzającą, które z pośród TOP 20 ( czyli dwudziestu produktów przynoszących największy dochód - wyznaczymy je ze wszystkich 120) nie mają wystarczającego zapasu ( rezerwacje Kraj + wolne zapasy), aby zapewnić płynną sprzedaŝ na najbliŝsze dwa miesiące na rynku krajowym. Dostępne mamy następujące dane wyciągnięte w wewnętrznego systemu sprzedaŝy firmy SUKCES. Stany Magazynowe - ilości produktów dostępnych na magazynie, oraz jego podział na ( zapas całkowity, ilości zarezerwowane do sprzedaŝy w kraju, ilości zarezerwowane do sprzedaŝy na eksport, oraz wolne zapasy). Dodatkowo wyszczególniony jest podział na gatunki (pierwszy gatunek GAT.I - sprzedawany według obowiązującej z klientami umowy, drugi gatunek GAT II sprzedawany tylko na indywidualne, sporadyczne zamówienia, ale nadający się do uŝytku, oraz tzw. towary poza klasą GAT PK nie przeznaczone do sprzedaŝy, lecz do ponownego przerobu). Magazyn zlicza tapety w metrach, zaś paski dekoracyjne w sztukach ( ilość rolek) i w takich jednostkach przedstawia swoje dane. Historia sprzedaŝy wszystkich 110 produktów dane sprzedaŝy z pierwszych 2 kwartałów 2010 roku ( styczeń czerwiec 2010), uzyskane dochody, sprzedane ilości ( tylko w metrach ), osiągnięte przez nie średnie ceny sprzedaŝy, dla kaŝdej pozycji będzie widoczny wewnętrzny numer ID ( po którym towar jest identyfikowany wewnątrz firmy). Strona 4

5 Dane logistyczne towarów zestawienie w którym kaŝdemu produktowi przypisany jest wewnętrzny numer ID, kod kreskowy umieszczany na opakowaniu, oznaczenie logistycznych jednostek miary ( tapet - M metry, oraz dekoracji - SZT sztuki). Aby stworzyć tabelę odpowiednią dla powyŝszego zadania naleŝy uczynić następujące kroki. 1) Wartości sprzedaŝy wszystkich produktów z okresu styczeń czerwiec 2010 zsumować dla kaŝdego produktu osobno. 2) Posortować je w sposób malejący względem uzyskanych sumowaniem dochodów z ostatniego półrocza. Pierwsze 20 pozycji z uzyskanego zestawienia da nam TOP 20 pozycji dla których naleŝy przygotować wymaganą formatkę, gdyŝ to właśnie one przynoszą największy dochód. Uwaga! Nie naleŝy usuwać z tworzonych zestawień Ŝadnych danych, takich jak np. sprzedaŝ w metrach, czy kody produktów. Mogą bowiem być one niezbędne w dalszych krokach. 3) Z uzyskanego pliku naleŝy pozostawić widoczne tylko wymagane 20 artykułów. (Tutaj podczas wykładu zostały omówione funkcje: SUMA, kopiowanie za pomocą podwójnego kliknięcia w prawy dolny róg komórki, SORTOWANIE DANYCH, wstawianie wiersza, wstawianie kolumny, formatowanie, blokowanie komórek, oraz kilka innych podstawowych moŝliwości programu Excel ) Strona 5

6 4) W związku z tym, iŝ do Działu Planowania Produkcji będzie trzeba przekazać ilości metrów, jakie będziemy chcieli wyprodukować, kolumny z pozostałymi danymi moŝna ukryć. Uwaga! Nie zalecam usuwania kolumn ze zbędnymi danymi, które nie są w tym zadaniu potrzebne. W podejmowaniu decyzji w firmach produkcyjno sprzedaŝowych, tego tupu zestawienie moŝe się okazać przydatne równieŝ przy innych analizach. Lepiej mieć je ukryte, niŝ tworzyć ponownie, być moŝe w bardzo bliskim okresie czasu. 5) Zestawienie ma zapewnić dostęp produktów na najbliŝsze dwa miesiące sprzedaŝy. Musimy więc w kolejnej kolumnie obliczyć średnią miesięczną sprzedaŝ z ostatnich sześciu miesięcy i zwiększyć ją dwukrotnie. Jeśli sprzedaŝ któregoś z produktów w podziale na miesiące nie jest ciągła, lub rozpoczyna się dopiero od któregoś z dalszych miesięcy (takich jak kwiecień, bądź maj) trzeba taką pozycje potraktować indywidualnie. MoŜe to oznaczać, iŝ produkt został wprowadzony do gamy od niedawna i jest dobrze sprzedającą się nowością. Pracownicy znający działanie firmy, na pewno będą tego świadomi. Strona 6

7 Warto takŝe zainteresować się takimi towarami, w których sprzedaŝ jest wysoka, a w którymś z miesięcy zerowa. Takie anomalie łatwiej jest wykryć przeglądając dane w podziale na miesiące. Lecz juŝ po ustaleniu wysokości zapotrzebowań na dwumiesięczną sprzedaŝ moŝna komórki z miesiącami ukryć, nie będą juŝ one potrzebne. Obecnie nasza tabela będzie wyglądała następująco Strona 7

8 6) Następnym krokiem będzie zaciągnięcie do naszego pliku TOP 20 produktów ilości jakie są dostępne obecnie na magazynie. Aby formatka słuŝyła nam w przyszłości warto jest arkusz ze stanami magazynowymi dodać do naszego pliku Excel, a potem tylko te stany aktualizować. ( NaleŜy otworzyć obydwa pliki nasz z tworzoną formatką TOP 20 dostępność produktów ; plik Stany Magazynowe W pliku -2- klikamy prawym klawiszem na nazwę arkusza [ tutaj Stany mag. SUKCES ], wybieramy przenieś lub kopiuj, następnie oznaczamy opcję utwórz kopię i w liście rozwijanej do skoroszytu wybieramy plik -1 - po czym klikamy OK ) Strona 8

9 Mając juŝ obydwa pliki w jednym dokumencie Excel TOP 20 dostępność produktów, naleŝy wyszukać w pliku Stanów Magazynowych ilości tych które są w TOP 20. Ręczne szukanie danych byłoby uciąŝliwe zwłaszcza kiedy ilość produktów będzie znacznie większa, oraz ryzykowne, gdyŝ łatwo się wtedy pomylić. PosłuŜymy się funkcją programu Excel wyszukaj pionowo Uwaga! (Aby zastosować funkcję wyszukaj pionowo obydwie tabele muszą mieć element łączący je - szukana wartość w naszym przypadku jest to Kod produktu dla poszczególnych towarów. WaŜny jest równieŝ fakt iŝ dana którą chcemy zaimportować z wykazu stanów magazynowych do TOP 20 musi się znajdować na prawo od szukanej wartości W naszym przypadku pierwsza dana jest w 11 z kolei kolumnie zaś druga w 17) Strona 9

10 Dla pierwszego produktu ( Aronia Zielona) wpisujemy w pierwszej wolnej kolumnie Z, w wierszu w którym umieszczony jest indeks tego towaru ( wiersz 4) znak równości, po czym wybieramy funkcję wyszukaj pionowo. Pojawi nam się okienko funkcji. Tak jak w zamieszczonym powyŝej przykładowym oknie Excela. W szukanej wartości wpisujemy współrzędne komórki z indeksem ($B4 blokujemy tylko kolumnę, gdyŝ będziemy tą funkcję kopiowali dla pozostałych 19 artykułów z TOP 20). W tabela tablica zaznaczamy obszar stanów magazynowych ( to stąd chcemy zaczytać dane) zaczynając od kolumny z łączącym tabele indeksem ( ID produktu ), aŝ do tej z szukanymi danymi włącznie. W okienku Nr_indeksu_kolumny wpisujemy która z kolei kolumna licząc od początku zaznaczonego obszaru zawiera szukane dane ( u nas 11), zaś w ostatnim okienku cyfrę zero. Tak zastosowana funkcja wyszuka nam potrzebne dane ( kopiujemy ja w dół dla wszystkich TOP 20 artykułów. W powyŝszy sposób przypisujemy dane dotyczące rezerwacji dla Kraju, oraz wolnych zapasów ( ilości dostępnych ogólnie do sprzedaŝy) z pliku Stany magazynowe ( znajdującego się w arkuszu Stany mag. SUKCES). Do pliku tworzonego przez nas zostały wyszukane pionowo wartości dotyczące tylko pierwszego gatunku. Zrobiliśmy tak, gdyŝ według umowy firma sprzedaje GAT I. Strona 10

11 Tabela wygląda następująco 7) Kolejnym krokiem zadania będzie przeliczenie w przypadku dekoracji danych z kolumn Z", oraz AA na metry tak aby wszystkie wartości były w tej samej potrzebnej do zlecenia na produkcji jednostce, czyli w metrach. W tym celu musimy skorzystać z bazy pomocniczej o nazwie Dane logistyczne towarów Strona 11

12 Niestety w tabeli nie ma kolumny która pozycjom dotyczącym dekoracji przyporządkowuje ilości metrów w sztuce. MoŜna jednak zauwaŝyć Ŝe wymiar występuje w nazwie produktu. Wystarczy więc w kolumnie I wyciągnąć z nazwy liczbę opisującą potrzebną nam daną. Aby dokonać takiej operacji tylko dla dekoracji moŝna na przykład załoŝyć na tabelę filtr i wybrać w kolumnie C te z pośród towarów, które mają jako jednostkę miary sztuki. NaleŜy w tym celu w zakładce Dane kliknąć na ikonę filtra, a następnie w lejku przy jednostce miary zaznaczyć sztuki Uwaga! Warto pamiętać, aby przed dokonaniem tej operacji zatytułowane były wszystkie kolumny. W przeciwnym przypadku filtr będzie dostępny tylko na części kolumn. Strona 12

13 Mamy juŝ tabelę z wyodrębnionymi dekoracjami. Wszystkie dekoracje mają ilość metrów w rolce, zamieszczoną w postaci jednocyfrowej liczby na końcu nazwy. W wyodrębnieniu tej danej pomoŝe nam funkcja prawy. Jej składnia jest następująca : = prawy (B3; 1) B3 - współrzędne komórki z której wyciągamy daną; 1 liczba znaków nazwy które chcemy widzieć w nowej kolumnie. Otrzymujemy tabelę w poniŝszej postaci Strona 13

14 Rozwijamy filtr załoŝony na kolumnie C i mamy tabelę w której dekoracje mają wpisaną w kolumnie I ilość metrów zawartych w jednej sztuce ( rolce). Uwaga! Niestety dane wyciągnięte w kolumnie I nie są liczbą, lecz częścią tekstu. JeŜeli wykorzystamy je w jakimś działaniu, to wynikiem będzie komunikat błędu. NaleŜy więc w kolumnie I zaznaczyć dane, wkleić specjalnie tylko wartości, a następnie ponownie zaznaczyć je. Będziemy wtedy mieli moŝliwość przekonwertowania danych na liczbę jak poniŝej: Charakterystycznym dla odróŝnienia liczb od tekstu w programie Excel jest fakt, iŝ program ten wyrównuje tekst do lewej krawędzi komórki, zaś liczbę do prawej. - liczba - tekst Strona 14

15 Po przekonwertowaniu nasze dane są juŝ liczbą. 8) Powracamy do naszego pliku TOP 20 dostępność produktów i za pomocą poznanej wcześniej funkcji wyszukaj pionowo importujemy do kolumny uzyskane powyŝej wartości metrów w sztuce dekoracji. Tego typu dane nie ulegają z czasem zmianie. ( Chyba Ŝe zostanie dokonana zmiana w produkcji, lecz zdarza się to rzadko). Dlatego tez po zaimportowaniu danej, aby uniknąć popełnienia błędów pracując dalej z tabelą moŝemy wkleić dane specjalnie jako wartości. 9) W następnej kolumnie zsumujemy rezerwacje i wolne zapasy przeliczając przy dekoracjach sztuki na metry. Strona 15

16 Wygodnym będzie uŝycie tutaj funkcji jeŝeli Składnia jej jest następująca = jeŝeli ( warunek; wartość w przypadku gdy warunek jest spełniony PRAWDA; wartość w przypadku gdy warunek nie jest spełniony FAŁSZ) Zamiast wartości moŝna takŝe wpisać funkcję którą program ma przeliczać. W naszym przypadku będzie ona miała następującą postać: JeŜeli w kolumnie AB jest liczba zero ( co oznacza Ŝe produktem jest tapeta), to program tylko sumuje rezerwacje i zapasy; Strona 16

17 Jeśli zaś liczba z kolumny AB nie jest zerem ( co oznacza, Ŝe mamy do czynienia z dekoracją), wtedy Excel sumuje rezerwacje i zapasy przemnaŝając je uprzednio przez sprawdzaną liczbę czyli ilość metrów w jednej rolce dekoracji) Tak oto mamy juŝ wszystkie potrzebne nam dane, do przeanalizowania dostępności kluczowych 20 produktów z oferty sprzedaŝowej firmy SUKCES. NaleŜy je tylko porównać i odpowiednio sformatować, aby wszystko było przejrzyście przedstawione do analizy w wyniku której zostaną podjęte waŝne decyzje produkcyjne. 10) W ostatniej kolumnie naszego zestawienia porównujemy dane z kolumny AC z wartościami kolumny Y. PosłuŜy nam do tego zwykłe działanie odejmowania. Od łącznej ilości poszczególnych towarów dostępnych na magazynie ( Wolne zapasy + rezerwacje dla Polski) odejmujemy średnie zapotrzebowanie na 2 miesiące. Te z pośród TOP 20 produktów, dla których otrzymana wartość będzie niŝsza od zera, są zagroŝone wystąpieniem niedoborów. W zaleŝności od tego jak duŝa jest wartość poniŝej zera tym wcześniej firma powinna zaplanować produkcję danego towaru. Strona 17

18 11) Aby jednak otrzymane przez nas wartości były przejrzyste i łatwe w uŝytku, warto kluczową kolumnę AD dodatkowo sformatować warunkowo. Pozwala na to opcja formatowania warunkowego. Zastosowanie jej sprawi, iŝ automatycznie te z pośród wartości w kolumnie AD, które są mniejsze od zera będą np. zmieniały kolor czcionki na czerwony. NaleŜy więc zaznaczyć kolumnę AD, wejść do Narzędzi głównych, wybrać Formatowanie warunkowe, a następnie Reguły wyróŝniania komórek, i opcję która nas interesuje. Tak jak na załączonym poniŝej obrazie. Strona 18

19 Następnie w pojawiającym się na ekranie okienku wybieramy liczbę dla której komórki zawierające mniejsze wartości mają przybierać specjalny wygląd. W naszym przypadku będzie to liczba zero, zaś wybrane formatowanie komórki zmieni jej wypełnienie na jasnoróŝowe, oraz kolor czcionki na czerwony. Strona 19

20 Tak sporządzona tabela z danymi jest zgodna z oczekiwaniami. WaŜne jest takŝe, iŝ jedyna funkcja która aktualizuje dane zaczytuje je z tego samego pliku Excel. Mianowicie wyszukując pionowo po Kodzie produktu zaczytujemy z 2 arkusza wartości stanów magazynowych. Jak widać w omówionym przykładzie program Excel jest bardzo przydatny w wielu analizach i przyjemny w uŝytkowaniu. Strona 20

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip :: Trik 1. Analiza działania formuły krok po kroku :: Trik 2. Przejrzysty harmonogram zadań :: Trik 3. Dane w kolejności losowej :: Trik 4. Najszybszy sposób utworzenia kopii arkusza :: Trik 5. Szybka

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM Strona 1 / 10 1.1 Wniosek zbiorczy Moduł Wniosek zbiorczy pomoŝe Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złoŝyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia. Proszę

Bardziej szczegółowo

Generowanie tabel na podstawie pliku, utworzonego podczas poprzedniej aktualizacji baz danych oświatowych

Generowanie tabel na podstawie pliku, utworzonego podczas poprzedniej aktualizacji baz danych oświatowych Generowanie tabel na podstawie pliku, utworzonego podczas poprzedniej aktualizacji baz danych oświatowych Zadaniem programu SIO 3.0 jest zebranie danych ze szkół i placówek, funkcjonujących w systemie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS).

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). W programie FRAKTAL SAD++ istnieje moŝliwość automatycznego wczytywania danych z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MS Excel

Wprowadzenie do MS Excel Wprowadzenie do MS Excel Czym jest Excel? Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu programów nazywanych arkuszami kalkulacyjnymi. W

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły

Trik 1 Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły :: Trik 1. Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły :: Trik 2. Warunkowe podsumowanie z wielu kolumn :: Trik 3. Komunikaty o błędach niewidoczne na wydruku :: Trik 4. Wyliczanie wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla:

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: Przykład 1. Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: 24 miesięcy, 8 krajów, 5 kategorii produktów, 19 segmentów i 30 brandów. Tabela ta ma

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wartości sum częściowych nie są wyróŝnione

Rys. 1. Wartości sum częściowych nie są wyróŝnione :: Trik 1. WyróŜnienie kwot sum częściowych :: Trik 2. Dane w tabeli przestawnej pogrupowane tygodniami :: Trik 3. Hurtowa zamiana liczb rzymskich na arabskie :: Trik 4. Daty dni roboczych na osi wykresu

Bardziej szczegółowo

Tabele Przestawne Podstawy

Tabele Przestawne Podstawy Tabele Przestawne Podstawy Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabele Przestawne Podstawy.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Aby utworzyć tabelę przestawną należy ustawić aktywną komórkę na dowolnej komórce tabeli z danymi i wybrać z

Aby utworzyć tabelę przestawną należy ustawić aktywną komórkę na dowolnej komórce tabeli z danymi i wybrać z Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz jego sprzedaż

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA Niniejszy dokument przedstawia zasady przeprowadzania Inwentaryzacji w programie Integra. Przydatną funkcją jest moŝliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP POP 3.1 Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP Spis treści: 1. Jak poprawnie zainstalować program POP? 2 2. Pierwsze uruchomienie i konfiguracja. 8 3.

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 1. Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 2. Dostosowanie kolejności danych w tabeli przestawnej :: Trik 3. Wyznaczanie najmniejszej wartości z pominięciem liczb ujemnych :: Trik

Bardziej szczegółowo

MS Excel cz.1 funkcje zaawansowane

MS Excel cz.1 funkcje zaawansowane MS Excel cz.1 funkcje zaawansowane Spis zagadnień: Funkcje daty i czasu, dzięki którym możemy manipulować danymi typu data i czas i np. wstawić do arkusza aktualną datę. Funkcje warunkowe, które pozwalają

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Trik 1 WyróŜnianie najlepszych wyników sprzedaŝowych

Trik 1 WyróŜnianie najlepszych wyników sprzedaŝowych :: Trik 1. WyróŜnianie najlepszych wyników sprzedaŝowych :: Trik 2. Wygodniejsza praca z powiązanymi skoroszytami :: Trik 3. Poprawny zapis wartości czasu :: Trik 4. Szybka zmiana kryterium podsumowania

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie :: Trik 1. Hurtowe usuwanie niepotrzebnych nazw zakresów :: Trik 2. WyróŜnianie powtórzonych wartości w kolumnie :: Trik 3. Oznaczenie wierszy kolejnymi literami alfabetu :: Trik 4. Obliczanie dziennych

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Podsumowanie kwot występujących w co drugim wierszu

Trik 1 Podsumowanie kwot występujących w co drugim wierszu :: Trik 1. Podsumowanie kwot występujących w co drugim wierszu :: Trik 2. Rozmiar kolumny arkusza w milimetrach :: Trik 3. Blokada obszaru roboczego arkusza :: Trik 4. Dostęp do róŝnych skoroszytów za

Bardziej szczegółowo

1. Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn

1. Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn 1. Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn Aby schować jeden lub kilka wierszy lub kolumn, trzeba je najpierw zaznaczyć. Potem wybieramy polecenie Narzędzia główne Komórki

Bardziej szczegółowo

Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++

Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Przed rozpoczęciem programowania musimy zainstalować i przygotować kompilator. Spośród wielu dostępnych kompilatorów polecam aplikację Dev-C++, ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamówień

Instrukcja obsługi zamówień Instrukcja obsługi zamówień Spis treści:. Proces realizacji zamówienia tworzonego bezpośrednio w str.. Proces realizacji zamówienia stworzonego w programie aptecznym i wysłanego Internetem do. str. 8.

Bardziej szczegółowo

Serwis Członkowski Polskiej Izby Ubezpieczeń Instrukcja obsługi UŜytkownik

Serwis Członkowski Polskiej Izby Ubezpieczeń Instrukcja obsługi UŜytkownik Serwis Członkowski Polskiej Izby Ubezpieczeń Instrukcja obsługi UŜytkownik I SERWIS CZŁONKOWSKI Aby zalogować się do Serwisu Członkowskiego Polskiej Izby Ubezpieczeń naleŝy wejść na stronę główną PIU www.piu.org.pl

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Odchylenie procentowe w stosunku do minionego okresu

Trik 1 Odchylenie procentowe w stosunku do minionego okresu :: Trik 1. Odchylenie procentowe w stosunku do minionego okresu :: Trik 2. Obiekt tekstowy w arkuszu połączony ze źródłem :: Trik 3. Przenoszenie oznaczonych wierszy do innego arkusza :: Trik 4. Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

SERTUM moduł Oferty. Spis treści

SERTUM moduł Oferty. Spis treści SERTUM moduł Oferty Spis treści 1 Jak stworzyć nową ofertę?... 2 2 Jak przekazać dodatkowe informacje dla hurtowni, umoŝliwiające poprawną realizację zamówienia?.. 6 3 Jak automatycznie przekazywać zamówienia

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Rozliczanie z TU Kraków, grudzień 2008r. Rozliczanie z TU Pod pojęciem Rozliczenie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym będziemy rozumieć ogół

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Obsługa komputera. Paweł Kruk

Obsługa komputera. Paweł Kruk Obsługa komputera Paweł Kruk 1. Pisanie 2. Zarządzanie plikami 3. Obsługa poczty e-mail 4. Internet 5. Podstawowe funkcje w Windows 1. Pisanie Do pisania słuŝy program Word: Klikamy na niego (ikonę) myszką

Bardziej szczegółowo

inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza

inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza W ramach programu: Organizator: Wrocław 2012 Arkusz kalkulacyjny MS Excel Wstęp ARKUSZ KALKULACYJN - MS EXCEL Po zapoznaniu się z podstawami

Bardziej szczegółowo

Matematyka grupa Uruchom arkusz kalkulacyjny. 2. Wprowadź do arkusza kalkulacyjnego wartości znajdujące się w kolumnach A i B.

Matematyka grupa Uruchom arkusz kalkulacyjny. 2. Wprowadź do arkusza kalkulacyjnego wartości znajdujące się w kolumnach A i B. Zadanie nr 1 Matematyka grupa 2 Wykonaj poniższe czynności po kolei. 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny. 2. Wprowadź do arkusza kalkulacyjnego wartości znajdujące się w kolumnach A i B. A B 32 12 58 45 47

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn. Rozdział 2 Weryfikowanie poprawności wprowadzanych danych.

Rozdział 1 Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn. Rozdział 2 Weryfikowanie poprawności wprowadzanych danych. Excel - ćwiczenia 1 Rozdział 1 Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn Aby schować jeden lub kilka wierszy lub kolumn, trzeba je najpierw zaznaczyć. Potem wybiera się

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia

Instrukcja korzystania z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia Instrukcja korzystania z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia Po uruchomieniu dowolnej przeglądarki internetowej, naleŝy wpisać w jej pasek wyszukiwania (1) adres www.wup.lodz.pl a następnie nacisnąć

Bardziej szczegółowo

Adresowanie: względne, bezwzględne, mieszane

Adresowanie: względne, bezwzględne, mieszane Adresowanie: względne, bezwzględne, mieszane W arkuszu kalkulacyjnym stosuje się adresowanie nazywane równieŝ odwołaniem. Adresowanie polega na korzystaniu z danych umieszczonych w róŝnych miejscach arkusza.

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Cel wykładu. Dane w komórce. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3

Wykład 8. Cel wykładu. Dane w komórce. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 8 MS Excel formatowanie warunkowe Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania formatowania

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP

MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP Chcąc ułatwić publikację danych statystycznych na stronach WWW Urzędów Pracy prezentujemy Państwu moduł internetowej obsługi w/w danych. Moduł ten realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Przykład 4. (Tabela z Danymi Arkusz: Tabele Przestawne 1 ) (Przykład 2 wykonany Arkusz: Tabele Przestawne 5 )

Przykład 4. (Tabela z Danymi Arkusz: Tabele Przestawne 1 ) (Przykład 2 wykonany Arkusz: Tabele Przestawne 5 ) Przykład 4. (Tabela z Danymi Arkusz: Tabele Przestawne 1 ) (Przykład 2 wykonany Arkusz: Tabele Przestawne 5 ) W tym przykładzie będziemy kontynuować pracę na tabeli przestawnej utworzonej w przykładzie

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne 1. Uruchomić program Excel, utworzyć plik o nazwie Ćwiczenia_excel.xls, a następnie zapisać go na dysku D w swoim folderze. 2. Ćwiczenia wstępne Zaznaczyć pojedynczą

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr5 w Wodzisławiu Śląskim w roku szkolnym 2004/2005

Kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr5 w Wodzisławiu Śląskim w roku szkolnym 2004/2005 Kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr5 w Wodzisławiu Śląskim w roku szkolnym 2004/2005 Kurs z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter147/1_wygodne_formanty.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter147/1_wygodne_formanty.zip :: Trik 1. Obsługa rejestrów za pomocą pól wyboru :: Trik 2. Rozbudowa obliczeń w tabeli przestawnej :: Trik 3. Lista dat późniejszych o określoną liczbę miesięcy :: Trik 4. Przypisywanie cen do towarów

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Excela?

Jak korzystać z Excela? 1 Jak korzystać z Excela? 1. Dane liczbowe, wprowadzone (zaimportowane) do arkusza kalkulacyjnego w Excelu mogą przyjmować różne kategorie, np. ogólne, liczbowe, walutowe, księgowe, naukowe, itd. Jeśli

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Obsługa dokumentów Kraków, grudzień 2008r. Obsługa dokumentów Moduł zarządzania dokumentami umoŝliwia pełną obsługę dokumentów własnych

Bardziej szczegółowo

Formatowanie zawartości komórek

Formatowanie zawartości komórek Formatowanie zawartości komórek Formaty w arkuszu kalkulacyjnym są przypisane do komórek, a nie do zawartych w nich danych stanowią niezależny składnik komórek, który można kopiować bądź czyścić niezależnie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym S t r o n a 1 Bożena Ignatowska Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym Wprowadzenie W artykule zostaną omówione zagadnienia związane z wykorzystaniem funkcji tekstowych w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007

Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007 Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007 Klawisze skrótów... 1 Podstawowe funkcje... 2 Narzędzie Szukaj wyniku... 3 Aktywowanie dodatków... 4 Narzędzie Solver (dodatek)... 6 Narzędzie Tabela przestawna...

Bardziej szczegółowo

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie OpenOffice Calc - ćwiczenia I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym Program Calc słuŝy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umoŝliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE I FORMANTY MS EXCEL 1. TEORIA

FORMULARZE I FORMANTY MS EXCEL 1. TEORIA FORMULARZE I FORMANTY MS EXCEL 1. TEORIA Formanty formularza są prostsze w użyciu, gdyż nie wymagają pisania kodu w języku Visual Basic for Applications (VBA). Aby skorzystać z efektów działania konkretnego

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Dane umieszczone w oddzielnych zestawieniach

Rys. 1. Dane umieszczone w oddzielnych zestawieniach :: Trik 1. Wyszukiwanie danych w kilku tabelach jednocześnie :: Trik 2. Wygodna nawigacja po obszernych zakresach danych :: Trik 3. Szybka analiza bazy danych :: Trik 4. Wynik formuły i jej składnia w

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu

Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu Informacje podstawowe 1. Skoroszyt sprawozdania zawiera 9 arkuszy zatytułowanych kolejno: 1. Liczba bibliotek 2. Księgozbiory 3. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL ECDL zaawansowany, moduł EXCEL Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czas trwania szkolenia - 20h (3 dni szkoleniowe) Grupa- 10 osób Terminy - 18-20

Bardziej szczegółowo

Excel zadania sprawdzające 263

Excel zadania sprawdzające 263 Excel zadania sprawdzające 263 Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 Wpisać dane i wykonać odpowiednie obliczenia. Wykorzystać wbudowane funkcje Excela: SUMA oraz ŚREDNIA. Sformatować

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL- wprowadzanie danych.

MS EXCEL- wprowadzanie danych. MS EXCEL- wprowadzanie danych. Ćwiczenie 1. Zapoznaj się z elementami okna początkowego programu. Uruchom program Microsoft Excel i wskaż następujące elementy: pasek menu; paski narzędzi; pasek formuły;

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Mniejszy rozmiar skoroszytu dzięki kompresji grafiki

Trik 1 Mniejszy rozmiar skoroszytu dzięki kompresji grafiki :: Trik 1. Mniejszy rozmiar skoroszytu dzięki kompresji grafiki :: Trik 2. Hurtowe odkrywanie wierszy lub kolumn :: Trik 3. Kwoty mniejsze od średniej oznaczone kolorem :: Trik 4. Wygodne porównywanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw dodatkowych raportów nr II do programu MenedŜer Pojazdów PL+ Instrukcja Obsługi SoftwareProjekt 2008

Zestaw dodatkowych raportów nr II do programu MenedŜer Pojazdów PL+ Instrukcja Obsługi SoftwareProjekt 2008 Zestaw dodatkowych raportów nr II do programu MenedŜer Pojazdów PL+ SoftwareProjekt 2008 Pakiet dodatkowych raportów nr II stanowi rozszerzenie moŝliwości programu MenedŜer Pojazdów PL+ o cztery generatory

Bardziej szczegółowo

Wskazówki: 1. Proszę wypełnić dwie sąsiadujące komórki zgodne z zasadą ciągu, a następnie zaznaczyć komórki w następujący sposób:

Wskazówki: 1. Proszę wypełnić dwie sąsiadujące komórki zgodne z zasadą ciągu, a następnie zaznaczyć komórki w następujący sposób: Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami wprowadzania, przetwarzania i prezentacji danych z wykorzystaniem Excel 2010. Ms Excel umożliwia wprowadzanie, przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Makropolecenia w Excelu

Makropolecenia w Excelu Makropolecenia w Excelu Trochę teorii Makropolecenie w skrócie nazywane makro ma za zadanie automatyczne wykonanie powtarzających się po sobie określonych czynności. Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Informatyka w Zarządzaniu

Informatyka w Zarządzaniu F O R M U L A R Z E I F O R M A N T Y M S E X C E L Formanty formularza są prostsze w użyciu, gdyż nie wymagają pisania kodu w języku Visual Basic for Applications (VBA). Aby skorzystać z efektów działania

Bardziej szczegółowo

Excel z elementami VBA w firmie.

Excel z elementami VBA w firmie. Excel z elementami VBA w firmie. Autor: Sergiusz Flanczewski Wykorzystaj potencjał Excela, by Twoja firma odniosła sukces! Jak zaprząc dodatki Excela do tworzenia dokumentacji firmowej? Jak importować

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 1. Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 2. Czytelne formatowanie walutowe :: Trik 3. Optymalny układ wykresu punktowego :: Trik 4. Szybkie oznaczenie wszystkich komórek z formułami

Bardziej szczegółowo

Excel formuły i funkcje

Excel formuły i funkcje Excel formuły i funkcje Tworzenie prostych formuł w Excelu Aby przeprowadzić obliczenia w Excelu, tworzymy formuły. Każda formuła rozpoczyna się znakiem równości =, a w formułach zwykle używamy odwołania

Bardziej szczegółowo

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 1, ocena sprawdzianu (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobierz plik do pracy. W pracy należy wykonać obliczenia we wszystkich żółtych polach oraz utworzyć wykresy

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Przykład 1. (Arkusz: Sortowanie 1 )

Przykład 1. (Arkusz: Sortowanie 1 ) Przykład 1. (Arkusz: Sortowanie 1 ) W poniższej tabeli znajduje się 10 nazwisk pracowników pewnej firmy, ich miesięczna płaca oraz roczna premia jaką otrzymali. Osoby te chcielibyśmy posortować wg nazwisk

Bardziej szczegółowo

System magazynowy małego sklepu.

System magazynowy małego sklepu. System magazynowy małego sklepu. dokumentacja użytkownika. Mariusz Grabowski e-mail: mariosh@interia.pl Jabber ID: mariosh@jabber.autocom.pl Spis treści 1 Wstęp. 2 2 Przed uruchomieniem. 3 3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce. PROGRAM SZKOLENIA Excel w logistyce SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, pracują lub zarządzają działami sprzedaży lub logistyki, chcą zoptymalizować czas przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ

Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ Mariusz Jankowski autor strony internetowej poświęconej Excelowi i programowaniu w VBA; Bogdan Gilarski właściciel firmy szkoleniowej Perfect And Practical;

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo