Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 2 Piotr Kisiel*, Bo ena Zwoliñska**, Pawe³ Gara* Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw 1. Wprowadzenie Komputery od swoich najwczeœniejszych lat by³y wykorzystywane w przedsiêbiorstwach. Pocz¹tkowo s³u y³y do œledzenia transakcji finansowych, prowadzenia ksiêgowoœci i wspomagania gospodarki zasobami. Ostatnia dekada przynios³a znaczny rozwój w dziedzinie systemów informatycznych. Ze wzglêdu na olbrzymie obni enie kosztów sprzêtu i oprogramowania mo liwe sta³o siê wprowadzenie komputerów do coraz to mniejszych jednostek gospodarczych. W latach 60. i 70. na komputeryzacjê pozwoliæ mog³y sobie tylko najwiêksze firmy dysponuj¹ce du ymi œrodkami finansowymi. Obecnie firmy zatrudniaj¹ce tylko po parê osób wykorzystuj¹ profesjonalne aplikacje komputerowe. Wraz z wprowadzeniem na pocz¹tku lat 80. mikrokomputerów, których cena z roku na rok staje siê relatywnie coraz ni sza, iloœæ komputerów wykorzystywanych przez przedsiêbiorstwa gwa³townie wzros³a. Poci¹gnê³o to za sob¹ olbrzymi rozwój firm opracowuj¹cych oprogramowanie. Pojawia³y siê nowe narzêdzia, umo liwiaj¹ce nie tylko statystyczn¹ obróbkê danych, ale tak e, dziêki rozwojowi dzia³u informatyki zajmuj¹cego siê problemami Sztucznej Inteligencji, bardziej inteligentne wykorzystanie informacji (systemy doradcze Expert Systems). Obecnie wiele firm nie wyobra a sobie swojej przysz³ej dzia³alnoœci bez u ycia komputerów. Szczególnie kadry kierownicze, które codziennie stykaj¹ siê z olbrzymim nat³okiem informacji odczuwaj¹ coraz wiêksz¹ potrzebê efektywnego jej przetwarzania i wykorzystywania przy planowaniu nowych przedsiêwziêæ, opracowywaniu wyników finansowych, analizowaniu nowych mo liwoœci [1]. 2. System komputerowy ARETICS Zarz¹dzanie strumieniami materia³owymi obejmuje monitorowanie stanu magazynowego oraz sterowanie zaopatrzeniem zakup, sk³adowanie, przygotowanie, pakietowanie, * AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia³ In ynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Wytwarzania ** Podkarpacka Szko³a Wy sza im. b³. ks. W³adys³awa Findysza, Wydzia³ Ekonomii i Transportu 229

2 230 Piotr Kisiel, Bo ena Zwoliñska, Pawe³ Gara wydawanie i kontrola poborów materia³u. Ka dy u ytkownik Aretics Maintenance po zalogowaniu dostaje swój w³asny profil (rys. 1), który mo e sam dostosowaæ wed³ug w³asnych preferencji. Sam wybiera zakres przedstawiania danych. W ten sposób ma pod rêk¹ zawsze te informacje i te funkcje, których u ywa najczêœciej. Nawet u ytkownicy niemaj¹cy doœwiadczenia w pracy z komputerem s¹ w stanie sprawnie u ywaæ tego oprogramowania. Nie s¹ potrzebne adne wstêpne umiejêtnoœci. System jest zbudowany tak, eby wszyscy bez problemu mogli u ywaæ tych funkcji, których potrzebuj¹ [2]. Magazyn czêœci zamiennych i materia³ów potrzebnych do utrzymania ruchu najczêœciej wyodrêbnia siê z gospodarki materia³owej firmy i zarz¹dza oddzielnie w ramach systemu ARETICS. Robi siê to z wielu powodów. Po pierwsze, czêœci zamienne musz¹ byæ powi¹zane z urz¹dzeniami, do których s¹ stosowane, a te s¹ administrowane przez system ARETICS. Powi¹zanie takie umo liwia pokazanie na karcie ka dego urz¹dzenia, jakie czêœci pasuj¹ce do niego s¹ w magazynie, a na kartach poszczególnych czêœci, do jakich maszyn one pasuj¹. To znacznie u³atwia i skraca planowanie prac [2]. Po drugie, gospodarka materia³owa jest w systemie ARETICS skoordynowana z harmonogramem prac utrzymania ruchu. Czêœci zapasowe s¹ powi¹zane z poszczególnymi zadaniami tak, aby wszystkie czêœci wg listy materia³owej mog³y byæ zakupione i dostarczone we w³aœciwym czasie. Po trzecie, mimo e mamy mnóstwo czêœci w magazynie, to zawsze brakuje tego, czego w³aœnie w danej chwili potrzebujemy. ARETICS pozwala na œwiadom¹, systematyczn¹ pracê nad ustaleniem, co powinniœmy mieæ w magazynie i w jakich iloœciach. Œledzenie historii zu ycia, poprzez poszczególne obiekty lub wykonane na nich zadania w zestawieniu z analiz¹ kosztów magazynowania, kosztów dostaw ekspresowych oraz konsekwencji wyd³u enia czasu naprawy (straty produkcji, jakoœci itd.) pozwala na optymalizacjê zapasów. W systemie ARETICS ka dy artyku³ ma numer identyfikacyjny i przypisany kod kreskowy [2]. Na karcie magazynowej (rys. 1) podane jest miejsce w magazynie, opis i rysunek lub zdjêcie, saldo, punkt ponownego zamówienia, ustalona wielkoœæ zamówienia i czas realizacji, kategoria, typ, rodzaj kosztów (jeœli inny ni dla typu artyku³u), cena, producenci i dostawcy (ka dy artyku³ mo e mieæ wielu producentów i dostawców), odnoœniki do rysunków i dostêpnej dokumentacji. U ytkownik mo e te w razie potrzeby definiowaæ w³asne atrybuty dla poszczególnych typów artyku³ów. Karta magazynowa pozwala na indywidualn¹ konfiguracjê ka dego artyku³u na przyk³ad zakaz poborów prowadz¹cych do negatywnego salda lub ustawianie poborów w kolejkê w oczekiwaniu na dostawê. Mo liwe jest ustawienie automatycznego pobrania materia³u poprzez zaplanowane zadania, lub zezwolenie jedynie na manualne pobory [2]. ARETICS pozwala na stosowanie praktycznie wszystkich znanych modeli sterowania magazynem. Obs³uga dostaw przewiduje przyjmowanie dostaw na podstawie zamówienia, bez zamówienia, dostaw czêœciowych oraz dostaw koñcowych. Zamówienia mog¹ byæ generowane manualnie lub automatycznie, na podstawie sald oraz zadañ w harmonogramie.

3 Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej ARETICS wspiera œledzenie przebiegu zamówieñ oraz ich koordynacjê i ma równie wbudowane wsparcie dla przeprowadzania inwentaryzacji. Karta magazynowa daje szerokie mo liwoœci przeszukiwania mo liwoœæ podgl¹du zarezerwowanych materia³ów do zaplanowanych zadañ, kolejki po dany artyku³ w wypadku niedoboru, ca³¹ historiê zakupów (daty zamówieñ, daty dostaw), czy te historiê pobrañ z rozbiciem na poszczególnych pracowników. Rys. 1. G³ówny ekran programu Aretics Maintenance [2] 3. Pakiet WizCount Jest to zintegrowany system klasy ERP do zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, który jest kompletnym rozwi¹zaniem informatycznym zaspokajaj¹cym potrzeby firm dzia³aj¹cych w ró nych obszarach rynku (handel, us³ugi, produkcja, serwis). Sk³ada siê z kilkunastu modu³ów. Wszystkie modu³y, z których system jest zbudowany, mog¹ funkcjonowaæ samodzielnie lub w korelacji z pozosta³ymi, tworz¹c zintegrowan¹ ca³oœæ. Jednym z nich jest modu³ do zarz¹dzania magazynem i planowaniem zakupów, jak równie do zarz¹dzaniem naprawami i serwisem. Podstawowe funkcje znajduj¹ siê przy poszczególnych modu³ach.

4 232 Piotr Kisiel, Bo ena Zwoliñska, Pawe³ Gara Zarz¹dzanie gospodark¹ magazynow¹: Optymalizacja stanu magazynowego oprócz standardowego zamawiania towarów na magazyn (gdzie program sprawdza, które pozycje znajduj¹ siê poni ej okreœlonego poziomu) WizCount zawiera unikalny system oparty na algorytmie badañ operacyjnych do optymalizacji zamówieñ od dostawców, który oblicza dla ka dego towaru, kiedy powinien zostaæ zamówiony, od którego dostawcy i w jakiej iloœci. Zarz¹dzanie wieloma magazynami. Przenoszenie towarów pomiêdzy magazynami. Podzia³ magazynu na strefy i obszary magazynowe. Funkcja œledzenia salda zapasów i magazynów (rys. 2). Automatyczna aktualizacja cen towarów w magazynach lub zestawieniach magazynowych. Aktualizacja stanów magazynowych poprzez inne dokumenty ni faktury zakupowe czy sprzeda owe, tj. wejœcie ogólne, wyjœcie ogólne, bilans otwarcia. Inwentaryzacja. Aktualizacja wartoœci stanów magazynowych po inwentaryzacji. Rys. 2. Widok okna stanów zapasów [3] Okreœlanie zysku na danym towarze wg ostatniej ceny zakupu, wartoœci zapasów lub kalkulacji kosztów produkcji. Planowanie zakupów [3]: Analiza poziomu zapasów oraz iloœci sprzedanego towaru w danym okresie.

5 Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej Œledzenie historii zakupów (rodzaj towaru, iloœæ, dostawca). Raporty umo liwiaj¹ce planowanie zakupów, kiedy zamówiæ towar, od jakiego dostawcy i w jakiej iloœci. Generowanie zamówienia towaru na podstawie raportu planowania zakupu (rys. 3). Kontrola zamówieñ niezrealizowanych (otwartych) pliki tymczasowe. Poprawianie zamówienia iloœci lub dostawcy przed ostatecznym wykonaniem. Fakturowanie na podstawie wykonanego zamówienia. Zbiorcze generowanie zestawieñ z podzia³em na dostawców. Rys. 3. Widok okna zakupów [3] Zarz¹dzanie remontami i serwisem [3]: Obs³uguje wszystkie procesy zwi¹zane z naprawami i serwisem, zachowuj¹c historiê ka dej naprawionej pozycji, wystawia zlecenia, zarz¹dza czasem naprawy, czêœciami zamiennymi oraz pracami wykonanymi przez podwykonawców. Obs³uga napraw i konserwacji urz¹dzeñ oraz przyrz¹dów. Mo liwoœæ skojarzenia towarów u ywanych przy wykonywanej naprawie z pozycjami pracy koniecznymi do wykonania naprawy wprowadzenie wszystkich pozycji materia³ów i robocizny dla standardowych napraw jest mo liwe za pomoc¹ jednego klikniêcia. Rozró nianie napraw gwarancyjnych, czêœciowo gwarancyjnych i w pe³ni odp³atnych. Rozró nienie pozycji pracy na godziny i rycza³t. Przechowywanie historii ka dej naprawionej czêœci, wystawianie zlecenia pracy. Zarz¹dzanie czasem naprawy (WizCount uwzglêdnia godzinê rozpoczêcia i zakoñczenia pracy, a gdy klient jest rozliczany zgodnie ze stawk¹ rycza³tow¹, mo na do niej dodaæ tak e dane i iloœci).

6 234 Piotr Kisiel, Bo ena Zwoliñska, Pawe³ Gara Zarz¹dzanie czêœciami zamiennymi wykorzystywanymi w naprawie oraz pracami wykonanymi przez podwykonawców. Zarz¹dzanie numerami seryjnymi WizCount rejestruje towar z numerem seryjnym sprzedany ka demu klientowi (za pomoc¹ jednego przycisku mo na zobaczyæ wszystkie towary sprzedane danemu klientowi i odnaleÿæ towar przyniesiony do naprawy). Mo liwoœæ okreœlenia z góry bud etu na naprawê oraz kontrolowania bud etu (ograniczenie kosztu napraw uwzglêdnionych w umowie) oraz godzin pracy (ograniczenie wielkoœci, która uwzglêdnia wszystkie godziny przepracowane zgodnie z umow¹). Dodatkowe ograniczenia lokalizacja serwisu, czas reakcji, szczegó³y. Automatyczne generowanie listy podzespo³ów wchodz¹cych w sk³ad danego towaru z podaniem takich szczegó³ów jak m.in.: seria towaru, gwarancja, nr kontraktu, itp. Dowolne fakturowanie zleceñ serwisowych mo liwe jest wystawianie faktur dla pojedynczej naprawy lub wystawianie faktury zbiorczej obejmuj¹cej obci¹ enia dla klientów, np. po zakoñczeniu miesi¹ca dla zleceñ pracy utworzonych w ci¹gu miesi¹ca. 4. Pakiet komputerowy MAGAZYNIER System zarz¹dzania magazynem MAGAZYNIER to kompleksowe (oprogramowanie, urz¹dzenia, us³ugi i serwis) rozwi¹zanie informatyczne wspieraj¹ce operacje magazynowe oraz optymalizuj¹ce wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Rozwi¹zanie dedykowane jest dla przedsiêbiorstw handlowych, produkcyjnych i us³ugowych dowolnej wielkoœci, charakteryzuj¹cych siê du ym asortymentem towarów przechowywanym w magazynach. System umo liwia pracê on-line/off-line firmom wielomagazynowym, posiadaj¹cym skomplikowan¹ strukturê uprawnieñ. Oprogramowanie mo e byæ zintegrowane z dowolnym systemem klasy ERP i znacz¹co podnieœæ efektywnoœæ i niezawodnoœæ wbudowanych elementów gospodarki magazynowej. Elastyczna konfiguracja zapewnia dostosowanie systemu do indywidualnych wymagañ klienta. Program MAGAZYNIER wspiera zarz¹dzanie funkcjonowania magazynu od przyjêcia towaru i jego lokalizacji na magazynie, poprzez odwzorowanie ruchów w ramach procesów handlowych i/lub produkcyjnych i wydañ, a po dostarczenie szczegó³owych i aktualnych danych o zdarzeniach na magazynach osobom odpowiedzialnym. Usprawnia procesy przyjêcia towarów zdefiniowane w dowolnym systemie ERP, obs³uguje nadawanie alfanumerycznych kodów towarowych, jak równie zarz¹dza przydzielaniem i czyszczeniem kodów EAN. Optymalizacja wydañ towarowych wzbogacona jest m.in. o mo liwoœæ pakowania towarów w paczki oznaczone w³asnym kodem kreskowym. Mechanizmy po³o- enia na magazynie usprawniaj¹ prawid³owe wykorzystanie przestrzeni magazynowej i optymalizuj¹ pracê magazynierów. Elementy funkcjonalne inwentaryzacji pomagaj¹ w œledzeniu rzeczywistego stanu asortymentu na magazynach. Oprogramowanie przeznaczone jest g³ównie dla pracowników magazynowych, wspó³pracuje z terminalami przenoœnymi.

7 Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej System Magazynier sk³ada siê z trzech g³ównych modu³ów: Modu³ Przyjêæ wspiera pracê pracownika od momentu otrzymania towaru poprzez jego identyfikacjê, oznakowanie, ustalenie w³aœciwego miejsca po³o enia a po ewidencjê rzeczywistego miejsca sk³adowania. Modu³ Wydañ organizujê prace zwi¹zane z przygotowaniem towaru do wysy³ki, od przygotowania dok³adnej listy towarów do wydania, przez wskazanie w³aœciwego miejsca towaru na magazynie i identyfikacji odpowiedniej dostawy a po weryfikacjê przygotowania materia³ów wed³ug zapotrzebowania. Dodatkowa obs³uga pakowania usprawnia proces za³adunku oraz przesuniêæ miêdzymagazynowych. Modu³ Inwentaryzacji oferuje przeprowadzenie inwentaryzacji zarówno ca³oœciowej jak i czêœciowej z dok³adnoœci¹ do gniazd rega³owych, co umo liwia remanent w dowolnym momencie bez koniecznoœci blokowania magazynu. Zaawansowane mechanizmy kontrolne eliminuj¹ b³êdy powsta³e podczas tradycyjnego procesu inwentaryzacji. 5. System ScanTag Rozwi¹zaniem wiêkszoœci problemów magazynowych jest zintegrowany System Zarz¹dzania Magazynem ScanTag.WMS, który pozwala osi¹gn¹æ wysok¹ efektywnoœæ dzia³ania magazynu poprzez optymalizacjê procesów magazynowych. Filozofia tego rozwi¹zania oparta jest na trzech elementach, które pozwalaj¹ zredukowaæ iloœæ b³êdów do minimum i zwiêkszyæ wydajnoœæ pracy w magazynie [4]: Optymalne procesy magazynowe w tym rozwi¹zaniu zosta³y zaimplementowane wszystkie najlepsze praktyki zarz¹dzania magazynowym pocz¹wszy od przyjêcia towarów na magazyn, poprzez ich przechowywanie a po kompletacje i wysy³kê. Automatyczna identyfikacja towarów wszystkie towary oznaczone s¹ elementami pozwalaj¹cymi na ich automatyczn¹ identyfikacjê na ka dym etapie ³añcucha dostaw, co pozwala na ca³kowite wyeliminowanie b³êdów wynikaj¹cych z niew³aœciwej identyfikacji towarów przez pracowników Mobilni pracownicy wszyscy pracownicy w magazynie wyposa eni s¹ w terminale radiowe, dziêki którym otrzymuj¹ na bie ¹co wszelkie istotne informacje oraz potwierdzaj¹ wykonane przez siebie prace. Wykorzystanie ScanTag.WMS w magazynie niesie ze sob¹ nastêpuj¹ce korzyœci [4]: Automatyzacja procesów magazynowych. Kierowane przez system procesy rozlokowywania towarów w magazynie z uwzglêdnieniem klasyfikacji ABC oraz grup towarowych oraz kompletacji. Optymalizacja wykorzystanie przestrzeni w magazynie. Optymalizacja tras pokonywanych przez pracowników. Eliminacja pracy anonimowej.

8 236 Piotr Kisiel, Bo ena Zwoliñska, Pawe³ Gara Obliczanie efektywnoœci pracowników na podstawie wielu kryteriów. Pe³na kontrola nad towarami znajduj¹cymi siê w magazynie (iloœci, partie, daty przydatnoœci, lokalizacje). Wdro enie standardów logistycznych etykieta logistyczna. Eliminacja dokumentów papierowych (PZ i WZ). Automatyczny wydruk listów przewozowych dla wiêkszoœci firm spedycyjnych. Korzyœci te nios¹ ze sob¹ wymierne finansowo zyski dla firmy. W zale noœci od bie ¹cej efektywnoœci wykorzystania zasobów ludzkich, skomplikowania procesów magazynowych i wielkoœci magazynu, wdro enie ScanTag.WMS pozwala na uzyskanie nawet do 50% wiêkszej efektywnoœci pracy w magazynie i wyeliminowaæ do 95% b³êdów powstaj¹cych w wyniku z³ej identyfikacji towarów (kompletacja, kontrola). ScanTag.FA jest rozwi¹zaniem informatycznym przeznaczonym do œledzenia i zarz¹dzania œrodkami trwa³ymi, niskocennymi oraz wartoœciami niematerialnymi, prawnymi w organizacji. Dziêki scentralizowanej, sieciowej architekturze i zastosowaniu kodów kreskowych do oznaczania œrodków trwa³ych oraz wykorzystaniu przenoœnych terminali system jest w stanie efektywnie zarz¹dzaæ mieniem w organizacjach o dowolnej strukturze organizacyjnej oraz iloœci œrodków trwa³ych. System zosta³ zaprojektowany na bazie najlepszych praktyk zarz¹dzania mieniem. Intuicyjny interfejs u ytkownika pozwala dzia³om administruj¹cym w bardzo szybki sposób identyfikowaæ œrodki trwa³e, ich lokalizacjê oraz przypisanie do osoby. Wykorzystanie terminali przenoœnych i automatycznej identyfikacji opartej o kody kreskowe praktycznie ca³kowicie redukuje b³êdy oraz pozwala znacz¹co zaoszczêdziæ czas [4]. 6. Podsumowanie Obecnie rynek jest coraz bardziej wymagaj¹cy pod wzglêdem jakoœci i terminowoœci dostaw. Aby móc zapewniæ wysok¹ jakoœæ i dotrzymywaæ ustalonych terminów dostaw, niezbêdna jest ci¹g³a kontrola i szybka reakcja w razie wyst¹pienia jakichkolwiek problemów. Z obserwacji kilku ostatnich lat zauwa yæ mo na, e coraz czêœciej przedsiêbiorstwa wdra aj¹ aplikacje komputerowe pozwalaj¹ce na efektywniejsze wykorzystanie magazynów i racjonalniejsz¹ politykê zakupów. W odpowiedzi na zapotrzebowanie wystêpuj¹ce na rynku oprogramowania dedykowanego tym w³aœnie celom powsta³o wiele aplikacji informatycznych. Literatura [1] Komputerowe wspomaganie zarz¹dzania magazynem. PC Busines, Warszawa [2] Stan na dzieñ [3] Materia³y reklamowe dostarczone przez firmê WizSoft, [4] Stan na dzieñ

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości Mając na uwadze unikalne potrzeby jednostek, których celem jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, opracowaliśmy pakiet oprogramowania wspomagający

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS XPRIMER.APS Planowanie produkcji i harmonogramowanie zleceñ produkcyjnych jest procesem z³o onym, wymagaj¹cym du ego doœwiadczenia i wiedzy, w szczególnoœci z zakresu optymalizacji procesów i zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania Spis treści Spis ilustracji Spis tabel Podziękowania Wstęp XI XV XVII XIX 1. Rola magazynu 1 Wprowadzenie 1 Rodzaje operacji magazynowych 3 Dlaczego składujemy towar? 9 Lokalizacja magazynu 12 Dość magazynów

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem 2012.09.28 Inteligentne zarządzanie majątkiem Inteligentne zarządzanie majątkiem Potrzeby instytucji finansowych 2012.09.28 2 SmartMedia Ewidencja majątku Jaki majątek posiadam? Ile jest wart? Kto jest

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE KOMPUTEROWE SYSTEMY WYKORZYSTYWANE W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ

WYBRANE KOMPUTEROWE SYSTEMY WYKORZYSTYWANE W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ Magazyny, Zarządzanie komputerowej KISIEL Piotr 1 WYBRANE KOMPUTEROWE SYSTEMY WYKORZYSTYWANE W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W artykule przedstawiono wybrane systemy komputerowe spotykane na rynku słuŝące do

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Strona 1 z 5 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Plan kont wykaz kont oraz zasady ewidencji

Plan kont wykaz kont oraz zasady ewidencji ZA CZNK NR 2 Plan wykaz oraz zasady ewidencji Ewa Waliñska, Agnieszka Czajor SPS TREŒC 1. Przyk³adowy plan wykaz syntetycznych i analitycznych... 2301 A. Konta zespo³u 0 Aktywa trwa³e... 2302 a. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016 MANIFEST 2015.4.1 06.04.2016 Uwagi ogólne: W celu poprawnego działania programów należy zaktualizować wszystkie składniki systemu do wersji 2015.4.1. W zależności od systemu operacyjnego należy doinstalować

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o.

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Realizacja projektu wdro eniowego przebieg³a wzorcowo. Na ka dym etapie wdro enia wszystko by³o przewidywalne i jasne, a proces przejœcia na nowy system

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP200 Rzeczpospolita Polska Urz¹d Zamówieñ Publicznych Al. Szucha 2/4, 00582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesy³anie og³oszeñ online: http://www.uzp.gov.pl OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy.

Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy. Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy. Twój inteligentny system grzewczy Inteligentny system grzewczy to w pełni zautomatyzowany system sterowania i monitoringu ogrzewania

Bardziej szczegółowo

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH wykorzystaj moc multimediów! System Editems to inteligentne rozwiązanie stworzone z myślą o Klientach poszukujących innowacyjnych, eleganckich i elastycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw ZAKRES TREŚCI PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI STRUKTURA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI 2 3 4 5 Istota i przedmiot rachunkowości Struktura rachunkowości Zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

System gastronomiczny izzyrest

System gastronomiczny izzyrest System gastronomiczny izzyrest Zasady licencjonowania: Ilość licencji to maksymalna ilość jednocześnie pracujących programów tj. równocześnie podłączonych do bazy danych np. mając zakupioną licencję na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ

SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ Spedimex Sp.z o.o. Rok za o enia: 1993r. Otwarcie pierwszego Terminalu Tekstylnego: 1999r. Otwarcie drugiego Terminalu Tekstynego: 2005r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Logowanie Aby zalogować się do platformy zakupowej VECTOR należy otworzyć naszą stronę internetową i wejść na zakładkę Sklep internetowy Twój

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku

Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku 2016-05-02 Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku Lębork, 6 maja 2015 Zapytanie ofertowe Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS

ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS SYSTEM MAGAZYNIER JEST PRODUKTEM DEDYKOWANYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH OPROGRAMOWANIE ERP COMARCH CDN XL. JEST TO KOM- PLEKSOWE ROZWIĄZANIE INFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna

Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna Zadanie nr 1: Modernizacja części technologicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani CZĘŚĆ III WYKAZ CEN 2 WYKAZ CEN (PODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Informacja dodatkowa za 2012 rok I 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1154 Cena netto 1 299,00

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inŝ. Warnicki Wojciech niezaleŝny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych Zamawiający: GETIN LEASING SA

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników.

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) dla Zamawiającego w ramach projektu realizowanego przez przedsiębiorcę: Modernizacja magazynu

Bardziej szczegółowo