REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI W WARSZAWIE Podstawa prawna Na podstawie ustawy z r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 4, poz. 27 z póź. zm.), art.9 oraz art.28 ustawy z r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z póź. zm. z 2001 r.), ustawy z r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85 z1994r. poz.388 z póź. zm przepisów Kodeksu Cywilnego oraz statutu Spółdzielni tworzy się regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali w spółdzielni. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin ustala zasady podziału kosztów ponoszonych przez SM Przyczółek Grochowski oraz zasady ustalania opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz lokali o innym przeznaczeniu przez członków Spółdzielni, właścicieli niebędących członkami spółdzielni, osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu i najemców. 2. Regulamin obejmuje gospodarkę zasobami mieszkaniowymi lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz lokali o innym przeznaczeniu. 3. W oparciu o niniejszy regulamin sporządza się plan finansowo -gospodarczy, który jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i statutu. 2. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu i niniejszego regulaminu. 3. Członkowie spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni. 4. Właściciele lokali nie będący członkami spółdzielni oraz osoby, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, nie będący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz w innych kosztach zarządu tymi nieruchomościami na takich samych zasadach jak 1

2 członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 5. Obowiązek ponoszenia opłat, o którym mowa w ust. 1-4 w stosunku do osoby, która wygrała przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności, powstaje z dniem postawienia lokalu przez spółdzielnię do dyspozycji osoby choćby faktycznie wydanie lokalu przez spółdzielnię nastąpiło w terminie późniejszym, 6. Obowiązek ponoszenia opłat, o którym mowa w ust. 1-4 ustaje z dniem opróżnienia lokalu i przekazania kluczy spółdzielni. O dacie postawienia lokalu do dyspozycji spółdzielni należy powiadomić pisemnie przed tą datą. 7. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. 8. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości (fundusz remontowy)w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. 9. W razie wyodrębnienia własności lokali, właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. 10. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 11. Jeżeli część pomieszczeń ogólnego użytku oraz wspólnej powierzchni w danej nieruchomości jest udostępniona czasowo do wyłącznego korzystania przez daną osobę (najem pomieszczenia lub wspólnej powierzchni), to osoba ta obowiązana jest wnosić z tego tytułu comiesięczną należność w wysokości określonej w umowie. Należność ta jest pożytkiem uzyskanym z nieruchomości wspólnej. 12. Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali nie wyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. 13. Do wyznaczenia stosunku, o którym mowa w ust. 10, niezbędne jest określenie, oddzielnie dla każdego samodzielnego lokalu, jego powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń do niego przynależnych. 14. Jeżeli nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, stanowi grunt zabudowany kilkoma budynkami, udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. 15. W wypadku gdy na podstawie jednej czynności prawnej dokonanej przez właściciela lub przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości następuje wyodrębnienie wszystkich lokali, wysokość udziałów, o których mowa w ust. 12, określają odpowiednio w umowie właściciel lub współwłaściciele. 16. O zmianie wysokości opłat niezależnych od spółdzielni, Spółdzielnia zawiadamia członków spółdzielni, właścicieli niebędących członkami spółdzielni oraz osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat 2

3 wymaga uzasadnienia na piśmie. 17. O zmianie wysokości opłat zależnych od spółdzielni, Spółdzielnia zawiadamia członków spółdzielni, właścicieli niebędących członkami spółdzielni oraz osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu,, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie. 18. Jeżeli w ciągu roku następują uzasadnione zmiany mające wpływ na wysokość kosztów, dokonywana jest korekta nakładów oraz wysokości opłat za używanie lokali na zasadach oraz terminach wynikających z niniejszego regulaminu. 19. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni zwiększa odpowiednio koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości lub przychody tej gospodarki w roku następnym. 20. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni. Zasady jego tworzenia i gospodarowania określa oddzielny regulamin. 21. Spółdzielnia dysponuje następującymi nieruchomościami : działki w m 2 Obręb Nr działki Położenie Powierzchnia działki KW - podział /2 Ostrzycka parking - bar wietnam / /2 Ostrzycka / Ostrzycka Bracławska / /4 Ostrzycka / Opinogórska Ostrzycka / /1 Motorowa parking / Opinogórska / Motorowa / /5 Bracławska / Opinogórska / Bracławska / /1 Cyrklowa / Żymirskiego / /4 Kwarciana - klin Cyrklowa / /17 Bracławska - skarpa Bracław / /1 Kwarciana - cz. Droga / Opinogórska / Motorowa - przed Motorową / /3 Żymirskiego droga / /5 Żymirskiego / Ostrzycka-Bracławska parking / /1 Ostrzycka pawilon

4 3. 1. Najemcy lokali mieszkalnych uiszczają czynsz w okresach miesięcznych obejmujący koszty eksploatacji, w tym: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym opłaty za utrzymanie czystości, energię cieplną i elektryczną z tym, że najemcy tych lokali uiszczają czynsz w wysokości określonej w umowie oraz zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 2. Najemcy lokali o innym przeznaczeniu niż lokale mieszkalne oraz powierzchni stanowiących własność Spółdzielni uiszczają czynsz zgodnie z zawartą umową. 3. Spółdzielnia wynajmując lokal lub powierzchnię stanowiącą jej własność może dokonać zmiany wysokości czynszu najmu, wypowiadając dotychczasową wysokość, najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. 4. Najemcy lokali nie mogą korzystać z pożytków i innych przychodów, o których mowa w 2 ust. 7 i 8 regulaminu. 5. Osoba zajmująca lokal mieszkalny, użytkowy, garaż lub lokal o innym przeznaczeniu bez tytułu prawnego jest zobowiązana do zapłaty odszkodowania w wysokości czynszu jaki spółdzielnia mogłaby otrzymać z tytułu najmu nie niższe jednak od kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przypadającymi na dany lokal. Wysokość odszkodowania ustalona jest w regulaminie windykacji. 4. Po wygaśnięciu spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa lokalu nie może być wyższa od kwoty, którą Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię na zasadach obowiązujących w Spółdzielni. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy lub budowlany, nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji związanej z uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą publiczną, kwoty zaległych opłat eksploatacyjnych oraz koszty określenia wartości rynkowej lokalu Rozliczenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi dokonuje się w okresach rocznych, za wyjątkiem zimnej wody i odprowadzenia ścieków oraz podgrzewu wody które są rozliczane w okresach kwartalnych lub miesięcznych. 2. Różnicę między kosztami niezależnymi od Spółdzielni a przychodami należnymi rozlicza się indywidualnie z członkami spółdzielni, właścicielami niebędącymi członkami spółdzielni, osobami nie będącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu lub najemcami w okresach wymienionych w ust. l niniejszego Za opłaty wskazane w 2 ust 1-4 niniejszego regulaminu solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami niebędącymi członkami spółdzielni oraz osobami nie będącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, odpowiadają stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z 4

5 wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu a także osoby faktycznie korzystające z lokalu, 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust l, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu. 3. Opłaty wnosi się co miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca. Od niewpłaconych w terminie opłat Spółdzielnia nalicza odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości. 4. Podstawę do zmniejszenia opłat za lokal o składniki zależne od liczby osób stanowi czasowa nieobecność w lokalu nie krótsza niż jeden miesiąc, którego dotyczy zmiana, przy czym zmiana może zostać zgłoszona nie później niż na 7 dni przed planowaną czasową nieobecnością. 5. Zmianę liczby osób zamieszkałych w lokalu należy zgłosić bez wezwania do Spółdzielni pisemnie w formie oświadczenia. Zmiana liczby osób podana po 10 dniu miesiąca obowiązywać zaczyna od następnego miesiąca. Brak złożenia oświadczenia skutkuje naliczeniem opłat w wysokości jak za gospodarstwo czteroosobowe i większe. 6. W przypadku gdy lokal został zgłoszony jako niezamieszkały, opłaty zależne od liczby osób nie są naliczane do momentu ponownego zgłoszenia zamieszkiwania. 7. Spółdzielnia jest obowiązana na żądanie członka, właściciela niebędącego członkiem spółdzielni oraz osoby nie będącej członkiem spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat. II. KOSZTY GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZJEDNOSTKI ROZLICZENIOWE 7 Rozróżnia się koszty zależne i niezależne od spółdzielni: 1. Koszty zależne: Eksploatacji podstawowej Konserwacji bieżącej zasobów Utrzymania czystości Eksploatacji dźwigów Utrzymania domofonów Odpisu na działalność kulturalno-oświatową Odpisu na fundusz remontowy Inne koszty ustalone prze spółdzielnię 2. Koszty niezależne: Energii elektrycznej Energii cieplnej Dostawy wody zimnej i odprowadzenie ścieków Podatku od nieruchomości Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Opłaty za wywóz odpadów komunalnych 8. Podstawową jednostką rozliczeniową jest 1m 2 powierzchni użytkowej lokalu określonej na podstawie decyzji przydziałowej lub umowy z wyłączeniem: 1. zimnej i ciepłej wody rozliczanej w m 3, 2. dźwigów rozliczanych w odniesieniu do 1 osoby, 3. wywozu odpadów komunalnych rozliczanego w odniesieniu do wielkości gospodarstwa domowego zgodnie ze złożonym oświadczeniem o liczbie osób zamieszkałych w lokalu, 5

6 4. konserwacji instalacji domofonowej rozliczanej w odniesieniu do lokalu. W przypadku inwentaryzacji powierzchni użytkowej lokalu, do wyliczenia przyjmuje się powierzchnię po inwentaryzacji Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania, w szczególności pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, ubikacje oraz części wspólnego przedsionka. 2. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się: balkonów, tarasów, pralni, suszarni oraz piwnic. 3. Powierzchnię lokalu lub jego części o wysokości równej i wyższej od 220 cm zalicza się w 100% do powierzchni użytkowej tego lokalu Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń w nim znajdujących się. Powierzchnia lokalu zajęta przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego lokalu jest jego powierzchnią użytkową. Powierzchnię pomieszczeń służących kilku użytkownikom lokali użytkowych (np. wspólny korytarz, wspólne urządzenia sanitarne) należy doliczyć w proporcjonalnych częściach do powierzchni poszczególnych lokali. 2. Do powierzchni lokali użytkowych wielokondygnacyjnych zalicza się 50% powierzchni rzutu poziomego schodów łączących poszczególne pomieszczenia wewnątrz lokalu Powierzchnią użytkową garażu jest jego całkowita powierzchnia. 2.Miesięczna opłata podatku od nieruchomości dla garaży wynosi 1/12 rocznego wymiaru podatku wynikającego z Uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości i przyjmuje się do wyliczenia miesięcznej stawki, 50% powierzchni użytkowej garażu do wysokości 2,20 m, a dla pozostałych 100%. 12. Za powierzchnię lokalu ogrzewaną centralnie uważa się powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych i użytkowych, w których zainstalowane są grzejniki co. oraz powierzchnia pomieszczeń nie posiadających grzejników c.o. a wchodzących w skład lokali mieszkalnych lub użytkowych (np. przedpokój) - ogrzewanych pośrednio ciepłem sąsiadujących pomieszczeń. W garażach posiadających grzejniki c.o. przyjmuje się, że koszt ogrzania 1 m 2 powierzchni garażu stanowi 47,71% kosztu ogrzania lokali mieszkalnych pod warunkiem kryzowania grzejników do minimum. Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie:, klatek schodowych, piwnic, pralni, suszarni domowych, wózkarni objętych przydziałem lub umową użytkowania. 6

7 13. Odrębne tytuły kosztów dotyczą: 1. Podatku od nieruchomości, którego wymiar jest niezależny od Spółdzielni 2. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, której wymiar jest niezależny od Spółdzielni 3. Gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach, której uwzględnione są koszty: a) wywozu śmieci, b) wywozu gabarytów, c) wywozu odpadów segregowanych d) odpadów zielonych 4. Dźwigów, jako tytuł kosztów: a) dozoru technicznego, b) energii elektrycznej c) konserwacji i drobnych napraw. d) konserwacji systemu łączności alarmowych w kabinach dźwigowych. 5. Zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków, które rozliczane są na podstawie faktur MPWiK i są niezależne od Spółdzielni, 6. Dostawy ciepła, które rozliczane są na podstawie faktur DALKII i są niezależne od Spółdzielni, 7. Podgrzania wody, które rozliczane jest na podstawie faktur DALKII i jest niezależne od Spółdzielni. 8. Energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia budynków, terenu oraz innych urządzeń pracujących na rzecz eksploatacji 9. Różnicy zużycia zimnej wody pomiędzy wodomierzami głównymi (dostawcy wody), a ilością zużytej wody według sumy wskazań liczników w lokalach Spółdzielni, która jest rozliczana na m² powierzchni użytkowej lokalu tzw. woda gospodarcza. 10. Podatków od nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntu dla lokali wyodrębnionych nie obejmujących działki nr 33, które są rozliczane na m² powierzchni użytkowej lokalu. 11. Instalacji domofonowej, która jest rozliczana na dany lokal. III. KOSZTY EKSPLOATACJI, UTRZYMANIA LOKALI I NIERUCHOMOŚCI Koszty eksploatacji składają się z: kosztów eksploatacji podstawowej wynikających z utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz procentowego udziału kosztów ogólnych przeznaczonych na ich utrzymanie. 14. Koszty w ramach tytułu eksploatacji : 1. ubezpieczenia majątkowe, 2. utrzymanie porządku w tym: a) wynagrodzenia gospodarzy domów wraz z narzutami i świadczeniami, b) wyposażenie BHP i ppoż, c) materiały i narzędzia, d) deratyzacja, dezynsekcja, e) inne koszty (np. dewastacje itp.) 3. energii elektrycznej, 4. monitoringu, 5. amortyzacji 6.Koszty ogólne Spółdzielni-wynagrodzenia i narzuty Zarządu a) wydatki na utrzymanie biura Zarządu, 7

8 b) wynagrodzenia Zarządu, c) wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami i świadczeniami, d) utrzymanie pomieszczeń biurowych i klubu media, podatki, środki czystości, bhp i ppoż, materiały biurowe, telefony i inne usługi e) inne koszty 7.Koszty konserwacji a w nich: a) wynagrodzenia konserwatorów wraz z narzutami i świadczeniami, b) BHP, c) materiały, narzędzia i transport, d) obcy wykonawcy, e) okresowe przeglądy wynikające z przepisów prawa f) usługi pogotowia. 8.Koszty konserwacji dróg i zieleni obejmują a) naprawy ciągów pieszo-jezdnych, b) naprawy podjazdów do garaży, c) pielęgnację zieleni, d) uzupełnienie nasadzeń e) inne koszty 15. Koszty działalności społeczno-wychowawczej, oświatowej i kulturalnej obejmują: 1. Wynagrodzenie pracownika z narzutami i świadczeniami. 2. Eksploatacja lokalu: a) wyposażenie, b) materiały biurowe c) inne koszty. 3. Koszty prowadzenia zajęć tematycznych. 4. Inne koszty. IV. ZASADY I KRYTERIA PODZIAŁU KOSZTÓW Opłaty eksploatacyjne i konserwacja zasobów: Członkowie spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub będący właścicielami lokalu, pokrywają koszty wymienione w 2 i w niniejszego regulaminu w terminie określonym w 6 ust Właściciele niebędący członkami spółdzielni oraz osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ponoszą opłaty tytułem pokrycia kosztów wymienionych w 2 i w w terminie określonym w 6 ust Opłaty czynszowe wnoszone przez najemców lokali mieszkalnych z zastrzeżeniem 3 ust. 1 obejmują wydatki określone w 2 ust. 20 i powiększone o pożytki 8

9 Opłaty eksploatacyjne wnoszone przez najemców lokali użytkowych nie mogą być niższe niż: a) koszty własne Spółdzielni: bieżącej eksploatacji, administracji, konserwacji, utrzymania stanu technicznego budynku, b) koszty ponoszone przez Spółdzielnię z tytułu świadczeń: dostawy wody, energii cieplnej, gazu, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, dźwigów itd. wg ich wykazu imiennego wynikającego z indywidualnej umowy najmu oraz obejmować powinny czynsz najmu ustalony w sposób określony w ust. 2, c) koszty utrzymania nie wynajętych lokali użytkowych wchodzą w ogólne koszty lokali użytkowych. 2. Wysokość czynszu ustalana jest w drodze negocjacji. Powinna ona uwzględniać: stan techniczny i położenie, wyposażenie budynku i lokalu, powierzchnię lub inne czynniki wpływające na obniżenie czy podwyższenie jego atrakcyjności. 19. Wysokość czynszu za reklamy i inne usługi świadczone przez Spółdzielnię określana jest w oparciu o przepisy prawa cywilnego w drodze negocjacji. Eksploatacja podstawowa Opłaty eksploatacyjne ustala się na podstawie kalkulacji kosztów i uchwalonego planu finansowo- gospodarczego na dany rok. Jednostką rozliczeniową jest 1 m 2 powierzchni użytkowej zasobów. 2. Ustalona wysokość opłat obejmuje elementy kosztów wymienionych w 13 15proporcjonalnie do udziału powierzchni lokali mieszkalnych i garaży w powierzchni ogółem. 3. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustalenie kosztów eksploatacji na poszczególne rodzaje działalności to wyliczona według zasad określonych w ust.2 wysokość opłat, korygowana jest na koniec roku podatkowego, zgodnie ze strukturą przychodów poszczególnych działalności w stosunku do przychodów ogółem. 21. Sposób rozliczania kosztów oraz ustalania opłat centralnego ogrzewania, podgrzewu wody, opłaty stałej oraz za dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków określone są w oddzielnym regulaminie Opłaty za dźwigi osobowe Opłaty za eksploatację dźwigów osobowych ustala się proporcjonalnie do liczby zamieszkujących osób zgodnie z oświadczeniem członka/ nie członka Spółdzielni oraz najemcy w nieruchomości. Opłaty te w odniesieniu do lokali usytuowanych na pierwszym piętrze w budynkach ustala się w wysokości 50% obowiązujących opłat. 9

10 2. Nie nalicza się opłat za korzystanie z dźwigów od lokali usytuowanych na parterach budynków. 3. Wysokość opłat eksploatacyjnych ustala się na podstawie ponoszonych kosztów przez Spółdzielnię, które obejmują: a) koszty za nadzór Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), b) koszty konserwacji i drobnych napraw, c) koszty za energię elektryczną zużywaną przez dźwigi d) koszty konserwacji systemu łączności alarmowych w kabinach dźwigów. 4. W przypadku unieruchomienia wszystkich dźwigów w danej klatce schodowej, opłaty pomniejsza się w stosunku proporcjonalnym do opłaty miesięcznej za każdy dzień unieruchomienia dźwigu. Za dzień unieruchomienia dźwigu uważa się taki dzień, w którym dźwig w godzinach od 6 do 22 był czynny mniej niż 10 godzin. Podstawą do stwierdzenia czasu unieruchomienia dźwigu jest rejestr zgłoszeń prowadzony przez Spółdzielnię. 5. Bonifikaty w opłatach rozlicza się z użytkownikami lokali w okresach miesięcznych. Dopuszczalne jest rozliczenie bonifikat w innych okresach, nie dłuższych jednak niż roczne. Nadwyżkę kosztów lub niedobór wpłat, należy uwzględnić w opłatach roku następnego. Gospodarka odpadami komunalnymi 23. Na podstawie Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy ustala się, że: 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali mieszkalnych ustala się na podstawie złożonego oświadczenia o liczbie zamieszkujących osób w lokalu charakteryzującego wielkość gospodarstwa domowego. 2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali użytkowych ustala się na podstawie złożonego oświadczenia. 3. Forma zbierania odpadów komunalnych (segregowane lub niesegregowane) określona jest w uchwałach Rady Nadzorczej. Instalacja domofonowa Koszty napraw i konserwacji instalacji domofonowej w lokalu (unifon) po okresie gwarancji ponosi użytkownik. 2. Koszty obsługi instalacji domofonowej będącej własnością Spółdzielni pokrywane są ze środków finansowych przeznaczonych na ich konserwację. 3. Koszty napraw po dewastacjach i innych zdarzeniach niezawinionych przez wykonawcę instalacji domofonowej pokrywane są z bieżącej eksploatacji. 4. Opłaty za domofony naliczane są dla wszystkich lokali Spółdzielni w jednakowej wysokości 5. W przypadku wykonania obejść instalacji dla lokali, które nie wyraziły zgody na zainstalowanie domofonów, koszty wykonania instalacji uzupełniającej będą obciążały lokatora. 10

11 Podatek od nieruchomości 25 1.Podatek od nieruchomości jest rozliczany w zależności: a) od powierzchni użytkowej lokali: o wysokości powyżej 2,2 m w wysokości 100% wymiaru o wysokości od 1,4 m(włącznie) do 2,2 m (włącznie) w wysokości 50% wymiaru b) od powierzchni gruntów zabudowanych i niezabudowanych 2. Podatek od nieruchomości na lokale rozliczany jest proporcjonalnie do powierzchni użytkowej. Podatek przypadający na majątek wspólny Spółdzielni obciąża ten majątek i następnie jest rozliczany na lokale proporcjonalnie do powierzchni użytkowej. Naliczenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości (z wyszczególnieniem lokalu oraz majątku wspólnego Spółdzielni) ustala się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu. Jeśli w lokalu prowadzona jest działalność powodująca zmianę wymiaru oraz wysokości podatku od nieruchomości, jej skutki obciążają ten lokal. 3.Właściciele lokali stanowiących odrębną własność dokonują rozliczeń z tytułu podatku od nieruchomości indywidualnie za wyjątkiem podatku od nieruchomości związanego z majątkiem wspólnym Spółdzielni. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest naliczana od wartości gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym. 2. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest ewidencjonowana i rozliczana odrębnie dla nieruchomości oraz majątku wspólnego Spółdzielni. 3. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na lokale rozliczana jest proporcjonalnie do powierzchni użytkowej. Koszty podatku przypadające na majątek wspólny obciążają ten majątek i następnie są rozliczane na lokale proporcjonalnie do powierzchni użytkowej. 4.Właściciele lokali stanowiących odrębną własność dokonują rozliczeń z tytułu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego indywidualnie za wyjątkiem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego związanego z majątkiem wspólnym Spółdzielni. Konserwacja bieżąca zasobów Konserwacja bieżąca obejmuje: a) naprawy służące utrzymaniu obiektów w stanie niepogorszonym, b) tzw. pogotowie techniczne - według umowy zawartej z podmiotem zewnętrznym c) drobne naprawy 2. Koszty na lokale mieszkalne i garaże rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. 3. Koszty na lokale użytkowe zawarte są w czynszu dla tych lokali. 11

12 Obowiązkowe przeglądy budowlane Obowiązkowe przeglądy budowlane obejmują koszty obowiązkowych przeglądów wynikających z przepisów prawa i obejmują: przegląd gazowy, raz w roku przegląd instalacji wentylacyjnej, raz w roku przegląd elektryczny, raz na 5 lat przegląd budowlany, raz w roku przeglądy 5-letnie 4. Koszty obowiązkowych przeglądów budowlanych na lokale rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. Opłata na działalność społeczno - kulturalną 29 Opłata na działalność społeczno - kulturalną ustalana jest corocznie w planie gospodarczym Spółdzielni w przeliczeniu na m 2 powierzchni lokali mieszkalnych. V. ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI Spółdzielnia w ramach pobieranych opłat eksploatacyjnych i remontowych zobowiązana jest do zapewnienia sprawnego działania istniejących urządzeń technicznych budynku umożliwiających członkom Spółdzielni, właścicielom lokali nie będących członkami spółdzielni, osobom nie będącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu i najemcom lokali korzystanie z oświetlenia i ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, gazu, dźwigów i innych urządzeń należących do wyposażenia budynku. 2. Spółdzielnia zobowiązana jest do dokonywania w porze wiosennej okresowych kontroli budynków w celu ustalenia ich stanu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego, jak również do prowadzenia książki obiektu budowlanego. 31. Do obowiązków Spółdzielni należy: 1. utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym, sanitarnym, estetycznym, zapewnienie sprawnego funkcjonowania wszelkich instalacji, urządzeń w budynkach i ich otoczeniu, oraz sprawną obsługę administracyjną. 2. dostarczenie energii cieplnej w celu ogrzania pomieszczeń mieszkalnych do temperatury minimum 20 C mierzonej w środku pomieszczenia na wysokości 1,0 m od podłogi (zgodnie PN - EN 12831) oraz dostarczenie całodobowe ciepłej wody o temperaturze w 12

13 punkcie czerpalnym nie mniej niż 55 C Spółdzielnia zobowiązana jest do: a) naprawy i wymiany urządzeń techniczno - sanitarnych i elektrycznych w pomieszczeniach ogólnego użytku, b) naprawy lub wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i zaworami, c) naprawy lub wymiany instalacji elektrycznej (bez osprzętu) do licznika lokalu, d) naprawy instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z zaworem odcinającym lokal, e) wymiany instalacji ciepłej i zimnej wody (wyłącznie przy wymianie instalacji w całym budynku) do baterii wraz z robotami poinstalacyjnymi z wyłączeniem robót wykończeniowych tj. glazura, terakota, gres, malowanie mieszkania, boazeria itp., f) naprawy lub wymiany instalacji kanalizacyjnej do (z wyłączeniem) syfonu odpływowego umywalki, wanny, zlewozmywaka lub miski klozetowej, g) naprawy lub wymiany instalacji gazowej wraz z zaworami odcinającymi do urządzeń, h) naprawy lub wymiany urządzeń pomiarowych przepływu wody (wodomierzy) oraz ich legalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, i) współfinansowania zakwalifikowanych do wymiany okien i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych, w wysokości 50% poniesionych kosztów wyliczonych na podstawie dostarczonej przez członka spółdzielni faktury. Wysokość zaplanowanych środków finansowych z przeznaczeniem na ten cel określona jest w rocznym planie remontów. Jeżeli wymiana zostanie wykonana a środki finansowe przeznaczone na zwrot kosztów zostały wykorzystane w danym roku, to wypłata zostanie zrealizowana z zachowaniem kolejności w następnych latach. j) współfinansowania do wysokości zaplanowanych środków finansowych, wymiany zgodnie z zatwierdzonym projektem drzwi do przedsionków w wysokości 1500 zł za 1 szt. drzwi (ryczałt). Jeżeli wymiana zostanie wykonana a środki finansowe przeznaczone na zwrot kosztów zostały wykorzystane w danym roku, wypłata zostanie zrealizowana z zachowaniem kolejności złożenia faktury w Spółdzielni, w kolejnych latach. 2. Spółdzielnia refunduje, do wysokości przeznaczonych na ten cel środków, o których mowa w ust.1 pkt i) poniesione przez członków, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali oraz właścicieli lokali będących członkami spółdzielni, wydatki na wymianę stolarki okiennej przy spełnianiu następujących warunków: a) zainteresowany członek zgłosił konieczność wymiany stolarki okiennej spółdzielni i powołana przez Zarząd komisja, do której Rada może delegować swojego członka, nie wyraziła zastrzeżeń w tym przedmiocie, b) refundacja przysługuje na podstawie przedstawionych i opłaconych przez członka faktur VAT wysokość refundacji wynosi 50% ich wartości, c) Zarząd Spółdzielni przedstawi zainteresowanemu zasady wymiany oraz warunki techniczne i finansowe. 3. Poza sytuacją określoną w ust. 2 w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych zasadami współżycia społecznego, na podstawie uprzedniej akceptacji Rady, członkowi przysługuje prawo refundacji jeśli posiada wszystkie wymagane dokumenty i wymiana zakończyła się nie dawniej niż 2 lata od dnia wpływu zgłoszenia. W takiej sytuacji członkowi może zostać zrefundowane 20% kosztów wyliczonych na podstawie dostarczonej faktury. 4. Spółdzielnia może dokonać refundacji na warunkach określonych w ust. 2 i 3wyłącznie stolarki okiennej, drewnianej, tradycyjnej wbudowanej w okresie realizacji osiedla i tylko jeden raz. 5. Spółdzielnia refunduje, do wysokości przeznaczonych na ten cel środków, koszty 13

14 poniesione przez członków, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali oraz właścicieli lokali będących członkami i nie członkami spółdzielni oraz osobom nie będącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, proporcjonalnie do poniesionych kosztów przez współlokatorów na wymianę drzwi do przedsionka (bez względu na udział w powierzchni danego przedsionka). Proporcja zwrotu zostanie ustalona na podstawie zgodnego oświadczenia obu lokatorów przedsionka lub oświadczenia jednego z lokatorów o całkowitym pokryciu kosztów na wymianę drzwi do przedsionka przy jednoczesnym wyrażeniu zgody przez osobę lub osoby posiadające tytuł prawny do drugiego lokalu. Wymagane jest spełnienie następujących warunków: a) Zainteresowane osoby zgłosiły pisemnie konieczność wymiany drzwi i powołana przez Zarząd komisja nie wyraziła zastrzeżeń w tym przedmiocie. Rada Nadzorcza może delegować swojego członka do udziału w pracach komisji. b) refundacja w wysokości ryczałtu 1500 zł za 1 szt. drzwi, przysługuje członkom spółdzielni posiadającym spółdzielcze prawa do lokali oraz właścicielom lokali będących członkami spółdzielni i nie członkami oraz osobom nie będącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu na podstawie przedstawionych i opłaconych faktur VAT, c) Zarząd Spółdzielni przedstawi zainteresowanym zasady wymiany oraz warunki techniczne (projekt techniczny zaakceptowany przez Wydział Architektury Urzędu Dzielnicy Praga Południe) i finansowe. Wymiana drzwi może nastąpić wyłącznie na podstawie przedstawionego przez Spółdzielnię, projektu technicznego i protokołu kwalifikacyjnego. 6. Poza sytuacją określoną w ust. 5 w wyjątkowych przypadkach (brak protokołu kwalifikacyjnego), uzasadnionych zasadami współżycia społecznego, członkowi i nie członkowi przysługuje prawo do refundacji drzwi na podstawie uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej, jeśli posiada wszystkie wymagane dokumenty, a wymiana zakończyła się nie później niż 2 lata od dnia wpływu zgłoszenia o ile wymiana była zgodna z obowiązującym projektem technicznym spółdzielni. W takiej sytuacji może zostać zrefundowane maksymalnie 20% kwoty ryczałtu tj.1500 zł za 1 szt. drzwi. 7. Spółdzielnia może dokonać refundacji na warunkach określonych w ust. 5 i 6 tylko jeden raz, przy czym wymiana może dotyczyć wyłącznie drzwi drewnianych wbudowanych w okresie realizacji osiedla. 33 Spółdzielnia zobowiązana jest: 1. do wyznaczenia miejsc, w których są składowane odpady komunalne oraz zapewnienia możliwości ich opróżnienia z zachowaniem wymagań sanitarno-porządkowych. 2. oznaczyć budynki, lokale i pomieszczenia znajdujące się na terenie osiedla przez umieszczenie na tych obiektach odpowiednich tabliczek informacyjnych zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym zakresie, 3. wywiesić w łatwo dostępnym i należycie oświetlonym miejscu w budynku (klatka schodowa) tablice lub oszklone gabloty z wykazem zawierającym: a) adres Spółdzielni wraz z telefonami i godzinami przyjęć interesantów, b) adres gospodarza domu, c) spis mieszkańców (za ich pisemną zgodą), d) kartę informacyjną o adresach i telefonach: straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego i technicznego, dostawcy wody, dostawcy ciepła, elektrowni, gazownictwa i dźwigów, zakładu świadczącego usługi dla mieszkańców, itp., e) instrukcję p. poż, 14

15 f) regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców, 4. zapewnić mieszkańcom dogodne i bezpieczne przejścia do domów i mieszkań, szczególnie w warunkach zimowych, 5. zapewnić oświetlenie klatek schodowych, korytarzy piwnic, ciągów galerii, pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku oraz terenów osiedlowych, 6. likwidować niezwłocznie zagrożenia dla życia lub zdrowia mieszkańców powstałe w wyniku: odpadania tynków zewnętrznych, gzymsów i rur spustowych, sopli lodowych, itp., a także awarii instalacji gazowych, centralnego ogrzewania, wod-kan, elektrycznych. 7. wytyczyć miejsca parkowania pojazdów mechanicznych, 8. wytyczyć miejsca podjazdu dla osób niepełnosprawnych. VI. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW Członek Spółdzielni, właściciel lokalu nie będący członkiem, osoba nie będąca członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu i najemca jest obowiązany dbać o należyty stan techniczny i sanitarny zajmowanego lokalu wraz z piwnicą, lokalu użytkowego i innych przydzielonych pomieszczeń, konserwować je oraz dokonywać napraw. W przypadku zaniedbania tego obowiązku Spółdzielnia ma prawo przywrócić stan pierwotny na koszt właściciela lub najemcy lokalu mieszkalnego (piwnicy). 2. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna udostępnić spółdzielni lokal w celu: a) dokonania okresowego oraz doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania, b) zastępczego wykonania przez spółdzielnię prac obciążających członka spółdzielni albo właściciela lokalu nie będącego członkiem spółdzielni albo osoby nie będącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu. 3. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy Straży Pożarnej - także przy jej udziale zgodnie z obowiązującym prawem. 4. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia tej osoby. Z czynności tych sporządza się protokół. 5. Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego spółdzielnię, przebudowy lub przeprowadzenia modernizacji, spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 35. Członek Spółdzielni lub najemca obowiązany jest do: 1. Odnawiania lokalu, malowania drzwi wejściowych do lokalu i wspólnego korytarza, malowania drzwi wewnętrznych i okien wraz z drzwiami balkonowymi z obu stron (zgodnie z pierwotną kolorystyką stolarki), mebli wbudowanych, ścian i podłóg przeznaczonych do malowania oraz grzejników, rur i innych urządzeń malowanych dla 15

16 zabezpieczenia przed korozją, malowania ślusarki drzwiowej i okiennej, malowania krat. Malowanie winno być wykonywane w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na 4 lata na własny koszt. 2. Konserwacji, naprawy lub wymiany urządzeń technicznych w lokalu: a) posadzek (podłóg), drzwi i mebli wbudowanych, b) drzwi wejściowych do lokali i wspólnego korytarza zgodnie z zapisami 32 ust.5,6,7, c) okien i drzwi balkonowych zgodnie z ustaleniami wynikającymi z 32 ust. 2,3,4 d) uzupełnienia oszklenia okien, drzwi i naświetli lokali, e) urządzeń instalacji wodociągowych od zaworu odcinającego takich jak: wanna, umywalka, zlewozmywak i baterie (lub krany czerpalne), miska klozetowa wraz ze zbiornikiem płuczącym, deską sedesową, f) wężyków łączących zbiornik płuczący oraz pod baterie, g) kuchni elektrycznych lub gazowych, h) instalacji elektrycznej w lokalu od licznika i osprzętu, i) usuwania zatkania przewodów odpływowych kanalizacyjnych w lokalu a ponadto przepychanie przewodów także poza lokalem, o ile najemca spowodował ich zatkanie, j) uszczelek i grzybków w zaworach czerpalnych, regulacji lub wymiany pływaków i armatury zbiornika płuczącego oraz wymiany uszczelek w spłuczkach ciśnieniowych. k) do pokrycia kosztów wymiany uszkodzonych mechanicznie urządzeń pomiarowych dotyczących zajmowanego lokalu. 3. Powiadomienia Spółdzielni o zamiarze wykonywania prac remontowych takich jak: wymiana podłóg, zmiana lub usunięcie ścianek działowych w lokalu, wymiana instalacji gazowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wymiana okładzin ceramicznych ścian i podłóg, wymiana urządzeń sanitarnych, montaż krat w oknach, i uzyskania na powyższe pisemnej zgody Zarządu. 4. Zapewnienia dostępu do wodomierzy, instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania konserwowanych przez służby techniczne Spółdzielni, po wykonanych pracach remontowych przez lokatora. Obudowy instalacji powinny być wykonane w sposób umożliwiający ich demontaż w celu umożliwienia dostępu do instalacji ekipom technicznym spółdzielni. 36 Członek, najemca, właściciel lokalu nie będący członkiem oraz osoba nie będąca członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu obowiązany jest do: 1. Utrzymania w czystości drzwi wejściowych do lokalu oraz drzwi do wspólnego korytarza. 2. Utrzymania czystości na zajmowanych balkonach i tarasach, usuwania z nich śniegu, lodu i wody oraz śniegu i lodu z parapetów okien w sposób niezagrażający innym mieszkańcom i pojazdom stojącym przed budynkiem. 3. Zgłaszania spółdzielni awarii i przecieków w instalacjach centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych oraz innych uszkodzeń, wad i usterek. 4. Natychmiastowego zamknięcia kurków przy gazomierzu oraz zawiadomienia pogotowia gazowego i Spółdzielni w przypadku ulatniania się gazu. 5. Natychmiastowego zgłaszania awarii instalacji elektrycznej do Spółdzielni lub pogotowia energetycznego. 6. Zabezpieczenia mieszkania przed utratą ciepła przez uszczelnienie drzwi i okien oraz okienek we własnej piwnicy przynależnej do lokalu na okres zimowy. 7. Systematycznego wietrzenia mieszkania celem nie dopuszczenia do zagrzybienia ścian wewnętrznych. 16

17 37 1. W razie niewykonania niezbędnych napraw lub wymian, które należą do obowiązków członka, najemcy, właściciela nie będącego członkiem posiadającym prawo do lokalu mieszkalnego oraz osoby nie będącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu, może przeprowadzić naprawy lub wymiany na jego koszt. 2. W przypadku zgłoszenia przez członka, najemcę, właściciela nie będącego członkiem posiadającym prawo do lokalu mieszkalnego oraz osobę nie będącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu potrzeby wykonania usługi hydraulicznej, stolarskiej lub innej i zgłoszonej do Spółdzielni, Spółdzielnia może ją wykonać na koszt zgłaszającego zgodnie z cennikiem usług dostępnym w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin wchodzi w życie.. Sekretarz RN: Bogdan Leśnik Przewodniczący RN: Barbara Sosnowska 17

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/19/2013 z dnia 26.11.2013r. zawiera zapisy Aneksu nr 1 zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne:

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne: CZARNKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Os. Parkowe 13 D, 64 700 CZARNKÓW tel./fax (067) 255 32 47, tel. (067) 255 24 99 NIP 763-000-34-75 BGŻ O/Czarnków nr 30 2030 0045 1110 0000 0078 6720 15 cze 15-22:54:05

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA

Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady utrzymania stanu technicznego i porządku domowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach)

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO ul. Jana Brożka 4 01-442 Warszawa Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Warszawa, listopad 2014 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW LOKALI ORAZ ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE I. PODSTAWA PRAWNA 1 Niniejszy Regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1 1. Nazwa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE OBIEKTAMI SPORTOWO-REKREACYJNYMI PRZY UL. KŁODZKIEJ 16 Numer sprawy: MK.271.01.2013/AP 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek"

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek" Regulamin określa zasady wynajmu lokali użytkowych. I. Wynajem lokali użytkowych. 1 1. Lokalami użytkowymi w rozumieniu regulaminu są samodzielne

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ KONSERWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM W RADOMIU PRZY ULICY PLANOWEJ 17 1. Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej położonej w Radomiu przy ulicy Planowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne......................................................................................

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo