SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46

2 Zawartość Wstęp Organizacja Spółdzielni Organy Spółdzielni Praca Zarządu Zatrudnienie Zasoby mieszkaniowe Sprawy członkowsko-mieszkaniowe Gospodarka finansowa : Majątek trwały Wyniki finansowe Aktywa Pasywa Koszty i przychody działalności Wskaźniki zadłużenia lokali mieszkalnych i użytkowych Windykacja Działalność gospodarcza Sprawozdanie działalności społeczno-wychowaczo-kulturalnej za okres r Sprawozdanie z działalności socjalnej za okres r Realizacja planu remontów i konserwacji Program działalności społeczno-gospodarczej Spółdzielni na lata i jego realizacja w 2012 r Program działalności na lata r Realizacja programu w 2012 r Informacja dotycząca realizacji uchwał z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Złote Łany z dnia r. (wg stanu na dzień r.) Zakończenie /46

3 Wstęp Szanowni Państwo, Mieszkańcy, Członkowie Spółdzielni! Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany w Bielsku-Białej realizując obowiązek wynikający z zapisów 98 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółdzielni przedkłada doroczną informacje sprawozdawczą o działalności Spółdzielni w 2012 roku i jej sytuacji ekonomiczno finansowej, według stanu na dzień r. W 2012 roku Zarząd Spółdzielni realizował zadania określone w planie społecznogospodarczym na 2012 rok uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu roku / uchwała nr 3/8/2011 / oraz podejmował decyzje dotyczące bieżącej obsługi zasobów. Priorytetami w pracy Zarządu na przestrzeni ubiegłego roku była: realizacja uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2012 roku, realizacja prac remontowo-konserwacyjnych zgodnie z przyjętym planem na 2012 rok, realizacja założeń programu działalności społeczno-gospodarczej Spółdzielni na lata uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków w 2012 roku, ciągła kontrola nad sytuacją finansową Spółdzielni, bieżąca aktualizacja obowiązujących w Spółdzielni Regulaminów. 1. Organizacja Spółdzielni Spółdzielnia Mieszkaniowa Złote Łany działa w oparciu o ustawę Prawo Spółdzielcze z dnia /Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz tekst jednolity z późniejszymi zmianami /, ustawę z dnia r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. z 2003 r. nr 119 poz z późniejszymi zmianami/. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że na chwilę obecną w Sejmie znajduje się sześć poselskich projektów ustaw regulujących działalność spółdzielni mieszkaniowych, które w swoich założeniach znacząco różnią się między sobą. Jesteśmy przekonani, że wprowadzone w przyszłości zmiany uwzględnią opinię i oczekiwania Członków Spółdzielni. Dane rejestrowe Spółdzielni: Nazwa: Spółdzielnia Mieszkaniowa Złote Łany, Adres : Bielsko-Biała ul. Jutrzenki 22, KRS : , Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 3/46

4 Rejestru Sądowego, NIP : , REGON : , Podstawowy przedmiot działalności: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 1.1 Organy Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków najwyższy organ Spółdzielni, do kompetencji którego należą najważniejsze sprawy Spółdzielni ujęte w 79 Statutu Spółdzielni. Rada Nadzorcza organ kontrolny i nadzorczy Spółdzielni, którego kompetencje reguluje 92 Statutu Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni i reprezentuje ja na zewnątrz podejmując w jej imieniu wszelkiego rodzaju czynności ujęte 98 statutu Spółdzielni. 1.2 Praca Zarządu W 2012 roku Zarząd pracował w składzie: Prezes Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych Zastępca Prezesa Główny Księgowy Eugeniusz Cebrat, Teresa Jasińska, Teresa Majewska. Wszyscy członkowie Zarządu posiadają licencje zarządcy nieruchomości. W 2012 roku obowiązki Zarządu wynikające z postanowień Statutu realizowane były na bieżąco. Zarząd odbył 50 protokołowanych posiedzeń i podjął 462 uchwały. Na posiedzeniach dominowały sprawy bieżącej obsługi zasobów w tym: kwartalne, półroczne i roczne wyniki finansowe, realizacja i ocena zadań remontowo-konserwacyjnych, sprawy członkowsko-mieszkaniowe, sprawy bieżące. Członkowie Zarządu przyjęli na dyżurach 61 osób. Złożone wnioski i opinie były omawiane na posiedzeniach Zarządu. W trakcie 2012 roku podpisano 312 umów dotyczących robót remontowo-konserwacyjnych realizowanych w naszych zasobach. Na bieżąco aktualizowane były obowiązujące w Spółdzielni Regulaminy i przedkładane do 4/46

5 zatwierdzenia na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Zarząd analizował i podejmował decyzje dotyczące działalności społeczno-wychowawczej i pomocowej. Spółdzielnia Złote Łany jako jedna z nielicznych prowadzi taką działalność, która służy naszej społeczności. Krótkie sprawozdania przedstawione są w dalszej części sprawozdania. Ponadto Zarząd podejmował decyzje związane z obsługą wspólnot mieszkaniowych którym Spółdzielnia na podstawie zawartych umów prowadzi odpłatne usługi zarządzania nieruchomością W 2012 roku zakończyła się pełna lustracja działalności Spółdzielni za okres r. Lustracja z ramienia Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej trwała od czerwca 2011 r. do stycznia 2012 r. Wyniki lustracji potwierdziły fakt prawidłowego prowadzenia działalności przez Zarząd Spółdzielni. Protokół z oceną polustracyjną został przedłożony na Walnym Zgromadzeniu Członków w czerwcu 2012 r. /Uchwała nr 3/. 1.3 Zatrudnienie Pomimo coraz większej ilości zadań w okresie sprawozdawczym struktura organizacyjna Spółdzielni nie uległa zmianie. Według stanu na dzień roku zatrudnionych było 57 osób w tym 12 osób pracujących przy działalności społecznowychowawczej i socjalnej. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 54,38 etatu. Zatrudnionych bezpośrednio przy zarządzaniu nieruchomościami jest 38 pełnoetatowych pracowników. Oznacza to że wraz z obsługą księgowo-finansową na jednego pracownika w procesie obsługi zasobów przypada 7.744m² powierzchni użytkowej. Jest to wskaźnik konkurencyjny w obszarze spółdzielni mieszkaniowych. 2. Zasoby mieszkaniowe Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni tworzy 158 budynków własnych. Strukturę zarządzanej powierzchni przedstawia niżej zamieszczona tabela nr 1. Tabela nr 1 Powierzchnia m² Udział % Powierzchnia lokali mieszkalnych ,79 90,97% Powierzchnia lokali handlowo-usługowo-biurowych ,12 4,03% Powierzchnia boksów garażowych 4 501,93 1,53% Powierzchnia wspólnot mieszkaniowych ,47 3,47% Razem ,31 100,00% 5/46

6 Zdecydowana większość budynków mieszkalnych została oddana do eksploatacji w latach ubiegłego wieku co stwarza określone problemy w utrzymaniu ich we właściwym stanie technicznym. Wiek zasobów mieszkaniowych wg stanu na dzień r. /na podstawie powierzchni użytkowej/ przedstawia wykres nr 1. Wykres nr 1. Wiek zasobów mieszkaniowych SM "Złote Łany" na koniec 2012 r. 0,79% 4,41% 15,29% do 10 lat od 10 do 20 lat od 20 do 30 lat powyżej 30 lat 79,51% Poza 54 nieruchomościami budynkowymi, w zasobach spółdzielczych posiadamy 26 nieruchomości garażowych. W sumie jest to 267 boksów garażowych. Spółdzielnia poza zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali handlowo usługowo biurowych, które zlokalizowane są w pawilonach przy ul. Żywieckiej 115, Żywieckiej 89, Lenartowicza 20, Łagodnej 17, Jutrzenki Ponadto w ramach działalności gospodarczej zarządzamy 7 wspólnotami mieszkaniowymi położonymi w obrębie dzielnicy Złote Łany. 3. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe Na dzień roku w zasobach naszej Spółdzielni zamieszkiwało osób. W dokumentacji spółdzielczej zarejestrowanych było członków w tym 8 członków oczekujących i 3 prawnych. Liczba członków Spółdzielni od kilku lat systematycznie maleje. Osoby nabywające lokal w naszych zasobach nie zawsze podpisują deklarację członkowską. Liczba osób które posiadały status nie członka zwiększyła się na koniec 2012r do 348. W 2012 roku zawartych zostało 47 umów o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych. Na koniec 2012 roku status lokali mieszkalnych przedstawia tabela nr 2. 6/46

7 Tabela nr 2. Status lokalu mieszkalnego Liczba Udział % lokali spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 152 2,67% spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ,39% odrębna własność ,82% umowa najmu 7 0,12% Razem ,00% 4. Gospodarka finansowa : 4.1 Majątek trwały Wartość księgowa majątku trwałego Spółdzielni według stanu na dzień r. wynosi ,4tys.zł w tym: budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,0tys.zł, grunty własne i prawo wieczystego użytkowania ,9tys.zł, pozostałe środki trwałe i urządzenia techniczne 443,5tys.zł. Strukturę majątku przedstawia wykres nr 2. Wykres nr 2. Struktura majątku trwałego Spółdzielni na dzień r. 16,81% 0,53% budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 82,67% grunty własne i prawo wieczystego użytkowania pozostałe środki trwałe i urządzenia techniczne 7/46

8 Kapitał własny w sumach bilansowych uległ zmniejszeniu w stosunku do stanu z dnia r. o 2.444,7tys.zł i na koniec roku wyniósł ,2tys.zł. Podstawowym powodem zmniejszenia wysokości kapitału własnego jest proces przekształcania spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych w odrębną własność. 4.2 Wyniki finansowe Działalność finansowo-ekonomiczna opierała się na realizacji planu społecznogospodarczego zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem pokrycia finansowego przyjętych do realizacji zadań. W tabeli nr 3 przedstawiamy skrócony bilans Spółdzielni za 2012 rok. Tabela nr 3. L.p. Wyszczególnienie Stan na Stan Wskaźnik Wskaźnik r r. wzrostu w % struktury w % tys. PLN tys. PLN kol 4/ kol 3 kol Aktywa Aktywa trwałe , ,43 94,87% 89,38% 2 a/ wartości niemater. i prawne 7,86 3 b/ rzeczowe aktywa trwałe: , ,93 97,12% w tym: -środki trwałe , ,43 97,33% -środki trwałe w budowie 293,22 96,50 32,91% 4 c/ należności długoterminowe 762,65 401,54 52,65% 5 d/ inwestycje długoterminowe 182,97 158,10 86,41% 6 e/ długoterminowe rozliczenia 1 707,93-0,00% międzyokresowe 7 2. Aktywa obrotowe , ,54 92,46% 10,62% 8 a/ zapasy 33,24 42,44 127,68% 9 b/ należności krótkoterminowe 2 310, ,23 110,22% 10 c/ inwestycje krótkoterminowe 6 715, ,47 90,44% 11 d/ krótkoterminowe rozliczenia 1 872, ,40 77,18% międzyokresowe Razem aktywa , ,97 94,61% 100,00% 8/46

9 Pasywa Kapitał własny , ,21 97,33% 93,59% w tym: zysk/strata/ netto 2 239,61 642,37 28,68% odpisy z zysku netto w ciągu roku - 282,06-11, Zobowiązania i rezerwy na 8 932, ,91 63,42% 5,95% zobowiązania w tym: -zobowiązania długoterminowe 886,93 471,53 53,16% -zobowiązania krótkoterminowe 8 045, ,38 64,55% 3 3. Rozliczenia międzyokresowe 144,14 436,85 303,07% 0,46% przychodów Razem pasywa , ,97 94,61% 100,00% Aktywa 1. Aktywa trwałe : Wartości niematerialne i prawne wzrost do kwoty 7,86 tys. zł związany jest zakupem oprogramowania do obsługi zasobów, Środki trwałe spadek o kwotę 2.508,86 tys. zł to skutek procesu, który jest kontynuowany od 2001 roku t.j. zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ogółem w odrębną własność przekształconych zostało mieszkań. Poniższa tabela nr 4 przedstawia jak na przestrzeni ostatnich 5 lat zmieniała się wartość majątku trwałego, Tabela nr 4 Lata L.p Wartość , , , , ,43 w tys. zł Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na zmniejszenie wartości środków trwałych jest naliczenie amortyzacji / zgodnie z ustawą o rachunkowości /, jak również sprzedaż gruntu, 9/46

10 Środki trwałe w budowie pozycja ta obejmuje koszty związane z przygotowaniem gruntu do wykupu od Gminy. Spadek o kwotę 196,72 tys. zł jest wynikiem realizacji w 2012 r. wykupu kolejnych działek, Należności długoterminowe spadek o kwotę 361,11 tys. spowodowany jest systematyczną spłatą kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizację budownictwa mieszkaniowego, Inwestycje długoterminowe - zmniejszenie salda o kwotę 24,87 tys. zł dotyczy wyceny akcji PK AQUA SA w Bielsku Białej, Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - spadek wartości o kwotę 1.707,93 tys. zł - spłata kredytu na docieplenie budynków. 2. Aktywa obrotowe: Zapasy - wzrost w skali roku o 9,2 tys. zł do kwoty 42,44 tys. zł stanowi równowartość zapasów magazynowych materiałów do bieżącej obsługi osiedla, Należności krótkoterminowe - wzrost o 236,03 tys. zł z tytułu środków finansowych należnych dla Spółdzielni od Urzędu Skarbowego, Inwestycje krótkoterminowe - spadek o kwotę 642,37 tys. zł - zmniejszenie wpływów na skutek braku realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącego zbycia gruntów / brak ofert /, Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - spadek o 427, 40 tys. zł realizacja programu dociepleń budynków. Zakończenie całego programu nastąpi w 2013 roku zgodnie z zatwierdzonym planem remontów Pasywa 1. Kapitał własny: Kapitał podstawowy i zapasowy spadek o 2.444,73 tys. zł przyczyną zmniejszenia kapitałów jest proces przeniesienia prawa odrębnej własności dla mieszkań własnościowych i lokatorskich, które po sporządzeniu aktu notarialnego są wyewidencjonowane z majątku spółdzielni. Zysk netto kwota 642,37 tys. zł stanowi wynik działalności gospodarczej za 2012 rok. Odpisy z zysku netto w ciągu roku pozycja ta wykazuje kwotę -11,25 tys. zł co stanowi realizację Uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków z 2011 roku 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: Zobowiązania długoterminowe spadek o kwotę 415,40 tys. zł spowodowany jest systematyczną spłatą kredytu, jak również zmniejszeniem zobowiązań z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu mieszkaniowego dokonanej przez mieszkańców, 10/46

11 Zobowiązania krótkoterminowe spadek o 2.852,03 tys. zł - pozycja ta dotyczy bieżących zobowiązań spółdzielni z tytułu dostaw mediów, podatków, ubezpieczeń. Spółdzielnia reguluje swoje zobowiązania na bieżąco, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Rozliczenia międzyokresowe wyniosły 436,85 tys. zł i wzrosły w stosunku do 2011 roku o kwotę 292,71 tys. zł. Główną pozycje stanowi wynik na nieruchomościach budynkowych i garażowych za 2012 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia roku i sprawdzone przez biegłego rewidenta, którego opinie zamieszczamy poniżej. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielnia Mieszkaniowa "Złote Łany" Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego firmy Spółdzielnia Mieszkaniowa "Złote Łany" z siedzibą w Bielsko-Biała, Jutrzenki 22, na które składa się: 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2/ bilans sporządzony na dzień roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,73 zł 3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od roku do roku wykazujący zysk netto w wysokości ,95 zł 4/ zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od roku do roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,08 zł 5/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od roku do roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę ,66 zł 11/46

12 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni oraz członkowie rady nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy spółdzielni oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1/ rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 2/ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, 3/ ustawy z dnia r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. nr 188 z 2003r., poz z późn. zmianami) Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez spółdzielnię zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółdzielni na dzień roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od roku do roku, b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo sporządzonych ksiąg rachunkowych, 12/46

13 c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu spółdzielni. Sprawozdanie z działalności spółdzielni jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Kluczowy Biegły Rewident przeprowadzający badanie Alojzy Korzus Nr w rejestrze 7008 Bielsko-Biała, dnia 3 kwietnia 2013 r. Kancelaria Biegłego Rewidenta Alojzy Korzus Bielsko-Biała, ul. Marzanny 3 Alojzy Korzus Wpis na listę podmiotów uprawnionych pod nr Decyzja nr 309/4/21/2001 KRBR z dnia r. 4.3 Koszty i przychody działalności Poniesione koszty i uzyskane w 2012 roku przychody przedstawiamy w niżej zamieszczonej tabeli nr 5. Tabela nr 5 L.p. Nazwa Koszty Przychody Wynik w zł w zł w zł kol Nieruchomości , , ,85 2 Pożytki z nieruchomości brutto , , ,33 3 Podatek dochodowy z poz , ,00 4 Razem wynik na nieruchomościach budynkowych i garażowych za 2012 r , , ,52 poz /46

14 5 Wynik na nieruchomościach budynkowych i garażowych z lat ubiegłych zgodnie , , ,66 z art. 6 ust 1 ustawy o Spółdzielniach Wynik z nieruchomości 6 budynkowych i garażowych , , ,14 poz Działalność Społ. Wych. i Kulturalna , , ,28 8 Mienie , , ,12 9 Pozostała działalność , , ,65 10 Pod dochodowy z działalności SM , ,00 11 Wynik z mienia i poz. działalności , , ,49 poz Sprzedaż gruntów /Uchwała WZCZ nr 6 z 2011 r./ , , ,46 13 Podatek dochodowy z poz , ,00 14 Wynik ze sprzedaży gruntów poz , , ,46 15 Wynik Spółdzielni Ogółem poz , , ,09 14/46

15 Wynik na nieruchomościach budynkowych i garażowych za 2012 r. jest ujemny/ wiersz 4 kolumna 5 /. Koszty w kolumnie 3 obejmują koszty eksploatacji, koszty mediów, odpisu na fundusz remontowy oraz koszty obsługi i zarządzania. Przychody obejmują opłaty wnoszone do Spółdzielni zarówno na poczet kosztów eksploatacji, remontów i konserwacji oraz mediów. Minusowy wynik jest uzasadniony ponieważ o ile koszty mediów / woda, deszczówka, centralne ogrzewanie itp. / rozliczane są z mieszkańcami do zera, o tyle stawka eksploatacji kalkulowana jest w ten sposób aby uwzględnić przychody wypracowane z pozostałej działalności gospodarczej. W 2012 r. wynik na nieruchomościach budynkowych i garażowych uwzględnił wynik finansowy z lat poprzednich /art. 6 ust 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych/. Ogółem wynik na nieruchomościach budynkowych i garażowych /wiersz 6 kolumna 5/ w 2012 r. jest dodatni. Uchwała nr 1 głosowana na Walnym Zgromadzeniu Członków w bieżącym roku zawiera w załączniku nr 1 szczegółowy podział wyniku na nieruchomości. Wynik z pozostałej działalności w 2012 r. był dodatni /wiersz 11 kolumna 5/. W wierszu 14 w kolumnie 5 przedstawiono dochód jaki uzyskano ze sprzedaży gruntu. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Spółdzielnia zapłaciła podatek dochodowy: z tytułu dochodów rozliczonych w nieruchomościach zł, z tytułu dochodów uzyskanych z działalności zł, z tytułu sprzedaży gruntów zł. 4.4 Wskaźniki zadłużenia lokali mieszkalnych i użytkowych Poziom zadłużenia w opłatach analizowany jest w comiesięcznych zestawieniach. Materiały przedstawiane są na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej. Zadłużenie ogółem na dzień r. przedstawia poniżej zamieszczona tabela nr 6. Tabela nr 6 zaległości na dzień powyżej Razem Razem zaległ r. do 1 m-ca 2 m-ce 3 m-ce 4 m-ce 4 m-cy zaległości 15/46 wzrost ( + ) spadek ( - ) r. kol 7 - kol lok. mieszkalne , , , , , , , ,76 lok. użytkowe , , , , , , , ,45 garaże 1 137,52 460,67 554,28 306,78 976, , ,90 752,50 śmietniki - pryw. posesje 108,12 189,28 0,00 0,00 0,00 297,40 655,14-357,74 Członkowie oczekujący 13,28 0,00 0,00 81,18 115,20 209, , ,61 OGÓŁEM , , , , , , , ,06 Udz. % do zaległości 22,04% 8,58% 4,99% 4,97% 59,42% 100,00% ,06

16 W skali roku nastąpił spadek zadłużenia o ponad 76 tys. zł. Największe opóźnienia w opłatach mamy w zasobach mieszkalnych. Ogółem poziom zadłużenia na r. wyniósł ,20zł w tym ,27 to zadłużenie powyżej 4 m-cy. Zadłużenie lokali mieszkalnych do naliczeń 12 miesięcznych na dzień r. wyniosło 6,10%, a liczba zadłużonych lokali wyniosła Poziom zadłużenia w lokalach mieszkalnych w okresie przedstawia wykres nr 3. W sposób wyraźny widać, że mamy do czynienia z ustabilizowaniem poziomu zaległości ze wskazaniem na systematyczną ich obniżkę. Utrzymanie tego trendu nie zależy wyłącznie od działań Spółdzielni. Na poziom zadłużenia ma wpływ zamożność mieszkańców, ich zdyscyplinowanie, poziom bezrobocia, a także struktura wiekowa mieszkańców, gdzie można zauważyć, że szczególnie w budynkach małych zamieszkałych przez osoby o dużym poczuciu obowiązkowości problem zadłużenia praktycznie nie istnieje jak np. w budynku Lenartowicza 40 - lub ma charakter śladowy. Organy Spółdzielni realizują określone procedury w stosunku do dłużników w celu pomocy i likwidacji zadłużenia. Wykres nr 3. zł , Zaległości w opłatach lokali mieszkalnych w okresie r r , , , , ,00 zaległosci naliczenia lokale z zaległosciami 500 0,00 0 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 V 2011 VI 2011 VII 2011 VIII 2011 IX 2011 X 2011 XI 2011 XII 2011 I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 V 2012 VI 2012 VII 2012 VIII 2012 IX 2012 X 2012 XI 2012 XII 2012 I 2013 II 2013 III 2013 IV /46

17 Zadłużenie lokali użytkowych na dzień r. wyniosło ,68zł i zmalało w stosunku do 2011 roku o blisko 13tys.zł Poziom zadłużenia do naliczeń 12 miesięcznych wyniósł 3,58%. Z najemcami lokali użytkowych którzy zalegają notorycznie z płatnościami umowy najmu są rozwiązywane. 4.5 Windykacja W 2012 roku Spółdzielnia skierowała 113 spraw do Sądu - w tym: 102 w sprawie zaległych opłat za mieszkania/lokale, 3 o eksmisję, 1 o zasiedzenie działki, 1 o pozbawienie tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności, 2 o stwierdzenie nabycia spadku, 1 o ustanowienie służebności przesyłu, 3 o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Z uzyskanych 102 nakazów zapłaty została stwierdzona przez Sąd i potwierdzona klauzulą wykonalność 78 z których: 16 nakazów zostało spłaconych w całości, w 14 przypadkach uzgodniono ratalna spłatę długów, 48 nakazów złożonych zostało do postępowania egzekucyjnego. Wobec 24 nakazów Sąd nie nadał klauzuli wykonalności z czego: 6 nakazów zostało spłaconych w całości, w 5 przypadkach uzgodniono ratalna spłatę długów, w 13 nakazach nie nadano jeszcze klauzuli wykonalności / nakaz jest jeszcze nieprawomocny, bądź oczekujemy na realizację wniosku o nadanie klauzuli wykonalności /. Na 3 wniesione do Sądu pozwy o eksmisję wszystkie zakończyły się prawomocnym wyrokiem. Do egzekucji komorniczej skierowano 50 spraw z czego 48 o egzekucję należności pieniężnych i 2 o eksmisję. Na podstawie wyroków Spółdzielnia wystąpiła do Prezydenta Miasta Bielsko-Biała z wnioskiem o wykonanie obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego osobom, którym to uprawnienie przysługuje. Obowiązek dostarczenia lokali socjalnych spoczywa na Gminie Bielsko-Biała. W przypadku nie dostarczenia tych lokali Spółdzielni przysługuje uprawnienie do żądania zapłaty odszkodowania. Spółdzielnia korzysta z tego uprawnienia. W toku jest sprawa o odszkodowanie w wysokości zł. W 4 sprawach Spółdzielnia występowała jako pozwany t.j. z powództwa podmiotu zewnętrznego. 17/46

18 4.6 Działalność gospodarcza Spółdzielnia poza zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi prowadzi w oparciu o majątek własny wynajem powierzchni handlowo-usługowej na działalność handlowobiurowo-usługową ukierunkowaną na potrzeby naszych mieszkańców. Na dzień r. 14% powierzchni było nie wynajętej Szczególnie problematycznie sprawa wygląda w pawilonie przy ulicy Żywieckiej 89. Brak infrastruktury wokół pawilonu parkingu, placu manewrowego, sąsiedztwo dużego budynku mieszkalnego spowodowało, ze w trakcie roku najemca dużej powierzchni użytkowej przekazał lokale Spółdzielni. Na dzień r. z 806 m² powierzchni użytkowej wynajmowanych było tylko 205m². Dlatego też przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków w bieżącym roku jest uchwała nr 6, która zdecyduje o przyszłości pawilonu przy ul. Żywieckiej 89. Poza wynajmem lokali Spółdzielnia na bazie własnej kadry pracowniczej zarządza siedmioma wspólnotami mieszkaniowymi zlokalizowanymi w obrębie naszych zasobów. Również na bazie własnych służb na podstawie umowy z UNIQA TU SA odpłatnie pośredniczymy w ubezpieczeniu lokali naszych mieszkańców. Ponadto pozyskujemy środki z oprocentowania depozytów pieniężnych, odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat, wpływów uzyskiwanych z reklam zlokalizowanych na terenie naszych zasobów, wejść wykonawców zewnętrznych w nasz teren itp. Również jako jedną z form działalności generującą przychody należy traktować działalność społeczno wychowawczo - kulturalną i socjalną. Poniżej sprawozdania z tych działalności Sprawozdanie działalności społeczno-wychowaczo-kulturalnej za okres r. Dzięki Państwu, którzy korzystaliście z naszych ofert, udało się zakończyć rok pomyślnie. Spółdzielcze Centrum kultury Best, mimo ogólnych trudności zrealizowało założony program, który obejmuje różne grupy wiekowe, do naszych mieszkańców docieramy przez takie formy jak: I edukacja artystyczna (muzyczna, plastyczna, fotograficzna); II działalność opiekuńczo - wychowawcza; III przeglądy, konkursy turnieje; IV imprezy okolicznościowe; V zespoły, kluby zainteresowań; 18/46

19 Ad I w ramach edukacji artystycznej (muzycznej, fotograficznej, plastycznej), zorganizowaliśmy: - 20 koncertów Muzyki Poważnej z misiem dla najmłodszych uczestniczyło w nich od stycznia do czerwca, oraz od września do grudnia 1873 osoby. Dzieci poznawały nie tylko instrumenty dęte blaszane, ale też instrumenty strunowe-szarpane i wysłuchiwały koncertów na żywo - 18 koncertów Małej Akademii Jazzu uczestniczyło w nich 1117 osób. W rocznej edukacji uczestnicy poznali m.in. gospel, soul, flamenco, blues. Ad II Działalność opiekuńczo wychowawcza. Zorganizowaliśmy dwa turnusy półkolonii letnich oraz jeden w zimie. Latem skorzystało z naszej oferty 80 dzieci, a zimą 24. Zdecydowana większość to dzieci z osiedla Złote Łany. Jak co roku zajęcia zorganizowane są pod hasłem tematycznym w minionym roku dzieci przeobraziły się w poszukiwaczy skarbów. Ad III -Na uwagę zasługuje przede wszystkim Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa, organizowany pod patronatem Prezydenta Miasta. Przegląd organizowany był po raz XXXI o zasięgu wojewódzkim i XVI o charakterze ogólnopolskim. Uczestniczyło w nim 469 dzieci z całej Polski, a 100 najlepszych autorów spotkało się z jurorami r. w klubie Best podczas finału Lipy. Gościem był Czesław Mozilwokalista, ulubieniec młodych. - kolejne znaczące konkursy to Integracyjny Konkurs Recytatorski i Przegląd Innych Form Artystycznych Proteus organizowany po raz ósmy, uczestniczyło w nim 105 osób w tym 31 niepełnosprawnych. - X Turniej Szachowy im. Władysława Brissa o tytuł Mistrza Osiedla Złote Łany. Organizatorem Turnieju była SM Złote Łany, współorganizatorem Urząd Miejski w Bielsku- Białej fundator medali i pucharu. Udział w tym konkursie wzięło 45 osób, w tym 40 amatorów w wieku od 6 do 83 lat oraz 5 zawodowców od II kat. szachowej wzwyż. - Konkursy fotograficzne pt. Mój pupil ; Moje osiedle, organizowane od kilku lat przyciągają coraz to nowych miłośników fotografii. Zajęcia Grupy Foto Best odbywają się w każda środę wieczorem od Ad IV Imprezy okolicznikowe kierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych maja swoich odbiorców. W pejzaż kulturalny osiedla na stałe wpisały się już Dzień Kobiet dla Pań z osiedla; Wspólne kolędowanie; Dzień Matki i Ojca; imprezy mikołajkowe, czy Andrzejki; Dzień Dziecka, i imprezy kończące rok szkolny. Nową formą, którą próbujemy Państwa zarazić są to Prywatki z tamtych lat, kierowane do miłośników dobrej muzyki i tańca. Organizujemy je w każdą drugą sobotę miesiąca w godz. od do /46

20 Ad V Stałe formy to sekcje i zajęcia dla dzieci i dorosłych Stałe formy dla dzieci 1. Dziecięca Grupa Twórcza dla 3-latków. 2. Dziecięca Grupa Twórcza dla 4 latków. 3. Klub Malucha dla 2 latków. 4. Klub Tańczące Brzdące. 5. Język angielski. 6. Hip- hop. 7. Sekcja gitara. 8. Kółko plastyczne. 9. Kółko szachowe. 10. Kółko fotograficzne. 11. Ceramika. 12. Zespół Artystyczny Jutrzenka. 13. Taniec nowoczesny. Stałe formy- dla dorosłych 1. Sekcja szachowa. 2. Warsztaty plastyczne. 3. Aerobic. 4. Pilastes. 5. Pracownia Fotografii Foto Best. 6. Pracownia Sztuk Plastycznych. 7. Klub Seniora. Frekwencja i Państwa udział we wszystkich naszych działaniach jest dla nas motywacją do dalszej pracy. Dziękujemy Dyrekcjom szkół i Przedszkoli za życzliwość i współpracę; właścicielom sklepów za sponsorowanie naszych imprez; sponsorom za pomoc i przychylność. Szczególne podziękowania należą się wszystkim Państwu, którzy uczestniczą od lat w naszych zajęciach i imprezach Sprawozdanie z działalności socjalnej za okres r. Rok 2012 został przede wszystkim poświęcony działalności na rzecz osób bezrobotnych oraz promocji wolontariatu i organizacji akcji charytatywnych. W ramach działalności na rzecz osób bezrobotnych: udzielono około 1000 porad osobom poszukującym pracy zorganizowano również 16 spotkań z pracownikami Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Powiatowego Urzędu Pracy, w trakcie których m. in. udzielano informacji 20/46

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Kraków dnia, 2010-5-2625 marzec 2010r Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Spółdzielnia w roku 2009 zgodnie ze swoim przedmiotem działalności zarządzała mieniem

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE 26-600 RADOM, ul. WYŚCIGOWA

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

VI Walne Zgromadzenie Członków

VI Walne Zgromadzenie Członków PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2013 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/76/2013 PANDORA Wierszyk rozpaczliwy Kiedy wreszcie przestanę być stary? Chyba dosyć już tego dobrego!

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na Walne 2015

Zapraszamy na Walne 2015 Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel. 32 271

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami ul. gen. Fr. Kleeberga 2 85-791 Bydgoszcz www.fordonskasm.pl zarzad@fordonskasm.pl FORDOŃSKA s m efesemka kwiecień 2013 strona 3 Zebrania środowiskowe FSM w 2013 r. ok. 1982 r. Osiedle Bohaterów - strona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/ I N F O R M A C J A o realizacji Uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o.

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR-4101-01-00/2010 Nr ewid. 7/2011/P10108/KSR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo