SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46

2 Zawartość Wstęp Organizacja Spółdzielni Organy Spółdzielni Praca Zarządu Zatrudnienie Zasoby mieszkaniowe Sprawy członkowsko-mieszkaniowe Gospodarka finansowa : Majątek trwały Wyniki finansowe Aktywa Pasywa Koszty i przychody działalności Wskaźniki zadłużenia lokali mieszkalnych i użytkowych Windykacja Działalność gospodarcza Sprawozdanie działalności społeczno-wychowaczo-kulturalnej za okres r Sprawozdanie z działalności socjalnej za okres r Realizacja planu remontów i konserwacji Program działalności społeczno-gospodarczej Spółdzielni na lata i jego realizacja w 2012 r Program działalności na lata r Realizacja programu w 2012 r Informacja dotycząca realizacji uchwał z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Złote Łany z dnia r. (wg stanu na dzień r.) Zakończenie /46

3 Wstęp Szanowni Państwo, Mieszkańcy, Członkowie Spółdzielni! Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany w Bielsku-Białej realizując obowiązek wynikający z zapisów 98 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółdzielni przedkłada doroczną informacje sprawozdawczą o działalności Spółdzielni w 2012 roku i jej sytuacji ekonomiczno finansowej, według stanu na dzień r. W 2012 roku Zarząd Spółdzielni realizował zadania określone w planie społecznogospodarczym na 2012 rok uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu roku / uchwała nr 3/8/2011 / oraz podejmował decyzje dotyczące bieżącej obsługi zasobów. Priorytetami w pracy Zarządu na przestrzeni ubiegłego roku była: realizacja uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2012 roku, realizacja prac remontowo-konserwacyjnych zgodnie z przyjętym planem na 2012 rok, realizacja założeń programu działalności społeczno-gospodarczej Spółdzielni na lata uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków w 2012 roku, ciągła kontrola nad sytuacją finansową Spółdzielni, bieżąca aktualizacja obowiązujących w Spółdzielni Regulaminów. 1. Organizacja Spółdzielni Spółdzielnia Mieszkaniowa Złote Łany działa w oparciu o ustawę Prawo Spółdzielcze z dnia /Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz tekst jednolity z późniejszymi zmianami /, ustawę z dnia r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. z 2003 r. nr 119 poz z późniejszymi zmianami/. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że na chwilę obecną w Sejmie znajduje się sześć poselskich projektów ustaw regulujących działalność spółdzielni mieszkaniowych, które w swoich założeniach znacząco różnią się między sobą. Jesteśmy przekonani, że wprowadzone w przyszłości zmiany uwzględnią opinię i oczekiwania Członków Spółdzielni. Dane rejestrowe Spółdzielni: Nazwa: Spółdzielnia Mieszkaniowa Złote Łany, Adres : Bielsko-Biała ul. Jutrzenki 22, KRS : , Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 3/46

4 Rejestru Sądowego, NIP : , REGON : , Podstawowy przedmiot działalności: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 1.1 Organy Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków najwyższy organ Spółdzielni, do kompetencji którego należą najważniejsze sprawy Spółdzielni ujęte w 79 Statutu Spółdzielni. Rada Nadzorcza organ kontrolny i nadzorczy Spółdzielni, którego kompetencje reguluje 92 Statutu Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni i reprezentuje ja na zewnątrz podejmując w jej imieniu wszelkiego rodzaju czynności ujęte 98 statutu Spółdzielni. 1.2 Praca Zarządu W 2012 roku Zarząd pracował w składzie: Prezes Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych Zastępca Prezesa Główny Księgowy Eugeniusz Cebrat, Teresa Jasińska, Teresa Majewska. Wszyscy członkowie Zarządu posiadają licencje zarządcy nieruchomości. W 2012 roku obowiązki Zarządu wynikające z postanowień Statutu realizowane były na bieżąco. Zarząd odbył 50 protokołowanych posiedzeń i podjął 462 uchwały. Na posiedzeniach dominowały sprawy bieżącej obsługi zasobów w tym: kwartalne, półroczne i roczne wyniki finansowe, realizacja i ocena zadań remontowo-konserwacyjnych, sprawy członkowsko-mieszkaniowe, sprawy bieżące. Członkowie Zarządu przyjęli na dyżurach 61 osób. Złożone wnioski i opinie były omawiane na posiedzeniach Zarządu. W trakcie 2012 roku podpisano 312 umów dotyczących robót remontowo-konserwacyjnych realizowanych w naszych zasobach. Na bieżąco aktualizowane były obowiązujące w Spółdzielni Regulaminy i przedkładane do 4/46

5 zatwierdzenia na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Zarząd analizował i podejmował decyzje dotyczące działalności społeczno-wychowawczej i pomocowej. Spółdzielnia Złote Łany jako jedna z nielicznych prowadzi taką działalność, która służy naszej społeczności. Krótkie sprawozdania przedstawione są w dalszej części sprawozdania. Ponadto Zarząd podejmował decyzje związane z obsługą wspólnot mieszkaniowych którym Spółdzielnia na podstawie zawartych umów prowadzi odpłatne usługi zarządzania nieruchomością W 2012 roku zakończyła się pełna lustracja działalności Spółdzielni za okres r. Lustracja z ramienia Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej trwała od czerwca 2011 r. do stycznia 2012 r. Wyniki lustracji potwierdziły fakt prawidłowego prowadzenia działalności przez Zarząd Spółdzielni. Protokół z oceną polustracyjną został przedłożony na Walnym Zgromadzeniu Członków w czerwcu 2012 r. /Uchwała nr 3/. 1.3 Zatrudnienie Pomimo coraz większej ilości zadań w okresie sprawozdawczym struktura organizacyjna Spółdzielni nie uległa zmianie. Według stanu na dzień roku zatrudnionych było 57 osób w tym 12 osób pracujących przy działalności społecznowychowawczej i socjalnej. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 54,38 etatu. Zatrudnionych bezpośrednio przy zarządzaniu nieruchomościami jest 38 pełnoetatowych pracowników. Oznacza to że wraz z obsługą księgowo-finansową na jednego pracownika w procesie obsługi zasobów przypada 7.744m² powierzchni użytkowej. Jest to wskaźnik konkurencyjny w obszarze spółdzielni mieszkaniowych. 2. Zasoby mieszkaniowe Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni tworzy 158 budynków własnych. Strukturę zarządzanej powierzchni przedstawia niżej zamieszczona tabela nr 1. Tabela nr 1 Powierzchnia m² Udział % Powierzchnia lokali mieszkalnych ,79 90,97% Powierzchnia lokali handlowo-usługowo-biurowych ,12 4,03% Powierzchnia boksów garażowych 4 501,93 1,53% Powierzchnia wspólnot mieszkaniowych ,47 3,47% Razem ,31 100,00% 5/46

6 Zdecydowana większość budynków mieszkalnych została oddana do eksploatacji w latach ubiegłego wieku co stwarza określone problemy w utrzymaniu ich we właściwym stanie technicznym. Wiek zasobów mieszkaniowych wg stanu na dzień r. /na podstawie powierzchni użytkowej/ przedstawia wykres nr 1. Wykres nr 1. Wiek zasobów mieszkaniowych SM "Złote Łany" na koniec 2012 r. 0,79% 4,41% 15,29% do 10 lat od 10 do 20 lat od 20 do 30 lat powyżej 30 lat 79,51% Poza 54 nieruchomościami budynkowymi, w zasobach spółdzielczych posiadamy 26 nieruchomości garażowych. W sumie jest to 267 boksów garażowych. Spółdzielnia poza zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali handlowo usługowo biurowych, które zlokalizowane są w pawilonach przy ul. Żywieckiej 115, Żywieckiej 89, Lenartowicza 20, Łagodnej 17, Jutrzenki Ponadto w ramach działalności gospodarczej zarządzamy 7 wspólnotami mieszkaniowymi położonymi w obrębie dzielnicy Złote Łany. 3. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe Na dzień roku w zasobach naszej Spółdzielni zamieszkiwało osób. W dokumentacji spółdzielczej zarejestrowanych było członków w tym 8 członków oczekujących i 3 prawnych. Liczba członków Spółdzielni od kilku lat systematycznie maleje. Osoby nabywające lokal w naszych zasobach nie zawsze podpisują deklarację członkowską. Liczba osób które posiadały status nie członka zwiększyła się na koniec 2012r do 348. W 2012 roku zawartych zostało 47 umów o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych. Na koniec 2012 roku status lokali mieszkalnych przedstawia tabela nr 2. 6/46

7 Tabela nr 2. Status lokalu mieszkalnego Liczba Udział % lokali spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 152 2,67% spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ,39% odrębna własność ,82% umowa najmu 7 0,12% Razem ,00% 4. Gospodarka finansowa : 4.1 Majątek trwały Wartość księgowa majątku trwałego Spółdzielni według stanu na dzień r. wynosi ,4tys.zł w tym: budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,0tys.zł, grunty własne i prawo wieczystego użytkowania ,9tys.zł, pozostałe środki trwałe i urządzenia techniczne 443,5tys.zł. Strukturę majątku przedstawia wykres nr 2. Wykres nr 2. Struktura majątku trwałego Spółdzielni na dzień r. 16,81% 0,53% budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 82,67% grunty własne i prawo wieczystego użytkowania pozostałe środki trwałe i urządzenia techniczne 7/46

8 Kapitał własny w sumach bilansowych uległ zmniejszeniu w stosunku do stanu z dnia r. o 2.444,7tys.zł i na koniec roku wyniósł ,2tys.zł. Podstawowym powodem zmniejszenia wysokości kapitału własnego jest proces przekształcania spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych w odrębną własność. 4.2 Wyniki finansowe Działalność finansowo-ekonomiczna opierała się na realizacji planu społecznogospodarczego zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem pokrycia finansowego przyjętych do realizacji zadań. W tabeli nr 3 przedstawiamy skrócony bilans Spółdzielni za 2012 rok. Tabela nr 3. L.p. Wyszczególnienie Stan na Stan Wskaźnik Wskaźnik r r. wzrostu w % struktury w % tys. PLN tys. PLN kol 4/ kol 3 kol Aktywa Aktywa trwałe , ,43 94,87% 89,38% 2 a/ wartości niemater. i prawne 7,86 3 b/ rzeczowe aktywa trwałe: , ,93 97,12% w tym: -środki trwałe , ,43 97,33% -środki trwałe w budowie 293,22 96,50 32,91% 4 c/ należności długoterminowe 762,65 401,54 52,65% 5 d/ inwestycje długoterminowe 182,97 158,10 86,41% 6 e/ długoterminowe rozliczenia 1 707,93-0,00% międzyokresowe 7 2. Aktywa obrotowe , ,54 92,46% 10,62% 8 a/ zapasy 33,24 42,44 127,68% 9 b/ należności krótkoterminowe 2 310, ,23 110,22% 10 c/ inwestycje krótkoterminowe 6 715, ,47 90,44% 11 d/ krótkoterminowe rozliczenia 1 872, ,40 77,18% międzyokresowe Razem aktywa , ,97 94,61% 100,00% 8/46

9 Pasywa Kapitał własny , ,21 97,33% 93,59% w tym: zysk/strata/ netto 2 239,61 642,37 28,68% odpisy z zysku netto w ciągu roku - 282,06-11, Zobowiązania i rezerwy na 8 932, ,91 63,42% 5,95% zobowiązania w tym: -zobowiązania długoterminowe 886,93 471,53 53,16% -zobowiązania krótkoterminowe 8 045, ,38 64,55% 3 3. Rozliczenia międzyokresowe 144,14 436,85 303,07% 0,46% przychodów Razem pasywa , ,97 94,61% 100,00% Aktywa 1. Aktywa trwałe : Wartości niematerialne i prawne wzrost do kwoty 7,86 tys. zł związany jest zakupem oprogramowania do obsługi zasobów, Środki trwałe spadek o kwotę 2.508,86 tys. zł to skutek procesu, który jest kontynuowany od 2001 roku t.j. zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ogółem w odrębną własność przekształconych zostało mieszkań. Poniższa tabela nr 4 przedstawia jak na przestrzeni ostatnich 5 lat zmieniała się wartość majątku trwałego, Tabela nr 4 Lata L.p Wartość , , , , ,43 w tys. zł Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na zmniejszenie wartości środków trwałych jest naliczenie amortyzacji / zgodnie z ustawą o rachunkowości /, jak również sprzedaż gruntu, 9/46

10 Środki trwałe w budowie pozycja ta obejmuje koszty związane z przygotowaniem gruntu do wykupu od Gminy. Spadek o kwotę 196,72 tys. zł jest wynikiem realizacji w 2012 r. wykupu kolejnych działek, Należności długoterminowe spadek o kwotę 361,11 tys. spowodowany jest systematyczną spłatą kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizację budownictwa mieszkaniowego, Inwestycje długoterminowe - zmniejszenie salda o kwotę 24,87 tys. zł dotyczy wyceny akcji PK AQUA SA w Bielsku Białej, Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - spadek wartości o kwotę 1.707,93 tys. zł - spłata kredytu na docieplenie budynków. 2. Aktywa obrotowe: Zapasy - wzrost w skali roku o 9,2 tys. zł do kwoty 42,44 tys. zł stanowi równowartość zapasów magazynowych materiałów do bieżącej obsługi osiedla, Należności krótkoterminowe - wzrost o 236,03 tys. zł z tytułu środków finansowych należnych dla Spółdzielni od Urzędu Skarbowego, Inwestycje krótkoterminowe - spadek o kwotę 642,37 tys. zł - zmniejszenie wpływów na skutek braku realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącego zbycia gruntów / brak ofert /, Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - spadek o 427, 40 tys. zł realizacja programu dociepleń budynków. Zakończenie całego programu nastąpi w 2013 roku zgodnie z zatwierdzonym planem remontów Pasywa 1. Kapitał własny: Kapitał podstawowy i zapasowy spadek o 2.444,73 tys. zł przyczyną zmniejszenia kapitałów jest proces przeniesienia prawa odrębnej własności dla mieszkań własnościowych i lokatorskich, które po sporządzeniu aktu notarialnego są wyewidencjonowane z majątku spółdzielni. Zysk netto kwota 642,37 tys. zł stanowi wynik działalności gospodarczej za 2012 rok. Odpisy z zysku netto w ciągu roku pozycja ta wykazuje kwotę -11,25 tys. zł co stanowi realizację Uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków z 2011 roku 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: Zobowiązania długoterminowe spadek o kwotę 415,40 tys. zł spowodowany jest systematyczną spłatą kredytu, jak również zmniejszeniem zobowiązań z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu mieszkaniowego dokonanej przez mieszkańców, 10/46

11 Zobowiązania krótkoterminowe spadek o 2.852,03 tys. zł - pozycja ta dotyczy bieżących zobowiązań spółdzielni z tytułu dostaw mediów, podatków, ubezpieczeń. Spółdzielnia reguluje swoje zobowiązania na bieżąco, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Rozliczenia międzyokresowe wyniosły 436,85 tys. zł i wzrosły w stosunku do 2011 roku o kwotę 292,71 tys. zł. Główną pozycje stanowi wynik na nieruchomościach budynkowych i garażowych za 2012 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia roku i sprawdzone przez biegłego rewidenta, którego opinie zamieszczamy poniżej. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielnia Mieszkaniowa "Złote Łany" Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego firmy Spółdzielnia Mieszkaniowa "Złote Łany" z siedzibą w Bielsko-Biała, Jutrzenki 22, na które składa się: 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2/ bilans sporządzony na dzień roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,73 zł 3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od roku do roku wykazujący zysk netto w wysokości ,95 zł 4/ zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od roku do roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,08 zł 5/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od roku do roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę ,66 zł 11/46

12 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni oraz członkowie rady nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy spółdzielni oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1/ rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 2/ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, 3/ ustawy z dnia r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. nr 188 z 2003r., poz z późn. zmianami) Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez spółdzielnię zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółdzielni na dzień roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od roku do roku, b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo sporządzonych ksiąg rachunkowych, 12/46

13 c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu spółdzielni. Sprawozdanie z działalności spółdzielni jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Kluczowy Biegły Rewident przeprowadzający badanie Alojzy Korzus Nr w rejestrze 7008 Bielsko-Biała, dnia 3 kwietnia 2013 r. Kancelaria Biegłego Rewidenta Alojzy Korzus Bielsko-Biała, ul. Marzanny 3 Alojzy Korzus Wpis na listę podmiotów uprawnionych pod nr Decyzja nr 309/4/21/2001 KRBR z dnia r. 4.3 Koszty i przychody działalności Poniesione koszty i uzyskane w 2012 roku przychody przedstawiamy w niżej zamieszczonej tabeli nr 5. Tabela nr 5 L.p. Nazwa Koszty Przychody Wynik w zł w zł w zł kol Nieruchomości , , ,85 2 Pożytki z nieruchomości brutto , , ,33 3 Podatek dochodowy z poz , ,00 4 Razem wynik na nieruchomościach budynkowych i garażowych za 2012 r , , ,52 poz /46

14 5 Wynik na nieruchomościach budynkowych i garażowych z lat ubiegłych zgodnie , , ,66 z art. 6 ust 1 ustawy o Spółdzielniach Wynik z nieruchomości 6 budynkowych i garażowych , , ,14 poz Działalność Społ. Wych. i Kulturalna , , ,28 8 Mienie , , ,12 9 Pozostała działalność , , ,65 10 Pod dochodowy z działalności SM , ,00 11 Wynik z mienia i poz. działalności , , ,49 poz Sprzedaż gruntów /Uchwała WZCZ nr 6 z 2011 r./ , , ,46 13 Podatek dochodowy z poz , ,00 14 Wynik ze sprzedaży gruntów poz , , ,46 15 Wynik Spółdzielni Ogółem poz , , ,09 14/46

15 Wynik na nieruchomościach budynkowych i garażowych za 2012 r. jest ujemny/ wiersz 4 kolumna 5 /. Koszty w kolumnie 3 obejmują koszty eksploatacji, koszty mediów, odpisu na fundusz remontowy oraz koszty obsługi i zarządzania. Przychody obejmują opłaty wnoszone do Spółdzielni zarówno na poczet kosztów eksploatacji, remontów i konserwacji oraz mediów. Minusowy wynik jest uzasadniony ponieważ o ile koszty mediów / woda, deszczówka, centralne ogrzewanie itp. / rozliczane są z mieszkańcami do zera, o tyle stawka eksploatacji kalkulowana jest w ten sposób aby uwzględnić przychody wypracowane z pozostałej działalności gospodarczej. W 2012 r. wynik na nieruchomościach budynkowych i garażowych uwzględnił wynik finansowy z lat poprzednich /art. 6 ust 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych/. Ogółem wynik na nieruchomościach budynkowych i garażowych /wiersz 6 kolumna 5/ w 2012 r. jest dodatni. Uchwała nr 1 głosowana na Walnym Zgromadzeniu Członków w bieżącym roku zawiera w załączniku nr 1 szczegółowy podział wyniku na nieruchomości. Wynik z pozostałej działalności w 2012 r. był dodatni /wiersz 11 kolumna 5/. W wierszu 14 w kolumnie 5 przedstawiono dochód jaki uzyskano ze sprzedaży gruntu. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Spółdzielnia zapłaciła podatek dochodowy: z tytułu dochodów rozliczonych w nieruchomościach zł, z tytułu dochodów uzyskanych z działalności zł, z tytułu sprzedaży gruntów zł. 4.4 Wskaźniki zadłużenia lokali mieszkalnych i użytkowych Poziom zadłużenia w opłatach analizowany jest w comiesięcznych zestawieniach. Materiały przedstawiane są na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej. Zadłużenie ogółem na dzień r. przedstawia poniżej zamieszczona tabela nr 6. Tabela nr 6 zaległości na dzień powyżej Razem Razem zaległ r. do 1 m-ca 2 m-ce 3 m-ce 4 m-ce 4 m-cy zaległości 15/46 wzrost ( + ) spadek ( - ) r. kol 7 - kol lok. mieszkalne , , , , , , , ,76 lok. użytkowe , , , , , , , ,45 garaże 1 137,52 460,67 554,28 306,78 976, , ,90 752,50 śmietniki - pryw. posesje 108,12 189,28 0,00 0,00 0,00 297,40 655,14-357,74 Członkowie oczekujący 13,28 0,00 0,00 81,18 115,20 209, , ,61 OGÓŁEM , , , , , , , ,06 Udz. % do zaległości 22,04% 8,58% 4,99% 4,97% 59,42% 100,00% ,06

16 W skali roku nastąpił spadek zadłużenia o ponad 76 tys. zł. Największe opóźnienia w opłatach mamy w zasobach mieszkalnych. Ogółem poziom zadłużenia na r. wyniósł ,20zł w tym ,27 to zadłużenie powyżej 4 m-cy. Zadłużenie lokali mieszkalnych do naliczeń 12 miesięcznych na dzień r. wyniosło 6,10%, a liczba zadłużonych lokali wyniosła Poziom zadłużenia w lokalach mieszkalnych w okresie przedstawia wykres nr 3. W sposób wyraźny widać, że mamy do czynienia z ustabilizowaniem poziomu zaległości ze wskazaniem na systematyczną ich obniżkę. Utrzymanie tego trendu nie zależy wyłącznie od działań Spółdzielni. Na poziom zadłużenia ma wpływ zamożność mieszkańców, ich zdyscyplinowanie, poziom bezrobocia, a także struktura wiekowa mieszkańców, gdzie można zauważyć, że szczególnie w budynkach małych zamieszkałych przez osoby o dużym poczuciu obowiązkowości problem zadłużenia praktycznie nie istnieje jak np. w budynku Lenartowicza 40 - lub ma charakter śladowy. Organy Spółdzielni realizują określone procedury w stosunku do dłużników w celu pomocy i likwidacji zadłużenia. Wykres nr 3. zł , Zaległości w opłatach lokali mieszkalnych w okresie r r , , , , ,00 zaległosci naliczenia lokale z zaległosciami 500 0,00 0 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 V 2011 VI 2011 VII 2011 VIII 2011 IX 2011 X 2011 XI 2011 XII 2011 I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 V 2012 VI 2012 VII 2012 VIII 2012 IX 2012 X 2012 XI 2012 XII 2012 I 2013 II 2013 III 2013 IV /46

17 Zadłużenie lokali użytkowych na dzień r. wyniosło ,68zł i zmalało w stosunku do 2011 roku o blisko 13tys.zł Poziom zadłużenia do naliczeń 12 miesięcznych wyniósł 3,58%. Z najemcami lokali użytkowych którzy zalegają notorycznie z płatnościami umowy najmu są rozwiązywane. 4.5 Windykacja W 2012 roku Spółdzielnia skierowała 113 spraw do Sądu - w tym: 102 w sprawie zaległych opłat za mieszkania/lokale, 3 o eksmisję, 1 o zasiedzenie działki, 1 o pozbawienie tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności, 2 o stwierdzenie nabycia spadku, 1 o ustanowienie służebności przesyłu, 3 o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Z uzyskanych 102 nakazów zapłaty została stwierdzona przez Sąd i potwierdzona klauzulą wykonalność 78 z których: 16 nakazów zostało spłaconych w całości, w 14 przypadkach uzgodniono ratalna spłatę długów, 48 nakazów złożonych zostało do postępowania egzekucyjnego. Wobec 24 nakazów Sąd nie nadał klauzuli wykonalności z czego: 6 nakazów zostało spłaconych w całości, w 5 przypadkach uzgodniono ratalna spłatę długów, w 13 nakazach nie nadano jeszcze klauzuli wykonalności / nakaz jest jeszcze nieprawomocny, bądź oczekujemy na realizację wniosku o nadanie klauzuli wykonalności /. Na 3 wniesione do Sądu pozwy o eksmisję wszystkie zakończyły się prawomocnym wyrokiem. Do egzekucji komorniczej skierowano 50 spraw z czego 48 o egzekucję należności pieniężnych i 2 o eksmisję. Na podstawie wyroków Spółdzielnia wystąpiła do Prezydenta Miasta Bielsko-Biała z wnioskiem o wykonanie obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego osobom, którym to uprawnienie przysługuje. Obowiązek dostarczenia lokali socjalnych spoczywa na Gminie Bielsko-Biała. W przypadku nie dostarczenia tych lokali Spółdzielni przysługuje uprawnienie do żądania zapłaty odszkodowania. Spółdzielnia korzysta z tego uprawnienia. W toku jest sprawa o odszkodowanie w wysokości zł. W 4 sprawach Spółdzielnia występowała jako pozwany t.j. z powództwa podmiotu zewnętrznego. 17/46

18 4.6 Działalność gospodarcza Spółdzielnia poza zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi prowadzi w oparciu o majątek własny wynajem powierzchni handlowo-usługowej na działalność handlowobiurowo-usługową ukierunkowaną na potrzeby naszych mieszkańców. Na dzień r. 14% powierzchni było nie wynajętej Szczególnie problematycznie sprawa wygląda w pawilonie przy ulicy Żywieckiej 89. Brak infrastruktury wokół pawilonu parkingu, placu manewrowego, sąsiedztwo dużego budynku mieszkalnego spowodowało, ze w trakcie roku najemca dużej powierzchni użytkowej przekazał lokale Spółdzielni. Na dzień r. z 806 m² powierzchni użytkowej wynajmowanych było tylko 205m². Dlatego też przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków w bieżącym roku jest uchwała nr 6, która zdecyduje o przyszłości pawilonu przy ul. Żywieckiej 89. Poza wynajmem lokali Spółdzielnia na bazie własnej kadry pracowniczej zarządza siedmioma wspólnotami mieszkaniowymi zlokalizowanymi w obrębie naszych zasobów. Również na bazie własnych służb na podstawie umowy z UNIQA TU SA odpłatnie pośredniczymy w ubezpieczeniu lokali naszych mieszkańców. Ponadto pozyskujemy środki z oprocentowania depozytów pieniężnych, odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat, wpływów uzyskiwanych z reklam zlokalizowanych na terenie naszych zasobów, wejść wykonawców zewnętrznych w nasz teren itp. Również jako jedną z form działalności generującą przychody należy traktować działalność społeczno wychowawczo - kulturalną i socjalną. Poniżej sprawozdania z tych działalności Sprawozdanie działalności społeczno-wychowaczo-kulturalnej za okres r. Dzięki Państwu, którzy korzystaliście z naszych ofert, udało się zakończyć rok pomyślnie. Spółdzielcze Centrum kultury Best, mimo ogólnych trudności zrealizowało założony program, który obejmuje różne grupy wiekowe, do naszych mieszkańców docieramy przez takie formy jak: I edukacja artystyczna (muzyczna, plastyczna, fotograficzna); II działalność opiekuńczo - wychowawcza; III przeglądy, konkursy turnieje; IV imprezy okolicznościowe; V zespoły, kluby zainteresowań; 18/46

19 Ad I w ramach edukacji artystycznej (muzycznej, fotograficznej, plastycznej), zorganizowaliśmy: - 20 koncertów Muzyki Poważnej z misiem dla najmłodszych uczestniczyło w nich od stycznia do czerwca, oraz od września do grudnia 1873 osoby. Dzieci poznawały nie tylko instrumenty dęte blaszane, ale też instrumenty strunowe-szarpane i wysłuchiwały koncertów na żywo - 18 koncertów Małej Akademii Jazzu uczestniczyło w nich 1117 osób. W rocznej edukacji uczestnicy poznali m.in. gospel, soul, flamenco, blues. Ad II Działalność opiekuńczo wychowawcza. Zorganizowaliśmy dwa turnusy półkolonii letnich oraz jeden w zimie. Latem skorzystało z naszej oferty 80 dzieci, a zimą 24. Zdecydowana większość to dzieci z osiedla Złote Łany. Jak co roku zajęcia zorganizowane są pod hasłem tematycznym w minionym roku dzieci przeobraziły się w poszukiwaczy skarbów. Ad III -Na uwagę zasługuje przede wszystkim Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa, organizowany pod patronatem Prezydenta Miasta. Przegląd organizowany był po raz XXXI o zasięgu wojewódzkim i XVI o charakterze ogólnopolskim. Uczestniczyło w nim 469 dzieci z całej Polski, a 100 najlepszych autorów spotkało się z jurorami r. w klubie Best podczas finału Lipy. Gościem był Czesław Mozilwokalista, ulubieniec młodych. - kolejne znaczące konkursy to Integracyjny Konkurs Recytatorski i Przegląd Innych Form Artystycznych Proteus organizowany po raz ósmy, uczestniczyło w nim 105 osób w tym 31 niepełnosprawnych. - X Turniej Szachowy im. Władysława Brissa o tytuł Mistrza Osiedla Złote Łany. Organizatorem Turnieju była SM Złote Łany, współorganizatorem Urząd Miejski w Bielsku- Białej fundator medali i pucharu. Udział w tym konkursie wzięło 45 osób, w tym 40 amatorów w wieku od 6 do 83 lat oraz 5 zawodowców od II kat. szachowej wzwyż. - Konkursy fotograficzne pt. Mój pupil ; Moje osiedle, organizowane od kilku lat przyciągają coraz to nowych miłośników fotografii. Zajęcia Grupy Foto Best odbywają się w każda środę wieczorem od Ad IV Imprezy okolicznikowe kierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych maja swoich odbiorców. W pejzaż kulturalny osiedla na stałe wpisały się już Dzień Kobiet dla Pań z osiedla; Wspólne kolędowanie; Dzień Matki i Ojca; imprezy mikołajkowe, czy Andrzejki; Dzień Dziecka, i imprezy kończące rok szkolny. Nową formą, którą próbujemy Państwa zarazić są to Prywatki z tamtych lat, kierowane do miłośników dobrej muzyki i tańca. Organizujemy je w każdą drugą sobotę miesiąca w godz. od do /46

20 Ad V Stałe formy to sekcje i zajęcia dla dzieci i dorosłych Stałe formy dla dzieci 1. Dziecięca Grupa Twórcza dla 3-latków. 2. Dziecięca Grupa Twórcza dla 4 latków. 3. Klub Malucha dla 2 latków. 4. Klub Tańczące Brzdące. 5. Język angielski. 6. Hip- hop. 7. Sekcja gitara. 8. Kółko plastyczne. 9. Kółko szachowe. 10. Kółko fotograficzne. 11. Ceramika. 12. Zespół Artystyczny Jutrzenka. 13. Taniec nowoczesny. Stałe formy- dla dorosłych 1. Sekcja szachowa. 2. Warsztaty plastyczne. 3. Aerobic. 4. Pilastes. 5. Pracownia Fotografii Foto Best. 6. Pracownia Sztuk Plastycznych. 7. Klub Seniora. Frekwencja i Państwa udział we wszystkich naszych działaniach jest dla nas motywacją do dalszej pracy. Dziękujemy Dyrekcjom szkół i Przedszkoli za życzliwość i współpracę; właścicielom sklepów za sponsorowanie naszych imprez; sponsorom za pomoc i przychylność. Szczególne podziękowania należą się wszystkim Państwu, którzy uczestniczą od lat w naszych zajęciach i imprezach Sprawozdanie z działalności socjalnej za okres r. Rok 2012 został przede wszystkim poświęcony działalności na rzecz osób bezrobotnych oraz promocji wolontariatu i organizacji akcji charytatywnych. W ramach działalności na rzecz osób bezrobotnych: udzielono około 1000 porad osobom poszukującym pracy zorganizowano również 16 spotkań z pracownikami Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Powiatowego Urzędu Pracy, w trakcie których m. in. udzielano informacji 20/46

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław.

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, 53-650 Wrocław. II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11.

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11. Ocena działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu w świetle wyników przeprowadzonej całościowej lustracji działalności Spółdzielni w okresie 01.01.2012 r. 31.12.2014 r. i badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014.

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Część ogólna Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Domów Jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013.

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. W okresie sprawozdawczym działalnością Spółdzielni kierował 3 osobowy Zarząd w składzie : Franciszek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEDYK UL. UŁANÓW 25 20-554 LUBLIN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU Marzec 2015 r. 1 1. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" TORUŃ UL. TUWIMA 9

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ TORUŃ UL. TUWIMA 9 STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" 87-100 TORUŃ UL. TUWIMA 9 Informacja dodatkowa za rok 2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. INFORMACJA DODATKOWA III. DODATKOWE INFORAAACJE l OBJAŚNIENIA IV. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach I Informacje i objaśnienia do bilansu 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacje i objaśnienia sporządzono w formie opisowo tabelarycznej Ustęp 1. 1.1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI W dniu 29 kwietnia 2015 r. odbyło się Plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad 2.

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MSIG 128/2014 (4507) poz

MSIG 128/2014 (4507) poz MSIG 128/2014 (4507) poz. 8902 8902 Poz. 8902. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-7559/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010.

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010. P R O T O K Ó Ł Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010. Skład Komisji Rewizyjnej: 1. Rożek Zdzisław - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

MSIG 15/2017 (5152) poz

MSIG 15/2017 (5152) poz Poz. 2409. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki w Warszawie. [BMSiG-21000/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku 1. Prezentowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 41 985 746,45 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 2784,0 tys. zł, z tego w aktywach trwałych zmniejszenie wynosi 28.283,0 tys. zł, w aktywach

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie I. Postanowienia ogólne 1 1. W oparciu o postanowienia art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

Spis treści T E M A T Strona

Spis treści T E M A T Strona Spis treści T E M A T Strona 1 2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Klauzula weryfikacji Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22. 05-092 Łomianki

PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22. 05-092 Łomianki ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa Tel.: +48 22 627 40 05, Faks: +48 22 627 40 04 e-mail: office@btfg.pl, www.btfg.pl PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22 05-092 Łomianki Opinia i raport niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej w dniu r.

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej w dniu r. Protokół nr 3/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej w dniu 4.03.2015r. Obecni według załączonej listy obecności. Pan Robiński nieobecny usprawiedliwiony. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 Informacja dodatkowa 1. Spółdzielnia została zarejestrowana w KRS w dniu 16.10.2002r. pod nr 0000134154. 2. Sprawozdanie finansowe za 2015r. zostało zatwierdzone przez

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI 1. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2. Ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 5 listopada 2003r poz.188 z późn. zmianami) 3. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 13065. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. [BMSiG-10450/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku z dnia 16 października 2009 r. Zmiany: - Uchwała nr 69/2010 z dnia 25.11.2010 r. (Rozdz. 2 ust. 2.6. pkt. 3) 1.1. Podstawy prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9530. DOMINIK MIĘSNY w Rumi. [BMSiG-7988/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego DOMINIK MIĘSNY DANUTA MIECZKOWSKA 84-230 RUMIA, ul. DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. OŚWIADCZENIE Zarząd Fundacji Culture Shock przedstawia SPRAWOZDANIE FINANSOWE za

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5154. Zakład Produkcyjny ALEXANDER w Chwaszczynie. [BMSiG-4931/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki: Zakład Produkcyjny ALEXANDER

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 Informacja dodatkowa 1. Spółdzielnia została zarejestrowana w KRS w dniu 16.10.2002r. pod nr 0000134154. 2. Sprawozdanie finansowe za 2014r. zostało zatwierdzone przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku Część I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki finansowej. Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz

Zasady gospodarki finansowej. Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz Zasady gospodarki finansowej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz Podstawa prawna 95 ust. 1 pkt 16 Statutu LWSM Wrzeszcz w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Spółdzielnia prowadzi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015.

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015. PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu 02.06.2016r. za rok 2015. Skład komisji: 1. Andrzej Zawadzki Przewodniczący 2. Jan

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo