Płock, r. Znak spr.: NO 15/TK/2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Płock, 27.08.2007r. Znak spr.: NO 15/TK/2007"

Transkrypt

1 Znak spr.: NO 15/TK/2007 Płock, r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez MZGM TBS sp. z o.o. w Płocku. W związku z zapytaniami Wykonawcy, dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszym przesyłamy zadane pytania i udzieloną na nie odpowiedź. Pytanie 1 : Brak jednolitej numeracji stron możliwość otrzymania przez oferentów niekompletnych materiałów. Odpowiedź: Kompletna dokumentacja znajduje się na stronie internetowej zamawiającego: która składa się ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z ponumerowanych załączników do niej. Pytanie 2 : Brak zakresu prawidłowej aktualnej powierzchni konserwowanych budynków np. ROM III. Odpowiedź: Na potrzebę przeprowadzenia przedmiotowego przetargu w SIWZ podana została powierzchnia konserwowanych budynków według stanu obowiązującego na dzień r. Pytanie 3 : Brak sprecyzowanej wysokości stawki roboczogodziny: a) w jednym miejscu inwestor żąda stawki roboczogodziny nie wyższej niż za I kw. 2006r., a w innym za I kw. 2007r. b) czy dotyczy to średniej stawki województwa czy kraju? Odpowiedź: Stawka cenotwórcza dla robót dodatkowych nie może przekroczyć średniej stawki robocizny kosztorysowej podanej przez SEKOCENBUD na I kwartał 2007r. Dotyczy to średniej stawki województwa. Zmienia się zapis w pkt. III ) f) SIWZ dot. opisu sposobu obliczenia ceny str 23 wyrazy:... SEKOCENBUD na I kwartał 2006r. zastępujemy wyrazami... SEKOCENBUD na I kwartał 2007r.. Pytanie 4 : Inwestor przewiduje jednego pracownika z uprawnieniami gazowymi do obsługi jednego rejonu: a) na ROM I brak budynków z gazem przewodowym, a inwestor rezygnuje z przeglądu kuchenek z gazem z butli pracownik z uprawnieniami zbędny, b) na ROM IV występuje ok. tysiąca mieszkań z gazem sieciowym, a wymogiem jest by dokonać przeglądu w ciągu jednego miesiąca przez jednego pracownika nierealne i niemożliwe do wykonania. Odpowiedź: W SIWZ określamy minimalne ilości pracowników z uprawnieniami. Właściwą liczbę osób, którą Wykonawca przeznaczy do wykonania przedmiotowej usługi musi sam dobrać. a)nie rezygnujemy z przeglądów kuchenek z gazem z butli co precyzujemy na str. 8 pkt IV ppkt 4 SIWZ i str. 13 pkt 4 ppkt 4 SIWZ. b)nie jest wymogiem dokonanie przeglądu w przeciągu jednego miesiąca. Obowiązkiem jest dokonanie okresowego przeglądu instalacji gazowej przynajmniej raz w roku. Zmienia się zapis w II Opis przedmiotu zamówienia SIWZ str. 8 pkt IV ppkt 1 i str. 13 pkt IV ppkt 1 wyrazy: Jeden raz w roku... zastępujemy wyrazami Przynajmniej jeden raz w roku....

2 Pytanie 5 : Inwestor dopuszcza poprzez zaniechanie żądania: a) wykonywanie napraw dachów z eternitu i budynków zbudowanych z materiałów azbestowych przez pracowników nieuprawnionych choć prawo unijne nie pozwala na takie praktyki, b) wykonawstwo przez osoby nieuprawnione prac remontowych na obiektach zabytkowych będących w gestii konserwatora zabytków dotyczy ROM III i ROM V, c) uprawnień budowlanych nadzoru zweryfikowanych przez MOIIB na prowadzone roboty remontowe w poszczególnych branżach choć zakres robót jest znaczący, tym samym biorąc na siebie ryzyko złego wykonawstwa robót. Wszystko to wiąże się z określonymi zwiększonymi kosztami dla firm posiadające takich pracowników z przedmiotowymi uprawnieniami i ma wpływ na wycenę oferty preferuje firmy bez uprawnień. Odpowiedź: a)zamawiający wyłącza z zakresu konserwacji naprawy elementów zawierających azbest. W pkt. II SIWZ ( opis przedmiotu zamówienia ) na str. 16 po zdaniu UWAGA: powyższy zakres konserwacji i usuwania awarii może ulegać zmianie w okresie trwania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego dopisuje się zdanie: Zakres konserwacji nie obejmuje elementów zawierających azbest. b)przetarg dotyczy prac konserwacyjnych, a nie robót budowlanych, w tym remontów do których wymagane są odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami Prawa Budowlanego oraz doświadczenie. c)po stronie wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia właściwej obsługi poprzez zatrudnienie osób z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami przy wykonywaniu prac konserwacyjnych, a nie robót remontowych. Pytanie 6 : W Specyfikacji brak jest sprecyzowania, co to jest część wspólna, a co to jest lokalówka, powoduje to możliwość dowolnej interpretacji zakresu konserwacji dotyczącej wymiany rur, zaworów, itp. na przykład żądań wymian w łazienkach, ubikacjach lokatorów i właścicieli. Niektóre budynki w zakresie instalacji są zużyte w ponad 90% w związku z powyższym brak jest wyjaśnień co to jest remont, modernizacja czy konserwacja bieżąca np.: a) brak sprecyzowania ilości rur i zaworów, wodomierzy do wymiany w skali miesiąca np. na 1 budynek wg. SIWZ można zażądać do wymiany co dzień 3 mb rur kanalizacyjnych, 2,8 mb rur wodociągowych w jednym miejscu i 100% zaworów grzejnikowych, wodnych i m-żu wodomierzy w całym budynku, b) brak sprecyzowania przy wymianie rur ilości kształtek czy wg obowiązujących norm katalogowych, czy wg rzeczywistości ewentualnie kto zapłaci za różnicę? c) w większości rury w lokalach są zabudowane lub zamurowane przez lokatorów. Kto pokryje koszty wykucia, naprawy zabudów, położenia boazerii, glazury, terakoty itp., d) brak sprecyzowania przy robotach naprawczych rur kto ma ponieść koszt demontażu i ponownego montażu misek ustępowych, wanien, umywalek, szafek zlewozmywakowych, zlewozmywaków, baterii wannowych, prysznicowych, umywalkowych oraz syfonów (każdy demontaż grozi uszkodzeniem), e) specyfikacja mówi w jednym punkcie o wymianie rur kanalizacyjnych wraz z podejściami przez wykonawcę, a w drugim zwalnia tego wykonawcę od konserwacji tych podejść np. przepychanie pionów. Odpowiedź: Kwestie wątpliwe będące przedmiotem zapytania rozstrzyga w zakresie budynków i lokali gminnych Ustawa o ochronie praw lokatorów... (t.j. Dz.U. Nr 31 poz 266 z 2005r.) art.6a i 6b natomiast w budynkach wspólnot mieszkaniowych Ustawa o własności lokali (t.j. Dz.U. Nr 80 poz 903 z 2000r.) art. 3 ust. 2. Definicja konserwacji zamieszczona jest na stronie 5 SIWZ. Przedmiot zamówienia nie obejmuje remontów i modernizacji budynków. Odpowiedzi na podpunkty są następujące: a) Wymiany wodomierzy w ramach konserwacji nie przewidujemy, wymiana rur wodnych i kanalizacyjnych tylko tam gdzie jest przeciek, zawory grzejnikowe wymiana,gdy ciekną lub nie można uruchomić grzejnika; b) Wykonanie zawsze następuje wg stanu rzeczywistego, ewentualna różnica obciąża wykonawcę;

3 c) Rury zabudowane musi udostępnić lokator lub właściciel i on odpowiada za zabudowę; d) Wykonawca roboty musi wykonywać z należytą starannością, on odpowiada za ewentualne szkody; e) Zapis jest właściwy gdyż za udrożnienie podejść w lokalu odpowiada jego właściciel lub najemca; Pytanie 7 : Prosimy o podanie precyzyjnego zakresu konserwacji bieżącej budynków i od jakiego do jakiego punktu obowiązuje przykłady: a) instalacje elektryczne od licznika głównego (załącza głównego) do liczników lokatorów? b) Instalacje wody od głównego wodomierza do wodomierzy lokatorów lub zaworów odcinających mieszkanie? c) instalacja c.o. od rozdzielaczy węzła cieplnego do zaworów grzejnikowych? d) instalacje gazu od gazomierzy głównych na budynku do gazomierzy lub zaworów? e) instalacje kanalizacji od studzienek przyłączeniowych poprzez piony bez odgałęzień w mieszkaniach do wywiewek? f) instalacje węzłów cieplnych od wymienników w części ciśnieniowej o niskich parametrach lub też w części o wysokich parametrach od licznika FORTUM? g) zakres prac budowlanych czy nie powinien wykluczać naprawy w mieszkaniach a obejmować tylko części wspólne tj. korytarze, piwnice, klatki schodowe, poddasza? Możliwość dowolnej interpretacji SIWZ powoduje obawę żądania przez inspektorów zamawiającego i lokatorów oraz właścicieli mieszkań napraw ścian, sufitów w łazienkach, pokojach i przedpokojach w ramach konserwacji np. w rozpiętości od tynku zwykłego do sztukaterii itd. w zależności od standardu wykończenia mieszkania. Nie wyjaśnienie przez zamawiającego tak dużej ilości niewiadomych w SIWZ powoduje niemożliwość prawidłowego wykonania oferty cenowej. Odpowiedź: Zakres konserwacji szczegółowo opisany jest na stronach 6-16 SIWZ. Zaznaczamy, że przedmiotem przetargu są prace konserwacyjne a nie roboty budowlane. Odpowiedzi na podpunkty przedstawiają się następująco. a) Od złącza głównego do zabezpieczeń lokatorów. b) Zakres prac regulują następujące przepisy Ustawa o ochronie praw lokatorów.. (t.j. Dz.U. Nr 31 poz 266 z 2005r.) Art.6a i 6b natomiast w budynkach wspólnot mieszkaniowych Ustawa o własności lokali (t.j. Dz.U. Nr 80 poz 903 z 2000r.) Art. 3 ust. 2. c) Tak d) Od gazomierzy głównych do zaworów odcinających urządzenie u lokatora e) Tak f) W węzłach będących w konserwacji ROM granicą objętą konserwacją są zawory odcinające węzeł od sieci cieplnej a w węzłach konserwowanych przez Fortum granicą są pierwsze zawory za rozdzielaczami instalacji CO g) Nie gdyż regulacja prawna jest różna w budynkach gminnych i wspólnot mieszkaniowych Obawa żądania przez lokatorów lub zamawiającego np. naprawy ścian i sufitów nie zachodzi, chyba, że wynika to z niewłaściwego działania wykonawcy. Ponownie zwracamy uwagę, że przedmiotem przetargu nie są roboty budowlane, a konserwacyjne, których definicja podana jest na stronie 5 SIWZ. Otrzymują: 1x wszyscy Wykonawcy 1x NO a/a

4 NO 16/IT/2007 Pł ock, dnia r. Ogłoszenie o wszcz ęciu post ępowania o zamówienie publiczne Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. w Płocku, ul. Polna 7 działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dobrzyń skiej 19 w Pł ocku, ogł asza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej ni ż kwoty okreś lone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówie ń publicznych na: Docieplenie uskoków ścian na elewacji pół nocnej i południowej wraz z monta żem ścią gów stalowych na uskokach elewacji pół nocnej oraz docieplenie dwóch ścian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dobrzy ń skiej 19 w Płocku. Przedmiot zamówienia okreś lony wedł ug kodów wspólnego Słownika Zamówie ń CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Monta ż konstrukcji metalowych Wykonywanie pokry ć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Roboty budowlane wykończeniowe, pozosta łe Tynkowanie Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udost ępniona jest na stronie internetowej zamawiaj ą cego: można j ą równie ż odebra ć w siedzibie zamawiaj ą cego w pokoju nr 32 Ip. codziennie w godz Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częś ciowych. Termin wykonania zamówienia: 3 miesią ce od dnia podpisania umowy W przetargu mog ą wzi ąć udzia ł wykonawcy, którzy udokumentuj ą przez stosowne oś wiadczenia i dokumenty, że speł niaj ą nast ępuj ące warunki: a) Posiadaj ą uprawnienia do wykonywania określonej dział alnoś ci lub czynno ści w zakresie obję tym przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakł adaj ąobowią zek posiadania takich uprawnie ń, w tym: - posiadanie uprawnie ń budowlanych przez kierownika robót - członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa kierownika robót b) Nie podlegaj ą wykluczeniu z postę powania o udzielenie zamówienia publicznego. c) Posiadaj ą niezbę dn ą wiedz ę i doświadczenie oraz dysponuj ą potencja ł em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. d) Znajduj ą si ę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny speł niania warunków udział u w postę powaniu: 1) Kryteria oceny ofert: a) Cena ) Ocena ofert: Oferta, która będzie miała najniż sz ącen ęzostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Termin składania ofert: w siedzibie zamawiaj ą cego, pokój nr 1 (Kancelaria) do dnia r. do godz Termin związania ofert ą: 30 dni.

5 Ogłoszenie o zamówieniu zosta ło umieszczone w Biuletynie Zamówie ń Publicznych w dniu r.

6 Znak: NO 16/IT/2007 Zamawiaj ący: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. ul. Polna 7, Płock tel. (024) , fax.(024) wpisany do Krajowego Rejestru Są dowegopod nr NIP: , działaj ący w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dobrzy ńskiej 19 w Płocku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: post ępowania w trybie przetargu nieograniczonegoo wartoś ci mniejszej ni ż kwoty okreś lone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówie ńpublicznych. Przedmiot zamówienia: Docieplenie uskoków ścian na elewacji pół nocnej i poł udniowej wraz z monta żem ścią gów stalowych na uskokach elewacji północnej oraz docieplenie dwóch ś cian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dobrzy ńskiej 19 w Płocku. Płock, sierpie ń 2007 r

7 Dot.: post ę powania w trybie przetargu nieograniczonego na: Docieplenie uskoków ś cian na elewacji pół nocnej i poł udniowej wraz z monta żem ścią gów stalowych na uskokach elewacji pół nocnej oraz docieplenie dwóch ś cian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dobrzy ńskiej 19 w Płocku. SPIS TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE OGÓLNE II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA III. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 1. Opis sposobu przygotowania oferty. 2. Opis warunków udział u w postę powaniu. 3. Wykaz oświadcze ń i dokumentów, które należ y załą czy ć do oferty w celu potwierdzenia speł niania warunków udział u w postę powaniu. 4. Termin i miejsce skł adania ofert. 5. Termin związania ofert ą. 6. Termin wykonania zamówienia. 7. Miejsce i termin otwarcia ofert. 8. Kryteria oceny ofert, znaczenie tych kryteriów oraz sposób oceny ofert. 9. Opis sposobu obliczenia ceny. 10.Informacja o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ą cego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadcze ńi innych dokumentów. 11.Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert. 12.Tryb ogłoszenia wyników przetargu i zawarcia umowy. 13.rodki Ś ochrony prawnej. 14.Postanowienia końcowe. IV. WZÓR UMOWY V. ZAŁĄCZNIKI: Załą cznik Nr 1 formularz oferty Załą cznik Nr 2 oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Prawo zamówie ń publicznych Załącznik Nr 3 Protokó ł typowania robót Nr 188 z dnia r. Załą cznik Nr 4 - Przedmiar robót Załą cznik Nr 5 Projekt docieplenia i kolorystyki budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ul. Dobrzyń skiej 19 Dz. Nr 17/1 Załą cznik Nr 6 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 7 wzór umowy

8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj ą cy: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o., ul. Polna 7, Pł ock dział ają cy w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dobrzy ńskiej 19 w Płocku Przedmiot zamówienia: Docieplenie uskoków ścian na elewacji pół nocnej i poł udniowej wraz z monta żem ścią gów stalowych na uskokach elewacji pół nocnej oraz docieplenie dwóch ś cian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dobrzy ńskiej 19 w Płocku. Post ępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustaw ą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.). I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Wykonawca powinien zapozna ć si ę ze wszystkimi dział ami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiaj ący nie dopuszcza skł adania ofert częś ciowych i wariantowych. 3. Załączniki stanowi ące integraln ą cz ęść SIWZ musz ą by ć wypełnione przez Wykonawc ę bez wyją tku i ściśle wedł ug postanowie ńzamawiaj ącego bez dokonywania w nich zmian. W przypadku gdy jakakolwiek cz ęść powyż szych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, opisuje on Nie dotyczy i załą cza niewype łniony Załą cznik do oferty. 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoż eniem oferty. 5. Rozliczenia pomię dzy Zamawiaj ącym a przysz łym Wykonawc ą odbywa ć si ę będ ą w zł otych polskich. Zamawiaj ący nie przewiduje prowadzenia rozlicze ńz Wykonawc ąw walutach obcych. 6. Zamawiaj ący nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcom.

9 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia okreś lony wedł ug kodów Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV): Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Monta ż konstrukcji metalowych Wykonywanie pokry ć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Roboty budowlane wykoń czeniowe, pozosta łe Tynkowanie Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie pęknię tych ścian kolankowych ścią gami stalowymi, a nast ępnie docieplenie uskoków i ś cian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dobrzyń skiej 19. Zakres robót budowlanych do wykonania: I. MONTA Ż ŚCIĄGÓW STALOWYCH NA 4 SZT. USKOKÓW ŚCIANY PÓŁNOCNEJ (FRONTOWEJ) 1. Rozbiórka izolacji dachu o grub. 20 cm z pumeksobetonu z pap ą, wywozem i utylizacj ą materia łów z rozbiórki 2. Wykucie otworów i obsadzenie kołków HILTI HSA M16x140 w żebrach płyt stropowych 3. Wykucie otworów oraz obsadzenie kotew stalowych śr. 20 mm i ceownika 80 mm w żebrach płyt stropowych 4. Uzupeł nienie izolacji stropodachu styropianem gr. 20 cm laminowanym pap ątermozgrzewaln ą podkładow ągrub. min. 4 mm 5. Uzupeł nienie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej grub. 5,2 mm z wkładk ą z włókna poliestrowego 6. Odbicie spękanych i odstaj ących tynków zewnę trznych z wywozem gruzu 7. Uzupeł nienie tynków zewnę trznych na siatce stalowej II.DOCIEPLENIE USKOKÓW ELEWACJI PÓŁNOCNEJ (FRONTOWEJ) SZT. 4 BEZ COKOŁ U Roboty rozbiórkowe 1. Uzupeł nienie tynków zewnę trznych (skucie spę kanych i wykonanie nowych) z wywozem gruzu 2. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych Roboty monta żowe 1. Monta ż listwy startowej 2. Monta ż naroż ników aluminiowych 3. Docieplenie uskoków ściany północnej szt. 4 styropianem frezowanym FS 15 grub. 12 cm z wykonaniem tynku akrylowego barwionego w masie wg projektu kolorystyki 4. Wykonanie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej III. DOCIEPLENIE USKOKÓW NA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ SZT. 4 BEZ COKOŁ U Z ROZBIÓRK Ą SUPREMY Roboty rozbiórkowe 1. Zerwanie starej supremy ze ścian z wywozem i utylizacją 2. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych Roboty monta żowe 1. Monta ż listwy startowej 2. Monta ż naroż ników aluminiowych 3. Docieplenie uskoków ściany południowej szt. 4 styropianem frezowanym FS 15 grub. 12 cm z wykonaniem tynku akrylowego barwionego w masie wg projektu kolorystyki 4. Wykonanie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej IV. DOCIEPLENIE SZCZYTÓW SZT. 2 BEZ COKOŁ U z rozbiórk ąsupremy Roboty rozbiórkowe 1. Demonta ż starego docieplenia z supremy z wywozem i utylizacj ą materia łów z rozbiórki 2. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych Roboty monta żowe 1. Monta ż listwy startowej

10 2. Monta ż naroż ników aluminiowych 3. Docieplenie ścian szczytowych szt. 2 styropianem frezowanym FS 15 grub. 12 cm z wykonaniem tynku akrylowego barwionego w masie wg projektu kolorystyki 4. Wykonanie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej Wykonanie rusztowania ramowegoprzy ściennegorr-1/30 z osł on ąz siatki ochronnej Szczegó łowy opis przedmiotu zamówienia zawiera protokó ł typowania robót Załą cznik Nr 3 przedmiar robót -Zał acznik Nr 4 sporz ą dzony w oparciu o projekt docieplenia i kolorystyki budynku - Załącznik Nr 5. Wykonawca udzieli minimum 36 miesi ęcznej gwarancji na wykonane roboty III. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 1. Opis sposobu przygotowania oferty 1) Składana oferta powinna by ć sporz ądzona na formularzu oferty stanowi ącym Załą cznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2) W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załą czniki do oferty kopie dokumentów, każ da zapisana strona kopii musi by ć potwierdzona za zgodno ść z oryginał em przez osob ę upowa żnion ą do reprezentowania Wykonawcy na zewną trz i zacią gania zobowi ąza ń w wysoko ści odpowiadaj ą cej cenie oferty. 3) Formularz oferty wraz ze stanowi ącymi jego integraln ą cz ęść załą cznikami powinien by ć wypeł niony przez wykonawc ęwedł ug postanowie ńniniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawc ę. Tre ść oferty musi odpowiada ć treś ci niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Wykonawca złoży tylko jedn ą ofert ę. Złożenie większej liczby ofert lub złoż enie oferty wariantowej lub częś ciowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoż onych przez Wykonawc ę. 5) Ofert ę należy napisa ć w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem rę cznym (długopisem lub nieś cieralnym atramentem). Zamawiaj ący nie wyraża zgody na skł adanie ofert w postaci elektronicznej. Oferty sporz ądzone w języku obcym należ y składa ć wraz z pełnym tł umaczeniem na język polski, poś wiadczonym przez Wykonawc ę. 6) Strony oferty, w tym strony wszystkich Załą czników, powinny by ć ponumerowane, ułożone w kolejnoś ci przedstawionej w formularzu oferty. Wszystkie strony oferty i załą czników powinny by ć podpisane przez upowa żnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniós ł zmiany musz ą by ć parafowane przez osob ę upowa żnion ą do reprezentowania Wykonawcy na zewną trz i zacią gania zobowi ąza ńw wysoko ści odpowiadaj ącej cenie oferty. Upoważ nienie do podpisania oferty winno by ć dołą czone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załą czonych do niej. Wykonawca wskazuje w Formularzu oferty Załą cznik Nr 1 osob ę/y upowa ż nione do reprezentowania Wykonawcy na zewną trz i zacią gania zobowi ąza ńw wysokoś ci odpowiadaj ącej cenie oferty. 7) W celu potwierdzenia speł nienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamówie ń publicznych Wykonawcy załączaj ą dokumenty w formie oryginał ów lub kopii poś wiadczonej Za zgodno śćz orygina łem przez Wykonawc ę lub osob ęupowa żnion ą do reprezentowania Wykonawcy na zewną trz i zacią gania zobowi ąza ńw wysoko ści odpowiadaj ącej cenie oferty. 8) W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawc ękserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwo ści, a nie można jej prawdziwo ści sprawdzi ć w inny sposób, Zamawiaj ący może żąda ć przedstawienia oryginał u lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów. 9) Oferta powinna by ć złożona w dwóch nieprzejrzystych, zamkni ętych kopertach zaadresowanych do zamawiaj ącego z zaznaczeniem na zewnę trznej kopercie nazwy zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony na: Docieplenie uskoków ścian na elewacji pół nocnej i poł udniowej wraz z monta żem ścią gów stalowych na uskokach elewacji pół nocnej oraz docieplenie dwóch ś cian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dobrzy ń skiej 19. oraz 00 Nie otwiera ć przed r. godz 10. W przypadku braku tej informacji Zamawiaj ą cy nie ponosi odpowiedzialno ści za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omył kowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. 10)Poza informacjami okreś lonymi w pkt 9) wewnę trzna koperta winna by ć opatrzona dokł adnym adresem

11 Wykonawcy. 11)Oferty złożone po terminie zostan ązwrócone Wykonawcy bez otwierania. 12)Wykonawca może wprowadzi ć zmiany lub wycofa ć złożon ą przez siebie ofert ę pod warunkiem, ż e zamawiaj ący otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak w pkt. 10) oraz dodatkowo opisane: Zmiana lub Wycofane. 13)Wykonawca nie może wycofa ć i wprowadzi ć zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 14)Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) musz ą ustanowi ć peł nomocnika do reprezentowania ich w postę powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postę powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku do oferty winno zosta ćzałą czone peł nomocnictwo. Peł nomocnictwo musi zawiera ć co najmniej : oznaczenie postę powania, którego peł nomocnictwo dotyczy, oznaczenie Wykonawców wystę pują cych wspólnie, wskazywa ć Wykonawc ę pełnomocnika, zakres udzielonego pełnomocnictwa. 2. Opis warunków udział u w post ępowaniu W przetargu mog ą wzi ąć udzia ł wykonawcy, którzy udokumentuj ą przez stosowne oś wiadczenia i dokumenty, że speł niaj ą nast ępuj ące warunki: e) Posiadaj ą uprawnienia do wykonywania określonej dział alnoś ci lub czynno ści w zakresie obję tym przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakł adaj ąobowią zek posiadania takich uprawnie ń, w tym: - posiadanie uprawnie ń budowlanych przez kierownika robót - członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa kierownika robót f) Nie podlegaj ą wykluczeniu z postę powania o udzielenie zamówienia publicznego. g) Posiadaj ą niezbę dn ą wiedz ę i doświadczenie oraz dysponuj ą potencja ł em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. h) Znajduj ą si ę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie zamówienia. 3. Wykaz oś wiadcze ńi dokumentów, które należ y załą czy ćdo oferty w celu potwierdzenia spe łniania warunków udział u w post ępowaniu: a) Formularz oferty Załącznik Nr1. b) Oświadczenie wykonawcy, że speł nia wymagania okreś lone w art. 22 ust. 1 Prawo zamówie ń publicznych oraz nie podlega wykluczeniu z postę powania - Załącznik Nr 2. c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalno ś ci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru lub zgł oszenia do ewidencji działalno ści gospodarczej, wystawiony nie wcześ niej ni ż 6 miesię cy przed upływem terminu skł adania ofert. d) Aktualnych zaś wiadcze ńwłaściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddzia łu Zakł adu Ubezpiecze ń Społ ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społ ecznego potwierdzaj ą cych odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz skł adek na ubezpieczenie zdrowotne i społ eczne, lub zaświadcze ń, że uzyska ł przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaleg łych płatno ści lub wstrzymanie w całoś ci wykonania decyzji właś ciwego organu wystawionych nie wcześ niej ni ż 3 miesią ce przed upływem terminu skł adania ofert. e) Kopia uprawnie ń budowlanych kierownika robót. f) Kopia aktualnego zaświadczenia o członkostwie w Okręgowej Izbie Inż ynierów Budownictwa kierownika robót. g) W przypadku złożenia oferty wspólnej, wymaga si ę aby każdy z Wykonawców wystę pują cych wspólnie złoży ł dokumenty określone w niniejszym punkcie lit. b, c, h ). h) Kosztorys ofertowy szcegó łowy sporz ądzony w oparciu o Protokó ł typowania robót Nr 188 z dnia r.- Zalą cznik Nr 3 i Przedmiar robót Załącznik Nr 4 oraz Projekt docieplenia i kolorystyki budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ul. Dobrzyń skiej 19 Dz. Nr 17/1 Załą cznik Nr 5.

12 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowi ą tajemnic ę przedsi ę biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503) wykonawca zastrzega ich tajno śćna formularzu oferty okre ślaj ąc numery stron. 4. Termin i miejsce skł adania ofert 1) Ofert ę należ y złoży ć w siedzibie Zamawiaj ącego w Kancelarii - pokój nr 1 nie później ni ż do dnia r. do godz ) Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostan ązwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 5. Termin zwią zania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofert ą 30 dni. Bieg terminu związania ofert ą rozpoczyna si ę wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Termin wykonania zamówienia 1) Termin rozpocz ęcia: od dnia podpisania umowy 2) Wymagany termin zakoń czenia: 3 miesią ce od dnia podpisania umowy 7. Miejsce i termin otwarcia ofert Zamawiaj ący otworzy koperty z ofertami w obecno ści wykonawców, którzy przybęd ą do siedziby Zamawiaj ącego w Pł ocku, sekretariat - pokój 6 w dniu r. godz Kryteria oceny ofert, znaczenie tych kryteriów oraz sposóboceny ofert. 1) Kryteria oceny ofert: a) Cena - 100% 2) Ocena ofert: Oferta, która będzie miał a najniż sz ącen ęzostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena oferty powinna by ć obliczona w oparciu o Załącznik Nr 3 Protokó ł typowania robót Nr 188 z dnia r. i Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót oraz Załą cznik Nr 5 Projekt docieplenia i kolorystyki budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ul. Dobrzyń skiej 19 Dz. Nr 17/1 Na tej podstawie Wykonawca sporz ądzi szczegó łowy kosztorys ofertowy i przedstawi cen ęoferty. 2. Ceny jednostkowe określone przez wykonawc ę zostan ą ustalone na okres ważnoś ci umowy i nie podlegaj ą zmianom. 3. Warto ść poszczególnych pozycji oferty okreś lona przez Wykonawc ęzostanie ustalona na okres ważnoś ci umowy i nie podlega zmianom. 4. Zamawiaj ący poprawi w tekś cie oferty oczywiste omył ki pisarskie oraz omył ki rachunkowe w obliczeniu ceny (zgodnie z art. 87 ust.2 Prawo zamówie ń publicznych), niezwłocznie zawiadamiaj ą c o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 10. Informacja o sposobie porozumiewania si ęzamawiaj ącego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadcze ńi innych dokumentów.

13 1) Pracownikami uprawnionymi do bezpo średniego kontaktowania si ę z Wykonawcami s ą: - w zakresie przedmiotu zamówienia: Hanna Gromunt Inspektor nadzoru robót budowlanych nr tel. (024) , tel. Kom w zakresie SIWZ: Anna Mikołajewska Inspektor d/s organizacyjnych i zamówie ń publicznych nr tel. (024) ) W prowadzonym postępowaniu wszelkie oś wiadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne dokumenty przekazywane będ ą drog ą pisemn ą (porozumiewanie si ę pomiędzy stronami postępowania bę dzie nast ępowa ło bezpo średnio do siedziby Zamawiaj ącego i Wykonawcy lub za pomoc ą poczty lub poczty kurierskiej). 3) Wykonawca może zwróci ć si ę do Zamawiaj ącego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj ący niezwłocznie udzieli wyjaśnie ń, jeśli prośba o wyjaśnienie treś ci specyfikacji wpłynęł a do Zamawiaj ącego wcześ niej ni ż 6 dni przed terminem składania ofert. 4) Zamawiaj ący jednocze śnie przeka że tre ść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym dorę czono Specyfikacj ę, bez ujawniania źródł a zapytania. 11.Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert. 1) Bezpo średnio przed otwarciem ofert Zamawiaj ący poda kwot ę, jak ą zamierza przeznaczy ć na sfinansowanie zamówienia. 2) Podczas otwarcia ofert podaje si ę nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takż e informacje dotycz ą ce ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatno ści zawartych w ofertach. 3) Informacje, o których mowa w pkt. 2), przekazuje si ę niezwł ocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 4) Oceny ofert będzie dokonywa ła Komisja Przetargowa. 5) Zamawiaj ący udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie przedstawia ć najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryteriów określonych w pkt. 8 SIWZ oraz będzie zgodna z treści ą SIWZ. 12. Tryb ogł oszenia wyników przetargu i zawarcia umowy 1)Niezwł ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj ący zawiadomi wykonawców, którzy złoż yli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj ąc nazw ę (firm ę) i adres wykonawcy, którego ofert ę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, b) wykonawcach, których oferty zosta ły odrzucone, podaj ąc uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postę powania o udzielenie zamówienia publicznego, podaj ą c uzasadnienie faktyczne i prawne. 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj ą cy zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty równie ż na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostę pnym w swojej siedzibie. 3) Zamawiaj ący zawiera umow ę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym ni ż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak ni ż przed upływem terminu związania ofert ą. 13. Środki ochrony prawnej Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych ś rodki ochrony prawnej przysł uguj ą wykonawcom i uczestnikom konkursu, a takż e innym osobom, jeż eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna ł lub może dozna ć uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiaj ą cego przepisów ww. Ustawy. PROTEST Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynno ści podjętych przez Zamawiaj ącego w toku postę powania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiaj ącego czynno ści, do której obowią zany na podstawie ustawy, można wnie ść protest do Zamawiaj ącego.

14 14. Postanowienia koń cowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy Prawa zamówie ń publicznych. IV. WZÓR UMOWY Z Wykonawc ą, który złoży najkorzystniejsz ą ofert ę, zostanie zawarta umowa. Wzór umowy w załą czeniu (Załącznik Nr 7). Termin zawarcia umowy będzie określony w informacji o wynikach postę powania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia protestu przez Wykonawców uczestnicz ą cych w postę powaniu. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakoń czeniu postę powania protestacyjnego. Sporz ądzi ł: Zatwierdził

15 Załącznik Nr 2 OŚWIADCZENIE (w trybie art. 22 ust. 1 Prawa Zamówie ń Publicznych) Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu/faksu:... Oświadczam, i ż: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania okreś lonej dział alnoś ci lub czynno ści, jeż eli ustawy nakł adaj ąobowią zek posiadania takich uprawnie ń. 2. Posiadam niezbę dn ąwiedz ęi doś wiadczenie oraz dysponuj ę potencja ł em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajduj ę si ę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegam wykluczeniu z postę powania o udzielenie zamówienia publicznego...., dnia Piecz ątka i podpis upowa żnionego przedstawiciela wykonawcy

16 FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 Przedmiot przetargu nieograniczonego Docieplenie uskoków ścian na elewacji pół nocnej i południowej wraz z monta żem ścią gów stalowych na uskokach elewacji północnej oraz docieplenie dwóch ś cian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dobrzyń skiej 19. Zamawiaj ący Wykonawca Miejski Zakł ad Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o., ul Polna 7, Płock działaj ą cy w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dobrzyń skiej 19 w Płocku Cena oferowana w z ł: - netto (bez podatku VAT) - stawka VAT 7 % - brutto (z podatkiem VAT) (kwoty wyrażone cyfrowo i słownie) Termin wykonania zamówienia -termin rozpocz ęcia - termin zakoń czenia od dnia podpisania umowy... Termin zwią zania ofert ą 30 dni Okres gwarancji Upowa ż nieni przedstawiciele wykonawcy... (minimum 3 lata) Podpisy upowa ż nionych przedstawicieli wykonawcy Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy Załą cznik Nr 7 zosta ł przez nas zaakceptowany i zobowi ązujemy si ę w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej wymienionych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj ącego. 2. Załą cznikami do niniejszej oferty s ą:

17 Oferta zawiera... stron ponumerowanych. Zastrzegamy tajno ść nast ępuj ących stron , dnia Piecz ątka i podpis upowa żnionego przedstawiciela wykonawcy

18 WZÓR UMOWY U M O W A Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 19 reprezentowaną przez Zarząd nieruchomością wspólną w imieniu, którego działają: 1. Dąbrowska Halina 2. Drabik Maria 3. Szponar Kazimiera 4. Śmigielski Bogdan zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w dniu... zawarto umowę o następującej treści: Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w budynku przy ul. Dobrzyńskiej 19 polegające na: Dociepleniu uskoków ścian na elewacji północnej i południowej wraz z montażem ściągów stalowych na uskokach elewacji północnej oraz dociepleniu dwóch ścian szczytowych. 2. Przedmiot umowy Wykonawca rozpocznie w dniu... i zakończy w dniu Integralną częścią składową niniejszej umowy jest kosztorys ofertowy. 3. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie :... brutto, słownie złotych:... wg kosztorysu ofertowego, o którym mowa w Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej płatne będzie po zakończeniu całości robót i ich bezusterkowym odebraniu protokółem odbioru końcowego na podstawie faktury VAT /rachunku/ wystawionej przez Wykonawcę. Warunkiem niezbędnym do złożenia faktury przez Wykonawcę jest załączenie do niej dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy, tj. kopii umowy i oryginału protokołu odbioru końcowego robót. 3. Należność płatna będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury /rachunku/ na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe Nr Zamawiający oświadcza, że na koncie w PKO Bank Polski S.A. II O/ Płock ul. 3 Maja 14 S.A. Nr posiada środki płatnicze na uregulowanie należności za wykonanie przedmiotu umowy, NIP Zamawiającego Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego otrzymał numer identyfikacji podatkowej NIP Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie: Hanna Gromunt 2. Kierownikiem budowy /robót/ ze strony Wykonawcy będzie:...

19 5. 1. Strony postanawiają, że odbiór końcowy nastąpi w terminie 5 dni licząc od daty zgłoszenia ich do odbioru złożonego przez Wykonawcę na piśmie. 2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: a/ jeżeli uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do istniejącej wady, b/ jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za: a/ opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy - w wys. 0,3% wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, b/ opóźnienia w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wys. 0,3% wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia po uzgodnionym z Zamawiającym terminie. 2. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktury w wysokości ustawowej. 3. W przypadku odstąpienia od umowy, strona odstępująca zapłaci karę umowną w wys. 20% wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w 3 ust Wykonawca wykona roboty objęte umową siłami własnymi bez udziału podwykonawców. 2. Wykonawca zapewni zgodnie z Prawem Budowlanym i przepisami BHP właściwe zabezpieczenie terenu prac wokół remontowanego budynku w celu ochrony osób postronnych. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pod względem przepisów BHP wszystkich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac będących przedmiotem umowy i przed przystąpieniem do robót przedłożenia Inspektorowi Nadzoru listy ze szkoleń pracowników wraz z aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o zdolności do pracy, w tym do pracy na wysokości. 4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych szkód wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 5. Wykonawca przed odbiorem końcowym robót przedstawi atesty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały. 8. Wykonawca udziela gwarancji za przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru końcowego robót. 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 11. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy, jednym dla Zamawiającego i jednym dla administratora - MZGM-TBS Sp. z o.o.. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

20 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie pęknię tych ścian kolankowych ścią gami stalowymi, a nast ępnie docieplenie uskoków i ś cian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dobrzyń skiej ZAKRES ROBÓT Zakres robót budowlanych do wykonania: I. MONTA Ż ŚCIĄGÓW STALOWYCH NA 4 SZT. USKOKÓW ŚCIANY PÓŁNOCNEJ (FRONTOWEJ) 1. Rozbiórka izolacji dachu o grub. 20 cm z pumeksobetonu z pap ą, wywozem i utylizacj ą materia łów z rozbiórki 2. Wykucie otworów i obsadzenie kołków HILTI HSA M16x140 w żebrach płyt stropowych 3. Wykucie otworów oraz obsadzenie kotew stalowych śr. 20 mm i ceownika 80 mm w żebrach płyt stropowych 4. Uzupeł nienie izolacji stropodachu styropianem gr. 20 cm laminowanym pap ątermozgrzewaln ą podkładow ągrub. min. 4 mm 5. Uzupeł nienie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej grub. 5,2 mm z wkładk ą z włókna poliestrowego 6. Odbicie spękanych i odstaj ących tynków zewnę trznych z wywozem gruzu 7. Uzupeł nienie tynków zewnę trznych na siatce stalowej II.DOCIEPLENIE USKOKÓW ELEWACJI PÓŁNOCNEJ (FRONTOWEJ) SZT. 4 BEZ COKOŁ U Roboty rozbiórkowe 1. Uzupeł nienie tynków zewnę trznych (skucie spę kanych i wykonanie nowych) z wywozem gruzu 2. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych Roboty monta żowe 1. Monta ż listwy startowej 2. Monta ż naroż ników aluminiowych 3. Docieplenie uskoków ściany północnej szt. 4 styropianem frezowanym FS 15 grub. 12 cm z wykonaniem tynku akrylowego barwionego w masie wg projektu kolorystyki 4. Wykonanie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej III. DOCIEPLENIE USKOKÓW NA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ SZT. 4 BEZ COKOŁ U Z ROZBIÓRK Ą SUPREMY Roboty rozbiórkowe 1. Zerwanie starej supremy ze ścian z wywozem i utylizacją 2. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych Roboty monta żowe 1. Monta ż listwy startowej 2. Monta ż naroż ników aluminiowych 3. Docieplenie uskoków ściany południowej szt. 4 styropianem frezowanym FS 15 grub. 12 cm z wykonaniem tynku akrylowego barwionego w masie wg projektu kolorystyki 4. Wykonanie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej IV. DOCIEPLENIE SZCZYTÓW SZT. 2 BEZ COKOŁ U z rozbiórk ąsupremy Roboty rozbiórkowe 1. Demonta ż starego docieplenia z supremy z wywozem i utylizacj ą materia łów z rozbiórki 2. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych Roboty monta żowe 1. Monta ż listwy startowej 2. Monta ż naroż ników aluminiowych

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 19 / 2008 Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 nazwa zamówienia : zakup oleju napędowego, oleju do silnika,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej euro Płońsk, dnia 01.07.2015 roku Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro Zamawiający: Gimnazjum nr 1 w Płońsku,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Remont dachu, przebudowa wentylacji mechanicznej w centralnym laboratorium, remont pomieszczeń i korytarza oraz remont klatki schodowej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA NA WYKONANIE ZADANIA

OFERTA CENOWA NA WYKONANIE ZADANIA Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA NA WYKONANIE ZADANIA Odnowienie elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie STRONA ZAMAWIAJĄCA GMINA RUDA MALENIECKA 26-242 Ruda Maleniecka, Ruda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ remont lokalu mieszkalnego ul. Browarna 20/11 Znak sprawy 2014/P/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul.

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul. OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul. Wilczej 24 Zamawiający: Parafia Ewangelicko- Augsburska Wang ul. Na Śnieżkę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. CZĘŚĆ II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. CZĘŚĆ II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji Znak sprawy 2014/P/6 CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne 1. Informacja o Zamawiającym: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Al. Powstańców Wielkopolskich 164 64-920 Piła Tel: 67 351-48-88 Fax: 67 351-48-04

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. Zamawiający: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

MZGM TBS Sp. z o.o. w Płocku

MZGM TBS Sp. z o.o. w Płocku ZP 11/KS/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne Płock, dnia 21.11.2008 r. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. w Płocku, ul. Polna 7, ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe kontrola obiektów budowlanych (roczna i pięcioletnia) będących w administracji Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracował: dnia 05 lipca 2006 ( JERZY DYSZAK) ZATWIERDZIŁ:..

Bardziej szczegółowo

OGŁSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAKŁAD ZARZĄDZANIA I GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁOKA Z O.O. 78-320 POŁCZYN ZDRÓJ UL. 22-LIPCA 16 OGŁSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakład Zarządzania i Gospodarowania Nieruchomościami Spółka z o.o. w Połczynie

Bardziej szczegółowo

Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE RR.271.1.2014.JW Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

IV. WYMAGANIA FORMALNE ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

IV. WYMAGANIA FORMALNE ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 55-100 Trzebnica, ul. Obornicka 1 Trzebnica, dnia 23.10.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie okresowych przeglądów gazowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach I. Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pieniężnego 10A 11-200 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Gmina Kowalewo Pomorskie ul. Plac Wolności Kowalewo Pomorskie tel.(056) , fax (056)

Gmina Kowalewo Pomorskie ul. Plac Wolności Kowalewo Pomorskie tel.(056) , fax (056) Kowalewo Pom. 06.07.2010r GKiM. 272.6.2011 Gmina Kowalewo Pomorskie ul. Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie tel.(056) 684-10-24, fax (056) 684-10-71 OGŁASZA przetarg nieograniczony o wartości nie

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 Zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 10 58-250 Pieszyce reprezentowanym przez: 1. Dyrektora ZGM mgra inż. Mirosława Boguckiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opis warunków zamówienia likwidacja szamba ul. Jastrzębia 149A-B. OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Likwidacja szamba wraz z przełączeniem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2012. "Zamawiający" powierza, a "Wykonawca" przyjmuje do wykonania siłami własnymi zadanie pn.

UMOWA Nr /2012. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania siłami własnymi zadanie pn. załącznik nr 4 UMOWA Nr /2012 Zawarta dnia reprezentowanym przez : pomiędzy; 1. Małgorzatę Pielach... - Dyrektora Szkoły, 2. Zofię Bitniok... - Główną Księgową, zwaną dalej "Zamawiającym", a: reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY I. NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obywatelska 14 w Lublinie. II. ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG ( na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do zadania: Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do zadania: Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zadania: Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach Wykaz dokumentów: 1. Formularz oferty 2. Instrukcja dla wykonawców 3. Zestaw wymaganych dokumentów

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. ZO.O. UL. BRODNICKA KOWALEWO POMORSKIE tel/fax

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. ZO.O. UL. BRODNICKA KOWALEWO POMORSKIE tel/fax Kowalewo Pomorskie 2013.07.04 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. ZO.O. UL. BRODNICKA 1 87-410 KOWALEWO POMORSKIE tel/fax. 56 684 15 17 OGŁASZA przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA. z dnia. Nazwa i siedziba Wykonawcy. telefon... NIP... REGON...

Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA. z dnia. Nazwa i siedziba Wykonawcy. telefon... NIP... REGON... Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego... (nazwa i adres Wykonawcy) Nazwa i siedziba Wykonawcy OFERTA z dnia telefon... fax...e-mail:...@... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentuj ce Wykonawc :... I. Nawi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony.

Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony. S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dotyczącego wymiany pokrycia dachowego z obróbką blacharską i obrynnowaniem na budynku Filii Szkoły Podstawowej w Chraponi. I. Gmina Lutocin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: ogłoszonego na dzień 25.06.2015 r Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 162/2015

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 162/2015 Zabrze, dnia 09.06.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 162/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE o g a s z a k o n k u r s o f e r t n a u s u g i t r a n s p o r t o w e polegaj ce na przewozie osób i materia ów do bada laboratoryjnych terminowo

Bardziej szczegółowo

stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy

stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy Page 1 of 6 Katowice: Naprawa przecieków w dachu oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy Powsta ców 31 Numer ogłoszenia: 226428-2010;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do 14.000 euro

Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do 14.000 euro Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych 58-530 Kowary ul. Dworcowa 11 tel. (075) 71823-08 NIP 611-02-04-391 Regon 230505414 Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do 14.000 euro

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pekom.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pekom.com.pl 1 of 6 2015-10-08 13:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pekom.com.pl Żary: REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU BIUROWEGO ORAZ WARSZTATU

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA do złożenia oferty na wykonanie zadania : (zapytanie ofertowe)

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA do złożenia oferty na wykonanie zadania : (zapytanie ofertowe) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 Piotrków Trybunalski, dn. 18.11.2016 roku Znak Sprawy : FDP/2311/22/16 W związku z zamiarem udzielenia

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT na świadczenie usługi (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.)

KONKURS OFERT na świadczenie usługi (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.) Nr spr. 44/GM/12 KONKURS OFERT na świadczenie usługi (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.) Łódź, dnia 10.10.2012r. I. Miasto Łódź Administracja Nieruchomościami Łódź Polesie Zakątna zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia określony według kodów wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Przedmiot zamówienia określony według kodów wspólnego Słownika Zamówień CPV: NO 4/TC/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne Płock, dnia 27.03.2008 r. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. w Płocku, ul. Polna 7, ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137 Nr sprawy ZP/PN/2312/05/2124/08 Elbląg, dn. 26-05-2008 r. Nr ogłoszenia w BZP:... data zamieszczenia:... Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO PAŃSTWOWA WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, ul. Bednarska 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, ul. Bednarska 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Zamawiający: Prowadzący postępowanie : Dom Dziecka Nr 6 w Łodzi Dom Dziecka Nr 6 w Łodzi 93-030 Łódź, ul. Bednarska 15 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl 1 z 6 2014-03-07 07:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a

UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a UMOWA nr.. zawarta w Chorzowie w dniu. pomiędzy Gminą Chorzów - Zakładem Komunalnym PGM z siedzibą w Chorzowie 41-500 przy ul. Bałtyckiej 8, reprezentowanym przez: mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik nr 3 do zaproszenia ofertowego UMOWA Nr...2013 na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie komina i części dachu w budynku remizy OSP Ostrowice zawarta w dniu... pomiędzy: Ochotniczą

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 na podstawie art.39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 1. Zamawiający: Zakład budżetowy Mogileńskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 29.05. 2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg ofertowy nieograniczony na: Wymiana fasad szklanych ul.ks.w.turka 12 II, III i IV kl. sch. Wykaz załączników do Specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WIATY ESTRADOWEJ W LUTOWISKACH euro

BUDOWA WIATY ESTRADOWEJ W LUTOWISKACH euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE NA ZADANIU: BUDOWA WIATY ESTRADOWEJ W LUTOWISKACH POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI DO 60 000 euro PROWADZONE W

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści :

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści : WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Kowarach pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 1Maja 12-14 w Kowarach posiadająca numer identyfikacyjny NIP 6112568329 Regon 231228916reprezentowaną przez zarządcę Gminę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej GWARKÓW w Gliwicach. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 01.07.2011r. ZDM. 39 / Z / 11 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na przebudowę ogrodzenia przy Robotniczym Ogrodzie Działkowym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE "Projektu budowlanego na przebudowę kotłowni wraz z remontem instalacji centralnego ogrzewania dla Domu Parafialnego i Kościoła Wang przy ul. Na Śnieżkę 8 w Karpaczu"

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. Kolno: Leasing finansowy zestawu artroskopowego z wiertarką dla Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 50888-2013; data zamieszczenia: 06.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku ZAPYTANIE OFERTOWE Zamówienie publiczne Tytuł zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj ogłoszenia Tryb zamówienia Ogłaszający Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 89 ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI Wywóz ruchomości

Bardziej szczegółowo

sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej taki: jak serwisy informacyjne, połączenia z biurami

sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej taki: jak serwisy informacyjne, połączenia z biurami Warszawa: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych w gmachu Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie Numer ogłoszenia: 381173-2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo