Płock, r. Znak spr.: NO 15/TK/2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Płock, 27.08.2007r. Znak spr.: NO 15/TK/2007"

Transkrypt

1 Znak spr.: NO 15/TK/2007 Płock, r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez MZGM TBS sp. z o.o. w Płocku. W związku z zapytaniami Wykonawcy, dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszym przesyłamy zadane pytania i udzieloną na nie odpowiedź. Pytanie 1 : Brak jednolitej numeracji stron możliwość otrzymania przez oferentów niekompletnych materiałów. Odpowiedź: Kompletna dokumentacja znajduje się na stronie internetowej zamawiającego: która składa się ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z ponumerowanych załączników do niej. Pytanie 2 : Brak zakresu prawidłowej aktualnej powierzchni konserwowanych budynków np. ROM III. Odpowiedź: Na potrzebę przeprowadzenia przedmiotowego przetargu w SIWZ podana została powierzchnia konserwowanych budynków według stanu obowiązującego na dzień r. Pytanie 3 : Brak sprecyzowanej wysokości stawki roboczogodziny: a) w jednym miejscu inwestor żąda stawki roboczogodziny nie wyższej niż za I kw. 2006r., a w innym za I kw. 2007r. b) czy dotyczy to średniej stawki województwa czy kraju? Odpowiedź: Stawka cenotwórcza dla robót dodatkowych nie może przekroczyć średniej stawki robocizny kosztorysowej podanej przez SEKOCENBUD na I kwartał 2007r. Dotyczy to średniej stawki województwa. Zmienia się zapis w pkt. III ) f) SIWZ dot. opisu sposobu obliczenia ceny str 23 wyrazy:... SEKOCENBUD na I kwartał 2006r. zastępujemy wyrazami... SEKOCENBUD na I kwartał 2007r.. Pytanie 4 : Inwestor przewiduje jednego pracownika z uprawnieniami gazowymi do obsługi jednego rejonu: a) na ROM I brak budynków z gazem przewodowym, a inwestor rezygnuje z przeglądu kuchenek z gazem z butli pracownik z uprawnieniami zbędny, b) na ROM IV występuje ok. tysiąca mieszkań z gazem sieciowym, a wymogiem jest by dokonać przeglądu w ciągu jednego miesiąca przez jednego pracownika nierealne i niemożliwe do wykonania. Odpowiedź: W SIWZ określamy minimalne ilości pracowników z uprawnieniami. Właściwą liczbę osób, którą Wykonawca przeznaczy do wykonania przedmiotowej usługi musi sam dobrać. a)nie rezygnujemy z przeglądów kuchenek z gazem z butli co precyzujemy na str. 8 pkt IV ppkt 4 SIWZ i str. 13 pkt 4 ppkt 4 SIWZ. b)nie jest wymogiem dokonanie przeglądu w przeciągu jednego miesiąca. Obowiązkiem jest dokonanie okresowego przeglądu instalacji gazowej przynajmniej raz w roku. Zmienia się zapis w II Opis przedmiotu zamówienia SIWZ str. 8 pkt IV ppkt 1 i str. 13 pkt IV ppkt 1 wyrazy: Jeden raz w roku... zastępujemy wyrazami Przynajmniej jeden raz w roku....

2 Pytanie 5 : Inwestor dopuszcza poprzez zaniechanie żądania: a) wykonywanie napraw dachów z eternitu i budynków zbudowanych z materiałów azbestowych przez pracowników nieuprawnionych choć prawo unijne nie pozwala na takie praktyki, b) wykonawstwo przez osoby nieuprawnione prac remontowych na obiektach zabytkowych będących w gestii konserwatora zabytków dotyczy ROM III i ROM V, c) uprawnień budowlanych nadzoru zweryfikowanych przez MOIIB na prowadzone roboty remontowe w poszczególnych branżach choć zakres robót jest znaczący, tym samym biorąc na siebie ryzyko złego wykonawstwa robót. Wszystko to wiąże się z określonymi zwiększonymi kosztami dla firm posiadające takich pracowników z przedmiotowymi uprawnieniami i ma wpływ na wycenę oferty preferuje firmy bez uprawnień. Odpowiedź: a)zamawiający wyłącza z zakresu konserwacji naprawy elementów zawierających azbest. W pkt. II SIWZ ( opis przedmiotu zamówienia ) na str. 16 po zdaniu UWAGA: powyższy zakres konserwacji i usuwania awarii może ulegać zmianie w okresie trwania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego dopisuje się zdanie: Zakres konserwacji nie obejmuje elementów zawierających azbest. b)przetarg dotyczy prac konserwacyjnych, a nie robót budowlanych, w tym remontów do których wymagane są odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami Prawa Budowlanego oraz doświadczenie. c)po stronie wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia właściwej obsługi poprzez zatrudnienie osób z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami przy wykonywaniu prac konserwacyjnych, a nie robót remontowych. Pytanie 6 : W Specyfikacji brak jest sprecyzowania, co to jest część wspólna, a co to jest lokalówka, powoduje to możliwość dowolnej interpretacji zakresu konserwacji dotyczącej wymiany rur, zaworów, itp. na przykład żądań wymian w łazienkach, ubikacjach lokatorów i właścicieli. Niektóre budynki w zakresie instalacji są zużyte w ponad 90% w związku z powyższym brak jest wyjaśnień co to jest remont, modernizacja czy konserwacja bieżąca np.: a) brak sprecyzowania ilości rur i zaworów, wodomierzy do wymiany w skali miesiąca np. na 1 budynek wg. SIWZ można zażądać do wymiany co dzień 3 mb rur kanalizacyjnych, 2,8 mb rur wodociągowych w jednym miejscu i 100% zaworów grzejnikowych, wodnych i m-żu wodomierzy w całym budynku, b) brak sprecyzowania przy wymianie rur ilości kształtek czy wg obowiązujących norm katalogowych, czy wg rzeczywistości ewentualnie kto zapłaci za różnicę? c) w większości rury w lokalach są zabudowane lub zamurowane przez lokatorów. Kto pokryje koszty wykucia, naprawy zabudów, położenia boazerii, glazury, terakoty itp., d) brak sprecyzowania przy robotach naprawczych rur kto ma ponieść koszt demontażu i ponownego montażu misek ustępowych, wanien, umywalek, szafek zlewozmywakowych, zlewozmywaków, baterii wannowych, prysznicowych, umywalkowych oraz syfonów (każdy demontaż grozi uszkodzeniem), e) specyfikacja mówi w jednym punkcie o wymianie rur kanalizacyjnych wraz z podejściami przez wykonawcę, a w drugim zwalnia tego wykonawcę od konserwacji tych podejść np. przepychanie pionów. Odpowiedź: Kwestie wątpliwe będące przedmiotem zapytania rozstrzyga w zakresie budynków i lokali gminnych Ustawa o ochronie praw lokatorów... (t.j. Dz.U. Nr 31 poz 266 z 2005r.) art.6a i 6b natomiast w budynkach wspólnot mieszkaniowych Ustawa o własności lokali (t.j. Dz.U. Nr 80 poz 903 z 2000r.) art. 3 ust. 2. Definicja konserwacji zamieszczona jest na stronie 5 SIWZ. Przedmiot zamówienia nie obejmuje remontów i modernizacji budynków. Odpowiedzi na podpunkty są następujące: a) Wymiany wodomierzy w ramach konserwacji nie przewidujemy, wymiana rur wodnych i kanalizacyjnych tylko tam gdzie jest przeciek, zawory grzejnikowe wymiana,gdy ciekną lub nie można uruchomić grzejnika; b) Wykonanie zawsze następuje wg stanu rzeczywistego, ewentualna różnica obciąża wykonawcę;

3 c) Rury zabudowane musi udostępnić lokator lub właściciel i on odpowiada za zabudowę; d) Wykonawca roboty musi wykonywać z należytą starannością, on odpowiada za ewentualne szkody; e) Zapis jest właściwy gdyż za udrożnienie podejść w lokalu odpowiada jego właściciel lub najemca; Pytanie 7 : Prosimy o podanie precyzyjnego zakresu konserwacji bieżącej budynków i od jakiego do jakiego punktu obowiązuje przykłady: a) instalacje elektryczne od licznika głównego (załącza głównego) do liczników lokatorów? b) Instalacje wody od głównego wodomierza do wodomierzy lokatorów lub zaworów odcinających mieszkanie? c) instalacja c.o. od rozdzielaczy węzła cieplnego do zaworów grzejnikowych? d) instalacje gazu od gazomierzy głównych na budynku do gazomierzy lub zaworów? e) instalacje kanalizacji od studzienek przyłączeniowych poprzez piony bez odgałęzień w mieszkaniach do wywiewek? f) instalacje węzłów cieplnych od wymienników w części ciśnieniowej o niskich parametrach lub też w części o wysokich parametrach od licznika FORTUM? g) zakres prac budowlanych czy nie powinien wykluczać naprawy w mieszkaniach a obejmować tylko części wspólne tj. korytarze, piwnice, klatki schodowe, poddasza? Możliwość dowolnej interpretacji SIWZ powoduje obawę żądania przez inspektorów zamawiającego i lokatorów oraz właścicieli mieszkań napraw ścian, sufitów w łazienkach, pokojach i przedpokojach w ramach konserwacji np. w rozpiętości od tynku zwykłego do sztukaterii itd. w zależności od standardu wykończenia mieszkania. Nie wyjaśnienie przez zamawiającego tak dużej ilości niewiadomych w SIWZ powoduje niemożliwość prawidłowego wykonania oferty cenowej. Odpowiedź: Zakres konserwacji szczegółowo opisany jest na stronach 6-16 SIWZ. Zaznaczamy, że przedmiotem przetargu są prace konserwacyjne a nie roboty budowlane. Odpowiedzi na podpunkty przedstawiają się następująco. a) Od złącza głównego do zabezpieczeń lokatorów. b) Zakres prac regulują następujące przepisy Ustawa o ochronie praw lokatorów.. (t.j. Dz.U. Nr 31 poz 266 z 2005r.) Art.6a i 6b natomiast w budynkach wspólnot mieszkaniowych Ustawa o własności lokali (t.j. Dz.U. Nr 80 poz 903 z 2000r.) Art. 3 ust. 2. c) Tak d) Od gazomierzy głównych do zaworów odcinających urządzenie u lokatora e) Tak f) W węzłach będących w konserwacji ROM granicą objętą konserwacją są zawory odcinające węzeł od sieci cieplnej a w węzłach konserwowanych przez Fortum granicą są pierwsze zawory za rozdzielaczami instalacji CO g) Nie gdyż regulacja prawna jest różna w budynkach gminnych i wspólnot mieszkaniowych Obawa żądania przez lokatorów lub zamawiającego np. naprawy ścian i sufitów nie zachodzi, chyba, że wynika to z niewłaściwego działania wykonawcy. Ponownie zwracamy uwagę, że przedmiotem przetargu nie są roboty budowlane, a konserwacyjne, których definicja podana jest na stronie 5 SIWZ. Otrzymują: 1x wszyscy Wykonawcy 1x NO a/a

4 NO 16/IT/2007 Pł ock, dnia r. Ogłoszenie o wszcz ęciu post ępowania o zamówienie publiczne Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. w Płocku, ul. Polna 7 działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dobrzyń skiej 19 w Pł ocku, ogł asza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej ni ż kwoty okreś lone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówie ń publicznych na: Docieplenie uskoków ścian na elewacji pół nocnej i południowej wraz z monta żem ścią gów stalowych na uskokach elewacji pół nocnej oraz docieplenie dwóch ścian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dobrzy ń skiej 19 w Płocku. Przedmiot zamówienia okreś lony wedł ug kodów wspólnego Słownika Zamówie ń CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Monta ż konstrukcji metalowych Wykonywanie pokry ć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Roboty budowlane wykończeniowe, pozosta łe Tynkowanie Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udost ępniona jest na stronie internetowej zamawiaj ą cego: można j ą równie ż odebra ć w siedzibie zamawiaj ą cego w pokoju nr 32 Ip. codziennie w godz Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częś ciowych. Termin wykonania zamówienia: 3 miesią ce od dnia podpisania umowy W przetargu mog ą wzi ąć udzia ł wykonawcy, którzy udokumentuj ą przez stosowne oś wiadczenia i dokumenty, że speł niaj ą nast ępuj ące warunki: a) Posiadaj ą uprawnienia do wykonywania określonej dział alnoś ci lub czynno ści w zakresie obję tym przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakł adaj ąobowią zek posiadania takich uprawnie ń, w tym: - posiadanie uprawnie ń budowlanych przez kierownika robót - członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa kierownika robót b) Nie podlegaj ą wykluczeniu z postę powania o udzielenie zamówienia publicznego. c) Posiadaj ą niezbę dn ą wiedz ę i doświadczenie oraz dysponuj ą potencja ł em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. d) Znajduj ą si ę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny speł niania warunków udział u w postę powaniu: 1) Kryteria oceny ofert: a) Cena ) Ocena ofert: Oferta, która będzie miała najniż sz ącen ęzostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Termin składania ofert: w siedzibie zamawiaj ą cego, pokój nr 1 (Kancelaria) do dnia r. do godz Termin związania ofert ą: 30 dni.

5 Ogłoszenie o zamówieniu zosta ło umieszczone w Biuletynie Zamówie ń Publicznych w dniu r.

6 Znak: NO 16/IT/2007 Zamawiaj ący: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. ul. Polna 7, Płock tel. (024) , fax.(024) wpisany do Krajowego Rejestru Są dowegopod nr NIP: , działaj ący w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dobrzy ńskiej 19 w Płocku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: post ępowania w trybie przetargu nieograniczonegoo wartoś ci mniejszej ni ż kwoty okreś lone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówie ńpublicznych. Przedmiot zamówienia: Docieplenie uskoków ścian na elewacji pół nocnej i poł udniowej wraz z monta żem ścią gów stalowych na uskokach elewacji północnej oraz docieplenie dwóch ś cian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dobrzy ńskiej 19 w Płocku. Płock, sierpie ń 2007 r

7 Dot.: post ę powania w trybie przetargu nieograniczonego na: Docieplenie uskoków ś cian na elewacji pół nocnej i poł udniowej wraz z monta żem ścią gów stalowych na uskokach elewacji pół nocnej oraz docieplenie dwóch ś cian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dobrzy ńskiej 19 w Płocku. SPIS TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE OGÓLNE II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA III. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 1. Opis sposobu przygotowania oferty. 2. Opis warunków udział u w postę powaniu. 3. Wykaz oświadcze ń i dokumentów, które należ y załą czy ć do oferty w celu potwierdzenia speł niania warunków udział u w postę powaniu. 4. Termin i miejsce skł adania ofert. 5. Termin związania ofert ą. 6. Termin wykonania zamówienia. 7. Miejsce i termin otwarcia ofert. 8. Kryteria oceny ofert, znaczenie tych kryteriów oraz sposób oceny ofert. 9. Opis sposobu obliczenia ceny. 10.Informacja o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ą cego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadcze ńi innych dokumentów. 11.Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert. 12.Tryb ogłoszenia wyników przetargu i zawarcia umowy. 13.rodki Ś ochrony prawnej. 14.Postanowienia końcowe. IV. WZÓR UMOWY V. ZAŁĄCZNIKI: Załą cznik Nr 1 formularz oferty Załą cznik Nr 2 oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Prawo zamówie ń publicznych Załącznik Nr 3 Protokó ł typowania robót Nr 188 z dnia r. Załą cznik Nr 4 - Przedmiar robót Załą cznik Nr 5 Projekt docieplenia i kolorystyki budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ul. Dobrzyń skiej 19 Dz. Nr 17/1 Załą cznik Nr 6 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 7 wzór umowy

8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj ą cy: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o., ul. Polna 7, Pł ock dział ają cy w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dobrzy ńskiej 19 w Płocku Przedmiot zamówienia: Docieplenie uskoków ścian na elewacji pół nocnej i poł udniowej wraz z monta żem ścią gów stalowych na uskokach elewacji pół nocnej oraz docieplenie dwóch ś cian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dobrzy ńskiej 19 w Płocku. Post ępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustaw ą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.). I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Wykonawca powinien zapozna ć si ę ze wszystkimi dział ami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiaj ący nie dopuszcza skł adania ofert częś ciowych i wariantowych. 3. Załączniki stanowi ące integraln ą cz ęść SIWZ musz ą by ć wypełnione przez Wykonawc ę bez wyją tku i ściśle wedł ug postanowie ńzamawiaj ącego bez dokonywania w nich zmian. W przypadku gdy jakakolwiek cz ęść powyż szych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, opisuje on Nie dotyczy i załą cza niewype łniony Załą cznik do oferty. 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoż eniem oferty. 5. Rozliczenia pomię dzy Zamawiaj ącym a przysz łym Wykonawc ą odbywa ć si ę będ ą w zł otych polskich. Zamawiaj ący nie przewiduje prowadzenia rozlicze ńz Wykonawc ąw walutach obcych. 6. Zamawiaj ący nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcom.

9 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia okreś lony wedł ug kodów Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV): Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Monta ż konstrukcji metalowych Wykonywanie pokry ć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Roboty budowlane wykoń czeniowe, pozosta łe Tynkowanie Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie pęknię tych ścian kolankowych ścią gami stalowymi, a nast ępnie docieplenie uskoków i ś cian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dobrzyń skiej 19. Zakres robót budowlanych do wykonania: I. MONTA Ż ŚCIĄGÓW STALOWYCH NA 4 SZT. USKOKÓW ŚCIANY PÓŁNOCNEJ (FRONTOWEJ) 1. Rozbiórka izolacji dachu o grub. 20 cm z pumeksobetonu z pap ą, wywozem i utylizacj ą materia łów z rozbiórki 2. Wykucie otworów i obsadzenie kołków HILTI HSA M16x140 w żebrach płyt stropowych 3. Wykucie otworów oraz obsadzenie kotew stalowych śr. 20 mm i ceownika 80 mm w żebrach płyt stropowych 4. Uzupeł nienie izolacji stropodachu styropianem gr. 20 cm laminowanym pap ątermozgrzewaln ą podkładow ągrub. min. 4 mm 5. Uzupeł nienie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej grub. 5,2 mm z wkładk ą z włókna poliestrowego 6. Odbicie spękanych i odstaj ących tynków zewnę trznych z wywozem gruzu 7. Uzupeł nienie tynków zewnę trznych na siatce stalowej II.DOCIEPLENIE USKOKÓW ELEWACJI PÓŁNOCNEJ (FRONTOWEJ) SZT. 4 BEZ COKOŁ U Roboty rozbiórkowe 1. Uzupeł nienie tynków zewnę trznych (skucie spę kanych i wykonanie nowych) z wywozem gruzu 2. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych Roboty monta żowe 1. Monta ż listwy startowej 2. Monta ż naroż ników aluminiowych 3. Docieplenie uskoków ściany północnej szt. 4 styropianem frezowanym FS 15 grub. 12 cm z wykonaniem tynku akrylowego barwionego w masie wg projektu kolorystyki 4. Wykonanie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej III. DOCIEPLENIE USKOKÓW NA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ SZT. 4 BEZ COKOŁ U Z ROZBIÓRK Ą SUPREMY Roboty rozbiórkowe 1. Zerwanie starej supremy ze ścian z wywozem i utylizacją 2. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych Roboty monta żowe 1. Monta ż listwy startowej 2. Monta ż naroż ników aluminiowych 3. Docieplenie uskoków ściany południowej szt. 4 styropianem frezowanym FS 15 grub. 12 cm z wykonaniem tynku akrylowego barwionego w masie wg projektu kolorystyki 4. Wykonanie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej IV. DOCIEPLENIE SZCZYTÓW SZT. 2 BEZ COKOŁ U z rozbiórk ąsupremy Roboty rozbiórkowe 1. Demonta ż starego docieplenia z supremy z wywozem i utylizacj ą materia łów z rozbiórki 2. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych Roboty monta żowe 1. Monta ż listwy startowej

10 2. Monta ż naroż ników aluminiowych 3. Docieplenie ścian szczytowych szt. 2 styropianem frezowanym FS 15 grub. 12 cm z wykonaniem tynku akrylowego barwionego w masie wg projektu kolorystyki 4. Wykonanie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej Wykonanie rusztowania ramowegoprzy ściennegorr-1/30 z osł on ąz siatki ochronnej Szczegó łowy opis przedmiotu zamówienia zawiera protokó ł typowania robót Załą cznik Nr 3 przedmiar robót -Zał acznik Nr 4 sporz ą dzony w oparciu o projekt docieplenia i kolorystyki budynku - Załącznik Nr 5. Wykonawca udzieli minimum 36 miesi ęcznej gwarancji na wykonane roboty III. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 1. Opis sposobu przygotowania oferty 1) Składana oferta powinna by ć sporz ądzona na formularzu oferty stanowi ącym Załą cznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2) W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załą czniki do oferty kopie dokumentów, każ da zapisana strona kopii musi by ć potwierdzona za zgodno ść z oryginał em przez osob ę upowa żnion ą do reprezentowania Wykonawcy na zewną trz i zacią gania zobowi ąza ń w wysoko ści odpowiadaj ą cej cenie oferty. 3) Formularz oferty wraz ze stanowi ącymi jego integraln ą cz ęść załą cznikami powinien by ć wypeł niony przez wykonawc ęwedł ug postanowie ńniniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawc ę. Tre ść oferty musi odpowiada ć treś ci niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Wykonawca złoży tylko jedn ą ofert ę. Złożenie większej liczby ofert lub złoż enie oferty wariantowej lub częś ciowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoż onych przez Wykonawc ę. 5) Ofert ę należy napisa ć w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem rę cznym (długopisem lub nieś cieralnym atramentem). Zamawiaj ący nie wyraża zgody na skł adanie ofert w postaci elektronicznej. Oferty sporz ądzone w języku obcym należ y składa ć wraz z pełnym tł umaczeniem na język polski, poś wiadczonym przez Wykonawc ę. 6) Strony oferty, w tym strony wszystkich Załą czników, powinny by ć ponumerowane, ułożone w kolejnoś ci przedstawionej w formularzu oferty. Wszystkie strony oferty i załą czników powinny by ć podpisane przez upowa żnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniós ł zmiany musz ą by ć parafowane przez osob ę upowa żnion ą do reprezentowania Wykonawcy na zewną trz i zacią gania zobowi ąza ńw wysoko ści odpowiadaj ącej cenie oferty. Upoważ nienie do podpisania oferty winno by ć dołą czone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załą czonych do niej. Wykonawca wskazuje w Formularzu oferty Załą cznik Nr 1 osob ę/y upowa ż nione do reprezentowania Wykonawcy na zewną trz i zacią gania zobowi ąza ńw wysokoś ci odpowiadaj ącej cenie oferty. 7) W celu potwierdzenia speł nienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamówie ń publicznych Wykonawcy załączaj ą dokumenty w formie oryginał ów lub kopii poś wiadczonej Za zgodno śćz orygina łem przez Wykonawc ę lub osob ęupowa żnion ą do reprezentowania Wykonawcy na zewną trz i zacią gania zobowi ąza ńw wysoko ści odpowiadaj ącej cenie oferty. 8) W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawc ękserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwo ści, a nie można jej prawdziwo ści sprawdzi ć w inny sposób, Zamawiaj ący może żąda ć przedstawienia oryginał u lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów. 9) Oferta powinna by ć złożona w dwóch nieprzejrzystych, zamkni ętych kopertach zaadresowanych do zamawiaj ącego z zaznaczeniem na zewnę trznej kopercie nazwy zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony na: Docieplenie uskoków ścian na elewacji pół nocnej i poł udniowej wraz z monta żem ścią gów stalowych na uskokach elewacji pół nocnej oraz docieplenie dwóch ś cian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dobrzy ń skiej 19. oraz 00 Nie otwiera ć przed r. godz 10. W przypadku braku tej informacji Zamawiaj ą cy nie ponosi odpowiedzialno ści za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omył kowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. 10)Poza informacjami okreś lonymi w pkt 9) wewnę trzna koperta winna by ć opatrzona dokł adnym adresem

11 Wykonawcy. 11)Oferty złożone po terminie zostan ązwrócone Wykonawcy bez otwierania. 12)Wykonawca może wprowadzi ć zmiany lub wycofa ć złożon ą przez siebie ofert ę pod warunkiem, ż e zamawiaj ący otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak w pkt. 10) oraz dodatkowo opisane: Zmiana lub Wycofane. 13)Wykonawca nie może wycofa ć i wprowadzi ć zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 14)Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) musz ą ustanowi ć peł nomocnika do reprezentowania ich w postę powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postę powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku do oferty winno zosta ćzałą czone peł nomocnictwo. Peł nomocnictwo musi zawiera ć co najmniej : oznaczenie postę powania, którego peł nomocnictwo dotyczy, oznaczenie Wykonawców wystę pują cych wspólnie, wskazywa ć Wykonawc ę pełnomocnika, zakres udzielonego pełnomocnictwa. 2. Opis warunków udział u w post ępowaniu W przetargu mog ą wzi ąć udzia ł wykonawcy, którzy udokumentuj ą przez stosowne oś wiadczenia i dokumenty, że speł niaj ą nast ępuj ące warunki: e) Posiadaj ą uprawnienia do wykonywania określonej dział alnoś ci lub czynno ści w zakresie obję tym przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakł adaj ąobowią zek posiadania takich uprawnie ń, w tym: - posiadanie uprawnie ń budowlanych przez kierownika robót - członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa kierownika robót f) Nie podlegaj ą wykluczeniu z postę powania o udzielenie zamówienia publicznego. g) Posiadaj ą niezbę dn ą wiedz ę i doświadczenie oraz dysponuj ą potencja ł em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. h) Znajduj ą si ę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie zamówienia. 3. Wykaz oś wiadcze ńi dokumentów, które należ y załą czy ćdo oferty w celu potwierdzenia spe łniania warunków udział u w post ępowaniu: a) Formularz oferty Załącznik Nr1. b) Oświadczenie wykonawcy, że speł nia wymagania okreś lone w art. 22 ust. 1 Prawo zamówie ń publicznych oraz nie podlega wykluczeniu z postę powania - Załącznik Nr 2. c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalno ś ci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru lub zgł oszenia do ewidencji działalno ści gospodarczej, wystawiony nie wcześ niej ni ż 6 miesię cy przed upływem terminu skł adania ofert. d) Aktualnych zaś wiadcze ńwłaściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddzia łu Zakł adu Ubezpiecze ń Społ ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społ ecznego potwierdzaj ą cych odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz skł adek na ubezpieczenie zdrowotne i społ eczne, lub zaświadcze ń, że uzyska ł przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaleg łych płatno ści lub wstrzymanie w całoś ci wykonania decyzji właś ciwego organu wystawionych nie wcześ niej ni ż 3 miesią ce przed upływem terminu skł adania ofert. e) Kopia uprawnie ń budowlanych kierownika robót. f) Kopia aktualnego zaświadczenia o członkostwie w Okręgowej Izbie Inż ynierów Budownictwa kierownika robót. g) W przypadku złożenia oferty wspólnej, wymaga si ę aby każdy z Wykonawców wystę pują cych wspólnie złoży ł dokumenty określone w niniejszym punkcie lit. b, c, h ). h) Kosztorys ofertowy szcegó łowy sporz ądzony w oparciu o Protokó ł typowania robót Nr 188 z dnia r.- Zalą cznik Nr 3 i Przedmiar robót Załącznik Nr 4 oraz Projekt docieplenia i kolorystyki budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ul. Dobrzyń skiej 19 Dz. Nr 17/1 Załą cznik Nr 5.

12 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowi ą tajemnic ę przedsi ę biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503) wykonawca zastrzega ich tajno śćna formularzu oferty okre ślaj ąc numery stron. 4. Termin i miejsce skł adania ofert 1) Ofert ę należ y złoży ć w siedzibie Zamawiaj ącego w Kancelarii - pokój nr 1 nie później ni ż do dnia r. do godz ) Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostan ązwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 5. Termin zwią zania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofert ą 30 dni. Bieg terminu związania ofert ą rozpoczyna si ę wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Termin wykonania zamówienia 1) Termin rozpocz ęcia: od dnia podpisania umowy 2) Wymagany termin zakoń czenia: 3 miesią ce od dnia podpisania umowy 7. Miejsce i termin otwarcia ofert Zamawiaj ący otworzy koperty z ofertami w obecno ści wykonawców, którzy przybęd ą do siedziby Zamawiaj ącego w Pł ocku, sekretariat - pokój 6 w dniu r. godz Kryteria oceny ofert, znaczenie tych kryteriów oraz sposóboceny ofert. 1) Kryteria oceny ofert: a) Cena - 100% 2) Ocena ofert: Oferta, która będzie miał a najniż sz ącen ęzostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena oferty powinna by ć obliczona w oparciu o Załącznik Nr 3 Protokó ł typowania robót Nr 188 z dnia r. i Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót oraz Załą cznik Nr 5 Projekt docieplenia i kolorystyki budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ul. Dobrzyń skiej 19 Dz. Nr 17/1 Na tej podstawie Wykonawca sporz ądzi szczegó łowy kosztorys ofertowy i przedstawi cen ęoferty. 2. Ceny jednostkowe określone przez wykonawc ę zostan ą ustalone na okres ważnoś ci umowy i nie podlegaj ą zmianom. 3. Warto ść poszczególnych pozycji oferty okreś lona przez Wykonawc ęzostanie ustalona na okres ważnoś ci umowy i nie podlega zmianom. 4. Zamawiaj ący poprawi w tekś cie oferty oczywiste omył ki pisarskie oraz omył ki rachunkowe w obliczeniu ceny (zgodnie z art. 87 ust.2 Prawo zamówie ń publicznych), niezwłocznie zawiadamiaj ą c o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 10. Informacja o sposobie porozumiewania si ęzamawiaj ącego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadcze ńi innych dokumentów.

13 1) Pracownikami uprawnionymi do bezpo średniego kontaktowania si ę z Wykonawcami s ą: - w zakresie przedmiotu zamówienia: Hanna Gromunt Inspektor nadzoru robót budowlanych nr tel. (024) , tel. Kom w zakresie SIWZ: Anna Mikołajewska Inspektor d/s organizacyjnych i zamówie ń publicznych nr tel. (024) ) W prowadzonym postępowaniu wszelkie oś wiadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne dokumenty przekazywane będ ą drog ą pisemn ą (porozumiewanie si ę pomiędzy stronami postępowania bę dzie nast ępowa ło bezpo średnio do siedziby Zamawiaj ącego i Wykonawcy lub za pomoc ą poczty lub poczty kurierskiej). 3) Wykonawca może zwróci ć si ę do Zamawiaj ącego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj ący niezwłocznie udzieli wyjaśnie ń, jeśli prośba o wyjaśnienie treś ci specyfikacji wpłynęł a do Zamawiaj ącego wcześ niej ni ż 6 dni przed terminem składania ofert. 4) Zamawiaj ący jednocze śnie przeka że tre ść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym dorę czono Specyfikacj ę, bez ujawniania źródł a zapytania. 11.Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert. 1) Bezpo średnio przed otwarciem ofert Zamawiaj ący poda kwot ę, jak ą zamierza przeznaczy ć na sfinansowanie zamówienia. 2) Podczas otwarcia ofert podaje si ę nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takż e informacje dotycz ą ce ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatno ści zawartych w ofertach. 3) Informacje, o których mowa w pkt. 2), przekazuje si ę niezwł ocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 4) Oceny ofert będzie dokonywa ła Komisja Przetargowa. 5) Zamawiaj ący udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie przedstawia ć najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryteriów określonych w pkt. 8 SIWZ oraz będzie zgodna z treści ą SIWZ. 12. Tryb ogł oszenia wyników przetargu i zawarcia umowy 1)Niezwł ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj ący zawiadomi wykonawców, którzy złoż yli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj ąc nazw ę (firm ę) i adres wykonawcy, którego ofert ę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, b) wykonawcach, których oferty zosta ły odrzucone, podaj ąc uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postę powania o udzielenie zamówienia publicznego, podaj ą c uzasadnienie faktyczne i prawne. 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj ą cy zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty równie ż na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostę pnym w swojej siedzibie. 3) Zamawiaj ący zawiera umow ę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym ni ż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak ni ż przed upływem terminu związania ofert ą. 13. Środki ochrony prawnej Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych ś rodki ochrony prawnej przysł uguj ą wykonawcom i uczestnikom konkursu, a takż e innym osobom, jeż eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna ł lub może dozna ć uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiaj ą cego przepisów ww. Ustawy. PROTEST Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynno ści podjętych przez Zamawiaj ącego w toku postę powania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiaj ącego czynno ści, do której obowią zany na podstawie ustawy, można wnie ść protest do Zamawiaj ącego.

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 TXZ.71.53.57894.2013.PG Wrocław, dnia 20.06.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ADMINISTROWANIA SIECIĄ KOMPUTEROWĄ i WSPARCIA INFORMATYCZNEGO UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo