PROJEKT. Przedmiary robót. Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT. Przedmiary robót. Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II"

Transkrypt

1 PROJEKT Rodzaj opracowania: Przedmiary robót Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak Poznań Nr umowy: 71/3.22/12 Stanowisko Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Kosztorysant: mgr inż. Piotr Kołakowski 233/PW/ Poznań, luty 212

2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowo ci Czarnylas Przedmiary robót ETAP II ZAWARTO OPRACOWANIA 1. Przedmiar robót wycinka drzew 2. Przedmiar robót roboty drogowe 3. Przedmiar robót kanalizacja deszczowa 4. Przedmiar robót usuni cie kolizji z sieci wodoci gow 5. Przedmiar robót sygnalizacja wietlna na przej ciu dla pieszych w km ,1 6. Przedmiar robót przebudowa urz dze telekomunikacyjnych 7. Przedmiar robót przebudowa sieci gazowej 8. Przedmiar robót organizacja ruchu JK Projekt sp. z o. o.

3 PRZEDMIAR ROBÓT 126_72 Obiekt Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - w y c i n k a d r z e w i k r z e w ó w - etap II Kod CPV Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne Lokalizacja Droga wojewódzka nr 444 w m. Czarnylas Inwestor WIELKOPOLSKI ZARZ D DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU, ul.wilczak 51, POZNA Sporz dził mgr in. Piotr Kołakowski Pozna

4 Rodos [7934] Zastosowane katalogi Strona 2/4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - w y c i n k a d r z e w i k r z e w ó w - etap II Lp Katalog Wydanie Liczba poz. 1 KNR 2-1 MGPiB wyd.iv

5 Rodos [7934] Zał cznik Strona 3/4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - w y c i n k a d r z e w i k r z e w ó w - etap II SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU I grupa : 451 : Przygotowanie terenu pod budow 1 WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

6 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 4/4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - w y c i n k a d r z e w i k r z e w ó w - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilo 1 KNR /1 2 KNR /1 3 KNR /1 4 KNR /1 5 KNR /5 6 KNR /1 7 KNR /4 8 KNR /2 9 KNR /5 1 KNR /3 11 KNR /5 12 KNR /4 13 KNR /5 1 WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW D cinanie pił mechaniczn drzew o rednicy 1-15cm - ANALOGIA: O SR. DO 1cm (R,S=,7) D cinanie pił mechaniczn drzew o rednicy 1-15cm D R czne karczowanie pni o rednicy 1-15cm - ANALOGIA: O SR. DO 1cm (R,S=,7) D R czne karczowanie pni o rednicy 1-15cm D R czne cinanie i karczowanie krzaków i podszy redniej g sto ci szt 42, szt 2, szt 42, szt 2,,19 ha,11 razem ha,11 D Transport dłu yc na odległo do 2km 42*,5^2*,7 + 2*,125^2*1,25 mp,113 razem mp,113 D Dopłata za ka de,5km ponad 2km transportu dłu yc - ODWÓZ DŁU YC NA DALSZ ODLEGŁO mp,113 D Transport karpiny na odległo do 2km 42*(2*,7)^3 + 2*(2*,125)^3 mp,146 razem mp,146 D Dopłata za ka de,5km ponad 2km transportu karpiny - ODWÓZ DŁU YC NA DALSZ ODLEGŁO mp,146 D Transport gał zi na odległo do 2km drzewa 42*,5*,5*,5 + (2)*2,*2,*1, mp 13,25 krzewy 19*,5 mp 54,5 razem mp 67,75 D Dopłata za ka de,5km ponad 2km transportu gał zi - ODWÓZ DŁU YC NA DALSZ ODLEGŁO mp 67,75 D Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gał zi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem na odl. 2km drzewa 42*,7*2 + 2*1,25*2 m2 63,8 krzewy 19 m2 19, razem m2 172,8 D Dopłata za ka de,5km ponad 2km transportu karpiny i gał zi - - ANALOGIA: ODWÓZ RESZTEK PO WYKARCZOWANIU NA DALSZ ODLEGŁO 172,8*,5 mp 8,64 razem mp 8,64

7 PRZEDMIAR ROBÓT 126_12 Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne Roboty w zakresie budowy dróg Droga wojewódzka nr 444 w m. Czarnylas WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU, ul.wilczak 51, POZNAŃ Sporządził mgr inż. Piotr Kołakowski Poznań

8 Rodos [7934] Zastosowane katalogi Strona 2/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Lp Katalog Wydanie Liczba poz. 1 KNP KNR -11 Instytut Rozwoju Miast wyd.iii KNR 2-1 MGPiB wyd.iv KNR 2-1 wyd.iv KNR 2-2 MGPiB wyd.v KNR 2-2s MGPiB wyd KNR 2-2w Wacetob wyd.v KNR 2-25 MGPiB wyd.iii KNR 2-25w MGPiB wyd.i KNR 2-31 MGPiB wyd.iv KNR 4-1w Wacetob wyd.iii KNR 4-4 MAiGP wyd.iv KNR 4-5t1 wyd.i KNR AT-3 Athenasoft wyd.i KNR-W 2-2 wyd.v 23 2

9 Rodos [7934] Załącznik Strona 3/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Grupa I : Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia, rozbiórki,obiektów budowlanych i roboty ziemne Klasa : Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Kateg : Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne 1. ROBOTY DROGOWE 1.1 R o b o t y p r z y g o t o w a w c z e 1.2 R o b o t y z i e m n e Grupa II : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu klasa : Roboty w zakresie konstruowania, fundamemtowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. kateg: : Roboty w zakresie budowy dróg 1. ROBOTY DROGOWE 1.4 P o d b u d o w y 1.5 N a w i e r z c h n i e 1.6 R o b o t y w y k o ń c z e n i o w e 1.8 E l e m e n t y u l i c 1.1 I n n e r o b o t y

10 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 4/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 1 KNR /3 2 KNR /1 3 KNR /2 4 KNR /1 5 KNR /7 6 KNR /3 7 KNR /2 8 KNR /6 9 KNR /5 1 KNR /6 11 KNR /8 12 KNR /7 13 KNR /8 14 KNR /7 15 KNR /8 16 KNR /3 17 KNR /4 18 KNR /3 1 ROBOTY DROGOWE 1.1 R o b o t y p r z y g o t o w a w c z e D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 34,781-33,876 km,95 razem km,95 D Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - GRUB. WARSTWY 3cm m , D Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) - DALSZE 15cm GRUB. (Krotność= 3) m , D Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odległość do 1m, grunt kategorii I-II - DALSZE PRZEMIESZCZANI PRZY SPRYZMOWANIU HUMUSU W BLISKOŚCI ROBÓT m3 176,9 D Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki,6m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - ZAŁADUNEK NADMIARU HUMUSU I ODWÓZ NA 1km m ,4 D Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - TRANSPORT HUMUSU NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ WG OFERTY WYKOPNAWCY m ,4 D Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - ANALOGIA: rozbiórka nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr.8cm kostka szara 12 m2 12, kostka czerwona 3 m2 3, razem m2 123, D Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 4, D Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 12cm - grub. warstwy 1cm D Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 12cm - za każdy dalszy 1cm - J.W. - pomniejszenie grub. o 2cm (Krotność= 2) D Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA: rozbiórka nawierzchni z brukowaca gr.2cm D Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - warstwa z tłucznia granitowego grub.16cm D Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - za każdy dalszy 1cm - j.w. - dalszy 1cm grub. D Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - warstwa z tłucznia o grub.1cm D Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - za każdy dalszy 1cm - j.w. - pomniejszenie grub. o 5cm (Krotność= 5) D Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 1cm D Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 2x3cm, na podsypce cementowo-piaskowej D Rozebranie ław z betonu pod krawężnikami betonowymi m2 188, m2-188, m2 49, m2 3.42, m2 3.42, m2 311, m2-311, m2 4, m 62, m3 5,

11 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 5/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 19 KNR /2 2 KNR /5 21 KNR /1 22 KNR 4-5t1 317/2 23 KNR /2 24 KNR /2 25 KNR 4-1w 348/4 26 KNR /2 27 KNR /3 28 KNR 4-1w 348/4 29 KNR /5 3 KNR 4-1w 348/4 31 KNR /2 32 KNR 4-1w 348/4 33 KNR /1 34 KNR /4 35 KNR /5 D Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x2cm, na podsypce piaskowej D Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej D Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 4cm m 2, m 3, m 6, D Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominalnej 5mm łączonego na styk opaską betonową m 1, D Rozebranie ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - ANALOGIA: rozbiórka ogrodzenia drewnianego wys.1.5m (L=18m) 1,5*18, m2 27, razem m2 27, D Rozebranie ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - ANALOGIA: rozbiórka ogrodzenia drewnianego wys.1.5m (L=64,5m) na słupkach drewnianych i podmurówce wraz z bramą wjazdową drewnianą szer. 4,9m i furtką drewenianą szer. 1,2m 1,5*64,5 m2 96,75 razem m2 96,75 D Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - rozbiórka podmurówki 2x8cm L=64,5m 64,5*,2*,8 m3 1,32 razem m3 1,32 D Rozebranie ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - ANALOGIA: rozbiórka ogrodzenia drewnianego wys.1.5m (L=94,m) na słupkach betonowych i podmurówce wraz z bramą wjazdową drewnianą szer. 4,4m i furtką drewenianą szer. 1,1m 1,5*94, m2 141, razem m2 141, D Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 4cm - słupki 4x4x15cm co 3m 1,5*,4*,4*(94/3) m3 7,52 razem m3 7,52 D Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - rozbiórka podmurówki 2x8cm L=94,m 94,*,2*,8 m3 15,4 razem m3 15,4 D Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników - ANALOGIA: rozbiórka ogrodzenia wys.1,5m z elementów metalowych w ramach 12x3cm z kątownika na słupkach stalowych co 3m i podmurówce wraz z bramą wjazdową szer. 4,m (ogrodzenie do przestawienia) m 8, D Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - rozbiórka podmurówki 2x8cm L=8,m 8,*,2*,8 m3 1,28 razem m3 1,28 D Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - elementy 5x2cm o wys.1,5m L=68m (do przestawienia) 68,*1,5 m2 12, razem m2 12, D Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - ANALOGIA: ogrodzenie murowane z cegły ażurowe o wys.1,5m L=28m 1,5*,12*28, m3 5,4 razem m3 5,4 D Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie - odwóz materiałów z rozbiórki na składowisko Zamawiającego brukowiec gr.2cm,2*49 m3 81,8 tłuczeń granitowy,16*342 m3 547,2 razem m3 629, D Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego m3 629, D Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ m3 629,

12 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 6/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 36 KNR /1 37 KNR /4 38 KNR /5 39 KNR /1 4 KNR /3 41 KNR /4 42 KNR /3 43 KNR /1 44 KNR /7 45 KNR /7 46 KNR /4 47 KNR /4 48 KNR /6 D Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie - odwóz gruzu na składowisko Wykonawcy kostka betonowa,8*123 m3 9,84 płyty chodnikowe,5*4 m3,2 nawierzchnia z betonu,1*188 m3 18,8 podbudowa z tłucznia,1*311 m3 31,1 podbudowa z gruntu stabiliz cenetem,1*4 m3,4 krawężniki betonowe,2*,3*62 m3 3,72 ława pod krawęznikiem 5, m3 5, obrzeża,6*,2*2 m3,24 ściek z elementów betonowych,5*,15*3 m3 2,25 przepust z rur śr.4cm,4^2*6 m3,96 ogrodzenie drewniane,3*27 +,35*96,75 +,3*141 m3 8,426 podmurówka z cegieł 1,32+15,4+1,28 m3 26,64 słupki z cegieł 7,52 m3 7,52 ogrodzenie murowane ażurowe 5,4 m3 5,4 razem m3 12,136 D Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego m3 12,136 D Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ WG OFERTY WYKONAWCY m3 12, R o b o t y z i e m n e D Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki,4m3, grunt kategorii I-II - GRUNT NA ODKŁAD NA SKŁADOWISKO WYKONAWCY m3 696, D Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - ODWÓZ GRUNTU NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ NA SKŁADOWISKO WYKOPNAWCY m3 696, D Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki,6m3, grunt kategorii I-II - GRUNT DO WBUDOWANIA W NASYP Z DOKOPU WYKONAWCY m3 1.55, D Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - TRANSPORT GRUNTU NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ WG OFERTY WYKOPNAWCY m3 1.55, D Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii I-II m3 1.55, D Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kategorii I-III m3 1.55, D Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III 1.4 P o d b u d o w y D Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV D Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej - OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH D Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu - OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH BITUMICZNYCH m , m , m , m ,

13 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 7/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 49 KNR /7 5 KNR /7 51 KNR /3 52 KNR /4 53 KNR /1 54 KNR /5 55 KNR /6 56 KNR /7 57 KNR /8 58 KNR /7 59 KNR /8 6 KNR /1 61 KNR /2 62 KNR /2 63 KNR /5 64 KNR /6 65 KNR /5 66 KNR /6 67 KNR AT-3 23/1 D Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH m2 4.96, D Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH BITUMICZNYCH m , D Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - ANALOGIA: WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE GR.1cm Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=2,5MPa m , D Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm - J.W. POMNIEJSZENIE GRUB. O 2cm (Krotność= 2) m , D Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i betonu zwykłego m , D Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - PODBUDOWA POMOCNICZA GR.2cm m2 3.98, D Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZE 5cm GRUB. (Krotność= 5) m2 3.98, D Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - PODBUDOWA ZASADNICZA GR.25cm m2 65, D Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZE 17cm GRUB. (Krotność= 17) m2 65, D Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - PODBUDOWA ZASADNICZA GR.1cm m , D Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZE 2cm GRUB. (Krotność= 2) m , D Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm - PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO /25mm GR.8cm m , D Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZE 4cm GRUB. (Krotność= 4) m , D Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - WYRÓWNANIE ISTN. NAWIERZCHNI BETONEM ASFALTOWYM /2mm O GR. MINIM. 6cm 583,5*2,65 t 1.546,275 razem t 1.546, N a w i e r z c h n i e D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYSKOWEJ SMA /8mm GRUB.4cm m ,4 D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZY 1cm GRUB. m ,4 D-5.3.5b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO /12,8mm GR.4cm m2 978, D-5.3.5b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm. - DALSZY 1cm GRUB. m2 978, D a Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka o wytrzym. na rozciąganie > 7kN/m i wydłużeniu względnym przy zerwaniu wzdłuz pasma < 3%

14 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 8/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 68 KNR /4 69 KNR /8 7 KNR /4 71 KNR /8 72 KNR /4 73 KNR /4 74 KNR AT-3 12/2 75 KNR AT-3 12/2 76 KNR /5 77 KNR /1 78 KNR /2 79 KNR /7 8 KNR /4 81 KNR /4 82 KNR /4 83 KNR /3 m , D Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 7/8 grubości 8mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - KOSTKA CZERWONA m2 734, D Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - dodatek za 1cm różnicy grubości podsypki - pomniejszenie grub. o 2cm (Krotność= 2) m2-734, D Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 7/8 grubości 8mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - KOSTKA GRAFITOWA 65+32,9 m2 637,9 razem m2 637,9 D Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - dodatek za 1cm różnicy grubości podsypki - pomniejszenie grub. o 2cm (Krotność= 2) m2-637,9 D Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 7/8 grubości 8mm na podsypce piaskowej grubości 5mm z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA SZARA m2 2.38, D Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 7/8 grubości 8mm na podsypce piaskowej grubości 5mm z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA CZERWONA m2 6, D Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm - FREZOWANIE NA GŁĘB. 4cm m , D Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm - FREZOWANIE NA GŁĘB. 6cm (Krotność= 1,5) m2 3.11, D Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - ODWÓZ DESTRUKRU NA NA PLAC SKŁADOWY RDW OSTRÓW WLKP. WG OFERTY WYKONAWCY 4522*, *,6 m3 361,54 razem m3 361, R o b o t y w y k o ń c z e n i o w e D Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm - GRUB. WARSTWY 1cm (BEZ KOSZTU HUMUSU) m , D Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za każde dalsze 5cm humusu - DALSZE 5cm GRUB. m , D Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki,6m3, grunt kategorii I-III - ZAŁADUNEK NADMIARU HUMUSU I ODWÓZ NA 1km 5811*,3-1769*,1 m ,4 razem m ,4 D Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ WG OFERTY WYKONAWCY m ,4 D Umocnienie dna rowów płytami betonowymi o wymiarach 5x5x7cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA: umocnienie skarp płytami ażurowymi 6x4x1cm m2 59, 1.8 E l e m e n t y u l i c D Ława betonowa z oporem pod krawężniki - ŁAWA Z BETONU B m3 24, razem m3 24, D Ława betonowa zwykła pod krawężniki - ŁAWA Z BETONU B15

15 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 9/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 84 KNR /5 85 KNR /4 86 KNR /4 87 KNR /5 88 KNR /7 89 KNR /3 9 KNR /7 91 KNR /4 92 KNR /3 93 KNR /4 94 KNR 2-2w 184/11 95 KNR 2-2w 183/2 96 KNR-W /7 97 KNR /1 98 KNR 2-2s 182/2 99 KNR 2-2w 11/2 1 KNR 2-25w 38/1 11 KNR-W /11 m3 13, D Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 4m 11*,15 m3 16,5 razem m3 16,5 D Ława betonowa z oporem pod krawężniki - ANALOGIA: ława z betonu B15 pod koryta odwodnieniowe na zjazdach m3 22,1 D Krawężniki betonowe o wymiarach 2x3cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej m 1.487, razem m 1.487, D Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA: krawężniki wtopione 15x3cm typ drogowy m 589, D Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 1m m 11, D Obrzeża betonowe o wymiarach 3x8cm na podsypce piaskowej gr.3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem m 1.313, D Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 2m D Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów klinkieru układane na płask na podsypce cementowo- piaskowej - ANALOGIA: ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY Z 2 RZĘDÓW KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1x2x8cm NA PODSYPCE CEM-PIASK. GR.3cm D Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA: ściek z płyt ściekowych 5x6x8cm typu korytkowego na podsypce cem-piask. gr.5cm 1.1 I n n e r o b o t y D Regulacja zaworów gazowych m 8, m 1.153, m 56, szt 2, D Ogrodzenie z siatki o wysokości 2,m na słupkach z rur stalowych o średnicy 7mm w rozstawie 2,m obetonowanych m 18, D Ogrodzenie z siatki o wysokości 2,m na słupkach stalowych z rur o średnicy 76/3,5mm i rozstawie 2,m obsadzonych w cokole na podmurówce m 142, D Brama ogrodzeniowa (na gotowych słupkach) o szerokości 3m z furtką o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25cm), o wysokości 1,6m na cokołem kpl 2, D Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do,6m z ręcznym układaniem betonu - ANALOGIA: podmurówka betonowa,8x,2m z B2 pod ogrodzenie z siatki na linkach i słupkach L=142m,2*,8*142 m3 22,72 razem m3 22,72 D Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stal.o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów wys.siatki 1,5m słupki z rur śr.7mm - ANALOGIA: ogrodzenie metalowe - ramy stalowe 12x3cm na słupkach stalowych co 3m na podmurówce z cegieł L=8m (8m ogrodzenia z rozbiórki) m 8, D Fundamenty z cegieł na zaprawie cementowej - ANALOGIA : podmurówka 2x8cm z cegły klinkierowej L=8m,2*,8*8 m3 1,28 razem m3 1,28 D Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - ogrodzenie z prefabrykatów 5x2cm o wyskosci 1,5m L=96m (68m ogrodzenia z rozbiórki) 1,5*96 m2 144, razem m2 144, D Brama ogrodzeniowa o szerokości 3,6m z furtką o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25cm), o wysokości 1,8m na cokołem - ANALOGIA: brama stalowa z demontażu kpl 1,

16 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 1/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 12 KNP /5 D Montaż skrzydła bramy ogrodzeniowej o ciężarze do 6kg ze stali kształtowej wypełnione blachą i siatką - ANALOGIA: REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ISTN. BRAM OGRODZENIOWYCH (9szt) (Krotność= 9) kg 12,

17 JK PROJEKT ul. Żmigrodzka 41/49, POZNAŃ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 na odcinku Czarnylas - Odwodnienie drogi - ETAP II ADRES INWESTYCJI : Drogawojewódzka nr 444 na odcinku w m. Czarnylas INWESTOR : Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 51; Poznań WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY : SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Michałek DATA OPRACOWANIA : kwiecień 211 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :. zł Słownie: zero i /1 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień 211 r. Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

18 JK_DW_CZARNYLAS_211_et_2_p.kst PRZEDMIAR Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem techn. 1 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 1 D KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie km d równinnym. - ANALOGIA - kanały ( )/1 km RAZEM D KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki.6 m 3 d m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. ILOŚĆ WG. TABELI ROBÓT ZIEMNYCH - 9% robót mechanicznych m D KNNR 1 d D KNNR 1 d D KNNR 1 d D KNNR 1 d D KNNR 4 d D KNNR 1 d D KNNR 1 d D kalkulacja d.1 indywidualne RAZEM Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości,8-2,5 m, głębokości m 3 do 3, m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV m RAZEM Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki.6 m 3 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - ILOŚĆ WG. TABELI ROBÓT ZIEMNYCH Załadunek urobku wydobytego ręcznie m RAZEM Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV m 3 ponad 1 km samochodami samowyła-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = m RAZEM Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz m 2 z rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3, m, w gruncie suchym kat. I-IV m RAZEM Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich o grubości 2 cm m m RAZEM Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości,8-2,5 m, m 3 głębokości do 3, m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym - OBSYPKA RECZNA PIASKIEM m RAZEM Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, m 3 rowów spycharkami gąsienicowymi, z zagęszczeniem ziemi za- gęszczarkami, grunt kat. I-II m RAZEM Koszt dowozu i transportu piasku do obsypek i zasypek m m RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAŻOWE 11 D KNNR 4 Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na m d uszczelkę gumową o śr. 5 mm- ANALOGIA - rury żelbetowe typu WI- TROS o wytrzymałości 9 kn/mb i średnicy 5 mm 1. m D KNNR 4 d z.sz D KNNR 4 d z.sz D KNNR 4 d z.sz RAZEM 1. Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na m uszczelkę gumową o śr. 4 mm - wykopy umocnione - ANALOGIA - rury żelbetowe typu WITROS o wytrzymałości 75 kn/mb i średnicy 4 mm 36.5 m 36.5 RAZEM 36.5 Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na m uszczelkę gumową o śr. 3 mm - wykopy umocnione- ANALOGIA - rury żelbetowe typu WIPROS o wytrzymałości 5 kn/mb i średnicy 3 mm 28.5 m 28.5 RAZEM 28.5 Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na m uszczelkę gumową o śr. 3 mm - wykopy umocnione- ANALOGIA - rury żelbetowe typu WITROS o wytrzymałości 6 kn/mb i średnicy 3 mm 46. m 46. RAZEM Norma STD Wersja 4.21 Licencja: 6915 dla APM Anna Michałek

19 JK_DW_CZARNYLAS_211_et_2_p.kst PRZEDMIAR Lp. 15 d.2 Nr spec. techn. D KNNR D KNNR 11 d D KNNR 4 d D KNNR 4 d D KNNR 4 d D KNNR 4 d D KNNR 4 d D KNNR 4 d D KNNR 4 d D KNNR 6 d D KNNR 4 d D KNR 4-1 d D KNR-W 2- d Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 2 mm - ANALOGIA m - rury bezkielichowe PVC SN12 średnicy fi 2 mm m RAZEM Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 1 mm - ANALOGIA m - rury bezkielichowe PVC SN12 średnicy fi 11 mm 16.5 m 16.5 RAZEM 16.5 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. szt zewn. 11 mm - ksztłatki przy skrzynkach odplywowych 31*3 szt 93. RAZEM 93. Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach szt fi 12 mm i gł. 3, m 29 szt 29. RAZEM 29. Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach szt fi 1 mm i głębokości 3 m 1 szt 1. RAZEM 1. Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 5 szt mm z osadnikiem bez syfonu 35 szt 35. RAZEM 35. Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 16 mm m 3*2. m 6. RAZEM 6. Próba wodna szczelności kanałów rurowych (z rur betonowych i żelbetowych) próba o średnicy do 3 mm 17 próba 17. RAZEM 17. Próba wodna szczelności kanałów rurowych (z rur betonowych i żelbetowych) próba o średnicy do 4 mm 13 próba 13. RAZEM 13. Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowopiaskowej m - ANALOGIA - odwodnienie liniowe typu ACO-DRAIN V1 łącznie ze studniami osadnikowymi systemu (14 osadników z pojedyncza skrzynką, 17 odc. z podwojna skrzynką) UWAGA: ława betonowa pod elementy odwodnienia wyliczona w części drogowej opracowania 16.5 m 16.5 RAZEM 16.5 Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu "HOBAS" na połączenia szt sprzęgłowe o śr. 2 mm - ANALOGIA - motaz odgałęzień typu FABE- KUN 1 szt 1. RAZEM 1. Przebicie otworów o powierzchni do.5 m2 w elementach z betonu szt. żwirowego o grubości do 3 cm - PRZEBICIE OTWORU W ISTNIEJĄ- CEJ STUDNI 1 szt. 1. RAZEM 1. Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości szt ściany 2 cm - otwór o śr. nominalnej 39 mm - ANALOGIA - przejście szczelne w istniejącej studni 1 szt 1. RAZEM Norma STD Wersja 4.21 Licencja: 6915 dla APM Anna Michałek

20 JK PROJEKT ul. Żmigrodzka 41/49, POZNAŃ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 na odcinku Czarnylas - Przebudowa kolizji z siecią wodociągową - ETAP II ADRES INWESTYCJI : Drogawojewódzka nr 444 na odcinku w m. Czarnylas INWESTOR : Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 51; Poznań WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY : SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Michałek DATA OPRACOWANIA : kwiecień 211 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :. zł Słownie: zero i /1 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień 211 r. Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE ROBÓT Przedmiot opracowania: REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE Adres: Inwestor: DZ.NR EW.74/2 GODZI BY GMINA KRO NIEWICE, GMINA KRO NIEWICE 99-340 KRO NIEWICE Projektowal: Imie i Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,...

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,... Przedmiar robót wraz z pompownią i kolektorem tłocznym dla odwodnienia terenów w rejonie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego "C" na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ulicy Willowej w Bielsku-Białej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00

ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00 ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymanie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA *

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * Opracowanie: mgr inŝ. Tomasz Lewkowicz Mikroterm S.C. 58-500 Jelenia Góra 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Projektowanie montaż

INSTRUKCJA Projektowanie montaż INSTRUKCJA Projektowanie montaż 3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 1.1. Rodzaj materiału... 5 1.2. Zalety i wady wyrobów KG z PVC... 5 1.3. Dane fizykochemiczne materiału... 6 1.4. Uszczelki... 6 2. ZASTOSOWANIE...

Bardziej szczegółowo