PROJEKT. Przedmiary robót. Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT. Przedmiary robót. Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II"

Transkrypt

1 PROJEKT Rodzaj opracowania: Przedmiary robót Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak Poznań Nr umowy: 71/3.22/12 Stanowisko Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Kosztorysant: mgr inż. Piotr Kołakowski 233/PW/ Poznań, luty 212

2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowo ci Czarnylas Przedmiary robót ETAP II ZAWARTO OPRACOWANIA 1. Przedmiar robót wycinka drzew 2. Przedmiar robót roboty drogowe 3. Przedmiar robót kanalizacja deszczowa 4. Przedmiar robót usuni cie kolizji z sieci wodoci gow 5. Przedmiar robót sygnalizacja wietlna na przej ciu dla pieszych w km ,1 6. Przedmiar robót przebudowa urz dze telekomunikacyjnych 7. Przedmiar robót przebudowa sieci gazowej 8. Przedmiar robót organizacja ruchu JK Projekt sp. z o. o.

3 PRZEDMIAR ROBÓT 126_72 Obiekt Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - w y c i n k a d r z e w i k r z e w ó w - etap II Kod CPV Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne Lokalizacja Droga wojewódzka nr 444 w m. Czarnylas Inwestor WIELKOPOLSKI ZARZ D DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU, ul.wilczak 51, POZNA Sporz dził mgr in. Piotr Kołakowski Pozna

4 Rodos [7934] Zastosowane katalogi Strona 2/4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - w y c i n k a d r z e w i k r z e w ó w - etap II Lp Katalog Wydanie Liczba poz. 1 KNR 2-1 MGPiB wyd.iv

5 Rodos [7934] Zał cznik Strona 3/4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - w y c i n k a d r z e w i k r z e w ó w - etap II SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU I grupa : 451 : Przygotowanie terenu pod budow 1 WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

6 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 4/4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - w y c i n k a d r z e w i k r z e w ó w - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilo 1 KNR /1 2 KNR /1 3 KNR /1 4 KNR /1 5 KNR /5 6 KNR /1 7 KNR /4 8 KNR /2 9 KNR /5 1 KNR /3 11 KNR /5 12 KNR /4 13 KNR /5 1 WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW D cinanie pił mechaniczn drzew o rednicy 1-15cm - ANALOGIA: O SR. DO 1cm (R,S=,7) D cinanie pił mechaniczn drzew o rednicy 1-15cm D R czne karczowanie pni o rednicy 1-15cm - ANALOGIA: O SR. DO 1cm (R,S=,7) D R czne karczowanie pni o rednicy 1-15cm D R czne cinanie i karczowanie krzaków i podszy redniej g sto ci szt 42, szt 2, szt 42, szt 2,,19 ha,11 razem ha,11 D Transport dłu yc na odległo do 2km 42*,5^2*,7 + 2*,125^2*1,25 mp,113 razem mp,113 D Dopłata za ka de,5km ponad 2km transportu dłu yc - ODWÓZ DŁU YC NA DALSZ ODLEGŁO mp,113 D Transport karpiny na odległo do 2km 42*(2*,7)^3 + 2*(2*,125)^3 mp,146 razem mp,146 D Dopłata za ka de,5km ponad 2km transportu karpiny - ODWÓZ DŁU YC NA DALSZ ODLEGŁO mp,146 D Transport gał zi na odległo do 2km drzewa 42*,5*,5*,5 + (2)*2,*2,*1, mp 13,25 krzewy 19*,5 mp 54,5 razem mp 67,75 D Dopłata za ka de,5km ponad 2km transportu gał zi - ODWÓZ DŁU YC NA DALSZ ODLEGŁO mp 67,75 D Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gał zi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem na odl. 2km drzewa 42*,7*2 + 2*1,25*2 m2 63,8 krzewy 19 m2 19, razem m2 172,8 D Dopłata za ka de,5km ponad 2km transportu karpiny i gał zi - - ANALOGIA: ODWÓZ RESZTEK PO WYKARCZOWANIU NA DALSZ ODLEGŁO 172,8*,5 mp 8,64 razem mp 8,64

7 PRZEDMIAR ROBÓT 126_12 Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne Roboty w zakresie budowy dróg Droga wojewódzka nr 444 w m. Czarnylas WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU, ul.wilczak 51, POZNAŃ Sporządził mgr inż. Piotr Kołakowski Poznań

8 Rodos [7934] Zastosowane katalogi Strona 2/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Lp Katalog Wydanie Liczba poz. 1 KNP KNR -11 Instytut Rozwoju Miast wyd.iii KNR 2-1 MGPiB wyd.iv KNR 2-1 wyd.iv KNR 2-2 MGPiB wyd.v KNR 2-2s MGPiB wyd KNR 2-2w Wacetob wyd.v KNR 2-25 MGPiB wyd.iii KNR 2-25w MGPiB wyd.i KNR 2-31 MGPiB wyd.iv KNR 4-1w Wacetob wyd.iii KNR 4-4 MAiGP wyd.iv KNR 4-5t1 wyd.i KNR AT-3 Athenasoft wyd.i KNR-W 2-2 wyd.v 23 2

9 Rodos [7934] Załącznik Strona 3/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Grupa I : Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia, rozbiórki,obiektów budowlanych i roboty ziemne Klasa : Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Kateg : Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne 1. ROBOTY DROGOWE 1.1 R o b o t y p r z y g o t o w a w c z e 1.2 R o b o t y z i e m n e Grupa II : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu klasa : Roboty w zakresie konstruowania, fundamemtowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. kateg: : Roboty w zakresie budowy dróg 1. ROBOTY DROGOWE 1.4 P o d b u d o w y 1.5 N a w i e r z c h n i e 1.6 R o b o t y w y k o ń c z e n i o w e 1.8 E l e m e n t y u l i c 1.1 I n n e r o b o t y

10 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 4/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 1 KNR /3 2 KNR /1 3 KNR /2 4 KNR /1 5 KNR /7 6 KNR /3 7 KNR /2 8 KNR /6 9 KNR /5 1 KNR /6 11 KNR /8 12 KNR /7 13 KNR /8 14 KNR /7 15 KNR /8 16 KNR /3 17 KNR /4 18 KNR /3 1 ROBOTY DROGOWE 1.1 R o b o t y p r z y g o t o w a w c z e D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 34,781-33,876 km,95 razem km,95 D Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - GRUB. WARSTWY 3cm m , D Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) - DALSZE 15cm GRUB. (Krotność= 3) m , D Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odległość do 1m, grunt kategorii I-II - DALSZE PRZEMIESZCZANI PRZY SPRYZMOWANIU HUMUSU W BLISKOŚCI ROBÓT m3 176,9 D Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki,6m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - ZAŁADUNEK NADMIARU HUMUSU I ODWÓZ NA 1km m ,4 D Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - TRANSPORT HUMUSU NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ WG OFERTY WYKOPNAWCY m ,4 D Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - ANALOGIA: rozbiórka nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr.8cm kostka szara 12 m2 12, kostka czerwona 3 m2 3, razem m2 123, D Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 4, D Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 12cm - grub. warstwy 1cm D Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 12cm - za każdy dalszy 1cm - J.W. - pomniejszenie grub. o 2cm (Krotność= 2) D Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA: rozbiórka nawierzchni z brukowaca gr.2cm D Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - warstwa z tłucznia granitowego grub.16cm D Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - za każdy dalszy 1cm - j.w. - dalszy 1cm grub. D Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - warstwa z tłucznia o grub.1cm D Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - za każdy dalszy 1cm - j.w. - pomniejszenie grub. o 5cm (Krotność= 5) D Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 1cm D Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 2x3cm, na podsypce cementowo-piaskowej D Rozebranie ław z betonu pod krawężnikami betonowymi m2 188, m2-188, m2 49, m2 3.42, m2 3.42, m2 311, m2-311, m2 4, m 62, m3 5,

11 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 5/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 19 KNR /2 2 KNR /5 21 KNR /1 22 KNR 4-5t1 317/2 23 KNR /2 24 KNR /2 25 KNR 4-1w 348/4 26 KNR /2 27 KNR /3 28 KNR 4-1w 348/4 29 KNR /5 3 KNR 4-1w 348/4 31 KNR /2 32 KNR 4-1w 348/4 33 KNR /1 34 KNR /4 35 KNR /5 D Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x2cm, na podsypce piaskowej D Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej D Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 4cm m 2, m 3, m 6, D Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominalnej 5mm łączonego na styk opaską betonową m 1, D Rozebranie ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - ANALOGIA: rozbiórka ogrodzenia drewnianego wys.1.5m (L=18m) 1,5*18, m2 27, razem m2 27, D Rozebranie ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - ANALOGIA: rozbiórka ogrodzenia drewnianego wys.1.5m (L=64,5m) na słupkach drewnianych i podmurówce wraz z bramą wjazdową drewnianą szer. 4,9m i furtką drewenianą szer. 1,2m 1,5*64,5 m2 96,75 razem m2 96,75 D Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - rozbiórka podmurówki 2x8cm L=64,5m 64,5*,2*,8 m3 1,32 razem m3 1,32 D Rozebranie ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - ANALOGIA: rozbiórka ogrodzenia drewnianego wys.1.5m (L=94,m) na słupkach betonowych i podmurówce wraz z bramą wjazdową drewnianą szer. 4,4m i furtką drewenianą szer. 1,1m 1,5*94, m2 141, razem m2 141, D Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 4cm - słupki 4x4x15cm co 3m 1,5*,4*,4*(94/3) m3 7,52 razem m3 7,52 D Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - rozbiórka podmurówki 2x8cm L=94,m 94,*,2*,8 m3 15,4 razem m3 15,4 D Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników - ANALOGIA: rozbiórka ogrodzenia wys.1,5m z elementów metalowych w ramach 12x3cm z kątownika na słupkach stalowych co 3m i podmurówce wraz z bramą wjazdową szer. 4,m (ogrodzenie do przestawienia) m 8, D Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - rozbiórka podmurówki 2x8cm L=8,m 8,*,2*,8 m3 1,28 razem m3 1,28 D Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - elementy 5x2cm o wys.1,5m L=68m (do przestawienia) 68,*1,5 m2 12, razem m2 12, D Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - ANALOGIA: ogrodzenie murowane z cegły ażurowe o wys.1,5m L=28m 1,5*,12*28, m3 5,4 razem m3 5,4 D Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie - odwóz materiałów z rozbiórki na składowisko Zamawiającego brukowiec gr.2cm,2*49 m3 81,8 tłuczeń granitowy,16*342 m3 547,2 razem m3 629, D Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego m3 629, D Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ m3 629,

12 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 6/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 36 KNR /1 37 KNR /4 38 KNR /5 39 KNR /1 4 KNR /3 41 KNR /4 42 KNR /3 43 KNR /1 44 KNR /7 45 KNR /7 46 KNR /4 47 KNR /4 48 KNR /6 D Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie - odwóz gruzu na składowisko Wykonawcy kostka betonowa,8*123 m3 9,84 płyty chodnikowe,5*4 m3,2 nawierzchnia z betonu,1*188 m3 18,8 podbudowa z tłucznia,1*311 m3 31,1 podbudowa z gruntu stabiliz cenetem,1*4 m3,4 krawężniki betonowe,2*,3*62 m3 3,72 ława pod krawęznikiem 5, m3 5, obrzeża,6*,2*2 m3,24 ściek z elementów betonowych,5*,15*3 m3 2,25 przepust z rur śr.4cm,4^2*6 m3,96 ogrodzenie drewniane,3*27 +,35*96,75 +,3*141 m3 8,426 podmurówka z cegieł 1,32+15,4+1,28 m3 26,64 słupki z cegieł 7,52 m3 7,52 ogrodzenie murowane ażurowe 5,4 m3 5,4 razem m3 12,136 D Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego m3 12,136 D Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ WG OFERTY WYKONAWCY m3 12, R o b o t y z i e m n e D Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki,4m3, grunt kategorii I-II - GRUNT NA ODKŁAD NA SKŁADOWISKO WYKONAWCY m3 696, D Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - ODWÓZ GRUNTU NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ NA SKŁADOWISKO WYKOPNAWCY m3 696, D Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki,6m3, grunt kategorii I-II - GRUNT DO WBUDOWANIA W NASYP Z DOKOPU WYKONAWCY m3 1.55, D Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - TRANSPORT GRUNTU NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ WG OFERTY WYKOPNAWCY m3 1.55, D Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii I-II m3 1.55, D Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kategorii I-III m3 1.55, D Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III 1.4 P o d b u d o w y D Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV D Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej - OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH D Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu - OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH BITUMICZNYCH m , m , m , m ,

13 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 7/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 49 KNR /7 5 KNR /7 51 KNR /3 52 KNR /4 53 KNR /1 54 KNR /5 55 KNR /6 56 KNR /7 57 KNR /8 58 KNR /7 59 KNR /8 6 KNR /1 61 KNR /2 62 KNR /2 63 KNR /5 64 KNR /6 65 KNR /5 66 KNR /6 67 KNR AT-3 23/1 D Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH m2 4.96, D Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH BITUMICZNYCH m , D Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - ANALOGIA: WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE GR.1cm Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=2,5MPa m , D Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm - J.W. POMNIEJSZENIE GRUB. O 2cm (Krotność= 2) m , D Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i betonu zwykłego m , D Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - PODBUDOWA POMOCNICZA GR.2cm m2 3.98, D Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZE 5cm GRUB. (Krotność= 5) m2 3.98, D Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - PODBUDOWA ZASADNICZA GR.25cm m2 65, D Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZE 17cm GRUB. (Krotność= 17) m2 65, D Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - PODBUDOWA ZASADNICZA GR.1cm m , D Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZE 2cm GRUB. (Krotność= 2) m , D Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm - PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO /25mm GR.8cm m , D Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZE 4cm GRUB. (Krotność= 4) m , D Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - WYRÓWNANIE ISTN. NAWIERZCHNI BETONEM ASFALTOWYM /2mm O GR. MINIM. 6cm 583,5*2,65 t 1.546,275 razem t 1.546, N a w i e r z c h n i e D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYSKOWEJ SMA /8mm GRUB.4cm m ,4 D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZY 1cm GRUB. m ,4 D-5.3.5b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO /12,8mm GR.4cm m2 978, D-5.3.5b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm. - DALSZY 1cm GRUB. m2 978, D a Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka o wytrzym. na rozciąganie > 7kN/m i wydłużeniu względnym przy zerwaniu wzdłuz pasma < 3%

14 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 8/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 68 KNR /4 69 KNR /8 7 KNR /4 71 KNR /8 72 KNR /4 73 KNR /4 74 KNR AT-3 12/2 75 KNR AT-3 12/2 76 KNR /5 77 KNR /1 78 KNR /2 79 KNR /7 8 KNR /4 81 KNR /4 82 KNR /4 83 KNR /3 m , D Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 7/8 grubości 8mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - KOSTKA CZERWONA m2 734, D Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - dodatek za 1cm różnicy grubości podsypki - pomniejszenie grub. o 2cm (Krotność= 2) m2-734, D Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 7/8 grubości 8mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - KOSTKA GRAFITOWA 65+32,9 m2 637,9 razem m2 637,9 D Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - dodatek za 1cm różnicy grubości podsypki - pomniejszenie grub. o 2cm (Krotność= 2) m2-637,9 D Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 7/8 grubości 8mm na podsypce piaskowej grubości 5mm z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA SZARA m2 2.38, D Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 7/8 grubości 8mm na podsypce piaskowej grubości 5mm z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA CZERWONA m2 6, D Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm - FREZOWANIE NA GŁĘB. 4cm m , D Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm - FREZOWANIE NA GŁĘB. 6cm (Krotność= 1,5) m2 3.11, D Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - ODWÓZ DESTRUKRU NA NA PLAC SKŁADOWY RDW OSTRÓW WLKP. WG OFERTY WYKONAWCY 4522*, *,6 m3 361,54 razem m3 361, R o b o t y w y k o ń c z e n i o w e D Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm - GRUB. WARSTWY 1cm (BEZ KOSZTU HUMUSU) m , D Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za każde dalsze 5cm humusu - DALSZE 5cm GRUB. m , D Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki,6m3, grunt kategorii I-III - ZAŁADUNEK NADMIARU HUMUSU I ODWÓZ NA 1km 5811*,3-1769*,1 m ,4 razem m ,4 D Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ WG OFERTY WYKONAWCY m ,4 D Umocnienie dna rowów płytami betonowymi o wymiarach 5x5x7cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA: umocnienie skarp płytami ażurowymi 6x4x1cm m2 59, 1.8 E l e m e n t y u l i c D Ława betonowa z oporem pod krawężniki - ŁAWA Z BETONU B m3 24, razem m3 24, D Ława betonowa zwykła pod krawężniki - ŁAWA Z BETONU B15

15 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 9/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 84 KNR /5 85 KNR /4 86 KNR /4 87 KNR /5 88 KNR /7 89 KNR /3 9 KNR /7 91 KNR /4 92 KNR /3 93 KNR /4 94 KNR 2-2w 184/11 95 KNR 2-2w 183/2 96 KNR-W /7 97 KNR /1 98 KNR 2-2s 182/2 99 KNR 2-2w 11/2 1 KNR 2-25w 38/1 11 KNR-W /11 m3 13, D Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 4m 11*,15 m3 16,5 razem m3 16,5 D Ława betonowa z oporem pod krawężniki - ANALOGIA: ława z betonu B15 pod koryta odwodnieniowe na zjazdach m3 22,1 D Krawężniki betonowe o wymiarach 2x3cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej m 1.487, razem m 1.487, D Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA: krawężniki wtopione 15x3cm typ drogowy m 589, D Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 1m m 11, D Obrzeża betonowe o wymiarach 3x8cm na podsypce piaskowej gr.3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem m 1.313, D Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 2m D Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów klinkieru układane na płask na podsypce cementowo- piaskowej - ANALOGIA: ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY Z 2 RZĘDÓW KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1x2x8cm NA PODSYPCE CEM-PIASK. GR.3cm D Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA: ściek z płyt ściekowych 5x6x8cm typu korytkowego na podsypce cem-piask. gr.5cm 1.1 I n n e r o b o t y D Regulacja zaworów gazowych m 8, m 1.153, m 56, szt 2, D Ogrodzenie z siatki o wysokości 2,m na słupkach z rur stalowych o średnicy 7mm w rozstawie 2,m obetonowanych m 18, D Ogrodzenie z siatki o wysokości 2,m na słupkach stalowych z rur o średnicy 76/3,5mm i rozstawie 2,m obsadzonych w cokole na podmurówce m 142, D Brama ogrodzeniowa (na gotowych słupkach) o szerokości 3m z furtką o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25cm), o wysokości 1,6m na cokołem kpl 2, D Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do,6m z ręcznym układaniem betonu - ANALOGIA: podmurówka betonowa,8x,2m z B2 pod ogrodzenie z siatki na linkach i słupkach L=142m,2*,8*142 m3 22,72 razem m3 22,72 D Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stal.o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów wys.siatki 1,5m słupki z rur śr.7mm - ANALOGIA: ogrodzenie metalowe - ramy stalowe 12x3cm na słupkach stalowych co 3m na podmurówce z cegieł L=8m (8m ogrodzenia z rozbiórki) m 8, D Fundamenty z cegieł na zaprawie cementowej - ANALOGIA : podmurówka 2x8cm z cegły klinkierowej L=8m,2*,8*8 m3 1,28 razem m3 1,28 D Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - ogrodzenie z prefabrykatów 5x2cm o wyskosci 1,5m L=96m (68m ogrodzenia z rozbiórki) 1,5*96 m2 144, razem m2 144, D Brama ogrodzeniowa o szerokości 3,6m z furtką o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25cm), o wysokości 1,8m na cokołem - ANALOGIA: brama stalowa z demontażu kpl 1,

16 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 1/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 12 KNP /5 D Montaż skrzydła bramy ogrodzeniowej o ciężarze do 6kg ze stali kształtowej wypełnione blachą i siatką - ANALOGIA: REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ISTN. BRAM OGRODZENIOWYCH (9szt) (Krotność= 9) kg 12,

17 JK PROJEKT ul. Żmigrodzka 41/49, POZNAŃ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 na odcinku Czarnylas - Odwodnienie drogi - ETAP II ADRES INWESTYCJI : Drogawojewódzka nr 444 na odcinku w m. Czarnylas INWESTOR : Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 51; Poznań WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY : SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Michałek DATA OPRACOWANIA : kwiecień 211 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :. zł Słownie: zero i /1 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień 211 r. Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

18 JK_DW_CZARNYLAS_211_et_2_p.kst PRZEDMIAR Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem techn. 1 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 1 D KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie km d równinnym. - ANALOGIA - kanały ( )/1 km RAZEM D KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki.6 m 3 d m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. ILOŚĆ WG. TABELI ROBÓT ZIEMNYCH - 9% robót mechanicznych m D KNNR 1 d D KNNR 1 d D KNNR 1 d D KNNR 1 d D KNNR 4 d D KNNR 1 d D KNNR 1 d D kalkulacja d.1 indywidualne RAZEM Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości,8-2,5 m, głębokości m 3 do 3, m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV m RAZEM Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki.6 m 3 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - ILOŚĆ WG. TABELI ROBÓT ZIEMNYCH Załadunek urobku wydobytego ręcznie m RAZEM Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV m 3 ponad 1 km samochodami samowyła-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = m RAZEM Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz m 2 z rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3, m, w gruncie suchym kat. I-IV m RAZEM Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich o grubości 2 cm m m RAZEM Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości,8-2,5 m, m 3 głębokości do 3, m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym - OBSYPKA RECZNA PIASKIEM m RAZEM Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, m 3 rowów spycharkami gąsienicowymi, z zagęszczeniem ziemi za- gęszczarkami, grunt kat. I-II m RAZEM Koszt dowozu i transportu piasku do obsypek i zasypek m m RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAŻOWE 11 D KNNR 4 Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na m d uszczelkę gumową o śr. 5 mm- ANALOGIA - rury żelbetowe typu WI- TROS o wytrzymałości 9 kn/mb i średnicy 5 mm 1. m D KNNR 4 d z.sz D KNNR 4 d z.sz D KNNR 4 d z.sz RAZEM 1. Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na m uszczelkę gumową o śr. 4 mm - wykopy umocnione - ANALOGIA - rury żelbetowe typu WITROS o wytrzymałości 75 kn/mb i średnicy 4 mm 36.5 m 36.5 RAZEM 36.5 Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na m uszczelkę gumową o śr. 3 mm - wykopy umocnione- ANALOGIA - rury żelbetowe typu WIPROS o wytrzymałości 5 kn/mb i średnicy 3 mm 28.5 m 28.5 RAZEM 28.5 Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na m uszczelkę gumową o śr. 3 mm - wykopy umocnione- ANALOGIA - rury żelbetowe typu WITROS o wytrzymałości 6 kn/mb i średnicy 3 mm 46. m 46. RAZEM Norma STD Wersja 4.21 Licencja: 6915 dla APM Anna Michałek

19 JK_DW_CZARNYLAS_211_et_2_p.kst PRZEDMIAR Lp. 15 d.2 Nr spec. techn. D KNNR D KNNR 11 d D KNNR 4 d D KNNR 4 d D KNNR 4 d D KNNR 4 d D KNNR 4 d D KNNR 4 d D KNNR 4 d D KNNR 6 d D KNNR 4 d D KNR 4-1 d D KNR-W 2- d Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 2 mm - ANALOGIA m - rury bezkielichowe PVC SN12 średnicy fi 2 mm m RAZEM Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 1 mm - ANALOGIA m - rury bezkielichowe PVC SN12 średnicy fi 11 mm 16.5 m 16.5 RAZEM 16.5 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. szt zewn. 11 mm - ksztłatki przy skrzynkach odplywowych 31*3 szt 93. RAZEM 93. Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach szt fi 12 mm i gł. 3, m 29 szt 29. RAZEM 29. Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach szt fi 1 mm i głębokości 3 m 1 szt 1. RAZEM 1. Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 5 szt mm z osadnikiem bez syfonu 35 szt 35. RAZEM 35. Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 16 mm m 3*2. m 6. RAZEM 6. Próba wodna szczelności kanałów rurowych (z rur betonowych i żelbetowych) próba o średnicy do 3 mm 17 próba 17. RAZEM 17. Próba wodna szczelności kanałów rurowych (z rur betonowych i żelbetowych) próba o średnicy do 4 mm 13 próba 13. RAZEM 13. Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowopiaskowej m - ANALOGIA - odwodnienie liniowe typu ACO-DRAIN V1 łącznie ze studniami osadnikowymi systemu (14 osadników z pojedyncza skrzynką, 17 odc. z podwojna skrzynką) UWAGA: ława betonowa pod elementy odwodnienia wyliczona w części drogowej opracowania 16.5 m 16.5 RAZEM 16.5 Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu "HOBAS" na połączenia szt sprzęgłowe o śr. 2 mm - ANALOGIA - motaz odgałęzień typu FABE- KUN 1 szt 1. RAZEM 1. Przebicie otworów o powierzchni do.5 m2 w elementach z betonu szt. żwirowego o grubości do 3 cm - PRZEBICIE OTWORU W ISTNIEJĄ- CEJ STUDNI 1 szt. 1. RAZEM 1. Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości szt ściany 2 cm - otwór o śr. nominalnej 39 mm - ANALOGIA - przejście szczelne w istniejącej studni 1 szt 1. RAZEM Norma STD Wersja 4.21 Licencja: 6915 dla APM Anna Michałek

20 JK PROJEKT ul. Żmigrodzka 41/49, POZNAŃ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 na odcinku Czarnylas - Przebudowa kolizji z siecią wodociągową - ETAP II ADRES INWESTYCJI : Drogawojewódzka nr 444 na odcinku w m. Czarnylas INWESTOR : Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 51; Poznań WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY : SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Michałek DATA OPRACOWANIA : kwiecień 211 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :. zł Słownie: zero i /1 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień 211 r. Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ DRG-341-1/2010 Numer Podstawa Opis robót I Roboty przygotowawcze Jedn ostka Cena jedn. Ilość Krotność netto 1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) 1. CPV: 45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe Kalkulacja 1 indywidualna Kalk. ind. Organizacja ruchu na

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR [D ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Jednostka: km 0,1000

Przedmiar robót. 1. KNNR [D ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Jednostka: km 0,1000 Roboty drogowe - sala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. KNNR 1 0111-01 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jedn ostka

Nr Podstawa Opis Jedn ostka Przedmiar robót Przebudowa drogi powiatowej nr 1401 S Buczkowice - Rybarzowice w Łodygowicach na długości 306,17 m Nr Podstawa Opis Jedn ostka 1 Element WYMAGANIA OGÓLNE 1.1 kalk własna Organizacja ruchu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Nr B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr B - ul. Spokojna we wsi Wygoda. Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Nr B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr B - ul. Spokojna we wsi Wygoda. Przedmiar robót Data utworzenia: 2010-12-14 Przebudowa drogi gminnej Nr 105808B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr 105809B - ul. Spokojna we wsi Wygoda Przedmiar robót Dział nr 1. D.01.00.00. Roboty przygotowawcze [CPV: 45111000-8

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa m. Wytowno, gm. Ustka Inwestor Gmina

Bardziej szczegółowo

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej 1 01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. Netto. Wartość Netto. Lp. Podstawa Opis jedn. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Cena jedn. Netto. Wartość Netto. Lp. Podstawa Opis jedn. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Lp. Podstawa Opis jedn. Przedmiar 1. 1 2 3 4 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze KNR 2-01 0119- KNR AT- 0101-01 KNR AT- 0101- KNR 2-31 - + kalkulacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Złotów październik 2016 r.

Przedmiar. Złotów październik 2016 r. Przedmiar Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa drogi gminnej - ul. Maćkowiczów w Złotowiena dz. ewid. 676/2, 661, 727. Remont nawierzchni istniejącego chodnika na dz. ewid/. wraz

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych KNR

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych KNR Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych 1 KNR 2-01 0119- robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 1.65 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008

Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008 ROZDZIAŁ V PRZEDMIAR ROBÓT NA: Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008 Nr CPV: 45233253-7, 45233223-8 1. Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej Nr 118173R (ul. Słowackiego) w km 0+012-1+408 w miejscowości Lesko (1396mb) Gmina

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

ODCINEK KM KM I KM KM

ODCINEK KM KM I KM KM PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 102731 R - ULICA KOŚCIUSZKI ODCINEK KM 0+006.04 - KM 0+361.23 I KM 0+004.29 - KM 0+135.77 Lp Normatyw Opis Obmiar 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 KNNR 00-01-0111-01

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Obręb 002 Sławno, dz. nr 1076/6, 516/5 Inwestor Gmina Miasto Sławno, M.C.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146 PRZEDMIAR ROBÓT remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+146 Kod głównego przedmiotu zamówienia CPV 45000000-7 Roboty budowlane Lp. Podstawa wyceny Kod Ogólnej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45.23.31.20-6 Budowa Działka nr, 16/89 i 16/14, obręb Strzekęcino Inwestor Gmina Świeszyno 76-064 Świeszyno,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON 128-12-2014

Przedmiar robót CON 128-12-2014 Przedmiar robót CON 128-12-2014 Obiekt Budowa Zamawiający (Inwestor) Biuro kosztorysowe Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC do budynku biurowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego

KOSZTORYS OFERTOWY. Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego ETAP II odc. od ul. Roosevelta do ul. Kusocińskiego łącznie ze skrzyżowaniem z

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marcin Czapiewski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Łukasz StrzyŜ DATA OPRACOWANIA : 6.09.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marcin Czapiewski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Łukasz StrzyŜ DATA OPRACOWANIA : 6.09. BłaŜej Binienda VERTIKAL ul. Droga Hrabska 8D, 05-090 Falenty Nowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111100-9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice EUROBUD ul. Rybickiego 8 pok 40 ;96-00 Skierniewice KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Zamienny przedmiar robót

Zamienny przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zamienny przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych dz nr 659/178 obr 3 Myślenice Poziom

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1 2 4 7 Ul. Tysiąclecia i sięgacze. Roboty ziemne i rozbiórkowe 2 4 7 KNR 2-0 09-0 KNR 2-0 029-07 KNR 2-080- 02 KNR 2-08- 0 KNR 2-08- 02 KNR 2-080- 0 KNR 4-04 0-0 8 KNR 4-04 0-04 0-0 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1 Przedmiar Budowa: Infrastruktura techniczna dla terenu położonego w Sośnicowicach Obiekt: Sośnicowice ul.smolnicka i Gimnazialna Zamawiający: Urząd Miasta Sośnicowice Sośnicowice 19 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+771 km 13+853

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 1, 6-01 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami - PRZYKANALIKI ADRES INWESTYCJI : Gózd, Łączna, Czerwona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe

1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe 1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. 2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo- piaskowej,

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociagów Data: 2011-12-10 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej przez wieś Supy Tabela przedmiaru robót Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług] 1. KNNR 1 0111-0100 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys spotrządzono dnia 02.11. 2014 r.

Przedmiar robót. Kosztorys spotrządzono dnia 02.11. 2014 r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Borzyszkowy i Gliśno Wielkie oraz nad Jaziorem Borzyszkowskim - V etap Gmina Lipnica, ul. Słomińskiego 19, 77-130

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version Przedmiar. Sośnicowice22

PDF created with pdffactory trial version  Przedmiar. Sośnicowice22 Przedmiar Budowa: Kanalizacja deszczowa Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót etap I od km do km 0+930,58

Przedmiar robót etap I od km do km 0+930,58 Przebudowa drogi gminnej nr 104437B Łacha-Szablaki-Popiołki-Adamusy od km 0+000 do km 3+833,94 Przedmiar robót etap I od km 0+000 do km 0+930,58 Dział nr 1. D.01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA DROGI NA ODCINKU W1-W9 DO CMENTARZA KOSZTY KWALIFIKOWALNE

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA DROGI NA ODCINKU W1-W9 DO CMENTARZA KOSZTY KWALIFIKOWALNE PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA DROGI NA ODCINKU W1-W9 DO CMENTARZA KOSZTY KWALIFIKOWALNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Olecko, ul.

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestycja : Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ulicy Czystej w Kiekrzu od torów kolejowych do rz. Samicy Kierskiej Obiekt : Branża drogowa Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ Przedmiar robót MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I Data: 2011-03-15 Obiekt: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa ul. Kostki Potockiego 10/16 Zamawiający: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

A-PRO Anna Utrata Konstancin - Jeziorna, Opacz 36

A-PRO Anna Utrata Konstancin - Jeziorna, Opacz 36 A-PRO Anna Utrata 05-520 Konstancin - Jeziorna, Opacz 36 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł F O R M U L A R Z K O S Z T O R Y S Budowa :. Obiekt :. Inwestor : Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich ul. 11-go listopada 10 62-872 GODZIESZE Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Turystyczna w Jaworzu Obiekt: Kod CPV 45233142-9 Roboty drogowe Zamawiający: Gmina Jaworze ul. Zdrojowa 82 43-384 Jaworze strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa drogi powiatowej nr 0365Z w m. Dobrzyca w zakresie budowy chodników,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI ZCK Kraków ul. Rakowicka 26 PRZEDMIAR INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym. 59-216 Kunice, Spalona ul. Leśna 15

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym. 59-216 Kunice, Spalona ul. Leśna 15 DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,

Bardziej szczegółowo

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802)

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802) F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestycja : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od m. Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego ETAP I odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Podchorążych łącznie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY L.p. Cena DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * * 1 00.00.00 Koszt wykonania, utrzymania i demontażu tymczasowego oznakowania robót, kpl 1 2 00.00.00 Koszty zajęcia i doprowadzenia do stanu pierwotnego działek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Num er. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn.

Przedmiar robót. Num er. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Przedmiar robót Num er Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Przedmiar Przebudowa napowietrznej sieci TPSA oraz linii kablowejświatłowodowej dla potrzeb monitoringu miasta,na odcinku od ul. Pułtuskiej do Prostej

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT SST 01.00.00.00 CPV 45111000-8 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 01.01.01.12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,321 0111/02

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu Przedmiar Budowa: Obiekt: Roboty drogowe - Etap I Zamawiający: Urząd Miasta w Oświęcimiu ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

sztucznych - za kaŝde 0,5m róŝnicy głębokości-poz.zast. dn1000pcv z włazem

sztucznych - za kaŝde 0,5m róŝnicy głębokości-poz.zast. dn1000pcv z włazem Strona 7/7 55 KNNR 11 0406/05 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - elementów z tworzyw sztucznych-poz.zast. dn600pcv z włazem C-24-h=2,8m studnia 2 56 KNNR 11 0406/06 Kancelaria Prezesa Rady

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM DO KM 0+930,58

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM DO KM 0+930,58 Przebudowa drogi gminnej nr 104437B Łacha-Szablaki-Popiołki-Adamusy od km 0+000 do km 3+833,94 KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM 0+000 DO KM 0+930,58 Opis J.m. Ilość Cena Wartość Element nr 1. D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II.

PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II. 32 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ul. Osiedlowej w Dębicy etap II. 33 PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY ...... PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa drogi leśnej. Zakres - etap I - bez trasy rowerowej

Przedmiar robót. Przebudowa drogi leśnej. Zakres - etap I - bez trasy rowerowej Mikołów sierpień, 2013 r. Przedmiar robót TEMAT ZADANIA: Przebudowa drogi leśnej Zakres - etap I - bez trasy rowerowej Kod Słownika Zamówień: 45233000-9 OPRACOWAŁ: mgr inż. Marek Myrcik str 1 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

km 0,279 1 : 0,279=0,279 dróg w terenie równinnym KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami

km 0,279 1 : 0,279=0,279 dróg w terenie równinnym KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami Numer Kod CPV Nr spec. Podstawa Opis Notatka STWiOR Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość 45000000-7 77000000-0 Kosztorys BUDOWA PRZEDŁUśENIA UL. TETMAJERA 1 45233000-9 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m.

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. KOSZTORYS OFERTOWY na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. Sława Lp. Podstawa wyceny Rodzaj wykonywanych prac Jedn. miary Ilość

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NR D-089

PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NR D-089 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI PROJEKTOWE MICHAŁ KORAL 43-340 Kozy, ul.astrów 5 ( 501-188 322 fax 33-444 67 02 PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NR D-089 NAZWA ZADANIA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. WESOŁEJ I UL. LEŚNEJ W PORAJU NA ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice. KOSZTORYS OFERTOWY - br. drogowa

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice. KOSZTORYS OFERTOWY - br. drogowa Załącznik nr 2 do SIWZ na zadanie pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice Dane wyjściowe: Rg :.zł, Z :.%, Kp :.%, Kz :.%, KOSZTORYS OFERTOWY - br.

Bardziej szczegółowo

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNR-0201-01-19-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Obmiar (w km) [1] = 0,15 Ilość: 0,15 Jedn.: km 2 KNR-0231-08-10-1

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1 Kosztorysowanie FORTE 15.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa dróg powiatowych nr 1536E i 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz od km.

Bardziej szczegółowo

1.1 D ROBOTY POMIAROWE 1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym D

1.1 D ROBOTY POMIAROWE 1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym D Kosztorysowanie FORTE 3.0 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 6905 PARZEŃ KAMIONKI - STARA BIAŁA GRANICA MIASTA PŁOCK ETAP I na odcinku od granicy Miasta Płocka do ul. Kmicica

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Przedmiar robót Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Budowa: Libiąż Obiekt lub rodzaj robót: Droga - nawierzchnia, chodniki Lokalizacja: ul. Słowackiego, ul. 11 Listopada

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010 Al. NMP 71 lok 6A 42-200 Częstochowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU ul. Polna 113, 87-100 Toruń Tel. (056) 66-44-775 Data: 27.01.15 Kosztorys ofertowy Inwestycja: Obiekt: Rodzaj robót: Inwestor: Wykonawca: Rodzaj kosztorysu: Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 3. ROBOTY ZIEMNE. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie. Razem element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie. Razem element...

Kosztorys 3. ROBOTY ZIEMNE. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie. Razem element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie. Razem element... 3. ROBOTY ZIEMNE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Krzaki i podszycia gęste powyżej 60% powierzchni. D-01.02.01 2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport na

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa parkingu publicznego w rejonie ulic Wyszyńskiego i Wyspiańskiego w Pile

Kosztorys ofertowy. Budowa parkingu publicznego w rejonie ulic Wyszyńskiego i Wyspiańskiego w Pile Kosztorys ofertowy Budowa: Parking - ul. Wyspiańskiego w Pile, dz. 1270 Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/0/01/09

Przedmiar robót 1/0/01/09 Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/0/01/09 Instalacja kanalizacji sanitarnej Obiekt Budowa Inwestor Dom Pomocy Społecznej W Psarach ul. Kaliska nr dz. 227/1 i 227/2, Psary

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Projektowe MDS - Projekt Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Projektowe MDS - Projekt Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3 Biuro Projektowe MDS - Projekt 59-900 Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicach ADRES INWESTYCJI : obr.tylice, dz.nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/7. Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/7. Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/7 I. ROBOTY DROGOWE D.01.00.00. ROBOTY BPRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z koszt organizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko ul. Brzozowa 24 A 05-230 Kobyłka PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Wymiana studni rewizyjnych na sieci ogólnospławnej w osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Kosynierów w Drawsku Pomorskim

PRZEDMIAR ROBÓT Wymiana studni rewizyjnych na sieci ogólnospławnej w osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Kosynierów w Drawsku Pomorskim 1 PRZEDMIAR ROBÓT Wymiana studni rewizyjnych na sieci ogólnospławnej w osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Kosynierów w Drawsku Pomorskim BUDOWA: Wymiana studni rewizyjnych na sieci ogólnospławnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły

Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości ul. Szkolna, Baborówko, 6-500 Szamotuły KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Bardziej szczegółowo