PROJEKT. Przedmiary robót. Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT. Przedmiary robót. Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II"

Transkrypt

1 PROJEKT Rodzaj opracowania: Przedmiary robót Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak Poznań Nr umowy: 71/3.22/12 Stanowisko Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Kosztorysant: mgr inż. Piotr Kołakowski 233/PW/ Poznań, luty 212

2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowo ci Czarnylas Przedmiary robót ETAP II ZAWARTO OPRACOWANIA 1. Przedmiar robót wycinka drzew 2. Przedmiar robót roboty drogowe 3. Przedmiar robót kanalizacja deszczowa 4. Przedmiar robót usuni cie kolizji z sieci wodoci gow 5. Przedmiar robót sygnalizacja wietlna na przej ciu dla pieszych w km ,1 6. Przedmiar robót przebudowa urz dze telekomunikacyjnych 7. Przedmiar robót przebudowa sieci gazowej 8. Przedmiar robót organizacja ruchu JK Projekt sp. z o. o.

3 PRZEDMIAR ROBÓT 126_72 Obiekt Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - w y c i n k a d r z e w i k r z e w ó w - etap II Kod CPV Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne Lokalizacja Droga wojewódzka nr 444 w m. Czarnylas Inwestor WIELKOPOLSKI ZARZ D DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU, ul.wilczak 51, POZNA Sporz dził mgr in. Piotr Kołakowski Pozna

4 Rodos [7934] Zastosowane katalogi Strona 2/4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - w y c i n k a d r z e w i k r z e w ó w - etap II Lp Katalog Wydanie Liczba poz. 1 KNR 2-1 MGPiB wyd.iv

5 Rodos [7934] Zał cznik Strona 3/4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - w y c i n k a d r z e w i k r z e w ó w - etap II SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU I grupa : 451 : Przygotowanie terenu pod budow 1 WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

6 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 4/4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - w y c i n k a d r z e w i k r z e w ó w - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilo 1 KNR /1 2 KNR /1 3 KNR /1 4 KNR /1 5 KNR /5 6 KNR /1 7 KNR /4 8 KNR /2 9 KNR /5 1 KNR /3 11 KNR /5 12 KNR /4 13 KNR /5 1 WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW D cinanie pił mechaniczn drzew o rednicy 1-15cm - ANALOGIA: O SR. DO 1cm (R,S=,7) D cinanie pił mechaniczn drzew o rednicy 1-15cm D R czne karczowanie pni o rednicy 1-15cm - ANALOGIA: O SR. DO 1cm (R,S=,7) D R czne karczowanie pni o rednicy 1-15cm D R czne cinanie i karczowanie krzaków i podszy redniej g sto ci szt 42, szt 2, szt 42, szt 2,,19 ha,11 razem ha,11 D Transport dłu yc na odległo do 2km 42*,5^2*,7 + 2*,125^2*1,25 mp,113 razem mp,113 D Dopłata za ka de,5km ponad 2km transportu dłu yc - ODWÓZ DŁU YC NA DALSZ ODLEGŁO mp,113 D Transport karpiny na odległo do 2km 42*(2*,7)^3 + 2*(2*,125)^3 mp,146 razem mp,146 D Dopłata za ka de,5km ponad 2km transportu karpiny - ODWÓZ DŁU YC NA DALSZ ODLEGŁO mp,146 D Transport gał zi na odległo do 2km drzewa 42*,5*,5*,5 + (2)*2,*2,*1, mp 13,25 krzewy 19*,5 mp 54,5 razem mp 67,75 D Dopłata za ka de,5km ponad 2km transportu gał zi - ODWÓZ DŁU YC NA DALSZ ODLEGŁO mp 67,75 D Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gał zi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem na odl. 2km drzewa 42*,7*2 + 2*1,25*2 m2 63,8 krzewy 19 m2 19, razem m2 172,8 D Dopłata za ka de,5km ponad 2km transportu karpiny i gał zi - - ANALOGIA: ODWÓZ RESZTEK PO WYKARCZOWANIU NA DALSZ ODLEGŁO 172,8*,5 mp 8,64 razem mp 8,64

7 PRZEDMIAR ROBÓT 126_12 Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne Roboty w zakresie budowy dróg Droga wojewódzka nr 444 w m. Czarnylas WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU, ul.wilczak 51, POZNAŃ Sporządził mgr inż. Piotr Kołakowski Poznań

8 Rodos [7934] Zastosowane katalogi Strona 2/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Lp Katalog Wydanie Liczba poz. 1 KNP KNR -11 Instytut Rozwoju Miast wyd.iii KNR 2-1 MGPiB wyd.iv KNR 2-1 wyd.iv KNR 2-2 MGPiB wyd.v KNR 2-2s MGPiB wyd KNR 2-2w Wacetob wyd.v KNR 2-25 MGPiB wyd.iii KNR 2-25w MGPiB wyd.i KNR 2-31 MGPiB wyd.iv KNR 4-1w Wacetob wyd.iii KNR 4-4 MAiGP wyd.iv KNR 4-5t1 wyd.i KNR AT-3 Athenasoft wyd.i KNR-W 2-2 wyd.v 23 2

9 Rodos [7934] Załącznik Strona 3/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Grupa I : Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia, rozbiórki,obiektów budowlanych i roboty ziemne Klasa : Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Kateg : Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne 1. ROBOTY DROGOWE 1.1 R o b o t y p r z y g o t o w a w c z e 1.2 R o b o t y z i e m n e Grupa II : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu klasa : Roboty w zakresie konstruowania, fundamemtowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. kateg: : Roboty w zakresie budowy dróg 1. ROBOTY DROGOWE 1.4 P o d b u d o w y 1.5 N a w i e r z c h n i e 1.6 R o b o t y w y k o ń c z e n i o w e 1.8 E l e m e n t y u l i c 1.1 I n n e r o b o t y

10 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 4/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 1 KNR /3 2 KNR /1 3 KNR /2 4 KNR /1 5 KNR /7 6 KNR /3 7 KNR /2 8 KNR /6 9 KNR /5 1 KNR /6 11 KNR /8 12 KNR /7 13 KNR /8 14 KNR /7 15 KNR /8 16 KNR /3 17 KNR /4 18 KNR /3 1 ROBOTY DROGOWE 1.1 R o b o t y p r z y g o t o w a w c z e D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 34,781-33,876 km,95 razem km,95 D Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - GRUB. WARSTWY 3cm m , D Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) - DALSZE 15cm GRUB. (Krotność= 3) m , D Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odległość do 1m, grunt kategorii I-II - DALSZE PRZEMIESZCZANI PRZY SPRYZMOWANIU HUMUSU W BLISKOŚCI ROBÓT m3 176,9 D Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki,6m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - ZAŁADUNEK NADMIARU HUMUSU I ODWÓZ NA 1km m ,4 D Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - TRANSPORT HUMUSU NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ WG OFERTY WYKOPNAWCY m ,4 D Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - ANALOGIA: rozbiórka nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr.8cm kostka szara 12 m2 12, kostka czerwona 3 m2 3, razem m2 123, D Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 4, D Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 12cm - grub. warstwy 1cm D Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 12cm - za każdy dalszy 1cm - J.W. - pomniejszenie grub. o 2cm (Krotność= 2) D Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA: rozbiórka nawierzchni z brukowaca gr.2cm D Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - warstwa z tłucznia granitowego grub.16cm D Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - za każdy dalszy 1cm - j.w. - dalszy 1cm grub. D Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - warstwa z tłucznia o grub.1cm D Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - za każdy dalszy 1cm - j.w. - pomniejszenie grub. o 5cm (Krotność= 5) D Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 1cm D Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 2x3cm, na podsypce cementowo-piaskowej D Rozebranie ław z betonu pod krawężnikami betonowymi m2 188, m2-188, m2 49, m2 3.42, m2 3.42, m2 311, m2-311, m2 4, m 62, m3 5,

11 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 5/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 19 KNR /2 2 KNR /5 21 KNR /1 22 KNR 4-5t1 317/2 23 KNR /2 24 KNR /2 25 KNR 4-1w 348/4 26 KNR /2 27 KNR /3 28 KNR 4-1w 348/4 29 KNR /5 3 KNR 4-1w 348/4 31 KNR /2 32 KNR 4-1w 348/4 33 KNR /1 34 KNR /4 35 KNR /5 D Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x2cm, na podsypce piaskowej D Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej D Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 4cm m 2, m 3, m 6, D Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominalnej 5mm łączonego na styk opaską betonową m 1, D Rozebranie ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - ANALOGIA: rozbiórka ogrodzenia drewnianego wys.1.5m (L=18m) 1,5*18, m2 27, razem m2 27, D Rozebranie ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - ANALOGIA: rozbiórka ogrodzenia drewnianego wys.1.5m (L=64,5m) na słupkach drewnianych i podmurówce wraz z bramą wjazdową drewnianą szer. 4,9m i furtką drewenianą szer. 1,2m 1,5*64,5 m2 96,75 razem m2 96,75 D Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - rozbiórka podmurówki 2x8cm L=64,5m 64,5*,2*,8 m3 1,32 razem m3 1,32 D Rozebranie ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - ANALOGIA: rozbiórka ogrodzenia drewnianego wys.1.5m (L=94,m) na słupkach betonowych i podmurówce wraz z bramą wjazdową drewnianą szer. 4,4m i furtką drewenianą szer. 1,1m 1,5*94, m2 141, razem m2 141, D Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 4cm - słupki 4x4x15cm co 3m 1,5*,4*,4*(94/3) m3 7,52 razem m3 7,52 D Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - rozbiórka podmurówki 2x8cm L=94,m 94,*,2*,8 m3 15,4 razem m3 15,4 D Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników - ANALOGIA: rozbiórka ogrodzenia wys.1,5m z elementów metalowych w ramach 12x3cm z kątownika na słupkach stalowych co 3m i podmurówce wraz z bramą wjazdową szer. 4,m (ogrodzenie do przestawienia) m 8, D Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - rozbiórka podmurówki 2x8cm L=8,m 8,*,2*,8 m3 1,28 razem m3 1,28 D Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - elementy 5x2cm o wys.1,5m L=68m (do przestawienia) 68,*1,5 m2 12, razem m2 12, D Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - ANALOGIA: ogrodzenie murowane z cegły ażurowe o wys.1,5m L=28m 1,5*,12*28, m3 5,4 razem m3 5,4 D Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie - odwóz materiałów z rozbiórki na składowisko Zamawiającego brukowiec gr.2cm,2*49 m3 81,8 tłuczeń granitowy,16*342 m3 547,2 razem m3 629, D Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego m3 629, D Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ m3 629,

12 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 6/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 36 KNR /1 37 KNR /4 38 KNR /5 39 KNR /1 4 KNR /3 41 KNR /4 42 KNR /3 43 KNR /1 44 KNR /7 45 KNR /7 46 KNR /4 47 KNR /4 48 KNR /6 D Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie - odwóz gruzu na składowisko Wykonawcy kostka betonowa,8*123 m3 9,84 płyty chodnikowe,5*4 m3,2 nawierzchnia z betonu,1*188 m3 18,8 podbudowa z tłucznia,1*311 m3 31,1 podbudowa z gruntu stabiliz cenetem,1*4 m3,4 krawężniki betonowe,2*,3*62 m3 3,72 ława pod krawęznikiem 5, m3 5, obrzeża,6*,2*2 m3,24 ściek z elementów betonowych,5*,15*3 m3 2,25 przepust z rur śr.4cm,4^2*6 m3,96 ogrodzenie drewniane,3*27 +,35*96,75 +,3*141 m3 8,426 podmurówka z cegieł 1,32+15,4+1,28 m3 26,64 słupki z cegieł 7,52 m3 7,52 ogrodzenie murowane ażurowe 5,4 m3 5,4 razem m3 12,136 D Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego m3 12,136 D Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ WG OFERTY WYKONAWCY m3 12, R o b o t y z i e m n e D Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki,4m3, grunt kategorii I-II - GRUNT NA ODKŁAD NA SKŁADOWISKO WYKONAWCY m3 696, D Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - ODWÓZ GRUNTU NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ NA SKŁADOWISKO WYKOPNAWCY m3 696, D Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki,6m3, grunt kategorii I-II - GRUNT DO WBUDOWANIA W NASYP Z DOKOPU WYKONAWCY m3 1.55, D Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - TRANSPORT GRUNTU NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ WG OFERTY WYKOPNAWCY m3 1.55, D Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii I-II m3 1.55, D Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kategorii I-III m3 1.55, D Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III 1.4 P o d b u d o w y D Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV D Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej - OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH D Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu - OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH BITUMICZNYCH m , m , m , m ,

13 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 7/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 49 KNR /7 5 KNR /7 51 KNR /3 52 KNR /4 53 KNR /1 54 KNR /5 55 KNR /6 56 KNR /7 57 KNR /8 58 KNR /7 59 KNR /8 6 KNR /1 61 KNR /2 62 KNR /2 63 KNR /5 64 KNR /6 65 KNR /5 66 KNR /6 67 KNR AT-3 23/1 D Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH m2 4.96, D Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH BITUMICZNYCH m , D Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - ANALOGIA: WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE GR.1cm Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=2,5MPa m , D Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm - J.W. POMNIEJSZENIE GRUB. O 2cm (Krotność= 2) m , D Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i betonu zwykłego m , D Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - PODBUDOWA POMOCNICZA GR.2cm m2 3.98, D Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZE 5cm GRUB. (Krotność= 5) m2 3.98, D Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - PODBUDOWA ZASADNICZA GR.25cm m2 65, D Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZE 17cm GRUB. (Krotność= 17) m2 65, D Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - PODBUDOWA ZASADNICZA GR.1cm m , D Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZE 2cm GRUB. (Krotność= 2) m , D Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm - PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO /25mm GR.8cm m , D Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZE 4cm GRUB. (Krotność= 4) m , D Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - WYRÓWNANIE ISTN. NAWIERZCHNI BETONEM ASFALTOWYM /2mm O GR. MINIM. 6cm 583,5*2,65 t 1.546,275 razem t 1.546, N a w i e r z c h n i e D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYSKOWEJ SMA /8mm GRUB.4cm m ,4 D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZY 1cm GRUB. m ,4 D-5.3.5b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO /12,8mm GR.4cm m2 978, D-5.3.5b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm. - DALSZY 1cm GRUB. m2 978, D a Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka o wytrzym. na rozciąganie > 7kN/m i wydłużeniu względnym przy zerwaniu wzdłuz pasma < 3%

14 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 8/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 68 KNR /4 69 KNR /8 7 KNR /4 71 KNR /8 72 KNR /4 73 KNR /4 74 KNR AT-3 12/2 75 KNR AT-3 12/2 76 KNR /5 77 KNR /1 78 KNR /2 79 KNR /7 8 KNR /4 81 KNR /4 82 KNR /4 83 KNR /3 m , D Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 7/8 grubości 8mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - KOSTKA CZERWONA m2 734, D Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - dodatek za 1cm różnicy grubości podsypki - pomniejszenie grub. o 2cm (Krotność= 2) m2-734, D Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 7/8 grubości 8mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - KOSTKA GRAFITOWA 65+32,9 m2 637,9 razem m2 637,9 D Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - dodatek za 1cm różnicy grubości podsypki - pomniejszenie grub. o 2cm (Krotność= 2) m2-637,9 D Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 7/8 grubości 8mm na podsypce piaskowej grubości 5mm z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA SZARA m2 2.38, D Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 7/8 grubości 8mm na podsypce piaskowej grubości 5mm z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA CZERWONA m2 6, D Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm - FREZOWANIE NA GŁĘB. 4cm m , D Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm - FREZOWANIE NA GŁĘB. 6cm (Krotność= 1,5) m2 3.11, D Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - ODWÓZ DESTRUKRU NA NA PLAC SKŁADOWY RDW OSTRÓW WLKP. WG OFERTY WYKONAWCY 4522*, *,6 m3 361,54 razem m3 361, R o b o t y w y k o ń c z e n i o w e D Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm - GRUB. WARSTWY 1cm (BEZ KOSZTU HUMUSU) m , D Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za każde dalsze 5cm humusu - DALSZE 5cm GRUB. m , D Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki,6m3, grunt kategorii I-III - ZAŁADUNEK NADMIARU HUMUSU I ODWÓZ NA 1km 5811*,3-1769*,1 m ,4 razem m ,4 D Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ WG OFERTY WYKONAWCY m ,4 D Umocnienie dna rowów płytami betonowymi o wymiarach 5x5x7cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA: umocnienie skarp płytami ażurowymi 6x4x1cm m2 59, 1.8 E l e m e n t y u l i c D Ława betonowa z oporem pod krawężniki - ŁAWA Z BETONU B m3 24, razem m3 24, D Ława betonowa zwykła pod krawężniki - ŁAWA Z BETONU B15

15 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 9/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 84 KNR /5 85 KNR /4 86 KNR /4 87 KNR /5 88 KNR /7 89 KNR /3 9 KNR /7 91 KNR /4 92 KNR /3 93 KNR /4 94 KNR 2-2w 184/11 95 KNR 2-2w 183/2 96 KNR-W /7 97 KNR /1 98 KNR 2-2s 182/2 99 KNR 2-2w 11/2 1 KNR 2-25w 38/1 11 KNR-W /11 m3 13, D Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 4m 11*,15 m3 16,5 razem m3 16,5 D Ława betonowa z oporem pod krawężniki - ANALOGIA: ława z betonu B15 pod koryta odwodnieniowe na zjazdach m3 22,1 D Krawężniki betonowe o wymiarach 2x3cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej m 1.487, razem m 1.487, D Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA: krawężniki wtopione 15x3cm typ drogowy m 589, D Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 1m m 11, D Obrzeża betonowe o wymiarach 3x8cm na podsypce piaskowej gr.3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem m 1.313, D Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 2m D Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów klinkieru układane na płask na podsypce cementowo- piaskowej - ANALOGIA: ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY Z 2 RZĘDÓW KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1x2x8cm NA PODSYPCE CEM-PIASK. GR.3cm D Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA: ściek z płyt ściekowych 5x6x8cm typu korytkowego na podsypce cem-piask. gr.5cm 1.1 I n n e r o b o t y D Regulacja zaworów gazowych m 8, m 1.153, m 56, szt 2, D Ogrodzenie z siatki o wysokości 2,m na słupkach z rur stalowych o średnicy 7mm w rozstawie 2,m obetonowanych m 18, D Ogrodzenie z siatki o wysokości 2,m na słupkach stalowych z rur o średnicy 76/3,5mm i rozstawie 2,m obsadzonych w cokole na podmurówce m 142, D Brama ogrodzeniowa (na gotowych słupkach) o szerokości 3m z furtką o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25cm), o wysokości 1,6m na cokołem kpl 2, D Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do,6m z ręcznym układaniem betonu - ANALOGIA: podmurówka betonowa,8x,2m z B2 pod ogrodzenie z siatki na linkach i słupkach L=142m,2*,8*142 m3 22,72 razem m3 22,72 D Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stal.o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów wys.siatki 1,5m słupki z rur śr.7mm - ANALOGIA: ogrodzenie metalowe - ramy stalowe 12x3cm na słupkach stalowych co 3m na podmurówce z cegieł L=8m (8m ogrodzenia z rozbiórki) m 8, D Fundamenty z cegieł na zaprawie cementowej - ANALOGIA : podmurówka 2x8cm z cegły klinkierowej L=8m,2*,8*8 m3 1,28 razem m3 1,28 D Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - ogrodzenie z prefabrykatów 5x2cm o wyskosci 1,5m L=96m (68m ogrodzenia z rozbiórki) 1,5*96 m2 144, razem m2 144, D Brama ogrodzeniowa o szerokości 3,6m z furtką o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25cm), o wysokości 1,8m na cokołem - ANALOGIA: brama stalowa z demontażu kpl 1,

16 Rodos [7934] Tabela przedmiaru Strona 1/1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas - R o b o t y d r o g o w e - etap II Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 12 KNP /5 D Montaż skrzydła bramy ogrodzeniowej o ciężarze do 6kg ze stali kształtowej wypełnione blachą i siatką - ANALOGIA: REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ISTN. BRAM OGRODZENIOWYCH (9szt) (Krotność= 9) kg 12,

17 JK PROJEKT ul. Żmigrodzka 41/49, POZNAŃ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 na odcinku Czarnylas - Odwodnienie drogi - ETAP II ADRES INWESTYCJI : Drogawojewódzka nr 444 na odcinku w m. Czarnylas INWESTOR : Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 51; Poznań WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY : SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Michałek DATA OPRACOWANIA : kwiecień 211 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :. zł Słownie: zero i /1 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień 211 r. Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

18 JK_DW_CZARNYLAS_211_et_2_p.kst PRZEDMIAR Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem techn. 1 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 1 D KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie km d równinnym. - ANALOGIA - kanały ( )/1 km RAZEM D KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki.6 m 3 d m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. ILOŚĆ WG. TABELI ROBÓT ZIEMNYCH - 9% robót mechanicznych m D KNNR 1 d D KNNR 1 d D KNNR 1 d D KNNR 1 d D KNNR 4 d D KNNR 1 d D KNNR 1 d D kalkulacja d.1 indywidualne RAZEM Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości,8-2,5 m, głębokości m 3 do 3, m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV m RAZEM Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki.6 m 3 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - ILOŚĆ WG. TABELI ROBÓT ZIEMNYCH Załadunek urobku wydobytego ręcznie m RAZEM Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV m 3 ponad 1 km samochodami samowyła-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = m RAZEM Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz m 2 z rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3, m, w gruncie suchym kat. I-IV m RAZEM Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich o grubości 2 cm m m RAZEM Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości,8-2,5 m, m 3 głębokości do 3, m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym - OBSYPKA RECZNA PIASKIEM m RAZEM Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, m 3 rowów spycharkami gąsienicowymi, z zagęszczeniem ziemi za- gęszczarkami, grunt kat. I-II m RAZEM Koszt dowozu i transportu piasku do obsypek i zasypek m m RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAŻOWE 11 D KNNR 4 Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na m d uszczelkę gumową o śr. 5 mm- ANALOGIA - rury żelbetowe typu WI- TROS o wytrzymałości 9 kn/mb i średnicy 5 mm 1. m D KNNR 4 d z.sz D KNNR 4 d z.sz D KNNR 4 d z.sz RAZEM 1. Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na m uszczelkę gumową o śr. 4 mm - wykopy umocnione - ANALOGIA - rury żelbetowe typu WITROS o wytrzymałości 75 kn/mb i średnicy 4 mm 36.5 m 36.5 RAZEM 36.5 Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na m uszczelkę gumową o śr. 3 mm - wykopy umocnione- ANALOGIA - rury żelbetowe typu WIPROS o wytrzymałości 5 kn/mb i średnicy 3 mm 28.5 m 28.5 RAZEM 28.5 Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na m uszczelkę gumową o śr. 3 mm - wykopy umocnione- ANALOGIA - rury żelbetowe typu WITROS o wytrzymałości 6 kn/mb i średnicy 3 mm 46. m 46. RAZEM Norma STD Wersja 4.21 Licencja: 6915 dla APM Anna Michałek

19 JK_DW_CZARNYLAS_211_et_2_p.kst PRZEDMIAR Lp. 15 d.2 Nr spec. techn. D KNNR D KNNR 11 d D KNNR 4 d D KNNR 4 d D KNNR 4 d D KNNR 4 d D KNNR 4 d D KNNR 4 d D KNNR 4 d D KNNR 6 d D KNNR 4 d D KNR 4-1 d D KNR-W 2- d Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 2 mm - ANALOGIA m - rury bezkielichowe PVC SN12 średnicy fi 2 mm m RAZEM Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 1 mm - ANALOGIA m - rury bezkielichowe PVC SN12 średnicy fi 11 mm 16.5 m 16.5 RAZEM 16.5 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. szt zewn. 11 mm - ksztłatki przy skrzynkach odplywowych 31*3 szt 93. RAZEM 93. Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach szt fi 12 mm i gł. 3, m 29 szt 29. RAZEM 29. Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach szt fi 1 mm i głębokości 3 m 1 szt 1. RAZEM 1. Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 5 szt mm z osadnikiem bez syfonu 35 szt 35. RAZEM 35. Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 16 mm m 3*2. m 6. RAZEM 6. Próba wodna szczelności kanałów rurowych (z rur betonowych i żelbetowych) próba o średnicy do 3 mm 17 próba 17. RAZEM 17. Próba wodna szczelności kanałów rurowych (z rur betonowych i żelbetowych) próba o średnicy do 4 mm 13 próba 13. RAZEM 13. Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowopiaskowej m - ANALOGIA - odwodnienie liniowe typu ACO-DRAIN V1 łącznie ze studniami osadnikowymi systemu (14 osadników z pojedyncza skrzynką, 17 odc. z podwojna skrzynką) UWAGA: ława betonowa pod elementy odwodnienia wyliczona w części drogowej opracowania 16.5 m 16.5 RAZEM 16.5 Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu "HOBAS" na połączenia szt sprzęgłowe o śr. 2 mm - ANALOGIA - motaz odgałęzień typu FABE- KUN 1 szt 1. RAZEM 1. Przebicie otworów o powierzchni do.5 m2 w elementach z betonu szt. żwirowego o grubości do 3 cm - PRZEBICIE OTWORU W ISTNIEJĄ- CEJ STUDNI 1 szt. 1. RAZEM 1. Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości szt ściany 2 cm - otwór o śr. nominalnej 39 mm - ANALOGIA - przejście szczelne w istniejącej studni 1 szt 1. RAZEM Norma STD Wersja 4.21 Licencja: 6915 dla APM Anna Michałek

20 JK PROJEKT ul. Żmigrodzka 41/49, POZNAŃ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 na odcinku Czarnylas - Przebudowa kolizji z siecią wodociągową - ETAP II ADRES INWESTYCJI : Drogawojewódzka nr 444 na odcinku w m. Czarnylas INWESTOR : Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 51; Poznań WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY : SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Michałek DATA OPRACOWANIA : kwiecień 211 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :. zł Słownie: zero i /1 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień 211 r. Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa m. Wytowno, gm. Ustka Inwestor Gmina

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej Nr 118173R (ul. Słowackiego) w km 0+012-1+408 w miejscowości Lesko (1396mb) Gmina

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

ODCINEK KM KM I KM KM

ODCINEK KM KM I KM KM PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 102731 R - ULICA KOŚCIUSZKI ODCINEK KM 0+006.04 - KM 0+361.23 I KM 0+004.29 - KM 0+135.77 Lp Normatyw Opis Obmiar 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 KNNR 00-01-0111-01

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marcin Czapiewski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Łukasz StrzyŜ DATA OPRACOWANIA : 6.09.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marcin Czapiewski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Łukasz StrzyŜ DATA OPRACOWANIA : 6.09. BłaŜej Binienda VERTIKAL ul. Droga Hrabska 8D, 05-090 Falenty Nowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111100-9

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45.23.31.20-6 Budowa Działka nr, 16/89 i 16/14, obręb Strzekęcino Inwestor Gmina Świeszyno 76-064 Świeszyno,

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Obręb 002 Sławno, dz. nr 1076/6, 516/5 Inwestor Gmina Miasto Sławno, M.C.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON 128-12-2014

Przedmiar robót CON 128-12-2014 Przedmiar robót CON 128-12-2014 Obiekt Budowa Zamawiający (Inwestor) Biuro kosztorysowe Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC do budynku biurowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

Zamienny przedmiar robót

Zamienny przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zamienny przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych dz nr 659/178 obr 3 Myślenice Poziom

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice EUROBUD ul. Rybickiego 8 pok 40 ;96-00 Skierniewice KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1 2 4 7 Ul. Tysiąclecia i sięgacze. Roboty ziemne i rozbiórkowe 2 4 7 KNR 2-0 09-0 KNR 2-0 029-07 KNR 2-080- 02 KNR 2-08- 0 KNR 2-08- 02 KNR 2-080- 0 KNR 4-04 0-0 8 KNR 4-04 0-04 0-0 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1 Przedmiar Budowa: Infrastruktura techniczna dla terenu położonego w Sośnicowicach Obiekt: Sośnicowice ul.smolnicka i Gimnazialna Zamawiający: Urząd Miasta Sośnicowice Sośnicowice 19 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 1, 6-01 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami - PRZYKANALIKI ADRES INWESTYCJI : Gózd, Łączna, Czerwona

Bardziej szczegółowo

1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe

1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe 1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. 2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo- piaskowej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys spotrządzono dnia 02.11. 2014 r.

Przedmiar robót. Kosztorys spotrządzono dnia 02.11. 2014 r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Borzyszkowy i Gliśno Wielkie oraz nad Jaziorem Borzyszkowskim - V etap Gmina Lipnica, ul. Słomińskiego 19, 77-130

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA DROGI NA ODCINKU W1-W9 DO CMENTARZA KOSZTY KWALIFIKOWALNE

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA DROGI NA ODCINKU W1-W9 DO CMENTARZA KOSZTY KWALIFIKOWALNE PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA DROGI NA ODCINKU W1-W9 DO CMENTARZA KOSZTY KWALIFIKOWALNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Olecko, ul.

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version Przedmiar. Sośnicowice22

PDF created with pdffactory trial version  Przedmiar. Sośnicowice22 Przedmiar Budowa: Kanalizacja deszczowa Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ Przedmiar robót MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I Data: 2011-03-15 Obiekt: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa ul. Kostki Potockiego 10/16 Zamawiający: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa drogi powiatowej nr 0365Z w m. Dobrzyca w zakresie budowy chodników,

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł F O R M U L A R Z K O S Z T O R Y S Budowa :. Obiekt :. Inwestor : Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich ul. 11-go listopada 10 62-872 GODZIESZE Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek

Bardziej szczegółowo

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym. 59-216 Kunice, Spalona ul. Leśna 15

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym. 59-216 Kunice, Spalona ul. Leśna 15 DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,

Bardziej szczegółowo

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802)

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802) F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestycja : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od m. Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY L.p. Cena DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * * 1 00.00.00 Koszt wykonania, utrzymania i demontażu tymczasowego oznakowania robót, kpl 1 2 00.00.00 Koszty zajęcia i doprowadzenia do stanu pierwotnego działek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu Przedmiar Budowa: Obiekt: Roboty drogowe - Etap I Zamawiający: Urząd Miasta w Oświęcimiu ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT SST 01.00.00.00 CPV 45111000-8 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 01.01.01.12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,321 0111/02

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II.

PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II. 32 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ul. Osiedlowej w Dębicy etap II. 33 PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY ...... PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1 Kosztorysowanie FORTE 15.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa dróg powiatowych nr 1536E i 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz od km.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU ul. Polna 113, 87-100 Toruń Tel. (056) 66-44-775 Data: 27.01.15 Kosztorys ofertowy Inwestycja: Obiekt: Rodzaj robót: Inwestor: Wykonawca: Rodzaj kosztorysu: Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Pniewo, ul.lipowa Adres inwestycji: ul. Lipowa, Pniewo; Gmina Łomża Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Curie-Skłdowskiej 1A,18-400 Łomża Założone wskazniki R

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010 Al. NMP 71 lok 6A 42-200 Częstochowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/7. Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/7. Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/7 I. ROBOTY DROGOWE D.01.00.00. ROBOTY BPRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z koszt organizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa parkingu publicznego w rejonie ulic Wyszyńskiego i Wyspiańskiego w Pile

Kosztorys ofertowy. Budowa parkingu publicznego w rejonie ulic Wyszyńskiego i Wyspiańskiego w Pile Kosztorys ofertowy Budowa: Parking - ul. Wyspiańskiego w Pile, dz. 1270 Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czerwiec 2013

Przedmiar robót. Czerwiec 2013 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły

Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości ul. Szkolna, Baborówko, 6-500 Szamotuły KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : ZIMIN Obiekt : Budowa chodnika w miejscowości Zimin Inwestor : Gmina Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych z drogami dojazdowymi ADRES INWESTYCJI : Elbląg ul. Gwiezdna -0, Robotnicza 88-96, Płk. Dąbka, 5 INWESTOR : Elbląska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOBRA wer. 9.0 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości 459.0 mb Obiekt: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU 34-470 Ul. Piłsudskiego 2 w Cz. Dunajcu KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1 A. STAN : WYMAGANIA OGÓLNE A.a. ELEMENT : Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót 1 1. cena szacunkowa 1,000 kpl Projekt tymczasowej organizacji ruchu na

Bardziej szczegółowo

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. Wartość zł (5 x 6) D Godezyjna Obsługa Budowy

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. Wartość zł (5 x 6) D Godezyjna Obsługa Budowy 1 D.01.01.01 Godezyjna Obsługa Budowy 1 KNNR 1 0111- d.1 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0.077-1 - 2 D.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu 2 KNNR

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa drogi gminnej Nowa Wioska-Bucze od skrzyżowania z drogą powiatową Lubrza-Mostki Obiekt : Kanalizacja deszczowa z separatorami Adres : Gmina Lubrza pow. Świebodzin P R Z E D M I A R R O

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Przebudowa drogi leśnej w Nadleśnictwie Rokita - obręb Barnisławice i obręb Imno w oddziałach leśnych 327A, 327, 311, 309, 308,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB Budowa: Tomaszów ul. Wiśniowa Obiekt: Droga gminna nr 111837L

Bardziej szczegółowo

CPV Roboty w zakresie naprawy dróg

CPV Roboty w zakresie naprawy dróg STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Remont drogi gminnej nr 50330C O b i e k t : Droga gminna w miejscowości Trzemiętowo A d r e s : Gmina Sicienko I n w e s t o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów NOW-EKO Spółka z o.o Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów NOW-EKO Spółka z o.o Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39 Biuro Projektów NOW-EKO Spółka z o.o. 0-54 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 9 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi dojazdowej do Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi dla ruchu towarowego ADRES

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor GMINA PILA 64-920 PIŁA PLAC STASZICA 10 Stawka robocizny Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk ULICA STANOWI INFRASTRUKTURĘ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Wartość kosztorysowa robót : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI TRZEBINA Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Adres : Klodkowo obręb

Bardziej szczegółowo

SOWIŃSKIEGO ETAP II. Data: 2016-04-20 Str. 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

SOWIŃSKIEGO ETAP II. Data: 2016-04-20 Str. 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary Budowa : DEMBIŃSKIEGO - BEMA - SOWIŃSKIEGO INWESTORSKI Obiekt : SOWIŃSKIEGO Data: 2016-04-20 Str. 1 1 SIEĆ CIEPLNA DEMBIŃSKIEGO-BEMA-SOWIŃSKIEGO ETAP II 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 KNR 231-0814-02-00 IGM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę Zakład Usług Technicznych "ERGO-PRO- JEKT" Poznań, os. Orła Białego 82 m.7 KOSZTORYS ŚLEPY - PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOSZTORYS OFERTOWY BRANśA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 1528 L od dr. gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka - Kierzkówka - do dr. wojewódzkiej 809 km 2+364.78-4+300.00 Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OBMIAR ROBÓT WRAZ ZE SPISEM SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWY OBMIAR ROBÓT WRAZ ZE SPISEM SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH JAN POWNUK VIA PROJEKT 42-690 TWORÓG ul. Prosta 4 N I P: 645-230-53-56 REGON: 240 425 110 Tel. kom.: 508 954 605 e-mal: via.projekt@gmail.com DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Faza projektu: Projekt Budowlany wraz

Bardziej szczegółowo

I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Przedmiar robót Budowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada - przebudowa/wymiana wodociągu na odcinku B1 - B4 w ramach zadania I 1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę DZIAŁ I - PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Remont drogi powiatowej nr 0855Z z przejściem przez miejscowości Smólsko i Łosośnica do granicy powiatu Łobez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY) I. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA LP Podstawa OPIS ROBÓT wyceny 1 PODBUDOWY. 1 1 KNR 201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie. 0119-02

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : Urszula Szopińska DATA OPRACOWANIA : 02.07.2010 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 2010

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : Urszula Szopińska DATA OPRACOWANIA : 02.07.2010 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 2010 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT część drogowa

PRZEDMIAR ROBÓT część drogowa 1. Roboty pomiarowe. SST D-01.01.01. PRZEDMIAR ROBÓT część drogowa 1 KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym. 0,11 km 2. Roboty rozbiórkowe.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : ROBOTY DROGOWE Obiekt : Droga powiatowa Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L Lublin - Wólka Lubelska - Pliszczyn - Sobianowice od km 0+000 do km 0+525 Inwestor : Zarząd

Bardziej szczegółowo

REKOBE Robert Rybka ul. Nowodworska 97/16, 54-43 Wrocław kosztorys ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45-7 451-4511-1 4522-5 4523- Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Utwardzenie nawierzchni placu przy Zespole Szkół w m. Jabłowo Kod CPV 45110000-1, 45233000-9

Przedmiar robót. Utwardzenie nawierzchni placu przy Zespole Szkół w m. Jabłowo Kod CPV 45110000-1, 45233000-9 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45110000-1, 45233000-9 Budowa Jabłowo Inwestor Gmina Starogard Gdański Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa ELBI Sporządził mgr inŝ. Katarzyna Rydzik Koszalin grudzień

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GOŁUCHOWIE Budowa GOŁUCHOW DZ. 2034/1, ul. Biberona Inwestor

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE

KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,348 Jedn.: km 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 A R N E J. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.

Arkusz1 A R N E J. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr. Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T j.. Poszcz Raze 1.1 R o b o t y z i e n e A R N E J Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja deszczowa - 45231300-8; ADRES INWESTYCJI : ul. Tunelowa, Olecko INWESTOR : Gmina Olecko ADRES INWESTORA : 19-400 Olecko, Plac Wolności 3 BRANŻA : Sanitarna KOSZTORYS OFERTOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA DROGI GMINNEJ W SKUROWIE MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego 47 05 600 Grójec WARSZAWA, marzec 2014 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa :. Obiekt :. Inwestor : REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU ul. Kaszubska 9 62-800 KALISZ Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :...

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Kanalizacja sanitarna Aglomeracja Krobia Obiekt : Kanalizacja snitarna z przykanalikami Adres : gmina Krobia Inwestor : Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE PLACU PRZY ULICY UL. STRZELECKIEJ

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE PLACU PRZY ULICY UL. STRZELECKIEJ KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE PLACU PRZY ULICY UL. STRZELECKIEJ INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JÓZEFA MARCIŃ- CA W KOŹMINIE WLKP. Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty

Bardziej szczegółowo