Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami wody w ul. Oleśnickiej w m. Twardogóra

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami wody w ul. Oleśnickiej w m. Twardogóra"

Transkrypt

1 Zawartość teczki 1. STRONA TYTUŁOWA. 2. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY Część ogólna Inwestor UŜytkownik Wykonawca robót Podstawa opracowania Przedmiot i zakres opracowania Opis stanu istniejącego Trasowanie sieci Drogi dojazdowe Kolizje Sieć i przyłącza wody Rozwiązania projektowe Materiał przewodów Kształtki do budowy sieci Przewiert sterowany - technologia wykonania Metody łączenia rur Układanie i obudowa rur Armatura Bloki podporowe i oporowe Roboty ziemne Próby szczelności Płukanie sieci Dezynfekcja sieci Oznakowanie trasy sieci i armatury Izolacje antykorozyjne Uwagi końcowe INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA RYSUNKI: Plan sytuacyjny przebudowy sieci wodociągowej i przyłączy wody skala 1:500 rys. nr 1 Profil sieci wodociągowej skala 1:100/500 rys. nr 2 Profile podłuŝne przyłączy wody skala 1:100/100 rys. nr 3 8 Schemat montaŝowy węzłów rys. 9 1

2 3.1. Część ogólna Inwestor. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wrocławska Twardogóra Wykonawca robót. Wyłoniony przez Inwestora Podstawa opracowania. 3. OPIS TECHNICZNY. Umowa nr 7/TW/2010 z dnia 15 listopada zawarta pomiędzy ZGKiM w Twardogórze a LC- ECOLSYSTEM Mapy sytuacyjno-wysokościowa terenu w skali 1:500 przeznaczona do celów projektowych, Inwentaryzacje, uzgodnienia z uŝytkownikami i pomiary uzupełniające w terenie. Opinie i uzgodnienia. obowiązujące przepisy, normy, normatywy, oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe", wytyczne projektowania i budowy sieci z rur PE/PVC, Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlano-wykonawczy) dla zadania inwestycyjnego, obejmującego: - przebudowę (wymianę starego istniejącego rurociągu φ 150Ŝel w ul. Oleśnickiej) na nowy z rur PEHD φ 160mm na odcinku od miejsca wpięcia (przed komorą redukcyjną) do skrzyŝowania z ul. Przyjaciół śołnierza, - spięcie, na wysokości skrzyŝowania ul. Oleśnickiej z ul. Przyjaciół śołnierza istniejącego rurociągu φ 300mm Ŝel z rurociągiem φ 150mm Ŝel, - wymianę przyłączy wody w ul. Oleśnickiej wraz z montaŝem wewnątrz budynków nowych zestawów wodomierzowych i zaworów antyskaŝeniowych, Zakres inwestycji obejmuje przebudowę sieci wodociągowej w ul. Oleśnickiej polegającej na ułoŝeniu nowej sieci o średnicy φ 160PE zastępującej starą istniejącą siecią poniemiecką wykonaną z rur Ŝeliwnych. Nowa sieć za wyjątkiem rejonu miejsca wpięcia zostanie wykonana metodą przewiertu sterowanego ( metodą bezwykopową ) i przebiegać będzie w poboczu ul. Oleśnickiej. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZGKiM w rejonie skrzyŝowania ul. Oleśnickiej i ul. Przyjaciół śołnierza spięcie istniejącej sieci φ 300mm Ŝel z siecią φ 150mm Ŝel. Wraz z przebudową sieci wykonane zostaną nowe przyłącza wody z rur PE φ 40/32mm na odcinku od nowej sieci do ściany budynku. Nie przewiduje się wprowadzenia nowych przyłączy do wnętrza budynków a jedynie wykonanie połączeń z istniejącą instalacją przy ścianach poszczególnych budynków mieszkalnych. 2

3 Projektuje się natomiast wewnątrz budynków wymianę zestawów wodomierzowych wraz z montaŝem zaworów antyskaŝeniowych. Po wykonaniu nowych przyłączy wody przyłącza istniejące zostaną odłączone. Projektowana inwestycja obejmuje przebudowę sieci wodociągowej i przyłączy wody w następującym zakresie: 1. Sieć wodociągowa z rur PE-HD, SDR11 φ 160mm długości łącznej 540m, φ 90mm długości łącznej 10m ( podejścia do hydrantów ppoŝ ) 2. Spięcie istniejących sieci z rur φ 300mm i φ 150mm przewodem z rur PE-HD, SDR11 φ 160mm długość 3m 3. Przyłącza wody do budynków z rur PE-HD, SDR11 φ 32mm długość łączna 283,9m ( szt. 15) 4. Przyłącza wody do budynków z rur PE-HD, SDR11 φ 40mm długość łączna 44,7m ( szt. 3 ) 5. Przyłącze wody do istniejącej komory wodomierzowej z rur PE-HD, SDR11 φ 110mm długość 4,4m 6. MontaŜ wewnątrz budynków 19 zestawów wodomierzowych zamontowanych na konsoli, składających się z wodomierza skrzydełkowego dn20mm, 2 zaworów kulowych Dn25mm oraz zaworu antyskaŝeniowego Dn25mm. Po wykonaniu nowej sieci wodociągowej oraz podłączeniu nowych przyłączy wodociągowych stara sieć w ul. Oleśnickiej zostanie wyłączona z eksploatacji i pozostawiona w gruncie Opis stanu istniejącego Na terenie objętym opracowaniem występuje pełne uzbrojenie w zakresie gospodarki wodno ściekowej. Istniejąca sieć wodociągowa z rur Ŝeliwnych φ 150mm przeznaczona do wymiany przebiega częściowo w poboczu ul. Oleśnickiej oraz z tyłu budynków a w niektórych przypadkach teŝ pod budynkami. Do sieci tej podłączona jest zabudowa mieszkalna oraz zakład Gala Meble Sp. z o.o. znajdujące się na jej trasie Z uwagi na jej zły stan techniczny, niekorzystne usytuowanie a takŝe zbyt małe ciśnienie dyspozycyjne sieć ta zastąpiona będzie nową z rur PEHD o średnicy φ 160mm.. Rurociągi sieci rozdzielczej oraz przyłącza wykonane zostały jeszcze przed 1945r z róŝnych materiałów np. stal/ŝeliwo. Z uwagi na zły stan techniczny rurociągów powodujący zarastanie światła przewodu występują częste awarie wymagające doraźnych napraw. Sieć miejska jest obecnie sukcesywnie wymieniana na rurociągi PE-HD. W liniach rozgraniczających ulic występuje częściowe zadrzewienie. W rejonie prowadzonych robót ziemnych występuje pełne uzbrojenie podziemne a mianowicie: - sieci wodociągowe z przyłączami - sieci kanalizacyjne z przykanalikami - kable telekomunikacyjne - kable energetyczne - gazociągi wraz z przyłączami Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych naleŝy powiadomić wszystkich uŝytkowników obcych sieci i z nimi zlokalizować w terenie połoŝenie uzbrojenia, uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem. Roboty ziemne w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręcznie. 3

4 W czasie prowadzenia robót wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. W miejscach kolizji kable elektryczne zabezpieczyć rurą osłonową AROT Trasowanie sieci. Trasy projektowanych sieci powinny być wytyczone przez słuŝbę geodezyjną lub uprawnionego geodetę. PowyŜsze winno być wykonane zgodnie z PN-83/ Drogi dojazdowe. Nie przewiduje się budowy dróg dojazdowych. Dowóz materiałów przewiduje się po istniejących drogach Kolizje. Występujące uzbrojenie podziemne opisano w pkt O terminie przystąpienia do wykonywania robót ziemnych naleŝy powiadomić wszystkich uŝytkowników obcych sieci i z nimi zlokalizować w terenie połoŝenie uzbrojenia, uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem. Rozwiązanie poszczególnych kolizji podano na rysunkach. Brak dokładnych danych na temat posadowienia uzbrojenia istniejącego nie pozwolił na dokładne ich rozwiązanie. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudności z ich rozwiązaniem na budowie, fakt ten naleŝy zgłosić inspektorowi nadzoru lub projektantowi Sieć wodociągowa i przyłącza wody Rozwiązania projektowe. Projekt obejmuje następujące elementy sieci wodociągowej: - przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, - przebudowę istniejących przyłączy. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Oleśnickiej polegać będzie na wykonaniu nowej sieci z rur PEHD φ 160mm zastępującej stara sieć z rur Ŝeliwnych φ 150mm. Sieć ta w rejonie miejsca włączenia przebiegać będzie przez teren działek naleŝących do Gminy Twardogóra a następnie po przekroczeniu ul. Oleśnickiej ułoŝona będzie w jej poboczu ulicy. Zgodnie z warunkami uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych w Oleśnicy sieć wodociągowa ułoŝona będzie pod ulicą oraz wzdłuŝ ul. Oleśnickiej metodą bezrozkopową w technologii przewiertu sterowanego. Przejście przewodu głównego pod ul. Oleśnicką wykonać naleŝy przewiertem sterowanym w rurze ochronnej PEHD φ 250mm długości 11,5m. Na trasie projektowanego odcinka sieci wodociągowej przewidziano instalację 4 hydrantów przeciwpoŝarowych DN80 podziemnych zlokalizowanych w poboczu ulicy Oleśnickiej. Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania sieci wydanymi przez ZGKiM w Twardogórze w rejonie skrzyŝowania ul. Oleśnickiej i ul. Przyjaciół śołnierza istniejąca sieć Ŝeliwna rur φ 300mm i φ 150mm zostanie spięta przewodem z rur PEHD φ 160mm długości 3m. W miejscu spięcia naleŝy zamontować zasuwy odcinające Dn150 zgodnie ze schematem montaŝowym węzła nr 7 rys. 9. Przewody sieci 4

5 wodociągowej układać na głębokościach i ze spadkami opisanymi na rysunku profilu podłuŝnego rys. 2. Na trasie projektowanych sieci wystąpią skrzyŝowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naniesionym geodezyjnie na załączonych planach. Usytuowanie istniejącego uzbrojenia opisano równieŝ na profilu podłuŝnym. Przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych polega na wykonaniu nowych odcinków, które w większości przebiegać będą po trasie przyłączy istniejących. W niektórych przypadkach trasa przyłączy będzie zmieniona w stosunku do trasy istniejących przyłączy. Wynika to z technicznych moŝliwości zasilania. Łączna ilość projektowanych przyłączy wynosi 18szt. Przyłącza będą wpięte do sieci rozdzielczej poprzez opasko-nawiertki np typ NWZ. Przyłącza wykonane będą z rur PEHD φ 32mm a w przypadku budynku zamieszkałego przez co najmniej 2 rodziny z rur PEHD φ 40mm. PoniewaŜ 3 budynki (nr 4, 8 i 8a) znajdują się po przeciwnej stronie trasy nowej sieci przewiduje się wykonanie 2 przejść pod ul. Oleśnicką. Przejścia te naleŝy wykonać rurą φ 40PE w technologii przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rury ochronnej φ 110mm długości 11m. W celu podłączenia zakładu GALA MEBLE Sp. z o.o. do nowej sieci przewidziano wykonanie przyłącza z rur φ 110PE długości 4,4m do włączonego do istniejącej komory wodomierzowej znajdującej się na terenie tej firmy. Po wykonaniu nowych podłączeń stare przyłącza oraz stara sieć wodociągowa zostaną odcięte i pozostaną w gruncie. Przyłącza naleŝy układać na głębokościach i ze spadkami opisanymi na rysunkach profili podłuŝnych rys. 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Na projektowanej sieci przewidziano zamontowanie hydrantów DN80. Wodociąg zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie przeciwpoŝarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŝarowych (Dz.U. Nr 121, poz.1139), normami: PN-B z r. i zmiany PN-B-02863/Az1 z r., PN-B z r. i zmiany PN-B-02864/Az1 z r. Zastosowano hydranty p.poŝ. podziemne DN 80 o wydajności 5 l/s, Hydranty rozmieszczono w odleglości do 150 m, Odległość hydrantów od dróg nie przekracza 15 m, Odległość od budynków jest większa niŝ 5 m Materiał przewodów. Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur polietylenowych (PE HD) na ciśnienie 10,0 bar (szereg SDR 11 dla materiału rur PE 80). Przy projektowaniu korzystano z katalogów wiodących producentów. Zastosowane do budowy sieci rury muszą posiadać dopuszczenie do stosowania Kształtki do budowy sieci. W węzłach rozgałęźnych oraz na podłączenia hydrantów p.poŝ. zastosowano kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe. Na połączeniach rur PE z kształtkami Ŝeliwnymi kołnierzowymi zastosowano kształtki przejściowe (tuleja kołnierzowa PE + kołnierz luźny do tulei). Przy załamaniach trasy sieci o kącie załamania mniejszym niŝ 10 o wykorzystana zostanie spręŝystość polietylenu. Załamania trasy sieci o kącie 5

6 załamania powyŝej 10 o naleŝy wykonać przy uŝyciu łuków 15, 30, 45, 60 i 90 o. Kąty zbliŝone do wartości podanych w projekcie naleŝy uzyskać przez spręŝystość rur. NaleŜy równieŝ zwrócić uwagę na maksymalne promienie gięcia rur z PE podane przez producenta. ZaleŜą one od średnicy rur oraz od temperatury otoczenia Przewiert sterowany - technologia wykonania Zastosowana jednostka wiertnicza słuŝąca do wykonywania przewiertów musi posiadać odpowiednią siłę przepychania i uciągu równa co najmniej 10,8 T oraz moment obrotowy o wartości Nm. Technologia wykonywania przewiertu jest następująca: PRZEWIERT PILOTAśOWY Zadaniem tego etapu jest przewiercenie się pod przeszkodą Ŝerdziami wiertniczymi zgodnie z wcześniej zaprojektowaną (wysokościowo i w planie) osią przewiertu W tym celu do pierwszej Ŝerdzi montuje się głowicę wiercącą z płytką sterującą. Tak przygotowany osprzęt wwierca się w grunt, systematycznie dokręcając następne Ŝerdzie. W głowicy wiercącej zainstalowana jest sonda, która na bieŝąco informuje -pracownika dokonującego pomiarów oraz operatora wiertnicy - o parametrach przewiertu (głębokość, pochylenie głowicy). Dane wysyłane są drogą radiową lub w przypadku silnych zakłóceń generowanych przez źródła zewnętrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel przewleczony wewnątrz Ŝerdzi - sonda kablowa. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez Ŝerdzie wiertnicze. W przypadku wystąpienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanej przeszkody istnieje moŝliwość wycofania kilku Ŝerdzi i zmiany kierunku w celu jej ominięcia. Doświadczeni operatorzy systemów nawigacji, we współpracy z operatorami wiertnic, niezaleŝnie od długości przewiertów są w stanie wyjść z przewiertem pilotaŝowym z dokładnością kilkunastu centymetrów. Podczas wykonywania wiercenia podawana jest poprzez Ŝerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na głowicy wiercącej płuczka bentonitowa. Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu gruntu, wypłukiwanie urobku z otworu, chłodzenie głowicy, smarowanie zewnętrznych ścian Ŝerdzi wiertniczych. PRZEWIERCANIE OTWORU Po wykonaniu otworu pilotaŝowego (osiągnięciu punktu końcowego przewiertu), zostaje zdemontowana głowica wiercąca, a na jej miejsce zamontowany osprzęt słuŝący do powiększenia średnicy otworu - jest to rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny. Przez cały czas, za rozwiertakiem zostają dokręcane kolejne odcinki Ŝerdzi wiertniczych. Po zakończeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostały w otworze odcinek Ŝerdzi skręcony z napędem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tyłu przewodu wiertniczego zostaje zamontowany następny rozwiertak i analogicznie przeprowadzone następne rozwiercanie W zaleŝności od rodzaju i średnicy planowanej do przeciągnięcia rury [wiązki rur], warunków geologicznych oraz długości przewiertu otwór rozwierca się do średnicy % większej od średnicy rury. W związku z powyŝszym wykonuje się kilka cykli rozwiercania montując kaŝdorazowo rozwiertak o coraz to większej średnicy. Podobnie jak przy przewiercie pilotaŝowym cały czas podawana jest płuczka wiertnicza (wypływająca przez dysze umieszczone na ścianach rozwiertaka). Podstawowe zadania płuczki w tym etapie przewiertu to: wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu jego ścian, chłodzenie rozwiertaka, stabilizacja ścian otworu). WaŜnym jest kontrola i zachowanie wypływu płuczki (wraz z urobkiem) z rozwiercanego otworu. PRZECIĄGANIE RURY Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury. Po naleŝytym przygotowaniu otworu (rozwierceniu do poŝądanej średnicy, ustabilizowaniu jego ścian, oczyszczeniu jego 6

7 "światła" na całej długości przewiertu) moŝemy przystąpić do przeciągania wcześniej przygotowanego całego odcinka rury. Do rozwiertaka (wyposaŝonego w krętlik, uniemoŝliwiający przenoszenie się ruchu obrotowego na ciągnięte elementy) zaczepiamy rurę, na której koniec wcześniej montujemy głowicę ciągnącą. Tak przygotowany rozwiertak wraz z rurą, przeciągamy przez otwór (ten etap musi być przeprowadzony w ruchu ciągłym - przerwy nie powinny być dłuŝsze niŝ niezbędne jak np rozkręcanie i demontaŝ Ŝerdzi na wiertnicy Metody łączenia rur. Rury i kształtki PE łączone będą metodą zgrzewania doczołowego przy pomocy zgrzewarki doczołowej. Szczegółowy opis zgrzewania doczołowego oraz dane techniczne procesu zgrzewania podane są w instrukcjach producentów rur np: - Instrukcji montaŝowej. Układanie w gruncie rurociągów PE produkowanych przez WAVIN - METALPLAST - Buk, - Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu cz. II opracowanej przez Z.T.S. Gamrat - Jasło. W trakcie wykonywania robót naleŝy się stosować ściśle do wytycznych i zaleceń podanych w instrukcjach producenta Układanie i obudowa rur. Rury naleŝy układać w gotowym wykopie. W wykopie naleŝy wykonać podsypkę piaskową o grubości 10cm. Następnie po ułoŝeniu rur wykonać obsypkę piaskową o grubości 20 cm ponad wierzch rury. Obsypkę naleŝy ubijać warstwami o maksymalnej grubości 25cm. Obsypkę rurociągów wykonać po przeprowadzeniu próby szczelności Armatura. Na sieci w węzłach naleŝy zabudować zasuwy kołnierzowe z obudową i skrzynką uliczną. Dla celów p.poŝ. oraz odwodnienia i odpowietrzenia naleŝy zabudować hydranty p.poŝ. podziemne. Na podłączeniu hydrantów zabudować zasuwę odcinającą kołnierzową z obudową i skrzynką uliczną. Skrzynki zasuw i hydrantów zlokalizowanych na terenie zielonym naleŝy zabezpieczyć obudową betonową o wymiarach 0,7 x 0,7 x min.wys.0,3m. Zasuwy kołnierzowe - wymagania: zabudowa długa F5 - ciśnienie nominalne minimum PN10, - gładki przelot korpusu zasuwy bez gniazda, - miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną, - korpus, pokrywa wykonane z Ŝeliwa min.ggg40, - śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, - wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z łoŝyskiem lub niskotarciowymi podkładkami ślizgowymi, - uszczelnienie wrzeciona typu o-ring, uszczelka zwrotna zabezpieczająca tuleję wrzeciona, - zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne i wewnętrzne poprzez pokrycie Ŝywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250µm, przyczepność min. 12N/mm 2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami znaku jakości GSK, 7

8 - atest PZN, Hydranty przeciwpoŝarowe winny spełniać następujące kryteria: - hydranty podziemne (z podwójnym zamknięciem Dn80): - ciśnienie nominalne minimum PN10, - jednolity, niedzielony, korpus z Ŝeliwa sferoidalnego, - pełne zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne metodą proszkową przy uŝyciu farby proszkowej, wewnętrzne metodą proszkową przy uŝyciu farby epoksydowej lub emaliowane), - grzybek pokryty gumą lub innym tworzywem gwarantującym pewność zamknięcia, - dodatkowe zamknięcie szczelne, w postaci kuli lub inne, - wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej, - uszczelnienie dławicy typu o-ring, - odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, szczelne w innych połoŝeniach, - nakrętka wrzeciona, tuleja prowadząca tłok oraz gniazdo zaworu z mosiądzu utwardzonego, - atesty: PZH, CNBOP w Józefowie, Bloki podporowe i oporowe. W węzłach przy mieszanym zestawie materiałowym oraz na załamaniach trasy naleŝy wykonać bloki podporowe i oporowe. Z uwagi na róŝnicę w cięŝarze rur PE i kształtek Ŝeliwnych ciśnieniowych z powodu róŝnicy parcia na podłoŝe - w dnie wykopu naleŝy stosować w węzłach o armaturze i kształtkach Ŝeliwnych podbetonowanie w formie tzw. bloków podporowych. Bloki podporowe i oporowe mogą, lecz nie muszą stanowić rozwiązania monolitycznego - wspólnego Roboty ziemne. Roboty ziemne naleŝy wykonywać zgodnie z normami: PN-68/B-06050, BN-83/ , BN-81/ Zakłada się, Ŝe na trasie sieci roboty ziemne wykonywane będą mechanicznie koparkami na rozkop i o pionowych ścianach z szalowaniem, ze składowaniem urobku obok wykopu. Dotyczy to robót poza odcinkami wykonywanymi metodą bezrozkopową. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naleŝy wykonywać ręcznie. Roboty ziemne poprzedzone zostaną zdjęciem warstwy humusu o grub. 30 cm w ramach robót drogowych. Celem uzyskania wskaźnika zagęszczania równego 0,98 wykopy naleŝy zasypywać mechanicznie warstwami grubości 20cm i kaŝdą z warstw ubijając ubijakami mechanicznymi. Do odbioru przedstawić badania zagęszczenia gruntu Próby szczelności. Po ułoŝeniu rurociągu w wykopie i przed jego zasypaniem naleŝy przeprowadzić próbę szczelności. Próbę naleŝy wykonać odcinkami na ciśnienie 1,0 Mpa zgodnie z PN-81/B oraz WTWiORB-M tom II - "Instalacje sanitarne i przemysłowe". Próbę przeprowadzić przy pomocy pompy ciśnieniowej tłokowej z manometrem φ 160mm. 8

9 Płukanie sieci. Po próbach szczelności naleŝy wykonać płukanie sieci uŝywając do tego celu czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna wynosić 1,0 m/s. Przewód moŝna uznać za dostatecznie wypłukany, jeŝeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna Dezynfekcja sieci. Po zakończeniu płukania naleŝy przeprowadzić dezynfekcję sieci. Do dezynfekcji naleŝy uŝyć ciekłego chloru lub jego związków: podchlorynu wapnia i podchlorynu sodu. Do dezynfekcji przewodów małych średnic 200mm moŝna uŝywać wody chlorowej z chloratorów stacji uzdatniania. Wapno chlorowane nie jest najbardziej wskazane do chlorowania przewodów ze względu na tworzenie się w nich osadów. Dezynfekcja przewodu jest skuteczna, jeŝeli: dawka chloru wynosi 30 50mmg/dm 3, zmieszanie chloru z wodą jest dobre; czas kontaktu wynosi 24 godziny, a pozostałość chloru w wodzie po 24 godzinach wyniesie 10 mg/dm 3. NaleŜy dąŝyć do dezynfekcji długich odcinków przewodów, napełniając przewód z jednego końca i dawkując chlor lub roztwór podchlorynu moŝliwie do środka strumienia przepływającej wody. Zapotrzebowanie na podchloryn sodu w 1 dm 3 roztworu na 100 m dezynfekowanego przewodu potrzebne do uzyskania dawki chloru mg/dm 3 Średnice przewodu (mm) StęŜenie roztworu podchlorynu sodowego w % chloru aktywnego ,10 0,17 0,15 0,26 0,31 0, ,16 0,27 0,24 0,40 0,48 0, ,36 0,61 0,54 0,90 1,08 1, ,44 2,44 2,16 3,60 4,32 7,31 Po upływie 24 godzin od zachlorowania woda powinna być usunięta przez doprowadzenie wody czystej i przepłukanie przewodu do czasu zaniku zapachu chloru. Woda ta zostanie odprowadzona do cysterny, do której w celu dechloracji zostanie wprowadzony 30 % roztwór tiosiarczanu sodu. Do dezynfekcji moŝna uzyć gotowego środka w postaci tabletek ilośc wg załaczonej ulotki. Zgodnie z WTWiORB-M tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" rozdz.4, pkt 4.7, ust.5 - dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu po jego płukaniu, jeŝeli wyniki badania bakteriologicznego wykaŝą, Ŝe pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. Dla Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej naleŝy przygotować atesty materiałów uŝytych do budowy sieci wodociągowej. Wodę po dezynfekcji podać badaniom. Analizy chemiczne i bakteriologiczne wody wykonywane są w laboratorium Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej lub w innych upowaŝnionych laboratoriach. 9

10 Oznakowanie trasy sieci i armatury. Dla oznakowania trasy sieci z PE naleŝy ok. 30 cm nad rurą prowadzić taśmę lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szerokości 200mm z zatopioną wkładką metalową. Końcówki taśmy wyprowadzić do skrzynek zasuw. Dla oznakowania armatury naleŝy zamontować tabliczki oznaczeniowe na słupku stalowym lub na ścianie budynku wg PN-86/B z napisem PE-HD Izolacje antykorozyjne. Powierzchnie betonowe (bloki oporowe) naleŝy zaizolować dwukrotnie Abizolem R+P Uwagi końcowe. Wszelkie prace naleŝy wykonać zgodnie z projektem, technologią wykonawstwa, przepisami BHP oraz zaleca się prowadzić i dokonać odbioru zgodnie z następującymi normami i przepisami prawnymi: - BN-83// Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod.-kan., warunki techniczne wykonania, - Dz. Urz. Nr 2/67 - Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robót betonowych, - Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport ręczny, - PN-53/B Budowa kanałów w wykopach, - BN-82/8971, PN-92/B Wymagania i badania przy odbiorze zewn. sieci wod.-kan., - Zarz. MBiPMB z dn r. w sprawie BHP przy wykonaniu robót montaŝowych i rozbiórkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93, - Katalogi i instrukcje montaŝu producenta rur kamionkowych, PE/PVC, - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych, tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe. - Włączenia do istniejących czynnych sieci wodociągowych mona dokonać tylko pod nadzorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze. Opracował: inŝ. Krzysztof Wroński 10

11 4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Sieć wodociągowa w m. Twardogóra Nazwa inwestora: Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze UŜytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wrocławska 15, Twardogóra Projektant: inŝ. Krzysztof Wroński Wrocław marzec 2011 r. W czasie realizacji inwestycji naleŝy przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w normach branŝowych m.in.: 1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 129/97. 2) Rozporządzenie MBiPMB z dnia w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanomontaŝowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr13/ Zakres robót. Sieć wodociągowa z rur PE-HD, SDR11 φ 160mm długości łącznej 540m, φ 90mm długości łącznej 10m ( podejścia do hydrantów ppoŝ ) Spięcie istniejących sieci z rur φ 300mm i φ 150mm przewodem z rur PE-HD, SDR11 φ 160mm długość 3m MontaŜ 4 hydrantów nadziemnych ppoŝ. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych W rejonie projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej występuje zwarta zabudowa mieszkalna, przewaŝnie niepodpiwniczona usytuowana po obu stronach drogi powiatowej. 3. Potencjalne zagroŝenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r 6 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zagroŝenie moŝe stwarzać : wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głęb. większej niŝ 1,5 m ( roboty ziemne pod sieć wodociagową). Niniejszy projekt nie przewiduje wykonywania wykopów głębszych niŝ 1,5 m bez pełnego oszalowania i rozparcia ścian wykopów. wykonywanie robót metodą bezwykopową na głębokości do 2m przy zastosowania technologii przewiertu sterowanego, Wszystkie roboty wykonywane pod ruchem tj. w odległości poniŝej 3,5 m od pasa ruchu 11

12 samochodowego. Wykonywanie robót ziemnych związanych z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu ( tu roboty korytowania, formowania i zagęszczania nasypów i podłoŝa) roboty pod napowietrznymi liniami oświetleniowymi ( kable do 1kV) przed ich demontaŝem- w odległości mniejszej od 3 m. Innym zagadnieniem jest nawodnienie wykopów, które moŝe wystąpić w okresie intensywnych opadów. NaleŜy zapewnić odwodnienie wykopów. 4. InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sporządza się Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan bioz) wykonany przez kierownika budowy lub upowaŝnioną osobę zgodnie z Rozporządzeniem ministra infrastruktury dnia (Dz. U. Nr 120. poz. 1126). Pracownicy wykonujący zadanie powinni być przeszkoleni w zakresie BHP w stopniu ogólnym a na stanowisku pracy w stopniu szczegółowym uwzględniającym zagroŝenia wynikające z planu bioz. Szkolenie stanowiskowe przeprowadza kierownik robót posiadający odpowiednie uprawnienia do szkoleń BHP. 5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwu w trakcie wykonywania robót. Zapewnić pas komunikacyjny równoległy do trasy wykonywanych wykopów Wykopy pionowe zabezpieczyć odpowiednim szalunkiem Zapewnić odwodnienie wykopu Na ciągach pieszych nad wykopami ustawić odpowiednie przejścia Roboty w pasie drogowym prowadzić i oznakować zgodnie z projektem ruchu zastępczego pod nadzorem zarządcy drogi Przy wykonywaniu skrzyŝowań z ewentualnym istniejącym uzbrojeniem podziemnym zgłosić zamiar wykonania właścicielowi uzbrojenia i wykonywać pod ich nadzorem Przekroczenia kabli i sieci energetycznych wykonywać wyłącznie pod nadzorem właściciela po uprzednim odłączeniu napięcia WyposaŜyć budowę w tablice informacyjną z telefonami alarmowymi, adresami kierownika budowy i nadzoru. Projektant inŝ. Krzysztof Wroński 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe.... 3 2. Stan istniejący.... 3 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiązania technicznego.... 3 4. Charakterystyka kanalizacji, dane

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA *

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * Opracowanie: mgr inŝ. Tomasz Lewkowicz Mikroterm S.C. 58-500 Jelenia Góra 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Instalacja wody zimnej i ciepłej ADRES: ul. Szkolna 21A 38-200 Jasło INWESTOR : ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA; WĘZŁA CIEPLNEGO; INSTALCJI GAZU KOD CPV 45330000-9; 45331000-6 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bardziej szczegółowo

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (45400000-1)

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (45400000-1) Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie projektanta 2. Kserokopia uprawnień projektowych projektanta.. 3. Zaświadczenie o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa.. 4. Decyzja o warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo