Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami wody w ul. Oleśnickiej w m. Twardogóra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami wody w ul. Oleśnickiej w m. Twardogóra"

Transkrypt

1 Zawartość teczki 1. STRONA TYTUŁOWA. 2. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY Część ogólna Inwestor UŜytkownik Wykonawca robót Podstawa opracowania Przedmiot i zakres opracowania Opis stanu istniejącego Trasowanie sieci Drogi dojazdowe Kolizje Sieć i przyłącza wody Rozwiązania projektowe Materiał przewodów Kształtki do budowy sieci Przewiert sterowany - technologia wykonania Metody łączenia rur Układanie i obudowa rur Armatura Bloki podporowe i oporowe Roboty ziemne Próby szczelności Płukanie sieci Dezynfekcja sieci Oznakowanie trasy sieci i armatury Izolacje antykorozyjne Uwagi końcowe INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA RYSUNKI: Plan sytuacyjny przebudowy sieci wodociągowej i przyłączy wody skala 1:500 rys. nr 1 Profil sieci wodociągowej skala 1:100/500 rys. nr 2 Profile podłuŝne przyłączy wody skala 1:100/100 rys. nr 3 8 Schemat montaŝowy węzłów rys. 9 1

2 3.1. Część ogólna Inwestor. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wrocławska Twardogóra Wykonawca robót. Wyłoniony przez Inwestora Podstawa opracowania. 3. OPIS TECHNICZNY. Umowa nr 7/TW/2010 z dnia 15 listopada zawarta pomiędzy ZGKiM w Twardogórze a LC- ECOLSYSTEM Mapy sytuacyjno-wysokościowa terenu w skali 1:500 przeznaczona do celów projektowych, Inwentaryzacje, uzgodnienia z uŝytkownikami i pomiary uzupełniające w terenie. Opinie i uzgodnienia. obowiązujące przepisy, normy, normatywy, oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe", wytyczne projektowania i budowy sieci z rur PE/PVC, Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlano-wykonawczy) dla zadania inwestycyjnego, obejmującego: - przebudowę (wymianę starego istniejącego rurociągu φ 150Ŝel w ul. Oleśnickiej) na nowy z rur PEHD φ 160mm na odcinku od miejsca wpięcia (przed komorą redukcyjną) do skrzyŝowania z ul. Przyjaciół śołnierza, - spięcie, na wysokości skrzyŝowania ul. Oleśnickiej z ul. Przyjaciół śołnierza istniejącego rurociągu φ 300mm Ŝel z rurociągiem φ 150mm Ŝel, - wymianę przyłączy wody w ul. Oleśnickiej wraz z montaŝem wewnątrz budynków nowych zestawów wodomierzowych i zaworów antyskaŝeniowych, Zakres inwestycji obejmuje przebudowę sieci wodociągowej w ul. Oleśnickiej polegającej na ułoŝeniu nowej sieci o średnicy φ 160PE zastępującej starą istniejącą siecią poniemiecką wykonaną z rur Ŝeliwnych. Nowa sieć za wyjątkiem rejonu miejsca wpięcia zostanie wykonana metodą przewiertu sterowanego ( metodą bezwykopową ) i przebiegać będzie w poboczu ul. Oleśnickiej. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZGKiM w rejonie skrzyŝowania ul. Oleśnickiej i ul. Przyjaciół śołnierza spięcie istniejącej sieci φ 300mm Ŝel z siecią φ 150mm Ŝel. Wraz z przebudową sieci wykonane zostaną nowe przyłącza wody z rur PE φ 40/32mm na odcinku od nowej sieci do ściany budynku. Nie przewiduje się wprowadzenia nowych przyłączy do wnętrza budynków a jedynie wykonanie połączeń z istniejącą instalacją przy ścianach poszczególnych budynków mieszkalnych. 2

3 Projektuje się natomiast wewnątrz budynków wymianę zestawów wodomierzowych wraz z montaŝem zaworów antyskaŝeniowych. Po wykonaniu nowych przyłączy wody przyłącza istniejące zostaną odłączone. Projektowana inwestycja obejmuje przebudowę sieci wodociągowej i przyłączy wody w następującym zakresie: 1. Sieć wodociągowa z rur PE-HD, SDR11 φ 160mm długości łącznej 540m, φ 90mm długości łącznej 10m ( podejścia do hydrantów ppoŝ ) 2. Spięcie istniejących sieci z rur φ 300mm i φ 150mm przewodem z rur PE-HD, SDR11 φ 160mm długość 3m 3. Przyłącza wody do budynków z rur PE-HD, SDR11 φ 32mm długość łączna 283,9m ( szt. 15) 4. Przyłącza wody do budynków z rur PE-HD, SDR11 φ 40mm długość łączna 44,7m ( szt. 3 ) 5. Przyłącze wody do istniejącej komory wodomierzowej z rur PE-HD, SDR11 φ 110mm długość 4,4m 6. MontaŜ wewnątrz budynków 19 zestawów wodomierzowych zamontowanych na konsoli, składających się z wodomierza skrzydełkowego dn20mm, 2 zaworów kulowych Dn25mm oraz zaworu antyskaŝeniowego Dn25mm. Po wykonaniu nowej sieci wodociągowej oraz podłączeniu nowych przyłączy wodociągowych stara sieć w ul. Oleśnickiej zostanie wyłączona z eksploatacji i pozostawiona w gruncie Opis stanu istniejącego Na terenie objętym opracowaniem występuje pełne uzbrojenie w zakresie gospodarki wodno ściekowej. Istniejąca sieć wodociągowa z rur Ŝeliwnych φ 150mm przeznaczona do wymiany przebiega częściowo w poboczu ul. Oleśnickiej oraz z tyłu budynków a w niektórych przypadkach teŝ pod budynkami. Do sieci tej podłączona jest zabudowa mieszkalna oraz zakład Gala Meble Sp. z o.o. znajdujące się na jej trasie Z uwagi na jej zły stan techniczny, niekorzystne usytuowanie a takŝe zbyt małe ciśnienie dyspozycyjne sieć ta zastąpiona będzie nową z rur PEHD o średnicy φ 160mm.. Rurociągi sieci rozdzielczej oraz przyłącza wykonane zostały jeszcze przed 1945r z róŝnych materiałów np. stal/ŝeliwo. Z uwagi na zły stan techniczny rurociągów powodujący zarastanie światła przewodu występują częste awarie wymagające doraźnych napraw. Sieć miejska jest obecnie sukcesywnie wymieniana na rurociągi PE-HD. W liniach rozgraniczających ulic występuje częściowe zadrzewienie. W rejonie prowadzonych robót ziemnych występuje pełne uzbrojenie podziemne a mianowicie: - sieci wodociągowe z przyłączami - sieci kanalizacyjne z przykanalikami - kable telekomunikacyjne - kable energetyczne - gazociągi wraz z przyłączami Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych naleŝy powiadomić wszystkich uŝytkowników obcych sieci i z nimi zlokalizować w terenie połoŝenie uzbrojenia, uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem. Roboty ziemne w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręcznie. 3

4 W czasie prowadzenia robót wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. W miejscach kolizji kable elektryczne zabezpieczyć rurą osłonową AROT Trasowanie sieci. Trasy projektowanych sieci powinny być wytyczone przez słuŝbę geodezyjną lub uprawnionego geodetę. PowyŜsze winno być wykonane zgodnie z PN-83/ Drogi dojazdowe. Nie przewiduje się budowy dróg dojazdowych. Dowóz materiałów przewiduje się po istniejących drogach Kolizje. Występujące uzbrojenie podziemne opisano w pkt O terminie przystąpienia do wykonywania robót ziemnych naleŝy powiadomić wszystkich uŝytkowników obcych sieci i z nimi zlokalizować w terenie połoŝenie uzbrojenia, uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem. Rozwiązanie poszczególnych kolizji podano na rysunkach. Brak dokładnych danych na temat posadowienia uzbrojenia istniejącego nie pozwolił na dokładne ich rozwiązanie. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudności z ich rozwiązaniem na budowie, fakt ten naleŝy zgłosić inspektorowi nadzoru lub projektantowi Sieć wodociągowa i przyłącza wody Rozwiązania projektowe. Projekt obejmuje następujące elementy sieci wodociągowej: - przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, - przebudowę istniejących przyłączy. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Oleśnickiej polegać będzie na wykonaniu nowej sieci z rur PEHD φ 160mm zastępującej stara sieć z rur Ŝeliwnych φ 150mm. Sieć ta w rejonie miejsca włączenia przebiegać będzie przez teren działek naleŝących do Gminy Twardogóra a następnie po przekroczeniu ul. Oleśnickiej ułoŝona będzie w jej poboczu ulicy. Zgodnie z warunkami uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych w Oleśnicy sieć wodociągowa ułoŝona będzie pod ulicą oraz wzdłuŝ ul. Oleśnickiej metodą bezrozkopową w technologii przewiertu sterowanego. Przejście przewodu głównego pod ul. Oleśnicką wykonać naleŝy przewiertem sterowanym w rurze ochronnej PEHD φ 250mm długości 11,5m. Na trasie projektowanego odcinka sieci wodociągowej przewidziano instalację 4 hydrantów przeciwpoŝarowych DN80 podziemnych zlokalizowanych w poboczu ulicy Oleśnickiej. Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania sieci wydanymi przez ZGKiM w Twardogórze w rejonie skrzyŝowania ul. Oleśnickiej i ul. Przyjaciół śołnierza istniejąca sieć Ŝeliwna rur φ 300mm i φ 150mm zostanie spięta przewodem z rur PEHD φ 160mm długości 3m. W miejscu spięcia naleŝy zamontować zasuwy odcinające Dn150 zgodnie ze schematem montaŝowym węzła nr 7 rys. 9. Przewody sieci 4

5 wodociągowej układać na głębokościach i ze spadkami opisanymi na rysunku profilu podłuŝnego rys. 2. Na trasie projektowanych sieci wystąpią skrzyŝowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naniesionym geodezyjnie na załączonych planach. Usytuowanie istniejącego uzbrojenia opisano równieŝ na profilu podłuŝnym. Przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych polega na wykonaniu nowych odcinków, które w większości przebiegać będą po trasie przyłączy istniejących. W niektórych przypadkach trasa przyłączy będzie zmieniona w stosunku do trasy istniejących przyłączy. Wynika to z technicznych moŝliwości zasilania. Łączna ilość projektowanych przyłączy wynosi 18szt. Przyłącza będą wpięte do sieci rozdzielczej poprzez opasko-nawiertki np typ NWZ. Przyłącza wykonane będą z rur PEHD φ 32mm a w przypadku budynku zamieszkałego przez co najmniej 2 rodziny z rur PEHD φ 40mm. PoniewaŜ 3 budynki (nr 4, 8 i 8a) znajdują się po przeciwnej stronie trasy nowej sieci przewiduje się wykonanie 2 przejść pod ul. Oleśnicką. Przejścia te naleŝy wykonać rurą φ 40PE w technologii przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rury ochronnej φ 110mm długości 11m. W celu podłączenia zakładu GALA MEBLE Sp. z o.o. do nowej sieci przewidziano wykonanie przyłącza z rur φ 110PE długości 4,4m do włączonego do istniejącej komory wodomierzowej znajdującej się na terenie tej firmy. Po wykonaniu nowych podłączeń stare przyłącza oraz stara sieć wodociągowa zostaną odcięte i pozostaną w gruncie. Przyłącza naleŝy układać na głębokościach i ze spadkami opisanymi na rysunkach profili podłuŝnych rys. 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Na projektowanej sieci przewidziano zamontowanie hydrantów DN80. Wodociąg zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie przeciwpoŝarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŝarowych (Dz.U. Nr 121, poz.1139), normami: PN-B z r. i zmiany PN-B-02863/Az1 z r., PN-B z r. i zmiany PN-B-02864/Az1 z r. Zastosowano hydranty p.poŝ. podziemne DN 80 o wydajności 5 l/s, Hydranty rozmieszczono w odleglości do 150 m, Odległość hydrantów od dróg nie przekracza 15 m, Odległość od budynków jest większa niŝ 5 m Materiał przewodów. Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur polietylenowych (PE HD) na ciśnienie 10,0 bar (szereg SDR 11 dla materiału rur PE 80). Przy projektowaniu korzystano z katalogów wiodących producentów. Zastosowane do budowy sieci rury muszą posiadać dopuszczenie do stosowania Kształtki do budowy sieci. W węzłach rozgałęźnych oraz na podłączenia hydrantów p.poŝ. zastosowano kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe. Na połączeniach rur PE z kształtkami Ŝeliwnymi kołnierzowymi zastosowano kształtki przejściowe (tuleja kołnierzowa PE + kołnierz luźny do tulei). Przy załamaniach trasy sieci o kącie załamania mniejszym niŝ 10 o wykorzystana zostanie spręŝystość polietylenu. Załamania trasy sieci o kącie 5

6 załamania powyŝej 10 o naleŝy wykonać przy uŝyciu łuków 15, 30, 45, 60 i 90 o. Kąty zbliŝone do wartości podanych w projekcie naleŝy uzyskać przez spręŝystość rur. NaleŜy równieŝ zwrócić uwagę na maksymalne promienie gięcia rur z PE podane przez producenta. ZaleŜą one od średnicy rur oraz od temperatury otoczenia Przewiert sterowany - technologia wykonania Zastosowana jednostka wiertnicza słuŝąca do wykonywania przewiertów musi posiadać odpowiednią siłę przepychania i uciągu równa co najmniej 10,8 T oraz moment obrotowy o wartości Nm. Technologia wykonywania przewiertu jest następująca: PRZEWIERT PILOTAśOWY Zadaniem tego etapu jest przewiercenie się pod przeszkodą Ŝerdziami wiertniczymi zgodnie z wcześniej zaprojektowaną (wysokościowo i w planie) osią przewiertu W tym celu do pierwszej Ŝerdzi montuje się głowicę wiercącą z płytką sterującą. Tak przygotowany osprzęt wwierca się w grunt, systematycznie dokręcając następne Ŝerdzie. W głowicy wiercącej zainstalowana jest sonda, która na bieŝąco informuje -pracownika dokonującego pomiarów oraz operatora wiertnicy - o parametrach przewiertu (głębokość, pochylenie głowicy). Dane wysyłane są drogą radiową lub w przypadku silnych zakłóceń generowanych przez źródła zewnętrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel przewleczony wewnątrz Ŝerdzi - sonda kablowa. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez Ŝerdzie wiertnicze. W przypadku wystąpienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanej przeszkody istnieje moŝliwość wycofania kilku Ŝerdzi i zmiany kierunku w celu jej ominięcia. Doświadczeni operatorzy systemów nawigacji, we współpracy z operatorami wiertnic, niezaleŝnie od długości przewiertów są w stanie wyjść z przewiertem pilotaŝowym z dokładnością kilkunastu centymetrów. Podczas wykonywania wiercenia podawana jest poprzez Ŝerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na głowicy wiercącej płuczka bentonitowa. Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu gruntu, wypłukiwanie urobku z otworu, chłodzenie głowicy, smarowanie zewnętrznych ścian Ŝerdzi wiertniczych. PRZEWIERCANIE OTWORU Po wykonaniu otworu pilotaŝowego (osiągnięciu punktu końcowego przewiertu), zostaje zdemontowana głowica wiercąca, a na jej miejsce zamontowany osprzęt słuŝący do powiększenia średnicy otworu - jest to rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny. Przez cały czas, za rozwiertakiem zostają dokręcane kolejne odcinki Ŝerdzi wiertniczych. Po zakończeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostały w otworze odcinek Ŝerdzi skręcony z napędem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tyłu przewodu wiertniczego zostaje zamontowany następny rozwiertak i analogicznie przeprowadzone następne rozwiercanie W zaleŝności od rodzaju i średnicy planowanej do przeciągnięcia rury [wiązki rur], warunków geologicznych oraz długości przewiertu otwór rozwierca się do średnicy % większej od średnicy rury. W związku z powyŝszym wykonuje się kilka cykli rozwiercania montując kaŝdorazowo rozwiertak o coraz to większej średnicy. Podobnie jak przy przewiercie pilotaŝowym cały czas podawana jest płuczka wiertnicza (wypływająca przez dysze umieszczone na ścianach rozwiertaka). Podstawowe zadania płuczki w tym etapie przewiertu to: wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu jego ścian, chłodzenie rozwiertaka, stabilizacja ścian otworu). WaŜnym jest kontrola i zachowanie wypływu płuczki (wraz z urobkiem) z rozwiercanego otworu. PRZECIĄGANIE RURY Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury. Po naleŝytym przygotowaniu otworu (rozwierceniu do poŝądanej średnicy, ustabilizowaniu jego ścian, oczyszczeniu jego 6

7 "światła" na całej długości przewiertu) moŝemy przystąpić do przeciągania wcześniej przygotowanego całego odcinka rury. Do rozwiertaka (wyposaŝonego w krętlik, uniemoŝliwiający przenoszenie się ruchu obrotowego na ciągnięte elementy) zaczepiamy rurę, na której koniec wcześniej montujemy głowicę ciągnącą. Tak przygotowany rozwiertak wraz z rurą, przeciągamy przez otwór (ten etap musi być przeprowadzony w ruchu ciągłym - przerwy nie powinny być dłuŝsze niŝ niezbędne jak np rozkręcanie i demontaŝ Ŝerdzi na wiertnicy Metody łączenia rur. Rury i kształtki PE łączone będą metodą zgrzewania doczołowego przy pomocy zgrzewarki doczołowej. Szczegółowy opis zgrzewania doczołowego oraz dane techniczne procesu zgrzewania podane są w instrukcjach producentów rur np: - Instrukcji montaŝowej. Układanie w gruncie rurociągów PE produkowanych przez WAVIN - METALPLAST - Buk, - Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu cz. II opracowanej przez Z.T.S. Gamrat - Jasło. W trakcie wykonywania robót naleŝy się stosować ściśle do wytycznych i zaleceń podanych w instrukcjach producenta Układanie i obudowa rur. Rury naleŝy układać w gotowym wykopie. W wykopie naleŝy wykonać podsypkę piaskową o grubości 10cm. Następnie po ułoŝeniu rur wykonać obsypkę piaskową o grubości 20 cm ponad wierzch rury. Obsypkę naleŝy ubijać warstwami o maksymalnej grubości 25cm. Obsypkę rurociągów wykonać po przeprowadzeniu próby szczelności Armatura. Na sieci w węzłach naleŝy zabudować zasuwy kołnierzowe z obudową i skrzynką uliczną. Dla celów p.poŝ. oraz odwodnienia i odpowietrzenia naleŝy zabudować hydranty p.poŝ. podziemne. Na podłączeniu hydrantów zabudować zasuwę odcinającą kołnierzową z obudową i skrzynką uliczną. Skrzynki zasuw i hydrantów zlokalizowanych na terenie zielonym naleŝy zabezpieczyć obudową betonową o wymiarach 0,7 x 0,7 x min.wys.0,3m. Zasuwy kołnierzowe - wymagania: zabudowa długa F5 - ciśnienie nominalne minimum PN10, - gładki przelot korpusu zasuwy bez gniazda, - miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną, - korpus, pokrywa wykonane z Ŝeliwa min.ggg40, - śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, - wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z łoŝyskiem lub niskotarciowymi podkładkami ślizgowymi, - uszczelnienie wrzeciona typu o-ring, uszczelka zwrotna zabezpieczająca tuleję wrzeciona, - zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne i wewnętrzne poprzez pokrycie Ŝywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250µm, przyczepność min. 12N/mm 2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami znaku jakości GSK, 7

8 - atest PZN, Hydranty przeciwpoŝarowe winny spełniać następujące kryteria: - hydranty podziemne (z podwójnym zamknięciem Dn80): - ciśnienie nominalne minimum PN10, - jednolity, niedzielony, korpus z Ŝeliwa sferoidalnego, - pełne zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne metodą proszkową przy uŝyciu farby proszkowej, wewnętrzne metodą proszkową przy uŝyciu farby epoksydowej lub emaliowane), - grzybek pokryty gumą lub innym tworzywem gwarantującym pewność zamknięcia, - dodatkowe zamknięcie szczelne, w postaci kuli lub inne, - wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej, - uszczelnienie dławicy typu o-ring, - odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, szczelne w innych połoŝeniach, - nakrętka wrzeciona, tuleja prowadząca tłok oraz gniazdo zaworu z mosiądzu utwardzonego, - atesty: PZH, CNBOP w Józefowie, Bloki podporowe i oporowe. W węzłach przy mieszanym zestawie materiałowym oraz na załamaniach trasy naleŝy wykonać bloki podporowe i oporowe. Z uwagi na róŝnicę w cięŝarze rur PE i kształtek Ŝeliwnych ciśnieniowych z powodu róŝnicy parcia na podłoŝe - w dnie wykopu naleŝy stosować w węzłach o armaturze i kształtkach Ŝeliwnych podbetonowanie w formie tzw. bloków podporowych. Bloki podporowe i oporowe mogą, lecz nie muszą stanowić rozwiązania monolitycznego - wspólnego Roboty ziemne. Roboty ziemne naleŝy wykonywać zgodnie z normami: PN-68/B-06050, BN-83/ , BN-81/ Zakłada się, Ŝe na trasie sieci roboty ziemne wykonywane będą mechanicznie koparkami na rozkop i o pionowych ścianach z szalowaniem, ze składowaniem urobku obok wykopu. Dotyczy to robót poza odcinkami wykonywanymi metodą bezrozkopową. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naleŝy wykonywać ręcznie. Roboty ziemne poprzedzone zostaną zdjęciem warstwy humusu o grub. 30 cm w ramach robót drogowych. Celem uzyskania wskaźnika zagęszczania równego 0,98 wykopy naleŝy zasypywać mechanicznie warstwami grubości 20cm i kaŝdą z warstw ubijając ubijakami mechanicznymi. Do odbioru przedstawić badania zagęszczenia gruntu Próby szczelności. Po ułoŝeniu rurociągu w wykopie i przed jego zasypaniem naleŝy przeprowadzić próbę szczelności. Próbę naleŝy wykonać odcinkami na ciśnienie 1,0 Mpa zgodnie z PN-81/B oraz WTWiORB-M tom II - "Instalacje sanitarne i przemysłowe". Próbę przeprowadzić przy pomocy pompy ciśnieniowej tłokowej z manometrem φ 160mm. 8

9 Płukanie sieci. Po próbach szczelności naleŝy wykonać płukanie sieci uŝywając do tego celu czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna wynosić 1,0 m/s. Przewód moŝna uznać za dostatecznie wypłukany, jeŝeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna Dezynfekcja sieci. Po zakończeniu płukania naleŝy przeprowadzić dezynfekcję sieci. Do dezynfekcji naleŝy uŝyć ciekłego chloru lub jego związków: podchlorynu wapnia i podchlorynu sodu. Do dezynfekcji przewodów małych średnic 200mm moŝna uŝywać wody chlorowej z chloratorów stacji uzdatniania. Wapno chlorowane nie jest najbardziej wskazane do chlorowania przewodów ze względu na tworzenie się w nich osadów. Dezynfekcja przewodu jest skuteczna, jeŝeli: dawka chloru wynosi 30 50mmg/dm 3, zmieszanie chloru z wodą jest dobre; czas kontaktu wynosi 24 godziny, a pozostałość chloru w wodzie po 24 godzinach wyniesie 10 mg/dm 3. NaleŜy dąŝyć do dezynfekcji długich odcinków przewodów, napełniając przewód z jednego końca i dawkując chlor lub roztwór podchlorynu moŝliwie do środka strumienia przepływającej wody. Zapotrzebowanie na podchloryn sodu w 1 dm 3 roztworu na 100 m dezynfekowanego przewodu potrzebne do uzyskania dawki chloru mg/dm 3 Średnice przewodu (mm) StęŜenie roztworu podchlorynu sodowego w % chloru aktywnego ,10 0,17 0,15 0,26 0,31 0, ,16 0,27 0,24 0,40 0,48 0, ,36 0,61 0,54 0,90 1,08 1, ,44 2,44 2,16 3,60 4,32 7,31 Po upływie 24 godzin od zachlorowania woda powinna być usunięta przez doprowadzenie wody czystej i przepłukanie przewodu do czasu zaniku zapachu chloru. Woda ta zostanie odprowadzona do cysterny, do której w celu dechloracji zostanie wprowadzony 30 % roztwór tiosiarczanu sodu. Do dezynfekcji moŝna uzyć gotowego środka w postaci tabletek ilośc wg załaczonej ulotki. Zgodnie z WTWiORB-M tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" rozdz.4, pkt 4.7, ust.5 - dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu po jego płukaniu, jeŝeli wyniki badania bakteriologicznego wykaŝą, Ŝe pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. Dla Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej naleŝy przygotować atesty materiałów uŝytych do budowy sieci wodociągowej. Wodę po dezynfekcji podać badaniom. Analizy chemiczne i bakteriologiczne wody wykonywane są w laboratorium Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej lub w innych upowaŝnionych laboratoriach. 9

10 Oznakowanie trasy sieci i armatury. Dla oznakowania trasy sieci z PE naleŝy ok. 30 cm nad rurą prowadzić taśmę lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szerokości 200mm z zatopioną wkładką metalową. Końcówki taśmy wyprowadzić do skrzynek zasuw. Dla oznakowania armatury naleŝy zamontować tabliczki oznaczeniowe na słupku stalowym lub na ścianie budynku wg PN-86/B z napisem PE-HD Izolacje antykorozyjne. Powierzchnie betonowe (bloki oporowe) naleŝy zaizolować dwukrotnie Abizolem R+P Uwagi końcowe. Wszelkie prace naleŝy wykonać zgodnie z projektem, technologią wykonawstwa, przepisami BHP oraz zaleca się prowadzić i dokonać odbioru zgodnie z następującymi normami i przepisami prawnymi: - BN-83// Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod.-kan., warunki techniczne wykonania, - Dz. Urz. Nr 2/67 - Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robót betonowych, - Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport ręczny, - PN-53/B Budowa kanałów w wykopach, - BN-82/8971, PN-92/B Wymagania i badania przy odbiorze zewn. sieci wod.-kan., - Zarz. MBiPMB z dn r. w sprawie BHP przy wykonaniu robót montaŝowych i rozbiórkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93, - Katalogi i instrukcje montaŝu producenta rur kamionkowych, PE/PVC, - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych, tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe. - Włączenia do istniejących czynnych sieci wodociągowych mona dokonać tylko pod nadzorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze. Opracował: inŝ. Krzysztof Wroński 10

11 4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Sieć wodociągowa w m. Twardogóra Nazwa inwestora: Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze UŜytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wrocławska 15, Twardogóra Projektant: inŝ. Krzysztof Wroński Wrocław marzec 2011 r. W czasie realizacji inwestycji naleŝy przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w normach branŝowych m.in.: 1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 129/97. 2) Rozporządzenie MBiPMB z dnia w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanomontaŝowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr13/ Zakres robót. Sieć wodociągowa z rur PE-HD, SDR11 φ 160mm długości łącznej 540m, φ 90mm długości łącznej 10m ( podejścia do hydrantów ppoŝ ) Spięcie istniejących sieci z rur φ 300mm i φ 150mm przewodem z rur PE-HD, SDR11 φ 160mm długość 3m MontaŜ 4 hydrantów nadziemnych ppoŝ. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych W rejonie projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej występuje zwarta zabudowa mieszkalna, przewaŝnie niepodpiwniczona usytuowana po obu stronach drogi powiatowej. 3. Potencjalne zagroŝenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r 6 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zagroŝenie moŝe stwarzać : wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głęb. większej niŝ 1,5 m ( roboty ziemne pod sieć wodociagową). Niniejszy projekt nie przewiduje wykonywania wykopów głębszych niŝ 1,5 m bez pełnego oszalowania i rozparcia ścian wykopów. wykonywanie robót metodą bezwykopową na głębokości do 2m przy zastosowania technologii przewiertu sterowanego, Wszystkie roboty wykonywane pod ruchem tj. w odległości poniŝej 3,5 m od pasa ruchu 11

12 samochodowego. Wykonywanie robót ziemnych związanych z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu ( tu roboty korytowania, formowania i zagęszczania nasypów i podłoŝa) roboty pod napowietrznymi liniami oświetleniowymi ( kable do 1kV) przed ich demontaŝem- w odległości mniejszej od 3 m. Innym zagadnieniem jest nawodnienie wykopów, które moŝe wystąpić w okresie intensywnych opadów. NaleŜy zapewnić odwodnienie wykopów. 4. InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sporządza się Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan bioz) wykonany przez kierownika budowy lub upowaŝnioną osobę zgodnie z Rozporządzeniem ministra infrastruktury dnia (Dz. U. Nr 120. poz. 1126). Pracownicy wykonujący zadanie powinni być przeszkoleni w zakresie BHP w stopniu ogólnym a na stanowisku pracy w stopniu szczegółowym uwzględniającym zagroŝenia wynikające z planu bioz. Szkolenie stanowiskowe przeprowadza kierownik robót posiadający odpowiednie uprawnienia do szkoleń BHP. 5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwu w trakcie wykonywania robót. Zapewnić pas komunikacyjny równoległy do trasy wykonywanych wykopów Wykopy pionowe zabezpieczyć odpowiednim szalunkiem Zapewnić odwodnienie wykopu Na ciągach pieszych nad wykopami ustawić odpowiednie przejścia Roboty w pasie drogowym prowadzić i oznakować zgodnie z projektem ruchu zastępczego pod nadzorem zarządcy drogi Przy wykonywaniu skrzyŝowań z ewentualnym istniejącym uzbrojeniem podziemnym zgłosić zamiar wykonania właścicielowi uzbrojenia i wykonywać pod ich nadzorem Przekroczenia kabli i sieci energetycznych wykonywać wyłącznie pod nadzorem właściciela po uprzednim odłączeniu napięcia WyposaŜyć budowę w tablice informacyjną z telefonami alarmowymi, adresami kierownika budowy i nadzoru. Projektant inŝ. Krzysztof Wroński 12

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych

PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych Techniczne Usługi Budownictwa, 83-300 Kartuzy, os. Wybickiego 13/35, NIP 589-113-29-63, REGON 191609282, tel. (058) 681-39-32, 0601-831-611 PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

ul. Wolności Kalisz Pomorski

ul. Wolności Kalisz Pomorski mgr inŝ. Arnold Kraska 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Łąkowa 39a tel. 094-3634183 Stadium dokumentacji: ZADANIE: SIEĆ WODOCIĄGOWA ADRES : DZ. 268; 187/1; 189/2; 265/1; 48; 244 OBRĘB DĘBSKO 78-540 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Kijany, gm. Bejsce, dz. nr ew. 109, 104, 682 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowo Budowlana ECO PROJEKT Grabki DuŜe 89/7 28 225 Szydłów tel. ( 014 ) 6668265 mgr inŝ Rafał Bzduch kom. 0606242318 OPERAT WODNOPRAWNY

Firma Projektowo Budowlana ECO PROJEKT Grabki DuŜe 89/7 28 225 Szydłów tel. ( 014 ) 6668265 mgr inŝ Rafał Bzduch kom. 0606242318 OPERAT WODNOPRAWNY Firma Projektowo Budowlana ECO PROJEKT Grabki DuŜe 89/7 28 225 Szydłów tel. ( 014 ) 6668265 mgr inŝ Rafał Bzduch kom. 0606242318 EGZ 1 OPERAT WODNOPRAWNY NA PRZEKROCZENIE CIEKU STRUGA OLEŚNICKA projektowanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Inwestor: Gmina Ciepielów 27 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 Kod specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. Gniewoszów 1. Podstawa opracowania. 1.1. Umowa z inwestorem - Gminą Gniewoszów.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu :

Nazwa i adres obiektu : Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych odcinka magistrali przesyłowej łączącej Stację Uzdatniania Wody w Rogitach gm. Braniewo z przepompownią wody pitnej w Braniewie, ul. Szkolna.

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP ADRES: ul. Jagiellończyka, Olsztyn dz. nr 55-8, 55-7, 55-5, 55-4, 55-6/4 INWESTOR: Polski Związek Działkowców

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu zamiennego sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 635 w miejscowości Skrzeszewo, gm. Żukowo oraz trzech przyłączy wodociągowych dla działki nr 635 w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Opis techniczny SIEĆ WODOCIĄGOWA 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki 3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia.

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia. Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Opis ogólny. 4. Funkcja. 5. Charakterystyka projektu. 5.1. Sieć kanalizacji sanitarnej. 5.2.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy PROJEKT. Obiekt: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej spinającej sieć Kolonia Ostrowicka Ostrowite i PieniąŜkowo - Ostrowite

Projekt Wykonawczy PROJEKT. Obiekt: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej spinającej sieć Kolonia Ostrowicka Ostrowite i PieniąŜkowo - Ostrowite Projekt Wykonawczy Zadanie: Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w miejscowości Ostrowite oraz sieci wodociągowej rozdzielczej spinającej sieć Kolonia Ostrowicka Ostrowite i PieniąŜkowo Ostrowite

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany sieci wodociągowej Grabów nad Wisłą Stefanów, gm. Przyłęk

Projekt budowlany sieci wodociągowej Grabów nad Wisłą Stefanów, gm. Przyłęk Projekt budowlany sieci wodociągowej Grabów nad Wisłą Stefanów, gm. Przyłęk Lokalizacja inwestycji: Jedn. ewidenc. 143603 2 Przyłęk Obręb Grabów : dz. nr: 307, 309 dr gm., 349, 350, 351, 238 dr pow., 476/1,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBRĘBIE UL. WOJSKA POLSKIEGO (DZ. NR 684) W MIEJSCOWOŚCI CELESTYNÓW

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBRĘBIE UL. WOJSKA POLSKIEGO (DZ. NR 684) W MIEJSCOWOŚCI CELESTYNÓW PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBRĘBIE UL. WOJSKA POLSKIEGO (DZ. NR 684) W MIEJSCOWOŚCI CELESTYNÓW INWESTOR: GOSPODARKA KOMUNALNA UL. REGUCKA 5 05-430 CELESTYNÓW BRANśA: SANITARNA PROJEKTANT: inŝ.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Doprowadzenie wody do projektowanego budynku 5. Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1: 500 Nr.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. Załącznik nr 4 ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w śyrardowie II. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT Budowa odwodnienia terenu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu przy ul. Zielonej 23 LOKALIZACJA Przedszkole Publiczne nr 3 ul. Zielona 23 49-300 Brzeg, dz. nr

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306010-2014 z dnia 2014-09-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Biłgoraj 1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Różanej i ul. Bajkowej w Biłgoraju wraz z przyłączami, z rur PE

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA III. ZAŁĄCZNIKI, UZGODNIENIA I OPINIE I. OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Inwestor oraz uŝytkownik 1.3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka - Litwin, PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka-Litwin

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka - Litwin, PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka-Litwin InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka - Litwin, tel. kom. 0 504 038 588 ul. Sportowa 26H/1 Adres korespondencyjny: 64-500 Szamotuły Ul. śeromskiego 46/13 NIP: 767-100-63-58

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji deszczowej w ulicach: Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach 1. Podstawa opracowania 1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy jako projektant / sprawdzający, Ŝe projekt wykonawczy obiektu: Przyłącza wod-kan dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K na wykonanie : przekładki wodociągu oraz przyłącza w ramach realizacji inwestycji pt; Budowa budynku Szkoły Podstawowej z urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Gmina Suwałki, ul. Kościuszki 71, Suwałki

Gmina Suwałki, ul. Kościuszki 71, Suwałki PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNAKOWIZNA zlokalizowana na działkach nr: GMINA SUWAŁKI Czarnakowizna: 183, 181, 94, 90, 77, 75/4, 74, 180, 15, 18, 11, 14, 21/3,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DLA BUDYNKU INTERNATU PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W CIECHANOWIE, ul. Sienkiewicza 13 KOD CPV 45231100-8

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS OGÓLNY DOBÓR WODOMIERZA MATERIAŁY...

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS OGÓLNY DOBÓR WODOMIERZA MATERIAŁY... Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. OPIS OGÓLNY...2 4. DOBÓR WODOMIERZA...2 5. MATERIAŁY...3 6. UWAGI OGÓLNE... 3 7. WYKAZ RYSUNKÓW... 4 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO DZ. NR 4026, 4028/1, 4033/4, Starostwo Powiatowe w Wałczu Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 42/2010

PROJEKT BUDOWLANY WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO DZ. NR 4026, 4028/1, 4033/4, Starostwo Powiatowe w Wałczu Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 42/2010 numer zlecenia: 42/2010 78-642 Strączno 108 tel. (0-67)-258-20-50 data zakończenia opracowania: lipiec 2010 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: BUDOWA PARKINGU NA SAMOCHODY OSOBOWE WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ø 160 i 110 PE. Sieć wodociągowa ø 160 i 110 PE - Pyrzowice ul. Klonowa i Lipowa

PROJEKT PRZEBUDOWY I BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ø 160 i 110 PE. Sieć wodociągowa ø 160 i 110 PE - Pyrzowice ul. Klonowa i Lipowa H A R V E X ZAKŁAD PROJEKTOWO BUDOWLANY 41-907 Bytom ul. Podhalańska 8/7 tel./fax 032 286 17 73, 601 724 737 e-mail : harvex@interia.pl Konto: BRE SA WBE/Łódź nr. 89 1140 2004 0000 3602 3433 7857 NIP 626

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03 ROBOTY PODZIEMNE INNE NIś DOTYCZĄCE TUNELI, SZYBÓW I KOLEI PODZIEMNEJ - PRZECISKI (45221250-9) Nazwy i kody robót według kodu numerycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-05 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCIĄGÓW (45231220-3) Nazwy i kody robót określono według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Ryki, ul. 15 P.P. Wilków AK dz. nr 5127/4. sanitarna

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Ryki, ul. 15 P.P. Wilków AK dz. nr 5127/4. sanitarna PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE Adres budowy : Ryki, ul. 15 P.P. Wilków AK dz. nr 5127/4 BranŜa : sanitarna Inwestor : Gmina Ryki ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu budowlanego:

Spis zawartości projektu budowlanego: Spis zawartości projektu budowlanego: I. Opis techniczny II. Część rysunkowa Rys. nr 1 Plan sytuacyjny Rys. nr 2 Profil podłużny wodociągu / Schemat montażowy Rys. nr 3 Schemat podejścia pod wodomierz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Busko Zdrój dn. 30.04.2010 r. Imię i nazwisko : Adres : Nr uprawnień : Członek izby : Nr ewid.: mgr inż. Janusz Ambroziewicz ul. Kwiatowa 5, 28-100 Busko Zdrój SWK/0048/POOE/06 Świętokrzyska Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przyłącza wody dla obiektu jw.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przyłącza wody dla obiektu jw. SPIS ZAWARTOŚCI I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa W-01. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 W-02. Profil przyłącza wodociągowego skala 1:100/250 W-03. Schemat zestawu wodomierzowego

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Strona tytułowa dla przedmiaru. Sieć wodociagowa z przyłącz ami w miejscowości Zagórz e gm. Dz iałoszyce W odociag dla wsi Zagórze

PRZEDMIAR ROBÓT. Strona tytułowa dla przedmiaru. Sieć wodociagowa z przyłącz ami w miejscowości Zagórz e gm. Dz iałoszyce W odociag dla wsi Zagórze Strona tytułowa dla przedmiaru PRZEDMIAR ROBÓT BranŜa kosztorysu: Sanitarna Inwestycja: Sieć wodociagowa z przyłącz ami w miejscowości Zagórz e gm. Dz iałoszyce W odociag dla wsi Zagórze Adres: Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Przyłęk 26 704 Przyłęk woj. mazowieckie

Zamawiający: Gmina Przyłęk 26 704 Przyłęk woj. mazowieckie Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sieci wodociągowej z przyłączami dla msc.andrzejów gm. Przyłęk Nazwa i adres obiektu : sieć wodociągowa z przyłączami dla msc. Andrzejów Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNNR 1, KNNR 4, KNR 2-19, KNR 2-28, KNR 2-18 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBÓT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNNR 1, KNNR 4, KNR 2-19, KNR 2-28, KNR 2-18 Waluta: PLN Wnioskodawca, Inwestor: GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WADOWICACH GÓRNYCH PRZEBENDÓW 44 39-308 WADOWICE GÓRNE PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: BUDOWA ZSILANIA AWARYJNEGO WODOCIĄGU DLA GMINY WADOWICE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI KICIN, GM. CZERWONAK ZLOKALIZOWANA NA DZIAŁKACH: 128, 414, 442, 444, 451 INWESTOR: PIB MELIOPOZ Ul. Starołęcka

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gminna sieć wodociągowa Obiekt : Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej o nową sieć wodociągową do budynków we wsi Turów, Gm. Pęcław Adres : Pęcław, m.turów P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2008-07-28

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA SANITARNA Z PRZEPOMPOWNIĄ I RUROCIĄG TŁOCZNY DLA WSI KALISKA, MICHARZEWO I TARNOWO PAŁUCKIE T E C H N I C Z N Y

KANALIZACJA SANITARNA Z PRZEPOMPOWNIĄ I RUROCIĄG TŁOCZNY DLA WSI KALISKA, MICHARZEWO I TARNOWO PAŁUCKIE T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y I. KANALIZACJA SANITARNA I PRZYŁĄCZA. 1.0. Dane ogólne. Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym kanalizacji sanitarnej dla budynków i działek budowlanych we wsi Kaliska,

Bardziej szczegółowo

D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY 1. Projekt zagospodarowania terenu... 2 1.1 Podstawa opracowania... 2 1.2 Przedmiot i cel inwestycji...2 1.3 Zakres opracowania... 2 1.4 Istniejący stan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Wytyczne realizacji:

Wytyczne realizacji: Wytyczne realizacji: ETAP I Etap I to budowa wodociągu na odcinku pkt 1 pkt 4 - w węźle nr 1 należy wykonać: zdemontować żeliwny trójnik kielichowy 400/250 i wmontować trójnik kołnierzowy 400/250 -zasuwę

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy ofertowy

Kosztorys ślepy ofertowy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy ofertowy KANALIZACJA DESZCZOWA Obiekt Kod CPV 45232130-2 Budowa Kętrzyn, powiat Kętrzyn Inwestor Powiat Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

Bardziej szczegółowo

1105MB sieci Zuzia (C) DataComp (lic. 2676) strona nr: 2. Przedmiar

1105MB sieci Zuzia (C) DataComp (lic. 2676) strona nr: 2. Przedmiar strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PRZYŁĄCZE WODNE - CPV 452313008 1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wody na potrzeby Oddziału Celnego w Radomiu przy ul. Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo