INFORMATOR RADY I ZARZADU MIASTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR RADY I ZARZADU MIASTA"

Transkrypt

1 INFORMATOR RADY I ZARZADU MIASTA NRJ (93) I Komunikat Zarządu Miasta Zarząd Miasta Puszczykowa informuje, że 20 października br. odbędzie się przetarg na sprzedaż działek położonych na terenie Puszczykówka i Niwki.. Osoby zainteresowane przetargiem mogą zapoznać się z wykazem działek wywieszonym na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4 lub uzyskać informacje w budynku Urzędu Miejskiego, pokój nr 2. Telefon/fax: ()ał() zenie Zarząd Miasta Puszczykowa podaje do publicznej wiadomości, że na kolejnej sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się w październiku br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowi e, zostanie pnedstawiony do uchwalenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego - obejmującego północną. zęść ("A") rejonu ulic: Gliniana - Stroma. Przewodniczący Zarządu dr inż. Janusz Napierała PtAC~ P1?ACOWlV RÓW SA M01?ZA, fjowrch W poprzednim numerze "Echa Puszczy kowa" opublikowaliśmy dane dotyczące średnich wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Jednak Klub Radnych "Mniejszość" w dalszym ciągu rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o wysokości tych zarobków. Dlatego potwierdzamy, że podana w "Echu Puszczykowa" kwota zł jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto pracowników Urzędu Miejskiego w Puszczykowi e jest prawdziwa. Wynika ona z poniesionych przez Urząd Miasta na wynagrodzenia wydatków oraz liczby zatrudnionych w Urzędzie Miejskim pracowników, w tym Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Skarbnika Miasta. W kwocie tej nie podano jedynie wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród tzw.,,13", które w przeliczeniu na jednego pracowika wynosi miesięcznie 81 zł netto. Rada Miasta Uchwały podjęte przez Radę Miasta na sesji w dniu 27 września br. zaprezentujemy w następnym numerze "Echa Puszczykowa". Dotyczą one m.in. zmiany budżetu i nowelizacji Statutu Miasta. Oferta l't ac\j Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oczekuje na oferty osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć w Pracowni Terapeutyczno-Psychologicznej. Wniosek powinien zawierać opis kariery zawodowej i kwalifikacji (wykształcenie - wymagana specjalność: psycholog, terapeuta z uprawnieniami logopedy. Informacje - tel FUNDUSZ SOCJALNY Fundusz socjalny dla Nauczycieli będzie wypłacany dnia 12 października 1999 roku (wtorek) od godziny w sek retariacie Szkoly Podstawowej nr I w Puszczykowie. WALNE ZGROMADZENIE PTS Zarząd Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego zawiadamia członków PTS, że walne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie członków PTS odbędzie się 21 października 1999 roku o godz w sali Klubu Seniora przy ul. Wysokiej I. Prezes Lechosław Janaszek KllŁll ~F1ZVJAOIót [llieoi Puszczykowskie Koło Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski wznawia po wakacjach swoje spotkania. Najbliższe spotkanie odbędzie się 12 października o godz jak zwykle w gościnnym Klubie Seniora. Janina Kozeńska Warianty partycypacji w kosztach budowy kanalizacji Puszczykowa Po wakacyjnej przerwie jeszcze raz podajemy warianty partycypacji w kosztach budowy kanalizacji, zaproponowane przez Zarząd Miasta: zł - płatne jednorazowo lub w ratach do końca 1999 roku. W tym wariancie Miasto wykona kanalizację wraz ze studzienką rewizyjną i przyłączem do budynku na odległość do 25 mb zł - płatne jednorazowo lub w ratach do końca 1999 roku. Miasto wykona rurociąg sanitarny do granicy działki. Właściciel nieruchomości może zlecić wykonanie studzienki rewizyjnej oraz rurociągu od studzienki do budynku Miastu, dowolnej firmie lub wykonać sam zł - wpłaty w ratach miesięcznych po 100 zł lub 50 zł każda rata, począwszy od dnia podpisania umowy. Miasto wykona rurociąg do granicy działki. Wykonanie studzienki i pnyłącza - jak w wariancie 2. W wypadku, gdy właściciele nieruchomości zdecydują się na wspólne wykonanie kanalizacji z jedną studzienką i dwoma przyłączami do domów (np. "bliźniaki' '), wtedy wysokość partycypacji w kosztach budowy kanalizacji jest następująca: W numerze m.in.: Komunikaty Zarządu Kanalizacja Warianty opłat Czy z Komornikami? Ulgi din Emerytów Uchwały Rady Budowa skrzyżowa ń Seniorzy Bracia z "Górki" Nowe przedszkole Gimnazja Remont sali gimnastycznej Konkursy Sport Reklamy

2 zł ( ) - płatne w ratach miesięcznych do końca 1999 roku. Miasto wykona rurociąg do granicy działek. Wykonanie studzienki i przyłącza do domów - jak w wariancie zł ( ) - płatne w ratach miesięcznych - jak w wariancie 3. Porozumienia dotyczące powyższych kosztów partycypacji w budowie kanalizacji będą zawierane do końca 1999 roku. Od roku 2000 zmienią się koszty partycypacji w związku z inflacją, podwyżką cen materiałów i robocizny. Umowy z przedsiębiorstwami i firmami są zawierane na osobnych warunkach. Koszty partycypacji tych jednostek gospodarczych zależą od ilości produkowanych ścieków i liczby zatrudnionych osób. Ulgi W opłatach za kanalizację Zarząd Miasta na ostatnim posiedzeniu określił zasady częściowego zwalniania od opłat w partycypacji budowy sieci kanalizacyjnej przede wszystkim rencistów i emerytów, zwłaszcza mieszkających samotnie. Każdy wniosek, składany do Zarządu Miasta, będzie rozpatrywany indywidualnie, zgodnie z ogólnymi kryteriami przyjętymi przy udzielaniu zasiłków społecznych, czyli m.in. w zależności od dochodu najedną osobę mieszkającą we wspólnym gospodarstwie domowym.. Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie przygotuje udokumentowane materiały, na podstawie których Zarząd Miasta będzie mógł udzielić zniżki maksymalnie do 50% kosztów partycypacji w budowie sieci kanalizacyjnej miasta. Jeśli osoba, która uzyskała zniżkę, sprzeda swoją posiadłość lub przekaże innej osobie w ciągu trzech lat od podpisania porozumienia z Zarządem Miasta w sprawie kanalizacji, wtedy nowy właściciel musi uregulow ać całą należność z tytułu udziału w kosztach kanalizacji sanitarnej. Zarząd Miasta uprzejmie prosi o składanie wniosków w powyższej sprawie.. aby jeszcze w tym roku można było je załatwić. o RADA j\j\łasta C RADA RADA j\juasta O W dniu 6 września 1999 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Miasta. Podjęte uchwały prezentujemy poniżej. Rura wodociągowa Uchwała nr 63/99/ III dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy rurociągu wodociągowego w Puszczykowie o długości około 1200 m. Plan zagospodarowania Uchwały nr 64-67/99/ III dotyczą utrzymania w mocy decyzji Rady Miasta o wielkości działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Dotychczas obowiązują wielkości m 2 1ub m 2 w zależności od rejonu Puszczykowa. Nabycie nieruchomości Rada wyrazi la zgodę na nabycie na wlasność Miasta nieruchomości gruntowej w Puszczykowie (1.200 m 2 ), sta nowiącej drog ę przeznaczoną dla nowo zabudowujących się działek. (Uchwała nr 68/99 III). Wielkość działek Uchwała nr 69/99/1II Rady Miasta w Puszczykowie z dnia r. w sprawie zmiany uchwały nr 7/92 Rady Miasta Puszczykowa z r. w sprawie wielkości działek na terenie miasta Puszczykowa. Na podstawie art. 40 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa morządz ie gminnym (Dz. U r. nr 13, poz. 74 ze zm.) Rada Miasta w Puszczykowie uchwala, co następuje: I Zmienia się uchwałę nr 7/92 z r. w sprawie wielkości działek na terenie miasta Puszczykowa, a zmienioną uchwałą nr 29/92 Rady Miasta Puszczykowa z r., oraz uchwał ą nr 68/95/" Rady Miasta Puszczykowa z r. w ten sposób, że 2 otrzymuje brzmienie: W szczególnych przypadkach Rada Miasta może wyrazić zgodę na odstępstwo od uregulowań niniejszej uchwaly po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju, Ładu Przestrzennego, Urbanistyki i Architektury oraz Komisji Porządku i Ochrony Środowiska. 2 Wykonanie u c hwały powierza się ZarLądowi Miasta. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszen i a na tablicy ogloszeń UrLędu Miejskiego oraz podlega opublikowaniu w "Echu Puszczykowa". W lichwale tej zmienia się tylko /la zwy Komisji, które op iniują wnioski o ods tępstwie od IIsta/ollych wielkości dzialek /la terenie miasta, czyli l.200 m' oraz m' d/a obszarów gra/liczących Z WPN. Pomoc psychologiczno-terapeutyczna Uchwała nr 70/99/1I1 Rady Miasta Puszczykowa z dnia r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Puszczykowie zadań z zakresu świadczenia pomocy psychologiczno-terapeutycznej. Na podstawie art. 10 ust. I pkt4 oraz art. 46 ust 3 ustawy z dni a 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 64, poz. I 414 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samofz<\dzie gminnym (tj. Dz. U r. nr 13, poz. 74 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje: I I. Powierza się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej wykonywanie zadań z zakresu świadczenia pomocy psychologicznoterapeutycznej. 2. Do zadań z zakresu świadczenia pomocy psychologicznoterapeutycznej należy świadczenie pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, nauczycielom i wychowawcom oraz innym osobom. 2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wykonywał zadania określone w l w ramach wyodrębnionej Pracowni Psychologiczno Terapeutycznej. 3 Statut Miejskiego O ś rodka Pomocy Spolecznej zostanie dostosowany do obowiązujących zmian organizacyjnych w terminie I miesiąca. 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Spolecznej. 2

3 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powołanie Pracowni wynika Z potrzeby zapewnienia w szerszym zakresie liii dotychczas opieki i pomocy dzieciom i młodzieiy, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom oraz innym osobom w zakresie terapii psychologicznej, logopedycznej i pedago gicznej. Pracownia będzie tei wspierać rodzinę i szkołę w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudllośc i wychowawczych, współpracować Z Komisjq Przeciwdziałallia Alkoholizmowi, Leka rzem Rodzinnym i Policją. Statuty gimnazjów Uchwałami nr 71 i 72 Rada Miasta zatwierdziła statuty dla gimnazjów w Puszczykowie. Obowiązują one od l wrześ n ia 1999 r. Sprawozdanie finansowe Rada u s ta liła zasadę i zakres sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze pólrocze J 999 roku. Ulica Brata Józefa Zapłaty Rada zm ien i ła nazwę ulicy (równoległej do ul. Wysokiej) w ten sposób, że peł na jej nazwa brzmi : Brata Józefa Zapłaty (Uchwała nr 74/99/ IlI). Oświadczenie Troje radnych, c złonków Klubu Radnych "M ni ejszość", zamieściło wiadomość w gazecie "Kurier Puszczykowski" (nr 2/3/99), że "radni członkowie Klubu "MniejszoJć" przekazują swoje diety na budowę sali widowiskowej parafii w PuszczykólVku. Za Klub Radnych "MniejszoJć" Kazimierz Banach". Uważam, że mam prawo i obowiązek publicznie ośw iad czyć, że radna pani Katarzyna Cichocka i radny pan Kazimierz Banach od stycznia 1999 roku żadnych diet nie otl"~ymują, ponieważ do dnia 4 wrze ś nia br. nie złożyli, wymaganych ustawowo, oświadczeń o swoim stanie m aj ątkowym. Ludwik Madej Przewodniczący Rady Miasta o Z ŻYCIA JvUAS'rA O Z ŻYCIA NUASTA 4) Z ŻYCIA NUASTA O Oczyszczalnia. czy z Komornikami? Dość często rozpowszechniane są w Puszczykowie wiadomości, najczęści ej dla nas anonimowe, o wielkich możliwościach korzystniejszego wybudowania oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej od przyjętego dwa lata temu przez Radę i Zarząd Miasta. Mówienie, bez konkretnych wyliczeń, że przyłączenie kanalizacji ze Starego i Dolnego Puszczykowa do Łęczycy byłoby dla Miasta korzystniejsze, jest czystą demagogią. Zarząd Miasta chcąc jeszcze raz udokumentować Mieszkańcom Puszczykowa, że przyjął maksymalnie korzystny sposób oczyszczania ścieków, poprosił Wójta Gminy Komorniki pana mgra Zdzisława Kopczyńskiego o przedstawienie kosztów, jakie nasze Miasto musiałoby ponieść przy ewentualnej wersji podłączenia się do oczyszczalni w Łęczycy. W dniu 26 lipca br. Zarząd Gminy Komorniki dostarczył Zarządowi Miasta Puszczykowa wyliczenia kosztów, opartych o maksymalnie możliwe obniżenia. Z przedstawionych w ofercie trzech wariantów jako najkorzystniejszy i realny zaproponowano nam wariant II. Zakłada on przepustowość oczyszczania ścieków w ilości m 3 na dobę. Przyjmując, że przewidywana ilo ś ć ścieków z czę śc i Starego i Dolnego Puszczykowa wyniosłaby 400 m 3 na dobę, to udział naszego Miasta w kosztach budowy oczysz- czalni w Łęczycy wyniósłby zł, czyli 5.685,93 zł za jeden metr sześcienny ścieków. Zarząd Gminy Komorniki zaproponował tak ż e, aby koszty partycypacji Puszczykowa w budowie oczyszczalni komornickiej nasze Miasto uis zczało w czterech ratalnych wpłatach. Pierwsza rata, w wysokości zł, płatna do dnia 31 grudnia 1999 roku oraz trzy raty po zł płatne kwartalnie do 30 września 2000 roku. Dodatkowym kosztem dla Puszczykowa byłyby koszty obsługi pożyczki, zaciągniętej przez Komorniki na budowę oczyszczalni, które wyniosłyby około zł. Płatne także w ratach do 2008 roku. Koszty bieżącej obsługi oczyszczalni w Łęczycy, wynikające m.in. z zatrudnienia, z zapotrzebowania na energię elektryczną i śro dki chemiczne, z konserwacji i amortyzacji wyniosłyby ok zł na rok. Przy optymalnym założeniu, że w ciągu doby oczyści się m 3 ścieków - koszt oczyszczenia jednego metra sześciennego na dobę będzie wynosił 3,62 zł. Wyliczone koszty nie obejmują kosztów przesyłania śc ieków, czyli utrzymywania sieci kanalizacyjnej. Gdyby okazało się, co nie jest nieprawdopodobne, że początkówo do oczyszczalni ścieków sp ływa łob y np. tylko 500 m 3, wtedy koszt za l m 3 wzrósłby o 100% i wyniósłby 7,22 zł. Dla uzasadnienia tego przypuszczenia należy przypomnieć, że mosińska oczyszczalnia ścieków uzy ska ła przepustowość 1000 m 3 na dobę dopiero w ci ąg u około dwóch lat, ale już w chwili rozruchu dostarczano do niej ok. 500 m 3 śc iekó w. A jakie koszty ponosi nasze Miasto przy realizowanej już rozbudowie mosińskiej oczyszczalni ścieków? Zarząd Miasta wielokrotnie przedstawiał te koszty przy różnorakich okazjach. Przypominamy więc, że nasze Miasto musi wyłożyć na mo s iń sko puszczykowską oczyszczalnię śc i e ków ok zł. Budowany przez nas blok oczyszczalni przeznaczony jest na 2000 m 2 na dobę, z czego m 3 może zagospodarzyć nasze Miasto. Po zosta łe 700 m 3 stanowi spłatę kosztów poniesionych przez Mosinę na budowę pierwszej części oczyszczalni. Wynika z tego, że koszt budowy drugiego bloku mosińskiej oczyszczalni dla oczyszczenia 1 m 3 ścieków na dobę wynosi 4.615,38 zł, czyli o 1.070,55 zł taniej niż w Łęczycy. Uwzględniając koszty obsługi, przesyłu i oczyszczania ścieków obecnie w mo s ińskiej oczyszczalni koszt oczyszczenia 1 m' wynosi 1,57 zł. D zięki staraniom Zarz ądu Miasta Puszczykowo otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kredyt, na preferencyjnych zasadach opl'ocentowania, w wysokości zł. Przy spłacie tego kredytu umorzenie mo że wynosić 10%. Natomiast z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi ska i Gospodarki Wodnej na Echo Puszczykowa 7/ 99 3

4 budowę drugiego bloku mosińskiej oczyszczalni ścieków uzyskaliśmy pożyczkę w wysokości zł. Pożyczka ta może być umorzona w następujący sposób: zł - umarzane do 50% oraz zł - umarzane do 30%. Łącznie więc otrzymaliśmy, w formie preferencyjnych pożyczek i kredytów, zł. Z własnych funduszy miejskich na oczyszczalnię ścieków musimy wygospodarzyć, do czasu zakończenia jej budowy zł. Praktycznie więc za sumę zł, wydaną w 1999 roku i w roku 2000, będziemy mieli do dyspozycji oczyszczalnię na m'. W Komornikach tylko za możliwość oczyszczania 400 m' musielibyśmy w ciągu roku wyłożyć zł. Na podkreślenie zasługuje też fakt, że do oczyszczalni mosińskiej od ponad pół roku podłączona jest sieć kanalizacyjna ze Szpitala "Puszczykowo ", którą codziennie płynie ponad 300 m 3 ścieków na dobę. Dzięki temu mogliśmy do tej oczyszczalni skierować część ścieków zagniłych przewożonych samochodami. Drugim ważnym atutem oczyszczalni mosińskiej jest fakt, że oczyszczalnia ta jest już po rozruchu technologicznym i uzyskuje tzw. efekt ekologiczny, czyli ścieki są oczyszczane w stopniu określonym przez stosowne normy. Często, szczególnie przy małej ilości ścieków w stosunku do wielkości oczyszczalni, efekt ekologiczny może być trudny do uzyskania, a często wręcz nieosiągalny. Jeśli oczyszczalnia nie osiągnie wymaganych norm ekologicznych, wtedy zarówno Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może nie umorzyć stosownej części pożyczki czy kredytu. Może wręcz zażądać od kredytobiorcy oddania z odsetkami pożyczonych pieniędzy. VVysokość kredytu W niektórych pismach podaje się wiadomość, że gmina Komorniki otrzymała 9,2 mln zł pożyczki na budowę oczyszczalni. Jest to prawda. Ale autorzy tekstu zapomnieli poinformować czytelnika o istotnym "szczególe", a mianowicie, że Naro- 4 dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela kredytu tylko do 50% kosztów realizowanej inwestycji. Jeżeli oczyszczalnia w Łęczycy ma kosztować zł, to kwota 9,2 mln zł stanowi prawie 50% kosztów inwestycji. Natomiast Puszczykowo otrzymało zł, co też stanowi prawie 50% kosztów budowy oczyszczalni ścieków, ponoszonych przez nasze Miasto, które wynoszą ok zł. Tak Wojewódzki jak i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie ocenił sposób oczyszczania ścieków przyjęty przez Zarząd Miasta Puszczykowa i przychylnie rozpatrzył przedkładane w tej kwestii wnioski. SZA T't OWT't I MIeSZKAŃCY PUSZCZYKOWA! Od pewnego czasu, dokładniej od wyboru Komisji Rady, a szczególnie od chwili odrzucenia przez Radę propozycji, wniesionej przez członków Klubu "Mniejszość", podniesienia diet prawie do 600 zł miesięcznie dla każdego radnego, niezależnie od tego, czy sesja odbyła się czy nie, rozpoczęły się nieustanne działania Kłubu "Mniejszość", mające na celu podważenie kompetencji Rady i Zarządu Miasta. Zarzuty dotyczą imiennie szczególnie Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu Miasta. Od lipca br. członkowie Klubu "Mniejszość" rozpoczęli, wraz z innymi osobami spoza Rady, wydawanie gazetki "Kurier Puszczykowski". Pomijam w tym miejscu sprawę łamania przez wydawców ustawy prawo prasowe i Statutu Miasta. W tejże gazecie anonimowo (autorzy znani redakcji) podaje się zafałszowane informacje m.in. o kanalizacji. Wykorzystywanie dla własnych celów politycznych trudnych dla Mieszkańców problemów finansowania kanalizacji to - moim zdaniem - ewidentne przejawy prywaty. Najbardziej nieodpowiedzialna i godząca w interes Miasta i jego Mieszkańców jest sugestia członków Klubu "Mniejszość", aby Puszczykowianie powstrzymali się na razie od podpisywania porozumień i od dokonywania jakichkolwiek dobrowolnych wpłat na kanalizację, zanim m.in. nie zostanie przyjęte rozwiązanie grawitacyjne odprowadzania ścieków wraz z wykorzystaniem oczyszczalni komornickiej. Dlatego z całą stanowczością protestuję przeciwko nadużywaniu przez członków Klubu " Mniejszość" statusu radnych w celu dezorganizacji pracy Rady i Zarządu Miasta. Ocenę postępowania członków Klubu "Mniejszość" pozostawiam Państwu, Mieszkańcom Puszczykowa. Proszę mi wybaczyć, że takie informacje zmuszony jestem Państwu przekazać, ale uważam, że Mieszkańcy, którzy wielokrotnie udowodnili, nierzadko ciężkimi wyrz.eczeniami, że załeży im na pomyślności naszego Miasta, powinni wiedzieć o próbach dezinformacji i siania niepewności wśród społeczeństwa. Ludwik Madej Przewodniczący Rady Miasta OIDPms IDAIROWIZlNl' OID DOCHOIDU K wota przeznaczona na budowę kanalizacji jako darowizna na cele "ochrony,! środowiska" i wpłacona w tym roku na Fundusz Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być odliczona od dochodu. Odliczana kwota nie możc przekraczać 10% dochodu, uzyskanego w roku Zaświadczenia o wielkości wpłaty na powyższy fundusz będą wydawane przez Urząd Miejski do 31 marca 2000 roku. Nie wiadomo jeszcze, czy w przyszłym roku będzie możliwość odliczenia darowizny na ochronę środowiska. Rozbudowa skrzyżowania w łęczycy Pod koniec poprzedniej kadencji Rady Miasta i Zarządu oddana została I do użytku odbudowana ul. Wczasowa, stanowiąca część drogi tranzytowej z Poznania przez Puszczykowo do Puszczykówka, Niwki i Rogalinka. Obecnie na tej drodze największym problemem komunikacyjnym jest skl'zyżowanie z droga nr 430 (szosa mosińska) w Łęczycy oraz skrzyżo wanie przy dworcu kolejowym w Puszczykowie. Z powyższych powodów Zarząd Miasta skierował wnioski do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu o przebudowę skrzyżowat'! ulic Puszczykowa z drogą nr 430, czyli tzw. szosą mosińską. Zarząd Miasta uważa za zasadne przebudowanie w pierwszej kolejności skrzyżowania w Łęczycy tak, by powstał tam trzeci pas dla samochodów kierujących się w ul. Poznańską, czyli w stronę dworca kolejowego w Pusz-

5 czykowie. W ten sposób samochody jadące w kierunku Mosiny będą miały wolny pas jezdny, podobnie jak samochody jadące w kierunku Poznania. Dla poprawienia drożności ulicy Wczasowej i Poznańskiej od dworca w kierunku Łęczycy zamierza się poszerzyć skrzyżowanie przy dworcu kolejowym w Puszczykowi e w ten sposób, aby powstał trzeci pas jezdny dla samochodów oczekujących na przejazd przez tory, szczególnie w wypadku zamkniętego ciągu komunikacyjnego. Badania natężenia ruchu przeprowadzone na skrzyżowaniu w Łęczycy i na skrzyżowaniu szosy mosińskiej z ul. Dworcową wykazały, że skrzyżowan i e w Łęczycy jest najbardziej newralgicznym i niebezpiecznym skrzyżowaniem w naszym mieście. Dzienna (godz ) średnia natężenia ruchu samochodów na godzinę przedstawia się następująco: Łącznie z Poznania do Mosiny i z Mosiny do Poznania przez krzyżówkę w Łęczycy przejeżdża 813 samochodów, samochody skręcające w Łęczycy w kierunku dworca PKP w Puszczykowie od dworca PKP w Puszczykowie do Poznania w Łęczycy przejeżdża Natężenie ruchu na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z drogą nr 430 (szosa mosińska): z Poznania do Mosiny i z Mosiny do Poznania łącznie 709 z Poznania do Puszczykowa ulicą Dworcową z Puszczykowa do Poznania od ul. Dworcowej Z przedstawionych liczb wynika, że znacznie więcej samochodów przejeżdża przez skrzyżowa ni e w Łęczycy, a szczególnie więcej samochodów skręca w kierunku miasta (do dworca kolejowego w Puszczykowie) oraz wyjeżdża z tego kierunku do Poznania niż na skrzyżowaniu z ul. Dworcową. Dzień Seniora w Puszczykowie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Miejski w Puszczykowie zo rganizował w czwartek 23 września uroczyste spotkanie dla swoich Członków. Okazją do miłego '~ pędzenia czasu w gronie Przyjaciół i Znajomych był, obchodzony co roku, Międzynarodowy Dzień Seniora. W sali konsumpcyjnej Szkoły Podstawowej nr I zebrało się ok. 120 osób. Pani Stefania Kawecka, Przewodnicząca puszczykowskiego Związku, powitała Członków i Gości informując o specyficznym akcencie tego spotkania, a mianowicie o wręczeniu Krzyży Zasługi Połskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dla Seniorów wśród seniorów. Krzyże, które wręczała Przewodnicząca Wojewódzkiego Związku, pani Stefania Firfas, otrzymali: pani Felicja Maria Szczepańska pani Maria Szabełska pan Witalis Ciszewski i pośmiertnie pan Jakub Walczak. Błogosławiony Brat Józef Za~łata CFCI (5.0i ) ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego W dniu 13 czerwca ł 999 r. Ojciec Święty dokonał beatyfikacji 108 Męczenników Kościoła w Polsce z okresu II wojny światowej. Wśród nich jest Brat Józef Zapłata ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Brat Józef urodził się w J erce koło Kościana dnia 5 marca 1904 roku. Po odbyciu sł użby wojskowej wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dnia 10 marca 1938 r. złożył wieczyste śluby zakonne. Pierwszą pracą bl. Brata Józefa Zapłaty była posługa w Kurii Arcybiskupiej i w Kancelarii Prymasa Polski - Augusta kard. Hlonda w Po- Echo Puszczykowa 7/ 99 Przy muzyce, serwowanej przez pana Krzysztofa Bobrowskiego, bawiono się do późnego wieczora. znaniu. Cechowała Go powaga i głębokie zrozumienie swego powołania zakonnego. W latach trzydziestych został przez Władze Zakonu skierowany do pracy we Lwowie, gdzie p e łnił sł u żbę zakrystianina w kościele św. Elżbiety i przełożonego domu zakonnego. Był także pewien czas Mistrzem Nowicjatu Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie. Dnia 3 paźd z iernika 1939 r. podczas rewizji domu ks. Arcybiskupa Poznańskiego Brat Józef zos t ał aresztowany przez gestapo i osadzony w Forcie VII. Stąd wywieziono Błogosławionego do Kazimierza Biskupiego, do więzienia w zaadoptowanym na ten cel klasztorze. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia ł 940 r. przewieziono Go do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam otrzymał numer obozowy W roku 1945, na kilka miesięcy przed wyzwoleniem obozu przez wojska alianckie, na apel dowództwa obozowego, dobrowolnie zgłosił się do pielęgnacji chorych na tyfus płamisty. Idąc na pewną śmierć wyraził następującą intencję: o szczęśłiwy powrót do Ojczyzny po wojnie ks. kardynała Augusta Hlonda - Prymasa Polski. Błogosławiony Brat Józef Zapłata zmarł 19 lutego 1945 r. w Dachau (2 mie s iące przed wyzwoleniem obozu), zaraziwszy s ię tyfusem od pielęgnowanych przez siebie więźniów. Ciało Jego spalono w krematorium w obozie koncentracyjnym w Dachau. Przez cały okres powojenny współwięźniowie - kapł a ni i zakonnicy. zwracali s ię do władz zakonnych Zgromadzenia Braci 5

6 Serca Jezusowego, aby zbierać materiały o życiu i męczeńskiej ś mierci Brata Józefa Zapłaty. W ich przeświadczeniu nasz Współbrat zasługiwał na chwałę ołtarzy. Współwięźniowie, bracia zakonni ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego i inne osoby piszą o bl. Bracie Józefie, że był zakonnikiem obowiązkowym, gorliwym, wymagającym od siebie i od innych. Wiernie zachowywał regułę i śluby zakonne, bardzo sumiennie spełniał obowiązki, był wzorem dla swoich Współbraci. W Domu Generalnym Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego została utworzona Izba Pamięci poświęcona bl. Bratu Józefowi Zapłacie. Zapraszamy serdecznie wszystkich Mieszkańców Puszczy kowa i Gości do odwiedzenia Klasztoru Braci "na górce" przy ul. Brata Józefa Zapłaty. W dniu 7 października br. o godz w kaplicy zakonnej Braci Serca Jezusowego zostanie odprawiona dziękczynna Msza ś w. pod przewodnictwem ks. abpa dra Juliusza Petza - Metropolity Poznańskiego wraz z zaproszonymi Go ś ćmi, jako wotum wdzięczności Sercu Jezusowemu za beatyfikację bł. Brata Józefa Zapłaty. Obecnie całe Zgromadzenie liczy 57 braci zakonnych oraz 12 nowicjuszy, którzy poprzez modlitwę, pracę i rekreację przygotowują się do złożenia ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Braci Serca Jezusowego wyróżnia specyficzny strój: czarny habit przepasany zielonym pasem i krzyżem schowanym pod habitem. Wewnętrznym charyzmatem naszej Rodziny Zakonnej jest duch wynagradzania Bożemu Sercu zniewag i grzechów całej ludzkości. Pracę swą spełniamy jako zakrystianie w katedrach, furtianie w seminariach duchownych i w kuriach biskupich, jako katecheci, organiści, pracownicy biurowi w wielu instytucjach w kraju i za granicą. Obecnie mamy ł 3 domów zakonnych w 10 miastach Polski i Europy. Przy Domu Macierzystym w Puszczykowie mieści się Ośrodek Powolaniowy im. bl. Brata Józefa Zapłaty. Przez cały rok przyjmujemy zgłaszających się kandydatów, którzy pragną pójść za głosem powołania. Kandydatów chcących wstąpić w nasze szeregi prosimy o kontakt: Bracia Serca Jezusowego, ul. Brata Józefa Zapłaty, Puszczykowo, tel.(0-61) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od I marca 1999 roku mieści się w "starej" Szkole Podstawowej nr l przy ul. Wysokiej 1. Ośrodek czynny jest: poniedziałek wtorek - piątek Telefony: lub Grupa Terapeutyczna Przy Punkcie Konsultacyjnym do spraw Alkoholizmu działa od kilku miesięcy zespół ludzi, mieszkańców Puszczykowa, którzy mają problemy związane z alkoholem. Jest to grupa, która świadomie i z własnego wyboru przychodzi na spotkania z panią Danutą, specjalistą od zapobiegania i leczenia choroby alkoholowej. Udział w takiej grupie terapeutycznej do niczego nie zobowiązuje. Można tutaj dużo zyskać, a niczego się nie traci. Uczestniczenie w tych spotkaniach jest dobrowolne i nieodpłatne. Zapewniona jest dyskrecja i szacunek dla problemów osobistych każdego człowieka. Grupa Terapeutyczna spotyka się w każdy poniedziałek o godzinie do w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Poznańskiej 36, na piętrze, pokój nr 16. PUNKT KONSULTACYJNY zmienił dzień z piątku na środę w godz urzędowania Hoffmann Łucja Joksz Roman Maciejewski Adam Urbaniak Michalina Anna Winiecka Krystyna Maria Falbierska Anna Krzysik Jan Mendel Prakseda Zbytniewski Bartłomiej Szlachciak Aleksandra Zachodni Kazimierz Christoph Dariusz Latanowicz Jerzy Bartkowiak Agnieszka Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze mojej kochanej Żony, Mamy, Babci i Teściowej ALEKSANDRY SZLACHCIAK serdeczne podziękowania składa Rodzina o EDUKACJ;.~ KUrfURA~ SPOR'f O EDUKACJ;.~ KUt'fUR;'~ SPORT O Przedszko\e na Niwce otwarte W dniu 4 października 1998 roku, na pustym placu przy ul. Ale oto w niespełna jedenaście miesięcy budynek przedszkola Niepodległości uroczyście wmurowany został kamień węgielny został oddany do użytku "pod klucz". Dzieci, które wtedy były pod nowe przedszkole dla Niwki. Sceptycy nie wierzyli, że świadkami poświęcenia i wmurowania aktu erekcyjnego. dziś już przyjęte wtedy terminy realizacji budowy mogą być dotrzymane. uczęszczają do tej placówki oświatowej. 6

7 Nieco historii Zamysł wybudowania przedszkola zrodził się przed ćwierć wieczem. Nigdy jednak nie stało sił, aby pomysł przekuć w rzeczywistość. W roku ł 997 inicjatorem nadania proponowanemu przedszkolu charakteru ściśle katolickiego była grupa mieszkańców, reprezentowana m.in. przez pana Adama Czartoryskiego i panią Zofię Skibińską. W uroczystości poświęcenia przedszkola wzięli udział przedstawiciele Zarządu: Piotr Bekas, Wojciech Ewicz, Janusz Szafarkiewicz i Burmistrz - Janusz Napiera/a. Poświęcenia dokonał ks. Marek Karczewski w asyście ks. Wojciecha Pieprzycy, proboszcza parafii w Puszczykowie, i Sióstr Elżbietanek. Główne wejście do przedszkola. Sytuacja demograficzna na Niwce wskazywała, że 60 miejsc w budynku przedszkola powinno zaspokoić potrzeby mieszkańców. Dlatego w takiej wielkości został zaprojektowany. Obecnie zgłoszonych jest 58 dzieci. Standard XXI wieku zachęca Rodziców do starań, aby dziecko swoje umieścić w tym przedszkolu. Dwa istniejące już przedszkola funkcjonują bez zmian. Echo Puszczykowa 7/ 99 Budowa przedszkoła w tak krótkim czasie zmniejszyła koszty realizacji projektu. Koszty każdej budowy znacznie wzrastają z biegiem miesięcy czy lat. I liczą się tu nie tylko ceny materiału, robocizny, inflacja, ale także możliwości wcześniejszego korzystania z obiektu. Obecnie Rodzice mają możliwość spokojnej pracy a dzieci korzystają z możliwości uczenia się i wychowywania w grupie itp. Boczne wejście. Widok od placu zabaw. Rozpoczęte przez Zarząd Miasta poprzedniej kadencji poszukiwania odpowiedniego lokalu nie dały rezultatów. Różne oferty lokalowe rozbijały się przede wszystkim o finanse (droga adaptacja) i lokalizację. Cały czas chodziło o stworzenie dogodnych warunków dla mieszkańców Niwki i części Puszczykówka. Zarząd Miasta zdecydował w końcu o wybudowaniu od podstaw przedszkola z nowoczesnym funkcjonalnym wyposażeniem i wymogami techniki budowlanej. Zrezygnowano jednak z nazwy "katolickie" uważając, że wszystkie dzieci mają prawo do korzystania z przedszkola, gdyż budowa finansowana była z budżetu miasta. Pozostano jednak przy koncepcji, aby ta placówka była kierowana przez siostry Zgromadzenia Św. Elżbiety. Dlaczego Siostry? Różne były przyczyny powierzenia Siostrom kierowania tym przedszkolem. Względy historyczne nie były bez znaczenia. Starsze pokolenie pamięta pracę sióstr w szpitalach (naj cięższe i najtrudniejsze oddziały) i w innych placówkach opiekuńczych, do których ludzie świeccy niechętnie się garnęli. Ważnym czynnikiem takiego wyboru były względy ekonomiczne. Oferta Sióstr była korzystniejsza dla budżetu Miasta. Niebagatelną rolę odegrał profesjonałizm i wykształcenie tych Sióstr, które będą sprawować funkcje kierownicze i wychowawcze w przedszkolu. Dyrektorką przedszkola jest siostra Jolanta, która przez wiele lat zajmowała się opieką i wychowaniem dzieci. Mamy nadzieję, że nowe przedszkole będzie dobrą wizytówką Puszczykowa i służyć będzie "maluchom" od 3 do 6 roku życia. Przedszkole jest własnością Miasta i działa na takich samych zasadach jak pozostałe dwa przedszkola w Puszczykowie. Adres: Przedszkole Nr 2 w Puszczykowie, ul. Niepodległości 14, Puszczykowo. Tel

8 Witaj Nowa 5zkoło! Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Gimnazjum nr 2, którego siedziba znajduje się w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie, odbyła się 1 września 1999 r. Uroczystość przebiegala w serdecznej, życz liwej oraz miłej atmosferze. Mlodzież klas pierwszych zapoznala s i ę z założeniami refonny systemu edukacji, dostosowanej do wymogów XXI wieku. O tych nowych zadaniach informowala Dyrektor Gimnazjum pani mgr inż. Irena Borowska. Nakreśliła piękne plany edukacji aż do roku Stwi e rdziła, że obecne gimnazja dają szansę młodzieży, by mogła w przyszłości łatwiej wybrać kierunek dalszego kształcenia. W tym trudnym okresie musimy zdać sobie sprawę, że głównym mottem refonny programów może s tać się wypowiedź : "Nie tylko wiedza się liczy, ale przede wszystkim umiejętnoścr " Na uroczysto ść rozpoczęcia roku sz kołnego przybyli Go śc ie, m.in. pan Ludwik Madej, Przewodniczący Rady Miasta oraz Rodzice. Bunnistrz Miasta dr Janusz Napierała w swoim przemówieniu życzył Młodzieży wielu sukcesów, Nauczycielom - inwe ncji twórczej, pomysłowości, aby mogli uczyć tego, co ważne i pożyteczne. Uczniowie: Natalia Bartczak, Anna Gierszewska, Marta Rochowiak, Anna Stanek, Marian Taraszkiewicz - pod opieką pani mgr Małgorzaty Stankiewicz - recyto wa ł i piękne wiersze i w imieniu Gimnazjalistów żegnali słonecze lato i niezapomniane wakacje. Następnie chór pod batutą pani mgr inż. Barbary Sroki i pani mgr B. Lange-Marskiej śp iewał melodyjne piosenki. J ednocześnie przypominano, że niebawem znów zabrzmi dzwonek... na przerwę. Natomiast uroczysta postawa Gimnazjalistów świadczy ł a o ich poważnym oraz rzetelnym stosunku do obowiązków szkolnych. Wszyscy zebrani trzymali kciuki, by uczniowie w zreformowanej szkole mogli sprostać nowym wymaganiom. Życzymy powodzenia i wielu sukcesów. opr. mgr Krystyna Wołuń Szmyt Roksana Śmigielski Przemysław Waczyński Piotr Wojkiewicz Ewa Wróblewski Andrzej Kłasa Ib. Wychowawca - inż. Barbara Sroka Dahlke Anna Dahlke Jacek Fasiecki Michał Filipiak Natalia Gawron Natalia Ginter Paula Grzanka Marcin Grzanka Mateusz Gyurkovich Elżbieta Karpińska Malwina Kasperski Adam Kawecki Maciej Krau I Katarzyna Krześlak Maria Klasa Ic. Wychowawca - Ł upiń ska Anna Magdziarek Rafał Michałowski Jakub Nowotna Małgorzata Poniński Jan Sassek Julita Sommerfeld Łukasz Stachowiak Mariusz Strzelczyk Katarzyna Szłapka Szymon Szułc Bogdan Śniatecki Jan Taraszkiewicz Marian Walczak Ewelina mgr Barbara Lopatowska Barcz Magdalena Bartczak Natalia Bartosiak Dawid Baum Bartosz Czy ż Maciej Giers7.ewska Anna Grześkowiak Paweł Magdziarek Damian Mrowińska Małgorzata Nowak Weronika Orywał Mateusz 8 Ostaniewicz Przemysław Piwowarczyk Tymoteusz Rochowiak Marta Rypińska Kamila Rzepka Małgorzata Skoracki Tomasz Skrzypczak Wojciech Stanek Anna Stołowska Marta Swarcewicz Magdalena Szczepaniak Klaudia Dolata Magdalena Golak Sebastian Graclik Agnieszka Grygier Damian Janiszewska Jagoda Jaworska Hanna Kardasz Kornel Kochanka Mariusz Kowalec Paula Kraśkiew icz I zabe ła Kunc Rafał Latuszek Damian Maciołek Karolina Madajczyk Maciej Myszkowski Franciszek Ochocka Katarzyna Palmowski Michał Rajewicz Joasia Sikorska Natalia Sopoćka Malwina Stefańska Martyna Szymański Maciej Tomczak Olga Wasiak Paweł Wielowiejska Agnieszka Wojtkowski Mariusz Podobnie uroczyste powitanie roku szkolnego miało miejsce w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Gimnazjum Nr 1 w Puszczykowie. Dyrektor Gimnazjum pani mgr Danuta Jaworska

9 powitała 58 uczniów, którzy uczyć się będą w dwóch klasach gimnazjalnych. Klasa la. Wychowawca - mgr Elżbieta Przybylska Balcerek Marta Bogucki Iwo Ciążyński Szymon Czajka Michał Dzikawska Anna 'Gawarzewska Agata Kardasz Grzegorz Kroiich Piotr Łakomy Krzysztof Malendowicz Dawid Malinowski Przemysław Niedzielski Adam Nowicka Monika Pawlicka Joanna Pawlicki Jakub Klasa Ib. Wychowawca - Poczta Nikodem Przyborski Piotr Rożek Łukasz Stelmachowski Maciej Stępie!l Monika Szmigiero Mateusz Szulakiewicz Anna Tomaszewska Dorota Trębacz Katarzyna Weinert Dawid WinkeI Mikołaj Wojciechowska Małgorzata Wojciechowska Olga Zielińska Julia mgr Dorota Pajszczyk Tak Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2, pani Małgorzata Szubert, jak i Zarząd Miasta od dawna świadomi byli, że sala gimnastyczna w tej szkołe nie spełnia swego zadania. Dopóki jednak Zarząd Miasta nie uzy ska ł potwierdzenia o przyznaniu kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gos podarki Wodnej na budowę oczyszczalni, dopóty nie można było zmieniać uchwały budżetowej i w konsekwencji odpowiedzial nie przystępować do modernizacji sali. Projekt rozbudowy i modernizacji obejmuje wydłużenie obiek tu o ponad 10 m oraz o jego podwyższenie o 3 m. Dotychczas sala miała powierzchnię 167 m' i 4 m wysokości, a po modernizacji będzie miała ok. 400 m' powierzchni i 7 m wysokości. W Szkole Podstawowej Nr 2 i w Gimnazjum Nr 2 płan lekcji przewiduje przeszło 100 godzin zajęć sportowych tygodniowo, czyli ok. 20 godzin dziennie. W starej sali realizacja tego planu była niemożłiw a. Natomiast rozbudowana i zmodernizowana sala pozwoli dzieciom młodszym ćwiczyć w dwóch grupach równo cześn i e i wykorzystywać salę w maksymalnym stopniu. Projekt modernizacji przewiduje także montaż specjalnej podłogi, przystosowanej tak do ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci i młodzieży, jak i do s potkań towarzyskich, zebrań, czy zabaw dla Mieszkańców Puszczykowa. PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ W 2000 roku. podczas uroczystych obchodów WieI kiego Jubileuszu parafia Wniebowzięcia NMP w Pusz czykowie organizuje pielgrzyrnkę do Ziemi Świętej w dniach od l do 8 marca Zaproszenie do udziału adresowane jest do każdego, kto chcialby pielgrzymować do Ziemi narodzin Jezusa Chrys tusa oraz Ziemi wielkich wydarzeń biblijnych. Zapisu na udział w tej pielgrzymce można dokonywać w Biurze Parafialnym od poniedziałku do piątku w godz i dodatkowo w środę od godz ł 9.30 osobiście lub telefonicznie: Można także sko rzystać z poczty elektronicznej pod adresem: augus Zapisy będą przyjmowane do 23 października 1999 r. (sobota) i tego dnia o godz w salce parafialnej odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne, na którym zostanie podany dokładny program oraz warunki udziału w pielgrzymce. Antkowiak Szymon Bober Beata Brzozowska Anna Buczko Dariusz Celler Katarzyna Cwojdzińska Magdalena Cychnerska Joanna Dutkowski Sławomir Gorzyńska Renata Gozdek Adrian Gronek Katarzyna Hadyniak Paulina Hetman Beata Idziak Darek Echo Puszczykowa 7/ 99 Kaczmarek Krzysztof Kempińska Magdalena Katynia Klaudia Leśna Magdalena Nowak Magdalena Piwańska Michałina Postrzelany Patrycja Rajczak Krzysztof Ratajczak Dawid Ratajczak Marzena Roszyk Krzysztof Skowrońska Joanna Skrzypczak Łukasz Tomczak Łukasz Wesołowska Dorota " OBLICZE STAROŚCI" Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu organizuje konkurs fotograficzny "Oblicze starości". Dowolną ilość prac należy nadsyłać do 12 października 1999 roku pod adresem: Biblioteka Raczyńskich, ul. Wroniecka 15, PoznaJl, tel Konkurs skierowany jest do ludzi młodych, Technika zdjęć dowolna, format: kolorowe najmniej 15x21 ; czarno białe: 18x24 cm.' Nagrody: 500 zł ; 300 zł; 200 ił Szczegółowe informacje zawarte są w karcie zgłoszenia. Karty zg ło szenia można odbierać w Miejskiej Bibliotece Publicz nej w Puszczykowie w godzinach otwarcia lub we Filii biblioteki w Szpitalu "Puszczykowo' '. 9

10 Drzewa tet cz"'i~... Komisja Porządku i Ochrony Środowiska Rady Miasta apeluje do wszystkich rozwieszających różnego rodzaju plakaty i ogłoszenia - aby nie przybijali ich do drzew. Drzewa też żyją, czują i cierpią. W najbliższym czasie Zarząd Miasta przygotuje dodatkowe tablice ogłoszeniowe, które będą ustawione w najbardziej uczęszczanych rejonach Miasta. Dziękujemy wszystkim Polski Biuletyn SŁOWO YU POLONII, wydawany w Belgradzie (Jugosławia) przez grupę Polaków, w specjalnym numerze z l wrzesnia 1999 roku zamieszcza podziękowania od uciekinierów z Jugoslawii, którzy w czasie tragicznych wydarzeń w tym kraju prlebywali w internacie Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie. Wśród licznych sponsorów i ludzi dobrej woli Biuletyn belgradzki wymienia Darczyńców i Sponsorów z Puszczykowa: POLROKO, LAFOT, CUKIERNIA - J. Kostusiak, ANAJ - wytwórnia lodów, URZĄD MIETSKI i MUZEUM A. Fiedlera. Choć już minęło wiele dni i tygodni od naszego powrotu Z Polski, wspomnienia, już odlegle, tłoczą się do pióra. Myślę, że chwile, które przeiyliśmy, zostały na zawsze zapisane w sercu i duszy. Mamy wiele miłych i ciekawych wspomnień. Jest również sporo smutnych - pisze uczestniczka tej niecodziennej tułaczki po obcej ziemi w drodze do umiłowanej Ojczyzny. ZAWODY SPORTOWE W dniach 4-5 września 1999 w Powidzu odbyły się IV Mistrzostwa Puszczykowa w windsurfingu. Do zawodów przystąpiło 21 osób. W konkurencji "chłopców" starszych startowało 9 panów, a w konkurencji młodzieży - I O osób Imprezę wspomogli sponsorzy - firma Glaxo We licom e, Bayer, Sergio Tacchirnii, Apteka "W Starym Domu", ELM Project Studio a także państwo Derowie i Sperczyńscy. Dzięki temu wszyscy startujący zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi za co serdeczne podziękowania na zakończenie IV Mistrzostw złożył prezes Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego Lechosław Janaszek. Książka "a dłuyie wiecliii"y Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wysoka 1 (obok Szkoły Podstawowej nr I) czynna jest: - poniedziałek, środa, piątek wtorek, czwartek Telefon: Filia Biblioteki, mieszcząca się w budynku Szpitala "Puszczykowo' " ul. Kraszewskiego 11 czynna jest: - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek środa Telefon: W kwietniu 1985 roku Polska podpisała wytyczne Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie ochrony konsumenta. Do najważniejszych zadań polityki konsumenckiej zalicza się: 1. Ochronę przed produktami i usługami niebezpiecznymi dla zdrowia i życia. Niezbędne informacje o bezpieczeństwie produktu muszą być zamieszczone na opakowaniu. 2. Do stępność skutecznego systemu załatwiania reklamacji i skarg. 3. Przygotowanie programów edukacyjnych i informacyjnych. 4. Ochronę naturalnego środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem uż.ytkowania chemikaliów wpływających bezpo-. średnio na zdrowie człowieka. 5. Współpracę międzynarodową np. w zakresie informacji o wycofaniu produktów z obrotu. W lipcu Samorząd Powiatowy powołał rzecznika ochrony konsumentów - pana mgra Marka Jańczyka. Wszelkie informacje: Poznań, ul. Kozia 8, tel RADA SPOŁECZNA Rada Powiatu Poznańskiego w dniu 26 maja 1999 rokuj powołała Radę Społeczną przy Wielospecjalistycznym Szpitalu "PUSZCZYKOWO" s.p.z.o.z. Rada jest organem inicjującym i opiniodawczym oraz doradczym kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Członkami Rady są przedstawiciele wyłonieni prlez Radę Powiatu oraz z mianowania przedstawiciel Wojewody. Sklad Rady: Zbigniew Andrusiak - czlonek Komisji Zdrowia Publicznego i Polityki Spolecznej Marek Bigosiński - czlonek Zarządu Powiatu Poznańskiego Ewa Budzyńska - czlonek Komisji Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej Lidia Dudziak - przedstawiciel PKP Jan Kałuziński - Bunnistrz Mosiny Andrzej Laskowski - członek Komisji Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej Janusz Napierała - Burmistrz Puszczykowa Marek Nowakowski - Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego Leszek Praczyk - członek Komisji Zdrowia Publicznego i Polityki I Spolecznej Bogusław Slawicz - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Marian Szymański - radny Gabriela Ozorowska - przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego Zakład ViallnosłYki LaboratoO'jnej WieloSl.ecialisłYcznello Szpitala ()USZCZTh()W() S()Z()Z. ul. I'\ł'aszewskiello 11 zaprasza do korzystania z usług laboratoryjnych, także we wszystkie soboty począwszy od r. w godzinach od 7.30 do W soboty realizujemy pilne skierowania od lekarzy rodzinnych, a takż.e wykonujemy badania odpłatne w pelnym zakresie m.in. badanie poziomu hormonów tarczycy, hormonów płciowych, PSA, cholesterolu wraz z frakcjami i inne. UWAGA! Możliwość odplatnego, ekspresowego oznaczenia grupy krwi z wpisem do dowodu osobistego w tym samym dniu. Informacja telefoniczna: ; ;

11 POLICJA OSTRZEGA Szanowni Państwo NIGDY POLICJA NIE BYŁA ANI NIE JEST W STANIE RADZIĆ SOBIE SAMA ze zwalczaniem przestępczości. Jest potrzebna przy tym pomoc obywateli, organizacji spolecznych i lokalnych samorządów. Pomoc dla policji leży w interesie nas wszystkich. Każdy z nas niezależnie od wykonywanego zawodu, płci czy wieku, może stać się ofiarą przestępstwa! UWAŻAJ NA SIEBIE! BĄDŹ PRZEZORNY! ZASTOSUJ SIĘ DO NASZYCH RAD! W tej sytuacji przedstawimy kilka typowych zachowań przestępców, z jakimi możecie Państwo się spotkać. l. Do starszej osoby na ulicy podchodzi miody czlowiek i oferuje swą pomoc w niesieniu zakupów. Najczęściej kończy się to: a) kradzieżą torby z zakupami b) zaniesieniem bagażu do drzwi mieszkania i kradzieżą pieni ędzy c) dokonaniem kradzieży w mieszkaniu po wpuszczeniu udzielającego pomocy do waętrza 2. Do mieszkania starszej osoby przychodzi najczęściej kobieta pod jednym z niżej wymienionych pretekstów: a) zasłabła i chce się napić wody b) chce przekazać informacje dla sąsiadów (bardzo pilne) c) oferuje do sprzedaży towar (dywany, obrusy, ręczniki, firany) d) jest w ciąży i chce skorzystać z telefonu. Po wpuszczeniu do mieszkania drzwi wejściowe pozostają otwarte. W trakcie rozmowy do mieszkania wchodzi druga osoba, która przeszukuje mieszkanie i okrada je. Zdarzenie takie mialo miejsce w Puszczykowie w dniu r. godz do Skradziono z mieszkania zl. 3. Do starszej osoby przychodzi jedna lub dwie kobiety przedstawiające się za pracowników Opieki Spolecznej lub ZUS-u. Mówią, że chcą tej osobie wyplacić należne pieniądze. Podają jej banknot o najwyższym nominale i proszą o wydanie reszty - banknot ten to najczę ś ciej 100 lub 200 zl czyli dużo więcej niż zwykle trzyma się w portfelu. Właścicielka mieszkania ucieszona naglym przypływem gotówki idzie do miejsca, gdzie przechowuje swoje oszczędności. W tym momencie może nast ąpić celowo wy wolane zamieszanie, w trakcie którego następuje kradzież biżuterii i pieniędzy. Obie kobiety po ś piesznie opuszczają mieszkanie tłumac ząc ten fakt licznymi obowiązkami i wizytami. Należy dodać, że w każdym przypadku zaistnienia opisanych sytuacji przybyle osoby są dobrze zorientowane, gdzie kto mieszka i kogo w danej chwili nie ma. Dlatego ich historyjki i rozmowy są wiarygodne. W tych sytuacjach należy: sprawdzić dokładnie legitymację danej osoby, czy dane są zgodne z wypowiedzią osoby odwiedzającej, wskazane jest aby tych osób nie wpuszczać do mieszkania lub popro s ić o obecność sąsiadów lub powiadomić Komisariat Policji. Z uwagi na fakt, że bardzo dużo mieszkańców naszego Miasta pracuje w Poznaniu oraz z licznymi kradzieżami kieszonkowymi i kradzieżami z samochodów przedstawimy kilka typowych sytuacji w jakich działają przestępcy, celem poinformowania Pań s twa jak uchronić się od tego typu przestępstw. Echo Puszczykowa 7/ 99 KRADZIEŻE kieszonkowe a) podczas wsiadania do środków komunikacji miejskiej lub do pociąg u, przestępcy najczęściej działający w grupie tworz ą tzw. sztuczny tłok, w trakcie którego kradną zawartość torebki lub bagaż, b) w tramwaju, autobusie, pociągu w obiekcie handlowym lub gastronomicznym przestępcy odwracają uwagę wytypowanej ofiary przepychając się i dokonują kradzieży. Po dokonanej kradzieży tzw. robotnik natychmiast podaje skradziony portfel wspólnikowi, który nie zwracając na siebie uwagi odchodzi z miejsca przestępstwa, zabiera pieniądze, czeki, dokumenty, karty kredytowe a portfel wyrzuca. Nawet jeśli "robotnik" zostanie zatrzymany przez pokrzywdzonego lub świadków, często przy sobie nie posiada portfela względnie upuszcza go na z iemię. Jeśli ktokolwiek decyduje się na zatrzymanie sprawcy winien chwycić go za ręce od tylu, aby nie mógl upuścić na ziemię skradzionego portfela, który - jeśli nie poda wspólnikowi - ukrywa zazwyczaj pod swoją pachą, co w razie zagrożenia dla zlodzieja pozwala szybko pozbyć się dowodu rzeczowego. Aby uchronić się przed zlodziejami dzialającymi w opisanych sytuacjach, nie nale ży nosić przy sobie pieniędzy w jednym miejscu. Gotówkę można rozłożyć do kilku kieszeni. Dowód osobisty i czeki również nosimy w różnych kieszeniach. Sprawca kradnąc dokument tożsamości i czeki może spowodować znaczny debet na naszym koncie zanim dokonamy zastrzeżenia konta. Najlepiej nosić przy sobie jeden czek z wpisanym swoim nazwiskiem jako osoby realizującej. Przestępcy dysponujący czekiem in blanco mogą wpisać nazwisko dowolnej osoby, podrobić nasz podpis i pobrać pieniądze. KRADZIEŻE z samochodów W ostatnim czasie przestępcy stosują metodę kradzieży na tzw. kolo. Przebijają oponę w samochodzie, następnie pod pozorem pomocy przy naprawie uszkodzenia lub wykorzystując moment wymiany kola i nie zamknięte drzwi pojazdu, kradną z wnę trza wartościowe przedmioty, szczególnie saszetki z dokumentami i pieniędzmi. Zdarzają się też przypadki, iż sprawcy otwierają drzwi samochodu stojącego w korku i za bierają z siedzenia pozostawione tam wartościowe przedmioty. Aby się uchronić od tego, na czas naprawy pojazdu (wymiany kola) zamykamy wszystkie drzwi pojazdu, nie pozostawiamy w samochodzie wartościowych przedmiotów znajdujących się w widocznym miejscu. Zwracam się z apelem do Państwa: Nie starajmy się na wlasne życzenie stawać się ofiarami niejednokrotnie bardzo prymitywnych przestępców, którzy pozbawieni są wszelkich zasad moralnych i żerują na krzywdzie ludzkiej. Wszelkie infonnacje proszę przekazywać do Komisariatu Policji w Puszczykowie, ul. Poznańska 74, tel lub pisemnie. Za pomoc z góry dziękuję. Komendant Komisariatu Puszczykowo asp. sztab. Tadeusz Andraszyk Policja Komenda Policji w Poznaniu: Komisariat Policji w Puszczykowie: tel. komórkowy: Straż Miejska: tel. komórkowy:

ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH

ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Październik 2012 nr 10 (247) ISSN 1231-8493 ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH str. 18 Wprowadzenie relikwii błogosławionego str. 2 Jana Pawła II Wywiad z Piotrem

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Styczeń 2014 nr 1 (260) www.puszczykowo.pl Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 Sportowcy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY Nr 6 (51) październik 2005 ISNN 1509-1171 nakład 1500 egz. Orzysz (egzemplarz bezpłatny) str. 2 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) Burmistrz Orzysza

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TV. Nasz nowy biskup

PROGRAM TV. Nasz nowy biskup To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e-mail:zycie@nasielsk.pl www.zycie.nasielsk.pl W NUMERZE: Nasi ludzie Rada Powiatu o ubiegłorocznym budżecie str. 3 str. 3 POLICJA POSZUKUJE Ulg

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006. Święta z Paczką

Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006. Święta z Paczką 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Święta z Paczką Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku wszystkim Mieszkańcom Sochaczewa pragniemy

Bardziej szczegółowo

WODKOM POSPRZĄTA MINISTER W SPRAWIE SŁUPÓW CZY BĘDĄ PODWYŻKI? Wywiad z prezesem spółki Włodzimierzem Matuszakiem. Decyzja po myśli PSE

WODKOM POSPRZĄTA MINISTER W SPRAWIE SŁUPÓW CZY BĘDĄ PODWYŻKI? Wywiad z prezesem spółki Włodzimierzem Matuszakiem. Decyzja po myśli PSE DWUTYGODNIK * ROK XX * 23 MARCA 2007 * NR 6 (266) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ WODKOM POSPRZĄTA Wywiad z prezesem spółki Włodzimierzem Matuszakiem Fot. ŁG - Pierwszy dzień wiosny w SP nr 1 MINISTER

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe Nobel w Bieruniu? str. 2 Konsultacje str. 3 Stypendia sportowe str. 12 5 LUTY 2006 Nr 03/2006 cena 1,00 zł (201) ELEKTRONICZNY URZĄD W Urzędzie Miejskim od roku trwały prace przygotowawcze do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

KROBIA. Gostyń, ul. Hutnika 14 Tel. 65 575 10 90 SKŁADOWISKO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH w Pogorzeli?

KROBIA. Gostyń, ul. Hutnika 14 Tel. 65 575 10 90 SKŁADOWISKO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH w Pogorzeli? Budowa kopalni coraz bardziej realna? KROBIA Minister zatwierdził wniosek PAK Górnictwo o poszerzenie złoża Oczkowice o zasoby węgla brunatnego, oznaczone do tej pory jako złoże Poniec - Krobia. Co to

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE. Maria Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej

SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE. Maria Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej ROK XXI NR 7 (215) LISTOPAD 2012 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł W numerze... SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE Dyrektor, Rada Pedagogiczna, uczniowie oraz cała społeczność wsi Tworkowa składa na ręce Burmistrza

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Druk: DTL tel: 033/810 60 38 Projekt okładki-adam Borkowski

Druk: DTL tel: 033/810 60 38 Projekt okładki-adam Borkowski DZIEŃ KOBIET 15. sesja Rady Gminy Osiek Odbyła się 9 marca o godz. 15.00 w sali ślubów Urzędu Gminy. Po powitaniu zaproszonych gości przez przewodniczącego Jerzego Czernego i stwierdzeniu prawomocności

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo