INFORMATOR RADY I ZARZADU MIASTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR RADY I ZARZADU MIASTA"

Transkrypt

1 INFORMATOR RADY I ZARZADU MIASTA NRJ (93) I Komunikat Zarządu Miasta Zarząd Miasta Puszczykowa informuje, że 20 października br. odbędzie się przetarg na sprzedaż działek położonych na terenie Puszczykówka i Niwki.. Osoby zainteresowane przetargiem mogą zapoznać się z wykazem działek wywieszonym na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4 lub uzyskać informacje w budynku Urzędu Miejskiego, pokój nr 2. Telefon/fax: ()ał() zenie Zarząd Miasta Puszczykowa podaje do publicznej wiadomości, że na kolejnej sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się w październiku br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowi e, zostanie pnedstawiony do uchwalenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego - obejmującego północną. zęść ("A") rejonu ulic: Gliniana - Stroma. Przewodniczący Zarządu dr inż. Janusz Napierała PtAC~ P1?ACOWlV RÓW SA M01?ZA, fjowrch W poprzednim numerze "Echa Puszczy kowa" opublikowaliśmy dane dotyczące średnich wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Jednak Klub Radnych "Mniejszość" w dalszym ciągu rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o wysokości tych zarobków. Dlatego potwierdzamy, że podana w "Echu Puszczykowa" kwota zł jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto pracowników Urzędu Miejskiego w Puszczykowi e jest prawdziwa. Wynika ona z poniesionych przez Urząd Miasta na wynagrodzenia wydatków oraz liczby zatrudnionych w Urzędzie Miejskim pracowników, w tym Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Skarbnika Miasta. W kwocie tej nie podano jedynie wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród tzw.,,13", które w przeliczeniu na jednego pracowika wynosi miesięcznie 81 zł netto. Rada Miasta Uchwały podjęte przez Radę Miasta na sesji w dniu 27 września br. zaprezentujemy w następnym numerze "Echa Puszczykowa". Dotyczą one m.in. zmiany budżetu i nowelizacji Statutu Miasta. Oferta l't ac\j Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oczekuje na oferty osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć w Pracowni Terapeutyczno-Psychologicznej. Wniosek powinien zawierać opis kariery zawodowej i kwalifikacji (wykształcenie - wymagana specjalność: psycholog, terapeuta z uprawnieniami logopedy. Informacje - tel FUNDUSZ SOCJALNY Fundusz socjalny dla Nauczycieli będzie wypłacany dnia 12 października 1999 roku (wtorek) od godziny w sek retariacie Szkoly Podstawowej nr I w Puszczykowie. WALNE ZGROMADZENIE PTS Zarząd Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego zawiadamia członków PTS, że walne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie członków PTS odbędzie się 21 października 1999 roku o godz w sali Klubu Seniora przy ul. Wysokiej I. Prezes Lechosław Janaszek KllŁll ~F1ZVJAOIót [llieoi Puszczykowskie Koło Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski wznawia po wakacjach swoje spotkania. Najbliższe spotkanie odbędzie się 12 października o godz jak zwykle w gościnnym Klubie Seniora. Janina Kozeńska Warianty partycypacji w kosztach budowy kanalizacji Puszczykowa Po wakacyjnej przerwie jeszcze raz podajemy warianty partycypacji w kosztach budowy kanalizacji, zaproponowane przez Zarząd Miasta: zł - płatne jednorazowo lub w ratach do końca 1999 roku. W tym wariancie Miasto wykona kanalizację wraz ze studzienką rewizyjną i przyłączem do budynku na odległość do 25 mb zł - płatne jednorazowo lub w ratach do końca 1999 roku. Miasto wykona rurociąg sanitarny do granicy działki. Właściciel nieruchomości może zlecić wykonanie studzienki rewizyjnej oraz rurociągu od studzienki do budynku Miastu, dowolnej firmie lub wykonać sam zł - wpłaty w ratach miesięcznych po 100 zł lub 50 zł każda rata, począwszy od dnia podpisania umowy. Miasto wykona rurociąg do granicy działki. Wykonanie studzienki i pnyłącza - jak w wariancie 2. W wypadku, gdy właściciele nieruchomości zdecydują się na wspólne wykonanie kanalizacji z jedną studzienką i dwoma przyłączami do domów (np. "bliźniaki' '), wtedy wysokość partycypacji w kosztach budowy kanalizacji jest następująca: W numerze m.in.: Komunikaty Zarządu Kanalizacja Warianty opłat Czy z Komornikami? Ulgi din Emerytów Uchwały Rady Budowa skrzyżowa ń Seniorzy Bracia z "Górki" Nowe przedszkole Gimnazja Remont sali gimnastycznej Konkursy Sport Reklamy

2 zł ( ) - płatne w ratach miesięcznych do końca 1999 roku. Miasto wykona rurociąg do granicy działek. Wykonanie studzienki i przyłącza do domów - jak w wariancie zł ( ) - płatne w ratach miesięcznych - jak w wariancie 3. Porozumienia dotyczące powyższych kosztów partycypacji w budowie kanalizacji będą zawierane do końca 1999 roku. Od roku 2000 zmienią się koszty partycypacji w związku z inflacją, podwyżką cen materiałów i robocizny. Umowy z przedsiębiorstwami i firmami są zawierane na osobnych warunkach. Koszty partycypacji tych jednostek gospodarczych zależą od ilości produkowanych ścieków i liczby zatrudnionych osób. Ulgi W opłatach za kanalizację Zarząd Miasta na ostatnim posiedzeniu określił zasady częściowego zwalniania od opłat w partycypacji budowy sieci kanalizacyjnej przede wszystkim rencistów i emerytów, zwłaszcza mieszkających samotnie. Każdy wniosek, składany do Zarządu Miasta, będzie rozpatrywany indywidualnie, zgodnie z ogólnymi kryteriami przyjętymi przy udzielaniu zasiłków społecznych, czyli m.in. w zależności od dochodu najedną osobę mieszkającą we wspólnym gospodarstwie domowym.. Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie przygotuje udokumentowane materiały, na podstawie których Zarząd Miasta będzie mógł udzielić zniżki maksymalnie do 50% kosztów partycypacji w budowie sieci kanalizacyjnej miasta. Jeśli osoba, która uzyskała zniżkę, sprzeda swoją posiadłość lub przekaże innej osobie w ciągu trzech lat od podpisania porozumienia z Zarządem Miasta w sprawie kanalizacji, wtedy nowy właściciel musi uregulow ać całą należność z tytułu udziału w kosztach kanalizacji sanitarnej. Zarząd Miasta uprzejmie prosi o składanie wniosków w powyższej sprawie.. aby jeszcze w tym roku można było je załatwić. o RADA j\j\łasta C RADA RADA j\juasta O W dniu 6 września 1999 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Miasta. Podjęte uchwały prezentujemy poniżej. Rura wodociągowa Uchwała nr 63/99/ III dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy rurociągu wodociągowego w Puszczykowie o długości około 1200 m. Plan zagospodarowania Uchwały nr 64-67/99/ III dotyczą utrzymania w mocy decyzji Rady Miasta o wielkości działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Dotychczas obowiązują wielkości m 2 1ub m 2 w zależności od rejonu Puszczykowa. Nabycie nieruchomości Rada wyrazi la zgodę na nabycie na wlasność Miasta nieruchomości gruntowej w Puszczykowie (1.200 m 2 ), sta nowiącej drog ę przeznaczoną dla nowo zabudowujących się działek. (Uchwała nr 68/99 III). Wielkość działek Uchwała nr 69/99/1II Rady Miasta w Puszczykowie z dnia r. w sprawie zmiany uchwały nr 7/92 Rady Miasta Puszczykowa z r. w sprawie wielkości działek na terenie miasta Puszczykowa. Na podstawie art. 40 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa morządz ie gminnym (Dz. U r. nr 13, poz. 74 ze zm.) Rada Miasta w Puszczykowie uchwala, co następuje: I Zmienia się uchwałę nr 7/92 z r. w sprawie wielkości działek na terenie miasta Puszczykowa, a zmienioną uchwałą nr 29/92 Rady Miasta Puszczykowa z r., oraz uchwał ą nr 68/95/" Rady Miasta Puszczykowa z r. w ten sposób, że 2 otrzymuje brzmienie: W szczególnych przypadkach Rada Miasta może wyrazić zgodę na odstępstwo od uregulowań niniejszej uchwaly po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju, Ładu Przestrzennego, Urbanistyki i Architektury oraz Komisji Porządku i Ochrony Środowiska. 2 Wykonanie u c hwały powierza się ZarLądowi Miasta. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszen i a na tablicy ogloszeń UrLędu Miejskiego oraz podlega opublikowaniu w "Echu Puszczykowa". W lichwale tej zmienia się tylko /la zwy Komisji, które op iniują wnioski o ods tępstwie od IIsta/ollych wielkości dzialek /la terenie miasta, czyli l.200 m' oraz m' d/a obszarów gra/liczących Z WPN. Pomoc psychologiczno-terapeutyczna Uchwała nr 70/99/1I1 Rady Miasta Puszczykowa z dnia r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Puszczykowie zadań z zakresu świadczenia pomocy psychologiczno-terapeutycznej. Na podstawie art. 10 ust. I pkt4 oraz art. 46 ust 3 ustawy z dni a 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 64, poz. I 414 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samofz<\dzie gminnym (tj. Dz. U r. nr 13, poz. 74 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje: I I. Powierza się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej wykonywanie zadań z zakresu świadczenia pomocy psychologicznoterapeutycznej. 2. Do zadań z zakresu świadczenia pomocy psychologicznoterapeutycznej należy świadczenie pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, nauczycielom i wychowawcom oraz innym osobom. 2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wykonywał zadania określone w l w ramach wyodrębnionej Pracowni Psychologiczno Terapeutycznej. 3 Statut Miejskiego O ś rodka Pomocy Spolecznej zostanie dostosowany do obowiązujących zmian organizacyjnych w terminie I miesiąca. 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Spolecznej. 2

3 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powołanie Pracowni wynika Z potrzeby zapewnienia w szerszym zakresie liii dotychczas opieki i pomocy dzieciom i młodzieiy, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom oraz innym osobom w zakresie terapii psychologicznej, logopedycznej i pedago gicznej. Pracownia będzie tei wspierać rodzinę i szkołę w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudllośc i wychowawczych, współpracować Z Komisjq Przeciwdziałallia Alkoholizmowi, Leka rzem Rodzinnym i Policją. Statuty gimnazjów Uchwałami nr 71 i 72 Rada Miasta zatwierdziła statuty dla gimnazjów w Puszczykowie. Obowiązują one od l wrześ n ia 1999 r. Sprawozdanie finansowe Rada u s ta liła zasadę i zakres sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze pólrocze J 999 roku. Ulica Brata Józefa Zapłaty Rada zm ien i ła nazwę ulicy (równoległej do ul. Wysokiej) w ten sposób, że peł na jej nazwa brzmi : Brata Józefa Zapłaty (Uchwała nr 74/99/ IlI). Oświadczenie Troje radnych, c złonków Klubu Radnych "M ni ejszość", zamieściło wiadomość w gazecie "Kurier Puszczykowski" (nr 2/3/99), że "radni członkowie Klubu "MniejszoJć" przekazują swoje diety na budowę sali widowiskowej parafii w PuszczykólVku. Za Klub Radnych "MniejszoJć" Kazimierz Banach". Uważam, że mam prawo i obowiązek publicznie ośw iad czyć, że radna pani Katarzyna Cichocka i radny pan Kazimierz Banach od stycznia 1999 roku żadnych diet nie otl"~ymują, ponieważ do dnia 4 wrze ś nia br. nie złożyli, wymaganych ustawowo, oświadczeń o swoim stanie m aj ątkowym. Ludwik Madej Przewodniczący Rady Miasta o Z ŻYCIA JvUAS'rA O Z ŻYCIA NUASTA 4) Z ŻYCIA NUASTA O Oczyszczalnia. czy z Komornikami? Dość często rozpowszechniane są w Puszczykowie wiadomości, najczęści ej dla nas anonimowe, o wielkich możliwościach korzystniejszego wybudowania oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej od przyjętego dwa lata temu przez Radę i Zarząd Miasta. Mówienie, bez konkretnych wyliczeń, że przyłączenie kanalizacji ze Starego i Dolnego Puszczykowa do Łęczycy byłoby dla Miasta korzystniejsze, jest czystą demagogią. Zarząd Miasta chcąc jeszcze raz udokumentować Mieszkańcom Puszczykowa, że przyjął maksymalnie korzystny sposób oczyszczania ścieków, poprosił Wójta Gminy Komorniki pana mgra Zdzisława Kopczyńskiego o przedstawienie kosztów, jakie nasze Miasto musiałoby ponieść przy ewentualnej wersji podłączenia się do oczyszczalni w Łęczycy. W dniu 26 lipca br. Zarząd Gminy Komorniki dostarczył Zarządowi Miasta Puszczykowa wyliczenia kosztów, opartych o maksymalnie możliwe obniżenia. Z przedstawionych w ofercie trzech wariantów jako najkorzystniejszy i realny zaproponowano nam wariant II. Zakłada on przepustowość oczyszczania ścieków w ilości m 3 na dobę. Przyjmując, że przewidywana ilo ś ć ścieków z czę śc i Starego i Dolnego Puszczykowa wyniosłaby 400 m 3 na dobę, to udział naszego Miasta w kosztach budowy oczysz- czalni w Łęczycy wyniósłby zł, czyli 5.685,93 zł za jeden metr sześcienny ścieków. Zarząd Gminy Komorniki zaproponował tak ż e, aby koszty partycypacji Puszczykowa w budowie oczyszczalni komornickiej nasze Miasto uis zczało w czterech ratalnych wpłatach. Pierwsza rata, w wysokości zł, płatna do dnia 31 grudnia 1999 roku oraz trzy raty po zł płatne kwartalnie do 30 września 2000 roku. Dodatkowym kosztem dla Puszczykowa byłyby koszty obsługi pożyczki, zaciągniętej przez Komorniki na budowę oczyszczalni, które wyniosłyby około zł. Płatne także w ratach do 2008 roku. Koszty bieżącej obsługi oczyszczalni w Łęczycy, wynikające m.in. z zatrudnienia, z zapotrzebowania na energię elektryczną i śro dki chemiczne, z konserwacji i amortyzacji wyniosłyby ok zł na rok. Przy optymalnym założeniu, że w ciągu doby oczyści się m 3 ścieków - koszt oczyszczenia jednego metra sześciennego na dobę będzie wynosił 3,62 zł. Wyliczone koszty nie obejmują kosztów przesyłania śc ieków, czyli utrzymywania sieci kanalizacyjnej. Gdyby okazało się, co nie jest nieprawdopodobne, że początkówo do oczyszczalni ścieków sp ływa łob y np. tylko 500 m 3, wtedy koszt za l m 3 wzrósłby o 100% i wyniósłby 7,22 zł. Dla uzasadnienia tego przypuszczenia należy przypomnieć, że mosińska oczyszczalnia ścieków uzy ska ła przepustowość 1000 m 3 na dobę dopiero w ci ąg u około dwóch lat, ale już w chwili rozruchu dostarczano do niej ok. 500 m 3 śc iekó w. A jakie koszty ponosi nasze Miasto przy realizowanej już rozbudowie mosińskiej oczyszczalni ścieków? Zarząd Miasta wielokrotnie przedstawiał te koszty przy różnorakich okazjach. Przypominamy więc, że nasze Miasto musi wyłożyć na mo s iń sko puszczykowską oczyszczalnię śc i e ków ok zł. Budowany przez nas blok oczyszczalni przeznaczony jest na 2000 m 2 na dobę, z czego m 3 może zagospodarzyć nasze Miasto. Po zosta łe 700 m 3 stanowi spłatę kosztów poniesionych przez Mosinę na budowę pierwszej części oczyszczalni. Wynika z tego, że koszt budowy drugiego bloku mosińskiej oczyszczalni dla oczyszczenia 1 m 3 ścieków na dobę wynosi 4.615,38 zł, czyli o 1.070,55 zł taniej niż w Łęczycy. Uwzględniając koszty obsługi, przesyłu i oczyszczania ścieków obecnie w mo s ińskiej oczyszczalni koszt oczyszczenia 1 m' wynosi 1,57 zł. D zięki staraniom Zarz ądu Miasta Puszczykowo otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kredyt, na preferencyjnych zasadach opl'ocentowania, w wysokości zł. Przy spłacie tego kredytu umorzenie mo że wynosić 10%. Natomiast z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi ska i Gospodarki Wodnej na Echo Puszczykowa 7/ 99 3

4 budowę drugiego bloku mosińskiej oczyszczalni ścieków uzyskaliśmy pożyczkę w wysokości zł. Pożyczka ta może być umorzona w następujący sposób: zł - umarzane do 50% oraz zł - umarzane do 30%. Łącznie więc otrzymaliśmy, w formie preferencyjnych pożyczek i kredytów, zł. Z własnych funduszy miejskich na oczyszczalnię ścieków musimy wygospodarzyć, do czasu zakończenia jej budowy zł. Praktycznie więc za sumę zł, wydaną w 1999 roku i w roku 2000, będziemy mieli do dyspozycji oczyszczalnię na m'. W Komornikach tylko za możliwość oczyszczania 400 m' musielibyśmy w ciągu roku wyłożyć zł. Na podkreślenie zasługuje też fakt, że do oczyszczalni mosińskiej od ponad pół roku podłączona jest sieć kanalizacyjna ze Szpitala "Puszczykowo ", którą codziennie płynie ponad 300 m 3 ścieków na dobę. Dzięki temu mogliśmy do tej oczyszczalni skierować część ścieków zagniłych przewożonych samochodami. Drugim ważnym atutem oczyszczalni mosińskiej jest fakt, że oczyszczalnia ta jest już po rozruchu technologicznym i uzyskuje tzw. efekt ekologiczny, czyli ścieki są oczyszczane w stopniu określonym przez stosowne normy. Często, szczególnie przy małej ilości ścieków w stosunku do wielkości oczyszczalni, efekt ekologiczny może być trudny do uzyskania, a często wręcz nieosiągalny. Jeśli oczyszczalnia nie osiągnie wymaganych norm ekologicznych, wtedy zarówno Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może nie umorzyć stosownej części pożyczki czy kredytu. Może wręcz zażądać od kredytobiorcy oddania z odsetkami pożyczonych pieniędzy. VVysokość kredytu W niektórych pismach podaje się wiadomość, że gmina Komorniki otrzymała 9,2 mln zł pożyczki na budowę oczyszczalni. Jest to prawda. Ale autorzy tekstu zapomnieli poinformować czytelnika o istotnym "szczególe", a mianowicie, że Naro- 4 dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela kredytu tylko do 50% kosztów realizowanej inwestycji. Jeżeli oczyszczalnia w Łęczycy ma kosztować zł, to kwota 9,2 mln zł stanowi prawie 50% kosztów inwestycji. Natomiast Puszczykowo otrzymało zł, co też stanowi prawie 50% kosztów budowy oczyszczalni ścieków, ponoszonych przez nasze Miasto, które wynoszą ok zł. Tak Wojewódzki jak i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie ocenił sposób oczyszczania ścieków przyjęty przez Zarząd Miasta Puszczykowa i przychylnie rozpatrzył przedkładane w tej kwestii wnioski. SZA T't OWT't I MIeSZKAŃCY PUSZCZYKOWA! Od pewnego czasu, dokładniej od wyboru Komisji Rady, a szczególnie od chwili odrzucenia przez Radę propozycji, wniesionej przez członków Klubu "Mniejszość", podniesienia diet prawie do 600 zł miesięcznie dla każdego radnego, niezależnie od tego, czy sesja odbyła się czy nie, rozpoczęły się nieustanne działania Kłubu "Mniejszość", mające na celu podważenie kompetencji Rady i Zarządu Miasta. Zarzuty dotyczą imiennie szczególnie Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu Miasta. Od lipca br. członkowie Klubu "Mniejszość" rozpoczęli, wraz z innymi osobami spoza Rady, wydawanie gazetki "Kurier Puszczykowski". Pomijam w tym miejscu sprawę łamania przez wydawców ustawy prawo prasowe i Statutu Miasta. W tejże gazecie anonimowo (autorzy znani redakcji) podaje się zafałszowane informacje m.in. o kanalizacji. Wykorzystywanie dla własnych celów politycznych trudnych dla Mieszkańców problemów finansowania kanalizacji to - moim zdaniem - ewidentne przejawy prywaty. Najbardziej nieodpowiedzialna i godząca w interes Miasta i jego Mieszkańców jest sugestia członków Klubu "Mniejszość", aby Puszczykowianie powstrzymali się na razie od podpisywania porozumień i od dokonywania jakichkolwiek dobrowolnych wpłat na kanalizację, zanim m.in. nie zostanie przyjęte rozwiązanie grawitacyjne odprowadzania ścieków wraz z wykorzystaniem oczyszczalni komornickiej. Dlatego z całą stanowczością protestuję przeciwko nadużywaniu przez członków Klubu " Mniejszość" statusu radnych w celu dezorganizacji pracy Rady i Zarządu Miasta. Ocenę postępowania członków Klubu "Mniejszość" pozostawiam Państwu, Mieszkańcom Puszczykowa. Proszę mi wybaczyć, że takie informacje zmuszony jestem Państwu przekazać, ale uważam, że Mieszkańcy, którzy wielokrotnie udowodnili, nierzadko ciężkimi wyrz.eczeniami, że załeży im na pomyślności naszego Miasta, powinni wiedzieć o próbach dezinformacji i siania niepewności wśród społeczeństwa. Ludwik Madej Przewodniczący Rady Miasta OIDPms IDAIROWIZlNl' OID DOCHOIDU K wota przeznaczona na budowę kanalizacji jako darowizna na cele "ochrony,! środowiska" i wpłacona w tym roku na Fundusz Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być odliczona od dochodu. Odliczana kwota nie możc przekraczać 10% dochodu, uzyskanego w roku Zaświadczenia o wielkości wpłaty na powyższy fundusz będą wydawane przez Urząd Miejski do 31 marca 2000 roku. Nie wiadomo jeszcze, czy w przyszłym roku będzie możliwość odliczenia darowizny na ochronę środowiska. Rozbudowa skrzyżowania w łęczycy Pod koniec poprzedniej kadencji Rady Miasta i Zarządu oddana została I do użytku odbudowana ul. Wczasowa, stanowiąca część drogi tranzytowej z Poznania przez Puszczykowo do Puszczykówka, Niwki i Rogalinka. Obecnie na tej drodze największym problemem komunikacyjnym jest skl'zyżowanie z droga nr 430 (szosa mosińska) w Łęczycy oraz skrzyżo wanie przy dworcu kolejowym w Puszczykowie. Z powyższych powodów Zarząd Miasta skierował wnioski do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu o przebudowę skrzyżowat'! ulic Puszczykowa z drogą nr 430, czyli tzw. szosą mosińską. Zarząd Miasta uważa za zasadne przebudowanie w pierwszej kolejności skrzyżowania w Łęczycy tak, by powstał tam trzeci pas dla samochodów kierujących się w ul. Poznańską, czyli w stronę dworca kolejowego w Pusz-

5 czykowie. W ten sposób samochody jadące w kierunku Mosiny będą miały wolny pas jezdny, podobnie jak samochody jadące w kierunku Poznania. Dla poprawienia drożności ulicy Wczasowej i Poznańskiej od dworca w kierunku Łęczycy zamierza się poszerzyć skrzyżowanie przy dworcu kolejowym w Puszczykowi e w ten sposób, aby powstał trzeci pas jezdny dla samochodów oczekujących na przejazd przez tory, szczególnie w wypadku zamkniętego ciągu komunikacyjnego. Badania natężenia ruchu przeprowadzone na skrzyżowaniu w Łęczycy i na skrzyżowaniu szosy mosińskiej z ul. Dworcową wykazały, że skrzyżowan i e w Łęczycy jest najbardziej newralgicznym i niebezpiecznym skrzyżowaniem w naszym mieście. Dzienna (godz ) średnia natężenia ruchu samochodów na godzinę przedstawia się następująco: Łącznie z Poznania do Mosiny i z Mosiny do Poznania przez krzyżówkę w Łęczycy przejeżdża 813 samochodów, samochody skręcające w Łęczycy w kierunku dworca PKP w Puszczykowie od dworca PKP w Puszczykowie do Poznania w Łęczycy przejeżdża Natężenie ruchu na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z drogą nr 430 (szosa mosińska): z Poznania do Mosiny i z Mosiny do Poznania łącznie 709 z Poznania do Puszczykowa ulicą Dworcową z Puszczykowa do Poznania od ul. Dworcowej Z przedstawionych liczb wynika, że znacznie więcej samochodów przejeżdża przez skrzyżowa ni e w Łęczycy, a szczególnie więcej samochodów skręca w kierunku miasta (do dworca kolejowego w Puszczykowie) oraz wyjeżdża z tego kierunku do Poznania niż na skrzyżowaniu z ul. Dworcową. Dzień Seniora w Puszczykowie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Miejski w Puszczykowie zo rganizował w czwartek 23 września uroczyste spotkanie dla swoich Członków. Okazją do miłego '~ pędzenia czasu w gronie Przyjaciół i Znajomych był, obchodzony co roku, Międzynarodowy Dzień Seniora. W sali konsumpcyjnej Szkoły Podstawowej nr I zebrało się ok. 120 osób. Pani Stefania Kawecka, Przewodnicząca puszczykowskiego Związku, powitała Członków i Gości informując o specyficznym akcencie tego spotkania, a mianowicie o wręczeniu Krzyży Zasługi Połskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dla Seniorów wśród seniorów. Krzyże, które wręczała Przewodnicząca Wojewódzkiego Związku, pani Stefania Firfas, otrzymali: pani Felicja Maria Szczepańska pani Maria Szabełska pan Witalis Ciszewski i pośmiertnie pan Jakub Walczak. Błogosławiony Brat Józef Za~łata CFCI (5.0i ) ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego W dniu 13 czerwca ł 999 r. Ojciec Święty dokonał beatyfikacji 108 Męczenników Kościoła w Polsce z okresu II wojny światowej. Wśród nich jest Brat Józef Zapłata ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Brat Józef urodził się w J erce koło Kościana dnia 5 marca 1904 roku. Po odbyciu sł użby wojskowej wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dnia 10 marca 1938 r. złożył wieczyste śluby zakonne. Pierwszą pracą bl. Brata Józefa Zapłaty była posługa w Kurii Arcybiskupiej i w Kancelarii Prymasa Polski - Augusta kard. Hlonda w Po- Echo Puszczykowa 7/ 99 Przy muzyce, serwowanej przez pana Krzysztofa Bobrowskiego, bawiono się do późnego wieczora. znaniu. Cechowała Go powaga i głębokie zrozumienie swego powołania zakonnego. W latach trzydziestych został przez Władze Zakonu skierowany do pracy we Lwowie, gdzie p e łnił sł u żbę zakrystianina w kościele św. Elżbiety i przełożonego domu zakonnego. Był także pewien czas Mistrzem Nowicjatu Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie. Dnia 3 paźd z iernika 1939 r. podczas rewizji domu ks. Arcybiskupa Poznańskiego Brat Józef zos t ał aresztowany przez gestapo i osadzony w Forcie VII. Stąd wywieziono Błogosławionego do Kazimierza Biskupiego, do więzienia w zaadoptowanym na ten cel klasztorze. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia ł 940 r. przewieziono Go do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam otrzymał numer obozowy W roku 1945, na kilka miesięcy przed wyzwoleniem obozu przez wojska alianckie, na apel dowództwa obozowego, dobrowolnie zgłosił się do pielęgnacji chorych na tyfus płamisty. Idąc na pewną śmierć wyraził następującą intencję: o szczęśłiwy powrót do Ojczyzny po wojnie ks. kardynała Augusta Hlonda - Prymasa Polski. Błogosławiony Brat Józef Zapłata zmarł 19 lutego 1945 r. w Dachau (2 mie s iące przed wyzwoleniem obozu), zaraziwszy s ię tyfusem od pielęgnowanych przez siebie więźniów. Ciało Jego spalono w krematorium w obozie koncentracyjnym w Dachau. Przez cały okres powojenny współwięźniowie - kapł a ni i zakonnicy. zwracali s ię do władz zakonnych Zgromadzenia Braci 5

6 Serca Jezusowego, aby zbierać materiały o życiu i męczeńskiej ś mierci Brata Józefa Zapłaty. W ich przeświadczeniu nasz Współbrat zasługiwał na chwałę ołtarzy. Współwięźniowie, bracia zakonni ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego i inne osoby piszą o bl. Bracie Józefie, że był zakonnikiem obowiązkowym, gorliwym, wymagającym od siebie i od innych. Wiernie zachowywał regułę i śluby zakonne, bardzo sumiennie spełniał obowiązki, był wzorem dla swoich Współbraci. W Domu Generalnym Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego została utworzona Izba Pamięci poświęcona bl. Bratu Józefowi Zapłacie. Zapraszamy serdecznie wszystkich Mieszkańców Puszczy kowa i Gości do odwiedzenia Klasztoru Braci "na górce" przy ul. Brata Józefa Zapłaty. W dniu 7 października br. o godz w kaplicy zakonnej Braci Serca Jezusowego zostanie odprawiona dziękczynna Msza ś w. pod przewodnictwem ks. abpa dra Juliusza Petza - Metropolity Poznańskiego wraz z zaproszonymi Go ś ćmi, jako wotum wdzięczności Sercu Jezusowemu za beatyfikację bł. Brata Józefa Zapłaty. Obecnie całe Zgromadzenie liczy 57 braci zakonnych oraz 12 nowicjuszy, którzy poprzez modlitwę, pracę i rekreację przygotowują się do złożenia ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Braci Serca Jezusowego wyróżnia specyficzny strój: czarny habit przepasany zielonym pasem i krzyżem schowanym pod habitem. Wewnętrznym charyzmatem naszej Rodziny Zakonnej jest duch wynagradzania Bożemu Sercu zniewag i grzechów całej ludzkości. Pracę swą spełniamy jako zakrystianie w katedrach, furtianie w seminariach duchownych i w kuriach biskupich, jako katecheci, organiści, pracownicy biurowi w wielu instytucjach w kraju i za granicą. Obecnie mamy ł 3 domów zakonnych w 10 miastach Polski i Europy. Przy Domu Macierzystym w Puszczykowie mieści się Ośrodek Powolaniowy im. bl. Brata Józefa Zapłaty. Przez cały rok przyjmujemy zgłaszających się kandydatów, którzy pragną pójść za głosem powołania. Kandydatów chcących wstąpić w nasze szeregi prosimy o kontakt: Bracia Serca Jezusowego, ul. Brata Józefa Zapłaty, Puszczykowo, tel.(0-61) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od I marca 1999 roku mieści się w "starej" Szkole Podstawowej nr l przy ul. Wysokiej 1. Ośrodek czynny jest: poniedziałek wtorek - piątek Telefony: lub Grupa Terapeutyczna Przy Punkcie Konsultacyjnym do spraw Alkoholizmu działa od kilku miesięcy zespół ludzi, mieszkańców Puszczykowa, którzy mają problemy związane z alkoholem. Jest to grupa, która świadomie i z własnego wyboru przychodzi na spotkania z panią Danutą, specjalistą od zapobiegania i leczenia choroby alkoholowej. Udział w takiej grupie terapeutycznej do niczego nie zobowiązuje. Można tutaj dużo zyskać, a niczego się nie traci. Uczestniczenie w tych spotkaniach jest dobrowolne i nieodpłatne. Zapewniona jest dyskrecja i szacunek dla problemów osobistych każdego człowieka. Grupa Terapeutyczna spotyka się w każdy poniedziałek o godzinie do w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Poznańskiej 36, na piętrze, pokój nr 16. PUNKT KONSULTACYJNY zmienił dzień z piątku na środę w godz urzędowania Hoffmann Łucja Joksz Roman Maciejewski Adam Urbaniak Michalina Anna Winiecka Krystyna Maria Falbierska Anna Krzysik Jan Mendel Prakseda Zbytniewski Bartłomiej Szlachciak Aleksandra Zachodni Kazimierz Christoph Dariusz Latanowicz Jerzy Bartkowiak Agnieszka Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze mojej kochanej Żony, Mamy, Babci i Teściowej ALEKSANDRY SZLACHCIAK serdeczne podziękowania składa Rodzina o EDUKACJ;.~ KUrfURA~ SPOR'f O EDUKACJ;.~ KUt'fUR;'~ SPORT O Przedszko\e na Niwce otwarte W dniu 4 października 1998 roku, na pustym placu przy ul. Ale oto w niespełna jedenaście miesięcy budynek przedszkola Niepodległości uroczyście wmurowany został kamień węgielny został oddany do użytku "pod klucz". Dzieci, które wtedy były pod nowe przedszkole dla Niwki. Sceptycy nie wierzyli, że świadkami poświęcenia i wmurowania aktu erekcyjnego. dziś już przyjęte wtedy terminy realizacji budowy mogą być dotrzymane. uczęszczają do tej placówki oświatowej. 6

7 Nieco historii Zamysł wybudowania przedszkola zrodził się przed ćwierć wieczem. Nigdy jednak nie stało sił, aby pomysł przekuć w rzeczywistość. W roku ł 997 inicjatorem nadania proponowanemu przedszkolu charakteru ściśle katolickiego była grupa mieszkańców, reprezentowana m.in. przez pana Adama Czartoryskiego i panią Zofię Skibińską. W uroczystości poświęcenia przedszkola wzięli udział przedstawiciele Zarządu: Piotr Bekas, Wojciech Ewicz, Janusz Szafarkiewicz i Burmistrz - Janusz Napiera/a. Poświęcenia dokonał ks. Marek Karczewski w asyście ks. Wojciecha Pieprzycy, proboszcza parafii w Puszczykowie, i Sióstr Elżbietanek. Główne wejście do przedszkola. Sytuacja demograficzna na Niwce wskazywała, że 60 miejsc w budynku przedszkola powinno zaspokoić potrzeby mieszkańców. Dlatego w takiej wielkości został zaprojektowany. Obecnie zgłoszonych jest 58 dzieci. Standard XXI wieku zachęca Rodziców do starań, aby dziecko swoje umieścić w tym przedszkolu. Dwa istniejące już przedszkola funkcjonują bez zmian. Echo Puszczykowa 7/ 99 Budowa przedszkoła w tak krótkim czasie zmniejszyła koszty realizacji projektu. Koszty każdej budowy znacznie wzrastają z biegiem miesięcy czy lat. I liczą się tu nie tylko ceny materiału, robocizny, inflacja, ale także możliwości wcześniejszego korzystania z obiektu. Obecnie Rodzice mają możliwość spokojnej pracy a dzieci korzystają z możliwości uczenia się i wychowywania w grupie itp. Boczne wejście. Widok od placu zabaw. Rozpoczęte przez Zarząd Miasta poprzedniej kadencji poszukiwania odpowiedniego lokalu nie dały rezultatów. Różne oferty lokalowe rozbijały się przede wszystkim o finanse (droga adaptacja) i lokalizację. Cały czas chodziło o stworzenie dogodnych warunków dla mieszkańców Niwki i części Puszczykówka. Zarząd Miasta zdecydował w końcu o wybudowaniu od podstaw przedszkola z nowoczesnym funkcjonalnym wyposażeniem i wymogami techniki budowlanej. Zrezygnowano jednak z nazwy "katolickie" uważając, że wszystkie dzieci mają prawo do korzystania z przedszkola, gdyż budowa finansowana była z budżetu miasta. Pozostano jednak przy koncepcji, aby ta placówka była kierowana przez siostry Zgromadzenia Św. Elżbiety. Dlaczego Siostry? Różne były przyczyny powierzenia Siostrom kierowania tym przedszkolem. Względy historyczne nie były bez znaczenia. Starsze pokolenie pamięta pracę sióstr w szpitalach (naj cięższe i najtrudniejsze oddziały) i w innych placówkach opiekuńczych, do których ludzie świeccy niechętnie się garnęli. Ważnym czynnikiem takiego wyboru były względy ekonomiczne. Oferta Sióstr była korzystniejsza dla budżetu Miasta. Niebagatelną rolę odegrał profesjonałizm i wykształcenie tych Sióstr, które będą sprawować funkcje kierownicze i wychowawcze w przedszkolu. Dyrektorką przedszkola jest siostra Jolanta, która przez wiele lat zajmowała się opieką i wychowaniem dzieci. Mamy nadzieję, że nowe przedszkole będzie dobrą wizytówką Puszczykowa i służyć będzie "maluchom" od 3 do 6 roku życia. Przedszkole jest własnością Miasta i działa na takich samych zasadach jak pozostałe dwa przedszkola w Puszczykowie. Adres: Przedszkole Nr 2 w Puszczykowie, ul. Niepodległości 14, Puszczykowo. Tel

8 Witaj Nowa 5zkoło! Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Gimnazjum nr 2, którego siedziba znajduje się w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie, odbyła się 1 września 1999 r. Uroczystość przebiegala w serdecznej, życz liwej oraz miłej atmosferze. Mlodzież klas pierwszych zapoznala s i ę z założeniami refonny systemu edukacji, dostosowanej do wymogów XXI wieku. O tych nowych zadaniach informowala Dyrektor Gimnazjum pani mgr inż. Irena Borowska. Nakreśliła piękne plany edukacji aż do roku Stwi e rdziła, że obecne gimnazja dają szansę młodzieży, by mogła w przyszłości łatwiej wybrać kierunek dalszego kształcenia. W tym trudnym okresie musimy zdać sobie sprawę, że głównym mottem refonny programów może s tać się wypowiedź : "Nie tylko wiedza się liczy, ale przede wszystkim umiejętnoścr " Na uroczysto ść rozpoczęcia roku sz kołnego przybyli Go śc ie, m.in. pan Ludwik Madej, Przewodniczący Rady Miasta oraz Rodzice. Bunnistrz Miasta dr Janusz Napierała w swoim przemówieniu życzył Młodzieży wielu sukcesów, Nauczycielom - inwe ncji twórczej, pomysłowości, aby mogli uczyć tego, co ważne i pożyteczne. Uczniowie: Natalia Bartczak, Anna Gierszewska, Marta Rochowiak, Anna Stanek, Marian Taraszkiewicz - pod opieką pani mgr Małgorzaty Stankiewicz - recyto wa ł i piękne wiersze i w imieniu Gimnazjalistów żegnali słonecze lato i niezapomniane wakacje. Następnie chór pod batutą pani mgr inż. Barbary Sroki i pani mgr B. Lange-Marskiej śp iewał melodyjne piosenki. J ednocześnie przypominano, że niebawem znów zabrzmi dzwonek... na przerwę. Natomiast uroczysta postawa Gimnazjalistów świadczy ł a o ich poważnym oraz rzetelnym stosunku do obowiązków szkolnych. Wszyscy zebrani trzymali kciuki, by uczniowie w zreformowanej szkole mogli sprostać nowym wymaganiom. Życzymy powodzenia i wielu sukcesów. opr. mgr Krystyna Wołuń Szmyt Roksana Śmigielski Przemysław Waczyński Piotr Wojkiewicz Ewa Wróblewski Andrzej Kłasa Ib. Wychowawca - inż. Barbara Sroka Dahlke Anna Dahlke Jacek Fasiecki Michał Filipiak Natalia Gawron Natalia Ginter Paula Grzanka Marcin Grzanka Mateusz Gyurkovich Elżbieta Karpińska Malwina Kasperski Adam Kawecki Maciej Krau I Katarzyna Krześlak Maria Klasa Ic. Wychowawca - Ł upiń ska Anna Magdziarek Rafał Michałowski Jakub Nowotna Małgorzata Poniński Jan Sassek Julita Sommerfeld Łukasz Stachowiak Mariusz Strzelczyk Katarzyna Szłapka Szymon Szułc Bogdan Śniatecki Jan Taraszkiewicz Marian Walczak Ewelina mgr Barbara Lopatowska Barcz Magdalena Bartczak Natalia Bartosiak Dawid Baum Bartosz Czy ż Maciej Giers7.ewska Anna Grześkowiak Paweł Magdziarek Damian Mrowińska Małgorzata Nowak Weronika Orywał Mateusz 8 Ostaniewicz Przemysław Piwowarczyk Tymoteusz Rochowiak Marta Rypińska Kamila Rzepka Małgorzata Skoracki Tomasz Skrzypczak Wojciech Stanek Anna Stołowska Marta Swarcewicz Magdalena Szczepaniak Klaudia Dolata Magdalena Golak Sebastian Graclik Agnieszka Grygier Damian Janiszewska Jagoda Jaworska Hanna Kardasz Kornel Kochanka Mariusz Kowalec Paula Kraśkiew icz I zabe ła Kunc Rafał Latuszek Damian Maciołek Karolina Madajczyk Maciej Myszkowski Franciszek Ochocka Katarzyna Palmowski Michał Rajewicz Joasia Sikorska Natalia Sopoćka Malwina Stefańska Martyna Szymański Maciej Tomczak Olga Wasiak Paweł Wielowiejska Agnieszka Wojtkowski Mariusz Podobnie uroczyste powitanie roku szkolnego miało miejsce w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Gimnazjum Nr 1 w Puszczykowie. Dyrektor Gimnazjum pani mgr Danuta Jaworska

9 powitała 58 uczniów, którzy uczyć się będą w dwóch klasach gimnazjalnych. Klasa la. Wychowawca - mgr Elżbieta Przybylska Balcerek Marta Bogucki Iwo Ciążyński Szymon Czajka Michał Dzikawska Anna 'Gawarzewska Agata Kardasz Grzegorz Kroiich Piotr Łakomy Krzysztof Malendowicz Dawid Malinowski Przemysław Niedzielski Adam Nowicka Monika Pawlicka Joanna Pawlicki Jakub Klasa Ib. Wychowawca - Poczta Nikodem Przyborski Piotr Rożek Łukasz Stelmachowski Maciej Stępie!l Monika Szmigiero Mateusz Szulakiewicz Anna Tomaszewska Dorota Trębacz Katarzyna Weinert Dawid WinkeI Mikołaj Wojciechowska Małgorzata Wojciechowska Olga Zielińska Julia mgr Dorota Pajszczyk Tak Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2, pani Małgorzata Szubert, jak i Zarząd Miasta od dawna świadomi byli, że sala gimnastyczna w tej szkołe nie spełnia swego zadania. Dopóki jednak Zarząd Miasta nie uzy ska ł potwierdzenia o przyznaniu kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gos podarki Wodnej na budowę oczyszczalni, dopóty nie można było zmieniać uchwały budżetowej i w konsekwencji odpowiedzial nie przystępować do modernizacji sali. Projekt rozbudowy i modernizacji obejmuje wydłużenie obiek tu o ponad 10 m oraz o jego podwyższenie o 3 m. Dotychczas sala miała powierzchnię 167 m' i 4 m wysokości, a po modernizacji będzie miała ok. 400 m' powierzchni i 7 m wysokości. W Szkole Podstawowej Nr 2 i w Gimnazjum Nr 2 płan lekcji przewiduje przeszło 100 godzin zajęć sportowych tygodniowo, czyli ok. 20 godzin dziennie. W starej sali realizacja tego planu była niemożłiw a. Natomiast rozbudowana i zmodernizowana sala pozwoli dzieciom młodszym ćwiczyć w dwóch grupach równo cześn i e i wykorzystywać salę w maksymalnym stopniu. Projekt modernizacji przewiduje także montaż specjalnej podłogi, przystosowanej tak do ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci i młodzieży, jak i do s potkań towarzyskich, zebrań, czy zabaw dla Mieszkańców Puszczykowa. PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ W 2000 roku. podczas uroczystych obchodów WieI kiego Jubileuszu parafia Wniebowzięcia NMP w Pusz czykowie organizuje pielgrzyrnkę do Ziemi Świętej w dniach od l do 8 marca Zaproszenie do udziału adresowane jest do każdego, kto chcialby pielgrzymować do Ziemi narodzin Jezusa Chrys tusa oraz Ziemi wielkich wydarzeń biblijnych. Zapisu na udział w tej pielgrzymce można dokonywać w Biurze Parafialnym od poniedziałku do piątku w godz i dodatkowo w środę od godz ł 9.30 osobiście lub telefonicznie: Można także sko rzystać z poczty elektronicznej pod adresem: augus Zapisy będą przyjmowane do 23 października 1999 r. (sobota) i tego dnia o godz w salce parafialnej odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne, na którym zostanie podany dokładny program oraz warunki udziału w pielgrzymce. Antkowiak Szymon Bober Beata Brzozowska Anna Buczko Dariusz Celler Katarzyna Cwojdzińska Magdalena Cychnerska Joanna Dutkowski Sławomir Gorzyńska Renata Gozdek Adrian Gronek Katarzyna Hadyniak Paulina Hetman Beata Idziak Darek Echo Puszczykowa 7/ 99 Kaczmarek Krzysztof Kempińska Magdalena Katynia Klaudia Leśna Magdalena Nowak Magdalena Piwańska Michałina Postrzelany Patrycja Rajczak Krzysztof Ratajczak Dawid Ratajczak Marzena Roszyk Krzysztof Skowrońska Joanna Skrzypczak Łukasz Tomczak Łukasz Wesołowska Dorota " OBLICZE STAROŚCI" Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu organizuje konkurs fotograficzny "Oblicze starości". Dowolną ilość prac należy nadsyłać do 12 października 1999 roku pod adresem: Biblioteka Raczyńskich, ul. Wroniecka 15, PoznaJl, tel Konkurs skierowany jest do ludzi młodych, Technika zdjęć dowolna, format: kolorowe najmniej 15x21 ; czarno białe: 18x24 cm.' Nagrody: 500 zł ; 300 zł; 200 ił Szczegółowe informacje zawarte są w karcie zgłoszenia. Karty zg ło szenia można odbierać w Miejskiej Bibliotece Publicz nej w Puszczykowie w godzinach otwarcia lub we Filii biblioteki w Szpitalu "Puszczykowo' '. 9

10 Drzewa tet cz"'i~... Komisja Porządku i Ochrony Środowiska Rady Miasta apeluje do wszystkich rozwieszających różnego rodzaju plakaty i ogłoszenia - aby nie przybijali ich do drzew. Drzewa też żyją, czują i cierpią. W najbliższym czasie Zarząd Miasta przygotuje dodatkowe tablice ogłoszeniowe, które będą ustawione w najbardziej uczęszczanych rejonach Miasta. Dziękujemy wszystkim Polski Biuletyn SŁOWO YU POLONII, wydawany w Belgradzie (Jugosławia) przez grupę Polaków, w specjalnym numerze z l wrzesnia 1999 roku zamieszcza podziękowania od uciekinierów z Jugoslawii, którzy w czasie tragicznych wydarzeń w tym kraju prlebywali w internacie Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie. Wśród licznych sponsorów i ludzi dobrej woli Biuletyn belgradzki wymienia Darczyńców i Sponsorów z Puszczykowa: POLROKO, LAFOT, CUKIERNIA - J. Kostusiak, ANAJ - wytwórnia lodów, URZĄD MIETSKI i MUZEUM A. Fiedlera. Choć już minęło wiele dni i tygodni od naszego powrotu Z Polski, wspomnienia, już odlegle, tłoczą się do pióra. Myślę, że chwile, które przeiyliśmy, zostały na zawsze zapisane w sercu i duszy. Mamy wiele miłych i ciekawych wspomnień. Jest również sporo smutnych - pisze uczestniczka tej niecodziennej tułaczki po obcej ziemi w drodze do umiłowanej Ojczyzny. ZAWODY SPORTOWE W dniach 4-5 września 1999 w Powidzu odbyły się IV Mistrzostwa Puszczykowa w windsurfingu. Do zawodów przystąpiło 21 osób. W konkurencji "chłopców" starszych startowało 9 panów, a w konkurencji młodzieży - I O osób Imprezę wspomogli sponsorzy - firma Glaxo We licom e, Bayer, Sergio Tacchirnii, Apteka "W Starym Domu", ELM Project Studio a także państwo Derowie i Sperczyńscy. Dzięki temu wszyscy startujący zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi za co serdeczne podziękowania na zakończenie IV Mistrzostw złożył prezes Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego Lechosław Janaszek. Książka "a dłuyie wiecliii"y Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wysoka 1 (obok Szkoły Podstawowej nr I) czynna jest: - poniedziałek, środa, piątek wtorek, czwartek Telefon: Filia Biblioteki, mieszcząca się w budynku Szpitala "Puszczykowo' " ul. Kraszewskiego 11 czynna jest: - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek środa Telefon: W kwietniu 1985 roku Polska podpisała wytyczne Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie ochrony konsumenta. Do najważniejszych zadań polityki konsumenckiej zalicza się: 1. Ochronę przed produktami i usługami niebezpiecznymi dla zdrowia i życia. Niezbędne informacje o bezpieczeństwie produktu muszą być zamieszczone na opakowaniu. 2. Do stępność skutecznego systemu załatwiania reklamacji i skarg. 3. Przygotowanie programów edukacyjnych i informacyjnych. 4. Ochronę naturalnego środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem uż.ytkowania chemikaliów wpływających bezpo-. średnio na zdrowie człowieka. 5. Współpracę międzynarodową np. w zakresie informacji o wycofaniu produktów z obrotu. W lipcu Samorząd Powiatowy powołał rzecznika ochrony konsumentów - pana mgra Marka Jańczyka. Wszelkie informacje: Poznań, ul. Kozia 8, tel RADA SPOŁECZNA Rada Powiatu Poznańskiego w dniu 26 maja 1999 rokuj powołała Radę Społeczną przy Wielospecjalistycznym Szpitalu "PUSZCZYKOWO" s.p.z.o.z. Rada jest organem inicjującym i opiniodawczym oraz doradczym kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Członkami Rady są przedstawiciele wyłonieni prlez Radę Powiatu oraz z mianowania przedstawiciel Wojewody. Sklad Rady: Zbigniew Andrusiak - czlonek Komisji Zdrowia Publicznego i Polityki Spolecznej Marek Bigosiński - czlonek Zarządu Powiatu Poznańskiego Ewa Budzyńska - czlonek Komisji Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej Lidia Dudziak - przedstawiciel PKP Jan Kałuziński - Bunnistrz Mosiny Andrzej Laskowski - członek Komisji Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej Janusz Napierała - Burmistrz Puszczykowa Marek Nowakowski - Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego Leszek Praczyk - członek Komisji Zdrowia Publicznego i Polityki I Spolecznej Bogusław Slawicz - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Marian Szymański - radny Gabriela Ozorowska - przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego Zakład ViallnosłYki LaboratoO'jnej WieloSl.ecialisłYcznello Szpitala ()USZCZTh()W() S()Z()Z. ul. I'\ł'aszewskiello 11 zaprasza do korzystania z usług laboratoryjnych, także we wszystkie soboty począwszy od r. w godzinach od 7.30 do W soboty realizujemy pilne skierowania od lekarzy rodzinnych, a takż.e wykonujemy badania odpłatne w pelnym zakresie m.in. badanie poziomu hormonów tarczycy, hormonów płciowych, PSA, cholesterolu wraz z frakcjami i inne. UWAGA! Możliwość odplatnego, ekspresowego oznaczenia grupy krwi z wpisem do dowodu osobistego w tym samym dniu. Informacja telefoniczna: ; ;

11 POLICJA OSTRZEGA Szanowni Państwo NIGDY POLICJA NIE BYŁA ANI NIE JEST W STANIE RADZIĆ SOBIE SAMA ze zwalczaniem przestępczości. Jest potrzebna przy tym pomoc obywateli, organizacji spolecznych i lokalnych samorządów. Pomoc dla policji leży w interesie nas wszystkich. Każdy z nas niezależnie od wykonywanego zawodu, płci czy wieku, może stać się ofiarą przestępstwa! UWAŻAJ NA SIEBIE! BĄDŹ PRZEZORNY! ZASTOSUJ SIĘ DO NASZYCH RAD! W tej sytuacji przedstawimy kilka typowych zachowań przestępców, z jakimi możecie Państwo się spotkać. l. Do starszej osoby na ulicy podchodzi miody czlowiek i oferuje swą pomoc w niesieniu zakupów. Najczęściej kończy się to: a) kradzieżą torby z zakupami b) zaniesieniem bagażu do drzwi mieszkania i kradzieżą pieni ędzy c) dokonaniem kradzieży w mieszkaniu po wpuszczeniu udzielającego pomocy do waętrza 2. Do mieszkania starszej osoby przychodzi najczęściej kobieta pod jednym z niżej wymienionych pretekstów: a) zasłabła i chce się napić wody b) chce przekazać informacje dla sąsiadów (bardzo pilne) c) oferuje do sprzedaży towar (dywany, obrusy, ręczniki, firany) d) jest w ciąży i chce skorzystać z telefonu. Po wpuszczeniu do mieszkania drzwi wejściowe pozostają otwarte. W trakcie rozmowy do mieszkania wchodzi druga osoba, która przeszukuje mieszkanie i okrada je. Zdarzenie takie mialo miejsce w Puszczykowie w dniu r. godz do Skradziono z mieszkania zl. 3. Do starszej osoby przychodzi jedna lub dwie kobiety przedstawiające się za pracowników Opieki Spolecznej lub ZUS-u. Mówią, że chcą tej osobie wyplacić należne pieniądze. Podają jej banknot o najwyższym nominale i proszą o wydanie reszty - banknot ten to najczę ś ciej 100 lub 200 zl czyli dużo więcej niż zwykle trzyma się w portfelu. Właścicielka mieszkania ucieszona naglym przypływem gotówki idzie do miejsca, gdzie przechowuje swoje oszczędności. W tym momencie może nast ąpić celowo wy wolane zamieszanie, w trakcie którego następuje kradzież biżuterii i pieniędzy. Obie kobiety po ś piesznie opuszczają mieszkanie tłumac ząc ten fakt licznymi obowiązkami i wizytami. Należy dodać, że w każdym przypadku zaistnienia opisanych sytuacji przybyle osoby są dobrze zorientowane, gdzie kto mieszka i kogo w danej chwili nie ma. Dlatego ich historyjki i rozmowy są wiarygodne. W tych sytuacjach należy: sprawdzić dokładnie legitymację danej osoby, czy dane są zgodne z wypowiedzią osoby odwiedzającej, wskazane jest aby tych osób nie wpuszczać do mieszkania lub popro s ić o obecność sąsiadów lub powiadomić Komisariat Policji. Z uwagi na fakt, że bardzo dużo mieszkańców naszego Miasta pracuje w Poznaniu oraz z licznymi kradzieżami kieszonkowymi i kradzieżami z samochodów przedstawimy kilka typowych sytuacji w jakich działają przestępcy, celem poinformowania Pań s twa jak uchronić się od tego typu przestępstw. Echo Puszczykowa 7/ 99 KRADZIEŻE kieszonkowe a) podczas wsiadania do środków komunikacji miejskiej lub do pociąg u, przestępcy najczęściej działający w grupie tworz ą tzw. sztuczny tłok, w trakcie którego kradną zawartość torebki lub bagaż, b) w tramwaju, autobusie, pociągu w obiekcie handlowym lub gastronomicznym przestępcy odwracają uwagę wytypowanej ofiary przepychając się i dokonują kradzieży. Po dokonanej kradzieży tzw. robotnik natychmiast podaje skradziony portfel wspólnikowi, który nie zwracając na siebie uwagi odchodzi z miejsca przestępstwa, zabiera pieniądze, czeki, dokumenty, karty kredytowe a portfel wyrzuca. Nawet jeśli "robotnik" zostanie zatrzymany przez pokrzywdzonego lub świadków, często przy sobie nie posiada portfela względnie upuszcza go na z iemię. Jeśli ktokolwiek decyduje się na zatrzymanie sprawcy winien chwycić go za ręce od tylu, aby nie mógl upuścić na ziemię skradzionego portfela, który - jeśli nie poda wspólnikowi - ukrywa zazwyczaj pod swoją pachą, co w razie zagrożenia dla zlodzieja pozwala szybko pozbyć się dowodu rzeczowego. Aby uchronić się przed zlodziejami dzialającymi w opisanych sytuacjach, nie nale ży nosić przy sobie pieniędzy w jednym miejscu. Gotówkę można rozłożyć do kilku kieszeni. Dowód osobisty i czeki również nosimy w różnych kieszeniach. Sprawca kradnąc dokument tożsamości i czeki może spowodować znaczny debet na naszym koncie zanim dokonamy zastrzeżenia konta. Najlepiej nosić przy sobie jeden czek z wpisanym swoim nazwiskiem jako osoby realizującej. Przestępcy dysponujący czekiem in blanco mogą wpisać nazwisko dowolnej osoby, podrobić nasz podpis i pobrać pieniądze. KRADZIEŻE z samochodów W ostatnim czasie przestępcy stosują metodę kradzieży na tzw. kolo. Przebijają oponę w samochodzie, następnie pod pozorem pomocy przy naprawie uszkodzenia lub wykorzystując moment wymiany kola i nie zamknięte drzwi pojazdu, kradną z wnę trza wartościowe przedmioty, szczególnie saszetki z dokumentami i pieniędzmi. Zdarzają się też przypadki, iż sprawcy otwierają drzwi samochodu stojącego w korku i za bierają z siedzenia pozostawione tam wartościowe przedmioty. Aby się uchronić od tego, na czas naprawy pojazdu (wymiany kola) zamykamy wszystkie drzwi pojazdu, nie pozostawiamy w samochodzie wartościowych przedmiotów znajdujących się w widocznym miejscu. Zwracam się z apelem do Państwa: Nie starajmy się na wlasne życzenie stawać się ofiarami niejednokrotnie bardzo prymitywnych przestępców, którzy pozbawieni są wszelkich zasad moralnych i żerują na krzywdzie ludzkiej. Wszelkie infonnacje proszę przekazywać do Komisariatu Policji w Puszczykowie, ul. Poznańska 74, tel lub pisemnie. Za pomoc z góry dziękuję. Komendant Komisariatu Puszczykowo asp. sztab. Tadeusz Andraszyk Policja Komenda Policji w Poznaniu: Komisariat Policji w Puszczykowie: tel. komórkowy: Straż Miejska: tel. komórkowy:

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

BAZA ZASOBÓW. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w Puszczykowie. Lp. Nazwa organizacji Kierownictwo Kontakt Adres email/strona www

BAZA ZASOBÓW. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w Puszczykowie. Lp. Nazwa organizacji Kierownictwo Kontakt Adres email/strona www BAZA ZASOBÓW organizacje pozarządowe prowadzące działalność w Puszczykowie Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych i finansowych: Katarzyna Nowak-Śronek Urząd Miejski w Puszczykowie ul. Podleśna 4,

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 26 Niedziela zwykła 27 wrzesień 2015 1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na malowanie kościoła. Zapraszamy dzisiaj na Apel Jasnogórski o godz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 28 Niedziela zwykła 11 październik 2015 1. Witamy w naszej parafii ks. dr hab. Arkadiusza Wuwer, który od dziś będzie głosił Misje. Dziś obchodzimy Dzień

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 29 Niedziela zwykła 18 październik 2015 1. Dziś w 10 rocz. poświęcenia naszego kościoła, kończymy nasze Misje parafialne. Po Mszy św. o godz. 11 30, udamy

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-222/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 stycznia 2011 roku odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8.00-22.00. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU RADY MIASTA CHEŁM OD POCZĄTKU KADENCJI I ZA 2015 R.

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU RADY MIASTA CHEŁM OD POCZĄTKU KADENCJI I ZA 2015 R. S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU RADY MIASTA CHEŁM OD POCZĄTKU KADENCJI I ZA 2015 R. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu została powołana uchwałą Nr III/9/14 Rady

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/117/15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/117/15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/117/15 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2016 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

U M O W A O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

U M O W A O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO U M O W A O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO zawarta w Międzyrzeczu w dniu... pomiędzy: Zdzisławem Wiercińskim - właścicielem Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Akademia, mieszczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r. Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ uchwala

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Al. Solidarności 90 godz. 13.00 W dniu 14 lipca 2015 o godz. 13.00 w sali

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/70/15 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE. z dnia 19 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/70/15 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE. z dnia 19 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/70/15 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwałę przygotowała Jolanta Banaszek

Uchwałę przygotowała Jolanta Banaszek Uchwała nr XXIV/165/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 06.04.2009 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku:

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów na terenie placówki i chroni ich zdrowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/126/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/126/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/126/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Protokół z walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Im. Jana Ostroroga z dnia 7 kwietnia 2014 r.

Protokół z walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Im. Jana Ostroroga z dnia 7 kwietnia 2014 r. Poznań, 7 kwietnia 2014 r. Protokół z walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Im. Jana Ostroroga z dnia 7 kwietnia 2014 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia otworzył Prezes Stowarzyszenia Pan Zdzisław Szkutnik,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Uchwał Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu

Dziennik Uchwał Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu Dziennik Uchwał Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu Uchwała nr 514 Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu z dnia 8 września 2011 roku 1. Na podstawie art.50.2.1 w połączeniu z art.52.2 ustawy, z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r.

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Ad.1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana Bartosza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.21.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

UCHWAŁA NR RG.0007.21.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi UCHWAŁA NR RG.0007.21.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 226/XIX/2016. R a d y M i a s t a C i e c h a n ó w. z dnia 28 kwietnia 2016r.

U C H W A Ł A Nr 226/XIX/2016. R a d y M i a s t a C i e c h a n ó w. z dnia 28 kwietnia 2016r. U C H W A Ł A Nr 226/XIX/2016 R a d y M i a s t a C i e c h a n ó w z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: statutu Żłobka Miejskiego w Ciechanowie Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 16 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu.

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. PROJEKT - Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5 c ust.2 i ust.5, art. 40

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. W dniu 9.02.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w

Bardziej szczegółowo

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r.

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. W DNIU 23 czerwca 2015 r.: o godz. 8,00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu z następującym proponowanym porządkiem: 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA Regulamin Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego Językowo Muzycznego Czarodziejski Dworek I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA 1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola a)

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 31 lipca 2009r. Nr 318

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 31 lipca 2009r. Nr 318 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 31 lipca 2009r. Nr 318 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2363 Nr XXVII/148/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy panią poseł Magdalenę Kochan.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy panią poseł Magdalenę Kochan. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4389 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. DRUK Nr... UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34 Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34 Na podstawie Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 Szkoła Podstawowa nr 5 w Gnieźnie im. Arkadego Fiedlera REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. ARKADEGO FIEDLERA W GNIEŹNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II PROCEDURY WYBORÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 49. 42. 2012 ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE. z dnia 24 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 49. 42. 2012 ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE. z dnia 24 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 49. 42. 2012 ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatowie Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat, w wyjątkowych sytuacjach dzieci 2,5 letnie w miarę posiadanych miejsc.

1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat, w wyjątkowych sytuacjach dzieci 2,5 letnie w miarę posiadanych miejsc. Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej im. II Brygady Al. Świt w Jasieńcu Iłżeckim w roku szkolnym 2015/2016 1 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach.

Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach. - projekt Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia15 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA NR XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia15 kwietnia 2009r. UCHWAŁA NR XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia15 kwietnia 2009r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/537/2014 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIII/537/2014 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIII/537/2014 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu Zasłużony dla Gminy Międzychód. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zarządzenie Nr 40/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05 VI Sesję

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1, 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Regulamin Rady Rodziców Marzec 2011r I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców reprezentuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. Z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. Z dnia.. UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE Z dnia.. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo