EL-PRO PRZEDMIAR ROBÓT. projekty. uzgodnienia. Zakład. nadzory. Projektowo-Wykonawczy. tcrzy. iia ze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EL-PRO PRZEDMIAR ROBÓT. projekty. uzgodnienia. Zakład. nadzory. Projektowo-Wykonawczy. tcrzy. iia ze"

Transkrypt

1 Regon etproo2p NP 727ł teł Starowa Góra, ul Futrynowa 4 tel/fax ProjektowoWykonawczy nadzory techniczno budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako kompletna dla celu, któremu ma słuzyć ZPW ELPRO oświadcza, iz niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami Łódź, lipiec 2013 r spec instalacje i sieci elektryczne iia ze Upr bud 242/89/WŁ Sprawdzający: inż Jerzy Jagas tcrzy pr 2C78/wŁ Autor Spec instalacje elektryczne opracowania upr bud GR /78 mgr inż Włodzimierz Tadeusiak kablowych SN15 kv i nn0,4 kv oraz kanalizacji teletechnicznej Tom: Przedmiar robót zasilania w energię elektryczną, przyłączy Część: 1 ELEKTRYCZNA Łódź, ul Brzezińska 5/15 nwestor nstytut Włókiennictwa Lokalizacja: Łódź, ul Brzezińska 1/3 i 5/15 działki nr ewid 4/3, 4/4, 3/7, 3/6, 6/22, 6/23 zasilających nn w budynku przy ul Brzezińskiej 1/3 ii i biurowego przy ul Brzezińskiej 5/15, przebudowy wewnętrznych linii kv oraz kanalizacji teletechnicznej między budynkami przy ul Brzezińskiej SN/nn nr 5 oraz przyłącza kablowego SN15 kv do budynku produkcyjnomagazynowego w Łodzi przy ul Brzezińskiej 1/3, przyłącza kablowego nn0,4 Tytuł Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń stacji transformatorowej PRZEDMAR ROBÓT Zlecenie: l/06/2013 Zakład uzgodnienia ELPRO projekty

2 r obreb Przec1rnar robót?:oe ucowiany przebudowy ocrnes:czń sac rsorr:zo:cwe S1rr nr 5 oraz budowy przyłącza kaboweo SN15 kv do budynku produkcyjnomagazynowego w Łodzi przy uk rzezińskiej 1/3, przyiącza kab]ow9gd nn0,4 k\j oraz kanauzacj tacnczna modzy budyn<am przy ul Brzezińskiaj i/3 birowgo pizy u] Srzezińskiaj 5!i5 Mooya 3udown: Przyłacze kablowe S1 5 ky nn0,4 W oaz konalzacja tae echaiczna Lokai;:a: oódź, W Brzezińsa 1/ i 5115 dzialki nr owid 4/3, 4/4, 3/7, 31, 5/22, 6/2r kod CV: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energntycznycd Roboty budowlano w zakrese budowy linii kornunikacyjnyci Roboty w zakreol cablowania eletjc:neoo rwostor nstytut Wókiennictwa Łódź, W Brzczińska 3/15 Jdnosika ocrrcc oujco koo:ory, Zakład ProjektowoWykonawczy LPR Starowa Góra, u utrynowa 4 WC7 Daio oorocowonir: KoszOr/s opracowany pr:n;: mgr nz Wlodzimerz Taduaak N cr

3 wytyczenie trasy przyiecza przez uorawnioneo geadrs, oznakowanie wykonanie zasyoanie rowu kablowego gruntem rodzimym wraz z zageszc:cniem grun:u, ułożenie ułożenie wprowadzenie ułożenie kabli w ziemi, w rurach ochronnych i przepustach, wykonanie pomiarów geodezyjnych i powykonawczych, wprowadzenie kabli do stacji transformatorowej i złącza kablowf2o SN, kołowymi, wykopów pod linie kaot,a caz pr::epustów pod rozni ułożenie w ziemi rur ochronnych dla kabli, naprawa nawierzchni, i zabezpieczenie tras linii, Pzylzcze kabowe SN1 5k C6ni chara arysy!u cbktów ]L:b rcbó s:rn nr: 2 u:io (C) Di:comp i9942o12(lic 5 wykonanie pomiarów geodezyjnych i powykonawczych, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z zasypanie rowów kablowych wraz zagęszczeniem gruntu, naprawa nawierzchni, wprowadzenie rur do budynków, ułożenie rur kanaltzacji oraz JOJ uszcz lnienie, montaż studni kablowych, przepustów pod drogami kołowymi, wykonanie wykopów pod studnie kablowe i kanalizację oraz wykonanie oznakowanie i zabezpieczenie tras linii, w tyczenie trasy kanalizacji przez uprawnionego geodeta, Kanalizacjo teletechniczna: zasypanie rowów kablowych wraz z zagęszczeniem gruntu, naprawa nawierzchni, wykonanie pomiarów geodezyjnych i powykonawczych, doprowadzenie terenu do i stanu parwotnego, wykonanie pomiarów badań linii kablowych nn0,4 kv w budynku biurowym, kabli do stacji transformatorowej oraz do istniejcoj rozdzielni w Ziemi rur ochronnych dla kabli oraz wykonanie przepustów, w w kabli ziemi, turach ochronnych, przepustach w korjtku kablowym, montaż korytka kablowego na ścianie budynku kołowymi wykonanie wykopów pod przyłecze kablowej przepustów pod d:im oznakowanie i zabazpieczenie tras linii, wytyczenie trasy przyłecza przez uprawnionego geodete, Pzylacze kablowe nn0,4kv: doprowadzanie terenu do i stanu pierwotnego, linii wykonanie pomiarów badań kablowych

4 kV o ręcznie, SN/nn nr 5 oraz budowy przyłącza kablowego SN15 kv do budynku Roboty w zakresie okablowania elektrycznego komunikacyjnych Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń stacji transforrnatoro1ye Roboty budowlane w zakrosha budowy linii Kosztorys Kody CPV: Roboty budowlane w zrei: budowy energetycznych Nr Podotawn Op03 robót Om osć Przecrniar robót e szer 1 Om, dł szer 04 m głeb 1,2 m, dł 1155 m i10 5 UKwoane <o i w une1acn rac ric koe XPUH \szs x2 j mm r Przewody uziemialace w rurach wzierni bednarse do 120 mm2 panałogte R0955M1,000 S1000 rn cezowe m J 18 KNN6 5/718 5 Roboty uoen ajorc w obowrb se nlosycn e porore za oz CśJ ooo sms szt 19 KNR /3 Mechaniczne przepychanie rur PCV pod arogami nacypami za pierwsza rurę oo Fi 160 mm 1 8 TKNNP 5 05i1 Ułonie rur osłonowycr taowci do 200 mm 0: cne na e owe m k 0955 M= 1,000 S KNR 510/303/3 Uktadanie rur ochronnycnzpcwwwykopia rura 160 mm 6 KNR 510/303/3 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie rura 160 mm R= 0955 M Sz 1000 m RAZ5s5 s:er 06 m, głeo 12m dł 134m 061,2V84 Wylc:onie ilości robót: 1 3 KN\ R 70 l/ Kop nic roo dla k ioli rec ni g ant ror Ul 1 4 KNNR rj70h/1 Nyonnie wnrstwy piaskci na dnie rcwu knelowego sro osc do O 4 m m RAZ//V m Wyiic:nniri ilosci robót: RAZOM: l5,000000m2 m 1, szer 1,0 m dł Drzewodyuz!emiaizca wkanaracn odkrytycn uzem bednaria do 120 mm2 Wyliczenie ilosci robót: Przewnd\, uzorniajacow rowie kablowem uzern bodrarka do 120rnni2 P acac95 M1,000 $10O0 mm2 112 KNNR 5/713/3 11 KNNR 6/801/5 Rosubrunie odoudowy : bo:onu aruoosć 15mn, reo:n 2 KNNR b/002/3 Rozeoranic nuwcrlcuni rnay mineralnobitumiczno :ruboac4 cm rocznic 111 KNNR 5/707/4 Układanie Kooli w rowaco Kaolowycfl 0 ) nr:ykrycic tella kabel XRUHAKXS 1x120 rnm2 20kV Ukiaoanie eabr w rurace pustakacn co Kanaiacn zamanęrjcri enoe X1SUhAKS 1xi20 Układanie kabli w kanałach odkrwanycn bez rnccowenia, kabel XRUHAiAS ix/20 nms Układanie kabli na Konstrckc:i rozdz:eln,cy z mocowcniem kaheł XZUH4KXS ixl2omm2 rn powłoce z tworzyw sztucznych kazał do 20 ks do 120mm% 240 mm2 Moniaz głowic wnetr:owych z taśm izolacyjnych na Rabiam ednoziłowych z A1 o zciacli R= 0955 M= = zyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, z :yfami Ai kacał oo 20KV do Meduz w rowach mul prucioiowych Z taśm :oiacyjnycn na kaola:n i:eneoc:nyc Przyłącze kablowe SN15 kv Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych tzk:nunt Kody CPV: Roboty w zakru ie okablowania e)ekryczneo O KNNR 5/706/2 Nsyoanic warstwy OCSKU na anie rowu suciowoon, sterokosć dou,d m 20kV m ko szt L L11 1,5 L13 KNNR 5/709/5 KNNR 5/713/1 KNNR 5/603/1 KiNNR 5/503/1 KNR 510/512/6 KNR 510/bl 5 KNN1 5/715/5 KNNP 3711/5 l m (0000 m2 13p00/00 5/15 budynkami przy ul Brzezińskiej ii biurowego przy ul Brzeziskiaj przyłącza kablowego nn0,4 kv oraz kanalizacji teletechnicznej między produkcyjnomagazynowego w Łodzi przy ul Erzezińskiej 1/3, Zz: i0 C) 2 0:comp 012 )l L;; 59 13j ! D lat oso re onu nr 3

5 dł wykopów 138,5 Pcdbucow YAKY Ocrneni wertwn O dł wykopów 154 lsm reczn,e, wnrntwa O 2 m m e1522m: 37, m m m szer OO ni V/yliczsn:e baci rcbó:: rn, szer 0,4 RA2EM p l/ m, 33,5Oc 0, CO 119 KNNR Roczne ro::canowzr0e zumi wydohyr Z WYOOOW ic : 156,300000:m szer O 3m głęb 10 ni, dl 18 m 08i0 i szer 0,4 m, głeh1 Om dł 115,5 m C 4 lo l 15,5 5 2O0000 W,,czenie lo 0: robó uzz10 fc) 2mzcornp 19 JL20i2(/c 59) 2 22 n lp d n in olo cyc 1 SOOr 1 Om, dł 1$ m Vyiczi:nic ilości robót: /2) qrynowr: lub qrjnown:wr ) ycl, grubosc 4 cm masa anjeowozwirowu R,\ZEM: ) m anons 51 KNNR 6311,2 Napraw: \lzw :ecr rirn z rni :mcnk, as/atu innego, warstw: WlO:CCi Z micuzan< 2 12 KNNR / i JOc lv on: anrj a typu U nr trcenio do jotowych otenrow erokosc _00 mm L 8 KNNR 5/705/1 U o:enie mrosionowycn OVC do Fi 160 mm dz ełone: na istn kabiu zncrao:yc:nym m 101 i219 KNNR 5/i 1,2 Układanie kabli w budyr<acn budowlach lub na estakaaoch bez mocoena, konn Y1KY 4x2ztomm2 214 KraN/i 5,707/5 Układanie keni w rcwacn K5oiowycn 215 KNNR 5/713/4 Uktadzn:ekab:, wrurecn pustakach lun kana/ach zamkniełych kabel Y\KY żxsżomm ni 216 KNNR 5/709/5 Ukiadan ekabhw kcna ach ockwwacych bez mocowania kabel Y$KY 0x202 nim2 m 216 KNNit k/acanie kaol N oueynsccn bucow,ach lub na estakacacn : n ccmyarior i kabc: YAKY 4s240 mm2 ni 401 ni szor 0 rn g eo 1,2 rn cł 96 Sm O y1,296, C00 SJyh0 in io0c robót: 4) t2 17 N\li a,7 5,5 U ead nie <aol, na kora rukc acn rodzielnic z mocown cii ko 4K t Ox_43 mm 2 m 237 L213K1NR 5/718/5 Roboty uzcdeinoacu y robo/sen kablowych zoiec,e oonowne:c ozenie płyt do 20kg/szt zt 12 przykrycie folia 4x140 mm2 211 KNNR 5/1101/2 Konwrukcc wsporcze p,<re masa do i kg,2 nocmynn,a 23 KNR 510/30/i/1 yvykonan:e przegrody z cegieł miedzy <ablami 29 KNNRS/103/3 Run, w nicurcwe ak/cacce nt Dccrozn cne niż betonowe Ej 5O: r M=i,0003=1000 psnaicg:e 12 M=1000 3= KNR 5 10/306/3 Mcchenrczoe Drzcpychanie rur FCV pod drogam, nasypami za pierwsza rure, do 24 KNNR 5/705/1 U ozenierurosłonowych 0J7,eiQ KNN S 100,1 NzsypzneNerstNypiasku na cn,e rowu <aooweao szerokoac do OJ m 1701 Fi160mm panalogie m RAZSM: ros 9 :300 szer 0,6 m dł 15 ni O615 S V /ylicwnie 105cl robót: 21 KSNR 5/7193 Rozebranie nawwrzcnni chocnikow cłyry choorikowe zeloriowe 3Ox5x7 na pocsypcz p:osko,i ec:/n,o Przyiacze kablowe nn0,4kv Roboty budowlano w zairesie bldowy linii energetycznych J RAZEM: ,00000O m uznr 1,0 m di 22 KNNR 5/7012 Kopanie rowow dla kadi recznio grunt kategohi!l 25 K5NR 5/705/: Ułożenie rur oscnowycn A o 10 5) /\0,łic: : o ilości robót: ponzlog:e <rusz/w nawziiych wora/zz gorno po rasocz znic, 8cm Kocy CPV: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego SO KNNR 0/1124 Naprowa 1846/4606/ KNNR 5/1201/C Osadzenie w podłozu <orkow kotwiacycn M6 sciana lub strop iknnr Zrisip ins rowów 5k kobt rec::nt grum kntonor:i Nr Podsta,yn Oo:s robot 3m Siać strona nr: 4

6 152 96, Nawc rzonria przyjeto 220 KNR Mcnwz w rowiicn muf przejmowych z rur wrmokurczle,ch na kablcn lnurga:ycznycn o zolach powłoce S lworzyw sztucznych do 1 k\, z zyami Al kabei w ciocyiowy do 240 mrn2 R= 0,935 M* S= 1000 aut 1 4żyłowy do 240 mm2 221 KNR 510i303/10 Obróbka na sucho kabi co 1 ky o ;olaw poełcos z twory a ucziych ksoo Al R= O 955 M= = 1,000 szt KNNR 5ii202 7 KNNR 5/702/3 PodłaczonA orcrwodów pod zac ak lub bolca, przwod aojodync:y do 3tQ mm2 Zasypanie rowow aiii kabli, rocznie, grunt kaegor/ V szt 8 Wy/czemu baci robót rów szr OSm głeb 10 m dł 965 m 0l,0% KNNr c 2 F%c r ro Dl n own r mi yydoc a yjkopo y ivylicaunic boso robót: dl wykoców m szer 04 m wursw:i O 2 m dd RWLM: m3 38, ,1i0, KNNR 5i720/5 Ń,orawz no raboech saoloyycn (cnodnik; NJB2OY place), z syt betonow/ch 50x50x7 poda pka camontowopiaskowa odzysk m:tarlatów 50% panalogie Wyliczono baci robót: szorokosć 06 m, długosó 15 m 0,6* KNP Sadowe obwodu 3Lizowego KNP 1813/i 346, KNP 1813/1327/2 zomoflt F/AZ1kl: Badanie nstalecbi oczronnc: wykonzrij juko zerowaniu 9icnyazj pomiar ouwodu Lnie kabiowo du 1kV Lnu kablowe 4zy1owa Kody CPV: Roboty budowla ewzakeaie budowy Hnii komunikacyjnych Kabaiłzacja teleiochniczno Zus io (C) D,y:,y:cmp OD12t/z 59) azora te 5 Nr Podsutwa Oois robót 3m 1058 KN3JZ 6/601/5 W,uczonie iosci robot: szat J O m, dł KNNR 5/602/3 WyllcLenio looc: robot: szer 1,0 m dł O m Rozebranic oodbuccwy zbotonu ar :ocsc 15 cm rocznic m 1 09 PAZEM: Rozooranie nawierzchni, masy min ranobitumiczno gruhoac 4cm recno nl 9 000O m RAZEk,L m2 i KNNR 5i719/8 Rozebranie nawsrzcnnl chodnikuw, pyty caodnikowe beloriowe SOxSOx7 na podsypco piaskowel rocznie L Wyliczenie iosc robo: szer O Sm dł 125 m KNR 501/107/2 AN 510/306,1 <NHl AN 50119/2 KNR 501/401/2 PAlE! 750OC00O 2 Budowa kaneiizac:i asoewc z rur PCW w rirunce Ka/ogon V warstwy X ryiiyar1twa = 1x2 suma otworow: 2 m Mocnaniczac orzenychanie rur szaioyycn 000 oroilani rusylwa: za pmwszs jre do El100mm ir= 0955 M S m Mechaniczno Drzepyc:lunic rur stzlowyca pod drogami następna ruro do Ei100mm R= 0955 M= = 1,000 nzayp rrri ducato< zakazca Wprowadzano kanalizacji karkowo1 z rur PCt,V doocoynkcw podłoza: cegła 2 otwonj wprowadzono do bcidynku 39 KNNi 1/304 L Roczne rri olaritoy,criio cetn: wwluhy3 z w jktiti9 y OJ90 BuUowa amon sablowych pra;aaryauworycn rozaziciczycn dwc,ct:meatowych, grunt ka:ogor:i V esci ronot: Gr wyk000w m szer 01 m wars:wa 02 ni pom:ur rdr rak m 13 *6000Cl m ,00O OCOJ 111! lii szt 2 szt 15 *216:

7 pana:oqe baonowych 50x50a7 podaypka carnon:owop:aokoya Y//Sc::oaja oaz) robót: 312 KNN7 5/720/5 Naprawa Poci:udoyy o nzlogię Nawwrzchnio RAZ2M przojeo odzysk ma:zriaow 50% po rooomch kacowycn (czcan:k: zay place) z p/m m s::er 10 mdłsm (2) or;ooae) ub crizoyozyror a:obo2c 4cm maso mizowo: ylro ya 311 KNNR 513 1/2 Naprawa Naw%zachniu Z mszank as)altu anoqc, azrww wa:oc:1 z A M 1 U)tO00 rn 000 szor 1,0 m, dłsm 10H3 W W KNN1 5:1 2/4 N r5w \icaznc ośo rohóa z arasz naurajroh warstwa cor po aag:o:anu zm orobć: JmHośo mg 75cJ G S m, dłcigosć 125 m O ,995Q9Q Wyiczeoie loóci roból: strona nr: 5 Zaaia 0 )C) Dstaccmp 190Li2012( O 59)

8 Materiały mg Rozebranie podbudowy, z butonu arubosć 15 cm recznic 11 KNNk6/ Przyłacze kablowe SN15 kv tablowego SN15 kv do budynku produkcyjnomagazynowego w Łodzi przy ul Bizezi iskiej 1/3, przyłącza kablowego nn0,4 kv oraz kanazacji teetechnicznej miedzy budynkami przy ul Brzezńskiej 1/3 biurowego przy ul Brzezińskiej 5/1 5 Rroe buowany przebudowy pomieszczon staci tranoormawrowej SN/nn nr 5 oraz bucowy przyłącza wyliczenie beci robót R M 5 podsa sy naladów Ogs QOz Cji P:zCdmar robć szone nr: 7 Samochód c:uzycowy 7,mc od skraynicsy i mg mg OCOOS inne (Materaty) Robomicy Rura ochronna qruhoscirrna tł 150 mm PCy o :wiekzaoncj wy:rzymałoaci R 0955 M= 1000 S 1000 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie rura 11 KNR510i303/3 Smocbcd skrzyniowy Samochód diuzycowy Mater:ały inne (Matenały) Rura ochronna fi 160 mm PCV R 0955 M= = 1000 us 77e[R510/30313 Semocód samowymccwc:y Matenały inne (Malerieły) Fasek nawralny do nawracani drogowych Układanie rur ochronnymi z PCW w wykopie rura 160mm Samocnód samowyładowczy Ma:er:ary inne (Materimy) 1% Piaek naturalny do naw,crzchn, drogowycd rn7 rg Nasypanie wnra:wy piasku na bije rowu kahlcw 100, s:erokosć do 04m 1kNŃR 5/7061 Rchoincy Kopanie rowów dla kabt rec mu arunt katecioni 13 KNNR 5/7012 Rcboin:c, cioo , rg mm O ma ,0 37a65000, rc 0, mc ,19520 m3 0,076 27, rg ,53720 kronuac = 2 Nasypanie warstwy piasku na dnie owu kablowego szerokosć do 0,6m 15 KNNR 5/706/ ,91060 krolnoeć = , Rozebraniu nawierzchni mc y mineralnobitumiczne grubosd 5cm, recanie 2 KNNK 6602/5 Rnho1ricy iq (C) Datacomp 199d2C 12t c 59) m 18L ci 1155 ni m m2 13,000 m2 3m Norma bać Cen Wartosć

9 R= 0,955 M= 1,000 S z 1,000 ecznie mg, Materiały inne (Materiały) 04 1,041 0,i ,12000, 0,38400 Ulozenie rur osłonowych ałsiowaj do Fi200 mm dzielonej na hon gazociagu panalogie 20kV, Fura stalowa bez szwu c:arna, /7,1, dwupmówkc Na m i Mechaniczne przepychnnio rur FCV pcd drogmimuinasypami za piniaysza rcre, do Fi 160 mn pznalogłe 2mw snmochodowy wyilczente 105Cl rojot Smaek transportowy mg obotnicy rg u rn 13 ni 19 KNR51O/306/3 13 KNNR 3/7051 F i C podstawy nakładów H Ophs pozycji Wrn Norma looć Cana szona nr: 8 Zuz:atO fc) Dnttccmp lsoało Stle 3D) Zuraw samocnodowy Cagnik kołowy Razem mg O 0045 Sr:yczepa dłuzycowa ca scc:nocuy mg 000CtS Samochód dostawczy mg 0,0067 Opaski kablowe instalacyjne V\/azelina techniczna niskotopliwe N (TN) Kabel XRUHAKXs 12/20kY lxi 20/50 mm2 Materiały inne (Matera:y) szt Rohoniicy 25 szt 0015 O ing OldO mg 00045, mg 0,0045 mg O 0045 m2 0,42 szt 01 Moterioy nneimateriayi me 0625 mg 0,023 mg 0,625 0,0042 m m3 0,048 O mg O07i mg 0,0i89 rg kg 002, ni O rg 0,177 m ioz kg QQ4QQQ O rg rn kg o goa5o O O , , ,04 25, 008: 0, kmetność = 3 3, , Tobotnicy Wuaclina tochntc:nz nlskotol:wu N (TN Słupek betonowy oznaczeniowy 50 15x20x30 cm 134,87400, 76, Układanie ksbi: w rumach pusl6ach ub kanatach zamknstycd kabel XRUHAKS 1x120 mrn2 rg kV Folia kalandrowana z RyC uplastycznicncgc grubośc: KNNR5/713/3 mm gatunek l/ Zuraw samochodowy C:agnik kołowy :Pzyczepa dłuzycowa dc saocncdew Samochód dostawczy Materały inne (Mater:aty) Opaski kablowo instalacyjne Kabel XRUHAKXs 12/20kV 1z mn2 krctncsc = 3 Układanie kabli w rowach kzhlowjcn kabel X1RUHAKXS 1x120 mm2 przykrjci1 folio 111 KNNR5i7O7/4(1) 2,5 110 KNNRS/718/5 Razamn:, espół pmdotwórcl7 trój JeanNy rd : yj lifly Pompa wysokociśnienowo cloklryczne Samochód dostawczy Samochód skr;:yniowy 8, D:wignik hycraulicuny przlnodny Z nacedam epninowjm Bzie ciasto obruynenc Krawedziaki igluałe Tlen techniczny sprezony Materiały inne (Materiaty) Acetylen techniczny roz puszczony li O Rura ochronna gruboscicnnn 100 mm POt! wytrzymałości Roboty uzupeiniajzca N rcdotoch keolc aych iojec:e i ponowna zalozsnie płyt do 20kg/szt , , 0, ,02400: 67 ni 254m C szt

10 03 rozou N raczne, Razemz mn mo mg 00067! 0, szt 0,05 O,75C ct 0,36000 ni 30 15,60000 rg 0,302, i krolnoaź = 3 Uktadan:e kab w knałch oekyaarych be:: mcco:ynns, kabel 1KP,UHPKXS 1x120 mm2 ma O Robotn:cy Zuraw samochodowy Kabel XRUHAKs 12/29kV iai2o D mn2 Grodek transportow/ Ciagnik kołowy Przyczepa do przewożeniu kabli Mater:aiy inne (Malerwy) Opaski kablowe instalacyne Wazelina technimno niskotopliwa N (TN) 20kY 113 KNNR 31709/ wliczenie itcaci roi: R M S pcdstawy nadćw Benzyna do oka :rakcli Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm Gamochóo sanrowyl000wrzy Samochód dostawczy Materiały inne (Matenały) Mufa kablowa przelotowa :osmowo:ywic:aa 120 mm2 20kV ilon techniczny spręzony Giupek betonowy oznaczeniowy GO li 5x20x20 cn Oaski kablowe instalacy:ne opakowaniu Acelylen techniczni zcaony R:asek do betonów zwykłych naturalny szt 2 2,30000 mg m2 03: kp m3 m3 OO7 0, szt 033 0,33000 szt fooooo dm2 03 0, kg O i7 0,17000 ro kroncsc = 1 1 kpi R= 0955 M 1,000 5= 1000 sztucznych, z zyiami Al, kabel do 20k! do 240mm2 samocnodowy iciagnik kołowy Przyczepa do przewożenia kabli Materiały inne (Matenaly) Grodek transportowy Wazelino techniczna nakotopliwa N (TN) Opaski kablowe instalacyjno Kabel XRUHAKXs 12 20kV ixi2o/50mn nig mg mg mg szt 005: kl 0,01171 im rj 051 JQ: krotnosć 3 Monta: w rowach muf prer ioiowycn z team oiacyjnych na oolauh one:geiycaiych 1:yłcwycn O zoaci i oo eoca Z wor:wy 1 ni Układanie kabli no konstr jkci rozdso1n;cy z mocowaniom, kabel t/uhakks 1s120 mm 115 KNNR5/715/5 115 KNR 510/512/6 Razem , , , ! ! Ciagnik kołowy Przyczepa do przowo:enia kabli \j!ateraiy inne (ilater:ały) Opaski kabloys nstalacne 2umw samochodowy nig 0,0046: Wazelina techniczne niskotopiiwn N TN) Kabel XRUHAKX: 12/20kV lxi 20/53 mrn2 Grodek transportowy mg mg 0,0046! 0, ,16560: 0,24:20, O kg C,320 im 1041 rg 039l ! krotnosc = 3 Ukłacanie kabl w tunelach kaaet XRUHAKXS 1x240 mm2 114 KNNR5/71i / m r Opis pozycji 3m Norrra Oc rć Cene agoec szone nr 2 ZuiilO 10) Day como i92t2012(9c 39)

11 Podbudowy 9 rzewód L 1x16mm2 RM ni mm2 szt Końcowka kablowi rurkowa do zapmsowaniu na :y1ach Cu K Oposk: kablowo nstaiacyjnu szt mm2 szt 5,00000 R= 0555 M= 1000 S= J 000 4BOCOO do 20kV, do 120mm2 Montal gtowic wnetrzowych z tasm izoluc jnych no kcblactilcdncrooyych z Alo zoiac)i pu yłcca t yoz:y y slc;c:nycb, k;b KNR ub/6115 wyliczenie ilosci robót 1 1 S podstawy nakładów strona nr: 10 ZuzziO (0) Catacon:p (sc E Opis pozycji 3m Nomo insi C1n, Wertoać Pospółka Powniarka samojezdna Walor staiyrzny samoleadny mg mg ,22860 Maler:ały inne )Mater;aiy) ivoda pr;smys;owa 20 KNNR6/11214 P Dootncy 00023, , 1% 02 rn3 m3 Poootricy rg O oyt: 0JU rg O 01)90 Naprawa Z sreszyw natl1raln /ch warawa górna, po zagoszczeniu 8cm 0,17640 panalogio Roczne rozalan/ewzale zera; YyCoOyir Z wykooow KNNR l/5u4,t rg 1211 t obotrcy 1 15 KNNR 5/70212 C:agnik kobowy mg Przyczepa do przowozoniz Kabli mg Serca, samcchndowy rn Mater:aly inne (Materay) Sednawo ocynkownna StOS 20x4 mm m Srodek transportowy mg Zasypaniu rowow dla kabli recznie gri:r: katcgori Rzsrn o 0042 o ,0043 o,o0a3 0,05550i 0, rg 00947i 1ot Przewody woemiajoco w rurach w z;cmi bednarka do 120 mm2 panalooie KNNR 5/lilii Ooawarkz mg O Q755 o Mazeriaby nne (Materiaby) Rednarka ocynkownra StOS 30x4 iron m rg 0153, 2li 0cl, O Fraowody uz omir:jące w kanalach odkrytych luzom bednarka do 120 mm2 ńnnk 5/605/1 R tern Maieruły % 2 5 inne (Mater:my) Socwnrka nig ? ednarkn ocynkowana SlOS 30x mm m i, , Robotnic, rc Przewody uzii mialace w rowie kablow,m luzom bcdnarxs do 120 eiml par KNNR 5/003/1 Pozer;: Materaby nne (Maarały) kpi 1 Glowica kablowa wnetr:cw 120 mm2, 20kV 6,00000 Na:ekn chnic:na n ko:opwa N (SN1 kg 0,051 0, Uchwyty krzyzowc stalowomiedziano dla srednic 12omm szt Spoiwo cynowoobwiane Q07 O Końcówki kablowo rurkonya do z roowana: na ach Oz K 3unzyna do ekstrikci w opakowaniu dm3 6, _000 ms 2716 m mo 13 m 5 ni 360 m

12 1o Koc,oł )ronspcrtowo produkcyjny Ciaan,k kołowy do : nfau anego Razem5 O :ateriały inne (Mat/rny) Masa aslltu lan iqo grjsowo :w,r:w do wnrai Yy win7ac Robotnky z rdcaz :oki asfaltu lanro, asr a so zrca z m sanoki grjaowcj UD y iowowrowc, gruboać cm, Napraw/1 Nawierochnie Badanie linii kasowych, SN 122 KNP /1 mg Razem : 1 pomiot ma o l05 o C28, , , rg O14i m2 21 KNNR 0/5112 (2) wyliczenia ibd robót masa grysaozw:ro ra punolo:jic R M S podstawy naktadow Materiały inne (Materiały) % Materiały inne (Mater,aiy) n:hir iewy Srocink transportowy mg Ruta ochronna dwuoorówkowa ft 160 mm PCV r3 wytrzymałości m Ułozenie rur ostonowych PVC do Ft 160 mm d::elonaj na nin kablu energetycznym 22NNk3 704/1 Z iriiw arrocboccwy mg Samochód dosfswczy mg O 107 O o ,12001) rg O123 i 033d00 0Cr5Q 3m O 01 o 10700, 104, Rum ochronna gruhoscienno ft 160 mm PCy o awreksaonr 0,123, 1, m 55KNNR 5705/i 19:ray s:,mo rhodnw, Samochód dostawczy Materiały inne (Mnteoaiy) Rura ochi ut ilu li 155 mn C y Ułozenie rur osłonowych Razsm: mo o , rg ,1800, 405 m 2KNNRó/G5/1 Samochód samowyaciawcny \jlateriały inne (Maisriały) Ułozenie rur osłonowych Rozam: mg , 2,5 N/ispanl/ wors:wy pionku na dr tonu kablowego, s:arckosć do 01 m P:asck naturalny do nawierzchni drogowych ml 0, Gl r7 4 l400 krotnośc = m 23 KNNi 5/7Ud1 iohnłn,cy ,320 m3 Kopane rowów dla kabi, rocznie, grum kołagor ł) 22 KNNR m2 Rozebrania now:cr:chni chodników, płyty chccnkow; b:onc tc 50x50x7 na podoyocc piaskowa), roo,:n;c ) KNNR 5/719 a 2 Frzyłacze kr a)cwe nn04 kv Opia ozy i 3m i Norma lość Cana War:05ć zrja nr: li Zu:olO (C) DatcJmp 199t2012(lic 59)

13 JOd Ozwignik hydrauliczny pr:encany z nooedem spaśnowym Matenay inne fmatericły) Tlen techniczny eprezony 004it m ioa 29,52000 wytrzymaożc: Rura ochronnu grubościenna fi 160 mm PCV o awiekamnci m3 0, Krawędziaki iglaste m ,07960 Sale glase obrzynane Mechaniczne orzepychan:o rur 75V pod ctcq:imi i naspaniu, za si rsaza ruro do Fi 160 mm R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 aanalccie 37 KNR L 0/30db wyliczenie lcsc1 toót R M S podstawy naktadów Opis pozycji 3m orma Joaś Cena WartośĆ strona nr 12 ZuzalO jc) Dstacomp 139z2Cl2flic 59) Konstrukcje wsporczo przykrecanr, masa do 1 kg 2 mocowania 211 KNNR 3/1 loli2 Mofenały inne jmaerizy) Kołki kmwiace sysomu U, M6 1 li Materiały inne (Matotiały) ,34d001 r6 Roboty u:upsn;aa w nibotach k,:b owych, zdjec;e ponowne zalozenie ołyf do 20 kg/szt 3M KNNRO/itb,/ Materiały nne (Materia yt mm m 1 ) r e (Mo:asłyi 212 KNNR5/11051$ Pokrywa petna ocynkowana do korytek kablo cn szer 200 Korytko kablowe cerforowane ocynkcinane 200 rtm ni % 25 Konstrukcja wsporcza scienna korytek kablowych rg [ 0, i30601 Montaz korytek typu U praykrecon c do coiowyc i o:worć N s:erokośc 200 mm 1 rg 00977, Szt 1 Robotnic, ,102tO 25 rg %C Raze 171: Osadzenie w podłozu kołków kotwiacych M6 śc:ana lub strop Kołki ro:oorowe plastykowa Rura ocaronna fi 160 mm RCy 210 KNNR 5/1201/3 % imw samochodowy %smochód skra intowy Cegła budowlana pełna 25x12x0 5cm Ma:enaiy inne (Mazeriały) 29 KNNR 5/103/b R= 0955 M= 1,000 5= 1000 Wykonanie przegrody cegieł miedzy kablami 26 KNK 51Ó/309!1 Uchwyt odetepowy do mocowanta rur Materiały inne (Materiały) 25 szt 21, 5 300O0 2,i O m tci 0, : 7csół prudotwóm::y :ró1f atnwy or awozoy 0,62: samochód dostawca, Pompa wysokociśnieniowa elitktryc:no Samochód skraynowy ma 0007Ct ,12000, Ruty w,n,durowe układane nt, pode; one niż betonowo Fi 160 mm panalogw Razem O 0fl i 00079i 1,536O szl 4, , 0, : i mg O ,75000i mg 0,625, 23,75000, mg O ,71520 cetylen techniczny rc:ouzzc:ony rg 2,2002 kg [ Robo:nicy 12 SSi 40 rn 42 szt 88 szt 3m 1z m 33 ni

14 mg 0,0016 o Drz,czepa do przewc:enia kabli mg Srodek transportowy mg Materiały inne jmaer,aty) Słupek betonowy oznaczonicey x20x30 cm nzt mm, gatunek l/ m2 Falia kalandrowana z RyC uolsatyzznionr :o srubo,ci Opaski kablowo instalacyjne 214 KNNR 5707/5 (1) Układanie kabli w rowach kablowych 0,00s6 0, , C ,53i30 3, H ZuzialO C) Cetacomo 199t2012li c 5Dt 277 r,1 raczcie, prz kyc:n folia YAKY 4:210 mm2 wtllczenie baci rod O R M s podstawy nakładów Opis pozycji Jni horutij toć Cena Wsrtobd strona nn 13 Materiały inne (Maera,y) Ciagnik kołowy 2obotncy 2 zyczcpa do pr:ewoz:nia sb,i Sroek transoortowy 237 KNNR5715,5 Zuraw samochodowy (5 agnik kołow o /rzyczopa do przewozonia kabli mg 0,0046 Opask kablowe ue Materały inne (Materiale) 25, Raz ecu: Opaski kablowo nstalacyae szt 0,OSi Srodok transportowy mg Wazelino tecnnicyno n:skotooiiw N (75) Wazelina techniczna niskotopliwo N CfN) kg 0024 Kabel energetyczny NAYY0 J!StAKY O 671kV 4x240mm2 ni i,04 Kabel energetyczny NAYY0/JYAKY 0671kV 2:c21Omra2 Cobotn:cy rg C 3021 Układanie kabli na konstrukcjach mzd:elrc z mocowaniem ktbcl YAK ( 4x240 nm2 Zuraw semtjcrodc,s O ( 0,03040 Kabel energetyczny NAYY0/J/YAKY 06/1kV lx24omni2 m 1, i Ciagnik kołowy mg 0, nig 0, $400 O 00J6 0,00920 mg O QQt6 0lcSOO nij 0,0067 rg 0,511 % 0,53600, Robcaicy rg 0, szt 005 kg 0,0717 Przyczepa do przowozuna kaoli mg 3, ,00920, 0,26300, 0,25800 Mater:ały inne (Materaiy) 71 2,5 2, rn 1,04, Opaski kablowe nstalacyne szt Układanie kabli w budynkach budowlaco lub na estakadach z mocowaniem, kabel Y4KY 4x240 mm S 16 KNNR 5/715/5 Srodektransoortowy mg C,0067, 0,01340 Zzrawsamcchodcwy Wael,na techniczna niskotopliwa N (TN) g 0, [ R aze ni: samochodowy r: yczopa do przowozenia kabli Układanie kabli w kanałach odkrywznych bez mocowania, kabel YAKY 4x21C rnm2 Materiały inne (Marenaly) to KNNK 5,739/5 Paszi Opaski kablowe instalacyjne Wazelina techniczna niskotoplws N (TN) obo[ncy Z iriw samochodowy mg Ciagnik kołowy mg Kabel ennrgeyczny NAYY0/3/YAKY 06/1 kv 4x210mrn2 Orodok transportowy Ciagnik kołowy mg mg mg % szt rg kg Układanie kabli w rurach, pustakach ub kanałach zaniknietych kabel YAKY 4x240 mm2 KNNR 71713/ mg 0, ,0087 0, , ,07 6,72000, 0,44160 o ooss 0 425, o , , i 99, Vjnzetina techniczna niskompl:na N ttn) kc O,O2 474O60 Kabel 3nergełyczny NAYY0/3YAKY 06/1kV 4x120mrn2 247,48C00, /obotnicy r , rn 2m iz m 96 m

15 W v Rzaem: Ot:r w namochodowy mo O 0015 O 0O30Ol Przyczepa do przawoaznia kabli mg O Cagn:k kołowy mg C : 5rcdk transportowy ma O 0007 O Materiały inne (Materiały) 25 Kebel eneigetyczny NAYY0/JY\KY 05/lk\J 4c2lCmn2 m 1, hctnicy r: C m Ukiadunle kabli w budynkcn, budowlaca lub na estokadach be mocowanie kabel YAKY 4x2J0 mm2 217 KNNk 2/714 S L Wazelina techniczne nwkolool:wa N (TN sg 0,0117 0,11700 i Opaski kablowo instelac ijne s:t O 013 0,50000 W7hOZnflie iłesci robót podstawy naładów 3m No:rna loso C nat/sarlosć 772ni3 Podtoczenie pr:cwodó pod zaciyk: ue bolca, p:cwcd polooynczy do 0 mml Pnbrfn:cy CO m3 O1sler r4y inne(almsr atyi Kobotnicy rg O069C 222 KNNR 5/1203/7 Benzyna do ekstrakcji Przewód L 1xl6mm2 RM Rac:no rozppntowan:o 1:0ml wydobyto z wkcpów 111 KNNP i/5641 ltsypnnie rowów dla kabli, recznio grunt katagorii V 23 KNNK 5,702/0 o Sobolnicy Wazelina techniczna nisko:opl:wo N (TN) Materaiy inne (Mater:ałyf O,40000 Uchwyty kablowo uniwersalne 20000(1 Spciwo cynowoołowwne Pasta do lutowania rec, lego Oeask: kablowo nstalec,ne mm2 Końcówka kablowa rurkowa 2zA, do zaprasowania na zytach opr imwaniti dm , , ,20000 ir szt 8 szt O R= 0955 M= 1000 S= 1000 Obróbka na sucho kabli da J ky o zoiac3 powioca z tworzyw s acnych <abel Ai zyłowy do 240 mra 221 KN 510/605/10 O zmochód somowy!sdowc:y O 39 O SCOO Samochód dostawczy 0d O Tlen tochniczny sprezori 1zytowych YAKY Mater:aly inne (Materiały) % 2 kpi 1 1,00000 Piasek do betonów zwykłych naturalny Cgla budowlana pełna 25xi2x6 5 cm Senzyna do okslrakc1i Zestaw montażowy muf rur tnrmokurcjiw\ cn do koali opakowonu \ceyton lochniczny rozpuszczony Robotncy Opaski kablowe nstalacyno Słupek betonowy oznacaeniowy 50 llóx2oxcocm 53 J 1,00000 m3 Oli m szt dm3 05 C QQoo rg 892 8,52815, kg O O51OOC szl R= 0955 M= looc 5= 1000 do J ky, z zytami Al, kabel si ozyowy do 240mm2 Montnz w rowach muf prwlctowych z rur :ernokurcz3wych na kablach energetycznych o izolacji powoca z tworzyw sztuczr:ch, 210 KN(5 10/503/d szon nr: 14 0u:oO (0) 2e:]ccmo 13%42012(ic 59

16 cementowopiaskowa wyliczenie 115 kf:n5 cr720/5 prz/jeto odzysk materwow 50% anaoga p Ro otnicy rg , Woda przemysłowe m O Materiały inne (Ma:erialy) KNP 1bzb,5503/2 rg 1,68 5 CC0 rg1 za 1 hln ia i y er_ohnie oo uccmcb 01cl ric (c ocnc wja / o c) o be crowe, podstawy nakładó N Cpis pozycji 3m Norma lcsć Cena Warto ;0 dccci robót 10 (C) One comp 190e20120J0 55) strona nr: 15 R M S as 9,200 m2 1 pomiar Cement pcdlanozei zwykbj 35 bez dodo,ków workowony Badanie obwodu 3fazowego Fiya chodnikowa betonowa 50x50x7cm 2, R1 ek nritlimlnydo nawezchni drogowych m3 O,O39 0,764l0 ros Zasnc oracotworczy :rójfazowy erzewożny wyrzymalosc: Samochód dostawczy skrzyniowy Samochód nocf 210 Rozebrania podbudowy z amonu, orucośc 15cm, rrczn:c 227 N,NP 1813/lSzS,4 Badanie jako esłalacji cchonnei wykonnno :ercw:nc nieczcze pomar obwodu L l a KabaOzac te etechniczna 51 KNR6/401i5 J Robcnicy J knr Mecnoniczne 510/306/l rur eolowych pod drogami i n/wyparni za oenpycnans niinnsze rure do El100mm R= 0,955 M= 1,000 3= 1_000 Ar 1Y1cn techniczny rozpuszczone %zlc igastc brynn Krawedz:ak, niasto Rum ochronna ti 110 om PC\j o zw:ekszone: gruboscenn Tlen :nchniczny Matorary nne ser000ny tma:or:aly; D;wignik hydrauliczny pracnocny z cipedm nowym sp 2umpa wysokocisnieniowa elektryczna ni 154 1i0ftC00 m3 O J 2 mg Q,t55, 50,61600 mg 0, mg 0,007i1 0,821z10 mg ,03130 mg ,61600 ml lcbctnicy rg 014 t 1n7:egQl Fazebronie naw:er:cnn i chodzikow płyt chodnikowe cionowc 50x50x7 na podsypce piaskowcj, rocznie :25 KNNR 5/lu/b Flizem: Robalrici 2,112, Pobcekcy 215 KNy ldisti%27/2 Lnie kablowo do 1kV L:nia kaolowa 4:yłowa r:g 32 KNNR 5/601/1 Rozobronic nawerachni rnrrsi mineralnobitumiczno graboać 4cm racznie i5000 ra 0463 S 57O0 34 bssr 501/10/2 Budowa kamilo kable re z rur acf D ; N zmnce katcgo:i V Nzretwy X rury wersrwn = 1x2 sura ctnorow 2 J Roboinice _sk:cr asfaitony moc5efisowiin ocólnogo s:osowania Rura L 110 mm PCV Uchwyty ochronna dys:ansowe Uojnk ioal: t:wy rg C 123 Semochód skrzyniowy Samochód dostawczy Samochód samowyiadowczy Ztsc:ka Pt/C c:snieniowa 2cetichowa rci dm3 0,0168 m 204 mg 0,01041 mg ma szt 032[ szt , , ,16000, , S 27 :2flC rg 1,7275 O 022J r , , ,46620 Razom: 1 S szt 1 odcinek 9,000 m2 9C00 ml rr:2 152 m 111 m

17 Podbudowy N mg 0,004 Q5$ c:s pozycj podsts yy nakładów Jii Norm, boss Cena War:osc wyliczenie baci robć: R 111 S 30 KNR 510/2Ce,4 Mechaniczne zrm:pychrais rur atalowach 00 aragonit nasypem, doc,;:oż za kazce nae:epna rura do Fi ł00mm R= 0,955 M= S 1,000 \cetyłen technic:ny roa Jusznaony Rura ochronna gruboscienna 10 mm PC\! o z yieks::ancj wytrzymałości Tlen techniczny spre::ony Matenały nne (Materiały) Dlwignik hydraulicnny praanosny n napadem oseinowym Pompa wysokociśnieniowe elektryczne Samochód dos:awczy Samochód skrzyniowy Zescół prodo8yóm:y frćo1isowy ir:swcżny Cement portlandzk zwykły 35 be: dodatków workowony Klej winylowy rozpusz do rura RyC agresywny Korek styropianewy Piasek do betonów zwykłych naturalny Rura ochronna filio mm PCy Sprężarka pow:oranr: orzowożne spalinowa Beton zwykły: krusay,ya naurzinego 3175 meszank betonowa) Cement portlandzki z ikły 35 be: code:kaw wcrkowany 1aker asfaltowy mody8 kowany ogólnego stosowania Piasek do betonów zwykiych nzumlny Scudna katowa zelbc lewa 1 100x600 mm Woda przemysłowa Samochod samowyładowczy Somocood skrzyniowy Zumwsarnochodo Ny 39 KNNR 1504,2 Ręczno rozplantowanie ziemi wydooytej S wykopów Pospótka Nooa orzemysio Na Materały nne tma:er zły) Równiarka samojczorta Walec statyczny soniotczdny rg i,3a ,63701 kg 0,022 2,44200 m 1,04, lica4000 m3 0,02ci 2,66d00 2 mg 0,484 53,72d00, mg 0,484, 53,72400 mg ,73920 mg ma Zuu10 D:facoma igfe 20 12(!ic 59 sircna nr: 16 Rzo: 27 KNR 501/1 2/2 Wprowadzeni ku sail:ocj żabiowaj z rur PCW do cudynków noc oma ssała 2 otwory wprowac:on C oo Jc cynku rg C i 0,00420 kg 0, Szt 2, 4,00000 rn ni ng 252 5QOOO 33 KNR 501/401/3 Budowa stl:dni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwucicrnen:owych, SKR1 grunt ka::gori 0 rg 355i n dnt3 035 m3 001 api 1 m3 0,008 img 3,Q5i mg 1,2 mg 1,44 O zs , , , , KNNR6/112/4 Naprawa z kruszyw naturalnych warawa górna po zagszczenic; 8 cm pana1ogi , ms % 02 mg 0003 O QC1CQ ma 0, m 2 szt 15 szt 12,16 m m3 311 KNNR 6/311/2 (2) Naprawa waracnaic z m:re anki asfaltu cnego 55 nawa N:az:ca z mieszank, grysowe ub grysawoznirsw z, grjhcsć 4 cm masa gry ie yoz u:rown penologie 9,000 m2 r O ) Masa z asfaltu lanego grysowozwirowa do warstwy wiazacaj 0,0974 C276/J0 Materiały inne (Materiały) 02 Ciagnik kołowy mg O C Kocołtranspohowopduaoa1ne do os:,tu laneco O 05a6 O af4n Raz ni:

18 Raz m: Cement portland:k :wyky 25 be: docmków worcwary O 2 51 Materiały inne (M3torrły Woda przemysłowa m3 0, C 8525(1 yta chodnikowa betonowa SOxSOxZ crn szt 2,0 iss,00000l Siarek naturalny do now arzchn drogowych ml %obotnicy r SCO rr S rio ro robotocr kbiowych (crcdnik, wr:dy pac5 z pit bejnow od 50x50x pocir oa cmonowoiaokjw: Npra a Nayer:o przy::o 312 KN5J370/5 oczyok rn rar1w 5015 poraic3o wytczenio iksci robć: 3 Cp5 pozyc podstawj nokaco lm omj icsć Cna sron rr 17 C (0) D:occmp 1 202c 575

19 Rankcdncd oaokraenl w ZiZalO (C) Daracorna 19iV2012(Hc 59) cna nr 3 Z sayens robocztiy S Lp Nazwa zawodu ni Hość Ccm Wartoab 1 r 2 7? 3tJ Z awei ma9ńaów Lp Nazwa materiału J ledo 1 Acuylon techniczny rozpuszczony 2 Bale iglaste obr:ynane 3, Bednarka ocynkowana StOS 30x4 mm 4 Benzyna do ekstrakcji opakowaniu kg m3 ur i , Beton zwykły z kruszywa natura mgo B175 (mieszanka betonowa) rn Cegła budowlana pełna 25x12x6 1cm sa: 730/4 7 Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow workowany i 0i06 8 Folia kalencrowann z PyC uplastycznionego grubokci 0405 mm, gatunek /2 rn2 419,53, 9 Głowica kablowa wnętrzowa 120 rnm2 20kV kpi 10 Kabel energetyczny NAYY0/3/YAKY 06/ikV4x24Omm2 z 12s8 11, Kabel XRUHAKXs 12/20kV lxi 20/50 mm2 l ;Kle winylowy rozpusz do rur z PVC agresywny kg Kołki kotwiaco systemu U, MS Kołki rozporowe plastykowe ha Konstrukcja wsporcza scienna konitek kablowyoh st 42; 16 Końcówka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowani: na zytach Al 240 mm2 at 8 17 Końcówka kablowo rurkowa dc zaprasowania na Zytach Cu K 16mm2 szt Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach CLi K zmm2 szt Korek styropianowy szt 201 Korytko kablowe perforowane ocynkowane 200 mm m 92 21, Krawedziaki iglaste m3 0580L 22 Lakier asfaltowy modyfikowany ogólnego stosowan,a cm? Masa : asfaltu tanego gryaowozwirowa do warstwy wiazace Mufa kablowa przelotowa tasmowożywiczna 120 mm2, 20kV KCl 1 25 Opaski kablowe instalacyjne szt 14i56 26 Pasta do lutowania recznogo kg Piaek do betonów aysłych naiurslny rr Piasek naturalny do nawierzchni drogowycn m Płyta chodnikowa betonowa 50x50x7cm szt 171,36 30 Pokrywa pełna ocynkowana do korytek kablowych szer 200 mm ni aj, 31 Pospółka nn Przewód L lxls mm2 RM ni 6 33Rura ochronna dwupołówkowa fi 160 mm PCy 3,12 34 Rura ochronna filio mm PCV m 3? Rura ocnronna fi 160 mm PCy m 82,63 36 Rura ocaronna gruboscenna S 110 nim PCV o zwekszonet wytrzymziosci Rura ochronna gruboscienna fi 160 mm PCV o zw,ekszone; wyrrzymawsci ni 2i,64 38, Rura stalowa bez szwu czarna Fi 2i9,l/7,1 dwupołówkowa rn 3,121 39Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 cm szt 16315, 40 Spoiwo cynowoołowiane kg Studnia kablowa zolbetowa 1100x600 ram kot Tlen techniczny sprezony rn3 3, , Uchwyt odstepowy do mocowania rur szt 63 4ż, Uchwyty dystansowe szt 50,16 45 Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 2 46, Uchwyty krzyzowe staleweraedziane dla srednic 128mm szt 6 47H Wazelina techniczna nexutculiwa N ( N) ka , 431 Woda przemysłowa m3 4, Zestaw mocaizowy mu? z rur :ermekurcztiwych du kabli a:y:owych YAKY kpi 1, 50 Ztaczka PVC cisnien,ewa2k;e:;caowa szt d364 Razem tz dokładnościa do zaokraqieh): ZestaNiene sprzytu r Lp Nazwa sprzetu 3m lość Cena Wartosć 1 CiągniK kołowy mg [ 2 Dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem soalinowym 136,215

20 18 Zumssmochodcyy mg Zuz 1C (C) Drisccmp 196t2012ftc 59) s:ror;? cc 19 Lp Jazwo 3Z tl 3m bod Cera Wac ć Kocioł transoonowo proaukcyjne oo ast;u iara3o mp i 4 Pompa WVsokocsnenC,sE elektryczna mg Przyczepa cłuzycowr do sacchcdcw ma Pmyczopa co przaeo:enia kocl mc Równiarka slmoj Drdna mp 0,0323 8,Srmcchód dłuzyccwy ma Samochód dostawczy mg Samochód samowyładowczy mg Samochod skrzyniowy mg Saawerza ma Sprs:arka powietrzna przswo:ca spalincwi mo 5,04 14 Orodek transportowy m1 5, , Ubijak Spalnowy mg 27, Wciec statyczny namojcadny mg 0, Zespół pradolwórczy trójszowy przoecany mg 136,215i 29i66 zaz zzma(zloktadnosczdo mokrageń): 623,1857: S

Przedmiar robót. Budowa linii oświetlenia ulcznego w Ksawerowie ul.cienista. Data: 2014-07-28. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar robót. Budowa linii oświetlenia ulcznego w Ksawerowie ul.cienista. Data: 2014-07-28. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar robót Data: 2014-07-28 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Budowa linii oświetlenia Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15061) strona nr: 2 1 Element 1.1 KNNR 5/1001/3 (2) Montaż i stawianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45314310-7 Układanie kabli Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Linia kablowa przyłącza do budynku "Trzynastki" oraz odłączenie kabli SN 15kV ze stacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Budowa przyłącza energetycznego do schroniska dla zwierząt przy ulicy Targowej w Mielcu

Kosztorys nakładczy. Budowa przyłącza energetycznego do schroniska dla zwierząt przy ulicy Targowej w Mielcu Kosztorys nakładczy Data: 2016-06-11 Zamawiający: Gmina Miejska Mielec 39-300 Mielec, ul Żeromskiego 26 Jednostka opracowująca kosztorys: BTE Firma Elektryczna Działowscy Sp. z o.o. 39-331 Chorzelów, Chrząstów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Strona 1/5. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena jedn.brutto Wartość brutto 1 KNR /03

Przedmiar robót Strona 1/5. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena jedn.brutto Wartość brutto 1 KNR /03 Przedmiar robót Strona 1/5 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena jedn.brutto Wartość brutto 1 KNR 2-01 0707/03 2 KNR 5-10 1106/01 3 KNR 2-01 0701/03 4 KNR 2-01 0704/03 5 KNR 5-10 0301/01 6 KNR 5-10

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót KOS-118.(106) CPV Specyfikacja techniczna SST-IE.

Przedmiar Robót KOS-118.(106) CPV Specyfikacja techniczna SST-IE. Inwestor: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Al. Mickiewicza 21 Kraków Wykonawca: Przedmiar Robót KOS-118.(106) CPV 45310000-3. Specyfikacja techniczna SST-IE. Nazwa budowy: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Linia kablowa SN

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Linia kablowa SN 15013803 Tyniec Mały dz 451 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Linia kablowa SN 1 KNNR 5 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 3 d.1 0701-03 20*0,6*1 3 12,000

Bardziej szczegółowo

AUTOR PROGRAMU : PHP "INFO-BIS" KRAKOW tel.411-81-25,412-22-82 KOSZTORYS SLEPY ========================= WYKONAWCA :

AUTOR PROGRAMU : PHP INFO-BIS KRAKOW tel.411-81-25,412-22-82 KOSZTORYS SLEPY ========================= WYKONAWCA : AUTOR PROGRAMU : PHP "INFO-BIS" KRAKOW tel.411-81-25,412-22-82 KOSZTORYS SLEPY ========================= WYKONAWCA : INWESTOR : TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W TARNOWIE UL.LWOWSKA 72-96B,33-100 TARNOW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.08.2012. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.08.2012. Stawka roboczogodziny : ELZIT SP. Z O.O. UL. BUDOWLANYCH 4C 84-200 WEJHERO- WO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV poiędzy stacjai PG-1, MW, WO, WŁ w kapusie Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Oświetlenie zewnętrzne ulicy Zielonej - Etap I

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Oświetlenie zewnętrzne ulicy Zielonej - Etap I Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Oświetlenie zewnętrzne ulicy Zielonej - Etap I Obiekt Kod CPV 45316100-6 Budowa Darłowo Inwestor Gmina Miasto Darłowo, 76-150 Darłowo Pl. Kościuszki 9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Opracowanie: PERBO-PROJEKT Sp. z o.o Kraków, ul. Mazowiecka 4/6.

PRZEDMIAR ROBÓT. Opracowanie: PERBO-PROJEKT Sp. z o.o Kraków, ul. Mazowiecka 4/6. PRZEDMIAR ROBÓT Opracowanie: PERBO-PROJEKT Sp. z o.o. 30-036 Kraków, ul. Mazowiecka 4/6. Obiekt Budowa Działki 861/2, 861/1 i 863 Myślenice Obręb 3 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Myślenice, 32-400 Myślenice,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa oświetlenia odcinka wałow nad rzeką Lubatówka w Krosnie

Przedmiar robót. Budowa oświetlenia odcinka wałow nad rzeką Lubatówka w Krosnie Przedmiar robót Budowa oświetlenia odcinka wałow nad rzeką Lubatówka w Krosnie Data: 2011-10-04 Budowa: Budowa oświetlenia ulicznego Obiekt: Oświetlenie odcinka wałów nad rzeką Lubatówka w Krosnie Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45122000-8 - Próbne wykopy 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Czerniejewo ul. Poznańska. Budowa : Koszrorysy. Obiekt : Czerniejewo ul. Poznańska. Adres : Czerniejewo ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Czerniejewo ul. Poznańska. Budowa : Koszrorysy. Obiekt : Czerniejewo ul. Poznańska. Adres : Czerniejewo ul. STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Koszrorysy Obiekt : Adres : Inwestor : Gmina Czerniejewo Adres : 62-250 Czerniejewo, ul. Poznańska 8 Budowa : Koszrorysy Obiekt : Adres : Data:

Bardziej szczegółowo

ul. Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz

ul. Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz ERGOPROJEKT ul Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii kablowej oświetleniowej na ul Otorowskiej w Bydgoszczy ADRES INWESTYCJI : działki nr 16/1, 19, 43 (obręb 462) w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót C-GR127. CPV 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4. Specyfikacja techniczna ST.SE.01.

Przedmiar Robót C-GR127. CPV 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4. Specyfikacja techniczna ST.SE.01. Inwestor: Gmina Bojszowy ul. Gaikowa 35 43-220 Bojszowy Wykonawca: Przedmiar Robót C-GR127. CPV 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4. Specyfikacja techniczna ST.SE.01. Nazwa budowy: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe przy ul. Różanej w Piekarach Śląskich.

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe przy ul. Różanej w Piekarach Śląskich. Przedmiar robót Data: 2011-02-28 Budowa: Oświetlenie drogowe dzielnicy Józefka w Piekarach Śląskich ULICA RÓŻANA Obiekt: CPV : 45316110-9 Zamawiający: Zamawiający : Gmina Miejska Piekary Śląskie 41-947

Bardziej szczegółowo

L p. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 Oświetlenie ulicy Kwiatowej. d. 0701-02 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III

L p. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 Oświetlenie ulicy Kwiatowej. d. 0701-02 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III Podstawa Opis j Nakłady Koszt Oświetlenie ulicy Kwiatowej KNR 2-0 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do d. 070-02 0.8 i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III obiar = 753 0.77990.955=0.744804r-g/ 2 KNR

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE TABLICY INFORMACYJNEJ ADRES INWESTYCJI : UL. DZIĘGIELOWA DZ. 4/4 POZNAŃ NARAMOWICE INWESTOR : UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU ADRES INWESTORA : UL.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY I N S T A L A C J A E L E K T R Y C Z N A Obiekt CENTRUM KULTURALNO-TURYSTYCZNE Z INFASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ-ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T. Kod CPV Przebudowa kanalizacji teletechnicznej

P R Z E D M I A R R O B Ó T. Kod CPV Przebudowa kanalizacji teletechnicznej P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV 45232310-8 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej Data: 2006-04-02 Inwestor: Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13 Obiekt: Budynek Mieszkalny, Wielorodzinny Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Inwestor Gmina Olkusz Koszty zakupu Kosztorys Strona 2/7 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Koszt jedn. 1

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sieci elektroenergetycznej Obiekt : Zasilanie elektroenergetyczne Kościan, ul. Składowa: zakład - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa ulicy Sportowej - Oświetlenie uliczne 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Przedmiar robót. Budowa ulicy Sportowej - Oświetlenie uliczne 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Darłowo Urząd Miasta Darłowo Sporządził Tadeusz Połoczański Koszalin wrzesień 2010

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektryczny ELMAR Marcin Bernacki 56-400 Oleśnica, ul. Krzywoustego 2a/2 PRZEDMIAR ROBÓT

Zakład Elektryczny ELMAR Marcin Bernacki 56-400 Oleśnica, ul. Krzywoustego 2a/2 PRZEDMIAR ROBÓT Zakład Elektryczny ELMAR Marcin Bernacki 56-400 Oleśnica, ul. Krzywoustego 2a/2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii kablowej nn zasilającej ośw. uliczne ADRES INWESTYCJI : Chojnów, ul. Saorządowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : POLSKI ZWIAZEK DZIAŁKOWCÓW, RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "SIEROSŁAW3" w Porzywnicy modernizacja sieci zasilajacych poszczególne działki

Bardziej szczegółowo

Przepompownia Ścieków - Parysów dz Urząd Gminy Parysów Roboty elektryczne. Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący: ...

Przepompownia Ścieków - Parysów dz Urząd Gminy Parysów Roboty elektryczne. Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący: ... Inwestor: Budowa: Urząd Gminy Parysów Roboty elektryczne Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący:............ Kosztorys 1 Zasilanie 1 KNNR 5/405/7 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją,

Bardziej szczegółowo

Rodos [8877] Tabela elementów. Numer elementu. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE DEMONTAŻE Razem k.b. 1/1

Rodos [8877] Tabela elementów. Numer elementu. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE DEMONTAŻE Razem k.b. 1/1 Tabela elementów Numer elementu Opis robót 1 2 3 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE DEMONTAŻE Wartość 1/1 Przedmiar robót Nr poz. Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 2 3 4 5 1 KNNR 6 0805/04 2 KNNR 1 0306/09 3 KNNR 5 0701/03

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa sieci energetycznej i przyù¹czy z napowietrznej na kablowe wraz z oœwietleniem - ul

Przedmiar. Przebudowa sieci energetycznej i przyù¹czy z napowietrznej na kablowe wraz z oœwietleniem - ul Przedmiar Przebudowa sieci energetycznej i przyù¹czy z napowietrznej na kablowe wraz z oœwietleniem - ul Úl¹ska w Cheùmie Úl¹skim. Data: 2009-05-15 Budowa: Obiekt: Zamawiaj¹cy: Urz¹d Gminy Cheùm Úl¹ski,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Układ zasilania podstawowego i rezerwowego energii elektrycznej PWSZ w Tarnowie roboty energetyczne Państwowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT OSP Grębocice - Oświetlenie zewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT OSP Grębocice - Oświetlenie zewnętrzne PRZEDMIAR ROBÓT OSP Grębocice - Oświetlenie zewnętrzne Przedmiot robót: Oświetlenie zewnętrzne terenu OSP Grębocice, działka nr 421 Zamawiający: Gmina Grębocice 59-150 Grębocice ul. Głogowska 3 Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Przyłącz dz farmy fotowoltaicznej o mocy 40kW do sieci nn w miejscowości Kurozwęki ul.zagonie 10 28-200 Staszów woj.

Przyłącz dz farmy fotowoltaicznej o mocy 40kW do sieci nn w miejscowości Kurozwęki ul.zagonie 10 28-200 Staszów woj. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Przyłącz dz farmy fotowoltaicznej o mocy 40kW do sieci nn w miejscowości Kurozwęki ul.zagonie 10 28-200 Staszów woj. Świętokrzyskie Data: 2015-06-25 Budowa: Farma Fotowoltaiczna

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Wiesław Kapłon DATA OPRACOWANIA : 01.2015. Poziom cen : IV kw 2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Wiesław Kapłon DATA OPRACOWANIA : 01.2015. Poziom cen : IV kw 2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Przedmiar robót elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem boiska sportowego ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 9;; 64-500 Szamotuły INWESTOR : Zespół Szkół nr 1 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

KOSZTORYS OFERTOWY. Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 Budowa linii oświetlenia przejścia pomiędzy ul. Dolnośląską i Warsztatową w m. Września. 1 KNNR 5 0719-07 Ręczne rozebranie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie zewnętrzne terenu

Przedmiar robót. Oświetlenie zewnętrzne terenu Przedmiar robót Oświetlenie zewnętrzne terenu Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym w Tychach przy ul. Grota Roweckiego na działce nr 563/13 Kod CPV 453161, 453142, 453143,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 20.05.

PRZEDMIARY ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 20.05. PRZEDMIARY ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU ADRES INWESTYCJI : PRZY PLACU WOLNOŚCI W ŻUROMINIE INWESTOR : Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin ADRES INWESTORA : Plac Piłsudskiego 3, 09-300

Bardziej szczegółowo

N A K Ł A D Y R, M, S. Projekt zalicznikowych linii zasilających - Rudziczka NAKŁADY RMS

N A K Ł A D Y R, M, S. Projekt zalicznikowych linii zasilających - Rudziczka NAKŁADY RMS N A K Ł A D Y R, M, S Temat nr : 15_-41_-01_ Budowa : PRACE ELEKTROENERGETYCZNE Obiekt : Przepompownie ścieków wraz z projektem zagospodarowania terenu wokół pompowni. Projekt zalicznikowych linii zasilających

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Proyel ul Nadrzeczna 1b 72-100 Goleniów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 Instalowanie drogowego

Bardziej szczegółowo

AKPB ARCHITEKCI PIOTR BARTOSIK 36/70 PRZEDMIAR ROBÓT

AKPB ARCHITEKCI PIOTR BARTOSIK 36/70 PRZEDMIAR ROBÓT AKPB ARCHITEKCI PIOTR BARTOSIK 61-699 POZNAŃ, OS. WICHROWE WZGÓRZE 36/7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH wraz z zapleczem sanitarnym w ramach programu ORLIK 212 - KOD CPV 45233-9

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach. Budowa: oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach. Budowa: oświetlenie zewnętrzne P R Z E D M I A R R O B Ó T Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach Budowa: Zamawiający: oświetlenie zewnętrzne Miejski Zarząd Ulic i

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II

Przedmiar robót. Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II Przedmiar robót Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II Nazwa i kod CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45311100-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. rowu do 0.8 m - kable demontowane 190 m 1.4 KNR 201/704/3 (3)

Przedmiar. rowu do 0.8 m - kable demontowane 190 m 1.4 KNR 201/704/3 (3) strona nr: 1 Przedmiar 1 ST 04.01.00 ODSZUKANIE I PRZEŁOśENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI NN 1.1 Odszukanie kabli ułoŝonych w ziemi za pomoćą przyrządów pomiarowych - kalkulacja Zakładu Energetycznego 10 szt 1.2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Sitko DATA OPRACOWANIA : 09.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Sitko DATA OPRACOWANIA : 09.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ENEOS Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej w Szczecinie. ADRES INWESTYCJI : ul. Topolowa, Szczecin. INWESTOR : Gina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Usunięcie kolizjii i przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kv

Przedmiar robót. Usunięcie kolizjii i przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kv Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Przebudowa linii Nazwa i kod CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI EL-MEDIA NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne ADRES INWESTYCJI : Kobyłka ul. Mała INWESTOR : Gina Kobyłka ADRES INWESTORA : 05-230 Kobyłka ul. Wołoińska 1 KOSZTORYS INWESTORSKI SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : POLSKI ZWIAZEK DZIAŁKOWCÓW, RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "SIEROSŁAW3" w Porzywnicy Obiekt : modernizacja sieci elektroenergety i

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inŝ. Stanisław Chumikowski,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inŝ. Stanisław Chumikowski,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar robót AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ OPRACOWANA NA PODSTAWIE PRZEDMIARU ROBÓT WYKONANEGO PRZEZ FIRMĘ PROJEKTOWO-BUDOWLANĄ PROBUD-RZESZÓW W LIPCU 2008 DLA ZADANIA PN. BUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Oświetlenie Obiekt : Nekla ul. Sienkiewicza, Słoneczna dz. 933/12, 952 gmina Nekla Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Zespół boisk i urządzeń sportowych z modułowym sytemowymbudynkiem zaplecza boisk " ORLIK 2012 " Zławieś Mała dz. Nr. 194/13,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33 Kosztorys Data:20-06-2011 Budowa: Nr STWiOR:E 1 Kody CPV:45223810-7 Konstrukcje gotowe 45262212-0 Kopanie rowów 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315600-4 Instalacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY

PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY API Sp.z o.o. ul. Mickiewicza 27/8, 6-835 Poznań PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne ADRES INWESTYCJI : Bytkowo ul Porzeczkowa INWESTOR : Gmina Rokietnica ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3, Roboty instalacyjne e PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIM-

Bardziej szczegółowo

Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR

Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia

Bardziej szczegółowo

EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR 96-321 Musuły ul. Pogodna 1

EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR 96-321 Musuły ul. Pogodna 1 EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR 96-321 Musuły ul. Pogodna 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Słupy i oprawy oświetleniowe 45315700-5 Rozdzielnice wolnostojące 45231400-8

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek Starego Miasta oraz Parku Miejskiego.

Kosztorys ofertowy. Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek Starego Miasta oraz Parku Miejskiego. Kosztorys ofertowy Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek Starego Miasta oraz Parku Miejskiego. Data: 2014-10-02 Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Kraweć DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ Stawka roboczogodziny : Poziom cen : SEKOCENBUD 2008

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Kraweć DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ Stawka roboczogodziny : Poziom cen : SEKOCENBUD 2008 NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI LESZCZ - KALBORNIA - DĄBRÓWNO ADRES INWESTYCJI : LESZCZ, KALBORNIA, DĄBRÓWNO GM. DĄBRÓWNO INWESTOR : URZĄD GMINY DĄBRÓWNO BRANŻA : ELEKTRYCZNA CPV-45310000-3

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek VAT [PV]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek VAT [PV]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Biuro Projektowo-Wykonawcze "ELEKTRA" Agata Strzelczak ul. Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrów Wielkopolski PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego ADRES INWESTYCJI : Sulierzyce ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Oświetlenie drogowe - ul. Lipowa

PRZEDMIAR ROBÓT Oświetlenie drogowe - ul. Lipowa PRZEDMIAR ROBÓT Oświetlenie drogowe - ul. Lipowa Przedmiot robót: Oświetlenie drogowe ul. Lipowej w Jerzmanowej Zamawiający: Gmina Jerzmanowa 67-222 Jerzmanowa ul. Głogowska 7 Wykonawca prac: Rodzaj robót:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE. OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH "EFEKT" Sławomir Karsznia 84-100 Puck, ul. Abrahama 23A

BIURO PROJEKTOWE. OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH EFEKT Sławomir Karsznia 84-100 Puck, ul. Abrahama 23A BIURO PROJEKTOWE. OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH "EFEKT" Sławomir Karsznia 84-100 Puck, ul. Abrahama 23A KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy linii kablowej oświetlenia drogowego wraz

Bardziej szczegółowo

WEGA s.c. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. STRZELECCY PŁOCK UL. GEN. WŁ. ANDERSA 26 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR ROBÓT

WEGA s.c. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. STRZELECCY PŁOCK UL. GEN. WŁ. ANDERSA 26 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA: WEGA s.c. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. STRZELECCY 09-410 PŁOCK UL. GEN. WŁ. ANDERSA 26 INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16 09-400 PŁOCK UL. WOLSKIEGO 8 OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY - Montaż słupów wraz z fundamentami oświetlenia ulicznego w m-ci Tomaszów Lubelski ul. Jachymka, Okulickiego, Reymonta, Wojtkowiaka, Wyzwolenia NAZWA INWESTYCJI : Montaż słupów wraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Montaż stanowisk słupowych oraz opraw oświetleniowych znajduje się w przedmiarze robót części architektoniczno-budowlanej

PRZEDMIAR ROBÓT. Montaż stanowisk słupowych oraz opraw oświetleniowych znajduje się w przedmiarze robót części architektoniczno-budowlanej PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych 45311000-0 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :. DATA OPRACOWANIA : 09.2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :. DATA OPRACOWANIA : 09.2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT 45310000-3 NAZWA INWESTYCJI : Reont dróg ginnych ulic Drzyały, podwale, Lopy, Strazacka, Szewska, Spółdzielcza, Lwicka, Szkolna, Krótka ADRES INWESTYCJI : NIEMODLIN INWESTOR : URZĄD GMINY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 039-20-093

PRZEDMIAR ROBÓT 039-20-093 CPV 45 31 70 00-2 Roboty w zakresie innych instalacji elektrycznych Inwestor: Przedmiar sporządził: SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: PRZEDMIAR 039-20-093 Strona 1 DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U 1 Zasilanie kablowe

Bardziej szczegółowo

Rodos KS Strona 1. file://localhost/c:/documents and Settings/sssssss/Ustawienia lokalne/temporary Internet Files/Content.

Rodos KS Strona 1. file://localhost/c:/documents and Settings/sssssss/Ustawienia lokalne/temporary Internet Files/Content. Rodos KS Strona Przedmiar Robót Instalacje elektryczne Obiekt Oświetlenie drogi Kod CPV 0000- Budowa Łososina Dolna, dz. nr Inwestor Gmina Łososina Dolna Nowy Sącz, styczeń 00 r. "Rekomendacja Jakości"

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) P.P.U.H. "VITARO" UL. 11-GO LISTOPADA 11e/39, 97-500 Radomsko PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ADRES INWESTYCJI : Tychy ul. Dębowa 10-14

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ADRES INWESTYCJI : Tychy ul. Dębowa 10-14 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek ieszkalny 10-14 ADRES INWESTYCJI : Tychy ul. Dębowa 10-14 INWESTOR : Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ADRES INWESTORA : Tychy ul. Filaretów 31 BRANśA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version Przedmiar. oświetlenia przy ulicy Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej.

PDF created with pdffactory trial version  Przedmiar. oświetlenia przy ulicy Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej. Przedmiar Data: 2006-09-05 Budowa: oświetlenia przy ulicy Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej. Obiekt: CPV - 45316110-9 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Urząd Miasta Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska

Bardziej szczegółowo

Gmina Chojna z siedzibą Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska Chojna

Gmina Chojna z siedzibą Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska Chojna PRZEDMIAR ROBÓT BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 4 RLM STUDNIA CHŁONNA - 2 Budowa: Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna Inwestor (zamawiający): Gmina Chojna z

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa: Budowa kanału teletechnicznego Kody CPV: 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych Obiekt: droga wojewódzka nr 645 Zamawiający: Podlaski Zarząd

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jm Ilość. Wytyczenie i inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek ponad 500m

Nr Podstawa Opis Jm Ilość. Wytyczenie i inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek ponad 500m Nr Podstawa Opis Jm Ilość PRZEDMIAR Element Linie NN. WYIND /50/2 () 2 KNR 20/70/2 (2) 3 KNR 20/70/5 (2) 4 KNR 50/30/ 5 KNR 50/30/2 6 KNR 50/303/ 7 KNR 50/4/2 8 KNR 50/4/3 9 KNR 50/4/ 0 KNR 50/03/4 ()

Bardziej szczegółowo

VOLT - AMPER Projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 49/27. DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014

VOLT - AMPER Projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 49/27. DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014 VOLT - AMPER Projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 49/27 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego z szafką oświetleniową

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót C-GR72(46). CPV 45311100-1, 45311200-2. Specyfikacja techniczna ST.SE.01,00,00.

Przedmiar Robót C-GR72(46). CPV 45311100-1, 45311200-2. Specyfikacja techniczna ST.SE.01,00,00. Inwestor: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar Robót C-GR72(46). CPV 45311100-1, 45311200-2. Specyfikacja techniczna ST.SE.01,00,00. Nazwa budowy:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wiślinka, ul. Szkolna, Ustronna

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wiślinka, ul. Szkolna, Ustronna Przediar robót Przediot koorysu: Budowa oświetlenia ulicznego w. Wiślinka, ul. Szkolna, Ustronna Lokalizacja: Wiślinka, ul. Szkolna, Ustronna, g. Pruszcz Gdański Zaawiający: Gina Pruszcz Gdański 83-000

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa oświetlenia na ul. Wierch Głodowski w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa oświetlenia na ul. Wierch Głodowski w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Zamawiający: Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS - PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej Budowa: Turek, Gimnazjum nr2 Rodzaj robót: Instalacje elektryczne - roboty dodatkowe Lokalizacja: TUREK, ul.parkowa Zamawiający:.. Poziomy

Bardziej szczegółowo

Tuchola Chojnicka, Zamkowa Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 4915) strona nr: 2

Tuchola Chojnicka, Zamkowa Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 4915) strona nr: 2 Przedmiar robót Budowa linii kablowej SN-15kV relacji ST "Kościelna" - ST "Ogrodowa" w msc. TUCHOLA (ul. Chojnicka, Zamkowa, Ogrodowa, pl. Zamkowy) Data: 2011-12-13 Budowa: Budowa linii kablowej SN-15kV

Bardziej szczegółowo

file://c:\documents and Settings\mroczek\Pulpit\MODUú-BOISKO_SPORTOWE_...

file://c:\documents and Settings\mroczek\Pulpit\MODUú-BOISKO_SPORTOWE_... Strona 1 z 12 Kosztorys - Inwestorski Obiekt Boisko sportowe "ORLIK 2012" z modułowym, systyemowym zapleczem socjalnym. Uzupełnienie kosztorysu podstawowego w oparciu o pytania oferenta.. Budowa Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Szczecin 2014.06.02. GLOBAL PROJEKT Andrzej Dyczkowski 70-785 SZCZECIN UL. Łubinowa 20a

Przedmiar Robót. Szczecin 2014.06.02. GLOBAL PROJEKT Andrzej Dyczkowski 70-785 SZCZECIN UL. Łubinowa 20a GLOBAL PROJEKT Andrzej Dyczkowski 70-785 SZCZECIN UL. Łubinowa 20a Szczecin 2014.06.02 Przedmiar Robót Nazwa : Przyłącze elektroenergetyczne do miejsca wypoczynku adres inwestycji : Warzymice dz nr ewi17

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne.

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne. Przedmiar Data: 2008-03-30 Obiekt: Przychodnia Rejonowa Ruda Śląska ul. Makuszynskiego 7. Zamawiający: Urząd Miasta Ruda Śląska 41-700 Ruda Śląska Plac Jana Pawła Ii 6. Kosztorys opracowali: J. Stanik,...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego ADRES INWESTYCJI : Dziekanów Leśny ul. Waligóry INWESTOR : Urzad Miejski Łoianki ADRES INWESTORA : Łoianki ul. Warszawska 115 BRANŻA : elektryczna DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE

ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE 430007532 ul. Dulęby 2A 20-326 LUBLIN tel. (081) 441 88 20, fax (081) 443 18 38 adres e-mail: ekosan.lublin@wp.pl NIP 712 020 43 64 REGON NR ZLECENIA: 337 / 06 / 08 OPRACOWANIE BRANśOWE: RODZAJ OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,...

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,... Przedmiar robót wraz z pompownią i kolektorem tłocznym dla odwodnienia terenów w rejonie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego "C" na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ulicy Willowej w Bielsku-Białej.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1498K ROPA-WYSOWA ZDRÓJ-BLECHNARKA-GRANICA PAŃSTWA W MIEJSCOWOSCI KLIMKÓWKA

Przedmiar robót BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1498K ROPA-WYSOWA ZDRÓJ-BLECHNARKA-GRANICA PAŃSTWA W MIEJSCOWOSCI KLIMKÓWKA Przedmiar robót BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1498K ROPA-WYSOWA ZDRÓJ-BLECHNARKA-GRANICA PAŃSTWA W MIEJSCOWOSCI KLIMKÓWKA Budowa: OŚWIETLENIE ULICZNE Zamawiający: GMINA ROPA ROPA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : POLSKI ZWIAZEK DZIAŁKOWCÓW, RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "SIEROSŁAW3" w Porzywnicy modernizacja sieci zasilajacych poszczególne działki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik Data opracowania: 2011-06-06 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Adres inwestycji: Dowspuda

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ELE-15-012 Strona 1 11-05-2015 SYKAL-002270 N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J

PRZEDMIAR ELE-15-012 Strona 1 11-05-2015 SYKAL-002270 N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J Firma Elektro-Popielski 81-597 Gdynia ul. Z. Nałkowskiej 52 Samolicz sykal.pl CPV: PRZEDMIAR ROBÓT ELE-15-012 Nazwa robót: Zasilanie gwarantowane budynku stołówki, serwerowni w bud. nr 353, rozdzielnicy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek tlenowni wraz z fundamentem zewnetrznym na zbiornik tlenu - Instalacje Elektryczne

Przedmiar robót. Budynek tlenowni wraz z fundamentem zewnetrznym na zbiornik tlenu - Instalacje Elektryczne Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin Przedmiar robót Strona 2/5

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 1 Kosztorys inwestorski J.m. Norma Ilość Cena jedn. 1 1.1 Budowa kanalizacji kablowej MTKK ul. Starodębowa 1.1.1 TPSA 39/301/19 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ UL. PĘTKOWICKA, LEŚNICTWO BIAŁA Kod CPV : 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Zasilanie i sterowanie przepopowni kanalizacyjnej Pp-2 ADRES INWESTYCJI : Budków, g. śarnów, dz. nr ewid. 522, obręb Budków INWESTOR : Gina śarnów ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRZEBUDOWA KABLI TRAKCYJNYCH, STEROWNICZYCH I SN WYPROWADZONYCH ZE STACJI. TRAKCYJNEJ "POGODA"

PRZEDMIAR PRZEBUDOWA KABLI TRAKCYJNYCH, STEROWNICZYCH I SN WYPROWADZONYCH ZE STACJI. TRAKCYJNEJ POGODA PROGREG 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 PRZEBUDOWA KABLI TRAKCYJNYCH, STEROWNICZYCH I SN WYPROWADZONYCH ZE STACJI. TRAKCYJNEJ "POGODA" Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys lepy Wymiana kabla ST 6 do RSSD1

Kosztorys lepy Wymiana kabla ST 6 do RSSD1 Wyiana kabla ST 6 do RSSD1 Podstawa Opis j Nak ady Koszt Wyiana kabla YAKY 4X185 od ST 6 do RSSD-1 2014 1 KNR 2-01 czne kopanie rowów dla kabli o g bok.do 0.8 0701-02 i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe w m.laszki kier.kozły. Zamawiający: Gmina Laszki. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe w m.laszki kier.kozły. Zamawiający: Gmina Laszki. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Zamawiający: Gmina Laszki Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Oswietlenie

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowe Budownictwa " PARTNER" s.c Łódź, ul. Nowa 29/31. OPRACOWAŁ : Tomasz Maciukiewicz DATA OPRACOWANIA : marzec 2012

Biuro Projektowe Budownictwa  PARTNER s.c Łódź, ul. Nowa 29/31. OPRACOWAŁ : Tomasz Maciukiewicz DATA OPRACOWANIA : marzec 2012 Biuro Projektowe Budownictwa " PARTNER" s.c. 90-030 Łódź, ul. Nowa 29/31 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zewnetrzna instalacja elektryczna i oświetlenie terenu bud.b ADRES INWESTYCJI : Łąka g.stepnica

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ADRES : OBIEKT : 2 linie kablowe SN 15kV GPZ Rzeszów Zaczernie -RG PPNT Jasionka - zasilanie rezerwowe

PRZEDMIAR ROBÓT ADRES : OBIEKT : 2 linie kablowe SN 15kV GPZ Rzeszów Zaczernie -RG PPNT Jasionka - zasilanie rezerwowe PRZEDMIAR ROBÓT. Poziom cen IV. kw.2007r. Nr budowy INWESTOR : PROJEKTANT. RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA 35-959 Rzeszow ul.szopena 51 ADRES : GPZ Rzeszów Zaczernie -RG PPNT Jasionka OBIEKT

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : grudzień 2007. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : grudzień 2007. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa Boisk Sportowych oraz parkinu przy Gimnazjum ADRES INWESTYCJI : Białe Błota ul. Centralna, Gronowa, Czwartaków INWESTOR : Urząd Gminy Białe Błota ADRES INWESTORA : 86-005

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Pniewo, ul.lipowa Adres inwestycji: ul. Lipowa, Pniewo; Gmina Łomża Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Curie-Skłdowskiej 1A,18-400 Łomża Założone wskazniki R

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do Ślepy

Lp. Nazwa działu Od Do Ślepy Lp. Nazwa działu Od Do Ślepy - 1 - Lp. Podstawa Opis jedn.ob. Obiar Ślepy 1 KNR-W 5-10 Zdjęcie i ponowne założenie płyt na kanał kablowy 18 0307-04 2 KNNR-W 9 Deontaż kabli wielożyłowych o asie 3,0-5,5

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont izolacji i kanalizacji

Przedmiar robót. Remont izolacji i kanalizacji Przedmiar robót Budowa: Izolacja ściany małej sali gimnastycznej Obiekt lub rodzaj robót: Gimnazjum nr 17 Lokalizacja: Kraków, ul.litewska 34 Data opracowania: 2014-03-20 strona nr: 2 Przedmiar robót 1

Bardziej szczegółowo

Rywałd maszt monitoringu

Rywałd maszt monitoringu , Rywałd ma monitoringu NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie zewnętrzne i monitoring ADRES INWESTYCJI : dz. 143/5, 83-200 Rywałd INWESTOR : Urząd Gminy Starogard Gdański ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 9,

Bardziej szczegółowo