EL-PRO PRZEDMIAR ROBÓT. projekty. uzgodnienia. Zakład. nadzory. Projektowo-Wykonawczy. tcrzy. iia ze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EL-PRO PRZEDMIAR ROBÓT. projekty. uzgodnienia. Zakład. nadzory. Projektowo-Wykonawczy. tcrzy. iia ze"

Transkrypt

1 Regon etproo2p NP 727ł teł Starowa Góra, ul Futrynowa 4 tel/fax ProjektowoWykonawczy nadzory techniczno budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako kompletna dla celu, któremu ma słuzyć ZPW ELPRO oświadcza, iz niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami Łódź, lipiec 2013 r spec instalacje i sieci elektryczne iia ze Upr bud 242/89/WŁ Sprawdzający: inż Jerzy Jagas tcrzy pr 2C78/wŁ Autor Spec instalacje elektryczne opracowania upr bud GR /78 mgr inż Włodzimierz Tadeusiak kablowych SN15 kv i nn0,4 kv oraz kanalizacji teletechnicznej Tom: Przedmiar robót zasilania w energię elektryczną, przyłączy Część: 1 ELEKTRYCZNA Łódź, ul Brzezińska 5/15 nwestor nstytut Włókiennictwa Lokalizacja: Łódź, ul Brzezińska 1/3 i 5/15 działki nr ewid 4/3, 4/4, 3/7, 3/6, 6/22, 6/23 zasilających nn w budynku przy ul Brzezińskiej 1/3 ii i biurowego przy ul Brzezińskiej 5/15, przebudowy wewnętrznych linii kv oraz kanalizacji teletechnicznej między budynkami przy ul Brzezińskiej SN/nn nr 5 oraz przyłącza kablowego SN15 kv do budynku produkcyjnomagazynowego w Łodzi przy ul Brzezińskiej 1/3, przyłącza kablowego nn0,4 Tytuł Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń stacji transformatorowej PRZEDMAR ROBÓT Zlecenie: l/06/2013 Zakład uzgodnienia ELPRO projekty

2 r obreb Przec1rnar robót?:oe ucowiany przebudowy ocrnes:czń sac rsorr:zo:cwe S1rr nr 5 oraz budowy przyłącza kaboweo SN15 kv do budynku produkcyjnomagazynowego w Łodzi przy uk rzezińskiej 1/3, przyiącza kab]ow9gd nn0,4 k\j oraz kanauzacj tacnczna modzy budyn<am przy ul Brzezińskiaj i/3 birowgo pizy u] Srzezińskiaj 5!i5 Mooya 3udown: Przyłacze kablowe S1 5 ky nn0,4 W oaz konalzacja tae echaiczna Lokai;:a: oódź, W Brzezińsa 1/ i 5115 dzialki nr owid 4/3, 4/4, 3/7, 31, 5/22, 6/2r kod CV: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energntycznycd Roboty budowlano w zakrese budowy linii kornunikacyjnyci Roboty w zakreol cablowania eletjc:neoo rwostor nstytut Wókiennictwa Łódź, W Brzczińska 3/15 Jdnosika ocrrcc oujco koo:ory, Zakład ProjektowoWykonawczy LPR Starowa Góra, u utrynowa 4 WC7 Daio oorocowonir: KoszOr/s opracowany pr:n;: mgr nz Wlodzimerz Taduaak N cr

3 wytyczenie trasy przyiecza przez uorawnioneo geadrs, oznakowanie wykonanie zasyoanie rowu kablowego gruntem rodzimym wraz z zageszc:cniem grun:u, ułożenie ułożenie wprowadzenie ułożenie kabli w ziemi, w rurach ochronnych i przepustach, wykonanie pomiarów geodezyjnych i powykonawczych, wprowadzenie kabli do stacji transformatorowej i złącza kablowf2o SN, kołowymi, wykopów pod linie kaot,a caz pr::epustów pod rozni ułożenie w ziemi rur ochronnych dla kabli, naprawa nawierzchni, i zabezpieczenie tras linii, Pzylzcze kabowe SN1 5k C6ni chara arysy!u cbktów ]L:b rcbó s:rn nr: 2 u:io (C) Di:comp i9942o12(lic 5 wykonanie pomiarów geodezyjnych i powykonawczych, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z zasypanie rowów kablowych wraz zagęszczeniem gruntu, naprawa nawierzchni, wprowadzenie rur do budynków, ułożenie rur kanaltzacji oraz JOJ uszcz lnienie, montaż studni kablowych, przepustów pod drogami kołowymi, wykonanie wykopów pod studnie kablowe i kanalizację oraz wykonanie oznakowanie i zabezpieczenie tras linii, w tyczenie trasy kanalizacji przez uprawnionego geodeta, Kanalizacjo teletechniczna: zasypanie rowów kablowych wraz z zagęszczeniem gruntu, naprawa nawierzchni, wykonanie pomiarów geodezyjnych i powykonawczych, doprowadzenie terenu do i stanu parwotnego, wykonanie pomiarów badań linii kablowych nn0,4 kv w budynku biurowym, kabli do stacji transformatorowej oraz do istniejcoj rozdzielni w Ziemi rur ochronnych dla kabli oraz wykonanie przepustów, w w kabli ziemi, turach ochronnych, przepustach w korjtku kablowym, montaż korytka kablowego na ścianie budynku kołowymi wykonanie wykopów pod przyłecze kablowej przepustów pod d:im oznakowanie i zabazpieczenie tras linii, wytyczenie trasy przyłecza przez uprawnionego geodete, Pzylacze kablowe nn0,4kv: doprowadzanie terenu do i stanu pierwotnego, linii wykonanie pomiarów badań kablowych

4 kV o ręcznie, SN/nn nr 5 oraz budowy przyłącza kablowego SN15 kv do budynku Roboty w zakresie okablowania elektrycznego komunikacyjnych Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń stacji transforrnatoro1ye Roboty budowlane w zakrosha budowy linii Kosztorys Kody CPV: Roboty budowlane w zrei: budowy energetycznych Nr Podotawn Op03 robót Om osć Przecrniar robót e szer 1 Om, dł szer 04 m głeb 1,2 m, dł 1155 m i10 5 UKwoane <o i w une1acn rac ric koe XPUH \szs x2 j mm r Przewody uziemialace w rurach wzierni bednarse do 120 mm2 panałogte R0955M1,000 S1000 rn cezowe m J 18 KNN6 5/718 5 Roboty uoen ajorc w obowrb se nlosycn e porore za oz CśJ ooo sms szt 19 KNR /3 Mechaniczne przepychanie rur PCV pod arogami nacypami za pierwsza rurę oo Fi 160 mm 1 8 TKNNP 5 05i1 Ułonie rur osłonowycr taowci do 200 mm 0: cne na e owe m k 0955 M= 1,000 S KNR 510/303/3 Uktadanie rur ochronnycnzpcwwwykopia rura 160 mm 6 KNR 510/303/3 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie rura 160 mm R= 0955 M Sz 1000 m RAZ5s5 s:er 06 m, głeo 12m dł 134m 061,2V84 Wylc:onie ilości robót: 1 3 KN\ R 70 l/ Kop nic roo dla k ioli rec ni g ant ror Ul 1 4 KNNR rj70h/1 Nyonnie wnrstwy piaskci na dnie rcwu knelowego sro osc do O 4 m m RAZ//V m Wyiic:nniri ilosci robót: RAZOM: l5,000000m2 m 1, szer 1,0 m dł Drzewodyuz!emiaizca wkanaracn odkrytycn uzem bednaria do 120 mm2 Wyliczenie ilosci robót: Przewnd\, uzorniajacow rowie kablowem uzern bodrarka do 120rnni2 P acac95 M1,000 $10O0 mm2 112 KNNR 5/713/3 11 KNNR 6/801/5 Rosubrunie odoudowy : bo:onu aruoosć 15mn, reo:n 2 KNNR b/002/3 Rozeoranic nuwcrlcuni rnay mineralnobitumiczno :ruboac4 cm rocznic 111 KNNR 5/707/4 Układanie Kooli w rowaco Kaolowycfl 0 ) nr:ykrycic tella kabel XRUHAKXS 1x120 rnm2 20kV Ukiaoanie eabr w rurace pustakacn co Kanaiacn zamanęrjcri enoe X1SUhAKS 1xi20 Układanie kabli w kanałach odkrwanycn bez rnccowenia, kabel XRUHAiAS ix/20 nms Układanie kabli na Konstrckc:i rozdz:eln,cy z mocowcniem kaheł XZUH4KXS ixl2omm2 rn powłoce z tworzyw sztucznych kazał do 20 ks do 120mm% 240 mm2 Moniaz głowic wnetr:owych z taśm izolacyjnych na Rabiam ednoziłowych z A1 o zciacli R= 0955 M= = zyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, z :yfami Ai kacał oo 20KV do Meduz w rowach mul prucioiowych Z taśm :oiacyjnycn na kaola:n i:eneoc:nyc Przyłącze kablowe SN15 kv Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych tzk:nunt Kody CPV: Roboty w zakru ie okablowania e)ekryczneo O KNNR 5/706/2 Nsyoanic warstwy OCSKU na anie rowu suciowoon, sterokosć dou,d m 20kV m ko szt L L11 1,5 L13 KNNR 5/709/5 KNNR 5/713/1 KNNR 5/603/1 KiNNR 5/503/1 KNR 510/512/6 KNR 510/bl 5 KNN1 5/715/5 KNNP 3711/5 l m (0000 m2 13p00/00 5/15 budynkami przy ul Brzezińskiej ii biurowego przy ul Brzeziskiaj przyłącza kablowego nn0,4 kv oraz kanalizacji teletechnicznej między produkcyjnomagazynowego w Łodzi przy ul Erzezińskiej 1/3, Zz: i0 C) 2 0:comp 012 )l L;; 59 13j ! D lat oso re onu nr 3

5 dł wykopów 138,5 Pcdbucow YAKY Ocrneni wertwn O dł wykopów 154 lsm reczn,e, wnrntwa O 2 m m e1522m: 37, m m m szer OO ni V/yliczsn:e baci rcbó:: rn, szer 0,4 RA2EM p l/ m, 33,5Oc 0, CO 119 KNNR Roczne ro::canowzr0e zumi wydohyr Z WYOOOW ic : 156,300000:m szer O 3m głęb 10 ni, dl 18 m 08i0 i szer 0,4 m, głeh1 Om dł 115,5 m C 4 lo l 15,5 5 2O0000 W,,czenie lo 0: robó uzz10 fc) 2mzcornp 19 JL20i2(/c 59) 2 22 n lp d n in olo cyc 1 SOOr 1 Om, dł 1$ m Vyiczi:nic ilości robót: /2) qrynowr: lub qrjnown:wr ) ycl, grubosc 4 cm masa anjeowozwirowu R,\ZEM: ) m anons 51 KNNR 6311,2 Napraw: \lzw :ecr rirn z rni :mcnk, as/atu innego, warstw: WlO:CCi Z micuzan< 2 12 KNNR / i JOc lv on: anrj a typu U nr trcenio do jotowych otenrow erokosc _00 mm L 8 KNNR 5/705/1 U o:enie mrosionowycn OVC do Fi 160 mm dz ełone: na istn kabiu zncrao:yc:nym m 101 i219 KNNR 5/i 1,2 Układanie kabli w budyr<acn budowlach lub na estakaaoch bez mocoena, konn Y1KY 4x2ztomm2 214 KraN/i 5,707/5 Układanie keni w rcwacn K5oiowycn 215 KNNR 5/713/4 Uktadzn:ekab:, wrurecn pustakach lun kana/ach zamkniełych kabel Y\KY żxsżomm ni 216 KNNR 5/709/5 Ukiadan ekabhw kcna ach ockwwacych bez mocowania kabel Y$KY 0x202 nim2 m 216 KNNit k/acanie kaol N oueynsccn bucow,ach lub na estakacacn : n ccmyarior i kabc: YAKY 4s240 mm2 ni 401 ni szor 0 rn g eo 1,2 rn cł 96 Sm O y1,296, C00 SJyh0 in io0c robót: 4) t2 17 N\li a,7 5,5 U ead nie <aol, na kora rukc acn rodzielnic z mocown cii ko 4K t Ox_43 mm 2 m 237 L213K1NR 5/718/5 Roboty uzcdeinoacu y robo/sen kablowych zoiec,e oonowne:c ozenie płyt do 20kg/szt zt 12 przykrycie folia 4x140 mm2 211 KNNR 5/1101/2 Konwrukcc wsporcze p,<re masa do i kg,2 nocmynn,a 23 KNR 510/30/i/1 yvykonan:e przegrody z cegieł miedzy <ablami 29 KNNRS/103/3 Run, w nicurcwe ak/cacce nt Dccrozn cne niż betonowe Ej 5O: r M=i,0003=1000 psnaicg:e 12 M=1000 3= KNR 5 10/306/3 Mcchenrczoe Drzcpychanie rur FCV pod drogam, nasypami za pierwsza rure, do 24 KNNR 5/705/1 U ozenierurosłonowych 0J7,eiQ KNN S 100,1 NzsypzneNerstNypiasku na cn,e rowu <aooweao szerokoac do OJ m 1701 Fi160mm panalogie m RAZSM: ros 9 :300 szer 0,6 m dł 15 ni O615 S V /ylicwnie 105cl robót: 21 KSNR 5/7193 Rozebranie nawwrzcnni chocnikow cłyry choorikowe zeloriowe 3Ox5x7 na pocsypcz p:osko,i ec:/n,o Przyiacze kablowe nn0,4kv Roboty budowlano w zairesie bldowy linii energetycznych J RAZEM: ,00000O m uznr 1,0 m di 22 KNNR 5/7012 Kopanie rowow dla kadi recznio grunt kategohi!l 25 K5NR 5/705/: Ułożenie rur oscnowycn A o 10 5) /\0,łic: : o ilości robót: ponzlog:e <rusz/w nawziiych wora/zz gorno po rasocz znic, 8cm Kocy CPV: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego SO KNNR 0/1124 Naprowa 1846/4606/ KNNR 5/1201/C Osadzenie w podłozu <orkow kotwiacycn M6 sciana lub strop iknnr Zrisip ins rowów 5k kobt rec::nt grum kntonor:i Nr Podsta,yn Oo:s robot 3m Siać strona nr: 4

6 152 96, Nawc rzonria przyjeto 220 KNR Mcnwz w rowiicn muf przejmowych z rur wrmokurczle,ch na kablcn lnurga:ycznycn o zolach powłoce S lworzyw sztucznych do 1 k\, z zyami Al kabei w ciocyiowy do 240 mrn2 R= 0,935 M* S= 1000 aut 1 4żyłowy do 240 mm2 221 KNR 510i303/10 Obróbka na sucho kabi co 1 ky o ;olaw poełcos z twory a ucziych ksoo Al R= O 955 M= = 1,000 szt KNNR 5ii202 7 KNNR 5/702/3 PodłaczonA orcrwodów pod zac ak lub bolca, przwod aojodync:y do 3tQ mm2 Zasypanie rowow aiii kabli, rocznie, grunt kaegor/ V szt 8 Wy/czemu baci robót rów szr OSm głeb 10 m dł 965 m 0l,0% KNNr c 2 F%c r ro Dl n own r mi yydoc a yjkopo y ivylicaunic boso robót: dl wykoców m szer 04 m wursw:i O 2 m dd RWLM: m3 38, ,1i0, KNNR 5i720/5 Ń,orawz no raboech saoloyycn (cnodnik; NJB2OY place), z syt betonow/ch 50x50x7 poda pka camontowopiaskowa odzysk m:tarlatów 50% panalogie Wyliczono baci robót: szorokosć 06 m, długosó 15 m 0,6* KNP Sadowe obwodu 3Lizowego KNP 1813/i 346, KNP 1813/1327/2 zomoflt F/AZ1kl: Badanie nstalecbi oczronnc: wykonzrij juko zerowaniu 9icnyazj pomiar ouwodu Lnie kabiowo du 1kV Lnu kablowe 4zy1owa Kody CPV: Roboty budowla ewzakeaie budowy Hnii komunikacyjnych Kabaiłzacja teleiochniczno Zus io (C) D,y:,y:cmp OD12t/z 59) azora te 5 Nr Podsutwa Oois robót 3m 1058 KN3JZ 6/601/5 W,uczonie iosci robot: szat J O m, dł KNNR 5/602/3 WyllcLenio looc: robot: szer 1,0 m dł O m Rozebranic oodbuccwy zbotonu ar :ocsc 15 cm rocznic m 1 09 PAZEM: Rozooranie nawierzchni, masy min ranobitumiczno gruhoac 4cm recno nl 9 000O m RAZEk,L m2 i KNNR 5i719/8 Rozebranie nawsrzcnnl chodnikuw, pyty caodnikowe beloriowe SOxSOx7 na podsypco piaskowel rocznie L Wyliczenie iosc robo: szer O Sm dł 125 m KNR 501/107/2 AN 510/306,1 <NHl AN 50119/2 KNR 501/401/2 PAlE! 750OC00O 2 Budowa kaneiizac:i asoewc z rur PCW w rirunce Ka/ogon V warstwy X ryiiyar1twa = 1x2 suma otworow: 2 m Mocnaniczac orzenychanie rur szaioyycn 000 oroilani rusylwa: za pmwszs jre do El100mm ir= 0955 M S m Mechaniczno Drzepyc:lunic rur stzlowyca pod drogami następna ruro do Ei100mm R= 0955 M= = 1,000 nzayp rrri ducato< zakazca Wprowadzano kanalizacji karkowo1 z rur PCt,V doocoynkcw podłoza: cegła 2 otwonj wprowadzono do bcidynku 39 KNNi 1/304 L Roczne rri olaritoy,criio cetn: wwluhy3 z w jktiti9 y OJ90 BuUowa amon sablowych pra;aaryauworycn rozaziciczycn dwc,ct:meatowych, grunt ka:ogor:i V esci ronot: Gr wyk000w m szer 01 m wars:wa 02 ni pom:ur rdr rak m 13 *6000Cl m ,00O OCOJ 111! lii szt 2 szt 15 *216:

7 pana:oqe baonowych 50x50a7 podaypka carnon:owop:aokoya Y//Sc::oaja oaz) robót: 312 KNN7 5/720/5 Naprawa Poci:udoyy o nzlogię Nawwrzchnio RAZ2M przojeo odzysk ma:zriaow 50% po rooomch kacowycn (czcan:k: zay place) z p/m m s::er 10 mdłsm (2) or;ooae) ub crizoyozyror a:obo2c 4cm maso mizowo: ylro ya 311 KNNR 513 1/2 Naprawa Naw%zachniu Z mszank as)altu anoqc, azrww wa:oc:1 z A M 1 U)tO00 rn 000 szor 1,0 m, dłsm 10H3 W W KNN1 5:1 2/4 N r5w \icaznc ośo rohóa z arasz naurajroh warstwa cor po aag:o:anu zm orobć: JmHośo mg 75cJ G S m, dłcigosć 125 m O ,995Q9Q Wyiczeoie loóci roból: strona nr: 5 Zaaia 0 )C) Dstaccmp 190Li2012( O 59)

8 Materiały mg Rozebranie podbudowy, z butonu arubosć 15 cm recznic 11 KNNk6/ Przyłacze kablowe SN15 kv tablowego SN15 kv do budynku produkcyjnomagazynowego w Łodzi przy ul Bizezi iskiej 1/3, przyłącza kablowego nn0,4 kv oraz kanazacji teetechnicznej miedzy budynkami przy ul Brzezńskiej 1/3 biurowego przy ul Brzezińskiej 5/1 5 Rroe buowany przebudowy pomieszczon staci tranoormawrowej SN/nn nr 5 oraz bucowy przyłącza wyliczenie beci robót R M 5 podsa sy naladów Ogs QOz Cji P:zCdmar robć szone nr: 7 Samochód c:uzycowy 7,mc od skraynicsy i mg mg OCOOS inne (Materaty) Robomicy Rura ochronna qruhoscirrna tł 150 mm PCy o :wiekzaoncj wy:rzymałoaci R 0955 M= 1000 S 1000 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie rura 11 KNR510i303/3 Smocbcd skrzyniowy Samochód diuzycowy Mater:ały inne (Matenały) Rura ochronna fi 160 mm PCV R 0955 M= = 1000 us 77e[R510/30313 Semocód samowymccwc:y Matenały inne (Malerieły) Fasek nawralny do nawracani drogowych Układanie rur ochronnymi z PCW w wykopie rura 160mm Samocnód samowyładowczy Ma:er:ary inne (Materimy) 1% Piaek naturalny do naw,crzchn, drogowycd rn7 rg Nasypanie wnra:wy piasku na bije rowu kahlcw 100, s:erokosć do 04m 1kNŃR 5/7061 Rchoincy Kopanie rowów dla kabt rec mu arunt katecioni 13 KNNR 5/7012 Rcboin:c, cioo , rg mm O ma ,0 37a65000, rc 0, mc ,19520 m3 0,076 27, rg ,53720 kronuac = 2 Nasypanie warstwy piasku na dnie owu kablowego szerokosć do 0,6m 15 KNNR 5/706/ ,91060 krolnoeć = , Rozebraniu nawierzchni mc y mineralnobitumiczne grubosd 5cm, recanie 2 KNNK 6602/5 Rnho1ricy iq (C) Datacomp 199d2C 12t c 59) m 18L ci 1155 ni m m2 13,000 m2 3m Norma bać Cen Wartosć

9 R= 0,955 M= 1,000 S z 1,000 ecznie mg, Materiały inne (Materiały) 04 1,041 0,i ,12000, 0,38400 Ulozenie rur osłonowych ałsiowaj do Fi200 mm dzielonej na hon gazociagu panalogie 20kV, Fura stalowa bez szwu c:arna, /7,1, dwupmówkc Na m i Mechaniczne przepychnnio rur FCV pcd drogmimuinasypami za piniaysza rcre, do Fi 160 mn pznalogłe 2mw snmochodowy wyilczente 105Cl rojot Smaek transportowy mg obotnicy rg u rn 13 ni 19 KNR51O/306/3 13 KNNR 3/7051 F i C podstawy nakładów H Ophs pozycji Wrn Norma looć Cana szona nr: 8 Zuz:atO fc) Dnttccmp lsoało Stle 3D) Zuraw samocnodowy Cagnik kołowy Razem mg O 0045 Sr:yczepa dłuzycowa ca scc:nocuy mg 000CtS Samochód dostawczy mg 0,0067 Opaski kablowe instalacyjne V\/azelina techniczna niskotopliwe N (TN) Kabel XRUHAKXs 12/20kY lxi 20/50 mm2 Materiały inne (Matera:y) szt Rohoniicy 25 szt 0015 O ing OldO mg 00045, mg 0,0045 mg O 0045 m2 0,42 szt 01 Moterioy nneimateriayi me 0625 mg 0,023 mg 0,625 0,0042 m m3 0,048 O mg O07i mg 0,0i89 rg kg 002, ni O rg 0,177 m ioz kg QQ4QQQ O rg rn kg o goa5o O O , , ,04 25, 008: 0, kmetność = 3 3, , Tobotnicy Wuaclina tochntc:nz nlskotol:wu N (TN Słupek betonowy oznaczeniowy 50 15x20x30 cm 134,87400, 76, Układanie ksbi: w rumach pusl6ach ub kanatach zamknstycd kabel XRUHAKS 1x120 mrn2 rg kV Folia kalandrowana z RyC uplastycznicncgc grubośc: KNNR5/713/3 mm gatunek l/ Zuraw samochodowy C:agnik kołowy :Pzyczepa dłuzycowa dc saocncdew Samochód dostawczy Materały inne (Mater:aty) Opaski kablowo instalacyjne Kabel XRUHAKXs 12/20kV 1z mn2 krctncsc = 3 Układanie kabli w rowach kzhlowjcn kabel X1RUHAKXS 1x120 mm2 przykrjci1 folio 111 KNNR5i7O7/4(1) 2,5 110 KNNRS/718/5 Razamn:, espół pmdotwórcl7 trój JeanNy rd : yj lifly Pompa wysokociśnienowo cloklryczne Samochód dostawczy Samochód skr;:yniowy 8, D:wignik hycraulicuny przlnodny Z nacedam epninowjm Bzie ciasto obruynenc Krawedziaki igluałe Tlen techniczny sprezony Materiały inne (Materiaty) Acetylen techniczny roz puszczony li O Rura ochronna gruboscicnnn 100 mm POt! wytrzymałości Roboty uzupeiniajzca N rcdotoch keolc aych iojec:e i ponowna zalozsnie płyt do 20kg/szt , , 0, ,02400: 67 ni 254m C szt

10 03 rozou N raczne, Razemz mn mo mg 00067! 0, szt 0,05 O,75C ct 0,36000 ni 30 15,60000 rg 0,302, i krolnoaź = 3 Uktadan:e kab w knałch oekyaarych be:: mcco:ynns, kabel 1KP,UHPKXS 1x120 mm2 ma O Robotn:cy Zuraw samochodowy Kabel XRUHAKs 12/29kV iai2o D mn2 Grodek transportow/ Ciagnik kołowy Przyczepa do przewożeniu kabli Mater:aiy inne (Malerwy) Opaski kablowe instalacyne Wazelina technimno niskotopliwa N (TN) 20kY 113 KNNR 31709/ wliczenie itcaci roi: R M S pcdstawy nadćw Benzyna do oka :rakcli Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm Gamochóo sanrowyl000wrzy Samochód dostawczy Materiały inne (Matenały) Mufa kablowa przelotowa :osmowo:ywic:aa 120 mm2 20kV ilon techniczny spręzony Giupek betonowy oznaczeniowy GO li 5x20x20 cn Oaski kablowe instalacy:ne opakowaniu Acelylen techniczni zcaony R:asek do betonów zwykłych naturalny szt 2 2,30000 mg m2 03: kp m3 m3 OO7 0, szt 033 0,33000 szt fooooo dm2 03 0, kg O i7 0,17000 ro kroncsc = 1 1 kpi R= 0955 M 1,000 5= 1000 sztucznych, z zyiami Al, kabel do 20k! do 240mm2 samocnodowy iciagnik kołowy Przyczepa do przewożenia kabli Materiały inne (Matenaly) Grodek transportowy Wazelino techniczna nakotopliwa N (TN) Opaski kablowe instalacyjno Kabel XRUHAKXs 12 20kV ixi2o/50mn nig mg mg mg szt 005: kl 0,01171 im rj 051 JQ: krotnosć 3 Monta: w rowach muf prer ioiowycn z team oiacyjnych na oolauh one:geiycaiych 1:yłcwycn O zoaci i oo eoca Z wor:wy 1 ni Układanie kabli no konstr jkci rozdso1n;cy z mocowaniom, kabel t/uhakks 1s120 mm 115 KNNR5/715/5 115 KNR 510/512/6 Razem , , , ! ! Ciagnik kołowy Przyczepa do przowo:enia kabli \j!ateraiy inne (ilater:ały) Opaski kabloys nstalacne 2umw samochodowy nig 0,0046: Wazelina techniczne niskotopiiwn N TN) Kabel XRUHAKX: 12/20kV lxi 20/53 mrn2 Grodek transportowy mg mg 0,0046! 0, ,16560: 0,24:20, O kg C,320 im 1041 rg 039l ! krotnosc = 3 Ukłacanie kabl w tunelach kaaet XRUHAKXS 1x240 mm2 114 KNNR5/71i / m r Opis pozycji 3m Norrra Oc rć Cene agoec szone nr 2 ZuiilO 10) Day como i92t2012(9c 39)

11 Podbudowy 9 rzewód L 1x16mm2 RM ni mm2 szt Końcowka kablowi rurkowa do zapmsowaniu na :y1ach Cu K Oposk: kablowo nstaiacyjnu szt mm2 szt 5,00000 R= 0555 M= 1000 S= J 000 4BOCOO do 20kV, do 120mm2 Montal gtowic wnetrzowych z tasm izoluc jnych no kcblactilcdncrooyych z Alo zoiac)i pu yłcca t yoz:y y slc;c:nycb, k;b KNR ub/6115 wyliczenie ilosci robót 1 1 S podstawy nakładów strona nr: 10 ZuzziO (0) Catacon:p (sc E Opis pozycji 3m Nomo insi C1n, Wertoać Pospółka Powniarka samojezdna Walor staiyrzny samoleadny mg mg ,22860 Maler:ały inne )Mater;aiy) ivoda pr;smys;owa 20 KNNR6/11214 P Dootncy 00023, , 1% 02 rn3 m3 Poootricy rg O oyt: 0JU rg O 01)90 Naprawa Z sreszyw natl1raln /ch warawa górna, po zagoszczeniu 8cm 0,17640 panalogio Roczne rozalan/ewzale zera; YyCoOyir Z wykooow KNNR l/5u4,t rg 1211 t obotrcy 1 15 KNNR 5/70212 C:agnik kobowy mg Przyczepa do przowozoniz Kabli mg Serca, samcchndowy rn Mater:aly inne (Materay) Sednawo ocynkownna StOS 20x4 mm m Srodek transportowy mg Zasypaniu rowow dla kabli recznie gri:r: katcgori Rzsrn o 0042 o ,0043 o,o0a3 0,05550i 0, rg 00947i 1ot Przewody woemiajoco w rurach w z;cmi bednarka do 120 mm2 panalooie KNNR 5/lilii Ooawarkz mg O Q755 o Mazeriaby nne (Materiaby) Rednarka ocynkownra StOS 30x4 iron m rg 0153, 2li 0cl, O Fraowody uz omir:jące w kanalach odkrytych luzom bednarka do 120 mm2 ńnnk 5/605/1 R tern Maieruły % 2 5 inne (Mater:my) Socwnrka nig ? ednarkn ocynkowana SlOS 30x mm m i, , Robotnic, rc Przewody uzii mialace w rowie kablow,m luzom bcdnarxs do 120 eiml par KNNR 5/003/1 Pozer;: Materaby nne (Maarały) kpi 1 Glowica kablowa wnetr:cw 120 mm2, 20kV 6,00000 Na:ekn chnic:na n ko:opwa N (SN1 kg 0,051 0, Uchwyty krzyzowc stalowomiedziano dla srednic 12omm szt Spoiwo cynowoobwiane Q07 O Końcówki kablowo rurkonya do z roowana: na ach Oz K 3unzyna do ekstrikci w opakowaniu dm3 6, _000 ms 2716 m mo 13 m 5 ni 360 m

12 1o Koc,oł )ronspcrtowo produkcyjny Ciaan,k kołowy do : nfau anego Razem5 O :ateriały inne (Mat/rny) Masa aslltu lan iqo grjsowo :w,r:w do wnrai Yy win7ac Robotnky z rdcaz :oki asfaltu lanro, asr a so zrca z m sanoki grjaowcj UD y iowowrowc, gruboać cm, Napraw/1 Nawierochnie Badanie linii kasowych, SN 122 KNP /1 mg Razem : 1 pomiot ma o l05 o C28, , , rg O14i m2 21 KNNR 0/5112 (2) wyliczenia ibd robót masa grysaozw:ro ra punolo:jic R M S podstawy naktadow Materiały inne (Materiały) % Materiały inne (Mater,aiy) n:hir iewy Srocink transportowy mg Ruta ochronna dwuoorówkowa ft 160 mm PCV r3 wytrzymałości m Ułozenie rur ostonowych PVC do Ft 160 mm d::elonaj na nin kablu energetycznym 22NNk3 704/1 Z iriiw arrocboccwy mg Samochód dosfswczy mg O 107 O o ,12001) rg O123 i 033d00 0Cr5Q 3m O 01 o 10700, 104, Rum ochronna gruhoscienno ft 160 mm PCy o awreksaonr 0,123, 1, m 55KNNR 5705/i 19:ray s:,mo rhodnw, Samochód dostawczy Materiały inne (Mnteoaiy) Rura ochi ut ilu li 155 mn C y Ułozenie rur osłonowych Razsm: mo o , rg ,1800, 405 m 2KNNRó/G5/1 Samochód samowyaciawcny \jlateriały inne (Maisriały) Ułozenie rur osłonowych Rozam: mg , 2,5 N/ispanl/ wors:wy pionku na dr tonu kablowego, s:arckosć do 01 m P:asck naturalny do nawierzchni drogowych ml 0, Gl r7 4 l400 krotnośc = m 23 KNNi 5/7Ud1 iohnłn,cy ,320 m3 Kopane rowów dla kabi, rocznie, grum kołagor ł) 22 KNNR m2 Rozebrania now:cr:chni chodników, płyty chccnkow; b:onc tc 50x50x7 na podoyocc piaskowa), roo,:n;c ) KNNR 5/719 a 2 Frzyłacze kr a)cwe nn04 kv Opia ozy i 3m i Norma lość Cana War:05ć zrja nr: li Zu:olO (C) DatcJmp 199t2012(lic 59)

13 JOd Ozwignik hydrauliczny pr:encany z nooedem spaśnowym Matenay inne fmatericły) Tlen techniczny eprezony 004it m ioa 29,52000 wytrzymaożc: Rura ochronnu grubościenna fi 160 mm PCV o awiekamnci m3 0, Krawędziaki iglaste m ,07960 Sale glase obrzynane Mechaniczne orzepychan:o rur 75V pod ctcq:imi i naspaniu, za si rsaza ruro do Fi 160 mm R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 aanalccie 37 KNR L 0/30db wyliczenie lcsc1 toót R M S podstawy naktadów Opis pozycji 3m orma Joaś Cena WartośĆ strona nr 12 ZuzalO jc) Dstacomp 139z2Cl2flic 59) Konstrukcje wsporczo przykrecanr, masa do 1 kg 2 mocowania 211 KNNR 3/1 loli2 Mofenały inne jmaerizy) Kołki kmwiace sysomu U, M6 1 li Materiały inne (Matotiały) ,34d001 r6 Roboty u:upsn;aa w nibotach k,:b owych, zdjec;e ponowne zalozenie ołyf do 20 kg/szt 3M KNNRO/itb,/ Materiały nne (Materia yt mm m 1 ) r e (Mo:asłyi 212 KNNR5/11051$ Pokrywa petna ocynkowana do korytek kablo cn szer 200 Korytko kablowe cerforowane ocynkcinane 200 rtm ni % 25 Konstrukcja wsporcza scienna korytek kablowych rg [ 0, i30601 Montaz korytek typu U praykrecon c do coiowyc i o:worć N s:erokośc 200 mm 1 rg 00977, Szt 1 Robotnic, ,102tO 25 rg %C Raze 171: Osadzenie w podłozu kołków kotwiacych M6 śc:ana lub strop Kołki ro:oorowe plastykowa Rura ocaronna fi 160 mm RCy 210 KNNR 5/1201/3 % imw samochodowy %smochód skra intowy Cegła budowlana pełna 25x12x0 5cm Ma:enaiy inne (Mazeriały) 29 KNNR 5/103/b R= 0955 M= 1,000 5= 1000 Wykonanie przegrody cegieł miedzy kablami 26 KNK 51Ó/309!1 Uchwyt odetepowy do mocowanta rur Materiały inne (Materiały) 25 szt 21, 5 300O0 2,i O m tci 0, : 7csół prudotwóm::y :ró1f atnwy or awozoy 0,62: samochód dostawca, Pompa wysokociśnieniowa elitktryc:no Samochód skraynowy ma 0007Ct ,12000, Ruty w,n,durowe układane nt, pode; one niż betonowo Fi 160 mm panalogw Razem O 0fl i 00079i 1,536O szl 4, , 0, : i mg O ,75000i mg 0,625, 23,75000, mg O ,71520 cetylen techniczny rc:ouzzc:ony rg 2,2002 kg [ Robo:nicy 12 SSi 40 rn 42 szt 88 szt 3m 1z m 33 ni

14 mg 0,0016 o Drz,czepa do przewc:enia kabli mg Srodek transportowy mg Materiały inne jmaer,aty) Słupek betonowy oznaczonicey x20x30 cm nzt mm, gatunek l/ m2 Falia kalandrowana z RyC uolsatyzznionr :o srubo,ci Opaski kablowo instalacyjne 214 KNNR 5707/5 (1) Układanie kabli w rowach kablowych 0,00s6 0, , C ,53i30 3, H ZuzialO C) Cetacomo 199t2012li c 5Dt 277 r,1 raczcie, prz kyc:n folia YAKY 4:210 mm2 wtllczenie baci rod O R M s podstawy nakładów Opis pozycji Jni horutij toć Cena Wsrtobd strona nn 13 Materiały inne (Maera,y) Ciagnik kołowy 2obotncy 2 zyczcpa do pr:ewoz:nia sb,i Sroek transoortowy 237 KNNR5715,5 Zuraw samochodowy (5 agnik kołow o /rzyczopa do przewozonia kabli mg 0,0046 Opask kablowe ue Materały inne (Materiale) 25, Raz ecu: Opaski kablowo nstalacyae szt 0,OSi Srodok transportowy mg Wazelino tecnnicyno n:skotooiiw N (75) Wazelina techniczna niskotopliwo N CfN) kg 0024 Kabel energetyczny NAYY0 J!StAKY O 671kV 4x240mm2 ni i,04 Kabel energetyczny NAYY0/JYAKY 0671kV 2:c21Omra2 Cobotn:cy rg C 3021 Układanie kabli na konstrukcjach mzd:elrc z mocowaniem ktbcl YAK ( 4x240 nm2 Zuraw semtjcrodc,s O ( 0,03040 Kabel energetyczny NAYY0/J/YAKY 06/1kV lx24omni2 m 1, i Ciagnik kołowy mg 0, nig 0, $400 O 00J6 0,00920 mg O QQt6 0lcSOO nij 0,0067 rg 0,511 % 0,53600, Robcaicy rg 0, szt 005 kg 0,0717 Przyczepa do przowozuna kaoli mg 3, ,00920, 0,26300, 0,25800 Mater:ały inne (Materaiy) 71 2,5 2, rn 1,04, Opaski kablowe nstalacyne szt Układanie kabli w budynkach budowlaco lub na estakadach z mocowaniem, kabel Y4KY 4x240 mm S 16 KNNR 5/715/5 Srodektransoortowy mg C,0067, 0,01340 Zzrawsamcchodcwy Wael,na techniczna niskotopliwa N (TN) g 0, [ R aze ni: samochodowy r: yczopa do przowozenia kabli Układanie kabli w kanałach odkrywznych bez mocowania, kabel YAKY 4x21C rnm2 Materiały inne (Marenaly) to KNNK 5,739/5 Paszi Opaski kablowe instalacyjne Wazelina techniczna niskotoplws N (TN) obo[ncy Z iriw samochodowy mg Ciagnik kołowy mg Kabel ennrgeyczny NAYY0/3/YAKY 06/1 kv 4x210mrn2 Orodok transportowy Ciagnik kołowy mg mg mg % szt rg kg Układanie kabli w rurach, pustakach ub kanałach zaniknietych kabel YAKY 4x240 mm2 KNNR 71713/ mg 0, ,0087 0, , ,07 6,72000, 0,44160 o ooss 0 425, o , , i 99, Vjnzetina techniczna niskompl:na N ttn) kc O,O2 474O60 Kabel 3nergełyczny NAYY0/3YAKY 06/1kV 4x120mrn2 247,48C00, /obotnicy r , rn 2m iz m 96 m

15 W v Rzaem: Ot:r w namochodowy mo O 0015 O 0O30Ol Przyczepa do przawoaznia kabli mg O Cagn:k kołowy mg C : 5rcdk transportowy ma O 0007 O Materiały inne (Materiały) 25 Kebel eneigetyczny NAYY0/JY\KY 05/lk\J 4c2lCmn2 m 1, hctnicy r: C m Ukiadunle kabli w budynkcn, budowlaca lub na estokadach be mocowanie kabel YAKY 4x2J0 mm2 217 KNNk 2/714 S L Wazelina techniczne nwkolool:wa N (TN sg 0,0117 0,11700 i Opaski kablowo instelac ijne s:t O 013 0,50000 W7hOZnflie iłesci robót podstawy naładów 3m No:rna loso C nat/sarlosć 772ni3 Podtoczenie pr:cwodó pod zaciyk: ue bolca, p:cwcd polooynczy do 0 mml Pnbrfn:cy CO m3 O1sler r4y inne(almsr atyi Kobotnicy rg O069C 222 KNNR 5/1203/7 Benzyna do ekstrakcji Przewód L 1xl6mm2 RM Rac:no rozppntowan:o 1:0ml wydobyto z wkcpów 111 KNNP i/5641 ltsypnnie rowów dla kabli, recznio grunt katagorii V 23 KNNK 5,702/0 o Sobolnicy Wazelina techniczna nisko:opl:wo N (TN) Materaiy inne (Mater:ałyf O,40000 Uchwyty kablowo uniwersalne 20000(1 Spciwo cynowoołowwne Pasta do lutowania rec, lego Oeask: kablowo nstalec,ne mm2 Końcówka kablowa rurkowa 2zA, do zaprasowania na zytach opr imwaniti dm , , ,20000 ir szt 8 szt O R= 0955 M= 1000 S= 1000 Obróbka na sucho kabli da J ky o zoiac3 powioca z tworzyw s acnych <abel Ai zyłowy do 240 mra 221 KN 510/605/10 O zmochód somowy!sdowc:y O 39 O SCOO Samochód dostawczy 0d O Tlen tochniczny sprezori 1zytowych YAKY Mater:aly inne (Materiały) % 2 kpi 1 1,00000 Piasek do betonów zwykłych naturalny Cgla budowlana pełna 25xi2x6 5 cm Senzyna do okslrakc1i Zestaw montażowy muf rur tnrmokurcjiw\ cn do koali opakowonu \ceyton lochniczny rozpuszczony Robotncy Opaski kablowe nstalacyno Słupek betonowy oznacaeniowy 50 llóx2oxcocm 53 J 1,00000 m3 Oli m szt dm3 05 C QQoo rg 892 8,52815, kg O O51OOC szl R= 0955 M= looc 5= 1000 do J ky, z zytami Al, kabel si ozyowy do 240mm2 Montnz w rowach muf prwlctowych z rur :ernokurcz3wych na kablach energetycznych o izolacji powoca z tworzyw sztuczr:ch, 210 KN(5 10/503/d szon nr: 14 0u:oO (0) 2e:]ccmo 13%42012(ic 59

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,...

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,... Przedmiar robót wraz z pompownią i kolektorem tłocznym dla odwodnienia terenów w rejonie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego "C" na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ulicy Willowej w Bielsku-Białej.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : USUNIĘCIE KOLIZJI LINII ELEKTROENEREGETYCZNYCH A d r e s : DZ. NR EWID.2196/9 PL.RUBINA, BIAŁA PODLASKA Data : 2011-03-25 Str: 1 1. STAN : DEMONTAś LINII KABLOWEJ

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L". INSTALACJE TELETECHNICZNE

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku L. INSTALACJE TELETECHNICZNE Przedmiar Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L" INSTALACJE TELETECHNICZNE Data: 2011-02-25 Obiekt: Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny "L" Zamawiający: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.:

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: PRZEDSIĘBIORSTWO TRAF 10-693 OLSZTYN, UL. Zaruskiego 21, 089 5425423 Egz. nr 3/5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: Przystosowanie budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo