SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOSCI RZESZÓWEK Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA- SIEĆ WODOCIĄGOWA 1

2 1 WSTĘP Przedmiot specyfikacji technicznej Zakres stosowania specyfikacji technicznej Zakres robót objętych specyfikacją techniczną Określenia podstawowe MATMRIAŁY Rurociągi tłoczne tranzytowe wody... 7 Rurociągi technologiczne wody Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne Wewnętrzne instalacje wodne i kanalizacyjne Montaż urządzeń technologicznych Instalacje wentylacyjne SPRZĘT Rurociągi tłoczne tranzytowe wody Rurociągi technologiczne wody Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne Wewnętrzne instalacje wodne i kanalizacyjne Montaż urządzeń technologicznych Instalacje wentylacyjne TRANSPORT Rurociągi tłoczne tranzytowe wody Rurociągi technologiczne wody Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne Wewnętrzne instalacje wodne i kanalizacyjne Montaż urządzeń technologicznych WYKONANIM ROBÓT Rurociągi tłoczne tranzytowe wody Rurociągi technologiczne wody Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne

3 5.4 Wewnętrzne instalacje wodne i kanalizacyjne Montaż urządzeń technologicznych Instalacje wentylacyjne KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Rurociągi tłoczne tranzytowe wody Rurociągi technologiczne wody Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne Montaż urządzeń technologicznych Instalacje wentylacyjne OBMIAR ROBÓT Rurociągi tłoczne tranzytowe wody Rurociągi technologiczne wody Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne Wewnętrzne instalacje wodne i kanalizacyjne Montaż urządzeń technologicznych Instalacje wentylacyjne ODBIÓR ROBÓT Rurociągi tłoczne tranzytowe wody Rurociągi technologiczne wody Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne Wewnętrzne instalacje wodne i kanalizacyjne Montaż urządzeń technologicznych Instalacje wentylacyjne PODSTAWA PŁATNOŚCI Rurociągi tłoczne tranzytowe wody Rurociągi technologiczne wody Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne Wewnętrzne instalacje wodne i kanalizacyjne Montaż urządzeń technologicznych

4 10 PRZMPISY ZWIĄZANM Rurociągi tłoczne tranzytowe wody Rurociągi technologiczne wody Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne Wewnętrzne instalacje wodne i kanalizacyjne Montaż urządzeń technologicznych Instalacje wentylacyjne

5 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są roboty związane z wykonaniem rurociągów, sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych we wsi Rzeszówek, gmina Świerzawa powiat Złotoryja oraz montażem urządzeń technologicznych hydroforni sieciowej w Rzeszówku. 1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej: - wykonanie rurociągów tłocznych wody - wykonanie rurociągów technologicznych wody na Hydroforni sieciowej. - wykonanie kanalizacji zewnętrznej hydroforni. - wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiekcie hydroforni. - montaż urządzeń technologicznych - wykonanie zbiorników wodociągowych. 1.4 Określenia podstawowe Określenia zastosowane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej Wymagania ogólne oraz w pozostałych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych. 5

6 2 MATMRIAŁY Wymagania ogólne dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami w Rzeszówku Wykonawca zobowiązany jest: - dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, - stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, - powiadomić Inwestora Zastępczego o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40 C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE) nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności. 6

7 2.1 Rurociągi tłoczne tranzytowe wody Do wykonania rurociągów tranzytowych wody pitnej należy zastosować rury zgodnie z dokumentacją projektową o parametrach określonych w projekcie i specyfikacji technicznej szczegółowej. Wszystkie elementy rurociągu powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostkę upoważnioną przez Ministra Zdrowia. Do wykonania przecisku należy zastosować rury stalowe. Rurociągi technologiczne wody Do wykonania rurociągów technologicznych wody w obrębie obiektu hydroforni należy zastosować rury i kształtki zgodnie z projektem i szczegółową specyfikacją robót : - rury i kształtki ze stali nierdzewnej - rury i kształtki z żeliwa - rury i kształtki z polietylenu Wszystkie elementy rurociągu powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostkę upoważnioną przez Ministra Zdrowia. 2.2 Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne Do wykonania instalacji kanalizacyjnych zewnętrznych należy zastosować i kształtki z PCW. rury 2.3 Wewnętrzne instalacje wodne i kanalizacyjne 1. Wszystkie elementy instalacji wody, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostkę upoważnioną przez Ministra Zdrowia. 7

8 2. Wewnętrzne instalacje wody zimnej należy wykonywać z rur i łączników z tworzywa (np. nieplastyfikowanego polichlorku winylu, polietylenu), rur i łączników z miedzi i stopów miedzi, lub rur i łączników ze stali stopowej, 3. Wewnętrzne instalacje ciepłej wody należy wykonywać z materiałów o odporności korozyjnej dostosowanej do stopnia agresywności wody. Dla wody niekorozyjnej lub słabo korozyjnej można stosować rury stalowe ocynkowane i łączniki ocynkowane z żeliwa ciągliwego. Dla wód korozyjnych należy stosować rury i łączniki z miedzi i stopów miedzi, rury ze stali odpornych na korozję lub tworzyw sztucznych, np. polietylenu. 4. Należy dążyć do stosowania w instalacji materiałów jednorodnych. Jeżeli nie daje się uniknąć rozwiązania mieszanego, należy wiedzieć, że: niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi i stopów miedzianych ze stalą niestopową i ocynkowaną, w kierunku przepływu wody elementy z miedzi i stopów miedzi powinny być instalowane za elementami stalowymi ocynkowanymi, tam, gdzie jest to możliwe należy unikać metalicznego styku stali austenitycznych Cr-Ni i Cr-Ni-Mo ze stalą ocynkowaną w przypadku połączeń np. zestawu hydroforowego. 5. Wewnętrzne przewody kanalizacyjne należy wykonywać z rur z tworzyw PVC bezciśnieniowych 6. Przewody (podejścia) odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych lub urządzeń przemysłowych do pionów spustowych powinny być wykonane w zasadzie z tych samych materiałów co piony spustowe. 2.4 Montaż urządzeń technologicznych Dostarczone wyposażenie ma odpowiadać wymaganiom jakościowym i parametrom, określonym w projekcie. Każde dostarczone urządzenie ma odpowiadać wymaganiom odpowiednich Polskich Norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Do każdego dostarczonego urządzenia ma być dołączony certyfikat kontroli producenta. 8

9 Silniki elektryczne mają być dostosowane do zasilania prądem zmiennym o parametrach 380/220 V, 50 Hz. Każda dostawa ma być poprawnie opisana w języku polskim; elementy mają być oznakowane zgodnie z opisem. Na żądanie Inwestora Zastępczego lub Zamawiającego dostawca/producent zapewni wykwalifikowany personel do nadzoru instalacji i rozruchu wyposażenia 2.5 Instalacje wentylacyjne Wywietrzniki w obiekcie hydroforni należy wyposażyć w zabezpieczenie chroniące przed przedostawaniem się opadów atmosferycznych i kurzu do pomieszczeń wentylowanych. 3 SPRZĘT 3.1 Rurociągi tłoczne wody Do wykonania rurociągów wymagany jest następujący sprzęt: -żurawie budowlane samochodowe, - koparki o pojemności łyżki 0,25-1,20 m 3, - spycharki kołowe lub gąsienicowe 75 i 100 km, - koparko ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25m 3 - równiarka samojezdna 100 km, - ubijak spalinowy 200 kg, - pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu, - wciągarki ręczne, - wciągarki mechaniczne, - samochody skrzyniowe, - samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t, - sprężarkę powietrza spalinową 4 5 m 3 /min., - beczkowozy, - pompy odwadniające, studnie depresyjne, szalunki, ścianki szczelne, 9

10 - pozostały niezbędny sprzęt techniczny, w tym urządzenia do wykonywania przecisków 3.2 Rurociągi technologiczne wody Do wykonania rurociągów wymagany jest sprzęt jak w pkt Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne Do wykonania kanalizacji wymagany jest następujący sprzęt: - koparki o pojemności łyżki 0,25-1,20m 3, - spycharki kołowe lub gąsienicowe 75 i 100 km, - koparko ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25m 3 - równiarka samojezdna 100 km, - ubijak spalinowy 200 kg, - pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu, - wciągarki ręczne, - wciągarki mechaniczne, - samochody skrzyniowe, - samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t, - sprężarka powietrza spalinową 4 5 m 3 /min., - beczkowozy, - pozostały niezbędny sprzęt techniczny. 3.4 Wewnętrzne instalacje wodne i kanalizacyjne na hydroforni Do wykonania robót należy użyć typowych narzędzi do prac budowlanych i instalacyjnych. 3.5 Montaż urządzeń technologicznych Do montażu urządzeń należy użyć narzędzi, zalecanych przez producenta wyposażenia. 10

11 3.6 Instalacje wentylacyjne Do wykonania robót należy użyć i instalacyjnych. typowych narzędzi do prac budowlanych 4 TRANSPORT 4.1 Rurociągi tłoczne tranzytowe wody Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora Zastępczego oraz w terminie przewidzianym w umowie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Z uwagi na specyficzne właściwości rur PE należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: - przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, - środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi, 11

12 - przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5 C do + 30 C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, - wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, - przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, - rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, - przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, - przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. Kształtki, złączki i armaturę należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur. 4.2 Rurociągi technologiczne wody Wymagania dotyczące transportu jak w pkt Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne Wymagania dotyczące transportu jak w pkt Wewnętrzne instalacje wodne i kanalizacyjne Wymagania dotyczące transportu jak w pkt Montaż urządzeń technologicznych Urządzenia technologiczne powinny być dostarczone w opakowaniu fabrycznym, chroniącym urządzenie przed uszkodzeniem i powinny być transportowane zgodnie z wytycznymi producenta. 5 WYKONANIM ROBÓT 5.1 Rurociągi grawitacyjne i tłoczne wody Roboty wstępne Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania 12

13 ziemi roślinnej i warstw humusowych, odwożeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie robót i komisyjnie przyjąć teren pod budowę wraz z istniejącymi obiektami. 1. Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co około m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki ubija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 3. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli. Wykopy 1. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w innym punkcie. 2. Wykopy wąskoprzestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór. 3. Ściany wykopów szerokoprzestrzennych należy odeskować i podeprzeć konstrukcją usztywniającą. 4. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m, nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących około 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi 13

14 przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów. 5. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o około 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie około 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. 6. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop należy wykonać początkowo do głębokości mniejszej od projektowanej zgodnie z punktem 5, a następnie pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej. 7. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 8. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm. Podłoże 1. Przewody wodociągowe należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 2. Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane są dwa rodzaje podłoża: podłoże naturalne, które stanowi nienaruszony grunt sypki, o wytrzymałości nie mniejszej niż w dokumentacji technicznej; jeżeli warunek ten jest nie spełniony, należy stosować podłoże wzmocnione; podłoże wzmocnione należy wykonywać zgodnie z punktem 5. Dla kanałów na terenach o nienośnym gruncie (torfy, namuły) grubość podsypki nie może być mniejsza niż 0,15 m. 14

15 3. Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać wyprofilowanie kształtu spodu przewodu. 4. Podłoże naturalne stosuje się w gruntach suchych (normalnej wilgotności), takich jak: piaszczyste, żwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniastopiaszczyste, z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 5. Podłoże wzmocnione należy wykonywać jako: podłoże piaskowe - przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makro-porowatych i kamienistych; podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: przy gruntach nienawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torf, itp.) o małej grubości po ich usunięciu, przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających), w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów, jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych dla kanałów murowanych, betonowych i żelbetowych monolitycznych lub z elementów prefabrykowanych; 6. Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie mogą przekraczać 10 mm. 7. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 8. Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości: dla przewodów z tworzyw sztucznych Układanie rurociągu Rury do budowy przewodów - przed opuszczeniem do wykopu - należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić, czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 15

16 Warstwa stanowiąca bezpośrednie podłoże rury o odpowiedniej nośności ma duże znaczenie dla trwałości i prawidłowego działania rurociągu. Dno wykopu musi być równe i stabilne przy zachowaniu określonej głębokości i spadku. Z tego względu należy unikać późniejszego naruszania struktury gruntu w strefie dna wykopu. W przypadku gdy grunt rodzimy jest mało stabilny lub składa się z gliny, iłów, itp., na dnie wykopu układa się warstwę stałej podsypki o grubości co najmniej 100 mm. Materiał podsypki powinien być tak dobrany, aby składał się z gruntów sypkich nie zawierających kamieni i grud, które mogłyby spowodować wystąpienie obciążeń punktowych. Wszystkie części rur i kształtek przed opuszczeniem do wykopu powinny być dokładnie skontrolowane w celu wyeliminowania uszkodzeń. Biorąc pod uwagę ciężar i warunki lokalne w miejscu prowadzenia prac montażowych, ręcznie można opuszczać do wykopu rury o średnicy do 400 mm. Przewody wykonane z PE odznaczają się wysokimi paramertami fizykochemicznymi, umożliwiającymi bardzo szeroki zakres zastosowań. Doskonale nadają się do min. budowy sieci wodociągowych. Materiał PE 80, PE 100 Średnice rur w zwojach 20 do 110 mm Średnice rur w sztangach 75 do 1600 mm SDR 7,4 do 41 Klasy ciśnienia PN 2,5 do PN 20 Standardowe długości sztangi 12 m, zwoje 50, 100, 150, 200 m Sposób łączenia zgrzewanie doczołowe, elektrooporowe, połączenie skręcane Zgrzewanie doczołowe Polega ono na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni łączonych elementów za pomocą płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu do siebie 16

17 z odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia. Prawidłowe wykonanie połączenia metodą zgrzewania pozwala zachować właściwą dla rury z PE giętkość na całej długości odcinka oraz wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości rury. Przy zastosowaniu połączeń kołnierzowych należy starannie oczyścić powierzchnię kołnierzy i stosując odpowiednią uszczelkę pierścieniową skręcić kołnierze śrubami. Natomiast śruby łączników montażowych należy skręcać przy pomocy klucza dynamometrycznego momentem podanym na łączniku. Ponieważ rury posiadają stałą średnicę zewnętrzną, można je w dowolnym miejscu przeciąć i wykonać tam normalne połączenie. Każdy bosy koniec przyciętej na budowie rury powinien być fazowany. Przed połączeniem rur i kształtek należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rur, które muszą na całej swej długości opierać się na podłożu. Niedopuszczalne są obciążenia liniowe i punktowe. Łączenie rur powinno być wykonywane centrycznie, wzdłuż osi rury. Średnice mniejsze od 500 mm mogą być łączone bez użycia przyrządów i urządzeń Należy uważać, aby w czasie montaży rury były właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniem. Prawidłowość posadowienia każdej rury i kształtki powinna być skontrolowana za pomocą poziomicy ręcznej, niwelatora lub przyrządu laserowego. Nie wolno dokonywać korekt ułożenia poszczególnych części rurociągu przez uciskanie lub przepychanie względnie uderzenia ciężkimi przedmiotami. Na rurociągu, w miejscach gdzie następuje zmiana kierunku przepływającego pod ciśnieniem strumienia cieczy, należy wykonać bloki oporowe. Bloki oporowe mają za zadanie przejęcie sił powstających w kształtce w wyniku działania ciśnienia wewnętrznego. Wymiary bloków oporowych zależą od występujących sił oraz od wytrzymałości gruntu. Bloki oporowe wykonuje się zazwyczaj po częściowym zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu gruntu wokół i nad rurą aż do powierzchni terenu na długości co najmniej jednego odcinka rury po obu stronach kształtki. Gwarantuje to odpowiednie unieruchomienie rur w sąsiedztwie kształtek i zapobiega przesuwaniu się rur lub armatury podczas wylewania betonu. Bloki oporowe powinny pewnie opierać się o nienaruszony grunt. Zasypywanie wykopu Po sprawdzeniu szczelności rurociągu należy dokonać zasypania rurociągu. 17

18 1. Rurom należy zapewnić odpowiednie wsparcie gruntu. Możemy to uzyskać poprzez dobór rodzaju materiału obsypki i jego zagęszczenie. Materiał obsypki powinien spełniać następujące wymagania jakościowe: materiał niespoisty dający się zagęszczać do wystarczającej nośności, materiał nie może być zmrożony, powinien być również pozbawiony zamarzniętych brył ziemi, lodu oraz śniegu, materiał nie powinien zawierać cząstek większych niż 60mm. Maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą nie powinna przekraczać 10% średnicy rury lecz nie powinna być większa niż 60mm. Rury powinny być obsypane materiałami sypkimi takimi jak: żwir, piasek lub mieszanina piasku i żwiru. Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości cm. Wysokość obsypki nad tworzącą rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić: co najmniej 15cm dla rur o średnicy D < 400 mm 2. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić zasypką - gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni. Grubość zagęszczonej warstwy gruntu ponad powierzchnią ułożonej rury powinna wynosić co najmniej 30 cm. Materiałem zasypki może być grunt rodzimy pod warunkiem, że maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 30 mm oraz jest pozbawiona gliny, iłów i warstw humusowych. Zasypkę wykopów należy przeprowadzać w trzech etapach z jednoczesnym zagęszczeniem gruntu. Do zasypki nie stosować gruntu z grudami i kamieniami. W przypadku gruntów nasypowych należy grunt wymienić. Zagęszczenie gruntu wykonywać do poziomu podbudowy pod nawierzchnię drogową. Po wykonaniu rurociągu należy przeprowadzić jego płukanie i dezynfekcję. 5.2 Rurociągi technologiczne wody Zakres robot obejmuje ułożenie rurociągów wody w ziemi oraz wykonanie rurociągów w obiektach technologicznych (studnia wody, hydrofornia ). 18

19 Przed ułożeniem rurociągu w gruncie należy wykonać prace przygotowawcze ( wytyczenie trasy i wykop) oraz końcowe (zasypanie rurociągu) według pkt.5.1 Wymagania ogólne 1. Technologia układania przewodów powinna zapewniać utrzymanie trasy i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. 2. Przy układaniu przewodu wodociągowego równolegle do innych przewodów i urządzeń uzbrojenia podziemnego należy między zewnętrznymi ściankami tych przewodów zachować odległości : od przewodów kanalizacyjnych 1,5 m, od kabli elektrycznych 0,8 m, od kabli telekomunikacyjnych 0,5 m, W przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z kanalizacyjnymi, jeżeli odległość jest mniejsza od 0,5 m, należy na przewodzie wodociągowym stosować rurę ochronną. 3. Dla zapewnienia właściwego ułożenia przewodu wodociągowego, zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwale oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć drut lub sznur, na którym zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma ławami celowniczymi. 4. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. 5. Ustalenie kierunków i rzędnych przewodów wodociągowych układanych w wykopach tunelowych należy prowadzić, wykorzystując znaki wysokościowe w tunelu umieszczone w trakcie trasowania wykopu. 6. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. 7. Rury o niewielkiej masie należy układać w wykopie ściśle osiowo, ręcznie lub za pomocą drągów. 8. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Ułożenie 19

20 przewodu na podłożu naturalnym powinno zapewniać oparcie wzdłuż całej długości na co najmniej 1/4 obwodu przewodu symetrycznie do jego osi. Przy układaniu rurociągu nie dopuszcza się podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 9. Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy rur i rodzaju złączy. 10. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociągowego nie może przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm. 11. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm. 12. Zmianę kierunków przewodów w poziomie i pionie należy wykonywać odpowiednimi kształtkami (łuki, kolana, trójniki). 13. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem, głębokość ułożenia przewodu powinna być co najmniej taka, aby jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu było zgodne z normą PN-81/B Rurociągi wody w obiektach technologicznych należy wykonywać ściśle według projektu i specyfikacji szczegółowych. Rury i kształtki żeliwne kołnierzowe 1 Przy wykonywaniu połączeń kołnierzowych należy kołnierze ustawiać współosiowo i dokładnie równolegle względem siebie. Połączenie uszczelnić uszczelką gumową grubości 3 mm, wykonaną z gumy z przekładkami bawełnianymi. 2 W szczególnych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba wykonania połączenia kołnierzowego rur żeliwnych bezpośrednio w ziemi, złącze należy zabezpieczyć przed korozją przez izolację wykonaną jutą asfaltową i lepikiem asfaltowym na gorąco. 20

21 Rury stalowe ocynkowane 1. Rury stalowe ocynkowane należy łączyć kołnierzowo. 2. Jeśli niezbędna jest kompensacja naprężeń, rury łączyć należy za pomocą złączy przesuwnych stalowych typu nasuwki, uszczelnianych pierścieniami gumowymi, 3. Zmiany kierunku przewodów oraz odgałęzienia należy wykonywać za pomocą kształtek prefabrykowanych (łuki segmentowe, trójniki) z rur stalowych. Rury i kształtki ze stali nierdzewnej 1. Rury stalowe ze stali nierdzewnej należy łączyć przez spawanie (na styk lub na styk z nasadką wzmacniającą) na kołnierze. 2. Jeśli wymagana jest kompensacja naprężeń rury stalowe ze stali nierdzewnej łączyć należy za pomocą: złączy przesuwnych stalowych typu nasuwki, uszczelnianych pierścieniami gumowymi, spawania na styk przy równoczesnym zastosowaniu złączy typu nasuwki, które stanowią kompensatory. Długość odcinka pomiędzy kompensatorami oraz długość przerwy dylatacyjnej powinna być określona w dokumentacji technicznej. 3. Zmiany kierunku przewodów oraz odgałęzienia należy wykonywać za pomocą kształtek prefabrykowanych (łuki segmentowe, trójniki) z rur stalowych. Rury powinny być wykonane zgodnie z normą DIN 17457, spawane wzdłużnie metodą TIG,HF lub laserem, o powierzchni gładkiej, matowej, szlifowanej ziarnem od 180 do 1000, trawione w zakresie średnic 6,0x1,0 mm do 1016,0x6,0 mm. Współczynnik spawu na szwie v=1,0 lub 0,8 dla dużych średnic, z atestem DIN EN B, o długości 6 m. Zaleca się zastosowanie rur ze stali OH18N9 (1.4301). Rury i kształtki polietylenowe 1. Rury polietylenowe można układać w temperaturze otoczenia od - 20 C do + 50 C. 2. Rury polietylenowe należy łączyć za pomocą: łączników zaciskowych, odpowiednio formując końcówki, zgrzewania doczołowego przy pomocy zgrzewarek, łączników elektrooporowych, 21

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA *

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * Opracowanie: mgr inŝ. Tomasz Lewkowicz Mikroterm S.C. 58-500 Jelenia Góra 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA; WĘZŁA CIEPLNEGO; INSTALCJI GAZU KOD CPV 45330000-9; 45331000-6 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Projektowanie montaż

INSTRUKCJA Projektowanie montaż INSTRUKCJA Projektowanie montaż 3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 1.1. Rodzaj materiału... 5 1.2. Zalety i wady wyrobów KG z PVC... 5 1.3. Dane fizykochemiczne materiału... 6 1.4. Uszczelki... 6 2. ZASTOSOWANIE...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Biuro Usług Inwestycyjnych PRO-IN-KOM Włocławek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: Gmina Ciechocinek OBIEKT: Sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi ADRES : ulica

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych...

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych... 0 Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK Spółka jawna INSTRUKCJA projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) Malewo 2004 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A OBIEKT : Zespół Sportowy Orlik 2012. ADRES : 48-318 Łambinowice ul.powstańcó Śląskich nr działki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH OBIEKT REMNONT CZEŚCI PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH OBIEKT REMNONT CZEŚCI PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH OBIEKT REMNONT CZEŚCI PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ADRES INWESTYCJI Mosina ul. Krotowskiego INWESTOR GMINA MOSINA PL. 20

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE 41-947 Piekary Śląskie, ul. Bpa Nankera 103 Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Instalacja wody zimnej i ciepłej ADRES: ul. Szkolna 21A 38-200 Jasło INWESTOR : ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00

ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00 ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo