Miasta górnośląskie w XIX wieku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miasta górnośląskie w XIX wieku"

Transkrypt

1 Miasta górnośląskie w XIX wieku Antoni Maziarz 1. Pruskie reformy miejskie Fundamentalne znaczenie dla zmiany statusu miast śląskich miały pruskie reformy, realizowane po 1807 roku. Na podstawie ordynacji miejskiej (Städteordnung) z 19 listopada 1808 zlikwidowano miasta prywatne, w konsekwencji wszystkie stały się wolne, a w praktyce wszyscy ich mieszkańcy zostali obywatelami. Rozszerzono kompetencje samorządu. Dla rozwoju gospodarki fundamentalne znaczenie miało zniesienie cechów i wprowadzenie wolności gospodarczej (Oktoberedikt z 1807 r.). Istotne znaczenie dla funkcjonowania miast śląskich miały też wcześniejsze regulacje ujęte w Powszechnym Prawie Krajowym (Allgemeines Landrecht) z 1794 roku. Kodeks regulował warunki budowania nowych obiektów, nakazywał m.in. instalowanie rynien i ogniotrwałych pokryć dachowych, dzięki czemu w połowie stulecia pożogi trawiące całe parcele miejskie należały już do rzadkości. Na właścicieli domów nałożono obowiązek dbania o ich stan. 2. Czynniki rozwoju miast górnośląskich Rozwój większości miast górnośląskich został zdeterminowany przez przemysł. W oparciu o pokłady węgla, rudy żelaza, cynku i ołowiu tworzyły się kolejne kopalnie, huty, fabryki. Niekiedy usytuowane były one w dawnych ośrodkach miejskich (Tarnowskie Góry, Gliwice, Bytom), częściej jednak przy zakładach pracy powstawały nowe osiedla (np. Godula, Giszowiec, Rozbark). Początek wielu późniejszym wielkim miastom dały wioski Katowice uzyskały prawa miejskie w roku 1865, Zabrze w 1922; Siemianowice Śląskie w 1932, Ty - chy w 1951 roku. Niektóre z nich w momencie zmiany statusu liczyły kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Starsze ośrodki rzemieślnicze stawiały na specjalizację, np. Wołczyn i Baborów na szewstwo, Prószków na ceramikę. Podstawą rozwoju Prudnika i Białej Prudnickiej stał się przemysł lekki. Wieloletni ( ) przewodniczący katowickiej rady miejskiej Richard Holtze wśród czynników miastotwórczych wymienił zaangażowanie poszczególnych osób. Katowice wyrosły ponad inne wioski, choć w 1840 r. ustępowały np. Bogucicom, ponieważ jeden z twórców śląskiego przemysłu - Franz von Winkler w Katowicach utworzył swą siedzibę i wystarał się o poprowadzenie tam linii kolejowej. Jego dzieło kontynuował Friedrich Wilhelm Grundmann. 1 W dobie rozwoju kolei istotnym czynnikiem rozwoju miast była komunikacja. Znamiennym przykładem jest tu Kędzierzyn, który dzięki linii kolejowej zdominował sąsiedzkie, stare Koźle. Bodaj najważniejszym bodźcem do rozwoju Opola stały się jego funkcje administracyjne. Podniesienie miasta do rangi stolicy rejencji (1816 r.) przekształciło to rzemieślnicze miasto o bogatej historii, acz słabej dynamice rozwoju, w istotny ośrodek nie tylko władzy, ale z czasem także gospodarki i oświaty. W przeciągu drugiej poł. XIX w. Opole niemal czterokrotnie zwiększyło liczbę mieszkańców (z 8 do 30 tys.). Goczałkowice, Głuchołazy, Jastrzębie pełniły funkcje zdrojowe. Leśnica i Piekary Śląskie korzystały z rozwoju ruchu pielgrzymkowego. Oczywiście nie wszystkie ośrodki znalazły sprzyjające warunki do rozwoju. Wiele ośrodków o starej tradycji miejskiej (np. Ujazd, Dobrodzień, czy Niemodlin) pozostało na uboczu procesów miastotwórczych. Biskupi Otmuchów podupadł wraz z sekularyzacją dóbr kościelnych (1810 r.). Nowy właściciel (minister Wilhelm von Humboldt) nie potrafił znaleźć drogi rozwoju dla tego miasta. Osobno wspomnieć należy o roli wojska w przypadku twierdz (np. Koźle) status taki ograniczał rozwój przestrzenny miasta, z drugiej strony zamówienia ze strony armii sprzyjały poszerzaniu produkcji miejskiej. W 1885 r. na Górnym Śląsku liczono 157 miast i 129 osiedli przemysłowych. Proporcjonalnie do wzrastającej produkcji przemysłowej i rozbudowy sieci komunikacyjnej rosła liczba ludności miejskiej. Na początku stulecia wynosiła ona zaledwie kilkadziesiąt tysięcy. W ciągu wieku wzrosła niemal dziesięciokrotnie (ponad pół miliona w 1910 roku). W tymże 1910 r. tylko co czwarty obywatel rejencji opolskiej był mieszczaninem (najmniejszy odsetek w gronie wschodnich rejencji państwa pruskiego). Gdy jednak uwzględnimy osady przemysłowe, okaże się, że aż 59% Górnoślązaków to mieszkańcy miast i tychże osad. Połowa wartości przyrostu naturalnego miast mała swe źródło w migracji. Jednocześnie do 1914 r. żaden ośrodek miejski nie przekroczył liczby 100 tys. mieszkańców. Diametralnej zmianie uległa struktura społeczna miast. W okręgu przemysłowym znaczny odsetek mieszkańców stanowili robotnicy, w mniejszych nadal przeważali rzemieślnicy i drobni wytwórcy. Wraz z rozbudową funkcji usługowych przybywało urzędników, nauczycieli, lekarzy. 1 HOLTZE, R. Miasto Katowice. Studium kulturowo-historyczne, przekład T. Sławińska, Katowice 2005, s. 24.

2 3. Zmiana funkcji miast W ogólnym zarysie funkcje miast nie ulegały zmianie na przestrzeni wieków pozostawały one ośrodkami władzy, kultu, handlu, produkcji, usług. Jednak obserwowane od XIX w. procesy oznaczały nie tylko przesunięcie akcentów, czy zmianę symboli. Miejscowy zamek stawał się szacownym i chlubnym zabytkiem, jego splendor przejmował ratusz, bądź siedziba starosty. Urzędy władz samorządowych i centralnych, sądy, urzędy pocztowe, izby gospodarcze, siedziby dyrekcji kolei decydowały o funkcjonowaniu państwa, zarazem wzmacniały rangę miasta, wzbogacały jego architekturę. Znacznej rozbudowie uległa sfera szeroko rozumianych usług. Sklepy i gospody, banki i kantory, szpitale i apteki, hotele i kasyna, przyciągały zarówno okoliczną ludność, jak i mieszkańców ośrodków słabiej prosperujących. Owe sklepy często bogato zaopatrzone magazyny, stopniowo wypierały kramy, ograniczeniu uległa rola targowisk. Tam, gdzie dotychczas klient w brudnych pomieszczeniach musiał się przepychać między beczką śledzi, syropu i gorzałki, żeby nabyć drogo i złej jakości katun i cykorię, tytoń albo mydło, teraz znajduje eleganckie magazyny mody i składy towarów kolonialnych 2 ten opis pióra Richarda Holtze prezentuje realia nie tylko handlu katowickiego. Symbolami miast stawały się jego placówki życia kulturalnego i oświatowego teatry, biblioteki, szkoły. Wizerunek miasta tworzyły wcześniej nieznane w przestrzeni górnośląskiej bulwary, promenady, place, planty, parki, ogrody Miejsca te służyły wypoczynkowi, stanowiły też wizytówkę miasta, chętnie propagowaną poprzez modne wówczas edycje pocztówek. W wielu ówczesnych miastach toczył się zaciekły spór między zwolennikami ich funkcjonalności a obrońcami tradycji. W Opolu nie udało się uratować żadnej z pięciu bram miejskich, ostatnią Odrzańską wyburzono w 1889 roku. Ma wszak Górny Śląsk swoje Carcassonne (Paczków), ze stosunkowo dobrze zachowaną architekturą obronną. 4. Rozwój przestrzenny i zmiany w architekturze Jeszcze na pocz. XIX w. w niewielkim Opolu było kilkanaście parceli uznawanych za pustki, nie brakowało domów drewnianych, sporo murowanych było w opłakanym stanie. Po zagospodarowaniu przestrzeni centrum przystąpiono do włączania okolicznych terenów w granice miasta, krok ten ułatwiło usunięcie dawnych murów (w Opolu na podstawie decyzji z 1819 r.). Zadbano o trakty prowadzące do miasta, w ośrodkach nadrzecznych pojawiały się kolejne mosty. W wielu starszych ośrodkach wyburzono całe parcele, by zapewnić przestronne place i ulice. Kierując się względami bezpieczeństwa usuwano cmentarze, kuźnie, ubojnie. Z krajobrazu miast znikały folwarki i młyny. Przesuwały się centra nową oś, jak w przypadku Opola wyznaczały ulice łączące rynek z dworcem kolejowym, czy portem. Na początku XIX w. stolica regionu liczyła nieco ponad 800 ha, a po włączeniu kolejnych przedmieść teren ten (do 1900 r.) uległ podwojeniu. Po likwidacji murów pojawiły się nowe bariery paradoksalnie wyznaczały je linie kolejowe, bez których miasto czekał uwiąd. W Opolu tory, a szczególnie nasypy, na długo zamknęły na rozbudowę tereny południowe i wschodnie. Miasta rozrastały się wzdłuż, wszerz, rosły także ku górze. Na miejscu budynków drewnianych pojawiały się 3-4 kondygnacyjne kamienice. W przestrzeń zdominowaną przez górujące wieże kościołów i ratusza wkradły się dymiące kominy. Za moment przełomowy uznać tu można połowę XIX stulecia. Z krajobrazu Śląska znikały kurne chaty, aczkolwiek w Bytomiu jeszcze w 1842 r. przeważała zabudowa drewniana. Do końca stulecia przy ulicach wyrastały kolejne kamienice i gmachy. Rozmach budowlany łączono z dbałością o estetykę. Do dziś ta XI- X-wieczna zabudowa zachwyca elegancją i architektoniczną różnorodnością, stosującą zarówno nawiązania do historyzmu (neogotyk, neorenesans), jak i oryginalną formę końca XIX w., czyli secesję. Trwałość i kunszt znamionowały urządzenia użyteczności publicznej, takie jak lampy, czy hydranty. We współczesnych ich odpowiednikach niewprawne oko historyka dostrzega jedynie wymiar praktyczny. Zmiany w architekturze miast wyznaczyły przede wszystkim obiekty użyteczności publicznej tak samorządu miejskiego, jak i administracji państwowej. Równolegle rozbudowywana była struktura lokalowa, acz budownictwo mieszkaniowe przeważnie nie nadążało za zapotrzebowaniem, stąd ciasnota i zła jakość ówczesnej zabudowy. Uskarżano się np., że domy budowano z niewypalonej cegły. Na obszarach przemysłowych pracodawcy zainteresowani zatrzymaniem wykwalifikowanych robotników oferowali mieszkanie przyzakładowe lub pożyczkę na budowę własnego domu. Z mieszkań kopalnianych korzystało około 30-50% górników, a w przypadku hutników nawet 80%. W 1890 r. własne mieszkanie miało tylko 12,5% robotników, z czego 75% stanowiły lokale małe: dwu- i trzyizbowe, a i tak były one bardzo często przeludnione. O ile w latach 60. XIX w. liczba mieszkańców powiatu bytomskiego wzrosła o 61%, to ilość bu - 2 IBIDEM, s. 35.

3 dynków mieszkalnych powiększyła się o 32%, w związku z tym przeciętna liczba mieszkańców domu wzrosła z 13,5 do 16,5 osoby. Zjawiskiem masowym w ośrodkach przemysłowych było wynajmowanie skrawka mieszkania. Na mieszkania adaptowano stajnie, szopy. Na przedmieściach powstawały kolonie nędznych bud. Wbrew istniejącym zakazom zdarzało się, że robotnicy mieszkali nawet z dziećmi na terenie zakładu, w kopalnianych szybach i wszędzie tam, gdzie w mroźne zimy można było schronić się przed zimnem. W najgorszej sytuacji znajdowali się robotnicy pozbawieni stałej pracy. W opinii bytomskiego landrata Hugo Solgera ( ) mieszkali oni z żoną i dzieckiem w nisko położonych lepiankach, podobnych do jam, przy wilgotnej pogodzie zanurzonych w błocie, a w okresie upału - w stęchłym odorze. W konsekwencji często zdarza się tam szkorbut i inne zaraźliwe choroby. Niestety, pracodawcy troszczą się bardzo słabo o los tych ludzi, których siły tak wykorzystują. 3 Mimo tak nieznośnych warunków miasta rozrastały się, a o dynamice tego wzrostu decydowały właśnie ubogie dzielnice robotnicze. Na całym Śląsku pociąg do budowania kamienic jest tak wielki, że nie pojedyncze domy, ale całe ulice wyrastają z ziemi. 4 Na przełomie XIX i XX w. sytuacja mieszkaniowa polepszyła się. Coraz więcej budowano tanich, acz zdrowszych mieszkań dla robotników. Wzrastała ilość mieszkań wieloizbowych, wyposażanych w instalacje sanitarne, w tym bieżącą wodę. Po 1900 r. wielu lokatorów mogło korzystać z prądu elektrycznego. Zwracano uwagę, aby nowe budynki były podpiwniczone. Intensywna rozbudowa została ujęta w plany i projekty, acz żywiołowość często wyprzedzała założenia architektów. Na terenach atrakcyjniejszych powstawało obszerne, wygodne budownictwo burżuazji i arystokracji. Z czasem wśród reprezentacyjnych willi pojawiały się czterokondygnacyjne domy czynszowe, mnożyły się drobne warsztaty rzemieślnicze, w konsekwencji elita opuszczała śródmieście. W większych miastach na peryferiach powstawały dzielnice willowe. Stosunkowo szybko były one pochłaniane przez rozbudowujące się centrum, toteż najbogatsi inwestowali w bajkowe siedziby wiejskie, położone z dala od gwaru miast (Moszna, Pławniowice). Nie brakowało okazałych pałaców w obrębie miast. Osobno funkcjonowały dzielnice robotnicze. Te dwa światy przenikały się. W jednym ze szkiców, zabarwionym otoczką niemieckiego poczucia wyższości, czytamy: Tu i tam między chałupami, z nieodłączną kupą gnoju przed wejściem, stoi nowy miejski dom z kwietnikiem. Obok hotel, z którego nieskazitelnych okien w bawialni rozbrzmiewa muzyka koncertowa, i jest jeszcze szynk, gdzie pijanym zachwytom proletariuszy towarzyszy buczenie basu i pisk klarnetu, tu modnisia pod ramię z wyabsztyfikowanym panem, tam robotnik w wysmolonej lnianej koszuli, gatkach, szerokim kapeluszu Zmiany w infrastrukturze Skuteczność władz lokalnych coraz częściej oceniano poprzez pryzmat działań na rzecz ułatwiania życia mieszkańców. W sukurs szedł postęp naukowo-techniczny. Gdy tylko pomyślny stan kas miejskich pozwalał, magistraty mogły przeznaczyć nadwyżki budżetowe na rozwój infrastruktury: budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektryfikację, telefonizację, rozbudowę linii komunikacyjnych i budynków użyteczności publicznej. Rosła ilość placów i ulic wykładanych brukiem. Oświetlały je lampy naftowe, następnie gazowe. Niektóre miasta (Katowice, Gliwice, Opole) już wówczas posiadały oczyszczalnię ścieków. O kierunkach rozwoju świadczą budżety, mocno rozbudowane w porównaniu do poprzedniej epoki. W połowie stulecia pierwszoplanową pozycję w wydatkach stolicy rejencji zajmowały inwestycje budowlane, natomiast wydatki na opiekę nad chorymi i biednymi plasowały się na trzecim miejscu i pochłonęły w 1860 roku ok. 12% środków miasta (warto przy tym nadmienić, że jeszcze 30 lat wcześniej na ten cel przeznaczono zaledwie 30 talarów). O pewnym przełomie w traktowaniu problemów zdrowotnych i sanitarnych świadczy też fakt, iż na utrzymanie czystości w Opolu w roku 1816 nie wydano nic, a w 1860 preliminowano 628 talarów. W przypadku Gliwic w budżetach z przełomu wieków najwięcej wydatkowano na kulturę i administrację. Rósł udział kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych, spadał natomiast odsetek pieniędzy wydawanych na opiekę społeczną i zdrowotną. Jednak w liczbach bezwzględnych budżet zwiększył się ponad trzykrotnie: z 86 tys. marek w 1889 r. do niemal 300 tys. w 1908 roku. Mieszkańcy nie zawsze doceniali te wydatki. W 1880 r. korespondent Katolika (wówczas największego polskojęzycznego czasopisma na Górnym Śląsku) pisał: Droga to parada z miastem, lepiej nam było, kiedyśmy byli wieśniakami, a wójt nami rządził rocznie za 100 talarów, gdy tymczasem szkoły, burmistrz, cała chmura pisarzy i policjantów kosztują nas rocznie kilkadziesiąt tysięcy marek. 6 Redaktor miał zapewne na względzie nie tylko cywilizacyjne, ale i polityczne (germanizatorskie) funkcje wymienionych instytucji. 3 SOLGER, H. Der Kreis Beuthen in Oberschlesien, Breslau 1860, s Cyt. Za: KOŚCIK, E. Warunki mieszkaniowe we Wrocławiu a zdrowotność jego mieszkańców w XIX wieku, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1999, nr 3, s HOLTZE, R. Op. cit., s Katolik nr 24 z 10 VI 1880.

4 Rozwój miast XIX-wiecznych jest imponujący, tak z racji dynamiki, jak i głębokości zachodzących zmian. Jednak nie był to rozwój zrównoważony. Piękniały centra, tam instalowano nowoczesną infrastrukturę. Znacznie gorzej sytuacja wyglądała na obrzeżach, bo wysoka dynamika rozwoju nie eliminowała problemu nędzy. Atrakcyjność miast przyciągała doń rzesze ubogiej ludności, liczącej na pracę, a w konsekwencji na mieszkanie. Proletariat przeważnie nie korzystał z wodociągów i kanalizacji, jednak dla wielu robotników były to i tak lepsze warunki od tych, w których żyli najbiedniejsi chłopi. Część przybyszów twierdziła, że uciekła z gorszych warunków wiejskich, gdzie świnie mieszkają lepiej niż ludzie. O wiejskich nawykach robotników świadczą szopki, chlewiki, gołębniki istniejące do dziś w wielu miastach górnośląskich. Akcentowanie zgody na ich budowę w umowach nie wynikało tylko z sentymentu. Ten przydomowy inwentarz stanowił ważne uzupełnienie źródła mięsa i warzyw. Prowadzenie tych mini gospodarstw miejskich spadało na kobiety. W chaotycznym pościgu za zwiększeniem zysku z produkcji często nie zwracano uwagi na estetykę miast, czy wygodę ich mieszkańców. Charakterystyczną opinię wyrażono o początkach Królewskiej Huty: młode miasto zostało powołane do życia nagie i gołe. 7 W wielu ośrodkach brakowało podstawowych obiektów: szpitala, kościoła, szkoły, poczty. W sprawozdaniu z połowy stulecia ubolewano nad fatalną zabudową małych ośrodków, takich jak Kietrz, Grodków, Toszek. Jednocześnie wizerunki wielu ówczesnych miast, zwłaszcza reprezentacyjnych centrów, zapewne budzą zazdrość ich współczesnych mieszkańców. Podejmowana dziś rewitalizacja starówek często ma na celu przywrócenie stanu zabudowy właśnie dziewiętnastowiecznej. 6. Warunki życia mieszkańców 6.1. Mieszkania Wiek XIX to epoka ścierania się zaściankowości i symptomów postępu. Stopniowy wzrost zamożności mieszkańców i rozbudowa infrastruktury miejskiej podnosiły standardy życia. Na początku XIX w. sytuacja nie sprzyjała życiu zdrowemu, czy wygodnemu. Małe okna skutkowały wilgocią, zaduchem i półmrokiem, a takie warunki tworzyły świetny grunt dla rozwoju grzybów, bakterii, pasożytów. Ich dodatkowe źródło stanowiły znajdujące się nieopodal mieszkań śmietniki, błoto, a nierzadko także gnojowiska. Przechodzenie na budownictwo ceglane łączyło się ze stosowaniem tynków, trwalszych pokryć dachowych. W domach murowanych łatwiej było utrzymać czystość i porządek, a sprzyjał temu nowy układ we - wnętrzny domu, w którym znalazło się miejsce na komorę spiżarnię, kuchnię, sypialnię, a z czasem także łazienkę. Murowane ściany nośne pozwalały zwiększyć powierzchnię mieszkań i - co ważne z medycznego punktu widzenia - były one suchsze i jaśniejsze. Zabudowa starego typu dłużej występowała na terenach oddalonych od centrów przemysłowych, np. w okolicach Kluczborka. Zamożniejsi zaopatrywali swe mieszkania w bieliznę (firany, obrusy, pościel, ręczniki), kwiaty, na ścianach klejono tapety. Bogatsze urządzenie utożsamiano z jego komfortem, jednakże od II poł. XIX w. zaczęto rozumieć pod tym pojęciem również te elementy wyposażenia i wyglądu domu, które pozwalały poprawić samopoczucie i zdrowie mieszkańców. Domy stawały się przytulniejsze, łatwiej było w nich stworzyć rodzinną, ciepłą atmosferę. Życie domu diametralnie zmieniło podłączenie go do sieci elektrycznej, zainstalowanie pieca gazowego (wykorzystywanego zarówno do podgrzewania wody do kąpieli, jak i gotowania potraw). W latach 80. pojawiły się telefony. W końcu stulecia na Śląsku zakładano piece grzewcze, zamożniejsi prześcigali się w okazałości kafli. Mieszkania opalono brykietami torfowymi, następnie węglem. Pomieszczenia elity znamionował luksus. Na sporej (ok. 250 m²) powierzchni salonów ustawiano mahoniowe sofy, szykowne kredensy, a w nich porcelanowe zastawy i srebrne patery. W oknach wieszano ciężkie firany, na ławach i stołach leżały kunsztowne serwety, na podłogach perskie dywany. Splendoru i przytulności dodawały obrazy, zegary, kandelabry, żyrandole. Obowiązkowe wyposażenie kulturalnej rodziny stanowił fortepian i dobrze zaopatrzona biblioteka. Oczywiście izby robotnicze poł. XIX w. odbiegały od biedermeierowskiej wytworności: w dużej izbie znajdował się piec do gotowania, jedno wymoszczone sianem łóżko, w którym spali rodzice i dzieci. Ponadto stała tam jedna skrzynia w kolorze jasnoniebieskim z żółtymi i czerwonymi kwiatami, drewniana ława i kilka trójnogich zydli. Mała kropielnica ze święconą wodą koło drzwi, święty obrazek lub krzyż na ścianie stanowiły uzupełnienie wyposażenia izby. Podłoga na ogół wyłożona była cegłami. 8 Celem przedstawicieli wolnych zawodów, niższej kadry urzędniczej, także robotników było w miarę możliwości naśladowanie klas wyższych, tak w wymiarze wystroju mieszkania, noszonej odzieży, jak i zawartości stołu, przynajmniej świątecznego. 7 SCHMIDT, R. Aus der Geschichte der Stadt Königshűtte Oberschlesien, Berlin 1942, s Cyt. za: LIPOŃSKA, J. KRYSIAK M., S. Za progiem miejskiego domu w Katowicach w XIX i XX wieku, Katowice 2010, s. 9.

5 6.2. Higiena W pierwszej połowie stulecia na pytanie postawione o stan mieszkań robotników fabrycznych, dniówkowych i czeladników, lekarz miejski dr Blumner odpowiadał: Jest on w najwyższym stopniu godny pożałowania. Niektóre izby przypominają raczej chlew aniżeli ludzkie mieszkania. Izby są małe i tak niskie, że ledwie można się w nich wyprostować, podłoga nierówna. Okna są źle zabezpieczone, a piece tak liche, że mimo silnego płomienia ogrzewają lokal w nieznacznym jedynie stopniu, przy czym dymią zwykle na całą izbę. Po drzwiach i ścia - nach wielu mieszkań ścieka woda. 9 Podobnie, jak w ubogich chatach wiejskich, także tam panował zaduch, wilgoć, co przy braku ogrzewania skutkowało chronicznymi chorobami układu oddechowego. Mdlący odór nie wyróżniał zresztą tylko mieszkań najuboższych mieszkańców. Także wielu zamożnych mieszczan ze względu na brak przewiewu i troskę o czystość jedynie reprezentacyjnego pomieszczenia, żyło na co dzień w niehigienicznych warunkach. Wspominając lata 60. XIX wieku Anton Oskar Klaußmann pisał: słowa higiena wówczas nie zanano. 10 Po izbach, niczym na wsi, kręciły się kury, kaczki, króliki. Po każdej większej ulewie ulice zalewała zawartość dołów kloacznych. Jeden z najbardziej palących problemów szybko rozwijających się miast stanowił dostęp do wody. Niewielkie rzeki i nieliczne studnie w wielu rejonach nie były w stanie zaspokoić potrzeb skumulowanej ludności. W roku 1863 zbulwersowani mieszkańcy Królewskiej Huty twierdzili: doszło do tego, że zamożniejsi muszą wodę kupować, biedniejsi muszą już w nocy zasadzać się przy studniach, aby zdobyć trochę wody. ( ) Najdotkliwiej odczuwa brak wody 1000 dzieci w tutejszych szkołach. Czystość podstawa zdrowego wychowania nie może być utrzymana. 11 Zdarzało się, że w rejonach przemysłowych ludzie pobierali wodę do spożycia z kałuży, bądź stawu (Hajduki). Do ośrodków pozbawionych wody do picia zaliczano Gliwice, Bytom, Siemianowice, Zabrze, Katowice, Kochłowice, Bogucice. Inwestycje w tej dziedzinie postępowały stosunkowo szybko. Około roku 1880 r. już 87 miast śląskich miało wodociągi. W nowobudowanych budynkach instalowano ubikacje, w większych mieszkaniach również łazienki. Krótko przed 1914 r. w stosunkowo ubogiej, robotniczej Królewskiej Hucie tego typu urządzenia miało ok. 10% mieszkań, w tym czasie w Opolu łazienka stanowiła standardowe wyposażenie mieszkania. Higienie służyć miały też łaźnie publiczne. Ze względu na koszty i ograniczone możliwości utylizacji wolniej rozwijała się sieć kanalizacji. W Katowicach, ścieki przemysłowe płynęły otwartym kanałem do Przemszy. Niektóre miasta stosowały pola irygacyjne, zakładano oczyszczanie biologiczne i mechaniczne (Gliwice), chemiczne (Królewska Huta). W Prudniku ścieki płynęły kanałem przykrytym kamiennymi płytami, a nieczystości przedostawały się do studni. Trudności z dostępem do czystej wody nie powstrzymywały przed zanieczyszczaniem nielicznych ujęć. Do małych rzeczek trafiały ścieki z farbiarni, kopalni, ubojni, co oczywiście skutkowało groźnymi schorzeniami układu pokarmowego. Pod koniec XIX w. naturalne zasoby niewielkiej, katowickiej rzeki Rawy stanowiły jedynie 40% przepływu reszta to wody kopalniane, ścieki przemysłowe i komunalne. Epidemia tyfusu w Katowicach w 1873 r. miała źródło właśnie w braku wodociągu. Brak czystości, spożywanie nieświeżej wody wywoływały groźne schorzenia układu pokarmowego. Cholera, tyfus, salmonella endemicznie, a i bardziej masowo, dotykała Górnoślązaków do końca omawianego okresu. Już w XIX w. zaczęto dostrzegać, choć oczywiście nie powszechnie, negatywne oddziaływanie industrializacji na środowisko. Opisując powiat bytomski, Józef Lompa zauważał: w wielu miejscach, jako to na Królewskiej Hucie i w Katowicach, owoce ogrodowe i pszczoły pomyślnie hodować się nie dają. Widzimy tam trawy i liścia na drzewach czarnym pyłem powleczone. 12 Zagrożenie istniało nie tylko dla przyrody, ale i człowieka, a jednak ludzie żyją. A żyją, bo się przyzwyczajają do takiego powietrza. 13 Troskę o stan sanitarny wykazywały władze lokalne i państwowe. Powołano policję sanitarną i porządkową, która miała egzekwować przepisy higieniczne. Konsekwentnie i surowo egzekwowano zakaz wyrzucania nieczystości na ulice. Policja sanitarna miała kontrolować bazary i jakość sprzedawanej żywności, choć długo jako kryterium szkodliwości uznawano wygląd i natężenie zapachu (odoru ). Ustawy z lat 1850 i 1872 regulowały i zaostrzały obrót produktami żywnościowymi. Na sprzedawców oferujących np. nieświeże mięso nakładano wysokie kary pieniężne, a nawet więzienia. Same zakazy wszystkiego nie mogły zmienić. W połowie stulecia grozę mógł budzić stan ulic większości miast. Nieczystości płynęły rynsztokiem, po dłuższym deszczu ulice przypominały raczej bagno. W opinii doktora Richarda Holtza w Katowicach (i zapewne nie tylko tam) panowały właściwie trzy pory roku: błotni- 9 SCHNEER, A. Über die Zustände der arbeitenden Klassen in Breslau, Berlin 1845, s KLAUßMANN, A. O. Górny Śląsk przed laty, przekład A. Halor, oprac. A. Niesyto, Katowice 1997, s Cyt. za: STASIAK, A. Miasto Królewska Huta. Zarys rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego w latach , Warszawa 1962, s Cyt. za: Górny Śląsk i Zagłębie w dawnych opisach wiek XIX, oprac. A. Zieliński, Katowice 1984, s IBIDEM, s. 206.

6 sta, zakurzona i zamrożona. 14 Z jednego miejsca miał on wygrzebać laską 13 kaloszy, wcześniej pochłoniętych przez błoto. W innych ośrodkach nie było lepiej. Na początku stulecia Leśnica, Wołczyn, Wodzisław w ogóle nie miały bruków, zresztą na stan nawierzchni ulic narzekano nawet we Wrocławiu - stolicy prowincji śląskiej Opieka społeczna i zdrowotna Niezależnie od tych zastrzeżeń, miastu należy przyznać prymat w zakresie higienizacji, rosnących standardów opieki medycznej, organizacji opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia. To w miastach (głównie z racji niechęci ludności wiejskiej do tzw. medycyny oficjalnej) skoncentrowana była kadra medyczna i instytucje opiekuńczo-zdrowotne. Presja ze strony wrażliwych na cierpienie bliźniego społeczników owocowała kolejnymi inwestycjami w tej sferze. Swoistym katalizatorem powstawania szpitali były klęski elementarne nawiedzające Górny Śląsk. Najbardziej groźne było klęskowe dziesięciolecie z lat , kiedy niektóre regiony (Pszczyna, Rybnik) zostały wręcz zdziesiątkowane skutkami głodu i chorób (tyfusu, czerwonki, cholery). Sporo ofiar pochłonęły epidemie cholery (1831 r.), a także głód z zimy 1879/1880. Po 1840 r. w każdym mieście powiatowym miał działać lekarz i szpital okręgowy. W większych miastach fundowano zakłady dobroczynne : ochronki, sierocińce, domy starców. Funkcjonowały one w oparciu o altruistyczną pracę osób wrażliwych na cierpienie bliźnich (w dużej mierze sióstr zakonnych) oraz na bazie środków finansowych kierowanych przez m.in. magistraty. Miasta prowadziły także własne szpitale i przytułki (Kranken-, Armenhäuser). 7. Specyfika miast górnośląskich Miasta rozrastały się, przybywało w nich instytucji społecznych i kulturalnych, a zarazem relacje społeczne kurczyły się. Zanikały wielkie i regularnie organizowane obchody kościelne odpusty i procesje, świeckie zabawy na rynku. Rozpoczęła się epoka atomizacji, zagubienia i samotności w tłumie. Charakterystycznymi elementami dla życia miejskiego stały się zegarki i tramwaje punktualność i pośpiech. Procesy te nie ominęły Górnego Śląska, ale ziemia ta zachowała pewną specyfikę. W ocenie historyków i socjologów, pomimo migracji, zmiany źródła utrzymania, została utrzymana struktura społeczna, niewiele zmełły się normy i wzorce zachowań. W przeciwieństwie do wielu innych podobnych regionów na znacznie mniejszą skalę uwidocznił się tam proces dechrystianizacji. Przez całą omawianą epokę tradycje i obyczaje robotników w dużej mierze pokrywały się ze spuścizną ich wiejskich przodków. Innym czynnikiem specyficznym okazała się struktura narodowa mieszczan. Przeprowadzony już po I wojnie światowej plebiscyt (1921 r.) wykazał, że ludność miast górnośląskich, w przeciwieństwie do większości obszarów wiejskich, opowiedziała się za przynależnością tej ziemi do Niemiec. Pomimo narastających konfliktów społecznych i narodowych przed 1914 r. wielu ówczesnych obserwatorów, tak polskich, jak i niemieckich, podkreślało jednak atmosferę zgody i współpracy. Wybrana literatura GOLACHOWSKI S., Studia nad miastami i wsiami śląskimi, Opole-Wrocław 1969; HAMADA A., Architektura Opola wpisana w dzieje miasta, Opole 2008; Historia Gliwic, red. J. Drabina, Gliwice 1995; HOLTZE R., Miasto Katowice. Studium kulturowo-historyczne, Katowice 2005; KLAUSSMANN A. O., Górny Śląsk przed laty, przekład A. Halor, oprac. A. Niesyto, Katowice 1997; KLOCH B., Haushalts - Plan fűr die Stadtgemeinde Rybnik O.S. fűr das Jahr Jak zbudowany był budżet miasta Rybnika w epoce rządów pruskich. Przyczynek do poznania powiatowego miasta na Śląsku u początków XX wieku, w: Historia gospodarcza Rybnika i powiatu rybnickiego w XIX i XX wieku, red. D. Keller, Rybnik 2010, ss ; LIPOŃSKA-SAJDAK J., KRYSIAK M., Za progiem miejskiego domu w Katowicach w XIX i XX wieku, Katowice 2010; Opole. Monografia miasta, red. W. Dziewulski, F. Hawranek, Opole 1975; RZEWICZOK U., Zarys dziejów Katowic , Katowice 2006; SIERADZKA D., Królewska Huta Chorzów w latach Szkice do portretu miasta, Chorzów 2001; SOLGER H., Der Kreis Beuthen in Oberschlesien, Breslau HOLTZE, R. Op. cit., s. 31.

7 Resumé Opolský vládní obvod, tzv. rejencja, byl v 19. století jedním z nejrychleji se rozvíjejících území nejen v Prusku, ale v celé Evropě. Ruku v ruce s rostoucí průmyslovou výrobou se rozvíjela i města a průmyslová sídliště. V roce 1885 bylo v Horním Slezsku evidováno 157 měst a 129 průmyslových sídlišť, ve kterých na konci století žila více než polovina obyvatel rejencji. Spolu se změnou hospodářského zaměření se měnily i dosavadní funkce měst. Přibývali poskytovatelé služeb, mj. obchody, školy, divadla. Měnil se vzhled měst, v centru převládala architektura v neogotickém, neorenesančním a secesním stylu. Prostor mezi doposud dominujícími věžemi kostelů a radnice začaly okupovat také dýmající komíny. Přesto většina představitelů měst se starala o vzhled svého města. V průmyslovém obvodu, stejně tak mimo něj, se vizitkou města stávaly bulváry, promenády, parky, zahrady. V centrech se rozvíjela městská infrastruktura. Čím dál více institucí se připojovalo k vodovodní, kanalizační a plynovodní síti a byly elek - trifikovány. Stavěly se komunikace a objekty veřejného užitku. Atraktivita měst lákala chudé obyvatelstvo, které do nich přicházelo s vidinou práce a bydlení s ní spojeného. Dělníci osídlovali tzv. familoky. O jejich vesnických ná - vycích svědčily kůlny, chlévy a holubníky, které se v mnoha hornoslezských městech dochovaly dodnes. 19. století představovalo epochu, ve které se stírala zaostalost s náznaky pokroku. Postupný nárůst blahobytu obyvatelstva a rozvoj městské infrastruktury zvedaly životní úroveň. Měnila se městská zástavba, trendům podléhaly interiéry bytů stávaly se více funkční, ale především zdravější. Bylo to díky rostoucím požadavkům na hygienu, kterou města propagovala. Specifickou součástí kultury hornoslezských měst bylo jejich zakořenění v slezské kultuře. Na druhou stranu příliv úředníků, inženýrů a inteligence z Německa způsobil, že města podléhala germanizaci daleko rychleji než vesnice.

Ewolucja polityki mieszkaniowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku (zarys problematyki)

Ewolucja polityki mieszkaniowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku (zarys problematyki) Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Problemy społeczne, polityczne i prawne 870 Kraków 2011 Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Ewolucja polityki mieszkaniowej w Galicji na przełomie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Gmina miejsko-wiejska Ziębice Projekt strategii rozwoju mieszkalnictwa do roku 2015

Gmina miejsko-wiejska Ziębice Projekt strategii rozwoju mieszkalnictwa do roku 2015 Program dla Polski w zakresie Finansowania nwestycji Mieszkaniowych i Doradztwa dla Gmin Gmina miejsko-wiejska Ziębice Projekt strategii rozwoju mieszkalnictwa do roku 2015 Przygotowany dla Amerykańskiej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Miasto-ogród jako wzorzec kształtowania ładu przestrzennego Ewelina Maria Szczęśniak Praca napisana w Katedrze Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Herbst. Społeczny sens rewitalizacji

Krzysztof Herbst. Społeczny sens rewitalizacji E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Krzysztof Herbst Społeczny sens rewitalizacji 3/2008 Spis treści 1. Wprowadzenie 4 2. Skąd się wzięła rewitalizacja 6 2.1. Proces odpływu i wymiany

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY Załącznik nr 8 do Programu Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY 1 Spis treści: Wstęp... 3 Rozdział I. Cele...

Bardziej szczegółowo

6-11 26-27 24-25. Dobry klimat do współpracy. Park wodny otworzy podwoje. Wyboista droga do sukcesu. Bypass, co Śródmieście uzdrowił REPORTAŻ

6-11 26-27 24-25. Dobry klimat do współpracy. Park wodny otworzy podwoje. Wyboista droga do sukcesu. Bypass, co Śródmieście uzdrowił REPORTAŻ W Y D A N I E S P E C J A L N E W I O S N A / L A T O 2 0 1 5 R. ILUSTRACJA: DP DESIGN, DAWID PERZ HISTORIA INWESTYCJE REPORTAŻ TECHNOLOGIE Wyboista droga do sukcesu Park wodny otworzy podwoje Dobry klimat

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

Henryk Słonina: W największej cenie: kreatywność

Henryk Słonina: W największej cenie: kreatywność miesięcznik samorządność/gospodarka/integracja europejska rok IX, nr 79/80, 15 czerwca-15 sierpnia 2009, cena - 10 zł ISSN 1730-7694 Henryk Słonina: W największej cenie: kreatywność OD REDAKCJI nr 79/80

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT RAPORT Z WARSZTATÓW SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT Krakowski Park Technologiczny, 9.01.2014 r. Zawartość Raport z warsztatów SMART ENVIRONMENT, Leszek Michno

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ ETAP I. ANALIZA PORÓWNAWCZA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 LOKALNY SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM... 5 1.1. Położenie geograficzne... 5 1.2. Historia...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Kalisz 2014 rok SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Diagnoza społeczno-gospodarcza... 4 1.1. Uwarunkowania ogólne... 4 1.1.1. Położenie geograficzne i dostępność

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Miasta Sandomierza

Strategia Promocji Miasta Sandomierza PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Promocji Miasta Sandomierza 31.01.2010 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Strategia Promocji Miasta

Bardziej szczegółowo

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków Raport na temat wielkich miast Polski Kraków Spis treści 3 Wstęp 5 4 Metodologia 7 Najważniejsze rekomendacje 5 10 Ludzie 14 Jakość życia 5 18 Wizerunek 22 Instytucje 5 26 Infrastruktura 30 Finanse 5 34

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Numer 1/2008. Nowa inwestycja Róża Wiatrów Program Manhattan Rozmowa z Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem Finansowym Leszkiem Piotrem Nałęczem

Numer 1/2008. Nowa inwestycja Róża Wiatrów Program Manhattan Rozmowa z Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem Finansowym Leszkiem Piotrem Nałęczem M a g a z y n d l a k l i e n t a Numer 1/2008 Nowa inwestycja Róża Wiatrów Program Manhattan Rozmowa z Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem Finansowym Leszkiem Piotrem Nałęczem W nowoczesnym stylu Zawiszy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH

ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH Magdalena Faracik-Nowak 1 SPIS TREŚCI BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. WSTĘP 3 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wstęp od redakcji. Naszym celem jest stworzenie

Wstęp od redakcji. Naszym celem jest stworzenie Wstęp od redakcji Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer biuletynu informacyjnego Sprawa Lokatorska, poświęconego w całości tematyce praw lokatorów. Biuletyn będzie wydawany raz na dwa/trzy

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Wprowadzenie Reaktywowanie w 1990 roku samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i wyposażenie go w osobowość prawną, własne źródła dochodów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Kalisz, wrzesień 2011 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 5 1.1. Podstawy prawne 5 1.2. Metodologia 6 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

25 lat ochrony środowiska w Polsce

25 lat ochrony środowiska w Polsce 25 lat ochrony środowiska w Polsce Redakcja Sandra Kokocińska, Mikołaj Maternik, Piotr Matuszewski Korekta Barbara Kostrzewska Egzemplarz bezpłatny wydany w ramach XVIII Międzynarodowego Kongresu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Lipno 2014 Wstęp Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 jest rezultatem stałej współpracy władz miasta z przedstawicielami lokalnych środowisk

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

1/97/2010/XXV SPIS TREŚCI. WYDAWCA Oddział PTTK w Sieradzu sieradz.pttk@gmail.com

1/97/2010/XXV SPIS TREŚCI. WYDAWCA Oddział PTTK w Sieradzu sieradz.pttk@gmail.com SPIS TREŚCI 1/97/2010/XXV Numer dofinansowany ze środków Urzędu Gminy w Burzeninie WYDAWCA Oddział PTTK w Sieradzu sieradz.pttk@gmail.com ADRES REDAKCJI 98-200 Sieradz ul. Żwirki i Wigury 4 tel. (043)

Bardziej szczegółowo