Dni Błonia Oferta b³oñskiego festynu by³a bardzo atrakcyjna a ka dy móg³ w niej znaleÿæ coœ dla siebie. To by³ naprawdê udany festyn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dni Błonia 2007. Oferta b³oñskiego festynu by³a bardzo atrakcyjna a ka dy móg³ w niej znaleÿæ coœ dla siebie. To by³ naprawdê udany festyn."

Transkrypt

1 fot.m. Zdrzy³owski Dni Błonia 2007 Z inicjatywy Burmistrza, Rady Miasta oraz Oœrodka Kultury Poniatówka po raz kolejny B³onie obchodzi³o swoje œwiêto. Przez trzy dni mo na by³o podziwiaæ zarówno wystêpy estradowe, zabawiæ siê w weso³ym miasteczku, lub wzi¹æ udzia³ w licznych rozgrywkach sportowych. Œwiêto B³onia zaczê³o siê ju w pi¹tek, a poniewa by³ to 1. czerwca, nie mog³o zabrakn¹æ atrakcji dla najm³odszych. Dla nich w³aœnie, na rynku odby³a siê impreza pn. Wszystkie dzieci s¹ nasze. Tego samego dnia o godzinie 22. mia³o miejsce niezwyk³e wydarzenie. M³odzie owy teatr Beznazwy pracuj¹cy pod okiem Marcina Ko³oty, wyst¹pi³ na rynku z przedstawieniem pt. on - które mówi o Bogu i barierach na jakie cz³o- wiek napotyka w kontakcie z nim. Spektakl ten adresowany jest do nieco bardziej wyrobionego widza, bowiem pozbawiona taniego blichtru forma, nie epatuje widza, zmusza go zaœ do myœlenia i zastanowienia siê nad sensem tego co ogl¹da. Spektakl zagrany by³ sprawnie i co najwa niejsze przekonuj¹co. Wszystko wskazuje wiêc na to, e B³onie wzbogaci³o siê o naprawdê dobry teatr. Drugim wydarzeniem Dni B³onia by³a inscenizacja bitwy party- zanckiej Batalionów Ch³opskich z wojskami niemieckimi z czasów II wojny œwiatowej. Projekt ten przygotowany zosta³ przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych VIRIBUS UNITIS. Bitwa ta, mimo k³opotów technicznych z zabytkowym matocyklem, zyska³a du e uznanie licznie zgromadzonej w parku publicznoœci. Znacz¹c¹ pozycjê w programie zajê³y rozgrywki sportowe. Odby³y siê rozgrywki pi³karskie, zawody jednostek OSP, biegi prze³ajowe, zawody strzeleckie, a tak e pokaz sztuk walki wrêcz. Na estradzie zaœ nieustannie prezentowa³y siê b³oñskie zespo³y muzyczne, wokalne i taneczne. By³a to okazja do zaprezentowania swoich umiejêtnoœci przez uczestników zajêæ w Poniatówce, b³oñskich szko³ach i przedszkolach. Ka dego dnia wystêpowa³y równie gwiazdy mniejszego i wiêkszego kalibru - pierwszego zagra³y Czerwone Gitary, drugiego zaœ wyst¹pili Andrzej Rosiewicz oraz Mandaryna. Oferta b³oñskiego festynu by³a bardzo atrakcyjna a ka dy móg³ w niej znaleÿæ coœ dla siebie. To by³ naprawdê udany festyn. Marek Zdrzy³owski Z ogromnym zainteresowaniem b³onian spotka³a siê inscenizacja walki Batalionów Ch³opskich z wojskami hitlerowskimi. W bitwie tej wziêli udzia³ nie tylko ludzie, ale i sprzêt zmechanizowany.

2 2 O G O S Z E N I A D R O B N E Og³oszenia przyjmuj¹: Piaseczno ; Konstancin - tel ; Pruszków ; Grodzisk Maz ; Raszyn ; Ursus / ; Redakcja - tel./fax DAM PRACÊ Stolarza lub pomocnika stolarza w Janikowie k/grodziska Maz, LOMBARD PO YCZKI POD ZASTAW Piaseczno, ul.pu³awska 20 (w podwórzu); tel ARCHITEKT - PROJEKTY: domy - rozbudowy, adaptacje, zmiany sposobu u ytkowania, tel lub Instalacje elektryczne - uprawnienia, tel Betoniarnia zautomatyzowana zatrudni pracowników do obs³ugi maszyn, mo liwoœæ zakwaterowania, Fryzjerce, tel Firma z siedzib¹ w Pyrach zatrudni do monta u stalowych elementów kominowych. CV na mail: monika lub fax 022/ Brukarzy, Pracownika magazynowego - Otrêbusy, od pon. do pt., wynagrodzenie zale ne od doœwiadczenia PLN netto, tel ; 22/ w.34 Biuro rachunkowe poszukuje ksiêgowej do prowadzenia KPiR, pe³nej ksiêgowoœci, ZUS - Otrêbusy k/pruszkowa, tel. 22/ Awarie elektryczne, remonty, piorunochrony, Wró ka MATYLDA - pomoc w rozwi¹zywaniu trudnych problemów; tel Profesjonalne pranie Karcherem dywanów, tapicerek, auto-tapicerek, u klienta lub u nas, tel. 022/ ; SPRZEDAM Kosiarki, US UGI Zatrudniê pilnie mê czyzn do zak³adu kamieniarskiego w W¹grodnie, tel. 022/ ; Zatrudniê kierowców z kategori¹ C. Wymagane zaœwiadczenie o niekaralnoœci, tel M³odemu w zak³adzie wulkanizacji w Piasecznie, tel Kucharza i pomoc kucharza, restauracja na Sadybie, 022/ ; Praca dodatkowa - sprz¹tanie, Grodzisk Maz., tel. 22/ Pranie dywanów, tapicerek, tel. 22/ ; Transport - samochód ciê arowy 3T, skrzynia 2,7x4,7 m, HDS, samochód dostawczy do 2T, tel./fax ; Transport - Kamaz, HDS, Renault + przyczepa, Avia; tel ; ALKO - przeprowadzki, meblowozy, us³ugi transportowe 90 gr/km ca³y kraj, tel Docieplanie budynków - 10 lat doœwiadczenia. Sprzeda materia³ów. Tel Naprawa pralek. tel Dachy - pokrycia, naprawy, tel , Docieplenia budynków, tel Ocieplenia domów, szybko, tanio, profesjonalnie. Roboty wnêtrzarskie, tel Docieplenia budynków, materia³y i wykonawstwo, tel ; Koszenie trawników oraz prace ogrodowe, tel G³adŸ, panele, p³yty K/G, Solidne pranie: dywanów, wyk³adzin pod³ogowych, tapicerek samochodowych itp.!!! Tel T³umaczenia - rosyjski, ukraiñski - szybko i profesjonalnie, 22/ Roboty ziemne kopark¹ JCB, Piaseczno i okolice, tel Naprawa sprzêtu AGD, tel. 22/ ; Hydrauliczne, gazowe - VAT, tel Biuro ksiêgowe, dojazd, tanio, tel. (22) , , gg RTV - serwis, sprzeda. Piaseczno, ul. Jana Paw³a II 24, tel Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, tel Elektryk, tel Wêgiel brunatny 170 z³/tona, krêgi, bloczki betonowe, torf, kora, piasek wiœlany, ziemia do ogrodów, u el na drogi, drewno opa³owe, kominko- we, wywóz gruzu i z³omu, tel , Mitsubishi Space Vagon, 7-mio osobowy, `96 r., turbo diesel, poj. 2,0 l., aktualne OC, stan bardzo dobry, cena z³, tel Docieplanie budynków - materia³y, tel. 22/ Dachówki ceramiczne od 35 z³/m2, ceg³a Winnerberger gr.24, 11 szt./m2, tel Wózek dziecinny 3 w 1, Nadpro a Ytong, tel KUPIÊ Kupiê dzia³kê w okolicy Piaseczna tel Antyki wszelkie za gotówkê, tel Pilnie dom w Raszynie lub bliskiej okolicy, mo e byæ do remontu, tel. 22/ ; NIERUCHOMOŒCI SPRZEDA Mieszkanie w bloku 67 m2 Paw³owice k/tarczyna, tel. 22/ Bieniewiec gm. abia Wola, ziemia 7700 m2 bezpoœrednio, tel. 22/ Dzia³kê 1004 m2 w Janinowie k/grodziska Maz., tel NIERUCHOMOŒCI WYNAJEM Wynajmê powierzchniê biurow¹ 50 m2 (3 pomieszczenia) w Grodzisku Maz., Pl. Króla Zygmunta 4 (centrum), tel Wynajmê powierzchniê magazynow¹ m2, tel Wynajmê teren ok. 4 tys. m2 przy stacji kolejki WKD, przy drodze ³¹cz¹cej Pruszków-Milanówek-Nadarzyn, idealny pod centrum ogrodnicze, cena 4 tys. z³, tel NAUKA Korepetycje - jêzyk polski, historia, jêzyk angielski, pomoc w pracach domowych, tel Rosyjski - konwersacje, nauka, egzaminy, tel. 22/ ZDROWIE Seksuolog, gabinet, tel. 22/ Co? Gdzie? Kiedy? na Mazowszu Adres redakcji: ul.sosenki 14, M³ochów-Urzut Kontakt : tel./fax , , lub Wydawca:P.B.W. Minera³ Urzut, ul.sosenki 14 - konto: Dyrektor: Barbara Kaczmarek Redaktor Naczelny: Marek Zdrzy³owski, Druk: ODDI Poland, Bia³obrzegi ul.koœcielna 91 Za treœæ zamieszczanych og³oszeñ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Nie zwracamy materia³ów nie zamówionych, zastrzegamy sobie prawo ich skracania i adiustacji.

3 3 Zarządzanie projektami i obiegiem informacji Nawet w ma³ej, kilkuosobowej firmie zdarza siê, e nat³ok spraw do za³atwienia powoduje amnezjê wœród pracowników. Nie musi to wynikaæ ze z³ej woli. Po prostu, ludzie s¹ tylko ludÿmi. Uciekaj¹ wa ne terminy, zapomina siê o istotnych sprawach. Rzeczy pilne do realizacji wypieraj¹ rzeczy wa ne. No bo co jest pilniejsze - pilny do zrobienia drobiazg, czy sprawa wa na, która jednak mo e jeszcze poczekaæ? W efekcie czêsto ktoœ na ostatni¹ chwilê przypomina sobie e by³o coœ wa nego do realizacji, np. wa na oferta i kosztorys dla kontrahenta, obiecany przed kilkoma dniami. Taka sytuacja mo e skutkowaæ prac¹ po nocach, rzuceniem wszystkich si³ na to akurat zadanie, co grozi dezorganizacj¹ pracy innych osób i zawaleniem kolejnych projektów oraz licznymi stresami. Niekiedy szef przestaje kontrolowaæ sytuacjê, nie ma czasu spotykaæ siê i wys³uchaæ wszystkich pracowników, nie wie na jakim etapie realizacji s¹ poszczególne projekty. W takich sytuacjach niezbêdna jest reorganizacja w przedsiêbiorstwie, a wdro enie odpowiedniego systemu zarz¹dzania projektami i relacjami z klientem mo e byæ bardzo pomocne. Programów do zarz¹dzania projektami i relacjami z klientem (CRM i ERP) jest na rynku doœæ du o. Zazwyczaj cechuj¹ siê tym, e s¹ to doœæ drogie oprogramowania a wdro enie ich wymaga sporego wysi³ku. Jednak, jeœli dobrze poszukaæ, mo na trafiæ na oprogramowanie niezbyt drogie, lub nawet darmowe (tzw. open source), które swoj¹ jakoœci¹ nie odbiega zbytnio od bardzo kosztownych rozwi¹zañ. Ró nica polega na tym, e na rozwi¹zanie open source nikt nikomu gwarancji nie daje i mo e okazaæ siê, e rozwi¹zania takie nie wspó³pracuj¹ z niektórymi popularnymi i powszechnie u ytkowanymi oprogramowaniami lub, e poprzednia wersja programu nie pozwala przenieœæ niektórych danych do wersji nowszej, usprawnionej. Oczywiœcie mo e siê to zdarzyæ, jednak wcale nie musi. Ryzyko jest po stronie u ytkownika. Zanim przejdziemy do korzyœci wynikaj¹cych z zastosowania elektronicznych systemów zarz¹dzania projektami i obiegiem informacji, kilka s³ów na temat zadañ i wymagañ stawianych tego typu systemom. Przede wszystkim program musi spe³niaæ wymogi bezpieczeñstwa i ograniczaæ dostêp do treœci osobom nieuprawnionym. Musi te dawaæ mo liwoœæ ³atwej wymiany informacji pomiêdzy jego u ytkownikami i zamieszczania kopii dokumentów w postaci zeskanowanej lub umo liwiaj¹cej dalsz¹, grupow¹ pracê z dokumentem. Jeœli program ma funkcjonowaæ w zintegrowanym œrodowisku, dobrze by³oby aby u³atwia³ rejestracjê wszelkich elektronicznych kontaktów z klientem i pozwala³ na budowê historii relacji z klientem, umo liwia³ racjonalne gospodarowanie zasobami, budowanie bazy firmowych kontaktów, bazê wiedzy firmy (np. stosownych praktyk i zasad) oraz rejestracjê czasu pracy przy poszczególnych projektach. Wszystkie te funkcje posiadaj¹ swoje fachowe nazewnictwo. Podstawowe z nich to: - ECM Enterprise Content Management (zarz¹dzanie zawartoœci¹/ danymi firmy). - ERP Enterprise Resource Planning (Planowanie zasobów firmy) - CRM Customer Relationship Management (Zarz¹dzanie relacjami z klientami) Przy wdra aniu tego typu systemu do firmy nale y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce aspekty: Zgodnoœæ (intuicyjnoœæ), Wspó³praca, Ci¹g- ³oœæ, i Koszt. Zgodnoœæ - nale y ustaliæ odpowiednie zasady i wed³ug nich wprowadzaæ informacje i dokumenty, upewniaj¹c siê czy s¹ prawid³owo zapisywane, magazynowane, zarz¹dzane i udostêpniane. Wspó³praca - kluczem do dobrej wspó³pracy jest wykorzystanie zestawu technologii - koordynacja pracy z komunikatorami internetowe, , itd. Kompatybilnoœæ oprogramowania otwiera wiele mo liwoœci do w³aœciwej organizacji i wykorzystania potencja³u wynikaj¹cego z pracy grupowej. Ci¹g³oœæ - wiêkszoœæ dokumentów w firmach wykorzystuj¹cych systemy elektronicznego obiegu informacji przechowywana jest w formie elektronicznej. Na wypadek awarii musi istnieæ kopia bezpieczeñstwa danych. Niekiedy przywrócenie systemu po awarii mo e mieæ strategiczne znaczenie dla firmy. Koszt - wprowadzenie systemu mo e byæ kosztowne, jednak koszty niew³aœciwego zarz¹dzania danymi firmy s¹ czêsto ogromne. Zaczynaj¹c od utraty kontaktów i klientów na kosztach procesowych koñcz¹c. Korzyœci wynikaj¹ce z wdro enia systemu wydaj¹ siê byæ oczywiste. Przede wszystkim to dostêpnoœæ, bezpieczeñstwo, wygoda, wspó³praca. Dostêpnoœæ - ³atwoœæ dostêpu do informacji o realizowanych przez pracownika projektach a tak e do niezbêdnych pracownikowi dokumentów. Niekiedy wystarczy jeœli pracownik ma dostêp do elektronicznej kopii dokumentu a praca z orygina³em mo e skutkowaæ ró - nymi zagro eniami (np. praca z dokumentami za³o ycielskimi firmy). Bezpieczeñstwo - dane przechowywane w firmie s¹ znacznie bezpieczniejsze w postaci elektronicznej i przy zachowaniu w³aœciwych procedur wykonywania kopii bezpieczeñstwa, ni przechowywane w tradycyjny sposób. W razie po aru czy powodzi znacznie ³atwiej uratowaæ jeden komputer, dysk twardy czy taœmê z danymi ni setki segregatorów. Wygoda - dokumenty przechowywane w formie papierowej zajmuj¹ wiele miejsca - poprzez digitalizacjê tych dokumentów wszystkie mo na umieœciæ w pamiêci jednego komputera. Wspó³praca - ostatni¹ korzyœci¹ jest ³atwoœæ wspó³pracy przy realizacji projektu, a tak e ³atwoœæ nadzoru i oceny postêpów pracy. Ka dy uczestnik projektu w dowolnym momencie mo e sprawdziæ stan jego realizacji. Unika siê w ten sposób podwójnego wykonywania tych samych czynnoœci. Mo liwa jest wspó³praca i nadzór zdalny (przy u yciu Internetu), Wprowadzenie do firmy elektronicznego systemu zarz¹dzania projektami daje ogromne mo liwoœci, ale wymaga opracowania zasad pos- têpowania z dokumentami i rejestracji zdarzeñ, oraz sumiennoœci i dyscypliny pracy. Jeœli pracownik nie odnotuje w systemie wykonanej przez siebie pracy nad danym projektem, pozostali u ytkownicy mog¹ uznaæ, e dana czynnoœæ nie zosta³a jeszcze wykonana i j¹ powiel¹. Zastosowanie elektronicznych systemów obiegu informacji i zarz¹dzania projektami w bardzo ma- ³ym przedsiêbiorstwie mo e okazaæ siê bezzasadne i uci¹ liwe. Nic nie zast¹pi dobrej g³owy na karku i telefonu komórkowego. Jednak w sytuacji gdy pracownicy zapominaj¹ o realizowanych projektach a szef nie jest w stanie nadzorowaæ tempa pracy, wprowadzenie dostosowanego do potrzeb firmy elektronicznego systemu nie tylko u³atwi realizacjê poszczególnych projektów, ale te przyczyni siê do dalszego dynamicznego rozwoju firmy, czego wszystkim przedsiêbiorcom i sobie yczymy. Autorzy: Mariusz Ose³ka Jaros³aw Wiœniewski

4 fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski 4 Urodziny NOK-u zarówno W sobotê 2. czerwca Nadarzyñski Oœrodek Kultury obchodzi³ swoje 8. urodziny. Dzieñ ten jest okazj¹ do prezentacji dorobku uczestników zajêæ oraz spotkania z zaproszonymi gwiazdami. Prezentacje rozpoczêli uczestnicy zajêæ nauki gry na gitarze i keyboardzie. Dla niektóych by³ to zapewne pierwszy publiczny wystêp, wiêc trema troszkê przeszkadza³a, ale wszystko posz³o jak z nut. Wariacje w rytmie lata to program muzyczny który porzygotowa³ zespó³ Klubu Seniora Niezapominajki. Zespo³y taneczne to najliczniejsza grupa Młody Teatr w Podkowie Dwa dni trwa³y prezentacje zespo³ów teatralnych z powiatów grodziskiego, pruszkowskiego i yrardowskiego, podczas odbywajacej siê tutaj III edycji FESTIWALU M ODEGO TEATRU. W festiwalu wziê³o udzia³ 7 zespo³ów dzieciêcych i 9 m³odzie- owych. Najm³odsi uczestnicy zawsze zachwycali spotaniczn¹ radoœci¹ i szczeroœci¹. Podobnie by³o i w tym roku. Wiele zospo³ów dzieciêcych by³o bardzo dobrze przygotowanych, a staranny dobór repertuaru stanowi³ dodatkowy atut. Jury, w którego sk³adzie zasiedli: Joanna Cichoñ - aktorka, Wojciech Olejnik - aktor, re yser, Beata Bieroñska - animator kultury, mia³o wiêc nie³atwe zadanie. Ale nikt nie obiecywa³, e bêdzie ³atwo wiêc decyzja zapaœæ musia³a. dzieci jak i m³odzie y. Laleczki, Baletnice, Queens & Stars, Mini, Twist i Wykrzyknik zaprezentowa³y zarówno taniec klasyczny jak i dyskotekowy. Od roku w NOK-u prowadzone s¹ równie zajêcia nauki tañca towarzyskiego, których uczestnicy równie zaprezentowali swój dorobek. Niespe³na rok temu rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ Teatr Przygoda. Grupka dzieci pracuje pod opiek¹ Beaty Bieroñskiej która na pracy z dzieæmi i m³odzie ¹ zna siê jak ma³o kto. Mimo, e dzieci pracuj¹ tak krótko, efekty ich pracy s¹ bardzo obiecuj¹ce. Przedstawienie Mo e siê w coœ pobawimy? Jury nagrodzi³o zespo³y: I m. - Józefinki ze SP w Miêdzyborowie za spektakl Jestem II m. - Kó³ko Graniaste z ZSP w Jaktorowie za spektakl Porzucona lalka, III m. - Maki z ZSP w Jaktorowie za spektakl uczek i abki. Wyró nienie otrzyma³a Grupa Teatralna z ZS w Otrêbusach za spektakl Urodziny ó³wia. Wystêpy ocenia³o równie jury m³odzie owe, które przyzna³o I nagrodê Grupie Teatralnej Kó³ko Graniaste za Porzucon¹ lalkê, zaœ wyró ni³o Urodziny ó³wia w wykonaniu Grupy Teatralnej z Otrêbus. Drugiego dnia wystêpowa³y zespo³y m³odzie owe, które w poprzednich latach przywozi³y do Podkowy repertuar nadêty i ciê kostrawny, w którym m³odzie najwyraÿniej czu³a siê jak w mocno uwierajacym gorsecie. Z przyjemnoœci¹ nale y jednak podkreœliæ, e w tym roku by³o inaczej, i niech ju mo e tak zostanie! W kategorii m³odzie owej jury Agnieszka Fatyga podbi³a serca nadarzyñskiej publicznoœci. które jest realizacj¹ ich w³asnego pomys³u zagrane zosta³o bez zahamowañ i potkniêæ typowych dla nieopierzonych jeszcze aktorów. Prezentacjom towarzyszy³a równie wystawa fotograficzna bêd¹ca dorobkiem uczestników warsztatów fotograficznych. Prezentowane fotografie mo na jeszcze obejrzeæ. Na deser, oprócz urodzinowego tortu, goœcie NOK-u dostali koncert Agnieszki Fatygi - artystki niezwyk³ej, której profesjonalizm i kultura s¹ zachwycaj¹ce. Nic dziwnego wiêc, e artystka w podziêkowaniu za piêkny koncert, oprócz kwiatów dosta³a od nadarzyñskiej publicznoœci owacje na stoj¹co. Bardzo zas³u one. Marek Zdrzy³owski przyzna³o nagrody: I m. - Grupa Teatralna ZS nr 2 w Brwinowie za Fabrykê indywidualnoœci, dwa równorzêdne drugie miejsca: Grupa Teatralna Porfirion z ZSP w Jaktorowie za Wizje œw. Ildefonsa czyli satyra na wszechœwiat i Grupa Teatralna Maskarada z MDK w yrardowie za Karuzelê uzale nieñ. Jestem teatru Józefinki z Miêdzyborowa zdoby³ I nagrodê. Wiersze z górnej półki W Milanówku zakoñczy³a siê pi¹ta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Jednego Wiersza. Ranga milanowskiego konkursu systematycznie roœnie, a tegoroczna edycja by³a pod ka dym wzglêdem wyj¹tkowa. Jurorzy tegorocznej edycji konkursu mieli wyj¹tkowo trudne zadanie. Do konkursu zg³oszona zosta³a ogromna iloœæ wierszy (trzy opas³e tomy!) z których trzeba by³o wybraæ te najlepsze z najlepszych. W jury zasiedli: jêzykoznawca prof. Jerzy Bralczyk oraz poeci Zbigniew Jerzyna i Janusz Termer. Mimo tak du ej iloœci wierszy, ich czytanie by³o prawdziw¹ przyjemnoœci¹. Jestem zaskoczony wysokim poziomem. Czêsto podczas ich czytania by³em bardzo wzruszony. Jestem wdziêczny, e mog³em uczestniczyæ w jury tego znakomitego konkursu. - powiedzia³ podczas uroczystoœci zakoñczenia konkursu prof. Bralczyk. Równie pozostali jurorzy podkreœlali dojrza³oœæ uczestników, wysoki poziom zg³oszonych do kon- kursu wierszy. Zbigniew Jerzyna powiedzia³, e w konkursie wziê³o udzia³ wielu utalentowanych poetów, którzy s¹ ju poetyckimi osobowoœciami. Janusz Termer powiedzia³ zaœ, e niezwykle rzadko zdarza siê, aby w jednym konkursie wziê³o udzia³ tak wielu utalentowanych poetów, co sprawia, e milanowski konkurs jest konkursem szczególnym. Nades³ane wiersze oceniane by³y w dwóch kategoriach: A lat i B - doroœli. W pierwszej z nich jurorzy przyznali: I m. - Agnieszka Szlachcikowska z Grudzi¹dza; II m. - Berecika Konieczny z Krakowa; III m. - Dorota Timiri Cyran z Zabrza; wyró nienia: Olga Panas z Krasnegostawu; Karol Nêdza z Zabrza i Joanna Najbor z Zakopanego. Laureatami w grupie B zostali: I m. - Krzysztof Bieleñ z Siepietnicy; II m. - Agnieszka Jermo³owicz z Ustki; III m. - Ma³gorzata Sochoñ z Bia³egostoku. Wyró nienia otrzymali: Dominika S³owik z Jaworzna, Gra yna Tatarska z Pruszkowa, Ma³gorzata Borzeszkowska z Lêborka, Dagmara Hajduk z odzi, Ryszard Urbaniak z Concorde (USA), Czes³aw Markiewicz z Zielonej Góry, Sylwia Stwarz z Warszawy, Beata Kaliñska z Cieszyna oraz Mariusz Kosmala z Legionowa. Uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a siê w Miejskim Oœrodku Kultury w dniu 2. czerwca. Nagrody laureatom wrêcza³ burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki. Mi³ym akcentem uroczystoœci by³ minirecital piosenki poetyckiej w wykonaniu Dominiki Tomaszewskiej oraz recytacje w wykonaniu Dariusza Biernackiego. Z inicjatywy jurorów milanowski konkurs zmienia swoj¹ nazwê i od przysz³ego roku poeci walczyæ bêd¹ o Laur Milanowskiego Dnia Poezji. Marek Zdrzy³owski

5 fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski W hołdzie Leszkowi Kołakowskiemu Ta myœl chodzi³a mu po g³owie od dawna. Wojciech Siemion sprawi³, e w petrykoskim parku stan¹³ pomnik poœwiêcony jego przyjacielowi Leszkowi Ko³akowskiemu, wybitnemu polskiemu filozofowi. Podczas uroczystoœci Wojciech Siemion przeczyta³ krótk¹ rozprawê filozoficzn¹ Leszka Ko³akowskiego która nie by³a dot¹d nigdzie publikowana. Wszystkim, którzy pomagali w realizacji zamierzenia, gospodarz na pami¹tkê podarowa³ ksi¹ ki Leszka Ko³akowskiego. (M.Z.) 5 Piêæ eliwnych kolumn, odzyskanych z likwidowanej yrardowskiej fabryki, nawi¹zuj¹cych do czasów kiedy zrodzi³a siê myœl filozoficzna, bêdzie s³awiæ odt¹d jego imiê. Uroczystoœæ otwarcia pomnika odby³a siê w dniu imienin Leszka 3. czerwca. Do Petrykoz przyjechali wszyscy, dziêki których pracy i dobrej woli, pomys³ ten uda³o siê zrealizowaæ. Jak zwykle zjawili siê równie artyœci - przyjaciele Wojciecha Siemiona, którzy w jego dzia³aniach zawsze go wspieraj¹. fot.m. Zdrzy³owski Dni Pruszkowa Po raz dziewi¹ty Pruszków obchodzi³ swoje œwiêto. Na stadionie ZNICZ-a przez dwa dni odbywa³y siê imprezy plenerowe. Festyn rozpocz¹³ siê w sobotê 26 maja. W parku Soko³a ju od rannych godzin s³ychaæ by³o radosne dzieciêce œpiewy. Odbywa sie tutaj przegl¹d przedszkolnych zespo³ów pieœni i tañca pn. Piêkna nasza Polska ca³a Na Znicz-u zaœ rozgrywane by³y konkurencje sportowe: streetball, siatkówka pla owa, judo. Na estradzie prezentowali siê uczestnicy zajêæ Miejskiego Oœrodka Kultury. Wieczór to pora gwiazd, wiêc ich te nie mog³o zabrakn¹æ podczas pruszkowskiego festynu. W sobotê zagrali: Gabriel Fleszar, Patrycja Markowska oraz IRA. Mimo niepewnej pogody publicznoœæ dopisa³a znakomicie. Wszyscy bawili siê razem ze swoimi estradowymi ulubieñcami. W niedzielê na festynowej estradzie dzieci zabawia³ Teatr Wagabunda, zaœ dla wszystkich wyst¹pi³ Zespó³ Tañca Ludowego Pruszkowiacy. Wieczorem wyst¹pi³y kolejne gwiazdy: Queens i The Jet Set Jednak prawdziwe t³umy œci¹gnê³y dopiero na koncert latynoskiej maszynki do robienia przebojów jak¹ jest Rico Sanchez & Gipsy Kings Party. Po raz kolejny urodziny Pruszkowa uda³y siê nadzwyczajnie! Prymas w raszyńskim Gimnazjum W raszyñskim Gimnazjum nr 1 odby³a siê uroczystoœæ nadania szkole imienia Prymasa Tysi¹clecia oraz poœwiêcenie i przekazanie uczniom sztandaru szko³y. Ten uroczysty dzieñ rozpoczê³a msza œwiêta, podczas której sztandar szko³y zosta³ poœwiêcony. Po mszy wszyscy przeszli do budynku szkolnego, gdzie odbywa³a siê dalsza czêœæ uroczystoœci. Szczególnym goœciem uczniów by³ ks. Prymas Józef Glemp, któ- ry poœwiêci³ tablicê na pami¹tkê nadania szkole patrona. Wpisa³ siê on równie do ksiêgi pami¹tkowej szko³y. Przemówienia okolicznoœciowe rozpoczê³a dyrektor Gimnazjum El bieta Kuczara która przybli y³a sylwetkê patrona szko³y. G³os zabrali równie Wójt Gminy Janusz Rajkowski, przedstawiciel Kuratorium Oœwiaty, ksiê a. Wójt podarowa³ równie uczniom cenne pami¹tki, ksi¹ ki autorstwa Stefana Wyszyñskiego z jego dedykacj¹ i exlibrisem. Dosta³ je niegdyœ od swojego przyjaciela, i uzna³, e w³aœnie nadszed³ ten moment, kiedy powinien przekazaæ je uczniom. Sztandar szko³y zosta³ przekazany uczniom przez rodziców. Po jego przekazaniu uczniowie zapre- zentowali przygotowany na tê uroczystoœæ program artystyczny. Marek Zdrzy³owski

6 6 Szczera ze szczerego złota W dniach 31. maja - 3. czerwca w Cetniewie rozegrane zosta³y Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski kadetek i juniorek Polish Yutch Open. W mistrzostwach tych reprezentantka GLKS Nadarzyn 15. letnia Magdalena Szczerkowska zagra³a tak, jak nigdy jeszcze do tej pory w swojej karierze. Magda Szczerkowska w trzech setach zmiot³a z powierzchni sto³u swoj¹ rywalkê. I to nie byle kogo. Ma³a Japonka Misaki Morizono to aktualna Dru ynowa Mistrzyni Œwiata w tej kategorii. Wszyscy ogl¹daj¹cy ten mecz albo z niedowierzaniem krêcili g³owami, albo ze zdumienia przecierali oczy. Piorunuj¹ce kontrataki bekhendowe, zabójczy forhend i niesamowita odpornoœæ psychiczna Magdy (w drugim secie przegrywa³a 6:10, aby wygraæ partiê 13:11) doprowadzi³y do ³ez rywalkê i jej trenera. Po meczu zawodniczka GLKS-u Nadarzyn us³ysza³a od swoich klubowych kole anek g³oœne Brawo Szczera, brawo. PIRANIE w Berlinie Droga do fina³u nie by³a ³atwa. Madzia w eliminacjach grupowych przegra³a m.in. z reprezentantk¹ Indii. Potem jednak z meczu na mecz gra³a coraz lepiej. M.in. pokona³a: N. Kalu nê 3:0 (S³owacja), T. Ayukê 3:2 (Japonia), P. Trofine 3:0 (Ukraina), B. Szosc 3:1 (Rumunia), C. Postoaca 3:2 (Rumunia) i w finale wczeœniej wspomnian¹ Morizono z Japonii. Drugi medal na tych zawodach wywalczy³a w kategorii juniorek inna zawodniczka nadarzyñskiego klubu 18. letnia Natalia B¹k, która zajê³a z dru yn¹ III miejsce. Pozostali zawodnicy GLKS Nadarzyn w tym turnieju zaprezentowali siê równie bardzo dobrze. Adrianna Szulc i Natalia B¹k awansowa³y do turnieju g³ównego juniorek (ta sztuka uda³a siê tylko 4. Polkom). Ostatecznie Ada zosta³a sklasyfikowana na 48. miejscu, a Natalia Oktawia Karosza, która doœæ pechowo przegra³a w eliminacjach wygra³a turniej pocieszenia (65 miejsce), z dobrej strony pokaza³y siê m³odzi zawodnicy GLKS Nadarzyn: Magda Mazur, Dominika Konofa³ i Antek Witkowski, którzy debiutowali w tak wielkiej miêdzynarodowej imprezie. W dniach kwietnia w Gdañsku odby³y siê tak e Mistrzostwa Polski M³odzików. Reprezentanci GLKS Nadarzyn i z tych W dnia 2-3 czerwca 2007 zawodnicy z grodziskiego klubu judo UKS Piranie wziêli udzia³ w Miêdzynarodowym Turnieju Judo w Berlinie. W turnieju startowa³o 640 zawodników i zawodniczek z 38 klubów. Piranie wywalczy³y 5 medali: 1 z³oty, 1 srebrny i 3 br¹zowe. Z³oto zdoby³a Iza Pawlak, srebro - Magda Ropiak, br¹z - Jan Maciejewski, Micha³ Kruk i Pawe³ Joñczyk. Podczas Polish Yutch Open Magdalena Szczerkowska nie da³a swoim rywalkom najmniejszych szans. zawodów wrócili z medalami Mistrzostw Polski. W turnieju dru ynowym dziewcz¹t ekipa nadarzyñska w sk³adzie Olga Szamañska, Sandra Wabik i Zuzia Samsel wywalczy³a srebny medal. W finale m³odziutkie zawodniczki GLKS Nadarzyn uleg³y o rok starszym rywalkom z Bronowianki Kraków po dramatycznym meczu 3:2. Drugi medal zdoby³a Sandra i Ola w deblu (br¹z). Indywidualnie Olga Szamañska zajê³a 5. miejsce, Sandra 10., a Zuzia 13. Warto podkreœliæ, e zawodniczki GLKS Nadarzyn w przysz³ym roku bêd¹ dalej wystêpowa³y w tej kategorii wiekowej i wyrastaj¹ na faworytki przysz³orocznych MP. Trzeci medal - br¹zowy w turnieju singlistów wywalczy³ Antoni Witkowski. Medale m³odzików by³y kolejno 13, 14 i 15 kr¹ kiem zdobytym przez pingpongistów nadarzyñskiej sekcji w Mistrzostwach Polski (wszystkie kategorie) w tym sezonie. Najlepszych czekaj¹ jeszcze powo³ania do reprezentacji i start w Mistrzostwach Europy kadetek i juniorek w lipcu. Szczególnie du e nadziejê trenerzy GLKS wi¹ ¹ z dwójk¹ zawodniczek: Magd¹ Szczerkowsk¹ w kadetkach i Natali¹ B¹k w juniorkach. Dariusz Zwoliñski Urz¹d Miejski w Grodzisku Mazowieckim otrzyma³ Certyfikat ISO Wdro enie oraz utrzymywanie w urzêdzie Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO gwarantuje wysoki poziom œwiadczonych us³ug i dziêki temu grodziski urz¹d znalaz³ siê wœród najlepiej funkcjonuj¹cych urzêdów w Polsce. Prace nad przygotowaniem urzêdu do wdro enia systemu Zarz¹dzania jakoœci¹ ISO Piranie zosta³y serdecznie przyjête przez organizatorów zawodów, którzy zapewnili im nocleg na terenie hali sportowej. Wolny czas zawodnicy spêdzali w weso³ym miasteczku Heide Parku. Wiêcej informacji i zdjêcia z zawodów na ISO dla Grodziska trwa³y 2 lata. Audit zewnêtrzny certyfikuj¹cy zosta³ przeprowadzony w grodziskim urzêdzie przez firmê BSI Management Systems Polska w dniach maja b.r. Dziêki zaanga owaniu wszystkich pracowników w dniu 22 maja Urz¹d Miejski w Grodzisku Mazowieckim uzyska³ Certyfikat Nr: FS Oficjalne og³oszenie tego faktu mia³o miejsce na sesji Rady Miejskiej - 30 maja 2007 r. Wdro enie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ wg norm ISO to przede wszystkim poprawa wizerunku urzêdu, potwierdzenie jakoœci œwiadczonych us³ug administracyjnych, wzrost zaufania klientów do urzêdu, usprawnienie zarz¹dzania urzêdem, szczególnie w kwestii komunikacji wewnêtrznej i zewnêtrznej, ujednolicenie jakoœci us³ug oferowanych klientom, jasne okreœlenie odpowiedzialnoœci w urzêdzie, oraz wzrost zaanga owania pracowników w osi¹ganiu celów jakoœciowych. Jak twierdzi pe³nomocnik ds. ISO - Sekretarz Gminy Arkadiusz Godula, otrzymanie certyfikatu jest jedynie pocz¹tkiem przeobra eñ, jakie bêd¹ zachodzi³y w grodziskim urzêdzie: Czeka nas wiele pracy zwi¹zanej z utrzymaniem standardu i polepszaniem jakoœci us³ug œwiadczonych dla mieszkañców gminy. Zmiany te bêd¹ siê wi¹za³y m.in. z czêœciow¹ przebudow¹ urzêdu i zmian¹ uk³adu funkcjonalnego (przeniesieniem ca³oœci obs³ugi mieszkañców na parter budynku). Otrzymanie certyfikatu zobowi¹zuje do ci¹g³ego doskonalenia funkcjonowania urzêdu. W tym kierownictwo urzêdu oraz specjalnie powo³any zespó³ ds. wdro enia i utrzymania systemu ISO bêdzie dbaæ o: - podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników zatrudnionych w urzêdzie, - ci¹g³e doskonalenie komunikacji pomiêdzy interesantem a urzêdem, - efektywne zarz¹dzanie personelem i maj¹tkiem gminy, - osobiste zaanga owanie wszystkich pracowników urzêdu w podnoszeniu jakoœci œwiadczonych us- ³ug, - przestrzeganie ustalonych procedur przez wszystkich pracowników urzêdu. Kącik poetycki Bogdan Abramowicz - poeta, rzeÿbiarz, rysownik. Cz³onek Warszawskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Ciechanowie. Laureat III nagrody w XIII Wojewódzkim Przegl¹dzie Twórczoœci Plastycznej. Wiersze Bogdana Abramowicza ukazywa³y siê drukiem w ciechanowskich almanachach poezji: Strofy pokoleñ. W 2006r., nak³adem Wydawnictwa Heliodor ukaza³ siê jego pierwszy tom poezji. Rok 2007 przynosi kolejne dwie ksi¹ ki poetyckie. Po Szukam œwiat³a wychodz¹ Przytulam dwa s³oñca, œwiat ju nie sp³onie oraz Nagoœæ okrywasz cyrklem. Wszystkie tomy dedykowane s¹ Agnieszce Syskiej. zobaczyæ siê muszê po chleb siêgaæ a mo e nie muszê baæ siê g³odowej œmierci mogê musieæ czy muszê móc wewn¹trz naszego lasu pe³nego odchodów myœli b³¹dzimy poœród kwiatków do ko ucha o nazwach mogê muszê oczy oczy motyle ukradkiem ³owione w siatce œwitozmroków spotkania chmurnych nasza rozmowa myœli nasza rozmowa myœli to czasem niebo w s³owach chmurnych

7 z przymru eniem oka Konkurs Fotograficzny Gdzieś obok nas 7 Poziomo: 1.tworzy wiersze; 6.list bez znaczka; 7.skorupa na zupê; 8.têpy do walenia; 9.mistrz go posiad³; 12.chodzi po g³owie chodziarzowi; 14.zjazd na bani?; 16.lubi p³ywaæ pod pr¹d; 19.ogrodowe akwarium; 20.przykrywa lampê; 21.linia wokó³; 22.œrodek antyfrasunkowy Pionowo: 1.czasami siê zdarzy, e jej dzie³em s¹ obrazy; 2.dywan spakowany do transportu; 3.sedno go³¹bka; 4.napêdza œrubê; 5.ma du o zbo a; 10.roœnie odwrotnie; 11.trampki to jego wyjœciowe obuwie; 13.udaje, e leczy; 15.mizerny nie na mizeriê; 17.wszyscy biskupi œwiata; 18.obraca kurczakami Uśmiechnij się Jasio sk³ada yczenia dziadkowi z okazji 70 urodzin. - Dziadku, mam dla ciebie dwie wiadomoœci jedn¹ dobr¹, drug¹ z³¹. - No, to zacznij od dobrej. - mówi dziadek. - Zamówi³em na twoje urodziny dwie striptizerki. - To œwietnie, a ta z³a? - One s¹ w Twoim wieku! * * * Pan Bóg stworzy³ Adama. Adam cieszy³ siê œwiatem jaki stworzy³ dla niego Bóg, jednak po pewnym czasie zacz¹³ siê nudziæ. Powiedzia³ o tym Bogu, a ten postanowi³: - Adamie. Mogê stworzyæ ci istotê, która bêdzie inteligentna, piêkna, bêdzie spe³nia³a wszystkie twoje yczenia, bêdzie ci pos³uszna, ale to kosztowaæ ciê bêdzie rêkê i nogê. Co o tym s¹dzisz? Adam myœli, myœli, w koñcu pyta: - A co dostanê za ebro? * * * Spotyka siê dwóch kumpli po latach, jeden z nich artysta. - Czeeeeœæ! Kupa lat! Stary, kupi³em Twoj¹ p³ytê, jest po prostu genialna! -Aaaaaaa, to Ty! * * * Jak pan to robi - pyta s¹siad - e udaje siê panu wyhodowaæ tak piêkne kaktusy? - To proste: trzeba wzi¹æ jedn¹ trzeci¹ piasku, jedn¹ trzeci¹ ziemi kompostowej, jedn¹ trzeci¹ gliny, jedn¹ trzeci¹ t³uczonej ceg³y, jedn¹ trzeci¹... - Zaraz, zaraz! - wo³a sasiad. - to ju piêc trzecich! Jak to mo liwe?! - Trzeba po prostu wzi¹æ wiêksz¹ doniczkê... - odpowiada z niezm¹conym spokojem. Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury, Muzeum Regionalne i Towarzystwo Przyjació³ Piaseczna og³asza konkurs którego zadaniem jest przedstawienie dokumentacji fotograficznej dla celów poznawczych i dydaktycznych na temat naszego miasta i gminy. Do konkursu zapraszamy uczniów; gimnazjów, szkó³ œrednich i liceów. Prosimy o pomoc wychowawców, nauczycieli historii i geografii w przybli eniu tematyki konkursowej (zapoznanie z histori¹ Piaseczna i okolic, wiedzy na temat lokalnej przyrody) i kó³ fotograficznych. Namawiamy do fotografowania w okresie majowo-czerwcowych wycieczek oraz w czasie wakacji. Zdjêcia wykonane samodzielnie powinny dotyczyæ zabytków; architektury, pomników pamiêci, kapliczek, podwórek, bram, detali architektonicznych (zapomnianych, nieznanych, ciekawych), oraz charakterystycznych miejsc krajobrazowych, pomników przyrody itp. w mieœcie i gminie Piaseczno. Jedna osoba mo e z³o yæ maksymalnie do 6 zdjêæ (4 - zabytki i 2 - przyroda) w formacie A4. Na oddzielnej kartce do³¹czyæ nale y swoje dane osobowe (imiê, nazwisko,wiek klasa, szko³a, adres domowy, telefon). Organizator prosi równie o wyra enie zgody na nieodp³atne wykorzystanie nades³anych zdjêæ w dowolnym czasie i formie do celów promocji konkursu. Zdjêcia nagrodzone staj¹ siê w³asnoœci¹ organizatora. Prace bêdzie ocenia³o jury wy³onione przez organizatorów. Przewidziane s¹ nagrody: W grupach wiekowych: - gimnazjum, - szko³a œrednia, - liceum. W kategoriach: - Zabytek - I, II, III miejsce i wyró nienie. - Przyroda - I, II, III miejsce i wyró nienie. Niezale nie od zajêtych miejsc 1 osoba otrzymuje 1 nagrodê i dyplom. Zdjêcia nale y sk³adaæ do 10 paÿdziernika 2007 r. w Muzeum Regionalnym w Piasecznie, Pl. Pi³sudskiego 10; czwartek - pi¹tek w godz oraz sobota- niedziela w godz ; Informacje na temat konkursu - tel. (022) (Muzeum Regionalne w Piasecznie). O terminie og³oszenia wyników konkursu i wystawie prac poinformujemy po wakacjach. Serdecznie zapraszamy do udzia³u w konkursie. Czeczeński Expres w Milanówku W sobote 16 czerwca 2007 o godz bêdzie mo na wsi¹œæ na stacji PKP Warszawa Œródmieœcie do Czeczeñskiego Ekspresu do Milanówka. W poci¹gu Pasa erowie bêd¹ mogli obejrzeæ wystawê fotograficzn¹ oraz pos³uchaæ granej na ywo muzyki oraz spróbowania specja³ów czeczeñskiej kuchni. godz dojazd do stacji Milanówek godz miasteczko namiotowe na terenie Miejskiego Oœrodka Kultury w Milanówku, ul. Koœcielna 3 - warsztaty, wystêpy, prezentacje etc. Wstêp wolny. godz wyjazd poci¹gu z Milanówka w stronê Warszawy W MILANÓWKU m.in: - wystawa fotograficzna poœwiêcona Czeczenii i Czeczenom, - degustacja tradycyjnych dañ czeczeñskich, - pi³karski mecz juniorów Polska - Czeczenia, - spektakl bajek i opowieœci w wykonaniu artystów Grupy Studnia O, - promocja i sprzeda ksi¹ ki Kamienie Mówi¹. Dzieje i Kultura Czeczenów - pana Issy Adler-Adajewa, - wystêp kaukaskiego zespo³u tanecznego Dzieci Wajnachów, - koncert gwiazdy specjalnej wydarzenia - Pako Sarr Do wydarzenia przyczyniaj¹ siê m.in. Fundacja Inna Przestrzeñ, Stowarzyszenie Prokaukazja, Koleje Mazowieckie, MOK Milanówek, Komisarz do spraw UchodŸców UNHCR. Dzieciêco-M³odzie owy Teatr Muzyczny POMIMO zaprasza na musical DUCH TEATRU premierowe wykonanie piosenek napisanych dla Pomimo przez Jaros³awa Kukulskiego re yseria, choreografia, przygotowanie wokalne - Ewelina Sawicka scenariusz, teksty piosenek, kostiumy - Marta Sawicka wystêpuj¹: Zuzanna Barzan, Anna Dr¹ kowiak, Karolina Dr¹ kowiak, Agata Fillip, Lena Ko³odziejak, Karina Koœciukiewicz, Urszula Mazur, Barbara Paczkowska (goœæ), Karolina Pasoñ, Anna Stañczuk, Julia Stre yñska, Gabriela Zubowicz (goœæ), Pawe³ Kaliñski (goœæ) czwartek 14 czerwca, godz pi¹tek 15 czerwca, godz sala widowiskowa OSP w ó³winie wstêp bezp³atny SŁOŃ zaprasza 22 czerwca br. o godz. 18:00 Oœrodek Artystyczny Zak¹tek Kultury w Grodzisku Mazowieckim serdecznie zaprasza na koncert z udzia³em uczestników studia piosenki i warsztatów gitarowych. Podczas koncertu bêdzie mo na obejrzeæ wystawê prac uczestników rêkodzie³a artystycznego i zajêæ plastycznych. Impreza odbêdzie siê w klubie muzycznym S OÑ przy ul. 1 Maja 22. Goœcinnie wyst¹pi zespó³ Chimera. Wstêp bezp³atny!

8 fot.m. Zdrzy³owski Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe Piaseczyñskie Teatralia Sobótkowe to impreza która na dobre wros³a w kulturalny pejza Piaseczna. Teatralia to œwiêto kochaj¹cych plenerowe spektakle, muzykê pod go³ym niebem i znakomit¹ atmosferê. Program tegorocznych Teatraliów jak zwykle przedstawia siê bardzo atrakcyjnie. Zobaczymy znakomity gliwicki TEATR A - jedyny w Polsce zawodowy offowy teatr religijny, który w Piasecznie poka e Exultet - spektakl oparty na sile dwóch najbardziej pierwotnych ywio³ów - ognia i wody - ich piêkna i si³y. To spektakl, który zachwyci ka dego. Zobaczymy równie znany ju piaseczyñskiej publicznoœci teatra z Poznania STREFA CISZY. Podczas Teatraliów w 2002 roku Strefa Ciszy pokaza³a Judaszy - znakomity spektakl uliczny. Tym razem zobaczymy Naukê latania - spektakl o naszych têsknotach, lêkach, i uwik³aniu w œwiat pó³prawd. Nauka latania to spektakl, który zmusza do refleksji nad naszym yciem. Czym e by³yby Teatralia bez Kapeli Drewutnia? Ich po prostu nie mo e zabrakn¹æ! Bêd¹, bêd¹, i jak zwykle zagraj¹, bo pokochali Piaseczno, tak jak Piaseczno pokocha³o ich. Podczas Teatraliów zagra równie folkowa grupa Karpatia - m³oda a ju bardzo utytu³owana, której si³ê i wartoœæ stanowi twórcze podejœcie do muzyki etnicznej. Zobaczymy i pos³uchamy równie postaci niezwyk³ej, jak¹ jest Joszko Broda. To legenda polskiej muzyki etnicznej. Nie pos³uchaæ jego muzyki, to nietakt. Zapraszamy wiêc do Piaseczna! 20 czerwca (œroda) godz Plac Kisiela, parking przy Urzêdzie Gminy - Primodium - Teatr A - Exultet 21 czerwca (czwartek) godz park miejski ul.chyliczkowska - koncert zespo³u KARPATIA - teatr NIC PONAD - Bajkoterapia - teatr M.I.N. - NON OMNIS... - film w Klubie Festiwalowym - Kulturalny Marian 22 czerwca (pi¹tek) godz park miejski ul.chyliczkowska - koncert JOSZKO BRODY - teatr Nic Ponad - Sennik - teatr STREFA CISZY - NAUKA LATANIA - boisko ZSR ul.chyliczkowska - film w Klubie Festiwalowym - Kulturalny Marian 23 czerwca (sobota) godz park miejski ul.chyliczkowska - TURNIEJ RYCERSKI O z³ote jajo godz Teatralna Scena Dzieciêca - Gagatki Beatki, Ojcowie i Matki ; teatr Œwiat Bajek ; kabaret Horrorek godz OBRZÊD NOCY ŒWIÊTOJAÑSKIEJ - koncert KAPELI DREWUTNIA PROGRAM IV MIÊDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI im. Stanis³awa Gruszczyñskiego Pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka 24 czerwca (niedziela) godz park miejski ul.chyliczkowska - TURNIEJ RYCERSKI 19.o6. (wtorek), godz. 19.oo Uroczyste Otwarcie FESTIWALU SZTUKI Dzieñ Kultury Bu³garskiej. Wernisa wystawy. Koncert, projekcja filmowa. (Miejsce - MOK, ul. Koœcielna 3) 2o-21.o6. (œroda, czwartek) Warsztaty Malowania na Jedwabiu dla dzieci z milanowskich szkó³ - formu³a konkursowa. Zorganizowane we wspó³pracy z firm¹ Jedwab polski (Miejsce - Firma Jedwab Polski, ul.brzozowa) 22.o6. (pi¹tek), godz. 19.oo KONCERT - Kwartet Yorgi (Miejsce - Amfiteatr, ul.fiderkiewicza) (pi¹tek, sobota) Przes³uchania przed Komisj¹ Konkursow¹ w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanis³awa Gruszczyñskiego (Miejsce - MOK, ul.koœcielna 3) 24.o6 (niedziela) godz. 1o.oo-17.oo - Wystawa pokonkursowa Malowanie na Jedwabiu godz. 1o.oo-15.oo - Festiwalowy Kiermasz ARTYSTYCZNY KR G. Artyœci z województwa mazowieckiego zaprezentuj¹ swoje prace z dziedziny rêkodzie³a artystycznego. Podczas kiermaszu bêdzie mo liwoœæ zapoznania siê z tajnikami wyrobu ceramiki, masy solnej, malarstwa na tkaninie czy haftu. Prowadzona bêdzie równie sprzeda prac. godz. 16.oo - Koncert GALA laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanis³awa Gruszczyñskiego Wrêczenie GRAND PRIX dla najwiêkszego odkrycia Festiwalu Recital Kolory Mi³oœci - DOROTA STALIÑSKA (Miejsce - MOK, ul.koœcielna 3)

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Opis III Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych halo echo 2014 Wrocław, 30.05 01.06.2014 Kurator,

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Chrobrego Plac Katedralny 5 72 400 Kamień Pomorski e mail: info@sp1kamienpomorski.pl tel./fax.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Chrobrego Plac Katedralny 5 72 400 Kamień Pomorski e mail: info@sp1kamienpomorski.pl tel./fax. REGULAMIN MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO Regulamin: 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego, Plac Katedralny 5 w Kamieniu Pomorskim. 2. Celem konkursu jest:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

Puchar Polski w Karate WKF TCZEW 2012'

Puchar Polski w Karate WKF TCZEW 2012' Puchar Polski w Karate WKF TCZEW 2012' REGULAMIN I CEL ZAWODÓW - popularyzacja karate WKF - wyłonienie najlepszych zawodników, zawodniczek oraz klubów w kategoriach : dzieci, żaków, młodzików, juniorów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Plan zajęć w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu MIEJSCE PROWADZĄCY UWAGI 19.01. 11.00-13.00 Przebieranki Karnawałowe O!środek

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Dzień Dziecka w Galerii Bronowice 30.05 godz. 10.00-20.00 31.05 godz. 10.00-14.00

Dzień Dziecka w Galerii Bronowice 30.05 godz. 10.00-20.00 31.05 godz. 10.00-14.00 Dzień Dziecka w Galerii Bronowice 30.05 godz. 10.00-20.00 31.05 godz. 10.00-14.00 Nasza Galeria zaprasza wszystkie dzieci i rodziców na moc atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Całe wydarzenie odbywa się równocześnie

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Szko a wymaga odbr zowienia. Nale y wi cej uwagi zwraca na dzieci utalentowane. I te talenty nale y rozwija powiedzia a nam Lucyna Ma

Bardziej szczegółowo

III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. We Are the Music. Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku. Frysztak, 18 maja 2016 r.

III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. We Are the Music. Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku. Frysztak, 18 maja 2016 r. III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej We Are the Music Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku Frysztak, 18 maja 2016 r. Frysztak, 8.04.2016 Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele języka angielskiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKA ZIMOWA SENIORIADA na PODHALU RABKA ZDRÓJ, 4 marca 2014

I OGÓLNOPOLSKA ZIMOWA SENIORIADA na PODHALU RABKA ZDRÓJ, 4 marca 2014 I OGÓLNOPOLSKA ZIMOWA SENIORIADA na PODHALU RABKA ZDRÓJ, 4 marca 2014 Celem SENIORIADY jest integracja studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku, wymiana doświadczeń, sportowa rywalizacja oparta na zasadach

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku W tym roku, 28 lutego, odbył się na kłobuckiej ziemi - po raz drugi - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tropem Wilczym. Tegoroczna impreza przyciągnęła

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013. Semestr II

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013. Semestr II KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUS sesja zimowa 2013 W dniu 09.01.2013 r. uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny

Komunikat Organizacyjny Komunikat Organizacyjny DRUŻYNOWY WIELOBÓJ PŁYWACKI 10 i 11 LAT CIECHANÓW ORGANIZATORZY: Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki oraz MOSiR Ciechanów Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN 1 Fundacja Sektor3, z siedzibą w Szczecinie (zwana dalej Organizatorem) ogłasza Konkurs na zaprojektowanie znaku identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r.

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011 Wzór nr 2 Miasto/Gmina: ZBĄSZYŃ przeprowadzenia Województwo: WIELKOPOLSKIE "Przegląd

Bardziej szczegółowo

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r.

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. DASSEL NIEMCY Paul Gerhardt Schule 18-23 maja 2008r. LUBARTÓW POLSKA II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja Wizyta uczniów w Dassel była wspierana

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA. 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków.

Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA. 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków. Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA I. Postanowienia Ogólne: 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków. 2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Fina³ Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego Zatrzymane w kadrze 2011. MDK Nr 1 Droga Dêbiñska 21 Poznañ www.mdk1.pl

Fina³ Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego Zatrzymane w kadrze 2011. MDK Nr 1 Droga Dêbiñska 21 Poznañ www.mdk1.pl Fina³ Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego Zatrzymane w kadrze 2011 MDK Nr 1 Droga Dêbiñska 21 Poznañ www.mdk1.pl Poznañ, 9 kwietnia, 2011 roku Protokó³ Jury Wielkopolskiego Konkursu Fototgraficznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE. Organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE. Organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE 1 Organizator konkursu Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystian Nehrebecki, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Grójec, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Regulamin konkursu fotograficznego Ziemia Grójecka w Obiektywie 2 Grójec, dnia SPIS TREŚCI: Opis

Bardziej szczegółowo

VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26.05. 01.06.2015 Wykaz imprez na terenie miasta Łódź

VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26.05. 01.06.2015 Wykaz imprez na terenie miasta Łódź VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26.05. 01.06.2015 Wykaz imprez na terenie miasta Łódź Data Godz. Miejsce Nazwa 26.05.2015 09.00 SP 141 09.00 SP 111 Chwilka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy oraz upowszechnianie kultury żywego słowa; Budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów;

Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy oraz upowszechnianie kultury żywego słowa; Budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów; REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJÓW,,Zamiast smucić się i płakać lubię rymy czasem łapać'' PATRONI KONKURSU: Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, Wroniecki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE STRZAŁ DO BRAMKI HOKEJOWEJ ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST TRAFIENIE DO PUSTEJ BRAMKI OD UNIHOKEJA ZE STOPNIOWO ZWIĘKSZANEJ ODLEGŁOŚCI. ODLEGŁOŚĆ POCZĄTKOWA 5M. WYGRYWA OSOBA KTÓRA POZOSTANIE

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

III MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW. dla dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II st. BĘDĘ WIRTUOZEM. Kraków 5-8 listopada 2015

III MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW. dla dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II st. BĘDĘ WIRTUOZEM. Kraków 5-8 listopada 2015 III MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW dla dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II st. BĘDĘ WIRTUOZEM Kraków 5-8 listopada 2015 REGULAMIN I. Wstęp: Konkurs BĘDĘ WIRTUOZEM adresowany jest do młodych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w październiku 2009

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w październiku 2009 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w październiku 2009 1 października, godz. 18.00 Ratusz Miejski, ul. Piłsudskiego 41 2 października, godz. 20.30 MOK, ul. Norwida 10 Klub

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy:

KARTA PROJEKTU. Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy: KARTA PROJEKTU Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy: Nauczyciel opiekun: Problemy, które chcemy rozwiązać: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach II Środowiskowe Spotkania

Bardziej szczegółowo

Innowacja organizacyjna

Innowacja organizacyjna Ekonomia świat kreuje, wiedza- sukces gwarantuje! E. Marchwacka Innowacja organizacyjna Jak założyć własną firmę, jakie prowadzić zasady jej rozliczania? zarejestrowana pod numerem 5361.2.110.2014 Opracowana

Bardziej szczegółowo

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania.

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania. Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych w poza obwodem: 1. możliwość kontynuacji nauki języka obcego 10 pkt., 2. za ocenę ze sprawowania: - poprawna 1 pkt., - dobra 2 pkt., - bardzo dobra 3 pkt., - wzorowa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

XVI Ogólnopolskie Zimowe Spotkania Taneczne

XVI Ogólnopolskie Zimowe Spotkania Taneczne XVI Ogólnopolskie Zimowe Spotkania Taneczne Kąty Wrocławskie 23.01.2016 1. Nazwa imprezy: XVI OGÓLNOPOLSKIE ZIMOWE SPOTKANIA TANECZNE KĄTY WROCŁAWSKIE 2016 2. Termin i miejsce imprezy: 23.01.2016 GOKiS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z J

REGULAMIN KONKURSU Z J REGULAMIN KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAŁA MATURA I. Założenia ogólne 1. Organizatorzy. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu, 2. Regulamin szczegółowy konkursu języka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo