Dni Błonia Oferta b³oñskiego festynu by³a bardzo atrakcyjna a ka dy móg³ w niej znaleÿæ coœ dla siebie. To by³ naprawdê udany festyn.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dni Błonia 2007. Oferta b³oñskiego festynu by³a bardzo atrakcyjna a ka dy móg³ w niej znaleÿæ coœ dla siebie. To by³ naprawdê udany festyn."

Transkrypt

1 fot.m. Zdrzy³owski Dni Błonia 2007 Z inicjatywy Burmistrza, Rady Miasta oraz Oœrodka Kultury Poniatówka po raz kolejny B³onie obchodzi³o swoje œwiêto. Przez trzy dni mo na by³o podziwiaæ zarówno wystêpy estradowe, zabawiæ siê w weso³ym miasteczku, lub wzi¹æ udzia³ w licznych rozgrywkach sportowych. Œwiêto B³onia zaczê³o siê ju w pi¹tek, a poniewa by³ to 1. czerwca, nie mog³o zabrakn¹æ atrakcji dla najm³odszych. Dla nich w³aœnie, na rynku odby³a siê impreza pn. Wszystkie dzieci s¹ nasze. Tego samego dnia o godzinie 22. mia³o miejsce niezwyk³e wydarzenie. M³odzie owy teatr Beznazwy pracuj¹cy pod okiem Marcina Ko³oty, wyst¹pi³ na rynku z przedstawieniem pt. on - które mówi o Bogu i barierach na jakie cz³o- wiek napotyka w kontakcie z nim. Spektakl ten adresowany jest do nieco bardziej wyrobionego widza, bowiem pozbawiona taniego blichtru forma, nie epatuje widza, zmusza go zaœ do myœlenia i zastanowienia siê nad sensem tego co ogl¹da. Spektakl zagrany by³ sprawnie i co najwa niejsze przekonuj¹co. Wszystko wskazuje wiêc na to, e B³onie wzbogaci³o siê o naprawdê dobry teatr. Drugim wydarzeniem Dni B³onia by³a inscenizacja bitwy party- zanckiej Batalionów Ch³opskich z wojskami niemieckimi z czasów II wojny œwiatowej. Projekt ten przygotowany zosta³ przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych VIRIBUS UNITIS. Bitwa ta, mimo k³opotów technicznych z zabytkowym matocyklem, zyska³a du e uznanie licznie zgromadzonej w parku publicznoœci. Znacz¹c¹ pozycjê w programie zajê³y rozgrywki sportowe. Odby³y siê rozgrywki pi³karskie, zawody jednostek OSP, biegi prze³ajowe, zawody strzeleckie, a tak e pokaz sztuk walki wrêcz. Na estradzie zaœ nieustannie prezentowa³y siê b³oñskie zespo³y muzyczne, wokalne i taneczne. By³a to okazja do zaprezentowania swoich umiejêtnoœci przez uczestników zajêæ w Poniatówce, b³oñskich szko³ach i przedszkolach. Ka dego dnia wystêpowa³y równie gwiazdy mniejszego i wiêkszego kalibru - pierwszego zagra³y Czerwone Gitary, drugiego zaœ wyst¹pili Andrzej Rosiewicz oraz Mandaryna. Oferta b³oñskiego festynu by³a bardzo atrakcyjna a ka dy móg³ w niej znaleÿæ coœ dla siebie. To by³ naprawdê udany festyn. Marek Zdrzy³owski Z ogromnym zainteresowaniem b³onian spotka³a siê inscenizacja walki Batalionów Ch³opskich z wojskami hitlerowskimi. W bitwie tej wziêli udzia³ nie tylko ludzie, ale i sprzêt zmechanizowany.

2 2 O G O S Z E N I A D R O B N E Og³oszenia przyjmuj¹: Piaseczno ; Konstancin - tel ; Pruszków ; Grodzisk Maz ; Raszyn ; Ursus / ; Redakcja - tel./fax DAM PRACÊ Stolarza lub pomocnika stolarza w Janikowie k/grodziska Maz, LOMBARD PO YCZKI POD ZASTAW Piaseczno, ul.pu³awska 20 (w podwórzu); tel ARCHITEKT - PROJEKTY: domy - rozbudowy, adaptacje, zmiany sposobu u ytkowania, tel lub Instalacje elektryczne - uprawnienia, tel Betoniarnia zautomatyzowana zatrudni pracowników do obs³ugi maszyn, mo liwoœæ zakwaterowania, Fryzjerce, tel Firma z siedzib¹ w Pyrach zatrudni do monta u stalowych elementów kominowych. CV na mail: monika lub fax 022/ Brukarzy, Pracownika magazynowego - Otrêbusy, od pon. do pt., wynagrodzenie zale ne od doœwiadczenia PLN netto, tel ; 22/ w.34 Biuro rachunkowe poszukuje ksiêgowej do prowadzenia KPiR, pe³nej ksiêgowoœci, ZUS - Otrêbusy k/pruszkowa, tel. 22/ Awarie elektryczne, remonty, piorunochrony, Wró ka MATYLDA - pomoc w rozwi¹zywaniu trudnych problemów; tel Profesjonalne pranie Karcherem dywanów, tapicerek, auto-tapicerek, u klienta lub u nas, tel. 022/ ; SPRZEDAM Kosiarki, US UGI Zatrudniê pilnie mê czyzn do zak³adu kamieniarskiego w W¹grodnie, tel. 022/ ; Zatrudniê kierowców z kategori¹ C. Wymagane zaœwiadczenie o niekaralnoœci, tel M³odemu w zak³adzie wulkanizacji w Piasecznie, tel Kucharza i pomoc kucharza, restauracja na Sadybie, 022/ ; Praca dodatkowa - sprz¹tanie, Grodzisk Maz., tel. 22/ Pranie dywanów, tapicerek, tel. 22/ ; Transport - samochód ciê arowy 3T, skrzynia 2,7x4,7 m, HDS, samochód dostawczy do 2T, tel./fax ; Transport - Kamaz, HDS, Renault + przyczepa, Avia; tel ; ALKO - przeprowadzki, meblowozy, us³ugi transportowe 90 gr/km ca³y kraj, tel Docieplanie budynków - 10 lat doœwiadczenia. Sprzeda materia³ów. Tel Naprawa pralek. tel Dachy - pokrycia, naprawy, tel , Docieplenia budynków, tel Ocieplenia domów, szybko, tanio, profesjonalnie. Roboty wnêtrzarskie, tel Docieplenia budynków, materia³y i wykonawstwo, tel ; Koszenie trawników oraz prace ogrodowe, tel G³adŸ, panele, p³yty K/G, Solidne pranie: dywanów, wyk³adzin pod³ogowych, tapicerek samochodowych itp.!!! Tel T³umaczenia - rosyjski, ukraiñski - szybko i profesjonalnie, 22/ Roboty ziemne kopark¹ JCB, Piaseczno i okolice, tel Naprawa sprzêtu AGD, tel. 22/ ; Hydrauliczne, gazowe - VAT, tel Biuro ksiêgowe, dojazd, tanio, tel. (22) , , gg RTV - serwis, sprzeda. Piaseczno, ul. Jana Paw³a II 24, tel Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, tel Elektryk, tel Wêgiel brunatny 170 z³/tona, krêgi, bloczki betonowe, torf, kora, piasek wiœlany, ziemia do ogrodów, u el na drogi, drewno opa³owe, kominko- we, wywóz gruzu i z³omu, tel , Mitsubishi Space Vagon, 7-mio osobowy, `96 r., turbo diesel, poj. 2,0 l., aktualne OC, stan bardzo dobry, cena z³, tel Docieplanie budynków - materia³y, tel. 22/ Dachówki ceramiczne od 35 z³/m2, ceg³a Winnerberger gr.24, 11 szt./m2, tel Wózek dziecinny 3 w 1, Nadpro a Ytong, tel KUPIÊ Kupiê dzia³kê w okolicy Piaseczna tel Antyki wszelkie za gotówkê, tel Pilnie dom w Raszynie lub bliskiej okolicy, mo e byæ do remontu, tel. 22/ ; NIERUCHOMOŒCI SPRZEDA Mieszkanie w bloku 67 m2 Paw³owice k/tarczyna, tel. 22/ Bieniewiec gm. abia Wola, ziemia 7700 m2 bezpoœrednio, tel. 22/ Dzia³kê 1004 m2 w Janinowie k/grodziska Maz., tel NIERUCHOMOŒCI WYNAJEM Wynajmê powierzchniê biurow¹ 50 m2 (3 pomieszczenia) w Grodzisku Maz., Pl. Króla Zygmunta 4 (centrum), tel Wynajmê powierzchniê magazynow¹ m2, tel Wynajmê teren ok. 4 tys. m2 przy stacji kolejki WKD, przy drodze ³¹cz¹cej Pruszków-Milanówek-Nadarzyn, idealny pod centrum ogrodnicze, cena 4 tys. z³, tel NAUKA Korepetycje - jêzyk polski, historia, jêzyk angielski, pomoc w pracach domowych, tel Rosyjski - konwersacje, nauka, egzaminy, tel. 22/ ZDROWIE Seksuolog, gabinet, tel. 22/ Co? Gdzie? Kiedy? na Mazowszu Adres redakcji: ul.sosenki 14, M³ochów-Urzut Kontakt : tel./fax , , lub Wydawca:P.B.W. Minera³ Urzut, ul.sosenki 14 - konto: Dyrektor: Barbara Kaczmarek Redaktor Naczelny: Marek Zdrzy³owski, Druk: ODDI Poland, Bia³obrzegi ul.koœcielna 91 Za treœæ zamieszczanych og³oszeñ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Nie zwracamy materia³ów nie zamówionych, zastrzegamy sobie prawo ich skracania i adiustacji.

3 3 Zarządzanie projektami i obiegiem informacji Nawet w ma³ej, kilkuosobowej firmie zdarza siê, e nat³ok spraw do za³atwienia powoduje amnezjê wœród pracowników. Nie musi to wynikaæ ze z³ej woli. Po prostu, ludzie s¹ tylko ludÿmi. Uciekaj¹ wa ne terminy, zapomina siê o istotnych sprawach. Rzeczy pilne do realizacji wypieraj¹ rzeczy wa ne. No bo co jest pilniejsze - pilny do zrobienia drobiazg, czy sprawa wa na, która jednak mo e jeszcze poczekaæ? W efekcie czêsto ktoœ na ostatni¹ chwilê przypomina sobie e by³o coœ wa nego do realizacji, np. wa na oferta i kosztorys dla kontrahenta, obiecany przed kilkoma dniami. Taka sytuacja mo e skutkowaæ prac¹ po nocach, rzuceniem wszystkich si³ na to akurat zadanie, co grozi dezorganizacj¹ pracy innych osób i zawaleniem kolejnych projektów oraz licznymi stresami. Niekiedy szef przestaje kontrolowaæ sytuacjê, nie ma czasu spotykaæ siê i wys³uchaæ wszystkich pracowników, nie wie na jakim etapie realizacji s¹ poszczególne projekty. W takich sytuacjach niezbêdna jest reorganizacja w przedsiêbiorstwie, a wdro enie odpowiedniego systemu zarz¹dzania projektami i relacjami z klientem mo e byæ bardzo pomocne. Programów do zarz¹dzania projektami i relacjami z klientem (CRM i ERP) jest na rynku doœæ du o. Zazwyczaj cechuj¹ siê tym, e s¹ to doœæ drogie oprogramowania a wdro enie ich wymaga sporego wysi³ku. Jednak, jeœli dobrze poszukaæ, mo na trafiæ na oprogramowanie niezbyt drogie, lub nawet darmowe (tzw. open source), które swoj¹ jakoœci¹ nie odbiega zbytnio od bardzo kosztownych rozwi¹zañ. Ró nica polega na tym, e na rozwi¹zanie open source nikt nikomu gwarancji nie daje i mo e okazaæ siê, e rozwi¹zania takie nie wspó³pracuj¹ z niektórymi popularnymi i powszechnie u ytkowanymi oprogramowaniami lub, e poprzednia wersja programu nie pozwala przenieœæ niektórych danych do wersji nowszej, usprawnionej. Oczywiœcie mo e siê to zdarzyæ, jednak wcale nie musi. Ryzyko jest po stronie u ytkownika. Zanim przejdziemy do korzyœci wynikaj¹cych z zastosowania elektronicznych systemów zarz¹dzania projektami i obiegiem informacji, kilka s³ów na temat zadañ i wymagañ stawianych tego typu systemom. Przede wszystkim program musi spe³niaæ wymogi bezpieczeñstwa i ograniczaæ dostêp do treœci osobom nieuprawnionym. Musi te dawaæ mo liwoœæ ³atwej wymiany informacji pomiêdzy jego u ytkownikami i zamieszczania kopii dokumentów w postaci zeskanowanej lub umo liwiaj¹cej dalsz¹, grupow¹ pracê z dokumentem. Jeœli program ma funkcjonowaæ w zintegrowanym œrodowisku, dobrze by³oby aby u³atwia³ rejestracjê wszelkich elektronicznych kontaktów z klientem i pozwala³ na budowê historii relacji z klientem, umo liwia³ racjonalne gospodarowanie zasobami, budowanie bazy firmowych kontaktów, bazê wiedzy firmy (np. stosownych praktyk i zasad) oraz rejestracjê czasu pracy przy poszczególnych projektach. Wszystkie te funkcje posiadaj¹ swoje fachowe nazewnictwo. Podstawowe z nich to: - ECM Enterprise Content Management (zarz¹dzanie zawartoœci¹/ danymi firmy). - ERP Enterprise Resource Planning (Planowanie zasobów firmy) - CRM Customer Relationship Management (Zarz¹dzanie relacjami z klientami) Przy wdra aniu tego typu systemu do firmy nale y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce aspekty: Zgodnoœæ (intuicyjnoœæ), Wspó³praca, Ci¹g- ³oœæ, i Koszt. Zgodnoœæ - nale y ustaliæ odpowiednie zasady i wed³ug nich wprowadzaæ informacje i dokumenty, upewniaj¹c siê czy s¹ prawid³owo zapisywane, magazynowane, zarz¹dzane i udostêpniane. Wspó³praca - kluczem do dobrej wspó³pracy jest wykorzystanie zestawu technologii - koordynacja pracy z komunikatorami internetowe, , itd. Kompatybilnoœæ oprogramowania otwiera wiele mo liwoœci do w³aœciwej organizacji i wykorzystania potencja³u wynikaj¹cego z pracy grupowej. Ci¹g³oœæ - wiêkszoœæ dokumentów w firmach wykorzystuj¹cych systemy elektronicznego obiegu informacji przechowywana jest w formie elektronicznej. Na wypadek awarii musi istnieæ kopia bezpieczeñstwa danych. Niekiedy przywrócenie systemu po awarii mo e mieæ strategiczne znaczenie dla firmy. Koszt - wprowadzenie systemu mo e byæ kosztowne, jednak koszty niew³aœciwego zarz¹dzania danymi firmy s¹ czêsto ogromne. Zaczynaj¹c od utraty kontaktów i klientów na kosztach procesowych koñcz¹c. Korzyœci wynikaj¹ce z wdro enia systemu wydaj¹ siê byæ oczywiste. Przede wszystkim to dostêpnoœæ, bezpieczeñstwo, wygoda, wspó³praca. Dostêpnoœæ - ³atwoœæ dostêpu do informacji o realizowanych przez pracownika projektach a tak e do niezbêdnych pracownikowi dokumentów. Niekiedy wystarczy jeœli pracownik ma dostêp do elektronicznej kopii dokumentu a praca z orygina³em mo e skutkowaæ ró - nymi zagro eniami (np. praca z dokumentami za³o ycielskimi firmy). Bezpieczeñstwo - dane przechowywane w firmie s¹ znacznie bezpieczniejsze w postaci elektronicznej i przy zachowaniu w³aœciwych procedur wykonywania kopii bezpieczeñstwa, ni przechowywane w tradycyjny sposób. W razie po aru czy powodzi znacznie ³atwiej uratowaæ jeden komputer, dysk twardy czy taœmê z danymi ni setki segregatorów. Wygoda - dokumenty przechowywane w formie papierowej zajmuj¹ wiele miejsca - poprzez digitalizacjê tych dokumentów wszystkie mo na umieœciæ w pamiêci jednego komputera. Wspó³praca - ostatni¹ korzyœci¹ jest ³atwoœæ wspó³pracy przy realizacji projektu, a tak e ³atwoœæ nadzoru i oceny postêpów pracy. Ka dy uczestnik projektu w dowolnym momencie mo e sprawdziæ stan jego realizacji. Unika siê w ten sposób podwójnego wykonywania tych samych czynnoœci. Mo liwa jest wspó³praca i nadzór zdalny (przy u yciu Internetu), Wprowadzenie do firmy elektronicznego systemu zarz¹dzania projektami daje ogromne mo liwoœci, ale wymaga opracowania zasad pos- têpowania z dokumentami i rejestracji zdarzeñ, oraz sumiennoœci i dyscypliny pracy. Jeœli pracownik nie odnotuje w systemie wykonanej przez siebie pracy nad danym projektem, pozostali u ytkownicy mog¹ uznaæ, e dana czynnoœæ nie zosta³a jeszcze wykonana i j¹ powiel¹. Zastosowanie elektronicznych systemów obiegu informacji i zarz¹dzania projektami w bardzo ma- ³ym przedsiêbiorstwie mo e okazaæ siê bezzasadne i uci¹ liwe. Nic nie zast¹pi dobrej g³owy na karku i telefonu komórkowego. Jednak w sytuacji gdy pracownicy zapominaj¹ o realizowanych projektach a szef nie jest w stanie nadzorowaæ tempa pracy, wprowadzenie dostosowanego do potrzeb firmy elektronicznego systemu nie tylko u³atwi realizacjê poszczególnych projektów, ale te przyczyni siê do dalszego dynamicznego rozwoju firmy, czego wszystkim przedsiêbiorcom i sobie yczymy. Autorzy: Mariusz Ose³ka Jaros³aw Wiœniewski

4 fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski 4 Urodziny NOK-u zarówno W sobotê 2. czerwca Nadarzyñski Oœrodek Kultury obchodzi³ swoje 8. urodziny. Dzieñ ten jest okazj¹ do prezentacji dorobku uczestników zajêæ oraz spotkania z zaproszonymi gwiazdami. Prezentacje rozpoczêli uczestnicy zajêæ nauki gry na gitarze i keyboardzie. Dla niektóych by³ to zapewne pierwszy publiczny wystêp, wiêc trema troszkê przeszkadza³a, ale wszystko posz³o jak z nut. Wariacje w rytmie lata to program muzyczny który porzygotowa³ zespó³ Klubu Seniora Niezapominajki. Zespo³y taneczne to najliczniejsza grupa Młody Teatr w Podkowie Dwa dni trwa³y prezentacje zespo³ów teatralnych z powiatów grodziskiego, pruszkowskiego i yrardowskiego, podczas odbywajacej siê tutaj III edycji FESTIWALU M ODEGO TEATRU. W festiwalu wziê³o udzia³ 7 zespo³ów dzieciêcych i 9 m³odzie- owych. Najm³odsi uczestnicy zawsze zachwycali spotaniczn¹ radoœci¹ i szczeroœci¹. Podobnie by³o i w tym roku. Wiele zospo³ów dzieciêcych by³o bardzo dobrze przygotowanych, a staranny dobór repertuaru stanowi³ dodatkowy atut. Jury, w którego sk³adzie zasiedli: Joanna Cichoñ - aktorka, Wojciech Olejnik - aktor, re yser, Beata Bieroñska - animator kultury, mia³o wiêc nie³atwe zadanie. Ale nikt nie obiecywa³, e bêdzie ³atwo wiêc decyzja zapaœæ musia³a. dzieci jak i m³odzie y. Laleczki, Baletnice, Queens & Stars, Mini, Twist i Wykrzyknik zaprezentowa³y zarówno taniec klasyczny jak i dyskotekowy. Od roku w NOK-u prowadzone s¹ równie zajêcia nauki tañca towarzyskiego, których uczestnicy równie zaprezentowali swój dorobek. Niespe³na rok temu rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ Teatr Przygoda. Grupka dzieci pracuje pod opiek¹ Beaty Bieroñskiej która na pracy z dzieæmi i m³odzie ¹ zna siê jak ma³o kto. Mimo, e dzieci pracuj¹ tak krótko, efekty ich pracy s¹ bardzo obiecuj¹ce. Przedstawienie Mo e siê w coœ pobawimy? Jury nagrodzi³o zespo³y: I m. - Józefinki ze SP w Miêdzyborowie za spektakl Jestem II m. - Kó³ko Graniaste z ZSP w Jaktorowie za spektakl Porzucona lalka, III m. - Maki z ZSP w Jaktorowie za spektakl uczek i abki. Wyró nienie otrzyma³a Grupa Teatralna z ZS w Otrêbusach za spektakl Urodziny ó³wia. Wystêpy ocenia³o równie jury m³odzie owe, które przyzna³o I nagrodê Grupie Teatralnej Kó³ko Graniaste za Porzucon¹ lalkê, zaœ wyró ni³o Urodziny ó³wia w wykonaniu Grupy Teatralnej z Otrêbus. Drugiego dnia wystêpowa³y zespo³y m³odzie owe, które w poprzednich latach przywozi³y do Podkowy repertuar nadêty i ciê kostrawny, w którym m³odzie najwyraÿniej czu³a siê jak w mocno uwierajacym gorsecie. Z przyjemnoœci¹ nale y jednak podkreœliæ, e w tym roku by³o inaczej, i niech ju mo e tak zostanie! W kategorii m³odzie owej jury Agnieszka Fatyga podbi³a serca nadarzyñskiej publicznoœci. które jest realizacj¹ ich w³asnego pomys³u zagrane zosta³o bez zahamowañ i potkniêæ typowych dla nieopierzonych jeszcze aktorów. Prezentacjom towarzyszy³a równie wystawa fotograficzna bêd¹ca dorobkiem uczestników warsztatów fotograficznych. Prezentowane fotografie mo na jeszcze obejrzeæ. Na deser, oprócz urodzinowego tortu, goœcie NOK-u dostali koncert Agnieszki Fatygi - artystki niezwyk³ej, której profesjonalizm i kultura s¹ zachwycaj¹ce. Nic dziwnego wiêc, e artystka w podziêkowaniu za piêkny koncert, oprócz kwiatów dosta³a od nadarzyñskiej publicznoœci owacje na stoj¹co. Bardzo zas³u one. Marek Zdrzy³owski przyzna³o nagrody: I m. - Grupa Teatralna ZS nr 2 w Brwinowie za Fabrykê indywidualnoœci, dwa równorzêdne drugie miejsca: Grupa Teatralna Porfirion z ZSP w Jaktorowie za Wizje œw. Ildefonsa czyli satyra na wszechœwiat i Grupa Teatralna Maskarada z MDK w yrardowie za Karuzelê uzale nieñ. Jestem teatru Józefinki z Miêdzyborowa zdoby³ I nagrodê. Wiersze z górnej półki W Milanówku zakoñczy³a siê pi¹ta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Jednego Wiersza. Ranga milanowskiego konkursu systematycznie roœnie, a tegoroczna edycja by³a pod ka dym wzglêdem wyj¹tkowa. Jurorzy tegorocznej edycji konkursu mieli wyj¹tkowo trudne zadanie. Do konkursu zg³oszona zosta³a ogromna iloœæ wierszy (trzy opas³e tomy!) z których trzeba by³o wybraæ te najlepsze z najlepszych. W jury zasiedli: jêzykoznawca prof. Jerzy Bralczyk oraz poeci Zbigniew Jerzyna i Janusz Termer. Mimo tak du ej iloœci wierszy, ich czytanie by³o prawdziw¹ przyjemnoœci¹. Jestem zaskoczony wysokim poziomem. Czêsto podczas ich czytania by³em bardzo wzruszony. Jestem wdziêczny, e mog³em uczestniczyæ w jury tego znakomitego konkursu. - powiedzia³ podczas uroczystoœci zakoñczenia konkursu prof. Bralczyk. Równie pozostali jurorzy podkreœlali dojrza³oœæ uczestników, wysoki poziom zg³oszonych do kon- kursu wierszy. Zbigniew Jerzyna powiedzia³, e w konkursie wziê³o udzia³ wielu utalentowanych poetów, którzy s¹ ju poetyckimi osobowoœciami. Janusz Termer powiedzia³ zaœ, e niezwykle rzadko zdarza siê, aby w jednym konkursie wziê³o udzia³ tak wielu utalentowanych poetów, co sprawia, e milanowski konkurs jest konkursem szczególnym. Nades³ane wiersze oceniane by³y w dwóch kategoriach: A lat i B - doroœli. W pierwszej z nich jurorzy przyznali: I m. - Agnieszka Szlachcikowska z Grudzi¹dza; II m. - Berecika Konieczny z Krakowa; III m. - Dorota Timiri Cyran z Zabrza; wyró nienia: Olga Panas z Krasnegostawu; Karol Nêdza z Zabrza i Joanna Najbor z Zakopanego. Laureatami w grupie B zostali: I m. - Krzysztof Bieleñ z Siepietnicy; II m. - Agnieszka Jermo³owicz z Ustki; III m. - Ma³gorzata Sochoñ z Bia³egostoku. Wyró nienia otrzymali: Dominika S³owik z Jaworzna, Gra yna Tatarska z Pruszkowa, Ma³gorzata Borzeszkowska z Lêborka, Dagmara Hajduk z odzi, Ryszard Urbaniak z Concorde (USA), Czes³aw Markiewicz z Zielonej Góry, Sylwia Stwarz z Warszawy, Beata Kaliñska z Cieszyna oraz Mariusz Kosmala z Legionowa. Uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a siê w Miejskim Oœrodku Kultury w dniu 2. czerwca. Nagrody laureatom wrêcza³ burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki. Mi³ym akcentem uroczystoœci by³ minirecital piosenki poetyckiej w wykonaniu Dominiki Tomaszewskiej oraz recytacje w wykonaniu Dariusza Biernackiego. Z inicjatywy jurorów milanowski konkurs zmienia swoj¹ nazwê i od przysz³ego roku poeci walczyæ bêd¹ o Laur Milanowskiego Dnia Poezji. Marek Zdrzy³owski

5 fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski W hołdzie Leszkowi Kołakowskiemu Ta myœl chodzi³a mu po g³owie od dawna. Wojciech Siemion sprawi³, e w petrykoskim parku stan¹³ pomnik poœwiêcony jego przyjacielowi Leszkowi Ko³akowskiemu, wybitnemu polskiemu filozofowi. Podczas uroczystoœci Wojciech Siemion przeczyta³ krótk¹ rozprawê filozoficzn¹ Leszka Ko³akowskiego która nie by³a dot¹d nigdzie publikowana. Wszystkim, którzy pomagali w realizacji zamierzenia, gospodarz na pami¹tkê podarowa³ ksi¹ ki Leszka Ko³akowskiego. (M.Z.) 5 Piêæ eliwnych kolumn, odzyskanych z likwidowanej yrardowskiej fabryki, nawi¹zuj¹cych do czasów kiedy zrodzi³a siê myœl filozoficzna, bêdzie s³awiæ odt¹d jego imiê. Uroczystoœæ otwarcia pomnika odby³a siê w dniu imienin Leszka 3. czerwca. Do Petrykoz przyjechali wszyscy, dziêki których pracy i dobrej woli, pomys³ ten uda³o siê zrealizowaæ. Jak zwykle zjawili siê równie artyœci - przyjaciele Wojciecha Siemiona, którzy w jego dzia³aniach zawsze go wspieraj¹. fot.m. Zdrzy³owski Dni Pruszkowa Po raz dziewi¹ty Pruszków obchodzi³ swoje œwiêto. Na stadionie ZNICZ-a przez dwa dni odbywa³y siê imprezy plenerowe. Festyn rozpocz¹³ siê w sobotê 26 maja. W parku Soko³a ju od rannych godzin s³ychaæ by³o radosne dzieciêce œpiewy. Odbywa sie tutaj przegl¹d przedszkolnych zespo³ów pieœni i tañca pn. Piêkna nasza Polska ca³a Na Znicz-u zaœ rozgrywane by³y konkurencje sportowe: streetball, siatkówka pla owa, judo. Na estradzie prezentowali siê uczestnicy zajêæ Miejskiego Oœrodka Kultury. Wieczór to pora gwiazd, wiêc ich te nie mog³o zabrakn¹æ podczas pruszkowskiego festynu. W sobotê zagrali: Gabriel Fleszar, Patrycja Markowska oraz IRA. Mimo niepewnej pogody publicznoœæ dopisa³a znakomicie. Wszyscy bawili siê razem ze swoimi estradowymi ulubieñcami. W niedzielê na festynowej estradzie dzieci zabawia³ Teatr Wagabunda, zaœ dla wszystkich wyst¹pi³ Zespó³ Tañca Ludowego Pruszkowiacy. Wieczorem wyst¹pi³y kolejne gwiazdy: Queens i The Jet Set Jednak prawdziwe t³umy œci¹gnê³y dopiero na koncert latynoskiej maszynki do robienia przebojów jak¹ jest Rico Sanchez & Gipsy Kings Party. Po raz kolejny urodziny Pruszkowa uda³y siê nadzwyczajnie! Prymas w raszyńskim Gimnazjum W raszyñskim Gimnazjum nr 1 odby³a siê uroczystoœæ nadania szkole imienia Prymasa Tysi¹clecia oraz poœwiêcenie i przekazanie uczniom sztandaru szko³y. Ten uroczysty dzieñ rozpoczê³a msza œwiêta, podczas której sztandar szko³y zosta³ poœwiêcony. Po mszy wszyscy przeszli do budynku szkolnego, gdzie odbywa³a siê dalsza czêœæ uroczystoœci. Szczególnym goœciem uczniów by³ ks. Prymas Józef Glemp, któ- ry poœwiêci³ tablicê na pami¹tkê nadania szkole patrona. Wpisa³ siê on równie do ksiêgi pami¹tkowej szko³y. Przemówienia okolicznoœciowe rozpoczê³a dyrektor Gimnazjum El bieta Kuczara która przybli y³a sylwetkê patrona szko³y. G³os zabrali równie Wójt Gminy Janusz Rajkowski, przedstawiciel Kuratorium Oœwiaty, ksiê a. Wójt podarowa³ równie uczniom cenne pami¹tki, ksi¹ ki autorstwa Stefana Wyszyñskiego z jego dedykacj¹ i exlibrisem. Dosta³ je niegdyœ od swojego przyjaciela, i uzna³, e w³aœnie nadszed³ ten moment, kiedy powinien przekazaæ je uczniom. Sztandar szko³y zosta³ przekazany uczniom przez rodziców. Po jego przekazaniu uczniowie zapre- zentowali przygotowany na tê uroczystoœæ program artystyczny. Marek Zdrzy³owski

6 6 Szczera ze szczerego złota W dniach 31. maja - 3. czerwca w Cetniewie rozegrane zosta³y Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski kadetek i juniorek Polish Yutch Open. W mistrzostwach tych reprezentantka GLKS Nadarzyn 15. letnia Magdalena Szczerkowska zagra³a tak, jak nigdy jeszcze do tej pory w swojej karierze. Magda Szczerkowska w trzech setach zmiot³a z powierzchni sto³u swoj¹ rywalkê. I to nie byle kogo. Ma³a Japonka Misaki Morizono to aktualna Dru ynowa Mistrzyni Œwiata w tej kategorii. Wszyscy ogl¹daj¹cy ten mecz albo z niedowierzaniem krêcili g³owami, albo ze zdumienia przecierali oczy. Piorunuj¹ce kontrataki bekhendowe, zabójczy forhend i niesamowita odpornoœæ psychiczna Magdy (w drugim secie przegrywa³a 6:10, aby wygraæ partiê 13:11) doprowadzi³y do ³ez rywalkê i jej trenera. Po meczu zawodniczka GLKS-u Nadarzyn us³ysza³a od swoich klubowych kole anek g³oœne Brawo Szczera, brawo. PIRANIE w Berlinie Droga do fina³u nie by³a ³atwa. Madzia w eliminacjach grupowych przegra³a m.in. z reprezentantk¹ Indii. Potem jednak z meczu na mecz gra³a coraz lepiej. M.in. pokona³a: N. Kalu nê 3:0 (S³owacja), T. Ayukê 3:2 (Japonia), P. Trofine 3:0 (Ukraina), B. Szosc 3:1 (Rumunia), C. Postoaca 3:2 (Rumunia) i w finale wczeœniej wspomnian¹ Morizono z Japonii. Drugi medal na tych zawodach wywalczy³a w kategorii juniorek inna zawodniczka nadarzyñskiego klubu 18. letnia Natalia B¹k, która zajê³a z dru yn¹ III miejsce. Pozostali zawodnicy GLKS Nadarzyn w tym turnieju zaprezentowali siê równie bardzo dobrze. Adrianna Szulc i Natalia B¹k awansowa³y do turnieju g³ównego juniorek (ta sztuka uda³a siê tylko 4. Polkom). Ostatecznie Ada zosta³a sklasyfikowana na 48. miejscu, a Natalia Oktawia Karosza, która doœæ pechowo przegra³a w eliminacjach wygra³a turniej pocieszenia (65 miejsce), z dobrej strony pokaza³y siê m³odzi zawodnicy GLKS Nadarzyn: Magda Mazur, Dominika Konofa³ i Antek Witkowski, którzy debiutowali w tak wielkiej miêdzynarodowej imprezie. W dniach kwietnia w Gdañsku odby³y siê tak e Mistrzostwa Polski M³odzików. Reprezentanci GLKS Nadarzyn i z tych W dnia 2-3 czerwca 2007 zawodnicy z grodziskiego klubu judo UKS Piranie wziêli udzia³ w Miêdzynarodowym Turnieju Judo w Berlinie. W turnieju startowa³o 640 zawodników i zawodniczek z 38 klubów. Piranie wywalczy³y 5 medali: 1 z³oty, 1 srebrny i 3 br¹zowe. Z³oto zdoby³a Iza Pawlak, srebro - Magda Ropiak, br¹z - Jan Maciejewski, Micha³ Kruk i Pawe³ Joñczyk. Podczas Polish Yutch Open Magdalena Szczerkowska nie da³a swoim rywalkom najmniejszych szans. zawodów wrócili z medalami Mistrzostw Polski. W turnieju dru ynowym dziewcz¹t ekipa nadarzyñska w sk³adzie Olga Szamañska, Sandra Wabik i Zuzia Samsel wywalczy³a srebny medal. W finale m³odziutkie zawodniczki GLKS Nadarzyn uleg³y o rok starszym rywalkom z Bronowianki Kraków po dramatycznym meczu 3:2. Drugi medal zdoby³a Sandra i Ola w deblu (br¹z). Indywidualnie Olga Szamañska zajê³a 5. miejsce, Sandra 10., a Zuzia 13. Warto podkreœliæ, e zawodniczki GLKS Nadarzyn w przysz³ym roku bêd¹ dalej wystêpowa³y w tej kategorii wiekowej i wyrastaj¹ na faworytki przysz³orocznych MP. Trzeci medal - br¹zowy w turnieju singlistów wywalczy³ Antoni Witkowski. Medale m³odzików by³y kolejno 13, 14 i 15 kr¹ kiem zdobytym przez pingpongistów nadarzyñskiej sekcji w Mistrzostwach Polski (wszystkie kategorie) w tym sezonie. Najlepszych czekaj¹ jeszcze powo³ania do reprezentacji i start w Mistrzostwach Europy kadetek i juniorek w lipcu. Szczególnie du e nadziejê trenerzy GLKS wi¹ ¹ z dwójk¹ zawodniczek: Magd¹ Szczerkowsk¹ w kadetkach i Natali¹ B¹k w juniorkach. Dariusz Zwoliñski Urz¹d Miejski w Grodzisku Mazowieckim otrzyma³ Certyfikat ISO Wdro enie oraz utrzymywanie w urzêdzie Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO gwarantuje wysoki poziom œwiadczonych us³ug i dziêki temu grodziski urz¹d znalaz³ siê wœród najlepiej funkcjonuj¹cych urzêdów w Polsce. Prace nad przygotowaniem urzêdu do wdro enia systemu Zarz¹dzania jakoœci¹ ISO Piranie zosta³y serdecznie przyjête przez organizatorów zawodów, którzy zapewnili im nocleg na terenie hali sportowej. Wolny czas zawodnicy spêdzali w weso³ym miasteczku Heide Parku. Wiêcej informacji i zdjêcia z zawodów na ISO dla Grodziska trwa³y 2 lata. Audit zewnêtrzny certyfikuj¹cy zosta³ przeprowadzony w grodziskim urzêdzie przez firmê BSI Management Systems Polska w dniach maja b.r. Dziêki zaanga owaniu wszystkich pracowników w dniu 22 maja Urz¹d Miejski w Grodzisku Mazowieckim uzyska³ Certyfikat Nr: FS Oficjalne og³oszenie tego faktu mia³o miejsce na sesji Rady Miejskiej - 30 maja 2007 r. Wdro enie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ wg norm ISO to przede wszystkim poprawa wizerunku urzêdu, potwierdzenie jakoœci œwiadczonych us³ug administracyjnych, wzrost zaufania klientów do urzêdu, usprawnienie zarz¹dzania urzêdem, szczególnie w kwestii komunikacji wewnêtrznej i zewnêtrznej, ujednolicenie jakoœci us³ug oferowanych klientom, jasne okreœlenie odpowiedzialnoœci w urzêdzie, oraz wzrost zaanga owania pracowników w osi¹ganiu celów jakoœciowych. Jak twierdzi pe³nomocnik ds. ISO - Sekretarz Gminy Arkadiusz Godula, otrzymanie certyfikatu jest jedynie pocz¹tkiem przeobra eñ, jakie bêd¹ zachodzi³y w grodziskim urzêdzie: Czeka nas wiele pracy zwi¹zanej z utrzymaniem standardu i polepszaniem jakoœci us³ug œwiadczonych dla mieszkañców gminy. Zmiany te bêd¹ siê wi¹za³y m.in. z czêœciow¹ przebudow¹ urzêdu i zmian¹ uk³adu funkcjonalnego (przeniesieniem ca³oœci obs³ugi mieszkañców na parter budynku). Otrzymanie certyfikatu zobowi¹zuje do ci¹g³ego doskonalenia funkcjonowania urzêdu. W tym kierownictwo urzêdu oraz specjalnie powo³any zespó³ ds. wdro enia i utrzymania systemu ISO bêdzie dbaæ o: - podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników zatrudnionych w urzêdzie, - ci¹g³e doskonalenie komunikacji pomiêdzy interesantem a urzêdem, - efektywne zarz¹dzanie personelem i maj¹tkiem gminy, - osobiste zaanga owanie wszystkich pracowników urzêdu w podnoszeniu jakoœci œwiadczonych us- ³ug, - przestrzeganie ustalonych procedur przez wszystkich pracowników urzêdu. Kącik poetycki Bogdan Abramowicz - poeta, rzeÿbiarz, rysownik. Cz³onek Warszawskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Ciechanowie. Laureat III nagrody w XIII Wojewódzkim Przegl¹dzie Twórczoœci Plastycznej. Wiersze Bogdana Abramowicza ukazywa³y siê drukiem w ciechanowskich almanachach poezji: Strofy pokoleñ. W 2006r., nak³adem Wydawnictwa Heliodor ukaza³ siê jego pierwszy tom poezji. Rok 2007 przynosi kolejne dwie ksi¹ ki poetyckie. Po Szukam œwiat³a wychodz¹ Przytulam dwa s³oñca, œwiat ju nie sp³onie oraz Nagoœæ okrywasz cyrklem. Wszystkie tomy dedykowane s¹ Agnieszce Syskiej. zobaczyæ siê muszê po chleb siêgaæ a mo e nie muszê baæ siê g³odowej œmierci mogê musieæ czy muszê móc wewn¹trz naszego lasu pe³nego odchodów myœli b³¹dzimy poœród kwiatków do ko ucha o nazwach mogê muszê oczy oczy motyle ukradkiem ³owione w siatce œwitozmroków spotkania chmurnych nasza rozmowa myœli nasza rozmowa myœli to czasem niebo w s³owach chmurnych

7 z przymru eniem oka Konkurs Fotograficzny Gdzieś obok nas 7 Poziomo: 1.tworzy wiersze; 6.list bez znaczka; 7.skorupa na zupê; 8.têpy do walenia; 9.mistrz go posiad³; 12.chodzi po g³owie chodziarzowi; 14.zjazd na bani?; 16.lubi p³ywaæ pod pr¹d; 19.ogrodowe akwarium; 20.przykrywa lampê; 21.linia wokó³; 22.œrodek antyfrasunkowy Pionowo: 1.czasami siê zdarzy, e jej dzie³em s¹ obrazy; 2.dywan spakowany do transportu; 3.sedno go³¹bka; 4.napêdza œrubê; 5.ma du o zbo a; 10.roœnie odwrotnie; 11.trampki to jego wyjœciowe obuwie; 13.udaje, e leczy; 15.mizerny nie na mizeriê; 17.wszyscy biskupi œwiata; 18.obraca kurczakami Uśmiechnij się Jasio sk³ada yczenia dziadkowi z okazji 70 urodzin. - Dziadku, mam dla ciebie dwie wiadomoœci jedn¹ dobr¹, drug¹ z³¹. - No, to zacznij od dobrej. - mówi dziadek. - Zamówi³em na twoje urodziny dwie striptizerki. - To œwietnie, a ta z³a? - One s¹ w Twoim wieku! * * * Pan Bóg stworzy³ Adama. Adam cieszy³ siê œwiatem jaki stworzy³ dla niego Bóg, jednak po pewnym czasie zacz¹³ siê nudziæ. Powiedzia³ o tym Bogu, a ten postanowi³: - Adamie. Mogê stworzyæ ci istotê, która bêdzie inteligentna, piêkna, bêdzie spe³nia³a wszystkie twoje yczenia, bêdzie ci pos³uszna, ale to kosztowaæ ciê bêdzie rêkê i nogê. Co o tym s¹dzisz? Adam myœli, myœli, w koñcu pyta: - A co dostanê za ebro? * * * Spotyka siê dwóch kumpli po latach, jeden z nich artysta. - Czeeeeœæ! Kupa lat! Stary, kupi³em Twoj¹ p³ytê, jest po prostu genialna! -Aaaaaaa, to Ty! * * * Jak pan to robi - pyta s¹siad - e udaje siê panu wyhodowaæ tak piêkne kaktusy? - To proste: trzeba wzi¹æ jedn¹ trzeci¹ piasku, jedn¹ trzeci¹ ziemi kompostowej, jedn¹ trzeci¹ gliny, jedn¹ trzeci¹ t³uczonej ceg³y, jedn¹ trzeci¹... - Zaraz, zaraz! - wo³a sasiad. - to ju piêc trzecich! Jak to mo liwe?! - Trzeba po prostu wzi¹æ wiêksz¹ doniczkê... - odpowiada z niezm¹conym spokojem. Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury, Muzeum Regionalne i Towarzystwo Przyjació³ Piaseczna og³asza konkurs którego zadaniem jest przedstawienie dokumentacji fotograficznej dla celów poznawczych i dydaktycznych na temat naszego miasta i gminy. Do konkursu zapraszamy uczniów; gimnazjów, szkó³ œrednich i liceów. Prosimy o pomoc wychowawców, nauczycieli historii i geografii w przybli eniu tematyki konkursowej (zapoznanie z histori¹ Piaseczna i okolic, wiedzy na temat lokalnej przyrody) i kó³ fotograficznych. Namawiamy do fotografowania w okresie majowo-czerwcowych wycieczek oraz w czasie wakacji. Zdjêcia wykonane samodzielnie powinny dotyczyæ zabytków; architektury, pomników pamiêci, kapliczek, podwórek, bram, detali architektonicznych (zapomnianych, nieznanych, ciekawych), oraz charakterystycznych miejsc krajobrazowych, pomników przyrody itp. w mieœcie i gminie Piaseczno. Jedna osoba mo e z³o yæ maksymalnie do 6 zdjêæ (4 - zabytki i 2 - przyroda) w formacie A4. Na oddzielnej kartce do³¹czyæ nale y swoje dane osobowe (imiê, nazwisko,wiek klasa, szko³a, adres domowy, telefon). Organizator prosi równie o wyra enie zgody na nieodp³atne wykorzystanie nades³anych zdjêæ w dowolnym czasie i formie do celów promocji konkursu. Zdjêcia nagrodzone staj¹ siê w³asnoœci¹ organizatora. Prace bêdzie ocenia³o jury wy³onione przez organizatorów. Przewidziane s¹ nagrody: W grupach wiekowych: - gimnazjum, - szko³a œrednia, - liceum. W kategoriach: - Zabytek - I, II, III miejsce i wyró nienie. - Przyroda - I, II, III miejsce i wyró nienie. Niezale nie od zajêtych miejsc 1 osoba otrzymuje 1 nagrodê i dyplom. Zdjêcia nale y sk³adaæ do 10 paÿdziernika 2007 r. w Muzeum Regionalnym w Piasecznie, Pl. Pi³sudskiego 10; czwartek - pi¹tek w godz oraz sobota- niedziela w godz ; Informacje na temat konkursu - tel. (022) (Muzeum Regionalne w Piasecznie). O terminie og³oszenia wyników konkursu i wystawie prac poinformujemy po wakacjach. Serdecznie zapraszamy do udzia³u w konkursie. Czeczeński Expres w Milanówku W sobote 16 czerwca 2007 o godz bêdzie mo na wsi¹œæ na stacji PKP Warszawa Œródmieœcie do Czeczeñskiego Ekspresu do Milanówka. W poci¹gu Pasa erowie bêd¹ mogli obejrzeæ wystawê fotograficzn¹ oraz pos³uchaæ granej na ywo muzyki oraz spróbowania specja³ów czeczeñskiej kuchni. godz dojazd do stacji Milanówek godz miasteczko namiotowe na terenie Miejskiego Oœrodka Kultury w Milanówku, ul. Koœcielna 3 - warsztaty, wystêpy, prezentacje etc. Wstêp wolny. godz wyjazd poci¹gu z Milanówka w stronê Warszawy W MILANÓWKU m.in: - wystawa fotograficzna poœwiêcona Czeczenii i Czeczenom, - degustacja tradycyjnych dañ czeczeñskich, - pi³karski mecz juniorów Polska - Czeczenia, - spektakl bajek i opowieœci w wykonaniu artystów Grupy Studnia O, - promocja i sprzeda ksi¹ ki Kamienie Mówi¹. Dzieje i Kultura Czeczenów - pana Issy Adler-Adajewa, - wystêp kaukaskiego zespo³u tanecznego Dzieci Wajnachów, - koncert gwiazdy specjalnej wydarzenia - Pako Sarr Do wydarzenia przyczyniaj¹ siê m.in. Fundacja Inna Przestrzeñ, Stowarzyszenie Prokaukazja, Koleje Mazowieckie, MOK Milanówek, Komisarz do spraw UchodŸców UNHCR. Dzieciêco-M³odzie owy Teatr Muzyczny POMIMO zaprasza na musical DUCH TEATRU premierowe wykonanie piosenek napisanych dla Pomimo przez Jaros³awa Kukulskiego re yseria, choreografia, przygotowanie wokalne - Ewelina Sawicka scenariusz, teksty piosenek, kostiumy - Marta Sawicka wystêpuj¹: Zuzanna Barzan, Anna Dr¹ kowiak, Karolina Dr¹ kowiak, Agata Fillip, Lena Ko³odziejak, Karina Koœciukiewicz, Urszula Mazur, Barbara Paczkowska (goœæ), Karolina Pasoñ, Anna Stañczuk, Julia Stre yñska, Gabriela Zubowicz (goœæ), Pawe³ Kaliñski (goœæ) czwartek 14 czerwca, godz pi¹tek 15 czerwca, godz sala widowiskowa OSP w ó³winie wstêp bezp³atny SŁOŃ zaprasza 22 czerwca br. o godz. 18:00 Oœrodek Artystyczny Zak¹tek Kultury w Grodzisku Mazowieckim serdecznie zaprasza na koncert z udzia³em uczestników studia piosenki i warsztatów gitarowych. Podczas koncertu bêdzie mo na obejrzeæ wystawê prac uczestników rêkodzie³a artystycznego i zajêæ plastycznych. Impreza odbêdzie siê w klubie muzycznym S OÑ przy ul. 1 Maja 22. Goœcinnie wyst¹pi zespó³ Chimera. Wstêp bezp³atny!

8 fot.m. Zdrzy³owski Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe Piaseczyñskie Teatralia Sobótkowe to impreza która na dobre wros³a w kulturalny pejza Piaseczna. Teatralia to œwiêto kochaj¹cych plenerowe spektakle, muzykê pod go³ym niebem i znakomit¹ atmosferê. Program tegorocznych Teatraliów jak zwykle przedstawia siê bardzo atrakcyjnie. Zobaczymy znakomity gliwicki TEATR A - jedyny w Polsce zawodowy offowy teatr religijny, który w Piasecznie poka e Exultet - spektakl oparty na sile dwóch najbardziej pierwotnych ywio³ów - ognia i wody - ich piêkna i si³y. To spektakl, który zachwyci ka dego. Zobaczymy równie znany ju piaseczyñskiej publicznoœci teatra z Poznania STREFA CISZY. Podczas Teatraliów w 2002 roku Strefa Ciszy pokaza³a Judaszy - znakomity spektakl uliczny. Tym razem zobaczymy Naukê latania - spektakl o naszych têsknotach, lêkach, i uwik³aniu w œwiat pó³prawd. Nauka latania to spektakl, który zmusza do refleksji nad naszym yciem. Czym e by³yby Teatralia bez Kapeli Drewutnia? Ich po prostu nie mo e zabrakn¹æ! Bêd¹, bêd¹, i jak zwykle zagraj¹, bo pokochali Piaseczno, tak jak Piaseczno pokocha³o ich. Podczas Teatraliów zagra równie folkowa grupa Karpatia - m³oda a ju bardzo utytu³owana, której si³ê i wartoœæ stanowi twórcze podejœcie do muzyki etnicznej. Zobaczymy i pos³uchamy równie postaci niezwyk³ej, jak¹ jest Joszko Broda. To legenda polskiej muzyki etnicznej. Nie pos³uchaæ jego muzyki, to nietakt. Zapraszamy wiêc do Piaseczna! 20 czerwca (œroda) godz Plac Kisiela, parking przy Urzêdzie Gminy - Primodium - Teatr A - Exultet 21 czerwca (czwartek) godz park miejski ul.chyliczkowska - koncert zespo³u KARPATIA - teatr NIC PONAD - Bajkoterapia - teatr M.I.N. - NON OMNIS... - film w Klubie Festiwalowym - Kulturalny Marian 22 czerwca (pi¹tek) godz park miejski ul.chyliczkowska - koncert JOSZKO BRODY - teatr Nic Ponad - Sennik - teatr STREFA CISZY - NAUKA LATANIA - boisko ZSR ul.chyliczkowska - film w Klubie Festiwalowym - Kulturalny Marian 23 czerwca (sobota) godz park miejski ul.chyliczkowska - TURNIEJ RYCERSKI O z³ote jajo godz Teatralna Scena Dzieciêca - Gagatki Beatki, Ojcowie i Matki ; teatr Œwiat Bajek ; kabaret Horrorek godz OBRZÊD NOCY ŒWIÊTOJAÑSKIEJ - koncert KAPELI DREWUTNIA PROGRAM IV MIÊDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI im. Stanis³awa Gruszczyñskiego Pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka 24 czerwca (niedziela) godz park miejski ul.chyliczkowska - TURNIEJ RYCERSKI 19.o6. (wtorek), godz. 19.oo Uroczyste Otwarcie FESTIWALU SZTUKI Dzieñ Kultury Bu³garskiej. Wernisa wystawy. Koncert, projekcja filmowa. (Miejsce - MOK, ul. Koœcielna 3) 2o-21.o6. (œroda, czwartek) Warsztaty Malowania na Jedwabiu dla dzieci z milanowskich szkó³ - formu³a konkursowa. Zorganizowane we wspó³pracy z firm¹ Jedwab polski (Miejsce - Firma Jedwab Polski, ul.brzozowa) 22.o6. (pi¹tek), godz. 19.oo KONCERT - Kwartet Yorgi (Miejsce - Amfiteatr, ul.fiderkiewicza) (pi¹tek, sobota) Przes³uchania przed Komisj¹ Konkursow¹ w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanis³awa Gruszczyñskiego (Miejsce - MOK, ul.koœcielna 3) 24.o6 (niedziela) godz. 1o.oo-17.oo - Wystawa pokonkursowa Malowanie na Jedwabiu godz. 1o.oo-15.oo - Festiwalowy Kiermasz ARTYSTYCZNY KR G. Artyœci z województwa mazowieckiego zaprezentuj¹ swoje prace z dziedziny rêkodzie³a artystycznego. Podczas kiermaszu bêdzie mo liwoœæ zapoznania siê z tajnikami wyrobu ceramiki, masy solnej, malarstwa na tkaninie czy haftu. Prowadzona bêdzie równie sprzeda prac. godz. 16.oo - Koncert GALA laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanis³awa Gruszczyñskiego Wrêczenie GRAND PRIX dla najwiêkszego odkrycia Festiwalu Recital Kolory Mi³oœci - DOROTA STALIÑSKA (Miejsce - MOK, ul.koœcielna 3)

Tegoroczne wybory parlamentarne

Tegoroczne wybory parlamentarne fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski Polacy mądrzy Jesień na Rynku Wystêp folkowego zespo³u Turnioki, Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza oraz wystawa malarstwa Kujawy i Sieczki z³o y³y siê na program

Bardziej szczegółowo

Grodziski jubileusz. Od wczesnego poranka na Stawach Walczewskiego odbywa³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym.

Grodziski jubileusz. Od wczesnego poranka na Stawach Walczewskiego odbywa³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym. fot.m. Zdrzy³owski Grodziski jubileusz Burmistrz Grodziska mia³ w¹tpliwoœci, czy Œwiêto Miasta wypada obchodziæ w dniu 22 lipca - wszak data ta kojarzy siê nienajlepiej. Zaryzykowa³ jednak i w tym dniu

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2012 687. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH Jest nowy komendant Od 17 wrzeœnia br. nowym komendantem soleckiego komisariatu

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015

w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015 Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach ISSN 1234-222X Nr 6/2015 BEZP ATNY www.kozieglowy.com.pl w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015 WIEJSKIE KLIMATY, RODZINNY

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo