1.WPROWADZENIE. 3 2.METODOLOGIA 4 3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA TERENU LGD NASZA KRAJNA.10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.WPROWADZENIE. 3 2.METODOLOGIA 4 3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ... 7 4. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA TERENU LGD NASZA KRAJNA.10"

Transkrypt

1 0

2 Spis treści: 1.WPROWADZENIE. 3 2.METODOLOGIA 4 3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA TERENU LGD NASZA KRAJNA Walory przyrodnicze (w kontekście rozwoju oferty turystycznej) Ukształtowanie terenu Warunki klimatyczne Wody powierzchniowe Flora i fauna Walory kulturowe Krajny Dostępność komunikacyjna Stan zagospodarowania turystycznego Baza noclegowa Baza gastronomiczna Szlaki turystyczne Wsparcie instytucjonalno organizacyjne ANALIZA AKTUALNEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ Atrakcyjność turystyczna obszaru badań w opinii respondentów Projekty turystyczne i paraturystyczne Gmina Sępólno Krajeńskie Gmina Sośno Gmina Więcbork Segmentacja turystów wstępne załoŝenia. 66 1

3 6. ANALIZA SWOT REKOMENDACJE BIBLIOGRAFIA.72 2

4 1. WPROWADZENIE Efektywne planowanie rozwoju turystyki w danym regionie uzaleŝnione jest od analizy posiadanych zasobów. Dokument ten jest swoistą diagnozą interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia turystyki na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Nasza Krajna. Analiza potencjału turystycznego LGD Nasza Krajna ma za zadanie: określenie posiadanych zasobów na terenie LGD Nasza Krajna określenie ich stanu umoŝliwienie aplikowania o środki na projekty turystyczne z funduszy europejskich wskazywać kierunki rozwoju turystyki w regionie objętym LGD Nasza Krajna umoŝliwiać współpracę w zakresie rozwoju turystyki dla gmin wchodzących w obszar działania LGD określenie preferencji turystów w zakresie walorów uznawanych za atrakcyjne na obszarze LGD 3

5 2. METODOLOGIA PRACY Sposób opracowania dokumentu wymaga wyznaczenia poszczególnych faz jego realizacji. Pierwszy etap ma na celu dokonanie diagnozy stanu istniejącego. Za pomocą wyznaczonego sposobu poszukiwania danych i informacji, opracowano diagnozę. W drugim etapie, słuŝącym określeniu istniejących problemów i moŝliwości rozwoju turystyki w regionie, postanowiono w wysokim stopniu uspołecznić proces jego tworzenia. Aby analiza mogła zostać w praktyce wykorzystana musi opisywać faktyczne problemy, preferencje i aspiracje społeczności lokalnej oraz potencjalnych podmiotów realizujących zadania z dziedziny turystyki. Udział tych środowisk w tworzeniu analizy daje tego najpełniejszą gwarancję. Wychodząc z powyŝszych załoŝeń prace nad drugą częścią dokumentu rozpoczęto od identyfikacji głównych podmiotów lokalnych, regionalnych, potencjalnie zainteresowanych problematyką turystyki. Przedstawicieli tych grup zaproszono na cztery kolejne spotkania o formule warsztatowej, których celem było stworzenie zrębów opracowania dokumentu i poddanie ich szerszej dyskusji. Grono uczestników spotkań składało się z przedstawicieli władz lokalnych z obszaru objętego projektem oraz przedstawicieli głównych podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystycznym na tym obszarze. ZałoŜono otwartą formułę udziału w spotkaniach. Ponadto dokument zawiera procesy i działania juŝ podjęte lub planowane do podjęcia, które wiąŝą się z problematyką turystyki. Aby poznać te elementy konieczny jest udział w tworzeniu analizy wszystkich lokalnych podmiotów, działających w obszarze turystyki. Dzięki takiej partycypacji istnieje moŝliwość lepszej koordynacji poszczególnych działań i nadanie im wspólnych ram. Oddziaływanie dokumentu w sposób długoterminowy powinno wpłynąć na: optymalne wykorzystanie zasobów regionalnej turystyki efektywne wykorzystanie instrumentów oddziaływania marketingowego wzrost liczby turystów w regionie inwestycje w lokalną infrastrukturę rozwój sektora MSP zachowanie i tworzenie nowych stanowisk pracy w turystyce i sektorach z nią związanych 4

6 W grudniu br. przeprowadzono ankietyzację wśród mieszkańców terenu LGD w odpowiedzi na którą wpłynęło 145 wypełnionych formularzy. Badanie ankietowe przeprowadzono wśród: urzędników Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim urzędników z Urzędów Gmin: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, Urząd Gminy Sośno, Urząd Miasta i Gminy Więcbork Sępólno Krajeńskie, Sośno, Więcbork właścicieli obiektów noclegowych pracowników Centrum Informacji Turystycznej pracowników instytucji prowadzących działalność kulturalną i muzealną pracowników organizacji pozarządowych Wizja lokalna oraz konsultacje eksperckie: Romuald Adamski właściciel Zespołu Pałacowo Parkowego w Sypniewie Zdzisław Grzeca prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych gminy Sępólno Krajeńskie BoŜena Hermann właścicielka gospodarstwa agroturystycznego Wodny Raj Dariusz Jodkowski właściciel klubu Hangar Monika Kozłowska asystentka w Zakładzie Geografii Turystyki Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Jan Król dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Leszek Skaza historyk i społeczny opiekun zabytków w powiecie sępoleńskim Bartosz Łangowski kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju Turystyki i Sportu, Urząd Miejski Sępólno Krajeńskie Małgorzata Prasał członek Stowarzyszenia Zielona Krajna 5

7 Iwona Sikorska inspektor ds. rozwoju i pozyskiwania środków unijnych Urzędu Gminy w Więcborku Norbert Sobiech członek Stowarzyszenia Jeziora i Lasy Krajeńskie Waldemar Stupałkowski Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Danuta Wańke członek Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego w Iłowie Halina Zimon-PoroŜyńska prezes Stowarzyszenia Zielona Krajna Tworzona analiza powinna być wstępną częścią prac nad strategią rozwoju turystyki LGD Nasza Krajna. W dokumencie są wymienione następujące określenia: teren, obszar, region, LGD w odniesieniu do obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasza Krajna. 6

8 3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ Krajna to kraina historyczna, początkowo część Pomorza, w I poł. XII wieku przyłączona do państwa Polan, następnie do państwa zakonu krzyŝackiego, od 1314 przynaleŝąca do województwa kaliskiego i stąd najczęściej uznawana za część Wielkopolski; w okresie zaboru pruskiego część ówczesnej pruskiej prowincji Prusy Zachodnie; w okresie międzywojennym wschodni obszar Krajny, który wszedł w skład państwa polskiego, wchodził w skład województwa pomorskiego część północna (od 1938r całość) i województwa poznańskiego część południowa; zachodni obszar Krajny, który pozostał w granicach Niemiec przynaleŝał administracyjnie do Marchii Granicznej Poznańsko- Zachodniopruskiej, a od 1938r. do prowincji pomorskiej; obecnie naleŝąca do województw: kujawsko-pomorskiego (Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Nakło nad Notecią, Mrocza, Sadki) wielkopolskiego (Złotów, Krajenka, Wysoka, Wyrzysk, Łob- Ŝenica, Lipka, Zakrzewo, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, oraz fragmenty gm. Piła i Ujście). Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna obejmuje swoim działaniem obszar 627,78 km 2. Stanowi to łącznie 0,2 % powierzchni kraju. Tab.1. Powierzchnia obszaru objętego LGD Nasza Krajna Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia (km 2 ) 1 Gmina Sępólno Krajeńskie Gmina Więcbork Gmina Sośno 163 Razem 628km 2 Teren LGD Nasza Krajna znajduje się w północno-zachodniej części kraju w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim. 7

9 Rys. 1. PołoŜenie LGD na tle Polski.(Źródło: Lokalna strategia rozwoju LGD Nasza Krajna) W skład LGD Nasza Krajna wchodzą 3 gminy: gmina miejsko-wiejska Sępólno Krajeńskie, gmina wiejska Sośno, gmina miejsko-wiejska Więcbork. Sąsiaduje z 5 powiatami połoŝonymi w granicach 2 województw, w tym z 9 gminami: w województwie kujawsko-pomorskim: z powiatem bydgoskim (w ramach powiatu z gminami: Koronowo, Sicienko), z powiatem nakielskim (w ramach powiatu z gminą Mrocza), z powiatem tucholskim (w ramach powiatu z gminami: Gostycyn, Kęsowo) w województwie wielkopolskim: z powiatem pilskim (w ramach powiatu z gminą ŁobŜenica), z powiatem złotowskim (w ramach powiatu z gminami: Lipka, Zakrzewo, Złotów). 8

10 Rys. 2. Mapa LGD granice administracyjne (Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju LGD Nasza Krajna). Ponadto od północy obszar LGD Nasza Krajna sąsiaduje z gminą Kamień Krajeński, która jako jedyna z całego powiatu nie wchodzi w jej skład. Wg publikacji GUS Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2009 r. teren LGD zamieszkiwało osób. Liczba mieszkańców na 1 km 2 52 osoby lokuje teren LGD poniŝej średniej krajowej (121 osób). Stolicą obszaru, a jednocześnie siedzibą LGD, jest Sępólno Krajeńskie, które pod względem liczby mieszkańców (9 207 osób) zajmuje 452 lokatę (stan z 2009 r.) wśród miast w Polsce. Jest połoŝone nad Jeziorem Sępoleńskim, w dolinie rzeki Sępolny (regionalna nazwa rzeki brzmi Sępolenka), przy drodze krajowej nr 25, w odległości 64 km na północny zachód od Bydgoszczy. 9

11 4. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA TERENU LGD NASZA KRAJNA Przez atrakcyjność turystyczną moŝna rozumieć właściwości obszaru lub miejscowości wynikające z zespołu cech przyrodniczych lub paraprzyrodniczych które wzbudzają zainteresowanie i przyciągają turystów. Pojęcie to zawiera w sobie elementy stanowiące podstawę rozwoju wszelkiej aktywności turystycznej i zaspokajanie potrzeb turystycznych jakimi są walory turystyczne (przyrodnicze i kulturowe), zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną (Wg. W. Kurek Turystyka 2007 r). 4.1 Walory przyrodnicze LGD Nasza Krajna i ich znaczenie w rozwoju oferty turystycznej Na atrakcyjność turystyczną obszaru w duŝym stopniu wpływają walory przyrodnicze. Wszelkie elementy środowiska przyrodniczego warunkują moŝliwość uprawiania róŝnych rodzajów i form turystyki i to one decydują o wyborze segmentów docelowych dla projektowanej oferty turystycznej. Wielkość uŝytków rolnych, obszar wód powierzchniowych czy formy ochrony przyrody to m. in. dane pozwalające ocenić, w jaki sposób turystyka oparta na walorach przyrodniczych moŝe być rozwijana w regionie Ukształtowanie terenu Z punktu widzenia podziału fizycznogeograficznego, obszar objęty LGD znajduje się w prowincji NiŜu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego, makroregionie Pojezierza Południowopomorskiego (na podstawie J. Kondrackiego. Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002 r.). Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona, co wynika z jej młodoglacjalnej genezy. Obecna rzeźba pojezierza jest rezultatem północnopolskiej fazy zlodowacenia, które nastąpiło w erze kenozoicznej w epoce plejstocenu. Urozmaicenie krajobrazu wzmacniają doliny rzek 10

12 i jezior rynnowych, uwaŝane za obszary najbardziej atrakcyjne pod względem turystycznym. Na terenie LGD nie funkcjonują duŝe zakłady przemysłowe. Taka działalność nie pozostawia swego piętna w wyraźnej dla krajobrazu formie. Natomiast zauwaŝalny wpływ na krajobraz ma nowa zabudowa mieszkalna Warunki klimatyczne Polska jest połoŝona w centrum Europy, co powoduje, Ŝe klimat jest umiarkowany, ciepły przejściowy między morskim, a kontynentalnym. Średnie roczne temperatury powietrza wynoszą 7,0 8,5 C, a średnia roczna suma opadów to ok. 600 mm. Teren objęty LGD leŝy (pod względem globalnym) w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego, przejściowego od klimatu oceanicznego Europy Zachodniej do kontynentalnego Europy Wschodniej i Azji. Znajduje się w zasięgu mas atmosferycznych o róŝnorodnej genezie powstania i charakterze: morskich i kontynentalnych, polarnych, podzwrotnikowych i arktycznych, czemu sprzyja m.in. ukształtowanie powierzchni. Stąd wynika duŝa dynamika zmienności typów pogody, zarówno w cyklu rocznym, jak i wieloletnim. Omawiany obszar znajduje się w regionie klimatycznym Pojezierza Pomorskiego. Z wiatrami z sektora zachodniego wiąŝe się napływ mas powietrza pochodzenia atlantyckiego, zawsze wilgotnego, w zimie ciepłego i powodującego odwilŝe, a w lecie chłodnego. Tym masom powietrza towarzyszy pochmurna pogoda, opady deszczu lub mŝawki oraz często mgły. Wiatry północne przynoszą suche powietrze arktyczne, w ciepłej części roku chłodne, a zimą mroźne. Wiatrom z sektora wschodniego towarzyszy napływ suchego powietrza kontynentalnego, w zimie mroźnego, a latem i wczesną wiosną bardzo ciepłego. Na terenie trzech gmin występują równieŝ zagroŝenia naturalne katastrofalne sytuacje związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi (np. huraganowy wiatr w 2001 r., który wyrządził wiele szkód w mieniu oraz w środowisku przyrodniczym). Z ilością opadów wiąŝe się np. zagroŝenie suszą (w 2006 r.), czy uruchomienie procesów geodyna- 11

13 micznych. Główną przyczyną zmian klimatycznych jest globalne ocieplenie klimatu, którego przyczyn naleŝy szukać w działalności człowieka (niekontrolowany rozwój przemysłu i transportu powodujący nagromadzenie gazów cieplarnianych). Na obszarach pojeziernych w Polsce warunki pogodowe determinują najwaŝniejsze z cech ruchu turystycznego tj.: sezonowość, natęŝenie i wielkość. Mimo wszystko jednak warunki klimatyczne nie są najwaŝniejszym czynnikiem wpływającym na kierunki rozwoju turystyki, aczkolwiek do pewnego stopnia kształtują kreowaną ofertę turystyczną województwa. Klimat umiarkowany ma jednak to do siebie, iŝ stwarza bardzo duŝe moŝliwości organizacji czasu wolnego na świeŝym powietrzu, choć nie daje gwarancji pięknej pogody Wody powierzchniowe Zasoby wodne są elementem gwarantującym ciągłość procesów przyrodniczych, decydują o bioróŝnorodności, walorach ekologicznych. Warunkują rozwój gospodarczy czy kształtują konkurencyjność danego regionu. Sieć hydrograficzna stanowi bardzo waŝny element atrakcyjności turystycznej obszaru. Jej duŝe zagęszczenie i zróŝnicowanie daje ogromne moŝliwości rozwijania róŝnych form turystyki, od turystyki aktywnej (w tym równieŝ jej ekstremalnych form), aŝ do turystyki wypoczynkowej biernej. Przez obszar LGD przebiega dział wodny I rzędu rozgraniczający dorzecza dwóch najwaŝniejszych rzek w kraju Wisły i Odry. Głównymi rzekami w dorzeczu Odry jest Łobzonka i Orla, zaś w dorzeczu Wisły Kamionka i Sępolna (przez mieszkańców zwana Sępolenką przypomina). NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe teren objęty analizą jest bogaty w zasoby czystych wód zarówno powierzchniowych jak i podziemnych. Występują tu jeziora w formach południkowych bądź równoleŝnikowych rynien zgodnych z przebiegiem pofałdowania morenowego. Geo- 12

14 graficzne rozłoŝenie sieci hydrograficznej jest nierównomierne, najbogatsze są tereny gmin Sępólno Krajeńskie i Więcbork, w których wskaźnik jeziorności wynosi 3 4% powierzchni ogólnej gmin, na terenie gminy Sośno wskaźnik ten oceniany jest poniŝej 1%. Na uwagę zasługuje stan czystości wód, który w znacznej mierze wynika z ich połoŝenia w strefie nisko zurbanizowanej i mało uprzemysłowionej. Wody ze względu na swoja czystość są walorem dla rozwoju turystyki Flora i fauna Lasy Na terenie LGD najczęściej występującą formacją jest bór sosnowy. Pozostałe to bór mieszany oraz dąbrowa. W niewielkich ilościach występują takŝe siedliska: olsów, olsów jesionowych, lasu wilgotnego i borów mieszanych bagiennych. Obszar LGD średnio w 24,4% powierzchni pokrywają lasy i grunty leśne. Najmniej występuje w gminie Sośno 17,2%, zaś największy stopień lesistości wykazują gminy Więcbork i Sępólno Krajeńskie odpowiednio 28,3% i 27,7%. Największe kompleksy leśne występują w zachodniej części terenu LGD, w części środkowej na pograniczu gmin Sępólno i Więcbork, w dolinie Sępolenki, na pd. od Więcborka i na pd. od Sośna. W strukturze własności dominują lasy publiczne, zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 13

15 Formy ochrony przyrody Na terenie Krajny znajduje się Krajeński Park Krajobrazowy. Powierzchnia parku wynosi 738,50 km² ( ha) i jest to największy park krajobrazowy w województwie i trzeci co do wielkości w kraju. Wśród roślin i zwierząt występujących na danym terenie naleŝy wymienić na torfowiskach: rosiczki, borówki bagienne, modrzewnice zwyczajne, bagna zwyczajne, turzyce bagienne i Ŝurawiny błotne. Spośród ssaków spotyka się tu m.in. bobry europejskie, wydry europejskie, jelenie i dziki; z ptaków bociany czarne, orły bieliki i Ŝurawie. Rys. 3. Logo Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Teren objęty LGD charakteryzuje się najwyŝszym wśród powiatów ziemskich wskaźnikiem powierzchni ogólnej zajmowanej przez obszary chronione. Łącznie zajmują one ok ha, co stanowi 76,65%. Na terenie LGD znajduje się 6 rezerwatów przyrody: 1. Gaj Krajeński (w gminie Sępólno Krajeńskie) utworzony w 1965 r. w celu ochrony drzewostanu bukowego na siedlisku grądowym oraz runa leśnego (unikatowego na równinach), o pow. 10,27 ha; 2. Lutowo (w gminie Sępólno Krajeńskie) utworzony w 1955 r. w celu ochrony fragmentu boru bagiennego, o pow. 19,39 ha; 3. Wąwelno (w gminie Sośno) utworzony w 1958 r. w celu ochrony lasu liściastego z wiekowymi okazami dębu, jesionu, buku i stanowiskiem brekini, o pow. 4,72 ha (poza terenem KPK); 4. Buczyna (w gminie Sępólno Krajeńskie) utworzony w 2000 r. w celu ochrony drzewostanu bukowego, o pow. 20,01 ha; 5. Dęby Krajeńskie (w gminie Sępólno Krajeńskie) utworzony w 2000 r. w celu ochrony lasu grądowego z drzewostanem dębowo bukowym, o pow. 45,83 ha; 6. Jezioro Wieleckie (w gminie Więcbork) utworzony w 2005 r. w celu ochrony fauny i flory wodnej jeziora o pow. 102,76 ha. 14

16 Wszystkie rezerwaty przyrody powiatu sępoleńskiego, są jednocześnie rezerwatami wchodzącymi w skład obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Kolejną formą ochrony prawnej występującą na tym terenie są Obszary Chronionego Krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Więcborskiego Obszar ten charakteryzują typowe cechy krajobrazu Pojezierza Krajeńskiego z jeziorami i otaczającymi je wzgórzami morenowymi. W granicach obszaru są dwa jeziora: Więcborskie i Runowskie częściowo o charakterze rekreacyjnym. Zachodnia część rejonu obejmuje przyjezierny fragment miasta Więcborka. Ochrona obszaru jest niezbędna, ze względu na walory krajobrazowe i moŝliwość degradacji obu jezior. Powierzchnia obszaru wynosi ok. 10 km. Rynny Jezior Byszewskich Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich leŝy na terenie Pojezierza Krajeńskiego i stanowi klasyczny przykład znakomicie wykształconej i zachowanej formy polodowcowej na NiŜu Polskim, z licznymi jeziorami o dość dobrej jakości wód. Zarówno forma polodowcowa jak i jej funkcja turystyczna zasługują w pełni na ochronę, a szczególnie zasoby wodne zgromadzone w jej największych zagłębieniach. Wydzielony obszar zajmuje łączną powierzchnię 18 km z czego na lasy przypada zaledwie 4 km powierzchni, wody zajmują 3,33 km i pozostałe tereny (na ogół o intensywnej gospodarce rolnej) 10,67 km. Szerokość obszaru mieści się w zasadzie w granicach morfologicznych rynny. Ozy Wielowickie Obszar Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich obejmuje fragment Pojezierza Krajeńskiego, charakteryzujący się występowaniem młodego krajobrazu polodowcowego z ozami. Granice regionu wymagają ewentualnej korekty w wyniku szczegółowego kartowania geomorfologicznego. Powierzchnia obszaru wynosi 8,15 km. Są to głównie tereny rolne i częściowo osiedleńcze w okolicach Sośna. 15

17 Dolina rzeki Sępolny (650ha). Obejmuje fragment doliny rzeki wciętej w Pojezierze Krajeńskie. Ponadto jest tu 80 pomników przyrody, najliczniejsze wśród nich są drzewa (37) i skupiny drzew (36). Poza tym 5 alei przydroŝnych i 2 głazy narzutowe. 4.2 Walory kulturowe Krajny Rys. 4. Krajna połoŝenie na mapie Polski (Źródło: Wikipedia) Nazwa Krajny pochodzi od historycznego połoŝenia tego regionu na rubieŝy (kraju) Wielkopolski. Krajna ma swoją kulturę i gwarę (rzadko spotykaną). Powstała ona poprzez nałoŝenie się na pomorski (kaszubski) substrat językowy cech dialektu wielkopolskiego, jak równieŝ zapoŝyczeń z języka dolnoniemieckiego. W okresie zaborów i pierwszych lat odzyskania niepodległości przez Polskę, Krajna była ośrodkiem walki o prawa mniejszości polskiej w Niemczech. Kierował nią ks. dr Bolesław Domański z Zakrzewa, prezes Związ- 16

18 ku Polaków w Niemczech, siedziba V dzielnicy Związku znajdowała się w Złotowie. Znakiem tej walki było rodło (rys.5.), obecnie jeden z uŝywanych herbów Krajny. Rys. 5. Rodło herb Krajny Miasta leŝące na Krajnie to Nakło nad Notecią, Złotów, Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Wyrzysk, Mrocza, Krajenka, ŁobŜenica, Wysoka, Kamień Krajeński. Od 1932 Krajna posiada własny, nieoficjalny hymn, autorstwa Pawła Jaśka: W drogiej nad Ŝycie rodzinnej ziemi mej, O rannym świcie pieśń płynie z leśnych kniej. Dębowy bór z bukami wtór, szumi hymn cichej chwały, A rzewny śpiew, miłości zew, spływa na kraj nasz cały. Krajno kochana, co od zarania dni, Rozmiłowana dzieci swe Ŝywisz ty. Za pokarm twój, za soków zdrój, wyssany z głębi łona, Za tchnienia czar, za rosy dar, bądź nam błogosławiona. 17

19 Ziemio ty miła, tak pełna złudnych słów, Piastową byłaś, piastową będziesz znów. Ni wichrów moc, w burzliwą noc, ni grom, ni błyskawice Nie złamią nas i po wszy czas stać będziem, my dziedzice. Dziedzictwo kulturowe to takŝe strój krajeński, który składa się z haftowanych gorsetów, czerwonych kabatów zwanych "jakami" oraz spódnic i fartuchów. Głowy zdobiły czepce lub chusty i wianki z kwiatów polnych. Jednym z charakterystycznych dla tego regionu elementów jest haft krajeński barwy błękitne i granatowe symbolizują jeziora, licznie występujące na Ziemi Krajeńskiej. Rys. 6. Elementy haftu krajeńskiego Walory kulturowe regionu to przede wszystkim cenne obiekty dawnej architektury, reprezentujące róŝnorodne style i formy architektoniczne. Obecnie Krajna jako region historyczno-kulturowy nie tworzy wyodrębnionej jednostki administracyjnej. Na terenie gmin objętych badaniem tj. obszarze gmin Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Sośno odbywa się szereg imprez kulturalnych. Większość ma charakter cykliczny. Stanowią one atrakcję głównie dla mieszkańców oraz ich gości odwiedzających te tereny. Gmina Więcbork corocznie organizuje Dni Miasta Więcbork. Atrakcję stanowi występ gwiazd polskiej sceny muzycznej. 18

20 Pozostałe imprezy cykliczne: Powitanie Lata Zakończania Lata Mikołajki Turniej sołectw Gminy Więcbork Jarmark Sztuki Nieprofesjonalnej pokazy zabytkowej sikawki konnej w Lubczy Święto Miodu Rajd Rowerowy Koncert Orkiestr StraŜackich Na terenie gminy odbywają się równieŝ DoŜynki, imprezy z okazji świąt majowych i listopadowych, festiwale oraz wystawy regionalnych twórców. Miłośnicy sportu mogą wziąć udział w licznych turniejach piłki noŝnej, plaŝowej, siatkówki, koszykówki czy w rajdach rowerowych, a takŝe w zorganizowanych pierwszy raz 2009 r. regatach. Niezwykłym wydarzeniem jest odbywający się tu Festiwal Piosenki Rockowej oraz Międzynarodowe Spotkania Poetyckie Pobocza. Gmina Sępólno Krajeńskie organizuje regularnie Jarmark św. Wawrzyńca, Dzień Adwentowy oraz Wojewódzki Piknik Osób Niepełnosprawnych. Ciekawą imprezą, przyciągającą widzów spoza regionu, jest Wojewódzki Przegląd Teatrów Lalkowych Pacynka. Liczne wystawy, konkursy i koncerty integrują mieszkańców i przyciągają turystów. Na uwagę zasługuje odbywający się cyklicznie ogólnopolski wyścig kolarski junior młodszy. Trasa przebiega przez malownicze tereny gminy. 4.3 Dostępność komunikacyjna Dostępność komunikacyjna odgrywa duŝą rolę w ocenie atrakcyjności, zarówno gospodarczej, jak i turystycznej danego miejsca czy regionu. Ma ona wpływ zarówno na rodzaj i liczbę inwestycji, moŝliwości dojazdu do nawet najmniejszych miejscowości. 19

21 Transport drogowy DuŜym walorem obszaru jest połoŝenie w jednym z centralnych województw. JednakŜe układ drogowy o znaczeniu międzynarodowym i krajowym koncentruje się w innych częściach regionu. W rozpatrywanym obszarze istnieje dostatecznie sprawna sieć dróg kołowych powiatowych i gminnych. Łączą one obszar LGD z Bydgoszczą i Chojnicami, których mieszkańcy stanowią waŝnych odbiorców dla oferty turystycznej Przez obszar LGD nie przebiegają paneuropejskie korytarze transportowe. Teren LGD znajduje w odległości 100 km od morza. PołoŜenie powiatu przy drodze krajowej łączącej centralną i południową Polskę ze środkowym wybrzeŝem jest niewątpliwie korzystne dla rozwoju turystyki tranzytowej. Do dróg krajowych naleŝy droga nr 25, która łączy Pomorze z aglomeracją wrocławską. Na tej trasie planowana jest obwodnica Sępólna. Do dróg wojewódzkich naleŝą: droga nr 189 droga nr 241 droga nr 242 z planowaną obwodnicą Więcborka Transport kolejowy Teren LGD choć jest połoŝony w północnej Polsce nie posiada rozwiniętej sieci kolejowej. Co waŝniejsze, przez stolicę regionu nie przebiega Ŝadna z waŝnych magistralnych linii kolejowych. Teren posiada tylko połączenia towarowe. Nie przebiegają tędy Ŝadne linie pasaŝerskie. 20

22 4.4 STAN ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO Podstawowa infrastruktura Baza noclegowa oraz gastronomiczna to podstawa rozwoju turystyki kaŝdego regionu Baza noclegowa Zgodnie z informacją zawartą na stronach internetowych poszczególnych gmin, bazę noclegową tworzą: w gminie Sępólno: Hotel Jan *** Hotel Restauracja Polonia Dom Wypoczynkowy w Lutówku Pensjonat Magda w Lutówku Szkolne Schronisko MłodzieŜowe w Sępólnie Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy (ul. Chojnicka 5) w gminie Więcbork: Zespół pałacowo-parkowy w Runowie Krajeńskim Zespół pałacowo-parkowy w Sypniewie Hotel Pod Koroną w Więcborku Internat Zespołu Szkół Centrum Edukacyjne w Więcborku Stara Szkoła agroturystyka w Zakrzewskiej Osadzie Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku Pensjonat Olimpijka w Więcborku 21

23 Pensjonat Widok w Więcborku Ośrodek wypoczynkowy UTP Ośrodki wypoczynkowe (informacje ze stron internetowych Ośrodków): Ośrodek Wczasowy Morena w Więcborku, Do dyspozycji gości: plac zabaw dla dzieci, grill, wypoŝyczalnia rowerów oraz sprzętu wodnego, tenis stołowy, boisko sportowe, kort tenisowy, parking dozorowany ogrodzony, plaŝa 10 metrów, las 50 metrów. Miejsca noclegowe RODZAJ LICZBA CENA (PLN) domki za nocleg od 20 Liczba miejsc: 32 w domkach letniskowych 3 4 osobowych. Gastronomia: w odległości 100 m moŝliwość pełnego wyŝywienia w stołówce sąsiedniego ośrodka Ośrodek Wczasowy Na Wzgórzu w Więcborku, Do dyspozycji gości: boisko do siatkówki, tenis stołowy i gry zręcznościowe, plac zabaw, miejsce na ognisko moŝliwość grillowania, teren ogrodzony, parking. Oferta: wakacyjny wypoczynek, pobyty weekendowe, zielone szkoły (maj, czerwiec, wrzesień), czynny wypoczynek: trasy rowerowe, trasy turystyki pieszej, ośrodki jazdy konnej, kort tenisowy, wypoŝyczalnia sprzętu pływającego. Miejsca noclegowe: RODZAJ LICZBA CENA (PLN) domki za nocleg od 20 22

24 Liczba miejsc: 36 w 6 domkach typu Brda 4-6-osobowych z łazienkami, w domku: dwie sypialnie, salon, kuchnia. Ponadto 2 domki murowane 3-4 -osobowe z łazienkami, w domku: dwa pokoje, aneks kuchenny. Wszystkie domki wyposaŝone są w lodówkę i TV. Gastronomia: stołówka w odległości 20 m Ośrodek Wczasowy Z Widokiem w Więcborku Do dyspozycji gości: własna przystań, małe pole namiotowe, wypoŝyczalnia sprzętu wodnego, wypoŝyczalnia rowerów, moŝliwość grillowania, miejsce na ognisko, tenis stołowy, kort tenisowy, boisko do siatkówki i koszykówki, rzutki do tarczy, plac zabaw dla dzieci, bezpieczny parking teren ogrodzony. W ośrodku w sezonie letnim organizowane są wieczorki taneczne, turnieje tenisa stołowego, rzutek do tarczy, siatkówki plaŝowej. W ofercie: wczasy, pobyty grupowe, indywidualne, biwaki. Miejsca noclegowe: RODZAJ LICZBA CENA (PLN) domki za nocleg od 50 Liczba miejsc: 70 w 15 domkach letniskowych 4, 5, 6-osobowych o zróŝnicowanym standardzie. Na terenie ośrodka znajduje się równieŝ małe pole namiotowe. Gastronomia: bar, domowe całodzienne wyŝywienie. 23

25 Ośrodek Wczasowy Panorama w Więcborku, Do dyspozycji gości: boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci, sklepik, miejsce na ognisko, moŝliwość grillowania, parking, teren ogrodzony i oświetlony Miejsca noclegowe: RODZAJ LICZBA CENA (PLN) domki za nocleg od 20 Domki drewniane i murowane w zabudowie szeregowej 4, 5, 6-osobowe z zadaszonym tarasem oraz widokiem na las i Jezioro Więcborskie. Ośrodek Wczasowy Riva w Więcborku, PołoŜona nad samym jeziorem Riva (wł. 'brzeg'), to ośrodek wypoczynkowy oferujący szeroki wachlarz róŝnego rodzaju miejsc noclegowych. Wraz z komfortowymi warunkami zakwaterowania oferuje równieŝ: malownicze widoki z kaŝdego okna pensjonatu i domków, piaszczystą plaŝę i las połoŝone przy samym ośrodku, stołówkę serwującą dwudaniowe obiady (przy wcześniejszym zamówieniu), bar i kawiarnię oferujące napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz drobne przekąski, salę telewizyjną do dyspozycji gości, mini plac zabaw dla dzieci, parking, boisko do siatkówki plaŝowej oraz stadion piłkarski. Miejsca noclegowe: (liczba miejsc 44) RODZAJ CENA (PLN) apartamenty 2-osobowe za nocleg od 35 24

26 Ośrodek Wczasowy Przy Lesie w Więcborku, Ośrodek Wczasowy "Przy Lesie" to mały i familijny ośrodek idealny dla rodzin z małymi dziećmi, który zapewnia dostęp do natury. Czynny od maja do września. W ofercie weekendy, wczasy, biwaki, zielone szkoły, obsługa w językach angielskim i rosyjskim, sala konferencyjna na 30 miejsc, w obiekcie: łącza internetowe, świetlica, ping-pong, biblioteka, place zabaw, grill, parking, własny ratownik, nauka pływania, w pobliŝu: plaŝa, las. Miejsca noclegowe: RODZAJ 2-osobowe 3-osobowe Liczba miejsc: 40 Domki 2-pokojowe 4-osobowe, pokoje z łazienkami, w pokoju: TV, radio, aneks kuchenny, czajnik. Ośrodek Wczasowy Flis w Więcborku, Oferta ośrodka jest skierowana do grzybiarzy, wędkarzy, miłośników turystyki pieszej i rowerowej. Ośrodek Wczasowy Tęcza w Więcborku, Do dyspozycji gości: bar, kiosk, plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe, boisko do koszykówki, kort tenisowy i boisko do siatkówki plaŝowej, tenis stołowy, grill, wyznaczone miejsce na ognisko, wypoŝyczalnia rowerów i sprzętu wodnego, parking, plaŝa 50 metrów, las 100 metrów, stadnina koni 3 km. Ośrodek jest całkowicie ogrodzony i oświetlony. Akceptuje zwierzęta domowe. Od maja do października oferuje wczasy, weekendy, imprezy grupowe, szkolenia, zielone szkoły, pobyty wędkarskie, imprezy okazjonalne. 25

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10

Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10 Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10 Gospodarstwo prowadzi produkcję metodami ekologicznymi. Do dyspozycji gości 3 pokoje, łazienka, aneks kuchenny oraz salonik i świetlica w budynku

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie wielkopolskim

Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie wielkopolskim Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Ewa Kacprzak Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie wielkopolskim województwo

Bardziej szczegółowo

Julia Mnich 37-560 Pruchnik, Kramarzówka 311 a tel. (016) 622 64 06, (016) 621 17 61

Julia Mnich 37-560 Pruchnik, Kramarzówka 311 a tel. (016) 622 64 06, (016) 621 17 61 Julia Mnich 37-560 Pruchnik, Kramarzówka 311 a tel. (016) 622 64 06, (016) 621 17 61 Posesja usytuowana w malowniczej okolicy. Do dyspozycji gości 5 pokoi z łazienkami. W pobliżu tarasy rowerowe. Gospodyni

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY Jeden z najlepiej przygotowanych obiektów w okolicach Poznania do przyjmowania dużych grup gości. Idealnie nadaje się do planowania różnego rodzaju szkoleń, spotkań, zjazdów,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Lokalizacja N 51 30 09 E 19 33 48 Odległość z ośrodka: Bełchatów 8 km Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław

Bardziej szczegółowo

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plaŝowej.

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plaŝowej. Klub Sportowy Piast Zawidów ul. Zgorzelecka 39 zaglj@interia.pl Cele stowarzyszenia: Celem Klubu Sportowego jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie swym członkom

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

BAZA NOCLEGOWA - PRATULIN

BAZA NOCLEGOWA - PRATULIN Centrum Informacji Turystycznej w Siedlcach ul. Pułaskiego 7 tel. 503-068-593 e-mail: itsiedlce@gmail.com www.pttksiedlce.pl www.znurtembugu.pl\ BAZA NOCLEGOWA - PRATULIN ZDJĘCIE OBIEKTU NAZWA ODLEGŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO

ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO I. Informacje podstawowe 1. Imię i nazwisko właściciela: 2. Nazwa gospodarstwa agroturystycznego: 3. Adres: ulica... nr... kod -... poczta:... powiat... tel.... tel.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 5 Podstawowe i komplementarne dobra turystyczne dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Dobro turystyczne Dobro lub zespół dóbr

Bardziej szczegółowo

Zielona Szkoła. Straduń "'? 25.05.-28.05.2010.

Zielona Szkoła. Straduń '? 25.05.-28.05.2010. Zielona Szkoła Straduń "'? 25.05.-28.05.2010. Dzień I 9:00 - wyjazd wycieczki ze szkoły 11:00 - przyjazd do Smolarni - spotkanie z leśniczym i spacer ścieżką dydaktyczną po terenie Rezerwatu w Smolarni

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH:

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH: POŁOŻENIE Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Neptun jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych terenów rekreacyjno- wypoczynkowych położonych nad Jeziorem Żywieckim (Beskid Żywiecki). Najpopularniejszym

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko" Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potencjału i problemów w zakresie Kultury, Sztuki, Sportu i Turystyki w Dzielnicy Targówek

Diagnoza potencjału i problemów w zakresie Kultury, Sztuki, Sportu i Turystyki w Dzielnicy Targówek Diagnoza potencjału i problemów w zakresie Kultury, Sztuki, Sportu i Turystyki w Dzielnicy Targówek Warsztat tematyczny w ramach przygotowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020 wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 Karta ewidencyjna inwentaryzacja WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH na terenie pięciu powiatów województwa podkarpackiego: lubaczowski, przemyski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski i rzeszowski WALORY

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA Z POBYTEM W SUCHYM BORZE

WYCIECZKA SZKOLNA Z POBYTEM W SUCHYM BORZE Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy SUCHY BÓR Sp. z o.o. Suchy Bór ul. Pawlety 26 46-053 Chrząstowice tel./fax (77) 421 97 96 e-mail: suchybor@interia.pl www.suchy-bor.pl wypoczynek - rekreacja uroczystości

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Budowa kompleksu turystyczno rekreacyjnego z wieŝą widokową KASZUBSKIE OKO w gminie Gniewino

Nazwa projektu: Budowa kompleksu turystyczno rekreacyjnego z wieŝą widokową KASZUBSKIE OKO w gminie Gniewino Nazwa projektu: Budowa kompleksu turystyczno rekreacyjnego z wieŝą widokową KASZUBSKIE OKO w gminie Gniewino Program Operacyjny w ramach, którego inwestycja jest realizowana: Zintegrowany Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH WROCŁAWSKIE FORUM ODRY -ROZMIESZCZENIE TERENÓW: MIESZKANIOWYCH, USŁUGOWYCH, REKREACYJNYCH UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE Wrocław 1930 r. Wrocław 1938 r. Wrocław

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/67/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KONSTANTOWO

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/67/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KONSTANTOWO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/67/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KONSTANTOWO Konstantowo, październik 2010 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 1.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

V.1.3 Projekty/Zadania do realizacji celów ZSROW ze wskazaniem wykonawców i źródeł finansowania.

V.1.3 Projekty/Zadania do realizacji celów ZSROW ze wskazaniem wykonawców i źródeł finansowania. V.1.3 Projekty/Zadania do realizacji celów ZSROW ze wskazaniem wykonawców i źródeł. PROJEKTY/ZADANIA DO REALIZACJI W CELU 1.1 Lp. Nazwa Realizatorzy Źródła 1. Opracowanie analiz, opinii i koncepcji zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Dni i godziny pracy: poniedziałek:.., wtorek:.., środa, czwartek.., piątek:.., sobota:.., niedziela:.., dodatkowe uwagi:

Dni i godziny pracy: poniedziałek:.., wtorek:.., środa, czwartek.., piątek:.., sobota:.., niedziela:.., dodatkowe uwagi: CHCEMY PRZYCIĄGNĄĆ TURYSTÓW DO NASZEGO REGIONU POMÓŻ NAM WYPEŁNIJ ANKIETĘ SKORZYSTAMY NA TYM WSZYSCY WERSJA ELEKTRONICZNA ANKIETY (edytowalna) do pobrania bezpośrednio pod adresem www.lotmz.org DANE PODMIOTU.

Bardziej szczegółowo

1. Agroturystyka Nad Raduniem Adres: Bukowa 16 78-600 Wałcz tel: 601 161 233, 672 583 772

1. Agroturystyka Nad Raduniem Adres: Bukowa 16 78-600 Wałcz tel: 601 161 233, 672 583 772 1. Agroturystyka Nad Raduniem Adres: Bukowa 16 78-600 Wałcz tel: 601 161 233, 672 583 772 Pokoje: 4 domki letniskowe; 4-5 osobowe Cennik: 30-50 PLN /os.; 100-150 PLN/domek (zależne od ilości osób) Atrakcje:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze: Turystyka kulturowa w Polsce i na świecie. Wpływ walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miast na

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,-

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,- A U T O K A R Międzywodzie to niewielka, kameralna miejscowość w woj. zachodnio-pomorskim. Ośrodek Rzemieślnik jest oddalony o 30 metrów od morza, wyposażony jest w przychodnię rehabilitacyjną, boiska

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej PORZĄDEK PREZENTACJI 1. Turystyka w dokumentach programowych AO 2. Jak duży jest potencjał turystyczny AO? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WALORÓW TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH GRUDZIĄDZA I OKOLIC W PRACY Z UCZNIEM

MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WALORÓW TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH GRUDZIĄDZA I OKOLIC W PRACY Z UCZNIEM MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I WYPOCZYNKU W GRUDZIĄDZU MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WALORÓW TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH GRUDZIĄDZA I OKOLIC W PRACY Z UCZNIEM Lisie Kąty, 24 maja 2012 GRUDZIĄDZ - POTENCJAŁ PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INWESTYCYJNE

PROPOZYCJE INWESTYCYJNE PROPOZYCJE INWESTYCYJNE - W ZAKRESIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH - MIASTA KRAKOWA REALIZOWANE W FORMIE WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI PRYWATNYMI Gmina Miejska Kraków Zarząd Infrastruktury Sportowej w

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 FINANSOWANIE SPORTU Z UNIJNYCH FUNDUSZY Dotychczasowe efekty oraz moŝliwości wsparcia w latach 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja: Mazury, gmina Dąbrówno, województwo

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/142/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Lipowa".

Uchwała Nr XXII/142/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Lipowa. Uchwała Nr XXII/142/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Lipowa". Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1. z posiedzenia Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Ostrowice na lata 2014 2020

PROTOKÓŁ Nr 1. z posiedzenia Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Ostrowice na lata 2014 2020 PROTOKÓŁ Nr 1 Ostrowice, dnia 23.09.2013 r. z posiedzenia Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Ostrowice na lata 2014 2020 W dniach 18 19.09.2013 r. w Czaplinku, zespoły robocze z trzech gmin: Ostrowice,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

GMINA WIELEŃ W PROJEKCIE WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA

GMINA WIELEŃ W PROJEKCIE WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA GMINA WIELEŃ W PROJEKCIE WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA Projekt Obywatelska Wielkopolska współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja podsumowująca realizację

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r.

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Rozwój turystyki sportowej na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie zrealizowanego projektu partnerskiego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z Miastem Sabinov Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Maria Mellin Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM.

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM. INFORMATOR OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OŚRODKI ŚWIADCZENIA CENY TABELA ODPŁATNOŚCI INFORMACJE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA TAKA IMPREZA NA LUBELSZCZYŹNIE!!!

PIERWSZA TAKA IMPREZA NA LUBELSZCZYŹNIE!!! I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej PIERWSZA TAKA IMPREZA NA LUBELSZCZYŹNIE!!! Wierzchowiska 15-16.06.2013 Patronat Honorowy: Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania NAZWA: SIEDZIBA: 77-400 Złotów, KRS: 0000555674 REGON: 36138501000000 NIP: 7671700685 ZARZĄD: PREZES: Przemysław

Bardziej szczegółowo

Zasięg imprezy* Organizator (pełna nazwa, adres, telefon) Miejsce wydarzenia. Lp. Nazwa wydarzenia Termin. Ogólnopolski halowy turniej w boulle

Zasięg imprezy* Organizator (pełna nazwa, adres, telefon) Miejsce wydarzenia. Lp. Nazwa wydarzenia Termin. Ogólnopolski halowy turniej w boulle Kalendarz imprez na rok 2012 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia Organizator (pełna nazwa, adres, telefon) 1. Ogólnopolski halowy turniej w boulle 14-15.01.2012 O Sala sportowa

Bardziej szczegółowo

Biuro turystyczne Travel proponuje niezapomnianą wycieczkę.

Biuro turystyczne Travel proponuje niezapomnianą wycieczkę. Biuro turystyczne Travel proponuje niezapomnianą wycieczkę. Gmina Kolbudy Zapraszamy Państwa na krótką podróż po Gminie Kolbudy podczas której zaprezentujemy jej walory turystyczne, przyrodnicze, kulturalne

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

FORMY OCHRONY PRZYRODY

FORMY OCHRONY PRZYRODY Ryszard Kapuściński FORMY OCHRONY PRZYRODY Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) wymienia 10 form ochrony przyrody,

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE 1 Turystyka Sport i zdrowie Edukacja Produkty lokalne Ekologia Tradycja Lider projektu Partnerzy Obszar Okres realizacji Budżet Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły

Bardziej szczegółowo