Takim wyborom mówimy: Nie!!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Takim wyborom mówimy: Nie!!!"

Transkrypt

1 S³awno Burzliwa komisja i sesja. Radni chcieli zlikwidowaæ przedszkola ale im to nie wysz³o na str 4 Bal charytatywny na rzecz hospicjum, na którym bawi³y siê elity powiatu. Fotoreporta na str 9 Malechowo Zarobki samorz¹dowców s¹ jawne wiêc zagl¹damy do oœwiadczeñ radnych na str 4. Postomino O udziale gminy na berliñskich targach agroturystycznych na str 5 Nr. 6 (27) cena:1,50z³ r. Tygodnik Takim wyborom mówimy: Nie!!! Historia naszego regionu na str 12 O jubileuszu rodziny Gondków na str 13 Wydarzenia sportowe na str 13,14,15 i 16 Poradnia Proktologiczna Specjalistyczny Prywatny Gabinet Lekarski Choroby Jelit i Odbytu Lek. Med. Maciej Pasieka Specjalista chirurg Wtorki,czwartki S³awno ul. Basztowa 23 tel Danuta Karwowska by³a jednym z ostatnich œwiadków przes³uchanych w zwi¹zku z protestem wyborczym. Wygaœniêcie mandatu burmistrza S³awna Miros³awa Bugajskiego, powtórzenie ca³ej drugiej tury wyborów na burmistrza miasta S³awna pocz¹wszy od wydrukowania kart do g³osowania, powtórzenie wyborów w ca³ym mieœcie a nie tylko w okrêgu nr 4 - og³osi³ we wtorek S¹d Okrêgowy w Koszalinie. W uzasadnieniu wyroku us³yszeliœmy, e pope³niono przestêpstwo przeciwko wyborom opisane w artykule 31 Kodeksu Karnego: - Kart wyjêtych z urny nie mo na stemplowaæ - stwierdzi³ sêdzia Marek Ciszewski. - Nie wa ne na kogo zosta³y oddane g³osy. Karty bez stempli by³y niewa ne. Uzasadniaj¹c wyrok sêdzia podkreœli³, e zapad³ on stosunkiem g³osów 2:1 Decyzja S¹du kompletnie zaskoczy³a burmistrza Bugajskiego: - Bêdê siê odwo³ywa³ Od wyroku S¹du Okêgowego przys³uguje odwo³anie do S¹du Apelacyjnego. Zainteresowany ma 7 dni na z³o enie wniosku o uzasadnienie wyroku a nastêpnie 7 dni na z³o enie apelacji. S¹d wy szej instancji powinien rozpoznaæ sprawê w ci¹gu miesi¹ca. Po uprawomocnieniu siê wyroku wojewoda zarz¹dza wybory i w wprowadza do czasu ich rozstrzygniêcia zarz¹d komisaryczny w mieœcie. Wed³ug uzyskanych przez nas informacji procedura ta mo e trwaæ maksymalnie do trzech miesiêcy. obserwator nr 6;27.p , 11:12

2 2 Zmodernizuj¹ portow¹ infrastrukturê W nieograniczonym przetargu na przebudowê dróg wewnêtrznych w dolnej czêœci portu, startowa³o cztery firmy. Przetarg wygra³o Przedsiêbiorstwo Robót In ynieryjno - Budowlanych "Infrabud" z Koszalina. Za kwotê z³ przebuduje ono 10 odcinków dróg i miejsc postojowych po³o onych we wschodniej czêœci portu przy Basenie Rybackim. Dziêki realizacji tego projektu zadowoleni bêd¹ nie tylko rybacy ale równie firmy i przedsiêbiorstwa produkcyjne i us³ugowe oraz wszyscy inni korzystaj¹cy z portu i wspó³pracuj¹cy z gospodark¹ morsk¹. ¹cznie w tej czêœci portu zostanie po³o one 1101 metrów bie ¹cych nawierzchni z asfaltu i kostki cementowej ulepszonej grysem bazaltowym. Wykonane zostan¹ nie tylko drogi, ale równie bêdzie wymieniony grunt przy nabrze ach portowych. Ponadto zostan¹ zakupione nowoczesne wielkogabarytowe zamkniête pojemniki na odpady oraz dwa zestawy pojemników do segregacji szk³a, tworzyw sztucznych, papieru i odpadów bytowych, a tak e 25 pojemników wolnostoj¹cych. Pojemniki umo liwi¹ kutrom i ³odziom rybackim, których prawie piêædziesi¹t korzysta z portu w Dar³owie, na swobodne przekazywanie posegregowanych odpadów s³u bom oczyszczania miasta. Na ca³ym odcinku modernizowanych dróg portowych zostanie wykonane oœwietlenie na aluminiowych s³upach. Pieni¹dze na modernizacjê tej czêœci Pomi³owo - ukowo Skoñcz¹ przed czerwcem W grudniu ubieg³ego roku zakoñczy³y siê g³ówne prace remontowe przy przebudowie drogi powiatowej nr 0545Z Pomi³owo - ukowo na odcinku od skrzy- owania z drog¹ krajow¹ nr Bobolice do miejscowoœci Gwiazdowo. Ca³kowita wartoœæ inwestycji ma wynieœæ ,74 z³, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) ,94 z³, z bud etu pañstwa ,31 z³, a z bud etu powiatu ,91 z³. Jest to najwiêksza powiatowa inwestycja od pocz¹tku istnienia Powiatu S³awieñskiego, czyli od 1998 roku. Dziêki ³agodnej zimie Wykonawca móg³ Malechowo W Urzêdzie Gminy Malechowo dosz³o do spotkania Jana Szlufika, wójta gminy z Marcinem Sychowskim wicewojewod¹ zachodniopomorskim. Podczas spotkania omawiano wieloletni program rz¹dowy: "Pomoc Pañstwa w zakresie do ywiania " oraz zapoznano siê z efektami dofinansowania remontów sto³ówek w portu uzyska³o miasto z Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybo³ówstwo i Przetwórstwo Ryb ". Roboty budowlano - monta owe rozpoczn¹ siê w marcu i bêd¹ zakoñczone do 30 wrzeœnia 2007 r. Równoczeœnie burmistrz miasta Arkadiusz Klimowicz z³o y³ wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sfinansowanie II etapu modernizacji infrastruktury portowej. Drugi etap dotyczy przebudowy dróg i miejsc cumowania kutrów i ³odzi przy nabrze ach: Usteckim, Pilotowym, Koszaliñskim ebskim, Ko³obrzeskim oraz dwóch odcinków innych nabrze y. Przebudowa dotyczy ³¹cznie ponad 1600 metrów bie ¹cych nabrze y po wschodniej i zachodniej czêœci dolnego portu. Podobnie jak w pierwszym etapie zostan¹ po³o one nowe nawierzchnie dróg portowych, ustawione pojemniki na odpady oraz nowe oœwietlenie. Nowoœci¹ bêdzie wybudowanie wzd³u zachodniego wybrze a murku przeciwpowodziowego na odcinku 414 mb. Zostanie on wykonany z polimerobetonu na wysokoœæ 70 cm z przerwani o szerokoœci 2-2,5 m co 30 mb. Ponadto zostan¹ wykonane nowe dwa odcinki dróg ³¹cz¹cych zachodni¹ czêœæ portu z sieci¹ miejskich dróg. Zapewniony zostanie tak e dobry dojazd do Centrum Pierwszej Sprzeda y Ryb. Koszt realizacji II etapu przebudowy dróg portowych szacuje siê na z³ Wa ne sprawy Obserwator Lokalny, 08 luty 2007r. LW nieprzerwanie realizowaæ zadanie do pierwszych dni grudnia. Efekt tych prac z pewnoœci¹ jest ju odczuwalny dla mieszkañców okolic, korzystaj¹cych z remontowanej drogi. Do koñca roku wartoœæ zrealizowanych robót wynios³a ,90 z³. Do wykonania pozosta³o w³aœciwie niewiele -po³o enie warstwy œcieralnej SMA, wykonanie zjazdów, organizacja ruchu oraz roboty wykoñczeniowe (plantowanie, humusowanie i utwardzenie poboczy). Zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym zadania, inwestycja ma zostaæ zakoñczona w czerwcu br. Jednak, jeœli aura bêdzie ³askawa dla drogowców, ten termin z pewnoœci¹ ulegnie skróceniu. (wg strony internetowej UP w S³awnie) Na spotkaniu o remontach gminie. Przedstawiono tak e perspektywy dalszego finansowania tych inwestycji. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy placówek oœwiatowych z gminy Malechowo, dyrektor Zak³adu Ekonomiczno Administracyjnego Oœwiaty Ryszard Grzeszczuk i kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Zdzis³awa Kubiak. S³owino Pierwsze tablice wrêczone Uroczystoœæ wrêczenia tablic odby³a siê w wiejskiej œwietlicy Wieœ S³owino w gminie mia³a zaszczyt jako pierwsza w s³awieñskim powiecie otrzymaæ tablice oznakowuj¹ce zabytki nieruchome. Tablice zosta³y wrêczone w³aœcicielom zabytkowych budynków podczas uroczystoœci w miejscowej œwietlicy. Na ka dej z nich znajduj¹ siê informacje w jêzyku polskim i niemieckim o obiekcie i o jego ochronie prawnej. Tablice wrêczy³ Robert Stêpieñ, wicestarosta s³awieñski. W uroczystoœci udzia³ wzi¹³ Jan Krawczuk, wicemarsza³ek województwa zachodniopomorskiego który w swoim wyst¹pieniu podkreœli³ rolê mieszkañców S³owina w tworzeniu cennych inicjatyw lokalnych. Pierwsze oznakowane obiekty w S³owinie to koœció³ parafialny pod wezwaniem Podwy szenia Krzy a Na sesji Rady Miejskiej 6 lutego br. radni uchwalili plan rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych na lata Miasto zajmuje powierzchniê ponad 20 km kwadratowych. W ostatnich kilku latach w mieœcie wytyczono kilkanaœcie nowych ulic, a przy nich setki nowych dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugow¹. W œlad za tym zachodzi koniecznoœæ budowy nowych i modernizacji starych sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych. Dlatego te Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej opracowa³o plan na najbli sze trzy lata, w którym ujê³o wszystkie najwa niejsze potrzeby w zakresie kanalizacji sanitarnej i budowy lub modernizacji sieci wodoci¹gowych. Uchwalenie takiego planu stanowi podstawê do rozpoczêcia starañ o œrodki pomocowe z funduszy unijnych. Nowe sieci wodoci¹gowe bêd¹ budowane w nastêpuj¹cych ulicach: Popie³uszki, Wyszyñskiego, Pó³nocnej, Wiejskiej i w czêœci ul. O. D. Tynieckiego. Równoczeœnie wymieniona zostanie sieæ wodoci¹gowa na ulicach: Sosnowej, Parkowej, D¹browskiego, Œwiêtego, cha³upa bauerska z 1825 roku oraz zagroda ch³opska z 1 po³owy XIX wieku. Tablice przygotowane zosta³y przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie (Maria i Waldemar Witek), które od piêciu lat prowadzi prace badawcze na terenie gminy. Starostwo Powiatowe w S³awnie przy wspó³pracy z BDZ w Szczecinie planuje oznakowaæ wszystkie obiekty zabytkowe w powiecie. Dzia³ania te bêd¹ jednym z elementów propagowania ochrony dziedzictwa kulturowego regionu oraz podnios¹ spo³eczne poczucie wartoœci kulturowych Ziemi S³awieñskiej. Zachêc¹ równie do intensywniejszego zapoznania siê z histori¹ powiatu i jego atrakcjami. Foto i tekst: Margareta Sadowska Bêd¹ nowe wodoci¹gi Mickiewicza, Wilków Morskich, Rynkowej i S³owackiego. Ogó³em przewiduje siê wybudowanie 3,5 km nowych sieci wodoci¹gowych i wymianê 1,5 km starej sieci na now¹. Ponadto zostanie zmodernizowana hala od elaziaczy w budynku stacji pomp, zakupione zostan¹ agregaty pompowe do studni g³êbinowych, pompy oraz przebudowane zostan¹ komory z zasuwami w magistrali wodoci¹gowej. Zakupiona zostanie tak e aparatura do wykrywania i lokalizacji wycieków z wodoci¹gów oraz samochód dla ekipy remontowej. Dokument przewiduje równie wymianê dotychczasowego ogrzewania w halach stacji wodoci¹gów z elektrycznego na ogrzewanie za pomoc¹ energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych Nowa kanalizacja sanitarna zostanie wybudowana wzd³u ulic: D¹browskiego, Zacisze, Kana³owa, Osadnicza, Popie³uszki, Wyszyñskiego, Andersa oraz na odcinku od ul. Dulewicza do Traugutta i w czêœci ul. Wojska Polskiego. ¹cznie przewiduje siê wybudowanie oko³o 2,5 km nowej kanalizacji sanitarnej. Szacuje siê, e w okresie trzech lat na te cele zostanie wydane oko³o 3,3 miliona z³. LW obserwator nr 6;27.p , 11:12

3 Obserwator Lokalny. 08 luty 2007r. Powiat S³awno Rada Izby Rolnicze wybrana Przy bardzo niskiej frekwencji odby³y siê wybory do Rady Powiatu S³awno Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. IR czyli samorz¹d rolniczy ma tradycjê siêgaj¹c¹ okresu przedwojennego. Reaktywowany w latach 90. minionego wieku, skupia w swoich szeregach wszystkich tych, którzy p³ac¹ podatek rolny (tak e dzia³kowiczów). W mieœcie S³awnie uprawnionych do g³osowania by³o 103 osoby. Do urn posz³o tylko 19 osób. Jeszcze gorzej by³o w gminie S³awno, gdzie by³a najni sza frekwencja w ca³ym regionie. Tu do godziny g³osowa³o tylko 29 osób na ponad 2000 uprawnionych do g³osowania. Bardzo dobrze wybory wypad³y w gminie Postomino, gdzie przy relatywnie du ej frekwencji w wyborczym lokalu, widaæ by³o plakaty i materia³y propagandowe dotycz¹ce wyborów. Rolnicy z gminy S³awno, z którymi rozmawialiœmy, twierdz¹, e nic nie wiedzieli o wyborach ani o tym, e do 16 stycznia mo na by³o zg³aszaæ kandydatów do Izby. - Nie mamy pieniêdzy na propagandê, ponadto to nie moja sprawa aby prowadziæ kampanie informuj¹c¹ o wyborach - twierdzi Ryszard Koz³owski z Janiewic, by³y szef Rady Powiatu S³awno ZIR. Poni ej sk³ad wybranej w niedzielnych wyborach Rady Powiatu S³awno Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej: Gmina : 1. Roman B³aszczyk - Krupy 2. Mieczys³aw J¹czek - Siñczyca Miasto : 1. Leszek Dydyna Gmina Malechowo Jednym z ostatnich g³osuj¹cych w lokalu umiejscowionych w Urzêdzie Gminy w S³awnie by³ Stefan oœ z Boleszewa Gmina Malechowo: 1. Jan Idec - Malechowo 2. Mieczys³aw Rybicki - Malechowo Gmina Postomino: 1. Stanis³aw Chabowski - Górsko 2. Kazimierz Ordon - Marszewo Gmina S³awno: 1. Ryszard Koz³owski - Janiewice 2. Mariusz Kucharski - Gwiazdowo Miasto S³awno: 1. W³adys³awa Kaczmarek Nastêpnym krokiem w procedurze powo³ywania Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej bêdzie walne zgromadzenie Rady Powiatu S³awno i wybór jej prezesa oraz delegatów na walne zgromaczenie ZIR egocino chce siê usamodzielniæ W poniedzia³ek odby³y siê dwa ostatnie zebrania wyborcze na So³tysów i do Rad So³eckich w gminie Malechowo w kadencji lat ¹cznie odby³o siê 25 spotkañ, którym przewodniczy³ Wójt Gminy Malechowo Jan Szlufik. Poni ej uzupe³niamy podany tydzieñ temu aktualny wykaz so³tysów poszczególnych So³ectw. Nie wykluczone, e po najbli szej sesji Rady Gminy Malechowo odbêd¹ siê dodatkowe wybory na So³tysa i do Rady So³eckiej miejscowoœci egocino, której to mieszkañcy z³o yli wniosek o oddzielenie od So³ectwa Œwiêcianowo. 1. Karwice - Antonii Krawczuk, 2. Bartolino - Tadeusz Perek, 3. Sulechówko - El bieta WoŸna, 4. Gorzyca - Helena Sadowska, 5. Przystawy - Józef Ko³odziej, 6. Niemica - Edward Struzik, 7. Kusice - Urszula Krzak. Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia koledze Andrzejowi Bartkiewiczowi z powodu œmierci syna sk³adaj¹ Dyrekcja, Kole anki i Koledzy ze S³awieñskiego Domu Kultury Wydarzenia Rolniku odzyskaj VAT Ka dy rolnik, który chce odzyskaæ czêœæ pieniêdzy wydawanych na olej napêdowy u ywany do produkcji rolnej powinien zbieraæ faktury VAT W terminie od 1 marca 2007 r. do 31 marca 2007 r. nale y z³o yæ odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zale noœci od po³o enia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowi¹cymi dowodów zakupu oleju napêdowego w okresie od 1 wrzeœnia 2006 r. do 28 lutego 2007 r., W terminie od 1 wrzeœnia 2007 r. do 30 wrzeœnia 2007 r. nale y z³o yæ odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza S³awno Kandydaci znani Trzech kandydatów wystartowa³o w konkursie na dyrektora Szko³y Podstawowej nr 3 w S³awnie. S¹ to: Jolanta Tilak, obecnie zastêpca dyrektora SP nr 3, Iwona Najda, nauczycielka ze S³awska, by³a kandydat na wójta gminy S³awno oraz Miros³awa Turczyn, mieszkaj¹ca w Ostrowcu, S³awno Razem przyci¹gn¹ fundusze Bardzo du emu wzmocnieniu uleg³ Wydzia³ Promocji Urzêdu Miasta S³awno. Od pocz¹tku miesi¹ca jego pracownikiem zosta³ Maciej Bobek, by³y przewodnicz¹cy Rady Miasta poprzedniej kadencji. Wydzia³ kierowany przez Marka Gila zajmuje siê miêdzy innymi pozyskiwaniem funduszy spoza Warszkowo Straszy³ wybuchem Nieznany dotychczas sprawca próbowa³ zaszanta owaæ mieszkankê Warszkowa. W miniony poniedzia³ek kobieta odebra³a telefon, e je eki w ci¹gu trzech godzin nie po³o y pod wycieraczk¹ 20 tys. Laski Chcia³ zabiæ s¹siada Znów alkohol sta³ siê przyczyn¹ tragedii. W Laskach dwaj s¹siedzi najpierw spo ywali wino a nastêpnie jeden zaatakowa³ drugiego ogrodow¹ haczk¹. Ciosy by³y na tyle silne, e haczka wbi³a siê w g³owê poszkodowanego. W momencie zamykania tego numeru gazety stan jego oceniany by³ jako krytyczny. Napastnik zosta³ zatrzymany przez policjê. - Jeszcze mam przed oczyma ten straszny widok, gdy na podwórko wpadli sanitariusze w czerwonych kombinezonach - mówi s¹siadka z której okien widaæ miejsce gdzie dosz³o do nauczycielka historii w Szkole Podstawowej w Malechowie. Wbrew kr¹ ¹cym po S³awnie plotkom wœród kandydatów nie ma obecnej wice burmistrz S³awna - Jolanty Hejne. Dotychczasowy dyrektor SP nr 3 - W³adys³aw Murii odchodzi z tego stanowiska po ponad 25 latach pracy. 3 lub prezydenta miasta, w zale noœci od po³o enia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowi¹cym dowód zakupu oleju napêdowego w okresie od 1 marca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r. w ramach kwoty zwrotu podatku okreœlonej na 2007 r. Pieni¹dze wyp³acane bêd¹ w terminach: 2-31 maja 2007 r. w przypadku pierwszego wniosku 2-30 listopada 2007 r. w przypadku drugiego wniosku gotówk¹ w kasie urzêdu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. bud etu miasta. Od d³u szego czasu jest krytykowany za brak odpowiedniej skutecznoœci w ich zdobywaniu. Obecnie wzmocniony przez kolejnego fachowca, na pewno bêdzie skuteczniej zabiega³ o œrodki i przyczyni siê do jeszcze wiêkszego rozwoju S³awna. z³otych to jej dom zostanie wysadzony w powietrze. Zawiadomiona policja przeszuka³a otoczenie domu ale nic nie znalaz³a W tym miejscu dosz³o do próby zabójstwa tragedii. - Nie mogê tego zrozumieæ, przecie kilkanaœcie minut wczeœniej widzia³am jak obaj krêcili siê ko³o szopy. Napastnikowi mo e groziæ nawet do ywocie. obserwator nr 6;27.p , 11:12

4 4 Wydarzenia Obserwator Lokalny, 08 luty 2007r. Mocno nastraszyli radnych?. W czasie posiedzenia komisji do radnych koalicji nie dociera³y adne argumenty. Dopiero podczas sesji doszli do wniosku, e sprawa likwidacji przedszkoli zosta³a le przygotowana Najpierw emocje i nerwy na komisji Rady Miasta a potem jeszcze wiêksze na sesji. Radni Miejscy próbowali przeforsowaæ pomys³ burmistrza Miros³awa Bugajskiego i zlikwidowaæ trzy przedszkola miejskie. Na posiedzenie komisji przysz³a spora grupa mieszkañców miasta. Na tyle du a, e posiedzenie odby³o siê na g³ównej sali ratusza. Od pocz¹tku by³o gor¹co. Mieszkañcy miasta próbowali wymóc na radnych aby zaniechali pomys³u likwidacji przedszkoli. Nie dociera³y adne argumenty. - Nie uszczêœliwiajcie nas na si³ê - pada³y argumenty mieszkañców miasta. - Nikt z nami nie konsultowa³ tego szkodliwego dla nas wszystkich pomys³u. Przecie dobro dziecka jest najwa niejsze ale do was to nie dociera. S³owa te kierowane by³y do grupy radnych popieraj¹cych burmistrza Bugajskiego, który pomimo, ze jest goœciem na sesji usadowi³ siê pomiêdzy radnymi i próbowa³ nimi dyrygowaæ. Wywo³a³o to s³uszne oburzenie sali. Jakby bez echa przesz³a informacja jednego z miejskich urzêdników, który wyjaœnia³, e projekty uchwa³ s¹ w sprawie zamiaru likwidacji, dopiero po ich przeg³osowaniu nastêpuje konsultacja z rodzicami i dopiero w przypadku opinii pozytywnej mo na wyst¹piæ do kuratorium z wnioskiem o likwidacjê placówki. Opinia negatywna wyra ona przez rodziców zamyka drogê do likwidacji przedszkoli. Drogê tê mo e PFRON informuje: Uchwa³¹ Nr 2/2007 z dnia 23 stycznia 2007r. Rada Nadzorcza PFRON wprowadzi³a nowy tekst jednolity "Programu Wyrównywania Ró nic Miêdzy Regionami." W 2007 r. zawiesza siê realizacjê programu w nastêpuj¹cych obszarach:, 1) obszar B - pomoc na likwidacjê barier w zak³adach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umo liwienia osobom niepe³nosprawnym poruszania siê i komunikowania, 2) obszar D - pomoc na likwidacjê barier transportowych ( obejmuj¹cy zakup pojazdów), te zamkn¹æ brak zgody ze strony kuratorium. - W ca³ym kraju jest tylko kilkaset przedszkoli prywatnych - próbowa³a przekonaæ radnych koalicji Bo ena Konfederak. - Na kilka tysiêcy istniej¹cych jest to tylko nie ca³e 10 procent. Ponad to poziom nauczania i opieki w takich placówkach jest du o ni szy. - Na prywatyzacji przedszkoli miasto zaoszczêdzi oko³o 450 tys. z³ - kontrargumentowa³a koalicja. Zdenerwowa³o to przys³uchuj¹cych siê mieszkañców S³awna: - Przecie samych umorzeñ podatków by³o na kwotê ponad 600 tys. z³otych. Niech burmistrz odda czêœæ swojej pensji - pada³y g³osy z sali. Po d³u szej przepychance s³ownej radni postanowili zmieniæ projekt uchwa³y dotycz¹cej jednego z przedszkoli. Mia³o byæ ono pozostawione jako placówka niepubliczna. Za likwidacj¹ przedstawieniem na sesji Rady Miasta projektu likwidacji przedszkoli ostatecznie g³osowali: Marek Duder, Jaros³aw Stark, Waldemar Gertner, Wanda Jakubowska, Marek Kaliszan, Miko³aj Musyt, Stanis³aw Szkudlarek, Krystyna Têgosik oraz Stanis³aw Zaborowski. Przeciwni tej decyzji byli: Maria Poprawska, Bo ena Konfederak, Miros³aw Grzegorczyk i Edyta Szczygielska. Podczas g³osowania i zaraz po nim Podmioty z powiatu s³awieñskiego mog¹ ubiegaæ siê w 2007r. o dofinansowanie projektów w nastêpuj¹cych obszarach: 1) obszar A - na wyposa enie obiektów s³u ¹cych rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w sprzêt rehabilitacyjny ( realizator programu - samorz¹d województwa), 2) obszar C - dla pracodawców, w tym podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, z chronionego i otwartego rynku pracy, na wyposa enie nowych miejsc pracy dla osób niepe³nosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i mo liwoœci. Wnioski mo na sk³adaæ do T³um zdesperowanych mieszkañców S³awna uzyska³ to co chcia³. sprawa likwidacji przedszkoli zosta³a zdjêta z porz¹dku obrad Mieszkañcy miasta zmusili burmistrza do przyjœæia na salê. Obieca³, e w czwartek spotka siê z mieszkañcami. To lekcewa enie nas orzekli obecni. dosz³o do kolejnej eskalacji emocji: - Patrzcie, oni g³osuj¹ jak maszyna do g³osowania - ostre s³owa z sali nie robi³y adnego wra enia na radnych. Z³oœæ mieszkañców miasta obróci³a siê przeciwko obecnemu na sali Miros³awowi Bugajskiemu: - Pamiêtajcie, on st¹d wyjedzie do Koszalina a wy tu zostaniecie a ludzie bêd¹ wam pluli w twarz - krzycza³ Zbigniew Szwec, mieszkaniec S³awna. Nie zrobi³o to jednak na radnych wiêkszego wra enia. Ca³kiem inna sytuacja mia³a miejsce na Malechowo Dochody radnych dok. ze str. 5 Jan Ró ycki: w³aœciciel prywatnej dza³alnoœci, rencista, posiad mieszkanie o pow. 58,77 m2, o wart 140 tyœ. z³. gospodarstwo rolne o pow. 1,28 ha o wart. 280 tyœ. z tego tytu³u uzyska³ przychód 603, ,51, z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci uzyska³ dochód 5,519,76 z³. wspó³w³aœciciel samochodu VW Transporter. dochody: od 01 do r. renta 11,608 z³, dieta radnego 3,220 z³ dzia³alnoœæ gosp ,97 z³. wczorajszej sesji. Ju by³o wiadomo, e burmistrzowi s¹d pierwszej instancji uchyli³ mandat i wybory maj¹ byæ powtórzone. Nie zjawi³ siê wiêc na sesji a radni koalicji postanowili zdj¹æ sprawê przedszkoli z porz¹dku obrad. Nie chcieli przy tym podj¹æ dyskusji na ten temat. - Tchórze - krzycza³a wyj¹tkowo pe³na w tym dniu sala. Ponadto radni odwo³ali Bo enê Kallaur ze stanowiska Przewodnicz¹cej Rady Miasta (sta³o siê to na jej proœbê) oraz przeg³osowali regulamin wynagradzania nauczycieli. Józef Henryk Szymocha: konserwator, monter sieci wod. -kan., zgromadzone œrodki pieniê ne 25 tyœ., dom o pow. 250 m2, o wart. 300 tyœ., dzia³ka gruntowa o pow. 833 m2, prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹- pole namiotowe z tego tytu³u uzyska³ przychód 2490 z³. posiada samochód Nisan Almera 1997r. dochdy: umowa o pracê z³, dzia³alnoœæ 8450 z³., diety radnego 2860z³. obserwator nr 6;27.p , 11:12

5 Aktualnoœci Obserwator Lokalny, 08 luty 2007r. Aktualnoœci Berlin. Gmina Postomino na "Grüne Woche" Pokazali walory 5 Stoisko targowe gminy Postomino W Berlinie odby³y siê Miêdzynarodowe Targi "Grüne Woche" które s¹ najwiêkszymi targami rolniczo- ywieniowymi oraz ofert agroturystycznych, otwieranymi przez Angrlê Merkel, kanclerza Niemiec i Jose Manuela Barroso -szefa Komisji Europejskiej. Podczas targów swoje c stoisko mia³a tak e gmina Postomino, która wystawia³a siê wraz z partnerem z Berlina - stowarzyszeniem zajmuj¹cym siê problematyk¹ naturalnego œrodowiska-czystego ekologicznie, zdrowej ywnoœci, -- Naturschutzstation Gmina Brzeziñska Irena: emerytka, emerytura w wys. 769 z³., posiada dom o pow. 52,80m2 o wartoœci 35 tyœ. z³, dzia³kê roln¹ o pow. 1254m2 o wartoœci 2 tyœ. z³, dieta radnej w wys. 110 z³ jedno posiedzenie rady. Emilia Gafka- Skawiñska: rencistka, renta w wys z³, posiada mieszkanie o pow. 82,2 m2 o wartoœci 50 tyœ. z³, dzia³ka o pow h, o wrt. 10 tyœ. z³, dieta rdnej w wys z³., prace zlecone- 82 z³, praca so³tysa 116,20 z³., rycza³t so³tysa z³ (2970 netto) Krzysztof Tomasz Gliszczyñski: zatrudniony w Zak³adzie Budowlano- Remontowym Zbigniew Kowalski jako prcownik fizyczny, zasi³ek dla bezrobotnych od r do r 470 z³. miesiêcznie, pensja od r do r 663z³ miesiêcznie, diety 110 z³. (dwie). Kazimierz Ko³tun- zgromadzone œrodki pieniê ne- 30 tyœ. z³, posiada: dom o pow. 88 m2 o wart z³, gospodarstwo rolne o pow ha o wart. 225,542 z³, dochód ze sprzeda y ziemi z³, chlewnia- stdo³a o pow. 376 m2 o wart z³, renta od r. do r 5566z³ netto, umowa zlecenie od r do z³ netto, dieta radnego 220 z³. Szymon Jaros³aw Krawczuk: zatrudniony w Miejskim Zarz¹dzie Budynkó Komunalnych w Dar³owie na stanowisku inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych, inspektor ds. zamówieñ publicznych. posiada lokatê Malchow e.v. Postomino prezentowa³o przede wszystkim swoje czyste ekologicznie tereny rekreacyjne przeznaczone dla wypoczynku i turystów. St¹d bardzo wielu zwiedzaj¹cych zainteresowa³o siê ofert¹ agroturystyczn¹ naszych miejscowoœci: Naæmierz, ¹cko, Rusinowo, Jezierzany. W jednym dniu targów stoisko z Postomina mia³o swój dzieñ. Na g³ównej scenie wyst¹pi³a kapela ludowa "Pieñkowianie". Wykonane utworu wzbudzi³y aplauz wœród licznie zgromadzonej publicznoœci - ale na tym Zagl¹damy do oœwiadczeñ radnych terminow¹- 15 tyœ. z³, wynagrodzenie z tytu³u pract 19588,98 brutto, diety radnego 330 z³. Jan Miko³ajczyk: zatrudniony w MPGK w Dar³owie na stanowisku kierownik transportu, zgromadzone œrodki pieniê ne 1800z³, posiada dom o pow. 180m2 o wart. 200 tyœ, gospodarstwo rolne o pow. 8,6 ha (z tego 3,84 ha dzier awi) o wart. 150 tyœ. z³ z tego tyt. osi¹gn¹³ dochód 11723,30z³, dochód z MPGK 44497,30z³. z funkcji radnego 440 z³. posiada samochód Vw Passat 2003 r. o wart. 48 tyœ z³., Renault Megane 1998 o wart tyœ z³. Marian Ryszard Szczepaniak: rolnik, zgromadzone œrodki pieniê ne 4533,09 z³, posiada dom o pow. 288m2, o wart. 200 tyœ., gospodarstwo rolne o pow. 17,8050 ha (z tego 5,245 ha to dzier awa prwna, 11 ha dzier awa ustna) o war. 50 tyœ z³, z tego tyt. uzyska³ dochód 27,107 z³, budynek gosp. (chlewnia) szopa na drewno 96m2 o war. 25 tyœ z³, dieta radnego 330z³, dochód ma³ onki z³. zwrot podatku 1.030,70 z³ posiada samochód mercedes r. wart. 13 tyœ. z³., ci¹gnik C r. wart. 10 tyœ..kredyty zaci¹gniête przez onê na kwotê ok. 32 tyœ. Antoni Szynkowski: zgromadzone œrodki pieniê ne 12 tyœ. z³, posiada dom o pow. 200 m2 o wart. 150 tyœ. z³., gospodarstwo rolne o pow 22,18 ha (z tego 11, 21 ha dzier awi) o wart. 150 tyœ. z tego tytu³u uzyska³ dochód 12 tyœ., dzia³ka budowlana 270 m2 w Dar³owie o Kapela ludowa "Pieñkowianie" wyst¹pi³a podczas targów na g³ównej scenie. nie by³ koniec wystêpów naszej kapeli. Galkiem na czele. Miêdzynarodowe Dalsza czêœæ by³a kontynuowana na Targi "Grüne Woche" s¹ jednymi z naszym stoisku - gdzie podczas najwiêkszych w œwiecie: ponad 1600 prezentacji zespo³u licznie gromadzili siê wystawców, odwiedzaj¹cych zwiedzaj¹cy. W tym dniu odwiedzi³a targi, ponad 250 konferencji, targi stoisko liczna delegacja z Gminy zobaczy³o oko³o 100 niemieckich i Postomino z wójtem Zbigniewem zagranicznych czo³owych polityków. wart. 12 tyœ. z³, 35 szt. akcji PKO BP na kwotê ok 900 z³, z funkcji radnego 4970 z³.. Jan Zbigniew Fraszko: zatrudniony w RZRR- Gdynia, posiada dom o pow. 165 m2 o wart. 150 tyœ z³., dochód z tyt. umowy o pracê brutto 23110,19 z³, z tyt. funkcji rdnego z³. Miros³aw Ga³uszkiewicz: rolnik, dom o pow. 200m2 o wart. 120 tyœ z³. (w³asnoœæ ony), gospodarstwo rolne o pow 18 ha w³asnoœæ, 11,58 ha dzier awa z tego tytu³u uzuska³ przychód 30 tyœ. z³., dieta so³tysa 2970 z³., prowizja 2437 z³., dieta radnego 220 z³., posiada samochód Skoda Fabia 2002r. o wart. 20 tyœ., kombajn Bizon tyœ. Mieczys³aw J¹czek: rolnik, wspó³w³aœciciel domu o pow 160 m2, o wart. 100 tyœ., wspó³w³aœciciel gosp. rolnego o pow ha o wart. 190 tyœ. z³ z tego tytu³u uzyska³ przychód 24 tyœ, dieta so³tysa 300 z³ miesiêcznie prowizja 500 z³ rocznie, posiada samochód Skoda Felicja 2000r. 15 tyœ.z³., Opel 1989 wart. 1tyœ. Wspó³w³aœciciel Opla Astry 1995r. o wart. 7 tyœ. z³. sprzêt rolniczy (ci¹gnik, kombajn) ok 20 tyœ. z³ W³adys³aw Krakowiak: rolnik, posiada mieszkanie o pow. 90,30 m2 o wart. 40 tyœ. z³, gospodarstwo rolne o pow. 36,01 ha (z tego 21,81 dzier awi) o wart. 300 tyœ. z³ z tego tytu³u uzyska³ dochód 6 tyœ. z³., rycza³t za funkcjê przewodnicz¹cego rady gminy 13269,50 z³. od stycznia do paÿdziernika 2006r.).prowadzenie dru yny pi³karskiej 1 tyœ. Jan Ma³ecki: zatrudniony w P.P.H.U. "Farmer" Sp.z o.o. jako zastêpca dyrektora, zgromadzone œrodki pieniê ne 33 tyœ. z³, posiada mieszkanie o pow. 155 m2, o wart. 39,800 z³, nieruchomoœæ zabudowan¹ 1,0301 ha o wart. 71tyœ. z³., samochód osobowy Skoda Fabia 2002r., udzia³ w spó³ce P.P.H.U. "Farmer" Sp. z o.o., prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ "Wnajem pokoi" z tego tyt. osi¹gn¹³ przychód 9,713 z³, dochód z zatrudnienia 60 tyœ. z³, diety radnego 2,530 z³ po yczka hipoteczna , 55z³ dokoñczenie na str. 4 Profesjonalne uk³adanie pod³óg, parkietu - bezpy³owe cyklinowanie sprzêtem wysokiej jakoœci, szafy wnêkowe. Konkurencyjne ceny tel Dzia³amy na ca³ym Pomorzu. ZAK AD POGRZEBOWY D BEK D BEK Polecamy godne warunki ostatniej pos³ugi Za³atwiamy wszystkie sprawy pogrzebowe zgodnie z Pañstwa yczeniem. Œwiadczymy profesjonaln¹ pomoc w trudnych chwilach a³oby S³u ymy Pañstwu przez ca³¹ dobê Obs³ugujemy ca³y powiat Najni sze ceny S³awno Tel. (059) ul. Konopnickiej obserwator nr 6;27.p , 11:13

6 6 Brzeœcie Œwietlica yciem têtni¹ca Feryjne ostatki. Jak spêdziæ ferie Bezpieczna Przystañ Do 10 lutego potrwaj¹ jeszcze zimowe pó³kolonie w Miejskiej Œwietlicy Œrodowiskowej "Bezpieczna Przystañ" przy ul. Wenedów w Dar³owie. Dzieci mog¹ tam przebywaæ przez szeœæ dni w tygodniu w godz. od 9 do14. Pod fachow¹ opiek¹ trzech wychowawczyñ: Janiny Czapliñskiej, Sylwi Glinki i Marioli Ozdoby dzieci maj¹ okazjê ogl¹daæ filmy na DVD, braæ udzia³ w grach i zabawach w pomieszczeniach i na powietrzu. Trzydzieœcioro "pó³kolonistów" bierze udzia³ w wycieczkach, korzysta trzy razy w tygodniu z k¹pieli w basenie, raz w tygodniu z lodowiska w Koszalinie lub odpoczywa aktywnie. Dzieci korzystaj¹ tak e z miejskich atrakcji przygotowanych na ferie jak np. teatrzyki dla dzieci, filmy, turnieje sportowe. W Obserwator Lokalny, 08 luty 2007r. trakcie pó³kolonii dzieci otrzymuj¹ drugie œniadanie. W œrodê w œwietlicy Spó³dzielni Mieszkaniowej, dla 160 dzieci zosta³ zorganizowany karnawa³owy bal przebierañców. Z tej okazji z bud etu miasta przygotowano paczki dla uczestników balu. Pó³kolonie s¹ finansowane z funduszu profilaktyki antyalkoholowej. Bal dla dzieci organizuj¹ wolontariuszki ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Na dzisiaj" oraz Spó³dzielnia Mieszkaniowa "Ba³tyk". Œwietlica Œrodowiskowa "Bezpieczna Przystañ" czynna jest równie poza feriami lecz w godzinach od 12 do 18. Wówczas wychowawczynie pomagaj¹ dzieciom tak e w odrabianiu lekcji. LW Wszyscy z zainteresowaniem wys³uchali bajki o elaznym cz³owieku autorstwa braci Grimm Spotkania z ciekawymi ludÿmi, karaoke, czytanie bajek, wycieczka do Szko³y Policji w S³upsku oraz szereg innych atrakcji, które trudno wymieniæ oferuj¹ dzieciom z Brzeœcia organizatorzy ferii w tamtejszej œwietlicy wiejskiej. Bardzo dobrze zorganizowane zajêcia daj¹ gwarancjê rodzicom, e ich pociechy s¹ pod dobr¹ opiek¹ W trosce o bezpieczne ferie Dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa podczas spêdzania wolnego czasu jest sta³ym elementem w Szkole Podstawowym Nr 3 w Dar³owie, ). jako jedno z zadañ programu profilaktycznego szko³y. Aby forma by³a atrakcyjna i obrazowa uczniowie klasy III B i III D przygotowali pod kierunkiem swoich wychowawczyñ Anny Bukowskiej i Beaty Wojtkowskiej apel, który obejrza³y wszystkie klasy m³odsze. Trzecioklasiœci w ciekawej formie - zadbano o scenografiê, stroje i rekwizyty - przypomnieli kole ankom i kolegom jakie zabawy i zajêcia s¹ preferowane, a od jakich nale y trzymaæ siê z daleka. Potwierdzeniem s³usznoœci prezentowanych scenek by³o spotkanie z profesjonalistami zaproszonymi przez organizatorki przedsiêwziêcia. Kilka zdañ przekazali znani uczniom z wczeœniejszych spotkañ policjant i stra ak. Tym razem uzupe³nieniem przekazywanych zasad by³a prezentacja multimedialna akcentuj¹ca najistotniejsze informacje. Uczniowie z uwag¹ obejrzeli apel, wys³uchali panów Agnieszka Arszy³o, Karolina Mrowicka i Anita Siudy podczas próby karaoke w mundurach, rozmawiali z nimi o bezpiecznych i niebezpiecznych zachowaniach, a na koniec rozwi¹zali test sprawdzaj¹cy wiedzê na ten temat. Teoriê maj¹ w jednym palcu. Mamy nadziejê, e podczas ferii zastosuj¹ j¹ w praktyce. Z kolei uczniowie klas starszych obejrzeli apel, w którym m³odzie z klasy VI E zaprezentowa³a konkretne sposoby zachowañ wobec przemocy i agresji. W³aœciwa reakcja na agresjê, z któr¹ mamy do czynienia na co dzieñ, czêsto w pozornie b³ahych sytuacjach, stanowi wa ne zadanie SP 3, równie zawarte w jej programie profilaktycznym. Dlatego nauczycielki szkolnej œwietlicy i jednoczeœnie opiekunki szkolnego samorz¹du Anna Lichañska i Teresa Miksza przygotowa³y przedsiêwziêcie maj¹ce to zadanie realizowaæ. Apel "Agresji nie. yjemy bezpiecznie" by³ finalnym etapem dzia³añ profilaktycznych przygotowanych przez szkolny samorz¹d. Wczeœniej uczniowie klas IV- VI wypracowali regulaminy zachowaæ obowi¹zuj¹ce w ich klasach, nastêpnie reprezentanci tych klas zaproponowali na jednym ze spotkañ samorz¹du, aby wykorzystuj¹c treœæ regulaminów przygotowaæ apel. Poniewa na m³odzie w wieku szkolnym najbardziej oddzia³uj¹ rówieœnicy, oni to zaprezentowali siê w ma³ej formie teatralnej wzbogaconej prezentacj¹ multimedialn¹. Dope³nieniem wra eñ artystycznych by³o spotkanie z policjantem na temat agresji, przemocy i bezpiecznych ferii. Tekst i foto:dorota Krajczyñska-Gruba W karnawale w Trójce bale. M³odzie ze Szko³y Podstawowej Nr 3 w Dar³owie bawi³a siê na kolorowych balach karnawa³owych. Najpierw uczniowie klas m³odszych przebrani w przemyœlne i urozmaicone stroje tañczyli wraz ze swoimi wychowawcami do taktów muzyki zaprzyjaÿnionego zespo³u Artura Joñczyka. Wchodzenie w rolê wybranej postaci, do której strój tak skrzêtnie przygotowali rodzice jest dla dzieci niezwyk³¹ frajd¹. Choæ przez kilka chwil mo na byæ kimœ innym i na swój sposób wyj¹tkowym. Królewny, Czerwone Kapturki, Hinduski, Zorro, Kowboje, Indianie stworzyli istny festiwal kultury egzotyczno-bajkowej. Uczniowie klas starszych te mogli siê przebraæ na swoj¹ dyskotekê, ale zrobili to nieliczni. Jase³ka u Poraziñskiej Juz od wielu lat dzieci z Przedszkola Nr 2 im. Janiny Poraziñskiej w Dar³owie przygotowuj¹ w okresie Œwi¹t Bo ego Narodzenia Jase³ka. Sk³adaj¹ siê na nie kolêdy i pastora³ki oraz inscenizacja narodzin Jezusa. na pocz¹tku ma³ych aktorów mogli podziwiaæ tylko ich rodzice. Z czasem kr¹g widowni poszerza³ siê.w tym roku Zabawa by³a jednak przednia, m³odzie roztañczona i weso³a, a przebierañcy wziêli udzia³ w konkursie na najciekawszy strój. Pierwsze miejsce zaj¹³ Konrad Madejczyk przebrany za piêkn¹ blondynkê. I tym to mi³ym akcentem zakoñczony zosta³ I semestr nauki, m³odzie ma teraz ferie i wypoczywa. Tekst i foto: Dorota Krajczyñska-Gruba odbiorcami Jase³ek byli oprócz rodziców : parafianie koœcio³a Œw. Gertrudy, emeryci i renciœci Klubu Seniora Nadzieja Z³otego Wieku, emerytowani pracownicy przedszkola, a tak e po raz pierwszy babcie i dizadkowie. Ci ostatni ogl¹dali swoich wnuków podczas obchodów w przedszkolu Dnia Babci i Dziadka. dokoñczenie na str. 7 obserwator nr 6;27.p , 11:13

7 Obserwator Lokalny, 08 luty 2007r. Rozrywka 7.Kozioro ec ( ) Ostatnio mia³eœ sporo na g³owie, ale to nie jest powód, aby z³oœciæ siê na wszystkich w ko³o. Nie marnuj czasu na zbêdne k³ótnie z bliskimi. Najlepiej zajmij siê czymœ kreatywnym. Pod koniec tygodnia odnajdziesz spokój wewnêtrzny co pozwoli Ci na dzia³ania w przysz³oœci. Rada: Uœmiechnij siê. Wodnik ( ) Pierwsze co powinieneœ zrobiæ to zmieniæ swoje nastawienie do Œwiata i ludzi. Przestañ na wszystkich patrzeæ z góry. Ten tydzieñ bêdzie dla Ciebie z pozoru zwyczajny. Na pocz¹tku tygodnia pobiegaj trochê, natomiast w œrodê spróbuj dotrzymaæ danego s³owa. Rada: Wiêcej wytrwa³oœci. Ryby ( ) Czy ostatnio za czêsto nie bujasz w ob³okach? Zacznij w koñcu dzia³aæ. Przecie samym myœleniem nic nie zdzia³asz. Na pocz¹tku tygodnia odwiedÿ rodzinê i spróbuj dotrzymaæ danego s³owa. W œrodê mo esz mieæ tzw. "Urwanie g³owy" od iloœci obowi¹zków. Natomiast pod koniec tygodnia mo esz dostaæ zaproszenie od kogoœ. Rada: Nie zwalniaj. Byk ( ) Nie chowaj siê w cieniu. Czasami warto jest postawiæ na swoim. Pamiêtaj te, eby ³atwo nie rezygnowaæ nawet jeœli "coœ" nie wydaje siê byæ w zasiêgu rêki. Pocz¹tkiem tygodnia poœwiêæ swoj¹ uwagê mi³oœci, przyjaÿni. Natomiast pod koniec tygodnia zorganizuj ma³e przyjêcie, lub zaproœ paru znajomych na pizze. Rada: Nie b¹dÿ egoist¹. BliŸniêta ( ) G³owa do góry. Nie martw siê tym czy podjêta przez Ciebie decyzja by³a s³uszna. Nied³ugo wszystko siê wyda, a Ty jak zwyk³o bywaæ wyjdziesz na tym ca³kiem nieÿle. Na pocz¹tku tygodnia nie stawiaj obowi¹zków "domowych" na pierwszym miejscu. Oprócz tego wybierz siê do biblioteki, lub ksiêgarni i poszukaj jakiejœ ciekawej ksi¹ ki. Rada: Inni te maj¹ racje! Pamiêtaj o tym. Rak ( ) Jesteœ osoba wytrwa³¹. Chocia ostatnio Ci siê tak mo e nie wydawaæ. Czeka Ciê pracowity tydzieñ, ale to wcale nie oznacza monotonnoœci. Pocz¹tek tygodnia poœwiêæ na czytaniu ksi¹ ek. Natomiast pamiêtaj, e pi¹tek to œwietny dzieñ na spotkanie ze znajomymi. Nie martw siê wszystko siê u³o y. Rada: Nie ufaj ka demu. Lew ( ) Czas na ma³y odpoczynek po d³u szym okresie wytê onej pracy. Choæ pogoda nie zachêca do wychodzenia na zewn¹trz, warto zrobiæ od czasu do czasu nied³ugi spacer. Przewietrzony umys³ lepiej rozumuje, co mo e pozytywnie prze³o yæ siê na wyniki Twoich przysz³ych dokonañ. Rada: Odpocznij nieco. Panna ( ) Stañ w koñcu trzeÿwo na ziemi! przestañ siê obijaæ i odk³adaæ wszystko na ostatni¹ chwilê. Takie postêpowanie na pewno nie prowadzi do dobrych rezultatów. Poza uwierz w siebie i rzuæ na³óg. We wtorek mo esz napotkaæ ma³e k³opoty, ale nie martw siê - powinieneœ wyjœæ z nich obronn¹ rêk¹. Rada: Nie martw siê. Waga ( ) Za bardzo zaniedbujesz swoich znajomych. Pamiêtaj, e nie jesteœ pêpkiem œwiata, co oznacza, e nie wszystko obraca siê wokó³ Ciebie. Poœwiêæ wiêcej czasu znajomym, poniewa mo esz straciæ zaufanie osób, na których bardzo Ci zale y. We wtorek spróbuj siê wykazaæ. Rada: Nie bój siê. Skorpion( ) Jesteœ za ma³o konsekwentny w swoich decyzjach, a to na pewno nie jest dobre w niektórych kwestiach. Zamiast czas spêdzaæ przed telewizorem, czy te czytaniem ksi¹ ek, spróbuj sobie go spêdziæ trochê inaczej. W Czwartek mo e do Ciebie zadzwoniæ ktoœ kogo dawno nie widzia³eœ. Rada: Nie z³oœæ siê je eli coœ Ci nie wyjdzie. Strzelec ( ) Nadchodz¹cy tydzieñ przyniesie odpowiedzi na wiele pytañ które nurtuj¹ ciê ostatnimi czasy. Pamiêtaj tylko, aby uwa nie obserwowaæ to, co siê dooko³a Ciebie dzieje. Poza tym b¹dÿ ostro ny w tym co robisz. Pamiêtaj, e myœlenie "Ja na pierwszym miejscu" nie jest m¹dre. Rada: Nie odmawiaj... Baran ( ) W ostatnim czasie pewna osoba wpad³a Ci w oko. Na co czekasz? Nie wahaj siê - zaproœ t¹ osobê na kawê lub herbatê. Mo e w³aœnie w niedalekiej przysz³oœci ta znajomoœæ przeistoczy siê w przyjaÿñ. Pod koniec tygodnia wychodÿ czêœciej na œwie e powietrze. Pamiêtaj, e jak od czasu do czasu oderwiesz siê od codziennych obowi¹zków to nic siê nie stanie. Rada: WeŸ siê za siebie. Uwaga dy ur senatora W dniu 12 lutego w S³awnie w biurze poselsko- senatorskim PiS przy ulicy Koœcielnej dy ur bêdzie pe³ni³ Senator RP Pawe³ Michalak. Wszyscy, którzy maj¹ problem i chc¹ nim zainteresowaæ senatora moga przybyc w wy ej okreœlone miejsce. Pocz¹tek dy uru - godz dokoñczenie ze str. 6 W Jase³kach bra³y udzia³ dzieci 5-6 letnie. Przygotowywa³y siê pod kierunkiem wychowawczyñ do wystêpów starannie, wk³adaj¹c w swoje role wiele serca i zaanga owania. Wystêpy dzieci daj¹ wiele radoœci ogl¹daj¹cym je doros³ym, a tak e im samym. Staj¹ siê o9kazj¹ do refleksji nad tym co ³¹czy wszystkie pokolenia oraz nad nieprzemijaj¹c¹ tajemnic¹ narodzin Zbawicieciela. Bo ena Ciechanowska obserwator nr 6;27.p , 11:13

8 8 Dzia³o siê Obserwator Lokalny, 08 luty 2007r. S³awno W Aksonie wyró nili najwytrwalszych Przemek Filipowski (na pierwszy planie) zosta³ wyró niony za du e postêpy w rehabilitacji W warsztatach terapii zajêciowej Akson w S³awnie odby³ siê bal niepe³nosprawnych, Tradycj¹ jest zapraszanie, osób które nie uczestnicz¹ w warsztatach. Jest to ju trzeci bal. Od pierwszego jest wrêczana indywidualna nagroda fundowana przez kierownika warsztatów dla osoby, która w minionym roku poczyni³a najwiêksze postêpy w rehabilitacji. Kwasowo Choinka dla ca³ej okolicy - Nagroda chocia skromna bardzo mobilizuje uczestników - mówi El bieta Bronowicka-Stawicka, fundator nagrody. - Tak bardzo ich mobilizuje, e w tym roku zmuszona jestem doceniæ te innych, którzy robi¹ wiêcej, nawet ponad swoje mo liwoœci. St¹d pomys³ na ufundowanie trzech wyró nieñ. Myœlê, e bêd¹ procentowa³y w nastêpnych latach a jednoczeœnie stan¹ siê elementem do docenienie dzieci przez rodziców. G³ówn¹ nagrodê otrzymuje Wioleta Rolnik za bardzo du y postêp w uspo³ecznianiu siê. Dziewczyna zrobi³a niesamowite postêpy Wyró nieni zostali: Przemek Filipowski za to, e potrafi byæ na tyle samodzielny i sam doje d a na warsztaty autobusem. Sulechowo Przy muzyce doskonale bawili siê wszyscy Karolinka Karenda³ za to, e walczy³a o siebie, o poprawê swojego stanu fizycznego, dziêki czemu po 21 latach bêdzie samodzielnie chodzi³a ukasz Byrzykowski za zaanga owanie i pracê w³o on¹ w opiekê nad dzieæmi niepe³nosprawnymi przebywaj¹cymi na pó³koloniach w Stowarzyszeniu. Nastêpny bal ju za rok Saletra i Ho³ota walczyli w œwietlicy rii Z jab³kiem zmaga siê Asia Matuszewska Agnieszka Szwed z Konradem, Marzena Wasylczuk, Kacper Wasylczuk, Laura Wasylczuk i babcia - Mariola Czerniak, Bogus³awa Zasada, radna z Kwasowa wraz z Rad¹ So³eck¹ zorganizowali zabawê choinkow¹ dla dzieci ze wsi. Przyby³o na ni¹ tak e wiele osób spoza Kwasowa. Pomys³owe zabawy i konkursy sprawi³y wiele radoœci dzieciom. Jednym z nich by³ emocjonuj¹cy konkurs, w którym uczestnicy musieli wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ zjedzenia jab³ka bez pomocy r¹k. Podczas imprezy przygrywa³a orkiestra Meritum, której muzyka najpierw towarzyszy³a dzieciom a potem doros³ym podczas tradycyjnej zabawy Najpierw wystêpy muzyczno-kabaretowe w wykonaniu dzieci z Œrodowiskowego Ogniska Wychowawczego w Sulechowie prowadzonego przez Marcjannê Bartosik. A w nich parodia walki bokserskiej Saletry i Ho³oty, w których role wcielili siê Tomasz Kêdziora i Mateusz Tkaczyk, a w role sêdziego Micha³ Cichy. Potem zabawa dla rodziców i dzieci przy gor¹cych, dyskotekowych rytmach aran owanych przez Joannê Gorzeñ i Wies³awa Wojcieszka przedstawicieli Lasek, s¹siedniego so³ectwa. Organizatorzy przygotowali równie s³odziutki poczêstunek i loteriê fantow¹, a co najwa niejsze zaprosili Œwiêtego Miko³aja, który wszystkie dzieci obdarowa³ prezentami. Zorganizowana przez Krystynê Nieradka, so³tysa Sulechowa i Radê So³eck¹ oraz Marcjannê Bartosik z ŒOW impreza mog³a siê odbyæ dziêki sponsorom czyli ukaszowi Skowroñskiemu, Markowi Madaliñskiemu, Krzysztofowi Struzikowi, Danucie Laskowskiej, Justynie Mazur, Annie i Piotrowi Sidkom oraz Kazimierze Kamiñskiej. obserwator nr 6;27.p , 11:13

9 Obserwator Lokalny, 08 luty 2007r. Elity bawi³y siê w Janie Dzia³o siê 9. Nie tylko panie chcia³y mieæ pami¹tkowe zdjêcie z zespo³em Vox Piêkne panie i eleganccy mê czyÿni byli ozdob¹ balu Organizatorz balu w komplecie czyli: Danuta WoŸniak, Joanna Klimowicz i ksi¹dz Rafa³ Stasiejko Elity s³awieñskiego powiatu (i nie tylko) w sobotê bawi³y siê na Balu Charytatywnym zorganizowanym w Centrum Konferencyjnym "Jan" w Dar³owku. Wagê imprezy podkreœlali przybyli na ni¹ goœcie na cvzele z wicepremierem Andrzejem Lepperem, przedstawicielami hierarchii koœcielnej oraz pos³ami a tak e w³adzami s³awieñskiego powiatu. Ca³y dochód przeznaczony zosta³ na potrzeby maj¹cego powstaæ w Dar³owie Domu Hospicyjno-Opiekuñczego czyli stacjonarnego hospicjum. Na balu organizatorzy zarobili na czysto ponad 60 tys. z³. Z czego ponad 40 tys. z³ to dochód z aukcji, loterii fantowych i cegie³ek. Najwiêcej emocji wzbudzi³a licytacja podarowanej przez biskupa Kazimierza Nycza figurki z soli. Otrzymano za ni¹ 11 tys. z³otych a szczêœliwym licytantem zosta³ Marek Wojniusz (w³aœciciel Stoczni w Dar³owie). Zaciêt¹ walkê stoczy³ w tym przypadku z Zygmuntem Kroplewskim, który przegrawszy licytacjê zachowa³ siê honorowo i przekaza³ 11 tys. z³ na potrzeby hospicjum. Kolejn¹ rzecz¹ o któr¹ stoczono pasjonuj¹c¹ walkê to miecz od Joanny i Arkadiusz Klimowicz, który poszed³ za 7 tys. z³otych. Licytacjê wygra³ Henryk Ukleja "Ró a Wiatrów" w Dar³ówku. Prawdziw¹ gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ Vox, który wyst¹pi³ z koncertem swoich dawnych przebojów. Ponad to wyst¹pi³ Piotr Pancewicz oraz zespó³ Old Stars przy którego muzyce goœcie bawili siê do rana. Ma³ eñski pañstwa Klimowicz poszed³ za 7 tys. z³ Czy by pose³ Stanis³aw Gaw³owski i Zygmunt Kroplewski omawialo strategiê podczas licytacji figurki od biskupa Nycza? Ksi¹dz Rafa³ Stasiejko potrafi³ zareklamowaæ ka dy przedmiot przeznaczony do licytacji Taniec do rytmów grupy Vox: to jest to! obserwator nr 6;27.p , 11:14

10 10 10 Rozmaitoœci Z teki pañstwa Kluszczyñskich W naszym koœciele sto lat temu W dzisiejszym wydaniu Obserwatora pragniemy przedstawiæ pocztówkê z oko³o 1900 roku, przedstawiaj¹c¹ wnêtrze s³awieñskiego koœcio³a pod wezwaniem W.N.M.P. Na szczególn¹ uwagê zwracaj¹ balkony przebiegaj¹ce po obu stronach g³ównej nawy o³tarz i ambona które uleg³y zniszczeniu w czasie po aru marcu Doœæ surowy wystrój koœcio³a jest charakterystyczny dla œwi¹tyñ wyznania ewangelickiego. Dodatkow¹ ciekawostk¹ jest to, e pocztówka zosta³a wys³ana do ówczesnego, bardzo zas³u onego dla miasta, burmistrza ( ) Augusta Stoebbe. Oprócz dzia³alnoœci na rzecz rozwoju S³awna, przeszed³ do historii jako autor kroniki powiatu s³awieñskiego (wyd. 1898). Jak w pamiêci przysz³ych pokoleñ zapisz¹ siê wspó³czeœni w³odarze miasta? Joanna Kluszczyñska Z teki Konstantego Kontowskiego Zgadnij co to za miejsce? Rozmaitoœci Obserwator Lokalny, 08 luty 2007r. Daj 1 procent naszym Wielkimi krokami zbli a siê Nowy Rok a z nim czas rozliczeñ podatkowych. Przypominamy, e ka dy podatnik mo e zrobiæ odpis w wysokoœci 1 proc. na rzecz Organizacji Po ytku Spo³ecznego. Najlepiej gdyby te pieni¹dze zosta³y w powiecie s³awieñskim. Dla u³atwienia podejmowania decyzji w tej kwestii chcemy przedstawiæ kto na naszym terenie posiada status OPP. Dlatego prosimy wszystkie OPP, chc¹ce uzyskaæ odpis podatkowy, o kontakt z Redakcj¹ Obserwatora tel lub Bêdziemy publikowali Wasze dane Stowarzyszenie"Akson" Warsztaty Terapii Zajêciowej Organizacja Po ytku Publicznego KRS ul.che³moñskiego S³awno wtz.org.pl KONTO: Fundacja Rodzina Konto w Banku Spó³dzielczym w S³awnie: Ogólne: Stypendialne: Przeka 1% swojego podatku na jedno w wybranych kont. Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych Ich Przyjació³ i Rodzin Na Terenie Ziemi Dar³owskiej i Gmin Oœciennych w Dar³owie Ul. Wieniawskiego 8 Dzienny Oœrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny PKO BP : Zbli a siê Dzieñ Zakochanych (14.02). Na naszych ³amach mo esz za darmo zamieœciæ yczenia dla swojej ukochanej. Nie zwlekaj. Wytnij nasz darmowy kupon, wpisz to co Ci le y na sercu, wyznaj mi³oœæ. Dostarcz do redakcji poczt¹ lub osobiœcie a my to opublikujemy w wydaniu w dniu Zapraszamy Repertuar Kina Bajka w Dar³owie Data Godzina i tytu³ Pi¹tek 17:00 - Looney Tunes znowu w akcji 19:00 - Romance & Cigarettes Sobota 17:00 - Looney Tunes znowu w akcji 19:00 - Romance & Cigarettes Niedziela 17:00 - Looney Tunes znowu w akcji 19:00 - Romance & Cigarettes Kolejny rysunek Konstantego Kostka Kontowskiego. Kto potrafi zgadn¹æ co to za miejsce niech dzwoni pod numer a bêdzie mia³ szansê na ksi¹ kow¹ nagrodê. Zapraszamy do zabawy. W poprzednim tygodniu pytaliœmy o budynek stacji kolejowej w Wiekowie. Zagadkê najszybciej odgad³a p. El bieta Podolska z ul. Okrzei w S³awnie Warto przeczytaæ: Bia³e k³amstwa - Jayne Ann Krentz Clare Lancaster ma niezwyk³y dar - potrafi wykryæ k³amstwo. Kiedy wraca do rodzinnej posiad³oœci w Arizonie, by pracowaæ w wielkiej firmie ojca, i gdy poznaje jego doradcê finansowego, Jake'a Slatera, od razu wie, e ten mê czyzna coœ ukrywa. Lecz tylko jemu mo e zaufaæ, jeœli chce rozpl¹taæ sieæ k³amstw spowijaj¹c¹ mroczne rodzinne sekrety. I zdemaskowaæ mordercê, który wkrótce obiera sobie j¹ za cel Kino nieczynne Repertuar Kina przy S³awieñskim Domu Kultury Seanse Data godz. Tytu³ Produkcja Re yseria Wykonawcy II Wpuszczony USA David Bowers Komedia w kana³ Henry Anderson familijna II Apocalypto USA Mel Gibson Mayra Serbulo 9 II i Mauricio Amuy 10 II i Tenori (12 z³) II FILMOWY WIECZÓR "WALENTYNKOWY"" (14.00z³.) ZOSTAÑMY PRZYJACIÓ MI" I "ROMANCE & CIGARETTES" II Romance & USA John Torturra James Gandolfini (12 z³) Cigarettes Susan Sarandon II Zostañmy USA Just Friends Annie Brebner (12 z³) przyjació³mi Rayan Reynolds obserwator nr 6;27.p , 11:14

11 Obserwator Lokalny, 08 luty 2007r. Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi S³awieñskiej. Wiele inicjatyw kulturalnych w naszym mieœcie zostaje zaprzepaszczonych z prozaicznego powodu. - braku pieniêdzy. S³awno powinno byæ potêg¹ kulturaln¹ powiatu. Miasto jest w posiadaniu wspania³ych nie wykorzystanych atutów do, których zaliczam: dwie bramy staromiejskie, dwie nieczynne wie e ciœnieñ, wspania³y koœció³, który powinien têtniæ muzyk¹ powa n¹, obszernym Domem Kultury, du y wêze³ komunikacyjny i bliskoœæ morza. Po marzmy sobie: W Bramie S³upskiej umieœci³bym galeriê artystyczn¹ w Bramie Koszaliñskiej klubo-kawiarniê, w kolejowej Wie y Ciœnieñ restauracjê a w wodoci¹gowej muzeum, Wie Ciœnieñ./ jedynego w Polsce/. S³awno przyci¹ga nostalgicznie potomków by³ych mieszkañców a tak e innych turystów, sw¹ atrakcyjn¹ sieci¹ w¹skich uliczek i niebywa³¹ atmosfer¹ Uwaga! W przypadku stwierdzenia oblodzeñ jezdni, zasp albo innych niebezpiecznych zjawisk nale y zawiadomiæ Policjê. Nr alarmowy 112 Wa ne telefony Telefony informacyjne TP Nazwa serwisu Aktualny numer Biuro numerów TP Inormacja miejska TP 9491 Biuro zleceñ TP 9497 Zamawianie rozmów miêdzymiastowych TP 9050 Zamawianie rozmów miêdzynarodowych TP 9051 Miêdzynarodowe biuro numerów S³awno Policja 997 lub oraz Stra Po arna 998 lub Szpital Powiatowy 999 lub Powiatowy Urz¹d Pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Urz¹d Pocztowy S¹d Rejonowy Wydzia³ III Rodzinny i Nieletnich Zespó³ Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego tel w. 334 Policja 997 lub Stra Po arna 998 lub Serdecznie zapraszamy na spotkanie Organizacyjne Stowarzyszenia Kulturalnego S³awno S³awieñski Dom Kultury godz ma³omiasteczkowoœci. Te atuty nie powinny byæ nam obojêtne. Trzeba coœ z tym zrobiæ. Na nic zdaj¹ siê postulaty do w³adz miasta, gdzie zawsze argumentem bêdzie brak pieniêdzy. Trzeba po prostu zakasaæ rêkawy i zabraæ siê samemu do roboty. Jedynym sposobem jest zawi¹zanie Stowarzyszenia, które zajê³oby siê podobnymi sprawami i zdobywaniem œrodków unijnych na realizowanie swoich celów. W S³awnie mieszkaj¹ artyœci, literaci, twórcy ludowi, animatorzy kultury i wiele innych ciekawych ludzi, którzy mogliby przys³u yæ siê do uatrakcyjnienia naszego miasta. Dlatego te oczekujê od zainteresowanych akcesu przyst¹pienia do takiego Stowarzyszenia, które swoim zasiêgiem mog³o by te obejmowaæ ca³y powiat s³awieñski. Zdzis³aw Kwasek Kapitanat Portu Pogotowie Gazowe 992 Pogotowie Energetyczne Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej fax , Dy urny dyspozytor systemu ciep³owniczego codziennie 24h/dobê tel , kom Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Miejski Zarz¹d Budynków Komunalnych Poczta PKS Informacja Taxi Stra Graniczna Przejœcie Graniczne Postomino Policja 997 lub NZOZ Ars Medica Poczta Apteka Malechowo Policja 997 lub Zak³ad Opieki Zdrowotnej Poczta Apteka Wa ne sprawy numer bezp³atnej infolinii do dyspozycji bezdomnych i wszystkich tych, dla których zima wi¹ e siê z walk¹ o przetrwanie. Toyota Avensis 2,0 stan idealny - sprzedam Przyjmê zlecenie na budowê domu Tanio tel Sprzedam gospodarstwo rolne 8 ha Janiewice tel lub Sprzeda nieruchomoœci Sprzedam mieszkanie w S³awnie - w³asnoœciowe - 61,35m2, 2 piêtro tel. (059) lub Opel Vectra Sprzedam Opla Vectrê 1,8i (1991 r.), wspomaganie kierownicy, ABS, centralny zamek, sportowy wydech, bezwypadkowy, zadbane wnêtrze, silnik w bardzo dobrym stanie, rok w Polsce. Cena 4900 z³. Tel. (0513) Mercedes A-klasy Sprzedam Mercedesa A-klasy 1,7 CDI (1999 r.), zarejestrowany w Polsce, sprowadzony. Tel. (0889) VW Passat Sprzedam VW Passata kombi (1994 r.), bogate wyposa enie, pierwszy w³aœciciel, przebieg 199 tys. km. Tel. (0601) Mercedes Sprzedam Mercedesa 190 2,0 D (1987 r.), szary metalik lub zamieniê na VW Golfa lub inny. Tel. (0512) Ursus C Kupiê ci¹gnik Ursus C-330, mo e byæ do remontu. Tel. (0788) Sprzedam mieszkanie 47 m2 nowe osiedle, spokojna dzielnica - Mochnackiego, 2 pokoje, do wydania w lipcu 2007, cena z³. Dzwoniæ po Kupon na bezp³atne og³oszenia drobne 11 Sprzedam 3-pokojowe trzypokojowe 75 m kw S³upsk ul, Mickiewicza 1 piêtro po kapitalnym remoncie. nowe okna PCV, pod³ogi,wycekolowane œciany, nowe terrakoty i kafelki w kuchni i ³azience. nowy piec gazowy, pokoje samodzielne. Rozwa ê w rozliczeniu mieszkanie 2 pokojowe w Centrum Mieszkanie 3 pokojowe, ok.60m2 za 80tys. po kapitalnym remoncie, centrum. Sprawa bardzo pilna kontakt: Mieszkanie 3-pokojowe z aneksem kuchennym, rozk³adowe, 46 m.kw; mieszkanie po remoncie. Wiêcej na kontakt: 0-59/ Mieszkanie w Ustce, osiedle Na Wydmie; 3-pokojowe, rozk³adowe, 58 m.kw. Wiêcej na kontakt: 0-59/ kupie 2 pokojowe dwupokojowe w centrum slupska zdecydowanie kupie. pokoje rozkladowe. do 1-go pietra. ogrzewanie centralne kontakt: Kupiê dzia³kê us³ugowo - przemys³ow¹ lub gotow¹ hale przy g³ownej drodze w kierunku na Ustkê, Koszalin, Gdañsk, Poznañ do 10km od S³upska. Powierzchnia dzia³ki najlepiej od 2000m2 do 5000m2. kontakt: Kupiê mieszkanie jedno pokojowe S³upsk i okolice do 60 tys zl kontakt: wp.pl wp.pl kupiê mieszkanie 2-pokojowe (w S³upsku,Sycewicach,Redzikowie,Ustce) lub dom wolnostoj¹cy do remontu w okolicach S³upska.Do 80tyœ kontakt: tel Kupie mieszkanie dwupokojowe m kw. do czwartego piêtra, rozk³adowe, du y balkon, mo e byæ do remonty- tel kontakt: Kupiê mieszkanie 1-2 pok. lub czêœæ domu w okolicach S³upska do 20km. kontakt: (Treœæ) (Imiê Nazwisko)... (Adres)... Kupon nale y dostarczyæ do redakcji Obserwatora Lokalnego - (osobiœcie lub listownie) S³awno ul. Plac Kardyna³a Wyszyñskiego 2. obserwator nr 6;27.p , 11:14

12 12 12 Historia S³awno. Pamiêci tamtych ludzi Te zbrodnie nie bêd¹ ukarane? Historia Obserwator Lokalny, 08 luty 2007r. W latach 50. w tym miejscu znajdowa³ siê dziedziniec Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego od ulicy M.C. Sk³odowskiej oddzielony wysokim murem. S¹ osoby, które twierdz¹, ze tutaj zakopywano ofiary ubeckich zbrodni Historia magistra vitae est stare ³aciñskie przys³owie mówi, e historia jest nauczycielk¹ ycia. Nie tylko: znajomoœæ dziejów miejsca gdzie yjemy pozwala siê z nim uto samiaæ. Na stronie tej bêdziemy publikowali ró ne przyczynki do dziejów naszego regionu. Tak e i po to, aby ci, którzy st¹d wyje d aj¹ nie tylko zechcieli tu wróciæ, ale aby opowiadali na obczyÿnie o tym sk¹d pochodz¹, bo miejsce to ma swoj¹ historiê i legendê. Mieczys³aw Siwiec Kilkudziesiêciu mieszkañców s³awieñskiego powiatu w latach 40. i 50. zosta³o uznanych za wrogów komunistycznego pañstwa. Skazywano ich za to na wysokie kary pozbawienia wolnoœci. Wielu z nich nie doczeka³o wolnoœci. Œmieræ wiêÿniów wskutek nieludzkich warunków nie by³a zjawiskiem odosobnionym, Dzisiaj niektórzy z tych, którzy prze yli, a tak e ich rodziny domagaj¹ siê zadoœæuczynienia i ukarania yj¹cych jeszcze sprawców ich wieloletnich cierpieñ. Nie jest to proste miêdzy innymi ze wzglêdu na up³yw czasu i œmieræ œwiadków. Wiele materia³ów znajduj¹cych siê w zasobach Instytutu Pamiêci Narodowej nie jest kompletna i trudno na ich podstawie sporz¹dziæ akt oskar enia. Dotychczas uda³o siê to tylko w kilku przypadkach. Klucznik UB i POW Jednym z nielicznych, których uda³o siê postawiæ przed s¹dem by³ W³adys³awa Sz., który w latach 40. i 50. by³ funkcjonariuszem miejscowego Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego. WiêŸniowie zapamiêtali go jako cz³owieka, który znêca³ siê nad nimi w szczególny sposób. Jak twierdz¹ œwiadkowie, do bicia s³u y³ mu m.in. pêk kluczy nadano mu wiêc przydomek Klucznik. Sprawa przeciwko niemu toczy³a siê przed S¹dem Rejonowym w S³awnie ale zosta³a zawieszona bo oskar ony przedstawi³ zaœwiadczenie o bardzo z³ym stanie zdrowia. - Sz. przedstawi³ zaœwiadczenie lekarskie, e jest ob³o nie chory. S¹d zawiesi³ postêpowanie do czasu, a wyzdrowieje - twierdzi Józef K" jeden ze œwiadków. - Myœlê, e sprawa ta nigdy nie zakoñczy siê wyrokiem, bo Sz. ma ju 80 lat. Józef K, pod kuratelê.klucznika trafi! jako cz³onek nielegalnej Polskiej Organizacji Wojskowej. Powsta³a ona wœród s³awieñskich licealistów w maju 1948 roku. Jej pomys³odawcami byli Wac³aw Pucik i Czes³aw Hajduk, m³odzi mieszkañcy Sieciemina (gm. Malechowo). którzy jesieni¹ 1947 roku podjêli naukê w Pañstwowym Gimnazjum i Liceum w S³awnie. - Organizacja chcia³a zmiany ustroju i odzyskania ziem za Bugiem - wspomina Tadeusz Putno, cz³onek POW. - Mieliœmy gromadziæ broñ oraz æwiczyæ swoj¹ sprawnoœæ wojskow¹ na wypadek powstania zbrojnego. Aresztowani i skazani Wa nym elementem dzia³alnoœci Polskiej Organizacji Wojskowej by³o wychowanie patriotyczne i religijne. Wed³ug opracowanego przez Wac³awa Pucika statutu, nowi cz³onkowie sk³adali uroczyst¹ przysiêgê przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. POW przetrwa³a prawie rok. W kwietniu 1949 r. funkcjonariusze UB aresztowali blisko piêædziesiêciu jej cz³onków. Sta³o siê tak bezpoœrednio po tym, jak uda³o PeOWiakom siê zdobyæ maszynê do pisania z sekretariatu Szko³y Morskiej w Dar³owie. M³odym konspiratorom uda³o siê przeprowadziæ" jeszcze jedn¹ akcjê. W kwietniu 1949 r. odebrali broñ funkcjonariuszowi Milicji Obywatelskiej w Siñczycy (gm. ). Po krótkim œledztwie prowadzonym przez PUBP w S³awnie wszystkich cz³onków organizacji przewieziono do Szczecina, gdzie przed S¹dem Wojskowym odby³ siê ich proces. - Uczniowie liceum i gimnazjum zostali skazani na wysokie kary wiêzienia za dzia³alnoœæ patriotyczn¹, malowanie kotwic Polski Walcz¹cej oraz kolportowanie antykomunistycznych ulotek - mówi Andrzej Jaracz, sêdzia z IPN. Najwy szy wyrok, 15 lat pozbawienia wolnoœci, otrzyma³ wówczas Józef Wiszniewski z Dar³owa. S¹d uzna³ go winnym, miêdzy innymi napadu na milicjanta z Siñczycy. Przywódcy organizacji Wac³aw Pucik oraz Czes³aw Hajduk otrzymali odpowiednio 8 i 9 lat wiêzienia. Inni Pe-owiacy dostali od 1 roku do 4 lat pozbawienia wolnoœci. Œmieræ za skóry Na wyjaœnienie przez Instytut Pamiêci Narodowej czeka tak e sprawa œmierci Antoniego Frendenreicha, dyrektora gospodarstwa rolnego w Noskowie W marcu 1953 roku A. Frendenreich zosta³ aresztowany przez s³awieñski UB. Powodem by³y rzekome braki w magazynie gospodarstwa. Po trzech miesi¹cach pobytu w areszcie zosta³ przewieziony do szpitala w S³awnie, gdzie zmar³. Mia³ 33 lata. Rodzina twierdzi, e powodem jego œmierci by³o pobicie. Odzyskanie cia³a zmar³ego oraz zorganizowanie pogrzebu by³y mo liwe dziêki podstêpowi i pomocy proboszcza s³awieñskiej parafii, Mariana Talarka. Bulwersuj¹ce w tej sprawie jest to, e sprawcy œmierci A. Frendenreicha do dzisiaj mieszkaj¹ w S³awnie, ciesz¹c siê opini¹ porz¹dnych obywateli. Wiele lat póÿniej wysz³o na jaw, e zarzuty o braki w magazynie by³y spreparowane. - Gdy y³ mój ojciec Tomasz (brat Antoniego), to stale interesowa³ siê t¹ spraw¹ i byt w kontakcie z sêdzi¹ Jaraczem - opowiada Katarzyna Frendenreich. - Jako rodzina bêdziemy d¹ yli do oczyszczenia dobrego imienia naszego wujka. Sprawa A. Frendenre-icha by³a typow¹ prowokacj¹ UB. - Antoni jako fachowiec od spraw rolnictwa nie pozwala³ na wtr¹canie siê w sprawy kierowanego zak³adu. Mia³ te w³asne zdanie na temat nowego ustroju. Tym samym by³ niewygodny - mówi Stanis³aw Siwieæ, kolega A. Frendenreicha. Inni niewygodni Krytyków ustroju komunistycznego w s³awieñskim powiecie by³o du o wiêcej. Z wieloma z nich los, a raczej re imowy s¹d, obszed³ siê bardziej ³askawie. W archiwach s¹dów wojskowych (one zajmowa³y siê tymi przypadkami, bo uznawane je za zbrodnie przeciwko narodowi) znajduje siê wiele akt dotycz¹cych tzw. szeptanej propagandy, Wyrok mo na by³o dostaæ m.in. za rozpowszechnianie k³amliwych informacji na temat sytuacji w Zwi¹zku Radzieckim. Takiego przestêpstwa dopuœcili siê na prze³omie 1949 i 1950 r. W³adys³aw Jurge z Bielkowa oraz Pawe³ Borzyszkowski z Polanowa. Obaj mieli rzekomo twierdziæ, e w radzieckich ko³chozach panuje g³ód, i e nied³ugo do Polski wkrocz¹ Amerykanie. S¹d skaza³ ich na kary 2 lat pozbawienia wolnoœci. W przypadku P Borzyszkowskiego s¹d nie dopatrzy³ siê okolicznoœci ³agodz¹cych i pomin¹³ fakt, e fatalne s³owa wypowiedzia³ w knajpie w Polanowie, bêd¹c pod wp³ywem alkoholu. Innym, równie "groÿnym", wrogiem ustroju okaza³ siê Jan Konstantynow z Dar³owa. W 1951 r. spêdzi³ on kilka miesiêcy w areszcie s³awieñskiego UB. Dzisiejszy, znany dar³owski prestidigitator, by³ wówczas pracownikiem firmy Kuter. W³adzy ludowej podpad³, bo opowiedzia³ kawa³ o zamkniêtej dla ruchu trasie W-2, na której marsza³ek Rokossowski mia³ siê uczyæ jazdy na rowerze. Po blisko 50 latach te i wiele innych osób czekaj¹ na sprawiedliwoœæ, zadoœæuczynienie lub chocia s³owo przepraszam. Mieczys³aw Siwiec PS. Spraw¹ morderstwa na Antonim Frendenreichu zajmiemy siê w osobnej publikacji obserwator nr 6;27.p , 11:14

13 Obserwator Lokalny, 08 luty 2007r. S³awno Medale od Prezydenta RP Uroczystoœæ w USC zgromadzi³a spor¹ gromadkê goœæi wœród, który byli nie tylko cz³onkowie rodziny p. Gondek. Piêædziesi¹t lat prze yli razem Marianna i Józef Gondek ze S³awna. Z tej okazji w Urzêdzie Stanu Cywilnego w S³awnie odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia dostojnym jubilatom Medali Za D³ugoletnie Po ycie Ma³ eñskie, przyznanych przez Prezydenta RP. Pañstwo Gondek œlub wziêli w s³awieñskim USC r. Franciszek Gradowski, szef USC odnalaz³ w archiwum akt œlubu, który wtedy podpisali. Oboje do S³awna trafili z S³awno. Ferie na sportowo Siedem dru yn wy³onionych spoœród m³odzie y gimnazjalnej S³awna i nie tylko uczestniczy³o w turnieju trójek siatkarskich w s³awieñskim Oœrodku Sportu i Rekreacji. Dru yny gra³y w grupach, systemem: "ka dy z ka dym". Poni ej wyniki. Grupa I Wyniki: Policja - Polne Kwiaty Vipy z Grzybna-Lody Bambino 8-15 Hydrogeobudowa - Bananowce 15-9 Polcja - Stokrotki Polne Kwiaty -Hydrogeobudowa Lody Bambino - Bananowce Vipy z Grzybna- Stokrotki 6-15 Policja - Bananowce Polne Kwiaty - Vipy z Grzybna 15-7 Lody Bambino -Hydrogeobudowa Polne Kwiaty - Stokrotki Policja - Hydrogeobudowa Polne Kwiaty - Lody Bambino Vipy z Grzybna- Bananowce Lody Bambino - Stokrotki Organizator: Gimnazjum Miejskie Nr 1, Oœrodek Sportu i Rekreacji w S³awnie, Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Uczestniczy³y: 4 dru yny, m³odzie gimnazjalna. Dru yny gra³y w grupach, systemem: "ka dy z ka dym". dawnego województwa kieleckiego. Pani Marianna pracowa³a m.in. w Fabryce Ozdób Choinkowych (któ jeszcze teraz pamiêta tak¹ firmê?) przy ulicy Basztowej, potem w restauracji Pod Lipami oraz w MPGKiM. Pan Józef by³ pracownikiem m.in. Zak³adu Energetycznego, tartaku przy ul. Pu³ku U³anów i MPGKiM. Ma³ onkowie dochowali siê 4 synów, 11 wnuków, 5 prawnuków. Gratulujemy Polne Kwiatki najlepsze "Ferie na sportowo " Turniej Trójek Koszykarskich Vipy z Grzybna -Hydrogeobudowa11-15 Policja - Lody Bambino Polne Kwiaty - Bananowce Hydrogeobudowa - Stokrotki Policja - Vipy z Grzybna Polne Kwiatki ( ) 2. Hydrogeobudowa ( ) 3. Policja (86-78 ) 4. Stokrotki Lody Bambino Bananowce Vipy z Grzybna Kolejnoœæ koñcowa: I miejsce- dru yna Polne Kwiaty (Gimnazjum Nr 1) gra³a w sk³adzie: Pawe³ Kulwas, Ola Bujko, Paulina Hetflajsz. II miejsce - dru yna Hydrogeobudowa (Gimnazjum Nr 1) w sk³adzie: Rafa³ Bartkiewicz, Mateusz Diak, Dawid Dura. III miejsce - dru yna Policja (Gimnazjum Nr 1) w sk³adzie: Rafa³ Wiêcek, Adrian Rudzki, Igor Iwanisk. Wyniki: Midle Play - Idole 16-6 Power Rengers - S³awa Midle Play - Power Rengers 24-2 Idole - S³awa 10-6 Midle Play - S³awa 18-4 Idole - Power Rengers 12-8 Rozmaitoœci Postomino W sobotê eliminacyjnym turniejem pi³ki siatkowej zapocz¹tkowano ju dziesi¹t¹ edycjê Wspó³zawodnictwa So³ectw Gminy Postomino o Puchar Wójta Gminy. Tytu³u najbardziej usportowionego so³ectwa w roku 2007 broniæ bêdzie so³ectwo Postomino, które w roku 2006 by³o najlepsze. Kolejne miejsca w roku 2006 zajê³y ex equo so³ectwa ¹cka i Marszewa. Sobotni turniej rozgrywany w hali sportowej Zespo³u Szkó³ w Postominie zgromadzi³ 15 so³ectw : Postomino, Nosalin, Marszewo, Karsino, ¹cko, Pieszcz, Jaros³awiec, Naæmierz, Staniewice, Pieñkowo, Rusinowo, Pa³owo, Z³akowo, Korlino, Mas³owice. Zespo³y zosta³y podzielone na cztery grupy tworzone przez ubieg³oroczne zespo³y graj¹ce w finale: Grupê A tworzy³y zespo³y Postomina, Pa³owa, Staniewic i ¹cka, grupê B tworzy³y zespo³y Pieszcza,Nosalin. Pieñkowa i Rusinowa, grupa C to Marszewo, Korlino i Jaros³awiec oraz grupa D -Naæmierz, Z³akowo, Karsino, Mas³owice. W grupach rozegrano pojedynki, które wy³oni³y fina³ow¹ ósemkê dru yn do turnieju, który zostanie rozegrany 24 lutego Grupa A Wyniki: FC Postomino II -Barca 0 : 2 Komplex - Stra ak -Gumisie 3 : 1 FC Postomino II -Komplex-Stra ak 1 : 1 Barca - Gumisie 4 : 1 FC Postomino II - Gumisie 2 : 1 Barca - Komplex - Stra ak 2 : 2 1. Barca Komplex - Stra ak FC Postomino II Gumisie Grupa B Wyniki Darpol Barzowice -FC Postomino III 0 : 2 FC Postomino I- Poldan 4 : 1 Darpol Barzowice - FC Postomino I 0 : 1 FC Postomino III - Poldan 1 : 0 Darpol Barzowice - Poldan 1 : 1 FC Postomino III - FC Postomino I 0 : 3 1. FC Postomino I FC Postomino III Poldan Darpol Barzowice Grupa C Wyniki GTW III C - Hydrogeobudowa 0 : 2 13 Wspó³zawodnictwo so³ectw rozpoczête S³awno. Pi³ka No na Tabela 1. Midle Play Idole Power Rengers S³awa Kolejnoœæ koñcowa: I miejsce - dru yna Midle Play (Gimnazjum Nr 1) gra³a w sk³adzie: W fina³owej grupie znalaz³y siê nastêpuj¹ce dru yny so³eckie: Postomino, ¹cko, Pieszcz, Nosalin, Marszewo, Jaros³awiec, Naæmierz, Karsino. Eliminacyjne pojedynki zapowiadaj¹ wyrównany turniej fina³owy - z roku na rok poziom sportowy so³ectw jest wiêkszy a i pojawiaj¹ce siê so³ectwa, które nie uczestniczy³y w ubieg³orocznym turnieju sprawi³y niema³¹ niespodziankê awansuj¹c do turnieju fina³owego( Karsino, Nosalin). Urz¹d Gminy Postomino Referat Sportu, Kultury, Turystyki i Promocji jako organizator wspó³zawodnictwa dziêkujê sêdzi¹ turnieju Panu Kazimierzowi G¹siorowskiemu oraz Maciejowi Pominkiewiczowi za sprawne poprowadzenie pojedynków meczowych w sobotnim turnieju. W roku 2007 zorganizowanych jest osiem konkurencji wspó³zawodnictwa so³ectw : pi³ka siatkowa, halowa pi³ka no na, tenis sto³owy, bieg prze³ajowy, przek³adaniec wielobojowy ( konkurencje lekko atletyczne), rekreacja do ynkowa, pi³ka rêczna oraz dwa ognie ( konkurencja dla p³ci piêknej). Arkadiusz Michalak UG Postomino Puchar dyrektora OSiR dla Barcy W turnieju dla m³odzie y gimnazjalnej udzia³ wziê³o 15 dru yn. Policjanci - Telus i Synowie 2 : 3 GTW III C - Policjanci 9 : 1 Hydrogeobudowa - Telus i Synowie 2 : 0 GTW III C - Telus i Synowie 4 : 0 Hydrogeobudowa - Policjanci 6 : 0 1. Hydrogeobudowa GTW III C Telus i Synowie Policjanci FINA Barca - FC Postomino I 2 : 1 FC Postomino I- Hydrogeobudowa 3 : 1 Barca - Hydrogeobudowa 2 : 1 1. Barca FC Postomino I Hydrogeobudowa Kolejnoœæ koñcowa: I miejsce- dru yna Barca (Gimnazjum Nr 1) gra³a w sk³adzie: Kamil Stefanowski, Karol Neubauer, Sebastian Grzelewski, Jan Krakowski, Krzysztof Cha³ubiñski II miejsce - dru yna FC Postomino I (Gimnazjum Postomino) gra³a w sk³adzie: Patryk Gronkiewicz, Adam Kania, Adam Pasternak, Arek Wilgos, Damian Matlak, Piotr Szkiecin III miejsce - dru yna Hydrogeobudowa (Gimnazjum Nr 1) gra³a w sk³adzie: Bartosz Wilk, Rafa³ Bartkiewicz, Artur Kozio³, Tomasz Jaworski, Marcin Pitu³a Pawe³ Kornet, Mariusz Karpowicz, Grzegorz Szeffler. II miejsce - dru yna Idole (Gimnazjum Nr 1) w sk³adzie: Alan Rusin, Oskar Chwastek, Bartosz Serewiœ, Krzysztof Wasik. III miejsce - dru yna Power Rengers (Gimnazjum Nr 1) w sk³adzie: Bartek Michalak, Kamil Trawiñski, Pawe³ Kulwas. obserwator nr 6;27.p , 11:14

14 14 14 Sport S³awno. Ferie na sportowo Trójka Power Rengers poza konkurencj¹ Organizatorzy zawodów: Gimnazjum Miejskie Nr 1, Oœrodek Sportu i Rekreacji w S³awnie oraz Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Uczestniczy³o: 8 dru yn gimnazjalnych. Dru yny gra³y w grupach, systemem: "ka dy z ka dym". Grupa I Wyniki: Polne Kwiatki -Smerfetki 1 : 0 Power Rengers -Hydrogeobudowa 1 : 0 A.C.Z. - Bananowce 0 : 1 Policja - Panek Team 0 : 1 Smerfetki - A.C.Z. 0 : 1 Hydrogeobudowa - Bananowce 1 : 0 Power Rengers - Policja 1 : 0 Panek Team - Bananowce 1 : 0 Polne Kwiatki - Bananowce 1 : 0 Smerfetki - Power Rengers 0 : 1 Hydrogeobudowa - A.C.Z. 1 : 0 Smerfetki - Policja 0 : 1 Panek Team - A.C.Z 1 : 0 Polne Kwiaty - A.C.Z 0 : 1 Smerfetki - Hydrogeobudowa 0 : 1 Power Rengers - Bananowce 1 : 0 Hydrogeobudowa - Policja 1 : 0 Panek Team - Hydrogeobudowa 1 : 0 Power Rengers - A.C.Z. 1 : 0 Power Rengers - Panek Team 1 : 0 Pi³ka No na S³awa bierze wszystko Organizator: Oœrodek Sportu i Rekreacji w S³awnie, Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w S³awnie. Uczestniczy³o: 3 dru yny rocznik dziewczêta i 6 dru yn Dru yny gra³y w grupach, systemem: "ka dy z ka dym". Grupa I rocznik Wyniki: Gumiœki - Poldan I 1 : 0 Poldan I - Poldan II 5 : 1 Gumiœki - Poldan II 4 : 0 1. Gumiœki Poldan I Poldan II Kolejnoœæ koñcowa: I miejsce- dru yna Gumiœki (dziewczêta) gra³a w sk³adzie: Justyna Seta, Patrycja Lorencka, Marlena Kryœciak, Agata Zapor, Ewa Miku³ko, Krystyna Dudkiewicz. II miejsce - dru yna Poldan I (SP 1) w sk³adzie: Marcin Rek, Dariusz Œcis³o, Rafa³ Kie³piñski, Kacper Prylewski, Kewin Musyt. III miejsce - dru yna Poldan II (SP 3) w sk³adzie: Krzysztof Miêtkiewicz, Krzysztof Krysik, Mi³osz Kadylak, Aleks Wiêckowski, Marcin Kwiatkowski, Tomasz Miêtkiewicz. Grupa II rocznik Ciê ka sytuacja Krossu Jeden z najlepszych kolarskich klubów naszego kraju - Kross Ziemia Dar³owska mo e mieæ spore k³opoty w nadchodz¹cym sezonie. Jak siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy, z finansowania zespo³u ma zamiar Polne Kwiaty - Hydrogeobudowa 0 : 1 Smerfetki - Panek Team 0 : 1 Smerfetki - Bananowce 0 : 1 A.C.Z - Policja 0 : 1 Polne Kwiatki - Power Rengers 1 : 0 Polne Kwiaty - Panek Team 1 : 0 1. Power Rengers Hydrogeobudowa Polne Kwiaty Panek Team Policja Bananowce A.C.Z Smerfetki Kolejnoœæ koñcowa: I miejsce - dru yna Power Rengers (Gimnazjum Nr 1 ) gra³a w sk³adzie: Pawe³ Szwed, Pawe³ S³upczewski, Kamil Kuchta, Mateusz Stankiewicz. II miejsce - dru yna Hydrogeobudowa ( Gimnazjum Nr 1 ) w sk³adzie: Rafa³ Bartkiewicz, Mateusz Diak, Dawid Dura. III miejsce - dru yna Polne Kwiatki ( Gimnazjum Nr 1) w sk³adzie: Marcelina Bobko, Ola Bujko, Mateusz Syduch, Maciej Augustynowicz. Wyniki: Kiepscy - Power Rangers 0 : 1 Tygrysy - S³awa II 0 : 1 S³awa III - S³awa I 0 : 6 Power Rengers- S³awa III 0 : 3 S³awa II - S³awa I 0 : 8 Kiepscy - S³awa I 0 : 3 Power Rengers- Tygrysy 2 : 1 S³awa II - S³awa III 5 : 0 Kiepscy - S³awa III 0 : 0 Power Rengers- S³awa II 0 : 5 Tygrysy - S³awa I 0 : 4 Tygrysy - S³awa III 0 : 1 Kiepscy - S³awa II 0 : 0 Power Rengers- S³awa I 0 : 15 Kiepscy - Tygrysy 0 : 0 1. S³awa I S³awa II S³awa III Power Rengers Kiepscy Tygrysy Kolejnoœæ koñcowa: I miejsce- dru yna S³awa I (SP 3) gra³a w sk³adzie: Mateusz Tomczyk, Wojciech Gliszczyñski, B³a ej Banasik, Próchnicki Artur. II miejsce - dru yna S³awa II (SP 3) w sk³adzie: Mateusz Kantowicz, Bartek Putno, Maciej Putno, Cezary Mazur, Sylwester B³aszczyk. III miejsce - dru yna S³awa III (SP 3) w sk³adzie: Jan Marczyñski, Szymon Wróbel, Przemys³aw Mojsym, Andrzej Mikulski, Bartosz Nowak. wycofaæ siê centrala firmy Kross. Tym samym dzia³acze klubu, który nie dawno obchodzi³ 25-lecie swojego istnienia bêd¹ musieli poszukaæ sobie innego sponsora. Sport Obserwator Lokalny, 08 luty 2007r. S³awieñska Amatorska Liga Pi³ki Siatkowej Nie pomóg³ dobrze ustawiony blok zawodnikom ZE St. Miszczaka w meczu ze Stra akami z Dar³owa. Po emocjonuj¹cym pojedynku zawodnicy ze S³awna przegrali 1:3 Tabela po X kolejce 1 Olszewski I Synowie : 9 Wyniki X Kolejki, r. 2 Laguna Ustka : 8 Sztorm - Starostwo Powiatowe 3 Lotnik : 13 3 : 1 4 Mak-Gaz : 12 Sztorm Delfin - Stra ak 5 Stra ak : 12 1 : 3 6 Sztorm Delfin : 10 Sztorm Delfin - UKS M³odzik 7 ZE St. Miszczaka : 16 3 : 0 8 Uks M³odzik : 24 ZE St. Miszczaka - Stra ak 9 Starostwo Powiatowe : 26 1 : 3 10 Sztorm : 19 S³awno. Unihokej Bia³e Or³y triumfuj¹ Coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy siê unihokej - dyscyplina jeszcze kilka lat temu prawie ca³kowicie nie znana. W zawodach o puchar dyrektora OSiR S³awno wziê³o udzia³ 7 zespo³ów ze szkó³ gimnazjalnych. Sprawozdanie poni ej. Organizator: Oœrodek Sportu i Rekreacji w S³awnie, Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w S³awnie Uczestniczy³o: 7 dru yn, m³odzie szkó³ gimnazjalnych. Dru yny gra³y w grupach: systemem: "ka dy z ka dym". Wyniki: Bia³e Or³y - Bananowce 5 : 1 Smerfetki - Gumiœki 2 : 3 Hydrogeobudowa - Agentki 4 : 0 Bia³e Or³y - Baku- Baku 2 : 0 Bananowce - Hydrogeobudowa 0 : 2 Gumiœki - Agentki 0 : 2 Smerfetki - Baku - Baku 0 : 5 Bia³e Or³y - Agentki 4 : 0 Bananowce - Smerfetki 1 : 0 Gumiœki - Hydrogeobudowa 0 : 2 Bananowce - Baku- Baku 0 : 2 Bia³e Or³y - Hydrogeobudowa 0 : 0 Bananowce - Gumiœki 1 : 0 Smerfetki - Agentki 1 : 1 Gumiœki - Baku- Baku 0 : 4 Smerfetki - Hydrogeobudowa 0 : 3 Bia³e Or³y - Gumiœki 3 : 0 Bananowce - Agentki 1 : 0 Hydrogeobudowa - Baku- Baku 0 : 2 Bia³e Or³y - Smerfetki 4 : 0 Agentki - Baku- Baku 0 : 3 1. Bia³e Or³y Baku- Baku Hydrogeobudowa Bananowce Agentki Gumiœki Smerfetki Kolejnoœæ koñcowa: I miejsce- dru yna Bia³e Or³y (Gimnazjum Nr 1) gra³a w sk³adzie: ukasz Maksajda, Pawe³ Broñski, Przemys³aw Ostrowski, Daniel Ostrowski, ukasz Augustyniak. II miejsce - dru yna Baku- Baku (Gim. Nr 1) w sk³adzie: Aleksander Zdzitowiecki, Jan Krakowski, Adrian Minda,Artur Suchanowski,Iza Zych. III miejsce -dru yna Hydrogeobudowa (Gimnazjum Nr 1) w sk³adzie: Rafa³ Miklasiñski, Rafa³ Bartkiewicz, Dawid Dura, Mateusz Diak, Bartosz Wilk. obserwator nr 6;27.p , 11:14

15 Obserwator Lokalny, 08 luty 2007r. Sport 15 Wyniki V kolejki, r. I liga Agromor - Dziki El System 3 : 3 Poldan - Masterlink 2 : 0 XELLA Robert Telus - Hamburg 2 : 6 KP Têcza - IMC Komputery 4 : 10 S³awieñska Amatorska Liga Pi³ki No nej Wyniki V kolejki, II liga Hydrogeobudowa - Car Serwis 9 : 2 ZPD Miller - Wiking Janiewice 2 : 5 AB Wood - ZE St. Miszczaka 3 : 0 vo Pitus Meble - Absolwenci 3 : 11 DW R. Wilczewski - pauza 1 Agromor : 11 2 Poldan : 11 3 Hamburg : 12 4 Masterlink : 11 5 Dziki El System : 12 6 Xella Robert Telus : 28 7 IMC Komputer : 39 8 KP Têcza : 28 V kolejka S³awieñskiej Amatorskiej Ligi Pi³ki No nej ( r.) I liga Agromor - Dziki 3 : 3 Strzelcy bramek: Strzelcy bramek: Tomasz Zasada - 2 ukasz Lewicki - 2 Rafa³ Majchrzak - 1 Jacek Szerszenowicz- 1 Faule - 3 Faule - 8 ó³te kartki - 1 ó³te kartki - 0 Czerwone kartki - 0 Czerwone kartki - 0 Poldan - Masterlink 2 : 0 Strzelcy bramek: Strzelcy bramek: Grzegorz Mroczkowski - 1 Tomasz Cha³ubiñski - 1 Faule - 5 Faule - 3 ó³te kartki - 2 ó³te kartki - 1 Czerwone kartki - 0 Czerwone kartki - 0 Xella-Robert Telus - Hamburg 2 : 6 Strzelcy bramek: Strzelcy bramek: ukasz Miros³aw Grzegorczyk- 1 Matuszewski - 1 Adrian Chmielewicz - 1 Micha³ Szaryk - 1 Pawe³ Walczak - 1 Przemys³aw Kruszyñski - 1 Andrzej Szczepanek - 1 Micha³ Mikulski - 1 Faule - 1 Faule - 5 ó³te kartki - 0 ó³te kartki - 0 Czerwone kartki - 0 Czerwone kartki - 0 KP Têcza - IMC Komputery 4 : 10 Strzelcy bramek: Strzelcy bramek: Krzysztof Biernat- 2 Tadeusz Konieczny - 3 Andrzej Siarnecki- 1 Zbigniew Waszczuk - 2 S³awomir Ordak - 2 Ireneusz Partyka - 2 Tomasz Szopiñski - 1 Faule - 5 Faule - 7 ó³te kartki - 0 ó³te kartki - 0 Czerwone kartki - 0 Czerwone kartki - 0 Lista Strzelców I liga po V kolejce LPNazwisko i imiênazwa dru ynygole 1 Zasada Tomasz AGROMOR 15 2 Cha³ubiñski Tomasz POLDAN 7 3 Konieczny Tadeusz IMC KOMPUTERY 7 4 Lewicki ukasz DZIKI EL SYSTEM 7 5 Mroczkowski Grzegorz POLDAN 7 6 Grzegorczyk Piotr HAMBURG 5 7 Ostrowski Pawe³ AGROMOR 5 8 Waszczuk Zbigniew IMC KOMPUTERY 5 9 Bronisz Pawe³ POLDAN 4 10 Nowak Marek MASTERLINK 4 11 Ordak S³awomir IMC KOMPUTERY 4 12 Stuleblak Miros³aw MASTERLINK 4 13 Walczak Pawe³ HAMBURG 4 14 Biernat Krzysztof KP TÊCZA 3 15 Górski Tomasz MASTERLINK 3 16 Ma³ysz Mariusz POLDAN 3 Stanowcza postawa sêdziego i zawodnik zespo³u Pitus Meble musi opuœciæ boisko za... wejœcie na nie bez powiadomienia sêdziego Twarda walka pomiêdzy zawodnikami Poldanu i Pitus Meble 17 Matuszewski ukasz XELLA ROB. TEL Seta Jaros³aw AGROMOR 3 19 Walczak ukasz DZIKI EL SYSTEM 3 20 Chmielewicz Adrian HAMBURG 2 21 Frusiak Artur XELLA ROBERT TELUS 2 22 Gondek Kamil POLDAN 2 23 Mikulski Maciej AGROMOR 2 24 Plechowski Waldemar POLDAN 2 25 Walczak Dariusz HAMBURG 2 26 Wilk Marcin MASTERLINK 2 27 Partyka Irteneusz IMC KOMPUTERY 2 28 aczek Bart³omiej XELLA ROB. TELUS 2 29 Domalewski Robert XELLA ROB. TEL Dom a³owicz Daniel DZIKI EL SYSTEM 1 31 Kuczun Krzysztof AGROMOR 1 32 Nadany Jacek HAMBURG 1 33 Niemczura ukasz DZIKI EL SYSTEM 1 34 Pec Marek AGROMOR 1 35 Rychlewski Marcin AGROMOR 1 36 Skoczylas Przemys³aw POLDAN 1 37 Szczepanek Andrzej HAMBURG 1 38 Szerszenowicz SebastianDZIKI EL SYS 1 39 Turos Tomasz IMC KOMPUTERY 1 40 Wróbel Piotr XELLA ROBERT TELUS 1 41 Zieleniewicz Robert MASTERLINK 1 42 Szopiñski Tomasz IMC KOMPUTERY 1 43 SzarykMicha³ XELLA ROBERT TELUS 1 44 Siarnecki Andrzej KP TÊCZA 1 45 Mikulski Micha³ HAMBURG 1 46 Majchrzak Rafa³ AGROMOR 1 47 Szerszenowicz Jacek DZIKI EL SYS 1 48 Kruszyñski Przemys³aw HAMBURG 1 Lista strzelców II liga po V kolejce LPNazwisko i imiênazwa dru ynygole 1 Bedus Grzegorz ABSOLWENCI 14 2 Komorowski KrzysztofZ.S.MISZCZAKA 11 3 Wiliñski Mariusz ABSOLWENCI 11 4 Herbeæ Mariusz ABSOLWENCI 10 5 Nowak Robert HYDROGEOBUDOWA 8 6 Tworek Józef WIKING JANIEWICE 8 7 Bryndal Stanis³aw WIKING JANIEWICE 6 8 Chojnacki Kacper DW R. WILCZEWSKI 6 9 Zasada Marek CAR SERWIS 6 10 Karandyszowski Konrad PITUS MEBLE 5 11 Kuniczuk Konrad CAR SERWIS 5 12 Lachowicz Konrad HYDROGEOBUDOWA 5 13 Znojek Tadeusz AB WOOD 5 14 Fedor ArkadiuszHYDROGEOBUDOWA 4 15 Siernicki Maciej CAR SERWIS 4 16 Szwarczewski Tomasz ZPD MILLER 4 17 Zasada Marcin CAR SERWIS 4 18 Fedor Krzysztof AB WOOD 3 19 Kucharski Kamil PITUS MEBLE 3 20 Pitus Tomasz HYDROGEOBUDOWA 3 21 Sêkowski Emil PITUS MEBLE 3 22 Szulski ukasz HYDROGEOBUDOWA 3 23 Kania Pawe³ PITUS MEBLE 2 24 Kempa Jaros³aw PITUS MEBLE 2 25 Kulczyk Adam WIKING JANIEWICE 2 26 Ma³gorzewicz Pawe³ AB WOOD 2 27 Myziak Mateusz DW R. WILCZEWSKI 2 1 Absolwenci : 9 2 Hydrogeobudowa : 9 3 Wiking Janiewice : 22 4 AB Wood : 13 5 Car Serwis : 27 6 ZE St. Miszczaka : 21 7 Pitus Meble : 24 8 ZPD Miller : 20 9 DW Romuald Wilczewski : 26 V kolejka I rundy S³awieñskiej Amatorskiej Ligi Pi³ki No nej ( r.) II Liga Hydrogeobudowa - Car Serwis 9 : 2 Strzelcy bramek: Strzelcy bramek: Arkadiusz Fedor - 3 Konrad Kuniczuk - 2 Robert Nowak - 2 Konrad Lachowicz - 2 Robert Mirowski - 1 Tomasz Pitus - 1 Faule - 3 Faule - 5 ó³te kartki - 1 ó³te kartki - 1 Czerwone kartki - 0 Czerwone kartki - 0 ZPD Miller - Wiking Janiewice 2 : 5 Strzelcy bramek: Strzelcy bramek: Micha³ Miller - 1 Stanis³aw Bryndal - 2 Tomasz Szwarczewski - 1 Józef Tworek - 1 Miros³aw Lachowicz - 1 Adam Kulczyk - 1 Faule - 6 Faule - 1 ó³te kartki - 0 ó³te kartki - 0 Czerwone kartki - 0 Czerwone kartki - 0 AB Wood - ZE. St. Miszczaka 3 : 0 WALKOWER Pitus Meble - Absolwenci 3 : 11 Strzelcy bramek: Strzelcy bramek: Jaros³aw Kempa - 1 Grzegorz Bedus - 5 Emil Sêkowski - 1 Mariusz Herbeæ - 2 Kamil Kucharski - 1 Mariusz Wilinski - 2 Grzegorz Kordyla - 1 Dawid Wiliñski - 1 Faule - 5 Faule - 8 ó³te kartki - 1 ó³te kartki - 1 Czerwone kartki - 1 Czerwone kartki Nowak Tomasz HYDROGEOBUDOWA 2 29 Próchnicki Seweryn AB WOOD 2 30 Rzepczyñski Bartosz ZPD MILLER 2 31 Wiliñski Dawid ABSOLWENCI 2 32 Brzeziñski Damian CAR SERWIS 1 33 D¹browski Tomasz Z.S. MISZCZAKA 1 34 Jakubowski Bartosz ZPD MILLER 1 35 Jarzêbiñski Micha³ HYDROGEOBUDOWA 1 36 Kasprzak Krzysztof Z.S. MISZCZAKA 1 37 KaŸmierczak Rafa³DW R. WILCZEWSKI 1 38 uczkowski AndrzejWIKING JANIEWICE1 39 Niemczura RyszardWIKING JANIEWICE1 40 Owsiejko Jan WIKING JANIEWICE 1 41 Piotrowski Mateusz ZPD MILLER 1 42 Sa³aj Piotr AB WOOD 1 43 Szymborski Rafa³ DW R. WILCZEWSKI 1 44 Wroc³awski Pawe³ PITUS MEBLE 1 45 Kordyla Grzegorz ABSOLWENCI 1 46 Mirowski Robert HYDROGEOBUDOWA 1 47 Miller Micha³ ZPD MILLER 1 48 Lachowicz Miros³awWIKING JANIEWICE1 49 Zdral ukasz ZE ST. MISZCZAKA 1 obserwator nr 6;27.p , 11:14

16 16 16 Sport Nasze dru yny: Zespó³ ZE St. Miszczaka Obserwator Lokalny, 08 luty 2007r. S³awno. Ferie na sportowo Tenis sto³owy W kolejnym turnieju tenisa sto³owego zorganizowanym w hali OSiR-u wziê³o udzia³ 28 zawodników i zawodniczek. Poni ej wyniki Kat. m³odzik - rocznik 1994 i m³odsi Dziewczêta: 1.Aneta Bernasiewicz 1994 SP Nr 3 S³awno 2.Marta Cholewczyñska 1994 SP Nr 3 S³awno 3.Agnieszka Malinowska 1995SP Nr 260 W-a 4. Iza Zych 1994 SP Nr 3 S³awno 5. Weronika Biegañska 1997 SP Nr 3 S³awno Ch³opcy: 1.Kamil Pietroñ 1994 SP Nr 3 S³awno 2.Mateusz Tomczyk 1994 SP Nr 3 S³awno 3.Wojciech Gliszczyñski 1994 SP Nr 1 S³awno 4.Maciej Putno 1994 SP Nr 3 S³awno 5.Kamil Sieradzki 1998 SP Nr 3 S³awno Kat. kadet - rocznik Ch³opcy: 1.Aleksander Zdzitowiecki 1991 Gim. Nr1 S³awno 2.Mateusz Jakuszewski 1992 Gim.Nr1 S³awno 3.Mateusz Górski 1993 Gim. Nr1 S³awno 4.Mateusz ebrowski 1993 Gim. Nr1 S³awno 5.Szymon Narbut 1993 Gim. Nr1 S³awno R E K L A M A Zespó³ ZE St. Miszczaka ze zmiennym szczêœciem wystêpuje w S³awieñskiej Powiatowej Lidze Pi³ki Siatkowej. Od lewej stoj¹: Miros³aw Kopowski, Maciej Wojciechowski, Wies³aw M¹czkowski, Jan Gut, Stanis³aw Miszczak (sponsor dru yny), Andrzej alejko (sêdzia). Poni ej: Jacek Maculewicz, Daniel Wojniak, Magda Wojniak, ukasz Wojciechowski, Piotr Adamczyk. S³awno. II Zimowy Turniej Pi³ki No nej Halowej Zagrali o Puchar Burmistrza Miasta S³awno Fina³ Zima dla mi³oœników pi³ki no nej w S³awnie wcale nie oznacza czasu przestoju. Wrêcz przeciwnie. Wydawaæ by siê mog³o, e w tym okresie, w tej dyscyplinie dzieje siê wiêcej ni w innych miesi¹cach. Co prawda nie odbywaj¹ siê mecze ligowe PZPN-u ale w wielu zawodach organizowanych przez Oœrodek Sportu I Rekreacji bierze udzia³ ogromna iloœæ zawodników, którzy dziêki grze w zimowych zawodach halowych, moga wiosn¹ dobrze spisywaæ siê na boiskach. Poni ej sprawozdanie z kolejnego turnieju tym razem o Puchar Burmistrza Miasta S³awno Uczestniczy³o: 9 dru yn, które gra³y w 2 grupach, systemem: "Ka dy Z Ka dym". Wygra³a Dru yna Agromor. W Finale Agromor pokona³ odwiecznego rywala czyli dru ynê Poldanu 1 : 0, "Z³ot¹ Bramkê" Dla Agromoru Zdoby³ Micha³ Zejglic. Wyniki: Grupa A B³êkitni Tychowo - Hydrogeobudowa 0 : 1 Pitus Meble - Agromor 1 : 4 B³êkitni Tychowo - Dziki 0 : 2 Hydrogeobudowa - Pitus Meble 1 : 0 B³êkitni Tychowo - Agromor 0 : 1 Hydrogeobudowa - Dziki 0 : 1 Agromor - Dziki 1 : 1 B³êkitni Tychowo - Pitus Meble 0 : 4 Hydrogeobudowa - Agromor 1 : 4 Pitus Meble - Dziki 0 : 1 Kolejnoœæ Grupy A 1. Agromor S³awno Dziki S³awno Hydrogeobudowa S³awno Pitus Meble S³awno B³êkitni Tychowo Grupa B Hamburg - Poldan 0 : 1 Absolwenci - Xella R.Telus 1 : 0 Hamburg - Absolwenci 0 : 3 Poldan - Xella R.Telus 1 : 2 Hamburg - Xella R.Telus 3 : 2 Poldan - Absolwenci 2 : 0 Kolejnoœæ Grupy B 1. Poldan S³awno Absolwenci S³awno Xella Robert Telus S³awno Hamburg S³awno Pó³fina³y Agromor - Absolwenci 1 : 0 Dziki - Poldan 0 : 4 Agromor - Poldan 2 : 0 Mecz O III Miejsce Dziki - Absolwenci 0 : 0 Karne 2 : 3 Koñcowa Kolejnoœæ 1. Agromor S³awno 2. Poldan S³awno 3. Absolwenci S³awno I Miejsce - Dru yna Agromor, Gra³a w Sk³adzie: Pawe³ Ostrowski, Krzysztof Kuczun, Kamil Rybiñski, Miros³aw Stuleblak, Wojciech Zejglic, Micha³ Zejglic, Marek Zejglic II Miejsce - Dru yna Poldan, Gra³a w Sk³adzie: Kamil Gondek, Andrzej Karpiñski, Przemek Skoczylas, Maciej Mikulski, Waldemar Plechowski, Pawe³ Bronisz. III Miejsce - Dru yna Absolwenci, Gra³a w Sk³adzie: Jacek Mróz, Grzegorz Kordyla, Jaros³aw Kordyla, Rados³aw Repiñski, Grzegorz Bedus, Dawid Wiliñski, Mariusz Wiliñski, Mariusz Cherbeæ ul. Rzemieœlnicza 10 tel/fax kom budynek-darlowo.pl S³awno ul. Armii Krajowej 16A tel fax kom DOMY: 1.Kowalewiczki - (117 m2) z³. 2.Bobrowiczki - (290 m2) z³. 3.Porzecze - (240 m2) z³. 4.Warszkówko - (144 m2) z³. MIESZKANIA: 1.Kosierzewo - parter-(34,51m2) z³. 2. -II piêtro - (120 m2) z³. 3.Karwice-blok;parter-(34,70m2) z³. 4.S³awno-blok;parter-(48,30m2) z³. DZIA KI: 1.S³owino - siedliskowa-(800m2) z³. 2.Bobrowice-budowlana-(3100m2) z³ 3.Ronino -rolna -(6 000m2) z³. 4.Jaros³awiec-rekreacyjna-(1 701m2) z³. GOSPODARSTWA: 1. êtowo - ( m2) z³. 2.Borzyszkowo-(21 400m2) z³. 3.Zakrzewo k/lêborka-( m2) z³. 4. Sierakowo S³awieñskie-(72197m2) z³ OBIEKTY: 1.S³awno - kamienica - (2 762 m2) z³. 2.S³awno - magazyn - (2 509 m2) z³. 3. Pêkanino- hala- (1 900 m2) z³. Obserwator Lokalny Wydawca: IMP S³awno Dorota Zuszczyk tel , Adres: St. Wyszyñskiego 4 (na przeciwko koœcio³a) tel , Druk: Media Pomorskie sp. zoo w Koszalinie, drukarnia Rondo Nak³ad: 3000 egzemplarzy Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam obserwator nr 6;27.p , 11:14

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość)

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejta, zastępey wejta, sekretarza gminy, slmrbnika gminy, kierownilm jednostld organizaeyjnej gminy, osoby zarządzająeej i ezłonlm organu zarządzająeego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- KOREKTA radnego gminy Świętochłowice, dnia 6.11.2009 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM Jednolity tekst Statutu Fundacji ING Dzieciom na dzień 3.06.2014 STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM 1 Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991r. (Repertorium A Państwowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 23 w Słupsku

Protokół kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 23 w Słupsku Protokół kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 23 w Słupsku Działając na podstawie upoważnień stałych wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska 1. Katarzyna Jakubowska Dyrektor Wydziału Audytu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Lubań., dnia 27.04.2006 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku.

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 10.00. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Machnik.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku.

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. XI sesja Rady Miejskiej odbyła się w DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 w godz. 10.00 13.45

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2015r., poz.2156 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA NR UD-XI-..

Istotne postanowienia umowy UMOWA NR UD-XI-.. 1 Załącznik nr 9 do S.I.W.Z. Istotne postanowienia umowy UMOWA NR UD-XI-.. Umowa zawarta w dniu 2016 roku pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą - Dzielnicą Ursus w Warszawie, Plac Czerwca 1976r Nr 1 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy:

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: Gminą Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, w imieniu której występuje: Jarosław Wroński Burmistrz Bolkowa przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lubańskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE DzifnB*a4fflal*lNl$34 ZGIERZ 2224 Poz 282 WyUil«r.«iz.i(!rtn' 1! ; przyjmującej. WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Załącznik nr 2 wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

E-serwis Dyrektora Placówki Oświatowej

E-serwis Dyrektora Placówki Oświatowej From: Redakcja GW Oświata [mailto:oswiata@elettery.pl] Sent: Saturday, December 22, 2012 10:** AM To: ********** Subject: Już w styczniu kilkanaście tysięcy złotych do wzięcia! Wersja e-lettera online

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo