7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK"

Transkrypt

1 Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie Przyrzàd do frezowania gniazd kranów Wykonanie: Cylindryczny element ustalajàcy, gwintowany, stopniowany, pasuje do wszystkich armatur znajdujàcych si na rynku. Nastawialny docisk freza poprzez spr yn z Êrubà regulacyjnà. Wymienne frezy. Zestaw w stalowej kasecie z blachy zawiera: Cylindryczny element ustalajàcy, frezy do gniazd z gwintem Withworta 3/8 ; 1/2 ; 3/4 i 1 oraz 3 rozmiary uszczelnieƒ. Przeznaczenie: Do dok adnego frezowania gniazd nieszczelnych zaworów kurkowych wodnych. Nr ,30 Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK Wykonanie: Pozimice z nie amliwymi libellami. Zestaw w kasecie stalowej: 1 poziomica do rozstawów znormalizowanych 300, z libellà poziomà i pionowà, dla rozstawów znormalizowanych , 2 poziomice do zaworów kàtowych 200 z libellà poziomà oraz wierzcho kowà, z gwintem zewn trznym 1/2 po jednej stronie,1 sprawdzian monta owy 2 m. Przeznaczenie: S u à do dok adnego ustawienia armatury w pionie i w poziomie. Nr ,30 Spirala czyszczàca Wykonanie: WysokowartoÊciowa spirala z drutu ze stali spr ynowej, ocynkowana, rdzeƒ skr cany przeciwbie nie. Od l 8 spirala ze sta à g owicà, korbkà i drewnianà r kojeêcià; od l 10 spirala z wiert em lejkowym (numer artyku u 7267), korbkà oraz r kojeêcià drewnianà, mo liwoêç zmiany koƒcówki, àcze gwintowane 1/2 -WW-mo liwoêç zamontowania przed u acza (numer artyku u 7268). Nr. Êrednica wa ków 7261 d ugoêç m , ,03 7, , , ,70 7, , ,54 7, ,22 10 (576) G owica trójz bna Wykonanie: Z gwintem 1/2 -WW, koƒcówka do spirali czyszczàcych (numer artyku u 7261). Nr. l , , ,38 (576) Wiert o lejkowe Wykonanie: Z gwintem 1/2 -WW, koƒcówka do spirali czyszczàcych (numer artyku u 7261). Nr. l , , ,06 (576) 7/28

2 Czyszczenie rur Przed u acz do spirali czyszczàcych Wykonanie: Z gwintem 1/2 -WW, koƒcówka do spirali czyszczàcych (numer artyku u 7261). Nr. Êrednica wa ków 7268 d ugoêç m , ,67 5 (576) Spirala czyszczàca Wykonanie: Ze stali spr ynowej, ocynkowanej, ze sta à g owicà oraz uchwytem z tworzywa sztucznego. Nr. Êrednica wa ków 7268 d ugoêç m ,54 3 (576) Profesjonalna pompa ssàco t oczàca ROPUMP Super Plus Wykonanie: Opatentowane uszczelnienie t oka uszczelniajàce dwustronnie. Specjalna forma uszczelki zwi kszajàca si ssania. Zwarta i mocna konstrukcja, wytrzyma a na du e obcià enia i bardzo por czna. Dostarczana w komplecie z adapterem gumowym krótkim i d ugim. Przeznaczenie: Szybkie usuwanie zanieczyszczeƒ z zatkanych rur umywalkowych, ust powych i wannowych. Nr ,00 Spirala czyszczàca ROSPI H + E Plus Wykonanie: Spirala czyszczàca r czna i elektryczna. Nap dzana korbà r cznà oraz poprzez 6-kàtnà koƒcówk wiertarkami powszechnie dost pnymi w handlu. Spirala zablokowana w obudowie ze spiralà gi tkà i maczugowà g owicà pracujàcà, usuwa brud z miejsc trudnodost pnych. Zamkni ty pojemnik na spiral wykonany z tworzywa, odporny na uderzenia, ochrona przed zniszczeniem i brudem. Przeznaczenie: Przepychanie uków i kolanek rurowych: nie potrzeba demontowaç sitek umywalkowych i syfonów. Nr. l spirali 7194 d ugoêç robocza ,50 7,5 Spirala do maszyn do czyszczenia rur typu ROSPI Wykonanie: Stal specjalna, g owica maczugowata, Êrednica drutu 2. Pasuje do spiral typu ROSPI (numer artyku u 7194), a tak e do maszyn do czyszczenia rur (numer artyku u 7195 oraz 7196). Przeznaczenie: Przepychanie uków i kolanek rurowych: nie potrzeba demontowaç sitek umywalkowych i syfonów. Nr. d ugoêç 7197 l spirali m ,5 66,15 8 Sta e stany magazynowe nie obejmujà artyku ów oznaczonych znakiem. Wyd u ony czas oczekiwania. 7/29

3 Czyszczenie rur Maszyna do czyszczenia rur R600 Wykonanie: Opatentowany system szcz k zaciskowych CENTER-LOCK. Dêwignia nap dowa zablokowana w po o eniu spoczynkowym, bardzo mocna, spe nia jednoczeênie funkcj uchwytu transportowego maszyny. Rama wykonana jako odlew aluminiowy, sztywna i lekka. Uchwyt przeznaczony do bezpiecznego przed u enia lub skrócenia spirali. Opatentowany system szcz k zaciskowych, pewne i energiczne przeniesienie obrotów na spiral do czyszczenia rur. Âciany boczne obudowy wykonane z poliamidu wzmocnionego w óknem szklanym, mocne i lekkie. Przeznaczenie: Przeznaczona dla instalatorów, do prac serwisowych w szpitalach oraz w budynkach mieszkalnych, w hotelach, w gastronomi, w domach opieki, w oêrodkach komunalnych. Idalna do przetykania rur w azienkach, toaletach, kuchniach, kantynach, do rur odp ywowych, kanalizacyjnych, do przetykania rynien Nr. wykonanie Maszyna do czyszczenia rur bez oprzyrzàdowania 943, Maszyna do czyszczenia rur z oprzyrzàdowaniem 1.468,95 (nr artyku u 7199) (594) (594) Spirale/zestaw narz dziowy Wykonanie: Spirale/zestawy narz dziowe do maszyn R 600 (numer artyku u 7195 oraz 7196). Zestaw w walizce z tworzywa sztucznego: wà prowadzàcy FS22 4,0 m; 5 x spirala l 22 /4,5 m, 5 x spirala l 16 /2,3 m, kosz na spirale 16 i 22, wiert o proste l 22/22 i l 16/16, wiert o lejkowate l 22/55, wiert o maczugowe l 16/28 i l 22/40, wiert o piórkowe l 16/25, wiert o piórkowe l 22/65, g owica wide kowa l 22/76, klucz rozdzielczy 16 i 22/32, r kawica ochronna, lewa, ROWONAL-aerozol. Przeznaczenie: Zestaw poszerza mo liwoêci i zakres pracy maszyn do czyszczenia rur typu R600 (numer artyku u 7195 oraz 7196) Nr ,95 Maszyna czyszczàca do rur z b bnem obrotowym ROSPEED 3 F Wykonanie: Maszyna do czyszczenia rur z automatycznym przesuwem oraz elektrycznym ograniczeniem momentu obrotowego ATC (Automatic Torque Control) dla ochrony silnika i spirali. Równomierny posów nast puje dzi ki kontrolowanemu prowadzeniu spirali. Elektroniczny uk ad sterowania zapewnia optymalne wyniki czyszczenia. Specjalnie skonstruowany b ben obrotowy zapobiega skr ceniu i przekr ceniu si spirali w b bnie, mocowanie l 16. Przeznaczenie: Przeznaczona do prac serwisowych w szpitalach oraz w budynkach mieszkalnych, w hotelach, w gastronomi, w domach opieki, w oêrodkach komunalnych. Nr. do rur o l 7196 d ugoêç robocza pr dkoêç obrotowa moc silnika obr/min W ,95 15 m (max. 30 m) (594) 7/30

4 Czyszczenie rur Spirale standardowe Wykonanie: Stal spr ynowa wysokiej jakoêci, specjalnie hartowana i odpuszczana przez co odporne na Êcieranie i zu ycie. Gi tkie spirale zaopatrzone z obu stron w koƒcówki do szybkiej wymiany i àczenia. Koƒcówki i spr yna ze stali NIROSTA w celu pewnego funkcjonowania, nawet po d ugim okresie u ytkowania dzi ki ograniczeniu korozji elementów i niebezpieczeƒstwa z amania. Pasuje do maszyny do czyszczenia rur R600 (art nr i 7196) jak równie wszystkich innych produktów ze spiralà l 16 i 22. Przeznaczenie: Do uniwersalnych prac zwiàzanych z czyszczeniem rur, przeci tnie zanieczyszczonych o ma ych d ugoêciach. Lekka praca równie w przypadku ciasnych, bàdê nast pujàcych jedno za drugim kolan rurowach. Nr. d ugoêç 7198 l spirali m ,3 40, ,5 73,50 22 Spirale ROPOWER PROFILE CABLE Wykonanie: Opatentowane spirale ze specjalnego drutu kszta towego, ocynkowanego. Pasujà do do wszystkich innych spirali ze z àczem 16. Spirale z czerwonym rdzeniem z tworzywa sztucznego odporne na temperatur, wp ywy atmosferyczne i ugi. Odporne na skr canie. Zwi kszony efekt czyszczenia, razem z narz dziem czyszczàcym. Jednoczesne dzia anie spirali i narz dzia czyszczàcego: podwójny efekt czyszczenia. Profil spirali kruszàcy osady. Przeznaczenie: Stosowane do ekstremalnie trudnych prac zwiàzanych z czyszczeniem rur o du ych Êrednicach, wyró niajà si przy pracach na du ych odleg oêciach przy prostych o dcinkach rur i kana ów. Nr. d ugoêç 7277 l spirali m ,3 58, ,5 105,00 22 Wyposa enie dodatkowe do maszyn do czyszczenia rur Wiert o proste Przeznaczenie: Standardowe narz dzie do rozpoznania rodzaju zatoru. Do pobrania próbki i okreêlenia nast pnego narz dzia. Do wyj cia z rury lub przewiercenia zatoru z tkanin, papieru, celulozy, odpadów kuchennych itp. /cal ,25 16/5/ ,50 22/7/ Wiert a maczugowe Przeznaczenie: Stosowane do wàskich i nast pujàcych po sobie kolanek rurowych. /cal ,30 16/5/ ,17 22/7/ Sta e stany magazynowe nie obejmujà artyku ów oznaczonych znakiem. Wyd u ony czas oczekiwania. 7/31

5 Czyszczenie rur Wyposa enie dodatkowe do maszyn do czyszczenia rur Wiert o powrotne Przeznaczenie: Specjalne narz dzie z hakiem chwytajàcym do wyciàgania z rur ró nych tekstyliów, narz dzi lub spiral. /cal ,30 16/5/ ,75 22/7/ Wiert o lejkowe Przeznaczenie: Do wyj cia lub przewiercenia zatorów spowodowanych prze tekstylia lub papier. Du y zakres zastosowaƒ, równie do wyciàgania z rur zagubionych spiral. /cal ,40 16/5/ ,65 22/7/ Wiert o p askie do wykrojenia t uszczu Przeznaczenie: Standardowe narz dzie do przewiercania osadów t uszczu, lekkich osadów, osadów z myd a. /cal ,25 16/5/ ,00 22/7/ Wiert o y kowe Przeznaczenie: Specjalne narz dzie, wygi te, do zapiaszczonych i zaszlamionych rur. /cal ,65 22/7/ Wiert o z bate krzy owe Przeznaczenie: Kombinowane narz dzie, wydajne, do przewiercania i usuwania stwardnia ych zanieczyszczeƒ. Do zgrubnego usuwania wewn trznych skorup. Jako narz dzie przygotowujàce dla g owicy aƒcuchowej. Stosowane dla tekstyliów lub szlamu. Ostrza z hartowanej ze stali spr ynowej, odporne na z amania. /cal ,50 16/5/ ,69 22/7/ G owica tnàca z bata wide kowa Przeznaczenie: Uniwersalne narz dzie do usuwania zamuleƒ i korzeni. Wielostronne zastosowania. Brzeszczoty tnàce wykonane ze stali spr ynowej, hartowane, obustronnie uz bione, wymienne, o wysokiej trwa oêci. /cal ,35 22/7/ /32

6 Czyszczenie rur Wyposa enie dodatkowe do maszyn do czyszczenia rur G owica aƒcuchowa z kolcami Przeznaczenie: Intensywne dzia anie czyszczàce. Do rur betonowych i eliwnych. Zredukowane mo liwoêci zastosowania do nowych zatorów w rurach. Idealne do czyszczenia koƒcowego. Dost pna bez pierêcienia z czterema aƒcuchami. /cal ,60 16/5/ ,80 22/7/ R kawice ochronne do prowadzenia spirali Wykonanie: Z wyprawianej skóry bydl cej, z krótkim mankietem, cz Êç wewn trzna pokryta nitami. Przeznaczenie: Do chwytania i prowadzenia spirali. Nr. wykonanie prawa 33, lewa 33,60 Klucz rozdzielczy Przeznaczenie: Stosowany do rozdzielania spiral/narz dzi àczàcych spirale. Nr. do l spirali , ,62 Informacja dodatkowa: Inne wielkoêci i rodzaje kluczy na specjalne ienie. Sta e stany magazynowe nie obejmujà artyku ów oznaczonych znakiem. Wyd u ony czas oczekiwania. 7/33

7 Ma e obcinaki do rur Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku, rolki tnàce ze stali wysokostopowej. Regulacja si y nacisku ergonomicznà Êrubà ze zintegrowanym no em do usuwania ràbków. Przeznaczenie: Do ci cia ma ych rur w miejscach trudno dost pnych, do rur miedzianych, z metali nie elaznych i do cienkoêciennych rur stalowych. Nr. do rur o l /8 5/8 (3 16 ) 11, zapasowy krà ek tnàcy (1 szt.) 1,79 (jedn. opak.) Obcinak do rur MINICUT I PRO/MINICUT II PRO Wykonanie: Korpus ze stopu cynku, odlewany ciênieniowo. Nó krà kowy z wysokostopowej stali hartowanej. Dwie rolki prowadzàce z podtoczeniem, ci cie obrotowe. Du e pokr t o rade kowane, atwa regulacja nacisku. Por czna konstrukcja, ma y promieƒ roboczy (38 lub 42 ), mo liwoêç pracy w miejscach trudno dost pnych. Przeznaczenie: Do obcinania ma ych rurek w miejscach trudnodost pnych, jak równie rur biegnàcych równolegle. Do rur miedzianych, mosi nych, z metali nie elaznych, do cienkoêciennych rurek stalowych, do rur z twardego tworzywa sztucznego PCW. Nr. do rur o l /8 5/8 (3 16 ) 14, /4 7/8 (6 22 ) 15, zapasowe krà ki tnàce (5 szt.) 18,11 (jedn. opak.) Obcinak do rur MINI MAX Wykonanie: Ergonomiczne wzornictwo korpusu i ebrowane pokr t o wspomagajàce ruch r ki w trakcie obcinania. Du e pokr t o ebrowane, por czna forma: atwa regulacja nacisku. Dwie rolki prowadzàce z podtoczeniem: ci cie obrotowe. Por czna konstrukcja, ma y promieƒ roboczy (45 lub 13/4 ): mo liwoêç pracy w miejscach trudno dost pnych. Przeznaczenie: Do obcinania ma ych rurek w miejscach trudnodost pnych jak równie rur biegnàcych równolegle. Do rur miedzianych, mosi nych, z metali nie elaznych, do cienkoêciennych rurek stalowych, do rur z twardego tworzywa sztucznego PCW. Nr. do rur o l /8 1.1/8 (3 28 ) 22, zapasowe krà ki tnàce (5 szt.) 18,11 (jedn. opak.) Obcinak do rur PIPE SLICE Wykonanie: Obudowa z odlewu aluminiowego, krà ek tnàcy ze stali wysokostopowej, hartowanej. Tnie rury przy ma ej liczbie obrotów: szybkie ci cie rur miedzianych. Samonastawn, samo zaciskowy. Przeznaczenie: Do obcinania ma ych rurek w miejscach trudnodost pnych, jak równie rur biegnàcych równolegle. Do rur miedzianych, mosi nych, z metali nie elaznych, do cienkoêciennych rurek stalowych. Nr. do rur o l , , , , zapasowy krà ek tnàcy do (1 szt.) (jedn. o.) 3,10 (jedn. opak.) 0055 zapasowy krà ek tnàcy do (1 szt.) (jedn. o k.) 3,10 (jedn. opak.) Obcinak do rur Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku, rolki tnàce ze stali wysokostopowej, hartowanej. Regulacja si y docisku za pomocà Êruby. Nó do gratowania w uchwycie. Przeznaczenie: Do czystego ci cia rur z miedzi i cienkoêciennych rur stalowych. Nr. do rur o l /8 1.1/8 (3 30 ) 14, zapasowy krà ek tnàcy (1 szt.) 1,79 (jedn. opak.) /34

8 Obcinak do rur Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku, 4 rolki prowadzàce umo liwiajace ci cie przy ko nierzu rur, regulacja docisku, no yk do okrawania schowany w korpusie, uchwyt z zapasowym krà kiem tnàcym, ostrze wymienne. Przeznaczenie: Do czystego ci cia rur z miedzi, mosiàdzu i cienkoêciennych rur stalowych. Nr. do rur o l /4 1.3/8 (3 35 ) 31, zapasowy kràzek tnàcy (1 szt.) 1,79 (jedn. opak.) Teleskopowy obcinak do rur Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku, krà ek tnàcy z hartowanej stali wysokostopowej, dwie rolki prowadzàce umo liwiajàce ci cie przy ko nierzu, prowadzenie teleskopowe, metalowe pokr t o z zapasowym krà kiem tnàcym. Przeznaczenie: Do czystego ci cia rur z miedzi, mosiàdzu i cienkoêciennych rur stalowych. Nr. do rur o l /8 1.3/8 (3 35 ) 21, zapasowy krà ek tnàcy (1 szt.) 1,79 (jedn. opak.) Obcinak do rur TUBE CUTTER 35 Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku. Dwie rolki prowadzàce z podtoczeniem do ci cia obrotowego. Sta y, ma y promieƒ roboczy 125, optymalny, tak e w miejscach trudnodost pnych. Dok adna prowadnica teleskopowa zapewniajàca precyzyjne ci cie. Lekko obracajàce si pokr t o nastawcze: szybka zmiana zakresu roboczego. Zapasowe kó ko tnàce w uchwycie: zawsze dost pne w razie potrzeby. Zamkni ty w obudowie gratownik do wewn trznych kraw dzi rur. Przeznaczenie: Stosowany do ci cia: rur miedzianych, mosi nych, aluminiowych, cienkoêciennych rur stalowych, rur z tworzywa PE, PP, PVDF, rur w otulinach, rur ze stali stopowej. Nr. do rur o l /4 1.3/8 (6 35 ) 40, zapasowe krà ki tnàce (5 szt.) (jedn. opak.) 18,11 (jedn. opak.) Obcinak do rur INOX TUBE CUTTER 30 Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku, krà ek tnàcy z hartowanej stali wysokostopowej, dwie rolki prowadzàce z podtoczeniem do ci cia obrotowego, regulacja docisku, sk adany gratownik i zapasowe kó ko tnàce. Przeznaczenie: Do dok adanego ci cia rur miedzianych i ze stali stopowej. Nr. do rur o l /8 1.1/8 (3 30 ) 27, zapasowe krà ki tnàce (5 szt.) (jedn. opak.) 25,62 (jedn. opak.) Obcinak do rur INOX Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku, krà ek tnàcy ze stali stopowej, 4 rolki prowadzàce z podtoczeniem umo liwiajàcym ci cie przy ko nierzu rur. Prowadzenie teleskopowe, ergonomiczny uchwyt metalowy z zapasowym krà kiem tnàcym. Przeznaczenie: Do dok adnego ci cia rur ze stali stopowej. Nr. do rur o l /4 1.3/8 (3 35 ) 34, zapasowy krà ek tnàcy (1 szt.) 1,79 (jedn. opak.) Sta e stany magazynowe nie obejmujà artyku ów oznaczonych znakiem. Wyd u ony czas oczekiwania. 7/35

9 Obcinak do rur INOX TUBE CUTTER 35 Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku. Krà ek tnàcy z hartowanej stali wysokostopowej. Dwie rolki prowadzàce z podtoczeniem do ci cia obwiedniowego. Dok adna prowadnica teleskopowa zapewniajàca precyzyjne ci cie. Lekko obracajàce si pokr t o nastawcze: szybka zmiana zakresu roboczego. Zamkni ty w obudowie gratownik do wewn trznych kraw dzi rur. Przeznaczenie: Do dok adnego ci cia rur ze stali stopowej. Nr. do rur o l /4 1.3/8 (6 35 ) 52, zapasowe krà ki tnàce (5 szt.) (jedn. opak.) 28,35 (jedn. opak.) Obcinak do rur TUBE CUTTER 35 MSR Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku. Krà ek tnàcy z hartowanej stali wysokostopowej. Dwie rolki prowadzàce z podtoczeniem do ci cia obrotowego. Dok adna prowadnica teleskopowa zapewnia precyzyjne ci cie. Lekko obracajàce si pokr t o nastawcze: szybka zmiana zakresu roboczego. Zapasowe kó ko tnàce w uchwycie: zawsze dost pne w razie potrzeby. Zamkni ty w obudowie gratownik do wewn trznych kraw dzi rur: zawsze pod r kà. Przeznaczenie: Stosowany do ci cia rur wielowarstwowych i zespolonych. Nr. do rur o l /4 1.1/4 (6 35 ) 42, zapasowe krà ki tnàce (5 szt.) (jedn. opak.) 26,25 (jedn. opak.) Obcinaki do rur stalowych do 2 Wykonanie: Korpus ze stopu cynku odlewany ciênieniowo. Nó krà kowy z wysokostopowej stali hartowanej. Dwie rolki do pewnego prowadzenia rur. Regulacja docisku przy pomocy lekkobie nej Êruby. R kojeêç w kszta cie litery T. Przeznaczenie: Do dok adnego i prostopad ego ci cia rur stalowych. Po obci ciu mo na bezpoêrednio przejêç do gwintowania Obcinak do rur stalowych. Obcinak do rur stalowych SUPER. Nr. do rur o l /8 2 (10 60 ) 73,14 86, zapasowy krà ek tnàcy (1 szt.) 5,12 (jedn. opak.) 0010 zapasowy krà ek tnàce (3 szt.) 19,69 (jedn. opak.) Obcinak do rur stalowych do 4 Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku. Krà ek tnàcy z hartowanej stali wysokostopowej. Dwie szerokie rolki do pewnego prowadzenia kó ka tnàcego po obwodzie rury. atwa regulacja nacisku: optymalne przeniesienie si y na rur. Kó ka tnàce wykonane z wysokojakoêciowej stali, hartowane, o d ugiej ywotnoêci. Przeznaczenie: Do dok adnego i prostopad ego ci cia rur stalowych. Po obci ciu mo na bezpoêrednio przejêç do gwintowania. Po wymianie kó ka tnàcego mo liwe jest tak e ci cie rur eliwnych. Nr. do rur o l ( ) 210, zapasowe krà ki tnàce (2 szt.) (jedn. opak.) 132,55 (jedn. opak.) 0015 zapasowy krà ek tnàcy (1 szt.) (jedn. opak.) 117,27 (jedn. opak.) /36

10 Obcinak do rur miedzianych Kombi, z trzpieniem szybkonastawnym Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku. Rolki tnace ze stali wysokostopowej, z szybkonastawnym trzpieniem. Wymienna rolka tnàca do ci cia rur miedzianych i cienkoêciennych rur stalowych dodatkowo w uchwycie. Przeznaczenie: Stosowany do czystego ci cia rur z towrzywa sztucznego, miedzi jak równie cienkoêciennych rur stalowych. Nr. do rur o l /4 2.5/8 (6 67 ) 56, zapasowy krà ek tnàcy do tworzywa sztucznego (1 szt.)(je pak.) 14,04 (jedn. opak.) 0015 zapasowy krà ek tnàcy do miedzi (1 szt.) (jedn. opak.) 12,45 (jedn. opak.) Obcinak do rur z tworzywa sztucznego Wykonanie: Najcz Êciej u ywany, zapadkowo teleskopowy obcinak do rur, lekko dzia ajàcy. Zwarta konstrukcja wykonana z aluminium, maksymalna stabilnoêç. Du y metalowy uchwyt, ergonomicznie zoptymalizowany, nie m czàcy, wygodny. Prowadnica grzechotkowo teleskopowa, szybkie przestawienie na zewn trznà Êrednic rury. Automatyczny powrót ostrza po ci ciu, szybkie otwarcie. Wykoƒczenie powierzchni w technologii DURAMANT wysokojakoêciowà pow okà epoksydowà, powierzchnia antypoêlizgowa, odporna na zarysowania. Zabudowany w korpusie obcinaka wysuwalny gratownik, przeznaczony do wewn trznych kraw dzi rur z obrotowym ostrzem HSS w uchwycie, tylko jedno narz dzie do ci cia i gratowania. Kó ka tnàce hartowane ze specjalnym szlifem, optymalne ci cie przy ró nych gruboêciach Êcianek rur. Wysuwalny gratownik do wewn trznych kraw dzi rur. Przeznaczenie: Przecina precyzyjnie pod kàtem prostym rury PE, PP, PEX, PB i PVDF oraz rury kanalizacyjne wyt umione i rury wielowarstwowe sieciowane. Nr. do rur o l /4 2.5/8 (6 67 ) 84, zapasowe krà ki tnàce, standard (3 szt.) (jedn. opak.) 23,94 (jedn. opak.) No yce do rur z tworzyw sztucznych ROCUT 26 TC Nr. do rur o l /4 (0 26 ) 23, Wykonanie: Konstrukcja z batki i ostrza umozliwia precyzyjne prze o enie si y i wymuszone prowadzenie posuwu ostrza. Uchwyt z gumowà nak adkà. Automatycznie kontrolowane otwarcie no a po naciêni ciu przycisku zwalniajàcego. Blokada ramion no yc w po o eniu transportowym zaciskiem ustalajàcym. Nierdzewne ostrze szlifowane w V: precyzyjne przeci cie w wyznaczonym punkcie, bez deformacji. Szerokie u o enie rury w no ycach zapewnia precyzyjne ci cie pod kàtem prostym. Idealnie naci te z by tnàce, ma y wydatek si y podczas ci cia. Przeznaczenie: No yce do precyzyjnego ciecia rur PP, PE, PEX, PB i PVDF. Mocne, precyzyjne no yce do ci cia rur z tworzyw sztucznych. Ci cie bez wysi ku. No yce do rur z tworzyw sztucznych ROCUT 42 TC Wykonanie: Konstrukcja z batki i ostrza umozliwia precyzyjne prze o enie si y i wymuszone prowadzenie posuwu ostrza. Uchwyt z gumowà nak adkà. Automatycznie kontrolowane otwarcie no a po naciêni ciu przycisku zwalniajàcego. Blokada ramion no yc w po o eniu transportowym zaciskiem ustalajàcym. Nierdzewne ostrze szlifowane w V: precyzyjne przeci cie w wyznaczonym punkcie, bez deformacji. Szerokie u o enie rury w no ycach zapewnia precyzyjne ci cie pod kàtem prostym. Idealnie naci te z by tnàce: ma y wydatek si y podczas ci cia. Przeznaczenie: No yce do precyzyjnego ciecia rur PP, PE, PEX, PB i PVDF. Mocne, precyzyjne no yce do ci cia rur z tworzyw sztucznych. Ci cie bez wysi ku Nr. do rur o l /8 (0 42 ) 46, nó zapasowy 33,60 No yce do rur z tworzyw sztucznych ROCUT 50 TC Wykonanie: Konstrukcja z batki i ostrza umo liwia precyzyjne prze o enie si y i wymuszone prowadzenie posuwu ostrza. Uchwyt z gumowà nak adkà. Automatycznie kontrolowane otwarcie no a po naciêni ciu przycisku zwalniajàcego. Blokada ramion no yc w po o eniu transportowym zaciskiem ustalajàcym. Nierdzewne ostrze szlifowane w V: precyzyjne przeci cie w wyznaczonym punkcie, bez deformacji. Szerokie u o enie rury w no ycach zapewnia precyzyjne ci cie pod kàtem prostym. Idealnie naci te z by tnàce: ma y wydatek si y podczas ci cia. Przeznaczenie: No yce do precyzyjnego ciecia rur PP, PE, PEX, PB i PVDF. Mocne, precyzyjne no yce do ci cia rur z tworzyw sztucznych. Ci cie bez wysi ku. Nr. do rur o l (0 50 ) 58, nó zapasowy 34,65 Sta e stany magazynowe nie obejmujà artyku ów oznaczonych znakiem. Wyd u ony czas oczekiwania. 7/37

11 No yce do rur z tworzyw sztucznych No yce do rur z tworzyw sztucznych ROCUT 63 Wykonanie: Nierdzewne ostrze szlifowane w V zapewnia precyzyjne przeci cie w wyznaczonym punkcie. Cz Êç konstrukcyjna z batki i ostrza umo liwia precyzyjne prze o enie si y i wymuszone prowadzenie posuwu ostrza. Mo liwe jest ci cie rur o du ej gruboêci Êcianki z ma ym nak adem w o onej si y. Przeznaczenie: No yce do atwego ci cia jednà r kà, do ciecia rur PP, PE, PEX, PB i PVDF. Mocne, precyzyjne, do ci cia rur z tworzyw sztucznych. Ci cie bez wysi ku. Szczególnie przydatne do przygotowywania rur do àczenia zgrzewaniem. Nr. do rur o l (0 63 ) 115, nó zapasowy ze stali stopowej 147,67 No yce do rur z tworzyw sztucznych ROCUT 75 TC Wykonanie: Nierdzewne ostrze, szlifowane w V zapewnia precyzyjne przeci cie w wyznaczonym punkcie. Cz Êç konstrukcyjna z batki i ostrza umo liwia precyzyjne prze o enie si y i wymuszone prowadzenie posuwu ostrza. Dzi ki idealnie naci tym z bom tnàcym mo liwe jest ci cie rur o du ej gruboêci Êcianki z ma ym nak adem w o onej si y podczas ci cia. Uchwyt wy o ony gumowà nak adkà dla pewnego uchwytu. Przeznaczenie: No yce do atwego ci cia jednà r kà, do ciecia rur PP, PE, PEX, PB i PVDF. Mocne, precyzyjne, do ci cia rur z tworzyw sztucznych. Ci cie bez wysi ku. Nr. do rur o l (0 75 ) 147, nó zapasowy ze stali stopowej 168,25 No yce do rur z tworzyw sztucznych ROCUT 35 S Wykonanie: Nierdzewne ostrze szlifowane w V zapewnia precyzyjne przeci cie w wyznaczonym punkcie. Dzi ki mechanizmowi grzechotkowemu mo liwe jest ci cie rur o du ej gruboêci Êcianki z ma ym nak adem w o onej si y. Automatyczne, kontrolowane otwarcie no a po naciêni ciu przycisku zwalniajàcego. R kojeêç ergonomiczna pistoletowa. Przeznaczenie: No yce do atwego ci cia jednà r kà, do ciecia rur PP, PE, PEX, PB i PVDF. Mocne, precyzyjne, do ci cia rur z tworzyw sztucznych. Ci cie bez wysi ku. Nr. do rur o l /4 1.3/8 (6 35 ) 37, nó zapasowy ze stali stopowej 15,49 Urzàdzenia do przecinania i fazowania rur z tworzyw sztucznych ROCUT Wykonanie: atwe ci cie i ukosowanie (15 ) z najwy szà dok adnoêcià w jednym cyklu roboczym. Dzi ki wk adkom z ostrzami tnàcymi stalowymi, mo liwe ci cie pod kàtem 90 bez fazowania. Z bezstopniowà regulacjà si y mocowania rury, wymienne wk adki z tworzywa sztucznego do mocowania rur o ró nych Êrednicach. Szcz ki mocujàce ze spr ynà centrujàcà dajà gwarancj centrycznego mocowania. Przeznaczenie: Narz dzie do przecinania i fazowania, zapewniajàce ci cie pod kàtem prostym i fazowanie pod kàtem 15 cienko i gruboêciennych rur PVC, PE, PP, PEX, PB i PVDF oraz rur kanalizacyjnych wyt umionych, z du à precyzjà i w jednym cyklu roboczym. Zestaw ROCUT skompletowany w walizce z tworzywa sztucznego z urzàdzeniem podstawowym, gratownikiem do wewn trznych kraw dzi rur, szcz kami mocujàcymi ze standardowym uchwytem no a i no em lub z uchwytem z kó kiem tnàcym. Nr. do rur o l 7216 zakres pracy /2 4 ( ) 294,00 50, 75, 110 7/38

12 Gratowniki wewn trzno-zewn trzne Wykonanie: Ostrza szlifowane i hartowane zapewniajà g adkie ci cie. Przeznaczenie: Do usuwania wewn trznych i zewn trznych zadziorów z rur miedzianych, aluminiowych i ze stali mi kkich. Nr. do rur o l /8 1.3/8 (4 36 ) 9,40 Gratowniki wewn trzno-zewn trzne INOX Wykonanie: Ostrza szlifowane i hartowane zapewniajà g adkie ci cie. Przeznaczenie: Do usuwania wewn trznych i zewn trznych zadziorów z rur miedzianych i ze stali stopowych. Nr. do rur o l /8 1.3/8 (3 36 ) 55,65 Uniwersalne gratowniki wewn trzno-zewn trzne Wykonanie: Ostrza szlifowane i hartowane zapewniajà g adkie ci cie. Przeznaczenie: Do usuwania wewn trznych i zewn trznych zadziorów z rur miedzianych, aluminiowych, stalowych i ze stali stopowych. Nr. do rur o l /8 1.3/4 (10 54 ) 105,00 Zestaw Expander ROCAM Power Torque Wykonanie: Wytrzyma e i odporne na Êcieranie mocowanie stalowe z optymalnym prze o eniem si y. Korpus kuty z aluminium, por czny, lekki. D ugie ramiona redukujà wydatek si y i rozszerzajà zakres pracy. Dla usprawnienia pracy automatyczne sprz enie zwrotne. Osadzona wewnàtrz dêwignia kolankowa chroniona przed zanieczyszczeniami, Êruba ustalajàca do precyzyjnej regulacji rozbijacza kapilarnego. Nak adki z tworzywa sztucznego na rekojeêciach pe nià funkcj antypoêlizgowà, zapobiegajà zakleszczaniu si narz dzia. Przeznaczenie: Narz dzia te przeznaczone sà do wykonywania po àczeƒ rurowych bez u ycia z àczek w instalacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych, ch odniczych i klimatyzacyjnych. Zalety: wyeliminowanie kosztów z àczek oraz ich magazynowania i zakupu, ograniczenie pracoch onnoêci monta u o 50 %, oszcz dnoêç 50 % zwiàzana z wyeliminowaniem materia ów i stanowisk lutowniczych oraz energii, wykorzystanie pozosta oêci rur na mufki, oszcz dnoêç materia u, zwi kszenie niezawodnoêci poprzez redukcj po àczeƒ, KNOW-HOW w dziedzinie technologii kielichowania i wiodàcego od 35 lat producenta narz dzi do kielichowania. Zestaw do kielichowania, redukowania i kalibrowania rur z nast pujàcych materia ów: Miedê mi kka i pó twarda l 8 42, 5/16 1.3/4 max. gruboêç Êcianki 1,6 Aluminium mi kkie l 8 28, 5/16 1.1/8 max. gruboêç Êcianki 1,6 Stal mi kka l 8 28, 5/16 1.1/8 max. gruboêç Êcianki 1,6 Stal stopowa mi kka l 8 22, 5/16 7/8 max. gruboêç Êcianki 1,0 Nr. do rur o l , 15, 18, , , 15, 18, 22, ,00 Expander ROCAM Power Torque Wykonanie: Korpus kuty z aluminium, por czny, lekki. D ugie ramiona redukujà wydatek si y i rozszerzajà zakres pracy. Dla usprawnienia pracy automatyczne sprz enie zwrotne. Osadzona wewnàtrz dêwignia kolankowa chroniona przed zanieczyszczeniami, Êruba ustalajàca do precyzyjnej regulacji rozbijacza kapilarnego. Nak adki z tworzywa sztucznego na r kojeêciach pe nià funkcj antypoêlizgowà, zapobiegajà zakleszczaniu si narz dzia. Nr. do rur o l ,20 Sta e stany magazynowe nie obejmujà artyku ów oznaczonych znakiem. Wyd u ony czas oczekiwania. 7/39

13 Nitowane g owice standardowe Przeznaczenie: Do wykonywania dok adnych standartowych mufek wg. DVGW oraz przepisów Gas de France. Nitowane g owice standartowe ROTHENBERGER pasujà równie do odpowiednich c gów do kielichowania innych producentów. Nr. do rur o l 7218 gruboêç ,00 max. Cu 1,2 Al 1,2 Fe 1,2 Inox 1, ,00 max. Cu 1,2 Al 1,2 Fe 1,2 Inox 1, ,00 max. Cu 1,2 Al 1,2 Fe 1,2 Inox 1, ,00 max. Cu 1,2 Al 1,5 Fe 1,5 Inox 1, ,00 max. Cu 1,5 Al 1,5 Fe 1,5 Inox Zestaw wyoblaków z uchwytem i grzechotkà Wykonanie: Do racjonalnego, bezz àczkowego monta u rur. 67 % oszcz dnoêci spoiwa, materia ów lutowniczych i energii. Przydatne tak e przy przek adaniu rur (mo liwoêç wykonania dodatkowych odga zieƒ lub po àczeƒ bez demonta u instalacji lub dodatkowych Êrubunków). Specjalny gwint trapezowy, zmniejszenie wysi ku przy monta u. Podwójna pryzma, pewne na o enie i prowadzenie zabezpieczajàce wykonanie odga zienia pod kàtem 90 do rury. Specjalna konstrukcja haka, atwe prowadzenie w wywierconym otworze. Kuty i ulepszany hak wywijajàcy ze specjalnym szlifem zapewnia wywini cie bez zadziorów. Elementy zestawu: Uchwyt z grzechtkà, c gi do wywijania, wiert o UNIDRILL Automatik 42 oraz 4 wyoblaki. Przeznaczenie: Do instalacji rur, do wyciàgania trójników na rurach, czyli wykonywania tzw. wcinek. W praktyce znajdujà zastosowanie np. przy wykonywaniu podejêç do grzejnika (ga àzek grzejnikowych) lub innych wcinek w instalacj. Zalety: równomierne i eleganckie uformowanie materia u, bez karbów i zadziorów oraz fachowe, zgodne z normà wywini cie z optymalnà szczelinà kapilarnà. Informacje dodatkowe: Zestawy skompletowane z elementów o innych wielkoêciach na specjalne ienie. Nr. do rur o l ,30 Zaciskarka akumulatorowa elektrohydrauliczna ROMAX PRESSLINER ECO Wykonanie: Bezpieczne zaryglowanie uniemo liwia niezamierzone otwarcie, konieczny obrót o 180. Technologia CFT zabezpiecza sta à osiowà si zaciskania o wielkoêci 32 kn, wysokie bezpieczeƒstwo zaciskania, ponad cykli. atwo dost pny wy àcznik bezpieczeƒstwa zapewnia wysokie bezpieczeƒstwo u ytkowania poprzez mo liwoêç natychmiastowego przerwania procesu zaciskania. Optyczna kontrola stanu akumulatora dzi ki wskaênikowi optycznemu LED. Mocny i sprawny silnik elektryczny 12 V gwarantuje du à ywotnoêç i wysokà funkcjonalnoêç. System prze àczników DUO, w ka dej pozycji roboczej atwo dost pny wy àcznik impulsowy. Praktycznie wykonane urzàdzenie, umo liwiajàce prac we wszystkich pozycjach roboczych. Mocowanie szcz k zaciskowych obracane swobodnie w zakresie 270. Przeznaczenie: WysokojakoÊciowa, niezale na od sieci elektrycznej zaciskarka, z innowacyjnym akumulatorowym elektrohydraulicznym nap dem i wymuszonym powrotem, jest lekka, wygodna i znakomicie nadaje si do zastosowaƒ na budowie. Przeznaczona do elektrohydraulicznego zaciskania z àczek o Êrednicy do l 54 Zalety: Technologia CFT zabezpiecza sta à osiowà si zaciskania: brak zagro enia w przypadku przekroczenia si y zaciskania. Wymuszony proces zaciskania zapewnia jednakowo pewne zaciskanie, stosownie do wymagaƒ producentów systemów zaciskania. Po przyciêni ciu prze àcznika impulsowego nast puje wymuszony przebieg zaciskania, oszcz dnoêç si y i pewnoêç. Automatyczny powrót t oka po wykonaniu zacisku umo liwia szybki proces zaciskania, bez potrzeby manualnego prze àczania. Natychmiastowe u ycie dzi ki zasilaniu akumulatorowemu: praca niezale na od dost pnoêci sieci elektrycznej. Wskaênik stanu na adowania akumulatora i zintegrowana ochrona przed jego wy adowaniem zabezpiecza d ugà ywotnoêç akumulatora. Informacje dodatkowe: Mo liwoêç ienia ekstremalnie wysokowydajnego akumulatora 12 V/3,0 Ah NiMH. Nr. wykonanie zaciskarka bez szcz k zaciskowych 1.987, z zestawem szcz k zaciskowych (numer artyku u 7235) , z zestawem szcz k zestaw M (nr art. 7233) do urzàdzeƒ Mannesmann, Hage, Woeste, Sanha ,00 (594) 7/40

14 Zaciskarka akumulatorowa elektrohydrauliczna ROMAX AC ECO Wykonanie: Bezpieczne zaryglowanie uniemo liwia niezamierzone otwarcie, konieczny obrót o 180. Technologia CFT zabezpiecza sta à osiowà si zaciskania o wielkoêci 32 kn wysokie bezpieczeƒstwo zaciskania, ponad cykli. atwo dost pny wy àcznik bezpieczeƒstwa zapewnia wysokie bezpieczeƒstwo u ytkowania dzieki mo liwoêci natychmiastowego przerwania procesu zaciskania. Mocny i sprawny silnik elektryczny 230 V gwarantuje du à ywotnoêç i wysokà funkcjonalnoêç. System prze àczników DUO umo liwia bezpiecznà i nie wywo ujàcà zm czenia prac. Odpowiedni zarówno dla osób prawo, jak i lewor cznych. Praktycznie wykonane urzàdzenie, umo liwiajàce prac we wszystkich pozycjach roboczych. Mocowanie szcz k zaciskowych obracane swobodnie w zakresie 270. Przeznaczenie: Korzystna cenowo, sieciowa zaciskarka z innowacyjnym elektrohydraulicznym nap dem, jest lekka, wygodna i znakomicie nadaje si do zastosowaƒ na budowie. Przeznaczona do elektrohydraulicznego zaciskania z àczek o Êrednicy do l 54. Zaletà Technologia CFT to, i zabezpiecza sta à, osiowà si zaciskania dzieki czemu nie wyst ouje zagro enia w przypadku przekroczenia si y zaciskania. Wymuszony proces zaciskania zapewnia jednakowo pewne zaciskanie, stosownie do wymagaƒ producentów systemów zaciskania. Nr. wykonanie zaciskarka bez szcz k zaciskowych 1.840, z zestawem szcz k zaciskowych SV (numer artyku u 7235) , z zestawem szcz k zaciskowych M (numer artyku u 7233) ,50 (594) Wykonanie: Wykonane z nowych materia ów. Najwy sza jakoêç wykonania. Kodowanie barwne i oznaczenie wykonania szcz k oraz wielkoêci eliminuje mo liwoêç pomy kowego zastosowania szcz k nieodpowiedniej wielkoêci. Uniwersalne mocowanie do wszystkich zaciskarek z kompatybilnym uchwytem mocujàcym. Szczeki kute z wysokoobcià eniowej stali specjalnej, odpowiednie dla wszystkich zaciskarek pracujàcych ze sta ym maciskiem osiowym o wartoêci kn. Przeznaczenie: Do zaciskania z àczek o Êrednicach od l 12 do 54. Optymalne dla ci kich warunków na budowie dzi ki d ugotrwa ej ochronie korozyjnej. Informacje dodatkowe: Aby uzyskaç niezawodnoêç pracy szcz k zaciskowych zalecamy rocznà inspekcj zaciskarki i konserwacj szcz k zaciskowych Szcz ki zaciskowe Szczeki zaciskowe, typ M, oznaczenie czerwone Szcz ki zaciskowe, typ SV, oznaczenie bia e Nr. szerokoêç nominalna DN ,75 120, ,75 120, ,75 120, ,75 120, ,75 120, ,75 120, ,50 220, ,50 220,50 (594) (594) Szcz ki zaciskowe o innych Êrednicach na ienie C gi do sp cznia rur z blachy Wykonanie: Z samoczynnym otwieraniem si rekojeêci w ok adzinie PCV. Przeznaczenie: Do wykonywania po àczeƒ rur z blach o gruboêci do 1 poprzez sfalowanie na koƒcach rur. Pewne i szybkie dopasowanie rur. Nr. d ugoêç ,40 Sta e stany magazynowe nie obejmujà artyku ów oznaczonych znakiem. Wyd u ony czas oczekiwania. 7/41

15 Standardowa gi tarka dwur czna 180 Wykonanie: Wskaêniki gi cia o zakresie na ka dym segmencie gi tarki, dok adne gi cie. Urzàdzenie zaciskowe polepsza mocowanie rury umo liwiajàc gi cie krótkich odcinków rur. Lekka konstrukcja umozliwa nie m czàce gi cie z wolnej r ki. Przeznaczenie: Do dok adnego gi cia pod kàtem do 180 rur wykonanych z mi kkiej miedzi, aluminium i stali. Nr. wymiar nominalny 7228 Êrednica R d ugoêç , , , Gi tarka dwur czna MINIBEND Wykonanie: Budowa kompaktowa, wskaênik promienia gi cia z podzia kà stopniowà 45 ; 90 ; 135 i 180 z podzia kà wewn trznà co 15, do jednoczesnego gi cia 3 rur o ma ych Êrednicach. Przeznaczenie: Odpowiednia do zastosowania w ch odnictwie, klimatyzacji, instalacjach olejowych, samochodowych, hydraulicznych i spr onego powietrza. Nr. do rur o l ,50 Gi tarka TUBE BENDER Wykonanie: Konstrukcja stalowa, mechanizm z batkowy, rekojeêç ergonomiczna, po àczenie bagnetowe umo liwia szybkà i wygodnà wymian nasadkowych p ytek oporowych. W walizce stalowej znajdujà si : 4 nasadzane p ytki gnàce, 3 p ytki oporowe, 1 kleszcze. Przeznaczenie: Gi tarka jednor czna do dok adnego gi cia pod kàtem do 90 rur wykonanych z miedzi mi kkiej, aluminium, mi kkiej miedzi w otulinie, stali mi kkiej o Êrednicach 4, Nr. do rur o l ,50 Gi tarka TUBE BENDER MAXI Wykonanie: G ówny korpus gi tarki wykonany jako odlew ciênieniowy odporny na du e naciski, co zapewnia d ugà ywotnoêç urzàdzenia. Szybka wymiana sagmentów gnàcych dzieki z batce z zamkiem bagnetowym. Otwarta rama gi tarki umo liwia wykonywanie uków przejêciowych, odwrotnych i odsadek we wszystkich p aszczyznach. Segmenty do gi cia i dociskacze z tworzywa sztucznego o wysokim poêlizgu zapewniajà optymalne rezultaty gi cia. Idealna do zastosowania w miejscach trudnodost pnych dzi ki lekko dzia ajàcej dêwigni posuwu do przodu. Zakres dostawy: Przyrzàd podstawowy, dociskacz, segmenty gnàce skompletowane w walizce z blachy. Przeznaczenie: Do dok adnego gi cia pod kàtem do 90 rur miedzianych miekkich i pó twardych, stalowych mi kkich i aluminiowych o Êrednicach max do 22. Nr. do rur o l , ,70 7/42

16 Gi tarka r czna ROBEND H + W PLUS Wykonanie: Gi tarka kuta z wysokogatunkowego aluminium. Optymalne dopasowanie o a gnàcego i segmentów gnàcych umo liwia gi cie rur bez ich deformowania. Wyginanie wymaga u ycia niewielkiej si y. Opatentowane o e Êlizgowe przy gi ciu daje oszcz dnoêç ~ 42 % si y dzi ki du emu poêlizgowi. Precyzj gi cia zapewniajà wskazówki dotyczàce gi cia na ka dym segmencie gnàcym. Elementy zestawu: Walizka z blachy stalowej, urzàdzenia gnàce odpowiednie do wybranej Êrednicy rury, Êrodek smarny w sprayu 150 ml. Przeznaczenie: Do dok adnego gi cia na zimno do 180 rur wykonanych z mi kkiej, pó twardej i twardej miedzi, do rur cienkoêciennych, miedzianych w otulinie, cienkoêciennych z aluminium, mosiàdzu, stali, stali nierdzewnej. Nr. do rur o l , ,50 Sta e stany magazynowe nie obejmujà artyku ów oznaczonych znakiem. Wyd u ony czas oczekiwania. 7/43

17 Gi tarka kàtowa mimoêrodowa Wykonanie: P ytka gnàca z kraw dzià ostrà i zaokràglonà. WysokoÊç robocza 100, samohamujàce, szybkie mocowanie. Zderzak kàtowy regulowany i nastawiany. P yta podstawy do monta u na stole warsztatowym. Przeznaczenie: Do gi cia p askowników stalowych, pr tów okràg ych, kwadratowych i kàtowników pod kàtem do 90. Max. wydajnoêç gi cia: gi te na zimno gi te na goràco P askownik stalowy DIN x x x x x x 30 Pr t stalowy kwadratowy DIN Pr t stalowy okràg y DIN Kàtownik stalowy DIN x x 20 Max. wydajnoêç gi cia w odniesieniu do wymiarów materia ów ST 37 (podobna do St3S wg PN) do wytrzyma oêci materia u 400 N/ 2 (jednostka SI). Informacje dodatkowe: Mo liwoêç do àczenia zderzaka (dla ustawienia d ugoêci), przed u ki ramienia gi tarki, dodatkowych p ytek gnàcych jako wyposarzenie dodatkowe na ienie. Nr ,36 (575) Hydrauliczna gi tarka do rur Wykonanie: Tryb r czny lub automatyczny. Otwarta rama do gi cia. Mo liwoêç monta u gi tarki na stole warsztatowym lub statywie (numer artyku u 7241). Przeznaczenie: Do wyginania rur gazowych i wodnych DIN 2440/41 do kàta 90. Informacje dodatkowe: Segmenty gnàce oraz dociskacz do wygi cia 180 jak równie do innych rodzajów rur na ienie Nr. wykonanie 7237 wielkoêç iloêç segmentów cal 0100 r czno-hydrauliczny 1.317,12 1.1/4 5 do rur gazowych i wodnych 0200 r czno-hydrauliczny 1.805, do rur gazowych i wodnych 0300 elektro-hydrauliczny V 2.755, do rur gazowych i wodnych 0400 elektro-hydrauliczny V 2.628, do rur gazowych i wodnych (575) Stalowy segment gnàcy do kàta 90 Wykonanie: Do normalnych rur wodnych, DIN 2448, fosforanowany. Narz dzia 7 Nr. segment gnàcy 7238 promieƒ gi cia , , , , (575) Nr. segment gnàcy 7238 promieƒ gi cia ,5 332, ,3 414, , (575) Segment gnàcy do kàta 90, eliwo szare Wykonanie: Do normalnych rur wodnych, DIN 2448, fosforanowany. Nr. segment gnàcy 7239 promieƒ gi cia cal /8 20, /2 23, /4 26, ,26 90 (575) Nr. segment gnàcy 7239 promieƒ gi cia cal /4 41, /2 81, , (575) Statyw monta owy Przeznaczenie: Statyw do gi tarek, skr cany, pokryty niebieskim lakierem. Nr. wysokoêç 7241 wykonanie ,72 do gietarek r cznych 1.1/4 do ,16 do gi tarek r cznych 3 i gi tarek elektrycznych 1.1/4 do 3 (575) 7/44

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy WARSZTAT DREWNO METAL Katalog maszynowy MASZYNY I URZĄDZENIA WARSZTATOWE MARKI LUNA Do Państwa dyspozycji oddajemy katalog wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna i metalu oraz urządzeń warsztatowych

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

Płukanie i czyszczenie rur

Płukanie i czyszczenie rur 206 Płukanie Sprężarka płucząca 208 Środki chemiczne do czyszczenia 209 Odkamienianie Pompy do odkamieniania 210 Środki chemiczne do odkamieniania 211 Ręczne czyszczenie rur Ręczne maszyny do czyszczenia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Targi Innowacje Technologie Maszyny 2012 Poznaƒ, 29.05 1.06.2012 Przez 4 dni targowe w Poznaniu prezentowana by a bogata oferta nowoczesnego przemys u (fot. 1). Podczas ITM Polska 2012 pokazano sprz t

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla przemys u FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla przemys u FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla przemys u FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Edycja 2013 ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Najwi kszy na Êwiecie niezale ny producent Êrodków smarnych Kompletna gama

Bardziej szczegółowo

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno 5/9/PL/6 Regulatory przep ywu dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno telefon: (0-22) 717 14 70 fax: (0-22) 717 14 72 www.troxtechnik.com

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne Spis treêci Filtracja laboratoryjna Filtry z mikrow ókien szklanych 3-5 Sàczki celulozowe (jakoêciowe i iloêciowe) 6-10 Gilzy ekstrakcyjne 11 Odpowietrzanie i wentylacja Korki BugStopper TM oraz BugStopper

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

P ANETA ANETAG OWICE. Katalog produktów. www.comap.pl. W numerze IZAWORY PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW

P ANETA ANETAG OWICE. Katalog produktów. www.comap.pl. W numerze IZAWORY PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW P ANETA ANETAG OWICE Informator dla COMAP profesjonalistów dla profesjonalistów zbran yzinstalacyjno instalacyjno -grzewczej - grzewczej W numerze Nowe zawory i głowice dekoracyjne 2w WydajnoÊç ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

LOGIKA, KONSEKWENCJA, PEWNOÂå. Logika. Konsekwencja

LOGIKA, KONSEKWENCJA, PEWNOÂå. Logika. Konsekwencja 23 Z dobyç zaufanie w dkarzy to wa ny i trudny krok w dzia alnoêci ka dej firmy. Nie najwa niejszy jednak i nie najtrudniejszy. Nie straciç raz uzyskanego zaufania to prawdziwe wyzwanie dla wszystkich.

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Nr 22/2010 NowoÊç! Tablice multimedialne Ul. Janka WiÊniewskiego 26 81-335 Gdynia tel.: (58) 551 13 60 fax: (58) 551 73 48 2 Szanowni Paƒstwo, Kolejny ju raz przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS Control 144N/145N Sterowanie do przemys owych bram segmentowych PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo