7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK"

Transkrypt

1 Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie Przyrzàd do frezowania gniazd kranów Wykonanie: Cylindryczny element ustalajàcy, gwintowany, stopniowany, pasuje do wszystkich armatur znajdujàcych si na rynku. Nastawialny docisk freza poprzez spr yn z Êrubà regulacyjnà. Wymienne frezy. Zestaw w stalowej kasecie z blachy zawiera: Cylindryczny element ustalajàcy, frezy do gniazd z gwintem Withworta 3/8 ; 1/2 ; 3/4 i 1 oraz 3 rozmiary uszczelnieƒ. Przeznaczenie: Do dok adnego frezowania gniazd nieszczelnych zaworów kurkowych wodnych. Nr ,30 Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK Wykonanie: Pozimice z nie amliwymi libellami. Zestaw w kasecie stalowej: 1 poziomica do rozstawów znormalizowanych 300, z libellà poziomà i pionowà, dla rozstawów znormalizowanych , 2 poziomice do zaworów kàtowych 200 z libellà poziomà oraz wierzcho kowà, z gwintem zewn trznym 1/2 po jednej stronie,1 sprawdzian monta owy 2 m. Przeznaczenie: S u à do dok adnego ustawienia armatury w pionie i w poziomie. Nr ,30 Spirala czyszczàca Wykonanie: WysokowartoÊciowa spirala z drutu ze stali spr ynowej, ocynkowana, rdzeƒ skr cany przeciwbie nie. Od l 8 spirala ze sta à g owicà, korbkà i drewnianà r kojeêcià; od l 10 spirala z wiert em lejkowym (numer artyku u 7267), korbkà oraz r kojeêcià drewnianà, mo liwoêç zmiany koƒcówki, àcze gwintowane 1/2 -WW-mo liwoêç zamontowania przed u acza (numer artyku u 7268). Nr. Êrednica wa ków 7261 d ugoêç m , ,03 7, , , ,70 7, , ,54 7, ,22 10 (576) G owica trójz bna Wykonanie: Z gwintem 1/2 -WW, koƒcówka do spirali czyszczàcych (numer artyku u 7261). Nr. l , , ,38 (576) Wiert o lejkowe Wykonanie: Z gwintem 1/2 -WW, koƒcówka do spirali czyszczàcych (numer artyku u 7261). Nr. l , , ,06 (576) 7/28

2 Czyszczenie rur Przed u acz do spirali czyszczàcych Wykonanie: Z gwintem 1/2 -WW, koƒcówka do spirali czyszczàcych (numer artyku u 7261). Nr. Êrednica wa ków 7268 d ugoêç m , ,67 5 (576) Spirala czyszczàca Wykonanie: Ze stali spr ynowej, ocynkowanej, ze sta à g owicà oraz uchwytem z tworzywa sztucznego. Nr. Êrednica wa ków 7268 d ugoêç m ,54 3 (576) Profesjonalna pompa ssàco t oczàca ROPUMP Super Plus Wykonanie: Opatentowane uszczelnienie t oka uszczelniajàce dwustronnie. Specjalna forma uszczelki zwi kszajàca si ssania. Zwarta i mocna konstrukcja, wytrzyma a na du e obcià enia i bardzo por czna. Dostarczana w komplecie z adapterem gumowym krótkim i d ugim. Przeznaczenie: Szybkie usuwanie zanieczyszczeƒ z zatkanych rur umywalkowych, ust powych i wannowych. Nr ,00 Spirala czyszczàca ROSPI H + E Plus Wykonanie: Spirala czyszczàca r czna i elektryczna. Nap dzana korbà r cznà oraz poprzez 6-kàtnà koƒcówk wiertarkami powszechnie dost pnymi w handlu. Spirala zablokowana w obudowie ze spiralà gi tkà i maczugowà g owicà pracujàcà, usuwa brud z miejsc trudnodost pnych. Zamkni ty pojemnik na spiral wykonany z tworzywa, odporny na uderzenia, ochrona przed zniszczeniem i brudem. Przeznaczenie: Przepychanie uków i kolanek rurowych: nie potrzeba demontowaç sitek umywalkowych i syfonów. Nr. l spirali 7194 d ugoêç robocza ,50 7,5 Spirala do maszyn do czyszczenia rur typu ROSPI Wykonanie: Stal specjalna, g owica maczugowata, Êrednica drutu 2. Pasuje do spiral typu ROSPI (numer artyku u 7194), a tak e do maszyn do czyszczenia rur (numer artyku u 7195 oraz 7196). Przeznaczenie: Przepychanie uków i kolanek rurowych: nie potrzeba demontowaç sitek umywalkowych i syfonów. Nr. d ugoêç 7197 l spirali m ,5 66,15 8 Sta e stany magazynowe nie obejmujà artyku ów oznaczonych znakiem. Wyd u ony czas oczekiwania. 7/29

3 Czyszczenie rur Maszyna do czyszczenia rur R600 Wykonanie: Opatentowany system szcz k zaciskowych CENTER-LOCK. Dêwignia nap dowa zablokowana w po o eniu spoczynkowym, bardzo mocna, spe nia jednoczeênie funkcj uchwytu transportowego maszyny. Rama wykonana jako odlew aluminiowy, sztywna i lekka. Uchwyt przeznaczony do bezpiecznego przed u enia lub skrócenia spirali. Opatentowany system szcz k zaciskowych, pewne i energiczne przeniesienie obrotów na spiral do czyszczenia rur. Âciany boczne obudowy wykonane z poliamidu wzmocnionego w óknem szklanym, mocne i lekkie. Przeznaczenie: Przeznaczona dla instalatorów, do prac serwisowych w szpitalach oraz w budynkach mieszkalnych, w hotelach, w gastronomi, w domach opieki, w oêrodkach komunalnych. Idalna do przetykania rur w azienkach, toaletach, kuchniach, kantynach, do rur odp ywowych, kanalizacyjnych, do przetykania rynien Nr. wykonanie Maszyna do czyszczenia rur bez oprzyrzàdowania 943, Maszyna do czyszczenia rur z oprzyrzàdowaniem 1.468,95 (nr artyku u 7199) (594) (594) Spirale/zestaw narz dziowy Wykonanie: Spirale/zestawy narz dziowe do maszyn R 600 (numer artyku u 7195 oraz 7196). Zestaw w walizce z tworzywa sztucznego: wà prowadzàcy FS22 4,0 m; 5 x spirala l 22 /4,5 m, 5 x spirala l 16 /2,3 m, kosz na spirale 16 i 22, wiert o proste l 22/22 i l 16/16, wiert o lejkowate l 22/55, wiert o maczugowe l 16/28 i l 22/40, wiert o piórkowe l 16/25, wiert o piórkowe l 22/65, g owica wide kowa l 22/76, klucz rozdzielczy 16 i 22/32, r kawica ochronna, lewa, ROWONAL-aerozol. Przeznaczenie: Zestaw poszerza mo liwoêci i zakres pracy maszyn do czyszczenia rur typu R600 (numer artyku u 7195 oraz 7196) Nr ,95 Maszyna czyszczàca do rur z b bnem obrotowym ROSPEED 3 F Wykonanie: Maszyna do czyszczenia rur z automatycznym przesuwem oraz elektrycznym ograniczeniem momentu obrotowego ATC (Automatic Torque Control) dla ochrony silnika i spirali. Równomierny posów nast puje dzi ki kontrolowanemu prowadzeniu spirali. Elektroniczny uk ad sterowania zapewnia optymalne wyniki czyszczenia. Specjalnie skonstruowany b ben obrotowy zapobiega skr ceniu i przekr ceniu si spirali w b bnie, mocowanie l 16. Przeznaczenie: Przeznaczona do prac serwisowych w szpitalach oraz w budynkach mieszkalnych, w hotelach, w gastronomi, w domach opieki, w oêrodkach komunalnych. Nr. do rur o l 7196 d ugoêç robocza pr dkoêç obrotowa moc silnika obr/min W ,95 15 m (max. 30 m) (594) 7/30

4 Czyszczenie rur Spirale standardowe Wykonanie: Stal spr ynowa wysokiej jakoêci, specjalnie hartowana i odpuszczana przez co odporne na Êcieranie i zu ycie. Gi tkie spirale zaopatrzone z obu stron w koƒcówki do szybkiej wymiany i àczenia. Koƒcówki i spr yna ze stali NIROSTA w celu pewnego funkcjonowania, nawet po d ugim okresie u ytkowania dzi ki ograniczeniu korozji elementów i niebezpieczeƒstwa z amania. Pasuje do maszyny do czyszczenia rur R600 (art nr i 7196) jak równie wszystkich innych produktów ze spiralà l 16 i 22. Przeznaczenie: Do uniwersalnych prac zwiàzanych z czyszczeniem rur, przeci tnie zanieczyszczonych o ma ych d ugoêciach. Lekka praca równie w przypadku ciasnych, bàdê nast pujàcych jedno za drugim kolan rurowach. Nr. d ugoêç 7198 l spirali m ,3 40, ,5 73,50 22 Spirale ROPOWER PROFILE CABLE Wykonanie: Opatentowane spirale ze specjalnego drutu kszta towego, ocynkowanego. Pasujà do do wszystkich innych spirali ze z àczem 16. Spirale z czerwonym rdzeniem z tworzywa sztucznego odporne na temperatur, wp ywy atmosferyczne i ugi. Odporne na skr canie. Zwi kszony efekt czyszczenia, razem z narz dziem czyszczàcym. Jednoczesne dzia anie spirali i narz dzia czyszczàcego: podwójny efekt czyszczenia. Profil spirali kruszàcy osady. Przeznaczenie: Stosowane do ekstremalnie trudnych prac zwiàzanych z czyszczeniem rur o du ych Êrednicach, wyró niajà si przy pracach na du ych odleg oêciach przy prostych o dcinkach rur i kana ów. Nr. d ugoêç 7277 l spirali m ,3 58, ,5 105,00 22 Wyposa enie dodatkowe do maszyn do czyszczenia rur Wiert o proste Przeznaczenie: Standardowe narz dzie do rozpoznania rodzaju zatoru. Do pobrania próbki i okreêlenia nast pnego narz dzia. Do wyj cia z rury lub przewiercenia zatoru z tkanin, papieru, celulozy, odpadów kuchennych itp. /cal ,25 16/5/ ,50 22/7/ Wiert a maczugowe Przeznaczenie: Stosowane do wàskich i nast pujàcych po sobie kolanek rurowych. /cal ,30 16/5/ ,17 22/7/ Sta e stany magazynowe nie obejmujà artyku ów oznaczonych znakiem. Wyd u ony czas oczekiwania. 7/31

5 Czyszczenie rur Wyposa enie dodatkowe do maszyn do czyszczenia rur Wiert o powrotne Przeznaczenie: Specjalne narz dzie z hakiem chwytajàcym do wyciàgania z rur ró nych tekstyliów, narz dzi lub spiral. /cal ,30 16/5/ ,75 22/7/ Wiert o lejkowe Przeznaczenie: Do wyj cia lub przewiercenia zatorów spowodowanych prze tekstylia lub papier. Du y zakres zastosowaƒ, równie do wyciàgania z rur zagubionych spiral. /cal ,40 16/5/ ,65 22/7/ Wiert o p askie do wykrojenia t uszczu Przeznaczenie: Standardowe narz dzie do przewiercania osadów t uszczu, lekkich osadów, osadów z myd a. /cal ,25 16/5/ ,00 22/7/ Wiert o y kowe Przeznaczenie: Specjalne narz dzie, wygi te, do zapiaszczonych i zaszlamionych rur. /cal ,65 22/7/ Wiert o z bate krzy owe Przeznaczenie: Kombinowane narz dzie, wydajne, do przewiercania i usuwania stwardnia ych zanieczyszczeƒ. Do zgrubnego usuwania wewn trznych skorup. Jako narz dzie przygotowujàce dla g owicy aƒcuchowej. Stosowane dla tekstyliów lub szlamu. Ostrza z hartowanej ze stali spr ynowej, odporne na z amania. /cal ,50 16/5/ ,69 22/7/ G owica tnàca z bata wide kowa Przeznaczenie: Uniwersalne narz dzie do usuwania zamuleƒ i korzeni. Wielostronne zastosowania. Brzeszczoty tnàce wykonane ze stali spr ynowej, hartowane, obustronnie uz bione, wymienne, o wysokiej trwa oêci. /cal ,35 22/7/ /32

6 Czyszczenie rur Wyposa enie dodatkowe do maszyn do czyszczenia rur G owica aƒcuchowa z kolcami Przeznaczenie: Intensywne dzia anie czyszczàce. Do rur betonowych i eliwnych. Zredukowane mo liwoêci zastosowania do nowych zatorów w rurach. Idealne do czyszczenia koƒcowego. Dost pna bez pierêcienia z czterema aƒcuchami. /cal ,60 16/5/ ,80 22/7/ R kawice ochronne do prowadzenia spirali Wykonanie: Z wyprawianej skóry bydl cej, z krótkim mankietem, cz Êç wewn trzna pokryta nitami. Przeznaczenie: Do chwytania i prowadzenia spirali. Nr. wykonanie prawa 33, lewa 33,60 Klucz rozdzielczy Przeznaczenie: Stosowany do rozdzielania spiral/narz dzi àczàcych spirale. Nr. do l spirali , ,62 Informacja dodatkowa: Inne wielkoêci i rodzaje kluczy na specjalne ienie. Sta e stany magazynowe nie obejmujà artyku ów oznaczonych znakiem. Wyd u ony czas oczekiwania. 7/33

7 Ma e obcinaki do rur Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku, rolki tnàce ze stali wysokostopowej. Regulacja si y nacisku ergonomicznà Êrubà ze zintegrowanym no em do usuwania ràbków. Przeznaczenie: Do ci cia ma ych rur w miejscach trudno dost pnych, do rur miedzianych, z metali nie elaznych i do cienkoêciennych rur stalowych. Nr. do rur o l /8 5/8 (3 16 ) 11, zapasowy krà ek tnàcy (1 szt.) 1,79 (jedn. opak.) Obcinak do rur MINICUT I PRO/MINICUT II PRO Wykonanie: Korpus ze stopu cynku, odlewany ciênieniowo. Nó krà kowy z wysokostopowej stali hartowanej. Dwie rolki prowadzàce z podtoczeniem, ci cie obrotowe. Du e pokr t o rade kowane, atwa regulacja nacisku. Por czna konstrukcja, ma y promieƒ roboczy (38 lub 42 ), mo liwoêç pracy w miejscach trudno dost pnych. Przeznaczenie: Do obcinania ma ych rurek w miejscach trudnodost pnych, jak równie rur biegnàcych równolegle. Do rur miedzianych, mosi nych, z metali nie elaznych, do cienkoêciennych rurek stalowych, do rur z twardego tworzywa sztucznego PCW. Nr. do rur o l /8 5/8 (3 16 ) 14, /4 7/8 (6 22 ) 15, zapasowe krà ki tnàce (5 szt.) 18,11 (jedn. opak.) Obcinak do rur MINI MAX Wykonanie: Ergonomiczne wzornictwo korpusu i ebrowane pokr t o wspomagajàce ruch r ki w trakcie obcinania. Du e pokr t o ebrowane, por czna forma: atwa regulacja nacisku. Dwie rolki prowadzàce z podtoczeniem: ci cie obrotowe. Por czna konstrukcja, ma y promieƒ roboczy (45 lub 13/4 ): mo liwoêç pracy w miejscach trudno dost pnych. Przeznaczenie: Do obcinania ma ych rurek w miejscach trudnodost pnych jak równie rur biegnàcych równolegle. Do rur miedzianych, mosi nych, z metali nie elaznych, do cienkoêciennych rurek stalowych, do rur z twardego tworzywa sztucznego PCW. Nr. do rur o l /8 1.1/8 (3 28 ) 22, zapasowe krà ki tnàce (5 szt.) 18,11 (jedn. opak.) Obcinak do rur PIPE SLICE Wykonanie: Obudowa z odlewu aluminiowego, krà ek tnàcy ze stali wysokostopowej, hartowanej. Tnie rury przy ma ej liczbie obrotów: szybkie ci cie rur miedzianych. Samonastawn, samo zaciskowy. Przeznaczenie: Do obcinania ma ych rurek w miejscach trudnodost pnych, jak równie rur biegnàcych równolegle. Do rur miedzianych, mosi nych, z metali nie elaznych, do cienkoêciennych rurek stalowych. Nr. do rur o l , , , , zapasowy krà ek tnàcy do (1 szt.) (jedn. o.) 3,10 (jedn. opak.) 0055 zapasowy krà ek tnàcy do (1 szt.) (jedn. o k.) 3,10 (jedn. opak.) Obcinak do rur Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku, rolki tnàce ze stali wysokostopowej, hartowanej. Regulacja si y docisku za pomocà Êruby. Nó do gratowania w uchwycie. Przeznaczenie: Do czystego ci cia rur z miedzi i cienkoêciennych rur stalowych. Nr. do rur o l /8 1.1/8 (3 30 ) 14, zapasowy krà ek tnàcy (1 szt.) 1,79 (jedn. opak.) /34

8 Obcinak do rur Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku, 4 rolki prowadzàce umo liwiajace ci cie przy ko nierzu rur, regulacja docisku, no yk do okrawania schowany w korpusie, uchwyt z zapasowym krà kiem tnàcym, ostrze wymienne. Przeznaczenie: Do czystego ci cia rur z miedzi, mosiàdzu i cienkoêciennych rur stalowych. Nr. do rur o l /4 1.3/8 (3 35 ) 31, zapasowy kràzek tnàcy (1 szt.) 1,79 (jedn. opak.) Teleskopowy obcinak do rur Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku, krà ek tnàcy z hartowanej stali wysokostopowej, dwie rolki prowadzàce umo liwiajàce ci cie przy ko nierzu, prowadzenie teleskopowe, metalowe pokr t o z zapasowym krà kiem tnàcym. Przeznaczenie: Do czystego ci cia rur z miedzi, mosiàdzu i cienkoêciennych rur stalowych. Nr. do rur o l /8 1.3/8 (3 35 ) 21, zapasowy krà ek tnàcy (1 szt.) 1,79 (jedn. opak.) Obcinak do rur TUBE CUTTER 35 Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku. Dwie rolki prowadzàce z podtoczeniem do ci cia obrotowego. Sta y, ma y promieƒ roboczy 125, optymalny, tak e w miejscach trudnodost pnych. Dok adna prowadnica teleskopowa zapewniajàca precyzyjne ci cie. Lekko obracajàce si pokr t o nastawcze: szybka zmiana zakresu roboczego. Zapasowe kó ko tnàce w uchwycie: zawsze dost pne w razie potrzeby. Zamkni ty w obudowie gratownik do wewn trznych kraw dzi rur. Przeznaczenie: Stosowany do ci cia: rur miedzianych, mosi nych, aluminiowych, cienkoêciennych rur stalowych, rur z tworzywa PE, PP, PVDF, rur w otulinach, rur ze stali stopowej. Nr. do rur o l /4 1.3/8 (6 35 ) 40, zapasowe krà ki tnàce (5 szt.) (jedn. opak.) 18,11 (jedn. opak.) Obcinak do rur INOX TUBE CUTTER 30 Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku, krà ek tnàcy z hartowanej stali wysokostopowej, dwie rolki prowadzàce z podtoczeniem do ci cia obrotowego, regulacja docisku, sk adany gratownik i zapasowe kó ko tnàce. Przeznaczenie: Do dok adanego ci cia rur miedzianych i ze stali stopowej. Nr. do rur o l /8 1.1/8 (3 30 ) 27, zapasowe krà ki tnàce (5 szt.) (jedn. opak.) 25,62 (jedn. opak.) Obcinak do rur INOX Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku, krà ek tnàcy ze stali stopowej, 4 rolki prowadzàce z podtoczeniem umo liwiajàcym ci cie przy ko nierzu rur. Prowadzenie teleskopowe, ergonomiczny uchwyt metalowy z zapasowym krà kiem tnàcym. Przeznaczenie: Do dok adnego ci cia rur ze stali stopowej. Nr. do rur o l /4 1.3/8 (3 35 ) 34, zapasowy krà ek tnàcy (1 szt.) 1,79 (jedn. opak.) Sta e stany magazynowe nie obejmujà artyku ów oznaczonych znakiem. Wyd u ony czas oczekiwania. 7/35

9 Obcinak do rur INOX TUBE CUTTER 35 Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku. Krà ek tnàcy z hartowanej stali wysokostopowej. Dwie rolki prowadzàce z podtoczeniem do ci cia obwiedniowego. Dok adna prowadnica teleskopowa zapewniajàca precyzyjne ci cie. Lekko obracajàce si pokr t o nastawcze: szybka zmiana zakresu roboczego. Zamkni ty w obudowie gratownik do wewn trznych kraw dzi rur. Przeznaczenie: Do dok adnego ci cia rur ze stali stopowej. Nr. do rur o l /4 1.3/8 (6 35 ) 52, zapasowe krà ki tnàce (5 szt.) (jedn. opak.) 28,35 (jedn. opak.) Obcinak do rur TUBE CUTTER 35 MSR Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku. Krà ek tnàcy z hartowanej stali wysokostopowej. Dwie rolki prowadzàce z podtoczeniem do ci cia obrotowego. Dok adna prowadnica teleskopowa zapewnia precyzyjne ci cie. Lekko obracajàce si pokr t o nastawcze: szybka zmiana zakresu roboczego. Zapasowe kó ko tnàce w uchwycie: zawsze dost pne w razie potrzeby. Zamkni ty w obudowie gratownik do wewn trznych kraw dzi rur: zawsze pod r kà. Przeznaczenie: Stosowany do ci cia rur wielowarstwowych i zespolonych. Nr. do rur o l /4 1.1/4 (6 35 ) 42, zapasowe krà ki tnàce (5 szt.) (jedn. opak.) 26,25 (jedn. opak.) Obcinaki do rur stalowych do 2 Wykonanie: Korpus ze stopu cynku odlewany ciênieniowo. Nó krà kowy z wysokostopowej stali hartowanej. Dwie rolki do pewnego prowadzenia rur. Regulacja docisku przy pomocy lekkobie nej Êruby. R kojeêç w kszta cie litery T. Przeznaczenie: Do dok adnego i prostopad ego ci cia rur stalowych. Po obci ciu mo na bezpoêrednio przejêç do gwintowania Obcinak do rur stalowych. Obcinak do rur stalowych SUPER. Nr. do rur o l /8 2 (10 60 ) 73,14 86, zapasowy krà ek tnàcy (1 szt.) 5,12 (jedn. opak.) 0010 zapasowy krà ek tnàce (3 szt.) 19,69 (jedn. opak.) Obcinak do rur stalowych do 4 Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku. Krà ek tnàcy z hartowanej stali wysokostopowej. Dwie szerokie rolki do pewnego prowadzenia kó ka tnàcego po obwodzie rury. atwa regulacja nacisku: optymalne przeniesienie si y na rur. Kó ka tnàce wykonane z wysokojakoêciowej stali, hartowane, o d ugiej ywotnoêci. Przeznaczenie: Do dok adnego i prostopad ego ci cia rur stalowych. Po obci ciu mo na bezpoêrednio przejêç do gwintowania. Po wymianie kó ka tnàcego mo liwe jest tak e ci cie rur eliwnych. Nr. do rur o l ( ) 210, zapasowe krà ki tnàce (2 szt.) (jedn. opak.) 132,55 (jedn. opak.) 0015 zapasowy krà ek tnàcy (1 szt.) (jedn. opak.) 117,27 (jedn. opak.) /36

10 Obcinak do rur miedzianych Kombi, z trzpieniem szybkonastawnym Wykonanie: Korpus z odlewu ciênieniowego z zawartoêcià cynku. Rolki tnace ze stali wysokostopowej, z szybkonastawnym trzpieniem. Wymienna rolka tnàca do ci cia rur miedzianych i cienkoêciennych rur stalowych dodatkowo w uchwycie. Przeznaczenie: Stosowany do czystego ci cia rur z towrzywa sztucznego, miedzi jak równie cienkoêciennych rur stalowych. Nr. do rur o l /4 2.5/8 (6 67 ) 56, zapasowy krà ek tnàcy do tworzywa sztucznego (1 szt.)(je pak.) 14,04 (jedn. opak.) 0015 zapasowy krà ek tnàcy do miedzi (1 szt.) (jedn. opak.) 12,45 (jedn. opak.) Obcinak do rur z tworzywa sztucznego Wykonanie: Najcz Êciej u ywany, zapadkowo teleskopowy obcinak do rur, lekko dzia ajàcy. Zwarta konstrukcja wykonana z aluminium, maksymalna stabilnoêç. Du y metalowy uchwyt, ergonomicznie zoptymalizowany, nie m czàcy, wygodny. Prowadnica grzechotkowo teleskopowa, szybkie przestawienie na zewn trznà Êrednic rury. Automatyczny powrót ostrza po ci ciu, szybkie otwarcie. Wykoƒczenie powierzchni w technologii DURAMANT wysokojakoêciowà pow okà epoksydowà, powierzchnia antypoêlizgowa, odporna na zarysowania. Zabudowany w korpusie obcinaka wysuwalny gratownik, przeznaczony do wewn trznych kraw dzi rur z obrotowym ostrzem HSS w uchwycie, tylko jedno narz dzie do ci cia i gratowania. Kó ka tnàce hartowane ze specjalnym szlifem, optymalne ci cie przy ró nych gruboêciach Êcianek rur. Wysuwalny gratownik do wewn trznych kraw dzi rur. Przeznaczenie: Przecina precyzyjnie pod kàtem prostym rury PE, PP, PEX, PB i PVDF oraz rury kanalizacyjne wyt umione i rury wielowarstwowe sieciowane. Nr. do rur o l /4 2.5/8 (6 67 ) 84, zapasowe krà ki tnàce, standard (3 szt.) (jedn. opak.) 23,94 (jedn. opak.) No yce do rur z tworzyw sztucznych ROCUT 26 TC Nr. do rur o l /4 (0 26 ) 23, Wykonanie: Konstrukcja z batki i ostrza umozliwia precyzyjne prze o enie si y i wymuszone prowadzenie posuwu ostrza. Uchwyt z gumowà nak adkà. Automatycznie kontrolowane otwarcie no a po naciêni ciu przycisku zwalniajàcego. Blokada ramion no yc w po o eniu transportowym zaciskiem ustalajàcym. Nierdzewne ostrze szlifowane w V: precyzyjne przeci cie w wyznaczonym punkcie, bez deformacji. Szerokie u o enie rury w no ycach zapewnia precyzyjne ci cie pod kàtem prostym. Idealnie naci te z by tnàce, ma y wydatek si y podczas ci cia. Przeznaczenie: No yce do precyzyjnego ciecia rur PP, PE, PEX, PB i PVDF. Mocne, precyzyjne no yce do ci cia rur z tworzyw sztucznych. Ci cie bez wysi ku. No yce do rur z tworzyw sztucznych ROCUT 42 TC Wykonanie: Konstrukcja z batki i ostrza umozliwia precyzyjne prze o enie si y i wymuszone prowadzenie posuwu ostrza. Uchwyt z gumowà nak adkà. Automatycznie kontrolowane otwarcie no a po naciêni ciu przycisku zwalniajàcego. Blokada ramion no yc w po o eniu transportowym zaciskiem ustalajàcym. Nierdzewne ostrze szlifowane w V: precyzyjne przeci cie w wyznaczonym punkcie, bez deformacji. Szerokie u o enie rury w no ycach zapewnia precyzyjne ci cie pod kàtem prostym. Idealnie naci te z by tnàce: ma y wydatek si y podczas ci cia. Przeznaczenie: No yce do precyzyjnego ciecia rur PP, PE, PEX, PB i PVDF. Mocne, precyzyjne no yce do ci cia rur z tworzyw sztucznych. Ci cie bez wysi ku Nr. do rur o l /8 (0 42 ) 46, nó zapasowy 33,60 No yce do rur z tworzyw sztucznych ROCUT 50 TC Wykonanie: Konstrukcja z batki i ostrza umo liwia precyzyjne prze o enie si y i wymuszone prowadzenie posuwu ostrza. Uchwyt z gumowà nak adkà. Automatycznie kontrolowane otwarcie no a po naciêni ciu przycisku zwalniajàcego. Blokada ramion no yc w po o eniu transportowym zaciskiem ustalajàcym. Nierdzewne ostrze szlifowane w V: precyzyjne przeci cie w wyznaczonym punkcie, bez deformacji. Szerokie u o enie rury w no ycach zapewnia precyzyjne ci cie pod kàtem prostym. Idealnie naci te z by tnàce: ma y wydatek si y podczas ci cia. Przeznaczenie: No yce do precyzyjnego ciecia rur PP, PE, PEX, PB i PVDF. Mocne, precyzyjne no yce do ci cia rur z tworzyw sztucznych. Ci cie bez wysi ku. Nr. do rur o l (0 50 ) 58, nó zapasowy 34,65 Sta e stany magazynowe nie obejmujà artyku ów oznaczonych znakiem. Wyd u ony czas oczekiwania. 7/37

11 No yce do rur z tworzyw sztucznych No yce do rur z tworzyw sztucznych ROCUT 63 Wykonanie: Nierdzewne ostrze szlifowane w V zapewnia precyzyjne przeci cie w wyznaczonym punkcie. Cz Êç konstrukcyjna z batki i ostrza umo liwia precyzyjne prze o enie si y i wymuszone prowadzenie posuwu ostrza. Mo liwe jest ci cie rur o du ej gruboêci Êcianki z ma ym nak adem w o onej si y. Przeznaczenie: No yce do atwego ci cia jednà r kà, do ciecia rur PP, PE, PEX, PB i PVDF. Mocne, precyzyjne, do ci cia rur z tworzyw sztucznych. Ci cie bez wysi ku. Szczególnie przydatne do przygotowywania rur do àczenia zgrzewaniem. Nr. do rur o l (0 63 ) 115, nó zapasowy ze stali stopowej 147,67 No yce do rur z tworzyw sztucznych ROCUT 75 TC Wykonanie: Nierdzewne ostrze, szlifowane w V zapewnia precyzyjne przeci cie w wyznaczonym punkcie. Cz Êç konstrukcyjna z batki i ostrza umo liwia precyzyjne prze o enie si y i wymuszone prowadzenie posuwu ostrza. Dzi ki idealnie naci tym z bom tnàcym mo liwe jest ci cie rur o du ej gruboêci Êcianki z ma ym nak adem w o onej si y podczas ci cia. Uchwyt wy o ony gumowà nak adkà dla pewnego uchwytu. Przeznaczenie: No yce do atwego ci cia jednà r kà, do ciecia rur PP, PE, PEX, PB i PVDF. Mocne, precyzyjne, do ci cia rur z tworzyw sztucznych. Ci cie bez wysi ku. Nr. do rur o l (0 75 ) 147, nó zapasowy ze stali stopowej 168,25 No yce do rur z tworzyw sztucznych ROCUT 35 S Wykonanie: Nierdzewne ostrze szlifowane w V zapewnia precyzyjne przeci cie w wyznaczonym punkcie. Dzi ki mechanizmowi grzechotkowemu mo liwe jest ci cie rur o du ej gruboêci Êcianki z ma ym nak adem w o onej si y. Automatyczne, kontrolowane otwarcie no a po naciêni ciu przycisku zwalniajàcego. R kojeêç ergonomiczna pistoletowa. Przeznaczenie: No yce do atwego ci cia jednà r kà, do ciecia rur PP, PE, PEX, PB i PVDF. Mocne, precyzyjne, do ci cia rur z tworzyw sztucznych. Ci cie bez wysi ku. Nr. do rur o l /4 1.3/8 (6 35 ) 37, nó zapasowy ze stali stopowej 15,49 Urzàdzenia do przecinania i fazowania rur z tworzyw sztucznych ROCUT Wykonanie: atwe ci cie i ukosowanie (15 ) z najwy szà dok adnoêcià w jednym cyklu roboczym. Dzi ki wk adkom z ostrzami tnàcymi stalowymi, mo liwe ci cie pod kàtem 90 bez fazowania. Z bezstopniowà regulacjà si y mocowania rury, wymienne wk adki z tworzywa sztucznego do mocowania rur o ró nych Êrednicach. Szcz ki mocujàce ze spr ynà centrujàcà dajà gwarancj centrycznego mocowania. Przeznaczenie: Narz dzie do przecinania i fazowania, zapewniajàce ci cie pod kàtem prostym i fazowanie pod kàtem 15 cienko i gruboêciennych rur PVC, PE, PP, PEX, PB i PVDF oraz rur kanalizacyjnych wyt umionych, z du à precyzjà i w jednym cyklu roboczym. Zestaw ROCUT skompletowany w walizce z tworzywa sztucznego z urzàdzeniem podstawowym, gratownikiem do wewn trznych kraw dzi rur, szcz kami mocujàcymi ze standardowym uchwytem no a i no em lub z uchwytem z kó kiem tnàcym. Nr. do rur o l 7216 zakres pracy /2 4 ( ) 294,00 50, 75, 110 7/38

12 Gratowniki wewn trzno-zewn trzne Wykonanie: Ostrza szlifowane i hartowane zapewniajà g adkie ci cie. Przeznaczenie: Do usuwania wewn trznych i zewn trznych zadziorów z rur miedzianych, aluminiowych i ze stali mi kkich. Nr. do rur o l /8 1.3/8 (4 36 ) 9,40 Gratowniki wewn trzno-zewn trzne INOX Wykonanie: Ostrza szlifowane i hartowane zapewniajà g adkie ci cie. Przeznaczenie: Do usuwania wewn trznych i zewn trznych zadziorów z rur miedzianych i ze stali stopowych. Nr. do rur o l /8 1.3/8 (3 36 ) 55,65 Uniwersalne gratowniki wewn trzno-zewn trzne Wykonanie: Ostrza szlifowane i hartowane zapewniajà g adkie ci cie. Przeznaczenie: Do usuwania wewn trznych i zewn trznych zadziorów z rur miedzianych, aluminiowych, stalowych i ze stali stopowych. Nr. do rur o l /8 1.3/4 (10 54 ) 105,00 Zestaw Expander ROCAM Power Torque Wykonanie: Wytrzyma e i odporne na Êcieranie mocowanie stalowe z optymalnym prze o eniem si y. Korpus kuty z aluminium, por czny, lekki. D ugie ramiona redukujà wydatek si y i rozszerzajà zakres pracy. Dla usprawnienia pracy automatyczne sprz enie zwrotne. Osadzona wewnàtrz dêwignia kolankowa chroniona przed zanieczyszczeniami, Êruba ustalajàca do precyzyjnej regulacji rozbijacza kapilarnego. Nak adki z tworzywa sztucznego na rekojeêciach pe nià funkcj antypoêlizgowà, zapobiegajà zakleszczaniu si narz dzia. Przeznaczenie: Narz dzia te przeznaczone sà do wykonywania po àczeƒ rurowych bez u ycia z àczek w instalacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych, ch odniczych i klimatyzacyjnych. Zalety: wyeliminowanie kosztów z àczek oraz ich magazynowania i zakupu, ograniczenie pracoch onnoêci monta u o 50 %, oszcz dnoêç 50 % zwiàzana z wyeliminowaniem materia ów i stanowisk lutowniczych oraz energii, wykorzystanie pozosta oêci rur na mufki, oszcz dnoêç materia u, zwi kszenie niezawodnoêci poprzez redukcj po àczeƒ, KNOW-HOW w dziedzinie technologii kielichowania i wiodàcego od 35 lat producenta narz dzi do kielichowania. Zestaw do kielichowania, redukowania i kalibrowania rur z nast pujàcych materia ów: Miedê mi kka i pó twarda l 8 42, 5/16 1.3/4 max. gruboêç Êcianki 1,6 Aluminium mi kkie l 8 28, 5/16 1.1/8 max. gruboêç Êcianki 1,6 Stal mi kka l 8 28, 5/16 1.1/8 max. gruboêç Êcianki 1,6 Stal stopowa mi kka l 8 22, 5/16 7/8 max. gruboêç Êcianki 1,0 Nr. do rur o l , 15, 18, , , 15, 18, 22, ,00 Expander ROCAM Power Torque Wykonanie: Korpus kuty z aluminium, por czny, lekki. D ugie ramiona redukujà wydatek si y i rozszerzajà zakres pracy. Dla usprawnienia pracy automatyczne sprz enie zwrotne. Osadzona wewnàtrz dêwignia kolankowa chroniona przed zanieczyszczeniami, Êruba ustalajàca do precyzyjnej regulacji rozbijacza kapilarnego. Nak adki z tworzywa sztucznego na r kojeêciach pe nià funkcj antypoêlizgowà, zapobiegajà zakleszczaniu si narz dzia. Nr. do rur o l ,20 Sta e stany magazynowe nie obejmujà artyku ów oznaczonych znakiem. Wyd u ony czas oczekiwania. 7/39

13 Nitowane g owice standardowe Przeznaczenie: Do wykonywania dok adnych standartowych mufek wg. DVGW oraz przepisów Gas de France. Nitowane g owice standartowe ROTHENBERGER pasujà równie do odpowiednich c gów do kielichowania innych producentów. Nr. do rur o l 7218 gruboêç ,00 max. Cu 1,2 Al 1,2 Fe 1,2 Inox 1, ,00 max. Cu 1,2 Al 1,2 Fe 1,2 Inox 1, ,00 max. Cu 1,2 Al 1,2 Fe 1,2 Inox 1, ,00 max. Cu 1,2 Al 1,5 Fe 1,5 Inox 1, ,00 max. Cu 1,5 Al 1,5 Fe 1,5 Inox Zestaw wyoblaków z uchwytem i grzechotkà Wykonanie: Do racjonalnego, bezz àczkowego monta u rur. 67 % oszcz dnoêci spoiwa, materia ów lutowniczych i energii. Przydatne tak e przy przek adaniu rur (mo liwoêç wykonania dodatkowych odga zieƒ lub po àczeƒ bez demonta u instalacji lub dodatkowych Êrubunków). Specjalny gwint trapezowy, zmniejszenie wysi ku przy monta u. Podwójna pryzma, pewne na o enie i prowadzenie zabezpieczajàce wykonanie odga zienia pod kàtem 90 do rury. Specjalna konstrukcja haka, atwe prowadzenie w wywierconym otworze. Kuty i ulepszany hak wywijajàcy ze specjalnym szlifem zapewnia wywini cie bez zadziorów. Elementy zestawu: Uchwyt z grzechtkà, c gi do wywijania, wiert o UNIDRILL Automatik 42 oraz 4 wyoblaki. Przeznaczenie: Do instalacji rur, do wyciàgania trójników na rurach, czyli wykonywania tzw. wcinek. W praktyce znajdujà zastosowanie np. przy wykonywaniu podejêç do grzejnika (ga àzek grzejnikowych) lub innych wcinek w instalacj. Zalety: równomierne i eleganckie uformowanie materia u, bez karbów i zadziorów oraz fachowe, zgodne z normà wywini cie z optymalnà szczelinà kapilarnà. Informacje dodatkowe: Zestawy skompletowane z elementów o innych wielkoêciach na specjalne ienie. Nr. do rur o l ,30 Zaciskarka akumulatorowa elektrohydrauliczna ROMAX PRESSLINER ECO Wykonanie: Bezpieczne zaryglowanie uniemo liwia niezamierzone otwarcie, konieczny obrót o 180. Technologia CFT zabezpiecza sta à osiowà si zaciskania o wielkoêci 32 kn, wysokie bezpieczeƒstwo zaciskania, ponad cykli. atwo dost pny wy àcznik bezpieczeƒstwa zapewnia wysokie bezpieczeƒstwo u ytkowania poprzez mo liwoêç natychmiastowego przerwania procesu zaciskania. Optyczna kontrola stanu akumulatora dzi ki wskaênikowi optycznemu LED. Mocny i sprawny silnik elektryczny 12 V gwarantuje du à ywotnoêç i wysokà funkcjonalnoêç. System prze àczników DUO, w ka dej pozycji roboczej atwo dost pny wy àcznik impulsowy. Praktycznie wykonane urzàdzenie, umo liwiajàce prac we wszystkich pozycjach roboczych. Mocowanie szcz k zaciskowych obracane swobodnie w zakresie 270. Przeznaczenie: WysokojakoÊciowa, niezale na od sieci elektrycznej zaciskarka, z innowacyjnym akumulatorowym elektrohydraulicznym nap dem i wymuszonym powrotem, jest lekka, wygodna i znakomicie nadaje si do zastosowaƒ na budowie. Przeznaczona do elektrohydraulicznego zaciskania z àczek o Êrednicy do l 54 Zalety: Technologia CFT zabezpiecza sta à osiowà si zaciskania: brak zagro enia w przypadku przekroczenia si y zaciskania. Wymuszony proces zaciskania zapewnia jednakowo pewne zaciskanie, stosownie do wymagaƒ producentów systemów zaciskania. Po przyciêni ciu prze àcznika impulsowego nast puje wymuszony przebieg zaciskania, oszcz dnoêç si y i pewnoêç. Automatyczny powrót t oka po wykonaniu zacisku umo liwia szybki proces zaciskania, bez potrzeby manualnego prze àczania. Natychmiastowe u ycie dzi ki zasilaniu akumulatorowemu: praca niezale na od dost pnoêci sieci elektrycznej. Wskaênik stanu na adowania akumulatora i zintegrowana ochrona przed jego wy adowaniem zabezpiecza d ugà ywotnoêç akumulatora. Informacje dodatkowe: Mo liwoêç ienia ekstremalnie wysokowydajnego akumulatora 12 V/3,0 Ah NiMH. Nr. wykonanie zaciskarka bez szcz k zaciskowych 1.987, z zestawem szcz k zaciskowych (numer artyku u 7235) , z zestawem szcz k zestaw M (nr art. 7233) do urzàdzeƒ Mannesmann, Hage, Woeste, Sanha ,00 (594) 7/40

14 Zaciskarka akumulatorowa elektrohydrauliczna ROMAX AC ECO Wykonanie: Bezpieczne zaryglowanie uniemo liwia niezamierzone otwarcie, konieczny obrót o 180. Technologia CFT zabezpiecza sta à osiowà si zaciskania o wielkoêci 32 kn wysokie bezpieczeƒstwo zaciskania, ponad cykli. atwo dost pny wy àcznik bezpieczeƒstwa zapewnia wysokie bezpieczeƒstwo u ytkowania dzieki mo liwoêci natychmiastowego przerwania procesu zaciskania. Mocny i sprawny silnik elektryczny 230 V gwarantuje du à ywotnoêç i wysokà funkcjonalnoêç. System prze àczników DUO umo liwia bezpiecznà i nie wywo ujàcà zm czenia prac. Odpowiedni zarówno dla osób prawo, jak i lewor cznych. Praktycznie wykonane urzàdzenie, umo liwiajàce prac we wszystkich pozycjach roboczych. Mocowanie szcz k zaciskowych obracane swobodnie w zakresie 270. Przeznaczenie: Korzystna cenowo, sieciowa zaciskarka z innowacyjnym elektrohydraulicznym nap dem, jest lekka, wygodna i znakomicie nadaje si do zastosowaƒ na budowie. Przeznaczona do elektrohydraulicznego zaciskania z àczek o Êrednicy do l 54. Zaletà Technologia CFT to, i zabezpiecza sta à, osiowà si zaciskania dzieki czemu nie wyst ouje zagro enia w przypadku przekroczenia si y zaciskania. Wymuszony proces zaciskania zapewnia jednakowo pewne zaciskanie, stosownie do wymagaƒ producentów systemów zaciskania. Nr. wykonanie zaciskarka bez szcz k zaciskowych 1.840, z zestawem szcz k zaciskowych SV (numer artyku u 7235) , z zestawem szcz k zaciskowych M (numer artyku u 7233) ,50 (594) Wykonanie: Wykonane z nowych materia ów. Najwy sza jakoêç wykonania. Kodowanie barwne i oznaczenie wykonania szcz k oraz wielkoêci eliminuje mo liwoêç pomy kowego zastosowania szcz k nieodpowiedniej wielkoêci. Uniwersalne mocowanie do wszystkich zaciskarek z kompatybilnym uchwytem mocujàcym. Szczeki kute z wysokoobcià eniowej stali specjalnej, odpowiednie dla wszystkich zaciskarek pracujàcych ze sta ym maciskiem osiowym o wartoêci kn. Przeznaczenie: Do zaciskania z àczek o Êrednicach od l 12 do 54. Optymalne dla ci kich warunków na budowie dzi ki d ugotrwa ej ochronie korozyjnej. Informacje dodatkowe: Aby uzyskaç niezawodnoêç pracy szcz k zaciskowych zalecamy rocznà inspekcj zaciskarki i konserwacj szcz k zaciskowych Szcz ki zaciskowe Szczeki zaciskowe, typ M, oznaczenie czerwone Szcz ki zaciskowe, typ SV, oznaczenie bia e Nr. szerokoêç nominalna DN ,75 120, ,75 120, ,75 120, ,75 120, ,75 120, ,75 120, ,50 220, ,50 220,50 (594) (594) Szcz ki zaciskowe o innych Êrednicach na ienie C gi do sp cznia rur z blachy Wykonanie: Z samoczynnym otwieraniem si rekojeêci w ok adzinie PCV. Przeznaczenie: Do wykonywania po àczeƒ rur z blach o gruboêci do 1 poprzez sfalowanie na koƒcach rur. Pewne i szybkie dopasowanie rur. Nr. d ugoêç ,40 Sta e stany magazynowe nie obejmujà artyku ów oznaczonych znakiem. Wyd u ony czas oczekiwania. 7/41

15 Standardowa gi tarka dwur czna 180 Wykonanie: Wskaêniki gi cia o zakresie na ka dym segmencie gi tarki, dok adne gi cie. Urzàdzenie zaciskowe polepsza mocowanie rury umo liwiajàc gi cie krótkich odcinków rur. Lekka konstrukcja umozliwa nie m czàce gi cie z wolnej r ki. Przeznaczenie: Do dok adnego gi cia pod kàtem do 180 rur wykonanych z mi kkiej miedzi, aluminium i stali. Nr. wymiar nominalny 7228 Êrednica R d ugoêç , , , Gi tarka dwur czna MINIBEND Wykonanie: Budowa kompaktowa, wskaênik promienia gi cia z podzia kà stopniowà 45 ; 90 ; 135 i 180 z podzia kà wewn trznà co 15, do jednoczesnego gi cia 3 rur o ma ych Êrednicach. Przeznaczenie: Odpowiednia do zastosowania w ch odnictwie, klimatyzacji, instalacjach olejowych, samochodowych, hydraulicznych i spr onego powietrza. Nr. do rur o l ,50 Gi tarka TUBE BENDER Wykonanie: Konstrukcja stalowa, mechanizm z batkowy, rekojeêç ergonomiczna, po àczenie bagnetowe umo liwia szybkà i wygodnà wymian nasadkowych p ytek oporowych. W walizce stalowej znajdujà si : 4 nasadzane p ytki gnàce, 3 p ytki oporowe, 1 kleszcze. Przeznaczenie: Gi tarka jednor czna do dok adnego gi cia pod kàtem do 90 rur wykonanych z miedzi mi kkiej, aluminium, mi kkiej miedzi w otulinie, stali mi kkiej o Êrednicach 4, Nr. do rur o l ,50 Gi tarka TUBE BENDER MAXI Wykonanie: G ówny korpus gi tarki wykonany jako odlew ciênieniowy odporny na du e naciski, co zapewnia d ugà ywotnoêç urzàdzenia. Szybka wymiana sagmentów gnàcych dzieki z batce z zamkiem bagnetowym. Otwarta rama gi tarki umo liwia wykonywanie uków przejêciowych, odwrotnych i odsadek we wszystkich p aszczyznach. Segmenty do gi cia i dociskacze z tworzywa sztucznego o wysokim poêlizgu zapewniajà optymalne rezultaty gi cia. Idealna do zastosowania w miejscach trudnodost pnych dzi ki lekko dzia ajàcej dêwigni posuwu do przodu. Zakres dostawy: Przyrzàd podstawowy, dociskacz, segmenty gnàce skompletowane w walizce z blachy. Przeznaczenie: Do dok adnego gi cia pod kàtem do 90 rur miedzianych miekkich i pó twardych, stalowych mi kkich i aluminiowych o Êrednicach max do 22. Nr. do rur o l , ,70 7/42

16 Gi tarka r czna ROBEND H + W PLUS Wykonanie: Gi tarka kuta z wysokogatunkowego aluminium. Optymalne dopasowanie o a gnàcego i segmentów gnàcych umo liwia gi cie rur bez ich deformowania. Wyginanie wymaga u ycia niewielkiej si y. Opatentowane o e Êlizgowe przy gi ciu daje oszcz dnoêç ~ 42 % si y dzi ki du emu poêlizgowi. Precyzj gi cia zapewniajà wskazówki dotyczàce gi cia na ka dym segmencie gnàcym. Elementy zestawu: Walizka z blachy stalowej, urzàdzenia gnàce odpowiednie do wybranej Êrednicy rury, Êrodek smarny w sprayu 150 ml. Przeznaczenie: Do dok adnego gi cia na zimno do 180 rur wykonanych z mi kkiej, pó twardej i twardej miedzi, do rur cienkoêciennych, miedzianych w otulinie, cienkoêciennych z aluminium, mosiàdzu, stali, stali nierdzewnej. Nr. do rur o l , ,50 Sta e stany magazynowe nie obejmujà artyku ów oznaczonych znakiem. Wyd u ony czas oczekiwania. 7/43

17 Gi tarka kàtowa mimoêrodowa Wykonanie: P ytka gnàca z kraw dzià ostrà i zaokràglonà. WysokoÊç robocza 100, samohamujàce, szybkie mocowanie. Zderzak kàtowy regulowany i nastawiany. P yta podstawy do monta u na stole warsztatowym. Przeznaczenie: Do gi cia p askowników stalowych, pr tów okràg ych, kwadratowych i kàtowników pod kàtem do 90. Max. wydajnoêç gi cia: gi te na zimno gi te na goràco P askownik stalowy DIN x x x x x x 30 Pr t stalowy kwadratowy DIN Pr t stalowy okràg y DIN Kàtownik stalowy DIN x x 20 Max. wydajnoêç gi cia w odniesieniu do wymiarów materia ów ST 37 (podobna do St3S wg PN) do wytrzyma oêci materia u 400 N/ 2 (jednostka SI). Informacje dodatkowe: Mo liwoêç do àczenia zderzaka (dla ustawienia d ugoêci), przed u ki ramienia gi tarki, dodatkowych p ytek gnàcych jako wyposarzenie dodatkowe na ienie. Nr ,36 (575) Hydrauliczna gi tarka do rur Wykonanie: Tryb r czny lub automatyczny. Otwarta rama do gi cia. Mo liwoêç monta u gi tarki na stole warsztatowym lub statywie (numer artyku u 7241). Przeznaczenie: Do wyginania rur gazowych i wodnych DIN 2440/41 do kàta 90. Informacje dodatkowe: Segmenty gnàce oraz dociskacz do wygi cia 180 jak równie do innych rodzajów rur na ienie Nr. wykonanie 7237 wielkoêç iloêç segmentów cal 0100 r czno-hydrauliczny 1.317,12 1.1/4 5 do rur gazowych i wodnych 0200 r czno-hydrauliczny 1.805, do rur gazowych i wodnych 0300 elektro-hydrauliczny V 2.755, do rur gazowych i wodnych 0400 elektro-hydrauliczny V 2.628, do rur gazowych i wodnych (575) Stalowy segment gnàcy do kàta 90 Wykonanie: Do normalnych rur wodnych, DIN 2448, fosforanowany. Narz dzia 7 Nr. segment gnàcy 7238 promieƒ gi cia , , , , (575) Nr. segment gnàcy 7238 promieƒ gi cia ,5 332, ,3 414, , (575) Segment gnàcy do kàta 90, eliwo szare Wykonanie: Do normalnych rur wodnych, DIN 2448, fosforanowany. Nr. segment gnàcy 7239 promieƒ gi cia cal /8 20, /2 23, /4 26, ,26 90 (575) Nr. segment gnàcy 7239 promieƒ gi cia cal /4 41, /2 81, , (575) Statyw monta owy Przeznaczenie: Statyw do gi tarek, skr cany, pokryty niebieskim lakierem. Nr. wysokoêç 7241 wykonanie ,72 do gietarek r cznych 1.1/4 do ,16 do gi tarek r cznych 3 i gi tarek elektrycznych 1.1/4 do 3 (575) 7/44

TYP RODZAJ WYMIAR INDEKS SANPOL NR KAT. PRODUCENTA

TYP RODZAJ WYMIAR INDEKS SANPOL NR KAT. PRODUCENTA OBRÓBKA RUR Z METALI Klucz szwedzki 45 Super S 1/2" NA-ROT-KL45-000050 70121X 113,00 SZT RT Super S 1 " NA-ROT-KL45-000100 70122X 135,00 SZT RT Super S 1 1/2" NA-ROT-KL45-000200 70123X 189,00 SZT RT Super

Bardziej szczegółowo

Narz dzia i akcesoria do po àczeƒ zaprasowywanych Opis zaciskarek Sudopress

Narz dzia i akcesoria do po àczeƒ zaprasowywanych Opis zaciskarek Sudopress Opis zaciskarek Sudopress Tabela poglàdowa narz dzi Sudopress Comap wprowadzi nowà gam narz dzi do zaprasowywania, w pe ni profesjonalnych i u atwiajàcych prac u ytkownikom. Nowe narz dzia Sudopress 2432

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

3 Mocowanie. Uchwyty magnetyczne i akcesoria

3 Mocowanie. Uchwyty magnetyczne i akcesoria Uchwyty magnetyczne i akcesoria BM P yty mocujàce z magnesami trwa ymi Wykonanie: Z poprzecznym podzia em biegunów. Pewne i stabilne mocowanie poprzez system magnesów ceramicznych. Niska konstrukcja i

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę.

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła do i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła Liczba modeli Średnica calowy cm calowy cm Przenośny TRISTAND 4 1 8-12 6-300

Bardziej szczegółowo

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące 693 Zestawienie produktów Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Podstawki wahliwe K0282 Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12 K0302 Podstawki wahliwe

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. szybkowymiennymi głowicami

CZĘŚĆ 1. szybkowymiennymi głowicami CZĘŚĆ lp. nazwa ilość Cena netto wartość netto wartość brutto Elektryczny obcinak do rur 2 Ręczne obcinaki do rur oraz do fazowania 3 Elektryczna zaciskarka do złączek na rurach PEX i rurach ze stali nierdzewnej

Bardziej szczegółowo

Z silnikiem spalinowym G 4.10 M

Z silnikiem spalinowym G 4.10 M Z silnikiem spalinowym G 4.10 M Urządzenie wysokociśnieniowe napędzane silnikiem spalinowym. Do zastosowania w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Wyposażone w silnik o mocy 2,8 KM. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny)

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny) Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia Charakterystyka wiertarki ortopedycznej/ chirurgicznej z osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego I Napęd akumulatorowy

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Maszyna do cięcia rur

Maszyna do cięcia rur Maszyna do cięcia rur REMS Cento REMS Cento RF for Professionals 5 Patent EP 1 782 904 Superszybka. Cięcie prostopadłe, bez wiórów i gratu zewnętrznego. Na sucho. 1 Niemiecka jakość 12 3 6 4 9 13 2 14

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA 03. Zestawy Serwisantów. www.rothenberger.pl 889,- 4499,- 999,- 717,- Wszystkie narz dzia w jednym miejscu

PROMOCJA 03. Zestawy Serwisantów. www.rothenberger.pl 889,- 4499,- 999,- 717,- Wszystkie narz dzia w jednym miejscu Czas trwania akcji od 01.07.20 do 30..20 Zestawy Serwisantów Wszystkie narz dzia w jednym miejscu Wieloletnia praktyka pozwoliła nam wyposażyć zestawy w optymalne narzędzia dla serwisantów Nr 1.9327 Zestaw

Bardziej szczegółowo

2 Obróbka. Frezy 2/43. Przeglàd VHM - program frezowania. Materia y. skrawaniem

2 Obróbka. Frezy 2/43. Przeglàd VHM - program frezowania. Materia y. skrawaniem Przeglàd - program frezowania 2 oznaczenie frezy jedno- frezy frezy mini frezy palcowe ostrzowe miniaturowe iloêç z bów 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 norma norma norma norma zaklawa zaklawa zaklad. zaklawa typ

Bardziej szczegółowo

Wiert a i narz dzia. Wiert a i narz dzia T E C H N I K A M O C O W A N I A

Wiert a i narz dzia. Wiert a i narz dzia T E C H N I K A M O C O W A N I A 255 Wiert o SDS-max... strona 256 Wiert o SDS-Plus Driller, DIN 8035... strona 257 Wiert o SDS-Plus Pointer... strona 258 Wiert o do muru STANDARD HM... strona 260 Wiert o STANDARD... strona 261 Wiert

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

pag_30.indd 12 08.04.13 14:29

pag_30.indd 12 08.04.13 14:29 CIĘCIE I PRASOWANIE pag_30.indd 12 08.04.13 14:29 4 MECHANICZNE NARZĘDZIA TNĄCE Nożyczki dla elektryków Ergonomiczne i bardzo wytrzymałe Precyzyjny i wytrzymały zawias Ostrze Nożyczki z etui 1601 3 proste

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

HYDRAULICZNE NARZĘDZIA PRASUJĄCE

HYDRAULICZNE NARZĘDZIA PRASUJĄCE 4 HYDRAULICZNE NARZĘDZIA PRASUJĄCE 42 STILO 45 - PRASKA AKUMULATOROWA Obrót o 270 pozwala na łatwą pracę również w ciasnych miejscach 2,3 kg z akumulatorem Głowica z zamknięciem zatrzaskowym i opatentowanym

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczone jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Nowa linia odkurzaczy uniwersalnych Eco!ogic to grupa energooszczędnych, cichych urządzeń przeznaczona szczególnie dla tych, którzy cenią produkty przyjazne środowisku.

Bardziej szczegółowo

Gatunki do toczenia pokrywane CVD

Gatunki do toczenia pokrywane CVD W GLIKI SPIEKANE str. rozdzia : A 8 A A 12 A 14 Gatunki w glików spiekanych do toczenia Tabela zbiorcza gatunków do toczenia Gatunki w glików spiekanych do frezowania Tabela zbiorcza gatunków do frezowania

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 4 Temat zajęć: Dokumentacja technologiczna (Karta KT oraz KIO) Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Drobne akcesoria kuchenne Leifheit

Drobne akcesoria kuchenne Leifheit Drobne akcesoria kuchenne Leifheit Akcesoria kuchenne wysokociśnieniowego Pro Line zamak, zostały wykonane pokryte powłoką technologią chromową. odlewu Produkty stanowią wyjątkowe połączenie eleganckiego

Bardziej szczegółowo

Bloki ściskające pręty

Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Z elemetami konstrukcyjnymi: blokiem sciskającym pręt, blokiem liniowym i wałkiem stalowym może w najprostszy sposób zostać zrealizowany precyzyjny system

Bardziej szczegółowo

SZYBKO wykonać kompletowanie profili!

SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Akcesoria 104 KANYA Akcesoria SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Rozległy asortyment zawiera również dostosowane akcesoria, przez co system profili konstrukcyjnych KANYA jest jeszcze bardziej ekonomiczny.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium Wyjątkowo mocny i trwały, a przy tym niezawodny odkurzacz klasy Premium. Charaktetryzuje się niskim zużyciem energii elektrycznej w stosunku do generowanej siły ssącej.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min 1. Opis hydrauliczny pompy model RP10B60: Znamionowy punkt pracy pompy: wydajność - 21 000 l/min przy Całkowitej Dynamicznej Wysokości Podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Producent, model zaoferowanego sprzętu. 1 szt. 1 szt. 4 kpl.

Producent, model zaoferowanego sprzętu. 1 szt. 1 szt. 4 kpl. ... (pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Zakup i dostawa sprzętu do pracowni rzeźby i ceramiki Centrum Aktywności Twórczej w Ustce Lp. Rodzaj sprzętu, wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

BIS Połączenia rur zeliwnych

BIS Połączenia rur zeliwnych N BIS Połączenia rur zeliwnych BIS Mengering - Połączenia do rur żeliwnych BIS Mengering CV/CE Złączki do rur żeliwnych BIS Mengering Rapid Złączki do rur żeliwnych 2 3 BIS Mengering - Klamry zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Obcinaki do miedzi i stali 12-16 Obcinaki do stali nierdzewnej (INOX) i stali 16-18 Kółka tnące i części zamienne

Obcinaki do miedzi i stali 12-16 Obcinaki do stali nierdzewnej (INOX) i stali 16-18 Kółka tnące i części zamienne 1 Ręczne cięcie metali Obcinaki do miedzi i stali 12 16 Obcinaki do stali nierdzewnej (INOX) i stali 16 18 Kółka tnące i części zamienne 19 Ręczne cięcie tworzyw sztucznych i MSR Nożyce do rur z tworzyw

Bardziej szczegółowo

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących Wstęp Linie ssące stanowią zmontowane wstępnie, łatwe w użyciu zespoły do podłączenia po stronie ssawnej pomp dozujących. Głównym elementem roboczym jest zawór stopowy który zabezpiecza przed powrotem

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

OPASKI ZACISKOWE. Strona 46 ceny netto loco Gliwice. Strona 47

OPASKI ZACISKOWE. Strona 46 ceny netto loco Gliwice. Strona 47 Strona 46 ceny netto loco Gliwice Strona 47 RS-1 BUDOWA OPASKI Opaski naprawcze SANIT przeznaczone są do łączenia i naprawy uszkodzonych rur wodociągowych ze stali, żeliwa szarego i sferoidalnego, PE,

Bardziej szczegółowo

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH Zaciskarki ręczne produkowane są w dwóch typach : SYQ 14-20A i SYQ14-32A.

Bardziej szczegółowo

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm Torby termoizolacyjne Torby termoizolacyjne Moc znamionowa 170 W. Torby przystosowane do pracy w instalacji 12 V, posiadajà zabezpieczenia termiczne. Temperatur 70 0 C torba osiàga ju po 120 sekundach.

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do wycinania otworów. Wycinaki... 64 Wycinarki hydrauliczne... 66 Głowice hydrauliczne... 67 Stanowisko do otworowania...

Narzędzia do wycinania otworów. Wycinaki... 64 Wycinarki hydrauliczne... 66 Głowice hydrauliczne... 67 Stanowisko do otworowania... Narzędzia do wycinania otworów Wycinaki............................ 64 Wycinarki hydrauliczne................. 66 Głowice hydrauliczne.................. 67 Stanowisko do otworowania.............68 Wycinaki

Bardziej szczegółowo

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów..

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza,w meblach produkowanych w Polsce,z dużym prawdopodobieństwem możemy spotkać się z którymś z przedstawionych na

Bardziej szczegółowo

Klasa Średnia K 4.500 T 250

Klasa Średnia K 4.500 T 250 Klasa Średnia K 4.500 T 250 Urządzenia K 4 z linii X-Range przeznaczone są do regularnych porządków wokół domu i w ogrodzie. Skutecznie usuwają zarówno lekkie jak i uporczywe zabrudzenia z różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej AKCESORIA Pi³a tarczowa przenoœna TRIM 300 NR Maszyny i oprzyrz¹dowanie niezast¹piona przy bezpoœrednim monta u konstrukcji aluminiowych na budowie

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego 2 Różne kąty spojrzenia na maszynę, wysoki lub niski wzrost operatora urządzenia, praca na siedząco lub stojąco systemy ramienia nośnego firmy

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych. dla John Deere Forestry Oy

Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych. dla John Deere Forestry Oy Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych dla John Deere Forestry Oy Najnowocześniejsze technologie do najcięższych zastosowań. Niezawodność i oporność na zużywanie się są najważniejszymi czynnikami wpływającymi

Bardziej szczegółowo

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54 TYPOSZEREG 1100 - DRABINA WOLNOSTOJĄCA DOMOWA - do zastosowań półprofesjonalnych Znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym. Posiada znak bezpieczeństwa B. Odpowiada normie europejskiej EN 131 Wykonana

Bardziej szczegółowo

Przyrzàd do nawiercania

Przyrzàd do nawiercania Przyrzàd do naiercania Nr 5800 Aparat do naiercania pod ciênieniem Stosoany do naiercania rurociàgó ze stali, elia, azbestocementu lub torzy sztucznych. Przy naiercaniu pod ciênieniem ióry sà yp ukiane

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

GRAVUREM prasa sprê ynowa

GRAVUREM prasa sprê ynowa GRAVUREM prasa sprê ynowa Nr 400 Sprê ynowa prasa udarowa o sile nacisku 3500 kg nacisk regulowany bezstopniowo ciê ar prasy 40 kg dostosowana do mocowania trzpieni Æ 10 40 mm zalecana do uchwytów czcionek

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX SPIS TREŚCI 1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych UNIFLEX strona 1.1. Zakuwarki do węży...6 8. 1.2. Przecinarki do węży... 9... 1.3. Skórowarki do węży... 10... 2. Maszyny do produkcji przewodów

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

RURY I ZŁĄCZKI. P. H. U. ADVISER ul. Szczepankowo 97 A, 61-306 Poznań Tel./fax (61) 879 87 00, 870 54 74, biuro@phu-adviser.pl, www.phu-adviser.

RURY I ZŁĄCZKI. P. H. U. ADVISER ul. Szczepankowo 97 A, 61-306 Poznań Tel./fax (61) 879 87 00, 870 54 74, biuro@phu-adviser.pl, www.phu-adviser. RURY I ZŁĄCZKI PRZEWODY NAWODNIENIOWE import Przewody polietylenowe LD produkowane z miękkiego polietylenu. Stosowane w systemach nawadniających do nabijania kroplowników, instalowania mikrozraszaczy.

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Rusztowania. przejezdne

Rusztowania. przejezdne Rusztowania przejezdne K A T A L O G MP-126 MP-102 Rama noêna: 2,00 x 1,50 m Masa: 13,04 kg Rama pionowa aluminiowa noêna o szerokoêci 1,50 m i wysokoêci 2,00 m do zaczepiania pomostów i st eƒ, antypoêlizgowe

Bardziej szczegółowo

System oznakowania pilnik w obrotowych

System oznakowania pilnik w obrotowych PILNIKI OBROTOWE System oznakowania pilnik w obrotowych Pilniki obrotowe obrotowe ze stali szybkotnˆcej HSSG - A 12 25 M HSS = Stal szybkotnˆca, G = szlifowanie Pilniki obrotowe obrotowe z w«glik w spiekanych

Bardziej szczegółowo

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10.

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10. PL 215061 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215061 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389444 (51) Int.Cl. F03C 2/30 (2006.01) F04C 2/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DO OKLEINIAREK www.ines.pl biuro@ines.pl

AKCESORIA DO OKLEINIAREK www.ines.pl biuro@ines.pl AKCESORIA DO OKLEINIAREK www.ines.pl biuro@ines.pl INES Sadkówek 22 55-080 Kąty Wrocławskie tel./fax +48 71 390-97-36 www.ines.pl email: biuro@ines.pl Rolki dociskowe silikonowe proste łożysko 608 Rolki

Bardziej szczegółowo

Platyna zna rozwiązanie.

Platyna zna rozwiązanie. Platyna zna rozwiązanie. Platyna. Unikalne krzesełko przyschodowe instalowane na całym świecie. PLATYNA CU Ręcznie zbudowana doskonałość Cechy krzesełka: Podwójna stalowa szyna Cicha i płynna jakość jazdy

Bardziej szczegółowo

B Blachowkrêty 17101-17801... 15 Blokady 24601-24603; 24700-24750... 30. D Dystansy mosiê ne 24585-24596... 29

B Blachowkrêty 17101-17801... 15 Blokady 24601-24603; 24700-24750... 30. D Dystansy mosiê ne 24585-24596... 29 SPIS TREŚCI B Blachowkrêty 17101-17801............................................................................................ 15 Blokady 24601-24603; 24700-24750................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie toalet 1. Umywalka

Wyposażenie toalet 1. Umywalka Ilość Jednostka miary Cena netto Kwota podatku Kwota Brutto Formularz cenowy Cz. I - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik do oferty Lp. Opis produktu Uwagi/schematy Wyposażenie toalet 1. Umywalka

Bardziej szczegółowo

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008 Usuwanie plam KREBS 500 Kompletny system do usuwania plam na tekstyliach KREBS 750 System na tekstyliach KREBS DUO System na tekstyliach Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY Y BUDOWLANE

MATERIAŁY Y BUDOWLANE MATERIAŁY Y BUDOWLANE PRODUKTY PRZEZNACZONE DO OBRÓBKI BKI MATERIAŁÓW W BUDOWLANYCH 1 SPIS TREŚCI SAITDISC dyski fibrowe str. 3 SAITRIS tarcze półelastyczne str. 12 SAITRON dyski półelastyczne str. 5 SAITOR

Bardziej szczegółowo

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien.

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. przechylanie i zawracanie HAUTAU TORNADO... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. Logiczna zaleta: W po o eniu wietrzenia zu yte powietrze uchodzi do góry, od do u nap ywa Êwie e powietrze zgodnie

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Hörmann - Cennik 665 PL

Hörmann - Cennik 665 PL Hörmann - Cennik 665 PL Wa ny od 18.07.2005 2005 Bramy i kraty rolowane ze stali i aluminium Nap dy i sterowania Hörmann - Polska G ówna siedziba Poznaƒ ul. Otwarta 1 62-052 Komorniki tel. (061) 819 73

Bardziej szczegółowo