PROTOKÓŁ Nr 37/2010. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr 37/2010. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 37/2010 posiedzenia XXXVII zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 25 lutego 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Sesja trwała od godz do godz Ad. pkt 1: Otwarcie sesji. Sesję otworzył i powitał wszystkich przybyłych Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik- Tadeusz Członka. Stwierdził, że sesja Rady Miasta Kraśnik została zwołana zgodnie z przepisami prawa. Poinformował, że na 21 radnych obecnych jest 21 radnych, co stanowi niezbędne quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Radni obecni na sesji: 1. Jerzy Bednarz, 2. Leszek Biegaj, 3. Tadeusz Członka, 4. Mariusz Depta, 5. Ryszard Iracki, 6. Piotr Iwan, 7. Anna Jaszowska, 8. Piotr Krawiec, 9. Wioletta Kudła, 10. Krzysztof Latosiewicz, 11. Agnieszka Lenart, 12. Zbigniew Marcinkowski, 13. Jerzy Misiak, 14. Ireneusz Ofczarski, 15. Dorota Posyniak, 16. Beata Przywara, 17. Tomasz Rubaszko, 18. Marian Tracz, 19. Mirosław Włodarczyk, 20. Jacek Zając, 21. Michał Zimowski. Lista obecności radnych Rady Miasta Kraśnik uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu (zał. Nr 1). Osoby spoza Rady Miasta Kraśnik obecne na sesji: 1

2 1. Paweł Bieleń Głos Gazeta Powiatowa, 2. Mirosław Sznajder - asystent posła Jarosława Stawiarskiego, 3. Agnieszka Orzeł Depta I z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik, 4. Aneta Tokarzewska Skarbnik Miasta Kraśnik, 5. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik, 6. Jacek Falkowski MSD Polska, 7. Beata Niedziałek Sekretarz Miasta Kraśnik, 8. Sławomir Lis radca prawny Urzędu Miasta Kraśnik, 9. Agnieszka Mochol-Dul kierownik Referatu Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miasta Kraśnik, 10. Tadeusz Bartoś Bractwo Ks. St. Zielińskiego. Lista obecności osób spoza Rady Miasta Kraśnik uczestniczących w sesji w załączeniu do protokołu (zał. Nr 2). Na tym zakończono omawianie tego punktu. Ad. pkt. 2: Przyjęcie porządku obrad. P. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik w imieniu Burmistrza Miasta zgłosił autopoprawkę do porządku sesji poprzez wyprowadzenie pkt 8: 1. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010r. Uważa, że skoro w uchwale budżetowej jest zapis dotyczący możliwości zaciągnięcia przez Burmistrza Miasta kredytów do określonej wysokości to podjęcie powyższej uchwały staje się bezprzedmiotowe. Stwarzało by to możliwość uchylenia jej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka poddał pod głosowanie porządek obrad sesji wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta: - za przyjęciem porządku obrad głosowało 21 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Miasta Kraśnik. 4. Informacja Burmistrza Miasta o działalności międzysesyjnej. 5. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie miasta Kraśnik na rok Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kraśnickiemu. 2

3 7. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Lubelskiego. 8. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/128/2007 Rady Miasta Kraśnik z dnia 29 listopada 2007r.w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego. 9. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Chopina, obręb Zarzecze II. 10. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych działek gruntu, wchodzących w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Fabrycznej, obręb Północ. 11. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Urzędowskiej i Alei Niepodległości, obręb Północ. 12. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kraśnik, na rzecz ich najemców. 13. Interpelacje i zapytania radnych. 14. Wolne wnioski. 15. Zakończenie obrad sesji. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka poinformował radnych, że zgłosił się do niego p. Jacek Falkowski z prośbą o możliwość przedstawienia programu profilaktyki oraz zwalczania chorób nowotworowych. Zapytał radnych, kto jest za udzieleniem głosu p. Jackowi Falkowskiemu: - za udzieleniem głosu głosowało 20 radnych, Wniosek w sprawie udzielenia głosu został przyjęty jednogłośnie. 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. P. Jacek Falkowski MSD Polska przedstawił radnym program zapobiegania wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. Wirus ten powoduje zarówno choroby nowotworowe jak i mniej nowotworowe zarówno u kobiet jak u mężczyzn. Jedną z ważniejszych chorób wywoływanych tym wirusem jest rak szyjki macicy. Firma MSD funkcjonuje na rynkach światowych od ponad 100 lat, w Polsce istnieje od lat dziewięćdziesiątych. Firma przeznacza ok. 4 mld $ rocznie na badania i rozwój. Dzięki tym środkom finansowym pojawia się bardzo dużo terapii w dziedzinie m.in. kardiologii, astmie, okulistyce. Firma produkuje również nowatorskie szczepionki w tym szczepionkę zmniejszającą ryzyko zarażenia wirusem HPV. Nowotwór szyjki macicy zabija rocznie na świecie ok kobiet. Są to kobiety pomiędzy 25 a 50 rokiem życia. W Polsce w roku 2007 na raka szyjki macicy zmarło około kobiet. Nowowykrytych chorób raka szyjki macicy było w tym czasie około przypadków. Wirus HPV powoduje również choroby: 1. raka pochwy, 2. raka sromu, 3. raka prącia, 4. raka odbytu, 5. raka gardła, 3

4 6. raka krtani, 7. drogi oddechowo-pokarmowe. Dotychczas w ramach walki z rakiem szyjki macicy stosowana była profilaktyka polegająca na badaniach cytologicznych. Od roku 2006 pojawiła się na rynkach światowych szczepionka zmniejszająca ryzyko zachorowania na tę chorobę. W ponad 26 krajach całego świata finansowane są szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy. Dzięki temu programowi odnotowano znaczny spadek zachorowań na tę chorobę. W Polsce szczepienia zalecane są dla dziewcząt w wieku lat. Istotnym jest jednak aby kobiety w każdym wieku poddawały się badaniom cytologicznym. Rozpatrując sprawę szczepień na terenie Lubelszczyzny należy stwierdzić, że miasto Lublin już 3 rok z rzędu będzie szczepiło dziewczynki w wieku lat. Następujące miasta Lubelszczyzny przewidują środki w swoich budżetach na szczepienia profilaktyczne: 1. Zamość, 2. Świdnik, 3. Radzyń, 4. Gmina Niemce, 5. Gmina Puchaczów, 6. Gmina Janów Podlaski. Gmina Puchaczów jako jedyna w Polsce objęła programem szczepień również chłopców. Radny Mirosław Włodarczyk poprosił o ustosunkowanie się do zeszłorocznych artykułów prasowych, które mówiły o naciąganiu gmin do kupowania szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy. P. Jacek Falkowski MSD Polska powołując się na szereg autorytetów stwierdził, że szczepienia ochronne są bardzo pożyteczne i skuteczne w zwalczaniu raka szyjki macicy. Pokazuje to szereg badań przeprowadzanych przez naukowców. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka podziękował p. Jackowi Falkowskiemu za przedstawienie informacji na temat programu dotyczącego przeciwdziałania zachorowalności na raka powodowanego wirusem HPV. Zarządził przerwę w obradach sesji Rady Miasta. Przerwa w obradach od godz do godz Na tym zakończono omawianie tego punktu. Ad. pkt 3: Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Miasta Kraśnik. Protokół obrad XXXVI sesji Rady Miasta Kraśnik wyłożony były do wglądu w Biurze Rady Miasta Kraśnik oraz został przesłany pod wskazane adresy mailowe poszczególnym radnym. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka poinformował, iż protokół XXXVI sesji wiernie odzwierciedla przebieg sesji. Zapytał, czy są uwagi do protokołu lub ewentualne wnioski o jego uzupełnienie. Wobec braku uwag, poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu XXXVI sesji bez odczytywania: 4

5 - za przyjęciem protokołu głosowało 21 radnych, Protokół XXXVI sesji Rady Miasta Kraśnik został przyjęty jednogłośnie. Na tym omawianie tego punktu zakończono. Ad. pkt 4: Informacja Burmistrza Miasta o działalności międzysesyjnej. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka - zwrócił się do p. Agnieszki Orzeł Depty, I z-cy Burmistrza Miasta Kraśnik o przedstawienie informacji w imieniu Burmistrza Miasta Kraśnik. P. Agnieszka Orzeł Depta I z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik przedstawiła obecnym zestawienie rozstrzygniętych przetargów wraz z podpisanymi umowami w okresie od ostatniej sesji do dnia 24 lutego 2010r.: Zadanie Nr I - Dokonanie wyceny działek niezabudowanych w roku 2010 cena brutto zł, cena netto zł wykonawca Biuro wycen nieruchomości p. Stanisława Lubera z Niska. Zadanie Nr II Dokonanie wycen działek z nasadzeniami w roku 2010 cena brutto zł, cena netto zł wykonawca p. Piotr Żak - obsługa rynku nieruchomości z Lublina. Zadanie Nr III Dokonanie wycen działek na potrzeby naliczania opłaty planistycznej w roku 2010 cena brutto zł, cena netto zł wykonawca p. Piotr Żak obsługa rynku nieruchomości z Lublina. Zadanie Nr IV Określenie rynkowej wartości nieruchomości lokalowej w roku 2010 cena brutto zł, cena netto zł wykonawca p. Piotr Żak obsługa rynku nieruchomości z Lublina. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Kraśnik oraz dróg wewnętrznych w roku 2010 cena brutto zł wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Kraśnika. Budowa drogi gminnej ul. Graniczna II etap cena brutto zł wykonawca firma Wod-bud z Kraśnika. Usługi pocztowe dotyczące przesyłek o masie powyżej 50 g w granicach administracyjnych miasta Kraśnik cena brutto zł wykonawca firma Wizjer p. Iwona Kuczek z Kraśnika. Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym Budowa ul. Granicznej II etap zadanie Nr I Branża drogowa przetarg unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zadanie Nr II Branża sanitarna cena zł wykonawca p. Grzegorz Krzych ze Stróży umowa podpisana, zadanie Nr III Branża elektryczna - przetarg unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przebudowa ul. Mickiewicza cena brutto zł wykonawca firma Ekodrogpol z Urzędowa. Wykonanie podziału nieruchomości w roku 2010 cena zł wykonawca p. 5

6 Urszula Sadowska z Urzędowa. Produkcja i emisja telewizyjnych programów cena zł oraz produkcja i emisja plansz informacyjnych Urzędu Miasta Kraśnik w roku 2010 cena zł wykonawca TV Kraśnik. Następnie poinformowała radnych, że od dnia 1 lutego 2010r nastąpiła zmiana na stanowisku Sekretarza Miasta Kraśnik funkcję tę pełni p. Beata Niedziałek. Stwierdziła również, że Urząd Miasta otrzyma dofinansowanie z RPO Woj. Lubelskiego do budowy hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Kraśniku, szczegóły zostaną podane na następnej sesji Rady Miasta Kraśnik. W dniu wczorajszym została podpisana umowa na projekt z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Wspieranie inicjatyw trans-granicznych w Euroregionie Bug tytuł projektu Promocja miasta Kraśnik i Turijsk jako sposób wspierania lokalnego rozwoju społecznego całkowity koszt projektu euro, natomiast kwota dofinansowania euro. Ostatnio otrzymaliśmy informację z Agencji Rozwoju Przemysłu z Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej, iż na dzień 31 marca 2010r. określono końcowy termin opublikowania rozporządzenia o włączeniu terenów kraśnickich 24 ha do strefy. Przeprowadzona była analiza, na miejscu były jeszcze raz określone granice i przesłane materiały. Dnia 10 lutego 2010r. Burmistrz Miasta Kraśnik złożył oświadczenie o odwołaniu darowizny na rzecz Izby Skarbowej w Lublinie w związku z naruszeniem zapisów uchwały (brak projektu budowlanego). Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka pogratulował p. Beacie Niedziałek awansu na stanowisko Sekretarza Miasta. Życzył jej owocnej współpracy z radnymi Rady Miasta. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 5: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie miasta Kraśnik na rok Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Kultury i Sportu Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 2. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 3. Komisja Edukacji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 4. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 5. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 3). P. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik poinformował radnych, że w roku 2009 realizowany był program termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych. W budżecie miasta na rok 2010 były również uwzględnione środki finansowe na ten cel. Jednak zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych zlikwidowane zostały Miejskie, Powiatowe i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, przez co nie będzie możliwości w 6

7 roku 2010 finansować termomodernizacji. W związku z powyższym powstały wolne środki finansowe, które można skierować na inwestycje w starej dzielnicy. Następnie przedstawił wprowadzone do budżetu inwestycje: 1. Renowacja nawierzchni na ul. Jagiellońskiej zł, 2. Przebudowa ul. Grodzkiej, 3. Przebudowa ul. Olejnej, 4. Przebudowa ul. Festiwalowej wraz z parkingiem, 5. Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego, 6. Modernizacja amfiteatru widowni, 7. Przebudowa trybun na stadionie Tęczy projekt będzie obejmował całość trybun, natomiast w roku 2010 zostanie wykonanych około 200 miejsc siedzących, 8. Budowa boisk w Koszarach. P. Aneta Tokarzewska Skarbnik Miasta Kraśnik przedstawiła autopoprawki do zmian w budżecie Miasta Kraśnik na 2010r. w zał. Nr 1: 1. dział 853 jest Gospodarka komunalna, winno być Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Następnie zgłosiła autopoprawki w Zał. Nr 2: 1. dział 600 Transport, rozdział jest Drogi publiczne powiatowe, winno być Drogi publiczne wojewódzkie. 2. dział 852 jest Transport, winno być Pomoc społeczna. Jest pkt 2 Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, winno być pkt 1 Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Następnie zgłosiła autopoprawki w Zał. Nr 3: 1. dział 600 Transport, rozdział 60016, zadanie Nr 8 jest Przebudowa Al. Młodości chodnik i ścieżka rowerowa, winno być Przebudowa Al. Młodości oraz budowa chodnika przy ul. Makuszyńskiego. Następnie zgłosiła autopoprawki w Zał. Nr 5: 1. poz. Nr 5 jest Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kształć się ustawicznie, winno być Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kształcić się ustawicznie. P. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik stwierdził w imieniu Burmistrza Miasta, że nie są to ostatnie zmiany inwestycyjne w starej dzielnicy Kraśnika. Radny Marian Tracz poprosił o uściślenie inwestycji - Przebudowa Al. Młodości oraz budowa chodnika przy ul. Makuszyńskiego. P. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik wyjaśnił radnym, że zmiana tej inwestycji nastąpiła po spotkaniu z mieszkańcami. Chodnik będzie budowany po lewej stronie ul. Makuszyńskiego jadąc w stronę ul. Słowackiego. Radny Ryszard Iracki wyraził zaskoczenie i jednocześnie zadowolenie z powodu zmian inwestycyjnych. Radny Jerzy Misiak uważa za bardzo pozytywną decyzję w sprawie wykonania inwestycji w starej dzielnicy. Przypomniał radnym, że Burmistrz Miasta ostatnio zorganizował spotkanie tylko z kilkoma radnymi dzielnicy starej w sprawie przedyskutowania spraw inwestycyjnych w starej dzielnicy. 7

8 Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka zapytał, czy są chętni do zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, odczytując nazwiska poszczególnych radnych, poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie miasta Kraśnik na rok Jerzy Bednarz za, 2. Leszek Biegaj za, 3. Tadeusz Członka za, 4. Mariusz Depta - za, 5. Ryszard Iracki za, 6. Piotr Iwan za, 7. Anna Jaszowska - za, 8. Piotr Krawiec za, 9. Wioletta Kudła za, 10. Krzysztof Latosiewicz - za, 11. Agnieszka Lenart za, 12. Zbigniew Marcinkowski za, 13. Jerzy Misiak za, 14. Ireneusz Ofczarski za, 15. Dorota Posyniak za, 16. Beata Przywara za, 17. Tomasz Rubaszko za, 18. Marian Tracz - za, 19. Mirosław Włodarczyk za, 20. Jacek Zając za, 21. Michał Zimowski za. - za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVII/325/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kraśnik na rok Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 6: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kraśnickiemu. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 8

9 2. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 4). Radny Ryszard Iracki stwierdził, że przy tworzeniu projektu budowlanego powinno się wydzielić część drogi jako ścieżka rowerowa, bowiem bardzo duża liczba mieszkańców porusza się tą drogą na rowerach. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski stwierdził, że w tym przypadku nie będzie tworzony projekt budowlany ponieważ będzie ta inwestycja wykonana w ramach zgłoszenia. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka zapytał, czy są chętni do zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, poddał pod głosowanie uchwałę Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kraśnickiemu. - za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVII/326/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kraśnickiemu. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 7: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Lubelskiego. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 2. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 5). Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka zapytał, czy są chętni do zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, poddał pod głosowanie uchwałę Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Lubelskiego. 9

10 - za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, - przeciw głosował 1 radny, - wstrzymało się od głosowania 4 radnych. Uchwała została podjęta większością głosów. 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Uchwała Nr XXXVII/327/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Lubelskiego. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 8: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/128/2007 Rady Miasta Kraśnik z dnia 29 listopada 2007r.w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka przedstawił opinię dotyczącą omawianego tematu, podjętą przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, Opinia Komisji stanowi załącznik do protokołu (zał. Nr 6). Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka zapytał, czy są chętni do zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, poddał pod głosowanie uchwałę Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/128/2007 Rady Miasta Kraśnik z dnia 29 listopada 2007r.w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego. - za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, - przeciw głosował 1 radny, - wstrzymało się od głosu 2 radnych. Uchwała została podjęta większością głosów. Uchwała Nr XXXVII/328/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 lutego 2010r. 10

11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/128/2007 Rady Miasta Kraśnik z dnia 29 listopada 2007r.w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 9: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Chopina, obręb Zarzecze II. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 2. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 7). Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka zapytał, czy są chętni do zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, odczytując nazwiska poszczególnych radnych, poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Chopina, obręb Zarzecze II. 1. Jerzy Bednarz za, 2. Leszek Biegaj za, 3. Tadeusz Członka za, 4. Mariusz Depta - za, 5. Ryszard Iracki za, 6. Piotr Iwan za, 7. Anna Jaszowska - za, 8. Piotr Krawiec za, 9. Wioletta Kudła za, 10. Krzysztof Latosiewicz - za, 11. Agnieszka Lenart za, 12. Zbigniew Marcinkowski za, 13. Jerzy Misiak za, 14. Ireneusz Ofczarski za, 15. Dorota Posyniak za, 16. Beata Przywara za, 17. Tomasz Rubaszko za, 18. Marian Tracz - za, 19. Mirosław Włodarczyk wstrzymał się, 20. Jacek Zając za, 21. Michał Zimowski za. 11

12 - za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, - wstrzymał się od głosu 1 radny. Uchwała została podjęta większością głosów. Uchwała Nr XXXVII/329/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Chopina, obręb Zarzecze II. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 10: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych działek gruntu, wchodzących w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Fabrycznej, obręb Północ. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 2. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 8). Radny Jacek Zając przypomniał radnym, że na jednej z tych działek planowane było utworzenie targowiska miejskiego. Poinformował również radnych, że jedna z tych działek jest zalesiona. Radny Mirosław Włodarczyk przypomniał radnym, że obecnie targowisko miejskie znajduje się na ul. Inwalidów Wojennych. Miejsce to nie powinno być docelowym miejscem na tego typu działalność. Powinno się poszukać docelowego miejsca na prowadzenie działalności targowej, bowiem działka przy FŁT również nie jest najbardziej szczęśliwym miejscem na tego typu działalność. Jest również przeciwny sprzedaży i równocześnie wycince lasku na działce. P. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik wyjaśnił radnym, ze obecnie rozpatrywana uchwała Rady Miasta Kraśnik jest realizacją podjętej przez radnych uchwały w sprawy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik. Przypomniał radnym, że były różne plany dotyczące przeniesienia targowiska miejskiego jednak nie znalazły one uznania osób handlujących. W związku z powyższym Burmistrz Miasta uznał, że ma obowiązek udostępniania terenów, które służą rozwojowi gospodarczemu miasta. 12

13 Radny Mirosław Włodarczyk ponownie uważa, że obecnie prowadzony handel na ul. Inwalidów Wojennych powinien być jedynie miejscem czasowym. Bardzo dobrym miejscem na prowadzenie tego typu działalności była sprzedana wcześniej działka przy Al. Niepodległości. Radny Ryszard Iracki stwierdził, że cieszy go deklaracja realizacja planów zagospodarowania przestrzennego. Jednak uważa, że zasada ta powinna obowiązywać w każdym przypadku, a nie sporadycznie. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka przekazał prowadzenie obrad i zabrał głos w dyskusji. Stwierdził, że urokiem miasta jest to, że znajduje się ono w lesie. Jednak przedmiotowa działka jest zalesiona w dużej mierze chaszczami a nie lasem. Stwarza nawet zagrożenie dla osób przemieszczających się w ich okolicach. Powinno się albo ten teren uporządkować i zrobić piękny park albo powinno się tę działkę sprzedać aby miasto się rozwijało. Zapytał czy sprzedaż działki przy FŁT będzie oznaczać, że handel przy ul. Inwalidów Wojennych w soboty i niedziele nie będzie prowadzony? Przemawiałby za tym jeszcze jeden fakt, właściciel nowo nabytej działki w tym rejonie ma zatwierdzone pozwolenia wyjazdu ze swej działki bezpośrednio na ul. Inwalidów Wojennych. Uważa również, że argumentacja mówiąca o tym, że coś Rada uchwaliła jest nieprawidłowa bowiem radni uchwalają coś na wniosek pana Burmistrza. P. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik przeprosił za to stwierdzenie. W imieniu Burmistrza uważa, że ten rodzaj handlu, który jest prowadzony na ul. Balladyny będzie się kurczył. Jeśli chodzi o wykupione już działki oraz działkę przedstawioną do sprzedaży to należy stwierdzić, że mają one możliwość wjazdu i wyjazdu zarówno od strony ul. Inwalidów Wojennych jak również od Al. Niepodległości. Wycinka drzew jaka jest prowadzona przez właściciela działek przy Al. Niepodległości jest zgodna z zezwoleniem. W zamian za wycięte drzewa ma on dokonać szeregu nasadzeń na wskazanych terenach. Radny Jerzy Misiak uważa, że najpierw radni powinni się zająć działką przy ul. Fabrycznej a dopiero potem działką przy Al. Niepodległości. Według niego zasadna jest sprzedaż działki Nr 162/83, natomiast sprzedaż działki Nr 162/81 powinna być wstrzymana do czasu wyjaśnienia sprawy związanej z targowiskiem miejskim. Radny Mirosław Włodarczyk uważa, że własnymi decyzjami ograniczamy możliwość handlowania w dzielnicy fabrycznej. Apeluje o dyskusję na temat możliwości przeniesienia handlu z ul. Inwalidów Wojennych w inne dogodniejsze miejsce. Uważa również, że powinno się oczyścić tereny leśne tak by można była po nich pospacerować. Uporządkowaniu powinny być poddane również parki na terenie miasta: dwa w dzielnicy fabrycznej i jeden w dzielnicy starej. Radny Ryszard Iracki popiera propozycję radnego Jerzego Misiaka dotyczącą sprzedaży działki Nr 162/83, natomiast sprzedaż działki Nr 162/81 powinna być wstrzymana do czasu wyjaśnienia sprawy związanej z targowiskiem miejskim. Ewentualne powiększenie tej działki może nastąpić poprzez odkupienie działek od Fabryki Łożysk Tocznych. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski uważa, że zasadne jest wystawienie tych działek na sprzedaż ponieważ miasto będzie otrzymywało środki finansowe w postaci m.in. podatku od nieruchomości. Tym bardziej, że obecnie istnieje koniunktura na sprzedaż nieruchomości. 13

14 Radny Jacek Zając popiera pomysł radnego Ryszarda Irackiego dotyczący odkupienia działki od Fabryki Łożysk Tocznych i uruchomienie na tych działkach targowiska miejskiego. Jest jednak przeciwny ewentualnej wycince drzew na omawianych działkach. Złożył wniosek w sprawie wykreślenia z 1 projektu uchwały - działki Nr 162/83. P. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik uważa, że przeznaczenie działki przy ul. Fabrycznej na targowisko miejskie nie rozwiązuje problemu. Jest ona za mała w stosunku do potrzeb. Obecnie trwają prace nad usprawnieniem handlu na targowisku miejskim przy ul. Balladyny Radny Mirosław Włodarczyk uważa, że Burmistrz powinien wstrzymać sprzedaż działki Nr 162/81 do czasu rozstrzygnięcia sprawy umiejscowienia targowiska miejskiego. Radny Piotr Iwan uważa, że miejsca na nowe targowisko miejskie powinno się szukać w innych rejonach miasta, natomiast przedstawione działki powinno się sprzedać. Radny Jacek Zając uważa, że po sprzedaży przedmiotowej działki może dojść do sytuacji gdy zaistnieje konieczność likwidacji obecnego targowiska i z różnych przyczyn będzie trzeba odkupić już sprzedaną działkę za dużo większe pieniądze. Zadeklarował głosowanie przeciw sprzedaży tej działki. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka przekazał prowadzenie obrad i zabrał głos w dyskusji. Stwierdził, że ludzie handlujący przy ul. Związku Inwalidów Wojennych nie są osobami zamieszkującymi na terenie miasta Kraśnik. Osoby kupujące na tym targowisku również nie są mieszkańcami Kraśnika. Uważa, że po sprzedaży działki przy Al. Niepodległości handel na ul. Związku Inwalidów Wojennych zniknie. Bardzo trudno a wręcz niemożliwe będzie uniemożliwienie wyjazdu właścicielom działek na ul. Związku Inwalidów Wojennych. Radny Zbigniew Marcinkowski uważa, że uchwałę powinno się przegłosować w przedstawionej treści. Radny Jacek Zając uważa, że w sprawie usytuowania targowiska miejskiego powinni mieć możliwość wypowiedzenia się zarówno sprzedający jak i kupujący. Stwierdził, że jego zdaniem w najbliższym czasie handel na terenie Kraśnika będzie się rozwijał. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka zarządził przerwę w obradach sesji Rady Miasta. Przerwa w obradach od godz do godz Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka zapytał, czy są chętni do zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, odczytując nazwiska poszczególnych radnych, poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych działek gruntu, wchodzących w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Fabrycznej, obręb Północ. 1. Jerzy Bednarz przeciw, 2. Leszek Biegaj za, 3. Tadeusz Członka za, 14

15 4. Mariusz Depta - za, 5. Ryszard Iracki przeciw, 6. Piotr Iwan za, 7. Anna Jaszowska - za, 8. Piotr Krawiec za, 9. Wioletta Kudła za, 10. Krzysztof Latosiewicz - za, 11. Agnieszka Lenart za, 12. Zbigniew Marcinkowski za, 13. Jerzy Misiak przeciw, 14. Ireneusz Ofczarski za, 15. Dorota Posyniak za, 16. Beata Przywara przeciw, 17. Tomasz Rubaszko za, 18. Marian Tracz - przeciw, 19. Mirosław Włodarczyk przeciw, 20. Jacek Zając przeciw, 21. Michał Zimowski za. - za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, - przeciw głosowało 7 radnych. Uchwała została podjęta większością głosów. Uchwała Nr XXXVII/330/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych działek gruntu, wchodzących w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Fabrycznej, obręb Północ. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 11: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Urzędowskiej i Alei Niepodległości, obręb Północ. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 2. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 9). 15

16 Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka zapytał, czy są chętni do zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, odczytując nazwiska poszczególnych radnych, poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Urzędowskiej i Alei Niepodległości, obręb Północ. 1. Jerzy Bednarz przeciw, 2. Leszek Biegaj za, 3. Tadeusz Członka za, 4. Mariusz Depta - za, 5. Ryszard Iracki za, 6. Piotr Iwan za, 7. Anna Jaszowska - za, 8. Piotr Krawiec za, 9. Wioletta Kudła za, 10. Krzysztof Latosiewicz - za, 11. Agnieszka Lenart za, 12. Zbigniew Marcinkowski za, 13. Jerzy Misiak przeciw, 14. Ireneusz Ofczarski za, 15. Dorota Posyniak za, 16. Beata Przywara przeciw, 17. Tomasz Rubaszko za, 18. Marian Tracz - przeciw, 19. Mirosław Włodarczyk przeciw, 20. Jacek Zając przeciw, 21. Michał Zimowski za. - za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, - przeciw głosowało 6 radnych. Uchwała została podjęta większością głosów. Uchwała Nr XXXVII/331/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Urzędowskiej i Alei Niepodległości, obręb Północ. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 12: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kraśnik, na rzecz ich najemców. 16

17 Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Promocji i Przedsiębiorczości Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 2. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 3. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 10). Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka zapytał, czy są chętni do zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, poddał pod głosowanie uchwałę Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kraśnik, na rzecz ich najemców. - za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVII/332/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kraśnik, na rzecz ich najemców. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 13: Interpelacje i zapytania radnych. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka poinformował radnych, że zgodnie z regulaminem wpłynęła 1 pisemna interpelacja radnego Piotra Iwana. Odczytał wszystkim radnym treść tej interpelacji. Stwierdził, że powyższą interpelację kieruje do Burmistrza Miasta celem udzielenia odpowiedzi. Pisemna interpelacja radnego Piotra Iwana stanowi załącznik do protokołu (zał. Nr 11). Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Chciałbym uzyskać informacje, dotyczące składanych wniosków inwestycyjnych na budżet: 2007, 2008, 2009, 2010 przez radnych: Misiak, Zimowski, Latosiewicz, Lenart. Ja swoje znam. Bo sprawując funkcję radnego wiemy, że jesteśmy zobowiązani przy realizacji budżetu, uchwaleniu budżetu, w odpowiednim terminie złożyć na piśmie wnioski inwestycyjne. Chciałbym dostać taką informację przez te lata, które wymieniłem, ci radni jakie składali wnioski inwestycyjne do 17

18 budżetu. Bo to jest jednym z warunków konstrukcji budżetu. Do tego skłoniła mnie, złożenia zapytania właśnie ostatnie wydarzenia, że na wniosek trzech radnych, którzy tak dbają o starą dzielnicę, zostały wprowadzone takie to a takie inwestycje. Dziękuję. koniec cytatu. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka stwierdził, cyt. Ja mam pytanie do radnego. Ponieważ te interpelacje żeby wykonać ten wniosek, zrealizować musiałby to zrobić pracownik Biura Rady Miasta. Jest jeden pracownik w tymże Biurze, ma dość sporo obowiązków, zważywszy, że musi obsłużyć wszystkie komisje, sesje, przygotować materiały i wykonać szereg innych czynności. A ja mam takie pytania, dlaczegóż by to ci radni, którzy składali wnioski w ramach odświeżenia sobie pamięci, nie mieli przejrzeć tych protokołów, które są do wglądu dostępne w naszym biurze wspólnym i sobie ich wypisać. Dlaczego to ma robić pracownik, jak ty Rysiu swoje pamiętasz a inni niech sobie przypomną, niech sobie w protokole wynotują. Protokoły są powszechnie dostępne. koniec cytatu. Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Panie Przewodniczący. Ale ja nie mogę zobowiązywać radnego do tego, żeby wykonał jakąś pracę dla mnie. koniec cytatu. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka stwierdził, cyt. A to sobie sam poszukaj w protokole. Przepraszam, dlaczego ci ma to przygotowywać pracownik. Ale czemu to ma służyć. koniec cytatu. Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Moim informacją. koniec cytatu. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka stwierdził, cyt. Informacja jest publiczna, dostępna, są protokoły i wyniki głosowań. koniec cytatu. Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Ale czy ja nie mam prawa, jako radny. koniec cytatu. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka stwierdził, cyt. Masz do protokołu zajrzeć i sobie sprawdzić. koniec cytatu. Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Ale czy ja nie mam prawa uzyskać pełną informację. koniec cytatu. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka stwierdził, cyt. Pełna informacja, najpełniejsza jest w protokołach. koniec cytatu. Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Ale ja jako radny, składając wniosek, zapytanie do Urzędu Miasta, do pracowników Urzędu Miasta, pracownicy Urzędu Miasta mają mi udzielić niezbędnych informacji do sprawowania funkcji radnego. koniec cytatu. 18

19 Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka stwierdził, cyt. Informacji takich do których nie masz dostępu. Przepraszam cię Ryszard. koniec cytatu. Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Do każdej informacji mógłbym mieć dostęp w myśl tej interpretacji. Jeżeli radny Iwan zgłasza się o coś to powinien pójść do Urzędu Miasta, siąść i poprosić o wgląd do protokołu i sam sobie znaleźć. koniec cytatu. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka stwierdził, cyt. Proszę państwa. Nie przeginajmy. Dokumenty które gromadzi Urząd Miasta, organ władzy wykonawczej, podlegający pod Burmistrza nie musi być w każdej chwili do wglądu każdego radnego. Trzeba uzyskać do tego upoważnienie i w jakim celu się te informacje zbiera. Część informacji rzecz jasna jest podawana do wiadomości publicznej, część takimi informacjami nie jest. Natomiast, proszę państwa, jesteśmy radnymi, bierzemy dietę zryczałtowaną. Mamy swoje biuro w którym mamy dokumentację ze swojej pracy. Więc proszę mi nie mówić o żadnych urzędnikach Urzędu Miasta bo oni tej informacji nie będą przygotowywać, tylko musi ją zrobić albo jeden pracownik albo Przewodniczący Rady. To ja się pytam dlaczego nie radny Iracki. koniec cytatu. Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Panie Przewodniczący. Ja składając wnioski do budżetu, pisze się we wniosku Składam wnioski do Pana Burmistrza. A kto mi udzieli informację to tutaj już pan powiedział, że Przewodniczący Biura albo kierownik Biura. koniec cytatu. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka stwierdził, cyt. Ja zrozumiałem, że chodzi o wnioski składane na sesjach. koniec cytatu. Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Nie na sesjach, tylko każdy przy konstrukcji budżetu każdego roku, każdy obywatel miasta, każdy radny, instytucje społeczne, organizacje, składają do 15 października (obligatoryjny termin) na piśmie wnioski inwestycyjne do budżetu, do projektowanego budżetu na dany rok. I ja właśnie do tego zmierzam. Po to jest moje pytanie. Ci radni jakie składali przez okres tych lat, które wymieniłem wnioski do budżetu. Nie chodzi mi o to, że w trakcie roku w trakcie zmian budżetowych, to ja pamiętam. Chodzi mi o to de fakto jak na piśmie, bo tylko w formie pisemnej a nie jak w tej chwili ze spotkania, uzgodniliśmy. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje konstrukcja budżetu, jak było przy konstrukcji pierwotnego budżetu a nie późniejsze zmiany. Że gdzieś się tam spotkają dwaj panowie, czy trzej panowie i ustalili sobie z panem Burmistrzem itd. Ja się nie spotykałem ale ja chcę po prostu to mieć dla wiadomości. A mam prawo chyba. koniec cytatu. 19

20 Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka stwierdził, cyt. Rozumiem, że nie chodzi o wnioski składane przy uchwalaniu budżetu, tylko w trakcie zbierania przez Burmistrza wniosków. Właściwie nie wiem dlaczego radny wymienił trzech radnych i czy to w konsultacji z nimi. Bo albo wszystkich albo dotyczących pana radnego. Bo dlaczego pana interesują wnioski składane przez trzech radnych. koniec cytatu. Radny Ireneusz Ofczarski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik stwierdził, cyt. Panie Przewodniczący, szanowni radni. O ile ja pamiętam, przed konstrukcją budżetu było takie spotkanie z panem Burmistrzem między innymi pan Jerzy Misiak brał udział z tej strony. ( ) I chciałbym powiedzieć tak, że jeśli są na przykład takie spotkania organizowane i radni zgłaszają swoje wnioski to Burmistrz je bierze pod uwagę przy konstrukcji budżetu. Nie można terroryzować teraz radnych, że ich wnioski się będą tutaj, w jakiś sposób doszukiwać w tych wnioskach takich, czy innych zgłoszonych inwestycji i będzie się to piętnowało. Nie. Każdy ma prawo w takiej formie zgłaszać w jakiej chce. Dziękuje. koniec cytatu. Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Po raz kolejny panie Przewodniczący, mimo stałej sympatii itd. To jak ja głosuję to jest wyłącznie moja sprawa. I używanie argumentu, że głosuje raz tak raz siak to jest moja sprawa. Natomiast panie Przewodniczący ja, niech mi pan udowodni jedną rzecz. Czy opuściłem jakąkolwiek sesję w porównaniu do innych radnych, czy opuściłem jakąkolwiek komisję, czy opuściłem jakiekolwiek spotkanie na które zostałem zaproszony. Nie zdarzyło mi się to. Bo to traktuję bardzo poważnie, sprawując funkcję radnego. I mówienie w tej chwili, że było takie spotkanie a ja nie byłem tam to się mija z prawdą. Bo gdybym miał telefon, bo telefonicznie dzwonią, jestem dostępny, nie pracuję, siedzę sobie w domku jako małorolny chłopek i zawsze jest telefon 24 godziny na dobę czynny i potrafi się Urząd Miasta w każdej chwili ze mną porozumieć. Tak że nie zgadzam się, używając jakiś argumentów trzeba mieć podstawę do tego i pełną wiedzę. koniec cytatu. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka stwierdził, cyt. Czy ta interpelacja żeby zrobić wykaz z czterech lat wniosków na piśmie składanych do Burmistrza w fazie zbierania wniosków, bo tak to zrozumiałem, bo przecież procedura jest taka, że najpierw w jakimś terminie wpływają wszystkie wnioski, później Burmistrz je rozpatruje, przekazuje do Komisji, wraca to z uwagami komisji, Burmistrz znowu to rozpatruje i trafia to w konsekwencji na sesję. I tak naprawdę istotne wnioski są wyłącznie te złożone na sesji, bo tu ma radny inicjatywę przy podjęciu decyzji. A to co sobie ktoś tam składa wcześniej do Burmistrza no to może być kalendarz pobożnych życzeń poważnych wniosków, ale to wcale nie oznacza, że ktoś inny nie składa tych wniosków: ustnie, zbierając podpisy mieszkańców poparcia. Są różne formy prowadzenia działalności, ja nie wiem jakiemu celowi ma służyć ta interpelacja pana radnego. Oczywiście broniłem się przed sporządzaniem sprawozdania i 20

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10 10, a zakończyła o godz.17 00. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII/1/2012 z XXXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 29 maja 2012 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Protokół Nr XXXIII/1/2012 z XXXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 29 maja 2012 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 1 Protokół Nr XXXIII/1/2012 z XXXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 29 maja 2012 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w XXXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.kos.gdyńskich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 02 12 27 Radni zostali powiadomieni

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo