PROTOKÓŁ Nr 37/2010. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr 37/2010. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 37/2010 posiedzenia XXXVII zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 25 lutego 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Sesja trwała od godz do godz Ad. pkt 1: Otwarcie sesji. Sesję otworzył i powitał wszystkich przybyłych Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik- Tadeusz Członka. Stwierdził, że sesja Rady Miasta Kraśnik została zwołana zgodnie z przepisami prawa. Poinformował, że na 21 radnych obecnych jest 21 radnych, co stanowi niezbędne quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Radni obecni na sesji: 1. Jerzy Bednarz, 2. Leszek Biegaj, 3. Tadeusz Członka, 4. Mariusz Depta, 5. Ryszard Iracki, 6. Piotr Iwan, 7. Anna Jaszowska, 8. Piotr Krawiec, 9. Wioletta Kudła, 10. Krzysztof Latosiewicz, 11. Agnieszka Lenart, 12. Zbigniew Marcinkowski, 13. Jerzy Misiak, 14. Ireneusz Ofczarski, 15. Dorota Posyniak, 16. Beata Przywara, 17. Tomasz Rubaszko, 18. Marian Tracz, 19. Mirosław Włodarczyk, 20. Jacek Zając, 21. Michał Zimowski. Lista obecności radnych Rady Miasta Kraśnik uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu (zał. Nr 1). Osoby spoza Rady Miasta Kraśnik obecne na sesji: 1

2 1. Paweł Bieleń Głos Gazeta Powiatowa, 2. Mirosław Sznajder - asystent posła Jarosława Stawiarskiego, 3. Agnieszka Orzeł Depta I z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik, 4. Aneta Tokarzewska Skarbnik Miasta Kraśnik, 5. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik, 6. Jacek Falkowski MSD Polska, 7. Beata Niedziałek Sekretarz Miasta Kraśnik, 8. Sławomir Lis radca prawny Urzędu Miasta Kraśnik, 9. Agnieszka Mochol-Dul kierownik Referatu Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miasta Kraśnik, 10. Tadeusz Bartoś Bractwo Ks. St. Zielińskiego. Lista obecności osób spoza Rady Miasta Kraśnik uczestniczących w sesji w załączeniu do protokołu (zał. Nr 2). Na tym zakończono omawianie tego punktu. Ad. pkt. 2: Przyjęcie porządku obrad. P. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik w imieniu Burmistrza Miasta zgłosił autopoprawkę do porządku sesji poprzez wyprowadzenie pkt 8: 1. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010r. Uważa, że skoro w uchwale budżetowej jest zapis dotyczący możliwości zaciągnięcia przez Burmistrza Miasta kredytów do określonej wysokości to podjęcie powyższej uchwały staje się bezprzedmiotowe. Stwarzało by to możliwość uchylenia jej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka poddał pod głosowanie porządek obrad sesji wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta: - za przyjęciem porządku obrad głosowało 21 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Miasta Kraśnik. 4. Informacja Burmistrza Miasta o działalności międzysesyjnej. 5. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie miasta Kraśnik na rok Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kraśnickiemu. 2

3 7. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Lubelskiego. 8. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/128/2007 Rady Miasta Kraśnik z dnia 29 listopada 2007r.w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego. 9. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Chopina, obręb Zarzecze II. 10. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych działek gruntu, wchodzących w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Fabrycznej, obręb Północ. 11. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Urzędowskiej i Alei Niepodległości, obręb Północ. 12. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kraśnik, na rzecz ich najemców. 13. Interpelacje i zapytania radnych. 14. Wolne wnioski. 15. Zakończenie obrad sesji. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka poinformował radnych, że zgłosił się do niego p. Jacek Falkowski z prośbą o możliwość przedstawienia programu profilaktyki oraz zwalczania chorób nowotworowych. Zapytał radnych, kto jest za udzieleniem głosu p. Jackowi Falkowskiemu: - za udzieleniem głosu głosowało 20 radnych, Wniosek w sprawie udzielenia głosu został przyjęty jednogłośnie. 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. P. Jacek Falkowski MSD Polska przedstawił radnym program zapobiegania wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. Wirus ten powoduje zarówno choroby nowotworowe jak i mniej nowotworowe zarówno u kobiet jak u mężczyzn. Jedną z ważniejszych chorób wywoływanych tym wirusem jest rak szyjki macicy. Firma MSD funkcjonuje na rynkach światowych od ponad 100 lat, w Polsce istnieje od lat dziewięćdziesiątych. Firma przeznacza ok. 4 mld $ rocznie na badania i rozwój. Dzięki tym środkom finansowym pojawia się bardzo dużo terapii w dziedzinie m.in. kardiologii, astmie, okulistyce. Firma produkuje również nowatorskie szczepionki w tym szczepionkę zmniejszającą ryzyko zarażenia wirusem HPV. Nowotwór szyjki macicy zabija rocznie na świecie ok kobiet. Są to kobiety pomiędzy 25 a 50 rokiem życia. W Polsce w roku 2007 na raka szyjki macicy zmarło około kobiet. Nowowykrytych chorób raka szyjki macicy było w tym czasie około przypadków. Wirus HPV powoduje również choroby: 1. raka pochwy, 2. raka sromu, 3. raka prącia, 4. raka odbytu, 5. raka gardła, 3

4 6. raka krtani, 7. drogi oddechowo-pokarmowe. Dotychczas w ramach walki z rakiem szyjki macicy stosowana była profilaktyka polegająca na badaniach cytologicznych. Od roku 2006 pojawiła się na rynkach światowych szczepionka zmniejszająca ryzyko zachorowania na tę chorobę. W ponad 26 krajach całego świata finansowane są szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy. Dzięki temu programowi odnotowano znaczny spadek zachorowań na tę chorobę. W Polsce szczepienia zalecane są dla dziewcząt w wieku lat. Istotnym jest jednak aby kobiety w każdym wieku poddawały się badaniom cytologicznym. Rozpatrując sprawę szczepień na terenie Lubelszczyzny należy stwierdzić, że miasto Lublin już 3 rok z rzędu będzie szczepiło dziewczynki w wieku lat. Następujące miasta Lubelszczyzny przewidują środki w swoich budżetach na szczepienia profilaktyczne: 1. Zamość, 2. Świdnik, 3. Radzyń, 4. Gmina Niemce, 5. Gmina Puchaczów, 6. Gmina Janów Podlaski. Gmina Puchaczów jako jedyna w Polsce objęła programem szczepień również chłopców. Radny Mirosław Włodarczyk poprosił o ustosunkowanie się do zeszłorocznych artykułów prasowych, które mówiły o naciąganiu gmin do kupowania szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy. P. Jacek Falkowski MSD Polska powołując się na szereg autorytetów stwierdził, że szczepienia ochronne są bardzo pożyteczne i skuteczne w zwalczaniu raka szyjki macicy. Pokazuje to szereg badań przeprowadzanych przez naukowców. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka podziękował p. Jackowi Falkowskiemu za przedstawienie informacji na temat programu dotyczącego przeciwdziałania zachorowalności na raka powodowanego wirusem HPV. Zarządził przerwę w obradach sesji Rady Miasta. Przerwa w obradach od godz do godz Na tym zakończono omawianie tego punktu. Ad. pkt 3: Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Miasta Kraśnik. Protokół obrad XXXVI sesji Rady Miasta Kraśnik wyłożony były do wglądu w Biurze Rady Miasta Kraśnik oraz został przesłany pod wskazane adresy mailowe poszczególnym radnym. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka poinformował, iż protokół XXXVI sesji wiernie odzwierciedla przebieg sesji. Zapytał, czy są uwagi do protokołu lub ewentualne wnioski o jego uzupełnienie. Wobec braku uwag, poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu XXXVI sesji bez odczytywania: 4

5 - za przyjęciem protokołu głosowało 21 radnych, Protokół XXXVI sesji Rady Miasta Kraśnik został przyjęty jednogłośnie. Na tym omawianie tego punktu zakończono. Ad. pkt 4: Informacja Burmistrza Miasta o działalności międzysesyjnej. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka - zwrócił się do p. Agnieszki Orzeł Depty, I z-cy Burmistrza Miasta Kraśnik o przedstawienie informacji w imieniu Burmistrza Miasta Kraśnik. P. Agnieszka Orzeł Depta I z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik przedstawiła obecnym zestawienie rozstrzygniętych przetargów wraz z podpisanymi umowami w okresie od ostatniej sesji do dnia 24 lutego 2010r.: Zadanie Nr I - Dokonanie wyceny działek niezabudowanych w roku 2010 cena brutto zł, cena netto zł wykonawca Biuro wycen nieruchomości p. Stanisława Lubera z Niska. Zadanie Nr II Dokonanie wycen działek z nasadzeniami w roku 2010 cena brutto zł, cena netto zł wykonawca p. Piotr Żak - obsługa rynku nieruchomości z Lublina. Zadanie Nr III Dokonanie wycen działek na potrzeby naliczania opłaty planistycznej w roku 2010 cena brutto zł, cena netto zł wykonawca p. Piotr Żak obsługa rynku nieruchomości z Lublina. Zadanie Nr IV Określenie rynkowej wartości nieruchomości lokalowej w roku 2010 cena brutto zł, cena netto zł wykonawca p. Piotr Żak obsługa rynku nieruchomości z Lublina. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Kraśnik oraz dróg wewnętrznych w roku 2010 cena brutto zł wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Kraśnika. Budowa drogi gminnej ul. Graniczna II etap cena brutto zł wykonawca firma Wod-bud z Kraśnika. Usługi pocztowe dotyczące przesyłek o masie powyżej 50 g w granicach administracyjnych miasta Kraśnik cena brutto zł wykonawca firma Wizjer p. Iwona Kuczek z Kraśnika. Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym Budowa ul. Granicznej II etap zadanie Nr I Branża drogowa przetarg unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zadanie Nr II Branża sanitarna cena zł wykonawca p. Grzegorz Krzych ze Stróży umowa podpisana, zadanie Nr III Branża elektryczna - przetarg unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przebudowa ul. Mickiewicza cena brutto zł wykonawca firma Ekodrogpol z Urzędowa. Wykonanie podziału nieruchomości w roku 2010 cena zł wykonawca p. 5

6 Urszula Sadowska z Urzędowa. Produkcja i emisja telewizyjnych programów cena zł oraz produkcja i emisja plansz informacyjnych Urzędu Miasta Kraśnik w roku 2010 cena zł wykonawca TV Kraśnik. Następnie poinformowała radnych, że od dnia 1 lutego 2010r nastąpiła zmiana na stanowisku Sekretarza Miasta Kraśnik funkcję tę pełni p. Beata Niedziałek. Stwierdziła również, że Urząd Miasta otrzyma dofinansowanie z RPO Woj. Lubelskiego do budowy hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Kraśniku, szczegóły zostaną podane na następnej sesji Rady Miasta Kraśnik. W dniu wczorajszym została podpisana umowa na projekt z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Wspieranie inicjatyw trans-granicznych w Euroregionie Bug tytuł projektu Promocja miasta Kraśnik i Turijsk jako sposób wspierania lokalnego rozwoju społecznego całkowity koszt projektu euro, natomiast kwota dofinansowania euro. Ostatnio otrzymaliśmy informację z Agencji Rozwoju Przemysłu z Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej, iż na dzień 31 marca 2010r. określono końcowy termin opublikowania rozporządzenia o włączeniu terenów kraśnickich 24 ha do strefy. Przeprowadzona była analiza, na miejscu były jeszcze raz określone granice i przesłane materiały. Dnia 10 lutego 2010r. Burmistrz Miasta Kraśnik złożył oświadczenie o odwołaniu darowizny na rzecz Izby Skarbowej w Lublinie w związku z naruszeniem zapisów uchwały (brak projektu budowlanego). Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka pogratulował p. Beacie Niedziałek awansu na stanowisko Sekretarza Miasta. Życzył jej owocnej współpracy z radnymi Rady Miasta. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 5: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie miasta Kraśnik na rok Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Kultury i Sportu Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 2. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 3. Komisja Edukacji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 4. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 5. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 3). P. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik poinformował radnych, że w roku 2009 realizowany był program termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych. W budżecie miasta na rok 2010 były również uwzględnione środki finansowe na ten cel. Jednak zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych zlikwidowane zostały Miejskie, Powiatowe i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, przez co nie będzie możliwości w 6

7 roku 2010 finansować termomodernizacji. W związku z powyższym powstały wolne środki finansowe, które można skierować na inwestycje w starej dzielnicy. Następnie przedstawił wprowadzone do budżetu inwestycje: 1. Renowacja nawierzchni na ul. Jagiellońskiej zł, 2. Przebudowa ul. Grodzkiej, 3. Przebudowa ul. Olejnej, 4. Przebudowa ul. Festiwalowej wraz z parkingiem, 5. Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego, 6. Modernizacja amfiteatru widowni, 7. Przebudowa trybun na stadionie Tęczy projekt będzie obejmował całość trybun, natomiast w roku 2010 zostanie wykonanych około 200 miejsc siedzących, 8. Budowa boisk w Koszarach. P. Aneta Tokarzewska Skarbnik Miasta Kraśnik przedstawiła autopoprawki do zmian w budżecie Miasta Kraśnik na 2010r. w zał. Nr 1: 1. dział 853 jest Gospodarka komunalna, winno być Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Następnie zgłosiła autopoprawki w Zał. Nr 2: 1. dział 600 Transport, rozdział jest Drogi publiczne powiatowe, winno być Drogi publiczne wojewódzkie. 2. dział 852 jest Transport, winno być Pomoc społeczna. Jest pkt 2 Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, winno być pkt 1 Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Następnie zgłosiła autopoprawki w Zał. Nr 3: 1. dział 600 Transport, rozdział 60016, zadanie Nr 8 jest Przebudowa Al. Młodości chodnik i ścieżka rowerowa, winno być Przebudowa Al. Młodości oraz budowa chodnika przy ul. Makuszyńskiego. Następnie zgłosiła autopoprawki w Zał. Nr 5: 1. poz. Nr 5 jest Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kształć się ustawicznie, winno być Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kształcić się ustawicznie. P. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik stwierdził w imieniu Burmistrza Miasta, że nie są to ostatnie zmiany inwestycyjne w starej dzielnicy Kraśnika. Radny Marian Tracz poprosił o uściślenie inwestycji - Przebudowa Al. Młodości oraz budowa chodnika przy ul. Makuszyńskiego. P. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik wyjaśnił radnym, że zmiana tej inwestycji nastąpiła po spotkaniu z mieszkańcami. Chodnik będzie budowany po lewej stronie ul. Makuszyńskiego jadąc w stronę ul. Słowackiego. Radny Ryszard Iracki wyraził zaskoczenie i jednocześnie zadowolenie z powodu zmian inwestycyjnych. Radny Jerzy Misiak uważa za bardzo pozytywną decyzję w sprawie wykonania inwestycji w starej dzielnicy. Przypomniał radnym, że Burmistrz Miasta ostatnio zorganizował spotkanie tylko z kilkoma radnymi dzielnicy starej w sprawie przedyskutowania spraw inwestycyjnych w starej dzielnicy. 7

8 Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka zapytał, czy są chętni do zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, odczytując nazwiska poszczególnych radnych, poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie miasta Kraśnik na rok Jerzy Bednarz za, 2. Leszek Biegaj za, 3. Tadeusz Członka za, 4. Mariusz Depta - za, 5. Ryszard Iracki za, 6. Piotr Iwan za, 7. Anna Jaszowska - za, 8. Piotr Krawiec za, 9. Wioletta Kudła za, 10. Krzysztof Latosiewicz - za, 11. Agnieszka Lenart za, 12. Zbigniew Marcinkowski za, 13. Jerzy Misiak za, 14. Ireneusz Ofczarski za, 15. Dorota Posyniak za, 16. Beata Przywara za, 17. Tomasz Rubaszko za, 18. Marian Tracz - za, 19. Mirosław Włodarczyk za, 20. Jacek Zając za, 21. Michał Zimowski za. - za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVII/325/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kraśnik na rok Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 6: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kraśnickiemu. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 8

9 2. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 4). Radny Ryszard Iracki stwierdził, że przy tworzeniu projektu budowlanego powinno się wydzielić część drogi jako ścieżka rowerowa, bowiem bardzo duża liczba mieszkańców porusza się tą drogą na rowerach. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski stwierdził, że w tym przypadku nie będzie tworzony projekt budowlany ponieważ będzie ta inwestycja wykonana w ramach zgłoszenia. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka zapytał, czy są chętni do zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, poddał pod głosowanie uchwałę Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kraśnickiemu. - za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVII/326/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kraśnickiemu. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 7: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Lubelskiego. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 2. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 5). Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka zapytał, czy są chętni do zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, poddał pod głosowanie uchwałę Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Lubelskiego. 9

10 - za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, - przeciw głosował 1 radny, - wstrzymało się od głosowania 4 radnych. Uchwała została podjęta większością głosów. 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Uchwała Nr XXXVII/327/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Lubelskiego. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 8: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/128/2007 Rady Miasta Kraśnik z dnia 29 listopada 2007r.w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka przedstawił opinię dotyczącą omawianego tematu, podjętą przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, Opinia Komisji stanowi załącznik do protokołu (zał. Nr 6). Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka zapytał, czy są chętni do zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, poddał pod głosowanie uchwałę Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/128/2007 Rady Miasta Kraśnik z dnia 29 listopada 2007r.w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego. - za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, - przeciw głosował 1 radny, - wstrzymało się od głosu 2 radnych. Uchwała została podjęta większością głosów. Uchwała Nr XXXVII/328/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 lutego 2010r. 10

11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/128/2007 Rady Miasta Kraśnik z dnia 29 listopada 2007r.w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 9: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Chopina, obręb Zarzecze II. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 2. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 7). Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka zapytał, czy są chętni do zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, odczytując nazwiska poszczególnych radnych, poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Chopina, obręb Zarzecze II. 1. Jerzy Bednarz za, 2. Leszek Biegaj za, 3. Tadeusz Członka za, 4. Mariusz Depta - za, 5. Ryszard Iracki za, 6. Piotr Iwan za, 7. Anna Jaszowska - za, 8. Piotr Krawiec za, 9. Wioletta Kudła za, 10. Krzysztof Latosiewicz - za, 11. Agnieszka Lenart za, 12. Zbigniew Marcinkowski za, 13. Jerzy Misiak za, 14. Ireneusz Ofczarski za, 15. Dorota Posyniak za, 16. Beata Przywara za, 17. Tomasz Rubaszko za, 18. Marian Tracz - za, 19. Mirosław Włodarczyk wstrzymał się, 20. Jacek Zając za, 21. Michał Zimowski za. 11

12 - za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, - wstrzymał się od głosu 1 radny. Uchwała została podjęta większością głosów. Uchwała Nr XXXVII/329/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Chopina, obręb Zarzecze II. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 10: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych działek gruntu, wchodzących w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Fabrycznej, obręb Północ. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 2. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 8). Radny Jacek Zając przypomniał radnym, że na jednej z tych działek planowane było utworzenie targowiska miejskiego. Poinformował również radnych, że jedna z tych działek jest zalesiona. Radny Mirosław Włodarczyk przypomniał radnym, że obecnie targowisko miejskie znajduje się na ul. Inwalidów Wojennych. Miejsce to nie powinno być docelowym miejscem na tego typu działalność. Powinno się poszukać docelowego miejsca na prowadzenie działalności targowej, bowiem działka przy FŁT również nie jest najbardziej szczęśliwym miejscem na tego typu działalność. Jest również przeciwny sprzedaży i równocześnie wycince lasku na działce. P. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik wyjaśnił radnym, ze obecnie rozpatrywana uchwała Rady Miasta Kraśnik jest realizacją podjętej przez radnych uchwały w sprawy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik. Przypomniał radnym, że były różne plany dotyczące przeniesienia targowiska miejskiego jednak nie znalazły one uznania osób handlujących. W związku z powyższym Burmistrz Miasta uznał, że ma obowiązek udostępniania terenów, które służą rozwojowi gospodarczemu miasta. 12

13 Radny Mirosław Włodarczyk ponownie uważa, że obecnie prowadzony handel na ul. Inwalidów Wojennych powinien być jedynie miejscem czasowym. Bardzo dobrym miejscem na prowadzenie tego typu działalności była sprzedana wcześniej działka przy Al. Niepodległości. Radny Ryszard Iracki stwierdził, że cieszy go deklaracja realizacja planów zagospodarowania przestrzennego. Jednak uważa, że zasada ta powinna obowiązywać w każdym przypadku, a nie sporadycznie. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka przekazał prowadzenie obrad i zabrał głos w dyskusji. Stwierdził, że urokiem miasta jest to, że znajduje się ono w lesie. Jednak przedmiotowa działka jest zalesiona w dużej mierze chaszczami a nie lasem. Stwarza nawet zagrożenie dla osób przemieszczających się w ich okolicach. Powinno się albo ten teren uporządkować i zrobić piękny park albo powinno się tę działkę sprzedać aby miasto się rozwijało. Zapytał czy sprzedaż działki przy FŁT będzie oznaczać, że handel przy ul. Inwalidów Wojennych w soboty i niedziele nie będzie prowadzony? Przemawiałby za tym jeszcze jeden fakt, właściciel nowo nabytej działki w tym rejonie ma zatwierdzone pozwolenia wyjazdu ze swej działki bezpośrednio na ul. Inwalidów Wojennych. Uważa również, że argumentacja mówiąca o tym, że coś Rada uchwaliła jest nieprawidłowa bowiem radni uchwalają coś na wniosek pana Burmistrza. P. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik przeprosił za to stwierdzenie. W imieniu Burmistrza uważa, że ten rodzaj handlu, który jest prowadzony na ul. Balladyny będzie się kurczył. Jeśli chodzi o wykupione już działki oraz działkę przedstawioną do sprzedaży to należy stwierdzić, że mają one możliwość wjazdu i wyjazdu zarówno od strony ul. Inwalidów Wojennych jak również od Al. Niepodległości. Wycinka drzew jaka jest prowadzona przez właściciela działek przy Al. Niepodległości jest zgodna z zezwoleniem. W zamian za wycięte drzewa ma on dokonać szeregu nasadzeń na wskazanych terenach. Radny Jerzy Misiak uważa, że najpierw radni powinni się zająć działką przy ul. Fabrycznej a dopiero potem działką przy Al. Niepodległości. Według niego zasadna jest sprzedaż działki Nr 162/83, natomiast sprzedaż działki Nr 162/81 powinna być wstrzymana do czasu wyjaśnienia sprawy związanej z targowiskiem miejskim. Radny Mirosław Włodarczyk uważa, że własnymi decyzjami ograniczamy możliwość handlowania w dzielnicy fabrycznej. Apeluje o dyskusję na temat możliwości przeniesienia handlu z ul. Inwalidów Wojennych w inne dogodniejsze miejsce. Uważa również, że powinno się oczyścić tereny leśne tak by można była po nich pospacerować. Uporządkowaniu powinny być poddane również parki na terenie miasta: dwa w dzielnicy fabrycznej i jeden w dzielnicy starej. Radny Ryszard Iracki popiera propozycję radnego Jerzego Misiaka dotyczącą sprzedaży działki Nr 162/83, natomiast sprzedaż działki Nr 162/81 powinna być wstrzymana do czasu wyjaśnienia sprawy związanej z targowiskiem miejskim. Ewentualne powiększenie tej działki może nastąpić poprzez odkupienie działek od Fabryki Łożysk Tocznych. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski uważa, że zasadne jest wystawienie tych działek na sprzedaż ponieważ miasto będzie otrzymywało środki finansowe w postaci m.in. podatku od nieruchomości. Tym bardziej, że obecnie istnieje koniunktura na sprzedaż nieruchomości. 13

14 Radny Jacek Zając popiera pomysł radnego Ryszarda Irackiego dotyczący odkupienia działki od Fabryki Łożysk Tocznych i uruchomienie na tych działkach targowiska miejskiego. Jest jednak przeciwny ewentualnej wycince drzew na omawianych działkach. Złożył wniosek w sprawie wykreślenia z 1 projektu uchwały - działki Nr 162/83. P. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik uważa, że przeznaczenie działki przy ul. Fabrycznej na targowisko miejskie nie rozwiązuje problemu. Jest ona za mała w stosunku do potrzeb. Obecnie trwają prace nad usprawnieniem handlu na targowisku miejskim przy ul. Balladyny Radny Mirosław Włodarczyk uważa, że Burmistrz powinien wstrzymać sprzedaż działki Nr 162/81 do czasu rozstrzygnięcia sprawy umiejscowienia targowiska miejskiego. Radny Piotr Iwan uważa, że miejsca na nowe targowisko miejskie powinno się szukać w innych rejonach miasta, natomiast przedstawione działki powinno się sprzedać. Radny Jacek Zając uważa, że po sprzedaży przedmiotowej działki może dojść do sytuacji gdy zaistnieje konieczność likwidacji obecnego targowiska i z różnych przyczyn będzie trzeba odkupić już sprzedaną działkę za dużo większe pieniądze. Zadeklarował głosowanie przeciw sprzedaży tej działki. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka przekazał prowadzenie obrad i zabrał głos w dyskusji. Stwierdził, że ludzie handlujący przy ul. Związku Inwalidów Wojennych nie są osobami zamieszkującymi na terenie miasta Kraśnik. Osoby kupujące na tym targowisku również nie są mieszkańcami Kraśnika. Uważa, że po sprzedaży działki przy Al. Niepodległości handel na ul. Związku Inwalidów Wojennych zniknie. Bardzo trudno a wręcz niemożliwe będzie uniemożliwienie wyjazdu właścicielom działek na ul. Związku Inwalidów Wojennych. Radny Zbigniew Marcinkowski uważa, że uchwałę powinno się przegłosować w przedstawionej treści. Radny Jacek Zając uważa, że w sprawie usytuowania targowiska miejskiego powinni mieć możliwość wypowiedzenia się zarówno sprzedający jak i kupujący. Stwierdził, że jego zdaniem w najbliższym czasie handel na terenie Kraśnika będzie się rozwijał. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka zarządził przerwę w obradach sesji Rady Miasta. Przerwa w obradach od godz do godz Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka zapytał, czy są chętni do zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, odczytując nazwiska poszczególnych radnych, poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych działek gruntu, wchodzących w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Fabrycznej, obręb Północ. 1. Jerzy Bednarz przeciw, 2. Leszek Biegaj za, 3. Tadeusz Członka za, 14

15 4. Mariusz Depta - za, 5. Ryszard Iracki przeciw, 6. Piotr Iwan za, 7. Anna Jaszowska - za, 8. Piotr Krawiec za, 9. Wioletta Kudła za, 10. Krzysztof Latosiewicz - za, 11. Agnieszka Lenart za, 12. Zbigniew Marcinkowski za, 13. Jerzy Misiak przeciw, 14. Ireneusz Ofczarski za, 15. Dorota Posyniak za, 16. Beata Przywara przeciw, 17. Tomasz Rubaszko za, 18. Marian Tracz - przeciw, 19. Mirosław Włodarczyk przeciw, 20. Jacek Zając przeciw, 21. Michał Zimowski za. - za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, - przeciw głosowało 7 radnych. Uchwała została podjęta większością głosów. Uchwała Nr XXXVII/330/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych działek gruntu, wchodzących w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Fabrycznej, obręb Północ. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 11: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Urzędowskiej i Alei Niepodległości, obręb Północ. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 2. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 9). 15

16 Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka zapytał, czy są chętni do zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, odczytując nazwiska poszczególnych radnych, poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Urzędowskiej i Alei Niepodległości, obręb Północ. 1. Jerzy Bednarz przeciw, 2. Leszek Biegaj za, 3. Tadeusz Członka za, 4. Mariusz Depta - za, 5. Ryszard Iracki za, 6. Piotr Iwan za, 7. Anna Jaszowska - za, 8. Piotr Krawiec za, 9. Wioletta Kudła za, 10. Krzysztof Latosiewicz - za, 11. Agnieszka Lenart za, 12. Zbigniew Marcinkowski za, 13. Jerzy Misiak przeciw, 14. Ireneusz Ofczarski za, 15. Dorota Posyniak za, 16. Beata Przywara przeciw, 17. Tomasz Rubaszko za, 18. Marian Tracz - przeciw, 19. Mirosław Włodarczyk przeciw, 20. Jacek Zając przeciw, 21. Michał Zimowski za. - za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, - przeciw głosowało 6 radnych. Uchwała została podjęta większością głosów. Uchwała Nr XXXVII/331/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Urzędowskiej i Alei Niepodległości, obręb Północ. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 12: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kraśnik, na rzecz ich najemców. 16

17 Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Promocji i Przedsiębiorczości Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 2. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 3. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 10). Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka zapytał, czy są chętni do zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, poddał pod głosowanie uchwałę Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kraśnik, na rzecz ich najemców. - za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVII/332/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kraśnik, na rzecz ich najemców. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 13: Interpelacje i zapytania radnych. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka poinformował radnych, że zgodnie z regulaminem wpłynęła 1 pisemna interpelacja radnego Piotra Iwana. Odczytał wszystkim radnym treść tej interpelacji. Stwierdził, że powyższą interpelację kieruje do Burmistrza Miasta celem udzielenia odpowiedzi. Pisemna interpelacja radnego Piotra Iwana stanowi załącznik do protokołu (zał. Nr 11). Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Chciałbym uzyskać informacje, dotyczące składanych wniosków inwestycyjnych na budżet: 2007, 2008, 2009, 2010 przez radnych: Misiak, Zimowski, Latosiewicz, Lenart. Ja swoje znam. Bo sprawując funkcję radnego wiemy, że jesteśmy zobowiązani przy realizacji budżetu, uchwaleniu budżetu, w odpowiednim terminie złożyć na piśmie wnioski inwestycyjne. Chciałbym dostać taką informację przez te lata, które wymieniłem, ci radni jakie składali wnioski inwestycyjne do 17

18 budżetu. Bo to jest jednym z warunków konstrukcji budżetu. Do tego skłoniła mnie, złożenia zapytania właśnie ostatnie wydarzenia, że na wniosek trzech radnych, którzy tak dbają o starą dzielnicę, zostały wprowadzone takie to a takie inwestycje. Dziękuję. koniec cytatu. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka stwierdził, cyt. Ja mam pytanie do radnego. Ponieważ te interpelacje żeby wykonać ten wniosek, zrealizować musiałby to zrobić pracownik Biura Rady Miasta. Jest jeden pracownik w tymże Biurze, ma dość sporo obowiązków, zważywszy, że musi obsłużyć wszystkie komisje, sesje, przygotować materiały i wykonać szereg innych czynności. A ja mam takie pytania, dlaczegóż by to ci radni, którzy składali wnioski w ramach odświeżenia sobie pamięci, nie mieli przejrzeć tych protokołów, które są do wglądu dostępne w naszym biurze wspólnym i sobie ich wypisać. Dlaczego to ma robić pracownik, jak ty Rysiu swoje pamiętasz a inni niech sobie przypomną, niech sobie w protokole wynotują. Protokoły są powszechnie dostępne. koniec cytatu. Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Panie Przewodniczący. Ale ja nie mogę zobowiązywać radnego do tego, żeby wykonał jakąś pracę dla mnie. koniec cytatu. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka stwierdził, cyt. A to sobie sam poszukaj w protokole. Przepraszam, dlaczego ci ma to przygotowywać pracownik. Ale czemu to ma służyć. koniec cytatu. Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Moim informacją. koniec cytatu. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka stwierdził, cyt. Informacja jest publiczna, dostępna, są protokoły i wyniki głosowań. koniec cytatu. Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Ale czy ja nie mam prawa, jako radny. koniec cytatu. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka stwierdził, cyt. Masz do protokołu zajrzeć i sobie sprawdzić. koniec cytatu. Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Ale czy ja nie mam prawa uzyskać pełną informację. koniec cytatu. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka stwierdził, cyt. Pełna informacja, najpełniejsza jest w protokołach. koniec cytatu. Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Ale ja jako radny, składając wniosek, zapytanie do Urzędu Miasta, do pracowników Urzędu Miasta, pracownicy Urzędu Miasta mają mi udzielić niezbędnych informacji do sprawowania funkcji radnego. koniec cytatu. 18

19 Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka stwierdził, cyt. Informacji takich do których nie masz dostępu. Przepraszam cię Ryszard. koniec cytatu. Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Do każdej informacji mógłbym mieć dostęp w myśl tej interpretacji. Jeżeli radny Iwan zgłasza się o coś to powinien pójść do Urzędu Miasta, siąść i poprosić o wgląd do protokołu i sam sobie znaleźć. koniec cytatu. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka stwierdził, cyt. Proszę państwa. Nie przeginajmy. Dokumenty które gromadzi Urząd Miasta, organ władzy wykonawczej, podlegający pod Burmistrza nie musi być w każdej chwili do wglądu każdego radnego. Trzeba uzyskać do tego upoważnienie i w jakim celu się te informacje zbiera. Część informacji rzecz jasna jest podawana do wiadomości publicznej, część takimi informacjami nie jest. Natomiast, proszę państwa, jesteśmy radnymi, bierzemy dietę zryczałtowaną. Mamy swoje biuro w którym mamy dokumentację ze swojej pracy. Więc proszę mi nie mówić o żadnych urzędnikach Urzędu Miasta bo oni tej informacji nie będą przygotowywać, tylko musi ją zrobić albo jeden pracownik albo Przewodniczący Rady. To ja się pytam dlaczego nie radny Iracki. koniec cytatu. Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Panie Przewodniczący. Ja składając wnioski do budżetu, pisze się we wniosku Składam wnioski do Pana Burmistrza. A kto mi udzieli informację to tutaj już pan powiedział, że Przewodniczący Biura albo kierownik Biura. koniec cytatu. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka stwierdził, cyt. Ja zrozumiałem, że chodzi o wnioski składane na sesjach. koniec cytatu. Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Nie na sesjach, tylko każdy przy konstrukcji budżetu każdego roku, każdy obywatel miasta, każdy radny, instytucje społeczne, organizacje, składają do 15 października (obligatoryjny termin) na piśmie wnioski inwestycyjne do budżetu, do projektowanego budżetu na dany rok. I ja właśnie do tego zmierzam. Po to jest moje pytanie. Ci radni jakie składali przez okres tych lat, które wymieniłem wnioski do budżetu. Nie chodzi mi o to, że w trakcie roku w trakcie zmian budżetowych, to ja pamiętam. Chodzi mi o to de fakto jak na piśmie, bo tylko w formie pisemnej a nie jak w tej chwili ze spotkania, uzgodniliśmy. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje konstrukcja budżetu, jak było przy konstrukcji pierwotnego budżetu a nie późniejsze zmiany. Że gdzieś się tam spotkają dwaj panowie, czy trzej panowie i ustalili sobie z panem Burmistrzem itd. Ja się nie spotykałem ale ja chcę po prostu to mieć dla wiadomości. A mam prawo chyba. koniec cytatu. 19

20 Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka stwierdził, cyt. Rozumiem, że nie chodzi o wnioski składane przy uchwalaniu budżetu, tylko w trakcie zbierania przez Burmistrza wniosków. Właściwie nie wiem dlaczego radny wymienił trzech radnych i czy to w konsultacji z nimi. Bo albo wszystkich albo dotyczących pana radnego. Bo dlaczego pana interesują wnioski składane przez trzech radnych. koniec cytatu. Radny Ireneusz Ofczarski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik stwierdził, cyt. Panie Przewodniczący, szanowni radni. O ile ja pamiętam, przed konstrukcją budżetu było takie spotkanie z panem Burmistrzem między innymi pan Jerzy Misiak brał udział z tej strony. ( ) I chciałbym powiedzieć tak, że jeśli są na przykład takie spotkania organizowane i radni zgłaszają swoje wnioski to Burmistrz je bierze pod uwagę przy konstrukcji budżetu. Nie można terroryzować teraz radnych, że ich wnioski się będą tutaj, w jakiś sposób doszukiwać w tych wnioskach takich, czy innych zgłoszonych inwestycji i będzie się to piętnowało. Nie. Każdy ma prawo w takiej formie zgłaszać w jakiej chce. Dziękuje. koniec cytatu. Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Po raz kolejny panie Przewodniczący, mimo stałej sympatii itd. To jak ja głosuję to jest wyłącznie moja sprawa. I używanie argumentu, że głosuje raz tak raz siak to jest moja sprawa. Natomiast panie Przewodniczący ja, niech mi pan udowodni jedną rzecz. Czy opuściłem jakąkolwiek sesję w porównaniu do innych radnych, czy opuściłem jakąkolwiek komisję, czy opuściłem jakiekolwiek spotkanie na które zostałem zaproszony. Nie zdarzyło mi się to. Bo to traktuję bardzo poważnie, sprawując funkcję radnego. I mówienie w tej chwili, że było takie spotkanie a ja nie byłem tam to się mija z prawdą. Bo gdybym miał telefon, bo telefonicznie dzwonią, jestem dostępny, nie pracuję, siedzę sobie w domku jako małorolny chłopek i zawsze jest telefon 24 godziny na dobę czynny i potrafi się Urząd Miasta w każdej chwili ze mną porozumieć. Tak że nie zgadzam się, używając jakiś argumentów trzeba mieć podstawę do tego i pełną wiedzę. koniec cytatu. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Tadeusz Członka stwierdził, cyt. Czy ta interpelacja żeby zrobić wykaz z czterech lat wniosków na piśmie składanych do Burmistrza w fazie zbierania wniosków, bo tak to zrozumiałem, bo przecież procedura jest taka, że najpierw w jakimś terminie wpływają wszystkie wnioski, później Burmistrz je rozpatruje, przekazuje do Komisji, wraca to z uwagami komisji, Burmistrz znowu to rozpatruje i trafia to w konsekwencji na sesję. I tak naprawdę istotne wnioski są wyłącznie te złożone na sesji, bo tu ma radny inicjatywę przy podjęciu decyzji. A to co sobie ktoś tam składa wcześniej do Burmistrza no to może być kalendarz pobożnych życzeń poważnych wniosków, ale to wcale nie oznacza, że ktoś inny nie składa tych wniosków: ustnie, zbierając podpisy mieszkańców poparcia. Są różne formy prowadzenia działalności, ja nie wiem jakiemu celowi ma służyć ta interpelacja pana radnego. Oczywiście broniłem się przed sporządzaniem sprawozdania i 20

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 41/2010 posiedzenia XLI zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 18 czerwca 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Zamkowej 63 ul. Siennej 21 ul. Siennej 19B ul. Popławskiej 19C / ul. Popławskiej 21 ul.

Protokół Nr 3/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Zamkowej 63 ul. Siennej 21 ul. Siennej 19B ul. Popławskiej 19C / ul. Popławskiej 21 ul. Protokół Nr 3/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 21.01.2015r. o godz.15.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 4/2007. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 4/2007. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 4/2007 posiedzenia IV zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 25 stycznia 2007r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 25/2008. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 25/2008. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 25/2008 posiedzenia XXV zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 20 listopada 2008r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15 Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku Stan Rady Gminy 15 5 Obecni na sesji 15 5 Nieobecni Osoby zaproszone obecna na sesji 1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 2 Leszek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta. Protokół Nr XIX z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24.11.2015r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16. Sesja rozpoczęła się o godz.14.30., a zakończyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku PROTOKÓŁ NR III/2010 z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 roku III sesja została zwołana na dzień 23 grudnia 2010 roku o godzinie 14-tej, w sali Klubu Seniora w Kobylinie. W sesji uczestniczyło 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r.

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r. Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu 22.04.2013 r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr V/2007

P r o t o k ó ł Nr V/2007 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr V/2007 z V-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 30 stycznia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 13/2007. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 13/2007. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 13/2007 posiedzenia XIII zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 25 października 2007r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie Komisji Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu

BR Protokół Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu BR.0012.4.1.2016 Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbyło się 26.01.2016 roku w Ratuszu Miejskim w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Mariusz Budny - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r. Nr 5/VII/2016 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Nr 5/VII/2016 Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz. 17.00 Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny o godzinie 17.00 otworzył XXV sesję Rady Miejskiej w Nysie. Stwierdził, że w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/10 sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 2 sierpnia 2010 w sali 22 Urzędu Miejskiego w godzinach

Protokół nr XLVIII/10 sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 2 sierpnia 2010 w sali 22 Urzędu Miejskiego w godzinach Protokół nr XLVIII/10 sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 2 sierpnia 2010 w sali 22 Urzędu Miejskiego w godzinach 9.30 10.05 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie Stanisław Wojtasiński

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r. RM.0002.14.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 01.10.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 1 października 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r.

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. RM. 0002.3.2014 Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. III sesja Rady Miejskiej odbyła się w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 10.11.2009r. Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 10.11.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz W XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 14 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo