Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s."

Transkrypt

1 SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN Indeks z³ (5% VAT) Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki i pierœcionek to nagrody w naszym konkursie. s Listê otwiera Rozum Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s letni Micha³ z Krotoszyna pope³ni³ samobójstwo. Jego cia³o znaleziono na placu przy hali sportowej w by³ej jednostce wojskowej. Powiesi³ siê na pasku od spodni, na dr¹ ku do æwiczeñ. Dlaczego m³ody mê czyzna siê zabi³? Zduny. Ciê arówki w rowie Pierwsze opady œniegu, œlizga droga i zbyt szybka jazda by³y przyczyn¹ kolizji dwóch du ych ciê arówka na drodze Baszków-Zduny. Drogê zablokowano na 4 godziny. s. 4. Krotoszyn. Licea bêd¹ tylko dwa! W nowym roku szkolnym, w zespo³ach szkó³ podlegaj¹cych starostwu, nie bêdzie naboru do klas licealnych. Oddzielne licea bêd¹ tylko dwa: w Krotoszynie i KoŸminie Wlkp. s. 15. Sulmierzyce. Sprawa Idziego Kalinowskiego Radny Sulmierzyc zadecyduj¹, czy zgodziæ siê na sprzeda czêœci budynku przy ul. Strzeleckiej. Wiêkszy fragment tego domu nale- y do b. burmistrza Idziego Kalinowskiego. s. 8. Wielowieœ. Mamy za ma³o pieniêdzy So³tys Wielowsi, S³awomir Jankowski uwa a, e jego wioska jest niedofinansowana. Pieni¹dze z funduszu so³eckiego nie wystarczaj¹ na wszystko. s. 9. REKLAMA Orkiestra znów zagra³a! Podczas 23. Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w pow. krotoszyñskim zebrano 79 tys. 029 z³. Ponad 27 tys. z³. uzyskano z kwesty oraz licytacji w Krotoszynie. s. 17 Czo³owe zderzenie! 10 stycznia 30-letni kierowca skody octavii jad¹c zbyt szybko ul. S³owiañsk¹ w Krotoszynie, doprowadzi³ do czo³owego zderzenia z renaultem megane. Zarówno on, jak i 35-letni kierowca drugiego auta trafili do szpitala. s. 4

2 2 Wydarzenia Telegraf Krotoszyn. 14 stycznia, godz , aula Gimnazjum nr 2, noworoczne spotkanie w³adz miejskich z przedsiêbiorcami. STOP. Krotoszyn. 15 stycznia, godz , Krotoszyñska Biblioteka Publiczna, spotkanie z kandydatami na radnych z gminy i miasta Krotoszyn, którzy nie zostali wybrani do Rady Miejskiej w Krotoszynie i Rady Powiatu Krotoszyñskiego. STOP. Chachalnia. 16 stycznia, godz , œwietlica wiejska, spotkanie burmistrza z mieszkañcami w sprawie koncepcji budowy œcie ek rowerowych na terenie gminy. STOP. Kobylin. 20 stycznia, godz , Dzieñ Babci i Dziadka w sali przy gimnazjum publicznego, program artystyczny w wykonaniu grupy z Rozdra ewa. STOP. Krotoszyn. 20 stycznia, godz. 9.00, Komenda Powiatowej Stra y Po arnej, narada roczna podsumowuj¹ca dzia³alnoœæ stra y w 2014 r. STOP. Krotoszyn. 24 stycznia, godz , 49. Zimowy Rajd Turystyczny upamiêtniaj¹cy dzia³alnoœæ i ycie prof. Hieronima awniczaka oraz uczczenie 70. rocznicy wyzwolenia Krotoszyna. STOP. Zduny. 17 stycznia, godz , Centrum Animacji Spo³ecznej, zebranie cz³onków OSP podsumowuj¹ce jej dzia³alnoœæ. STOP. Rozdra ew. Do 29 stycznia, na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy mo na zapoznaæ siê z wykazem nieruchomoœci przeznaczonych do najmu i dzier awy. STOP Nowy sekretarz i nowa szefowa urzêdu pracy Od 1 stycznia nowym sekretarzem powiatu krotoszyñskiego zosta³ Krzysztof Kaczmarek, dotychczas pe³ni¹cy funkcjê wicestarosty. Komisja konkursowa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie rozstrzygnê³a równie konkurs na dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy. Konkurs na sekretarza og³oszony zosta³ 5 grudnia ubieg³ego roku. Oprócz Krzysztofa Kaczmarka zg³osi³a siê jeszcze Anna G³owacz, maj¹ca doœwiadczenie w pracy w Urzêdzie Miejskim w Odolanowie. Przes³uchanie kandydatów mia³o miejsce 16 grudnia. Anna G³owacz zrobi³a na cz³onkach komisji dobre wra enie, jednak lepsz¹ znajomoœæ funkcjonowania starostwa oraz wizjê prowadzenia pracy urzêdu przedstawi³ Krzysztof Kaczmarek powiedzia³ Rzeczy Stanis³aw Szczotka, Starosta Krotoszyñski. W komisji rekrutacyjnej poza nim znaleÿli siê: jego zastêpca Pawe³ Radojewski, oraz zastêpca naczelnika wydzia³u organizacyjnego, Ewa Karolczak. Stanis³awa Szczotkê zapytaliœmy, czy wybór Kaczmarka nie by³ inspirowany partyjnym poparciem. Zarówno starosta, jak i by³y wicestarosta s¹ wieloletnimi dzia³aczami icz³onkami PSL. Starosta odpowiedzia³: Krzysztof Kaczmarek przed przyst¹pieniem do konkursu odda³ legitymacjê cz³onkowsk¹ PSL. Nie mo na ponadto mówiæ o partyjnych nominacjach, bo w trzyosobowym sk³adzie komisji konkursowej tylko ja reprezentowa³em PSL. Wszyscy cz³onkowie komisji, po wys³uchaniu obu osób ubiegaj¹cych siê ostanowisko sekretarza, zgodnie uznali, e lepszym kandydatem bêdzie Krzysztof Kaczmarek. Dotychczasowy sekretarz, Eugeniusz Kozupa, który zapowiada³ swoje odejœcie na emeryturê i do po³owy stycznia mia³ przebywaæ na zaleg³ym W CZYM RZECZ? Wicestarosta zosta³ sekretarzem powiatu urlopie, jeszcze w grudniu z³o y³ rezygnacjê z urzêdu z koñcem roku. m.in. do naszej redakcji wystosowa³ pismo, w którym dziêkowa³ za wieloletni¹ wspó³pracê. Starostwo og³osi³o tak e konkurs na nowego dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy w zwi¹zku z odejœciem na emeryturê Stefana Witczaka. I do tej rekrutacji zg³osi³o siê dwoje chêtnych. Kandydatura mieszkañca Nowych Skalmierzyc zosta³a odrzucona, poniewa nie posiada³ on wymaganego doœwiadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym. Drug¹ kandydatk¹ by³a Ma³gorzata Grzempowska zkrotoszyna, od 2011 r. zastêpca dyrektora PUP. Zosta³a ona zakwalifikowana do rozmowy, która odby³a siê 9 stycznia. W jej wyniku Grzempowskiej od 15 stycznia powierzono funkcjê dyrektor PUP. (spm) JRG PSP KROTOSZYN JRG PSP KROTOSZYN Ogieñ pojawi³ siê w komorze silnika Zapali³ siê samochód 10 stycznia na placu Jana Paw³a II w Krotoszynie, przy skrzy owaniu z ul. Piastowsk¹, zapali³ siê silnik opla vectry. Podró uj¹ce autem osoby szybko je opuœci³y. Nikomu nic siê nie sta- ³o. Na miejsce wezwano stra po arn¹, która ugasi³a ogieñ pian¹. Poniewa samochód mia³ instalacjê LPG, stra acy Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub Po ar ugaszono sprê on¹ pian¹ REKLAMA zakrêcili zawór butli gazowej. Przy pomocy kamery termowizyjnej zbadali komorê silnika oraz wnêtrze pojazdu. W adnym miejscu nie wykryli podwy szonej temperatury. Samochód usuniêto z drogi, a nawierzchniê ulicy przemyto wod¹. Akcja trwa³a pó³ godziny. (mal) Wsmutnej wieœci, jaka w zesz³ym tygodniu obieg³a Krotoszyn. M³ody mê - czyzna odebra³ sobie ycie. Œmieræ Micha³a zaskoczy³a wszystkich, którzy go znali. Co ty pier... zareagowa³ jeden z jego s¹siadów, gdy kolega przekaza³ mu smutn¹ wiadomoœæ. Nie móg³ uwierzyæ, e ju nie spotka siê z Misiem, jak go nazywano. Pomimo tego, e Micha³ by³ lubiany i akceptowany, z codziennymi problemami musia³ sobie radziæ sam. Przybi³a go œmieræ matki latem ubieg³ego roku. Po niej nadu ywa³ alkoholu i leczy³ siê psychiatrycznie. Z kolei wujek i s¹siedzi wspominaj¹, e narzeka³ na brak wsparcia od instytucji pañstwowych. Ich zdaniem nie chcia³y mu pomóc. Micha³ nie mia³ rodzeñstwa ani adnej poza chorym wujem rodziny. W ostatnich miesi¹cach pozostawa³ bez pracy. Czy to wszystko razem wziête pchnê- ³o do podjêcia desperackiej decyzji o samobójstwie? Byæ mo e, ale tak na pewno nie wie tego nikt. Micha³ nikomu nic nie mówi³, jego zachowanie nie wskazywa³o na stany depresyjne. Niemniej jednak wed³ug okreœlenia prokurator by³ cz³owiekiem zagubionym. Jak wiadomo, œwiadome odebranie sobie ycia jest czêsto konsekwencj¹ powa nych zaburzeñ psychicznych, m.in. depresji. O wiele czêœciej od kobiet, bo a trzykrotnie, ycie odbieraj¹ sobie mê czyÿni. Czêœciej czyni¹ to te mieszkañcy miast ni ludnoœæ wiejska. Do najczêstszych przyczyn samobójstw zaliczane s¹: choroba, trwa³e kalectwo, nieporozumienia rodzinne, k³opoty finansowe, zawód mi³osny. Faktyczne przyczyny samobójstwa s¹ bardzo skomplikowane idot¹d niedostatecznie zbadane. Nieudane próby samobójcze zdarzaj¹ siê wielokrotnie czêœciej i s¹ zwykle wynikiem chwilowego kryzysu emocjonalnego. Osoba podejmuj¹ca tak¹ próbê jest w wiêkszoœci wypadków w stanie psychicznym wymagaj¹cym pomocy psychiatry lub psychologa. Dwa lata temu na ³amach Rzeczy cytowaliœmy prokurator Mariê Ko³odziejczyk, która stwierdzi³a, e mo na by by³o unikn¹æ wielu takich zdarzeñ, gdyby najbli si zauwa yli oznaki smutku czy przygnêbienia u danej osoby. Wówczas mog³oby pomóc skierowanie zagro onej osoby do specjalisty. Poprzednie odnotowane przez nasz¹ gazetê samobójstwo mia³o miejsce 28 listopada 2014 r., kiedy to w alejce pomiêdzy ul. Rawick¹ a Zamkowym Folwarkiem powiesi³ siê 42-letni mê czyzna... Sebastian Poœpiech Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 9 stycznia na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Krotoszyn, Raszkowska 4,34 z³ 4,44 z³ 4,34 z³ Krotoszyn, Benicka 4,34 z³ 4,34 z³ 4,34 z³ 2,29 z³ Milicz, Poprzeczna 4,56 z³ 4,84 z³ 4,55 z³ 2,34 z³ Krotoszyn, Zamkowy Folwark 4,34 z³ 4,34 z³ 2,39 z³ Benice, Okrê na 4,34 z³ 4,34 z³

3 Sprawy 3 Ponad 600 tys. dla stowarzyszeñ Burmistrz Krotoszyna og³osi³ wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarz¹dowych. Dla wszystkich nie starczy³o pieniêdzy. W sumie z³o ono 55 ofert na ³¹czn¹ kwotê 951 tys. 824 z³, z czego cztery wnioski zosta³y odrzucone ze wzglêdów formalnych, a jeden wycofano. Na realizacjê zadañ publicznych w 2015 r. zabezpieczono kwotê 671 tys. z³, z czego wydatkowano 664 tys. 700 z³. Tylko 4 oferty nie uzyska³y dofinansowania. Œrodki podzielono na piêæ dziedzin: sport, kulturê, przeciwdzia³anie uzale nieniom, ochronê zdrowia i ekologiê. Najwiêcej 316 tys. z³ zosta³o przeznaczone na dzia³alnoœæ klubów sportowych. Przypominamy, e do 30 stycznia br. mo na sk³adaæ wnioski na realizacjê zadañ publicznych w trybie inicjatywy lokalnej. Wniosek znajduje siê na stronie www. krotoszyn.pl (zak³adka Inicjatywy lokalne). REKLAMA Poza tym w 2015 r. planowana kwota na realizacjê zadañ publicznych w trybie ma³ych zleceñ (z pominiêciem otwartego konkursu ofert) wynosi 111 tys. z³. Obszary dzia³ania oraz zadania, na jakie mo na sk³adaæ REKLAMA oferty znajduj¹ siê równie na miejskiej stronie www. Wnioski mo na sk³adaæ w trybie ci¹g³ym od 2 stycznia do 31 paÿdziernika 2015 r. (popi)

4 4 Bezpieczeñstwo 10 stycznia o godz na ul. S³owiañskiej w Krotoszynie kierowca skody octavii na skutek zbyt szybkiej jazdy spowodowa³ zderzenie z renaultem megane. Obaj kierowcy zostali przewiezieni do szpitala, a poszkodowany z renaulta nadal w nim przebywa. Kierowca skody octavii, 30-letni mieszkaniec Krotoszyna, doprowadzi³ do czo³owego zderzenia z renaultem megane. Jecha³ z nadmiern¹ prêdkoœci¹, przez co straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w nadje d aj¹cego znaprzeciwka renaulta informuje Teresa Walkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Kierowca skody opuœci³ pojazd o w³asnych si³ach, natomiast drugi prowadz¹cy znajdowa³ siê wewn¹trz rozbitego auta. Z uwagi na uszkodzenia samochodu nie by³o do niego dostêpu JRG PSP KROTOSZYN Stra po arna dla wszystkich mówi bryg. Tomasz Niciejewski, zastêpca komendanta powiatowego PSP w Krotoszynie. Stra acy u yli sprzêtu hydraulicznego, aby rozci¹æ i usun¹æ drzwi. Uczestnikom wypadku pierwszej pomocy, polegaj¹cej na ustabilizowaniu odcinka szyjnego krêgos³upa i za³o eniu opatrunków os³aniaj¹cych, udzielili stra acy. Poszkodowanych przekazano zespo³owi ratownictwa medycznego. Lekarz zdecydowa³ o przewiezieniu ich do szpitala w Krotoszynie. Do Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego na ul. Mickiewicza trafi- ³o dwóch kierowców. 35-letni mê czyzna z obra eniami g³owy najpierw przebywa³ w SOR, a potem zosta³ przeniesiony na oddzia³ chirurigiczny, gdzie przebywa do dziœ informuje Pawe³ Jakubek, dyrektor szpitala. Drugi z kierowców, 30-latek, by³ pod obserwacj¹ w SOR przez ponad 20 godzin, po czym wypisano go do domu. (popi) W niedzielê, (4 stycznia) odby³y siê pierwsze w tym roku drzwi otwarte Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Krotoszynie. PSP KROTOSZYN Czo³ówka na S³owiañskiej Sprawc¹ wypadku by³ 30-letni kierowca skody octavia Od godz wszyscy mieszkañcy, którzy odwiedzali jednostkê, mogli zapoznawaæ siê z prac¹ stra aków. W rozmowach i pogadankach poruszano problematykê bezpieczeñstwa przeciwpo arowego. Jak informuje Tomasz Niciejewski, rzecznik prasowy stra aków, mówiono m.in. o postêpowaniu w przypadku po aru i prawid³owych sposobach zg³aszania go stra y po arnej. Pokazywano tak- e, jak u ywaæ gaœnicy, omawiano zasady ewakuacji z budynków. Równie wa n¹, szczególnie w okresie zimowym, omawian¹ kwesti¹ by³o zagro enie zatruciem tlenkiem wêgla. Stra acy mówili, jak siê przed nim ustrzec. Rozmawiano tak e o okresowych badaniach i czyszczeniu przewodów kominowych. Kolejny dzieñ, w którym bêzie mo na odwiedziæ krotoszyñsk¹ jednostkê, zaplanowano tak e na niedzielê 1 lutego. (alex) Mo liwoœæ zwiedzenia remizy by³a nie lada atrakcj¹ dla dzieci B. GÓRKA Droga Baszków-Zduny by³a zablokowana przez 4 godziny Poœlizg przyczyn¹ zderzenia dwóch ciê arówek Na skutek pierwszych w 2015 roku opadów œniegu (przy jednoczesnym przymrozku) zderzy³y siê dwie ciê arówki. Przez ponad 4 godziny droga powiatowa Baszków-Zduny by³a zablokowana. W poniedzia³ek 5 stycznia tu po godz na drodze powiatowej pomiêdzy Baszkowem a Zdunami dosz³o do zderzenia dwóch samochodów ciê arowych. Jak podaje policja, kierowca mana z naczep¹, mieszkaniec Kobylina, nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków panuj¹cych na drodze i na jej ³uku wpad³ w poœlizg i zjecha³ na s¹siedni pas ruchu. Jad¹cy przeciwleg³ym pasem samochód ciê arowy volvo uderzy³ w drug¹ ciê- arówkê powiedzia³a Teresa Walkowiak z biura prasowego Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. W zdarzeniu nikt nie zosta³ ranny. W kolizji udzia³ bra³y dwie osoby, które nie uskar a³y siê na adne dolegliwoœci. Obaj mê czyÿni stwierdzili, e nie potrzebuj¹ pomocy medycznej informuje bryg. Tomasz Niciejewski, zastêpca komendanta powiatowego stra y po arnej w Krotoszynie. Obaj kierowcy pojazdów byli trzeÿwi. Sprawca, tj. prowadz¹cy mana, zosta³ ukarany 400 z³ mandatem. Kolizja spowodowa³a jednak B. GÓRKA Winê za kolizjê ponosi kierowca mana Prowadz¹cy ciê arowe volvo nie zd¹ y³ wyhamowaæ i uderzy³ w bok drugiego pojazdu Slalomem miêdzy szlabanami wielkie utrudnienia w ruchu. Jedna z ciê arówek stanê³a w poprzek drogi, a jej przyczepa znajdowa³a siê w rowie. Volvo po najechaniu na mana sta³o przechylone w rowie i na jezdni. Droga by³a ca³kowicie zablokowana. Na miejsce zdarzenia dyspozytor stra y po arnej wys³a³: samochód ratownictwa technicznego z JRG w Krotoszynie, auto gaœnicze i samochód ratownictwa technicznego z OSP w Baszkowie, samochód ratownictwa technicznego z OSP Zduny, a tak e pojazd Mega CITI z JRG w Ostrowie Wlkp. Stra acy zabezpieczyli teren dzia- ³añ. Policja i stra wspólnie zorganizowali objazdy. Po czynnoœciach dochodzeniowych dokonanych przez policjê wyci¹gniêto z rowu samochody z przyczepami i ustawiono na poboczu w miejscu nie stwarzaj¹cym zagro enia mówi bryg. Niciejewski. Nastêpnie z jezdni usuniêto le ¹ce czêœci karoserii samochodów i szk³o. Akcja trwa³a ponad 4 godziny. Sebastian Poœpiech 3 stycznia tu po godz , w trakcie opuszczania szlabanów na jednym z przejazdów kolejowych w Krotoszynie, jad¹cy z nadmiern¹ prêdkoœci¹ nissan przejecha³ slalomem pod zaporami, które by³y w po³owie opuszczone. W zesz³¹ sobotê funkcjonariusz krotoszyñskiej drogówki zatrzyma³ brawurowo jad¹cego kierowcê. Policjant zauwa y³, jak do przejazdu kolejowego zbli a siê zbyt szybko samochód osobowy nissan. Kierowca nie zwolni³ ani nie zareagowa³ na fakt, e sygnalizatory œwieci³y na czerwono. Ponadto powoli zaczê³y opadaæ rogatki. Zamiast zatrzymaæ samochód, przejecha³ pod szlabanami slalomem opisuje zdarzenie Piotr Szczepaniak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Dró ni obs³uguj¹cy rogatki wyjaœni³, e zmuszony by³ wstrzymaæ ich opuszczanie. Gdyby tego nie zrobi³, pojazd zosta³by uwiêziony pomiêdzy zaporami, co doprowadzi³oby do tragedii. Dlatego kieruj¹cy zd¹ y³ przejechaæ przez tory, zanim zbli y³ siê poci¹g. Natychmiastowa reakcja funkcjonariusza policji pozwoli³a na zatrzymanie pojazdu i zidentyfikowanie kierowcy. Okaza³ siê nim 25-latek z Krotoszyna. Piratowi drogowemu zatrzymano prawo jazdy. O tym, na jak d³ugo pozbêdzie siê uprawnieñ, zdecyduje s¹d. (popi)

5 Sprawy Samobójstwo w b. jednostce wojskowej 5 Micha³ powiesi³ siê na pasku od spodni Sebastian Poœpiech 25-letni Micha³ S. z Krotoszyna wybra³ œmieræ samobójcz¹. Jego cia³o znaleziono na placu przy hali sportowej na terenie by³ej jednostce wojskowej w Krotoszynie. Powiesi³ siê na pasku od spodni, na dr¹ ku do æwiczeñ. Nikt nie zna przyczyny targniêcia siê na ycie, ale z opowieœci znajomych i œledczych wy³ania siê obraz zagubionego ch³opaka. 5 stycznia, w mroÿny i œnie ny poranek, ok. godz. 5.00, na ogrodzonym murem terenie, gdzie niedawno postawiono dr¹ ki do æwiczeñ, urz¹dzono miniboisko do koszykówki oraz zamontowano ³awki z drewnianym zadaszeniem, samobójstwo przez powieszenie pope³ni³ 25-letni Micha³. Zw³oki na placu przy kot³owni ujawni³ mieszkaniec Krotoszyna. Mê czyzna powiesi³ siê na pasku od spodni. Wykluczyliœmy udzia³ osób trzecich informuje Maria Ko- ³odziejczyk, prokurator rejonowa. Bez motywu, bez listu Od jednego z kolegów dowiedzieliœmy siê, e zw³oki Micha³a po zdjêciu z dr¹ ka le a³y przez parê godzin Maria Ko³odziejczyk (prokurator rejonowa) Po œmierci mamy mia³ k³opoty osobiste. Leczy³ siê równie psychiatrycznie. na ziemi. O œmierci Micha³a powiedzia³ mi kumpel. Jak zadzwoni³, to od razu poszliœmy na miejsce tragedii. Nawet niczym Micha³a nie okryli, a œnieg ca³y czas pada³. Gdy zwróciliœmy uwagê policjantom, to kazali nam siê nie wtr¹caæ mówi znajomy Micha³a. Samobójca nie zostawi³ po egnalnego listu. Policja i prokurator odbyli w dniu znalezienia cia³a rozmowê z wujem denata. Szukaj¹c cz³onków rodziny, dotarli jeszcze tylko do cioci, z któr¹ rozmawiali telefonicznie. Ona jednak nie mia³a niemal adnej wiedzy o tym m³odym mê czyÿnie wyjaœnia prokurator Ko³odziejczyk. Cios po œmierci mamy Latem 2014 r. Micha³ straci³ matkê. Tylko ona go wychowywa³a. Podobno zacz¹³ du o piæ, aby uœmierzyæ ból i pustkê po stracie jedynej bliskiej osoby. Na miesi¹c wyjecha³ na leczenie do szpitala w Miliczu. Potwierdzaj¹ to œledczy. Po œmierci mamy mia³ k³opoty osobiste. Leczy³ siê psychiatrycznie mówi prokurator Ko- ³odziejczyk. Po powrocie z leczenia na oddziale zamkniêtym, co mia³o miejsce jesieni¹ ub. roku, przesta³ nadu ywaæ alkoholu. Jak mówi¹ znajomi, zachowywa³ siê normalnie. Same problemy Niestety, ci¹gnê³y siê za nim k³opoty S.POŒPIECH finansowe. Opowiada³, e musi sp³acaæ kredyt po mamie, a bank nie chce mu iœæ mu na rêkê twierdzi jeden z kolegów. Micha³ nie móg³ znaleÿæ pracy. Mieszka³ tylko z wujkiem, chorym rencist¹. Podjêliœmy próbê rozmowy z wujkiem œp. Micha³a. Panie, nikt mu nie chcia³ pomóc, ani opieka, ani policja. Nikt. No i powiesi³ siê mówi, gdy stoimy na korytarzu pokoszarowego budynku przy ul. M³yñskiej. Pytamy, czy zachowanie Micha³a w ostatnich R E K L A M A Tutaj na jednym z dr¹ ków znaleziono wisz¹cego 25-latka dniach jego ycia wskazywa³o na to, e przechodzi kryzys. W odpowiedzi nie s³yszymy niczego racjonalnego. Mê czyzna wzrusza ramionami i odwraca siê na piêcie, zamykaj¹c nam drzwi przed nosem. By³ podejrzany Koledzy mówi¹, e Misiu (bo tak go nazywali) by³ w porz¹dku. Inteligentny, mo na by³o z nim normalnie porozmawiaæ. Jak mówi s¹siad, ukoñczy³ studia in ynierskie w Poznaniu. Pytamy, czy ch³opak mia³ jakieœ k³opoty z prawem. Nic o tym nie wiem odpowiada jeden z kolegów. Nie wiem, czy to zbieg okolicznoœci, ale w okresie œwi¹teczno- -noworocznym by³ przes³uchiwany jako podejrzany w sprawie o usi³owanie kradzie y z w³amaniem przekazuje z kolei szefowa krotoszyñskiej prokuratury. Micha³ zosta³ pochowany 10 stycznia na cmentarzu w Sulmierzycach, gdzie le y jego matka.

6 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Liliana Trawiñska ( W skrócie Mieszkañcy miasta i gminy KoŸmin Wlkp. zebrali podczas 23. fina³u WOŒP 14 tys. 886 z³. Wiêcej na temat imprez podczas orkiestry piszemy na stronie 17. Wespr¹ zdolnych uczniów? Na grudniowej sesji Rady Miejskiej KoŸmina radny Marek Krzy anowski zaproponowa³ utworzenie lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów. Nowy rajca zasugerowa³, aby gmina finansowo motywowa³a uczniów do nauki. Mo na by³oby ufundowaæ stypendium burmistrza lub nagrodê powiedzia³. Burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu spodoba³ siê pomys³ reaktywacji programu nagród finansowych dla zdolnych uczniów, jednak nie ukrywa³, e w latach, kiedy taka forma motywacji funkcjonowa³a, nie obywa³o siê bez problemów: Kilka lat temu funkcjonowa³ taki program w naszej gminie, jednak pojawi³y siê problemy z typowaniem najzdolniejszych uczniów. Niektórzy mieli pretensje, e nagrody trafiaj¹ nie do tych osób, do których powinny. Musielibyœmy dobrze siê zastanowiæ, rozwa yæ system mierzenia wielkoœci osi¹gniêæ uczniów, które ktoœ zupe³nie bezstronny bêdzie ocenia³. Pomys³ M. Krzy anowskiego popar³ radny Jacek Zawodny: Moglibyœmy uruchomiæ ten program od 2016 roku, a w tym roku komisja spo³eczna mog³aby zastanowiæ siê nad stworzeniem regulaminu. (lt) L. TRAWIÑSKA Basen ma 45 lat i pora go zmodernizowaæ Cyryl Banaszak, przewodnicz¹cy ko³a Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w KoŸminie, doskonale pamiêta jak powstawa³ koÿmiñski basen i kto by³ inicjatorem jego budowy. W tym roku obchodzimy rocznicê oddania obiektu do u ytku. Cyryl Banaszak zaproponowa³ uhonorowanie inicjatora budowy basenu KoŸmiñski basen to wa na karta w historii naszego miasta. W 2015 r. mija 45 lat od oddania do u ytku k¹pieliska i przez te lata spo³eczeñstwo, a szczególnie dzieci, masowo korzysta³o z piêknego oœrodka. Jest on chlub¹ naszego miasta mówi³ podczas grudniowej sesji rady miejskiej Cyryl Banaszak. Przewodnicz¹cy PZERiI przypomnia³ zebranym, jak powsta³a inicjatywa i jak przebiega³ proces budowy ca³ego obiektu. Chcê przywo³aæ osobê Stanis³awa Szczepaniaka, który 15 sierpnia 1967 r., podczas narady, wyst¹pi³ z wnioskiem, aby rozwa yæ mo - liwoœæ budowy basenu w KoŸminie. Propozycja zosta³a przyjêta. Szczepaniaka mianowano przewodnicz¹cym spo³ecznego komitetu budowy basenu. Inwestycja zosta³a uwieñczona sukcesem. Ja, jako senior i jako cz³onek zwi¹zku seniorów, mam propozycjê, aby uhonorowaæ pana Szczepaniaka, wrêczyæ mu bezp³atn¹ kartê wstêpu na basen, z pewnoœci¹ bêdzie to dla niego satysfakcja, e mo- e bezp³atnie korzystaæ z oœrodka, którego by³ inicjatorem zaproponowa³ Cyryl Banaszak. Z pewnoœci¹ rozwa ymy jak¹œ formê uhonorowania pana Stanis³awa w zwi¹zku ze zbli aj¹c¹ siê rocznic¹ oddania obiektu do u ytku zapewni³ burmistrz KoŸmina, Maciej Bratborski. Podczas wspomnieñ dotycz¹cych budowy p³ywalni, pojawi³a siê te propozycja jego modernizacji. Oddany do u ytku 22 lipca 1970 r. obiekt, którego budowa trwa³a 3 lata, potrzebuje unowoczeœnieñ. Nowi radni mog¹ nie pamiêtaæ, ale w poprzedniej kadencji zg³asza- ³em te pomys³, aby zmodernizowaæ oœrodek k¹pielowy. Chcia³em, eby by³ bardziej konkurencyjny wobec innych. Czy ta rocznica nie by³aby jakimœ dodatkowym powodem motywuj¹cym radê i w³odarzy, aby przeznaczyæ œrodki na modernizacjê oœrodka? pyta³ przewodnicz¹cy Rady Osiedla nr 1 w KoŸminie, Marek Witek. Burmistrz Bratborski zauwa y³, e modernizacja basenu jest ujêta w wieloletnim planie inwestycyjnym, natomiast w 2015 r. mimo rocznicy nie bêdzie to mo liwe wykonanie prac modernizacyjnych. Aby obiekt by³ bardziej atrakcyjny, trzeba siê liczyæ z wydatkiem oko³o dwóch milionów z³otych. Musimy tê inwestycjê zaplanowaæ na kolejne lata bud etowe zakoñczy³. Liliana Trawiñska Notatnik Szkice KoŸmiñskie nr 54 s¹ do nabycia w bibliotece publicznej. Ukazuj¹cy siê dwa razy do roku periodyk przynosi wiele ciekawych publikacji historycznych. Wœród nich s¹ m.in. teksty Magdaleny D¹browskiej Siedemnastowieczni mieszkañcy Wielkiego KoŸmina wkonflikcie z prawem i obyczajem, Kazimierza Lubeckiego Pocz¹tki KoŸmina, Micha³a Pietrowskiego Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej poœwiêconej Janinie K³opockiej, a tak e wiele innych. Bezp³atne Street Dance. 14 stycznia w oœrodku kultury odbêd¹ siê pierwsze, bezp³atne zajêcia prowadzone przez tancerza Przemys³awa Walkiewicza. Uczestnicy bêd¹ mogli poznaæ podstawy takich stylów tanecznych, jak hip hop, popping czy locking. O godz zajêcia dla dzieci (od lat 6) i m³odzie y (40 z³ miesiêcznie), a o godz streching (50 z³). Koncert kolêd. 18 stycznia o godz w koœciele œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika odbêdzie siê koncert kolêd w wykonaniu Chóru im. Czes³awa Czypickiego z towarzyszeniem miejscowej orkiestry dêtej. Koncert noworoczno-karnawa³owy. 24 stycznia o godz w sali kina Mieszko rozpocznie siê koncert Capeli Zamku Rydzyñskiego. Rezerwacja i informacje tel Bilet w przedsprzeda y 20 z³, a w dniu koncertu 25 z³. L. TRAWIÑSKA Wprowadz¹ bud et obywatelski? Podczas ostatniej sesji rady miejskiej KoŸmina pad³a propozycja wprowadzenia bud etu obywatelskiego od 2016 roku. Po ustaleniu planu bud etu na 2015 rok, radny Jacek Zawodny zaproponowa³, aby w 2016 r. wprowadziæ bud et obywatelski, dziêki czemu Radny Jacek Zawodny zaproponowa³ wprowadzenie bud etu obywatelskiego Bud et obywatelski nazywany równie partycypacyjnym, to proces, w którym mieszkañcy decyduj¹ o przeznaczeniu czêœci lub ca³oœci bud etu danego miasta lub gminy. Decyzje mog¹ byæ podejmowane bezpoœrednio przez mieszkañców b¹dÿ za poœrednictwem organizacji spo- ³ecznych. Najwa niejszym elementem bud etu obywatelskiego s¹ regularne spotkania mieszkañców z przedstawicielami w³adz, podczas których rozmawia siê o przeznaczeniu wspólnych pieniêdzy. mieszkañcy miasta i gminy mogliby uczestniczyæ w decyzjach dotycz¹cych najistotniejszych wed³ug nich inwestycji. Chcia³bym, aby mieszkañcy mogli zg³aszaæ pomys³y do realizacji w kolejnych latach bud etowych. Proponujê, abyœmy wspólnie zastanowili siê, czy nie by³oby zasadne i mo liwe wprowadzenie bud etu obywatelskiego powiedzia³ radny. Jak siê okaza³o, burmistrz Maciej Bratborski tak e planowa³ wprowadziæ takie rozwi¹zanie w najbli - szych latach. Ju od jakiegoœ czasu zapowiada³em, e chcemy to zrobiæ od 2016 roku. Planowa³em przeznaczyæ na ten cel kwotê odpowiadaj¹c¹ funduszowi so³eckiemu. Populacja zamieszka³a na terenach wiejskich jest mniej wiêcej taka sama, jak w mieœcie, wiêc tak¹ kwotê moglibyœmy przeznaczyæ. Doda³, e najrozs¹dniejsze by³oby zaproponowanie mieszkañcom jakiegoœ pakietu inwestycji. Wg³osowaniu mogliby wybraæ tê inwestycjê, na której najbardziej im zale y zaznaczy³. W swych listach do mieszkañców podczas kampanii przed wyborami samorz¹dowymi wielu ówczesnych kandydatów na radnych zapowiada³o wprowadzenie tego rodzaju bud etu i podkreœla³o jego wagê. Wszystko wskazuje wiêc na to, e dotrzymaj¹ s³owa. (lt) Nagroda dla Angeliki 20 grudnia w Pleszewie, w kinie Hel, odby³o siê podsumowanie wielkopolskiego konkursu na kartkê bo onarodzeniow¹. Niebywa³y sukces osi¹gnê³a 5-letnia Angelika Zawodna z KoŸmina Wlkp., otrzymuj¹c Nagrodê Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego. Konkurs na najpiêkniejsz¹ kartkê bo- onarodzeniow¹ odbywa³ siê ju po raz osiemnasty. Nades³ano 749 prac z 59 placówek szkolnych oraz innych instytucji oœwiatowych i uczestników indywidualnych. Angelika Zawodna otrzyma³a nagrodê w kategorii Przedszkola, gdzie nap³ynê³o a 157 prac. Prace ocenia³o jury w sk³adzie: Maria Czy ak artysta plastyk z Galerii im. J. Tarasina w Kaliszu, Ma³gorzata Giezek-Stempniak historyk sztuk, iprzemys³aw Marciniak kulturoznawca. Praca Angeliki zosta³a wykonana pod opiek¹ instruktora plastyki Marioli Malinowskiej z koÿmiñskiego oœrodka kultury. Wszystkie trzy nasze córki wykazuj¹ zdolnoœci plastyczne, które rozwijaj¹ pod okiem pani Marii. Angelika Zawodna z dyplomem Dziewczynki wygrywa³y ju w innych konkursach plastycznych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Weronika w konkursie na kartkê bo onarodzeniow¹ zosta³a 3-krotnie wyró niona, natomiast Dominika otrzyma³a nagrodê marsza³ka w poprzednim roku, a Angelika w tym roku, co nas bardzo cieszy mówi¹ rodzice Romana i Jacek Zawodni. (lt)

7 S³awomir Pa³asz ( Wieœci gminne 7 KOBYLIN Odœnie anie podzielone Smutny koniec Kobylinianki Wzorem lat ubieg³ych gmina Kobylin powierzy³a zadanie odœnie ania dróg gminnych 4 firmom, miêdzy które podzielono jej terytorium. Takie rozwi¹zanie sprawdza siê. Drogi odœnie ane s¹ szybciej ni w przypadku, gdyby prace te mia³ przeprowadzaæ jeden wykonawca mówi Bernard Jasiñski, burmistrz Kobylina. Obszar gminy podzielony zosta³ na cztery czêœci. Pierwsz¹ z nich stanowi Kobylin. Tutaj odœnie aniem ulic zajmuje siê miejscowa Spó³dzielnia Kó³ek Rolniczych. SKR ma za zadanie równie posypywanie dróg piaskiem na terenie ca- ³ej gminy. Zak³ad Ogólnobudowlany S³awomira K³osowskiego z Kobylina zajmuje siê utrzymaniem dróg w Smolicach oraz okolicznych miejscowoœciach. Sprzêt nale ¹cy do Biura Doradztwa Rolniczego Styburski&Goliñski z Kuklinowa odœnie aæ ma wschodni¹ czêœæ gminy, natomiast Agro Nowak zzalesia Wielkiego odpowiedzialna jest za utrzymanie dróg w czêœci pó³nocnej. Zdaniem burmistrza problemem jest to, e na terenie gminy znajduje siê wiele dróg powiatowych. W przesz³oœci trzeba by³o niekiedy sporo czekaæ, by by³y na czas odœnie one. Jak mówi Jasiñski, byæ mo e nale a³oby wróciæ do rozmów ze starostwem w sprawie uzyskania przez gminê mo liwoœci odœnie ania dróg powiatowych. Wed³ug burmistrza problemów nie ma natomiast z utrzymaniem przejezdnoœci na drodze krajowej nr 36. Sprzêt odœnie aj¹cy krajówkê (administrowan¹ przez Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad) pojawia siê na tym odcinku z regu³y szybko i pracuje bardzo sprawnie. Ile kosztowaæ bêdzie gminê Kobylin zimowe utrzymanie dróg? W bud ecie na 2015 r. przeznaczono na ten cel 40 tys. z³. Rzeczywiste koszty uzale nione bêd¹ jednak od iloœci godzin, które przepracuj¹ poszczególne firmy. W zale noœci od rodzaju u ywanego przez nich sprzêtu, za jedn¹ godzinê pracy gmina zap³aci im 113,40 z³ lub 129,60 z³ brutto. (mal) Kto odpowiada za akcjê odœnie ania? Kobylin SKR Kobylin D³ugo³êka, Raszewy, Smolice, Stary Kobylin, Zdziêtawy Zak³ad Ogólnobudowlany S³awomira K³osowskiego Fija³ów, Kuklinów, Lipowiec, Nepomucenów, Rojew, Starygród, Wyganów Biuro Doradztwa Rolniczego Styburski&Goliñski Górka, agiewniki, Rêbiechów, Starkówiec, Zalesie Ma³e, Zalesie Wielkie Agro Nowak S.PA ASZ Gmina Kobylin og³osi niebawem przetarg na sprzeda budynku po dawnej restauracji i kawiarni Kobylinianka. Budynek znajduje siê na tamtejszym rynku. Jego stan techniczny nie pozwala na remont. Dawna restauracja nadaje siê jedynie do rozbiórki mówi Bernard Jasiñski, burmistrz Kobylina. Kilka lat temu obiekt zosta³ w³asnoœci¹ gminy, przekaza³ go samorz¹dowi Skarb Pañstwa. Przez lata dzia³a³a w nim restauracja i kawiarnia. To by³ kiedyœ bardzo porz¹dny lokal. Ludzie t³umnie tam chodzili powiedzia³ Rzeczy jeden z mieszkañców miasta, którego spotkaliœmy przy budynku. Czasy œwietnoœci nieruchomoœæ ma ju zdecydowanie za sob¹. Przez szybê od strony rynku widaæ zdewastowan¹ pod³ogê i œciany przy g³ównych drzwiach wejœciowych. Dokumentacja zdjêciowa zgromadzona przez gminê potwierdza, e ca³y budynek jest w podobnym stanie. Z zewn¹trz widaæ dziurawy dach. Procedura zbycia budynku mo e potrwaæ kilka miesiêcy Kiedy gmina przejê³a ten obiekt, pierwsz¹ rzecz¹ by³o zabezpieczenie elementów, które mog³yby komuœ zrobiæ krzywdê mówi burmistrz. Ze wzglêdu na z³y stan techniczny obiektu nie podejmowano remontów. Zak³adano, e dawna restauracja wczeœniej czy póÿniej zostanie zbyta. Gdyby teraz ktoœ kupi³ budynek wraz z gruntem, na którym stoi, i doprowadzi³by do rozbiórki, móg³by w tym miejscu wybudowaæ nowy. Jak przyznaje burmistrz, dwie osoby potencjalnie zainteresowane nabyciem informowa³y go, e chcia³yby tutaj postawiæ zajazd czy nawet hotel. Co powstanie, poka e czas. Przetarg na sprzeda og³oszony ma byæ w ci¹gu najbli szych dni. Dawna restauracja ma 605 m kw. powierzchni u ytkowej. Stoi na dzia³ce o wielkoœci 739 m. kw. Obiekt zosta³ wyceniony na 464 tys. z³ i taka bêdzie kwota wyjœciowa sprzeda y. Zanim gmina podjê³a decyzjê o sprzeda y budynku, doprowadzi³a do ustalenia tzw. s³u ebnoœci dla w³aœcicieli przyleg³ych posesji. Znaczy to, e s¹siedzi bêd¹ mogli korzystaæ z istniej¹cych tam mediów, bez wzglêdu na to, kto bêdzie nowym w³aœcicielem parceli. (spm) S³awomir Pa³asz ( ZDUNY 100 tys. z³ na fundusz so³ecki Rowerem do Krotoszyna Baszków otrzyma prawie 30 tys. z³ z funduszu so³eckiego gminy W zdunowskim bud ecie zabezpieczono prawie 110 tys. z³ na potrzeby poszczególnych so³ectw. Fundusz so³ecki utworzono w 2009 r. S¹ to wyodrêbnione z bud etu gminy œrodki na realizacjê przedsiêwziêæ s³u- ¹cych poprawie warunków ycia mieszkañców poszczególnych so³ectw. Obecnie obowi¹zuj¹c¹ podstaw¹ prawn¹ jest ustawa z lutego ubieg³ego roku. O tym, na co przeznaczone zostan¹ œrodki, decyduj¹ mieszkañcy w trakcie zebrañ wiejskich. Aby wniosek zosta³ zrealizowany, musi s³u yæ poprawie yciu mieszkañców, nale eæ do zadañ w³asnych gminy i byæ zgodnym z jej strategi¹ rozwoju. Dodatkowo poprawny wniosek powinien zawieraæ wskazanie konkretnego przedsiêwziêcia do realizacji, oszacowanie jego kosztów, które musz¹ siê zmieœciæ w limicie œrodków przeznaczonych dla da- Baszków 29 tys. 495 z³ Konarzew 26 tys. 870 z³ Perzyce 14 tys. 305 z³ Chachalnia 14 tys. 128 z³ Bestwin 14 tys. 069 z³ Ruda 10 tys. 618 z³ ³¹cznie 109 tys. 487 z³ nego so³ectwa, oraz uzasadnienie w jaki sposób dane przedsiêwziêcie poprawi warunki ycia mieszkañców. Zachêt¹ dla gmin do wyodrêbniania funduszu jest szansa na zwrot czêœci poniesionych w zwi¹zku z nim wydatków. Zgodnie z przepisami ustawy o funduszu so³eckim, zwrot ten mo e wynieœæ proc. Wartoœæ ta zale y od zamo noœci gminy, na najwiêcej mog¹ liczyæ gminy najbiedniejsze. W gminie Zduny na tegoroczny fundusz so³ecki przeznaczono 109 tys. 487 z³. Z pieniêdzy tych skorzystaj¹ wszystkie so³ectwa: Baszków, Bestwin, Chachalnia, Konarzew, Perzyce, Ruda. Najwiêcej otrzyma Baszków. Bêdzie to prawie 30 tys. z³, które zostan¹ przeznaczone na utwardzenie terenu wokó³ kostnicy, utwardzenie wjazdów do gara y oraz na œwietlicê wiejsk¹. Drugi w kolejnoœci jest Konarzew, który nieco ponad 25 tys. z³ wyda na remont œwietlicy. Kolejne trzy so³ectwa Perzyce, Chachalnia i Bestwin, otrzymaj¹ po trochê ponad 14 tys. z³. W Perzycach pieni¹dze zostan¹ wydane na remont drogi gminnej, Chachalnia zbuduje wiatê rekreacyjn¹, a Bestwin wyremontuje œwietlicê. Najmniej pieniêdzy z gminnej kasy dostanie Ruda. Bêdzie to niewiele ponad 10 tys. z³. Wieœ przeznaczy je na remont drogi gminnej, remont œwietlicy i ogrodzenia oraz organizacjê Dnia Dziecka. (alex) Do koñca tego tygodnia bêd¹ jeszcze odbywaæ siê spotkania konsultacyjne burmistrza Zdun z mieszkañcami gminy. Ich tematami s¹ dojazdy uczniów do szkó³ i œcie ki rowerowe. To tutaj burmistrz Zdun i dyr. PZD spotkaj¹ siê z mieszkañcami Konarzewa Jak informuje Tomasz Chudy, spotkania te s¹ bardzo konkretne. Po pierwsze dotycz¹ problemu dojazdów uczniów do szkó³ ponadgimnazjalnych w Krotoszynie oraz innych miejscowoœciach. Problemy te s¹ konsekwencj¹ zmiany w œwiadczeniu us³ugi dowo enia uczniów w naszej gminie w ogóle. Pod koniec ubieg³ego roku przetarg na dowozy wygra³ MZK w Krotoszynie. W ubieg³ym roku uczniów dowozi³ PKS Ostrów, który, jak wiemy, traci generalnie zainteresowanie pow. krotoszyñskim powiedzia³ Rzeczy burmistrz. Jednak najwa niejsze jest przedstawienie mieszkañcom gminy koncepcji przebiegu œcie ek rowerowych. Taki plan na zlecenie starostwa opracowuje Powiatowy Zarz¹d Dróg. Jak mówi nam Krzysztof Jelinowski, dyrektor PZD, w³adze Zdun zg³osi³y swoje propozycje, które zosta³y wstêpnie uwzglêdnione w opracowywanym planie. Jednak jak œcie ki bêd¹ ostatecznie przebiega³y, oka e siê po ca³kowitym zakoñczeniu prezentacji. Jeœli mieszkañcy zg³osz¹ wiele uwag, to jest prawdopodobne, e po rozpatrzeniu czêœæ z nich zostanie wprowadzona. Do tej pory pojawi³o siê m.in. pytanie dotycz¹ce powstania œcie ki rowerowej, która mia³aby po³¹czyæ Krotoszyn ze Zdunami wzd³u drogi krajowej nr 15. Dyr. Jelinowski powiedzia³ Rzeczy, e z informacji, jakie posiada od burmistrza Zdun, wynika, e tamtejszy samorz¹d optuje za wytyczeniem tej trasy w inny sposób ni zak³ada PZD. W tym tygodniu dalsze konsultacje odbêd¹ siê: w Konarzewie (13 stycznia, godz ), Baszkowie (14 stycznia, godz ), Chachalni (16 stycznia, godz ) oraz w Perzycach (16 stycznia, godz ). Wszystkie spotkania zaplanowano w miejscowych œwietlicach wiejskich. (alex)

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo