Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s."

Transkrypt

1 SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN Indeks z³ (5% VAT) Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki i pierœcionek to nagrody w naszym konkursie. s Listê otwiera Rozum Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s letni Micha³ z Krotoszyna pope³ni³ samobójstwo. Jego cia³o znaleziono na placu przy hali sportowej w by³ej jednostce wojskowej. Powiesi³ siê na pasku od spodni, na dr¹ ku do æwiczeñ. Dlaczego m³ody mê czyzna siê zabi³? Zduny. Ciê arówki w rowie Pierwsze opady œniegu, œlizga droga i zbyt szybka jazda by³y przyczyn¹ kolizji dwóch du ych ciê arówka na drodze Baszków-Zduny. Drogê zablokowano na 4 godziny. s. 4. Krotoszyn. Licea bêd¹ tylko dwa! W nowym roku szkolnym, w zespo³ach szkó³ podlegaj¹cych starostwu, nie bêdzie naboru do klas licealnych. Oddzielne licea bêd¹ tylko dwa: w Krotoszynie i KoŸminie Wlkp. s. 15. Sulmierzyce. Sprawa Idziego Kalinowskiego Radny Sulmierzyc zadecyduj¹, czy zgodziæ siê na sprzeda czêœci budynku przy ul. Strzeleckiej. Wiêkszy fragment tego domu nale- y do b. burmistrza Idziego Kalinowskiego. s. 8. Wielowieœ. Mamy za ma³o pieniêdzy So³tys Wielowsi, S³awomir Jankowski uwa a, e jego wioska jest niedofinansowana. Pieni¹dze z funduszu so³eckiego nie wystarczaj¹ na wszystko. s. 9. REKLAMA Orkiestra znów zagra³a! Podczas 23. Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w pow. krotoszyñskim zebrano 79 tys. 029 z³. Ponad 27 tys. z³. uzyskano z kwesty oraz licytacji w Krotoszynie. s. 17 Czo³owe zderzenie! 10 stycznia 30-letni kierowca skody octavii jad¹c zbyt szybko ul. S³owiañsk¹ w Krotoszynie, doprowadzi³ do czo³owego zderzenia z renaultem megane. Zarówno on, jak i 35-letni kierowca drugiego auta trafili do szpitala. s. 4

2 2 Wydarzenia Telegraf Krotoszyn. 14 stycznia, godz , aula Gimnazjum nr 2, noworoczne spotkanie w³adz miejskich z przedsiêbiorcami. STOP. Krotoszyn. 15 stycznia, godz , Krotoszyñska Biblioteka Publiczna, spotkanie z kandydatami na radnych z gminy i miasta Krotoszyn, którzy nie zostali wybrani do Rady Miejskiej w Krotoszynie i Rady Powiatu Krotoszyñskiego. STOP. Chachalnia. 16 stycznia, godz , œwietlica wiejska, spotkanie burmistrza z mieszkañcami w sprawie koncepcji budowy œcie ek rowerowych na terenie gminy. STOP. Kobylin. 20 stycznia, godz , Dzieñ Babci i Dziadka w sali przy gimnazjum publicznego, program artystyczny w wykonaniu grupy z Rozdra ewa. STOP. Krotoszyn. 20 stycznia, godz. 9.00, Komenda Powiatowej Stra y Po arnej, narada roczna podsumowuj¹ca dzia³alnoœæ stra y w 2014 r. STOP. Krotoszyn. 24 stycznia, godz , 49. Zimowy Rajd Turystyczny upamiêtniaj¹cy dzia³alnoœæ i ycie prof. Hieronima awniczaka oraz uczczenie 70. rocznicy wyzwolenia Krotoszyna. STOP. Zduny. 17 stycznia, godz , Centrum Animacji Spo³ecznej, zebranie cz³onków OSP podsumowuj¹ce jej dzia³alnoœæ. STOP. Rozdra ew. Do 29 stycznia, na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy mo na zapoznaæ siê z wykazem nieruchomoœci przeznaczonych do najmu i dzier awy. STOP Nowy sekretarz i nowa szefowa urzêdu pracy Od 1 stycznia nowym sekretarzem powiatu krotoszyñskiego zosta³ Krzysztof Kaczmarek, dotychczas pe³ni¹cy funkcjê wicestarosty. Komisja konkursowa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie rozstrzygnê³a równie konkurs na dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy. Konkurs na sekretarza og³oszony zosta³ 5 grudnia ubieg³ego roku. Oprócz Krzysztofa Kaczmarka zg³osi³a siê jeszcze Anna G³owacz, maj¹ca doœwiadczenie w pracy w Urzêdzie Miejskim w Odolanowie. Przes³uchanie kandydatów mia³o miejsce 16 grudnia. Anna G³owacz zrobi³a na cz³onkach komisji dobre wra enie, jednak lepsz¹ znajomoœæ funkcjonowania starostwa oraz wizjê prowadzenia pracy urzêdu przedstawi³ Krzysztof Kaczmarek powiedzia³ Rzeczy Stanis³aw Szczotka, Starosta Krotoszyñski. W komisji rekrutacyjnej poza nim znaleÿli siê: jego zastêpca Pawe³ Radojewski, oraz zastêpca naczelnika wydzia³u organizacyjnego, Ewa Karolczak. Stanis³awa Szczotkê zapytaliœmy, czy wybór Kaczmarka nie by³ inspirowany partyjnym poparciem. Zarówno starosta, jak i by³y wicestarosta s¹ wieloletnimi dzia³aczami icz³onkami PSL. Starosta odpowiedzia³: Krzysztof Kaczmarek przed przyst¹pieniem do konkursu odda³ legitymacjê cz³onkowsk¹ PSL. Nie mo na ponadto mówiæ o partyjnych nominacjach, bo w trzyosobowym sk³adzie komisji konkursowej tylko ja reprezentowa³em PSL. Wszyscy cz³onkowie komisji, po wys³uchaniu obu osób ubiegaj¹cych siê ostanowisko sekretarza, zgodnie uznali, e lepszym kandydatem bêdzie Krzysztof Kaczmarek. Dotychczasowy sekretarz, Eugeniusz Kozupa, który zapowiada³ swoje odejœcie na emeryturê i do po³owy stycznia mia³ przebywaæ na zaleg³ym W CZYM RZECZ? Wicestarosta zosta³ sekretarzem powiatu urlopie, jeszcze w grudniu z³o y³ rezygnacjê z urzêdu z koñcem roku. m.in. do naszej redakcji wystosowa³ pismo, w którym dziêkowa³ za wieloletni¹ wspó³pracê. Starostwo og³osi³o tak e konkurs na nowego dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy w zwi¹zku z odejœciem na emeryturê Stefana Witczaka. I do tej rekrutacji zg³osi³o siê dwoje chêtnych. Kandydatura mieszkañca Nowych Skalmierzyc zosta³a odrzucona, poniewa nie posiada³ on wymaganego doœwiadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym. Drug¹ kandydatk¹ by³a Ma³gorzata Grzempowska zkrotoszyna, od 2011 r. zastêpca dyrektora PUP. Zosta³a ona zakwalifikowana do rozmowy, która odby³a siê 9 stycznia. W jej wyniku Grzempowskiej od 15 stycznia powierzono funkcjê dyrektor PUP. (spm) JRG PSP KROTOSZYN JRG PSP KROTOSZYN Ogieñ pojawi³ siê w komorze silnika Zapali³ siê samochód 10 stycznia na placu Jana Paw³a II w Krotoszynie, przy skrzy owaniu z ul. Piastowsk¹, zapali³ siê silnik opla vectry. Podró uj¹ce autem osoby szybko je opuœci³y. Nikomu nic siê nie sta- ³o. Na miejsce wezwano stra po arn¹, która ugasi³a ogieñ pian¹. Poniewa samochód mia³ instalacjê LPG, stra acy Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub Po ar ugaszono sprê on¹ pian¹ REKLAMA zakrêcili zawór butli gazowej. Przy pomocy kamery termowizyjnej zbadali komorê silnika oraz wnêtrze pojazdu. W adnym miejscu nie wykryli podwy szonej temperatury. Samochód usuniêto z drogi, a nawierzchniê ulicy przemyto wod¹. Akcja trwa³a pó³ godziny. (mal) Wsmutnej wieœci, jaka w zesz³ym tygodniu obieg³a Krotoszyn. M³ody mê - czyzna odebra³ sobie ycie. Œmieræ Micha³a zaskoczy³a wszystkich, którzy go znali. Co ty pier... zareagowa³ jeden z jego s¹siadów, gdy kolega przekaza³ mu smutn¹ wiadomoœæ. Nie móg³ uwierzyæ, e ju nie spotka siê z Misiem, jak go nazywano. Pomimo tego, e Micha³ by³ lubiany i akceptowany, z codziennymi problemami musia³ sobie radziæ sam. Przybi³a go œmieræ matki latem ubieg³ego roku. Po niej nadu ywa³ alkoholu i leczy³ siê psychiatrycznie. Z kolei wujek i s¹siedzi wspominaj¹, e narzeka³ na brak wsparcia od instytucji pañstwowych. Ich zdaniem nie chcia³y mu pomóc. Micha³ nie mia³ rodzeñstwa ani adnej poza chorym wujem rodziny. W ostatnich miesi¹cach pozostawa³ bez pracy. Czy to wszystko razem wziête pchnê- ³o do podjêcia desperackiej decyzji o samobójstwie? Byæ mo e, ale tak na pewno nie wie tego nikt. Micha³ nikomu nic nie mówi³, jego zachowanie nie wskazywa³o na stany depresyjne. Niemniej jednak wed³ug okreœlenia prokurator by³ cz³owiekiem zagubionym. Jak wiadomo, œwiadome odebranie sobie ycia jest czêsto konsekwencj¹ powa nych zaburzeñ psychicznych, m.in. depresji. O wiele czêœciej od kobiet, bo a trzykrotnie, ycie odbieraj¹ sobie mê czyÿni. Czêœciej czyni¹ to te mieszkañcy miast ni ludnoœæ wiejska. Do najczêstszych przyczyn samobójstw zaliczane s¹: choroba, trwa³e kalectwo, nieporozumienia rodzinne, k³opoty finansowe, zawód mi³osny. Faktyczne przyczyny samobójstwa s¹ bardzo skomplikowane idot¹d niedostatecznie zbadane. Nieudane próby samobójcze zdarzaj¹ siê wielokrotnie czêœciej i s¹ zwykle wynikiem chwilowego kryzysu emocjonalnego. Osoba podejmuj¹ca tak¹ próbê jest w wiêkszoœci wypadków w stanie psychicznym wymagaj¹cym pomocy psychiatry lub psychologa. Dwa lata temu na ³amach Rzeczy cytowaliœmy prokurator Mariê Ko³odziejczyk, która stwierdzi³a, e mo na by by³o unikn¹æ wielu takich zdarzeñ, gdyby najbli si zauwa yli oznaki smutku czy przygnêbienia u danej osoby. Wówczas mog³oby pomóc skierowanie zagro onej osoby do specjalisty. Poprzednie odnotowane przez nasz¹ gazetê samobójstwo mia³o miejsce 28 listopada 2014 r., kiedy to w alejce pomiêdzy ul. Rawick¹ a Zamkowym Folwarkiem powiesi³ siê 42-letni mê czyzna... Sebastian Poœpiech Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 9 stycznia na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Krotoszyn, Raszkowska 4,34 z³ 4,44 z³ 4,34 z³ Krotoszyn, Benicka 4,34 z³ 4,34 z³ 4,34 z³ 2,29 z³ Milicz, Poprzeczna 4,56 z³ 4,84 z³ 4,55 z³ 2,34 z³ Krotoszyn, Zamkowy Folwark 4,34 z³ 4,34 z³ 2,39 z³ Benice, Okrê na 4,34 z³ 4,34 z³

3 Sprawy 3 Ponad 600 tys. dla stowarzyszeñ Burmistrz Krotoszyna og³osi³ wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarz¹dowych. Dla wszystkich nie starczy³o pieniêdzy. W sumie z³o ono 55 ofert na ³¹czn¹ kwotê 951 tys. 824 z³, z czego cztery wnioski zosta³y odrzucone ze wzglêdów formalnych, a jeden wycofano. Na realizacjê zadañ publicznych w 2015 r. zabezpieczono kwotê 671 tys. z³, z czego wydatkowano 664 tys. 700 z³. Tylko 4 oferty nie uzyska³y dofinansowania. Œrodki podzielono na piêæ dziedzin: sport, kulturê, przeciwdzia³anie uzale nieniom, ochronê zdrowia i ekologiê. Najwiêcej 316 tys. z³ zosta³o przeznaczone na dzia³alnoœæ klubów sportowych. Przypominamy, e do 30 stycznia br. mo na sk³adaæ wnioski na realizacjê zadañ publicznych w trybie inicjatywy lokalnej. Wniosek znajduje siê na stronie www. krotoszyn.pl (zak³adka Inicjatywy lokalne). REKLAMA Poza tym w 2015 r. planowana kwota na realizacjê zadañ publicznych w trybie ma³ych zleceñ (z pominiêciem otwartego konkursu ofert) wynosi 111 tys. z³. Obszary dzia³ania oraz zadania, na jakie mo na sk³adaæ REKLAMA oferty znajduj¹ siê równie na miejskiej stronie www. Wnioski mo na sk³adaæ w trybie ci¹g³ym od 2 stycznia do 31 paÿdziernika 2015 r. (popi)

4 4 Bezpieczeñstwo 10 stycznia o godz na ul. S³owiañskiej w Krotoszynie kierowca skody octavii na skutek zbyt szybkiej jazdy spowodowa³ zderzenie z renaultem megane. Obaj kierowcy zostali przewiezieni do szpitala, a poszkodowany z renaulta nadal w nim przebywa. Kierowca skody octavii, 30-letni mieszkaniec Krotoszyna, doprowadzi³ do czo³owego zderzenia z renaultem megane. Jecha³ z nadmiern¹ prêdkoœci¹, przez co straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w nadje d aj¹cego znaprzeciwka renaulta informuje Teresa Walkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Kierowca skody opuœci³ pojazd o w³asnych si³ach, natomiast drugi prowadz¹cy znajdowa³ siê wewn¹trz rozbitego auta. Z uwagi na uszkodzenia samochodu nie by³o do niego dostêpu JRG PSP KROTOSZYN Stra po arna dla wszystkich mówi bryg. Tomasz Niciejewski, zastêpca komendanta powiatowego PSP w Krotoszynie. Stra acy u yli sprzêtu hydraulicznego, aby rozci¹æ i usun¹æ drzwi. Uczestnikom wypadku pierwszej pomocy, polegaj¹cej na ustabilizowaniu odcinka szyjnego krêgos³upa i za³o eniu opatrunków os³aniaj¹cych, udzielili stra acy. Poszkodowanych przekazano zespo³owi ratownictwa medycznego. Lekarz zdecydowa³ o przewiezieniu ich do szpitala w Krotoszynie. Do Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego na ul. Mickiewicza trafi- ³o dwóch kierowców. 35-letni mê czyzna z obra eniami g³owy najpierw przebywa³ w SOR, a potem zosta³ przeniesiony na oddzia³ chirurigiczny, gdzie przebywa do dziœ informuje Pawe³ Jakubek, dyrektor szpitala. Drugi z kierowców, 30-latek, by³ pod obserwacj¹ w SOR przez ponad 20 godzin, po czym wypisano go do domu. (popi) W niedzielê, (4 stycznia) odby³y siê pierwsze w tym roku drzwi otwarte Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Krotoszynie. PSP KROTOSZYN Czo³ówka na S³owiañskiej Sprawc¹ wypadku by³ 30-letni kierowca skody octavia Od godz wszyscy mieszkañcy, którzy odwiedzali jednostkê, mogli zapoznawaæ siê z prac¹ stra aków. W rozmowach i pogadankach poruszano problematykê bezpieczeñstwa przeciwpo arowego. Jak informuje Tomasz Niciejewski, rzecznik prasowy stra aków, mówiono m.in. o postêpowaniu w przypadku po aru i prawid³owych sposobach zg³aszania go stra y po arnej. Pokazywano tak- e, jak u ywaæ gaœnicy, omawiano zasady ewakuacji z budynków. Równie wa n¹, szczególnie w okresie zimowym, omawian¹ kwesti¹ by³o zagro enie zatruciem tlenkiem wêgla. Stra acy mówili, jak siê przed nim ustrzec. Rozmawiano tak e o okresowych badaniach i czyszczeniu przewodów kominowych. Kolejny dzieñ, w którym bêzie mo na odwiedziæ krotoszyñsk¹ jednostkê, zaplanowano tak e na niedzielê 1 lutego. (alex) Mo liwoœæ zwiedzenia remizy by³a nie lada atrakcj¹ dla dzieci B. GÓRKA Droga Baszków-Zduny by³a zablokowana przez 4 godziny Poœlizg przyczyn¹ zderzenia dwóch ciê arówek Na skutek pierwszych w 2015 roku opadów œniegu (przy jednoczesnym przymrozku) zderzy³y siê dwie ciê arówki. Przez ponad 4 godziny droga powiatowa Baszków-Zduny by³a zablokowana. W poniedzia³ek 5 stycznia tu po godz na drodze powiatowej pomiêdzy Baszkowem a Zdunami dosz³o do zderzenia dwóch samochodów ciê arowych. Jak podaje policja, kierowca mana z naczep¹, mieszkaniec Kobylina, nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków panuj¹cych na drodze i na jej ³uku wpad³ w poœlizg i zjecha³ na s¹siedni pas ruchu. Jad¹cy przeciwleg³ym pasem samochód ciê arowy volvo uderzy³ w drug¹ ciê- arówkê powiedzia³a Teresa Walkowiak z biura prasowego Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. W zdarzeniu nikt nie zosta³ ranny. W kolizji udzia³ bra³y dwie osoby, które nie uskar a³y siê na adne dolegliwoœci. Obaj mê czyÿni stwierdzili, e nie potrzebuj¹ pomocy medycznej informuje bryg. Tomasz Niciejewski, zastêpca komendanta powiatowego stra y po arnej w Krotoszynie. Obaj kierowcy pojazdów byli trzeÿwi. Sprawca, tj. prowadz¹cy mana, zosta³ ukarany 400 z³ mandatem. Kolizja spowodowa³a jednak B. GÓRKA Winê za kolizjê ponosi kierowca mana Prowadz¹cy ciê arowe volvo nie zd¹ y³ wyhamowaæ i uderzy³ w bok drugiego pojazdu Slalomem miêdzy szlabanami wielkie utrudnienia w ruchu. Jedna z ciê arówek stanê³a w poprzek drogi, a jej przyczepa znajdowa³a siê w rowie. Volvo po najechaniu na mana sta³o przechylone w rowie i na jezdni. Droga by³a ca³kowicie zablokowana. Na miejsce zdarzenia dyspozytor stra y po arnej wys³a³: samochód ratownictwa technicznego z JRG w Krotoszynie, auto gaœnicze i samochód ratownictwa technicznego z OSP w Baszkowie, samochód ratownictwa technicznego z OSP Zduny, a tak e pojazd Mega CITI z JRG w Ostrowie Wlkp. Stra acy zabezpieczyli teren dzia- ³añ. Policja i stra wspólnie zorganizowali objazdy. Po czynnoœciach dochodzeniowych dokonanych przez policjê wyci¹gniêto z rowu samochody z przyczepami i ustawiono na poboczu w miejscu nie stwarzaj¹cym zagro enia mówi bryg. Niciejewski. Nastêpnie z jezdni usuniêto le ¹ce czêœci karoserii samochodów i szk³o. Akcja trwa³a ponad 4 godziny. Sebastian Poœpiech 3 stycznia tu po godz , w trakcie opuszczania szlabanów na jednym z przejazdów kolejowych w Krotoszynie, jad¹cy z nadmiern¹ prêdkoœci¹ nissan przejecha³ slalomem pod zaporami, które by³y w po³owie opuszczone. W zesz³¹ sobotê funkcjonariusz krotoszyñskiej drogówki zatrzyma³ brawurowo jad¹cego kierowcê. Policjant zauwa y³, jak do przejazdu kolejowego zbli a siê zbyt szybko samochód osobowy nissan. Kierowca nie zwolni³ ani nie zareagowa³ na fakt, e sygnalizatory œwieci³y na czerwono. Ponadto powoli zaczê³y opadaæ rogatki. Zamiast zatrzymaæ samochód, przejecha³ pod szlabanami slalomem opisuje zdarzenie Piotr Szczepaniak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Dró ni obs³uguj¹cy rogatki wyjaœni³, e zmuszony by³ wstrzymaæ ich opuszczanie. Gdyby tego nie zrobi³, pojazd zosta³by uwiêziony pomiêdzy zaporami, co doprowadzi³oby do tragedii. Dlatego kieruj¹cy zd¹ y³ przejechaæ przez tory, zanim zbli y³ siê poci¹g. Natychmiastowa reakcja funkcjonariusza policji pozwoli³a na zatrzymanie pojazdu i zidentyfikowanie kierowcy. Okaza³ siê nim 25-latek z Krotoszyna. Piratowi drogowemu zatrzymano prawo jazdy. O tym, na jak d³ugo pozbêdzie siê uprawnieñ, zdecyduje s¹d. (popi)

5 Sprawy Samobójstwo w b. jednostce wojskowej 5 Micha³ powiesi³ siê na pasku od spodni Sebastian Poœpiech 25-letni Micha³ S. z Krotoszyna wybra³ œmieræ samobójcz¹. Jego cia³o znaleziono na placu przy hali sportowej na terenie by³ej jednostce wojskowej w Krotoszynie. Powiesi³ siê na pasku od spodni, na dr¹ ku do æwiczeñ. Nikt nie zna przyczyny targniêcia siê na ycie, ale z opowieœci znajomych i œledczych wy³ania siê obraz zagubionego ch³opaka. 5 stycznia, w mroÿny i œnie ny poranek, ok. godz. 5.00, na ogrodzonym murem terenie, gdzie niedawno postawiono dr¹ ki do æwiczeñ, urz¹dzono miniboisko do koszykówki oraz zamontowano ³awki z drewnianym zadaszeniem, samobójstwo przez powieszenie pope³ni³ 25-letni Micha³. Zw³oki na placu przy kot³owni ujawni³ mieszkaniec Krotoszyna. Mê czyzna powiesi³ siê na pasku od spodni. Wykluczyliœmy udzia³ osób trzecich informuje Maria Ko- ³odziejczyk, prokurator rejonowa. Bez motywu, bez listu Od jednego z kolegów dowiedzieliœmy siê, e zw³oki Micha³a po zdjêciu z dr¹ ka le a³y przez parê godzin Maria Ko³odziejczyk (prokurator rejonowa) Po œmierci mamy mia³ k³opoty osobiste. Leczy³ siê równie psychiatrycznie. na ziemi. O œmierci Micha³a powiedzia³ mi kumpel. Jak zadzwoni³, to od razu poszliœmy na miejsce tragedii. Nawet niczym Micha³a nie okryli, a œnieg ca³y czas pada³. Gdy zwróciliœmy uwagê policjantom, to kazali nam siê nie wtr¹caæ mówi znajomy Micha³a. Samobójca nie zostawi³ po egnalnego listu. Policja i prokurator odbyli w dniu znalezienia cia³a rozmowê z wujem denata. Szukaj¹c cz³onków rodziny, dotarli jeszcze tylko do cioci, z któr¹ rozmawiali telefonicznie. Ona jednak nie mia³a niemal adnej wiedzy o tym m³odym mê czyÿnie wyjaœnia prokurator Ko³odziejczyk. Cios po œmierci mamy Latem 2014 r. Micha³ straci³ matkê. Tylko ona go wychowywa³a. Podobno zacz¹³ du o piæ, aby uœmierzyæ ból i pustkê po stracie jedynej bliskiej osoby. Na miesi¹c wyjecha³ na leczenie do szpitala w Miliczu. Potwierdzaj¹ to œledczy. Po œmierci mamy mia³ k³opoty osobiste. Leczy³ siê psychiatrycznie mówi prokurator Ko- ³odziejczyk. Po powrocie z leczenia na oddziale zamkniêtym, co mia³o miejsce jesieni¹ ub. roku, przesta³ nadu ywaæ alkoholu. Jak mówi¹ znajomi, zachowywa³ siê normalnie. Same problemy Niestety, ci¹gnê³y siê za nim k³opoty S.POŒPIECH finansowe. Opowiada³, e musi sp³acaæ kredyt po mamie, a bank nie chce mu iœæ mu na rêkê twierdzi jeden z kolegów. Micha³ nie móg³ znaleÿæ pracy. Mieszka³ tylko z wujkiem, chorym rencist¹. Podjêliœmy próbê rozmowy z wujkiem œp. Micha³a. Panie, nikt mu nie chcia³ pomóc, ani opieka, ani policja. Nikt. No i powiesi³ siê mówi, gdy stoimy na korytarzu pokoszarowego budynku przy ul. M³yñskiej. Pytamy, czy zachowanie Micha³a w ostatnich R E K L A M A Tutaj na jednym z dr¹ ków znaleziono wisz¹cego 25-latka dniach jego ycia wskazywa³o na to, e przechodzi kryzys. W odpowiedzi nie s³yszymy niczego racjonalnego. Mê czyzna wzrusza ramionami i odwraca siê na piêcie, zamykaj¹c nam drzwi przed nosem. By³ podejrzany Koledzy mówi¹, e Misiu (bo tak go nazywali) by³ w porz¹dku. Inteligentny, mo na by³o z nim normalnie porozmawiaæ. Jak mówi s¹siad, ukoñczy³ studia in ynierskie w Poznaniu. Pytamy, czy ch³opak mia³ jakieœ k³opoty z prawem. Nic o tym nie wiem odpowiada jeden z kolegów. Nie wiem, czy to zbieg okolicznoœci, ale w okresie œwi¹teczno- -noworocznym by³ przes³uchiwany jako podejrzany w sprawie o usi³owanie kradzie y z w³amaniem przekazuje z kolei szefowa krotoszyñskiej prokuratury. Micha³ zosta³ pochowany 10 stycznia na cmentarzu w Sulmierzycach, gdzie le y jego matka.

6 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Liliana Trawiñska ( W skrócie Mieszkañcy miasta i gminy KoŸmin Wlkp. zebrali podczas 23. fina³u WOŒP 14 tys. 886 z³. Wiêcej na temat imprez podczas orkiestry piszemy na stronie 17. Wespr¹ zdolnych uczniów? Na grudniowej sesji Rady Miejskiej KoŸmina radny Marek Krzy anowski zaproponowa³ utworzenie lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów. Nowy rajca zasugerowa³, aby gmina finansowo motywowa³a uczniów do nauki. Mo na by³oby ufundowaæ stypendium burmistrza lub nagrodê powiedzia³. Burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu spodoba³ siê pomys³ reaktywacji programu nagród finansowych dla zdolnych uczniów, jednak nie ukrywa³, e w latach, kiedy taka forma motywacji funkcjonowa³a, nie obywa³o siê bez problemów: Kilka lat temu funkcjonowa³ taki program w naszej gminie, jednak pojawi³y siê problemy z typowaniem najzdolniejszych uczniów. Niektórzy mieli pretensje, e nagrody trafiaj¹ nie do tych osób, do których powinny. Musielibyœmy dobrze siê zastanowiæ, rozwa yæ system mierzenia wielkoœci osi¹gniêæ uczniów, które ktoœ zupe³nie bezstronny bêdzie ocenia³. Pomys³ M. Krzy anowskiego popar³ radny Jacek Zawodny: Moglibyœmy uruchomiæ ten program od 2016 roku, a w tym roku komisja spo³eczna mog³aby zastanowiæ siê nad stworzeniem regulaminu. (lt) L. TRAWIÑSKA Basen ma 45 lat i pora go zmodernizowaæ Cyryl Banaszak, przewodnicz¹cy ko³a Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w KoŸminie, doskonale pamiêta jak powstawa³ koÿmiñski basen i kto by³ inicjatorem jego budowy. W tym roku obchodzimy rocznicê oddania obiektu do u ytku. Cyryl Banaszak zaproponowa³ uhonorowanie inicjatora budowy basenu KoŸmiñski basen to wa na karta w historii naszego miasta. W 2015 r. mija 45 lat od oddania do u ytku k¹pieliska i przez te lata spo³eczeñstwo, a szczególnie dzieci, masowo korzysta³o z piêknego oœrodka. Jest on chlub¹ naszego miasta mówi³ podczas grudniowej sesji rady miejskiej Cyryl Banaszak. Przewodnicz¹cy PZERiI przypomnia³ zebranym, jak powsta³a inicjatywa i jak przebiega³ proces budowy ca³ego obiektu. Chcê przywo³aæ osobê Stanis³awa Szczepaniaka, który 15 sierpnia 1967 r., podczas narady, wyst¹pi³ z wnioskiem, aby rozwa yæ mo - liwoœæ budowy basenu w KoŸminie. Propozycja zosta³a przyjêta. Szczepaniaka mianowano przewodnicz¹cym spo³ecznego komitetu budowy basenu. Inwestycja zosta³a uwieñczona sukcesem. Ja, jako senior i jako cz³onek zwi¹zku seniorów, mam propozycjê, aby uhonorowaæ pana Szczepaniaka, wrêczyæ mu bezp³atn¹ kartê wstêpu na basen, z pewnoœci¹ bêdzie to dla niego satysfakcja, e mo- e bezp³atnie korzystaæ z oœrodka, którego by³ inicjatorem zaproponowa³ Cyryl Banaszak. Z pewnoœci¹ rozwa ymy jak¹œ formê uhonorowania pana Stanis³awa w zwi¹zku ze zbli aj¹c¹ siê rocznic¹ oddania obiektu do u ytku zapewni³ burmistrz KoŸmina, Maciej Bratborski. Podczas wspomnieñ dotycz¹cych budowy p³ywalni, pojawi³a siê te propozycja jego modernizacji. Oddany do u ytku 22 lipca 1970 r. obiekt, którego budowa trwa³a 3 lata, potrzebuje unowoczeœnieñ. Nowi radni mog¹ nie pamiêtaæ, ale w poprzedniej kadencji zg³asza- ³em te pomys³, aby zmodernizowaæ oœrodek k¹pielowy. Chcia³em, eby by³ bardziej konkurencyjny wobec innych. Czy ta rocznica nie by³aby jakimœ dodatkowym powodem motywuj¹cym radê i w³odarzy, aby przeznaczyæ œrodki na modernizacjê oœrodka? pyta³ przewodnicz¹cy Rady Osiedla nr 1 w KoŸminie, Marek Witek. Burmistrz Bratborski zauwa y³, e modernizacja basenu jest ujêta w wieloletnim planie inwestycyjnym, natomiast w 2015 r. mimo rocznicy nie bêdzie to mo liwe wykonanie prac modernizacyjnych. Aby obiekt by³ bardziej atrakcyjny, trzeba siê liczyæ z wydatkiem oko³o dwóch milionów z³otych. Musimy tê inwestycjê zaplanowaæ na kolejne lata bud etowe zakoñczy³. Liliana Trawiñska Notatnik Szkice KoŸmiñskie nr 54 s¹ do nabycia w bibliotece publicznej. Ukazuj¹cy siê dwa razy do roku periodyk przynosi wiele ciekawych publikacji historycznych. Wœród nich s¹ m.in. teksty Magdaleny D¹browskiej Siedemnastowieczni mieszkañcy Wielkiego KoŸmina wkonflikcie z prawem i obyczajem, Kazimierza Lubeckiego Pocz¹tki KoŸmina, Micha³a Pietrowskiego Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej poœwiêconej Janinie K³opockiej, a tak e wiele innych. Bezp³atne Street Dance. 14 stycznia w oœrodku kultury odbêd¹ siê pierwsze, bezp³atne zajêcia prowadzone przez tancerza Przemys³awa Walkiewicza. Uczestnicy bêd¹ mogli poznaæ podstawy takich stylów tanecznych, jak hip hop, popping czy locking. O godz zajêcia dla dzieci (od lat 6) i m³odzie y (40 z³ miesiêcznie), a o godz streching (50 z³). Koncert kolêd. 18 stycznia o godz w koœciele œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika odbêdzie siê koncert kolêd w wykonaniu Chóru im. Czes³awa Czypickiego z towarzyszeniem miejscowej orkiestry dêtej. Koncert noworoczno-karnawa³owy. 24 stycznia o godz w sali kina Mieszko rozpocznie siê koncert Capeli Zamku Rydzyñskiego. Rezerwacja i informacje tel Bilet w przedsprzeda y 20 z³, a w dniu koncertu 25 z³. L. TRAWIÑSKA Wprowadz¹ bud et obywatelski? Podczas ostatniej sesji rady miejskiej KoŸmina pad³a propozycja wprowadzenia bud etu obywatelskiego od 2016 roku. Po ustaleniu planu bud etu na 2015 rok, radny Jacek Zawodny zaproponowa³, aby w 2016 r. wprowadziæ bud et obywatelski, dziêki czemu Radny Jacek Zawodny zaproponowa³ wprowadzenie bud etu obywatelskiego Bud et obywatelski nazywany równie partycypacyjnym, to proces, w którym mieszkañcy decyduj¹ o przeznaczeniu czêœci lub ca³oœci bud etu danego miasta lub gminy. Decyzje mog¹ byæ podejmowane bezpoœrednio przez mieszkañców b¹dÿ za poœrednictwem organizacji spo- ³ecznych. Najwa niejszym elementem bud etu obywatelskiego s¹ regularne spotkania mieszkañców z przedstawicielami w³adz, podczas których rozmawia siê o przeznaczeniu wspólnych pieniêdzy. mieszkañcy miasta i gminy mogliby uczestniczyæ w decyzjach dotycz¹cych najistotniejszych wed³ug nich inwestycji. Chcia³bym, aby mieszkañcy mogli zg³aszaæ pomys³y do realizacji w kolejnych latach bud etowych. Proponujê, abyœmy wspólnie zastanowili siê, czy nie by³oby zasadne i mo liwe wprowadzenie bud etu obywatelskiego powiedzia³ radny. Jak siê okaza³o, burmistrz Maciej Bratborski tak e planowa³ wprowadziæ takie rozwi¹zanie w najbli - szych latach. Ju od jakiegoœ czasu zapowiada³em, e chcemy to zrobiæ od 2016 roku. Planowa³em przeznaczyæ na ten cel kwotê odpowiadaj¹c¹ funduszowi so³eckiemu. Populacja zamieszka³a na terenach wiejskich jest mniej wiêcej taka sama, jak w mieœcie, wiêc tak¹ kwotê moglibyœmy przeznaczyæ. Doda³, e najrozs¹dniejsze by³oby zaproponowanie mieszkañcom jakiegoœ pakietu inwestycji. Wg³osowaniu mogliby wybraæ tê inwestycjê, na której najbardziej im zale y zaznaczy³. W swych listach do mieszkañców podczas kampanii przed wyborami samorz¹dowymi wielu ówczesnych kandydatów na radnych zapowiada³o wprowadzenie tego rodzaju bud etu i podkreœla³o jego wagê. Wszystko wskazuje wiêc na to, e dotrzymaj¹ s³owa. (lt) Nagroda dla Angeliki 20 grudnia w Pleszewie, w kinie Hel, odby³o siê podsumowanie wielkopolskiego konkursu na kartkê bo onarodzeniow¹. Niebywa³y sukces osi¹gnê³a 5-letnia Angelika Zawodna z KoŸmina Wlkp., otrzymuj¹c Nagrodê Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego. Konkurs na najpiêkniejsz¹ kartkê bo- onarodzeniow¹ odbywa³ siê ju po raz osiemnasty. Nades³ano 749 prac z 59 placówek szkolnych oraz innych instytucji oœwiatowych i uczestników indywidualnych. Angelika Zawodna otrzyma³a nagrodê w kategorii Przedszkola, gdzie nap³ynê³o a 157 prac. Prace ocenia³o jury w sk³adzie: Maria Czy ak artysta plastyk z Galerii im. J. Tarasina w Kaliszu, Ma³gorzata Giezek-Stempniak historyk sztuk, iprzemys³aw Marciniak kulturoznawca. Praca Angeliki zosta³a wykonana pod opiek¹ instruktora plastyki Marioli Malinowskiej z koÿmiñskiego oœrodka kultury. Wszystkie trzy nasze córki wykazuj¹ zdolnoœci plastyczne, które rozwijaj¹ pod okiem pani Marii. Angelika Zawodna z dyplomem Dziewczynki wygrywa³y ju w innych konkursach plastycznych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Weronika w konkursie na kartkê bo onarodzeniow¹ zosta³a 3-krotnie wyró niona, natomiast Dominika otrzyma³a nagrodê marsza³ka w poprzednim roku, a Angelika w tym roku, co nas bardzo cieszy mówi¹ rodzice Romana i Jacek Zawodni. (lt)

7 S³awomir Pa³asz ( Wieœci gminne 7 KOBYLIN Odœnie anie podzielone Smutny koniec Kobylinianki Wzorem lat ubieg³ych gmina Kobylin powierzy³a zadanie odœnie ania dróg gminnych 4 firmom, miêdzy które podzielono jej terytorium. Takie rozwi¹zanie sprawdza siê. Drogi odœnie ane s¹ szybciej ni w przypadku, gdyby prace te mia³ przeprowadzaæ jeden wykonawca mówi Bernard Jasiñski, burmistrz Kobylina. Obszar gminy podzielony zosta³ na cztery czêœci. Pierwsz¹ z nich stanowi Kobylin. Tutaj odœnie aniem ulic zajmuje siê miejscowa Spó³dzielnia Kó³ek Rolniczych. SKR ma za zadanie równie posypywanie dróg piaskiem na terenie ca- ³ej gminy. Zak³ad Ogólnobudowlany S³awomira K³osowskiego z Kobylina zajmuje siê utrzymaniem dróg w Smolicach oraz okolicznych miejscowoœciach. Sprzêt nale ¹cy do Biura Doradztwa Rolniczego Styburski&Goliñski z Kuklinowa odœnie aæ ma wschodni¹ czêœæ gminy, natomiast Agro Nowak zzalesia Wielkiego odpowiedzialna jest za utrzymanie dróg w czêœci pó³nocnej. Zdaniem burmistrza problemem jest to, e na terenie gminy znajduje siê wiele dróg powiatowych. W przesz³oœci trzeba by³o niekiedy sporo czekaæ, by by³y na czas odœnie one. Jak mówi Jasiñski, byæ mo e nale a³oby wróciæ do rozmów ze starostwem w sprawie uzyskania przez gminê mo liwoœci odœnie ania dróg powiatowych. Wed³ug burmistrza problemów nie ma natomiast z utrzymaniem przejezdnoœci na drodze krajowej nr 36. Sprzêt odœnie aj¹cy krajówkê (administrowan¹ przez Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad) pojawia siê na tym odcinku z regu³y szybko i pracuje bardzo sprawnie. Ile kosztowaæ bêdzie gminê Kobylin zimowe utrzymanie dróg? W bud ecie na 2015 r. przeznaczono na ten cel 40 tys. z³. Rzeczywiste koszty uzale nione bêd¹ jednak od iloœci godzin, które przepracuj¹ poszczególne firmy. W zale noœci od rodzaju u ywanego przez nich sprzêtu, za jedn¹ godzinê pracy gmina zap³aci im 113,40 z³ lub 129,60 z³ brutto. (mal) Kto odpowiada za akcjê odœnie ania? Kobylin SKR Kobylin D³ugo³êka, Raszewy, Smolice, Stary Kobylin, Zdziêtawy Zak³ad Ogólnobudowlany S³awomira K³osowskiego Fija³ów, Kuklinów, Lipowiec, Nepomucenów, Rojew, Starygród, Wyganów Biuro Doradztwa Rolniczego Styburski&Goliñski Górka, agiewniki, Rêbiechów, Starkówiec, Zalesie Ma³e, Zalesie Wielkie Agro Nowak S.PA ASZ Gmina Kobylin og³osi niebawem przetarg na sprzeda budynku po dawnej restauracji i kawiarni Kobylinianka. Budynek znajduje siê na tamtejszym rynku. Jego stan techniczny nie pozwala na remont. Dawna restauracja nadaje siê jedynie do rozbiórki mówi Bernard Jasiñski, burmistrz Kobylina. Kilka lat temu obiekt zosta³ w³asnoœci¹ gminy, przekaza³ go samorz¹dowi Skarb Pañstwa. Przez lata dzia³a³a w nim restauracja i kawiarnia. To by³ kiedyœ bardzo porz¹dny lokal. Ludzie t³umnie tam chodzili powiedzia³ Rzeczy jeden z mieszkañców miasta, którego spotkaliœmy przy budynku. Czasy œwietnoœci nieruchomoœæ ma ju zdecydowanie za sob¹. Przez szybê od strony rynku widaæ zdewastowan¹ pod³ogê i œciany przy g³ównych drzwiach wejœciowych. Dokumentacja zdjêciowa zgromadzona przez gminê potwierdza, e ca³y budynek jest w podobnym stanie. Z zewn¹trz widaæ dziurawy dach. Procedura zbycia budynku mo e potrwaæ kilka miesiêcy Kiedy gmina przejê³a ten obiekt, pierwsz¹ rzecz¹ by³o zabezpieczenie elementów, które mog³yby komuœ zrobiæ krzywdê mówi burmistrz. Ze wzglêdu na z³y stan techniczny obiektu nie podejmowano remontów. Zak³adano, e dawna restauracja wczeœniej czy póÿniej zostanie zbyta. Gdyby teraz ktoœ kupi³ budynek wraz z gruntem, na którym stoi, i doprowadzi³by do rozbiórki, móg³by w tym miejscu wybudowaæ nowy. Jak przyznaje burmistrz, dwie osoby potencjalnie zainteresowane nabyciem informowa³y go, e chcia³yby tutaj postawiæ zajazd czy nawet hotel. Co powstanie, poka e czas. Przetarg na sprzeda og³oszony ma byæ w ci¹gu najbli szych dni. Dawna restauracja ma 605 m kw. powierzchni u ytkowej. Stoi na dzia³ce o wielkoœci 739 m. kw. Obiekt zosta³ wyceniony na 464 tys. z³ i taka bêdzie kwota wyjœciowa sprzeda y. Zanim gmina podjê³a decyzjê o sprzeda y budynku, doprowadzi³a do ustalenia tzw. s³u ebnoœci dla w³aœcicieli przyleg³ych posesji. Znaczy to, e s¹siedzi bêd¹ mogli korzystaæ z istniej¹cych tam mediów, bez wzglêdu na to, kto bêdzie nowym w³aœcicielem parceli. (spm) S³awomir Pa³asz ( ZDUNY 100 tys. z³ na fundusz so³ecki Rowerem do Krotoszyna Baszków otrzyma prawie 30 tys. z³ z funduszu so³eckiego gminy W zdunowskim bud ecie zabezpieczono prawie 110 tys. z³ na potrzeby poszczególnych so³ectw. Fundusz so³ecki utworzono w 2009 r. S¹ to wyodrêbnione z bud etu gminy œrodki na realizacjê przedsiêwziêæ s³u- ¹cych poprawie warunków ycia mieszkañców poszczególnych so³ectw. Obecnie obowi¹zuj¹c¹ podstaw¹ prawn¹ jest ustawa z lutego ubieg³ego roku. O tym, na co przeznaczone zostan¹ œrodki, decyduj¹ mieszkañcy w trakcie zebrañ wiejskich. Aby wniosek zosta³ zrealizowany, musi s³u yæ poprawie yciu mieszkañców, nale eæ do zadañ w³asnych gminy i byæ zgodnym z jej strategi¹ rozwoju. Dodatkowo poprawny wniosek powinien zawieraæ wskazanie konkretnego przedsiêwziêcia do realizacji, oszacowanie jego kosztów, które musz¹ siê zmieœciæ w limicie œrodków przeznaczonych dla da- Baszków 29 tys. 495 z³ Konarzew 26 tys. 870 z³ Perzyce 14 tys. 305 z³ Chachalnia 14 tys. 128 z³ Bestwin 14 tys. 069 z³ Ruda 10 tys. 618 z³ ³¹cznie 109 tys. 487 z³ nego so³ectwa, oraz uzasadnienie w jaki sposób dane przedsiêwziêcie poprawi warunki ycia mieszkañców. Zachêt¹ dla gmin do wyodrêbniania funduszu jest szansa na zwrot czêœci poniesionych w zwi¹zku z nim wydatków. Zgodnie z przepisami ustawy o funduszu so³eckim, zwrot ten mo e wynieœæ proc. Wartoœæ ta zale y od zamo noœci gminy, na najwiêcej mog¹ liczyæ gminy najbiedniejsze. W gminie Zduny na tegoroczny fundusz so³ecki przeznaczono 109 tys. 487 z³. Z pieniêdzy tych skorzystaj¹ wszystkie so³ectwa: Baszków, Bestwin, Chachalnia, Konarzew, Perzyce, Ruda. Najwiêcej otrzyma Baszków. Bêdzie to prawie 30 tys. z³, które zostan¹ przeznaczone na utwardzenie terenu wokó³ kostnicy, utwardzenie wjazdów do gara y oraz na œwietlicê wiejsk¹. Drugi w kolejnoœci jest Konarzew, który nieco ponad 25 tys. z³ wyda na remont œwietlicy. Kolejne trzy so³ectwa Perzyce, Chachalnia i Bestwin, otrzymaj¹ po trochê ponad 14 tys. z³. W Perzycach pieni¹dze zostan¹ wydane na remont drogi gminnej, Chachalnia zbuduje wiatê rekreacyjn¹, a Bestwin wyremontuje œwietlicê. Najmniej pieniêdzy z gminnej kasy dostanie Ruda. Bêdzie to niewiele ponad 10 tys. z³. Wieœ przeznaczy je na remont drogi gminnej, remont œwietlicy i ogrodzenia oraz organizacjê Dnia Dziecka. (alex) Do koñca tego tygodnia bêd¹ jeszcze odbywaæ siê spotkania konsultacyjne burmistrza Zdun z mieszkañcami gminy. Ich tematami s¹ dojazdy uczniów do szkó³ i œcie ki rowerowe. To tutaj burmistrz Zdun i dyr. PZD spotkaj¹ siê z mieszkañcami Konarzewa Jak informuje Tomasz Chudy, spotkania te s¹ bardzo konkretne. Po pierwsze dotycz¹ problemu dojazdów uczniów do szkó³ ponadgimnazjalnych w Krotoszynie oraz innych miejscowoœciach. Problemy te s¹ konsekwencj¹ zmiany w œwiadczeniu us³ugi dowo enia uczniów w naszej gminie w ogóle. Pod koniec ubieg³ego roku przetarg na dowozy wygra³ MZK w Krotoszynie. W ubieg³ym roku uczniów dowozi³ PKS Ostrów, który, jak wiemy, traci generalnie zainteresowanie pow. krotoszyñskim powiedzia³ Rzeczy burmistrz. Jednak najwa niejsze jest przedstawienie mieszkañcom gminy koncepcji przebiegu œcie ek rowerowych. Taki plan na zlecenie starostwa opracowuje Powiatowy Zarz¹d Dróg. Jak mówi nam Krzysztof Jelinowski, dyrektor PZD, w³adze Zdun zg³osi³y swoje propozycje, które zosta³y wstêpnie uwzglêdnione w opracowywanym planie. Jednak jak œcie ki bêd¹ ostatecznie przebiega³y, oka e siê po ca³kowitym zakoñczeniu prezentacji. Jeœli mieszkañcy zg³osz¹ wiele uwag, to jest prawdopodobne, e po rozpatrzeniu czêœæ z nich zostanie wprowadzona. Do tej pory pojawi³o siê m.in. pytanie dotycz¹ce powstania œcie ki rowerowej, która mia³aby po³¹czyæ Krotoszyn ze Zdunami wzd³u drogi krajowej nr 15. Dyr. Jelinowski powiedzia³ Rzeczy, e z informacji, jakie posiada od burmistrza Zdun, wynika, e tamtejszy samorz¹d optuje za wytyczeniem tej trasy w inny sposób ni zak³ada PZD. W tym tygodniu dalsze konsultacje odbêd¹ siê: w Konarzewie (13 stycznia, godz ), Baszkowie (14 stycznia, godz ), Chachalni (16 stycznia, godz ) oraz w Perzycach (16 stycznia, godz ). Wszystkie spotkania zaplanowano w miejscowych œwietlicach wiejskich. (alex)

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 41/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 5 lutego 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR 41/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 5 lutego 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR 41/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 5 lutego 2014 roku Obecność na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przedstawia się według listy obecności załączonej do protokołu. Ponadto

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r.

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 / 14. Wójta Gminy Nowa Ruda. z dnia 10 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 6 / 14. Wójta Gminy Nowa Ruda. z dnia 10 stycznia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 6 / 14 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Na stan 15 radnych na sesji obecnych było 14radnych

Na stan 15 radnych na sesji obecnych było 14radnych 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/2005 z obrad XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wicko odbytej w dniu 28 czerwca 2005 roku w sali narad Gminnego Ośrodka Kultury w Wicku Na stan 15 radnych na sesji obecnych

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234,

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość)

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejta, zastępey wejta, sekretarza gminy, slmrbnika gminy, kierownilm jednostld organizaeyjnej gminy, osoby zarządzająeej i ezłonlm organu zarządzająeego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo