KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI"

Transkrypt

1 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Numer zamknięto r. MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY STAROGARD GDAŃSKI KURENDA wrzesień-październik roku Nr ( ) 1 styczeń-luty 2014 r. ISSN Rok XVI KURENDA MIESIĘCZNIK PRZYGOTOWUJE ZESPÓŁ PRASOWY WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI Propozycje materiałów do kolejnych numerów należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy, pokój nr 12, tel , fax Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz Srebrne pióra przyznane Do kalendarza Gminy Starogard Gdański wpisała się organizacja dorocznych spotkań władz samorządowych gminy z ludźmi biznesu oraz szefami instytucji, z którymi samorządowcy współpracują. W spotkaniach tych uczestniczą też m.in. przedsiębiorcy ze Starogardu i innych gmin. Tym razem miało to miejsce w Grodzisku Owidz. Po powitaniu wszystkich przybyłych Stanisław Połom, wójt gminy, przedstawił osiągnięcia inwestycyjne, sprawy związane z oświatą, stan bojowy jednostek OSP czy zadania realizowane z zakresu kultury i sportu. - W roku 2013 przeprowadzono remont nawierzchni drogi ul. Kasztanowej w Szpęgawsku. Wykonano mikro dywanik położony w dwóch warstwach z mieszanki mineralno-emulsyjnej na odcinku 700mb. Wykonano budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Witosa w Nowej Wsi Rzecznej o łącznej długości 343,5 m. Kanalizacja zabezpiecza odwodnienie terenów magazynowo-produkcyjnych i osiedlowych. Skorzystano również Fot. Maciej Jędrzyński Dziennik Bałtycki z możliwości dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i wyremontowano drogę o długości 850 i szer. 5 m do gospodarstw rolnych w Janowie. Gmina uczestniczyła finansowo w remoncie dróg powiatowych w kwocie ,00 zł. Prace polegały na pokryciu nawierzchni metodą cienkich warstw z mieszanki mineralno-emulsyjnej. Wyremontowano drogi powiatowe: Sucumin-Sumin, Kokoszkowy-Ciecholewy, Okole-Krąg (do firmy Graso) poinformował zebranych S. Połom. W roku 2013 w dalszym ciągu podlegała rozbudowie sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Łącznie wybudowano 1964 mb sieci wodocią- gowej w miejscowościach Kokoszkowy, Koteże, Linowiec, Siwiałka, Żabno, Zduny oraz 5562 mb sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kokoszkowy i Kolincz. W Rywałdzie zakończono budowę sieci kanalizacyjnej o długości łącznej m i 5 przepompowni ścieków. Inwestycja trwała na przełomie lat 2012 i Zadanie uzyskało 75% dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tym sposobem kolejna wieś gminna została uzbrojona w system kanalizacji zbiorczej. - Zbliża się nowy okres programowania na lata Poprzedni gmina Starogard Gd. wykorzystała w sposób maksymalnie możliwy. W minionym czasie wsparcie w szczególności służyło podniesieniu poziomu infrastruktury, a także zwiększeniu świadomości ekologicznej. W nadchodzącym okresie programowania zmieniają się priorytety. Środki do pozyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będą przede wszystkim na ekologię w rozumieniu ochrony bioróżnorodności, inwestycje energetyczne, na działania związane z rozwojem ekonomii społecznej oraz retencjonowanie wód opadowych i roztopowych. Mamy przygotowany cały szereg projektów inwestycyjnych i jesteśmy gotowi organizacyjnie do pozyskiwania kolejnych funduszy z nowej perspektywy budżetowej stwierdził S. Połom. Na zakończenie wójt podziękował władzom powiatu, miasta oraz gmin ościennych, a także przedsiębiorcom za udaną współpracę. Życzył kontynuacji wspólnych przedsięwzięć i wielu sukcesów w bieżącym roku. czytaj na str. 4

2 KURENDA styczeń-luty 2014 roku 2 Pragnę zawiadomić, że Gmina Starogard Gdański oficjalnie zakończyła realizację projektu,,uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części Gminy Starogard Gdański w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Jest to bezpośrednio powiązane z osiągnięciem efektu ekologicznego w postaci przyłączenia planowanej liczby mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kolincz, Owidz, Barchnowy. W związku z tym szczególnie dziękuję Panom Sołtysom Kolincza Romanowi Szreiderowi, Owidza Władysławowi Gradtke, Panu Radnemu Kolincza Zenonowi Grabowskiemu oraz Pani Dyrektor Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu - Marzenie Waśkowskiej za czynne zaangażowanie w zbieranie dokumentacji potwierdzającej osiągnięty efekt. Państwa praca przyczyniła się do terminowego i planowego udokumentowania osiągniętego rezultatu projektu. Wójt Gminy Stanisław Połom Uczniowie wraz z rodzicami i nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych w Jabłowie zapraszają 15 Bezpłatny internet, komputery i szkolenia dla mieszkańców Gminy Starogard Gdański Drugi nabór Zapraszamy do składania wniosków osoby, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w dostępie do internetu i zakupie komputera. Termin zgłoszeń: od r. do r. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej w zakładce,,aktualności oraz w formie papierowej w Biurze Projektu, gminnych szkołach oraz u sołtysów poszczególnych miejscowości. Biuro projektu: Urząd Gminy Starogard Gdański MARCA 2014 r. NA GODZ DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY w Jabłowie W programie spotkania: zwiedzanie naszej szkoły obserwacja zajęć edukacyjnych na wesoło pokaz umiejętności, zdolności i osiągnięć uczniów gry sportowe słodki poczęstunek dzieci 5, 6 i 7 letnie, absolwentów Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 oraz wszystkich ciekawych naszej szkoły Zapewniamy dojazd autobusem: 9.40 z Dąbrówki 9.30 z Owidza 9.35 z Barchnów 9.45 z Lipinek Szlacheckich ul. Sikorskiego 9, pok. 24; Starogard Gdański tel Projekt,,e Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Starogard Gdański współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8,,Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. KURENDA w w w. z s p j a b l o w o. p l Biuletyn Informacyjny Gminy Starogrd Gdański przygotowany przez Zespół Prasowy Wójta Gminy Starogard Gdański. Redaktor Naczelny: Tomasz Rogalski, z-ca red. nacz.: Małgorzata Rogalska, Damian Plewako. Wydawca: Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim. Kontakt Redakcji: Wydział Kultury, Sportu i Promocji UG. pok. nr 12, tel w. 40, fax Proj. winiety: Janina Rudnicka. Druk: Zakłady Graficzne w Tczewie, ul. Kwiatowa 11, tel Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub skracania artykułów niezamówionych.

3 KURENDA styczeń-luty 2014 roku 3 Umowa partnerska starogardzkiego MOF Skuteczniej sięgać po środki unijne Zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Starogardzkim, a Gminą Miejska Starogard Gd., Gminą Wiejską Starogard Gd. oraz Gminą Bobowo, które miało miejsce na początku lutego tego roku, stanowi pierwszy krok do rozpoczęcia przygotowań do pozyskania środków unijnych już w nowej perspektywie budżetowej Powyższe samorządy we wrześniu 2013 roku złożyły wspólnie wniosek na dotację w ramach II konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych pt. : Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju do ówczesnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). Uzyskując dofinansowanie na ten projekt starogardzkie samorządy rozpoczęły przygotowania do skutecznego pozyskania środków na realizację nowych inwestycji z budżetu unijnego na lata Podpisanie umowy partnerskiej było ostatnim wymogiem formalnym przed rozpoczęciem realizacji aplikacji unijnej. Z kalendarza wójta 7 stycznia Spotkanie w związku z zakończeniem 12-letniej działalności Międzygminnego Porozumienia Agroturystyka Kociewia w Zblewie. 8 stycznia Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Starogardzie Gd. 10 stycznia Spotkanie noworoczne Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gd. 15 stycznia Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 222 w Urzędzie Gminy Starogard Gd. 29 stycznia Obchody 94 rocznicy Powrotu Starogardu do Macierzy. 20 stycznia Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Starogardzie Gd. 23 stycznia Posiedzenie Komisji Rady Gminy. 30 stycznia Konferencja Gaz dla gminy Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie gazu z łupków w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd. 4 lutego Walne Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca w Starogardzie Gd. 7 lutego Doroczne spotkanie Władz Gminy z Przedsiębiorcami i Przedstawicielami Instytucji współpracującymi z Gminą Starogard Gd. 17 lutego Narada Sołtysów Gminy Starogard Gd. Podpisanie umowy przez partnerów starogardzkiego MOF Do głównych celów jakie projekt sobie stawia należą: rozwój współpracy i integracji na obszarze Starogardzkiego MOF poprzez upowszechnianie partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów oraz podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym, określenie zasięgu oddziaływania Starogardu Gdańskiego wraz z analizą i oceną powiązań funkcjonalnych i identyfikacją wspólnych celów rozwojowych, rozbudowa powiązań funkcjonalnych miasto otoczenie. W wyniku realizacji projektu powstanie Strategii Rozwoju Starogardzkiego MOF, oraz wykonanie 10 kompletów dokumentacji technicznych dla partnerskich samorządów, które zostaną wykorzystane w starciach o nowe środki unijne na zaplanowane inwestycje w kolejnych latach. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2015 roku. Budżet wynosi: ,00 zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 89,99 %. Resztę środków stanowi wkład własny samorządów lutego Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP (Siwiałka, Dąbrówka, Klonówka, Koteże, Sumin, Krąg, Sucumin) 20 lutego Posiedzenie Komisji Rady Gminy. Narada roczna poświęcona zagadnieniom ochrony przeciwpożarowej powiatu starogardzkiego na zaproszenie Starosty Starogardzkiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gd. 21 lutego Zebranie sprawozdawcze Zarządu OSP w Starogardzie Gd. 26 lutego Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Starogardzie Gd., świetlica OSP w Smętowie Granicznym 27 lutego XL Sesja VI kadencji Rady Gminy

4 4 styczeń-luty 2014 roku KURENDA dokończenie ze str. 1 Srebrne pióra przyznane -Jestem bardzo zbudowany tym, co usłyszałem o osiągnięciach gminy. Niewiele samorządów lokalnych może pochwalić się tak szerokim zakresem inwestycji. Wskaźniki budżetowe, które mówią o zaangażowaniu środków finansowych na rozwój są naprawdę bardzo dobre. Życzę, aby kolejne lata były podobne. Bardzo wysoko cenię sobie też bezpośrednią współpracę z gminą Starogard Gdański. Zawsze umiemy znaleźć porozumienie z korzyścią dla obu stron stwierdził Leszek Burczyk, starosta starogardzki. W podobnym tonie wypowiedzieli się także Edmund Stachowicz, prezydent Starogardu oraz senator Andrzej Grzyb. W trakcie uroczystego spotkania wójt Stanisław Połom wręczył dwie swoje nagrody Srebrne Pióra. Pierwszą otrzymał ppłk Jan Komoszyński, który był od 1998 r. do końca stycznia 2014 r. dyrektorem Aresztu Śledczego w Starogardzie, a obecnie pełni funkcję dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie. Wójt Gminy nagrodził Srebrnym Piórem także Stanisława Świeczkowskiego, właściciela Zakładu Produkcyjno Usługowego Melkon w Rokocinie. Ponadto Stanisław Połom wręczył dyplom Mariuszowi Stankowskiemu, dyrektorowi zarządzającemu w spółce Kooperol Zduny, doceniając jego innowacyjne rozwiązania w przetwórstwie spożywczym. Tomasz Rogalski Zaproszeni goście dopisali Ppłk Jan Komoszyński Od 1998 roku do końca stycznia 2014 Dyrektor Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim. Obecnie pełni funkcję dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie. Podczas 15-letniej pracy w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim dał się poznać jako człowiek otwarty na współpracę i potrzeby środowiska lokalnego. Dzięki porozumieniu z Gminą Starogard Gdański skazani osadzeni w Areszcie Śledczym w Starogardzie kierowani są do prac porządkowych na rzecz samorządu terytorialnego. Grupa skazanych bierze udział w porządkowaniu i pielęgnacji grobów masowych znajdujących się w Lesie Szpęgawskim. Starogardzcy więziennicy nawiązali też współpracę z Grodziskiem Owidz. Tam również skierowani do prac osadzeni z tutejszej jednostki penitencjarnej wykonują prace porządkowe. Dzięki osobistemu zaangażowaniu dyrektora Jana Komoszyńskiego oraz personelu oddziału terapeutycznego aresztu skazani mają możliwość wykonania przedmiotów i upominków, które przekazywane są instytucjom oświatowym i społecznym. Prace artystyczne wykonane przez skazanych trafiają do lokalnych przedszkoli, szkół, parafii i instytucji charytatywnych. Część wystawianych jest na aukcjach i licytacjach. Otwartość dyrektora na lokalne życie społeczne sprawiła, że kompania honorowa Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim co roku uświetnia wrześniowe uroczystości ku czci pomordowanych w Lesie Szpęgawskim, podczas których oddawana jest salwa honorowa przez kompanię reprezentacyjną wystawioną przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie. W związku z nowymi wyzwaniami życzymy ppłk. Janowi Komoszyńskiemu wielu sukcesów na nowej placówce w Kwidzynie. Bolesław Buda-prezes SKB Wystąpienie wójta Stanisława Połoma Starogardzcy samorządowcy Stanisław Świeczkowski Właściciel Zakładu Produkcyjno-Usługowego MELKON z siedzibą w Rokocinie. Jest to firma budowlana, zajmująca się takimi dziedzinami jak, budowa urządzeń melioracji, systemów kanalizacji deszczowej, przepustów, kanałów, tuneli i mostów oraz wykonywaniem konserwacji urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych. Stanisław Świeczkowski jest wieloletnim współpracownikiem gminy Starogard Gd, zaangażowanym w sprawy gminy o tematyce dotyczącej odprowadzenia wód deszczowych i melioracji. Charakteryzuje się niezwykłą wiedzą i mądrością na temat urządzeń melioracyjnych i ogólnie pojętej gospodarki wodnej. Posiada również niezwykłą wiedzę na temat systemów melioracyjnych funkcjonujących na terenie gminy, które często są niezinwentaryzowane, co powoduje sytuacje, że tylko wiedza Pana Stanisława pozwala gminie podjąć skuteczne działania, w przypadkach występowania awarii. Stanisław Świeczkowski jest swoistą interaktywną mapą urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Starogard Gd. Jest człowiekiem bardzo życzliwym, pracowitym i koleżeńskim. Reaguje bezinteresownie na każdą prośbę o pomoc w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z gospodarką wodną. Ma niewątpliwe zasługi na rzecz Gminy Starogard Gd. w dziedzinie melioracji i urządzeń wodnych. Wiemy, że Pan Stanisław pomaga nie tylko gminie, ale wszystkim osobom, które mają problemy z tzw. zalewaniem gruntów lub budynków. Mamy nadzieję na dalszą współpracę i dzielenie się swoją wiedzą.

5 KURENDA Narada Sołtysów Wybory po nowemu styczeń-luty 2014 roku 5 Narada Sołtysów, która odbyła się 17 lutego b.r. rozpoczęła się od prezentacji firmy Restal z Opola, która przedstawiła zaproszonym gościom bliższe informacje na temat maszyn potrzebnych w rolnictwie. Następnie zastępca wójta Marek Kowalski pokrótce poinformował sołtysów o tworzonych harmonogramach zebrań wiejskich, które mają odbyć się na przełomie maja i czerwca. Omówiony został też temat zmian w statutach sołectw i związane z tym kwestie wyborów sołtysów, zaplanowanych na przyszły rok. - Chcemy wprowadzić takie zmiany, aby na przykład wybory na sołtysa odbywały się na podobnych zasadach jak te do Rady Gminy. We wsiach powołane zostaną komisje wyborcze, które oczekiwać będą na mieszkańców chcących oddać swój głos w lokalach zaopatrzonych w urny. Myślę, że jest to dobry krok do jeszcze większej demokratyzacji życia na wsi stwierdził M. Kowalski. Poruszono także kwestię odśnieżania chodników i utrzymania ciągów pieszych w stanie nie utrudniającym poruszania się. - Korzystając z okazji chciałbym podziękować sołtysom za sprawne działanie w tej kwestii. Generalnie należy uznać, że problemy związane z uciążliwościami zimy, zarówno na drogach, jak i chodnikach rozwiązywane były dosyć sprawnie powiedział Wójt Gminy Stanisław Połom. Naczelnik Wydziału Rozwoju Magdalena Forc Cherek wyjaśniła sprawę wymiany azbestu na innego typu pokrycia dachowe dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz naboru do nowej edycji programu Odnowa Wsi, która zacznie się od marca b.r. Zmiany studium uwarunko- Usuń azbest z dofinansowaniem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego. Jego celem jest wyłonienie spośród zgłoszonych zadań tych, których realizacja przyniesie najlepsze efekty ekologiczne, czyli unieszkodliwionych zostanie jak najwięcej ton odpadów azbestowo-cementowych. O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne - właściciele nieruchomości, którzy planują w roku 2014 wykonać demontaż płyt eternitowych z dachu albo elewacji budynku lub na usunięcie azbestu składowanego na terenie nieruchomości. Dofinansowanie nie dotyczy zadań rozpoczętych ani zakończonych. Mieszkańcy gminy zainteresowani udziałem w konkursie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2014), powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy, przy ul. Gen. W. Sikorskiego 9, w sekretariacie Urzędu Gminy, pok. nr 19, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. Formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji - pok. nr 27 oraz na stronie internetowej Urzędu Wnioski, Sołtysi dyskutowali o planach i zadaniach, jakie czekają sołectwa w roku bieżącym wań przestrzennych Gminy przedstawiła Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Lucyna Probe, natomiast Maria Michel Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji omówiła sprawę przeglądu obiektów mostowych, który ma się odbyć w bieżącym roku w miejscowościach: Kolincz, Barchnowy, Klonówka, Żabno, Sumin, Nowa Wieś Rzeczna i Rokocin. Tekst i fot. Katarzyna Grenz które wpłyną do urzędu po dniu r. nie będą rozpatrywane przez urząd w roku 2014, pozostaną do rozpoznania na 2015 r. Należy nadmienić, że Urząd Gminy nie posiada możliwości partycypowania w kosztach poniesionych przez mieszkańca na nowe pokrycie dachu. Inwestycja zakupu i montażu nowego pokrycia dachu jest w 100 % pokrywana ze środków właściciela nieruchomości. Marcin Walkowski Zespoły Wychowania Przedszkolnego Tablice interaktywne W trosce o zapewnienie najlepszych warunków edukacyjnych naszym przedszkolakom uczestniczącym w projekcie Przedszkole na wsi Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) w Gminie Starogard Gdańskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do każdej placówki ZWP zakupiono nowoczesne zestawy multimedialnych tablic interaktywnych. Zyskujące coraz większą popularność w systemie oświaty tablice interaktywne są narzędziem, które pozwala edukować poprzez zabawę obrazem i dźwiękiem, a specjalistyczne programy edukacyjne opracowane z myślą o najmłodszych użytkownikach wspomagają rozwój dzieci poprzez gry i zadania rozwijające spostrzegawczość, zdolność logicznego myślenia i wnioskowania. Interaktywne klocki, labirynty, logiczne łamigłówki oraz zadania zręcznościowe dostarczają mnóstwo doskonałej zabawy, a także kształtują wyobraźnię przestrzenną, ćwiczą pamięć, uczą rozpoznawania kształtów podstawowych figur geometrycznych, liter i cyfr. Nauka z wykorzystaniem zabawnych animacji umożliwia również nabywania umiejętności manualnych: w tym wyrabiają prawidłowy nawyk prowadzenia ręki podczas tworzenia rysunków, które powstają za pomocą specjalnych bezprzewodowych pisaków. Dzięki dofinansowaniu specjalnie wynegocjowanym na ten cel, ZWP w Kolinczu, Rokocinie i Lipinkach Szlacheckich działające w ramach projektu stały się prekursorem na terenie naszej Gminy w wykorzystaniu technologii tablic interaktywnych w nauczaniu na poziomie przedszkolnym. Liczne korzyści dydaktyczno-pedagogiczne płynące z innowacyjnych form nauczania zastosowanych w naszych ZWP szybko zauważyli nie tylko rodzice i kadra pedagogiczna, lecz przede wszystkim przedszkolaki, które jeszcze chętniej i aktywniej uczestniczą w zajęciach dydaktycznych realizując założenia przewidzianej dla nich podstawy programowej świetnie się przy tym bawiąc. Biuro projektu: Anita Schleser Beata Szadokierska Urząd Gminy Starogard Gdański (pokój 21) ul. Sikorskiego 9, Starogard Gdański, tel: ( wew. 52)

6 6 styczeń-luty 2014 roku KURENDA Nasi Jubilaci W piątek, 20 grudnia 2013 r., o godz. 10 w Grodzisku Owidz odbyła się uroczystość wręczania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla 20 par z terenu naszej Gminy Starogard Gdański. W 2013 r. Złote Gody obchodzili Państwo: 1. Irmgarda i Ryszard Cerowscy- zam. Nowa Wieś Rzeczna 2. Zofia i Konrad Czaplinscy zam. Lipinki Szlacheckie 3. Krystyna i Bronisław Deja zam. Janowo 4. Agnieszka i Bronisław Filbrandt zam. Zduny 5. Maria i Zygmunt Giełdon zam. Krąg 6. Danuta i Zbigniew Gerigk zam. Rokocin 7. Maria i Gerard Jelińscy zam. Rokocin 8. Stefania i Feliks Kąkol zam. Krąg 9. Urszula i Edmund Kołoszewscy zam. Koteże 10. Jadwiga i Edward Kowalczyk zam. Sumin 11. Irena i Henryk Kureccy zam. Kolincz 12. Janina i Jan Lubricht zam. Nowa Wieś Rzeczna 13. Jadwiga i Henryk Maciaszek zam. Rywałd 14. Urszula i Leon Paździerscy zam. Kokoszkowy 15. Teresa i Józef Sikorscy- zam. Klonówka 16. Gertruda i Józef Sokół - zam. Zduny 17. Izabela i Gerard Stolscy- zam. Kokoszkowy 18. Wanda i Dionizy Taflińscy - zam. Zduny 19. Władysława i Kazimierz Warmbier - zam. Ciecholewy 20. Janina i Stefan Wituccy- zam. Lipinki Szlacheckie Na uroczystość przybyli przedstawiciele Gminy Starogard Gdański: Przewodniczący Rady Gminy Jan Wierzba, Wójt Gminy Starogard Gdański Stanisław Połom wraz z zastępcą Markiem Kowalskim, Naczelnikiem Wydziału Kultury Sportu i Promocji Tomaszem Rogalskim, a także Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, Elżbietą Alex. Gości powitał Wójt Gminy Starogard Gdański Stanisław Połom, który serdecznie podziękował jubilatom za przybycie na uroczystość oraz wyraził swój szacunek i podziw dla wytrwałości i niezłomności wszystkich par małżeńskich. Pary uhonorowane zostały medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystość dekoracji jubilatów dokonał Wójt Gminy Starogard Gdański. Nie zabrakło gratulacji, pamiątkowych dyplomów, upominków i serdecznych życzeń. Goście dowiedzieli się też wielu ciekawych rzeczy o odbudowanym grodzie, gdzie odbywało się spotkanie. Przedstawił je przewodnik, Marcin Bober. Po części oficjalnej jubilaci zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek i miłą chwilę wspomnień. Uroczystość uświetnił występ przygotowany przez zespół z Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce, organistę Jana Kochanowskiego oraz radnego z Dąbrówki Wacława Wika. Ponadto w minionym roku mieliśmy szereg innych wspaniałych jubileuszy. Jubileusz 65 -lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: 1. Elżbieta i Bernard Fiał z miejscowości Zduny, którzy doczekali się 43 wnuków, prawnuków 46 i 2 praprawnuków. 2. Halina i Czesław Weltrowscy z Ciecholew, którzy wychowali 4 dzieci, doczekali się 9 wnuków, prawnuków 10 i 1 praprawnuka. Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: 1. Zofia i Bernard Bonk z Sumina, którzy wychowali 4 dzieci, doczekali się 12 wnuków i 5 prawnuków. 2. Władysława i Bernard Kruszyńscy z miejscowości Sucumin, którzy wychowali 3 dzieci, doczekali się 7 wnuków i 5 prawnuków. Jubileusz 100-letnich urodzin w 2013 roku z terenu naszej gminy obchodziła Pani Antonina Łuczyc Wyhowska z Siwiałki, która w dniu 25 grudnia 2013 r. ukończyła 100 lat. Pani Antonina wychowała 3 dzieci, doczekała się 4 wnuków i 2 prawnuków. Natomiast zacny jubileusz 90 urodzin w 2013 roku doczekały następujące osoby: 1. Stanisława Kosidowska zam. Sumin ukończyła 25 kwietnia 2013 r. 90 lat. Pani Stanisława Kosidowska wychowała 3 dzieci, doczekała się 15 wnuków i 23 prawnuków. 2. Barbara Burczyk zam. Sucumin ukończyła 18 lipca 2013 r. 90 lat. Pani Barbara Burczyk wychowała 5 dzieci, doczekała się 10 wnuków i 6 prawnuków. 3. Czesława Dziczek zam. Krąg ukończyła 22 lipca 2013 r. 90 lat. Pani Czesława Dziczek wychowała 4 dzieci, doczekała się 6 wnuków i 7 prawnuków. 4. Bernard Słomiński zam. Janowo ukończył 5 sierpnia 2013 r. 90 lat. Pan Bernard Słomiński wychował 4 dzieci, doczekał 11 wnuków i 4 prawnuków. 5. Gertruda Kozon zam. Janowo ukończyła 22 sierpnia 2013 r. 90 lat. Pani Gertruda Kozon wychowała 3 dzieci, doczekała się 5 wnuków i 3 prawnuków. 6. Bernard Fiał zam. Zduny ukończył 4 września 2013 r. 90 lat. Pan Bernard Fiał wychował 10 dzieci, doczekał się 43 wnuków, 46 prawnuków i 2 praprawnuków. 7. Maria Ehlert zam. Brzeźno Wielkie ukończyła 9 września 2013 r. 90 lat. Pani Maria Ehlert wychowała 3 dzieci, doczekała się 2 wnuków i 3 prawnuków. 8. Bronisław Kurowski zam. Kokoszkowy ukończył 20 września 2013 r. 90 lat. Pan Bronisław Kurowski wychował 4 dzieci, doczekał się 14 wnuków i 15 prawnuków. 9. Paweł Wruk zam. Zduny ukończył 20 września 2013 r. 90 lat. Pan Paweł Wruk wychował 3 dzieci, doczekał się 6 wnuków i 10 prawnuków. 10. Edward Kowalczyk zam. Sumin ukończył 21 października 2013 r. 90 lat. Pan Edward Kowalczyk wychował 3 dzieci, doczekał się 11 wnuków i 3 prawnuków. Szacowni jubilaci licznie przybyli do Grodziska Owidz

7 KURENDA styczeń-luty 2014 roku 7 Jabłowo. 22 finał WOŚP A nam w duszy jeszcze gra Minęło już trochę czasu od 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W lokalnej prasie czytałam, że na terenie Powiatu Starogardzkiego też grano i to w kilku, jak nie w kilkunastu miejscowościach, ale Jabłowa nie wymieniono. Uznałam, że czytelnikom, ale i organizatorom jabłowskiego Finału wzmianka w kociewskiej prasie się należy. 12 stycznia 2014 r., godzina 15:00 przed szkołą, bo to tam właśnie wszystko się działo nie było miejsca na parkingu. Liczni goście i mieszkańcy Jabłowa chętnie włączyli się do tego, co tam się działo, a wiele działo się w całej szkole. Na Sali gimnastycznej była tak zwana duża scena. Wystąpiły tam zespoły muzyczne: Darek i przyjaciele, New Band, 2 plus 2, Kameleon i duet Route 66. Ponadto mogliśmy usłyszeć i zobaczyć Orkiestrę Dętą z Bobowa, chór i orkiestrę z Ogniska Pracy Pozaszkolnej, występy Kół Gospodyń Wiejskich z Lipinek Szlacheckich i Jabłowa oraz młodzieży jabłowskiego zespołu szkół. Nagłośnieniem występów zajmował się niezastąpiony pan Leszek z Okola. Na scenie kameralnej hol szkoły wystąpili uczniowie szkoły podstawowej z Dąbrówki przedstawiając pięknie przygotowane Jasełka oraz uczniowie gimnazjum z przedstawieniem słowno muzycznym. Tam też mogli wszyscy chętni zaprezentować własne talenty. W szkolnej pracowni chemicznej wybuchowe i świetlne eksperymenty zaciekawiły niejednego. Przeróżne gry i zabawy matematyczne potwierdziły, że w Sali 111 były zajęcia pod trafnym tytułem Matematyka jaką kochacie. W bibliotece szkolnej w otoczeniu książek, ale i wystawy malarstwa Teresy Lischewsky najpiękniejsze fragmenty literatury jedni czytali, aby inni mogli posłuchać. Nie zabrakło sportowców. Grupa Combat Kalaki ze Skórcza pokazała filipińską sztukę walki. Młodzież rozegrała mecz siatkówki, przeprowadziła pokaz udzielania pierwszej pomocy. To nie wszystko! Najmłodsi czyli przedszkolaki i dzieci klas I III bawiły się na karnawałowym balu przebierańców prowadzonym przez szkołę tańca Esta Fiesta ze Starogardu. Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ grupy teatralnej Kuźnia Bracka! Wyobrażacie to sobie Państwo! Wszystko działo się równolegle w różnych miejscach szkoły! Mijający się goście przekazywali sobie to, co widzieli żałując, że nie zdążyli w inne miejsce. Czas biegł ciekawie, ale i jakoś szybciej niż zwykle a szkoda, bo o żołądki zadbali rodzice uczniów i panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Pan Krzyś kręcił watę cukrową. Po tej słodyczy i mali i duzi oblizywali palce. Jedna z uczennic malowała zainteresowanym portrety i sympatyczne karykatury. Było też miejsce na zrobienie sobie zmywalnego tatuażu. Można było nabyć pamiątkową pieczątkę na kserokopii zdjęcia z wizyty, a właściwie przejazdu przez Jabłowo prezydenta Ignacego Mościckiego. Wiele ludzi dobrej woli przekazało własne cenne przedmioty i wypieki, aby inni mogli je nabyć, przekazując pieniądze wolontariuszom. Byli nimi uczniowie, ale i przewodniczący Rady Rodziców Rafał Rogowski, Przewodnicząca KGW z Jabłowa Elżbieta Kosiedowska, Radny z Jabłowa Bogdan Jastrzemski i Pani Wicedyrektor ZSP w Jabłowie Justyna Zawitowska. Duże zaangażowanie uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły widać było w każdej sekundzie imprezy. Jednak jako jej uczestnik, obserwator i współorganizator mogę powiedzieć, że wszystko to było możliwe dzięki jednej osobie, która potrafiła zgrać tak wielką rzeszę ludzi dla dobra chorych i potrzebujących. Osobie, która była Szefem Sztabu 22 Finału WOŚP w Jabłowie, która ten Finał prowadziła, która powiedziała, że dzięki wielkim sercom darczyńców, gości i mieszkańców małego Jabłowa Sztab mógł zebrać niebagatelną kwotę 5 023,96 zł Małgorzacie Siemieńskiej Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Jabłowie. A wierzcie mi Państwo, wszystkich grających nie wymieniłam. Zachęcam do obejrzenia foto migawek z imprezy na stronie internetowej szkoły: No i cóż, żałujcie, że Was z nami nie było! Dumna Mieszkanka Jabłowa

8 8 styczeń-luty 2014 roku KURENDA KGW KOTEŻE Zagrały z Orkiestrą KGW Koteże juz po raz piąty uczestniczyły w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Starogardzkim Centrum Kultury i pobiło swój rekord zbiórki - 888,12 zł. Najlepiej zarabiały gofry, potem swojskie ciasto, a na końcu chleb ze smalcem. Kolejki do stoiska Koteżanek świadczyły, iż tradycyjna kuchnia ma liczne grono wielbicieli. Dziękujemy wszystkim smakoszom i do zobaczenia za rok. Alina Jeleń Panie z KGW Koteże na stosiku w SCK Krąg W świątecznym klimacie Tradycją stały się już spotkania opłatkowe w naszej świetlicy. W tamten wieczór wszyscy czuliśmy się jak w domu, bo były tradycyjne wigilijne potrawy, szczere życzenia i kolędy. Dzięki zaangażowaniu wielu osób wyjątkowy klimat spotkania pozostanie na długo w naszej pamięci. Dziękuję Księdzu Proboszczowi, Radzie Sołeckiej, Basi Stolc i Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za pomoc. Sylwia Wiśniewska Trzcińsk Karnawałowe tańce najmłodszych W sobotę, 4 stycznia 2014 r. Rada Sołecka Trzcińsk zorganizowała zabawę karnawałową dla dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Trzcińsku. Wraz z rodzicami przybyło wiele najmłodszych pociech. Wszystkie dzieci wesoło i wytrwale bawiły się przez kilka godzin. W trakcie pląsów i tańców animator organizował wiele konkursów i wspólnych zabaw. Nie zabrakło również pokazów i eksperymentów, w których udział mogli brać wszyscy odważni i chętni. W przerwach pomiędzy pląsami i konkursami każdy częstował się słodkościami przygotowanymi przez organizatorów. Kolejną atrakcją dla dzieci było przybycie Świętego Mikołaja z wielkim worem prezentów. Wszystkie dzieci zostały obdarowane drobnymi upominkami. W podziękowaniu za paczuszki od Mikołaja dzieci śpiewały kolędy, recytowały wierszyki. Najbardziej wytrwałe były najmłodsze pociechy, które odważnie prezentowały swoje umiejętności. To był bardzo miły wieczór Wszyscy świetnie się bawili Zadowoleni i z wielkimi wrażeniami dzieci wraz z rodzicami powróciły do swych domów dziękując organizatorom za wesołą zabawę. Mamy nadzieję, że kolejna zabawa również okaże się udana. Sołtys, Rada sołecka, K o ł o W ę d k a r s k i e w s i Tr z c i ń s k Janowo Feriowankowe rozmaitości Na wspólne spędzanie czasu w świetlicy w trakcie ferii zaprosiłyśmy dzieci z Janowa i okolicy. Graliśmy w gry planszowe, organizowałyśmy zabawy ruchowe, wspólnie układaliśmy puzzle. Częstowałyśmy pyszną pizzą, kanapkami na ciepło, na słodko serwowałyśmy pyszne babeczki, czekoladę. Nie zabrakło też napojów. Dzieci wspólnie z nami piekły ciasteczka drożdżowe, którymi pochwaliły się rodzicom. Zabawialiśmy się również masą FIMO, z której dzieci zrobiły piękne ozdoby, przeważnie były to piękne kolczyki i brosze dla mam. Były też piękne figurki. Pierwszy tydzień feriowanek zakończyliśmy wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Cały projekt dzieci zakończyły wyjazdem do kina do Tczewa na film SKUBANI. Aby wyjazd był udany musieliśmy zakończyć go oczywiście w McDonald s. Wszystkim dzieciom dziękuję za uczestnictwo w zajęciach. Cieszę się, że tak licznie przybywałyście do świetlicy. Koleżankom z KGW dziękuję serdecznie za pomoc w zorganizowaniu i prowadzeniu ferii. Do zobaczenia za rok Hanna Koszewska

9 KURENDA Lipinki Szlacheckie Angielski dla Ciebie I oto nadszedł rok 2014, który mieszkańcom Lipinek Szlacheckich przyniósł jeszcze więcej sił i ochoty do nauki języka angielskiego. Zajęcia rozpoczęły się w październiku 2013 roku i wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem tak osób dorosłych, jak i naszej ambitnej młodzieży. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, razy w tygodniu w Świetlicy Wiejskiej w Lipinkach Szlacheckich. Nasza mała sala, powoli przypomina prawdziwą szkolną klasę. Ze ścian zerkają na nas plansze z liczbami, nazwami dni tygodnia i miesięcy oraz wszystkimi 12 czasami, których strukturę i zastosowanie tak zawzięcie ćwiczymy. Uczestnicy zajęć poznają zwroty i wyrażenia w języku angielskim i ku mojej wielkiej radości coraz lepiej mówią, czytają i coraz więcej rozumieją. Od stycznia przybyli nowi uczniowie więc nasi uczestnicy podzieleni są na 3 grupy. Pierwsza grupa to młodzież, która powtarza i utrwala wiedzę zdobytą w szkole. Druga to osoby dorosłe, które kontynuują naukę języka rozpoczętą styczeń-luty 2014 roku w 2013 roku. Natomiast trzecia to również dorośli, którzy dopiero rozpoczęli swoją przygodę z językiem angielskim. Na naszych lekcjach nie brakuje serdeczności i życzliwej koleżeńskiej atmosfery, co powoduje, że wszystkim uczestnikom nauka sprawia przyjemność. Mam nadzieję że tegoroczna zima, nie przeszkodzi Wam w uczestnictwie w kolejnych lekcjach i następne miesiące nauki będą równie owocne. Karolina Szopińska Adeptki języka angielskiego Janowo Kuligi mkną 9 Od rana mieszkańcy Janowa patrzeli w niebo i pytali Czy będzie słońce? W południe zabłysło i rozświetliło biały śnieg. W ten uroczy dzień, 1 lutego 2014 r. o godzinie 13 pomknęły kuligi przez odśnieżone drogi sołectwa. Sanki połączone z sankami, długie, długie sznury. A na sankach dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy. Radość i wesołość towarzyszyła wszystkim. Kuligi prowadzili Mateusz Leda, Zdzisław Piaskowski, Włodzimierz Leda, Rafał Snaza. Po skończonej jeździe ciepła kawa, kiełbaski, pączki, ciastka przy ognisku rozgrzewały organizmy. Przybyło wielu mieszkańców, panie z KGW. Miło, że wszyscy razem, taka łączność buduje i integruje. Kuligi stały się tradycją Janowa. Otwarty na działalność w sołectwie Pan Andrzej Flisik zasponsorował bułki i ciasto. Dziękuję mieszkańcom za pomoc w organizacji kuligów. Organizator kuligów Sołtys Rafał Snaza Lipinki Szlacheckie Jest taki wieczór Spotkania opłatkowe lokalnych społeczności weszły już na dobre w naszą tradycję obchodów świąt Bożego Narodzenia. Dzielenie się opłatkiem to bardzo szczególny zwyczaj, dający nam okazję rozpoczęcia wszystkiego jeszcze raz na nowo, doznania spokoju, ukojenia nerwów. Takie też spotkanie odbyło się w pewien grudniowy wieczór w naszej świetlicy wiejskiej w Lipinkach Szlacheckich. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały piękny wieczór wigilijny. Były śpiewy kolęd przy akompaniamencie gitar, bardzo smaczne, tradycyjne potrawy, pięknie udekorowane stoły. Najważniejszymi postaciami wigilijnego wieczoru byli mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście. Czymże jest stół bardzo bogato i pięknie przystrojony, gdy nie ma przy nim ludzi, z którymi chcesz przebywać, bawić się i rozmawiać. Cieszymy się bardzo, że po raz kolejny nasze spotkanie opłatkowe upływało w bardzo serdecznej i miłej atmosferze. Niech trwający 2014 rok spełni wszelkie marzenia, napełnia nas optymizmem, wiarą, szczęściem, wzajemnym zrozumieniem i powodzeniem. Tego życzą wszystkim członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Lipinkach Szlacheckich To był przemiły, świąteczny wieczór

10 10 styczeń-luty 2014 roku KURENDA Ferie pełne wrażeń PRZEDSZKOLE W LIPINKACH SZLACHECKICH Z panem sołtysem Ryszardem Komorowskim odwiedziłam dzieci w przedszkolu podczas ferii. Szesnaścioro dzieci uczy się, bawi i integruje z sobą. Przedszkole dofinansowane jest ze środków UE. Maleńkie stoły, krzesełka, szafki, i inne pomoce zmieniły wygląd świetlicy. Zajęcia prowadzą Panie Katarzyna Polakowska i Karolina Szopińska. Bardzo dużo prac dziecięcych świadczy o dobrej działalności przedszkola i zachwyca starannością. Obserwowałam zabawę dzieci, ich roześmiane buzie mówiły, że jest im ciepło i wesoło. Cieszymy się z Panem sołtysem, że mamy przedszkole w Lipinkach Szlacheckich, oby jak najdłużej. Jest ono naprawdę potrzebne. ŚWIETLICA W LIPINKACH SZLACHECKICH Zajęcia w przedszkolu kończyły się o godz. 13. Pani świetlicowa szybko porządkowała pomieszczenia, bo w kolejce czekały dzieci starsze. Była gra w tenisa, potem gry i zabawy, kalambury. Nie obyło się bez zabaw na śniegu, roześmianych buzi i czerwonych policzków. Pan Sołtys i Pani Beata Lubińska zorganizowali z rodzicami wyjazd na basen. Ważne jest, że podczas ferii dzieci nie siedziały przed telewizorami, komputerami, a wesoło się bawiły i odpoczywały. ŚWIETLICA W JANOWIE Z Panem sołtysem Rafałem Snazą odwiedziliśmy dzieci podczas ferii w świetlicy wiejskiej. W Janowie zajęcia te noszą nazwę feriowanki. Jak co roku zajęcia organizowane są przez Panie z KGW Janowo. Zaangażowanie kobiet procentuje tym, że dzieci chętnie przychodzą do świetlicy podczas ferii, bawią się wykonują piękne prace, odpoczywają. Tego dnia dzieci z tworzywa podobnego do modeliny robiły ozdoby, potem je się wypalały w piekarniku i powstawały piękne prace. Oko cieszyły piękne ozdoby kobiece: korale, broszki, kolczyki. Były one dokładnie wykonane, można podobne kupić w sklepie, z tym, że biżuteria wykonana przez nasze dzieci pod okiem wspaniałych instruktorek była piękniejsza. GRODZISKO OWIDZ Grodzisko podczas ferii zimowych tętniło życiem. Ponad 50 dzieci z miasta, gminy i powiatu bawiło się odpoczywało i uczyło się lekcji historii. Zajęcia trwały od godz. 9 do godz. 14. Dzieci dowozili rodzice. W drugim tygodniu codziennie byłam w grodzisku, zachwycona prowadzeniem różnorodnych Kokoszkowy ECHO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Rok 2013 ogłoszony był Rokiem Tuwima. Odzwierciedlenie tego wydarzenia w działalności biblioteki zaznaczyło się w przygotowanych wystawach, spotkaniach, lekcjach bibliotecznych a także w konkursie recytatorskim zorganizowanym wspólnie z miejscowym Zespołem Szkół Publicznych. Po eliminacjach w poszczególnych klasach najlepsi uczniowie zaprezentowali swoje recytatorskie umiejętności w eliminacjach zorganizowanych w czytelni biblioteki. Ciekawą dla wszystkich niespodzianką było zajęcie I miejsca przez najmłodszego 6 letniego uczestnika, Michała Jankowskiego, który zaprezentował najdłuższy wiersz pt. Pan Maluśkiewicz i wieloryb zdobywając najdłuższe owacje... W roku 2013 w bibliotece Kokoszkowy zarejestrowano najwyższą w historii biblioteki liczbę czytelników Uczestnicząc w programie Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek placówka nasza pozyskała dodatkowe środki na zakup książek (4.500,- zł). Dzięki temu w roku 2013 zakupiono łącznie książki. Aktualnie biblioteka oferuje czytelnikom wybór spośród książek. Czytelnicy mogą również korzystać z czytników elektronicznych, w których dostępne są szkolne lektury. Czytelnia internetowa z kolei oferuje bezpłatny dostęp do Internetu dzięki pozyskiwanej refundacji kosztów w ramach programu Fundacja Orange dla Bibliotek. Młodzi recytatorzy przed prezentacją wierszy Rok 2014 natomiast został ogłoszony Rokiem Czytelnika - dla uczczenia 650 lat w służbie książki. Sześć i pół wieku temu, 12 maja 1364 roku za sprawą króla Kazimierza III Wielkiego został wydany akt fundacyjny Studium Generale ( późniejszy Uniwersytet Jagielloński), na mocy którego powołano wśród pracowników uczelni zawód stacjonariusza odpowiedzialnego za wytwarzanie, udostępnianie i rozprowadzanie ksiąg ( wówczas jeszcze tylko rękopiśmiennych). zajęć zawsze coś nowego i inna forma zajęć. Wytwarzanie z gliny przedmiotów codziennego użytku, malowanie, rysowanie, wyklejanie, zabawy na śniegu, poszukiwanie skarbów, nauka historii o dawnym życiu w grodzie. Budowano maszyny oblężnicze pod nadzorem pracowników grodziska. Pan Dyr. Przemysław Rej zorganizował przyjazd Gdańskiej Roty Miejskiej. Pięcioosobowa grupa tak wiele wiedzy z naszej historii przekazała dzieciom. Dzieci po przyjeździe z domów do Grodziska od razu zaczynały jeść. Zastanawiałam się dlaczego. Po prostu śpieszyły się na grodzisko do zabawy. Duże zaangażowanie pana dyr. Przemysława Reja, pań Marty Leczkowskiej i Katarzyny Mania, panów Michała Majchrowicza, Kamila Spręcela, Marcina Bobera i Jacka Świętnickiego sprawiło, że ferie były udane. Ferie zakończyły się kuligiem, ogniskiem, oraz wystawą prac dzieci. Duże zaangażowanie w organizację ferii zimowych wielu osób wpłynęło na spokojny i wesoły odpoczynek dzieci. Jeżeli Sołtysi, Panie z KGW, Panie świetlicowe zaangażowani są w swoją pracę to w sołectwach zawsze się coś dzieje. Wchodzi się w programy, tym samym pozyskuje środki, które w gminie na takie cele są. Radna gminy Irena Szczepańska Stacjonariusz pełnił więc funkcję wydawcy, księgarza i bibliotekarza. Tę datę współczesne środowisko ludzi książki uznaje za początek swoich dzisiejszych zawodów (w tym bibliotekarza) - za początek służby książce w Polsce. Dla upamiętnienia tak ważnej rocznicy dla nauki i kultury polskiej - Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach promocję książki i czytelnictwa realizować będzie przede wszystkim wśród dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej, ponieważ nawyk czytania rodzi się bardzo wcześnie. Oferta biblioteczna : lekcje biblioteczne pod nazwą I książki mają swoją historię udział w akcji Czytam sobie - złap bakcyla czytania konkursy literackie Dzieje książki ; Długa historia bibliotek konkurs recytatorski poezji współczesnej i dziecięcej udział w projekcie Druk wspomnień (zachęcamy każdego kto chciałby wydać swoje wspomnienia, prywatne biografie, rodzinne opowieści) Inscenizacja teatralna p.n.: Rok Czytelnika dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru URWIS wystawy najstarszych w bibliotece książek konkurs fotograficzny p.n. Ptaki w obiektywie (3 foto o wymiarach 15 x 20 cm) należy dostarczyć w terminie do 28 lutego 2014 Zainteresowanych działalnością biblioteki zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej - Bożena Gierczak

11 KURENDA styczeń-luty 2014 roku 11 KGW JABŁOWO Podsumowanie minionych miesięcy Działalność KGW Jabłowo toczy się utartym tokiem. Kontynuujemy tradycyjnie spotkania z okazji Dnia Kobiet, miłe biesiady przy grillu zawsze u kogoś innego w ogrodzie, wieczór opłatkowy na terenie naszej szkoły. Jednak najważniejszą formą działalności koła jest praca na rzecz społeczności wiejskiej. Członkinie KGW pomagają przy organizacji parafialnych dożynek, przygotowują stoły ze swojskim jadłem podczas dużych imprez, takich jak: - Rodzinne śpiewanie kolęd, - Festyn Świętojański, - Święto Zboża na terenie Elewatora Jabłowo, - Turnieje KGW, - Spotkanie opłatkowe w szkole dla osób chorych na SM. Nowym elementem w bieżącej działalności KGW Jabłowo był udział w styczniu 2014 r. w koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbywał się w ZSP Jabłowo, gdzie nasze panie dały fajny występ dla publiczności. Pomagały też przy organizacji tej pożytecznej akcji. Podczas wszystkich występów wokalnych zespołowi akompaniuje p. Jan Szefer świetny akordeonista. Koło nasze prezentuje się też na różnego rodzaju przeglądach i jarmarkach świątecznych, takich jak: - Pomorski stół bożonarodzeniowy i wielkanocny, - Powiatowy konkurs wielkanocny w Swarożynie, - Prezentacja wieńca dożynkowego w Lubaniu. Ponadto aktywnie uczestniczymy w okolicznych festynach i wystawiamy produkty kulinarne, a nasz Kabaret wokalno taneczno recytatorski daje występy w Ośrodku Rehabilitacyjnym Dobry Brat i gdzie indziej też, rozweselając zebranych. Do osiągnięć własnych KGW Jabłowo należy zaliczyć skompletowanie strojów regionalnych oraz obuwia. Nie zabrakło naszych pań na sesjach zdjęciowych w plenerze zorganizowanym przez Kobiety Kwiaty Kociewia. Zdjęcia te upiększają książkę Z dziada pradziada kultura ludowa Kociewia. Kontynuujemy również wycieczki krajoznawcze, nie tylko po Polsce. Członkinie KGW zwiedzały również Litwę i Ukrainę. Sporo u nas się dzieje. Przewodnicząca KGW Jabłowo zawsze może liczyć na pomoc ze strony pani Małgorzaty Siemieńskiej dyrektora ZSP Jabłowo, jak również na wsparcie radnego wsi Jabłowo, Bogdana Jastrzemskiego. Wysiłek i poświęcenie pani Elżbiety Kosiedowskiej został doceniony, ponieważ w styczniu 2014 r. ponownie została wybrana na przewodniczącą KGW Jabłowo na następną kadencję. Motto KGW Jabłowo jest następujące: Aktywnie tu nasze panie działają i wieś Jabłowo rozsławiają Helena Jastrzemska Jabłowo Youngstersi w akcji Pod takim hasłem odbył się zlot uczestników programu Youngster z Gminy Starogard Gdańskie (Jabłowo, Sumin, Rywałd, Kokoszkowy). W piątek, 17 stycznia w Jabłowie, bo tam odbyło się spotkanie, karnie stawiło się pięćdziesięciu gimnazjalistów. Pomysł na meeting był następujący: młodzież zostanie podzielona na cztery grupy, a następnie na podgrupy ( wiedzową oraz sportową ). Dlaczego? Ponieważ uczestnicy mieli za zadanie współzawodniczyć w konkurencjach związanych z realioznawstwem krajów anglojęzycznych, czytaniem ze zrozumieniem itd. Wszystko to przeplatane było zawodami sportowymi (wyścigi w workach, przeciąganie liny). Turniej przebiegał w świetnym tempie, pełen był emocji, zaangażowania, a przede wszystkim uczciwego współzawodnictwa. W przerwie oczywiście skromny poczęstunek, o który zadbali organizatorzy. Pojawiła się wtedy okazja do rozmów, wymiany doświadczeń, po prostu, do bycia ze sobą. Po przerwie jeszcze jedno zadanie: wykonanie plakatu pt. English is fun!. Pomysłów było bez liku, na szczęście papier okazał się cierpliwy. Nie widać tego na zdjęciach, ale naprawdę wszyscy byli zaangażowani. Wygrała grupa czerwona, która otrzymała nagrody ufundowane przez Europejski Fundusz Wspierania Wsi Polskiej. To były nagrody extra, bo Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim przygotował upominki dla wszystkich uczestników I zlotu Youngstersi w akcji. Udało się. Dlaczego? Bo młodzież nie musiała ze sobą walczyć, ale współdziałać. Bo nie było presji, ale dobra zabawa. To na pewno nie było ostatnie spotkanie gimnazjalistów. Ponieważ English is fun! Uczestnicy projektu nie kryli zadowolenia

12 12 styczeń-luty 2014 roku KURENDA PSP Rokocin Granie w pomaganie To było wspaniałe popołudnie! Rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy zebrali się 12 stycznia, aby wspólnie wesprzeć akcję zbiórki pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym poruszającym serca przedsięwzięciu nasza szkoła bierze udział nie po raz pierwszy. Grać z orkiestrą Jurka Owsiaka zaczęliśmy w 2006 r. Tak jak w poprzednich latach i w tym roku atrakcji było mnóstwo. Prym wiodły dzieci. Uczniowie klas 4-6 odegrali z werwą i humorem przedstawienie jasełkowe, które przygotowali razem z księdzem Pawłem. Okazuje się, że nawet diabeł może mieć anielską duszę, a nad naszym spokojem i bezpieczeństwem czuwa przy telefonie Anioł Dyżurny. W trakcie trwania imprezy odbywały się licytacje. Najwyższą sumę uzyskano za obraz podarowany przez sponsora. Ponadto w mgnieniu oka rozeszły się losy przygotowane na tę okoliczność. Nasze najmłodsze uczennice porwały zebranych do tańca w rytm wszelkich możliwych odmian tańca disco. Starsze uczennice natomiast zaprezentowały elementy tańca street dance. Było na co popatrzeć! Przez cały okres trwania Wielkiej Orkiestry działała kawiarenka sprzedającą przepyszne ciasta i ciasteczka. W tym roku udało uzbierać się rekordową sumę 2 261,22 zł. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się pobić kolejny rekord i oby Wieka Orkiestra grała do końca i o jeden dzień dłużej! Rada Rodziców PSP w Rokocinie X Ogólnopolski Konkurs Kociewskich Kolęd i Pastorałek Kolandy Lólków Naszych X Ogólnopolski Konkurs Kociewskich Kolęd i Pastorałek Kolandy Lólków Naszych odbył się w dniu 15 stycznia na auli w Ognisku Pracy Pozaszkolnej. W tegorocznej edycji udział wzięło 8 zespołów i 15 solistów. Organizatorem konkursu było Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Strarogardzie Gdańskim, z koordynatorką Mirosławą Möller na czele. Swój talent wokalny i instrumentalny prezentowali przedstawiciele ze Zblewa, Kopytkowa, Warlubia, Starogardu, Lubichowa, Brzeźna Wielkiego, Kamionki, Klonówki, Smętowa i Kopytkowa. Gościem specjalnym był Zespól Gwiazdeczki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ornontowicach, koło Rybnika. Zespół ten przed udziałem w naszym konkursie gościł u Starosty Starogardzkiego Leszka Burczyka, koncertował w ZSR CKP Bolesławowo oraz zwiedzał nasze okolice, poznawał kociewskie zwyczaje. Przypomnijmy, iż celem konkursu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń mało znanych kolędy i pastorałek, dlatego dodatkowym atutem branym pod uwagę przez jury była prezentacja kociewskich lub mało znanych pieśni związanych z okresem Bożego Narodzenia. Jury konkursowe w składzie: Mirosława Möller, Stefan Galiński i Tomasz Wiczyński przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: Kategoria solistów: I miejsce Julia Ciesielska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Starogardzie Gdańskim, II miejsce Aleksandra Kuraszewicz także z PSP nr 3 Starogard, III miejsce Ksenia Iwanowska z tej samej szkoły. Wyróżnienia otrzymały: Weronika Moczyńska z Kopytkowa, Faustyna Jędral z Warlubia, Agnieszka Skarbek z Brzeźna Wielkiego i Oliwia Milkowska także z PSP w Brzeźnie Wielkim. Kategoria Zespoły Przedszkola : Nagrody otrzymali: I miejsce Małe Kociewiaki ze Zblewa, II miejsce Pupy z trójki z PSP nr 3 w Starogardzie i Dzieci z Pracowni Animacji Rodzinnej z OPP Starogard. Natomiast wyróżnienie otrzymały Gwiazdeczki z Kopytkowa. Kategoria Zespoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja: GRAND PRIX konkursu zdobyli go- Uczestnicy kociewskiego kolędowania ście z Rybnika Zespół Gwiazdeczki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ornontowicach. Pozostałe nagrody otrzymali: Schola Katarzynki z Parafii w Klonówce i Zespół Wokalno- -Taneczny Melodia z Warlubia. Wyróżnienie otrzymał Zespół z Gimnazjum z Warlubia. Podziękowanie Wszystkim młodym i bardzo uzdolnionym muzycznie wykonawcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok. Galerię zdjęć z tego przemiłego, pełnego ciepła konkursu można zobaczyć na stronie Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor, wychowawczyniom i pracownikom Przedszkola w Kokoszkowach za zaproszenie nas w dniu 15 stycznia 2014 roku na uroczy występ. Dziękujemy przedszkolakom za ciepłe i wzruszające słowa. Radne gminy Jolanta Szczurowska Irena Szczepańska

13 KURENDA Nigdy o nic nie prosiłem styczeń-luty 2014 roku Każdego roku kilkoro z mieszkańców Gminy Starogard Gdański obchodzi piękny jubileusz 90-lecia urodzin. Poniżej przedstawiamy sylwetkę Pawła Wruka, szacownego jubilata ze Zdun. Z olbrzymiego i wieloaspektowego bogactwa świata widzimy przede wszystkim to, co chcemy i spodziewamy się dostrzec, to co pasuje do naszych schematów myślenia i wyrobionych poglądów. Tak samo z olbrzymiego i wieloaspektowego bogactwa każdej ludzkiej osobowości dostrzegamy i zapamiętujemy przede wszystkim to, na co jesteśmy nastawieni. I tak jeśli mamy wyostrzoną uwagę na rocznice i jej obchody, to z pewnością znajdziemy wiele jej przykładów. Ta jest wyjątkowa i szczególna. Niewielu mężczyzn pochwalić się może takim wiekiem. 20 września 2013r. Paweł Wruk skończył 90 lat. Od urodzenia jest mieszkańcem Zdun. Ojciec dwóch córek i jednego syna, doczekał się sześciu wnuków i dziewięciu prawnuków. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 1000-lecia, Medalem Witosa, Ziemi Gdańskiej i odznaczenia PSL-u. Wszystko to ułożone w zamykanej szufladzie segmentu. Na dnie szuflady dyplomy, trochę pożółkłe. - Dlaczego to wszystko nie w gablotce i w ramkach na ścianie? - To tylko tak przed wnukami, medale nie są do zabawy, dzieci lubią wszystko co się świeci, a dyplomy dziś to jak zdewaluowany banknot, który wyszedł z obiegu, to tylko tamtych lat wspomnienia. Miałem zamiar wrócić do tych wspomnień. Temat mnie urzekł, jest obiecujący i zarazem przerażający, między innymi przez swoją rozległość i czas. Muszę wyznaczyć sobie skromniejszy kurs. Osobną sprawą jest trudność podziwiania bliskich. Już sam brak dystansu może zrodzić lekceważenie. Przyszło mi na myśl powiedzenie kogoś mądrego: Niejednego, którego świat podziwiał, nikt nie podziwia w domu. Niech więc solenizanta uczucia, myśli, przeżycia, trudności i konflikty stanowią temat naszej rozmowy. - Aby zostać wyróżnionym trzeba sobie na to zasłużyć. - Ja nigdy nie czyniłem żadnych starań czy zabiegów, nigdy o nic nie prosiłem by być dostrzeganym może i podziwianym. Są rzeczy ważniejsze i wartościowsze w ludziach. Jednym proszenie przychodzi ze zdumiewającą łatwością, a mnie gardło się zaciska, gdy mam się o coś przymówić. Tak samo łatwe dla jednych, trudne lub niemożliwe dla mnie jest wyzyskiwanie znajomości, podsuwanie łapówek, zagarnianie gotówki, wykorzystywanie każdej sytuacji bez uczucia wstydu. Kto toruje sobie drogę łokciami i przepycha się siłą, liczy tylko na gapiostwo i bierność pozostałych. Ale cwaniak usiłujący ominąć kolejkę nieraz dostaje po łbie i od nas zależy, aby zawsze dostawał. Cnota wytrwałości skojarzona z tupetem rodzi natrętów. Zrozumiałe, że pojęcie natarczywości jest względne; natrętem jest nie ten, kto często przychodzi, pisze i telefonuje, ale ten kto się przysiada do naszego stolika, kto włazi do naszego pokoju, gabinetu, czy w ogóle wdziera się do naszego życia choć my go nie chcemy. - Popyt na uznanie i podziw jest ogromny, a podaż mizerna. Dlaczego? - Dlatego, że podziw jest uczuciem stosunkowo rzadkim. Dlatego, że możemy nie chcieć lub nie umieć go wyrazić. Podziw jest rzadkością, gdyż trzeba być dużej miary człowiekiem, by chętnie podziwiać innych. Człowiek przeciętny, jak ja, nie lubi uczucia podziwu, bo wydaje mi się, że ono mnie pomniejsza. Pozy tym podziw wymaga pewnej wiedzy, ja jej nie posiadam. Trochę dużo tej skromności, czas przedstawić fakty, niektóre będą bolesne. Jest rok 1943 musi iść do wojska, krótkie przeszkolenie i wysyłka na front wschodni. Powraca ciężko ranny dwa lata później. Nie wszystkie rany się zabliźniły, kiedy trzeba było Ochotnicze Straże Pożarne gminy Starogard Roczne sprawozdania z działalności W okresie od 17 do 21 lutego2014 r. odbyły się we wszystkich siedmiu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Starogard Gdański zebrania sprawozdawcze. Poza strażakami poszczególnych jednostek w zebraniach niemal zawsze uczestniczyli: Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Starogardzie Gdańskim- Prezes dh Stanisław Połom, Wiceprezes- dh Jan Wierzba, Komendant Gminny- Jerzy Szweda, Sekretarz- dh Sławomir Mikulski. Swoją obecnością zaszczycili również: przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Starogardzie Gdańskim- Prezes dh Wiesław Wrzesiński, Sekretarz- dh Jolanta Czyryk oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych OSP, radni gminy i powiatu, sołtysi i sponsorzy. Wszystkie zebrania przebiegały wg wspólnego schematu. Zarządy oraz komisje rewizyjne złożyły sprawozdanie z działalności 13 harować od świtu do nocy w pocie czoła na gospodarstwie, a plony swej pracy trzeba było oddać, a czego się nie oddało, zabierano. Po latach, gdy zmienił się ustrój, kiedy zmieniły się czasy przekazuje gospodarstwo w godne ręce swojemu synowi z nadzieją, że wreszcie sobie odpocznie. Ale ta nadzieja jest jak choroba, która idzie trop w trop za człowiekiem siejąc zarazę i śmierć, i jak śmierć czyni spustoszenie. Na cmentarzu przybywa krzyży. Różne są na nich tylko daty i imiona, nazwisko zawsze to samo Wruk. Trudno dziś na tej twarzy zobaczyć uśmiech. Przeżycia tych lat pochyliły plecy, ciężki stał się krok, przedwcześnie posiwiały włosy, pozostał tylko jasny choć zmęczony wzrok. Czy jesteśmy w stanie to wszystko zrozumieć? O, tak! Bez zrozumienia nie ma umiejętności postępowania. Zrozumienie na pewno je ułatwi. Pomaga nam ono także lubić ludzi mimo wszystko, Lubić ich nie takimi, jakimi chcielibyśmy ich widzieć, ale takimi, jakimi są w rzeczywistości. Można mieć wiele wiadomości o człowieku, a mimo to zupełnie go nie znać. Umieć sklasyfikować i nazwać czyjeś cierpienie czy radości nie jest trudno. Ich podstawowe źródła są nieliczne i proste: bieda i choroba, osamotnienie, niebezpieczeństwo strat i śmierć najbliższych. Ten katalog wyczerpuje prawie wszystkie możliwości ludzkich tragedii. Ale czy ktoś, kto zna przyczyny bólu, wie czym on jest i jaki? Tyle wie co lekarz, któremu się zdaje, że rozumie pacjenta i jego chorobę, gdy potrafi ją nazwać. Pomimo sędziwego wieku jubilat cieszy się dobrym zdrowiem i pamięcią, wyszukuje sobie różne prace w gospodarstwie, choć mu tego nie każą. Nie znosi bezczynności. Kochany i szanowany w rodzinie posiada wysokie poczucie solidarności. Przeżywa bolączki i radości swego środowiska i społeczności lokalnej równie silnie jak bolączki i radości własnej rodziny. Jednym z najważniejszych warunków budzenia sympatii jest odkrywanie w każdym człowieku czegoś, za co go można szanować i podziwiać. Więcej! Tak jak w ogóle kultura to w pierwszym rzędzie umiejętność dostrzegania i gotowość podziwiania tego, co jest godne podziwu, tak kultura współżycia polega w dużej mierze na dostrzeganiu i podziwianiu tego co w ludziach jest wartościowe i piękne. Wszystkiego najlepszego Jubilacie. Franciszek Wruk Jr. jednostek za rok 2013 oraz przedstawiły plany na rok Właściwie wszędzie dyskusje skoncentrowały się wokół planowanych zakupów sprzętu i wyposażenia, remontów remiz i szkolenia członków OSP, a także ogólnego wizerunku i poprawy funkcjonowania jednostek. Wszystkie jednostki w przedstawionych sprawozdaniach ze swojej działalności pokazały najważniejsze wydarzenia, sukcesy i osiągnięcia, jakich dokonały w roku 2013 oraz w planach pracy przedstawiły propozycje działalności na rok 2014 r. Do organizacji zebrań, frekwencji i sposobu przeprowadzenia zebrań nie wniesiono uwag. czytaj na str. 14

14 14 styczeń-luty 2014 roku KURENDA dokończenie ze str. 13 Roczne sprawozdania z działalności Jednostki poprawiły wizerunek remiz oraz sprawność sprzętu. Prezes podziękował za rzetelne podejście do statutowych obowiązków Zarządów OSP, a także za zaangażowanie druhów, za ich gotowość bojową i pomoc ludziom, którzy tego potrzebują. Druh Leszek Cholewa otrzymał status członka honorowego OSP Siwiałka - Serdecznie dziękuje wszystkim druhom za rzetelną i pełną poświęcenia służbę. Dzięki waszemu zaangażowaniu udało się pomóc wielu potrzebującym osobom. Wasz profesjonalizm pozwolił uratować niejedno życie ludzkie i dobytek. Jako samorząd gminny dokładamy wszelkich starań, aby doposażyć jednostki w niezbędny sprzęt. Wiem, że potrzeby są dużo większe, ale zapewniam, iż maksymalnie wykorzystujemy nasze możliwości finansowe powiedział podczas wystąpienia w OSP Siwiałka Prezes Stanisław Połom. Podczas zebrania odbyła się miła uroczystość wręczenia aktu nadania członka honorowego dh Leszkowi Cholewie. W OSP Rokocin-Koteże zebranie zbiegło się z 70 urodzinami dh Ryszarda Litkiewicza, któremu brać strażacka odśpiewała gromkie 100 lat i złożyła najserdeczniejsze życzenia. Podziękowano także za dotychczasowe wsparcie druhowi Edmundowi Heroldowi ze Zblewa. Zebranie w Sucuminie miało szczególny charakter, ponieważ miejscowe OSP obchodzi w tym roku jubileusz 80-lecia. Główne uroczystości odbędą się podczas gminnego Dnia Strażaka 2 maja, który organizować będzie ta jednostka. - Z ogromną radością przyjeżdżam na zebrania do takich jednostek jak OSP Sucumin. Wraz z Siwiałką stanowicie bardzo ważne ogniwo w systemie ratowniczo-gaśniczym powiatu starogardzkiego. Cenimy Wasz profesjonalizm i często korzystamy z Waszej pomocy podczas najtrudniejszych akcji, jak choćby przy gaszeniu pożaru w starogardzkich młynach. W imieniu Komendanta Powiatowego PSP dziękuje za działalność w roku 2013 i jestem przekonany, że podobnie będzie w roku bieżącym zwrócił się do zebranych w remizie w Sucuminie kpt. Mariusz Jaworski z KP PSP w Starogardzie Gd. We wszystkich siedmiu jednostkach udzielono Zarządom absolutorium. Z ważniejszych przedsięwzięć w roku 2013 zrealizowano: 1) OSP Dąbrówka- zakupiono radiotelefon Motorola GSM 360, naprawiono i odnowiono wieżę do suszenia węży. 2) OSP Krąg- pozyskano aparaty powietrzne, zakupiono i zamontowano lampę błyskową oraz zakupiono zestaw syren. 3) OSP Siwiałka- zakupiła urządzenie Chuligan oraz motopompę, kombinezon na szerszenie. 4) OSP Sucumin- zakupiła aparaty powietrzne butlowe oraz nowe opony do Jelcza. W roku 2013 przeprowadzone zostały szkolenia, które ukończyło: 1) Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego 20 strażaków (OSP Sucumin- 7, OSP Sumin-1, OSP Siwiałka-3, OSP Krąg-4, OSP Klonówka-3, OSP Dąbrówka- 2), 2) Szkolenie podstawowe jednoetapowe strażaków ratowników OSP 5 (OSP Sucumin-3, OSP Klonówka-1, OSP Dąbró5)ka-1), 3) Szkolenie Dowódców OSP 9 (OSP Sucumin-3, OSP Siwiałka-2, OSP Krąg-2, OSP Klonówka-1, OSP Dąbrówka-1), 4) Recertyfikacja z zakresu kwalifikowanej I pomocy Medycznej 2 (OSP Sumin-1, OSP Siwiałka-1), 5) Szkolenie z zakresu kwalifikowanej I pomocy 8 (OSP Sumin-2, OSP Siwiałka-2, OSP Zebranie sprawozdawcze w OSP Sucumin Krąg-1, OSP Klonówka-1, OSP Dąbrówka-2) W roku 2013 strażacy brali udział w akcjach (w działaniach ratowniczo- gaśniczych): 1) OSP Dąbrówka- 1 akcja 2) OSP Krąg- 5 akcji 3) OSP Siwiałka- 26 akcji 4) OSP Sucumin- 46 akcji 5) OSP Sumin- 4 akcje Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Starogardzie Gdańskim Puchar Wójta Rywalizowali młodzi pływacy Umiejętność pływania jest ważna nie tylko dla zdrowia i dobrej kondycji fizycznej. Aktywny wypoczynek w wodzie spełnia także inne ważne funkcje. Zdolność do pływania zwiększa bezpieczeństwo podczas przebywania nad zbiornikami wodnymi. Osoby wypoczywające w lecie nad jeziorem lub nad morzem czują się pewniej korzystając z wody i sprzętu wodnego, jeśli potrafią dobrze pływać. Umiejętność radzenia sobie w środowisku wodnym stwarza ponadto wiele możliwości ciekawego spędzania wolnego czasu. Uwzględniając korzyści płynące z umiejętności pływania, Gmina Starogard Gdański po raz kolejny umożliwiła uczniom gminnych szkół, udział w bezpłatnych zajęciach nauki pływania. Przez prawie 3 miesiące uczniowie pod okiem instruktorów szkolili swoje umiejętności pływackie w starogardzkim basenie. Zwieńczeniem tych działań były Zawody Pływackie o Puchar Wójta Gminy Starogard Gdański, w których udział wzięli uczniowie kl. I-VI wszystkich gminnych szkół podstawowych. Na program zawodów składały się odcinki 25 metrowe, pokonywane stylem grzbietowym i dowolnym w poszczególnych grupach wiekowych, z podziałem na płeć. Na zakończenie, uczniowie rywalizowali w sztafetach 4x25 metrów, by zdobyć puchar dla swojej szkoły. WYNIKI ZAWODÓW: 25 m st. grzbietowym dziewczęta klasa III: 1. Marta Cholewa - Kokoszkowy (32,58), 2. Aleksandra Ratajczak Rywałd (35,90), 3. Wiktoria Kmieć Kokoszkowy (37,05), 4. Paulina Górecka Dąbrówka (39,14), 5. Sandra Jakubowska Sumin (46,07), 6. Julia Kulaszewicz Kokoszkowy (48,92), 7. Agnieszka Łobocka Dąbrówka (58,01) 25 m st. grzbietowym dziewczęta klasa IV: 1. Zuzanna Słupek Kokoszkowy (26,16), 2. Marta Dragun - Jabłowo (27,50), 3. Kinga Brzezińska Sumin (28,97), 4. Aleksandra Andreskowska Jabłowo (31,95), 5. Julia Dąbrowska Jabłowo (34,65), 6. Maja Orlikowska Sumin (36,10), 7. Aleksandra Piepiórka Trzcińsk (41,03), 8. Wiktoria Grzonka Sumin (52,14) 25 m st. grzbietowym dziewczęta klasa V: 1. Julianna Gawęda Kokoszkowy (24,58), 2. Julia Glinkowska Rokocin (26,78), 3. Agata Rogowska Jabłowo (27,48), 4. Izabela Murach Jabłowo (28,07), 5. Julia Gabryel Sumin (30,53), 6. Julia Wełmińska Sumin (31,89), 7. Julia Schulz Kokoszkowy (34,75), 8. Katarzyna Kowalewska Dąbrówka (35,29) 25 m st. grzbietowym dziewczęta klasa VI: 1. Dominika Brandt Trzcińsk (24,14), 2. Anna Chudzik Kokoszkowy (24,64), 3. Karolina Schmidt Trzcińsk (27,37), 4. Julia Tobieńska Rywałd (28,04), 5. Wiktoria Prochuń Sumin (28,52), 6. Kornelia Białkowska Rokocin (29,17), 7. Julia Świerkowska Rokocin (29,91), 8. Weronika Jankowska Kokoszkowy (30,38), 9. Kinga Jasińska Brzeźno Wlk. (33,90), 10. Julia Dąbrowska Jabłowo (34,96), 11. Małgorzata Tusińska Rokocin (37,66), 12. Paulina Kamrowska Rywałd (39,01) 25 m st. grzbietowym chłopcy klasa III: 1. Paweł Polaszek Jabłowo (29,05), 2. Krzysztof Muchowski Sumin (29,78), 3. Antoni Rogowski Jabłowo ( 31,57), 4. Grzegorz Brandt Sumin (34,68), 5. Paweł Brzustewicz Kokoszkowy (41,33), 6. Dominik Tłomacki Dąbrówka (44,78), 7. Michał Błaszkowski Brzeźno Wlk. (51,93), 8. Rafał Hałas Rywałd (1:11,12) 25 m st. grzbietowym chłopcy klasa IV: 1. Paweł Kawski Jabłowo (23,57), 2. Dominik Gdaniec Kokoszkowy (25,70), 3. Jakub Goź- u

15 KURENDA styczeń-luty 2014 roku 15 u dzielewski Sumin (32,34), 4. Łukasz Dojutrek Jabłowo (35,11), 5. Seweryn Muchowski Sumin (35,34), 6. Oskar Zmura Rywałd (35,57), 7. Michał Zieliński Kokoszkowy (43,19), 8. Mateusz Kruger Rywałd (53,18) 25 m st. grzbietowym chłopcy klasa V: 1. Damian Smolak - Brzeźno Wlk. (20,30), 2. Wiktor Mateja Trzcińsk (24,71), 3. Kamil Kelsz Dąbrówka (26,02), 4. Mateusz Szyszko Kokoszkowy (26,16), 5. Michał Mikulski Sumin (28,03), 6. Witold Olżyński Kokoszkowy (30,40), 7. Jan Makowski Sumin (40,50) 25 m st. grzbietowym chłopcy klasa VI: 1. Szymon Kałuski Rokocin (19,26), 2. Wiktor Syrkowski Rokocin (22,58), 3. Kacper Nadolny Dąbrówka (28,73), 4. Radosław Tobolewski Kokoszkowy (29,56), 5. Krystian Sieniek Trzcińsk (30,66), 6. Mateusz Filbrandt Brzeźno Wlk. (31,19), 7. Seweryn Kopa Kokoszkowy (32,01), 8. Mikołaj Schalkowski Sumin (32,58), 9. Kacper Glich Brzeźno Wlk. (33,22), 10. Mateusz Muchliński Kokoszkowy (37,26) 25 m st. dowolnym dziewczęta klasa III: 1. Marta Cholewa Kokoszkowy (28,68), 2. Aleksandra Ratajczak Rywałd (35,25), 3. J u l i a Kulaszewicz Kokoszkowy (36,41), 4. Wiktoria Kmieć Kokoszkowy (37,62), 5. Agnieszka Łobocka Dąbrówka (54,27), 6. Paulina Górecka Dąbrówka (54,74) 25 m st. dowolnym dziewczęta klasa IV: 1. Zuzanna Słupek Kokoszkowy (22,64), 2. Marta Dragun Jabłowo (25,17), 3. Kinga Brzezińska Sumin (28,70), 4. Maja Orlikowska Sumin (32,65), 5. Aleksandra Piepiórka Trzcińsk (32,80), 6. Julia Dąbrowska Jabłowo (33,41), 7. Aleksandra Andreskowska Jabłowo (34,92), 8. Wiktoria Grzonka Sumin (51,68) 25 m st. dowolnym dziewczęta klasa V: 1. Julianna Gawęda Kokoszkowy (25,41), 2. Julia Gabryel Sumin (25,72), 3. Julia Wełmińska - Sumin (27,50), 4. Julia Glinkowska Rokocin (27,87), 5. Izabela Murach Jabłowo (32,30), 6. Julia Schulz Kokoszkowy (33,26), 7. Agata Rogowska Jabłowo (34,80), 8. Katarzyna Kowalewska Dąbrówka (34,85) 25 m st. dowolnym dziewczęta klasa VI: 1. Dominika Brant Trzcińsk (21,84), 2. Karolina Schmidt Trzcińsk (24,61), 3. Anna Chudzik Kokoszkowy (24,88), 4. Wiktoria Dąbrowska Rokocin (26,78), 5. Julia Świerkowska Rokocin (27,67), 6. Kamila Ellert Jabłowo (27,85), 7. Wiktoria Prochuń Sumin (28,30), 8. Kornelia Białkowska Rokocin (28,48), 9. Julia Tobieńska Rywałd (30,07), 10. Weronika Jankowska Kokoszkowy (30,17), 11. Małgorzata Tusińska Rokocin (30,94), 12. Kinga Jasińska Brzeźno Wlk. (31,83), 13. Paulina Kamrowska Rywałd (39,80), 14. Natalia Niezgoda Jabłowo (41,20) 25 m st. dowolnym chłopcy klasa III: 1. Paweł Polaszek Jabłowo (26,06), 2. Krzysztof Muchowski Sumin (26,38), 3. Antoni Rogowski Jabłowo (29,57), 4. Grzegorz Brandt Sumin (29,90), 5. Paweł Krzemiński Brzeźno Wlk. (39,59), 6. Paweł Brzustewicz Kokoszkowy (39,65), 7. Dominik Tłomacki Dąbrówka (45,72), 8. Michał Błaszkowski Brzeźno Wlk. (46,99), 9. Olek Smoczek Brzeźno Wlk. (56,87), 10. Oskar Jędrzejewski Rywałd (1:11,52), 11. Rafał Hałas Rywałd (1:11,53) 25 m st. dowolnym chłopcy klasa IV: 1. Paweł Kawski - Jabłowo (23,88), 2. Dominik Gdaniec Kokoszkowy (27,32), 3. Jakub Goździelewski Sumin (29,26), 4. Seweryn Muchowski Sumin (31,65), 5. Łukasz Dojutrek Jabłowo (32,05), 6. Michał Zieliński Kokoszkowy (34,50), 7. Oskar Zmura Rywałd (38,13), 8. Mateusz Kruger Rywałd (43,14) 25 m st. Dowolnym chłopcy klasa V: 1. Damian Smolak - Brzeźno Wlk. (16,95), 2. Wiktor Mateja Trzcińsk (21,36), 3. Witold Olżyński Kokoszkowy (23,33), 4. Mateusz Szyszko Kokoszkowy (25,00), 5. Kamil Kelsz Dąbrówka (28,10), 6. Michał Mikulski Sumin (29,22), 7. Jan Makowski Sumin (31,71), 8. Paweł Petka Jabłowo (32,77), 9. Kacper Kozłowski Jabłowo (38,11) 25 m st. dowolnym chłopcy klasa VI: 1. Szymon Kałuski Rokocin (18,99), 2. Karol Drywa Sumin (21,40), 3. Wiktor Syrkowski Rokocin (22,81), 4. Krystian Sieniek Trzcińsk (23,74), 5. Damian Pośman Jabłowo (26,00), 6. Mikołaj Schalkowski Sumin (26,56), 7. Mateusz Filbrandt Brzeźno Wlk. (26,81), 8. Dominik Potocki Jabłowo (27,91), 9. Kacper Glich Brzeźno Wlk. (28,54), 10. Bartosz Jędrzejewski Rywałd (29,21), 11. Radosław Tobolewski Kokoszkowy (29,28), 12. Kacper Nadolny Dąbrówka (30,79), 13. Seweryn Kopa Kokoszkowy (31,63), 14. Mateusz Muchliński Kokoszkowy (33,34) Sztafeta mieszana 4 x 25 m nogi (deską do nauki pływania) do stylu dowolnego w każdej kategorii wiekowej Klasa III: 1. Kokoszkowy, 2. Brzeźno Wlk., 3. Sumin Klasa IV: 1. Jabłowo, 2. Sumin, 3. Kokoszkowy, 4. Dąbrówka, 5. Rywałd Klasa V: 1. Kokoszkowy, 2. Sumin, 3. Jabłowo Klasa VI: 1. Rokocin, 2. Trzcińsk, 3. Brzeźno Wlk., 4. Sumin, 5. Rywałd, 6. Kokoszkowy, 7. Jabłowo (klasyfikację opracował Maciej Gabryel) - Zajęcia nauki i doskonalenia pływania umożliwią dzieciom nie tylko podniesienie sprawności, ale również rozbudzenie zainteresowań sportowych, kształtując w nich potrzebę ruchu w czasie wolnym od obowiązków szkolnych. Pływania trzeba uczyć się jak najwcześniej. Przemawiają za tym, nie tylko względy bezpieczeństwa przebywania w wodzie, ale również wszechstronne korzyści, jakie dają organizmowi ludzkiemu ćwiczenia pływackie. Cieszę się, że Zawody Pływackie o Puchar Wójta wpisały się na stałe w kalendarz gminnych imprez sportowych. Gratuluję uczestnikom i dziękuję Szkole Pływania Rybka za pomoc w organizacji zawodów powiedział Włodzimierz Bieliński, Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Starogard Gdański, który w imieniu wójta gminy wręczył medale i puchary. Małgorzata Rogalska

16 16 styczeń-luty Informacje 2014 roku KURENDA Urząd Gminy ul. Sikorskiego Starogard Gdański Centrala tel / fax Wójt Gminy - Stanisław Połom, tel Przewodniczący Rady Gminy - Jan Wierzba, tel wew. 49 Zastępca Wójta Sekretarz Gminy - Marek Kowalski, tel Skarbnik Gminy Naczelnik Wydziału Finansowego Elżbieta Sadowska, tel wew. 44 Naczelnik Wydziału Administracyjnego Irena Woźniak, tel wew. 45 Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Maria Michel, tel wew. 58 Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Gminy Tomasz Rogalski, tel wew. 40 Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Włodzimierz Bieliński,tel wew. 73 Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Lucyna Probe, tel wew. 58 Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy Magdalena Forc Cherek, tel wew. 55 Gminne Centrum Informacji, siedziba w Urzędzie Gminy tel wew. 30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Prusa 45, Starogard Gdański, tel lub Przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz Gminny Zakład Usług Komunalnych ul. Szkolna 3, Jabłowo, tel , Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie ul. Szkolna 5, Jabłowo, tel * Publiczna Szkoła Podstawowa im. J Brzechwy, tel * Publiczne Gimnazjum, tel Zespół Szkół Publicznych w Kokoszkowach ul. Szkolna 24, Kokoszkowy Publiczna Szkoła Podstawowa im. Dh J. Grzybka, tel * Publiczne Gimnazjum w Kokoszkowach, tel Zespół Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie Rywałd, ul.szkolna 4, Starogard Gd. * Publiczne Przedszkole w Rywałdzie, tel * Publiczna Szkoła Podstawowa im. Męczenników Szpęgawska lat , tel * Publiczne Gimnazjum, tel Zespół Szkół Publicznych w Suminie Sumin 38, Starogard Gd. * Publiczna Szkoła Podstawowa im. K Makuszyńskiego, tel * Publiczne Gimnazjum, tel Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bernarda Janowicza w Brzeźnie Wielkim ul. Szkolna 5, Swarożyn, tel Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dąbrówka, ul. Starogardzka 47, Bobowo, tel Publiczna Szkoła Podstawowa im. F. Peplińskiego w Rokocinie Rokocin, ul. Parkowa 2, Starogard Gd., tel Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Wybickiego w Trzcińsku Trzcińsk 14, Godziszewo, tel Publiczne Przedszkole w Kokoszkowach, ul. Szkolna 22, Kokoszkowy, tel Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach ul. Szkolna 24, Kokoszkowy, tel Stowarzyszenie Poszkodowanych przez III Rzeszę Siedziba w Urzędzie Gminy, ul. Sikorskiego 9, tel Zainteresowani mogą się zgłaszać w 2 i 4 wtorek każdego m-ca o godz w sali nr 11 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd. ul. Paderewskiego 11, tel. / fax , Centrum Kontroli Ruchu AUTOSTRADY A1 Telefon SOS czynny przez 7 dni Fax Prokuratura Rejonowa ul. Kościuszki 6 tel Sąd Rejonowy ul. Kościuszki 30 tel do 34 Urząd Skarbowy ul. Lubichowska 4 tel Szpital Kociewskie Centrum Zdrowia ul. dr. Balewskiego 1, tel Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana ul. Skarszewska 7, tel Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Hallera 21, tel Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLMED ul. Kopernika 21, tel Ośrodek Zdrowia POLMED w Rywałdzie Starogard Gd., tel MEDPHARMA Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. al. Jana Pawła II, tel Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK Sp. z o.o. ul. Kościerska 37 c, Zblewo, tel ul. Juranda ze Spychowa Starogard Gd. tel Lecznice dla Zwierząt ul. Sikorskiego 29, tel ul. Rzeczna 18, tel ul. Tczewska 25, tel ul. Brzozowa 18, tel ul. Murarska 30, tel Kokoszkowy, ul. Jaśminowa 5, tel Klub Abstynenta Przystań Kolincz k. Starogardu Urząd Miasta w Starogardzie Gd. ul. Gdańska Starogard Gdański tel fax Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17, Starogard Gd. Informacja tel , fax Świetlica wiejska (stara szkoła) Mityngi - czwartek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny Biuro Powiatowe Starogard Gd., ul. Zielona 16 tel Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 tel lub Państwowa Inspekcja Pracy ul. Kościuszki 108 tel Urzqd Stanu Cywilnego Ratusz-ul. Rynek 1, tel Czynny codziennie od 7.30 do Policja ul. Bohaterów Getta 2, tel Straż Pożarna ul. Lubichowska 1, tel Pogotowie Ratunkowe ul.balewskiego 1, tel Pogotowie Energetyczne ul. Pelplińska 24 Pogotowie Gazowe ul. Jagiełły 32, tel Dworzec autobusowy ul. Gdańska 35, tel KINO SOKÓŁ Al. Jana Pawła 11, tel Ośrodek Doradztwa Rolniczego Gdańsk - rejon, Nowa Wieś Rzeczna, tel Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Starogardzie Gd. OR Gdańsk, ul. Sambora 9 tel , fax Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Starogardzie Gd. ul. B. Prusa 45, tel biuro czynne we wtorki i czwartki w godz Prezes-Tadeusz Chełchowski tel. dom

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Radło cena 6 zł rok VIII nr 1 (35) listopad-marzec issn 1897-8339 Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Franciszek Hajduk z Glowa Zwykli niezwykli ludzie» 44-46 Co dalej z radłowskim parkiem?

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

Kompres. W co inwestowaliśmy w 2012r. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzyżewice. Usuwanie azbestu - trwa II nabór wniosków

Kompres. W co inwestowaliśmy w 2012r. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzyżewice. Usuwanie azbestu - trwa II nabór wniosków Kompres Czasopismo Gminy Strzyżewice egzemplarz bezpłatny ISSN 1429-2769 Nr 6/2012 (136) Listopad/Grudzień W co inwestowaliśmy w 2012r. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzyżewice Usuwanie azbestu -

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna.

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna. Nr 2/2012 marzec kwiecień bezpłatne ISSN 2080-1122 W numerze: Ogłoszenie o naborze W terminie 14 31 maja można składać w siedzibie Fundacji Rozwoju Gmin PRYM wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

TRZYDZIESTA OSTATNIA SESJA W 2013 ROKU

TRZYDZIESTA OSTATNIA SESJA W 2013 ROKU Nr 1 Styczeń 2014 Ukazuje się od 1991 roku TRZYDZIESTA OSTATNIA SESJA W 2013 ROKU Porządek XXX Sesji obejmował wiele punktów, w tym 10 nowych uchwał. Wymieńmy je: pierwsza przyjęcie planu pracy komisji

Bardziej szczegółowo

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3 Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim Kontynuując rozpoczętą w poprzednim numerze Kompresu rozmowę z Panem chciałbym, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych,

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja

ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja Łask zyskał Centrum Idei KU HUMANIZMOWI Po kilku latach

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Dar serca stulatki. Z niesłyszącymi od zawsze. Nigdy się nie poddaję. Recepta na zmianę FINANSUJĄ PATRONUJĄ W NUMERZE:

Dar serca stulatki. Z niesłyszącymi od zawsze. Nigdy się nie poddaję. Recepta na zmianę FINANSUJĄ PATRONUJĄ W NUMERZE: PISMO RUCHU TWÓRCZEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINANSUJĄ Nr (207) 2 Poznań luty 2012 Nr indeksu 327948 ISSN 1231-8876 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PATRONUJĄ Szkoła z pasją w Mosinie str. 13. W NUMERZE:

Bardziej szczegółowo

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy!

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy! gazeta bezpłatna nr 1/2011 2011 Organizatorzy warsztatów przygotowali mnóstwo prac związanych ze Świętami Wielkanocnymi, a prym wiodły oczywiście jaja. Uwagę przykuwały szczególnie te ogromne - gliniane

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów Śnieżnobiałych, pachnących choinką, rodzinnych, wypełnionych miłością i radością Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten wyjątkowy czas oczekiwania na cud narodzin Dzieciątka Jezus pozwoli nam z nadzieją i

Bardziej szczegółowo

4,9% ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA POŻYCZKA. Jubileusz Par Kino 3D w Libiążu! Nowe obiekty sportowe PROMOCJA W NUMERZE M.IN.:

4,9% ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA POŻYCZKA. Jubileusz Par Kino 3D w Libiążu! Nowe obiekty sportowe PROMOCJA W NUMERZE M.IN.: !"# $ %&' %( ) * +$ (" ", )& -. $ / 0 0. 0 12342567851769-8:-; 25?< Nr 63 Styczeń - Marzec 2015 ISSN 1895-6831 8513@5? 63 186

Bardziej szczegółowo

X Festyn Ekologiczny w Radziechowach

X Festyn Ekologiczny w Radziechowach Nr 6 (53) czerwiec 2012 egzemplarz bezpłatny X Festyn Ekologiczny w Radziechowach W dniu 16 czerwca 2012r. o godz. 16.00 na obiektach Zespołu Szkół w Radziechowach odbędzie się X Festyn Ekologiczny. W

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Konkurs na. Zatrzymani. włamania i kradzieże. Stowarzyszenia Niedźwiadek. dla Przyjaciół. Harmonogram. Uchwała budżetowa gminy Słomniki na rok 2014

Konkurs na. Zatrzymani. włamania i kradzieże. Stowarzyszenia Niedźwiadek. dla Przyjaciół. Harmonogram. Uchwała budżetowa gminy Słomniki na rok 2014 LUTY 2014 NR 233 Jeszcze w 2013 roku nikt nie wierzył, że w Słomnikach w tak krótkim czasie powstanie nowy blok mieszkalny dla 36 rodzin. Mamy rok 2014 i już można obserwować prace wykończeniowe. Obserwatorów

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo