ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE DOŁHOBYCZÓW I W GMINIE MIRCZE REALIZOWANYM PRZEZ GMINĘ DOŁHOBYCZÓW I GMINĘ MIRCZE W LATACH I.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE DOŁHOBYCZÓW I W GMINIE MIRCZE REALIZOWANYM PRZEZ GMINĘ DOŁHOBYCZÓW I GMINĘ MIRCZE W LATACH I."

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE DOŁHOBYCZÓW I W GMINIE MIRCZE REALIZOWANYM PRZEZ GMINĘ DOŁHOBYCZÓW I GMINĘ MIRCZE W LATACH I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Użyte określenia w niniejszym regulaminie oznaczają: a) Wnioskodawca Gmina Dołhobyczów i Gmina Mircze (wniosek o dofinansowanie złoży Gmina Dołhobyczów). b) Projekt przedsięwzięcie dostawy i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dołhobyczów i Gminy Mircze. c) OZE - odnawialne źródła energii. d) Potencjalny Uczestnik osoba fizyczna zamieszkała na terenie gmin Dołhobyczów i Mircze, posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na terenie gmin Dołhobyczów i Mircze, dobrowolnie składająca deklarację do uczestnictwa w projekcie, spełniająca warunki określone w punkcie VI ustęp 1. e) Uczestnik osoba wymieniona w podpunkcie d) niniejszego punktu, zakwalifikowana do projektu. f) Zadanie instalacja planowana w ramach projektu do wykonania u Uczestnika projektu. g) IOK Instytucja Organizująca Konkurs Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. h) RPO WL Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata i) Zgłoszenie/dokumenty zgłoszeniowe komplet dokumentów określonych w punkcie IX niniejszego Regulaminu, składanych w celu zakwalifikowania do projektu. j) Właściciel/współwłaściciel/użytkownik osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu). 2. Nabór zgłoszeń prowadzony jest przez Gminę Dołhobyczów i Gminę Mircze w celu opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. 3. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania dla uczestnika wyniesie max. do 85% kosztów kwalifikowanych. 4. Szczegółowe zasady kwalifikowalności. a) Wymagania dotyczące źródeł ciepła opalanych biomasą. Źródła (kotły) tego typu mogą być zasilane automatycznie bądź ręcznie, muszą być dedykowane do spalania biomasy, a potwierdzenie takie musi wynikać z dokumentacji producenta. Paliwem może być biomasa pochodzenia rolniczego (różne formy słomy, traw i roślin energetycznych, niepełnowartościowe ziarna zbóż) jak również leśnego drewno niepełnowartościowe jak również materiał drzewny powstały z tego drewna poprzez celowe rozdrobnienie tego drewna (zrębek, pellet). Sprawność kotłów powinna osiągać najwyższą możliwą sprawność energetyczną, ale nie mniejszą niż 85%. 1

2 Koszty kwalifikowalne: koszty związane z dostawą i montażem kompletnych urządzeń (wraz z systemami oczyszczania spalin, jeżeli takie systemy są wymagane), które dostosowane są do pracy z instalacjami w miejscu montażu, systemy podawania paliwa do zasilania kotłów z załadunkiem automatycznym, licznik ciepła, roboty budowalne niezbędne do prawidłowego zamontowania i funkcjonowania kotła lub kotłów, urządzenia do magazynowania ciepła, koszty niezbędne dokumentacji za zasadach określonych w wytycznych IOK. Koszty niekwalifikowalne. Kosztem niekwalifikowalnym są elementy niezwiązane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w tym: koszty związane z dostawą i instalacją źródeł, które nie spełniają wymagań, instalacje, w których wyprodukowana energia wykorzystywana jest w budynkach, w których prowadzona jest działalność rozlicza np. instalacja została wybudowana na kurniku, chlewni, suszarni które, dzięki energii w niej produkowanej są np. ogrzewane, koszty wymiany układu kominowego, koszty podatku VAT. b) Wymagania dotyczące kolektorów słonecznych. Kolektory muszą posiadać znak jakości Solar Keymark lub posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN lub równoważną z PN-EN lub PN-EN ISO 9806 nadaną przez właściwą jednostkę certyfikującą. Instalacja obowiązkowo musi być wyposażona w licznik ciepła montowany w obiegu kolektorów umożliwiający prezentację danych dotyczących wyprodukowanej/produkowanej energii. Dodatkowo montaż instalacji można przeprowadzić na dachu budynku (z wyłączeniem dachów pokrytych wyrobami zawierającymi azbest), na gruncie, na zewnętrznej ścianie budynku lub na innym budynku w najbliższym otoczeniu np. garażu uwzględniając powyższe ograniczenia dotyczące pokrycia. Znamionowa moc instalacji powinna być określona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru. Koszty kwalifikowalne: koszty związane z dostawą i montażem kompletnych urządzeń, które dostosowane są do pracy z instalacjami w miejscu montażu, dostawa i montaż urządzeń do magazynowania ciepła, licznik ciepła, koszty niezbędnej dokumentacji na zasadach określonych w wytycznych IOK, roboty budowalne niezbędne do prawidłowego zamontowania instalacji na budynku lub obok budynku. Koszty niekwalifikowalne. Kosztem niekwalifikowalnym są elementy niezwiązane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych, w tym: koszty grzałki, w którą wyposażone są zasobniki c.w.u, koszty drugiej wężownicy służącej do podłączenia z zasilanym paliwem kopalnym źródłem ciepła, instalacje, w których wyprodukowana energia wykorzystywana jest w budynkach, w których prowadzona jest działalność rolnicza np. instalacja została wybudowana na kurniku, chlewni, suszarni i produkuje energię na ich potrzeby, koszty podatku VAT. 2

3 5. Projekt realizowany będzie w przypadku otrzymania dofinansowania na jego realizację ze środków RPO WL na lata i podpisania umowy o dofinansowanie. 6. Wnioskodawca dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, wynikających z postanowień Regulaminu Konkursu, Wytycznych, dokumentów Programowych oraz innych aktów prawnych dotyczących przedmiotowego zakresu. 7. Dodatkowe informacje dotyczące Regulaminu naboru można uzyskać: MIESZKAŃCY GMINY DOŁHOBYCZÓW: osobiście w Urzędzie Gminy Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, Dołhobyczów, pokój 5 (parter); telefonicznie pod numerem telefonu Referat Promocji i Rozwoju Gminy. MIESZKAŃCY GMINY MIRCZE: osobiście w Urzędzie Gminy Mircze, ul. Kryłowska 20, Mircze, pokój 207 (II piętro); telefonicznie pod numerem telefonu , wew. 68, Referat Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. II. OPIS PLANOWANEGO PROJEKTU 1. Projekt będzie realizowany wspólnie przez Gminę Dołhobyczów i Gminę Mircze. 2. Wnioskodawcą będzie Gmina Dołhobyczów. 3. Wnioskodawca, wystąpi do IOK z wnioskiem o dofinansowanie projektu polegającego na dostawie i montażu dla zgłoszonych do uczestnictwa w projekcie, istniejących budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy, instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach RPO WL na lata , działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. 4. Zaplanowany rodzaj instalacji w projekcie: a) KOLEKTORY SŁONECZNE: Służą do podgrzewania wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii słonecznej. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a w konsekwencji powierzchnię paneli na budynku, bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących budynek (weryfikacja na podstawie deklaracji śmieciowych). Szacunkowy koszt instalacji oraz wartość udziału uczestnika projektu będzie zależeć od wielkości zamontowanej instalacji solarnej oraz miejsca lokalizacji i będzie określony w umowie uczestnictwa w projekcie, która będzie podpisywana po zakończeniu procedury przetargowej i wyłonieniu Wykonawcy. Nie ma możliwości montażu instalacji na dachach pokrytych eternitem. Planowany jest montaż instalacji przede wszystkim na połaciach dachowych. Ze względu na wydajność instalacji, wariantem najbardziej korzystnym jest strona południowa dachu, południowowschodnia lub południowo-zachodnia. Przy instalacjach kolektorów i określaniu wolnej powierzchni dachu, należy zwrócić uwagę na takie elementy jak okna dachowe, kominy i/lub inne urządzenia usytuowane na dachu. Ponadto należy przeanalizować, czy w bezpośrednim sąsiedztwie budynku nie znajdują się np. wysokie drzewa, lub 3

4 inne obiekty mogące powodować zacienienie paneli, co może wpływać na znaczne obniżenie sprawności instalacji. W przypadku pokrycia dachu eternitem lub braku możliwości wykonania instalacji na dachu z innego względu (za mała powierzchnia dachu, zacienienie, niekorzystny kąt pochylenia, niekorzystne położenie wolnej połaci dachu względem strony południowej, itp.), istnieje możliwość wykonania instalacji na ścianie. Skład zestawu solarnego Kolektory słoneczne (zestawy solarne) służą do podgrzewania zimnej wody przy wykorzystaniu energii słonecznej, do celów użytkowych w budynkach mieszkalnych/części mieszkalnej budynku. Kompletny zestaw składa się z: kolektorów słonecznych wraz z uchwytami do zamocowania kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem, podgrzewacza wody (zasobnika ciepłej wody użytkowej), zespołu pompowo sterowniczego, zespołu naczyń wzbiorczych przeponowych (1 naczynie w obiegu solarnym, 1 naczynie w obiegu c.w.u.), kompletu orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną, nośnika ciepła (płyn solarny o temperaturze krzepnięcia 30 C). Uwaga: W przypadku podjęcia decyzji przez właściciela/współwłaściciela bądź użytkownika budynku w sprawie podłączenia do zasobnika ciepłej wody dodatkowych źródeł grzewczych w postaci grzałki elektrycznej bądź włączenia do pieca c.o. koszt zakupu i montażu tych urządzeń w całości leży w gestii właściciela. Montażu tych urządzeń może dokonać jedynie osoba dokonująca montażu instalacji solarnej. Po wykonaniu instalacji solarnej przez okres trwałości projektu tj. 5 lat (od daty rozliczenia końcowego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie) zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w instalacji solarnej, instalacji c.w.u. i c.o. oraz instalacji zimnej wody bez zgody Wnioskodawcy. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynku bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących w tym budynku. Ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50 l ciepłej wody na osobę/dobę o temperaturze minimum 50 stopni C. Ilość osób zamieszkujących w danej nieruchomości będzie weryfikowana na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. 5. Osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na terenie gmin Dołhobyczów i Mircze, spełniające warunki określone w punkcie VI, mogą aplikować o dostawę i montaż 4

5 instalacji kolektorów słonecznych. Przy wyborze ww. opcji należy wziąć pod uwagę możliwości techniczne, w tym w szczególności powierzchnię budynku/nieruchomości, umożliwiającą prawidłowy montaż urządzeń. Zakres obowiązków do wykonania przez właściciela budynku mieszkalnego W gestii Właściciela/współwłaściciela/Użytkownika budynku pozostaje zapewnienie w każdym z pomieszczeń przeznaczonych do montażu zestawów solarnych (zbiornika i grupy solarnej), prac przygotowawczych, których zakres zostanie podany właścicielowi budynku przez osobę dokonującą oceny możliwości montażu instalacji solarnej. Przykładowe elementy robót przygotowawczych leżące w gestii właściciela budynku to między innymi: a) roboty przygotowawcze konieczne do wykonania w związku z montażem instalacji solarnej (np. demontaż istniejącego zasobnika ciepłej wody, wyprowadzenie króćca (gwinty w przypadku instalacji spawanej lub trójniki w przypadku instalacji skręcanej) z instalacji c.o. wraz z niezbędną armaturą (zawory odcinające [2 szt.], odpowietrznik automatyczny, w przypadku montażu pompy obiegowej dodatkowo: pompa obiegowa, filtr siatkowy, zawór zwrotny, zawór odcinający) do wpięcia drugiej wężownicy zasobnika ciepłej wody montowanego w ramach instalacji solarnej, doprowadzenia instalacji ciepłej i zimnej wody oraz instalacji elektrycznej 230 V (odpowiadającej obecnie obowiązującym przepisom)); b) prace porządkowe (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń solarnych itp.); c) prace budowlane niezbędne do montażu instalacji solarnej (np. wykonanie posadzek lub podestów pod zasobnik ciepłej wody itp.); d) prace remontowe będące następstwem prac montażowych instalacji solarnej, takie jak: malowanie, uzupełnienie okładzin ścian i podłóg, naprawa i uzupełnienie tynków, elewacji i innych drobnych prac, przywracających estetykę budynku. Rodzaj budynku na/w którym będzie montowana instalacja solarna Ze względu na fakt, iż kolektory słoneczne (zestawy solarne) służą do podgrzewania zimnej wody przy wykorzystaniu energii słonecznej do celów użytkowych/mieszkaniowych, priorytetowo będą wykonywane instalacje kolektorów na/w budynkach przeznaczonych tylko i wyłączne na cele mieszkalne. W przypadku budynków o przeznaczaniu mieszanym (np. budynek z częścią mieszkalną i częścią gospodarczą/usługową) zakwalifikowanie do udziału w projekcie będzie możliwe tylko i wyłącznie w przypadku udokumentowania przez właściciela części mieszkalnej budynku. W tym celu należy przedstawić dokumenty, które w sposób jednoznaczny pozwolą określić granice pomiędzy częściami budynku tj. mieszkalną i inną (np. usługową) np. projekt budowlany, inwentaryzacja budynku z wyszczególnieniem powierzchni użytkowej i mieszkalnej oraz przedłożenie rzutu budynku w formie graficznej z zaznaczeniem części mieszkalnej i innej (np. usługowej). W sytuacji, gdy budynek został przystosowany z budynku gospodarczego na mieszkalny należy przedstawić decyzję o zmianie sposobu użytkowania budynku. Instalacje będą montowane na/w budynkach mieszkalnych/mieszanych, których powierzchnia użytkowa wynosi nie więcej niż 300m 2. W przypadku powierzchni użytkowej powyżej 300 m 2 należy zapoznać się z informacją poniżej: 5

6 Uwaga! Stawka podatku VAT wynosi 8% dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonym w ust. 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do której zalicza się: 1) budynki mieszkalne jednorodzinne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m 2, 2) lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m 2. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku 8% stosuje się do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Pozostała część podlega stawce podatku 23%. Podstawa prawna: ustawa o podatku od towarów i usług art. 41 pkt 2, pkt 12, 12 a, b, c. 6. Dopuszczalne jest złożenie jednego zgłoszenia na potrzeby jednego gospodarstwa domowego. 7. W związku z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL na lata , istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2MWe/MWth przy energii słonecznej. Dlatego też przy kwalifikowaniu do projektu, brana będzie pod uwagę łączna moc wszystkich instalacji dla danego rodzaju energii, tak, aby nie przekroczyła ona dopuszczalnych wartości granicznych. W związku z tym, do projektu może zostać zakwalifikowana ograniczona liczba zgłoszeń, a pozostałe będą znajdowały się na liście rezerwowej. Procedurę wyboru uczestników opisano w punkcie VII. b) MONTAŻ INSTALACJI KOTŁÓW NA BIOMASĘ: Kocioł na biomasę to urządzenie do spalania paliw stałych tj. zrębków drewna, trocin, peletu, zboża w celu podgrzania nośnika ciepła cyrkulującego w obiegu centralnego ogrzewania. Szacunkowy koszt netto instalacji oraz wartość udziału uczestnika projektu zależeć będzie od wielkości zamontowanego kotła oraz jego posadowienia i będzie określony/a w umowie podpisywanej z uczestnikiem. Uczestnik projektu musi złożyć ankietę dotyczącą udziału w projekcie w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej wielkości kotła. Ankieta jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na terenie Gminy Mircze, spełniające warunki określone w punkcie VI, mogą aplikować o dostawę i montaż instalacji kotła na biomasę. Przy wyborze ww. opcji należy wziąć pod uwagę możliwości techniczne, w tym w szczególności powierzchnię budynku/nieruchomości, umożliwiającą prawidłowy montaż urządzeń. Zakres obowiązków do wykonania przez właściciela budynku mieszkalnego W gestii właściciela/współwłaściciela/użytkownika budynku pozostaje zapewnienie w każdym z pomieszczeń przeznaczonych do montażu instalacji kotła na biomasę, prac przygotowawczych, których zakres zostanie podany właścicielowi budynku przez osobę dokonującą oceny możliwości instalacji kotła na biomasę. 6

7 Rodzaj budynku na/w którym będzie montowana instalacji kotłów na biomasę Instalacja kotła na biomasę służy do celów użytkowych/mieszkaniowych, w związku z tym priorytetowo będą wykonywane instalacje w budynkach przeznaczonych tylko i wyłącznie na cele mieszkalne. W przypadku budynków o przeznaczaniu mieszanym (np. budynek z częścią mieszkalną i częścią gospodarczą/usługową) zakwalifikowanie do udziału w projekcie będzie możliwe tylko i wyłącznie w przypadku udokumentowania przez właściciela części mieszkalnej budynku. W tym celu należy przedstawić dokumenty, które w sposób jednoznaczny pozwolą określić granice pomiędzy częściami budynku tj. mieszkalną i inną (np. usługową) np. projekt budowlany, inwentaryzacja budynku z wyszczególnieniem powierzchni użytkowej i mieszkalnej oraz przedłożenie rzutu budynku w formie graficznej z zaznaczeniem części mieszkalnej i innej (np. usługowej). W sytuacji, gdy budynek został przystosowany z budynku gospodarczego na mieszkalny należy przedstawić decyzję o zmianie sposobu użytkowania budynku. Instalacje będą montowane tylko na/w budynkach mieszkalnych/mieszanych, których powierzchnia użytkowa wynosi nie więcej niż 300 m 2. Dopuszczalne jest złożenie jednego zgłoszenia na potrzeby jednego gospodarstwa domowego. W związku z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL na lata , istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 5MW przy energii z biomasy. Dlatego też deklaracje mieszkańców będą rozpatrywane według kolejności ich składania, aby łączna moc instalacji nie przekroczyła wartości granicznych, gdyż wtedy wniosek zostałby odrzucony ze względów formalnych. W związku z tym, do projektu może zostać zakwalifikowana ograniczona liczba zgłoszeń, a pozostałe będą znajdowały się na liście rezerwowej. Procedurę wyboru uczestników opisano w punkcie VII. III. WARUNKI I OGRANICZENIA 1. Instalacje oraz ich efekty mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. 2. Instalacje zamontowane w ramach projektu nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, działalności gospodarczej oraz agroturystyki. 3. W ramach projektu zaplanowano instalacje na istniejących budynkach mieszkalnych. 4. Budynek mieszkalny musi posiadać wewnętrzną instalację ciepłej i zimnej wody, posiadać dobry stan techniczny planowanego miejsca montażu instalacji, w tym sprawną instalację elektryczną oraz wolną powierzchnię wewnątrz budynku, umożliwiającą montaż urządzeń, m.in takich, jak zasobnik na ciepłą wodę. 5. Zabroniony jest montaż instalacji w/na budynkach gospodarczych, inwentarskich itp. Montaż instalacji na/w budynkach gospodarczych, inwentarskich itp. dopuszczalny będzie jedynie w sytuacji, gdy wykonanie instalacji w bryle budynku mieszkalnego (już zakwalifikowanego do projektu) będzie nieuzasadnione lub niemożliwe do zrealizowania, wówczas urządzenia zostaną zamontowane na budynkach gospodarczych. Będą jednak połączone instalacją przesyłową z budynkiem mieszkalnym i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów zaspokajania potrzeb bytowych mieszkańców. 6. Nie dopuszcza się montażu instalacji solarnej na gruncie. 7. Budynki wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych nie mogą zostać objęte projektem. 8. Miejsce przewidziane do wykonania montażu instalacji, będzie zweryfikowane przez osoby upoważnione przez Wnioskodawców pod kątem możliwości wykonania instalacji. 7

8 9. Ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych w deklaracji i ankiecie oraz oceny Wykonawcy. 10. W trakcie realizacji projektu oraz okresie trwałości tj. w ciągu 5 lat (od daty rozliczenia końcowego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie - przewidywany termin do końca I półrocza 2024 r.) uczestnik zobowiązuje się do: wykorzystywania instalacji oraz jej efektów wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego; właściwej eksploatacji instalacji, tj. zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami technicznymi; niedokonywania żadnych przeróbek i zmian w instalacji bez wiedzy i zgody Wnioskodawców; przeprowadzania za pośrednictwem Wnioskodawców przeglądów serwisowych zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej, którą przekaże Wykonawca. 12.W sytuacji, gdy ze względu na małą liczbę zgłoszeń, złożenie wniosku o dofinansowanie nie będzie efektywne kosztowo, projekt nie zostanie przygotowany, zaliczki zwrócone zostaną zgłaszającym, na podstawie oświadczeń zawartych w Deklaracji dotyczących rachunku bankowego, na który ma być zwrócona kwota zaliczki. IV. KOSZTY INSTALACJI 1. Osoby składające komplet dokumentów zgłoszeniowych do projektu, deklarują pokrycie następujących kosztów: od 15% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji; innych niezbędnych kosztów nieobjętych dofinansowaniem; kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją (np. uszkodzenie będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji); w razie ich wystąpienia - dodatkowych kosztów niekwalifikowanych związanych z niestandardowymi warunkami, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji; w gestii właściciela/współwłaściciela/użytkownika budynku pozostaje zapewnienie w każdym pomieszczeń przeznaczonych do montażu zestawów solarnych (zbiornika i grupy solarnej), prac przygotowawczych, których zakres zostanie podany właścicielowi budynku przez osobę dokonującą oceny możliwości instalacji solarnej. 2. Ostateczne rozliczenie dofinansowania i wysokości wkładu własnego zostanie dokonane po zatwierdzeniu przez IOK końcowego wniosku o płatność. V. ETAPY DOKONYWANIA WPŁAT ETAP DOKONYWANIA WPŁAT PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE Z WOJEWÓDZTWEM LUBELSKIM ROK 2016 UWAGA ETAP ZAKOŃCZONY! 1. Ze względu na wymagania stawiane przez IOK, każda gmina aplikująca o środki unijne przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zobowiązana jest do posiadania dokumentacji technicznej podłączenia instalacji solarnej na wskazanym przez właściciela lub współwłaściciela budynku. Właściciel lub współwłaściciel zobowiązuje się do dobrowolnego pokrycia kosztów wykonania projektu. Właściciel lub współwłaściciel dokona wpłaty zaliczki: 8

9 - Kolektory słoneczne: na poczet dokumentacji technicznej i weryfikacji lokalizacji w kwocie 300,00 zł (na dzień złożenia dokumentów zgłoszeniowych) na konto wskazane w niniejszym Regulaminie. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy dołączyć do składanej deklaracji. - Kotły na biomasę: na poczet dokumentacji technicznej i weryfikacji lokalizacji w kwocie 350,00 zł (na dzień złożenia dokumentów zgłoszeniowych) na konto wskazane w niniejszym Regulaminie. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy dołączyć do składanej deklaracji. 2. Rzeczywiste koszty wykonania dokumentacji projektowej znane będą po wyborze Wykonawcy. W przypadku kiedy koszt wykonania dokumentacji będzie niższy, zaliczka w kwocie 300,00 zł kolektory słoneczne, 350,00 zł kotły na biomasę zostanie pomniejszona o rzeczywiste koszty wykonania dokumentacji. Różnica zostanie zwrócona na konto wskazane w przez uczestnika w oświadczeniu zawartym w deklaracji zgłoszeniowej do udziału w projekcie. 3. W przypadku gdy właściciel instalacji zrezygnuje z montażu, lub gdy projekt zostanie odrzucony przez IOK zaliczka nie podlega zwrotowi. 4. Jeśli potencjalny uczestnik nie zakwalifikuje się do projektu kwota zaliczki w wysokości 300,00 zł kolektory słoneczne; 350,00 zł w przypadku kotłów na biomasę; zostanie zwrócona na konto podane przez uczestnika w oświadczeniu zawartym w Deklaracji zgłoszeniowej do udziału w projekcie. 5. Kwota 300,00 zł kolektory słoneczne; 350,00 zł kotły na biomasę nie wlicza się do wkładu własnego uczestnika projektu. 6. Przed wykonaniem dokumentacji technicznej instalacji solarnej, uczestnik zostanie wezwany do właściwego dla siebie urzędu gminy w celu podpisania umowy użyczenia nieruchomości. 7. Koszt wykonania projektu technicznego instalacji, bez względu na otrzymanie bądź nie przez Wnioskodawców dofinansowania na realizację projektu, nie będzie podlegał zwrotowi. 8. W przypadku rezygnacji właściciela/współwłaściciela/użytkownika budynku z udziału w projekcie w trakcie wykonywania dokumentacji lub po jej wykonaniu a przed zawarciem umowy, koszty wykonania dokumentacji projektowej nie będą podlegać zwrotowi. VI. OSOBY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH 1. Zgłoszenia o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii mogą składać wyłącznie osoby fizyczne zameldowane na terenie Gminy Dołhobyczów i Gminy Mircze na pobyt stały lub czasowy, spełniające łącznie poniższe warunki: w przypadku współwłasności, przynajmniej jeden ze współwłaścicieli musi być zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie gmin Wnioskodawców; okres meldunku tymczasowego musi obejmować okres, w którym składane są dokumenty zgłoszeniowe (zameldowanie na dzień składania dokumentów) do min. końca okresu trwałości projektu (przewidywany termin do końca I półrocza 2024 r.); posiadające prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na terenie Gminy Dołhobyczów/Gminy Mircze, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców. Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością: własność dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel; 9

10 współwłasność wszyscy współwłaściciele muszą podpisać dokumenty zgłoszeniowe; sytuacja ta dotyczy również małżeństw nieposiadających udokumentowanej rozdzielności majątkowej; inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością pod warunkiem, że obejmuje co najmniej okres trwałości projektu (przewidywany termin do końca I półrocza 2024 r.) - dokumenty zgłoszeniowe podpisują wszystkie osoby wskazane w dokumencie, jako posiadające na jego podstawie prawo do dysponowania nieruchomością; w przypadku kilku współwłaścicieli, możliwe jest reprezentowanie przez jedną osobę na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez notariusza przykładowe pełnomocnictwo stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu; osoby nieposiadające jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Wnioskodawców z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. (na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych). Wymóg braku zaległości wobec Wnioskodawców dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu; dobrowolnie chcące wziąć udział w projekcie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w projekcie przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane podają pod rygorem odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. W przypadku ujawnienia nieprawdziwych danych na jakimkolwiek etapie naboru, Wnioskodawcy zastrzegają, że zgłoszenia takie zostaną wykluczone z uczestnictwa w projekcie, a osoby składające dokumenty zgłoszeniowe zostaną pociągnięte do odpowiedzialności, w tym również obciążone kosztami, jakie ponieśli Wnioskodawcy w związku z bezprawnym uczestnictwem danego uczestnika w procedurze aplikowania o dofinansowanie i/lub realizacji projektu. VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOŁHOBYCZÓW: 1. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie w terminie od 10 marca do 25 marca 2016 roku w Urzędzie Gminy Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, Dołhobyczów, pokój 6, sekretariat. 2. Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w Urzędzie Gminy Dołhobyczów w dni robocze w godz. 8:00-15:00. DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIRCZE: 3. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie w terminie od 17 marca do 31 marca 2016 roku w Urzędzie Gminy Mircze, ul. Kryłowska 20, Mircze, sekretariat pokój Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w Urzędzie Gminy Mircze w dni robocze w godz. 7:30-15: Deklaracje złożone poza powyżej określonym terminem trafią na listę rezerwową. 6. Deklaracje złożone w inny sposób niż to przewiduje Regulamin nie będą rozpatrywane. VIII. WYBÓR UCZESTNIKÓW 1. Wybór uczestników do projektu nastąpi według kolejności zgłoszeń tak, aby łączna moc instalacji z OZE nie przekraczała 2MWe dla kolektorów słonecznych i 5 MW - dla kotłów na biomasę. 10

11 Uwaga: Złożenie zgłoszenia w pierwszej kolejności, nie oznacza, że Uczestnik zostanie zakwalifikowany do projektu. Zgłoszenie musi spełnić również wymogi określone w przedmiotowym regulaminie, a także kryteria narzucone przez IOK. 2. Po przekroczeniu łącznej mocy instalacji z OZE (wg limitów opisanych w pkt 1), osoby, które złożyły kolejne zgłoszenia, zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie (np. ze względu na brak wpłaty zaliczki i wkładu własnego, braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych lub innego powodu rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w projekcie). 3. Osoby, które otrzymają informację o zakwalifikowaniu na listę rezerwową, zostaną poproszone o złożenie oświadczenia dotyczącego rachunku bankowego, na który ma być zwrócona kwota zaliczki. 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie i wyczerpanej listy rezerwowej, uczestnik składający rezygnację, zobowiązany jest do wskazania osoby na zastępstwo. W przeciwnym razie zostanie obciążony kosztami, jakie ponieśli Wnioskodawcy w związku z uczestnictwem danego uczestnika w procedurze aplikowania o dofinansowanie i/lub realizacji projektu do momentu jego rezygnacji. IX. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU ETAP PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE Z WOJEWÓDZTWEM LUBELSKIM ROK 2016 UWAGA NIE DOKONUJEMY WPŁAT ETAP ZAKOŃCZONY! 1. Na etapie aplikowania o zakwalifikowanie do projektu, wymagane jest złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych prawidłowo podpisanych przez osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie gmin Wnioskodawców (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu): wypełnionej deklaracji zgłoszeniowej wraz z załącznikiem (ankietą dotycząca danych o budynku niezbędnych do realizacji projektu w zakresie dostawy i montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę); aktualnej mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 wydanej przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (koszt opłaty za mapę 21,00 zł do uiszczenia w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie); w przypadku dłuższego niż 7 dni terminu oczekiwania na mapę, do składanych deklaracji należy dołączyć ksero potwierdzenia dokonania opłaty oraz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie mapy do Starostwa Powiatowe w Hrubieszowie. potwierdzenia wpłaty zaliczki w wysokości 300,00 zł na kolektory słoneczne; 350,00 zł na kotły biomasę na niżej podany rachunek bankowy: 11

12 DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOŁHOBYCZÓW: Dane do przelewu: Nr konta BS Dołhobyczów W tytule przelewu obowiązkowo należy podać następujące dane: Imię i nazwisko właściciela/współwłaściciela nieruchomości, Lokalizacja wykonywania instalacji (miejscowość, numer domu), Dopisek: Zaliczka: kolektory słoneczne 300 zł (przykładowo: Jan Kowalski, Miejscowość.. NR domu, Zaliczka: kolektory 300 zł/kotły 350zł) Wysokość wpłaty: 300 zł - kolektory słoneczne; 350 zł na kotły biomasę DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIRCZE: Dane do przelewu: Nr konta BS Dołhobyczów O/Mircze W tytule przelewu obowiązkowo należy podać następujące dane: Imię i nazwisko właściciela/współwłaściciela nieruchomości, Lokalizacja wykonywania instalacji (miejscowość, numer domu), Dopisek: Zaliczka: kolektory słoneczne 300 zł (przykładowo: Jan Kowalski, Miejscowość.. NR domu, Zaliczka: kolektory 300 zł/kotły 350zł) Wysokość wpłaty: 300 zł kolektory słoneczne; 350 zł na kotły biomasę 2. Uczestnik zobowiązuje się do przedłożenia również innych niezbędnych dokumentów wymaganych przez IOK/Gminę Dołhobyczów/Gminę Mircze do prawidłowej procedury aplikowania o środki na realizację projektu, o które będzie proszony telefonicznie. X. PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PRZEZ WNIOSKODAWCÓW. ETAP DOKONYWANIA WPŁAT PO PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE Z WOJEWÓDZTWEM LUBELSKIM ROK 2017/2018 UWAGA ETAP OBECNY! 1. Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację Projektu oraz wyłonieniu Wykonawcy zadania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (gdy znany będzie rzeczywisty koszt wykonania instalacji) uczestnik zostanie wezwany przez właściwy dla siebie Urząd Gminy do podpisania umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym (celem uregulowania ostatecznych kosztów wykonania instalacji). Uczestnik podpisując umowę dotyczącą ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym będzie zobowiązany do uiszczenia całości kosztów wkładu własnego udziału w projekcie (wkład własny to: 15 % kosztów kwalifikowalnych netto instalacji, Podatek VAT od kosztów netto wykonania instalacji OZE oraz inne koszty niekwalifikowalne wskazane w niniejszym Regulaminie). Wpłaty należy dokonać w terminie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Kserokopię potwierdzenia dokonania wpłaty należy dostarczyć do właściwego dla siebie Urzędu Gminy w tym samym terminie. 2. Niedokonanie przez uczestnika projektu wpłaty w podanym terminie i w określonej wysokości będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy. 12

13 3. Uczestnik projektu, po podpisaniu umowy może zostać wezwany także do złożenia ewentualnych dodatkowych dokumentów i dopełnienia wszelkich formalności w celu prawidłowej realizacji projektu. 4. Koszt brutto instalacji oraz koszt partycypacji uczestnika projektu będzie zależał od wielkości zamontowanej instalacji solarnej, wielkości zasobnika na wodę/wielkości zamontowanego kotła na biomasę oraz jego posadowienia. 5. Szczegółowe informacje o dokonywaniu wpłat ww. kwoty wyczerpuje umowa organizacyjno finansowa z ostatecznym odbiorcą. 6. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej, wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie (np. ze względu na brak wpłaty wkładu własnego, braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych lub innego powodu rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w projekcie). 7. Zakwalifikowane instalacje powinny zostać zrealizowane przez Wnioskodawców do końca 2018 r. Zamontowane instalacje będą przez okres 5 lat od daty rozliczenia końcowego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie: stanowiły własność Wnioskodawców i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/użytkownikom budynków mieszkalnych. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom/ użytkownikom budynków mieszkalnych; objęte gwarancją producenta; ubezpieczone i serwisowane na koszt uczestnika projektu (właściciela). XI. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 1. Projekt umowy z odbiorcą ostatecznym. 13

kolektory słoneczne montaż instalacji kotłów na biomasę III. Warunki i ograniczenia nie mogą

kolektory słoneczne montaż instalacji kotłów na biomasę III. Warunki i ograniczenia nie mogą Regulamin uczestnictwa w projekcie Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski planowanego do realizacji przez Gminę Ostrów Lubelski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PN. INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PN. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PN. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIRCZE PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MIRCZE W LATACH 2016 2018 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Użyte określenia w niniejszym

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PLANOWANEGO PROJEKTU

II. OPIS PLANOWANEGO PROJEKTU REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ W RAMACH PROJEKTU PLANOWANEGO DO PRZYGOTOWANIA PRZEZ GMINĘ ŁASZCZÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PN. INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PN. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PN. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIRCZE PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MIRCZE W LATACH 2016 2018 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Użyte określenia w niniejszym

Bardziej szczegółowo

- na stronie internetowej osobiście w Urzędzie Gminy

- na stronie internetowej  osobiście w Urzędzie Gminy REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PN. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE SKIERNIEWICE PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ SKIERNIEWICE W LATACH 2017 2019 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Użyte określenia

Bardziej szczegółowo

1. Instalacje oraz ich efekty mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

1. Instalacje oraz ich efekty mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ OLEŚNICA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE OSTRÓW LUBELSKI

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE OSTRÓW LUBELSKI Regulamin uczestnictwa w projekcie BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE OSTRÓW LUBELSKI planowanego do realizacji przez Gminę Ostrów Lubelski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

w stosunku do ostatniego okresu programowania RPO na lata

w stosunku do ostatniego okresu programowania RPO na lata Regulamin naboru zgłoszeń w ramach projektu planowanego do przygotowania przez Gminę Telatyn z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na

Bardziej szczegółowo

e) Uczestnik osoba wymieniona w punkcie podpunkcie d) niniejszego punktu, zakwalifikowana do projektu,

e) Uczestnik osoba wymieniona w punkcie podpunkcie d) niniejszego punktu, zakwalifikowana do projektu, Regulamin naboru zgłoszeń w ramach projektu planowanego do przygotowania przez Gminę Łaszczów z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. II. Termin i miejsce składania wniosków

I. Informacje ogólne. II. Termin i miejsce składania wniosków REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PN. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE WERBKOWICE PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ WERBKOWICE W LATACH 2016 2018 I. Informacje ogólne 1. Nabór wniosków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów Załącznik do Zarządzenia Nr 1.2018 Wójta Gminy Lelów z dnia 4 stycznia 2018 r. REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Regulamin dla mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Regulamin dla mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. 1. Przyjmowanie ankiet od mieszkańców prowadzone

Bardziej szczegółowo

b) Partner Projektu Gmina Leoncin, Gmina Pomiechówek, Gmina Winnica;

b) Partner Projektu Gmina Leoncin, Gmina Pomiechówek, Gmina Winnica; Regulamin naboru zgłoszeń w ramach projektu planowanego do przygotowania przez Gminę Nasielsk z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla mieszkańców Gminy Józefów nad Wisłą. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Regulamin dla mieszkańców Gminy Józefów nad Wisłą. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Regulamin dla mieszkańców Gminy Józefów nad Wisłą dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. 1. Przyjmowanie ankiet od mieszkańców prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/19 Wójta Gminy Adamów z dnia 30 maja 2019r. REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają

Bardziej szczegółowo

Gmina Drużbice TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET

Gmina Drużbice TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH, PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DRUŻBICE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nabór ankiet

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PLANOWANEGO PROJEKTU

II. OPIS PLANOWANEGO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BRZEZINY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIEŃSK W RAMACH REGIONALNEGO

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIEŃSK W RAMACH REGIONALNEGO REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIEŃSK W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - Odnawialne źródła energii w Gminie Mircze

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - Odnawialne źródła energii w Gminie Mircze Załącznik nr 1 do Regulaminu... () Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu:.. Adres do korespondencji:......... Telefon: Adres e-mail:... Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - Odnawialne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ Ujazd W RAMACH REGIONALNEGO

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ Ujazd W RAMACH REGIONALNEGO REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ Ujazd W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MASŁOWICE W RAMACH REGIONALNEGO

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MASŁOWICE W RAMACH REGIONALNEGO REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MASŁOWICE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW Załącznik nr 1. do Informacji dotyczącej projektu REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU/PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ STANIN W RAMACH

Bardziej szczegółowo

GMINA KOŹMIN WIELKOPOLSKI

GMINA KOŹMIN WIELKOPOLSKI GMINA KOŹMIN WIELKOPOLSKI REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski planowanego do realizacji przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla mieszkańców Gminy Telatyn dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Regulamin dla mieszkańców Gminy Telatyn dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Regulamin dla mieszkańców Gminy Telatyn dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. 1) Przyjmowanie ankiet od mieszkańców prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

GMINA KOBYLA GÓRA REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ. w ramach projektu pn.

GMINA KOBYLA GÓRA REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ. w ramach projektu pn. GMINA KOBYLA GÓRA REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kobyla Góra planowanego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wnioski złożone po określonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone po określonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JARCZÓW W LATACH 2016-2018 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nabór wniosków prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BEŁCHATÓW W RAMACH REGIONALNEGO

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BEŁCHATÓW W RAMACH REGIONALNEGO REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BEŁCHATÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla mieszkańców Gminy Łabunie dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Regulamin dla mieszkańców Gminy Łabunie dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Regulamin dla mieszkańców Gminy Łabunie dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. 1. Przyjmowanie ankiet od mieszkańców prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Załącznik do Zarządzenia nr RO.0050.19.2019 Wójta Gminy Niedźwiada z dnia 30 kwietnia 2019 r. REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: "Odnawialne źródła energii w Gminie Niedźwiada" Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Nr B.0050.328.2017 z dnia 30.11.2017r. REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 1 marca 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Jeziorzany.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 1 marca 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Jeziorzany. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JEZIORZANY W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE W LATACH 2016-2018

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. 3) Dopuszczalne jest złożenie tylko jednej ankiety na nieruchomość.

Strona 1 z 6. 3) Dopuszczalne jest złożenie tylko jednej ankiety na nieruchomość. Strona 1 z 6 Regulamin dla Mieszkańców GMINY TARNAWATKA dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) I. Informacje ogólne 1) Nabór ankiety (deklaracji) uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA KROTOSZYN

MIASTO I GMINA KROTOSZYN MIASTO I GMINA KROTOSZYN REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn planowanego do realizacji przez Miasto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO

REGULAMIN DO NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO REGULAMIN DO NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO I. Informacje ogólne 1. Nabór deklaracji mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 23 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 23 marca 2017r. ZARZĄDZENIE NR 159.2017 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 23 marca 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PN. INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PN. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PN. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE BRZEŹNIO PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BRZEŹNIO W LATACH 2016 2018 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Użyte określenia w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PN. INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PN. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PN. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE SKIERNIEWICE PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ SKIERNIEWICE W LATACH 2016 2018 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Użyte określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET W RAMACH PROJEKTU DOTYCZĄCEGO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ROPCZYCE W LATACH

REGULAMIN NABORU ANKIET W RAMACH PROJEKTU DOTYCZĄCEGO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ROPCZYCE W LATACH REGULAMIN NABORU ANKIET W RAMACH PROJEKTU DOTYCZĄCEGO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ROPCZYCE W LATACH 2016 2018 stan prawny na dzień 14.06.2018 r. I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 7 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Baranów.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 7 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Baranów. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BARANÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE W LATACH 2016-2018 I.

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA KAŃCZUGA

MIASTO I GMINA KAŃCZUGA MIASTO I GMINA KAŃCZUGA REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Rozwój instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga planowanego do realizacji przez Miasto i Gminę Kańczuga w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od r. do r. w Urzędzie Gminy Wólka.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od r. do r. w Urzędzie Gminy Wólka. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ WÓLKA W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE W LATACH 2016-2018 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

M N UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

M N UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Budowa kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w Gminie Siewierz planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 16 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Krzczonów miejsce składania Pokój nr 7.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 16 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Krzczonów miejsce składania Pokój nr 7. Zmiana nr I z dnia 29.03.2016 rok REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KRZCZONÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Strona 1 z 5

I. INFORMACJE OGÓLNE. Strona 1 z 5 REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ TRYŃCZA W RAMACH DZIAŁANIA 3.1. ROZWÓJ OZE RPO WP 2014 2020 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii składanie wniosków przez mieszkańców Gminy Kodeń

Odnawialne Źródła Energii składanie wniosków przez mieszkańców Gminy Kodeń Odnawialne Źródła Energii składanie wniosków przez mieszkańców Gminy Kodeń o przygotowywaniu się Gminy Kodeń do projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji oraz o naborze

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków prowadzony będzie w nieprzekraczalnym terminie od r. do r. w Urzędzie Gminy Kamionka.

Nabór wniosków prowadzony będzie w nieprzekraczalnym terminie od r. do r. w Urzędzie Gminy Kamionka. INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIONKA W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE W LATACH 2016-2018

Bardziej szczegółowo

zamieszkały/a w... (miejscowość, kod, ulica, nr domu) nr telefonu, adres ... zamieszkały/a w... (miejscowość, kod, ulica, nr domu)

zamieszkały/a w... (miejscowość, kod, ulica, nr domu) nr telefonu, adres  ... zamieszkały/a w... (miejscowość, kod, ulica, nr domu) Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru zgłoszeń.... miejscowość i data DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w latach 2016-2018 przez Gminę Kłoczew w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 I. INFORMACJE OGÓLNE

Strona 1 z 9 I. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ LUBARTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE RPO WL

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii Załącznik nr 1 do Regulaminu Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu:.. Adres do korespondencji:......... Telefon:..Adres e-mail:.. Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w latach 2016-2018 przez Gminę Kłoczew w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. a) Wnioskodawca Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.

REGULAMIN. a) Wnioskodawca Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa. REGULAMIN naboru mieszkańców do projektu pn. Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa planowanego do realizacji przy dofinansowaniu z działania 4.1.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO WĘGRÓW

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO WĘGRÓW REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO WĘGRÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nabór ankiet mieszkańców prowadzony

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Warunki wstępne

Rozdział 1 Warunki wstępne Regulamin naboru deklaracji wraz z ankietą składanych przez mieszkańców miasta Chełm w ramach projektu dotyczącym wykorzystania odnawialnych źródeł energii planowanym do realizacji przez Miasto Chełm w

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE CZARNOCIN SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY CZARNOCIN

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE CZARNOCIN SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY CZARNOCIN ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE CZARNOCIN SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY CZARNOCIN Projekt będzie realizowany przez Gminę Czarnocin ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020 Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw Mamy energię by wspierać 06.06.2019r.,

Bardziej szczegółowo

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET I DEKLARACJI UCZESTNICTWA

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET I DEKLARACJI UCZESTNICTWA Regulamin naboru ankiet i deklaracji uczestnictwa mieszkańców Gminy Zabłudów w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

I. INFORMACJE OGÓLNE TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI Regulamin naboru deklaracji mieszkańców w ramach projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Wasilków w ramach projektu pod nazwą Modernizacja indywidualnych źródeł

Bardziej szczegółowo

EDYCJA II - budynki mieszkalne

EDYCJA II - budynki mieszkalne EDYCJA II - budynki mieszkalne Nabór uczestników prowadzony jest przez Gminę Miejską Świdnik w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

1. Projekt obejmujący montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krzywda.

1. Projekt obejmujący montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krzywda. 1 Regulamin naboru wniosków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w latach 2016-2018 przez Gminę Krzywda w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru zgłoszeń.... DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kobyla Góra z zakresu

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KODRĄB SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KODRĄB SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KODRĄB SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY 24.10.2017 24.10.2017 Wartość dofinansowania na instalację OZE: kolektorów słonecznych/pieców na biomasę /instalacji fotowoltaicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY ŁĘKA OPATOWSKA WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY ŁĘKA OPATOWSKA czerwiec 2017 r. Projekt będzie realizowany przez Gminę Łęka Opatowska ze środków pochodzących

Bardziej szczegółowo

II. Wymogi finansowe udziału w projekcie.

II. Wymogi finansowe udziału w projekcie. REGULAMIN naboru ankiet i deklaracji dotyczących udziału w projekcie z zakresu montażu kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznej w gminie Harasiuki. planowanego do realizacji w ramach działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ NOWODWÓR W LATACH

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ NOWODWÓR W LATACH REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ NOWODWÓR W LATACH 2016 2018 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nabór wniosków prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BISZCZA

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BISZCZA REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BISZCZA INFORMACJE OGÓLNE Nabór ankiet mieszkańców prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JUTROSIN

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JUTROSIN REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JUTROSIN I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Naboru Uczestników Projektu pn. EKO ENERGIA w Gminie Gościeradów RPO WL Wydatki kwalifikowane Wydatki niekwalifikowane

REGULAMIN Naboru Uczestników Projektu pn. EKO ENERGIA w Gminie Gościeradów RPO WL Wydatki kwalifikowane Wydatki niekwalifikowane REGULAMIN Naboru Uczestników Projektu pn. EKO ENERGIA w Gminie Gościeradów Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: RPO WL 2014 2020 rozumie się jako Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na

Bardziej szczegółowo

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW REGULAMIN naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych planowanego do realizacji przez Miasto Jasło w ramach Działania 3.1. Rozwój

Bardziej szczegółowo

3. Realizacja projektu planowana jest na lata pod warunkiem, o którym mowa w pkt.2.

3. Realizacja projektu planowana jest na lata pod warunkiem, o którym mowa w pkt.2. Regulamin naboru wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji OZE tj.: instalacji solarnych, fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła w gospodarstwach indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski w projekcie pn.: OZE -domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski

REGULAMIN uczestnictwa mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski w projekcie pn.: OZE -domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski REGULAMIN uczestnictwa mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski w projekcie pn.: OZE -domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski 1 Pojęcia i definicje 1. Nabór wniosków prowadzony jest przez Gminę

Bardziej szczegółowo

MIASTO KALISZ REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ. do udziału w projekcie pn.

MIASTO KALISZ REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ. do udziału w projekcie pn. Załącznik do zarządzenia Nr /2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia.... 2017 r. MIASTO KALISZ REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ do udziału w projekcie pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza ..... miejscowość i data DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza przygotowywanego przez Miasto

Bardziej szczegółowo

II. Termin i miejsce składania wniosków od mieszkańców

II. Termin i miejsce składania wniosków od mieszkańców Regulamin naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Łysomice" w ramach Osi priorytetowej 3, Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ TUSZÓW NARODOWY

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ TUSZÓW NARODOWY REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ TUSZÓW NARODOWY I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Strona 1 z 6

I. INFORMACJE OGÓLNE. Strona 1 z 6 REGULAMIN NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU NOWA ENERGIA DLA KRAŚNIKA II Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO KRAŚNIK I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nabór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GRODZISKO DOLNE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GRODZISKO DOLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GRODZISKO DOLNE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. na dofinasowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Suwałki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. na dofinasowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Suwałki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE na dofinasowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Suwałki Nabór deklaracji udziału w projekcie prowadzony jest przez Gminę Suwałki w celu opracowania przez Gminę

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE POŁANIEC SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY. MARZEC 2017 r.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE POŁANIEC SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY. MARZEC 2017 r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE POŁANIEC SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY MARZEC 2017 r. Projekt będzie realizowany przez Gminę Połaniec ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ZAGÓRZ

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ZAGÓRZ REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ZAGÓRZ I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE WIŚLICA SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY WIŚLICA r.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE WIŚLICA SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY WIŚLICA r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE WIŚLICA SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY WIŚLICA 26.01.2017 r. Projekt będzie realizowany przez Gminę Wiślica ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET

I. INFORMACJE OGÓLNE TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I WYMIANY ŹRÓDEŁ GRZEWCZYCH PRZEZ GMINĘ OROŃSKO pn. Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ałącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Wójta Gminy Łączna z dn. 27.03.2017r REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEŻAJSK

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEŻAJSK REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEŻAJSK I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Dla instalacji wykonywanej na gruncie mieszkaniec uzyskuje stosowne pozwolenia na budowę we własnym zakresie

Dla instalacji wykonywanej na gruncie mieszkaniec uzyskuje stosowne pozwolenia na budowę we własnym zakresie . Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu..... Adres do korespondencji.. Telefon oraz adres e-mail 1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania kolektorów słonecznych - nabór uzupełniający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BESKO DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN.

REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BESKO DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BESKO DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko i Zarszyn projekt partnerski I. Informacje ogólne 1)

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. II. Uczestnicy projektu

I. Informacje ogólne. II. Uczestnicy projektu Strona1 Regulamin uzupełniającego naboru uczestników projektu dotyczącego wykorzystania odnawialnych źródeł energii realizowanego przez Gminę Sierakowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu partnerskiego pn. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich Zadanie pn. Poprawa jakości powietrza poprzez

Bardziej szczegółowo

1 Pojęcia i definicje

1 Pojęcia i definicje Ślesin, 26 czerwiec 2017 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie pt. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych zasad uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

3 Warunki montażu instalacji OZE

3 Warunki montażu instalacji OZE REGULAMIN uczestnictwa w Projekcie pn. Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW REGULAMIN naboru wniosków od mieszkańców Miasta Jasła w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) obejmujące demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła, instalację

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wykonywania instalacji (miejscowość, nr domu) Numer działki (jeśli znane)

Lokalizacja wykonywania instalacji (miejscowość, nr domu) Numer działki (jeśli znane) ... Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu...... Adres do korespondencji... Telefon oraz adres e-mail 1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania KOTŁÓW NA BIOMASĘ UWAGA: złożenie ankiety

Bardziej szczegółowo

Dla instalacji wykonywanej na gruncie mieszkaniec uzyskuje stosowne pozwolenia na budowę we własnym zakresie.

Dla instalacji wykonywanej na gruncie mieszkaniec uzyskuje stosowne pozwolenia na budowę we własnym zakresie. . Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu... Adres do korespondencji.. Telefon oraz adres e-mail 1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji fotowoltaicznej - nabór uzupełniający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO PROJEKTU w ramach projektu pn. Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne

REGULAMIN NABORU DO PROJEKTU w ramach projektu pn. Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr RM/57/2018 REGULAMIN NABORU DO PROJEKTU w ramach projektu pn. Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania kotła na biomasę

1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania kotła na biomasę . Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu.. Adres do korespondencji.. Telefon oraz adres e-mail 1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania kotła na biomasę 1. Lokalizacja wykonywania

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE GRĘBÓW. Działanie 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE GRĘBÓW. Działanie 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE GRĘBÓW Działanie 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU: Mieszkaniec zameldowany na terenie Gminy Grębów. Mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN.

NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY Krasiczyn DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Zielona energia projekt partnerski gminy Medyka, Orły i Krasiczyn I. Informacje ogólne 1) Nabór deklaracji

Bardziej szczegółowo