SPIS TREŚCI 1. WSTĘP CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA RUR I KSZTAŁTEK SYSTEMU HT CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU... 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA RUR I KSZTAŁTEK SYSTEMU HT... 5 3. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU... 6"

Transkrypt

1

2

3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA RUR I KSZTAŁTEK SYSTEMU HT CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU USZCZELKI W SYSTEMIE HT KATALOG RUR I KSZTAŁTEK DO ŚCIEKÓW DOMOWYCH ZASADY WYKONANIA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W SYSTEMIE HT PODEJŚCIA PODEJŚCIA ZBIOROWE PIONY POZIOMY PRZYKANALIK WYTYCZNE I UWAGI MONTAŻOWE ODPORNOŚĆ CHEMICZNA POLIPROPYLENU SYSTEMU HT... 39

4 4 1. WSTĘP Ścieki bytowogospodarcze należy odprowadzić do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej sanitarnej lub ogólnospławnej. Przy braku sieci ścieki należy odprowadzić poprzez lokalną oczyszczalnię ścieków do odbiornika lub do zbiornika bezodpływowego, z zapewnieniem wywozu taborem asenizacyjnym. Instalacja kanalizacyjna to zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania nieczystości gospodarczych i fekalnych z budynków mieszkalnych i innych obiektów budowlanych. Do kanalizacji nie wolno wprowadzać: twardego osadu, gruzu, żwiru, piasku, popiołu, wydzielin zwierzęcych, stałych odpadów, takich jak kości, skorupy, gałgany, wata, pierze bez ich wcześniejszego rozdrobnienia, stałych i płynnych produktów, które wskutek swego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić przewody, powodować zagrożenie wybuchem lub pożarem albo wpłynąć szkodliwie na skuteczność działania lokalnej oczyszczalni bądź na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników eksploatacji sieci. Dla ścieków, których jakość nie odpowiada warunkom określonym w przepisach, należy stosować urządzenia do wstępnego oczyszczania. W instalacji kanalizacyjnej wyróżnia się: przybory sanitarne i wpusty służące do przyjmowania i odprowadzania ścieków, podejścia kanalizacyjne, tj. przewody odprowadzające ścieki z przyborów i wpusty do pionów kanalizacyjnych (przewodów spustowych) lub przewodu odpływowego, piony kanalizacyjne odprowadzające ścieki dopływające podejściami ze wszystkich kondygnacji danej części budynku do przewodów poziomych, przewody odpływowe lub przewody zbiorcze (poziomy) łączące jeden lub kilka pionów z kanalizacją zewnętrzną lub innym odbiornikiem, przewody wentylacyjne, tj. przewody łączące instalację kanalizacyjną ścieków bytowogospodarczych z atmosferą, służące do wentylowania tej instalacji oraz wyrównania ciśnienia. Prawidłowe i staranne wykonanie instalacji kanalizacyjnej ma duży wpływ na trwałość instalacji i budynku oraz wpływa korzystnie na warunki sanitarne. Niewłaściwie wykonana instalacja kanalizacyjna powoduje wyciekanie szkodliwych dla zdrowia nieczystości i gazów, rozprzestrzenianie się bakterii chorobotwórczych oraz zawilgocenie budynku. W poradniku pragniemy przedstawić najważniejsze zasady projektowania, doboru i wykonawstwa instalacji kanalizacyjnych wykonywanych z systemu rur i kształtek HT z polipropylenu. Rys. 1. Schemat instalacji kanalizacyjnej

5 5 Charakterystyka ogólna: 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA RUR I KSZTAŁTEK SYSTEMU HT 1. Pod względem technicznym: 1.1. Zaliczane są do klasy produktów trudnopalnych (klasa B1 wg DIN 4102), w przypadku pożaru w budynku nie przenoszą ognia na inne elementy budynku Odporne na ścieki o temperaturze do 95 o C zgodnie z tabelą odporności chemicznej Charakteryzują się wysoką odpornością na różnego rodzaju agresywne ścieki chemiczne, np. z laboratoriów, szpitali, pralni itp. (od ph 2 do ph 12) Łączone są poprzez połączenie kielichowe. Szczelność zapewnia fabrycznie zamontowana uszczelka Posiadają znakomite właściwości hydrauliczne, co jest szczególnie ważne przy układaniu poziomów kanalizacyjnych. 2. Pod względem ekonomicznym: 2.1. Prosty i szybki montaż, co pozwala na znaczne oszczędności czasu i środków Połączenie kielichowe na wcisk, duża dokładność wykonania i niewielka masa rur sprawiają, że wykonanie połączenia jest bardzo proste i nie wymaga użycia dużych sił Rury i kształtki dostarczane są z zamontowaną już uszczelką Dopasowanie długości rur z reguły nie jest konieczne, ponieważ system zawiera 10 podstawowych wymiarów (15; 25; 31,5; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500 cm) Bardzo szeroki asortyment kształtek (również nietypowych (szczególnych)) zapewnia wykonanie praktycznie wszystkich rodzajów wpustów, podejść, przewodów odpływowych, pionów kanalizacyjnych Rury łączone na wcisk, w odróżnieniu od rur klejonych, mogą podlegać różnego rodzaju obciążeniom bezpośrednio po ich zamontowaniu. 3. Wpływ na środowisko naturalne: 3.1. Są neutralne pod względem biologicznym. Z tego też powodu polipropylen zalecany jest w przemyśle środków spożywczych System HT produkowany jest według energooszczędnej technologii, co ogranicza do minimum wpływ na środowisko naturalne Polipropylen, z którego wykonany jest system HT, może być poddany procesowi recyclingu, czyli ponownej przeróbki odpady nie zanieczyszczają środowiska naturalnego.

6 6 3. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU Rury i kształtki systemu kanalizacji wewnętrznej HT produkowane są z polipropylenu kopolimerowanego PP/HT typ Vestolen 9000 (Hostalen PPH 7050 FL). Jest to tworzywo żaroodpornie stabilizowane (zgodnie z DIN 8078), co oznacza bardzo dużą odporność na działanie różnych środków chemicznych i ścieków o wysokiej i niskiej temperaturze (tablica odporności chemicznej). Rury i kształtki wytrzymują długotrwały przepływ gorącej wody i dlatego znajdują zastosowanie w gospodarstwie domowym oraz wszędzie tam, gdzie odprowadza się duże ilości ścieków o wysokiej temperaturze. Wysoka odporność chemiczna materiału pozwala na szerokie zastosowanie systemu w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Uwaga: nie wolno stosować do ścieków zawierających benzynę, benzol w dużych stężeniach. PP/HT jest materiałem trudnozapalnym (zgodnie z DIN 4102), nie powoduje zagrożenia pożarowego, pozwala to na stosowanie tego systemu kanalizacji w obiektach chronionych. Bardzo mały ciężar właściwy, g = 0,93 g/cm 3, sprawia, że SYSTEM HT jest jednym z najlżejszych systemów kanalizacji wewnętrznej, co ma duże znaczenie w trakcie montażu oraz w transporcie. Własności charakteryzowane są przez: Bardzo dobre własności wytrzymałościowe sprawiają, że instalacje wykonywane w systemie HT mają dużą wytrzymałość oraz są odporne na uderzenia szczególnie w niskich temperaturach (5 o C), co ma istotne znaczenie dla montażu w warunkach zimowych. Niski współczynnik przewodności cieplnej w znacznym stopniu ogranicza problem wykraplania pary wodnej, czyli roszenia instalacji, oraz sprawia, że niekonieczne jest stosowanie izolacji ciepłochronnej w pomieszczeniach piwnicznych. Gładka powierzchnia rur i kształtek nie sprzyja osadzaniu się tłustych substancji, a tym samym zatykaniu się instalacji. Pozostają one w trakcie eksploatacji hydraulicznie gładkie, co także po części eliminuje hałas powstający w trakcie przepływu ścieków. Bardzo duża odporność PP/HT na ścieranie eliminuje problem zmniejszenia grubości ścianek w trakcie eksploatacji i nie występuje obniżenie wytrzymałości instalacji w czasie. Rury i kształtki mają barwę średnioszarą wg RAL System pod względem wymagań jakościowych jest zgodny z DIN 8078 i wytycznymi R /8 Związku Jakościowego Rur z Tworzyw Sztucznych i posiada znak jakości tego związku RAL. System kanalizacji wewnętrznej HT z polipropylenu PP/HT posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie wydane przez Polski Komitet Normalizacji POLSKA NORMA PN EN14511, Główny Instytut Górnictwa Certyfikat zgodności NR 694/II/2005, Państwowy Zakład Higieny Atest Higieniczny HK/W/0427/01/2004.

7 7 4. USZCZELKI W SYSTEMIE HT Połączenia rur i kształtek są w postaci kielichów (złączek na wtyk), z fabrycznie wmontowaną uszczelką jednowargową. Uszczelnienie gumowe jest zgodne z DIN i wytycznymi Związku Jakościowego Rur z Tworzyw Sztucznych R Rys. 2. Uszczelka jednowargowa Tabela 2. Wymiary uszczelki jednowargowej wg DIN Rys. 3. Uszczelka HTGM do połączeń rur HT z rurami stalowymi Tabela 3. Wymiary uszczelek HTGM wg DIN 19560

8 8 Rys. 4. Uszczelka do rur żeliwnych Tabela 4. Wymiary uszczelek do kształtek HTUG wg DIN 4060 DN F 1 F 2 F 3 F 4 H

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15 6. ZASADY WYKONANIA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W SYSTEMIE HT Wykonanie właściwie działającej instalacji kanalizacyjnej nie jest wcale proste. Aby instalacja była sprawna i nie stwarzała problemów w normalnej eksploatacji, oprócz dobrego materiału, jakim są rury i kształtki HT, powinna spełniać wymagania PN92/B01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Wymiarowanie przewodów spustowych instalacji kanalizacyjnej polega na dobraniu średnicy pionu, tak aby przepływ ścieków przez pion był mniejszy od dopuszczalnego. Wymiarowanie przewodów odpływowych i połączeń kanalizacyjnych polega na określeniu średnicy przewodów i spadków niezbędnych dla zapewnienia odpowiednich prędkości przepływu ścieków oraz napełnienia rur kanalizacyjnych. Podstawą do wymiarowania przewodów instalacji kanalizacyjnej są ustalone wartości przepływów obliczeniowych w poszczególnych odcinkach instalacji. Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej należy obliczyć wg wzoru: q s = K AWs [dm 3 /s] gdzie: K odpływ charakterystyczny [dm 3 /s] zależny od przeznaczenia budynku AWs równoważnik odpływu zależny od rodzaju przyłączonego przyboru sanitarnego Tabela 5. Wartości odpływów charakterystycznych Rys. 7. Zależność przepływu obliczeniowego od sum równoważników odpływu dla różnych wartości odpływów charakterystycznych

16 16 Wartości równoważników odpływu z przyborów sanitarnych oraz średnice pojedynczych podejść odpowiadające określonym przyborom przedstawiono w tab. 6 wg PN92/B Obliczona wartość q s [dm 3 /s] powinna być większa lub co najmniej równa wartości równoważnika odpływu z pojedynczego przyboru (AWs max). Tabela 6. Wartości równoważników odpływu dla przyborów sanitarnych oraz średnice pojedynczych podejść odpowiadających danym przyborom Do obliczania wartości q s można korzystać z nomogramu rys. 7 na str. 15.

17 17 7. PODEJŚCIA Podejścia są to przewody łączące przybory sanitarne z pionem lub przewodem odpływowym. Odpływ z każdego przyboru sanitarnego, a także z pralki automatycznej lub zmywarki, powinien być zaopatrzony w zamknięcie wodne syfon dobrany specjalnie do tego celu. Zamknięcie wodne zabezpiecza przed przedostawaniem się przykrych zapachów z kanalizacji zewnętrznej do pomieszczeń. Średnica podejścia nie może być mniejsza od wylotu z przyboru (wyjątek stanowią urządzenia przepompowujące ścieki lub przybory wyposażone w młynki rozdrabniające na wylocie). Pojedyncze przybory wymagają podejść o różnych średnicach podanych w tab. 6. Długość podejścia mierzona po trasie przewodu nie powinna przekraczać 3,0 m dla średnic DN 32, 40 i 50 mm oraz 5,0 m dla średnicy DN 75 mm. Podejścia do misek ustępowych średnica DN 110 mm nie powinny być dłuższe niż 1,0 m. Różnica wysokości pomiędzy syfonem a punktem podłączenia do pionu nie powinna być większa niż 1,0 m dla średnic DN 32, 40, 50, 75 mm, zaś dla DN 110 mm nie powinna przekraczać 3,0 m. Jeżeli te warunki nie mogą być spełnione, należy zwiększyć średnicę podejścia o jeden wymiar lub wykonać dodatkową wentylację podejścia. Rys. 8. Przykłady rozwiązania podejść do przyborów sanitarnych

18 18 32, 32, Rys. 9. Schematy podejść do przyborów wg PN92/B PODEJŚCIA ZBIOROWE Do jednego podejścia można podłączyć kilka przyborów. W łazience często odpływ z umywalki, wanny i pralki automatycznej odprowadzany jest wspólnym przewodem. Średnica podejścia powinna być wtedy większa niż dla pojedynczego przyboru. Średnice podejść należy dobierać wg tab. 7. Tabela 7. Dopuszczalne długości i dopuszczalne wartości sumy równoważników odpływu

19 19 Rys. 10. Przykłady rozwiązań podejść zbiorowych Długość podejścia zbiorowego mierzona po jego trasie nie powinna przekraczać 6 m dla średnicy DN 50 mm oraz 10 m dla DN 110 mm. Różnica wysokości pomiędzy najwyżej położonym syfonem a połączeniem podejścia z pionem nie powinna przekraczać 1,0 m. Jeżeli różnica wysokości jest większa do 3,0 m należy wówczas zwiększyć średnicę podejścia o jeden wymiar. Przy dłuższych podejściach należy stosować dodatkową wentylację. 32, Rys. 11. Dopuszczalne długości podejść zbiorowych wg PN92/B01707 H różnica wysokości punktu połączenia podejścia z pionem z najwyżej położonego odpływu z syfonu L długość podejścia mierzona po trasie

20 20 Miska ustępowa powinna mieć osobne podejście. Zaleca się, aby było ono włączone do osobnego trójnika umieszczonego najniżej spośród wszystkich podejść na danej kondygnacji, szczególnie jeżeli miska ustępowa oddalona jest od pionu. Dopuszcza się podłączenie pozostałych przyborów na danej kondygnacji wspólnym podejściem włączonym do trójnika na pionie położonym o 0,7 m poniżej posadzki danej kondygnacji (rys. 12). Rys. 12. Sposoby włączenia miski ustępowej do pionu 1 podejście 2 pion Podejścia do misek ustępowych o średnicy DN 110 mm niewentylowane nie mogą być oddalone od pionu więcej niż L = 1,0 m, zaś różnica wysokości nie może przekraczać H = 3,0 m. Podejścia o większej różnicy wysokości H niż 3,0 m należy zaopatrzyć w dodatkową wentylację. Spadki podejść powinny wynosić minimum i = 2%.

21 21 8. PIONY Przewody spustowe są to piony odprowadzające ścieki z podejść na poszczególnych kondygnacjach. Minimalna średnica pionu wynosi DN 75 mm, zaś pionu, do którego podłączona jest miska ustępowa, minimum DN 110 mm. Średnica pionu na całej wysokości jest jednakowa. Dopuszczalne obciążenie pionów z wentylacją główną podano w tab. 8. Tabela 8. Dopuszczalne obciążenie pionów z wentylacją główną W celu zwiększenia przepustowości pionów należy stosować dodatkowy przewód wentylacyjny (pion boczny). Dopuszczalne obciążenia pionów z wentylacją boczną przedstawiono w tab. 9. Tabela 9. Dopuszczalne obciążenie pionów z wentylacją boczną Przebieg przepływu pionem kanalizacyjnym jest następujący: w pierwszej fazie dopływu ścieki spływają strugą po wewnętrznej ścianie pionu; w miarę wzrostu przepływu strumień ścieków obejmuje coraz większą część obwodu przekroju poprzecznego pionu, tworząc pierścień wodny poruszający się w dół wzdłuż osi pionu. Przy nadmiernej ilości ścieków mogą tworzyć się tzw. korki wodne, tzn., że na pewnej długości cały przekrój pionu jest wypełniony ściekami. Przy częściowym napełnieniu pionu ścieki spływają pierścieniem w dół, a gazy kanałowe przepływają z dołu do rury wywiewnej. Z chwilą powstania korka wodnego następuje zmiana kierunku przepływu powietrza z atmosfery do pionu. Przepływ ścieków w pionie powoduje występowanie zmian ciśnienia, które oddziałują na zamknięcia wodne pod przyborami sanitarnymi. Wynika z tego, że na znacznej długości pionu występuje w trakcie przepływu podciśnienie, co powoduje charakterystyczne odgłosy bulgotania wody w syfonach przyborów oraz wypadki opróżniania syfonów z wody i zniszczenia zamknięcia wodnego. Połączenie pionu z atmosferą ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji instalacji kanalizacyjnej jako całości z jednej strony, i dla działania pionu z drugiej strony. W celu zwiększenia przepustowości pionu, a więc zapewnienia możliwości odprowadzenia nim większej ilości ścieków, należy stosować dodatkowy pion wentylacyjny ustawiony obok pionu odpływowego tzw. wentylacja boczna. W układzie z wentylacją boczną na każdej kondygnacji oba piony powinny być połączone za pomocą trójnika z odnogą pod kątem 45 o, przy czym pod stropem najwyższej kondygnacji oba piony są podłączone do jednej rury wywiewnej (rys. 13).

22 22 Rys. 13. Schemat pionów kanalizacyjnych: a) z wentylacją główną, b) z wentylacją boczną 1 część wentylacyjna, 2 część odpływowa, 3 dodatkowy pion wentylacyjny Średnica dodatkowego pionu wentylacyjnego powinna być w zasadzie równa średnicy pionu odpływowego. Dopuszcza się zmniejszenie średnicy pionu wentylacyjnego, ale nie więcej niż o jedną średnicę. Wymaga się, aby do pionu o wysokości ponad 10 m (w budynkach 4kondygnacyjnych i wyższych) nie podłączać przyborów sanitarnych na wysokości ostatnich 2,0 m przed przejściem w przewód odpływowy w piwnicy. Gdy występuje konieczność połączenia przyborów ustawionych na niższych kondygnacjach, wówczas należy odprowadzić ścieki do specjalnych odcinków przewodów pokazanych na rys. 14. Średnica obejścia jest dostosowana do średnic podejść kanalizacyjnych podłączanych przyborów sanitarnych. Nie wolno odprowadzać wód opadowych do pionów kanalizacji sanitarnej, a ścieków sanitarnych do pionów kanalizacji deszczowej. Przewody spustowe powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne nad dach powyżej okien i wszelkich otworów znajdujących się w poziomej odległości mniejszej niż 4 m od tych przewodów. Przewody wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie przedłużenie przewodów spustowych o tym samym przekroju. Jedna rura wentylacyjna może obsługiwać kilka pionów. Przekrój takiej rury nie powinien być mniejszy niż 2/3 sumy przekrojów wentylowanych przez nią pionów. Innym rozwiązaniem wentylacji pionu jest zastosowanie zaworu napowietrzającego, który montuje się na pionie nad najwyżej położonym przyborem sanitarnym. Nie trzeba wówczas wyprowadzać pionu ponad dach. Zawór taki umożliwia zasysanie powietrza do przewodów kanalizacyjnych, zapewniając tym samym ich właściwą pracę. Nie wszystkie piony można kończyć zaworami napowietrzającymi. Zaleca się, aby ponad dach był wyprowadzony: ostatni pion na każdym przewodzie odpływowym (licząc od przykanalika), przynajmniej jeden pion kanalizacyjny. Zawór napowietrzający powinien być wyprowadzony przynajmniej na wysokość 1,0 m nad najwyżej położonym syfonem obsługiwanym przez napowietrzany pion. W budynkach niskich zawór napowietrzający może być wyprowadzony na strych nad najwyższą kondygnacją. Nie należy jednak montować zaworów napowietrzających jako wentylacji pionów w budynkach powyżej czterech kondygnacji. Dla pojedynczego przyboru znajdującego się w piwnicy zamiast całego pionu można wykonać tylko zaślepiony jego fragment o średnicy o jeden wymiar większej od wymaganej dla danego przyboru lub zamontować zawór napowietrzający.

23 23 Rys. 14. Zasady wykonania podejść przy łączeniu wysokich pionów z przewodami odpływowymi: a) jeżeli na najniższej kondygnacji nie ma przyborów sanitarnych b) jeżeli na niższej kondygnacji są przybory sanitarne 1 pion 2 podejście 3 przewód odpływowy Nie wolno wprowadzać rur wentylacyjnych do przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych pomieszczeń.

24 24 9. POZIOMY W piwnicy piony kanalizacyjne przechodzą w przewody odpływowe, czyli poziomy. Rozpoczynają one swój bieg od pionów spustowych, a kończą na pierwszej studzience rewizyjnej na zewnątrz budynku. Drugorzędne przewody odpływowe (od pionów) mogą łączyć się w obrębie budynku w większe przewody odpływowe, spośród których najdłuższy i najbardziej obciążony stanowi główny przewód odpływowy. Odcinek przewodu głównego pomiędzy budynkiem i połączeniem do kanału zewnętrznego nazywa się przykanalikiem. Przewody odprowadzające ścieki z poszczególnych części nieruchomości powinny być: układane w miarę możliwości najkrótszą drogą, powinny mieć odpowiedni spadek, stanowić sieć dobrze przewietrzaną i przepłukiwaną. Przewody zbiorcze główne należy wyprowadzić na zewnątrz budynku drogą najkrótszą. Rys. 15. Schemat odprowadzenia ścieków do kanalizacji: a) ogólnospławnej, b) rozdzielczej 1 piony, 2 główny przewód odpływowy, 3 przewody odpływowe, 4 studzienka, 5 zasuwa burzowa, 6 rury spustowe, 7 wpust deszczowy, 8 kanał ogólnospławny, 9 kanał ściekowy, 10 kanał deszczowy Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od niej odległości, ze względu na zachowanie równowagi fundamentu, jak na rys. 16. Rys. 16. Orientacyjne wyznaczenie minimalnej odległości przewodu L od ściany konstrukcyjnej 1 ściana fundamentowa, 2 kanał ściekowy, 3 wykop Zmiany kierunku przewodów należy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic rur przewodów głównych i od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 60 o (rys. 17). Do każdego przewodu bocznego powinna być przewidziana oddzielna odnoga. W przewodach odpływowych nie należy stosować odgałęzień podwójnych, które są dopuszczone w pionach (rys. 18).

25 25 Rys. 17. Połączenie dwóch przewodów odpływowych Rys. 18. Przyłączenie dwóch przewodów odpływowych do przewodu głównego a) dobrze b) źle W razie konieczności wstawienia dodatkowej odnogi należy usunąć odpowiedni odcinek przewodu i zamontować odnogę, posługując się mufą przelotową HTU (rys. 19 a). Można to również wykonać za pomocą długiej mufy HTL i kombinacji kształtek HTU i HTMM (rys. 19 b). Rys. 19. Połączenie odgałęzienia za pomocą mufy przesuwnej HTU lub mufy HTL i kombinacji złączek HTU lub HTMM Rury powinny leżeć na całej długości na wyrównanym dnie wykopu z 10 cm podsypką piaskową. Kielichy rur muszą być zwrócone w kierunku przeciwnym do kierunku odpływu ścieków. W przypadku układania rur bezpośrednio w gruncie pod posadzką zaleca się stosowanie rur kanalizacji zewnętrznej KG z PCVU. W pozostałych przypadkach dopuszczalne jest stosowanie rur z polipropylenu. Wierzch przewodu ułożonego pod podłogą pomieszczenia, w którym temperatura nie spada poniżej 0 o C, powinien leżeć na głębokości 0,3 m od wierzchu podłogi. Jeżeli początek przewodu wypada w pobliżu fundamentu, to jego początkowe zagłębienie wyznacza fundament, przy czym odległość między wierzchem rury i spodem fundamentu powinna być nie mniejsza niż 0,1 m. Średnica takiego przewodu odpływowego powinna być większa od średnicy pionu. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy do pionu jest podłączony tylko jeden przybór sanitarny wówczas średnica pionu i przewodu odpływowego mogą być sobie równe.

26 26 Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: DN = 110 mm i = 2 % DN = 160 mm i = 1,5 % Przewodów odpływowych nie należy prowadzić ze zbyt dużymi spadkami, aby nie dopuścić do powstawania nadmiernej prędkości ścieków. Od najdalej i najniżej położonego miejsca przyłączenia przyboru sanitarnego, aż do kanału ulicznego powinien być zachowany ciągły spadek przewodu. Jeżeli ciągły spadek przewodu głównego przekracza i = 2 %, a przewodów drugorzędnych i = 3%, dozwolone jest stosowanie przełomów spadków pod warunkiem, żeby punkt przełomu nie znajdował się pod jezdnią oraz żeby najmniejszy spadek przewodów głównych nie był mniejszy niż 2%, a drugorzędnych 3%. Spadki mniejsze od minimalnych mogą być stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach pod warunkiem zapewnienia właściwego przemywania za pomocą specjalnych urządzeń. W przypadkach niemożliwości uzyskania odpowiednich spadków w prowadzeniu przewodów pod podłogą dopuszczalne jest układanie przewodów w piwnicach nad podłogą (najczęściej wzdłuż ścian) w sposób umożliwiający poruszanie się w podziemiach budynku. Przewody muszą być wtedy podparte za pomocą uchwytów osadzonych w murze lub ułożone pod stropem i zawieszone na uchwytach. Każda rura musi być mocowana co najmniej w dwóch punktach (nie dotyczy to rur krótkich do 0,5 m). W wypadku odprowadzania ścieków z budynku do niezbyt głęboko ułożonego kanału sieci ogólnospławnej może wystąpić niebezpieczeństwo zalewania piwnic w czasie ulewnych deszczy. W takiej sytuacji zaleca się montowanie na przewodach odpływowych zamknięć burzowych, czyli klap zwrotnych działających samoczynnie. Zamknięcia te należy montować na połączeniach do przyborów sanitarnych znajdujących się w piwnicach, tak aby nie stwarzały przeszkody dla ścieków odprowadzanych z wyżej położonych przyborów. W pomieszczeniach hydrowęzłów (kotłowniach), gdzie pod podłogą znajduje się studzienka retencyjna dla gorącej wody, zawsze należy instalować zamknięcia burzowe na przewodzie odpływowym ze studzienki; zamknięcie to otwiera się po odpowiednim schłodzeniu wody. Przewody należy przeprowadzać przez mury w kierunku prostopadłym do murów i w miarę możliwości na osi znajdujących się wyżej okien lub drzwi. Rozwiązaniem proponowanym przez firmę w systemie Magnaplast są przejścia KGF, które zabetonowane lub zamurowane zapewniają szczelne przejście przewodu kanalizacyjnego przez ścianę fundamentową oraz możliwość pracy rury. Na rys. 20 i tabeli 10 przedstawiono podstawowe wymiary przejść KGF. Przed wyjściem przewodu odpływowego z budynku montuje się czyszczak dla umożliwienia przepychania i czyszczenia przewodów. Czyszczak umieszcza się w studzience zamkniętej włazem żeliwnym. Przewody układane pod podłogami piwnic budynku muszą mieć wbudowane czyszczaki w odległościach nie większych niż co 15 m. Na przewodach układanych poza budynkiem powinny być ustawiane studzienki rewizyjne co 35 m dla przewodów o średnicy DN 160 mm i co 50 m dla przewodów o średnicy DN 200 mm. Zmiany spadku lub kierunku przewodów odpływowych poza budynkiem powinny odbywać się w studzienkach. Rys. 20. Przejście szczelne przez mury typu KGF Tabela 10. Wymiary przejść KGF

27 PRZYKANALIK Przykanalik, inaczej podłączenie kanalizacyjne, odprowadza ścieki z budynku do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej na terenie nie uzbrojonym do bezodpływowego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni. Przykanalik powinien być wykonany z rur PVC systemu KG. Minimalna średnica przykanalika wynosi DN 160 mm. Średnica ta może być równa lub większa od średnicy głównego przewodu odpływowego. Minimalny spadek przykanalika powinien wynosić i = 2%, natomiast maksymalny wynika z wytrzymałości materiału na ścieranie i może być ustalony z warunku największej dopuszczalnej prędkości przepływu ścieków przewodem. Prędkość przepływu ścieków, napełnienie i przepustowość przykanalika powinny być przedmiotem obliczeń. Analityczne obliczanie prędkości przepływu w przewodach niecałkowicie wypełnionych jest pracochłonne i praktycznie obliczenia te prowadzi się, korzystając z nomogramów rys. 21 i 22. Dla danej średnicy przykanalika DN i spadku i k jego dna wynikającego z profilu odczytuje się z nomogramu (rys. 21) przepływ Q o przy całkowitym napełnieniu. Znając wielkość rzeczywistego przepływu ścieków q s,oblicza się stosunek = q s /Q o. Z krzywej sprawności (rys. 22) na przecięciu się krzywej natężenia dla obliczonego odczytuje się na osi wartość h/d jako stosunek napełnienia dla ustalonej średnicy kanału i oblicza się to napełnienie. Dla odczytanej prędkość przepływu v o na podstawie danych średnicy DN, spadku kanału i Q o oraz określonej z krzywej sprawności prędkości przy określonym napełnieniu oblicza się rzeczywistą prędkość przepływu v = v o x. Rys. 21. Nomogram do obliczania natężenia przepływu dla rur KG Sprawdzenie hydrauliczne przewodów odpływowych i przykanalika polega na porównaniu prędkości obliczonych z prędkością uznaną za dopuszczalną. Najmniejsza dopuszczalna prędkość ścieków sanitarnych powinna wynosić v = 0,8 m/s. Wynika to z warunku samooczyszczania kanałów, tzn. unoszenia zawartych w ściekach zawiesin. Napełnienie kanału przy przepływie ścieków sanitarnych nie powinna przekraczać h/d = 0,6, a przy przepływie ścieków deszczowych i sumy ścieków sanitarnych i deszczowych h/d =1,0. W przypadku, gdy przykanalikiem odprowadza się ścieki sanitarne i deszczowe w obliczeniach należy uwzględnić osobno przepływ ścieków sanitarnych, dla którego muszą być spełnione warunki jak wyżej oraz należy sprawdzić hydrauliczne warunki dla łącznego obliczeniowego przepływu ścieków sanitarnych i deszczowych z zachowaniem warunku prędkości maksymalnej.

28 28 Rys. 22. Krzywe sprawności przekroju kołowego dla rur KG Obliczenia hydrauliczne przewodów odpływowych i przykanalika można przeprowadzić przy pomocy tabel 1115 wg DIN 1986 część 2. Na podstawie danych dotyczących ilości ścieków q s l/s, przewidywanego spadku przewodu odpływowego lub przykanalika można dobrać odpowiednią średnice i określić w przybliżeniu prędkość, przepływ ścieków w przewodzie przy założonym napełnieniu.

29 Głębokość ułożenia przewodów zewnętrznych zależy od stref głębokości (h z ) przemarzania gruntów i nie powinna być mniejsza niż: 1,00 m w strefie o h z = 0,80 m, 1,20 m w strefie o h z = 1,00 m, 1,40 m w strefie o h z = 1,20 m, licząc od powierzchni terenu do wierzchu przewodu. Strefy, o których mowa wyżej, są strefami określonymi przez Polską Normę dla danych obszarów w kraju. Przewody kanalizacyjne, które nie mają dostatecznego przykrycia, należy odpowiednio ocieplić. W przypadku układania przewodów w terenie, po którym odbywać się będzie ruch pojazdów drogowych, należy układać je na głębokości nie mniejszej niż 1,40 m, a w przypadku niemożności uzyskania tej głębokości przewody należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, stosując odpowiednie konstrukcje osłonowe. Układ sieci terenowej powinien zapewnić najmniejszy koszt, najkrótszą drogę odpływu ścieków, nienaruszalność stateczności fundamentów i ścian, przejrzystość sieci oraz łatwą kontrolę i oczyszczanie wszystkich odcinków. Trasa przykanalika powinna uwzględniać zagospodarowanie i urządzenie terenu. Przy wysokościowym projektowaniu przykanalika przyłączonego do głębokiego kanału, zwłaszcza ogólnospławnego, występuje problem polegający na umiejętnym pogodzeniu dwu sprzeczności: z jednej strony przykanalik powinien być jak najpłytszy z uwagi na koszt robót ziemnych, a z drugiej przykanalikowi warto nadać duży spadek w celu uniknięcia podtapiania przy znacznych długościach lub zamontować zawór zwrotny burzowy. Należy unikać ekstremalnych spadków i unikać przełomów spadków w ogóle, a pod jezdnią w szczególności. W takiej sytuacji nieuniknione jest wybudowanie dodatkowej studzienki rewizyjnej lub kaskadowej. Zalecane licowanie przykanalika w studzience betonowej powinno odbywać się jego dnem z wierzchem kanału ściekowego lub mniej korzystne licowanie wierzchem przykanalika z wierzchem kanału ściekowego. 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 WYTYCZNE I UWAGI MONTAŻOWE Rury HT przycina się w razie konieczności na odpowiednią długość za pomocą piłki o drobnych zębach w specjalnym korytku, w celu zachowania prostopadłości końcówki w stosunku do ścianek rury (rys. 23). Rys. 23. Obcinanie rury w korytku Obciętą rurę należy sfazować pod kątem 15 o i długości b podanej w tabeli 16 dla danej średnicy. Tabela 16. Długości sfazowania rur do połączeń 32 3,5 Przed wykonaniem połączenia sfazowany bosy koniec rury oczyścić z zadziorów. Nałożyć środek poślizgowy (antyadhezyjny). Połączyć, wciskając bosy koniec do momentu zaskoczenia połączenia do kielicha. Rurę na krawędzi kielicha oznaczyć i wyciągnąć z tego kielicha na ok. 10 mm (rys. 24). Rys. 24. Sposób wykonania połączenia bosego końca z kielichem Przewody kanalizacyjne HT z PP układa się kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Mogą się one znajdować w pomieszczeniach, w których minimalna temperatura wynosi 5 o C, a maksymalna 90 o C. Jeżeli jakieś źródło ciepła mogłoby spowodować wyższą temperaturę, przewód należy zaizolować. Piony zazwyczaj prowadzi się wraz z innymi przewodami w bruzdach ścian wewnętrznych lub w tzw. szybach instalacyjnych. W sytuacji, kiedy pion musi być prowadzony w ścianie zewnętrznej, należy zwrócić uwagę, aby nie znajdował się on w strefie przemarzania muru. Nie zaleca się prowadzenia pionów po wierzchu ścian ze względu na hałas, jaki powodują przepływające ścieki. Odległość pionu kanalizacyjnego od pozostałych przewodów wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Bezpośrednie zamurowanie przewodów na stałe w ścianach jest niedopuszczalne. Bruzda może być zasiatkowana i wyprawiona albo zakryta cegłą na płasko i wyprawiona. Bruzdy powinny być co najmniej o 50 mm szersze od średnicy kielicha rury (rys. 25). Bruzdę w stropie można zamurować w rurze ochronnej.

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych...

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych... 0 Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK Spółka jawna INSTRUKCJA projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) Malewo 2004 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Projektowanie montaż

INSTRUKCJA Projektowanie montaż INSTRUKCJA Projektowanie montaż 3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 1.1. Rodzaj materiału... 5 1.2. Zalety i wady wyrobów KG z PVC... 5 1.3. Dane fizykochemiczne materiału... 6 1.4. Uszczelki... 6 2. ZASTOSOWANIE...

Bardziej szczegółowo

50LAT. Gwarancjaobejmuje

50LAT. Gwarancjaobejmuje D M I M C / P V C P L 7 s y s t e m i n s t a l a c y j n y p v c c / p v c u P r o j e k t o w a n i e i m o n t a ż z k a t a l o g i e m LAT Gwarancjaobejmuje ruryizłączkizpvcc/pvcu NIBCOINCtoamerykańskafirmazdługoletnią

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

instalacje do wody użytkowej i ogrzewania PP-R Katalog

instalacje do wody użytkowej i ogrzewania PP-R Katalog do wody użytkowej i ogrzewania PP-R Katalog instalacje S YS T E M Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA...................................... 1.1. Opis..............................................................

Bardziej szczegółowo

NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU. Katalog produktów. Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U

NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU. Katalog produktów. Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U EPIC B54, J341, X75 styczeń 01 Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U Katalog produktów NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU System rur gładkościennych i kształtek z PVC-u do budowy kanalizacji grawitacyjnej, sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Inżynieria ścieków. Podręcznik projektowania instalacji.

Inżynieria ścieków. Podręcznik projektowania instalacji. Inżynieria ścieków. Podręcznik projektowania instalacji. rubriken Przybliżony sposób postępowania przy wykonywaniu obliczeń dla instalacji ściekowych z uwzględnieniem wytycznych normatywnych. PN EN 12056

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11

Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Andrzej Świderek Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

PFU-3 WYTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH I PRZYŁĄCZY

PFU-3 WYTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH I PRZYŁĄCZY PFU-3 WYTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH I PRZYŁĄCZY 1 I. SIEĆ KANALIZACYJNA 1. Informacje ogólne Podział kanalizacji ściekowej ze względu na sposoby odprowadzenia ścieków: Kanalizacja grawitacyjna

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnych i urządzeń sieciowych WARSZAWA, SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o ochronie przeciwzalewowej. Informacje ogólne o zaworach zwrotnych. Kryteria wyboru i możliwości zabudowy

Informacje ogólne o ochronie przeciwzalewowej. Informacje ogólne o zaworach zwrotnych. Kryteria wyboru i możliwości zabudowy Urządzenia przeciwzalewowe Informacje ogólne o ochronie przeciwzalewowej 4 20 Ochrona przed przepływem zwrotnym Informacje ogólne o zaworach zwrotnych 21 23 Kryteria wyboru i możliwości zabudowy 24 30

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE 41-947 Piekary Śląskie, ul. Bpa Nankera 103 Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA ZAKŁAD NAUKOWY USUWANIA ŚCIEKÓW KANALIZACJA 1

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA ZAKŁAD NAUKOWY USUWANIA ŚCIEKÓW KANALIZACJA 1 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA ZAKŁAD NAUKOWY USUWANIA ŚCIEKÓW KANALIZACJA 1 Wykłady opracowane na podstawie podręcznika: A. Kotowski: Podstawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Biuro Usług Inwestycyjnych PRO-IN-KOM Włocławek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: Gmina Ciechocinek OBIEKT: Sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi ADRES : ulica

Bardziej szczegółowo