SPIS TREŚCI 1. WSTĘP CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA RUR I KSZTAŁTEK SYSTEMU HT CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA RUR I KSZTAŁTEK SYSTEMU HT... 5 3. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU... 6"

Transkrypt

1

2

3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA RUR I KSZTAŁTEK SYSTEMU HT CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU USZCZELKI W SYSTEMIE HT KATALOG RUR I KSZTAŁTEK DO ŚCIEKÓW DOMOWYCH ZASADY WYKONANIA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W SYSTEMIE HT PODEJŚCIA PODEJŚCIA ZBIOROWE PIONY POZIOMY PRZYKANALIK WYTYCZNE I UWAGI MONTAŻOWE ODPORNOŚĆ CHEMICZNA POLIPROPYLENU SYSTEMU HT... 39

4 4 1. WSTĘP Ścieki bytowogospodarcze należy odprowadzić do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej sanitarnej lub ogólnospławnej. Przy braku sieci ścieki należy odprowadzić poprzez lokalną oczyszczalnię ścieków do odbiornika lub do zbiornika bezodpływowego, z zapewnieniem wywozu taborem asenizacyjnym. Instalacja kanalizacyjna to zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania nieczystości gospodarczych i fekalnych z budynków mieszkalnych i innych obiektów budowlanych. Do kanalizacji nie wolno wprowadzać: twardego osadu, gruzu, żwiru, piasku, popiołu, wydzielin zwierzęcych, stałych odpadów, takich jak kości, skorupy, gałgany, wata, pierze bez ich wcześniejszego rozdrobnienia, stałych i płynnych produktów, które wskutek swego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić przewody, powodować zagrożenie wybuchem lub pożarem albo wpłynąć szkodliwie na skuteczność działania lokalnej oczyszczalni bądź na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników eksploatacji sieci. Dla ścieków, których jakość nie odpowiada warunkom określonym w przepisach, należy stosować urządzenia do wstępnego oczyszczania. W instalacji kanalizacyjnej wyróżnia się: przybory sanitarne i wpusty służące do przyjmowania i odprowadzania ścieków, podejścia kanalizacyjne, tj. przewody odprowadzające ścieki z przyborów i wpusty do pionów kanalizacyjnych (przewodów spustowych) lub przewodu odpływowego, piony kanalizacyjne odprowadzające ścieki dopływające podejściami ze wszystkich kondygnacji danej części budynku do przewodów poziomych, przewody odpływowe lub przewody zbiorcze (poziomy) łączące jeden lub kilka pionów z kanalizacją zewnętrzną lub innym odbiornikiem, przewody wentylacyjne, tj. przewody łączące instalację kanalizacyjną ścieków bytowogospodarczych z atmosferą, służące do wentylowania tej instalacji oraz wyrównania ciśnienia. Prawidłowe i staranne wykonanie instalacji kanalizacyjnej ma duży wpływ na trwałość instalacji i budynku oraz wpływa korzystnie na warunki sanitarne. Niewłaściwie wykonana instalacja kanalizacyjna powoduje wyciekanie szkodliwych dla zdrowia nieczystości i gazów, rozprzestrzenianie się bakterii chorobotwórczych oraz zawilgocenie budynku. W poradniku pragniemy przedstawić najważniejsze zasady projektowania, doboru i wykonawstwa instalacji kanalizacyjnych wykonywanych z systemu rur i kształtek HT z polipropylenu. Rys. 1. Schemat instalacji kanalizacyjnej

5 5 Charakterystyka ogólna: 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA RUR I KSZTAŁTEK SYSTEMU HT 1. Pod względem technicznym: 1.1. Zaliczane są do klasy produktów trudnopalnych (klasa B1 wg DIN 4102), w przypadku pożaru w budynku nie przenoszą ognia na inne elementy budynku Odporne na ścieki o temperaturze do 95 o C zgodnie z tabelą odporności chemicznej Charakteryzują się wysoką odpornością na różnego rodzaju agresywne ścieki chemiczne, np. z laboratoriów, szpitali, pralni itp. (od ph 2 do ph 12) Łączone są poprzez połączenie kielichowe. Szczelność zapewnia fabrycznie zamontowana uszczelka Posiadają znakomite właściwości hydrauliczne, co jest szczególnie ważne przy układaniu poziomów kanalizacyjnych. 2. Pod względem ekonomicznym: 2.1. Prosty i szybki montaż, co pozwala na znaczne oszczędności czasu i środków Połączenie kielichowe na wcisk, duża dokładność wykonania i niewielka masa rur sprawiają, że wykonanie połączenia jest bardzo proste i nie wymaga użycia dużych sił Rury i kształtki dostarczane są z zamontowaną już uszczelką Dopasowanie długości rur z reguły nie jest konieczne, ponieważ system zawiera 10 podstawowych wymiarów (15; 25; 31,5; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500 cm) Bardzo szeroki asortyment kształtek (również nietypowych (szczególnych)) zapewnia wykonanie praktycznie wszystkich rodzajów wpustów, podejść, przewodów odpływowych, pionów kanalizacyjnych Rury łączone na wcisk, w odróżnieniu od rur klejonych, mogą podlegać różnego rodzaju obciążeniom bezpośrednio po ich zamontowaniu. 3. Wpływ na środowisko naturalne: 3.1. Są neutralne pod względem biologicznym. Z tego też powodu polipropylen zalecany jest w przemyśle środków spożywczych System HT produkowany jest według energooszczędnej technologii, co ogranicza do minimum wpływ na środowisko naturalne Polipropylen, z którego wykonany jest system HT, może być poddany procesowi recyclingu, czyli ponownej przeróbki odpady nie zanieczyszczają środowiska naturalnego.

6 6 3. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU Rury i kształtki systemu kanalizacji wewnętrznej HT produkowane są z polipropylenu kopolimerowanego PP/HT typ Vestolen 9000 (Hostalen PPH 7050 FL). Jest to tworzywo żaroodpornie stabilizowane (zgodnie z DIN 8078), co oznacza bardzo dużą odporność na działanie różnych środków chemicznych i ścieków o wysokiej i niskiej temperaturze (tablica odporności chemicznej). Rury i kształtki wytrzymują długotrwały przepływ gorącej wody i dlatego znajdują zastosowanie w gospodarstwie domowym oraz wszędzie tam, gdzie odprowadza się duże ilości ścieków o wysokiej temperaturze. Wysoka odporność chemiczna materiału pozwala na szerokie zastosowanie systemu w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Uwaga: nie wolno stosować do ścieków zawierających benzynę, benzol w dużych stężeniach. PP/HT jest materiałem trudnozapalnym (zgodnie z DIN 4102), nie powoduje zagrożenia pożarowego, pozwala to na stosowanie tego systemu kanalizacji w obiektach chronionych. Bardzo mały ciężar właściwy, g = 0,93 g/cm 3, sprawia, że SYSTEM HT jest jednym z najlżejszych systemów kanalizacji wewnętrznej, co ma duże znaczenie w trakcie montażu oraz w transporcie. Własności charakteryzowane są przez: Bardzo dobre własności wytrzymałościowe sprawiają, że instalacje wykonywane w systemie HT mają dużą wytrzymałość oraz są odporne na uderzenia szczególnie w niskich temperaturach (5 o C), co ma istotne znaczenie dla montażu w warunkach zimowych. Niski współczynnik przewodności cieplnej w znacznym stopniu ogranicza problem wykraplania pary wodnej, czyli roszenia instalacji, oraz sprawia, że niekonieczne jest stosowanie izolacji ciepłochronnej w pomieszczeniach piwnicznych. Gładka powierzchnia rur i kształtek nie sprzyja osadzaniu się tłustych substancji, a tym samym zatykaniu się instalacji. Pozostają one w trakcie eksploatacji hydraulicznie gładkie, co także po części eliminuje hałas powstający w trakcie przepływu ścieków. Bardzo duża odporność PP/HT na ścieranie eliminuje problem zmniejszenia grubości ścianek w trakcie eksploatacji i nie występuje obniżenie wytrzymałości instalacji w czasie. Rury i kształtki mają barwę średnioszarą wg RAL System pod względem wymagań jakościowych jest zgodny z DIN 8078 i wytycznymi R /8 Związku Jakościowego Rur z Tworzyw Sztucznych i posiada znak jakości tego związku RAL. System kanalizacji wewnętrznej HT z polipropylenu PP/HT posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie wydane przez Polski Komitet Normalizacji POLSKA NORMA PN EN14511, Główny Instytut Górnictwa Certyfikat zgodności NR 694/II/2005, Państwowy Zakład Higieny Atest Higieniczny HK/W/0427/01/2004.

7 7 4. USZCZELKI W SYSTEMIE HT Połączenia rur i kształtek są w postaci kielichów (złączek na wtyk), z fabrycznie wmontowaną uszczelką jednowargową. Uszczelnienie gumowe jest zgodne z DIN i wytycznymi Związku Jakościowego Rur z Tworzyw Sztucznych R Rys. 2. Uszczelka jednowargowa Tabela 2. Wymiary uszczelki jednowargowej wg DIN Rys. 3. Uszczelka HTGM do połączeń rur HT z rurami stalowymi Tabela 3. Wymiary uszczelek HTGM wg DIN 19560

8 8 Rys. 4. Uszczelka do rur żeliwnych Tabela 4. Wymiary uszczelek do kształtek HTUG wg DIN 4060 DN F 1 F 2 F 3 F 4 H

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15 6. ZASADY WYKONANIA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W SYSTEMIE HT Wykonanie właściwie działającej instalacji kanalizacyjnej nie jest wcale proste. Aby instalacja była sprawna i nie stwarzała problemów w normalnej eksploatacji, oprócz dobrego materiału, jakim są rury i kształtki HT, powinna spełniać wymagania PN92/B01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Wymiarowanie przewodów spustowych instalacji kanalizacyjnej polega na dobraniu średnicy pionu, tak aby przepływ ścieków przez pion był mniejszy od dopuszczalnego. Wymiarowanie przewodów odpływowych i połączeń kanalizacyjnych polega na określeniu średnicy przewodów i spadków niezbędnych dla zapewnienia odpowiednich prędkości przepływu ścieków oraz napełnienia rur kanalizacyjnych. Podstawą do wymiarowania przewodów instalacji kanalizacyjnej są ustalone wartości przepływów obliczeniowych w poszczególnych odcinkach instalacji. Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej należy obliczyć wg wzoru: q s = K AWs [dm 3 /s] gdzie: K odpływ charakterystyczny [dm 3 /s] zależny od przeznaczenia budynku AWs równoważnik odpływu zależny od rodzaju przyłączonego przyboru sanitarnego Tabela 5. Wartości odpływów charakterystycznych Rys. 7. Zależność przepływu obliczeniowego od sum równoważników odpływu dla różnych wartości odpływów charakterystycznych

16 16 Wartości równoważników odpływu z przyborów sanitarnych oraz średnice pojedynczych podejść odpowiadające określonym przyborom przedstawiono w tab. 6 wg PN92/B Obliczona wartość q s [dm 3 /s] powinna być większa lub co najmniej równa wartości równoważnika odpływu z pojedynczego przyboru (AWs max). Tabela 6. Wartości równoważników odpływu dla przyborów sanitarnych oraz średnice pojedynczych podejść odpowiadających danym przyborom Do obliczania wartości q s można korzystać z nomogramu rys. 7 na str. 15.

17 17 7. PODEJŚCIA Podejścia są to przewody łączące przybory sanitarne z pionem lub przewodem odpływowym. Odpływ z każdego przyboru sanitarnego, a także z pralki automatycznej lub zmywarki, powinien być zaopatrzony w zamknięcie wodne syfon dobrany specjalnie do tego celu. Zamknięcie wodne zabezpiecza przed przedostawaniem się przykrych zapachów z kanalizacji zewnętrznej do pomieszczeń. Średnica podejścia nie może być mniejsza od wylotu z przyboru (wyjątek stanowią urządzenia przepompowujące ścieki lub przybory wyposażone w młynki rozdrabniające na wylocie). Pojedyncze przybory wymagają podejść o różnych średnicach podanych w tab. 6. Długość podejścia mierzona po trasie przewodu nie powinna przekraczać 3,0 m dla średnic DN 32, 40 i 50 mm oraz 5,0 m dla średnicy DN 75 mm. Podejścia do misek ustępowych średnica DN 110 mm nie powinny być dłuższe niż 1,0 m. Różnica wysokości pomiędzy syfonem a punktem podłączenia do pionu nie powinna być większa niż 1,0 m dla średnic DN 32, 40, 50, 75 mm, zaś dla DN 110 mm nie powinna przekraczać 3,0 m. Jeżeli te warunki nie mogą być spełnione, należy zwiększyć średnicę podejścia o jeden wymiar lub wykonać dodatkową wentylację podejścia. Rys. 8. Przykłady rozwiązania podejść do przyborów sanitarnych

18 18 32, 32, Rys. 9. Schematy podejść do przyborów wg PN92/B PODEJŚCIA ZBIOROWE Do jednego podejścia można podłączyć kilka przyborów. W łazience często odpływ z umywalki, wanny i pralki automatycznej odprowadzany jest wspólnym przewodem. Średnica podejścia powinna być wtedy większa niż dla pojedynczego przyboru. Średnice podejść należy dobierać wg tab. 7. Tabela 7. Dopuszczalne długości i dopuszczalne wartości sumy równoważników odpływu

19 19 Rys. 10. Przykłady rozwiązań podejść zbiorowych Długość podejścia zbiorowego mierzona po jego trasie nie powinna przekraczać 6 m dla średnicy DN 50 mm oraz 10 m dla DN 110 mm. Różnica wysokości pomiędzy najwyżej położonym syfonem a połączeniem podejścia z pionem nie powinna przekraczać 1,0 m. Jeżeli różnica wysokości jest większa do 3,0 m należy wówczas zwiększyć średnicę podejścia o jeden wymiar. Przy dłuższych podejściach należy stosować dodatkową wentylację. 32, Rys. 11. Dopuszczalne długości podejść zbiorowych wg PN92/B01707 H różnica wysokości punktu połączenia podejścia z pionem z najwyżej położonego odpływu z syfonu L długość podejścia mierzona po trasie

20 20 Miska ustępowa powinna mieć osobne podejście. Zaleca się, aby było ono włączone do osobnego trójnika umieszczonego najniżej spośród wszystkich podejść na danej kondygnacji, szczególnie jeżeli miska ustępowa oddalona jest od pionu. Dopuszcza się podłączenie pozostałych przyborów na danej kondygnacji wspólnym podejściem włączonym do trójnika na pionie położonym o 0,7 m poniżej posadzki danej kondygnacji (rys. 12). Rys. 12. Sposoby włączenia miski ustępowej do pionu 1 podejście 2 pion Podejścia do misek ustępowych o średnicy DN 110 mm niewentylowane nie mogą być oddalone od pionu więcej niż L = 1,0 m, zaś różnica wysokości nie może przekraczać H = 3,0 m. Podejścia o większej różnicy wysokości H niż 3,0 m należy zaopatrzyć w dodatkową wentylację. Spadki podejść powinny wynosić minimum i = 2%.

21 21 8. PIONY Przewody spustowe są to piony odprowadzające ścieki z podejść na poszczególnych kondygnacjach. Minimalna średnica pionu wynosi DN 75 mm, zaś pionu, do którego podłączona jest miska ustępowa, minimum DN 110 mm. Średnica pionu na całej wysokości jest jednakowa. Dopuszczalne obciążenie pionów z wentylacją główną podano w tab. 8. Tabela 8. Dopuszczalne obciążenie pionów z wentylacją główną W celu zwiększenia przepustowości pionów należy stosować dodatkowy przewód wentylacyjny (pion boczny). Dopuszczalne obciążenia pionów z wentylacją boczną przedstawiono w tab. 9. Tabela 9. Dopuszczalne obciążenie pionów z wentylacją boczną Przebieg przepływu pionem kanalizacyjnym jest następujący: w pierwszej fazie dopływu ścieki spływają strugą po wewnętrznej ścianie pionu; w miarę wzrostu przepływu strumień ścieków obejmuje coraz większą część obwodu przekroju poprzecznego pionu, tworząc pierścień wodny poruszający się w dół wzdłuż osi pionu. Przy nadmiernej ilości ścieków mogą tworzyć się tzw. korki wodne, tzn., że na pewnej długości cały przekrój pionu jest wypełniony ściekami. Przy częściowym napełnieniu pionu ścieki spływają pierścieniem w dół, a gazy kanałowe przepływają z dołu do rury wywiewnej. Z chwilą powstania korka wodnego następuje zmiana kierunku przepływu powietrza z atmosfery do pionu. Przepływ ścieków w pionie powoduje występowanie zmian ciśnienia, które oddziałują na zamknięcia wodne pod przyborami sanitarnymi. Wynika z tego, że na znacznej długości pionu występuje w trakcie przepływu podciśnienie, co powoduje charakterystyczne odgłosy bulgotania wody w syfonach przyborów oraz wypadki opróżniania syfonów z wody i zniszczenia zamknięcia wodnego. Połączenie pionu z atmosferą ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji instalacji kanalizacyjnej jako całości z jednej strony, i dla działania pionu z drugiej strony. W celu zwiększenia przepustowości pionu, a więc zapewnienia możliwości odprowadzenia nim większej ilości ścieków, należy stosować dodatkowy pion wentylacyjny ustawiony obok pionu odpływowego tzw. wentylacja boczna. W układzie z wentylacją boczną na każdej kondygnacji oba piony powinny być połączone za pomocą trójnika z odnogą pod kątem 45 o, przy czym pod stropem najwyższej kondygnacji oba piony są podłączone do jednej rury wywiewnej (rys. 13).

22 22 Rys. 13. Schemat pionów kanalizacyjnych: a) z wentylacją główną, b) z wentylacją boczną 1 część wentylacyjna, 2 część odpływowa, 3 dodatkowy pion wentylacyjny Średnica dodatkowego pionu wentylacyjnego powinna być w zasadzie równa średnicy pionu odpływowego. Dopuszcza się zmniejszenie średnicy pionu wentylacyjnego, ale nie więcej niż o jedną średnicę. Wymaga się, aby do pionu o wysokości ponad 10 m (w budynkach 4kondygnacyjnych i wyższych) nie podłączać przyborów sanitarnych na wysokości ostatnich 2,0 m przed przejściem w przewód odpływowy w piwnicy. Gdy występuje konieczność połączenia przyborów ustawionych na niższych kondygnacjach, wówczas należy odprowadzić ścieki do specjalnych odcinków przewodów pokazanych na rys. 14. Średnica obejścia jest dostosowana do średnic podejść kanalizacyjnych podłączanych przyborów sanitarnych. Nie wolno odprowadzać wód opadowych do pionów kanalizacji sanitarnej, a ścieków sanitarnych do pionów kanalizacji deszczowej. Przewody spustowe powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne nad dach powyżej okien i wszelkich otworów znajdujących się w poziomej odległości mniejszej niż 4 m od tych przewodów. Przewody wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie przedłużenie przewodów spustowych o tym samym przekroju. Jedna rura wentylacyjna może obsługiwać kilka pionów. Przekrój takiej rury nie powinien być mniejszy niż 2/3 sumy przekrojów wentylowanych przez nią pionów. Innym rozwiązaniem wentylacji pionu jest zastosowanie zaworu napowietrzającego, który montuje się na pionie nad najwyżej położonym przyborem sanitarnym. Nie trzeba wówczas wyprowadzać pionu ponad dach. Zawór taki umożliwia zasysanie powietrza do przewodów kanalizacyjnych, zapewniając tym samym ich właściwą pracę. Nie wszystkie piony można kończyć zaworami napowietrzającymi. Zaleca się, aby ponad dach był wyprowadzony: ostatni pion na każdym przewodzie odpływowym (licząc od przykanalika), przynajmniej jeden pion kanalizacyjny. Zawór napowietrzający powinien być wyprowadzony przynajmniej na wysokość 1,0 m nad najwyżej położonym syfonem obsługiwanym przez napowietrzany pion. W budynkach niskich zawór napowietrzający może być wyprowadzony na strych nad najwyższą kondygnacją. Nie należy jednak montować zaworów napowietrzających jako wentylacji pionów w budynkach powyżej czterech kondygnacji. Dla pojedynczego przyboru znajdującego się w piwnicy zamiast całego pionu można wykonać tylko zaślepiony jego fragment o średnicy o jeden wymiar większej od wymaganej dla danego przyboru lub zamontować zawór napowietrzający.

23 23 Rys. 14. Zasady wykonania podejść przy łączeniu wysokich pionów z przewodami odpływowymi: a) jeżeli na najniższej kondygnacji nie ma przyborów sanitarnych b) jeżeli na niższej kondygnacji są przybory sanitarne 1 pion 2 podejście 3 przewód odpływowy Nie wolno wprowadzać rur wentylacyjnych do przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych pomieszczeń.

24 24 9. POZIOMY W piwnicy piony kanalizacyjne przechodzą w przewody odpływowe, czyli poziomy. Rozpoczynają one swój bieg od pionów spustowych, a kończą na pierwszej studzience rewizyjnej na zewnątrz budynku. Drugorzędne przewody odpływowe (od pionów) mogą łączyć się w obrębie budynku w większe przewody odpływowe, spośród których najdłuższy i najbardziej obciążony stanowi główny przewód odpływowy. Odcinek przewodu głównego pomiędzy budynkiem i połączeniem do kanału zewnętrznego nazywa się przykanalikiem. Przewody odprowadzające ścieki z poszczególnych części nieruchomości powinny być: układane w miarę możliwości najkrótszą drogą, powinny mieć odpowiedni spadek, stanowić sieć dobrze przewietrzaną i przepłukiwaną. Przewody zbiorcze główne należy wyprowadzić na zewnątrz budynku drogą najkrótszą. Rys. 15. Schemat odprowadzenia ścieków do kanalizacji: a) ogólnospławnej, b) rozdzielczej 1 piony, 2 główny przewód odpływowy, 3 przewody odpływowe, 4 studzienka, 5 zasuwa burzowa, 6 rury spustowe, 7 wpust deszczowy, 8 kanał ogólnospławny, 9 kanał ściekowy, 10 kanał deszczowy Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od niej odległości, ze względu na zachowanie równowagi fundamentu, jak na rys. 16. Rys. 16. Orientacyjne wyznaczenie minimalnej odległości przewodu L od ściany konstrukcyjnej 1 ściana fundamentowa, 2 kanał ściekowy, 3 wykop Zmiany kierunku przewodów należy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic rur przewodów głównych i od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 60 o (rys. 17). Do każdego przewodu bocznego powinna być przewidziana oddzielna odnoga. W przewodach odpływowych nie należy stosować odgałęzień podwójnych, które są dopuszczone w pionach (rys. 18).

25 25 Rys. 17. Połączenie dwóch przewodów odpływowych Rys. 18. Przyłączenie dwóch przewodów odpływowych do przewodu głównego a) dobrze b) źle W razie konieczności wstawienia dodatkowej odnogi należy usunąć odpowiedni odcinek przewodu i zamontować odnogę, posługując się mufą przelotową HTU (rys. 19 a). Można to również wykonać za pomocą długiej mufy HTL i kombinacji kształtek HTU i HTMM (rys. 19 b). Rys. 19. Połączenie odgałęzienia za pomocą mufy przesuwnej HTU lub mufy HTL i kombinacji złączek HTU lub HTMM Rury powinny leżeć na całej długości na wyrównanym dnie wykopu z 10 cm podsypką piaskową. Kielichy rur muszą być zwrócone w kierunku przeciwnym do kierunku odpływu ścieków. W przypadku układania rur bezpośrednio w gruncie pod posadzką zaleca się stosowanie rur kanalizacji zewnętrznej KG z PCVU. W pozostałych przypadkach dopuszczalne jest stosowanie rur z polipropylenu. Wierzch przewodu ułożonego pod podłogą pomieszczenia, w którym temperatura nie spada poniżej 0 o C, powinien leżeć na głębokości 0,3 m od wierzchu podłogi. Jeżeli początek przewodu wypada w pobliżu fundamentu, to jego początkowe zagłębienie wyznacza fundament, przy czym odległość między wierzchem rury i spodem fundamentu powinna być nie mniejsza niż 0,1 m. Średnica takiego przewodu odpływowego powinna być większa od średnicy pionu. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy do pionu jest podłączony tylko jeden przybór sanitarny wówczas średnica pionu i przewodu odpływowego mogą być sobie równe.

26 26 Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: DN = 110 mm i = 2 % DN = 160 mm i = 1,5 % Przewodów odpływowych nie należy prowadzić ze zbyt dużymi spadkami, aby nie dopuścić do powstawania nadmiernej prędkości ścieków. Od najdalej i najniżej położonego miejsca przyłączenia przyboru sanitarnego, aż do kanału ulicznego powinien być zachowany ciągły spadek przewodu. Jeżeli ciągły spadek przewodu głównego przekracza i = 2 %, a przewodów drugorzędnych i = 3%, dozwolone jest stosowanie przełomów spadków pod warunkiem, żeby punkt przełomu nie znajdował się pod jezdnią oraz żeby najmniejszy spadek przewodów głównych nie był mniejszy niż 2%, a drugorzędnych 3%. Spadki mniejsze od minimalnych mogą być stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach pod warunkiem zapewnienia właściwego przemywania za pomocą specjalnych urządzeń. W przypadkach niemożliwości uzyskania odpowiednich spadków w prowadzeniu przewodów pod podłogą dopuszczalne jest układanie przewodów w piwnicach nad podłogą (najczęściej wzdłuż ścian) w sposób umożliwiający poruszanie się w podziemiach budynku. Przewody muszą być wtedy podparte za pomocą uchwytów osadzonych w murze lub ułożone pod stropem i zawieszone na uchwytach. Każda rura musi być mocowana co najmniej w dwóch punktach (nie dotyczy to rur krótkich do 0,5 m). W wypadku odprowadzania ścieków z budynku do niezbyt głęboko ułożonego kanału sieci ogólnospławnej może wystąpić niebezpieczeństwo zalewania piwnic w czasie ulewnych deszczy. W takiej sytuacji zaleca się montowanie na przewodach odpływowych zamknięć burzowych, czyli klap zwrotnych działających samoczynnie. Zamknięcia te należy montować na połączeniach do przyborów sanitarnych znajdujących się w piwnicach, tak aby nie stwarzały przeszkody dla ścieków odprowadzanych z wyżej położonych przyborów. W pomieszczeniach hydrowęzłów (kotłowniach), gdzie pod podłogą znajduje się studzienka retencyjna dla gorącej wody, zawsze należy instalować zamknięcia burzowe na przewodzie odpływowym ze studzienki; zamknięcie to otwiera się po odpowiednim schłodzeniu wody. Przewody należy przeprowadzać przez mury w kierunku prostopadłym do murów i w miarę możliwości na osi znajdujących się wyżej okien lub drzwi. Rozwiązaniem proponowanym przez firmę w systemie Magnaplast są przejścia KGF, które zabetonowane lub zamurowane zapewniają szczelne przejście przewodu kanalizacyjnego przez ścianę fundamentową oraz możliwość pracy rury. Na rys. 20 i tabeli 10 przedstawiono podstawowe wymiary przejść KGF. Przed wyjściem przewodu odpływowego z budynku montuje się czyszczak dla umożliwienia przepychania i czyszczenia przewodów. Czyszczak umieszcza się w studzience zamkniętej włazem żeliwnym. Przewody układane pod podłogami piwnic budynku muszą mieć wbudowane czyszczaki w odległościach nie większych niż co 15 m. Na przewodach układanych poza budynkiem powinny być ustawiane studzienki rewizyjne co 35 m dla przewodów o średnicy DN 160 mm i co 50 m dla przewodów o średnicy DN 200 mm. Zmiany spadku lub kierunku przewodów odpływowych poza budynkiem powinny odbywać się w studzienkach. Rys. 20. Przejście szczelne przez mury typu KGF Tabela 10. Wymiary przejść KGF

27 PRZYKANALIK Przykanalik, inaczej podłączenie kanalizacyjne, odprowadza ścieki z budynku do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej na terenie nie uzbrojonym do bezodpływowego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni. Przykanalik powinien być wykonany z rur PVC systemu KG. Minimalna średnica przykanalika wynosi DN 160 mm. Średnica ta może być równa lub większa od średnicy głównego przewodu odpływowego. Minimalny spadek przykanalika powinien wynosić i = 2%, natomiast maksymalny wynika z wytrzymałości materiału na ścieranie i może być ustalony z warunku największej dopuszczalnej prędkości przepływu ścieków przewodem. Prędkość przepływu ścieków, napełnienie i przepustowość przykanalika powinny być przedmiotem obliczeń. Analityczne obliczanie prędkości przepływu w przewodach niecałkowicie wypełnionych jest pracochłonne i praktycznie obliczenia te prowadzi się, korzystając z nomogramów rys. 21 i 22. Dla danej średnicy przykanalika DN i spadku i k jego dna wynikającego z profilu odczytuje się z nomogramu (rys. 21) przepływ Q o przy całkowitym napełnieniu. Znając wielkość rzeczywistego przepływu ścieków q s,oblicza się stosunek = q s /Q o. Z krzywej sprawności (rys. 22) na przecięciu się krzywej natężenia dla obliczonego odczytuje się na osi wartość h/d jako stosunek napełnienia dla ustalonej średnicy kanału i oblicza się to napełnienie. Dla odczytanej prędkość przepływu v o na podstawie danych średnicy DN, spadku kanału i Q o oraz określonej z krzywej sprawności prędkości przy określonym napełnieniu oblicza się rzeczywistą prędkość przepływu v = v o x. Rys. 21. Nomogram do obliczania natężenia przepływu dla rur KG Sprawdzenie hydrauliczne przewodów odpływowych i przykanalika polega na porównaniu prędkości obliczonych z prędkością uznaną za dopuszczalną. Najmniejsza dopuszczalna prędkość ścieków sanitarnych powinna wynosić v = 0,8 m/s. Wynika to z warunku samooczyszczania kanałów, tzn. unoszenia zawartych w ściekach zawiesin. Napełnienie kanału przy przepływie ścieków sanitarnych nie powinna przekraczać h/d = 0,6, a przy przepływie ścieków deszczowych i sumy ścieków sanitarnych i deszczowych h/d =1,0. W przypadku, gdy przykanalikiem odprowadza się ścieki sanitarne i deszczowe w obliczeniach należy uwzględnić osobno przepływ ścieków sanitarnych, dla którego muszą być spełnione warunki jak wyżej oraz należy sprawdzić hydrauliczne warunki dla łącznego obliczeniowego przepływu ścieków sanitarnych i deszczowych z zachowaniem warunku prędkości maksymalnej.

28 28 Rys. 22. Krzywe sprawności przekroju kołowego dla rur KG Obliczenia hydrauliczne przewodów odpływowych i przykanalika można przeprowadzić przy pomocy tabel 1115 wg DIN 1986 część 2. Na podstawie danych dotyczących ilości ścieków q s l/s, przewidywanego spadku przewodu odpływowego lub przykanalika można dobrać odpowiednią średnice i określić w przybliżeniu prędkość, przepływ ścieków w przewodzie przy założonym napełnieniu.

29 Głębokość ułożenia przewodów zewnętrznych zależy od stref głębokości (h z ) przemarzania gruntów i nie powinna być mniejsza niż: 1,00 m w strefie o h z = 0,80 m, 1,20 m w strefie o h z = 1,00 m, 1,40 m w strefie o h z = 1,20 m, licząc od powierzchni terenu do wierzchu przewodu. Strefy, o których mowa wyżej, są strefami określonymi przez Polską Normę dla danych obszarów w kraju. Przewody kanalizacyjne, które nie mają dostatecznego przykrycia, należy odpowiednio ocieplić. W przypadku układania przewodów w terenie, po którym odbywać się będzie ruch pojazdów drogowych, należy układać je na głębokości nie mniejszej niż 1,40 m, a w przypadku niemożności uzyskania tej głębokości przewody należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, stosując odpowiednie konstrukcje osłonowe. Układ sieci terenowej powinien zapewnić najmniejszy koszt, najkrótszą drogę odpływu ścieków, nienaruszalność stateczności fundamentów i ścian, przejrzystość sieci oraz łatwą kontrolę i oczyszczanie wszystkich odcinków. Trasa przykanalika powinna uwzględniać zagospodarowanie i urządzenie terenu. Przy wysokościowym projektowaniu przykanalika przyłączonego do głębokiego kanału, zwłaszcza ogólnospławnego, występuje problem polegający na umiejętnym pogodzeniu dwu sprzeczności: z jednej strony przykanalik powinien być jak najpłytszy z uwagi na koszt robót ziemnych, a z drugiej przykanalikowi warto nadać duży spadek w celu uniknięcia podtapiania przy znacznych długościach lub zamontować zawór zwrotny burzowy. Należy unikać ekstremalnych spadków i unikać przełomów spadków w ogóle, a pod jezdnią w szczególności. W takiej sytuacji nieuniknione jest wybudowanie dodatkowej studzienki rewizyjnej lub kaskadowej. Zalecane licowanie przykanalika w studzience betonowej powinno odbywać się jego dnem z wierzchem kanału ściekowego lub mniej korzystne licowanie wierzchem przykanalika z wierzchem kanału ściekowego. 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 WYTYCZNE I UWAGI MONTAŻOWE Rury HT przycina się w razie konieczności na odpowiednią długość za pomocą piłki o drobnych zębach w specjalnym korytku, w celu zachowania prostopadłości końcówki w stosunku do ścianek rury (rys. 23). Rys. 23. Obcinanie rury w korytku Obciętą rurę należy sfazować pod kątem 15 o i długości b podanej w tabeli 16 dla danej średnicy. Tabela 16. Długości sfazowania rur do połączeń 32 3,5 Przed wykonaniem połączenia sfazowany bosy koniec rury oczyścić z zadziorów. Nałożyć środek poślizgowy (antyadhezyjny). Połączyć, wciskając bosy koniec do momentu zaskoczenia połączenia do kielicha. Rurę na krawędzi kielicha oznaczyć i wyciągnąć z tego kielicha na ok. 10 mm (rys. 24). Rys. 24. Sposób wykonania połączenia bosego końca z kielichem Przewody kanalizacyjne HT z PP układa się kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Mogą się one znajdować w pomieszczeniach, w których minimalna temperatura wynosi 5 o C, a maksymalna 90 o C. Jeżeli jakieś źródło ciepła mogłoby spowodować wyższą temperaturę, przewód należy zaizolować. Piony zazwyczaj prowadzi się wraz z innymi przewodami w bruzdach ścian wewnętrznych lub w tzw. szybach instalacyjnych. W sytuacji, kiedy pion musi być prowadzony w ścianie zewnętrznej, należy zwrócić uwagę, aby nie znajdował się on w strefie przemarzania muru. Nie zaleca się prowadzenia pionów po wierzchu ścian ze względu na hałas, jaki powodują przepływające ścieki. Odległość pionu kanalizacyjnego od pozostałych przewodów wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Bezpośrednie zamurowanie przewodów na stałe w ścianach jest niedopuszczalne. Bruzda może być zasiatkowana i wyprawiona albo zakryta cegłą na płasko i wyprawiona. Bruzdy powinny być co najmniej o 50 mm szersze od średnicy kielicha rury (rys. 25). Bruzdę w stropie można zamurować w rurze ochronnej.

Tabela odporności chemicznej

Tabela odporności chemicznej Tabela odporności chemicznej Tabela odporności PVC na działanie różnych substancji środowisko Aceton 10 - - - - Alkohol amylowy czysty Alkohol etylowy (etanol) 10 Alkohol izopropylowy niefermentacyjny

Bardziej szczegółowo

Tabela odporności chemicznej wirników zastosowanych w wentylatorach przeciwwybuchowych-chemoodpornych

Tabela odporności chemicznej wirników zastosowanych w wentylatorach przeciwwybuchowych-chemoodpornych Tabela odporności chemicznej wirników zastosowanych w wentylatorach przeciwwybuchowych-chemoodpornych Medium temp. 1.4301 Woda morska 20 P Chlor suchy 100 70 nasycona 20 - Woda chlorowana 1g/l 20 1mg/l

Bardziej szczegółowo

Aldechyd benz(enu) Acetylen. Aceton. Aceton. roztwór, 20 C. ciecz, 20 C. ciecz, 50 C. gaz, 20 C

Aldechyd benz(enu) Acetylen. Aceton. Aceton. roztwór, 20 C. ciecz, 20 C. ciecz, 50 C. gaz, 20 C mm Aceton Aceton ciecz, 50 C Acetylen Aldechyd benz(enu) Aldehyd octanowy ciecz do 50 C Alkohol butylowy Alkohol etylowy Alkohol izopropylowy Alkohol metylowy roztwór (czysty), 20 C Alkohol propylowy Amoniak

Bardziej szczegółowo

Odporność chemiczna - PVC

Odporność chemiczna - PVC dporność chemiczna - PVC dporność chemiczna nieplastyfikowanego PVC niepodlegającego naprężeniu mechanicznemu na płyny przy 20 C i 60 C L.p Chemikalia lub produkty Stężenie Temperatura 20 C 60 C 1. Aceton

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚD CHEMICZNA TERMOPLASTÓW

ODPORNOŚD CHEMICZNA TERMOPLASTÓW PMMA PC PU PCV PVDF PTFE PP PE PET POMH POMC PA66 PA6 ODPORNOŚD CHEMICZNA TERMOPLASTÓW Odporny. Niewielkie lub żadne zmiany w masie. Nieznaczny wpływ na właściwości mechaniczne. Częściowo odporny. Wraz

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja wewnętrzna

Kanalizacja wewnętrzna Kanalizacja wewnętrzna Program produkcji System HTplus HTplus to kompletny system rur i kształtek kanalizacyjnych nowej generacji przeznaczony do budowy instalacji odprowadzających ścieki bytowo-gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Trójnóg. art M16. ø 80 M10. (AISI 304) kod kod 200 / / 80753

Trójnóg. art M16. ø 80 M10. (AISI 304) kod kod 200 / / 80753 Trójnóg 200 58 Df ø 80 M16 0 M ø 400 430 ø 185 Ocynkowane śruby i nakrętki Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej Max obciążenie Rozwiert pod rurke (AISI 304) (cale) N 60,3 2 200 80588 200 80589 48,3 1

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE Dane do projektu http://riad.pk.edu.pl/~azastawna/ Instalacje i sieci miejskie Projekt http://archon.pl/projekty-domow/domy-male/1/1?per_page=100 Dla celów projektowych

Bardziej szczegółowo

- odporny - pęcznienie 3% lub utrata wagi 0,5%; wydłużenie przy rozrywaniu bez większych zmian

- odporny - pęcznienie 3% lub utrata wagi 0,5%; wydłużenie przy rozrywaniu bez większych zmian Legenda: - odporny - pęcznienie 3% lub utrata wagi 0,5%; wydłużenie przy rozrywaniu bez większych zmian - nieodporny - pęcznienie 8% lub utrata ciężaru 5% i/lub wydłużenie przy rozrywaniu obniżone o 50%

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Adres inwestycji: 35-047 Rzeszów, ul. Lenartowicza 41 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE KANALIZACYJNE. dr inż. Iwona Polarczyk

INSTALACJE KANALIZACYJNE. dr inż. Iwona Polarczyk INSTALACJE KANALIZACYJNE dr inż. Iwona Polarczyk 1 Rodzaje instalacji kanalizacyjnych 1. Kanalizacja sanitarna (bytowo gospodarcza) 2. Kanalizacja deszczowa 3. Kanalizacja technologiczna ścieki przed

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA 1. Instalacje i urządzenia sanitarne: 1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1.1 Dane ogólne Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z

Bardziej szczegółowo

Dobrodziejstwo dla uszu

Dobrodziejstwo dla uszu 2 Dobrodziejstwo dla uszu Kanalizacja wewnętrzna grubościenna Skolan-dB Izolacja dźwiękowa Komfort mieszkania Wyobraź sobie luksusowe mieszkanie pełne wygód. Wyobraź sobie niczym niezakłóconą ciszę. Żadnych

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa. Skolan-dB. Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa Skolan-dB

Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa. Skolan-dB. Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa Skolan-dB Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa Skolan-dB 1 Dobrodziejstwo dla uszu Kanalizacja wewnętrzna Skolan-dB izolacja dźwiękowa komfort mieszkania Wyobraź sobie luksusowe mieszkanie pełne wygód. Wyobraź sobie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa Str. 1 Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa KODY CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332200-5 Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych.

Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Niniejsze Wytyczne zawierają zbiór podstawowych wymagań Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis treści:

Spis treści Spis treści: Katalog Spis treści Spis treści: Wprowadzenie 3 Montaż instalacji 5 Montaż kołnierzy ogniochronnych 8 Rury Skolan-dB 9 Kształtki Skolan-dB 10 Tabela odporności chemicznej 17 2 Wprowadzenie Dobrodziejstwo

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. System Rur Żeliwnych Kielichowych

Katalog produktów. System Rur Żeliwnych Kielichowych Katalog produktów System Rur Żeliwnych Kielichowych KZO S.A. Drodzy Klienci, Od dziesięcioleci Koneckie Zakłady Odlewnicze są liderem w produkcji rur i kształtek kielichowych w Polsce. Dzięki bogatym tradycjom

Bardziej szczegółowo

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM INSTRUKCJA ZABUDOWY INSTRUKCJA ZABUDOWY Grupa ACO ACO jest globalnym - - - - - - - - - - - Syfon 6 7 8 9 6 - Syfon 6 7 7 Syfon 6 7 8 Faza 9 Faza 0 Faza Faza Faza 6 - - - - - - 6 Syfon 7 8 9 0 Faza Faza

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA SANITARNA PROJEKTANT. Podpis i pieczątka: MAJ 2014 DZIAŁKA NR EW. 218/25 W M. DOŁŻYCA PGL LP NADLEŚNICTWO CISNA.

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA SANITARNA PROJEKTANT. Podpis i pieczątka: MAJ 2014 DZIAŁKA NR EW. 218/25 W M. DOŁŻYCA PGL LP NADLEŚNICTWO CISNA. PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu: Adres obiektu: Inwestor: Adres Inwestora: INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD KAN DZIAŁKA NR EW. 218/25 W M. DOŁŻYCA PGL LP NADLEŚNICTWO CISNA CISNA 87A, 38-607 CISNA Zakres projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver )

KARTA PRODUKTU (ver ) KARTA PRODUKTU (ver.01.2015) 1. Nazwa Rura ogrzewania płaszczyznowego PE-RT/EVOH/PE-RT 2. Cechy i przeznaczenie produktu Rura wielowarstwowa PE-RT/EVOH/PE-RT została zaprojektowana i wykonana prze Capricorn

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa. Odporność na korozję

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa. Odporność na korozję FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa Odporność na korozję FRIALIT -DEGUSSIT MATERIAŁY Z CERAMIKI TLENKOWEJ FRIALIT F99,7 Czysty Al 2 O 3 ; gęsty, niezwykle odporny na zużycie i korozję, bardzo wysokie

Bardziej szczegółowo

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck TEMAT: Zagospodarowanie terenu przy budynku biurowym przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Działka nr: 371/16. STADIUM I CZĘŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY Projekt architektoniczno-budowlany Kanalizacja deszczowa INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Przetarg Nieograniczony Nr 120/40/2015 ZAŁĄCZNIK NR 1

Przetarg Nieograniczony Nr 120/40/2015 ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp Przetarg Nieograniczony Nr 120/40/2015 Proponowani producenci Cena jednostkowa brutto w PLN (za 1 litr, 1 kilogram, 1 opakowanie) Wartość (kolumna 5 x kolumna 6) Nazwa i czystość Opakowanie Przewidywane

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64 08-110 SIEDLCE INWESTOR GMINA MOKOBODY PLAC CHREPTOWICZA 25 O8-124 MOKOBODY TYTUŁ PROJEKTU REMONT BUDYNKU DOMU KULTURY INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA WEWNĘTRZNA HTplus

KANALIZACJA WEWNĘTRZNA HTplus CENNIK 20-04-2015 Rury 10100 HTEM 40/150 4,78 20 960 10110 HTEM 40/250 6,12 20 960 10120 HTEM 40/500 8,27 20 320 10140 HTEM 40/1000 13,52 10 260 10150 HTEM 40/1500 19,78 10 260 10160 HTEM 40/2000 22,94

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku po byłej szkole na świetlicę wiejska Nazwa i adres inwestora: Gmina Skalbmierz

Bardziej szczegółowo

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP inpro-- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa Hoża 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

8. Wytyczne wykonania obiektów oczyszczalni

8. Wytyczne wykonania obiektów oczyszczalni 8. Wytyczne wykonania obiektów oczyszczalni 8.1 Planowanie przebiegu instalacji Miejsce instalacji winno zostać wybrane w taki sposób, aby umożliwić dojazd pojazdom służb oczyszczania, a także nie powodować

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1 PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI BLOKU ŻYWIENIOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 401 WARSZAWA Ul. DEMBOWSKIEGO 9 BRANŻA :INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek administracyjno-handlowy ul.brzeska 109 Biała Podl. działka nr geod. 790 O b i e k t : Budynek administracyjno-handlowy

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33.

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33. KARTA TYTUŁOWA OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35 INWESTOR: ZUM Muniserwis Ul. Przemysłowa 33 09-400 Płock STADIUM: Projekt wykonawczy BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver.003/10.2015)

KARTA PRODUKTU (ver.003/10.2015) KARTA PRODUKTU (ver.0/10.2015) Systemy wietrzenia i napowietrzania kanalizacji 1. Nazwa Wywiewki kanalizacyjne UniVent Systemy wywiewne Kołnierze Gumowe 2. Cechy i przeznaczenie produktu Wywiewki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

39-400 Tarnobrzeg ul. Kopernika 6A Bank:VW BANK Direct: 97213000042001022681590001 WYKAZ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA SZKÓŁ DO NAUKI CHEMII

39-400 Tarnobrzeg ul. Kopernika 6A Bank:VW BANK Direct: 97213000042001022681590001 WYKAZ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA SZKÓŁ DO NAUKI CHEMII CHEMILAB Sprzedaż Odczynników i Produktów Chemicznych NIP 867-000-03-83 tel/fax 015 8222105, 8229261 tel. Kom. 0604 480827 www.chemilab.pl, e-mail: bozena.gladysz@chemilab.pl, chemilab@chemilab.pl 39-400

Bardziej szczegółowo

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE to płaski i elastyczny system rozprowadzania powietrza dla systemów wentylacji wymuszonej w domach jednorodzinnych. Służy do doprowadzania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 marca 1996 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 marca 1996 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym

PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym Obiekt: Rekonstrukcja zagrody kowala (budynku-chałupy mieszkalnego i budynku gospodarczego).

Bardziej szczegółowo

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 TYTUŁ OPRACOWANIA Projekt opomiarowania wody ciepłej i zimnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15 Projektował: inż. Janusz Kosmalski

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2160 06.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

SUROWCE CHEMICZNE CHEMITEST. Tel.: 063 242 68 53 Faks: 063 242 68 53 E-mail: chemitest@ikonin.pl kom. 693 545 885. ul. Kolejowa 11 62-510 Konin - A -

SUROWCE CHEMICZNE CHEMITEST. Tel.: 063 242 68 53 Faks: 063 242 68 53 E-mail: chemitest@ikonin.pl kom. 693 545 885. ul. Kolejowa 11 62-510 Konin - A - - A - ACESULFAM K ADYPINIAN DWUOKTYLU ALKOHOL BENZYLOWY ALKOHOL FURFURYLOWY ALKOHOL IZOPROPYLOWY ALKOHOL STEARYNOWY AMONIAK 25% roztwór AMONU CHLOREK (salmiak) AMONU FOSFORAN AMONU MOLIBDENIAN AMONU NADSIARCZAN

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK budynek nr 2-stała baza noclegowa wewnętrzna inst.wod-kan i c.w. Identyfikator kosztorysu: budynek nr 2-stała baza noclegowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 04.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WYTYCZNE MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym produkcji firmy EKO- SYSTEMY Sp. z o. o. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne 215 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 217 Konstrukcja i obszary zastosowania 218 Projektowanie 219 221 Przykłady systemów wentylacji 222 Program dostawczy i elementy wyposażenia 223 216 Krótka

Bardziej szczegółowo

Wykład 14 Instalacje kanalizacyjne (kanalizacja typu grawitacyjnego)

Wykład 14 Instalacje kanalizacyjne (kanalizacja typu grawitacyjnego) Wykład 14 Instalacje kanalizacyjne (kanalizacja typu grawitacyjnego) 1 Instalacja kanalizacyjna typu grawitacyjnego Projektowanie kanalizacji sanitarnej: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki 1 PROJEKT BUDOWLANY Wentylacji grawitacyjnej z łazienki Adres inwestycji: 76-200 Słupsk, ul.podgórna 7/1 Inwestor: Branża: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku sanitarna ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

ST-IS2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

ST-IS2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA Instalacja wodno kanalizacyjna 1. Wstęp Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy instalacji wodno kanalizacyjnej modernizacji dachu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowickiej

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Plan sytuacyjny rys. 1 - Rzut piwnic rys. 2 - Rzut przyziemia rys. 3 - Rzut I piętra rys. 4 - Aksonometria instalacji wodociągowej rys. 5 -

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Obudowy aluminiowe. Obudowy aluminiowe. Wysoka jakość i forma IP 65 Unikalne szybkie wkręty Wiele akcesoriów

Obudowy aluminiowe. Obudowy aluminiowe. Wysoka jakość i forma IP 65 Unikalne szybkie wkręty Wiele akcesoriów Obudowy aluminiowe Obudowy aluminiowe Wysoka jakość i forma IP 65 Unikalne szybkie wkręty Wiele akcesoriów Małe i średniej wielkości obudowy o wysokiej jakości do stosowania w wymagającym środowisku przemysłowym.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE THERMO NOWOŚĆ THE 225 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 227 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 228 231 Wykonanie i program dostawczy 232 226 Krótka charakterystyka Opis Pustaki wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B.. -,,Architektura, opracowany przez: "ETA" - Spółka z o.o. Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 8, tel.444-26-05 Uzgodnienia z Inwestorem. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar 28-9 Gdański Park NaukTechn bud A - instalacje strona nr: 1 Przedmiar 1 Nr ST 030202 Kanalizacja sanitwewnętrzna 11 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm 76,00

Bardziej szczegółowo

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC Komory drenażowe OKSY-SC-310 i OKSY-SC-740 PRZEZNACZENIE Komory drenażowe to urządzenia przeznaczone do odwadniania obszarów zurbanizowanych. Mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wykazie Polskich Norm

Zmiany w wykazie Polskich Norm Zmiany w wykazie Polskich Norm Z dniem 21 marca wchodzi w życie rozporządzenie z nowym wykazem Polskich Norm. W dniu 10 grudnia 2010 r. Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa Inwestor : Gmina Rakoniewice ul. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 1 OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 a. Podstawy do projektowania: - Zlecenie Inwestora - Dokumentacja techniczna budynku - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo