Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH"

Transkrypt

1 Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej Wroc³aw 2002

2 Wydanie publikacji dofinansowa³ Komitet Badañ Naukowych Recenzenci Józef DZIOPAK Andrzej KULICZKOWSKI Opracowanie redakcyjne Aleksandra WAWRZYNKOWSKA Projekt ok³adki Zofia i Dariusz GODLEWSCY Copyright by Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw 2002 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROC AWSKIEJ Wybrze e Wyspiañskiego 27, Wroc³aw ISBN X Druk: Wroc³awska Drukarnia Naukowa PAN im St. Kulczyñskiego, Spó³ka z o.o.

3 Spis treœci Przedmowa HISTORIA ROZWOJU KANALIZACJI (A. Kolonko, C. Madryas) Kanalizacja w rozwoju cywilizacji technicznej Wprowadzenie Okres od powstania pierwszych cywilizacji do pocz¹tków naszej ery Akwedukty Okres od pocz¹tków naszej ery do koñca XIX wieku Rozwój kanalizacji miast polskich Wprowadzenie Historia kanalizacji Warszawy Okres przed rokiem Okres po 1878 roku Historia kanalizacji Wroc³awia Okres przed rokiem Okres po 1945 roku Historia kanalizacji Krakowa ROZWI ZANIA MATERIA OWE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH (A. Kolonko, C. Madryas, L. Wysocki) Przewody kamionkowe Etapy rozwojowe przewodów kamionkowych Surowce do produkcji rur kamionkowych Technologia produkcji W³aœciwoœci rur kamionkowych Odpornoœæ chemiczna Parametry wytrzyma³oœciowe kamionki i rur kamionkowych Z³¹cza rur kamionkowych Z³¹cza rur kamionkowych uk³adanych w wykopach otwartych Z³¹cza rur kamionkowych uk³adanych metodami bezwykopowymi Badania Wprowadzenie Wyznaczanie jednostkowej si³y niszcz¹cej FN Wyznaczanie wytrzyma³oœci na rozci¹ganie przy zginaniu σ bz Wyznaczanie momentu niszcz¹cego przy zginaniu w kierunku pod³u nym (RMF) Badanie wodoszczelnoœci rur Typoszeregi rur kamionkowych Oznaczenia Kolektory murowane

4 Materia³y konstrukcyjne Wykonawstwo kolektorów Kszta³ty przekrojów poprzecznych Przewody eliwne Wprowadzenie eliwo szare i sferoidalne Parametry wytrzyma³oœciowe eliwa sferoidalnego Technologia produkcji metod¹ odlewania w formach piaskowych Technologia produkcji metod¹ odlewania odœrodkowego Obróbka koñcowa odlanych rur Pow³oki ochronne Wprowadzenie Zewnêtrzne pow³oki ochronne rur eliwnych Wewnêtrzne pow³oki ochronne rur eliwnych W³aœciwoœci wewnêtrznej wyk³adziny z zaprawy cementowej Z³¹cza rur eliwnych Zakres zastosowañ Badania Wprowadzenie Badanie wytrzyma³oœci eliwa na rozci¹ganie R m Badanie wytrzyma³oœci przy zginaniu rury w kierunku pod³u nym Badanie sztywnoœci pierœcieniowej S Badanie szczelnoœci po³¹czeñ rur w przypadku nadciœnienia Oznaczenia Przewody betonowe Przewody monolityczne Wymagania materia³owe Rozwi¹zania konstrukcyjne Kolektory prefabrykowane Wymagania materia³owe Wymagania konstrukcyjne Produkcja rur Asortyment wyrobów Przewody stalowe Wprowadzenie Technologia produkcji Zabezpieczenia antykorozyjne Po³¹czenia rur stalowych z wyk³adzin¹ z zaprawy cementowej Asortyment produkcji Oznaczenia Przewody z polimerobetonu Wprowadzenie W³aœciwoœci polimerobetonu i wyprodukowanych z niego rur Technologia produkcji rur z polimerobetonu Typoszeregi rur z polimerobetonu Po³¹czenia rur polimerobetonowych

5 Badania rur z polimerobetonu Badania materia³owe Badanie wodoszczelnoœci Badanie wytrzyma³oœci rur na obci¹ enie zewnêtrzne Oznaczenia Przewody z tworzyw sztucznych Wiadomoœci wstêpne Przewody podatne z tworzyw termoplastycznych Wprowadzenie Przewody z polietylenu W³aœciwoœci polietylenu Produkcja i asortyment rur polietylenowych ¹czenie elementów polietylenowych Przewody z polichlorku winylu Produkcja rur z polichlorku winylu W³aœciwoœci rur z polichlorku winylu Po³¹czenia rur i elementów z PCW Asortyment wyrobów z PCW Przewody z polipropylenu Produkcja i w³aœciwoœci rur z polipropylenu Po³¹czenia rur i elementów z PP Asortyment wyrobów z PP Przewody z duroplastów Wiadomoœci wstêpne Produkcja rur GRP w procesie odlewania odœrodkowego Produkcja rur GRP w procesie nawojowym W³aœciwoœci i badania rur GRP Po³¹czenia rur i elementów z GRP Asortyment wyrobów Badania polimerów OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMA OŒCIOWE PRZEWODÓW (A. Kolonko,C. Madryas, L. Wysocki) Przewody u³o one w wykopach Wprowadzenie Pocz¹tki rozwoju teorii obliczeniowych Pocz¹tki rozwoju teorii dotycz¹cych rur sztywnych Pocz¹tku rozwoju teorii dotycz¹cej rur podatnych Badania doœwiadczalne Wspó³czesne metody obliczeniowe Wprowadzenie Za³o enia do metod obliczeniowych Rury sztywne i podatne Wspó³praca uk³adu ruroci¹g oœrodek gruntowy Sztywnoœæ obwodowa rury Reologiczne w³aœciwoœci uk³adu ruroci¹g oœrodek gruntowy Kryteria wymiarowania

6 Metoda skandynawska wymiarowania Omówienie metody Przyk³ad obliczeniowy Metoda wymiarowania wed³ug wytycznych ATV-DVWK-A Omówienie metody Przyk³ad obliczeniowy dla rury podatnej Za³o enia obliczeniowe dla rury sztywnej Przewody u³o one technikami bezwykopowymi Za³o enia teoretyczne Przyk³ad obliczeniowy Przewody ciœnieniowe Wprowadzenie Dobór gruboœci œcianki rury Ruroci¹gi u³o one poza oœrodkiem gruntowym Ruroci¹gi ciœnieniowe u³o one w gruncie Uderzenie hydrauliczne Bloki oporowe Zabezpieczanie ³uków Zabezpieczanie kszta³tek Zabezpieczenie zwê ek Zagadnienie rozszerzalnoœci termicznej WYKONAWSTWO PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH (C. Madryas, L. Wysocki) Wykonawstwo przewodów metod¹ wykopow¹ Roboty ziemne Podzia³ gruntów na kategorie Prace wstêpne Dobór sposobu odwodnienia wykopów Realizacja wykopów Sposoby zabezpieczania œcian wykopów Odkrycia wykopaliskowe Uk³adanie przewodów Uk³adanie przewodów posadowionych powy ej zwierciad³a wody gruntowej Uk³adanie przewodów posadowionych poni ej zwierciad³a wody gruntowej Uk³adanie ruroci¹gów na s³abych gruntach Wykonywanie prac w okresie obni onych temperatur Usuwanie obudowy wykopu Próba szczelnoœci Bezwykopowe techniki uk³adania przewodów kanalizacyjnych Historia rozwoju i podzia³ technik bezwykopowych Porównanie technik bezwykopowych Przeciski hydrauliczne (Pipe Jacking) Historia technologii i zakres jej stosowania Opis technologii Urz¹dzenia do przeciskania i ich dobór

7 Przyk³ad Mikrotunelowanie Historia technologii i zakres jej stosowania Opis technologii Dobór g³owicy Materia³owe rozwi¹zania rur stosowanych w mikrotunelowaniu Wymagania dotycz¹ce placu budowy Przyk³ady zastosowañ mikrotunelowania do budowy sieci kanalizacyjnej Przewierty sterowane (Horizontal Directional Drilling HDD) Za³o enia techniki i zakres jej stosowania Badania geologiczne i rozpoznanie terenu Projektowanie przewiertu i placu budowy Wykonywanie otworu pilotowego Poszerzanie otworu pilotowego i monta rury technologicznej Wybrane przyk³ady zastosowañ sterowanych metod budowy ruroci¹gów do budowy kanalizacji w Polsce Wiercenia kierunkowe (Directional Drilling) Opis technologii Przyk³ady zastosowañ metody do budowy przewodów kanalizacyjnych w Polsce Ekonomiczne aspekty stosowania metod bezwykopowych Wprowadzenie Ró nicowe kryterium kosztów Oceny wielostopniowe (procedury eksperckie) Metody oceniania technicznych cech przedsiêwziêcia Metody oceniania finansowych i spo³ecznych kosztów przedsiêwziêcia Kolizje z innymi obiektami BADANIA PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH (C. Madryas) Wprowadzenie Badania dla celów aprobacyjnych Za³o enia ogólne Badania chemiczne Badania makroskopowe Badania sztywnoœci obwodowej Okreœlanie si³y niszcz¹cej Wyznaczenie stopnia udarnoœci Szczelnoœæ po³¹czenia Wytrzyma³oœæ po³¹czeñ na rozerwanie Badania elementów komory roboczej i trzonu studzienki (krêgów) Badania eksploatacyjne Za³o enia ogólne Charakterystyka wybranych metod kontroli Kontrola wnêtrza przewodu Badanie szczelnoœci Metody pomiaru rys, przemieszczeñ oraz geometrii przekroju i niwelety

8 Badania struktury i gruboœci œcian przewodów metodami nieniszcz¹cymi Badania warunków gruntowych w otoczeniu kana³u Podsumowanie Przyk³ady badañ kolektorów kanalizacyjnych Kolektory elbetowe Wprowadzenie Opis obiektów Opis badañ Wyniki badañ Kolektory ceglane Wprowadzenie Przyk³ady badanych kolektorów ceglanych Kolektor w ul. Nowy Œwiat i Ruskiej we Wroc³awiu Inne kolektory Podsumowanie STUDZIENKI KANALIZACYJNE (A. Kolonko, L. Wysocki) Wprowadzenie Wymagania Rozwi¹zania materia³owe studzienek kanalizacyjnych Po³¹czenia Po³¹czenia elementów studzienek kanalizacyjnych Po³¹czenia studzienek z przewodami kanalizacyjnymi Badania Inne obiekty na sieci ZAGRO ENIA KOROZYJNE W KANA ACH ŒCIEKOWYCH (A. Kolonko, L. Wysocki) Przewody betonowe i murowane Rodzaje zagro eñ Podstawowe wymagania w zakresie ochrony przed korozj¹ Sposoby ochrony przed korozj¹ Przewody stalowe i eliwne Rodzaje zagro eñ korozyjnych Podstawowe wymagania w zakresie ochrony przed korozj¹ Charakterystyka œrodowisk, czynników i procesów korozyjnych Sposoby ochrony ruroci¹gów przed korozj¹ LITERATURA

9 9 Przedmowa Przewody kanalizacyjne stanowi¹ jeden z najwa niejszych i najkosztowniejszych elementów podziemnej infrastruktury technicznej miast. Wymagaj¹ one tak e znacznych nak³adów na eksploatacjê. Niezmiernie wa ne jest zatem preferowanie takich rozwi¹zañ projektowych, materia³owych i wykonawczych, które pozwalaj¹ na osi¹ganie jak najlepszej jakoœci budowli przy jak najmniejszych kosztach ³¹cznych, tzn. inwestycyjnych i eksploatacyjnych liczonych w odniesieniu do ca³ego okresu u ytkowania. Przez jakoœæ budowli nale y rozumieæ tu zdolnoœæ przewodów do realizacji ich funkcji na wymaganym poziomie niezawodnoœci w za³o onym, zazwyczaj bardzo d³ugim, okresie eksploatacji. Zwi¹zane z tym wymagania dotycz¹ przede wszystkim d³ugotrwa³ej odpornoœci materia³ów na zniszczenia powodowane obci¹ eniami mechanicznymi, chemicznymi i biologicznymi. O sukcesie przedsiêwziêcia decyduj¹ wiêc przede wszystkim przyjête rozwi¹zania konstrukcyjno-materia³owe projektowanych przewodów oraz sposób ich wybudowania. Szczególnego znaczenia nabiera tu problem kompleksowej analizy statyczno-wytrzyma³oœciowej, gdy obci¹ enia taborem komunikacyjnym, gruntem, nierównomierne osiadania i wahania poziomu wody gruntowej tworz¹ niejednokrotnie z³o one uk³ady obci¹ eñ mechanicznych, których rozwi¹zania wymagaj¹ g³êbokiego rozumienia tematu. Zasadniczy wp³yw na obci¹ enia mechaniczne maj¹ tak e technika instalowania rur oraz ich sztywnoœæ zale na od rodzaju konstrukcji. Ci¹g³a zmiana sk³adu chemicznego wód gruntowych i œcieków powoduje z kolei, e dobór materia³u rur, maj¹cy podstawowy wp³yw na odpornoœæ przewodów, na obci¹ enia chemiczne i biologiczne, staje siê znacz¹cym problemem. W monografii przedstawiono historiê rozwoju kanalizacji miast, tradycyjne i najnowsze rozwi¹zania materia³owe przewodów, zasady obliczeñ statyczno-wytrzyma³oœciowych ich konstrukcji oraz wykopowe i bezwykopowe techniki wykonawstwa. Analizê problemów statyczno-wytrzyma³oœciowych wzbogacono o przyk³ady obliczeniowe, co wobec braku krajowych normatywów dotycz¹cych projektowania konstrukcji ruroci¹gów podziemnych mo e okazaæ siê bardzo przydatne. Wiele miejsca poœwiêcono tak e problemowi ochrony przewodów przed korozj¹ chemiczn¹ i biologiczn¹. Przedstawiono ponadto wybrane techniki aprobacyjnych i eksploatacyjnych badañ przewodów, ilustruj¹c je przyk³adami w³asnych doœwiadczeñ w tym zakresie. Jeden z rozdzia³ów poœwiêcono rozwi¹zaniom studni rewizyjnych jako budowli integralnie zwi¹zanych z przewodami kanalizacyjnymi.

10 10 Przedmowa Ksi¹ kê napisano na podstawie obszernych studiów literaturowych i wieloletnich, w³asnych doœwiadczeñ jej autorów, jakie wynikaj¹ z badañ przewodów kanalizacyjnych wykonanych w Zak³adzie In ynierii Miejskiej Instytutu In ynierii L¹dowej Politechniki Wroc³awskiej. Jako koncepcjodawca uk³adu i treœci monografii stara³em siê je tak dobraæ, aby nawi¹zuj¹c do historii rozwoju kanalizacji w miastach przedstawia³y najnowsze rozwi¹zania materia³owe, konstrukcyjne i wykonawcze przewodów oraz zwi¹zane z tym obszary analiz teoretycznych i badañ. Ksi¹ ka jest wynikiem pracy kierowanego przeze mnie zespo³u. Nazwiska autorów poszczególnych rozdzia³ów wymieniono w spisie treœci. Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do pracowników stosownych instytutów badawczych, ekspertów, projektantów, wykonawców, eksploatatorów sieci, producentów oraz dystrybutorów rur i studni, a tak e studentów wybranych wydzia- ³ów wy szych uczelni technicznych. Przekazuj¹c Czytelnikom z wymienionych œrodowisk niniejsz¹ ksi¹ kê, wyra am g³êbok¹ nadziejê, e wychodzi ona naprzeciw ich aktualnym potrzebom i zainteresowaniom. Cezary Madryas

11 1. Historia rozwoju kanalizacji 1.1. Kanalizacja w rozwoju cywilizacji technicznej Wprowadzenie D¹ enie do poprawy warunków ycia charakteryzuje kolejne etapy rozwojowe ka - dej cywilizacji. Przejawem tego jest m.in. budowa przewodów doprowadzaj¹cych wodê pitn¹ oraz przewodów odprowadzaj¹cych œcieki, podjêta ju w staro ytnych miastach. Pierwsze przewody funkcjonowa³y jako kana³y o przep³ywie grawitacyjnym. W historycznym ujêciu rozwoju techniki kana³y budowano w celu doprowadzania wody pitnej do miast z wy ej po³o onych obszarów, najczêœciej z terenów podgórskich. Inne kana- ³y budowano z myœl¹ o odprowadzaniu œcieków bytowo-gospodarczych do ni ej po³o- onych odbiorników, którymi najczêœciej by³y rzeki. Sieci wodoci¹gowe w dzisiejszym rozumieniu to uk³ady przewodów ciœnieniowych, które zaczê³y powstawaæ dopiero po wprowadzeniu ciœnieniowego przesy³u wody dziêki zastosowaniu wie ciœnieñ lub odpowiednio wydajnych pomp. Londyñskie wodoci¹gi uwa ane s¹ za pierwsze w Europie od czasów upadku Imperium Rzymskiego w roku 97 n.e. Powsta³y one dopiero w roku 1582, gdy pochodz¹cy z Niemiec mechanik Peter Maurice zbudowa³ na Tamizie pod mostem London Bridge stacjê pomp napêdzan¹ du ym ko³em wodnym. Stacja ta pompowa³a wodê z rzeki do miejskiej sieci wodoci¹gowej. W rozdziale tym przedstawiono etapy rozwoju sieci kanalizacyjnych od staro ytnoœci do koñca XIX w., opracowane na podstawie wydanych publikacji [210, 156, 113, 72, 85, 81]. Omówiono ciekawsze rozwi¹zania konstrukcyjne, ilustruj¹c je rysunkami Okres od powstania pierwszych cywilizacji do pocz¹tków naszej ery Na najstarsze œlady staro ytnych kana³ów natrafiono podczas badañ prowadzonych przez archeologów niemieckich w latach na terenie dzisiejszej pó³nocnej Syrii. Podczas wykopalisk odkryto osadê nad brzegiem Eufratu w pobli u miejscowoœci Habuba Kabira, gdzie w okresie od 3500 do 3000 roku p.n.e. istnia³a wysoko rozwiniêta cywilizacja. Znaleziono tam m.in. œlady kana³ów o przekrojach prostok¹tnych i ko³owych (z rur ceramicznych) doprowadzaj¹cych wodê pitn¹ i odprowadzaj¹cych œcieki bytowe. Prostok¹tne przekroje poprzeczne mia³y kana³y otwarte. Kana³y zag³êbione w gruncie budowane by³y z krótkich rur o zmiennym przekroju pod³u nym, w którym mo na by³o wyró niæ koniec bosy i kielich. Szczegó³y techniczne tego rozwi¹zania przedstawiono na rys [85].

12 12 1. Historia rozwoju kanalizacji Rys Najstarsze elementy kana³ów kamionkowych znalezione na terenie dzisiejszej Syrii ( r. p.n.e.) W Egipcie przywi¹zywano du ¹ wagê do czystoœci nie tylko w ci¹gu ycia, ale tak- e po œmierci. Przyk³adem mo e byæ grobowiec w pobli u miejscowoœci Saqquara u ujœcia Nilu z ok roku p.n.e., w którym znajduje siê komora przeznaczona na toaletê dla zmar³ych. Bardzo interesuj¹cy system odprowadzania œcieków i wód opadowych rurami z blachy miedzianej odkryto w pobli u œwi¹tyni króla Sahure ( p.n.e.). Schemat posadowienia takiego kana³u przedstawiono na rys [85], a jego widok w obecnym stanie na rys [85]. Wzmianki o wyposa eniu egipskich domów w toalety mo na te znaleÿæ w zapiskach Herodota ( p.n.e.). Oko³o roku 2510 p.n.e. w rozwiniêtych kulturach Œrodkowego i Dalekiego Wschodu, a wiêc w miastach Mezopotamii i cywilizacji nad Indusem (obszar dzisiejszego Pakistanu) zak³adane by³y systemy kana³ów do odprowadzania œcieków do miejskich do³ów kloacznych. W Mezopotamii wesz³y do u ycia toalety, z których wyp³ukiwano Rys Schemat posadowienia kana³u z rur miedzianych w staro ytnym Egipcie oko³o 2700 roku p.n.e.: a rynna wy ³obiona w kamieniu, b miedziana rura os³oniêta zapraw¹ gipsow¹, c kamienna p³yta przykrywaj¹ca

13 1.1. Kanalizacja w rozwoju cywilizacji technicznej 13 Rys Obecny widok kana³u z rur miedzianych w staro ytnym Egipcie z oko³o roku 2700 p.n.e. fekalia bezpoœrednio do kana³ów œciekowych. Kana³y œciekowe w miastach sumeryjskich mia³y rozga³êzienia. Boczne kana³y odbiera³y œcieki z poszczególnych domów. Kana³y te by³y budowane z rur glinianych b¹dÿ murowane z wypalanych cegie³ i przykryte prostok¹tnymi p³ytami ceramicznymi (rys ) [85]. By³y one uk³adane z du ym spadkiem pod³u nym, co powodowa³o szybkie odprowadzanie œcieków do kana³ów g³ównych. Z samych budynków do kana³ów bocznych prowadzi³y pionowe rury odp³ywowe stanowi¹ce instalacje wewnêtrzne. Rury te by³y u góry przykryte du ymi p³ytami, w œrodku których znajdowa³ siê okr¹g³y otwór wlotowy. Kana³y g³ówne by³y czêsto murowane i mia³y sklepienie kolebkowe (technika sklepienia kolebkowego po raz pierwszy zosta³a wykorzystana w roku 2605 p.n.e. w Egipcie przy budowie mastaby faraona Djosera i niezale nie w grobowcach nekropolii staro ytnego miasta Ur). G³ówne kana³y przebiega³y pod brukowanymi ulicami i odprowadza³y œcieki bezpoœrednio do du ych rzek lub do centralnych do³ów podsadzkowych b¹dÿ odstojnikowych. Oko³o roku 2447 p.n.e. sumeryjskie miasto-pañstwo Ur po³o one na terenie dzisiejszego po³udniowego Iraku (na po³udnie od Eufratu) zosta³o wyposa one w pe³ny system kanalizacyjny. Wykopaliska archeologiczne w Babilonie i Ninivie (staro ytne miasto na terenie dzisiejszego Iraku) daj¹ œwiadectwo, e na tamtych terenach ju w trzecim

14 14 1. Historia rozwoju kanalizacji Rys Schemat murowanego kana³u przykrytego p³ytami ceramicznymi z oko³o roku 2510 p.n.e. tysi¹cleciu przed nasz¹ er¹ nie tylko budowano kanalizacjê komunaln¹, ale tak e wyposa ano niektóre budowle w sp³ukiwane toalety i umywalnie. Œwiadczy o tym pa³ac królewski Tell Asmar z ok roku p.n.e. po³o ony na terenie Mezopotamii, w którym odkryto szeœæ toalet i murowany kana³ sklepiony odprowadzaj¹cy œcieki. Przyk³adowe rozwi¹zania systemów odprowadzania œcieków do gruntu poprzez stosowane w tamtym okresie studnie ch³onne przedstawiono wraz ze szczegó³em konstrukcji kana³u z rur ceramicznych na rys [85]. Oko³o roku 2000 p.n.e. rozwija³a siê pe³na przepychu cywilizacja kreteñska. Pa³ace (m.in. w Knossos na Krecie) by³y wyposa one w wodoci¹gi i kanalizacjê oraz inne instalacje, jak np. ogrzewanie pomieszczeñ ciep³ym powietrzem. Oko³o roku 1810 p.n.e. w pa³acu w Mari (Mezopotamia) powsta³ podziemny system kanalizacyjny zbudowany z glinianych rur, po³¹czony z miejsk¹ sieci¹ kanalizacyjn¹. W Egipcie ju oko³o roku 1580 p.n.e. stosowano kanalizacjê z regulacj¹ iloœci przep³ywu wody. W tym czasie zakoñczono tak e budowê kolejnego monumentalnego pa³acu w Knossos. Do osobliwoœci architektonicznych zalicza siê przede wszystkim kanalizacjê oraz luksusowo urz¹dzone pokoje k¹pielowe. Zaopatrzenie w wodê odbywa³o siê ze studni,

15 1.1. Kanalizacja w rozwoju cywilizacji technicznej 15 Rys Schematy odprowadzania œcieków do studni ch³onnych z oko³o 2350 roku p.n.e. ze zbiorników na wody opadowe (na potrzeby sanitarne) oraz z dalszych Ÿróde³ systemem rur z wypalanej gliny. Zasady higieny u Izraelitów zosta³y œciœle opisane w Starym Testamencie, a nastêpnie w Talmudzie. W Jerozolimie za czasów panowania króla Dawida (oko³o roku 1000 p.n.e.) budowano toalety oraz kana³y. Znany jest z tamtego okresu przykryty kolektor kanalizacyjny o przekroju prostok¹tnym i wymiarach 2,0 0,6 m oraz d³ugoœci ponad 600 m. Na prze³omie IX i VIII w. p.n.e. w Transkaukazji [113] zosta³ zbudowany kana³ d³ugoœci oko³o 70 km doprowadzaj¹cy wodê pitn¹. Jego konstrukcja by³a mieszana: przebiega³ on poszczególnymi odcinkami w ska³ach jako kana³ otwarty powierzchniowy lub zag³êbiony, a tak e jako kana³ w wykopie oraz jako kana³ drewniany. Z inskrypcji znajduj¹cych siê na ca³ej d³ugoœci kana³u wynika, e zosta³ on wybudowany na rozkaz króla Menuasa oko³o roku 800 p.n.e. Kana³ ten jest czynny do dziœ i zaopatruje miasto Van w wodê do nawadniania upraw rolnych i ogrodowych. W staro ytnej Smyrnie (dzisiejszy Izmir) znajduj¹ siê œlady przewodu do transportu wody pitnej, wbudowanego odcinkami w mur obronny oko³o VIII VII w. p.n.e. Konstrukcja kana³u by³a wykonana z odpowiednio u³o onych kamieni. Podobny kana³ o wysokoœci 1,20 m i szerokoœci 0,60 m znajduje siê w Efezie. W czasach staro ytnych w krajach arabskich przewody do transportu wody budowano najczêœciej z rur ceramicznych. Ich œrednica dochodzi³a nawet do 1000 mm w œwietle. Du ¹ wagê do higieny zaczêto przyk³adaæ w staro ytnej Grecji w wyniku kontaktów z wy ej rozwiniêtymi miastami Bliskiego Wschodu i Egiptu, zw³aszcza w okresie od 750 do 650 roku p.n.e. W Atenach systemy doprowadzania wody pitnej (czêœciowo ciœnieniowe) i odprowadzania œcieków zaczê³y powstawaæ oko³o VI w. p.n.e., zastêpuj¹c dotychczasowe do³y kloaczne. W nastêpnym stuleciu powsta³ na terenie ateñskiej

16 16 1. Historia rozwoju kanalizacji a) b) Rys Widok ogólny (a) i przekrój poprzeczny (b) Wielkiego Kana³u w Atenach z VII w. p.n.e. Agory tzw. Wielki Kana³ o przekroju prostok¹tnym. Jego konstrukcjê przedstawiono na rys a oraz 1.1.6b [85]. W rzeczywistoœci nie by³ on a tak wielki, mia³ oko³o 1,0 m wysokoœci i by³ zbudowany z ciosów kamiennych. Przykrycie stanowi³y p³yty kamienne. W trakcie eksploatacji do³¹czano do niego inne, mniejsze kana³y. Podobnie jak w Persji i Syrii, tak e w miastach staro ytnej Grecji wodê pitn¹ dostarczano przewodami wyposa onymi w studzienki wentylacyjne. Przyk³adowo kana³ dostarczaj¹cy wodê z pobliskich terenów podgórskich do Aten by³ wyposa ony w 110 studzienek wentylacyjnych o œrednicach od 1,20 do 1,50 m, zbudowanych w rozstawie m. W staro ytnych Atenach znajdowa³o siê 18 ró nych przewodów przeznaczonych zarówno do doprowadzania wody pitnej, jak i do odprowadzania œcieków bytowo-gospodarczych. Jeden z nich doprowadza³ wodê z rzeki Ilissos. Ujêcie stanowi³a zbudowana pod dnem rzeki studzienka o przekroju kwadratowym (1,30 1,30 m), która

17 1.1. Kanalizacja w rozwoju cywilizacji technicznej 17 ³¹czy³a siê z kana³em posadowionym od 2,0 do 2,5 m pod skalistym korytem rzeki. Kana³ by³ wyposa ony w studzienki wentylacyjne o rozstawie od 57 do 65 m. Studzienki te spotyka siê po obu brzegach rzeki, co œwiadczy o tym, e kana³ przecina³ jej bieg. Na terenie nizinnym kana³ by³ zbudowany jako otwarty. W XIX w. woda pitna by³a dostarczana do Aten starym przewodem, który w roku 1877 zosta³ gruntownie oczyszczony a do ujêcia. Szerokoœæ kana³u o zag³êbieniu od 8,0 do 9,0 m wynosi³a 0,7 m, a wysokoœæ 0,6 m. Œciany kana³u zosta³y uszczelnione zapraw¹ gipsow¹. Na odcinkach, gdzie kana³ przebiega przez spêkane ska³y lub przez tereny bez ska³, zastosowano murowan¹ konstrukcjê przewodu ze sklepieniem kamiennym. Œrednica studzienek wentylacyjnych w opisywanym przypadku wynosi³a od 1,20 do 1,50 m. Badania archeologiczne pozwoli³y na odkrycie w pobli u Aten wodoci¹gu o d³ugoœci oko³o 2 km, zbudowanego zasadniczo z rur kamiennych o œrednicy 0,3 m i d³ugoœci od 1,2 do 1,5 m, a górny odcinek przewodu z rur ceramicznych i kamiennych o œrednicy 0,19 m, d³ugoœci 0,5 m i gruboœci œcianki 0,04 m. Rury kamienne stanowi³y jedynie wzmocnienie dla rur ceramicznych znajduj¹cych siê wewn¹trz tych pierwszych. W najg³êbiej u³o onych odcinkach przewodu do rur kamiennych wprowadzano rury z o³owiu lub br¹zu. Interesuj¹cy z technicznego punktu widzenia kana³ z tamtego okresu przebiega³ pomiêdzy Calandri¹ a Heraklej¹ nad Zatok¹ Tyrenck¹. Jego zag³êbienie osi¹ga³o miejscami a 45 m. O antycznym tunelu w mieœcie Samus w Azji Mniejszej s³u ¹cym jako kana³ do transportu wody pitnej wspomina Herodot (ok p.n.e.). W ten sposób dostarczana by³a do miasta woda ze Ÿród³a na górze Castro. W tunelu, d³ugoœci oko³o 1000 m, szerokoœci i wysokoœci po 2,5 m, znajdowa³y siê rury z czerwonej gliny o œrednicy od 150 do 200 mm. Stosowano ponadto rury kamienne. Pocz¹tki rozwoju kanalizacji w staro ytnym Rzymie wi¹ ¹ siê z wczeœniejszymi osi¹gniêciami kultury etruskiej (VIII IV wiek p.n.e.). Stosowano wówczas usystematyzowane planowanie miast, uwzglêdniaj¹ce budowê otwartych kana³ów wzd³u g³ównych ulic. Oko³o 610 roku p.n.e. za czasów panowania pi¹tego króla Rzymu Lucjusza Tarkwiniusza Priscusa ( p.n.e.) powsta³ funkcjonalny system odprowadzania œcieków miejskich do Tybru g³ównym kana³em, zwanym Cloaca Maxima, który funkcjonuje do czasów obecnych. Ogólny widok jego konstrukcji przedstawiono na rys [85], a przebieg kana³u w najstarszej czêœci Rzymu na rys [85]. Kanalizacja pocz¹tkowo by³a odkryta i s³u y³a g³ównie regulacji strumieni, osuszeniu bagnistej ziemi w kotlinie miêdzy wzgórzami oraz odprowadza³a nadmiar wody deszczowej. Do tego systemu wkrótce zaczêto powszechnie odprowadzaæ œcieki. Wzrastaj¹ce natê enie nieprzyjemnych zapachów spowodowa³o koniecznoœæ przykrycia kana³u sta³ym sklepieniem, co przeprowadzono w II wieku p.n.e. Przekrój poprzeczny kana³u Cloaca Maxima by³ bardzo zmienny; w pobli u ujœcia najszerszy, miejscami szerokoœæ i wysokoœæ kana³u pozwala³a na poruszanie siê ³odzi¹. Dno kana³u wy³o ono tufem (ska³a sk³adaj¹ca siê g³ównie z piasku i popio³ów wulkanicznych). Materia³em tym by³y te wy³o one ulice w Rzymie. Œciany boczne kana³u by³y zbudowane z 3 5 warstw du ych bloków tufu. Pojedynczy blok by³ szeroki na 1 m, d³ugi na 2,5 m i wy-

18 18 1. Historia rozwoju kanalizacji Rys Widok konstrukcji rzymskiego kana³u Cloaca Maxima z VII w. p.n.e. Rys Przebieg trasy rzymskiego kana³u Cloaca Maxima

19 1.1. Kanalizacja w rozwoju cywilizacji technicznej 19 Rys Przyk³adowe przekroje poprzeczne rzymskiego kana³u Cloaca Maxima soki na 0,8 m. Spoiny nie by³y wype³nione zapraw¹, lecz spinano kamienne bry³y elaznymi ³ukowatymi klamrami pokrytymi o³owiem. Kolebkowe sklepienia kana³u by³y zbudowane z kliñców, u³o onych w siedmiu do dziewiêciu warstwach, spojonych ze sob¹ ponad kr¹ yn¹. Miejscami kana³ by³ przykryty tylko grubymi p³ytami kamiennymi, a na innych odcinkach sklepieniem ceglanym. W wielu miejscach w kanale Cloaca Maxima zbudowano studzienki, do których doprowadzano œcieki domowe. Budowniczowie rzymscy byli te prekursorami wspó³czesnego betonu. Do budowy sklepieñ kana³ów stosowali oni mieszankê z zaprawy wapiennej i kruszywa naturalnego lub z okruchów cegie³, któr¹ wylewano na wczeœniej przygotowane deskowanie. Przekroje poprzeczne kana³u Cloaca Maxima przedstawiono na rys [85]. Podobnie jak w Rzymie, tak e w miastach prowincji pierwsze kana³y œciekowe powsta³y pod koniec VII wieku p.n.e. Równie wiele warowni wyposa ono w kana³y œciekowe. W obozach wojskowych kana³y spe³nia³y wiele zadañ: odbiera³y œcieki, drenowa³y grunty i odprowadza³y wody opadowe. Czêsto w takich przypadkach kana³y nie koñczy³y siê przy rzece, lecz mniej lub bardziej przypadkowo; œlepo przy murach fortyfikacji, w polu, w oszalowanych drewnem b¹dÿ omurowanych rowach otaczaj¹cych obóz. Zdarza³o siê te, e system œciekowy zamkniêtym pierœcieniem otacza³ obozowisko. Oko³o roku 97 p.n.e. Sekstus Julius Frontinius opublikowa³ pracê na temat kutych i lutowanych rur o³owianych. Od tego czasu rozpoczynaj¹ siê nowe mo liwoœci zaopatrywania miast w wodê. Nie zdawano sobie wówczas sprawy z zagro eñ, jakie niesie woda pitna ska ona toksycznym o³owiem. Rury o przekroju owalnym lub w kszta³cie kropli wody by³y wykonywane z odpowiednio giêtej blachy. W staro ytnym Rzymie przewody z rur o³owianych by³y bardzo rozpowszechnione jako rozdzielcze, doprowadzaj¹ce wodê do poszczególnych budynków. Mia³y one od 2 do 3 m d³ugoœci i gruboœæ œcianki oko³o 7 mm, a ich œrednica wewnêtrzna wynosi³a zwykle 100 mm. Poszczególne rury ³¹czono ze sob¹ przez lutowanie.

20 20 1. Historia rozwoju kanalizacji Akwedukty Grawitacyjny transport wody pitnej z uwagi na ukszta³towanie terenu bywa³ niekiedy trudny do realizacji. W IV w. p.n.e., buduj¹c kana³y doprowadzaj¹ce wodê pitn¹ do miast z du ych odleg³oœci, napotykano problemy techniczne zwi¹zane z przejœciami w poprzek g³êbokich dolin. Rozwi¹zanie stanowi³y interesuj¹ce konstrukcje in ynierskie znane jako akwedukty. Ich budowa by³a jednak bardzo kosztowna i pracoch³onna. Dlatego przy wiêkszych przeszkodach (du e ró nice poziomów) stosowano tañsze rozwi¹zanie w postaci przewodów ciœnieniowych (przejœcia syfonowe), co zosta³o zapocz¹tkowane oko³o roku 180 p.n.e. System ten umo liwia³ te rozprowadzanie wody w miastach. Do tego celu staro ytni Grecy i Rzymianie u ywali rur kamiennych, ceramicznych oraz o³owianych. W Chinach stosowano tak e rury bambusowe. Przyk³adem przejœcia syfonowego z wykorzystaniem rur o³owianych jest romañski akwedukt pod Lyonem, który sk³ada³ siê z dziewiêciu równoleg³ych przewodów z rur o³owianych o œrednicy od 300 do 450 mm i gruboœci œcianki 25 mm pozwalaj¹cej na przeniesienie ciœnienia wewnêtrznego dochodz¹cego do 0,6 MPa (6 atm). Akwedukty to w¹skie i wysokie budowle o murowanej konstrukcji ³ukowej (rodzaj arkad), na których wspiera³ siê kana³ w formie rynny. Najczêœciej stosowanym materia³em by³a kostka kamienna, a ³uki wykonywano przewa nie z kliñca. W celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami oraz zmniejszenia nagrzewania siê wody promieniami s³onecznymi kana³y czêsto przykrywano. Przekroje poprzeczne samych kana³ów by³y zró nicowane. Na akweduktach wielopiêtrowych, na kolejnych piêtrach uk³adano przewody, które w Rzymie dostarcza³y wodê nie bezpoœrednio do u ytkowników, lecz do centralnego zbiornika, tzw. zamku wodnego. Z niego z kolei woda przep³ywa³a do kilku zbiorników bocznych, z których zasilano ³aŸnie miejskie, domy oraz fontanny i zbiorniki publiczne. Pierwszy akwedukt Aqua Appia w Rzymie zbudowano w roku 312 p.n.e. Na Wschodzie (Asyria, Babilon, Egipt, Persja) akwedukty budowano jeszcze wczeœniej, bo ju w X w. p.n.e. Najwa niejsz¹ budowl¹ s³u ¹c¹ doprowadzeniu wody pitnej do Konstantynopola by³ akwedukt zbudowany w roku 386 naszej ery, dwupiêtrowy o wysokoœci 22,70 m i d³ugoœci 1170 m. W XIX w. bywa³ on jeszcze u ywany w sytuacjach awaryjnych. Jedn¹ z najwspanialszych budowli zastosowanych do transportu wody by³ akwedukt staro ytnej Kartaginy o d³ugoœci 132 km, zbudowany przez Rzymian w II w. naszej ery. Zniszczony zosta³ dopiero w XVII w. przez muzu³manów. Do dziœ zachowa³ siê odcinek tego akweduktu w pobli u Tunisu. Jego wysokoœæ wynosi 8 m, rozstaw podpór 4,5 m, a ich szerokoœæ 4,0 m. W niektórych miejscach wysokoœæ tego akweduktu osi¹ga³a ponad 15 m. W rejonach o zimniejszym klimacie przy przejœciach kana³ów nad dolinami z wykorzystaniem akweduktów nale a³o uwzglêdniæ wp³ywy termiczne. Chodzi³o tu przede wszystkim o zabezpieczenie kana³u przed zamarzaniem wody. W takich przypadkach zwiêkszano gruboœæ œcian oraz przekrycia, które dodatkowo pokrywano warstw¹ gruntu, stanowi¹cego skuteczn¹ izolacjê termiczn¹.

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole tel.: +48 (77) 4435510 fax.: +48 (77) 4435515 e-mail: wik@wikopole.com.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : JRP-253-5/10

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów INSTRUKCJA MONTAśU Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Tunel rozsączający 300 l został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w systemach rozsączania i częściowego retencjonowania

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Jaworzno, 2010 Przedsięwzi wzięcie zlokalizowane jest w gminie Jaworzno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 PROJEKT OPRACOWALI:

NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 PROJEKT OPRACOWALI: NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 STADIUM OBIEKT ADRES PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA LOKALIZACJI POMPOWNI ŚCIEKÓW I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOW

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOW PROJEKT WYKONAWCZY REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA (ETAP I) KANCELARIA PREZYDENTA R.P. WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Część opisowa 1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2 Podstawa opracowania... 2 3 Instalacja odwodnienia terenu boiska... 2 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu... 2 3.2 Obliczenie ilości wody

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Sieci wodociagowe Obiekt : Wieliszew - Aktualizacja 2008 Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na sie od komory w rejonie ul. Piłsudskiego/Szarych Szereg Niepodległo

Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na sie od komory w rejonie ul. Piłsudskiego/Szarych Szereg Niepodległo Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na sie od komory w rejonie ul. Piłsudskiego/Szarych Szereg Niepodległo Niepodległo Czechowice Dziedzice, ul. Piłsudskiego/Szarych Szeregów -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE INSTALACJE SANITARNE SIECI ZEWNĘTRZNE WOD-KAN 1. Cel i podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Instalacje projektowane 4.1. Kanalizacja deszczowa 4.1.1.Separatory oleju

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie Data: 2009-08-19 Budowa: DrenaŜ opaskowy Zamawiający: GMINA śabno Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Zbiór: śabno-przedmiar drenaŝ opaskowy

Bardziej szczegółowo

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania Obiekty wodociągowe w Sopocie Ujęcia wody i stacje uzdatniania Obecnie system wodociągowy w Sopocie zaopatruje mieszkańców w wodę za pomocą trzech ujęć: Bitwy pod Płowcami, Brodwino i Nowe Sarnie Wzgórze

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie 62-510 Konin, ul. Poznańska 49 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1.

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1. strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ROBOTY ZIEMNE 1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 1,0 km 1.2 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokołci

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2 Kod CPV 45212221 1

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2 Kod CPV 45212221 1 PRZEDMIAR ROBÓT NR 2 Kod CPV 45212221 1 Temat: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Woli, Gmina Miedźna przy ulicy Pszczyńskiej na działkach nr 1851/31 oraz 1852/31

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNA \ Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36 d, 77-300 Człuchów e-mail: inwest_san@plusnet.pl tel.kom.

PRZEDMIAR. INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNA \ Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36 d, 77-300 Człuchów e-mail: inwest_san@plusnet.pl tel.kom. INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNA \ Zbigniew Łojewski Sieroczyn 36 d, 77-300 Człuchów e-ail: inwest_san@plusnet.pl tel.ko. 605 359 879 NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa iejskiej oczyszczalni i przepopowni

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Odmulanie rowów odwadniających, odtworzenie skarp zbiornika Otmuchów Opracowali: Henryk Otkała Paweł Czerwik Adam Kobiela Wrocław, lipiec 2012 1 Zawartość: Opis techniczny Tabela przedmiaru robót Rysunek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI

D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru parkingów i zatok. 1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska LVI TECHNICZNE DNI DROGOWE 13-15 listopada 2013 r. Centrum Konferencyjne Falenty, Raszyn k. Warszawy Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska Mirosław Musiel Departament Środowiska GDDKiA Każda realizacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAśU i EKSPLOATACJI

WYTYCZNE MONTAśU i EKSPLOATACJI WYTYCZNE MONTAśU i EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenaŝem rozsączającym dla 4-12 OLM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenaŝem rozsączającym produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY UL. SZPITALNA W SIEMIATYCZACH OPIS TECHNICZNY. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500,

OPIS TECHNICZNY UL. SZPITALNA W SIEMIATYCZACH OPIS TECHNICZNY. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa i zakres opracowania Umowa z Inwestorem, Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, Pomiary uzupełniające, Badania geotechniczne podłoŝa gruntowego, Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja montażu

Skrócona instrukcja montażu Skrócona instrukcja montażu www.klinkier.pl Instrukcja obsługi -, łączy szybkość wykonania z ponadczasową estetyką i trwałością klinkieru CRH. Ma wszystkie zalety ogrodzenia klinkierowego ( piękny wygląd,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Przebudowa sieci woodciągowej z przyłączami oraz remont sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w starej części miasta Koronowa - BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZĘDOWICACH

Przedmiar robót BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZĘDOWICACH Przedmiar robót SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W Data: 010-0-19 Budowa: Rzędowice działka nr 1/, Kody CPV: 511-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Obiekt: Boisko sportowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Usługi Ogólnobudowlane Bud. Ogólne i Lądowe 82-200 Malbork ul. Brzozowa 6 Cieszko Jerzy NIP 579-101-13-32 e-meil jerzy.cieszko@wp.pl tel. 0606138998 Inwestor: Urząd Miasta Tczew pl. Piłsudskiego 1 83-110

Bardziej szczegółowo

file:///d:/03,07,11-przedm. dla wyk..htm

file:///d:/03,07,11-przedm. dla wyk..htm 1 z 6 2011-08-16 10:33 Przedmiar robót 03/07/11. Obiekt Budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie - dz.nr 1137, 1131, 762, 772/45. Kod CPV: Budowa 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

2.Roboty montaŝowe - 3 -

2.Roboty montaŝowe - 3 - - 2 - Przedmiar robót Odcinek sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w Cierpiszu Górnym odcinki sieci wodociągowej ciśnieniowej wraz z pompownią wody Inwestor: Gmina Łańcut I Sieć wodociągowa 1.Roboty

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Monolit h DORW2045 07.04.2009 1 / 11 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

D - 10.10.01f JESIENNE UTRZYMANIE DROGI

D - 10.10.01f JESIENNE UTRZYMANIE DROGI ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ D - 10.10.01f JESIENNE UTRZYMANIE DROGI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 2 3. SPRZĘT... 2 4. TRANSPORT... 2 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 4 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Bytów Marzec 2012

Przedmiar robót. Bytów Marzec 2012 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe "BUDOWA, REMONT I WYPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ KOŁCZYGŁOWY" Modernizacja stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE 27 SPIS TREŚCI 2. PRACE GEODEZYJNE... 27 1. WSTĘP... 29 1.1.Przedmiot ST... 29 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej... 29 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze m 3 486.50

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze m 3 486.50 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kowal 1 Przyłącze do osadnika wstępnego,bioreaktora,przepompowni ścieków,drenażu rozsączającego,wylotów drenarskich 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu Data: 2014-04-17 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01. wysokościowych

D-01.01.01. wysokościowych D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni i punktów wysokościowych 32 Spis treści 1. WSTĘP... 34 1.1. Przedmiot SST... 34 1.2. Zakres stosowania SST... 34 1.3. Zakres robót objętych SST... 34 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Uzgodnienia 4. Warunki gruntowo - wodne 5. Opis ogólny stan istniejący 5.1. Opis konstrukcji 5.2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Przebudowa ciągu dróg gminnych (ul. Rybna i Garbarska) w Gryfowie Śląskim wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, wymianą sieci wodociągowej oraz budową kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł łłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej K r z y s z t o f C h m i e l o w s k i Badania skuteczności

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej Przedmiar robót Budowa: Odcinek od Hm 0+0 do 0+135 Obiekt lub rodzaj robót: DZIAŁ 45.00.00.00 Roboty budowlane GRUPA 45.20.00.00 Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej KLASA 45.23.00.00 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE [CPV: 45233120-6 ] [D-01.01.01]

Przedmiar robót. Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE [CPV: 45233120-6 ] [D-01.01.01] inŝ. Krystyna Lipińska Identyfikator: KL Data utworzenia: 2010-06-30 Przebudowa dróg gminnych w Tarnowie - ulica Sosnowa - I ETAP od drogi powiatowej do końca zabudowy Przedmiar robót Opis robót Dział

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe CzĊĞü I

Konstrukcje metalowe CzĊĞü I Konstrukcje metalowe Cz I Konstrukcje metalowe Cz I DOLNO L SKIE WYDAWNICTWO EDUKACYJNE WROC AW 2016 Opracowanie redakcyjne i techniczne Zdzis aw Majewski Projekt i przygotowanie ok adki Janusz Petri

Bardziej szczegółowo

Usuwamy nieczystoœci

Usuwamy nieczystoœci OCZYSZCZALNIA CZY SZAMBO Czytelnik: Dzia³ka, na której budujemy dom, po³o ona jest ni ej ni s¹siednie i na koñcu ulicy. Osiedle nie jest nowe, a wiêc i domy maj¹ swoje lata. Wszystkie znajduj¹ siê na obszarze

Bardziej szczegółowo

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego LOCJA ŚRÓDLĄDOWA Locja śródlądowa podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy, zawierający informacje o prądach, pływach, znakach nawigacyjnych, przeszkodach żeglugowych, lokalnych warunkach pogodowych,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU:

PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU: zał. Nr 8.1 do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU: REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA NA SKAWIE NA DZIAŁKACH NR EWID. 4038/2, 5565/5 PRZY UL. NAD SKAWĄ W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI ADRES INWESTYCJI: Wola Wydrzyna dz. nr ewid. 75 INWESTOR: Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA: 07.2014 r. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Inwestor: Gmina Błażowa Plac Jana Pawła II 1 36-030 Błażowa Adres Inwestycji: Szkoła Podstawowa w Błażowej ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA Syndyk masy upadłości Stanisława Chabaja Przedsiębiorstwo Usług Drogowych "Chabaj" w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Krośnie Wydziale

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 26.04.2010 roku w sprawie zasad wykupu Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora

z dnia 26.04.2010 roku w sprawie zasad wykupu Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora UCHWAŁA ZARZĄDU NR 7/04/2010 z dnia 26.04.2010 roku w sprawie zasad wykupu Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora Działając na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Konspekty wykorzystania płyt betonowych, ław fundamentowych i lekkich fundamentów palowych jako fundamentów pod budynki o lekkiej konstrukcji stalowej

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE PARKU NA OSIEDLU RZECZYPOSPOLITEJ I JAGIELLOŃSKIM W POZNANIU

ZAGOSPODAROWANIE PARKU NA OSIEDLU RZECZYPOSPOLITEJ I JAGIELLOŃSKIM W POZNANIU PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU TRZY MAŁE DRZEWKA mgr inż. Natalia Maćków ul. M. Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin tel./fax. 91 4878212, Mobil 602131262, e-mail: nmackow@post.pl Temat: ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sieć kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Klonowej, Lipowej, Kasztanowej Wierzbowej w Dopiewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Sieć kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Klonowej, Lipowej, Kasztanowej Wierzbowej w Dopiewie STRONA TYTUŁOWA Budowa : Sieć kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Klonowej, Lipowej, Kasztanowej Wierzbowej w Dopiewie Kod CPV : Obiekt : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I

Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I 1 DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 Projekt organizacji ruchu na czas budowy * * ryczałt

Bardziej szczegółowo

Geomembrany z termoplastycznych tworzyw sztucznych firmy Agru

Geomembrany z termoplastycznych tworzyw sztucznych firmy Agru Geomembrany z termoplastycznych tworzyw sztucznych firmy Agru GEOMEMBRANY Z TERMOPLASTYCZNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH OBSZARY ZASTOSOWAŃ Geomembrany AGRU wykonane z PEHD, PEVLD, FPO i FPP znajdują od ponad

Bardziej szczegółowo

gm.gniezno Przedmiar robót

gm.gniezno Przedmiar robót Lp. Przebudowa rowu melioracyjnego na rurociąg w miejscowości Piekary Podstawa wyceny 1 KNNR 1 t.0210/02 2 KNNR 1 t.0307/03 3 KNNR 1 t.0214/03 4 KNNR 1 t.0316/01 5 KNNR 4 t.1411/01 6 KNNR 4 t.1411/04 7

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Podstawa opracowania Kosztorys inwestorski sporządzono w oparciu o metodę uproszczoną określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. H 03.00.00 Roboty Umocnieniowe kod CPV 45 200000-9 H 03.01.00 Układanie geowłókniny SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 148 2.MATERIAŁY 148-149 3. SPRZĘT... 149 4. TRANSPORT...149

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka

Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka 59-220 Legnica, ul. Kard. B. Kominka 10/6 INWESTOR Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49, 53 633 Wrocław NAZWA ZADANIA ULICA RÓWNOŚCI WYRÓWNANIE I UTWARDZENIE

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz

Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz TEMAT BRANŻA INWESTOR OPRACOWAŁ Przebudowa drogi w m. Janków Zaleśny. Drogowa Gmina i Miasto Raszków mgr inż. Wiktor

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej.

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT od pięciu lat wdraża Zintegrowany System Informacji o Trakcie Królewsko-Cesarskim. Realizowane każdego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH

OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH Teren budowy jest miejscem, gdzie występują liczne zagrożenia dla żywotności i stanu sanitarnego drzew i krzewów w postaci bezpośrednich uszkodzeń mechanicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2007 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2007 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU ROZPORZĄDZENIE NR 1/2007 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód podziemnych CZARNY DWÓR oraz ZASPA w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo