LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU"

Transkrypt

1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata dla BUSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA SŁONECZNY LIDER Obszar gminy Busko Zdrój Busko Zdrój, grudzień 2008

2 Opracowano zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 23 maja 2008 roku. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez: Autor Małgorzata Donoch Aleksandra Imosa Jacek Strzelecki Piotr Szumilas Katarzyna Szczukiewicz KaluŜna Andrzej Bydłosz Podpis Opracowanie własne grupy inicjatywnej powołanej z członków Stowarzyszenia Buskiej Lokalnej Grupy Działania Słoneczny Lider Autorzy opracowania składają podziękowanie wszystkim tym osobom, które swoim zaangaŝowaniem w trakcie spotkań przyczyniły się do powstania niniejszego dokumentu. 2

3 SPIS TREŚCI 1 CHARAKTERYSTYKA LGD NAZWA I STATUS PRAWNY LGD ORAZ DATA WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO I NUMER W TYM REJESTRZE OPIS PROCESU BUDOWANIA PARTNERSTWA CHARAKTERYSTYKA CZŁONKÓW LGD ALBO JEJ PARTNERÓW I SPOSÓB ROZSZERZANIA LUB ZMIANY SKŁADU LGD STRUKTURA RADY ZASADY I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ORGANU DECYZYJNEGO LGD PROCEDURY NABORU PRACOWNIKÓW ORAZ WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA BIURA KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANU DECYZYJNEGO DOŚWIADCZENIE LGD I CZŁONKÓW LGD ALBO JEJ PARTNERÓW W REALIZACJI OPERACJI 11 2 OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE (MAPA), GEOGRAFICZNE, PRZYRODNICZE, HISTORYCZNE I KULTUROWE OCENA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA OBSZARU, W TYM POTENCJAŁU DEMOGRAFICZNEGO I GOSPODARCZEGO OBSZARU ORAZ POZIOMU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ SPECYFIKA OBSZARU 31 3 ANALIZA SWOT DLA OBSZARU OBJĘTEGO LSR, WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY 33 4 CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LSR, PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUśĄCE W OSIĄGNIĘCIU POSZCZEGÓLNYCH CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH 38 5 OKREŚLENIE MISJI I WIZJI LGD 45 6 WYKAZANIE SPÓJNOŚCI SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR 46 3

4 7 UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO DLA PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ 51 8 UZASADNIENIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO DLA PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ 52 9 OKREŚLENIE PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI LSR, WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD OGÓLNA PROCEDURA WYBORU OPARACJI PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR PROCEDURY WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD, LOKALNE KRYTERIA WYBORU I PROCEDURA ICH ZMIAN PROCEDURA ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU PROCEDURA ODWOŁAWCZA OD DECYZJI RADY BUDśET LSR DLA KAśDEGO ROKU JEJ REALIZACJI OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA I KONSULTOWANIA LSR OPIS PROCESU WDRAśANIA I AKTUALIZACJI LSR ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY (EWALUACJI) WŁASNEJ OKREŚLENIE POWIĄZAŃ LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM OBJĘTYM LSR INNE PLANOWANE DZIAŁANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WDRAśANYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ REGIONÓW I OBSZARÓW WIEJSKICH INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 83 4

5 1 CHARAKTERYSTYKA LGD 1.1 Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze Nazwa LGD BUSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SŁONECZNY LIDER LGD SŁONECZNY LIDER Status prawny LGD Stowarzyszenie BUSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SŁONECZNY LIDER z siedzibą w Zbludowicach, ulica Świętokrzyska 9, Busko-Zdrój zostało utworzone na mocy uchwały z dnia 15 stycznia 2008 roku w Busku Zdroju przez Członków ZałoŜycieli. Data Wpisu do KRS r Numer KRS Opis procesu budowania partnerstwa W końcu roku 2005 pojawiły się pierwsze projekty wykorzystania nowych nadchodzących funduszy. Do ich realizacji potrzebna była aktywizacja społeczności lokalnej, oraz grupa ludzi, która podkreślając walory gminy Buska Zdroju, wykorzystując juŝ istniejące analizy opracowałaby strategię rozwoju gminy Busko Zdrój na lata W 2005r opracowano w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku Zdroju projekt Wieś aktywna. Kształtowanie i upowszechnienie idei rozwoju wśród mieszańców obszarów wiejskich gminy Busko Zdrój w ramach PilotaŜowego programu LEADER+. 06 marca 2006 roku rozpoczęto realizację projektu przy udziale Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC Dorota Kubicka Mikoś. Zorganizowano 25 spotkań informacyjnych z mieszkańcami wszystkich 47 sołectw na których przeprowadzono badania ankietowe wśród 750 uczestników. Dla wyłonionych aktywnych grup ludności 250 osób zorganizowano warsztaty wdraŝające ich do schematu II LEADER oraz uświadamiające problemy i potrzeby konkretnych środowisk wiejskich poprzez podniesienie świadomości 5

6 ekologicznej, społecznej i edukacyjnej oraz wskazanie nowych źródeł dochodu w gospodarstwach. Efektem projektu pilotaŝowego Programu Leader+ była Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich. Odpowiedzialną Grupą Działania za wdroŝenie strategii było stowarzyszenie zarejestrowane 30 marca 2007r Razem Łatwiej. Zrealizowano I schemat projektu pilotaŝowego Programu Leader+, do II schematu nie przystąpiono. Obecnie grupa inicjatywna wywodząca się z poprzedniego schematu ewoluowała dostosowując się do dzisiejszego ustawodawstwa trójsektorowego partnerstwa. W grudniu 2007 roku zorganizowano konferencję w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju dla przedstawicieli wszystkich sektorów. 15 stycznia 2008r odbyło się Zebranie ZałoŜycielskie nowej Buskiej Lokalnej Grupy Działania Słoneczny Lider. Obecni na spotkaniu złoŝyli deklarację przystąpienia i działania w trójsektorowym partnerstwie w zakresie opracowania strategii rozwoju obszarów wiejskich i wdroŝenia go w Ŝycie. Efektem dwóch zebrań było zarejestrowanie stowarzyszenia w Sądzie r i uzyskanie wpis do KRS. Przy tworzeniu partnerstwa stale korzystano z fachowej pomocy ekspertów: Haliny Siemaszko z OP i WP w Sandomierzu, Mirosławy Mochockiej kierownika Bura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach oraz specjalistów ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. W procesie tworzenia strategii brali udział mieszkańcy gminy Busko Zdrój w warsztatach które były organizowane na terenach wiejskich w latach Obecna strategia jest sumą wszystkich analiz stanu rzeczywistego terenu oraz oczekiwań społecznych prowadzonych przy udziale merytorycznym konsultantów, moderatorów, pracowników róŝnych urzędów oraz firm działających na przestrzeni lat. Przez ten okres prowadzono róŝne działania analizujące oczekiwania społeczne mieszkańców tj. ankiety, spotkania grupowe, warsztaty, szkolenia. Strategia nie jest procesem zakończonym, ciągle jest rozwijana i dostosowywana do nowych oczekiwań społeczności lokalnej, to dokument otwarty, zawieszony na stronie internetowej podlegający dyskusji na forum. 1.3 Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Buska Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego, i społecznego. Sektorowy podział 6

7 członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania Słoneczny Lider przestawia załącznik 1. LGD działa jako Stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Głównym celem LGD jest opracowanie i wdroŝenie Lokalnej Strategii Rozwoju, dzięki której moŝliwe będą działania stymulujące rozwój i odnowę wsi. Realizacja zawartych w niej zadań tj. tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, ochrona środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno kulturowych, rozwój turystyki, promocja regionu oraz popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, lokalnych, naturalnych doprowadzi do osiągnięcia wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich oraz wzrostu zatrudnienia. Siedziba Buskiej LGD Słoneczny Lider znajduje się we wsi Zbludowice Gmina Busko Zdrój. LGD obejmuje swoim zasięgiem obszar Gminy Busko Zdrój, jednak zgodnie ze statutem moŝe prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Na spotkaniu załoŝycielskim członków było 58. Obecnie stowarzyszenie liczy 74 członków osób fizycznych i prawnych. Sektor publiczny stanowi 1%, sektor społeczny 88% a gospodarczy 11%. Wśród 74 członków stowarzyszenia 35 to kobiety, co stanowi 47%. Fot. 1. Członkowie Buskiej Lokalnej Grupy Działania Słoneczny Lider. Fotografia autorstwa Katarzyny Szczukiewicz - KaluŜnej Sposób zmiany składu Lokalnej Grupy Działania znajduje się w statucie stowarzyszenia 7,8,9,10,11. Zakładamy rozszerzenie składu członków LGD na przestrzeni realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 7

8 1.4 Struktura rady Lokalna Strategia Rozwoju na lata Organem decyzyjnym Stowarzyszenia jest Rada. W skład Rady wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz członkowie. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb. Do wyłącznej kompetencji Rady naleŝy wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust.4 rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej nr. 1698/2005 z dnia 20 września 2005r, które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie. 1 lutego 2008r odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider na którym odbyły się wybory do Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. W załączniku 2 przedstawiono skład rady z zaznaczeniem sektorowości, płci, wykształcenia członków rady oraz stałego zamieszkania w formie graficznej. Rada obejmuje 12 osób z róŝnych sektorów (1 osoba to sektor publiczny, 3 osoby sektor gospodarczy i 8 osób sektor społeczny). Procentowo skład jest następujący: 8% to sektor publiczny, 25% to sektor gospodarczy, 67% to sektor społeczny. Fot. 2. Rada Buskiej Lokalnej Grupy Działania Słoneczny Lider. Fotografia autorstwa Katarzyny Szczukiewicz - KaluŜnej Struktura członków Rady spełnia parytet uczestnictwa przedstawicieli sektora społeczno - gospodarczego w stosunku do przedstawicieli sektora publicznego. 8

9 Kwestię zakazu łączenia funkcji w organie decyzyjnym z funkcją w zarządzie lub w organie kontroli reguluje zapis w Regulaminie Rady Pracy Stowarzyszenia (Rozdział II 2 - Członek Rady nie moŝe jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie czy Komisji Rewizyjnej ani być zatrudniony w biurze ). 1.5 Zasady i procedury funkcjonowania organu decyzyjnego LGD Sposoby powoływania i zmian w składzie Rady znajduje się w statucie stowarzyszenia Buskiej Lokalnej Grupy Działania Słoneczny Lider Rada jako organ decyzyjny posiada swój Regulamin Rady Pracy precyzyjnie określający organizację wewnętrzną i tryb pracy. Szczegółowe zapisy tego dokumentu uwzględniają regulację postępowania jej członków w procedurze wyboru projektu, oraz opisują procedury funkcjonowania Rady z uwzględnieniem wykluczenia członka Rady z udziału w dokonywaniu wyboru operacji mogących budzić wątpliwość co do bezstronności wyłączenia członka Rady od udziału w dokonaniu wyboru operacji. Organ decyzyjny posiada więc regulamin organizacyjny zapewniający przejrzystość, demokratyczność oraz jasność w podejmowaniu decyzji. śaden z członków Rady nie moŝe być zatrudniony w biurze, zna ograniczenia co do wykluczenia prac w komisji rozpatrującej wnioski co do których nie mógłby zachować bezstronności. Fot. 3. Zarząd Buskiej Lokalnej Grupy Działania Słoneczny Lider. Fotografia autorstwa Katarzyny Szczukiewicz - KaluŜnej 9

10 Do właściwej realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia niezbędne jest zatrudnienie pracowników biura, którzy zagwarantują profesjonalną obsługę organów LGD i beneficjentów. W odniesieniu do kandydatów mających takie zadania do wykonania będą precyzyjnie określone wymagania. Równie waŝne jest odpowiednio przygotowane zaplecze lokalowe i techniczne, które nie tylko będzie zapewniało prawidłową moŝliwość przyjmowania i obsługi interesantów, ale równieŝ dawało moŝliwości właściwego archiwizowania dokumentów i organizacji spotkań, warsztatów, konferencji itp Procedury naboru pracowników oraz warunków funkcjonowania biura Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider określiła następujące wymagania w odniesieniu do pracowników, których naleŝy zatrudnić: o określiła Regulamin Zatrudnienia Pracowników w biurze Buskiej Lokalnej Grupy Działania Słoneczny Lider o określiła Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach Opis warunków technicznych i lokalowych biura przedstawiono w załączniku 3 do strategii. Fot. 4. Spotkanie Zespołu ds. tworzenia LSR w biurze LGD Słoneczny Lider. Fotografia autorstwa Katarzyny Szczukiewicz - KaluŜnej 10

11 1.6 Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego Kwalifikacje osób reprezentujące organ decyzyjny LGD w kierunku Leadera: z 12 osób 10 ukończyło szkolenie. Z 12 osób 9 stanowi osoby zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym LSR. 2 osoby spośród członków Rady władają językiem angielskim w stopniu umoŝliwiającym swobodne porozumiewanie się. Wszyscy członkowie Rady LGD posiadają doświadczenie z realizacji projektów w ramach SPO oraz innych funduszy, reprezentując swoją osobę fizycznie lub inne instytucje działające w zakresie poŝytku społecznego. Szczegółowy opis doświadczenia osób wchodzących w skład organu decyzyjnego nie wyczerpuje wszystkich doświadczeń członków Rady, jest tylko przekrojową gamą róŝnych działań w których brali czynny udział. 1.7 Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji Bogate doświadczenie członków stowarzyszenia wynika z realizacji róŝnych projektów, zaczynając od Phare, SAPARD, Bank Światowy, ZPORR, SPO po inne fundusze. Gmina Busko-Zdrój realizowała projekt w ramach PilotaŜowego Programu Leader+ I schemat Wieś Aktywna, i projekty z zakresu działania SPO Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, np. Zagospodarowanie terenów atrakcyjnych przyrodniczo w miejscowości Siesławice. Ponadto aktywność członków w zakresie róŝnych programów i projektów wiąŝe się z ich działalnością na co dzień w środowisku lokalnym jako przedstawicieli róŝnych organizacji formalnych i nieformalnych. Obok wielu projektów realizowanych przez gminę Busko-Zdrój wymienić moŝna takŝe projekty uruchomione z Fundacji Wspomagania Wsi czy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Szczegółowy opis doświadczenia osób wchodzących w skład LGD nie wyczerpuje wszystkich doświadczeń członków, pokazuje przekrojowo szeroką gamę projektów, których realizacja pokazuje kompetencje i aktywność członków stowarzyszenia LGD. 11

12 2 OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje obszar gminy Busko Zdrój zlokalizowanej w powiecie buskim województwo świętokrzyskie. Gmina Busko Zdrój powszechnie postrzegana jest jako region uzdrowiskowo-rolniczy. Jej walory nie obejmują jedynie popularnych uzdrowisk, wiąŝą się takŝe z wyjątkowym bogactwem przyrody, krajobrazu oraz historii. Daje się równieŝ zauwaŝyć obecność wielu cennych zabytków architektury. Z tego powodu gmina Busko Zdrój jest bardzo atrakcyjnym regionem pod względem turystycznym. Jej perspektywy rozwoju wiąŝą się nie tylko z funkcjonowaniem uzdrowisk, ale równieŝ z rolnictwem i szeroko pojętą działalnością usługową. Na przestrzeni ostatnich lat wiele instytucji działających w zakresie promocji gminy zinwentaryzowało produkty regionalne tj. szlaki turystyczne (architektura, fauna i flora oraz historia), płody rolne (produkty ekologiczne, naturalne i regionalne), produkty kulinarne (potrawy), bogactwa naturalne (wody mineralne) oraz bazę turystyczną w Busku-Zdroju i na obszarach wiejskich. 2.1 Uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe Uwarunkowania przestrzenne obszaru objętego LSR Powierzchnia gminy Busko - Zdrój wynosi 235 km2, z czego 12 km2 przypada na miasto Busko Zdrój. Miasto połoŝone jest 50km na południe od Kielc i 80km na północ od Krakowa, przy drodze krajowej Warszawa Kielce Tarnów Rzeszów Przemyśl. Busko Zdrój jest gminą miejsko wiejską, w skład której wchodzi 47 sołectw: Błoniec, Baranów, Biniątki, Bilczów, Bronina, Budzyń, Chotelek, Dobrowoda, ElŜbiecin, Galów, Gadawa, Janina, Kameduły, Kawczyce, Kołaczkowice, Kostki DuŜe, Kostki Małe, Kotki, Las Winiarski, Łagiewniki, Mikułowice, Młyny, Nowy Folwark, Nowa Wieś, Oleszki, Olganów, Owczary, Palonki, Pęczelice, Podgaje, Radzanów, Ruczynów, Siesławice, Skorzów, Słabkowice, SłuŜów, Skotniki DuŜe, Skotniki Małe, Szaniec, SzczaworyŜ, Wełecz, Widuchowa, Wolica, Zbludowice, Zbrodzice, Zwierzyniec, śerniki Górne. 12

13 Rys. 1. PołoŜenie powiatu buskiego Rys. 2. Gminy powiatu buskiego Źródło: Operat uzdrowiskowy dla Gminy Busko - Zdrój Uwarunkowania geograficzne obszaru objętego LSR Gmina Busko Zdrój leŝy w południowej części województwa świętokrzyskiego w regionie zwanym Ponidzie, na wysokości m n.p.m. na terenie Niecki Nidziańskiej, na południowych zboczach Garbu Wójczańsko Pińczowskiego i leŝącej u jego podnóŝy Niecki Soleckiej. Rys. 3. Podział fizyczno geologiczny województwa świętokrzyskiego śródło: Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe pod redakcją GraŜyny Okły 13

14 W północnej części gminy połoŝona jest Niecka Nidziańska. Obszar niecki charakteryzują szerokie, płaskie wzniesienia rozczłonkowane szerokimi płaskimi dolinami o łagodnych zboczach i często podmokłych dnach, o nachyleniu w kierunku południowo wschodnim. NajniŜsze wysokości występują w dolinie rzeki Sanicy (192 m n.p.m.), najwyŝsze na PłaskowyŜu Szanieckim (Góra Kamnica 298,5m n.p.m.). W środkowej części gminy rozciąga się Garb Pińczowski. Wzniesienia występujące w obrębie garbu posiadają strome stoki i płaskie wierzchowiny. Wysokość bezwzględna wierzchowin jest większa w części południowo wschodniej (Błoniec 331,5m n.p.m.), w części północno zachodniej wysokość jest mniejsza i wynosi 287m n.p.m. (Kamienna Góra). W obrębie Garbu wytworzyły się wąwozy i jary (okolice SzczaworyŜa i Ruczynowa), formy krasowe: werteby i jeziorka (Bronina, Owczary, Łagiewniki), a takŝe dolinka krasowa w Owczarach. W południowej części gminy połoŝona jest Niecka Solecka. Cechą charakterystyczną niecki jest urozmaicona rzeźba terenu z licznymi pagórkami tworzącymi wąskie wydłuŝone pasma oraz występowanie gipsów krystalicznych. W gipsach rozwijają się procesy krasowe, liczne leje, zapadliska i małe jaskinie. Obszar niecki poprzecinany jest siecią rzeczną dopływów rzeki Nidy, spływających z Garbu Pińczowskiego. Tutaj równieŝ znajduje się najniŝej połoŝony punkt w gminie 179,8 m n.p.m. (na południe od Budzynia). Bardzo dobre połoŝenie geograficzne, na trasach przelotowych, urozmaicona rzeźba terenu sprawia, iŝ obszar LGD jest łatwo dostępny, bardzo atrakcyjny wizualnie, co zostanie wykorzystane na szlakach tematycznych. Przyrodnicze zasoby obszaru objętego LSR Na obszarze LGD znajdują się następujące formy ochrony przyrody (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody): obszary Natura 2000: - Ostoja Nidziańska (kod obszaru: PLH260003, SOO), ostoja obejmuje naturalną dolinę Nidy i fragmenty przylegających do niej płaskowyŝów. Rzeka Nida silnie meandrując tworzy liczne starorzecza, tworząc w środkowym biegu rozległe kompleksy wilgotnych i podmokłych łąk, bagien i starorzeczy. Przy małym spadku koryta rzeki, co roku tworzą się rozlewiska, sprzyja to rozwojowi zbiorowisk szuwarowych i utrzymują łąki kośne. Obszar ostoi obejmuje takŝe lessowy, lekko falisty płaskowyŝ porozcinany licznymi wąwozami, parowami oraz suchymi dolinami. W centrum Ponidzia obejmuje ochroną liczne jaskinie, leje krasowe, wywierzyska i ślepe dolinki. Wapienne i gipsowe wzgórza oraz zbocza wąwozów 14

15 porastają murawy kserotermiczne, a doliny zbiorowiska łąkowe. Znajdujące się tutaj kompleksy stawów rybnych stanowią ostoję dla wielu gatunków ptaków. Teren ostoi połoŝony w większości na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. - Dolina Nidy (kod obszaru: PLB260001, OSO), ostoja obejmuje dolinę rzeki Nidy. Dolinę charakteryzują liczne meandry rzeczne i starorzecza, z łąkami kośnymi przechodzącymi w miejscach zabagnionych w turzycowiska. Przy starorzeczach i oczkach wodnych spotkać moŝna zespoły szuwarowe, a w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki szuwar mannowy, a takŝe zarośla wierzbowe i olsy, sporadycznie zespoły łęgowe. W okresie wiosennym i letnim wzbierająca rzeka tworzy rozległe rozlewiska. rezerwaty przyrody: - Owczary rezerwat słonoroślowy na terenie Szanieckiego Parku Krajobrazowego, utworzony w 1959 r. Powierzchnia rezerwatu 0,61 ha. Przedmiotem ochrony jest źródło solankowe z występującą w pobliŝu unikalną florą i fauną halofilną; - Skałki k/owczar rezerwat skalny: kryształy gipsu o wielkości 1-1,5m, zapadliska, pieczary, jamy i źródełka wód siarczano słonych; - "Zimne Wody rezerwat z krasem gipsowym, kryształy gipsu o kształcie jaskółczych ogonów, murawy kserotermiczne, stanowiska miłka wiosennego, dziewięćsiła; - Skorocice rezerwat stepowy z krasem gipsowym: jaskinie o długości do 280 m, wywierzyska, wąwóz i meandrujący potok; roślinność słonolubna; - Przęślin i Góry Wschodnie k/chotla Czerwonego - rezerwaty geologiczne i stepowe, olbrzymie kryształy gipsu 2-2,5m; roślinność: miłek wiosenny, ostnica włosowata; - Grabowiec k/gacek roślinność stepowa i leśna, osobliwością jest dyptam jesionolistny, zwany gorejącym krzakiem MojŜesza; - Ostra Góra - Pęczelice, częściowy rezerwat; wzgórze z wapieni, kredy z roślinnością ciepłolubną. parki krajobrazowe: - Szaniecki Park Krajobrazowy - o powierzchni ha z otuliną o powierzchni ha obejmuje środkową cześć Garbu Pińczowskiego oraz południowo - zachodni fragment Niecki Połanieckiej (PłaskowyŜ Szaniecki). Park chroni liczne enklawy bardzo wartościowego krajobrazu z malowniczymi wapiennymi i gipsowymi wzgórzami oraz ciepłolubnymi zbiorowiskami roślinności kserotermicznej, torfowiskowej i słonolubnej. Na uwagę zasługują gipsy zbudowane z kryształów wykształconych w formach wielkokrystalicznych. Formy te tworzą pionowo ustawione i równolegle zrośnięte kryształy zwane "szklicą". W podłoŝu gipsowym rozwinęły się na duŝą skalę zjawiska krasowe. Występujące formy krasu są bardzo 15

16 róŝnorodne, od najpospolitszych lejków poprzez werteby i studnie, do dolinek, małych kotlinek, a nawet jeziorek krasowych. Uwarunkowania geologiczne stwarzają korzystne warunki dla rozwoju ciepłolubnych muraw kserotermicznych, w których występuje ok. 35 gatunków roślin prawnie chronionych. Na terenie Parku ustanowiono tylko jeden rezerwat przyrody Owczary; - Nadnidziański Park Krajobrazowy utworzony w 1986 r., zajmuje powierzchnię 231,64km 2, powierzchnia otuliny to 260,11km 2. Obejmuje środkowy i dolny fragment Doliny Nidy, Nieckę Solecką i północno - zachodnią część Garbu Pińczowskiego. Park utworzono dla zachowania i ochrony wyjątkowych w skali kraju walorów przyrodniczych związanych między innymi z powierzchniowo występującą serią gipsową, tworzącą unikatowy zespól zjawisk i form krasu gipsowego. obszary chronionego krajobrazu: - Chmielnicko Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu - zajmuje powierzchnię 569,99km 2 i obejmuje tylko część gminy. Obszar pełni waŝne ekologiczne funkcje łącznikowe pomiędzy Zespołem Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Zespołem Parków Krajobrazowych Ponidzia. Jego funkcją jest ochrona wód powierzchniowych głownie rzeki Czarnej Staszowskiej wraz ze zbiornikiem wodnym Chańcza; - Solecko Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu - zajmuje powierzchnię 457,78km 2 i równieŝ obejmuje tylko część gminy. Obszar został utworzony przede wszystkim w celu ochrony wód powierzchniowych rzeki Wschodniej oraz walorów przyrodniczych doliny Wisły. Zabezpiecza takŝe przed antropopresją wody lecznicze uzdrowiska Busko -Zdrój. pomniki przyrody: - dąb szypułkowy (Querqus robur) - 3 szt. w miejscowości Kameduły, objęte ochroną na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Busku Zdroju Nr XXVIII/329/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. - Dz. U. Woj. Święt. z 2002 Nr 182, poz. 2299; - sosna pospolita (Pinus sylvestris) 1 szt. w miejscowości Wełecz, objęta ochroną na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Busku Zdroju Nr XXX/345/2002 z dnia 10 października 2002 r. - Dz. U. Woj. Święt. z 2002 Nr 163, poz pomniki przyrody nieoŝywionej: - 2 osłonięcia geologiczne, w tym jedno źródło, połoŝone na północ od Buska Zdroju; nr 142 i 143. Omawiany obszar charakteryzuje się duŝym zróŝnicowaniem świata roślinnego. Do najczęściej występujących zbiorowisk roślinnych moŝna zaliczyć: zbiorowiska leśne zajmują około 10-11% gminy. Gatunkiem panującym jest sosna, 16

17 Lokalna Strategia Rozwoju na lata występuje na ok. 50% powierzchni leśnej gminy. zbiorowiska zaroślowe występują w ciepłych i zasobnych w CaCO3 siedliskach obok muraw kserotermicznych, śródpolnych miedz, często występują jako okrajki lasów. zbiorowiska ruderalne - zbiorowiska występujące na siedliskach wtórnych. zbiorowiska kserotermiczne są to głownie murawy kserotermiczne, zlokalizowane na terenach bogatych w CaCO3 stromych o południowym nachyleniu zboczy. torfowiska rodzaj bagiennego zbiorowiska roślinnego, najczęściej zlokalizowane w bezodpływowych dolinkach oraz na podmokłych łąkach. zwierzęcego: RóŜnorodność zbiorowisk omawianego obszaru ma duŝy wpływ na bogactwo świata owady na uwagę zasługuje grupa motyli na czele z chronionym paziem królowej, a takŝe modraszki, kraśniki, bielinek rukiewnik itp.; ryby reprezentowane przez ok. 20 gatunków: karp, szczupak, leszcz, ukleja; płazy i gady reprezentowane przez: traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, ropucha paskówka, rzekotka, kumak nizinny, grzebiuszka, jaszczurka zwinka, jaszczurka Ŝyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec, Ŝmija zygzakowata, gniewosz plamisty; ptaki reprezentowane przez ok. 70 gatunków, do najrzadszych moŝna zaliczyć: bocian czarny, jastrząb, myszołów zwyczajny, kobuz, dudek, dzięcioł duŝy, krogulec, pustułka; ssaki moŝemy tutaj spotkać ok. 30 gatunków, na uwagę zasługują gatunki chronione takie jak: kret, ryjówka aksamitna i malutka, rzęsorek rzeczek, mroczek późny, borowiec wielki, nocek duŝy, gacek wielkouch, gacek szary, gronostaj, borsuk. Obszar miasta i gminy Busko - Zdrój leŝy w strefie wododziałowej między zlewniami II rzędu Nidy, Czarnej Staszowskiej oraz Kanału Strumienia. Rzeki zajmują ok. 16ha powierzchni gminy, a ich łączna długość wynosi ok. 46,7km. Na uwagę zasługują rzeki: Sanica, Bród, Czarna Rzeka, Maskalis. Wody stojące i zbiorniki wodne zajmują ok. 338ha, w większości są to zbiorniki wodne (67 sztuk), które występują w rejonie: Bud Małych, Widuchowej, Radzanowa, Gadawy i Równin, Skorzowa. Na wspomnienie równieŝ zasługuje rozlewisko z wodami siarczanowo słonymi w Owczarach oraz jeziorko w dolince krasowej w Broninie. Na terenie gminy znajdują się takŝe źródła, w tym z wypływem wód mineralnych. Znajdują się one w rejonie: Łagiewnik, Buska Zdroju, Owczary, Skotniki Małe, Baranowa. Wydajność tych źródeł wynosi do kilku litrów wody na sekundę. Na terenie gminy Busko Zdrój znajdują się zasoby wód mineralnych, które zostały uznane za lecznicze, są to: wody siarczkowe i jodkowo bromkowe, będące równieŝ kopaliną główną. Dla złóŝ tych surowców określono obszar i teren górniczy, które na podstawie 17

18 wydanych koncesji wydobywane są przez Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. i noszą nazwę: złoŝe Busko I o powierzchni m 2, złoŝe Las Winiarski o powierzchni 25,73km 2, oraz złoŝe Dobrowoda. W Busku występuje klimat nizinny z cechami kontynentalnego. Komfort klimatyczny obejmuje ok. 39% dni w roku, liczba dni gorących 13%, zimnych poniŝej 1,5%. Średnia roczna temperatura to 7,8 C, maksymalna roczna amplituda temperatur wynosi 60 C. Bardzo wysoką wartością jest liczba godzin ze słońcem Roczna wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 71% do 80%. Bioklimat Buska Zdroju ma ogromne znaczenie dla prawidłowego leczenia wielu schorzeń, zwłaszcza u osób o zmniejszonej sprawności ustrojowej. Obszar działania Buskiej Lokalnej Grupy Działania Słoneczny Lider ze względu na swoje cenne walory przyrodnicze, bioklimat jest miejscem niezwykle atrakcyjnym pozwalającym wykorzystać powyŝsze elementy dla pełnego rozwoju gminy Busko Zdrój, a jej mieszkańcom umoŝliwić tworzenie inwestycji i działań z wykorzystaniem powyŝszych walorów. Historyczne zasoby obszaru objętego LSR Pierwsze wzmianki na temat historii Buska Zdroju pojawiają się około XII w., kiedy to właściciel części osady ufundował tutaj kościół, przyczyniając się do rozwoju zakonu reguły św. Norberta. Buski klasztor Norbertanek stał się najdostojniejszą i najbogatszą fundacją Ŝeńskiej linii norbertańskiej w księstwie krakowsko sandomierskim. W 1252 r. uzyskał od księcia Bolesława Wstydliwego przywilej handlowy, który zezwalał Norbertankom eksplorować miejscowe pokłady solanki w celu warzenia soli jednego z najbardziej dochodowych produktów w średniowieczu, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju osady. W 1287 r. ksiąŝę Leszek Czarny nadał Busku prawa miejskie. Wówczas wytyczono w pobliŝu klasztoru rynek, który z czasem zabudowano drewnianymi domami i stojącym pośrodku ratuszem. Dzięki zabiegom Norbertanek królowie polscy obdarzali miasto kolejnymi przywilejami, dzięki czemu Busko stało się niewielkim ośrodkiem handlu. Okres od XV w. do połowy XVII w. to złote czasy miasta. Po I rozbiorze Polski otwarły się nowe perspektyw dla miasta, wobec utraty wielickich i bocheńskich solin rząd polski rozpoczął poszukiwania soli kamiennej m. in. w Busku. Mimo, iŝ sól tutaj pozyskiwana była ze względu na swoją zawartość siarki niesmaczna i tak cieszyła się powodzeniem u króla. Jednak tuŝ po III rozbiorze Polski, kiedy Busko znalazło się w granicach Austrii zapotrzebowanie na buską sól spadło. 18

19 W 1808r. magister medycyny Winterfeld z Pińczowa, przeprowadził pierwsze badania nad wykorzystaniem miejscowych wód do leczenia. Do Buska zaczęli przyjeŝdŝać pierwsi kuracjusze. W 1815 r. miasto zostało włączone w skład Księstwa Polskiego pozostającego pod zaborem rosyjskim. W 1819 r. nastąpiła kasata klasztoru Norbertanek i jego dobra, w tym Busko przeszły w ręce rządu Królestwa Polskiego, które wydzierŝawiło te dobra Feliksowi Rzewuskiemu. Znając lecznicze działanie buskiej wody mineralnej wybudował, dzięki pomocy warszawskiej spółki, łazienki według projektu znanego architekta włoskiego Henryka Marconiego. Był to moment przełomowy dla miasta, nowy właściciel przekształcił dotychczasowy wizerunek miasta tworząc zaląŝek uzdrowiska. W 1836 r. nastąpiło oficjalne otwarcie uzdrowiska. Wraz z budową uzdrowiska zostaje załoŝony przez ogrodnika Ignacego Hanusza park zdrojowy składający się z trzech części: ogrodzony ogród łazienkowski z Sanatorium Marconi, aleja Mickiewiczowska oraz skwer. Intensywna rozbudowa uzdrowiska nastąpiła w latach międzywojennych m. in. z inicjatywy dr Szymona Starkiewicza, który załoŝył sanatorium dziecięce "Górka". W 1869 r. Busko utraciło prawa miejskie (odzyskane w 1916 r.), mimo to dzięki Zdrojowi wyrosło na znaczący ośrodek administracyjno kulturalny. Po wygaśnięciu dzierŝawy, uzdrowisko przez 10 lat było spółka Skarbu Państwa. W okresie buski zakład uzdrowiskowy prowadzony był przez prywatnych dzierŝawców. W 1894 r. powstał Zarząd Skarbowy Wodami Mineralnymi w Busku, który administrował buskim Zdrojem do 1914 r. W latach 60 tych i 70 tych XX wieku buduje się sanatoria "Nida", "Rafał", "Włókniarz" (nie naleŝące do Spółki), nowe skrzydło szpitala "Krystyna" zakład przyrodoleczniczy z krytym basenem. W 1960 r. uruchomiono zakład produkcji wody Mineralnej "Buskowianka", który w następnych latach modernizowano, obecnie produkuje on kilka asortymentów wód mineralnych. Zabytki miasta Busko Zdrój: układ urbanistyczny, nr rej. 868 z (zachowane rozplanowanie i część zabudowy); zespół kościoła cmentarnego p.w. św. Leonarda: kościół, nr rej 68 z oraz 116 z ; ogrodzenie, nr rej. 116 z ; teren cmentarza, nr rej. 68 z oraz 116 z

20 zespół klasztorny norbertanów, nr rej. 141 z : kościół par. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, nr rej. 67 z ; klasztor, nr rej. 806 z ; cmentarz przykościelny w granicach ogrodzenia, nr rej. 67 z synagoga, ul. Partyzantów 6, nr rej 861 z ; 4 pawilony szpitala św. Mikołaja, nr rej 142 z ; zespół budynków zakładu zdrojowego wraz z parkiem zdrojowym, nr rej 509 z oraz 2 z : Łazienki (sanatorium Marconi ); oranŝeria z mieszkaniem ogrodnika (kawiarnia Parkowa ); dom, ul. Bohaterów Warszawy 4, nr rej. 865 z ; dom, ul. Bohaterów Warszawy 6, nr rej 866 z ; zabudowa ulicy 1 Maja 1-19, nr rej. 867 z (zachowane rozplanowanie, brak willi Wiślica ); willa Bristol, ul. 1 Maja 1, nr rej. 855 z ; willa Bagatela Mała, ul. 1 Maja 15, nr rej 856 z ; willa Oblęgorek, ul. 1 Maja 12, nr rej 857 z ; willa Przystań 03, ul. 1 Maja 31, nr rej. 859 z ; willa Zielona, ul. 1 Maja 39, nr rej. 860 z ; willa Dersław, ul. Mickiewicza 18, nr rej. 864 z ; dom, Pl. Zwycięstwa 10, nr rej. 862 z ; dom, Pl. Zwycięstwa 27, nr rej. 863 z Gmina Busko-Zdrój moŝe poszczycić się licznymi ciekawymi kapliczkami i świątkami przydroŝnymi, wrysowanymi głęboko w wierzenia mieszkańców wsi. Obszar wiejski gminy Busko Zdrój posiada bogatą historię oraz ciekawe produkty turystyczne oraz regionalne: Baranów wieś połoŝona w południowo wschodniej części gminy. Nazwa wsi uŝywana była juŝ w latach W XV wieku wieś naleŝała do biskupów krakowskich. Do dziś w przekazie słownym producent baraniny. Bilczów wieś połoŝona w południowo zachodniej części gminy Busko Zdrój, w zachodniej części Niecki Soleckiej. Nazwa wsi pochodzi od staropolskiej nazwy osady Bielec lub Biełko. W latach pisano ją Bielczów lub Byelczów. Od 1888 r. pisano juŝ Bilczów. 20

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2009 2015 dla BUSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA SŁONECZNY LIDER Obszar gminy Busko Zdrój Busko Zdrój, styczeń 2013 Opracowano zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZYSTANKÓW na terenie GMINY Busko-Zdrój

WYKAZ PRZYSTANKÓW na terenie GMINY Busko-Zdrój WYKAZ PRZYSTANKÓW na terenie GMINY Busko-Zdrój LP NAZWA PRZYSTANKU MIEJSCOWOŚĆ DROGA(ULICA) OKREŚLENIE MIEJSCA 1 BUSKO-ZDRÓJ Zdrój / ul. Waryńskiego (MDA) / 01 BUSKO-ZDRÓJ ul. Waryńskiego MDA 01 2 BUSKO-ZDRÓJ

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała to grupa powstała w 2005 roku w ramach PilotaŜowego Programu LEADER+, obejmująca

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Oś IV Leader w okresie 2007-2013

Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Wymogi formalno-prawne LGD, kryteria dostępu i ocena potencjału LGD Adam Futymski Wybrane zapisy Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU LGD

PROCEDURA WYBORU LGD PROCEDURA WYBORU LGD W RAMACH PROW 2007-2013 2013 WITOLD MAGRYŚ 24-26 października 2007 r. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/298/09 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustanowienia statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój

UCHWAŁA Nr XXVII/298/09 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustanowienia statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój UCHWAŁA Nr XXVII/298/09 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustanowienia statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE 600 Transport i łączność 18 641 169,00 15 252 520,81 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 534 715,00 Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Plan Działalności Buskiego Samorządowego Centrum Kultury na 2016 r.

Plan Działalności Buskiego Samorządowego Centrum Kultury na 2016 r. Plan Działalności Buskiego Samorządowego Centrum Kultury na 2016 r. Instytucje wspierające przedsięwzięcia kulturalne Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju organizowane w 2016 roku: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych Powierzchnia Nadleśnictwa Mińsk wynosi 9500 ha, rozrzuconych w 410 kompleksach. Lasy nadzorowane stanowią pow. 17340 ha.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania NAZWA: SIEDZIBA: 77-400 Złotów, KRS: 0000555674 REGON: 36138501000000 NIP: 7671700685 ZARZĄD: PREZES: Przemysław

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR Małe projekty L.p. Kryteria Opis Punkty 1 Doświadczenie wnioskodawcy 2 Członkostwo w Preferuje wnioskodawców, którzy nie realizowali dotąd

Bardziej szczegółowo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Irena Niedźwiecka-Filipiak UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Architektury Krajobrazu Forum Debaty Publicznej Sieć Najciekawszych Wsi sposób na zachowanie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady Regulamin Rady (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Walnego Zebrania z dnia 03.06.2009r.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA 2010 2017 Brońsko 2010 Projekt Planu Odnowy Miejscowości Brońsko na lata 2010 2017 został opracowany przez pracowników Urzędu Miejskiego Śmigla przy ścisłej współpracy

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

III KONGRES ODNOWY WSI CO TO JEST ODNOWA WSI I JAK SIĘ JĄ ROBI?

III KONGRES ODNOWY WSI CO TO JEST ODNOWA WSI I JAK SIĘ JĄ ROBI? III KONGRES ODNOWY WSI CO TO JEST ODNOWA WSI I JAK SIĘ JĄ ROBI? Program zadziała tylko gdy: 1. Zadziałają dobrzy liderzy 2. Władze gminy rozumieją i wspierają program 3. Jest opracowana wizja i plan rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania KOLD. Ireneusz Witkowski Rokosowo, r.

Lokalna Grupa Działania KOLD. Ireneusz Witkowski Rokosowo, r. Lokalna Grupa Działania KOLD Ireneusz Witkowski Rokosowo, 04.03.2011r. Teren 7 gmin 78 837 mieszkańców 138 członków w tym 7 gmin, 2 Stowarzyszenia Zarząd 7 osób Rada 14 osób BudŜet 11 653 520 PLN KOLD

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy 19 czerwca 2013r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru grantobiorców, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR Dane Członka Rady Programowej: Pieczęć LGD Nr karty:.. Imię Nazwisko:. Podpis Sekretarza Posiedzenia: Sektor: Gmina:..... Karta oceny zgodności operacji z LSR Wniosek nr:. złożony przez:..... Nazwa operacji:.

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR JEST spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem

Bardziej szczegółowo

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Szczecińskiego oraz archipelagu przybrzeżnych wysp stał się pierwszym

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

SKANSEN ARCHEOLOGICZNY PIOTRÓWKA KONCEPCJA REWITALIZACJI DOLINY RZEKI MLECZNEJ

SKANSEN ARCHEOLOGICZNY PIOTRÓWKA KONCEPCJA REWITALIZACJI DOLINY RZEKI MLECZNEJ SKANSEN ARCHEOLOGICZNY PIOTRÓWKA KONCEPCJA REWITALIZACJI DOLINY RZEKI MLECZNEJ Stanisław Bochyński, Wojciech Jabłoński STUDIA PODYPLOMOWE SGH UJ Rewitalizacja miast- organizacja i finansowanie 1 Rzeka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTA PROJEKTOWA DLA MAŁYCH PROJEKTÓW NaleŜy podać dane wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Stowarzyszenie Lepsze Jutro (naleŝy wpisać nazwę organizacji zgodnie z KRS) Adres Wołajowice

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Uchwała Nr 36/2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Uchwała Nr 36/2008 Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Budowa kompleksu turystyczno rekreacyjnego z wieŝą widokową KASZUBSKIE OKO w gminie Gniewino

Nazwa projektu: Budowa kompleksu turystyczno rekreacyjnego z wieŝą widokową KASZUBSKIE OKO w gminie Gniewino Nazwa projektu: Budowa kompleksu turystyczno rekreacyjnego z wieŝą widokową KASZUBSKIE OKO w gminie Gniewino Program Operacyjny w ramach, którego inwestycja jest realizowana: Zintegrowany Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

Metodyka przygotowania Planu Rozwoju Uzdrowisk w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Metodyka przygotowania Planu Rozwoju Uzdrowisk w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Metodyka przygotowania Planu Rozwoju Uzdrowisk w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Małgorzata Potocka-Momot Departament Polityki Regionalnej UMWM Kraków w 19 maja

Bardziej szczegółowo

FORMY OCHRONY PRZYRODY

FORMY OCHRONY PRZYRODY Ryszard Kapuściński FORMY OCHRONY PRZYRODY Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) wymienia 10 form ochrony przyrody,

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych

Bardziej szczegółowo

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r.

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r. XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Gdańsk, 11-13 września 2013 r. Realizacji zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Pomorskiego ZAKRES PREZENTACJI: Realizacja zadań Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Maria Mellin Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej

Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej Karta pracy ucznia do zajęd z informatyki: Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej Zadanie 1 Zaplanuj prezentację na temat wybranego: Parki Narodowe w Polsce złożoną z minimum dziesięciu slajdów.

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ Historia podejścia Leader Ponad połowa ludności UE mieszka na obszarach wiejskich, które zajmują 90% terytorium Unii. Leader jest innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry

Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry Lebus 26.10.2009 Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry W ramach Progamu Operacyjnego Celu 3 EFRR Stan obszaru

Bardziej szczegółowo

4.7.2011. Lokalna Grupa Działania GÓRNA PROSNA OBSZAR LGD GÓRNA PROSNA. Obszar LGD Górna Prosna. Z LEADER em jesteśmy od początku

4.7.2011. Lokalna Grupa Działania GÓRNA PROSNA OBSZAR LGD GÓRNA PROSNA. Obszar LGD Górna Prosna. Z LEADER em jesteśmy od początku 4.7.2011 OBSZAR LGD GÓRNA PROSNA Lokalna Grupa Działania GÓRNA PROSNA Partnerstwo Górna Prosna leŝy w północno wschodniej części województwa opolskiego, swoim obszarem graniczy z województwem śląskim i

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ Lokalna Strategia Rozwoju DIROW na lata 2009-2015 Załącznik nr 2 do Uchwały nr./2013 w sprawie zmian do uchwały nr 15/2009 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA TECHNICZNO PRZESTRZENNA BUDOWY I ETAPU ZDROJOWISKA CZESZEWO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

OFERTA TECHNICZNO PRZESTRZENNA BUDOWY I ETAPU ZDROJOWISKA CZESZEWO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM TOWARZYSTWO WYKORZYSTANIA WÓD TERMALNYCH I WALORÓW NATURALNYCH ZIEMI CZESZEWSKIEJ Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000067804 Czeszewo, ul. Szkolna 29, 62-322 Orzechowo, tel. (61) 437-70-65 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lider Pojezierza

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lider Pojezierza Pełna nazwa: (imię i nazwisko) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lider Pojezierza KARTA OPISU OPERACJI Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (Załącznik dodatkowy do wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich.

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich. Powstanie Parku Park Narodowy "Bory Tucholskie" jest jednym z najmłodszych parków narodowych w Polsce. Utworzono go 1 lipca 1996 roku. Ochroną objęto powierzchnię 4 798 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk.

Bardziej szczegółowo

F U N D A C J A L O K A L N A G R U P A DZIAŁANIA N A S Z Y J N I K P Ó Ł N O C Y

F U N D A C J A L O K A L N A G R U P A DZIAŁANIA N A S Z Y J N I K P Ó Ł N O C Y Opis projektu dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach konkursu tematycznego Wypoczynek na obszarze Naszyjnika w ramach małych projektów wraz instrukcją jego wypełniania 1. IMIĘ

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami 1. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I CECHY GMINY 1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami Gmina Krzeszyce leży w północno-zachodniej części województwa lubuskiego i

Bardziej szczegółowo