SOLECKIE Z RATUSZA. Nr sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755"

Transkrypt

1 Nr sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN SOLEC KUJAWSKI ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin powiatu bydgoskiego - Przedszkolaki z naszej paki. Jest to projekt Przedszkolaki z naszej paki Fot. Rados³aw Sobczak Dobry rok wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego ze œrodków Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, maj¹cy na celu upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Projekt rozpocz¹³ siê w lipcu ubieg³ego roku i potrwa do wrzeœnia 2012 r. W minionym roku grupa prawie 700 Dokoñczenie na str. 3 Jak pisaliœmy przed przerw¹ wakacyjn¹, pierwszy przetarg na wy³onienie wykonawcy tunelu zosta³ uniewa niony, poniewa oferenci zaproponowali zbyt wysokie kwoty w stosunku do œrodków zarezerwowanych w bud ecie gminy. W szranki stanê³y trzy firmy, a najkorzystniejsza oferta opiewa³a na nieco ponad 32 mln z³. Na drugi przetarg wp³ynê³y tak e trzy oferty. Tym razem jednak najni sza cena wykonania inwestycji wynios³a 24 mln z³, czyli o osiem milionów z³otych mniej ni W poprzednim przetargu. Komisja przetargowa oceni³a ju przedstawione oferty i niebawem nale y spodziewaæ siê 20 sierpnia br. w urzêdzie miasta siedem par ma³ eñskich otrzyma³o medale Za d³ugoletnie pozycie ma³ eñskie. Wiêcej na str. 6/7. Ni sze ceny w drugim przetargu wyboru najkorzystniejszej z nich. Od rozpoczêcia robót, wykonawca bêdzie mia³ 15 miesiêcy na zakoñczenie prac. Bezkolizyjny przejazd pod torami kolejowymi jest wspó³finansowany ze œrodków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko w ramach projektu Bydgosko - Toruñskiej Kolei Metropolitalnej BiT - City. Bêdziemy pamiêtali 1 wrzeœnia solecki samorz¹d organizuje obchody 71. rocznicy wybuchu drugiej wojny œwiatowej, podczas których uczcimy pamiêæ wszystkich, którzy zginêli z r¹k hitlerowskich okupantów, a tak e walczyli w wojnie obronnej 1939 r. oraz na frontach II wojny œwiatowej. Bêdziemy równie pamiêtaæ o ofiarach walk z Armi¹ Czerwon¹, która napad³a na Polskê 17 wrzeœnia 1939 r. i póÿniejszych - o³nierzach, oficerach, policjantach zamordowanych i pogrzebanych w Katyniu, Miednoje, Charkowie oraz tych wszystkich, którzy nie prze yli gu³agów. Symboliczne wi¹zanki zostan¹ z³o one przy: Mogile Zbiorowej, poœwiêconej mieszkañcom naszego miasta zamordowanym w 1939 i 1940 r., Pomniku Niepodleg³oœci (oba monumenty s¹ zlokalizowane na cmentarzu przy koœciele Œw. Stanis³awa) oraz pod pomnikiem Bohaterom Walki i Zwyciêstwa (ul. 29 Listopada). Zbiórka delegacji i pocztów sztandarowych oraz pozosta³ych uczestników uroczystoœci przed urzêdem miasta o godz

2 Ciekawy projekt stowarzyszenia Dobiega koñca realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego projekt skierowany do kobiet bezrobotnych z naszej gminy pt.: Aktywizacja spo³eczna i zawodowa kobiet, wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, w którym uczestniczy³o 30 kobiet. Panie bra³y udzia³ w warsztatach terapeutycznych, aktywnego poszukiwania Jest praca Firma P.W.POLIMEX-PROFIL maj¹ca siedzibê na terenie Solca Kujawskiego poszukuje do pracy stolarzy i operatorów CNC. Osoby zainteresowane prosimy o przesy³anie ofert na adres lub kontakt telefoniczny pod numerem wew. 0. pracy, indywidualnych spotkaniach doradczych z zakresu aktywizacji zawodowej, szkoleniach komputerowych, korzysta³y te z doradztwa prawnego. Wa nym elementem projektu by³y kursy zawodowe. Dziesiêæ uczestniczek zdoby³o kwalifikacje jako sprzedawcy z fakturowaniem i obs³ug¹ kasy fiskalnej, szeœæ wziê³o udzia³ w kursie kosmetyki i stylizacji paznokci, a cztery - bukieciarstwa. Przedstawiciele stowarzyszenia maj¹ nadziejê, e umiejêtnoœci nabyte podczas projektu zostan¹ dostrze one przez pracodawców i uczestniczki zajêæ zdobêd¹ pracê. Sierpieñ to w najnowszej historii Polski miesi¹c obfituj¹cy w wa ne wydarzenia. W tym roku obchodzimy okr¹g³e rocznicebitwy warszawskiej z 1920 r. tzw. cudu nad Wis³¹ - 90., kiedy to armia polska Bibu³a zatrzyma³a bolszewick¹ nawa³ê i trzydziestolecie powstania Solidarnoœci, ruchu spo³ecznego, maj¹cego wielki wp³yw na demokratyczne przemiany, jakie zasz³y w naszej czêœci Europy. I w³aœnie ta druga rocznica jest pretekstem stworzenia w naszym muzeum wystawy czasowej Bibu³a, prezentuj¹cej wydawnictwa drugiego obiegu z lat 80. Wœród nich znajd¹ siê kalendarze, ulotki, ksi¹ ki, podziemna prasa, yczenia œwi¹teczne. Wiêkszoœæ eksponatów przekaza³ nie yj¹cy ju dzia³acz soleckiej Solidarnoœci Franciszek Samojedny. Otwarcie wystawy zaplanowano na 31 sierpnia br., a bêdzie j¹ mo na ogl¹daæ do paÿdziernika. PESA Bydgoszcz SA poszukuje pracowników na stanowiska: Lakiernik/Œrutownik, Elektromonter, Elektronik, Œlusarz, Œlusarz spawacz. Oczekujemy: - wykszta³cenie zawodowe kierunkowe, - mile widziane doœwiadczenie zawodowe. Na oferty czekamy: - osobiœcie: Bydgoszcz, ul. Z. Augusta 11 (portiernia) lub - Potrzebna dobra kanapa Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej (ul. 29 Listopada 12) zwraca siê z proœb¹ do ludzi dobrej woli o przekazanie kanapy w stanie dobrym, ko³dry i poœcieli dla osoby niepe³nosprawnej. Kontakt z pracownikiem socjalnym Ann¹ Barsk¹ w MGOPS p. 5, od poniedzia³ku do pi¹tku , we wtorki lub telefonicznie Oznakuj rower! Terminy znakowania rowerów w Komisariacie Policji Solec Kujawski. SIERPIEÑ 27 w godz WRZESIEÑ 10,17,24 w godz Chêtni powinni posiadaæ przy sobie dowód to samoœci oraz kartê gwarancyjn¹ roweru. Pod koniec czerwca klub TORPEDO uczestniczy³ w XXX Jubileuszowym Rowerowym Rajdzie Œwiêtojañskim zorganizowanym przez toruñski Klub Turystyki Rowerowej "PRZYGODA". Baz¹ zlotu by³o gospodarstwo agroturystyczne nad Jeziorem Che³m yñskim w Mirakowie. Do ynki Na 11 wrzeœnia br. zaplanowano gminne do ynki, które w tym roku bêd¹ organizowane w so³ectwie Otorowo - Makowiska. 2

3 39. SESJA RM Porz¹dek obrad 39. Sesjê rady miejskiej zaplanowano na 26 sierpnia br. z nastêpuj¹cym porz¹dkiem obrad: Sk³adanie interpelacji i wniosków. Informacja o przebiegu wykonania bud etu miasta i gminy Solec Kujawski za I pó³rocze 2010 r. zmiany bud etu miasta i gminy Solec Kujawski na 2010 rok. trybu prac nad projektem uchwa³y bud etowej. udzielenia pomocy finansowej. nieodp³atnego przejêcia na w³asnoœæ gminy Solec Kujawski nieruchomoœci Skarbu Pañstwa. sprzeda y nieruchomoœci gruntowej zabudowanej, po³o onej w Solcu Kujawskim przy ul. 29 Listopada. sprzeda y nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej, po³o onej w Solcu Kujawskim przy ul. Haskiej. wyra enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier awy na nieruchomoœæ gruntow¹, po³o on¹ w Solcu Kujawskim przy ul. Powstañców. odwo³ania oraz powo³ania Skarbnika miasta i gminy Solec Kujawski. zaopiniowania uchwa³y Rady Miejskiej Gminy Bia³e B³ota Nr XLVII/515/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji samodzielnego zak³adu opieki zdrowotnej pod nazw¹ Gminna Przychodnia w Bia³ych B³otach. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. Wolne g³osy i wnioski. Relacja w kolejnym numerze. Do 15 wrzeœnia rodzice oraz opiekunowie mog¹ sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rozpoczynaj¹cy siê niebawem nowy rok przekroczyæ dochód na osobê w rodzinie ubiegaj¹cej siê o otrzymanie wyprawki szkolnej, czyli pieniêdzy na zakup podrêczników z rz¹dowego programu Stypendium, wyprawka i dojazdy szkolny dla swoich dzieci. Aby otrzymaæ stypendium trzeba byæ uczniem szkó³ publicznych lub niepublicznych, mieszkaj¹cym w gminie Solec Kujawski oraz spe³niæ kryterium dochodowe, które wynosi 351 z³ netto na osobê w rodzinie. Druki wniosków mo na otrzymaæ w Referacie Edukacji urzêdu miasta (p. 18). Kwoty 351 z³ netto na osobê nie mo e te Przedszkolaki z naszej paki Dobry rok Dokoñczenie ze str. 1 dzieci w wieku przedszkolnym uczestniczy³a w zajêciach finansowanych ze œrodków projektu miêdzy innymi logopedycznych, informatycznych, jêzykowych, ekologicznych, muzycznych i plastycznych. Jak zgodnie podkreœlaj¹ nauczyciele w przedszkolach, z którymi 17 sierpnia br. Postêpy prac przy budowie nowej szko³y n a O s i e d l u Toruñskim. Coraz wiêcej widaæ. pomocy uczniom. W tej sprawie wnioski nale y sk³adaæ do dyrektorów szkó³ do 8 wrzeœnia br. Na stronach internetowych soleckich szkó³ oraz w szkolnych sekretariatach mo na równie uzyskaæ informacje dotycz¹ce dowozu dzieci do szkó³ 1 wrzeœnia br. W tym roku przewozy obs³uguje firma PKS Bydgoszcz. rozmawialiœmy, to w³aœnie dziêki projektowi mo na by³o realizowaæ tyle nowych przedsiêwziêæ, a placówki wzbogaci³y siê o nowy sprzêt i pomoce dydaktyczne. Bez unijnego wsparcia trudno by³oby w tak krótkim czasie o takie inwestycje. Co wiêcej, nie tylko pedagodzy uwa aj¹ projekt za trafiony. Równie rodzice maluchów pozytywnie wypowiadaj¹ siê na ten temat w przeprowadzonych a n k i e t a c h podsumowuj¹cych pierwszy rok funkcjonowania projektu. Przez minione dwanaœcie miesiêcy o projekcie by³o te s³ychaæ poza miejscowoœciami, w których jest realizowany. Na nieco szersze wody wyp³ynê³y przedszkolaki z Ostromecka, zajmuj¹c drugie miejsce w VII Przegl¹dzie Piosenki Dzieciêcej "Co w trawie œpiewa". Dzieci wyst¹pi³y pod nazw¹ Ostromeckie Przedszkolaki z Naszej Paki. Z kolei w Koronowie dzieciaki zaprezentowa³y to, czego nauczy³y siê podczas zajêæ na jednej z sesji rady miejskiej. Ze sprawozdañ z realizacji projektu przedstawionych przez gminnych koordynatorów wynika, i harmonogram jest realizowany zgodnie z za³o eniami. 3

4 IADOMOŒCI Od 1 wrzeœnia do 31 paÿdziernika br. odbêdzie siê w naszym kraju Powszechny Spis Rolny. Bêdzie to pierwszy spis realizowany od czasu przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej i jednoczeœnie pierwszy przeprowadzony w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym we wszystkich 27. pañstwach cz³onkowskich UE. Urz¹d Statystyczny zwraca siê z serdeczn¹ proœb¹ o udzia³ w tym badaniu i yczliwe przyjêcie 4 WZ IADOMOŒCI Sp³yw z przystankiem przy Salinie 12 sierpnia do Solca przyp³ynê³o prawie 200 kajakarzy uczestnicz¹cych w 50. sp³ywie Drwêc¹ i Wis³¹, imprezie organizowanej przez Klub Turystów Wodnych Che³mno. Na przystani Salina stanê³o miasteczko namiotowe, w którym nasi goœcie spêdzili dwie noce. Pierwszego dnia by³a powitalna impreza dla wodniaków, ale i dla mieszkañców, którzy tak e pojawili siê nad Wis³¹, zorganizowana przez urz¹d miasta i Soleckie Centrum Kultury. Cz³onkowie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przygotowali pokazy na wodzie, a chêtni mogli skorzystaæ z zaproponowanych atrakcji, jak choæby jazdy na nartach wodnych. Wieczorem do tañca pod chmurk¹ zachêca³y przeboje muzyki rozrywkowej. Nastêpnego dnia kajakarze mieli czas na zwiedzanie naszego miasta, a 14 sierpnia rano wyruszyli w dalsz¹ drogê. (Fot. D. Adamczyk) Stowarzyszenie im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim zaprasza do udzia³u w drugiej edycji bezp³atnego szkolenia Edukacja rodzin w zakresie opieki nad chorym paliatywnym. Szkolenie kierowane jest g³ównie do cz³onków rodzin osób przewlekle i terminalnie chorych z powiatu bydgoskiego. Tematyka szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak: opieka psychologiczno - duchowa, rehabilitacja chorego w domu, pielêgnacja i leczenie odle yn, pomoc socjalna, postêpowanie opiekuna w sytuacjach zagra aj¹cych yciu. Uzyskana podczas szkolenie wiedza praktyczna i teoretyczna u³atwi z pewnoœci¹ opiekê nad chorym w domu. Szkolenie odbêdzie siê w Centrum Naukowo - Edukacyjnym im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim (ul. Powstañców 6) w dniach od wrzeœnia br. W szkoleniu mog¹ równie uczestniczyæ Spis od 1 wrzeœnia Jak opiekowaæ siê chorymi odwiedzaj¹cych gospodarstwa rachmistrzów spisowych. Powszechny Spis Rolny odbêdzie siê wprawdzie dopiero jesieni¹ br., jednak badanie dotyczyæ bêdzie stanu w dniu 30 czerwca 2010 r. lub okresu od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. (czyli umownego roku gospodarczego). Zanotowanie najwa niejszych informacji o stanie gospodarstwa na dzieñ 30 czerwca br. zdecydowanie u³atwi i przyspieszy przeprowadzenie w³aœciwego spisu. osoby zainteresowane tematyk¹, które nie maj¹ pod opiek¹ osób chorych. Organizatorzy prosz¹ o wczeœniejszy kontakt telefoniczny pod numerami lub , albo osobiœcie w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Powstañców 6. Monitoring lasów W latach w ramach Pañstwowego Monitoringu Œrodowiska w ca³ym kraju, w lasach wszystkich kategorii, w tym równie w lasach prywatnych, bêd¹ siê odbywaæ prace obserwacyjno - pomiarowe, dotycz¹ce programu monitoringu lasów. Bêd¹ one prowadzone corocznie na sta³ych powierzchniach obserwacyjnych przez pracowników Instytutu Badawczego Leœnictwa lub przez osoby upowa nione, w okresie od 1 czerwca do 30 wrzeœnia ka dego roku. Fot. D. Adamczyk

5 Œwiadczenia rodzinne Wnioski w sprawie ustalenia prawa do œwiadczeñ rodzinnych na okres zasi³kowy 2010/2011 przejmowane s¹ od 1 wrzeœnia 2010 r., W przypadku gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi³kowy z³o y wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 wrzeœnia, ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c listopad nastêpuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi³kowy z³o y wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 paÿdziernika do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c listopad nastêpuje do dnia 31 grudnia. ZASI EK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASI KU RODZINNEGO Postêpowanie w sprawie o przyznanie zasi³ku rodzinnego oraz dodatków do zasi³ku rodzinnego wszczyna siê na podstawie wniosku. Zasi³ek rodzinny przys³uguje osobom uprawnionym, je eli dochód rodziny w przeliczeniu na osobê albo dochód osoby ucz¹cej siê nie przekracza kwoty 504,00 z³. W przypadku gdy cz³onkiem rodziny jest dziecko legitymuj¹ce siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci 583,00 z³. Do wniosku o zasi³ek rodzinny do³¹czyæ nale y miêdzy innymi ni ej wymienione dokumenty: 1.Uwierzytelnion¹ kopiê dokumentu stwierdzaj¹cego to samoœæ osoby ubiegaj¹cej siê o zasi³ek rodzinny. 2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. 3.Orzeczenie o niepe³nosprawnoœci albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje siê dziecko niepe³nosprawne 4.Zaœwiadczenie o uczêszczaniu do szko³y w przypadku gdy dziecko ukoñczy³o 18 lat. 5.Osoba ucz¹ca siê lub osoba legitymuj¹ca siê orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, je eli uczy siê w szkole lub w szkole wy szej przedk³ada zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce kontynuacjê nauki w tej szkole. 6.Zaœwiadczenia z urzêdu skarbowego o wysokoœci dochodów uzyskanych przez cz³onków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres zasi³kowy (obecnie jest to rok 2009), je eli dochody te podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych wed³ug obowi¹zuj¹cego wzoru. W przypadku wspólnego rozliczania siê ma³ onków odrêbne zaœwiadczenia o wysokoœci uzyskanych dochodów ka dego z nich 7.Oœwiadczenie z³o one na obowi¹zuj¹cym druku o wysokoœci dochodów wszystkich cz³onków rodziny uzyskanych z innych Ÿróde³ ni wy ej wymienione. 8.Zaœwiadczenie w³aœciwego organu gminy o wielkoœci gospodarstwa rolnego wyra onej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres zasi³kowy. 9.Umowê dzier awy w przypadku oddania czêœci lub ca³oœci znajduj¹cego siê w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzier awê. 10.Przekazy lub przelewy pieniê ne dokumentuj¹ce faktyczn¹ wysokoœæ alimentów: - uiszczanych na rzecz innych osób, je eli cz³onkowie rodziny s¹ zobowi¹zani wyrokiem s¹du lub ugod¹ s¹dow¹ do ich p³acenia na rzecz osób spoza rodziny, - otrzymywanych na dzieci. 11.Zaœwiadczenie komornika o ca³kowitej lub czêœciowej bezskutecznoœci egzekucji alimentów, a tak e o wysokoœci wyegzekwowanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów ni szych ni zas¹dzone w wyroku, ugodzie s¹dowej lub ugodzie przed mediatorem, oœwiadczenie o wysokoœci otrzymanych alimentów oraz zaœwiadczenie komornika o wysokoœci wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wy szych ni zas¹dzone w wyroku, ugodzie s¹dowej lub ugodzie przed mediatorem. 12.Kopiê odpisu wyroku s¹du zas¹dzaj¹cego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopiê odpisu protoko³u posiedzenia zawieraj¹cego treœæ ugody s¹dowej lub zatwierdzonej przez s¹d ugody zawartej przed mediatorem albo odpis wyroku oddalaj¹cego powództwo o ustalenie œwiadczenia alimentacyjnego, b¹dÿ orzeczenie zobowi¹zuj¹ce jednego z rodziców do ponoszenia ca³kowitych kosztów utrzymania dziecka. 13. Informacjê s¹du o tocz¹cym siê postêpowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekuj¹cej siê dzieckiem, która wyst¹pi³a o przysposobienie tego dziecka. 14.Kopiê aktów zgonu rodziców lub kopiê odpisów wyroków zas¹dzaj¹cych alimenty w przypadku osoby ucz¹cej siê. 15.Kopiê odpisu prawomocnego wyroku s¹du orzekaj¹cego rozwód lub separacjê albo kopiê aktu zgonu ma³ onka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowuj¹cej dziecko. 16.Odpis zupe³ny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany. ŒWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NOWY OKRES ŒWIADCZENIOWY 2010/2011 TRWA OD 1 PA DZIERNIKA 2010 r. DO 30 WRZEŒNIA 2011 r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego na nowy okres œwiadczeniowy mo na sk³adaæ od dnia 1 sierpnia 2010 r. W przypadku gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres œwiadczeniowy z³o y wniosek wraz z dokumentami: - do 31 sierpnia, ustalenie prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c paÿdziernik nastêpuje do dnia 31 paÿdziernika, - w okresie od dnia 1 wrzeœnia do dnia 31 paÿdziernika, ustalenie prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c paÿdziernik nastêpuje do dnia 30 listopada. Do wniosku za³¹czyæ nale y odpowiednio ni ej wymienione dokumenty: 1.Uwierzytelnion¹ kopiê dokumentu stwierdzaj¹cego to samoœæ osoby ubiegaj¹cej siê o œwiadczenia z funduszu. 2.Skrócony akt urodzenia lub inny dokument urzêdowy potwierdzaj¹cy wiek osoby uprawnionej. 3.Orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci osoby uprawnionej. 4.Zaœwiadczenie ze szko³y lub szko³y wy szej, gdy osoba uprawniona ukoñczy³a 18 rok ycia. 5.Kopia odpisu prawomocnego wyroku s¹du zas¹dzaj¹cego alimenty, odpisu protoko³u zawieraj¹cego treœæ ugody s¹dowej lub ugody przed mediatorem. 6.Kopia odpisu prawomocnego wyroku s¹du orzekaj¹cego rozwód lub separacjê. 7.Kopia orzeczenia s¹du rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej. 8.Zaœwiadczenia z urzêdu skarbowego o wysokoœci dochodów uzyskanych przez cz³onków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres zasi³kowy, je eli dochody te podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych - wed³ug obowi¹zuj¹cego wzoru. W przypadku wspólnego rozliczania siê ma³ onków odrêbne zaœwiadczenia o wysokoœci uzyskanych dochodów ka dego z nich. 9.Oœwiadczenie z³o one na obowi¹zuj¹cym druku o wysokoœci dochodów wszystkich cz³onków rodziny uzyskanych z innych Ÿróde³ ni wymienione wy ej. Formularze dostêpne w Wydziale. 10.Zaœwiadczenie w³aœciwego organu gminy o wielkoœci gospodarstwa rolnego wyra onej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres œwiadczeniowy. 11.Umowê dzier awy w przypadku oddania czêœci lub ca³oœci znajduj¹cego siê w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzier awê. 12.Zaœwiadczenie komornika s¹dowego o wysokoœci wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres œwiadczeniowy. 13.Informacja s¹du okrêgowego lub w³aœciwej instytucji o podjêciu przez osobê uprawnion¹ czynnoœci zwi¹zanych z wykonaniem tytu³u wykonawczego za granic¹ albo o niepodjêciu tych czynnoœci w szczególnoœci w zwi¹zku z: - brakiem podstawy prawnej do ich podjêcia lub - brakiem mo liwoœci wskazania przez osobê uprawnion¹ miejsca zamieszkania d³u nika alimentacyjnego za granic¹. 14.Zaœwiadczenie o bezskutecznoœci egzekucji œwiadczeñ alimentacyjnych wystawione przez komornika s¹dowego prowadz¹cego postêpowanie egzekucyjne, na obowi¹zuj¹cym druku. 15.Upowa nienie pe³noletniej osoby uprawnionej do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego do z³o enia w jej imieniu Dokoñczenie na str. 7 5

6 Odznaczenia otrzyma³o siedem par Swoimi opowieœciami z czasów m³odoœci weso³y nastrój wytworzyli podczas spotkania w urzêdzie miasta ma³ onkowie, którzy otrzymali medale Za d³ugoletnie po ycie ma³ eñskie. Okaza³o siê bowiem, e wœród dostojnych jubilatów s¹ prawie sami rekordziœci. Jeden oœwiadczy³ siê i wzi¹³ œlub ju po miesi¹cu znajomoœci, inny w jednej z firm, w której by³ zatrudniony przepracowa³ zaledwie trzy dni i z³o y³ wypowiedzenie. Kolejny rekord ustanowili panowie - w wiêkszoœci pracownicy Zrembu. A co mia³ powiedzieæ jubilat, który otrzyma³ kategoriê D i nie by³ w wojsku, skoro jego synowie i ziêæ s¹ zawodowymi wojskowymi? Od tej jab³oni jab³ka daleko pospada³y. W uroczystoœci nadania medali bra³ te udzia³, jak sam o sobie powiedzia³, dobry ch³op, chocia ze Z³ej Wsi, a kolejny jak zobaczy³ swoj¹ póÿniejsz¹ onê, myœla³, i ujrza³ anio³a. Skoro jednak ten anio³ by³ bez skrzyde³, bez strachu móg³ siê zakochaæ. I tak trwaj¹ w szczêœliwych zwi¹zkach a do dziœ. Wychowali dzieci, maj¹ ju wnuków, a niektóre pary doczeka³y siê nawet prawnuków. Medale przyznane przez Grzegorza Schetynê, Marsza³ka Sejmu, pe³ni¹cego obowi¹zki Prezydenta RP wrêczy³ burmistrz Antoni Nawrocki, któremu towarzyszyli Boles³aw Boczkaja, przewodnicz¹cy rady miejskiej i Magdalena Rudna, kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego. Dodajmy, e medale z okazji piêædziesiêciolecia ma³ eñstwa s¹ nadawane na wniosek zainteresowanych tj. jubilatów b¹dÿ najbli szej rodziny za ich zgod¹. Chc¹c zatem otrzymaæ medal Za d³ugoletnie po ycie ma³ eñskie nale y z³o yæ wniosek w Urzêdzie Stanu Cywilnego, tam te mo na uzyskaæ niezbêdne informacje z tym zwi¹zane. Na zakoñczenie spotkania, które odby³o siê 20 sierpnia br., jubilaci otrzymali album Marka Che³miniaka Miasto wœród parków, pokazuj¹cy wspó³czesny Solec, a tak e zeszyt historyczny wydany przez Towarzystwo Mi³oœników Solca Kujawskiego - Solec Kujawski w okresie okupacji hitlerowskiej. Pañstwo Marianna i Alojzy Kasakowie brali slub 26 wrzeœnia 1959 r. w Solcu Kujawskim. Wychowali troje dzieci, maj¹ siedmioro wnuków. Pañstwo Krystyna i W³adys³aw ojewscy brali œlub 12 grudnia 1959 r. w Solcu Kujawskim. Wychowali troje dzieci, maj¹ piêcioro wnuków i prawnuczkê. Pañstwo Irena i Józef Gr¹ccy brali œlub 19 wrzeœnia 1959 r. w Nowym Mieœcie Lubawskim. Wychowali dwoje dzieci, maj¹ piêcioro wnuków. Pañstwo Urszula i Wiktor Pirowiczowie brali œlub 21 listopada 1959 r. w Solcu Kujawskim. Wychowali dwoje dzieci, maj¹ dwoje wnuków i prawnuka. 6

7 Pañstwo Maria i Bart³omiej Przybyszowie brali œlub 30 kwietnia 1959 r. w Solcu Kujawskim. Wychowali dwoje dzieci, maj¹ czworo wnuków. Nudy nie bêdzie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych realizuje projekt pn. My siê nudziæ nie bêdziemy, którego celem jest przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu osób starszych z terenu miasta i gminy Solec Kujawski poprzez integracjê miêdzypokoleniow¹ seniorów i m³odzie y. W ramach projektu odby³y siê warsztaty z psychologiem dla wolontariuszy przygotowuj¹ce ich do pracy z osob¹ starsz¹, a obecnie odbywaj¹ siê warsztaty dla seniorów i wolontariuszy z : - historykiem w trakcie, których seniorzy i m³odzie wymieniaj¹ swoje doœwiadczenia m.in. o yciu rodzinnym, szkolnym, obyczajach i tradycjach, na których podstawie stworz¹ Pamiêtnik Naszych Wspomnieñ. - pielêgniark¹ œrodowiskow¹ gdzie poruszane s¹ tematy m.in. o ochronie naszego zdrowia, aktywnego i zdrowego stylu ycia, a m³odzie uczy siê jak udzielaæ pierwszej pomocy w nag³ych przypadkach. Po zakoñczeniu warsztatów seniorzy i m³odzie wspólnie stworz¹ gazetkê. - muzykiem, podczas których seniorzy i m³odzie ucz¹ siê piosenek folklorystycznych, bawi¹ siê i œpiewaj¹ a tak e rozwi¹zuj¹ kalambury i krzy ówki. Ponadto planowane s¹ warsztaty z kuchark¹. Uczestnicy bêd¹ wspólnie gotowaæ i wymieniaæ siê doœwiadczeniami oraz podtrzymywaæ lokalne tradycje kulinarne. M³odzie i seniorzy zapoznaj¹ siê równie z kuchni¹ wybranych krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej. W grudniu odbêdzie siê te spotkanie z okazji Dnia Wolontariusza i spotkanie op³atkowe dla uczestników projektu. Dodatkowymi atrakcjami w projekcie s¹ dwa wyjazdy do teatru w Bydgoszczy i do Warszawy. Œrodki na realizacjê projektu stowarzyszenie pozyska³o z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Œwiadczenia rodzinne Pañstwo Barbara i W³adys³aw Wijatykowie brali œlub 22 sierpnia 1959 r. w Toruniu. Wychowali troje dzieci, maj¹ oœmioro wnuków i troje prawnuków. Pañstwo Anna i Jan Wiœniewscy brali œlub 10 paÿdziernika 1959 r. w Solcu Kujawskim. Wychowali dwoje dzieci, maj¹ siedmioro wnuków i prawnuczkê. Dokoñczenie ze str. 5 wniosku o œwiadczenia, do ich pobierania oraz reprezentowania osoby uprawnionej. Do upowa nienia nale y przed³o yæ uwierzytelnion¹ kopiê dokumentu to samoœci osoby uprawnionej. Ustalanie prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego nastêpuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys³uguj¹, gdy dochód w rodzinie w przeliczeniu na jedn¹ osobê w rodzinie nie przekroczy kwoty 725z³. W przypadku gdy œwiadczenie alimentacyjne dochodzone jest od d³u nika alimentacyjnego zamieszka³ego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o ustalenie prawa do œwiadczeñ z funduszu sk³ada siê do organu w³aœciwego ³¹cznie z informacj¹ s¹du okrêgowego lub w³aœciwej instytucji o podjêciu przez osobê uprawnion¹ czynnoœci zwi¹zanych z wykonaniem tytu³u wykonawczego za granic¹ albo o niepodjêciu tych czynnoœci w szczególnoœci w zwi¹zku z: - brakiem podstawy prawnej do ich podjêcia lub - brakiem mo liwoœci wskazania przez osobê uprawnion¹ miejsca zamieszkania d³u nika alimentacyjnego za granic¹. Prawo do œwiadczeñ z funduszu ustala siê na okres œwiadczeniowy pocz¹wszy od miesi¹ca, w którym wp³yn¹³ wniosek do organu w³aœciwego wierzyciela, nie wczeœniej ni od pocz¹tku okresu œwiadczeniowego tj. od 1 paÿdziernika 2010 r. do koñca tego okresu tj. do 30 wrzeœnia 2011 r. Z uwagi na koniecznoœæ dokonania archiwizacji obecnych akt prosimy o do³¹czanie do wniosków kserokopii dokumentów wymaganych do uzyskania œwiadczeñ rodzinnych oraz œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego. Jednoczeœnie informujemy, e wzorem lat ubieg³ych istnieje mo liwoœæ upowa nienia pracowników sekcji œwiadczeñ rodzinnych i spraw alimentacyjnych tut. Oœrodka do odbioru zaœwiadczeñ z Urzêdu Skarbowego. Wnioski mo na sk³adaæ w Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Solcu Kujawskim sekcja œwiadczeñ rodzinnych i spraw alimentacyjnych, ul. 29 Listopada 12, pokój nr 9, tel , ; Godziny pracy: poniedzia³ek pi¹tek od 7.30 do 15.15, wtorek od 7.30 do

8 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski og³asza I publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzeda niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej, po³o onej w Solcu Kujawskim przy ulicy Tartacznej. 1. Opis nieruchomoœci: Lp. Nr dzia³ki Nr KW /7 BY1B/ / Tartaczna Pow. 2 Po³o enie Uzbrojenie w m Energia elektryczna, kanalizacja, gaz Cena wywo³awcza gruntu w z³otych Wysokoœæ wadium w z³otych ,00 z³ ,00 z³ 2.Miejscowy plan Ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Solca Kujawskiego, uchwalony Uchwa³¹ Nr XXIX/178/93 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia r., obowi¹zywa³ do dnia r. W ewidencji gruntów nieruchomoœæ sklasyfikowana zosta³a jako grunt orny (RVI) Nieruchomoœæ nie jest obci¹ ona adnymi ciê arami i ograniczeniami PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ 17 wrzeœnia 2010r. o godz. 9, w Urzêdzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia nr 7. 4.Ostateczna cena zostanie ustalona na przetargu. 5.Warunkiem wziêcia udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w wysokoœci 10 % ceny wywo³awczej na konto UMiG w Banku PEKAO S.A. I Oddzia³ w Solcu Kujawskim nr lub w kasie Urzêdu, najpóÿniej w terminie do dnia roku. 6.Wadium wp³acone przez wygrywaj¹cego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia gruntu, a w przypadku uchylenia siê tej osoby od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedaj¹cego. 7. Z uzasadnionej przyczyny zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu. 8.Szczegó³owe informacje uzyskaæ mo na w Urzêdzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim przy ul.23 Stycznia nr 7, pokój 4, telefon (52) , fax.(52) , ak co roku, we wrzeœniu obchodzimy rocznicê wybuchu JII wojny œwiatowej. Oddajemy czeœæ poleg³ym za Ojczyznê. Wspominamy tych, którzy walczyli o jej wolnoœæ. Pamiêtamy równie o pomordowanych przez Niemców i tych, którzy nie prze yli sowieckich ³agrów, do których trafiali masowo po napaœci ZSRR na Polskê 17 wrzeœnia 1939 r. Dzisiaj kilka s³ów o solecczaninie, który walczy³ w 1939 r. z Niemcami, by³ internowany na Litwie, dosta³ siê do radzieckiej niewoli i przeby³ szlak wojenny wraz z Polskimi Si³ami Zbrojnymi na Zachodzie. I publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzeda niezabudowanych nieruchomoœci gruntowych, po³o onych w Solcu Kujawskim przy ulicy wirki i Wigury, przeznaczonych pod budowê gara y dla samochodów osobowych. 1. Opis nieruchomoœci: Lp. Nr dzia³ki Nr KW /49 BY1B/ / /47 i 297/105 BY1B/ /1 BY1B/ /5 Pow. 2 Po³o enie Uzbrojenie w m 10 8 wirki i Wigury wirki i Wigury Cena wywo³awcza gruntu w z³otych brutto Wysokoœæ wadium w z³otych Energia elektryczna 6 500,00 z³ 650,00 z³ Energia elektryczna 6 500,00 z³ 650,00 z³ 2.Miejscowy plan Ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Solca Kujawskiego, uchwalony Uchwa³¹ Nr XXIX/178/93 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia r., obowi¹zywa³ do dnia r. W ewidencji gruntów nieruchomoœæ sklasyfikowana zosta³a jako Bp. Ciê ary i ograniczenia w KW BY1B/ /1 i BY1B/ /5, nie dotycz¹ zbywanych nieruchomoœci PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ 17 wrzeœnia 2010r. o godz. 10, w Urzêdzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia nr 7. 4.Ostateczna cena zostanie ustalona na przetargu. 5.Warunkiem wziêcia udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w wysokoœci 10 % ceny wywo³awczej na konto UMiG w Banku PEKAO S.A. I Oddzia³ w Solcu Kujawskim nr lub w kasie Urzêdu, najpóÿniej w terminie do dnia roku. 6.Wadium wp³acone przez wygrywaj¹cego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia gruntu, a w przypadku uchylenia siê tej osoby od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedaj¹cego. 7. Z uzasadnionej przyczyny zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu. 8.Szczegó³owe informacje uzyskaæ mo na w Urzêdzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim przy ul.23 Stycznia nr 7, pokój 4, telefon (52) , fax.(52) , Przetargi og³oszono na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz. U z 2010r Nr 102, poz. 651) i 13 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004r. r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa lub w³asnoœæ gminy ( Dz. U z 2004r. Nr 207,poz z póÿn.zm.) Do sprzeda y i wydzier awienia Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz. U z 2010r Nr 102, poz. 651), podaje do publicznej wiadomoœci, e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7, zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda y i wydzier awienia. Wykaz obejmuje: - niezabudowane nieruchomoœci gruntowe, po³o one w Solcu Kujawskim przy ul. Haskiej, stanowi¹ce dzia³ki nr 1035 /17 i nr 1049/17 (sprzeda ); - nieruchomoœci po³o one w Solcu Kujawskim przy ul. Toruñskiej 17 - z przeznaczeniem pod drobne uprawy rolne i szopkê oraz w Otorowie - pod uprawy rolne (dzier awa); - po³o onych w Solcu Kujawskim przy ul. Powstañców - z przeznaczeniem na dostêp do pawilonu handlowego, na rzecz dotychczasowego dzier awcy (dzier awa). Marian Chêciñski, syn Marcelego i Agnieszki Kwiatkowskiej, urodzony 11 marca 1913 r. w Gêbicach (woj. Poznañskie), do Solca przyby³ wraz z rodzin¹ w 1920 r. Chêciñscy zamieszkali w domu czynszowym w³aœciciela tartaku Benoita przy ul. Tartacznej 10, gdy ojciec podj¹³ pracê jako trakowy w tym e tartaku. M³ody Marian rozpocz¹³ swoj¹ edukacjê w szkole powszechnej przy ul. Kopernika, nastêpnie kontynuuje ja przy w szkole przy ul. Koœciuszki, a po jej zakoñczeniu podejmuje prace zarobkow¹, pomagaj¹c w utrzymaniu rodziny. Tak by³o do czasu powo³ania go do s³u by wojskowej, która pe³ni³ w latach w 8. Baonie Broni Pancernej w Bydgoszczy. Tam te by³ powo³any w 1938 r. na æwiczenia, a 29 sierpnia 1939 r. zosta³ zmobilizowany z przeznaczeniem do 7. Baonu Pancernego w Grodnie i od tego momentu rozpoczê³a siê wojenna tu³aczka pana Mariana. M. Chêciñski walczy³ na odcinku frontu om a Zambrów, a 10 wrzeœnia 1939 r. wraz z ca³ym oddzia³em przekracza granicê Litwy, gdzie zosta³ internowany. 8

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2012 687. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH Jest nowy komendant Od 17 wrzeœnia br. nowym komendantem soleckiego komisariatu

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo