SOLECKIE Z RATUSZA. Nr sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755"

Transkrypt

1 Nr sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN SOLEC KUJAWSKI ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin powiatu bydgoskiego - Przedszkolaki z naszej paki. Jest to projekt Przedszkolaki z naszej paki Fot. Rados³aw Sobczak Dobry rok wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego ze œrodków Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, maj¹cy na celu upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Projekt rozpocz¹³ siê w lipcu ubieg³ego roku i potrwa do wrzeœnia 2012 r. W minionym roku grupa prawie 700 Dokoñczenie na str. 3 Jak pisaliœmy przed przerw¹ wakacyjn¹, pierwszy przetarg na wy³onienie wykonawcy tunelu zosta³ uniewa niony, poniewa oferenci zaproponowali zbyt wysokie kwoty w stosunku do œrodków zarezerwowanych w bud ecie gminy. W szranki stanê³y trzy firmy, a najkorzystniejsza oferta opiewa³a na nieco ponad 32 mln z³. Na drugi przetarg wp³ynê³y tak e trzy oferty. Tym razem jednak najni sza cena wykonania inwestycji wynios³a 24 mln z³, czyli o osiem milionów z³otych mniej ni W poprzednim przetargu. Komisja przetargowa oceni³a ju przedstawione oferty i niebawem nale y spodziewaæ siê 20 sierpnia br. w urzêdzie miasta siedem par ma³ eñskich otrzyma³o medale Za d³ugoletnie pozycie ma³ eñskie. Wiêcej na str. 6/7. Ni sze ceny w drugim przetargu wyboru najkorzystniejszej z nich. Od rozpoczêcia robót, wykonawca bêdzie mia³ 15 miesiêcy na zakoñczenie prac. Bezkolizyjny przejazd pod torami kolejowymi jest wspó³finansowany ze œrodków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko w ramach projektu Bydgosko - Toruñskiej Kolei Metropolitalnej BiT - City. Bêdziemy pamiêtali 1 wrzeœnia solecki samorz¹d organizuje obchody 71. rocznicy wybuchu drugiej wojny œwiatowej, podczas których uczcimy pamiêæ wszystkich, którzy zginêli z r¹k hitlerowskich okupantów, a tak e walczyli w wojnie obronnej 1939 r. oraz na frontach II wojny œwiatowej. Bêdziemy równie pamiêtaæ o ofiarach walk z Armi¹ Czerwon¹, która napad³a na Polskê 17 wrzeœnia 1939 r. i póÿniejszych - o³nierzach, oficerach, policjantach zamordowanych i pogrzebanych w Katyniu, Miednoje, Charkowie oraz tych wszystkich, którzy nie prze yli gu³agów. Symboliczne wi¹zanki zostan¹ z³o one przy: Mogile Zbiorowej, poœwiêconej mieszkañcom naszego miasta zamordowanym w 1939 i 1940 r., Pomniku Niepodleg³oœci (oba monumenty s¹ zlokalizowane na cmentarzu przy koœciele Œw. Stanis³awa) oraz pod pomnikiem Bohaterom Walki i Zwyciêstwa (ul. 29 Listopada). Zbiórka delegacji i pocztów sztandarowych oraz pozosta³ych uczestników uroczystoœci przed urzêdem miasta o godz

2 Ciekawy projekt stowarzyszenia Dobiega koñca realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego projekt skierowany do kobiet bezrobotnych z naszej gminy pt.: Aktywizacja spo³eczna i zawodowa kobiet, wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, w którym uczestniczy³o 30 kobiet. Panie bra³y udzia³ w warsztatach terapeutycznych, aktywnego poszukiwania Jest praca Firma P.W.POLIMEX-PROFIL maj¹ca siedzibê na terenie Solca Kujawskiego poszukuje do pracy stolarzy i operatorów CNC. Osoby zainteresowane prosimy o przesy³anie ofert na adres lub kontakt telefoniczny pod numerem wew. 0. pracy, indywidualnych spotkaniach doradczych z zakresu aktywizacji zawodowej, szkoleniach komputerowych, korzysta³y te z doradztwa prawnego. Wa nym elementem projektu by³y kursy zawodowe. Dziesiêæ uczestniczek zdoby³o kwalifikacje jako sprzedawcy z fakturowaniem i obs³ug¹ kasy fiskalnej, szeœæ wziê³o udzia³ w kursie kosmetyki i stylizacji paznokci, a cztery - bukieciarstwa. Przedstawiciele stowarzyszenia maj¹ nadziejê, e umiejêtnoœci nabyte podczas projektu zostan¹ dostrze one przez pracodawców i uczestniczki zajêæ zdobêd¹ pracê. Sierpieñ to w najnowszej historii Polski miesi¹c obfituj¹cy w wa ne wydarzenia. W tym roku obchodzimy okr¹g³e rocznicebitwy warszawskiej z 1920 r. tzw. cudu nad Wis³¹ - 90., kiedy to armia polska Bibu³a zatrzyma³a bolszewick¹ nawa³ê i trzydziestolecie powstania Solidarnoœci, ruchu spo³ecznego, maj¹cego wielki wp³yw na demokratyczne przemiany, jakie zasz³y w naszej czêœci Europy. I w³aœnie ta druga rocznica jest pretekstem stworzenia w naszym muzeum wystawy czasowej Bibu³a, prezentuj¹cej wydawnictwa drugiego obiegu z lat 80. Wœród nich znajd¹ siê kalendarze, ulotki, ksi¹ ki, podziemna prasa, yczenia œwi¹teczne. Wiêkszoœæ eksponatów przekaza³ nie yj¹cy ju dzia³acz soleckiej Solidarnoœci Franciszek Samojedny. Otwarcie wystawy zaplanowano na 31 sierpnia br., a bêdzie j¹ mo na ogl¹daæ do paÿdziernika. PESA Bydgoszcz SA poszukuje pracowników na stanowiska: Lakiernik/Œrutownik, Elektromonter, Elektronik, Œlusarz, Œlusarz spawacz. Oczekujemy: - wykszta³cenie zawodowe kierunkowe, - mile widziane doœwiadczenie zawodowe. Na oferty czekamy: - osobiœcie: Bydgoszcz, ul. Z. Augusta 11 (portiernia) lub - Potrzebna dobra kanapa Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej (ul. 29 Listopada 12) zwraca siê z proœb¹ do ludzi dobrej woli o przekazanie kanapy w stanie dobrym, ko³dry i poœcieli dla osoby niepe³nosprawnej. Kontakt z pracownikiem socjalnym Ann¹ Barsk¹ w MGOPS p. 5, od poniedzia³ku do pi¹tku , we wtorki lub telefonicznie Oznakuj rower! Terminy znakowania rowerów w Komisariacie Policji Solec Kujawski. SIERPIEÑ 27 w godz WRZESIEÑ 10,17,24 w godz Chêtni powinni posiadaæ przy sobie dowód to samoœci oraz kartê gwarancyjn¹ roweru. Pod koniec czerwca klub TORPEDO uczestniczy³ w XXX Jubileuszowym Rowerowym Rajdzie Œwiêtojañskim zorganizowanym przez toruñski Klub Turystyki Rowerowej "PRZYGODA". Baz¹ zlotu by³o gospodarstwo agroturystyczne nad Jeziorem Che³m yñskim w Mirakowie. Do ynki Na 11 wrzeœnia br. zaplanowano gminne do ynki, które w tym roku bêd¹ organizowane w so³ectwie Otorowo - Makowiska. 2

3 39. SESJA RM Porz¹dek obrad 39. Sesjê rady miejskiej zaplanowano na 26 sierpnia br. z nastêpuj¹cym porz¹dkiem obrad: Sk³adanie interpelacji i wniosków. Informacja o przebiegu wykonania bud etu miasta i gminy Solec Kujawski za I pó³rocze 2010 r. zmiany bud etu miasta i gminy Solec Kujawski na 2010 rok. trybu prac nad projektem uchwa³y bud etowej. udzielenia pomocy finansowej. nieodp³atnego przejêcia na w³asnoœæ gminy Solec Kujawski nieruchomoœci Skarbu Pañstwa. sprzeda y nieruchomoœci gruntowej zabudowanej, po³o onej w Solcu Kujawskim przy ul. 29 Listopada. sprzeda y nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej, po³o onej w Solcu Kujawskim przy ul. Haskiej. wyra enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier awy na nieruchomoœæ gruntow¹, po³o on¹ w Solcu Kujawskim przy ul. Powstañców. odwo³ania oraz powo³ania Skarbnika miasta i gminy Solec Kujawski. zaopiniowania uchwa³y Rady Miejskiej Gminy Bia³e B³ota Nr XLVII/515/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji samodzielnego zak³adu opieki zdrowotnej pod nazw¹ Gminna Przychodnia w Bia³ych B³otach. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. Wolne g³osy i wnioski. Relacja w kolejnym numerze. Do 15 wrzeœnia rodzice oraz opiekunowie mog¹ sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rozpoczynaj¹cy siê niebawem nowy rok przekroczyæ dochód na osobê w rodzinie ubiegaj¹cej siê o otrzymanie wyprawki szkolnej, czyli pieniêdzy na zakup podrêczników z rz¹dowego programu Stypendium, wyprawka i dojazdy szkolny dla swoich dzieci. Aby otrzymaæ stypendium trzeba byæ uczniem szkó³ publicznych lub niepublicznych, mieszkaj¹cym w gminie Solec Kujawski oraz spe³niæ kryterium dochodowe, które wynosi 351 z³ netto na osobê w rodzinie. Druki wniosków mo na otrzymaæ w Referacie Edukacji urzêdu miasta (p. 18). Kwoty 351 z³ netto na osobê nie mo e te Przedszkolaki z naszej paki Dobry rok Dokoñczenie ze str. 1 dzieci w wieku przedszkolnym uczestniczy³a w zajêciach finansowanych ze œrodków projektu miêdzy innymi logopedycznych, informatycznych, jêzykowych, ekologicznych, muzycznych i plastycznych. Jak zgodnie podkreœlaj¹ nauczyciele w przedszkolach, z którymi 17 sierpnia br. Postêpy prac przy budowie nowej szko³y n a O s i e d l u Toruñskim. Coraz wiêcej widaæ. pomocy uczniom. W tej sprawie wnioski nale y sk³adaæ do dyrektorów szkó³ do 8 wrzeœnia br. Na stronach internetowych soleckich szkó³ oraz w szkolnych sekretariatach mo na równie uzyskaæ informacje dotycz¹ce dowozu dzieci do szkó³ 1 wrzeœnia br. W tym roku przewozy obs³uguje firma PKS Bydgoszcz. rozmawialiœmy, to w³aœnie dziêki projektowi mo na by³o realizowaæ tyle nowych przedsiêwziêæ, a placówki wzbogaci³y siê o nowy sprzêt i pomoce dydaktyczne. Bez unijnego wsparcia trudno by³oby w tak krótkim czasie o takie inwestycje. Co wiêcej, nie tylko pedagodzy uwa aj¹ projekt za trafiony. Równie rodzice maluchów pozytywnie wypowiadaj¹ siê na ten temat w przeprowadzonych a n k i e t a c h podsumowuj¹cych pierwszy rok funkcjonowania projektu. Przez minione dwanaœcie miesiêcy o projekcie by³o te s³ychaæ poza miejscowoœciami, w których jest realizowany. Na nieco szersze wody wyp³ynê³y przedszkolaki z Ostromecka, zajmuj¹c drugie miejsce w VII Przegl¹dzie Piosenki Dzieciêcej "Co w trawie œpiewa". Dzieci wyst¹pi³y pod nazw¹ Ostromeckie Przedszkolaki z Naszej Paki. Z kolei w Koronowie dzieciaki zaprezentowa³y to, czego nauczy³y siê podczas zajêæ na jednej z sesji rady miejskiej. Ze sprawozdañ z realizacji projektu przedstawionych przez gminnych koordynatorów wynika, i harmonogram jest realizowany zgodnie z za³o eniami. 3

4 IADOMOŒCI Od 1 wrzeœnia do 31 paÿdziernika br. odbêdzie siê w naszym kraju Powszechny Spis Rolny. Bêdzie to pierwszy spis realizowany od czasu przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej i jednoczeœnie pierwszy przeprowadzony w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym we wszystkich 27. pañstwach cz³onkowskich UE. Urz¹d Statystyczny zwraca siê z serdeczn¹ proœb¹ o udzia³ w tym badaniu i yczliwe przyjêcie 4 WZ IADOMOŒCI Sp³yw z przystankiem przy Salinie 12 sierpnia do Solca przyp³ynê³o prawie 200 kajakarzy uczestnicz¹cych w 50. sp³ywie Drwêc¹ i Wis³¹, imprezie organizowanej przez Klub Turystów Wodnych Che³mno. Na przystani Salina stanê³o miasteczko namiotowe, w którym nasi goœcie spêdzili dwie noce. Pierwszego dnia by³a powitalna impreza dla wodniaków, ale i dla mieszkañców, którzy tak e pojawili siê nad Wis³¹, zorganizowana przez urz¹d miasta i Soleckie Centrum Kultury. Cz³onkowie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przygotowali pokazy na wodzie, a chêtni mogli skorzystaæ z zaproponowanych atrakcji, jak choæby jazdy na nartach wodnych. Wieczorem do tañca pod chmurk¹ zachêca³y przeboje muzyki rozrywkowej. Nastêpnego dnia kajakarze mieli czas na zwiedzanie naszego miasta, a 14 sierpnia rano wyruszyli w dalsz¹ drogê. (Fot. D. Adamczyk) Stowarzyszenie im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim zaprasza do udzia³u w drugiej edycji bezp³atnego szkolenia Edukacja rodzin w zakresie opieki nad chorym paliatywnym. Szkolenie kierowane jest g³ównie do cz³onków rodzin osób przewlekle i terminalnie chorych z powiatu bydgoskiego. Tematyka szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak: opieka psychologiczno - duchowa, rehabilitacja chorego w domu, pielêgnacja i leczenie odle yn, pomoc socjalna, postêpowanie opiekuna w sytuacjach zagra aj¹cych yciu. Uzyskana podczas szkolenie wiedza praktyczna i teoretyczna u³atwi z pewnoœci¹ opiekê nad chorym w domu. Szkolenie odbêdzie siê w Centrum Naukowo - Edukacyjnym im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim (ul. Powstañców 6) w dniach od wrzeœnia br. W szkoleniu mog¹ równie uczestniczyæ Spis od 1 wrzeœnia Jak opiekowaæ siê chorymi odwiedzaj¹cych gospodarstwa rachmistrzów spisowych. Powszechny Spis Rolny odbêdzie siê wprawdzie dopiero jesieni¹ br., jednak badanie dotyczyæ bêdzie stanu w dniu 30 czerwca 2010 r. lub okresu od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. (czyli umownego roku gospodarczego). Zanotowanie najwa niejszych informacji o stanie gospodarstwa na dzieñ 30 czerwca br. zdecydowanie u³atwi i przyspieszy przeprowadzenie w³aœciwego spisu. osoby zainteresowane tematyk¹, które nie maj¹ pod opiek¹ osób chorych. Organizatorzy prosz¹ o wczeœniejszy kontakt telefoniczny pod numerami lub , albo osobiœcie w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Powstañców 6. Monitoring lasów W latach w ramach Pañstwowego Monitoringu Œrodowiska w ca³ym kraju, w lasach wszystkich kategorii, w tym równie w lasach prywatnych, bêd¹ siê odbywaæ prace obserwacyjno - pomiarowe, dotycz¹ce programu monitoringu lasów. Bêd¹ one prowadzone corocznie na sta³ych powierzchniach obserwacyjnych przez pracowników Instytutu Badawczego Leœnictwa lub przez osoby upowa nione, w okresie od 1 czerwca do 30 wrzeœnia ka dego roku. Fot. D. Adamczyk

5 Œwiadczenia rodzinne Wnioski w sprawie ustalenia prawa do œwiadczeñ rodzinnych na okres zasi³kowy 2010/2011 przejmowane s¹ od 1 wrzeœnia 2010 r., W przypadku gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi³kowy z³o y wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 wrzeœnia, ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c listopad nastêpuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi³kowy z³o y wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 paÿdziernika do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c listopad nastêpuje do dnia 31 grudnia. ZASI EK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASI KU RODZINNEGO Postêpowanie w sprawie o przyznanie zasi³ku rodzinnego oraz dodatków do zasi³ku rodzinnego wszczyna siê na podstawie wniosku. Zasi³ek rodzinny przys³uguje osobom uprawnionym, je eli dochód rodziny w przeliczeniu na osobê albo dochód osoby ucz¹cej siê nie przekracza kwoty 504,00 z³. W przypadku gdy cz³onkiem rodziny jest dziecko legitymuj¹ce siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci 583,00 z³. Do wniosku o zasi³ek rodzinny do³¹czyæ nale y miêdzy innymi ni ej wymienione dokumenty: 1.Uwierzytelnion¹ kopiê dokumentu stwierdzaj¹cego to samoœæ osoby ubiegaj¹cej siê o zasi³ek rodzinny. 2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. 3.Orzeczenie o niepe³nosprawnoœci albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje siê dziecko niepe³nosprawne 4.Zaœwiadczenie o uczêszczaniu do szko³y w przypadku gdy dziecko ukoñczy³o 18 lat. 5.Osoba ucz¹ca siê lub osoba legitymuj¹ca siê orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, je eli uczy siê w szkole lub w szkole wy szej przedk³ada zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce kontynuacjê nauki w tej szkole. 6.Zaœwiadczenia z urzêdu skarbowego o wysokoœci dochodów uzyskanych przez cz³onków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres zasi³kowy (obecnie jest to rok 2009), je eli dochody te podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych wed³ug obowi¹zuj¹cego wzoru. W przypadku wspólnego rozliczania siê ma³ onków odrêbne zaœwiadczenia o wysokoœci uzyskanych dochodów ka dego z nich 7.Oœwiadczenie z³o one na obowi¹zuj¹cym druku o wysokoœci dochodów wszystkich cz³onków rodziny uzyskanych z innych Ÿróde³ ni wy ej wymienione. 8.Zaœwiadczenie w³aœciwego organu gminy o wielkoœci gospodarstwa rolnego wyra onej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres zasi³kowy. 9.Umowê dzier awy w przypadku oddania czêœci lub ca³oœci znajduj¹cego siê w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzier awê. 10.Przekazy lub przelewy pieniê ne dokumentuj¹ce faktyczn¹ wysokoœæ alimentów: - uiszczanych na rzecz innych osób, je eli cz³onkowie rodziny s¹ zobowi¹zani wyrokiem s¹du lub ugod¹ s¹dow¹ do ich p³acenia na rzecz osób spoza rodziny, - otrzymywanych na dzieci. 11.Zaœwiadczenie komornika o ca³kowitej lub czêœciowej bezskutecznoœci egzekucji alimentów, a tak e o wysokoœci wyegzekwowanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów ni szych ni zas¹dzone w wyroku, ugodzie s¹dowej lub ugodzie przed mediatorem, oœwiadczenie o wysokoœci otrzymanych alimentów oraz zaœwiadczenie komornika o wysokoœci wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wy szych ni zas¹dzone w wyroku, ugodzie s¹dowej lub ugodzie przed mediatorem. 12.Kopiê odpisu wyroku s¹du zas¹dzaj¹cego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopiê odpisu protoko³u posiedzenia zawieraj¹cego treœæ ugody s¹dowej lub zatwierdzonej przez s¹d ugody zawartej przed mediatorem albo odpis wyroku oddalaj¹cego powództwo o ustalenie œwiadczenia alimentacyjnego, b¹dÿ orzeczenie zobowi¹zuj¹ce jednego z rodziców do ponoszenia ca³kowitych kosztów utrzymania dziecka. 13. Informacjê s¹du o tocz¹cym siê postêpowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekuj¹cej siê dzieckiem, która wyst¹pi³a o przysposobienie tego dziecka. 14.Kopiê aktów zgonu rodziców lub kopiê odpisów wyroków zas¹dzaj¹cych alimenty w przypadku osoby ucz¹cej siê. 15.Kopiê odpisu prawomocnego wyroku s¹du orzekaj¹cego rozwód lub separacjê albo kopiê aktu zgonu ma³ onka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowuj¹cej dziecko. 16.Odpis zupe³ny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany. ŒWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NOWY OKRES ŒWIADCZENIOWY 2010/2011 TRWA OD 1 PA DZIERNIKA 2010 r. DO 30 WRZEŒNIA 2011 r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego na nowy okres œwiadczeniowy mo na sk³adaæ od dnia 1 sierpnia 2010 r. W przypadku gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres œwiadczeniowy z³o y wniosek wraz z dokumentami: - do 31 sierpnia, ustalenie prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c paÿdziernik nastêpuje do dnia 31 paÿdziernika, - w okresie od dnia 1 wrzeœnia do dnia 31 paÿdziernika, ustalenie prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c paÿdziernik nastêpuje do dnia 30 listopada. Do wniosku za³¹czyæ nale y odpowiednio ni ej wymienione dokumenty: 1.Uwierzytelnion¹ kopiê dokumentu stwierdzaj¹cego to samoœæ osoby ubiegaj¹cej siê o œwiadczenia z funduszu. 2.Skrócony akt urodzenia lub inny dokument urzêdowy potwierdzaj¹cy wiek osoby uprawnionej. 3.Orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci osoby uprawnionej. 4.Zaœwiadczenie ze szko³y lub szko³y wy szej, gdy osoba uprawniona ukoñczy³a 18 rok ycia. 5.Kopia odpisu prawomocnego wyroku s¹du zas¹dzaj¹cego alimenty, odpisu protoko³u zawieraj¹cego treœæ ugody s¹dowej lub ugody przed mediatorem. 6.Kopia odpisu prawomocnego wyroku s¹du orzekaj¹cego rozwód lub separacjê. 7.Kopia orzeczenia s¹du rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej. 8.Zaœwiadczenia z urzêdu skarbowego o wysokoœci dochodów uzyskanych przez cz³onków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres zasi³kowy, je eli dochody te podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych - wed³ug obowi¹zuj¹cego wzoru. W przypadku wspólnego rozliczania siê ma³ onków odrêbne zaœwiadczenia o wysokoœci uzyskanych dochodów ka dego z nich. 9.Oœwiadczenie z³o one na obowi¹zuj¹cym druku o wysokoœci dochodów wszystkich cz³onków rodziny uzyskanych z innych Ÿróde³ ni wymienione wy ej. Formularze dostêpne w Wydziale. 10.Zaœwiadczenie w³aœciwego organu gminy o wielkoœci gospodarstwa rolnego wyra onej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres œwiadczeniowy. 11.Umowê dzier awy w przypadku oddania czêœci lub ca³oœci znajduj¹cego siê w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzier awê. 12.Zaœwiadczenie komornika s¹dowego o wysokoœci wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres œwiadczeniowy. 13.Informacja s¹du okrêgowego lub w³aœciwej instytucji o podjêciu przez osobê uprawnion¹ czynnoœci zwi¹zanych z wykonaniem tytu³u wykonawczego za granic¹ albo o niepodjêciu tych czynnoœci w szczególnoœci w zwi¹zku z: - brakiem podstawy prawnej do ich podjêcia lub - brakiem mo liwoœci wskazania przez osobê uprawnion¹ miejsca zamieszkania d³u nika alimentacyjnego za granic¹. 14.Zaœwiadczenie o bezskutecznoœci egzekucji œwiadczeñ alimentacyjnych wystawione przez komornika s¹dowego prowadz¹cego postêpowanie egzekucyjne, na obowi¹zuj¹cym druku. 15.Upowa nienie pe³noletniej osoby uprawnionej do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego do z³o enia w jej imieniu Dokoñczenie na str. 7 5

6 Odznaczenia otrzyma³o siedem par Swoimi opowieœciami z czasów m³odoœci weso³y nastrój wytworzyli podczas spotkania w urzêdzie miasta ma³ onkowie, którzy otrzymali medale Za d³ugoletnie po ycie ma³ eñskie. Okaza³o siê bowiem, e wœród dostojnych jubilatów s¹ prawie sami rekordziœci. Jeden oœwiadczy³ siê i wzi¹³ œlub ju po miesi¹cu znajomoœci, inny w jednej z firm, w której by³ zatrudniony przepracowa³ zaledwie trzy dni i z³o y³ wypowiedzenie. Kolejny rekord ustanowili panowie - w wiêkszoœci pracownicy Zrembu. A co mia³ powiedzieæ jubilat, który otrzyma³ kategoriê D i nie by³ w wojsku, skoro jego synowie i ziêæ s¹ zawodowymi wojskowymi? Od tej jab³oni jab³ka daleko pospada³y. W uroczystoœci nadania medali bra³ te udzia³, jak sam o sobie powiedzia³, dobry ch³op, chocia ze Z³ej Wsi, a kolejny jak zobaczy³ swoj¹ póÿniejsz¹ onê, myœla³, i ujrza³ anio³a. Skoro jednak ten anio³ by³ bez skrzyde³, bez strachu móg³ siê zakochaæ. I tak trwaj¹ w szczêœliwych zwi¹zkach a do dziœ. Wychowali dzieci, maj¹ ju wnuków, a niektóre pary doczeka³y siê nawet prawnuków. Medale przyznane przez Grzegorza Schetynê, Marsza³ka Sejmu, pe³ni¹cego obowi¹zki Prezydenta RP wrêczy³ burmistrz Antoni Nawrocki, któremu towarzyszyli Boles³aw Boczkaja, przewodnicz¹cy rady miejskiej i Magdalena Rudna, kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego. Dodajmy, e medale z okazji piêædziesiêciolecia ma³ eñstwa s¹ nadawane na wniosek zainteresowanych tj. jubilatów b¹dÿ najbli szej rodziny za ich zgod¹. Chc¹c zatem otrzymaæ medal Za d³ugoletnie po ycie ma³ eñskie nale y z³o yæ wniosek w Urzêdzie Stanu Cywilnego, tam te mo na uzyskaæ niezbêdne informacje z tym zwi¹zane. Na zakoñczenie spotkania, które odby³o siê 20 sierpnia br., jubilaci otrzymali album Marka Che³miniaka Miasto wœród parków, pokazuj¹cy wspó³czesny Solec, a tak e zeszyt historyczny wydany przez Towarzystwo Mi³oœników Solca Kujawskiego - Solec Kujawski w okresie okupacji hitlerowskiej. Pañstwo Marianna i Alojzy Kasakowie brali slub 26 wrzeœnia 1959 r. w Solcu Kujawskim. Wychowali troje dzieci, maj¹ siedmioro wnuków. Pañstwo Krystyna i W³adys³aw ojewscy brali œlub 12 grudnia 1959 r. w Solcu Kujawskim. Wychowali troje dzieci, maj¹ piêcioro wnuków i prawnuczkê. Pañstwo Irena i Józef Gr¹ccy brali œlub 19 wrzeœnia 1959 r. w Nowym Mieœcie Lubawskim. Wychowali dwoje dzieci, maj¹ piêcioro wnuków. Pañstwo Urszula i Wiktor Pirowiczowie brali œlub 21 listopada 1959 r. w Solcu Kujawskim. Wychowali dwoje dzieci, maj¹ dwoje wnuków i prawnuka. 6

7 Pañstwo Maria i Bart³omiej Przybyszowie brali œlub 30 kwietnia 1959 r. w Solcu Kujawskim. Wychowali dwoje dzieci, maj¹ czworo wnuków. Nudy nie bêdzie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych realizuje projekt pn. My siê nudziæ nie bêdziemy, którego celem jest przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu osób starszych z terenu miasta i gminy Solec Kujawski poprzez integracjê miêdzypokoleniow¹ seniorów i m³odzie y. W ramach projektu odby³y siê warsztaty z psychologiem dla wolontariuszy przygotowuj¹ce ich do pracy z osob¹ starsz¹, a obecnie odbywaj¹ siê warsztaty dla seniorów i wolontariuszy z : - historykiem w trakcie, których seniorzy i m³odzie wymieniaj¹ swoje doœwiadczenia m.in. o yciu rodzinnym, szkolnym, obyczajach i tradycjach, na których podstawie stworz¹ Pamiêtnik Naszych Wspomnieñ. - pielêgniark¹ œrodowiskow¹ gdzie poruszane s¹ tematy m.in. o ochronie naszego zdrowia, aktywnego i zdrowego stylu ycia, a m³odzie uczy siê jak udzielaæ pierwszej pomocy w nag³ych przypadkach. Po zakoñczeniu warsztatów seniorzy i m³odzie wspólnie stworz¹ gazetkê. - muzykiem, podczas których seniorzy i m³odzie ucz¹ siê piosenek folklorystycznych, bawi¹ siê i œpiewaj¹ a tak e rozwi¹zuj¹ kalambury i krzy ówki. Ponadto planowane s¹ warsztaty z kuchark¹. Uczestnicy bêd¹ wspólnie gotowaæ i wymieniaæ siê doœwiadczeniami oraz podtrzymywaæ lokalne tradycje kulinarne. M³odzie i seniorzy zapoznaj¹ siê równie z kuchni¹ wybranych krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej. W grudniu odbêdzie siê te spotkanie z okazji Dnia Wolontariusza i spotkanie op³atkowe dla uczestników projektu. Dodatkowymi atrakcjami w projekcie s¹ dwa wyjazdy do teatru w Bydgoszczy i do Warszawy. Œrodki na realizacjê projektu stowarzyszenie pozyska³o z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Œwiadczenia rodzinne Pañstwo Barbara i W³adys³aw Wijatykowie brali œlub 22 sierpnia 1959 r. w Toruniu. Wychowali troje dzieci, maj¹ oœmioro wnuków i troje prawnuków. Pañstwo Anna i Jan Wiœniewscy brali œlub 10 paÿdziernika 1959 r. w Solcu Kujawskim. Wychowali dwoje dzieci, maj¹ siedmioro wnuków i prawnuczkê. Dokoñczenie ze str. 5 wniosku o œwiadczenia, do ich pobierania oraz reprezentowania osoby uprawnionej. Do upowa nienia nale y przed³o yæ uwierzytelnion¹ kopiê dokumentu to samoœci osoby uprawnionej. Ustalanie prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego nastêpuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys³uguj¹, gdy dochód w rodzinie w przeliczeniu na jedn¹ osobê w rodzinie nie przekroczy kwoty 725z³. W przypadku gdy œwiadczenie alimentacyjne dochodzone jest od d³u nika alimentacyjnego zamieszka³ego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o ustalenie prawa do œwiadczeñ z funduszu sk³ada siê do organu w³aœciwego ³¹cznie z informacj¹ s¹du okrêgowego lub w³aœciwej instytucji o podjêciu przez osobê uprawnion¹ czynnoœci zwi¹zanych z wykonaniem tytu³u wykonawczego za granic¹ albo o niepodjêciu tych czynnoœci w szczególnoœci w zwi¹zku z: - brakiem podstawy prawnej do ich podjêcia lub - brakiem mo liwoœci wskazania przez osobê uprawnion¹ miejsca zamieszkania d³u nika alimentacyjnego za granic¹. Prawo do œwiadczeñ z funduszu ustala siê na okres œwiadczeniowy pocz¹wszy od miesi¹ca, w którym wp³yn¹³ wniosek do organu w³aœciwego wierzyciela, nie wczeœniej ni od pocz¹tku okresu œwiadczeniowego tj. od 1 paÿdziernika 2010 r. do koñca tego okresu tj. do 30 wrzeœnia 2011 r. Z uwagi na koniecznoœæ dokonania archiwizacji obecnych akt prosimy o do³¹czanie do wniosków kserokopii dokumentów wymaganych do uzyskania œwiadczeñ rodzinnych oraz œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego. Jednoczeœnie informujemy, e wzorem lat ubieg³ych istnieje mo liwoœæ upowa nienia pracowników sekcji œwiadczeñ rodzinnych i spraw alimentacyjnych tut. Oœrodka do odbioru zaœwiadczeñ z Urzêdu Skarbowego. Wnioski mo na sk³adaæ w Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Solcu Kujawskim sekcja œwiadczeñ rodzinnych i spraw alimentacyjnych, ul. 29 Listopada 12, pokój nr 9, tel , ; Godziny pracy: poniedzia³ek pi¹tek od 7.30 do 15.15, wtorek od 7.30 do

8 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski og³asza I publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzeda niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej, po³o onej w Solcu Kujawskim przy ulicy Tartacznej. 1. Opis nieruchomoœci: Lp. Nr dzia³ki Nr KW /7 BY1B/ / Tartaczna Pow. 2 Po³o enie Uzbrojenie w m Energia elektryczna, kanalizacja, gaz Cena wywo³awcza gruntu w z³otych Wysokoœæ wadium w z³otych ,00 z³ ,00 z³ 2.Miejscowy plan Ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Solca Kujawskiego, uchwalony Uchwa³¹ Nr XXIX/178/93 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia r., obowi¹zywa³ do dnia r. W ewidencji gruntów nieruchomoœæ sklasyfikowana zosta³a jako grunt orny (RVI) Nieruchomoœæ nie jest obci¹ ona adnymi ciê arami i ograniczeniami PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ 17 wrzeœnia 2010r. o godz. 9, w Urzêdzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia nr 7. 4.Ostateczna cena zostanie ustalona na przetargu. 5.Warunkiem wziêcia udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w wysokoœci 10 % ceny wywo³awczej na konto UMiG w Banku PEKAO S.A. I Oddzia³ w Solcu Kujawskim nr lub w kasie Urzêdu, najpóÿniej w terminie do dnia roku. 6.Wadium wp³acone przez wygrywaj¹cego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia gruntu, a w przypadku uchylenia siê tej osoby od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedaj¹cego. 7. Z uzasadnionej przyczyny zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu. 8.Szczegó³owe informacje uzyskaæ mo na w Urzêdzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim przy ul.23 Stycznia nr 7, pokój 4, telefon (52) , fax.(52) , ak co roku, we wrzeœniu obchodzimy rocznicê wybuchu JII wojny œwiatowej. Oddajemy czeœæ poleg³ym za Ojczyznê. Wspominamy tych, którzy walczyli o jej wolnoœæ. Pamiêtamy równie o pomordowanych przez Niemców i tych, którzy nie prze yli sowieckich ³agrów, do których trafiali masowo po napaœci ZSRR na Polskê 17 wrzeœnia 1939 r. Dzisiaj kilka s³ów o solecczaninie, który walczy³ w 1939 r. z Niemcami, by³ internowany na Litwie, dosta³ siê do radzieckiej niewoli i przeby³ szlak wojenny wraz z Polskimi Si³ami Zbrojnymi na Zachodzie. I publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzeda niezabudowanych nieruchomoœci gruntowych, po³o onych w Solcu Kujawskim przy ulicy wirki i Wigury, przeznaczonych pod budowê gara y dla samochodów osobowych. 1. Opis nieruchomoœci: Lp. Nr dzia³ki Nr KW /49 BY1B/ / /47 i 297/105 BY1B/ /1 BY1B/ /5 Pow. 2 Po³o enie Uzbrojenie w m 10 8 wirki i Wigury wirki i Wigury Cena wywo³awcza gruntu w z³otych brutto Wysokoœæ wadium w z³otych Energia elektryczna 6 500,00 z³ 650,00 z³ Energia elektryczna 6 500,00 z³ 650,00 z³ 2.Miejscowy plan Ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Solca Kujawskiego, uchwalony Uchwa³¹ Nr XXIX/178/93 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia r., obowi¹zywa³ do dnia r. W ewidencji gruntów nieruchomoœæ sklasyfikowana zosta³a jako Bp. Ciê ary i ograniczenia w KW BY1B/ /1 i BY1B/ /5, nie dotycz¹ zbywanych nieruchomoœci PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ 17 wrzeœnia 2010r. o godz. 10, w Urzêdzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia nr 7. 4.Ostateczna cena zostanie ustalona na przetargu. 5.Warunkiem wziêcia udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w wysokoœci 10 % ceny wywo³awczej na konto UMiG w Banku PEKAO S.A. I Oddzia³ w Solcu Kujawskim nr lub w kasie Urzêdu, najpóÿniej w terminie do dnia roku. 6.Wadium wp³acone przez wygrywaj¹cego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia gruntu, a w przypadku uchylenia siê tej osoby od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedaj¹cego. 7. Z uzasadnionej przyczyny zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu. 8.Szczegó³owe informacje uzyskaæ mo na w Urzêdzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim przy ul.23 Stycznia nr 7, pokój 4, telefon (52) , fax.(52) , Przetargi og³oszono na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz. U z 2010r Nr 102, poz. 651) i 13 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004r. r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa lub w³asnoœæ gminy ( Dz. U z 2004r. Nr 207,poz z póÿn.zm.) Do sprzeda y i wydzier awienia Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz. U z 2010r Nr 102, poz. 651), podaje do publicznej wiadomoœci, e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7, zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda y i wydzier awienia. Wykaz obejmuje: - niezabudowane nieruchomoœci gruntowe, po³o one w Solcu Kujawskim przy ul. Haskiej, stanowi¹ce dzia³ki nr 1035 /17 i nr 1049/17 (sprzeda ); - nieruchomoœci po³o one w Solcu Kujawskim przy ul. Toruñskiej 17 - z przeznaczeniem pod drobne uprawy rolne i szopkê oraz w Otorowie - pod uprawy rolne (dzier awa); - po³o onych w Solcu Kujawskim przy ul. Powstañców - z przeznaczeniem na dostêp do pawilonu handlowego, na rzecz dotychczasowego dzier awcy (dzier awa). Marian Chêciñski, syn Marcelego i Agnieszki Kwiatkowskiej, urodzony 11 marca 1913 r. w Gêbicach (woj. Poznañskie), do Solca przyby³ wraz z rodzin¹ w 1920 r. Chêciñscy zamieszkali w domu czynszowym w³aœciciela tartaku Benoita przy ul. Tartacznej 10, gdy ojciec podj¹³ pracê jako trakowy w tym e tartaku. M³ody Marian rozpocz¹³ swoj¹ edukacjê w szkole powszechnej przy ul. Kopernika, nastêpnie kontynuuje ja przy w szkole przy ul. Koœciuszki, a po jej zakoñczeniu podejmuje prace zarobkow¹, pomagaj¹c w utrzymaniu rodziny. Tak by³o do czasu powo³ania go do s³u by wojskowej, która pe³ni³ w latach w 8. Baonie Broni Pancernej w Bydgoszczy. Tam te by³ powo³any w 1938 r. na æwiczenia, a 29 sierpnia 1939 r. zosta³ zmobilizowany z przeznaczeniem do 7. Baonu Pancernego w Grodnie i od tego momentu rozpoczê³a siê wojenna tu³aczka pana Mariana. M. Chêciñski walczy³ na odcinku frontu om a Zambrów, a 10 wrzeœnia 1939 r. wraz z ca³ym oddzia³em przekracza granicê Litwy, gdzie zosta³ internowany. 8

9 Losy solecczan Walczy³ pod Monte Casino tragiczne - brud, wszy, g³odowe racje ywnoœciowe. Nastêpnym etapem tu³aczki M. Chêciñskiego by³ pó³wysep Kola, gdzie przebywa³ do czasu napaœci Niemiec na Zwi¹zek Radziecki w 1941 r. i podpisaniu porozumienia polsko - sowieckiego o utworzeniu na terenie ZSRR polskiej armii. Wst¹pi³ do polskiego wojska ko³o Saratowa. W styczniu 1942 r., zosta³ przeniesiony do Republiki Kirgiskiej, a ju w marcu tego roku trafi³, wraz z jednostk¹, jako uzupe³nieniem, do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. PóŸniej walczy³ w Afryce Pó³nocnej. Po walkach jego jednostkê wycofano z Egiptu i skierowano do Iraku, w którym przebywa³ do 1943 r. Po utworzeniu 2 Korpusu Polskiego otrzyma³ przydzia³ do 3. Szwadronu Pancernego 4 Pu³ku Pancernego wchodz¹cego w sk³ad 2. Brygady Pancernej i tam po przeszkoleniu na nowym sprzêcie, zosta³ przeniesiony do Palestyny, a w 1944 r. do W³och, gdzie walczy³ pod Monte Casino, póÿniej uczestniczy³ te w wyzwoleniu Pescary, Loreto, Maceraty, Ancony, Rimini i Bolonii. Nastêpnie jednostka wesz³a w sk³ad wojsk okupacyjnych i w 1946 r. zosta³a przetransportowana do Wielkiej Brytanii. Po demobilizacji w maju 1947 r. pan Marian wróci³ do Polski. Po powrocie do Solca rozpocz¹³ pracê w Pañstwowych Zak³adach Samochodowych nr 5, nastêpnie W czasie zasadniczej s³u by wojskowej. Bydgoszcz 1935 r. Po w³¹czeniu Litwy do Zwi¹zku Radzieckiego trafi³ do rosyjskiej niewoli. Wagonami towarowymi, wraz z innymi jeñcami, zosta³ przetransportowany do obozu jenieckiego w miejscowoœci Juchnowo. Tam oddzielono oficerów i ich wywieziono. Co siê póÿniej z nimi sta³o dzisiaj ju doskonale wiemy - zostali bestialsko zamordowani przez NKWD. Pozostali o³nierze zostali w obozie, i byli wykorzystywani jako si³a robocza przy ró nych pracach budowlanych. Nie trzeba dodawaæ, e warunki ycia w obozie by³y Na froncie w³oskim w 1944 r. M. Chêciñski za udzia³ w walkach otrzyma³ wiele medali i odznaczeñ. w Kauczuku, gdzie pracowa³ do przejœcia na emeryturê. W 1948 r. M. Chêciñski o eni³ siê z Helen¹ Guzal, z któr¹ mia³ dwóch synów Leszka i Jerzego. Zmar³ 15 wrzeœnia 1991 r. i nie doczeka³ zaliczenia mu do emerytury okresu internowania na Litwie i niewoli radzieckiej. M. Chêciñski za udzia³ w walkach otrzyma³ jednak szereg medali i odznaczeñ: za udzia³ w bitwie o Mote Casino Krzy Walecznych i Krzy Pami¹tkowy. Kolejne odznaczenia to Gwiazda Afryki, Gwiazda Italii, Gwiazda za wojne , brytyjski Medal Wojny, Medal Zwyciêstwa i Wlnoœci 1945 r., Medal Za udzia³ w wojnie obronnej 1939 oraz Krzy Kawalerski Orderu odrodzenia Polski. By³ równie uhonorowany wieloma innymi odznaczeniami i dyplomami za pracê z m³odzie ¹. Od 1970 r. by³ cz³onkiem Zwi¹zku Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê. W tekœcie wykorzysta³em informacje uzyskane od Leszka Checiñskiego i Andrzeja Burzawy, by³ego cz³onka zarz¹du ZBOWiD w Solcu Kujawskim. Roman Zakrzewski 9

10 Soleckie Centrum Kultury Kantor wymiany... Soleckie Centrum Kultury w nowym sezonie 2010/11 kontynuowaæ bêdzie cykl spotkañ pod wspólnym has³em KANTOR WYMIANY MYŒLI. S¹ to rozmowy ze znanymi osobistoœciami kultury, nauki i polityki - artystami i kreatorami ycia spo³ecznego na tematy nie tylko biograficzne i artystyczne, ale tak e o szerszym, filozoficzno - moralnym znaczeniu. Na pocz¹tek Regina Osiñska, dyrektor Soleckiego Centrum Kultury zaprosi³a i rozmowê poprowadzi z postaci¹ znan¹ i cenion¹, acz dla niektórych kontrowersyjn¹. Redaktor Naczelny Tygodnika Powszechnego s³ynie z wypowiedzi z komentarzy konkretnych i czêsto niepopularnych. Ks. ADAM BONIECKI, bo o nim to mowa, jest duszpasterzem, dziennikarzem i filozofem czêsto ostro reaguj¹cym na otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ Jak co roku w ofercie Soleckiego Centrum Kultury na nowy sezon obok imprez i projektów o soleckim, ponad lokalnym czy ogólnopolskim znaczeniu znajd¹ siê formy edukacyjno artystyczne, czyli ciesz¹ce siê od lat ogromnym zainteresowaniem sekcje i kluby zainteresowañ SCK. Ju we wrzeœniu bêdzie mo na zapisaæ siê lub zapisaæ swoje dziecko do wznawianych sekcji: plastycznych, rzeÿbiarskich, tanecznych, wokalnych, recytatorskich, teatralnych, a tak e na naukê gry na gitarze, czy te do interdyscyplinarnego Klubu Szalonego Ma³olata. Swoje miejsce znajd¹ tu tak e doroœli artyœci amatorzy - wokaliœci w grupie I CO DALEJ? lub w chórze Zapowiada siê wiêc bardzo interesuj¹ce spotkanie, podczas którego ka dy bêdzie móg³ w sposób niekrêpuj¹cy zadaæ tak e swoje w³asne pytanie. Zapraszamy do rozmowy - 17 wrzeœnia 2010 o godzinie mieszanym - aktorzy w Teatrze SZLABAN. Nie zapominamy tak e o utalentowanych seniorach. To oczywiœcie nie wszystkie artystyczne mo liwoœci szczegó³y za dni kilka na afiszach i w prasie. Ponadto Dyrekcja SCK deklaruje otwartoœæ na propozycje p³yn¹ce od Mieszkañców Solca byæ mo e jest potrzeba by paletê zajêæ artystycznych dla dzieci, m³odzie y i doros³ych poszerzyæ o nowe formy lub stare, które znów staj¹ siê modne i potrzebne. W miarê mo liwoœci spe³niamy artystyczne marzenia naszych bywalców. Informacje i zapisy do sekcji i klubów zainteresowañ: sekretariat SCK ul. Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê 1 (tel ). Terapii nie bêdzie Ks. ADAM BONIECKI - Sama wolnoœæ jest tylko mo liwoœci¹. Ja odpowiadam za to, do czego jej u yjê. U ywanie wolnoœci jest zawsze ryzykowne, m.in. dlatego, e nie mamy daru widzenia przysz³oœci. Ale na tym te polega przyjemnoœæ ycia, e trzeba coœ wybraæ. Ks. Adam Boniecki urodzi³ siê w 1934 roku. Studiowa³ filozofiê na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego i na Katolickim Sekcje i kluby SCK Mam niestety z³¹ wiadomoœæ dla uczestników i sympatyków corocznego EUROPEJSKIEGO PRZEGL DU MA YCH FORM TEATRALNYCH OSÓB NIEPE NBOSPRAWNYCH - TERAPIA ŒMIECHEM. Siódma jej edycja zaplanowana na 17 wrzeœnia 2010r. w Soleckim Centrum Kultury nie odbêdzie siê. Tym razem nie uda³o siê mimo moich rozlicznych starañ wyrzeÿbiæ takiego uœmiechu, który by przekona³ sponsorów, darczyñców i urzêdników do naszej idei Nie rezygnujê jednak i mam nadziejê, e znów spotkamy siê w Solcu za czas jakiœ. Przepraszam moich ukochanych - artystów amatorów, a tak e terapeutów i wychowawców.. Do zobaczenia. Z powa aniem i mimo wszystko z uœmiechem - autorka projektu Terapia Œmiechem. Regina Osiñska Fot. GMakara Uniwersytecie Lubelskim. Cz³onek zespo³u Tygodnika Powszechnego od 1964 roku. Duszpasterz akademicki przy uniwersyteckim koœciele œw. Anny. Zadebiutowa³ w Znaku ksi¹ k¹ Rozmowy niedokoñczone (1971). W latach przebywa³ we Francji, gdzie zapozna³ siê z yciem Koœcio³a posoborowego. Te doœwiadczenia zaowocowa³y ksi¹ k¹ pt. Notes. W 1979 roku Jan Pawe³ II wezwa³ ks. Bonieckiego do Rzymu i powierzy³ mu zorganizowanie polskiej edycji L'Osservatore Romano. Kierowa³ ni¹ do 1991 roku. W roku 1983 ukaza³o siê opracowane przezeñ Kalendarium ycia Karola Wojty³y. Wyda³ te trzytomowy Notes rzymski zapis ponad dziesiêcioletniej pracy przy Stolicy Apostolskiej. W 1993 roku zosta³ prze³o onym generalnym Zgromadzenia Ksiê y Marianów. Od lipca 1999 roku redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Astra po liftingu! Astra to nie nowy opel! Astra to nie gatunek kwiatu! Astra to nowe miejsce w Solcu, gdzie my m³odzi mo emy siê poczuæ jak u siebie. Astra to odœwie ona kawiarnia w Soleckim Centrum Kultury. Pierwsze zmiany by³y ju widoczne w kwietniu, kiedy to plastyczka SCK Anna Trzciñska tchnê³a nowego ducha w ycie naszej kawiarni maluj¹c na œcianach znane postacie œwiatowego formatu np. Woody'ego Allena, Michael'a Jackson'a (resztê rozpoznajcie sami!). To by³ w³aœnie ten moment - ten pretekst, ten imperatyw, ten mus, aby w Astrze COŒ(!) zmieniæ. Na pocz¹tek z zakamarków rekwizytorni wygrzebaliœmy stare meble (w stylu retro i bli ej nieokreœlonym). Ju teraz mo na wygodnie usi¹œæ na miêkkich kanapach, zaserwowaæ sobie coœ do picia i zach³ysn¹æ siê dobr¹ muzyk¹ - w formie s³uchowej i optycznej. W kwestii wystroju nie powiedzieliœmy jeszcze ostatniego s³owa mo e macie jakieœ stare zbêdne sprzêty i bibeloty? Za ka dy przytargany premia! Ju dziœ w pi¹tek 27 sierpnia pierwsza propozycja: wieczór HIP- HOP'owy! Zapraszamy nie tylko wyznawców tego gatunku! W najbli szym czasie wiele innych atrakcji, o których bêdziemy informowaæ na plakatach. PROGRAM ZALE Y TAK E OD WAS! - Ka dy mo e zorganizowaæ w Astrze swój w³asny program show, kabaret, koncert, wystawê, obciach, prelekcjê, domówkê i. Drzwi otwarte codziennie od 15 do Serdecznie zapraszamy. Adrian Jakubowski iwojtek Michalski 10

11 Oœrodek Sportu i Rekreacji Sportowe zaproszenia Do koñca wakacji jeszcze trochê czasu, warto wiêc wykorzystaæ go na aktywny wypoczynek. Solecki Oœrodek Sportu i Rekreacji ma wiele propozycji na sportowe Po egnanie wakacji. Taki w³aœnie tytu³ ma cykl zajêæ dla uczniów szkó³ podstawowych oraz gimnazjów, który trwa od 23 sierpnia do koñca wakacji w soleckiej hali sportowej i na boisku Orlik. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest posiadanie stroju sportowego i chêæ odrobiny sportowej rywalizacji. Ostatni pi¹tek wakacji 27 sierpnia to z kolei wielkie zawody p³ywackie w Parku Wodnym, na które zapraszamy wszystkich chêtnych. Bêd¹ one podsumowaniem wakacyjnej akcji Dalej z wod¹ za Pan Brat 2010, dziêki której Z a³obnej karty 19 sierpnia 2010 r. odszed³ od nas nasz Przyjaciel Edward Kondek. Osoba, której nigdy nie zapomnimy. Od 2000 roku zwi¹zany by³ z naszym miastem, pe³ni¹c w soleckim Oœrodku Sportu i Rekreacji funkcjê kierownika ds. organizacji imprez, sportu i reklamy. Rozmaite konkursy, zawody sportowe, ich perfekcyjna oprawa, nak³anianie dzieci, m³odzie y, równie doros³ych do spróbowania swoich si³ w rywalizacji -z tego zapamiêtany zostanie przez setki a mo e i tysi¹ce solecczan. W pracy zawsze dok³adny i solidny, maj¹cy jednak e dystans do siebie i tego co robi. Poza ni¹ wspania³y cz³owiek, nigdy nikomu nie odmawiaj¹cy pomocy, wrêcz daj¹cy siebie innym. Wspania³y rozmówca, autor wielu rozmaitych inicjatyw, nie tylko sportowych. Cz³owiek z niesamowitym poczuciem humoru, posiadaj¹cy ³atwoœæ nawi¹zywania kontaktów. dzieci i m³odzie naszego miasta mo e bezp³atnie korzystaæ z basenu. Przypomnijmy, i akcja ta wspó³finansowana jest przez Ministerstwo Sportu, a przez ca³e wakacje cieszy³a siê du ym powodzeniem wœród m³odych solecczan. Lista jego dokonañ, pomys³ów, imprez wydaje siê nie mieæ koñca. Jeszcze w rodzinnej Bydgoszczy dziêki niemu rozegrano m.in. s³ynne turnieje pi³ki no nej dla najm³odszych Mundialito (w latach 1982, 1986). Jako Prezes Klubu Sportowego Gwiazda Bydgoszcz by³ pomys³odawc¹ zapaœniczego Memoria³u im. Franciszka Harczenki. Sw¹ pozytywn¹ sportow¹ energi¹ emanowa³ równie w naszym mieœcie. Nie ma prawdopodobnie w Solcu dziecka, które interesowa³o siê sportem, a nie zna³o Pana Edka. Cykle imprez wakacyjnych, wszelakie gminne i powiatowe mistrzostwa szkó³, mecze, turnieje - w tym wszystkim by³o go pe³no. Sprawia³, e sport pisany przez ma³e s stawa³ siê doceniany. Przy okazji, co najwa niejsze, wpaja³, szczególnie m³odym sportowcom, zasady w³aœciwego zachowania, godne znoszenie pora ki, umiejêtne dzielenie siê sukcesem. Kto wie ile charakterów w ten sposób zdo³a³ ukszta³towaæ? Wielokrotnie z uznaniem i wdziêcznoœci¹ wypowiada³ siê o naszym mieœcie, Oœrodku Sportu i Rekreacji, miejscu swojej pracy, w któr¹ wk³ada³ ca³e swoje serce. Wspomina³ o tym czêsto, gdziekolwiek by siê pojawia³. Za to, za wy ej wspomniane zasady, za w³aœciwe podejœcie do wielu spraw, za szczeroœæ, yczliwoœæ, zaanga owanie, za to, e wiele dni uczyni³ pogodniejszymi, za wspólnie spêdzone z nami lata - pragniemy Mu podziêkowaæ. To by³a Jego filozofia, aby m¹drze i sympatycznie spêdziæ z nami czas. Bêdzie nam Go brakowa³o. Czeœæ Jego pamiêci! Kole anki i Koledzy z Oœrodka Sportu o Rekreacji Fot. ukasz Czarczyñski Równie 27 sierpnia o godzinie na boisku Orlik odbêdzie siê zebranie organizacyjne turnieju tenisa ziemnego pod szumn¹ nazw¹ Solec Open Wszyscy, którzy chc¹ wystartowaæ w tym turnieju proszeni s¹ o przybycie, gdy na zebraniu ustalone zostan¹ szczegó³y turnieju, planowanego na sierpnia. Ostatni¹ ze sportowych atrakcji koñcówki tegorocznych wakacji by³ niew¹tpliwie pokaz umiejêtnoœci m³odych gimnastyczek artystycznych klubu UKS 41 ódÿ, które w tym roku ponownie przebywa³y u nas na zgrupowaniu szkoleniowym. Ubieg³oroczny pokaz by³ bardzo efektowny, a niektóre ewolucje przyprawiaj¹ zwyk³ych kibiców o zawrót g³owy. Widowisko to mo na by³o obejrzeæ 24 sierpnia w hali widowiskowo-sportowej OSiR. Dodaæ nale y, i gimnastyczki z odzi s¹ czwart¹ grup¹, która odwiedzi³a solecki oœrodek tego lata. Goœci³y u nas wczeœniej bowiem kluby z om y, Kutna oraz Zgierza, zaœ pod koniec sierpnia planowane jest jeszcze tygodniowe zgrupowanie m³odych pi³karzy z Torunia. Zapraszamy równie na spotkania III ligi dru yny seniorów KS Unia Solce Kujawski rozgrywane w najbli szym czasie na soleckim stadionie. 28 sierpnia Unia spotka sie z Wd¹ Œwiecie. Pocz¹tek meczu o godz W IADOMOŒCI Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy, ul. 23 Stycznia 7, Solec Kujawski. Tel Redaguje Zbigniew Stefañski. Druk: Józef Œmigaj, Solec Kujawski. 11

12 Dy ury aptek Do 29 sierpnia Pod Lwem (ul. Leœna 12) 30 sierpnia - 5 wrzeœnia- Pod Lwem (ul. Leœna 2) 6-12 wrzeœnia Apteka przy ul. 23 Stycznia 1 Z ogromnym alem oraz poczuciem wielkiej straty egnamy Naszego Przyjaciela Œp. Edwarda Kondka onie Urszuli, Rodzinie oraz Najbli szym sk³adamy wyrazy wspó³czucia Dyrektor i pracownicy Oœrodka Sportu i Rekreacji Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia najbli szym Œp. Edwarda Kondka przekazuj¹ RADNI RADY MIEJSKIEJ BURMISTRZ SOLCA KUJAWSKIEGO I PRACOWNICY URZÊDU MIASTA Rodzinie Œp. Jerzego Szafkowskiego najserdeczniejsze wyrazy wspó³czucia sk³adaj¹ RADNI RADY MIEJSKIEJ I BURMISTRZ SOLCA KUJAWSKIEGO USC zanotowa³ MA EÑSTWA: Anna ucja Zarêbska - Mariusz S³embarski (24 lipca 2010 r.) Patrycja Lis - Tomasz Wnêk (31 lipca 2010 r.) Magdalena Stawarz - Przemys³aw ukasz Klepacz (31 lipca 2010 r.) Magdalena Koperska - Maciej Król (7 sierpnia 2010 r.) Katarzyna Piasecka - Daniel Stanis³aw Goœciniak (7 sierpnia 2010 r.) Magdalena o³nowska - Pawe³ Maciej awniczak (7 sierpnia 2010 r.) Agnieszka Bajgerowska - Piotr Porêbski (7 sierpnia 2010 r.) Ma³gorzata Alicja Pacocha - Patryk Wojciech Mandziejewski (14 sierpnia 2010 r.) Sylwia Ma³gorzata Pliszka - Bart³omiej Zelek (14 sierpnia 2010 r.) Anna Magdalena S³upska - Maciej Wiœniewski (14 sierpnia 2010 r.) Joanna Maria Pietruszyñska - Micha³ Wojciech Czaplewski (14 sierpnia 2010 r.) Angelika Ewa Kotkowska - Tomasz Szymañski (14 sierpnia 2010 r.) Marlena Fr¹ckowiak - Filip Œwi¹tczak (21 sierpnia 2010 r.) Najlepsze yczenia na nowej drodze ycia! Bezp³atne badania profilaktyczne We wrzeœniu w Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia przy ul. Powstañców 7a mo na skorzystaæ z bezp³atnych badañ profilaktycznych: - Zdjêcie RTG klatki piersiowej - 11 i 18 wrzeœnia (rejestracja osobiœcie w gabinecie RTG lub telefonicznie , wew. 4); - Badania spirometryczne p³uc po³¹czone z konsultacj¹ lekarsk¹ 21 Gdy siê mia³o szczêœcie, które siê nie trafia: czyjeœ cia³o i ziemiê ca³¹, a zostanie tylko fotografia, to to jest bardzo ma³o M. Pawlikowska - Jasnorzewska wrzeœnia w godz (rejestracja , ); - Zapobieganie chorobom uk³adu kr¹ enia 25 wrzeœnia w godz (bêd¹ przeprowadzone badania biochemiczne krwi, pomiary ciœnienia, wagi cia³a oraz oznaczenie BMI, na badania nale y zg³osiæ siê na czczo; rejestracja , , przy zapisach trzeba okazaæ nr PESEL). Wszystkim, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach odprowadzaj¹c na miejsce wiecznego spoczynku Naszego Drogiego Zmar³ego Œp. ZBIGNIEWA TYLICKIEGO NAJSERDECZNIEJ DZIÊKUJ NAJBLI SI Najszczersze wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci Œp. Zbigniewa Tylickiego najbli szym przekazuj¹ RADNI RADY MIEJSKIEJ I BURMISTRZ SOLCA KUJAWSKIEGO Œmieræ jest tak punktualna, e zawsze nie w porê Ks. Jan Twardowski Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili smutek, al, okazali wiele serca i yczliwoœci oraz wziêli tak liczny udzia³ we Mszy Œwiêtej i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku Œp. Jerzego Szafkowskiego Rodzinie, s¹siadom, znajomym, delegacjom za okazan¹ zmar³emu pamiêæ, za modlitwê, wieñce, kwiaty dziêkuje ONA Z RODZIN

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy, ul. Jana III Sobieskiego 15a - pokój nr 4 (I piętro) poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30, środa

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY

Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY Komu przysługuje zasiłek rodzinny? Przysługuje on: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, który wystąpił z wnioskiem

Bardziej szczegółowo

USTAWA Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

USTAWA Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH USTAWA Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH Rodzaj świadczenia Zasiłek rodzinny PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE DZISIAJ zasiłek przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego - rodzicom, opiekunowi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 1. Organizator przetargu Organizatorem przetargu jest ArcelorMittal Distribution

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka Zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Świadczenie wychowawcze pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Rodzina 500 plus - najważniejsze informacje

Świadczenie wychowawcze pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Rodzina 500 plus - najważniejsze informacje Świadczenie wychowawcze pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Rodzina 500 plus - najważniejsze informacje Czas trwania pierwszego okresu zasiłkowego - od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku. Kto może

Bardziej szczegółowo

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Numer ogłoszenia: 124729-2012 data zamieszczenia na stronie biuletynu UZP: 05.06.2012 r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: posadzkarz - glazurnik, organizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM Jednolity tekst Statutu Fundacji ING Dzieciom na dzień 3.06.2014 STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM 1 Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991r. (Repertorium A Państwowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie Termin składania ofert upływa w dniu 30 marca 2009 r.,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-06-15 13:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Pracownik odnowy

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Brzozów: Wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz szkoleń i kursów w ramach projektu p.n. Podkarpacie stawia na zawodowców Numer ogłoszenia: 375224-2012;

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu: Świdwińscy Romowie na rynku pracy (nr umowy POKL.01.03.) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Skarżysko-Kamienna: Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk - 2 asystentów

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Liczba miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ( W Y P E Ł N

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57.

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57. Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki do kart identyfikacyjnych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 318210-2011; data zamieszczenia: 04.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Żłobka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72

Zasady rekrutacji do Żłobka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72 Zasady rekrutacji do Żłobka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72 w ramach realizacji projektu pt: Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka Rekrutacja do Żłobka nr 46 będzie prowadzona z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia2004 r (poz:) Załącznik nr 1 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Brzeg: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRZEGU data zamieszczenia: 02.11.2010r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH 1 Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5, 26-803 Promna, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5, 26-803 Promna, woj. mazowieckie, tel. Strona 1 z 5 Promna: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Falęcicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-10 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż samochodów Krupski Młyn, grudzień 201 1/ 1 1 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego IVECO ML180E28,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo