Budowa systemów sygnalizacji świetlnej SkrzyŜowania : ul. Przemysłowa - Paderewskiego i ul. Paderewskiego - Torowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa systemów sygnalizacji świetlnej SkrzyŜowania : ul. Przemysłowa - Paderewskiego i ul. Paderewskiego - Torowa"

Transkrypt

1 STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestycja : Projekt wykonawczy przebudowy wiaduktu Briańskiego w ciągu ulicy Kleczewskiej w Koninie Obiekt : Wiadukt Briański Budowa systemów sygnalizacji świetlnej SkrzyŜowania : ul. Przemysłowa - Paderewskiego i ul. Paderewskiego - Torowa

2 Inwestycja : Projekt wykonawczy przebudowy wiaduktu Briańskiego w ciągu ulicy Kleczewskiej w Koninie Obiekt : Wiadukt Briański Data : Str: 1 1. D BUDOWA SYGNALIZACJI TYMCZASOWEJ Kod CPV : MontaŜ prefabrykowanego fundamentu pod złącze kablowe 2. Sterownik sygnalizacji świetlnej akomodacyjny, wyposaŝenie podstawowe: - 25 grupy sygnalizacji, - 20 wejść pętli indukcyjnych, - 12 wejść przycisków dla pieszych z potwierdzeniem 24 V, - 1 wyjście blokowania sygnalizatorów akustycznych / 6 zacisków / - wbudowany system wideodetekcji do współpracy z 4 kamerami dla detekcji pojazdów w 20 strefach detekcji, - 4 kamery z obiektywami i obudowami, - wbudowane moduły do transmisji obrazu z 4 kamer do siedziby WDiGK UM, - wbudowany panel policyjny i ściemniacz, - koordynacja światłowodowa, - sterownik przystosowany do pracy w systemie MSR-SMiS, - zaprogramowany, - podłączenie do serwera systemu MSR-SMiS, 3. Mechaniczne pogrąŝanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.iii: 11x3m m 4. Sprawdzenie w instalacji elektrycznej, punktu odbioru energii 5. Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla pomiar lub 3 faz 6. MontaŜ latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, sygnalizator dla szt pojazdów, soczewki 300mm, LED, trójkomorowy, bez przesłony 7. MontaŜ konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w kpl 8. MontaŜ latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, sygnalizator dla pojazdów, soczewki 300mm, LED, trójkomorowy, z przesłoną w kształcie sytzałki "w lewo" 9. MontaŜ konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w kpl 10. MontaŜ latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, sygnalizator dla pojazdów, soczewki 200mm, LED, jednokomorowy, z przesłoną w kształcie sytzałki "w prawo" 11. MontaŜ konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w kpl komplecie: MontaŜ latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, sygnalizator dla pojazdów, soczewki 3x300mm, LED, trójkomorowy, z symbolem strzałki w prawo 13. MontaŜ konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w kpl 14. MontaŜ latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach - montaŝ na maszcie, szt sygnalizator dla pieszych, soczewki 200mm, LED, dwukomorowy 15. MontaŜ konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w kpl komplecie: MontaŜ ekranu kontrastowego dla sygnalizatorów trójkomorowtch 17. MontaŜ pojedyńczych przycisków sterowniczych z piktogram - zgłoszeniowy, szt sensorowy z sygnałem optycznym LED 18. Zainstalowanie zewnętrznych głośników jednokierunkowych, na gotowej konstrukcji szt - sygnalizator akustyczny 19. Wykopy ręczne pod maszty, kategoria gruntu III, wraz z ręcznym zasypaniem m3 20. Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m szt

3 1. BUDOWA SYGNALIZACJI TYMCZASOWEJ Data : Str: Wykopy ręczne pod maszty, kategoria gruntu III, wraz z ręcznym zasypaniem m3 22. Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=1,8m szt 23. MontaŜ masztów sygnalizacji ulicznej h=2.5, typu R szt 24. Monta. masztow dla wysi.gnika typu R - wysoko.. h=6m szt 25. MontaŜ wysięgnikow typu R, na maszcie, wysięgnik l=13m 26. MontaŜ wysięgnikow typu R, na maszcie, wysięgnik l=5m 27. Konstrukcje wsporcze przykręcane- mocowanie wysięgnikowe dla sygnalizatorów Konstrukcje wsporcze przykręcane - zaciski szt 29. Konstrukcje wsporcze przykręcane - wsporniki szt 30. Konstrukcje wsporcze przykręcane - pokrywy masztu szt 31. Konstrukcje wsporcze przykręcane - obejmy M szt 32. Konstrukcje wsporcze przykręcane - obejmy M szt 33. MontaŜ listew zaciskowych, na konstrukcji, listwa samozaciskowa z zacisków szt WAGO 34. Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury m/prze osłonowe: YDY 5x1,5 mm2 w Uwaga: skrót jednostki miary "1m/przew" oznacza : jeden metr jednego przewodu 35. Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury m/prze osłonowe: YDY 3x1,5 mm2 w Uwaga: skrót jednostki miary "1m/przew" oznacza : jeden metr jednego przewodu 36. Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.i-ii, przy szerokości dna wykopu do m 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m 37. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m m 38. Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wieloŝyłowych o masie: do 0.5 kg/m m, z przykryciem folią 39. Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabli wieloŝyłowych m 40. Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.iii, przy szerokości dna m wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m 41. Konstrukcje wsporcze przykręcane - mocowanie dla kamer ()sztyca przedłuŝająca szt maszt do 4m 42. MontaŜ kamery wideodetektora szt 43. Kabel YKY 3x10mm m 44. Kabel YKSY 14x1,5mm m 45. Kabel YKSY 10x1,5mm m 46. Kabel YKSY 5x1,5mm m

4 1. BUDOWA SYGNALIZACJI TYMCZASOWEJ Data : Str: Kabel YKY 3x1,5mm m 48. Przewód XzWDXpek 75-1,05/5, m 49. Przewód miedz. OWY 3x1,5mm m 50. Złącza kontrolne Układanie uziomów w rowach kablowych m 52. Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 100/5 w gruncie kat.iii, przy 1 warstwie w m ciągu kanalizacji - 2 rur. w warst.; 2 otw. w ciągu kanal. 53. D Mechaniczne przepychanie rur osłonowych pod drogami i nasypami - dodatek za m kaŝdą następną rurę w wiązce, o średnicy: ponad 100 do 125 mm 54. D Mechaniczne przepychanie rur osłonowych pod drogami i nasypami - za pierwszą m rurę o średnicy: ponad 100 do 125 mm 55. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-2/ studnia dwuelementowych w gruncie - kat. III 56. Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy 1 pomiar 57. Badanie linii kablowej: niskiego napięcia odc 58. Uruchomienie zespołów realizacji programów o liczbie linii wejściowych i zespół wyjściowych: ponad 20 do 30 i zaprogramowanie sterownika 59. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z m3 załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III 60. Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi do 14 km m3 2. D ROBOTY DROGOWE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SYGNALIZACJI Kod CPV : D Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek na odkład, przy grubości warstwy: 15 cm (Docelowo 10 cm) 62. D Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości - warstwy: ponad 15 cm, dodatek za kaŝde dalsze 5 cm 63. D Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku na odkład na odległ m3 do 1 km, samoch.samowyładowczymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.i-iii (Docelowo 10 km) 64. D Dopłata za kaŝde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy m3 przewozie urobku gruntu kat.iii-iv po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi (Krotność 18) 65. D Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) 66. D Rozebranie ręczne słupków do tablic znaków drogowych szt 67. D Usunięcie oznakowania poziomego m2 68. D Rozebranie krawęŝników trapezowych (wokół istniejącej wyspy) m 69. D Transport elementów stalowych do 1 km - na składowisko wskazane przez t Inwestora (Docelowo 10 km) 70. D Transport elementów stalowych, na odległość: dodatek za kaŝde dalsze 0,5 km t (Ktotność = 18) 71. D Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami m3 samowyładowczymi, na odległość do 1 km: grunt kat. III-IV (Docelowo 10 km)

5 2. ROBOTY DROGOWE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SYGNALIZACJI Data : Str: D Dopłata za kaŝde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy m3 przewozie urobku gruntu kat.iii-iv po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi (Krotność = 18) 73. D Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŝa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV (nawierzchnia tymczasowa) 74. D Wzmocnienie podłoŝa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm 75. D Nawierzchnie betonowe z betonu B40 (C35/45) - warstwa ścieralna o grubości: 5 cm (Docelowo 20 cm, nawierzchnia tymczasowa) 76. D Nawierzchnie betonowe z betonu B40 (C35/45) - warstwa ścieralna o grubości: ponad 5 cm - dodatek za kaŝdy dalszy 1 cm (Krotność = 15) 77. D Odtworzenie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce m2 cementowo-piaskowej gr 3 cm (chodnik) 78. D Oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych - linie ciągłe m2 79. D Oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas chemoytwardzalnych - inne m2 symbole 80. D Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 81. D Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, szt ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2, folia odblaskowa typu 2 R A Z E M :

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : USUNIĘCIE KOLIZJI LINII ELEKTROENEREGETYCZNYCH A d r e s : DZ. NR EWID.2196/9 PL.RUBINA, BIAŁA PODLASKA Data : 2011-03-25 Str: 1 1. STAN : DEMONTAś LINII KABLOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,...

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,... Przedmiar robót wraz z pompownią i kolektorem tłocznym dla odwodnienia terenów w rejonie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego "C" na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ulicy Willowej w Bielsku-Białej.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE ROBÓT Przedmiot opracowania: REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE Adres: Inwestor: DZ.NR EW.74/2 GODZI BY GMINA KRO NIEWICE, GMINA KRO NIEWICE 99-340 KRO NIEWICE Projektowal: Imie i Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe

SPIS TREŚCI. 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 2. Materiały 2.1. Wymagania ogólne 2.2. Elementy prefabrykowane 2.2.1. Prefabrykowane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA *

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * Opracowanie: mgr inŝ. Tomasz Lewkowicz Mikroterm S.C. 58-500 Jelenia Góra 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00

ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00 ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA opracowana dla remontu ulicy Markowskiej na terenie w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Spis treści: I. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (OST) str. 3 II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo