SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. (041) ; Fax: (041) Nr postępowania: POA/271/34/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie pokrycia dachu papą termozgrzewalną na budynku warsztatowym oraz wykonanie izolacji ścian przyziemia i fundamentów budynku internatu ŚHP w Jędrzejowie, przy ul. Przemysłowej 9. Kielce, dn r. Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Górski.. 1

2 I. Zamawiający: Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach ul. Sienkiewicza Kielce tel. (041) , faks: (041) adres strony internetowej: II. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony (art.39 PZP) dla zamówienia na roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych III. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest pokrycie dachu warsztatów papą termozgrzewalną, wymiana instalacji odgromowej oraz wykonanie izolacji pionowej przyziemia oraz fundamentu budynku internatu ŚHP w Jędrzejowie, przy ul. Przemysłowej 9, zgodnie z : - przedmiarem robót - specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 2. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): CPV Roboty rozbiórkowe CPV Wywóz i utylizacja papy CPV Roboty w zakresie usuwania gruzu CPV Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne CPV Naprawa dachów CPV Roboty pokrywcze CPV Wykonanie pokryć dachowych. Prace blacharskie CPV Rusztowania CPV Roboty ciesielskie CPV Pokrycia dachowe CPV Roboty murowe CPV Roboty szklarskie CPV Roboty malarskie CPV Instalacja odgromowa CPV Roboty izolacyjne przeciwwodne 3. Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót zabezpieczających i transportowych na dachu, - rozebranie rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, - częściowe rozebranie pokrycia z papy, - wykonanie i uzupełnienie tynków na ścianach świetlików, - wymiana szyb na poliwęglan komorowy w ramach świetlików, - uzupełnienie elementów betonowych (gzymsów), - zbicie odpadających tynków, gruntowanie i malowanie ścian świetlików, - wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej wszystkich elementów związanych z dachem, - demontaż i montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej, - wykonanie warstwy wyrównującej na dachu, uzupełnienie podłoża, wykonanie 2

3 warstwy z papy perforowanej ( częściowo), - ułożenie papy podkładowej i nawierzchniowej termozgrzewalnej, - zamontowanie odpowietrzników (kominki), - malowanie poręczy i drabinek stalowych, - malowanie obróbek blacharskich ogniomurów, - remont gzymsu (hala, świetliki), - uzupełnienie tynków, gruntowanie, malowanie gzymsu, - gruntowanie i malowanie konstrukcji ram świetlików, - wykonanie tynku na ścianie fundamentowej (rapówka), - wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej na odcinku ściany fundamentowej (zgodnie z przedmiarem robót), - wywiezienie gruzu oraz odpadów z terenu budowy (w tym zdjętej papy w celu utylizacji). Roboty wykonywane mają być przy użyciu materiałów ogólnodostępnych o dobrej jakości, potwierdzone stosownymi certyfikatami. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa przedmiar robót (Załącznik nr 1) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ przedmiar robót branża budowlana - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy. 6. Prace towarzyszące nie objęte przedmiarem robót, a konieczne do uwzględnienia: a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, b) uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego, oraz wszelkie inne prace towarzyszące, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. 7. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.). Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. IV. Oferty częściowe i wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. VI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu: Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3

4 VII. Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia: 01 września 2011 roku. VIII. Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjnobudowlanej, która przynależy do właściwej izby inżynierów budownictwa; 4. posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: - jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót izolacji przeciwwodnych fundamentów oraz robót dekarskich na minimum zł 5. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 6. w imieniu własnym i zamawiającego zapewnią polisę ubezpieczeniową pokrywającą się z okresem rozpoczęcia robót, aż do odbioru końcowego, która obejmie: - ubezpieczenie robót, obiektów, budowli, urządzeń oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej spowodowanej działaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy, - odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.polisa powinna być przedstawiona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów spełnia lub nie spełnia. IX. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy składający ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 Kodeksu Cywilnego. 3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wykonawcy występujący wspólnie każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie dokumenty wskazane w pkt X ppkt 2a, 2b i Wykonawcy występujący wspólnie składają łącznie dokumenty wskazane w pkt X ppkt 1, 2c, 2d, 2e oraz w pkt 3 i 5. X. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt XVI ppkt 2 i formie określonej w pkt XV SIWZ: 4

5 1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. (Wymagana forma dokumentu oryginał) 2. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ, (Wymagana forma dokumentu oryginał) b) aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (Wymagana forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) c) wykaz zawierający imię i nazwisko osoby, która będzie kierowała robotami budowlanymi wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych i załączeniem uprawnień budowlanych (zgodnie z opisem pkt VIII ppkt 3 SIWZ) oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa (ważnych na dzień otwarcia ofert) (wykaz z imieniem i nazwiskiem kierownika robót oryginał, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), d) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zawierający co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu izolacji fundamentów oraz robót dekarskich na minimum zł wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, (Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych robót budowlanych oryginał - dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) e) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, (Wymagana forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). f) oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. (Wymagana forma dokumentu oryginał) 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. (Wymagana forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza). 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. (Wymagana forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza). 5. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt X ppkt 2b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 6a, zastępuje się 5

6 go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub faks: (041) ; mail: 2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy PZP). 3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy PZP). Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: 4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego: Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach ul. Sienkiewicza 36, Kielce, Tel. (041) , fax: (041) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zostanie zamieszczona na stronie internetowej: Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Grzegorz Prędota tel. (41) wew.17. poniedziałek, wtorek, środa. 2. W zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych: Sylwia Zubek tel. (41) wew.17. XIII. Wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. XIV. Termin związania z ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związana ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XV. Opis sposobu przygotowania ofert: Wymogi formalne: a) Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, b) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 6

7 Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. c) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, d) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. e) Opakowanie musi zostać opatrzone: - adresem Zamawiającego - napisem: Dokończenie pokrycia dachu papą termozgrzewalną na budynku warsztatowym oraz wykonanie izolacji ścian przyziemia i fundamentów budynku internatu w ŚHP, Jędrzejów ; Nie otwierać przed r. godz. 10³ 0 - nazwą i dokładnym adresem oraz numerem telefonu i faksu Wykonawcy. XVI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Sekretariat Komendanta Wojewódzkiego II piętro pokój nr 5 2. Termin składania ofert upływa w dniu r. godz Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestów. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach ul. Sienkiewicza 36, pokój nr 7 w dniu r. o godz Otwarcie ofert jest jawne. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. XVII. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. 2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 3. Przedmiar robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ) stanowi jedynie materiał pomocniczy, informacyjny do sporządzenia wyceny i będzie stanowił pełny zakres, po wykonaniu jego weryfikacji przez Wykonawcę oraz dodaniu do niego innych elementów nie wymienionych w przedmiarze, podlegających wycenie, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym niniejszą SIWZ i wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT 23%) za wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz dołączyć wycenę robót, zgodnie z załączonym przedmiarem robót zał. nr Wykonawca przed sporządzeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej zakresu prac, które są objęte zamówieniem. 7. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę, co wynika z istoty przetargu i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy. XVIII. Kryteria i sposób oceny ofert: Oceny oferty będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Oferty będą oceniane w dwóch etapach: 7

8 - ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty - ocena merytoryczna według kryterium: cena. cena minimalna Wartość punktowa ceny= x 100 cena oferty badanej XIX. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę(firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto, podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, w formie wybranej przez Wykonawcę. XXI. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXII. Istotne dla stron postanowienia umowy: Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ. XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: Wykonawcy przysługują przewidziane w PZP środki ochrony prawnej. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 1. Przedmiar robót - zał. nr 1 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych zał. nr 2 3. Wzór umowy - zał. nr 3 4. Oferta wykonawcy - zał. nr 4 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 Pzp - zał. nr 5 6. Wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi - zał. nr 6 7. Wykaz wykonywanych robót budowlanych - zał. nr 7 8

9 Załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający: Świętokrzyską Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach Kielce, ul. Sienkiewicza 36. PRZEDMIAR ROBÓT Dokończenie pokrycia dachu papą termozgrzewalną na budynku warsztatowym oraz wykonanie izolacji ścian przyziemia i fundamentów budynku internatu ŚHP w Jędrzejowie, przy ul. Przemysłowej 9. ADRES OBIEKTU: Jędrzejów, ul. Przemysłowa 9. Województwo: świętokrzyskie Powiat: Jędrzejów NAZWY i KODY wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):. CPV Roboty rozbiórkowe. CPV Wywóz i utylizacja papy. CPV Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. CPV Naprawa dachów. CPV Roboty pokrywcze. CPV Wykonanie pokryć dachowych. Prace blacharskie. CPV Rusztowania. CPV Roboty ciesielskie. CPV Pokrycia dachowe. CPV Roboty murowe. CPV Roboty szklarskie. CPV Roboty malarskie. CPV Instalacja odgromowa. CPV Roboty izolacyjne przeciwwodne Data opracowania: r. 9

10 10

11 11

12 12

13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 2 do SIWZ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dokończenie pokrycia dachu papą termozgrzewalną na budynku warsztatowym oraz wykonanie izolacji ścian przyziemia i fundamentów budynku internatu ŚHP w Jędrzejowie, przy ul. Przemysłowej 9. dla potrzeb Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach INWESTOR: ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KIELCACH Kielce, ul. Sienkiewicza 36 LOKALIZACJA: Jędrzejów, ul. Przemysłowa 9 Województwo: świętokrzyskie Powiat: Jędrzejów Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują następujące prace oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):. CPV Roboty rozbiórkowe. CPV Wywóz i utylizacja papy. CPV Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. CPV Naprawa dachów. CPV Roboty pokrywcze. CPV Wykonanie pokryć dachowych. Prace blacharskie. CPV Rusztowania. CPV Roboty ciesielskie. CPV Pokrycia dachowe. CPV Roboty murowe. CPV Roboty szklarskie. CPV Roboty malarskie. CPV Instalacja odgromowa. CPV Roboty izolacyjne przeciwwodne 13

14 SPIS TREŚCI : 1. Wstęp... str Materiały... str Sprzęt... str Transport... str Wykonanie robót... str Kontrola jakości robót... str Odbiór robót... str Podstawa płatności... str Przepisy związane... str Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu pokrycia dachu i obróbek blacharskich wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku hali znajdującej się na terenie Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie, przy ul. Przemysłowej Zakres stosowania specyfikacji technicznej. Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych, podanych w specyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z remontem dachu na budynku hali warsztatów wraz ze świetlikami oraz izolacją przeciwwilgociową pionową na części fundamentów budynku internatu ŚHP w Jędrzejowie. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, materiały stosowane do realizacji prac (certyfikaty) oraz ich zgodność z dokumentacją techniczną Ogólny zakres robót objętych specyfikacją. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na remoncie dachu budynku hali warsztatów, położonej na terenie ŚHP w Jędrzejowie. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 14

15 - wykonanie robót zabezpieczających i transportowych na dachu, - rozebranie rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, - częściowe rozebranie pokrycia z papy, - wykonanie i uzupełnienie tynków na ścianach świetlików, - wymiana szyb na poliwęglan komorowy w ramach świetlików, - uzupełnienie elementów betonowych (gzymsów), - zbicie odpadających tynków, gruntowanie i malowanie ścian świetlików, - wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej wszystkich elementów związanych z dachem, - demontaż i montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej, - wykonanie warstwy wyrównującej na dachu, uzupełnienie podłoża, wykonanie warstwy z papy perforowanej ( częściowo), - ułożenie papy podkładowej i nawierzchniowej termozgrzewalnej, - zamontowanie odpowietrzników (kominki), - malowanie poręczy i drabinek stalowych, - malowanie obróbek blacharskich ogniomur, - remont gzymsu (hala, świetliki), - uzupełnienie tynków, gruntowanie, malowanie gzymsu, - gruntowanie i malowanie konstrukcji ram świetlików, - wykonanie tynku na ścianie fundamentowej (rapówka), - wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej na odcinku ściany fundamentowej (zgodnie z przedmiarem robót), - wywiezienie gruzu oraz odpadów z terenu budowy (w tym zdjętej papy w celu utylizacji). Roboty wykonywane mają być przy użyciu materiałów ogólnodostępnych o dobrej jakości, potwierdzone stosownymi certyfikatami. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa przedmiar robót do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Niektóre określenia podstawowe Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o: - OBIEKCIE BUDOWLANYM- należy rozumieć przez to: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury. - BUDYNKU - należy przez to rozumieć taki obiekt, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. - BUDOWLI- należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty antenowe wolno stojące, urządzenia reklamowe itp. - OBIEKCIE MAŁEJ ARCHITEKTURY należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury 15

16 b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. - TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony na trwałe z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. - BUDOWIE - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. - ROBOTACH BUDOWLANYCH - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego - REMONCIE - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżących konserwacji. - MATERIAŁACH - należy przez to rozumieć materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru. - INSPEKTORZE NADZORU - należy przez to rozumieć osobę pisemnie wyznaczoną przez Zamawiającego, działającą w jego imieniu, w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków, dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. - POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - należy przez to rozumieć polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. - REKULTYWACJI - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. - ISTOTNYCH WYMAGANIACH należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. - PRZEDMIARZE ROBÓT - należy rozumieć przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. - STAWKACH I NARZUTACH - należy przez to rozumieć wartości podane przez wykonawcę w ofercie, określające ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźnik kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku i zastosowane przez wykonawcę przy wyliczeniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym. 16

17 SPRZĘCIE - należy przez to rozumieć wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z umową realizacji robót budowlanych. - TERENIE BUDOWY należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. - DOKUMENTACJI BUDOWY należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji robót, książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu- także dziennik montażu. - DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. - APROBACIE TECHNICZNEJ należy przez to rozumieć pozytywną opinię techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. - WŁAŚCIWYM ORGANIE należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. - WYROBIE BUDOWLANYM należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. - DRODZE TYMCZASOWEJ (MONTAŻOWEJ) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu - DZIENNIKU BUDOWY - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. - KIEROWNIKU BUDOWY- należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)- należy przez to rozumieć dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposób wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane, włączony do kontraktu Prowadzenie robót Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność robót ze specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru Przekazanie terenu budowy 17

18 Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację obiektu oraz przekaże dziennik budowy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz niezbędne dokumenty dotyczące realizacji inwestycji. Roboty przeprowadzane będą na zewnątrz budynku. Strefę robót należy odpowiednio odgrodzić i zabezpieczyć zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego. Wszystkie potrzebne do realizacji zadania media znajdują się wewnątrz budynku. W dniu wprowadzenia Wykonawcy na obiekt, Inwestor lub osoba upoważniona wskaże Wykonawcy miejsce do składowania materiałów. Gruz budowlany winien być wywożony na bieżąco z placu budowy, lub składowany w miejscu wskazanym przez Inwestora lub osobę upoważnioną, a następnie po zakończeniu zadania całkowicie wywieziony, a teren składowania gruzu doprowadzony do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na bieżąco czystości w części z której korzysta na zewnątrz budynku. Wykonawca w imieniu własnym i zamawiającego zapewni polisę ubezpieczeniową pokrywającą się z terminem rozpoczęcia robot, aż do odbioru końcowego, która będzie obejmować: -ubezpieczenie robót od zdarzeń losowych, tj. ogień, huragan, itp.; - odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Kopię polisy ubezpieczeniowej (potwierdzonej za zgodność z oryginałem), Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Informacja o terenie budowy Planowane roboty prowadzone będą na terenie budynku hali warsztatów ośrodka ŚHP w Jędrzejowie. Wiek budynku szacuje się na ok lat. Posiada kondygnację naziemną. Budynek nie figuruje w rejestrze i ewidencji zabytków. Budynek wykonany został w konstrukcji stalowej, obudowany, o układzie konstrukcyjnym poprzecznym. Główne wejścia do budynku znajdują się na jego południowej elewacji. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wymurowane są z cegły ceramicznej pełnej. Fundamenty wykonano w postaci ław betonowych lub żelbetonowych. Dach wykonany z płyt prefabrykowanych, korytkowych ze spadkiem 10%. Rynny i rury spustowe oraz obróbki kominów i ogniomurów, wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Charakterystyczne parametry techniczne budynku warsztatowych:. powierzchnia zabudowy: 2337 m2. kubatura budynku: m3. ilość kondygnacji: 1. wyposażenie w instalacje: elektryczną, c.o., wodno kanalizacyjną, wentylacyjną (obecnie nie używane) Zgodność robót ze specyfikacją techniczną Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez 18

19 inspektora nadzoru, stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podanych wielkości liczbowych, wymiarów należy niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze specyfikacją techniczną, a materiały winny posiadać certyfikat. W przypadku, gdy dostarczone materiały budowlane nie będą zgodne ze specyfikacją techniczną i będą miały ujemny wpływ na jakość wykonania robót lub zostaną użyte w sposób niezgodny z zasadami sztuki budowlanej, materiały te zostaną zdemontowane (rozebrane) na koszt wykonawcy, natomiast wykonawca dostarczy inne stosowne do potrzeb wykonania robót Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. Remont dachu wykonywany będzie na obiekcie zamkniętym, co wymaga szczególnej ostrożności przez wykonawcę robót, np. przed powstaniem pożaru, itp. Po zakończeniu dnia pracy, należy kontrolować pozostawione stanowiska robocze. Należy również zabezpieczyć połacie dachu przed spadającym gruzem, np. przez wykonanie daszków lub odpowiednich zastaw. Usuwanie gruzu z dachu, należy wykonać za pomocą rękawów lub rynien zsypowych Roboty rozbiórkowe Przystąpienie do robót możliwe po wygrodzeniu i zabezpieczeniu terenu wokół budynku przed dostępem osób trzecich, ustalenie miejsca składowania materiałów rozbiórkowych należy ustalić z Inwestorem lub osobę upoważnioną. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje m.in.: rozszklenie ram stalowych świetlików, rozebranie (częściowe) pokrycia dachowego z papy, rozebranie obróbek blacharskich, rozebranie rynien i rur spustowych, demontaż obecnej instalacji odgromowej, rozebranie opaski z kostki brukowej Roboty pokrywcze Do wykonywania robót pokrywczych można przystąpić po zakończeniu robót rozbiórkowych i oczyszczeniu innych pozostałości. Ponadto przed wykonaniem robót pokrywczych należy: - wykonać obróbki blacharskie okapowe, z wymianą odeskowania (dot. świetlików) i inne, 19

20 - wykonać obróbki przy przewodach wentylacyjnych, wspornikach i nóżkach pod uchwyty mocowane w połaci dachu i inne elementy przechodzące przez pokrycia dachowe, - wykonać wszystkie roboty murowe (naprawa gzymsów i murów świetlików), w zakresie uzasadnionym stanem technicznym budynku i konstrukcji dachu. W nawiązaniu do I-wszego etapu pokrycia dachowego hali warsztatów, wykonanego w 2008 roku, również obecne pokrycie dachu zostanie wykonane tą samą technologią, tj. jedno-warstwowo papą termozgrzewalną wierzchniego krycia z naprawą miejsc uszkodzonych i wstawieniu papy perforowanej, z zamontowaniem kominków wentylacyjnych. Papa termozgrzewalna została zakupiona przez inwestora i zostanie przekazana Wykonawcy protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu przekazania placu budowy. Wykonawca po zakończeniu robót rozbiórkowych, uporządkuje teren budowy i wywiezie gruz oraz papę celem utylizacji. Aby uzyskać prawidłowe spadki i odpływ wody opadowej z koryt dachowych do rur spustowych wewnętrznych, należy je wyprofilować (przed ułożeniem papy) poprzez zastosowanie odpowiednich wkładek styropianowych (np. styropian twardy EPS-P 200). Po wykonaniu robót rozbiórkowych papy, należy wstawić nowe sztucery wpuszczone we wloty rur spustowych wewnętrznych połączone z pokryciem koryta odprowadzającego wody opadowe Technologia prowadzenia robót: Rozbiórkę i wykonanie robót należy prowadzić z połaci dachowych przy użyciu odpowiednich zabezpieczeń zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające dobre warunki pracy Obróbki blacharskie. Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm. Zakres obróbek będzie obejmował: wykonanie pasa podrynnowego oraz pasa nadrynnowego przed ułożeniem warstwy papy. W związku z dobrym stanem technicznym obróbek blacharskich ogniomurów, należy je oczyścić z wraz z odtłuszczeniem, odpowiednio wyprofilować oraz pomalować minią miejsca ewentualnie skorodowane, a następnie dwukrotnie pomalować farbą poliwinilową nawierzchniową. Obróbki winni wykonać pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie ze sztuką budowlaną Rynny i rury spustowe W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1.5%. Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25m. Przekroje poprzeczne rur spustowych, rynien dachowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Spadki podłużne koryt odwadniających 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : Pawilony wystawowe oraz budynek toalet ADRES : Marszew 24 gm. Pleszew pow. pleszewski woj. wielkopolskie INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SADKOWICACH Sadkowice, rok.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SADKOWICACH Sadkowice, rok. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SADKOWICACH Sadkowice, 29.03.2010 rok. I. Informacje ogólne: 1. Zamawiający: Dyrektor Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Słownik - określenia podstawowe

Słownik - określenia podstawowe Załącznik nr 1 Słownik - określenia podstawowe Ilekroć w Specyfikacji Technicznej, umowie lub innym dokumencie opisującym przedmiot zamówienia jest mowa o: 1. Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć:

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Turzu

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Turzu i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 10.06.2008 Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Turzu WYKONANIE REMONTU DACHU W

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olk.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olk.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olk.wroclaw.pl Wrocław: Remont budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pekom.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pekom.com.pl 1 of 6 2015-10-08 13:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pekom.com.pl Żary: REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU BIUROWEGO ORAZ WARSZTATU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-6-03/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie zadania p.n. Remont poszycia na dachu budynku klas 0 III Zespołu Szkół w Sulowie

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie zadania p.n. Remont poszycia na dachu budynku klas 0 III Zespołu Szkół w Sulowie ZS.271.4.2014 Sulów, dnia 16 czerwca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie zadania p.n. Remont poszycia na dachu budynku klas 0 III Zespołu Szkół w Sulowie I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: Naprawa uszkodzonego gzymsu na zabytkowym budynku Teatru Starego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

Katowice: Remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach ul. Ułańska 7A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Katowice: Remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach ul. Ułańska 7A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Katowice, dn. 14 maja 2014r. Katowice: Remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach ul. Ułańska 7A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wierzbinek, Wierzbinek 40, 62-619 Sadlno, woj. wielkopolskie, tel. 063 2611380, faks 063 2611381.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wierzbinek, Wierzbinek 40, 62-619 Sadlno, woj. wielkopolskie, tel. 063 2611380, faks 063 2611381. Sadlno: Przebudowa i remont budynków Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego w m. Morzyczynie Numer ogłoszenia: 160768-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWY I KONSREWACJI POKYCIA DACHOWEGO Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH KRYCIE DACHU PAPĄ MOGAPLAN PYE PV250 S5 Z POSYPKĄ ŁUPKOWĄ

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111300-1- Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu Autor

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Remont dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 46

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne Dane ogólne 1.1. Dane ewidencyjne opracowania a) Inwestor - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16.

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45261000-4 BUDOWLANE CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE NA WYKONANIE: ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu Łowicz: Remont budynku gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu przy Baszcie gen. Klickiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Raciążu, ul. Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Raciążu, ul. Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż, woj. Raciąż: Remont dawnego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół w Raciążu Numer ogłoszenia: 78076-2009; data zamieszczenia: 26.03.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 29.05. 2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg ofertowy nieograniczony na: Wymiana fasad szklanych ul.ks.w.turka 12 II, III i IV kl. sch. Wykaz załączników do Specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Inwestor : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego Ul. Bohaterów Warszawy 120 28-100 Busko-Zdrój Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Kraków: Remont pokrycia dachu wraz z remontem więźby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Legnica: Wybór Wykonawcy zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Remont dachu XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 23 W ŁEBIE INWESTOR : OBIEKT : POCZTA POLSKA S.A. PI W GDAŃSKU UL. TARG RAKOWY 7/8 80-940 GDAŃSK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.grabowiec.pl/bip1

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.grabowiec.pl/bip1 1 z 5 02-08-2013 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.grabowiec.pl/bip1 Grabowiec: Przebudowa dachu budynku mieszkalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Wyspiańskiego 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. AD.272.2.17.2014 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Obiekt: Posesja Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający (Inwestor):

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Numer nadany przez Zamawiającego RG.341/N-5/09 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Hala widowiskowo - sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsg1.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsg1.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsg1.pl Kraków: Remont pokrycia dachu budynku Internatu Zespołu Szkół Gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 29.05. 2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg ofertowy nieograniczony na: Wymiana ław kominiarskich ul. Ks. W. Turka 9, 11, 19, 21 Wykaz załączników do Specyfikacji: 1.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osm.gdansk.pl Gdańsk: Remont pomieszczeń i sanitariatów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dworek.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dworek.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dworek.eu Kraków: Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oficyny

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Bełchatów: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http:/www.przetarg.swietokrzyska.policja.gov.pl/ Kielce: Termomodernizacja budynków nr 11 i nr 13

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Zwoleń: Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Ostrowy gm. Zwoleń Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV 45 261 100-5. 45 261 210-9, 45 321 000-3 KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu budynku szkoły Data: 2015-05-12 Obiekt: budynek szkoły Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałow 29, Gliwice Zbiór: zso11-v4-dach-szkola-przetarg-pdm

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ck.art.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ck.art.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka kultury. Katowice: Malowanie pokrycia dachu z blach fałdowych nad salą koncertową w budynku Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek Numer ogłoszenia: 317596-2011; data zamieszczenia: 04.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV: - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć dachowych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza, woj. mazowieckie, tel. 048 3751032, faks 048 3751033.

OGŁOSZENIE. I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza, woj. mazowieckie, tel. 048 3751032, faks 048 3751033. OGŁOSZENIE Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tymienica Stara, Tymienica Nowa, Chotcza - Józefów, Chotcza Górna, Chotcza Dolna na terenie Gminy Chotcza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncpp.opole.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncpp.opole.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury. Opole: Przebudowa kulis w części przyziemia w budynku zapleczu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej 14A, 45-082 Opole Numer ogłoszenia: 435592-2012; data zamieszczenia: 06.11.2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA Nr

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA Nr Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu... 2007 roku pomiędzy: Zespołem..., z siedzibą przy ul...., 88-200 Radziejów reprezentowanym przez Dyrektora Pana przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Pani

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODWILGOCENIEM PIWNICY WIĘZIENNEJ I ODPROWADZENIEM WÓD GRUNTOWYCH Z DRENAŻU WOKÓŁ WIEŻY GRODZKIEJ ZAMKU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu/pl/a158/aktualne_przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu/pl/a158/aktualne_przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu/pl/a158/aktualne_przetargi.html Katowice: Wymiana wytypowanych okien w budynku Pawilonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 Spis treści: 1. Przedmiot zamówienia, nazwa i adres budowy oraz dane Zamawiającego 2. Zakres prowadzonych prac 3. Roboty towarzyszące 4. Informacje o wykonywaniu robót 5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Spółdzielnia Mieszkaniowa Szarotka ul. M.C. Skłodowskiej 12, 58-400 Kamienna Góra Remont pokrycia dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH WYMIANA OPIERZEŃ Z BLACHY, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH CPV: 45261900-3 CPV: 45261100 5 CPV: 45261320-3

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łódź: Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym, III kondygnacyjnym II-giej prawej oficyny położonym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 41. Numer ogłoszenia: 227825-2011; data zamieszczenia: 25.08.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E, Jastrzębie-Zdrój SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opole.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opole.apodatkowa.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opole.apodatkowa.gov.pl Opole: Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywewnej z zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Wawrzeńczyce: Rozbudowa budynku strażnicy OSP o garaż dla samochodu strażackiego z instalacją

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.

Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice. Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.pl/bip-zgm/ Świebodzice: Remont dachu dachówkowego w budynku mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krotoszyn.bip.net.pl Krotoszyn: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. Rybnik: Wykonanie instalacji ogrzewania rynien i rur spustowych budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku Numer ogłoszenia: 239107-2013; data zamieszczenia: 13.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Wykonanie, dostawa i wymiana stolarki okiennej w budynku C Narodowego Instytutu Audiowizualnego Numer ogłoszenia: 166207-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Łódź: Roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136

Łódź: Roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136 Łódź: Roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136 Numer ogłoszenia:183912-2014; data zamieszczenia: 30.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie: Wymiana stolarki drzwiowej - dostawa i montaż drzwi w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul.

Piekary Śląskie: Wymiana stolarki drzwiowej - dostawa i montaż drzwi w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul. Piekary Śląskie: Wymiana stolarki drzwiowej - dostawa i montaż drzwi w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul. Bpa Nankera 103 Numer ogłoszenia: 361408-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o przetargu nieograniczonym. o wartości szacunkowej pomiędzy 14.000 EURO a progami unijnymi

OGŁOSZENIE. o przetargu nieograniczonym. o wartości szacunkowej pomiędzy 14.000 EURO a progami unijnymi Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę wewnętrznej instalacji wodnej, centralnego ogrzewania i gazu w budynku Przedszkola Gminnego w Cekcynie OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. na wykonanie Wymiany rynien I rur spustowych dachów ( część I zamówienia) i naprawa ogrodzenia terenu szkoły ( 15 przęseł) i pomalowanie

Bardziej szczegółowo

Remont sanitariatów w budynku internatu Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie.

Remont sanitariatów w budynku internatu Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Numer ogłoszenia: 227756 2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 227876 2015 na : Remont sanitariatów w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Sandomierz: Budowa lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Bardziej szczegółowo