SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. (041) ; Fax: (041) Nr postępowania: POA/271/34/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie pokrycia dachu papą termozgrzewalną na budynku warsztatowym oraz wykonanie izolacji ścian przyziemia i fundamentów budynku internatu ŚHP w Jędrzejowie, przy ul. Przemysłowej 9. Kielce, dn r. Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Górski.. 1

2 I. Zamawiający: Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach ul. Sienkiewicza Kielce tel. (041) , faks: (041) adres strony internetowej: II. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony (art.39 PZP) dla zamówienia na roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych III. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest pokrycie dachu warsztatów papą termozgrzewalną, wymiana instalacji odgromowej oraz wykonanie izolacji pionowej przyziemia oraz fundamentu budynku internatu ŚHP w Jędrzejowie, przy ul. Przemysłowej 9, zgodnie z : - przedmiarem robót - specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 2. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): CPV Roboty rozbiórkowe CPV Wywóz i utylizacja papy CPV Roboty w zakresie usuwania gruzu CPV Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne CPV Naprawa dachów CPV Roboty pokrywcze CPV Wykonanie pokryć dachowych. Prace blacharskie CPV Rusztowania CPV Roboty ciesielskie CPV Pokrycia dachowe CPV Roboty murowe CPV Roboty szklarskie CPV Roboty malarskie CPV Instalacja odgromowa CPV Roboty izolacyjne przeciwwodne 3. Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót zabezpieczających i transportowych na dachu, - rozebranie rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, - częściowe rozebranie pokrycia z papy, - wykonanie i uzupełnienie tynków na ścianach świetlików, - wymiana szyb na poliwęglan komorowy w ramach świetlików, - uzupełnienie elementów betonowych (gzymsów), - zbicie odpadających tynków, gruntowanie i malowanie ścian świetlików, - wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej wszystkich elementów związanych z dachem, - demontaż i montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej, - wykonanie warstwy wyrównującej na dachu, uzupełnienie podłoża, wykonanie 2

3 warstwy z papy perforowanej ( częściowo), - ułożenie papy podkładowej i nawierzchniowej termozgrzewalnej, - zamontowanie odpowietrzników (kominki), - malowanie poręczy i drabinek stalowych, - malowanie obróbek blacharskich ogniomurów, - remont gzymsu (hala, świetliki), - uzupełnienie tynków, gruntowanie, malowanie gzymsu, - gruntowanie i malowanie konstrukcji ram świetlików, - wykonanie tynku na ścianie fundamentowej (rapówka), - wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej na odcinku ściany fundamentowej (zgodnie z przedmiarem robót), - wywiezienie gruzu oraz odpadów z terenu budowy (w tym zdjętej papy w celu utylizacji). Roboty wykonywane mają być przy użyciu materiałów ogólnodostępnych o dobrej jakości, potwierdzone stosownymi certyfikatami. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa przedmiar robót (Załącznik nr 1) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ przedmiar robót branża budowlana - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy. 6. Prace towarzyszące nie objęte przedmiarem robót, a konieczne do uwzględnienia: a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, b) uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego, oraz wszelkie inne prace towarzyszące, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. 7. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.). Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. IV. Oferty częściowe i wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. VI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu: Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3

4 VII. Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia: 01 września 2011 roku. VIII. Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjnobudowlanej, która przynależy do właściwej izby inżynierów budownictwa; 4. posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: - jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót izolacji przeciwwodnych fundamentów oraz robót dekarskich na minimum zł 5. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 6. w imieniu własnym i zamawiającego zapewnią polisę ubezpieczeniową pokrywającą się z okresem rozpoczęcia robót, aż do odbioru końcowego, która obejmie: - ubezpieczenie robót, obiektów, budowli, urządzeń oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej spowodowanej działaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy, - odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.polisa powinna być przedstawiona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów spełnia lub nie spełnia. IX. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy składający ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 Kodeksu Cywilnego. 3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wykonawcy występujący wspólnie każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie dokumenty wskazane w pkt X ppkt 2a, 2b i Wykonawcy występujący wspólnie składają łącznie dokumenty wskazane w pkt X ppkt 1, 2c, 2d, 2e oraz w pkt 3 i 5. X. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt XVI ppkt 2 i formie określonej w pkt XV SIWZ: 4

5 1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. (Wymagana forma dokumentu oryginał) 2. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ, (Wymagana forma dokumentu oryginał) b) aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (Wymagana forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) c) wykaz zawierający imię i nazwisko osoby, która będzie kierowała robotami budowlanymi wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych i załączeniem uprawnień budowlanych (zgodnie z opisem pkt VIII ppkt 3 SIWZ) oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa (ważnych na dzień otwarcia ofert) (wykaz z imieniem i nazwiskiem kierownika robót oryginał, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), d) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zawierający co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu izolacji fundamentów oraz robót dekarskich na minimum zł wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, (Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych robót budowlanych oryginał - dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) e) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, (Wymagana forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). f) oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. (Wymagana forma dokumentu oryginał) 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. (Wymagana forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza). 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. (Wymagana forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza). 5. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt X ppkt 2b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 6a, zastępuje się 5

6 go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub faks: (041) ; mail: 2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy PZP). 3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy PZP). Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: 4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego: Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach ul. Sienkiewicza 36, Kielce, Tel. (041) , fax: (041) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zostanie zamieszczona na stronie internetowej: Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Grzegorz Prędota tel. (41) wew.17. poniedziałek, wtorek, środa. 2. W zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych: Sylwia Zubek tel. (41) wew.17. XIII. Wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. XIV. Termin związania z ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związana ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XV. Opis sposobu przygotowania ofert: Wymogi formalne: a) Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, b) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 6

7 Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. c) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, d) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. e) Opakowanie musi zostać opatrzone: - adresem Zamawiającego - napisem: Dokończenie pokrycia dachu papą termozgrzewalną na budynku warsztatowym oraz wykonanie izolacji ścian przyziemia i fundamentów budynku internatu w ŚHP, Jędrzejów ; Nie otwierać przed r. godz. 10³ 0 - nazwą i dokładnym adresem oraz numerem telefonu i faksu Wykonawcy. XVI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Sekretariat Komendanta Wojewódzkiego II piętro pokój nr 5 2. Termin składania ofert upływa w dniu r. godz Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestów. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach ul. Sienkiewicza 36, pokój nr 7 w dniu r. o godz Otwarcie ofert jest jawne. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. XVII. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. 2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 3. Przedmiar robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ) stanowi jedynie materiał pomocniczy, informacyjny do sporządzenia wyceny i będzie stanowił pełny zakres, po wykonaniu jego weryfikacji przez Wykonawcę oraz dodaniu do niego innych elementów nie wymienionych w przedmiarze, podlegających wycenie, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym niniejszą SIWZ i wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT 23%) za wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz dołączyć wycenę robót, zgodnie z załączonym przedmiarem robót zał. nr Wykonawca przed sporządzeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej zakresu prac, które są objęte zamówieniem. 7. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę, co wynika z istoty przetargu i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy. XVIII. Kryteria i sposób oceny ofert: Oceny oferty będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Oferty będą oceniane w dwóch etapach: 7

8 - ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty - ocena merytoryczna według kryterium: cena. cena minimalna Wartość punktowa ceny= x 100 cena oferty badanej XIX. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę(firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto, podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, w formie wybranej przez Wykonawcę. XXI. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXII. Istotne dla stron postanowienia umowy: Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ. XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: Wykonawcy przysługują przewidziane w PZP środki ochrony prawnej. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 1. Przedmiar robót - zał. nr 1 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych zał. nr 2 3. Wzór umowy - zał. nr 3 4. Oferta wykonawcy - zał. nr 4 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 Pzp - zał. nr 5 6. Wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi - zał. nr 6 7. Wykaz wykonywanych robót budowlanych - zał. nr 7 8

9 Załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający: Świętokrzyską Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach Kielce, ul. Sienkiewicza 36. PRZEDMIAR ROBÓT Dokończenie pokrycia dachu papą termozgrzewalną na budynku warsztatowym oraz wykonanie izolacji ścian przyziemia i fundamentów budynku internatu ŚHP w Jędrzejowie, przy ul. Przemysłowej 9. ADRES OBIEKTU: Jędrzejów, ul. Przemysłowa 9. Województwo: świętokrzyskie Powiat: Jędrzejów NAZWY i KODY wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):. CPV Roboty rozbiórkowe. CPV Wywóz i utylizacja papy. CPV Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. CPV Naprawa dachów. CPV Roboty pokrywcze. CPV Wykonanie pokryć dachowych. Prace blacharskie. CPV Rusztowania. CPV Roboty ciesielskie. CPV Pokrycia dachowe. CPV Roboty murowe. CPV Roboty szklarskie. CPV Roboty malarskie. CPV Instalacja odgromowa. CPV Roboty izolacyjne przeciwwodne Data opracowania: r. 9

10 10

11 11

12 12

13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 2 do SIWZ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dokończenie pokrycia dachu papą termozgrzewalną na budynku warsztatowym oraz wykonanie izolacji ścian przyziemia i fundamentów budynku internatu ŚHP w Jędrzejowie, przy ul. Przemysłowej 9. dla potrzeb Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach INWESTOR: ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KIELCACH Kielce, ul. Sienkiewicza 36 LOKALIZACJA: Jędrzejów, ul. Przemysłowa 9 Województwo: świętokrzyskie Powiat: Jędrzejów Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują następujące prace oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):. CPV Roboty rozbiórkowe. CPV Wywóz i utylizacja papy. CPV Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. CPV Naprawa dachów. CPV Roboty pokrywcze. CPV Wykonanie pokryć dachowych. Prace blacharskie. CPV Rusztowania. CPV Roboty ciesielskie. CPV Pokrycia dachowe. CPV Roboty murowe. CPV Roboty szklarskie. CPV Roboty malarskie. CPV Instalacja odgromowa. CPV Roboty izolacyjne przeciwwodne 13

14 SPIS TREŚCI : 1. Wstęp... str Materiały... str Sprzęt... str Transport... str Wykonanie robót... str Kontrola jakości robót... str Odbiór robót... str Podstawa płatności... str Przepisy związane... str Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu pokrycia dachu i obróbek blacharskich wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku hali znajdującej się na terenie Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie, przy ul. Przemysłowej Zakres stosowania specyfikacji technicznej. Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych, podanych w specyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z remontem dachu na budynku hali warsztatów wraz ze świetlikami oraz izolacją przeciwwilgociową pionową na części fundamentów budynku internatu ŚHP w Jędrzejowie. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, materiały stosowane do realizacji prac (certyfikaty) oraz ich zgodność z dokumentacją techniczną Ogólny zakres robót objętych specyfikacją. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na remoncie dachu budynku hali warsztatów, położonej na terenie ŚHP w Jędrzejowie. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 14

15 - wykonanie robót zabezpieczających i transportowych na dachu, - rozebranie rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, - częściowe rozebranie pokrycia z papy, - wykonanie i uzupełnienie tynków na ścianach świetlików, - wymiana szyb na poliwęglan komorowy w ramach świetlików, - uzupełnienie elementów betonowych (gzymsów), - zbicie odpadających tynków, gruntowanie i malowanie ścian świetlików, - wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej wszystkich elementów związanych z dachem, - demontaż i montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej, - wykonanie warstwy wyrównującej na dachu, uzupełnienie podłoża, wykonanie warstwy z papy perforowanej ( częściowo), - ułożenie papy podkładowej i nawierzchniowej termozgrzewalnej, - zamontowanie odpowietrzników (kominki), - malowanie poręczy i drabinek stalowych, - malowanie obróbek blacharskich ogniomur, - remont gzymsu (hala, świetliki), - uzupełnienie tynków, gruntowanie, malowanie gzymsu, - gruntowanie i malowanie konstrukcji ram świetlików, - wykonanie tynku na ścianie fundamentowej (rapówka), - wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej na odcinku ściany fundamentowej (zgodnie z przedmiarem robót), - wywiezienie gruzu oraz odpadów z terenu budowy (w tym zdjętej papy w celu utylizacji). Roboty wykonywane mają być przy użyciu materiałów ogólnodostępnych o dobrej jakości, potwierdzone stosownymi certyfikatami. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa przedmiar robót do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Niektóre określenia podstawowe Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o: - OBIEKCIE BUDOWLANYM- należy rozumieć przez to: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury. - BUDYNKU - należy przez to rozumieć taki obiekt, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. - BUDOWLI- należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty antenowe wolno stojące, urządzenia reklamowe itp. - OBIEKCIE MAŁEJ ARCHITEKTURY należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury 15

16 b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. - TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony na trwałe z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. - BUDOWIE - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. - ROBOTACH BUDOWLANYCH - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego - REMONCIE - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżących konserwacji. - MATERIAŁACH - należy przez to rozumieć materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru. - INSPEKTORZE NADZORU - należy przez to rozumieć osobę pisemnie wyznaczoną przez Zamawiającego, działającą w jego imieniu, w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków, dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. - POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - należy przez to rozumieć polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. - REKULTYWACJI - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. - ISTOTNYCH WYMAGANIACH należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. - PRZEDMIARZE ROBÓT - należy rozumieć przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. - STAWKACH I NARZUTACH - należy przez to rozumieć wartości podane przez wykonawcę w ofercie, określające ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźnik kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku i zastosowane przez wykonawcę przy wyliczeniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym. 16

17 SPRZĘCIE - należy przez to rozumieć wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z umową realizacji robót budowlanych. - TERENIE BUDOWY należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. - DOKUMENTACJI BUDOWY należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji robót, książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu- także dziennik montażu. - DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. - APROBACIE TECHNICZNEJ należy przez to rozumieć pozytywną opinię techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. - WŁAŚCIWYM ORGANIE należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. - WYROBIE BUDOWLANYM należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. - DRODZE TYMCZASOWEJ (MONTAŻOWEJ) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu - DZIENNIKU BUDOWY - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. - KIEROWNIKU BUDOWY- należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)- należy przez to rozumieć dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposób wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane, włączony do kontraktu Prowadzenie robót Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność robót ze specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru Przekazanie terenu budowy 17

18 Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację obiektu oraz przekaże dziennik budowy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz niezbędne dokumenty dotyczące realizacji inwestycji. Roboty przeprowadzane będą na zewnątrz budynku. Strefę robót należy odpowiednio odgrodzić i zabezpieczyć zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego. Wszystkie potrzebne do realizacji zadania media znajdują się wewnątrz budynku. W dniu wprowadzenia Wykonawcy na obiekt, Inwestor lub osoba upoważniona wskaże Wykonawcy miejsce do składowania materiałów. Gruz budowlany winien być wywożony na bieżąco z placu budowy, lub składowany w miejscu wskazanym przez Inwestora lub osobę upoważnioną, a następnie po zakończeniu zadania całkowicie wywieziony, a teren składowania gruzu doprowadzony do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na bieżąco czystości w części z której korzysta na zewnątrz budynku. Wykonawca w imieniu własnym i zamawiającego zapewni polisę ubezpieczeniową pokrywającą się z terminem rozpoczęcia robot, aż do odbioru końcowego, która będzie obejmować: -ubezpieczenie robót od zdarzeń losowych, tj. ogień, huragan, itp.; - odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Kopię polisy ubezpieczeniowej (potwierdzonej za zgodność z oryginałem), Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Informacja o terenie budowy Planowane roboty prowadzone będą na terenie budynku hali warsztatów ośrodka ŚHP w Jędrzejowie. Wiek budynku szacuje się na ok lat. Posiada kondygnację naziemną. Budynek nie figuruje w rejestrze i ewidencji zabytków. Budynek wykonany został w konstrukcji stalowej, obudowany, o układzie konstrukcyjnym poprzecznym. Główne wejścia do budynku znajdują się na jego południowej elewacji. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wymurowane są z cegły ceramicznej pełnej. Fundamenty wykonano w postaci ław betonowych lub żelbetonowych. Dach wykonany z płyt prefabrykowanych, korytkowych ze spadkiem 10%. Rynny i rury spustowe oraz obróbki kominów i ogniomurów, wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Charakterystyczne parametry techniczne budynku warsztatowych:. powierzchnia zabudowy: 2337 m2. kubatura budynku: m3. ilość kondygnacji: 1. wyposażenie w instalacje: elektryczną, c.o., wodno kanalizacyjną, wentylacyjną (obecnie nie używane) Zgodność robót ze specyfikacją techniczną Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez 18

19 inspektora nadzoru, stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podanych wielkości liczbowych, wymiarów należy niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze specyfikacją techniczną, a materiały winny posiadać certyfikat. W przypadku, gdy dostarczone materiały budowlane nie będą zgodne ze specyfikacją techniczną i będą miały ujemny wpływ na jakość wykonania robót lub zostaną użyte w sposób niezgodny z zasadami sztuki budowlanej, materiały te zostaną zdemontowane (rozebrane) na koszt wykonawcy, natomiast wykonawca dostarczy inne stosowne do potrzeb wykonania robót Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. Remont dachu wykonywany będzie na obiekcie zamkniętym, co wymaga szczególnej ostrożności przez wykonawcę robót, np. przed powstaniem pożaru, itp. Po zakończeniu dnia pracy, należy kontrolować pozostawione stanowiska robocze. Należy również zabezpieczyć połacie dachu przed spadającym gruzem, np. przez wykonanie daszków lub odpowiednich zastaw. Usuwanie gruzu z dachu, należy wykonać za pomocą rękawów lub rynien zsypowych Roboty rozbiórkowe Przystąpienie do robót możliwe po wygrodzeniu i zabezpieczeniu terenu wokół budynku przed dostępem osób trzecich, ustalenie miejsca składowania materiałów rozbiórkowych należy ustalić z Inwestorem lub osobę upoważnioną. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje m.in.: rozszklenie ram stalowych świetlików, rozebranie (częściowe) pokrycia dachowego z papy, rozebranie obróbek blacharskich, rozebranie rynien i rur spustowych, demontaż obecnej instalacji odgromowej, rozebranie opaski z kostki brukowej Roboty pokrywcze Do wykonywania robót pokrywczych można przystąpić po zakończeniu robót rozbiórkowych i oczyszczeniu innych pozostałości. Ponadto przed wykonaniem robót pokrywczych należy: - wykonać obróbki blacharskie okapowe, z wymianą odeskowania (dot. świetlików) i inne, 19

20 - wykonać obróbki przy przewodach wentylacyjnych, wspornikach i nóżkach pod uchwyty mocowane w połaci dachu i inne elementy przechodzące przez pokrycia dachowe, - wykonać wszystkie roboty murowe (naprawa gzymsów i murów świetlików), w zakresie uzasadnionym stanem technicznym budynku i konstrukcji dachu. W nawiązaniu do I-wszego etapu pokrycia dachowego hali warsztatów, wykonanego w 2008 roku, również obecne pokrycie dachu zostanie wykonane tą samą technologią, tj. jedno-warstwowo papą termozgrzewalną wierzchniego krycia z naprawą miejsc uszkodzonych i wstawieniu papy perforowanej, z zamontowaniem kominków wentylacyjnych. Papa termozgrzewalna została zakupiona przez inwestora i zostanie przekazana Wykonawcy protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu przekazania placu budowy. Wykonawca po zakończeniu robót rozbiórkowych, uporządkuje teren budowy i wywiezie gruz oraz papę celem utylizacji. Aby uzyskać prawidłowe spadki i odpływ wody opadowej z koryt dachowych do rur spustowych wewnętrznych, należy je wyprofilować (przed ułożeniem papy) poprzez zastosowanie odpowiednich wkładek styropianowych (np. styropian twardy EPS-P 200). Po wykonaniu robót rozbiórkowych papy, należy wstawić nowe sztucery wpuszczone we wloty rur spustowych wewnętrznych połączone z pokryciem koryta odprowadzającego wody opadowe Technologia prowadzenia robót: Rozbiórkę i wykonanie robót należy prowadzić z połaci dachowych przy użyciu odpowiednich zabezpieczeń zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające dobre warunki pracy Obróbki blacharskie. Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm. Zakres obróbek będzie obejmował: wykonanie pasa podrynnowego oraz pasa nadrynnowego przed ułożeniem warstwy papy. W związku z dobrym stanem technicznym obróbek blacharskich ogniomurów, należy je oczyścić z wraz z odtłuszczeniem, odpowiednio wyprofilować oraz pomalować minią miejsca ewentualnie skorodowane, a następnie dwukrotnie pomalować farbą poliwinilową nawierzchniową. Obróbki winni wykonać pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie ze sztuką budowlaną Rynny i rury spustowe W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1.5%. Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25m. Przekroje poprzeczne rur spustowych, rynien dachowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Spadki podłużne koryt odwadniających 20

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH strona 1/217 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236220-8 Kształtowanie terenu ogrodów zoologicznych Nazwa inwestycji: WYBIEG

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ESTIMA * BIURO USLUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecala 3 tel. 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne PROJEKT JR USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE S.C. Eugeniusz KOLANOWSKI i Józef ŚWIERCZEK 44-200 RYBNIK ul. 3-go Maja tel./fax.:0-32/7558834, 4228162 w.383 e-mail: projektjr@wp.pl nr ident.: P-272158078 NIP:

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo