1. Termin: 6-8 marca 2009 r. 2. Miejsce: Hipodrom Sopot, ul. Polna 1, Sopot,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Termin: 6-8 marca 2009 r. 2. Miejsce: Hipodrom Sopot, ul. Polna 1, 81-745 Sopot,"

Transkrypt

1 Propozycje Halowych Zawodów Ogólnopolskich w skokach przez przeszkody (ZO***) V Kwalifikacja HPP w skokach przez przeszkody edycji 2008/2009 Sopot, 6-8 marca 2009 r. (uwaga opłaty boksy, prąd Hipodrom Sopot, wpisowe, startowe, antydoping Tarant Events) 1. Termin: 6-8 marca 2009 r. 2. Miejsce: Hipodrom Sopot, ul. Polna 1, Sopot, 3. Organizatorzy: a. Hipodrom Sopot, ul. Polna 1, Sopot, tel./fax (58) , b. Tarant Events, ul. Chotomińska 41A, Poznań, tel , fax. (61) , c. Sopocki Klub Jeździecki d. Polski Związek Jeździecki 4. Warunki techniczne Hala konkursowa - podłoŝe trociny-piasek rozmiar 40m x 70m Hala rozpręŝeniowa - podłoŝe trociny-piasek rozmiary 15 x 30 i 15 x 40 (plac wydzielony w głównej hali) Przeszkody: CARO i GALA 5. Termin przysyłania zgłoszeń ostatecznych wyłącznie na drukach PZJ upływa 23 lutego 2009 r. Zgłoszenia naleŝy nadsyłać na adres TARANT EVENTS, ul. Chotomińska 41A, Poznań, fax , Zgłoszeń naleŝy dokonywać na DRUKACH OFICJALNYCH PZJ. 6. Komisja sędziowska: Sędzia główny: Zofia Górska Sędzia PZJ: Stanisław Helak Członkowie: Monika Paliwoda, Agata Jarzycka-Stefańska Delegat techniczny: Stanisław Helak Gospodarz toru: Arkadiusz Weckwert, asystenci: Krzysztof Kierzek, Krzysztof Rafalak Komisarz: Hanna Łyczkowska 7. Sprawy weterynaryjne: Konie muszą posiadać aktualne szczepienia. Bez w/w dokumentów konie nie będą wpuszczone na teren HIPODROMU SOPOT. Dokumentacja Klubów/Sekcji i zawodników zgodna z wymaganiami Polskiego Związku Jeździeckiego. Lp. Funkcja Imię i nazwisko Telefon 1. Powiatowy lek. wet. dr ElŜbieta śebrowska Lekarz wet. Zawodów Grzegorz Chajęcki Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni obowiązuje następujący schemat szczepień: a. szczepienie podstawowe: pierwsze szczepienie w dniu rozpoczęcia szczepień drugie szczepienie nie wcześniej niŝ 21-go dnia i nie później niŝ 92-go dnia od pierwszego szczepienia b. szczepienie przypominające: co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji): Ŝadne szczepienie przypominające nie moŝe odbyć się później niŝ na 7 dni przez przybyciem na zawody. 8. Opłaty i zgłoszenia: Boksy namiotowe: 300,00 zł za całe zawody, Opłat za boksy oraz opłaty organizacyjnej naleŝy dokonać na konto bankowe Hipodromu Sopot Numer konta : Kredyt Bank S.A (na to konto tylko płaty za boksy i prąd). Potwierdzenie wpłaty naleŝy przesłać razem ze zgłoszeniem na adres jak w pkt. 5. (Tarant Events) Organizatorzy zapewniają pierwszą ściółkę (słoma). W przypadku konieczności pościelenia koniowi trocinami bezpyłowymi, prosimy o zaznaczenie tego w zgłoszeniu, organizator zapewnia moŝliwość

2 zakupu trocin w cenie 50,00 zł za balot. Na miejscu istnieje moŝliwość zakupu siana: 10,00 zł kostka, oraz słomy 5,00 zł kostka. Uwaga! Prosimy o zabranie na zawody wiader-ŝłobów. Wjazd dla koniowozów na teren Hipodromu zorganizowany jest od ul. Rybackiej (śabianka). Istnieje takŝe moŝliwość podłączenia przyczep do prądu. Zapotrzebowanie na podłączenie przyjmowane będą wraz ze zgłoszeniami koni. Cena 100,00 zł za całe zawody płatne razem z opłatą za boksy na konto Hipodromu Sopot. Opłata organizacyjna 100,00 zł od kaŝdego konia zgłoszonego na druku ostatecznym 15,00 zł od kaŝdego konia na Fundusz Badań Antydopingowych. Opłata startowa 1% od puli nagród w poszczególnych konkursach. Opłaty: organizacyjna, FBA i startowa płatne na miejscu (prosimy nie przelewać razem z opłatami za boksy) Za konie zgłoszone po terminie pobierana będzie podwójna opłata. Opłaty startowe i antydopingowe pobierane będą w biurze zawodów przed konkursami. Uwaga!!! Pary, za które nie zostaną uiszczone opłaty nie zostaną dopuszczone do startu. Kluby, których zawodnicy zostali zgłoszeni do startu i nie zgłosili rezygnacji w terminie zgłoszenia ostatecznego zostaną obciąŝone wszystkimi opłatami dotyczącymi ich zawodników. To samo dotyczy zgłoszonych zawodników niezrzeszonych, którzy nie dopełnią tego obowiązku 9. Uczestnicy: kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ oraz zawodnicy indywidualni 10. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami PZJ dyscypliny skoków i regulaminem Halowego Pucharu Polski edycji 2008/ Warunki udziału: a) Zawodnicy, luzacy oraz osoby towarzyszące na własny koszt, b) konie koszty transportu i pobytu pokrywają delegujący. 12. Program zawodów (godziny rozpoczęcia konkursów podawane będą na stronie 6. marca 2009 (piątek) - Konkursy w ramach zawodów regionalnych (PiN oddzielne propozycje) - Konkurs nr 1 C (130) zwykły Mała Runda art Konkurs nr 2 C (130) zwykły Runda Juniorska art Konkurs nr 3 CC (140) dwufazowy - DuŜa Runda art Konkurs wstępny BCC (oddzielne propozycje) 7. marca 2009 (sobota) - Konkursy w ramach zawodów regionalnych (PiN oddzielne propozycje) - Konkurs nr 4 - C (130) dwufazowy Mała Runda art Konkurs nr 5 C1 (135) dwufazowy Runda Juniorska art Konkurs BCC zaliczany do HPP (oddzielne propozycje) - Konkurs nr 6 CC (140) zwykły - DuŜa Runda art marca 2009 (niedziela) - Konkursy w ramach zawodów regionalnych (PiN oddzielne propozycje) lub po zakończeniu konkursów w ramach ZO - Konkurs BCC pocieszenia (oddzielne propozycje) - Konkurs nr 7A C1 (135) zwykły z rozgrywką - art HPP Juniorów 7B CC (140) zwykły z rozgrywką art HPP Młodych Jeźdźców - Konkurs nr 8 C1 (135) dwufazowy - Finał Małej Rundy art oddzielna klasyfikacja HPP w kategorii OPEN - Konkurs nr 9 CC1 (145) - Grand Prix zwykły z rozgrywką - art HPP Seniorów - Konkurs nr 10,,C (130) o wzras. stopniu trudności z Jokerem 130 cm art.269. Regulaminy HPP dostępne są na stronie W niedzielę (8 marca 2009) kaŝdy koń startujący w ZO ma prawo startu 1 raz. W czasie zawodów odbędą się konkursy klasy P i N oraz konkursy w ramach HPP BCC amatorów (wys. 105 cm) warunki uczestnictwa w tych konkursach uregulowane są osobnymi propozycjami organizatora. Patrz poniŝej.

3 13. PRZEWIDYWANA PULA NAGRÓD PIENIĘśNYCH - ** Pieniądze do podziału dla kaŝdego zawodnika nie mniej niŝ 1% puli nagród w konkursie I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V miejsce do 25%** Razem Nr 1 MR 600 zł 400 zł 300 zł 200 zł 100 zł 100 zł zł Nr 2 RJ 700 zł 400 zł 300 zł 200 zł 100 zł 100 zł zł Nr 3 DR zł 750 zł 500 zł 400 zł 300 zł 300 zł zł Nr 4 MR 600 zł 400 zł 300 zł 200 zł 100 zł 100 zł zł Nr 5 RJ 700 zł 400 zł 300 zł 200 zł 100 zł 100 zł zł Nr 6 DR zł 750 zł 500 zł 400 zł 300 zł 300 zł zł Nr 7 A F J zł zł 900 zł 600 zł 300 zł 400 zł zł Nr 7 B F MJ zł zł 900 zł 600 zł 300 zł 400 zł zł Nr 8 F MR zł zł 700 zł 400 zł 300 zł 400 zł zł Nr 8 HPP OPEN zł zł 900 zł 600 zł 300 zł 400 zł zł Nr 9 GP DR zł zł zł zł zł 800 zł zł Nr 10,,Joker 400 zł 300 zł 200 zł 150 zł 100 zł 50 zł zł W konkursach dodatkowych P i N pula nagród zł 14. Sprawy socjalne Organizator nie pośredniczy w zamawianiu noclegów. NajbliŜsze hotele: LALALA ARTHOTEL (hotel, pub, restauracja, winiarnia) - 600m od hipodromu pokój 2 os. 240,00 Rzemieślnicza 42, Sopot , > DWÓR PRAWDZICA pokój 2 os. 200,00 (kod rez. SKOKI) - ok 1km od hipodromu Piastowska 198, Gdańsk , HOTEL OLIWSKI pokój 1 os. 220,00 (kod rez. HPP), pokój 2 os. 260,00 - ok 1km od hipodromu Piastowska 1, Gdańsk , HOTEL BURSZTYN pokój 1 os. 140,00, pokój 2 os. 210,00, studio ,00 - ok 800m od hipodromu Emilii Plater 12/19, Sopot , WILLA MAREA pokój 1 os. 220,00, pokój 2 os. 240,00, ok 800m od hipodromu Parkowa 40, Sopot , W trakcie imprezy czynny będzie bufet na terenie hali Hipodromu Sopot. 15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieŝe. Zaleca się ubezpieczenie koni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz innych zdarzeń losowych. Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangaŝowane w jakikolwiek sposób w sporty konne o przestrzeganie poniŝej przedstawionego kodeksu oraz zasady, Ŝe dobro konia jest najwaŝniejsze. Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie moŝe być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

4 II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to takŝe do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagraŝających dobru konia lub ciąŝy klaczy, oraz do przypadków naduŝywania pomocy. III. Zawody nie mogą zagraŝać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoŝa, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo takŝe podczas podróŝy powrotnej z zawodów. IV. NaleŜy dołoŝyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a takŝe humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obraŝeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. Propozycje zatwierdzone przez PZJ

5 Propozycje konkursów klasy BBC HPP oraz konkursów klasy P i N (zawody regionalne) rozgrywanych przy okazji V Kwalifikacja HPP edycji 2008/2009 Sopot, 6-8 marca 2009 r. (uwaga opłaty boksy, prąd Hipodrom Sopot, tartowe - Tarant Events) Klasa BCC Halowego Pucharu Polski 2. Program 6. marca piątek po zakończeniu konkursów ZO*** konkurs nr BCC 1 klasy L1 (105) dokładności bez rozgrywki art (konkurs wstępny) 7. marca sobota godziny popołudniowe po zakończeniu konkursu rundy juniorskiej ZO konkurs nr BCC 2 klasy L1 (105) zwykły z rozgrywką art konkurs zaliczany do klasyfikacji kategorii BCC Halowego Pucharu Polski 8 marca Niedziela godzina 8.oo konkurs nr BCC klasy L1 (105) zwykły art konkurs pocieszenia 3. Opłaty a. Boks 300 zł (patrz propozycje ZO** HPP Sopot 6-8 marca 2009) b. startowe - konkursy BCC 1 i 3 50 zł od startu, konkurs BCC zł od startu (z czego 100 zł do puli rozgrywek HPP z przeznaczeniem na zakup nagród honorowych za klasyfikacje ogólną HPP amatorów oraz na pokrycie części puli nagród klasyfikacji ogólnej HPP juniorów i młodych jeźdźców) 4. Nagrody honorowe i rzeczowe 5. W konkursach BCC kaŝdy zawodnik moŝe startować na maksymalnie na dwóch koniach 6. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja zgodna z regulaminem dyscypliny skoków PZJ (jak dla konkursów klasy L i L1 zawodów regionalnych) 7. Regulamin BCC Halowego Pucharu Polski dostępny na 8. Pozostałe warunki uczestnictwa zgodne z propozycjami ZO** HPP Sopot 6-8 marca 2009 Klasa N i P zawody regionalne 1. Program 6. marca 2009 (Piątek) godz. 8.oo konkurs nr R1 klasy P zwykły art konkurs nr R2 klasy N zwykły art marca sobota godz. 8.oo konkurs nr R3 klasy P zwykły art konkurs nr R4 klasy N zwykły art marca Niedziela godzina 8.oo (lub po zakończeniu konkursów ZO** HPP) konkurs nr R4 klasy P zwykły art konkurs nr R5 klasy N zwykły art Opłaty a. Boks 300 zł (patrz propozycje ZO** HPP Sopot 6-8 marca 2009) b. startowe Konkursy R1, R3, R5 (klasa P) - 40 zł, Konkursy R2, R4, R6 (klasa N) 50 zł 3. Nagrody Konkursy R1, R3, R5 (klasa P) (I 300 zł, II 200 zł, II 100 zł), Konkursy R2, R4, R6 (klasa N) (I 400 zł, II 250 zł, III 150 zł) 4. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja zgodna z regulaminem dyscypliny skoków PZJ (jak dla konkursów klasy L i L1 zawodów regionalnych) 5. Pozostałe warunki uczestnictwa zgodne z propozycjami ZO** HPP Sopot 6-8 marca 2009

XI Ogólnopolskie Zawody Konne w skokach przez przeszkody Grand Prix ZAKŁADÓW MIĘSNYCH AGRO-HANDEL

XI Ogólnopolskie Zawody Konne w skokach przez przeszkody Grand Prix ZAKŁADÓW MIĘSNYCH AGRO-HANDEL Ranga zawodów: ZO-B1* (CSN) Miejsce: OLSZA XI Ogólnopolskie Zawody Konne w skokach przez przeszkody Grand Prix ZAKŁADÓW MIĘSNYCH AGRO-HANDEL Data: 01-02.08.2015r. WARUNKI OGÓLNE: Zawody przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Ranga zawodów: HZK-D - Finał BMW Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi Miejsce: Warszawa - COS Torwar Data: 13-14.03.

Ranga zawodów: HZK-D - Finał BMW Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi Miejsce: Warszawa - COS Torwar Data: 13-14.03. Ranga zawodów: HZK-D - Finał BMW Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi Miejsce: Warszawa - COS Torwar Data: 13-14.03.2015 WARUNKI OGÓLNE: Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi

Bardziej szczegółowo

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY POLSKA LIGA JEŹDZIECKA ELIMINACJE MPMK KONI 4,5 LETNICH

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY POLSKA LIGA JEŹDZIECKA ELIMINACJE MPMK KONI 4,5 LETNICH Miejsce: JAKUBOWICE Data: 16-19.07.2015 ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY POLSKA LIGA JEŹDZIECKA ELIMINACJE MPMK KONI 4,5 LETNICH Warunki Ogólne: Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi

Bardziej szczegółowo

NAGRODY W CAŁYM CYKLU OPP TO PONAD 25.000 ZŁ

NAGRODY W CAŁYM CYKLU OPP TO PONAD 25.000 ZŁ PROPOZYCJE Zawodów Regionalnych w skokach przez przeszkody I kwalifikacja do Otwarty Puchar Podkarpacia 2015 Glinik Zaborowski 16-17.05.2015r. Pula nagród 3750 zł (finansowe 2250 zł + nagrody rzeczowe

Bardziej szczegółowo

NAGRODY W CAŁYM CYKLU OPP TO PONAD 25.000 ZŁ

NAGRODY W CAŁYM CYKLU OPP TO PONAD 25.000 ZŁ PROPOZYCJE Zawodów Regionalnych w skokach przez przeszkody III kwalifikacja do Otwarty Puchar Podkarpacia 2015 Glinik Zaborowski 24-26.07.2015r. Pula nagród 8200 zł (finansowe 5200 zł + nagrody rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne: Warszawa, dn. 2015-05-26. Rok: 2015 DYSCYPLINA: B. Miejsce: Gałkowo Data: 26-28.06.2015

Warunki Ogólne: Warszawa, dn. 2015-05-26. Rok: 2015 DYSCYPLINA: B. Miejsce: Gałkowo Data: 26-28.06.2015 Miejsce: Gałkowo Data: 26-28.06.2015 Warunki Ogólne: Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami*: - Przepisy Ogólne PZJ (rok:: 2014) - Przepisy Weterynaryjne (rok: 2010) - Przepisy Antydopingowe

Bardziej szczegółowo

Ranga zawodów: ZO-B1* (CSN) Miejsce: OLSZA Internet: www.sportowyczempionat.pl www.kjagrohandel.pl Data:11-13.09.2015R.

Ranga zawodów: ZO-B1* (CSN) Miejsce: OLSZA Internet: www.sportowyczempionat.pl www.kjagrohandel.pl Data:11-13.09.2015R. Ranga zawodów: ZO-B1* (CSN) Miejsce: OLSZA Internet: www.sportowyczempionat.pl www.kjagrohandel.pl Data:11-13.09.2015R. VII SPORTOWY CZEMPIONAT POLSKI MŁODYCH KONI (4,5,6,7-LETNICH) XXI MEMORIAŁ JANA KANTEGO

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE REGIONALYCH I TOWARZYSKICH ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY KWIEKI 22-23.08.2015

PROPOZYCJE REGIONALYCH I TOWARZYSKICH ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY KWIEKI 22-23.08.2015 PROPOZYCJE REGIONALYCH I TOWARZYSKICH ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY KWIEKI 22-23.08.2015 Organizator Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych, Kwieki koło Czerska Termin: 22-23.08.2015

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE REGIONALYCH ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY KWIEKI 16 18.05.2014

PROPOZYCJE REGIONALYCH ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY KWIEKI 16 18.05.2014 PROPOZYCJE REGIONALYCH ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY KWIEKI 16 18.05.2014 Organizator Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych, Kwieki koło Czerska Termin: 16-18.05.2014 Sędzia Główny:

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich Regulamin konkursu Zawody w Powożeniu 2011

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich Regulamin konkursu Zawody w Powożeniu 2011 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich Regulamin konkursu Zawody w Powożeniu 2011 Zakopane 19 sierpnia 2011 r. Organizator: Biuro Promocji Zakopanego Partnerzy: Związek Podhalan Oddział Zakopane

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowe i imprezy towarzyszące rozegrane zostaną na terenie miasta i gminy Twardogóra.

Zawody sportowe i imprezy towarzyszące rozegrane zostaną na terenie miasta i gminy Twardogóra. I. ORGANIZACJA Powitanie Witamy na I Międzywojewódzkich zawodach ECHA DOLINY BARYCZY. Tegoroczna edycja zawodów odbędzie się na terenie miasta i gminy Twardogóra, znajdującej się w obrębie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO. 1 Cel imprezy

REGULAMIN. II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO. 1 Cel imprezy REGULAMIN II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO 1 Cel imprezy 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w Gminie Gniewino 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI FTS 2015 w tańcach latynoamerykańskich Elbląg, 21 22 lutego 2015 r.

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI FTS 2015 w tańcach latynoamerykańskich Elbląg, 21 22 lutego 2015 r. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI FTS 2015 w tańcach latynoamerykańskich Elbląg, 21 22 lutego 2015 r. 1. Celem Mistrzostw jest : - wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski FTS w stylu latynoamerykańskich w

Bardziej szczegółowo

Serdecznie Zapraszamy!!!

Serdecznie Zapraszamy!!! Drodzy tancerze, trenerzy i instruktorzy. Białe Błota po raz XVI przez jeden weekend będą nosiły miano stolicy tańca w Polsce. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję Festiwalu Tańca o Puchar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r.

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r. REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km Sosnowiec, 29 marca 2015 r. 1. ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu - Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY V ELIMINACJA PUCHARU FIA W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ V ELIMINACJA PUCHARU POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W RAJDACH NA REGULARNOŚĆ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3-8 WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

X rocznica założenia UKS aquatica Pawłowice

X rocznica założenia UKS aquatica Pawłowice KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY V MIĘDZYNARODOWY MITING PŁYWACKI PAWŁOWICE 2014 Pod patronatem Wójta Gminy Pawłowice X rocznica założenia UKS aquatica Pawłowice Patronat medialny: RACJE GMINNE PAWŁOWICE Termin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 1. ROZGRYWKI SZCZEBLA

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 SYSTEM KWALIFIKACJI PAR DO MISTRZOSTW POLSKI PTT W SPORCIE TANECZNYM Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego Redakcja:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROFIT PLAN Ubezpieczenie Inwestycyjne POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROFIT PLAN Ubezpieczenie Inwestycyjne (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

Aktywnym być, to dłużej żyć w cyklu Grand Prix PZK 2015

Aktywnym być, to dłużej żyć w cyklu Grand Prix PZK 2015 Aktywnym być, to dłużej żyć w cyklu Grand Prix PZK 2015 Stowarzyszenie Łódzki Klub Kajakowy Albatros zaprasza na VII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY im. Sławomira Forysiaka PILICA 2015 w ramach projektu PZK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia.

Bardziej szczegółowo