BRM ŁB. Protokół Nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRM.0012.1.6.2014.ŁB. Protokół Nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej"

Transkrypt

1 BRM ŁB Protokół Nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Data posiedzenia: r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:30 Godzina zakończenia posiedzenia: 14:45 Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko Biuro Rady Miasta: Łukasz BORGIEŁ W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 5 radnych (na 7 ogółem): Radni nieobecni: Michał Jędrzejek Andrzej Zydorowicz Zaproszeni goście: 1. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław Cygan 2. Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir Witek 3. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach Pan Stanisław Wąsala 4. Pan D M mieszkaniec Katowic Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 2. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Sportu i Turystyki. 3. Kontrola działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach. 4. Sprawy różne: 4.1 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K Ś Współprzewodniczącego Zespołu Doradczo-Inicjatywnego ds. Edukacji, Oświaty i Wychowania z dnia 17 kwietnia 2014 r. na Prezydenta Miasta Katowice. Zespół kontrolny: Dariusz ŁYCZKO, Stanisława WERMIŃSKA 4.2 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P W z dnia 3 kwietnia 2014 r. na Prezydenta Miasta Katowice. Zespół kontrolny: Witold WITKOWICZ, Michał JĘDRZEJEK Strona 1 z 10

2 4.3 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D M z dnia 12 maja 2014 r. na Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach. Zespół kontrolny: Barbara WNĘK, Krystyna PANEK 4.4 Odpowiedź na wniosek Komisji z posiedzenia w dniu r. do wiadomości Komisji 5. Wolne wnioski. Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej i powitał zgromadzonych radnych członków komisji, jak też gości zaproszonych na posiedzenie. Następnie Pan Przewodniczący przedstawił zgromadzonym radnym porządek posiedzenia Komisji, a wobec braku uwag poddał go pod głosowanie. Radni, członkowie Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie 4 głosy za przyjęli porządek posiedzenia przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji. Punkt 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko wobec braku uwag i pytań ze strony Państwa Radnych, poddał projekt protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji pod głosowanie. Radni, członkowie Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie 4 głosy za przyjęli protokół nr 40 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu r., bez uwag. Punkt 2. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Sportu i Turystyki. Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko poinformował, że materiał dotyczący omawianego punktu został dostarczony wszystkim członkom Komisji i mogli się z nim szczegółowo zapoznać, po czym poprosił Pana S. Witka o krótkie przedstawienie przedmiotowej informacji. Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir Witek poinformował na wstępie, że na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 424/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Katowice do zakresu działania Wydziału należy w szczególności: A. W ZAKRESIE SPORTU: 1. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez ustalanie w planach Miasta zadań w zakresie sportu, określanie zasad i sposobów ich realizacji zgodnie z Strona 2 z 10

3 przyjętymi przez Radę kierunkami działania miasta w zakresie sportu. 2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady określających warunki i tryb finansowania zadania tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wskazujących zamierzony do osiągnięcia cel publiczny z zakresu sportu. 3. Inspirowanie i planowanie miejskich imprez sportowych. Koordynacja i nadzór organizacyjny nad ich realizacją przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 4. Wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie Miasta w zakresie upowszechniania sportu wśród mieszkańców, a w szczególności szkolenia dzieci i młodzieży. 5. Planowanie, udzielanie i rozliczanie dotacji finansowych dla klubów, stowarzyszeń sportowych i Sportowych Spółek Akcyjnych. 6. Nadzór nad realizacją zadań dotowanych przez miasto, a realizowanych przez kluby sportowe. 7. Prowadzenie bazy danych dotyczących różnych obiektów sportowych na terenie miasta, bez względu na ich podporządkowanie. 8. Współpraca w zakresie sportu z innymi samorządami, związkami i organizacjami sportowymi. 9. Powołanie Rady Sportu Miasta Katowice, jako organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta w zakresie kultury fizycznej i sportu. 10. Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem obiektów miejskich do sezonu letniego oraz bieżąca kontrola ich funkcjonowania. 11. Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, a niezaliczonych do obiektów hotelarskich. 12. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu. 13. Realizacja przepisów ustawy o sporcie, w tym m.in. przyznawanie stypendiów sportowych, nagród, wyróżnień, udzielanie dotacji, itp. 14. Współorganizacja wielkich wydarzeń sportowych o randze międzynarodowej, odbywających się na terenie miasta Katowice. B. W ZAKRESIE TURYSTYKI: 1. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa przez miasto Katowice. 2. Współpraca z jednostkami turystycznymi w zakresie opracowania kalendarza imprez turystycznych oraz jego realizacji. 3. Monitorowanie bieżących miejskich wydarzeń turystycznych. 4. Współpraca przy realizacji wydarzeń związanych z promocją turystyczną miasta Katowice w kraju i zagranicą. 5. W zakresie systemu tras rowerowych w mieście: - stała, robocza współpraca ze środowiskami rowerzystów i przekazywanie wzajemnych informacji pomiędzy tymże środowiskiem - a koordynatorem systemu tras rowerowych w mieście (Wydział Rozwoju Miasta), - przeprowadzanie stałej kontroli użytkowego stanu technicznego tras rowerowych, ich utrzymania i oznakowania - i przekazywanie wniosków z tej kontroli koordynatorowi systemu tras rowerowych, - wydawanie opinii do planów rozwoju i rozwiązań projektowych, - udział w organizowaniu imprez rowerowych. Strona 3 z 10

4 C. W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNEJ: 1. Przygotowywanie corocznych projektów uchwał Rady dotyczących wykazu kąpielisk na terenie miasta i przedkładanie ich do uchwalenia. 2. Przekazywanie Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu na podstawie podjętej uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na terenie miasta informacji o liczbie kąpielisk (wraz z podaniem przyczyny zmian w ich liczbie w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego). 3. Udostępnianie informacji, które mogą być wykorzystane przy sporządzaniu profilu wody w kąpielisku, za pobraniem opłaty ustalonej na podstawie poniesionych rzeczywistych nakładów. 4. Pełnienie nadzoru nad organizatorem kąpieliska w zakresie: a/ wykonywania na 14 dni przed otwarciem kąpieliska badań jakości wody oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się tam osób, b/ przekazywania Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu wyników badań jakości wody oraz informacji o wystąpieniu zmian, które mogą wpływać na pogorszenie jakości wody. 5. Oznakowanie kąpieliska oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli i dbania o jakość wody. 6. Sporządzanie i aktualizowanie profilu wody w kąpielisku. D. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU E. W ZAKRESIE NADZORU: 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością: a/ Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. II. ZADANIA WŁASNE STAROSTY: 1. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością klubów i stowarzyszeń sportowych, mających siedzibę w Katowicach: a) prowadzenie ewidencji i dokumentacji klubów i stowarzyszeń sportowych b) opiniowanie dokumentów ( statutów) dla sądu rejestracyjnego pod kątem zgodności z prawem w sprawach rejestracji i likwidacji stowarzyszeń, c) zbieranie informacji o działalności stowarzyszeń i klubów sportowych, utrzymywanie bieżących kontaktów, prowadzenie korespondencji w tym zakresie, d) wnioskowanie do Wydziału Prawnego o przygotowanie wniosków do sądu rejestrowego o zastosowanie środków dyscyplinujących wobec klubów i stowarzyszeń sportowych naruszających porządek prawny oraz wniosków o rozwiązanie klubów i stowarzyszeń. 3. Przeprowadzanie kontroli stowarzyszeń sportowych odnośnie przestrzegania przepisów o rejestracji i powiadamiania o transakcjach, w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Strona 4 z 10

5 III. ZADANIA ZLECONE: 1. Przeprowadzanie kontroli, w zakresie swojej właściwości miejscowej, co do przestrzegania wymagań określonych w ustawie o usługach turystycznych w stosunku do pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. 2. Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk. 3. ILOŚĆ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI W Wydziale Sportu i Turystyki w chwili obecnej pracuje 7 osób 2 Głównych Specjalistów i 4 Inspektorów. Naczelnikiem Wydziału jest Pan Sławomir Witek. 4. REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI: a) Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, b) Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, c) Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk 5. ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA SPORTU I TURYSTYKI W 2013 i 2014 ROKU. W 2013 r. Wydział Sportu i Turystyki wydatkował następujące środki: - Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji ,00 zł, - Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych ,99 zł - Nagroda Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu ,00 zł - Organizacja uprawiania sportu I edycja ,00 zł - Organizacja uprawiania sportu II edycja ,00 zł - Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2013 r ,00 zł - Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r ,00 zł - Akcja Zima 2013 r. - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ,00 zł - Akcja Lato 2013 r. - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ,00 zł - Realizacja zadań w trybie tzw. Małych Grantów ,00 zł - Usługi w zakresie współorganizacji wydarzeń sportowych ,10 zł - Zakupy nagród o charakterze sportowym ,10 zł - Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki ,30 zł W 2014 r. w budżecie Wydziału Sportu i Turystyki zaplanowano następujące środki na realizację zadań w zakresie sportu : - Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji ,00 zł, - Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych ,00 zł - Nagroda Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu ,00 zł - Organizacja uprawiania sportu ,00 zł Strona 5 z 10

6 - Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2014 r ,00 zł - Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r ,00 zł - Akcja Zima 2013 r. - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ,00 zł - Akcja Lato 2013 r. - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ,00 zł - Realizacja zadań w trybie tzw. Małych Grantów ,00 zł - Usługi w zakresie współorganizacji wydarzeń sportowych ,00 zł - Zakupy nagród o charakterze sportowym ,00 zł - Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki ,00 zł 4. Analiza polityki miasta w zakresie finansowania zadań w zakresie sportu i rekreacji pozwala na następujące wnioski: 1. Realizowane zadania pozwalają w miarę możliwości zaspokoić potrzeby mieszkańców miasta, klubów sportowych oraz innych stowarzyszeń o charakterze sportowym, 2. Znaczną część środków przeznacza się na szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu sportu i turystyki, 3. Nagradza się najlepszych sportowców oraz działaczy sportowych, którzy swoją pracą i osiągnięciami sportowymi przyczyniają się do rozwoju sportu w naszym mieście, 4. Przyznaje się dotację na realizację zadania Organizacja uprawiania sportu dla klubów sportowych osiągających najwyższe wyniki we współzawodnictwie sportowym, 5. Tworzy się warunki do uprawiania sportu poprzez remonty i modernizację obiektów sportowych pozostających we władaniu miasta, 6. Z roku na rok rośnie liczba klubów i Uczniowskich Klubów Sportowych rejestrowanych w Wydziale Sportu i Turystyki, 7. Wspomaga się finansowo organizację przez Kluby Sportowe zawodów i rozgrywek sportowych. Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko podziękował Panu Naczelnikowi S. Witkowi za wypowiedź, po czym dodał, że w ostatnich latach można zauważyć duże, korzystne zmiany zachodzące w mieście Katowice w obszarze sportu i wychowania fizycznego, co przejawia się m.in. rosnącą liczbą klubów sportowych powstających w mieście, w których można uprawiać różne dyscypliny. Radna Stanisława Wermińska stwierdziła, że wspieranie sportu wyczynowego przez miasto jest istotne lecz, na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca Miasta z Uczniowskimi Klubami Sportowymi poprzez wspieranie ich działalności. Następnie Pani radna zapytała jak organizacja imprez sportowych wysokiej rangi wpływa na zainteresowanie dzieci i młodzieży daną dyscyplina sportu? Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir Witek odnosząc się do pytania Pani radnej odpowiedział, że trudno mu odpowiedzieć, gdyż dokładne informacje posiada Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych. Pan Naczelnik dodał, że duże imprezy sportowe z całą pewnością wpływają na wzrost zainteresowania daną dyscyplina przez dzieci i młodzież, lecz często problemem jest baza sportowa i brak odpowiedniej kadry trenerskiej. Strona 6 z 10

7 Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony pozostałych radnych poddał pod głosowanie protokół z Kontroli działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Sportu i Turystyki bez zastrzeżeń. W głosowaniu: 5 głosów za protokół pokontrolny został jednogłośnie przyjęty w formie zaproponowanej przez Pana Przewodniczącego. Punkt 3. Kontrola działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach. Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko poinformował, że materiał dotyczący omawianego punktu został dostarczony wszystkim członkom Komisji i mogli się z nim szczegółowo zapoznać, po czym poprosił o zabranie głosu Panią S. Wermińską jako członka zespołu kontrolnego. Radna Stanisława Wermińska poinformowała, że odbyła wizytę w siedzibie MOSiR podczas której poruszony był m.in. temat wykorzystania miejskich obiektów sportowych w sezonie letni. Pani radna zapytała o możliwość korzystania przez mieszkańców z kąpieliska Bugla, kąpieliska Rolna oraz modernizację kąpieliska na Zadolu. Mowa była także o możliwości korzystania z kampingu oraz poruszono kwestie przygotowania hali Spodek do tegorocznych Mistrzostw Świata w Siatkówce. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach Pan Stanisław Wąsala na wstępie przedstawił informację na temat obiektów, którymi zarządza MOSiR Katowice, a jest ich 27 oraz poinformował, że liczba osób zatrudnionych w tej jednostce wynosi 200. Następnie odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi Pan Dyrektor poinformował, że Camping 215 przy ul. Trzech Stawów 23 jest obiektem całorocznym, na terenie którego znajduje się budynek z recepcją połączony wiatą wjazdową, budynek świetlicy z punktem gastronomicznym i letnim ogródkiem oraz budynek z pomieszczeniami sanitarnymi, sauną i z zadaszoną kuchnią letnią. Tereny zielone przeznaczone pod pole namiotowe podzielone jest n boksy, każdy z własnym przyłączem elektrycznym. Część rekreacyjną stanowi: kort tenisowy z maczki ceglanej oraz basen odkryty. W ramach rozbudowy bazy turystycznej w roku 2011 MOSiR wybudował 5 podwójnych domków kempingowych z 19 pokojami o wysokim standardzie w tym 1 apartament. Pan Dyrektor oznajmił również, że w dostarczonym członkom Komisji materiale znajdują się wykaz imprez organizowanych przez MOSiR Katowice w latach oraz wykaz imprez organizowanych na obiektach MOSiR w latach Radna Stanisława Wermińska stwierdziła, że często dochodzi do zniszczenia skateparku na Zadolu i w związku z takimi incydentami należałoby podjąc działania w kierunku lepszego zabezpieczenia obiektów sportowych przed wandalizmem. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach Pan Stanisław Wąsala stwierdził, że obiekty zamknięte są dobrze chronione przed ewentualnymi zniszczeniami, natomiast większe trudności są z utrzymaniem porządku na obiektach ogólnodostępnych. Strona 7 z 10

8 Radna Barbara Wnęk zapytała o możliwość obniżenia ceny za wejście na basen w SPODKU, gdyż wielu mieszkańców chętnie by z niego korzystało, lecz odstrasza ich cena za wstęp w wysokości 20 zł. Pani radna dodała, że niższa cena z pewnością zwiększyła by dostępność tego obiektu dla mieszkańców. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach Pan Stanisław Wąsala poinformował, że aktualna cena z wstęp na basen przy SPODKU od r. wynosi 18 złotych i została obniżona ze wspomniany 20 złotych. Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir Witek dodał, że basen przy SPODKU jest obiektem specyficznym gdyż znajdują się tam również sauny. Więc biorąc pod uwagę możliwość korzystania z basenu jak i saun to cena 18 złotych nie jest ceną wygórowaną. Radna Barbara Wnęk zapytała ile saun znajduje się na omawianym obiekcie? Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach Pan Stanisław Wąsala odpowiedział, że znajdują się tam dwie sauny jedna fińska, a druga parowa. Radna Stanisława Wermińska zapytała czy basen w SPODKU objęty jest realizowanymi przez miasto Katowice programami społecznymi gwarantującymi pewne ulgi i zniżki? Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach Pan Stanisław Wąsala odpowiedział, że do wspomnianych programów wytypowane zostały tylko określone obiekty, które zostały pod tym kątem odpowiedni oznaczone. Na pozostałych obiektach obowiązują tzw. ulgi ustawowe. Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony pozostałych radnych poddał pod głosowanie protokół z Kontroli działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach bez zastrzeżeń. W głosowaniu: 5 głosów za protokół pokontrolny został jednogłośnie przyjęty w formie zaproponowanej przez Pana Przewodniczącego. Punkt 4. Sprawy różne 3.1 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K Ś Współprzewodniczącego Zespołu Doradczo-Inicjatywnego ds. Edukacji, Oświaty i Wychowania z dnia 17 kwietnia 2014 r. na Prezydenta Miasta Katowice. Zespół kontrolny: Dariusz ŁYCZKO, Stanisława WERMIŃSKA Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K Ś Współprzewodniczącego Zespołu Doradczo-Inicjatywnego ds. Edukacji, Oświaty i Wychowania z dnia 17 kwietnia 2014 r. na Prezydenta Miasta Katowice stanowiący inicjatywę Komisji w Strona 8 z 10

9 powyższym zakresie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 5 głosów za. 3.2 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P W z dnia 3 kwietnia 2014 r. na Prezydenta Miasta Katowice. Zespół kontrolny: Witold WITKOWICZ, Michał JĘDRZEJEK Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P W z dnia 3 kwietnia 2014 r. na Prezydenta Miasta Katowice stanowiący inicjatywę Komisji w powyższym zakresie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 5 głosów za. 3.3 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D M z dnia 12 maja 2014 r. na Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach. Zespół kontrolny: Barbara WNĘK, Krystyna PANEK Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D M z dnia 12 maja 2014 r. na Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach stanowiący inicjatywę Komisji w powyższym zakresie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 5 głosów za. 3.4 Odpowiedź na wniosek Komisji z posiedzenia w dniu r. do wiadomości Komisji Radny Witold Witkowicz poinformował że nie do końca zgadza się z treścią ww. odpowiedzi na wniosek Komisji, gdyż intencja wnioskodawców była trochę inna. Następnie stwierdził, że w najbliższym czasie przygotuje interpelację w przedmiotowej sprawie i poszczególni członkowie Komisji będą mogli się pod nią podpisać. Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko stwierdził, że ze swojej strony nie widzi przeszkód, aby poprzeć inicjatywę radnego W. Witkowicza. Punkt 4. Wolne wnioski Przewodniczący Komisji poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu r. analizowane będą następujące tematy, do opracowania których powołane zostaną zespoły kontrolne: 1. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Funduszy Europejskich. 2. Kontrola działalności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Radni, członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie 5 głosów za powołali Zespoły Kontrolne w składzie: Strona 9 z 10

10 Temat 1: Radni prowadzący: Michał JĘDRZEJEK, Witold WITKOWICZ Temat 2: Radni prowadzący: WITKOWICZ Barbara WNĘK, Krystyna PANEK, Witold Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko wobec braku uwag i wniosków zgłaszanych w przedmiotowym punkcie, stwierdził wyczerpanie porządku posiedzenia i dziękując radnym za aktywny udział w posiedzeniu Komisji, zamknął je. Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Łyczko Strona 10 z 10

Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice. BRM.0012.5.2.2015.ŁK Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 23.02.2015 r. Miejsce posiedzenia: Sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice,

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.4.2015.ŁB projekt Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 21.04.2015 r. Miejsce posiedzenia: sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE:

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: WYKONANY PRZEZ ARKADIUSZA ZABOROWSKIEGO I RYSZARDA ZDROJEWSKIEGO Koszalin, wrzesień 2014 r. 2 Spis treści 1. Wstęp Organizatora Monitoringu 1.1 O monitoringu 1.2 Metodologia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Ełku z dnia. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Strona 1 Spis treści I. Wstęp II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu III. Analiza demograficzna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.2.2012.KJ Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 20.02.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 www.rio.gov.pl

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo