RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 2005

2 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND REPORT OF THE AUDITOR FINANCIAL STATEMENT

3 LIST DO UDZIAŁOWCÓW LETTER TO SHAREHOLDERS

4 LIST DO UDZIAŁOWCÓW BPH BANKU HIPOTECZNEGO S.A. Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci BPH Banku Hipotecznego S.A., Rok 2005 był kolejnym udanym rokiem działalności BPH Banku Hipotecznego S.A., w którym Bank umocnił pozycję konkurencyjną w segmencie specjalistycznych banków hipotecznych ze znaczącą poprawą wyników finansowych. W 2005 roku przeprowadziliśmy, pierwszą w historii Banku, publiczną emisję hipotecznych listów zastawnych na łączną kwotę 600 mln zł. Tym samym Bank wysunął się na pozycję lidera emisji listów zastawnych w obrocie publicznym. Osiągnęliśmy rekordowy wynik finansowy brutto, który wyniósł tys. zł oraz wskaźnik wypłacalności na poziomie 14,1%, co potwierdza dobrą i stabilną kondyncję naszego Banku. O wysokiej efektywności działania świadczy wskaźnik kosztów do dochodów, który w 2005 roku wyniósł 36%. Wyrażam przekonanie, że w roku 2006 równie pomyślnie zrealizujemy postawione sobie cele i zamierzenia. 2

5 W imieniu Zarządu Banku przekazuję wszystkim naszym pracownikom i współpracownikom podziękowania za zaangażowanie oraz zrozumienie zadań i wyzwań stojących przed Bankiem. Dziękując Akcjonariuszom i Klientom za okazane zaufanie i wspieranie naszych działań zapraszam do lektury Sprawozdania Rocznego za rok 2005, zawierającego szczegółowe informacje o naszej działalności. Z wyrazami szacunku, Irena Stocka Prezes Zarządu BPH Banku Hipotecznego S.A. 3

6 LETTER TO BPH BANK HIPOTECZNY S.A. SHAREHOLDERS Dear Sirs, Shareholders and Clients of BPH Bank Hipoteczny S.A., Year 2005 was another year of successful activity of BPH Bank Hipoteczny S.A. This year the Bank strengthened its competitive position in the segment of specialised mortgage banks and significantly improved its financial results. In 2005, for the first time in the Bank s history, we realised a public issue of mortgage bonds for the total value of 600 million PLN. It gave the Bank a position of a leader in public issue of mortgage bonds. We achieved a record gross financial result, reaching 35,163 thousands PLN, and the solvency ratio at the level of 14.1%, which confirms good and balanced condition of our Bank. High efficiency of our operations is reflected by the costs-to-profits ratio, which in 2005 amounted to 36%. I am convinced that in 2006, we will equally successfully realise our goals and plans. 4

7 On behalf of the Management Board of the Bank, I would like to thank all our employees and partners for their commitment and understanding of tasks and challenges that the Bank faces. Expressing my gratitude to Shareholders and Clients for their trust and support for our activity, I am glad to invite you to read the Annual Statement of Accounts for 2005, containing detailed information on our operations. Yours faithfully, Irena Stocka President of the Management Board BPH Bank Hipoteczny S.A. 5

8 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MANAGEMENT BOARD REPORT

9 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU 1 WYBRANE DANE FINANSOWE BANKU OSIĄGNIĘTE W ROKU 2005 Wybrane dane finansowe Banku Wyszczególnienie Zmiana (dynamika) (%) Rachunek zysków i strat w tys. zł Wynik z tytułu odsetek ,6% Wynik z tytułu prowizji ,03% Wynik z pozycji wymiany i wynik z operacji instrumentami finansowymi ,5% Odpisy na utratę wartości ,6% Koszty działania i ogólnego zarządu ,1% Pozostałe koszty i przychody operacyjne ,1% Zysk brutto ,3% Zysk netto ,2% Bilans w tys. zł Suma bilansowa ,6% Należności od klientów netto ,0% Zobowiązania z tytułu emisji listów zastawnych ,2% Kapitał własny ,2% Wskaźniki (%) Rentowność kapitału brutto (ROE brutto) 14,6% 16,9% 115,8% Rentowność kapitału netto (ROE netto) 11,7% 13,4% 114,7% Rentowność aktywów (ROA) 2,1% 2,2% 103,0% Marża odsetkowa na aktywach ogółem 2,9% 3,2% 113,2% Wskaźnik Koszty/Dochody 40% 36% 90,3% Współczynnik wypłacalności 17,3% 14,1% 81,5% 7

10 Ze względu na skorzystanie z dopuszczalnych wyłączeń MSSF 1 dane za rok 2005 nie są w pełni porównywalne z danymi za rok Najważniejsze zmiany wynikające z zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej związane są z wprowadzeniem wyceny według efektywnej stopy procentowej oraz zmianami zasad tworzenia odpisów z tytułu utraty wartości. Wśród pozycji, których wartości w bilansie otwarcia uległy znacznej zmianie wymienić należy: kredyty i pożyczki udzielone klientom, aktywa z tytułu podatku odroczonego, rezerwy oraz wynik z lat ubiegłych. Wysokość korekty bilansu otwarcia ujmowana w kapitałach wynosi tys. zł (zmniejszenie). Szczegółowe wyjaśnienie, jaki wpływ na poszczególne pozycje sprawozdania finansowego miało przyjęcie MSSF znajduje się w nocie 40 tego sprawozdania. BPH Bank Hipoteczny S.A. jest drugim, pod względem wielkości aktywów i pod względem wolumenu kredytów, dynamicznie rozwijającym się bankiem specjalistycznym w Polsce. Osiągnięte przez Bank wyniki za 2005 r. zostały opisane w rozdziale Wyniki finansowe za 2005 r. Głównym akcjonariuszem Banku jest Bank BPH S.A., jeden z największych banków w Polsce, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Bank należy do Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. i jego sprawozdania finansowe na potrzeby nadzoru są konsolidowane ze sprawozdaniami fiansowymi Banku BPH S.A. Sprawozdania Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. podlegają konsolidacji bezpośrednio ze sprawozdaniami finansowymi Banku Austria Creditansatalt AG (BA-CA) z siedzibą w Wiedniu, jako większościowego akcjonariusza Banku BPH S.A. Podmiotem dominującym wobec BA-CA jest Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG (HVB), którego jednostką nadrzędną jest UniCredito Italiano S.p.A. (UCI) podmiot będący większościowym akcjonariuszem HVB. Działalność Banku w okresie sprawozdawczym, jego dynamika oraz obszary aktywności wynikały z roli i pozycji Banku w Grupie Banku BPH. 2 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA W ROKU 2005, W TYM SEKTOR BANKOWY Według wstępnych szacunków GUS tempo wzrostu gospodarczego w 2005 roku wyniosło 3,2%. Na bazie danych rocznych szacuje się, że dynamika realna PKB w czwartym kwartale 2005 roku ukształtowała się na poziomie ok. 4,0% r/r. Tempo wzrostu inwestycji w gospodarce w 2005 roku wyniosło 6,2%, co wskazuje na ich nie notowany od czwartego kwartału 1999 roku dwucyfrowy wzrost w czwartym kwartale (ok. 10,0% r/r). Brak zagrożeń inflacyjnych ze strony popytu wewnętrznego, w połączeniu z malejącym wskaźnikiem cen towarów i usług (spadek z 3,7% r/r w styczniu do 0,7% r/r w grudniu) skłoniło RPP do pięciokrotnej obniżki stóp procentowych w 2005 roku łącznie o 200 pb. Stopa referencyjna NBP wynosiła na koniec grudnia 2005 roku 4,50% wobec 6,50% w styczniu. Największe cięcia stóp procentowych miały miejsce w pierwszej połowie roku (łącznie o 150 pb), kiedy to GUS opublikował dalekie od oczekiwań dane na temat wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale 2005 roku. Wraz z poprawą wskaźników makroekonomicznych RPP stała się bardziej powściągliwa i ostatnich obniżek dokonała w lipcu i sierpniu łącznie o 50 pb. Redukcjom stóp procentowych towarzyszyły zmiany nastawienia w polityce pieniężnej: z restrykcyjnego w styczniu na łagodne w lutym, następnie w kwietniu zmieniono nastawienie łagodne na neutralne, po czym w czerwcu powrócono do nastawienia łagodnego i utrzymano je do końca roku. Dynamika inwestycji w 2005 roku na poziomie 6,2% była wyższa od oczekiwań w końcu 2005 roku i jednocześnie dużo niższa od prognoz chociażby jeszcze w pierwszym kwartale 2005 roku. Najwolniejsze tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe zanotowano w pierwszym kwartale (1,2% r/r), po czym w kolejnych kwartałach ulegało ono umiarkowanemu przyspieszeniu: do 3,8% r/r w drugim kwartale, 5,7% r/r w trzecim kwartale i ok. 10,0% r/r w ostatnim kwartale. Na niską aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw (których udział w inwestycjach krajowych ogółem wynosi ok. 53%) w pierwszej połowie roku wpływ miały z jednej strony duże problemy z pozyskaniem środków z funduszy strukturalnych UE, z drugiej zaś niepewność odnośnie kształtowania się warunków inwestycyjnych po wyborach prezydenckich i parlamentarnych. W sektorze bankowym w 2005 roku zaobserwowano dalsze zwiększenie dynamiki kredytów zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. Podobnie jak w 2004 r. szybko rosły wolumeny kredytów hipotecznych na koniec roku dynamika przekroczyła 40%. Przyczyniły się do tego: łagodniejsza polityka kredytowa banków, obniżanie kosztów kredytu oraz poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Najważniejszą przyczyną zmian w polityce kredytowej jest wzrost międzybankowej presji konkurencyjnej. Nasilająca się konkurencja w sektorze bankowym powoduje, że w walce o klienta banki decydują się na obniżenie marż kredytów, opłat i prowizji związanych z udzieleniem kredytu. Znacznemu uproszczeniu ulegają również procedury przyznawania kredytów, a okresy kredytowania wydłużają się. 3 DZIAŁALNOŚĆ BPH BANKU HIPOTECZNEGO S.A. BPH Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna działa na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz Uchwały Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 1 grudnia 1999 roku Nr 244/KNB/99. Przywołana podstawa działaności Banku określa, że BPH Bank Hipoteczny S.A. może prowadzić swą działalność w dwóch obszarach: udzielania kredytów hipotecznych i dla jednostek samorzadu terytorialnego oraz emisji hipotecznych listów zastawnych. Działalność kredytowa W roku 2005 Bank koncentrował się na budowie bezpiecznego portfela kredytowego udzielając kredytów na finansowanie nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych. Swoją ofertę kredytową Bank kierował zarówno do przed- 8

11 Kredyty hipoteczne udzielone w 2005 r. Kredyty zabezpieczone Kredyty udzielone w 2005 r Portfel kredytów wg stanu na r. Liczba Wolumen (mln zł) Wolumen (mld zł) hipoteką na nieruchomości mieszkalnej ,15 hipoteką na nieruchomości komercyjnej ,33 Łącznie ,48 siębiorców, jak i osób prywatnych. Celami kredytowania były: zakup, budowa, modernizacja, remont nieruchomości komercyjnej lub mieszkalnej przeznaczonych do użytku własnego lub na działalność komercyjną. Kredyt mógł być także przeznaczony na refinansowanie kredytu zaciągniętego w innym banku lub refinansowania kapitału własnego zainwestowanego w nieruchomość. Kredyty udzielane są w złotych i w opcji indeksowanej do walut obcych (USD, EUR, CHF). Sprzedaż prowadzona była przez grupę własnych doradców bankowych i sieć ponad 180 zewnętrznych partnerów sprzedaży, a także przez placówki Banku BPH S.A. W 2005 r. Bank udzielił 568 kredytów, na łączną kwotę 563 mln PLN. Portfel kredytów hipotecznych wzrósł o 27% w stosunku do 2004 roku i osiągnął wartość 1,48 mld PLN na koniec 2005 roku. Bank przede wszystkim koncentrował się na finansowaniu nieruchomości komercyjnych. Oferta Banku, dostosowana do oczekiwań klientów komercyjnych, pozwoliła na pozyskanie 190 nowych klientów, co stanowiło wzrost o 36% w porównaniu z rokiem ubiegłym i zrealizowanie 447 mln zł wolumenu w tym segmencie. Kluczowe czynniki sukcesu: Wysoka atrakcyjność oferty dla przedsiębiorców oraz elastyczność w dostosowywaniu kredytów do indywidualnych potrzeb i możliwości tych Klientów. Rozwijanie współpracy z Partnerami sprzedaży i podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie współpracy z Klientami. Wsparcie sprzedaży kredytów mieszkaniowych akcją marketingową dotyczącą refinansowania kredytów mieszkaniowych. Kontynuacja trendu wzrostowego przychodów z tego obszaru działalności Banku wspierana była w roku 2005 pozytywnym wpływem rynkowych stóp procentowych na marżę kredytową. W roku 2005 udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości, na które Bank utworzył rezerwy celowe utrzymał się na bezpiecznym poziomie 2,9%, a stosunek rezerw celowych utworzonych na te należności do całości portfela kredytowego wyniósł 1,2%. Ogólna kwota bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, przyjętych przez Bank jako zabezpieczenie kredytów hipotecznych, wg stanu na r., wynosi tys. zł. Emisja hipotecznych listów zastawnych W Polsce spośród 4 banków hipotecznych tylko BPH Bank Hipoteczny S.A. oraz BRE Bank Hipoteczny S.A. prowadzą publiczną emisję hipotecznych listów zastawnych. Bank przygotował Program publicznej emisji hipotecznych listów zastawnych, w ramach którego planuje przeprowadzić w ciągu 5 lat emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości 3 mld zł. W 2005 r. przeprowadzono następujące emisje publiczne: Emisje w ramach Programu publicznej emisji hipotecznych listów zastawnych na kwotę 3 mld PLN 02 czerwca 2005 roku ,00 21 listopada 2005 roku ,00 Łącznie emisje ,00 Wartość emisji na 31 grudnia 2005 roku w tys. zł 1200 BRE bank Hipoteczny S.A. BPH bank Hipoteczny S.A

12 W roku 2005 Bank przeprowadził niepubliczną emisję hipotecznych listów zastawnych w wysokości 150 mln PLN. Wartość wyemitowanych listów zastawnych w formie emisji niepublicznej na koniec roku wynosi tys. zł oraz tys. EUR. Emisja listów zastawnych w złotych przeprowadzona jest zgodnie z Umową o przeprowadzenie programu emisji papierów dłużnych z 2003 r., natomiast emisja w walucie obcej oparta jest o przepisy Umowy Emisyjnej z 2000 r. Podstawę do przeprowadzenia emisji publicznej lub niepublicznej stanowią wierzytelności wpisane do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych. Wartość wierzytelności stanowiących zabezpieczenie emisji, wg stanu na koniec 2005 roku, wynosi tys. zł. Pozyskane z emisji hipotecznych listów zastawnych środki umożliwiają refinansowanie działalności Banku w obszarze działalności kredytowej, bez konieczności podnoszenia kapitału zakładowego. 4 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2005 W roku 2005 Bank osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe, dzięki którym umocnił swoją pozycję konkurencyjną w segmencie specjalistycznych banków hipotecznych. Wzrost sumy bilansowej Banku w stosunku do poprzedniego roku wyniósł tys. zł. Zysk netto osiągnął poziom tys. zł, co oznacza wzrost o tys. zł. Największy wpływ na uzyskany wynik finansowy miał wynik z tytułu odsetek. Wzrost wyniku odsetkowego nastąpił wskutek zwiększenia wolumenu kredytowego oraz wzrostu marży z tytułu efektywnego rozliczania prowizji. Innym istotnym czynnikiem, który przyczynił się do osiągnięcia dobrego wyniku finansowego było utrzymanie restrykcyjnej polityki kosztowej. Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne oraz wielkości wybranych pozycji rachunku wyników zostały zaprezentowane na poniższych diagramach. Wskaźnik ROE brutto w % Wskaźnik ROE netto w % 31 grudnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r. 18,0% 14,0% 31 grudnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r. 16,5% 13,0% 15,0% 12,0% 13,5% 11,0% Wskaźnik ROA w % Marża odsetkowa na aktywach ogółem w % 31 grudnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r. 2,22% 3,4% 31 grudnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r. 2,19% 3,2% 2,16% 3,0% 2,13% 2,8% 10

13 Wskaźnik koszty/dochody w % Współczynik wypłacalności w % 31 grudnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r. 42,0% 20,0% 31 grudnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r. 40,0% 15,0% 38,0% 10,0% 36,0% 5,0% Wynik na działalności operacyjnej w tys. zl Koszty działalności w tys. zl 31 grudnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r grudnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r Zmiany w głównych pozycjach bilansowych w tys. zl grudnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r Kredyty i pożyczki udzielone klientom Zabowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartściowych 11

14 Główne pozycje bilansu za 2005 r. przedstawiają się następująco: Główne pozycje bilansu za 2005 r w tys. zł w% w tys. zł w% Aktywa Kredyty i pożyczki zabezpieczone hipoteką , ,47 Kredyty i pożyczki niezabezpieczone hipoteką , ,55 Pozostałe aktywa finansowe , ,11 Inne , ,87 Aktywa razem , ,00 Pasywa Zobowiązania wobec banków , ,65 Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych , ,97 Kapitał własny , ,70 Inne , ,68 Pasywa razem , ,00 Ze względu na specyfikę Banku dominującą pozycję w aktywach stanowią kredyty i pożyczki. Dynamika przyrostu należności z tytułu kredytów i pożyczek opisana została w rozdziale 3. Po stronie pasywów w roku 2005 zmieniła się struktura finansowania. Znaczący spadek zobowiązań wobec banków w stosunku do ubiegłego roku jest wynikiem zwiększonej aktywności Banku w obszarze emisji hipotecznych listów zastawnych. Udział środków pochodzących z emisji listów zastawnych wzrósł 4-krotnie w porównaniu z 2004 r. Efektywne stopy procentowe stosowane w Banku dla poszczególnych pozycji aktywów i pasywów zostały zaprezentowane w Sprawozdaniu finansowym (Nota 39). 5 ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA BPH Bank Hipoteczny S.A. identyfikował, mierzył oraz monitorował i zarządzał wszystkimi rodzajami ryzyk występujących w Banku, współpracując w tym zakresie z jednostkami kontroli ryzyka i zarządzania ryzykiem Banku BPH S.A. Niektóre z rozwiązań stosowanych w ramach kontroli ryzyk określane były przez Bank BPH S.A., a BPH Bank Hipoteczny S.A. akceptował i stosował te rozwiązania. W Banku występują następujące kategorie ryzyka: Ryzyko rynkowe (walutowe i stopy procentowej) rozumiane jako niebezpieczeństwo poniesienia straty spowodowanej niekorzystnym kształtowaniem się na rynku cen instrumentów finansowych. W celu ograniczenia poziomu ryzyka rynkowego Bank dostosowuje działalność do zewnętrznych i wewnętrznych norm ostrożnościowych, a ekspozycja na ryzyko pozycji walutowej i ryzyko stopy procentowej monitorowana jest z zastosowaniem metody VaR(Value at Risk). Ryzyko płynności rozumiane jako zagrożenie utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań w wyniku niedopasowania terminów ich płatności do terminów zapadalności należności. W celu ograniczenia poziomu ryzyka płynności Bank także dostosowuje działalność do zewnętrznych i wewnętrznych norm ostrożnościowych i na potrzeby zarządzania i monitorowania płynnością sporządzane są raporty płynności strukturalnej analizie podlega 1-miesięczny i 12-miesięczny wskaźnik płynności. Ryzyko kredytowe rozumiane jako zagrożenie niewywiązania się kredytobiorców ze zobowiązań wynikających z umów kredytowych zawartych z Bankiem. Zmierzając do efektywnego zarządzania ryzykiem kredytowym Bank modyfikował organizację i standardy procesu kredytowego, jak również rozwijał i doskonalił zarządzanie ryzykiem związanym z działalnością kredytową stopniowo wdrażając nowoczesne metody i narzędzia identyfikacji, szacowania, pomiaru i kontroli ryzyka kredytowego. Ryzyko operacyjne rozumiane jako wszelkie rodzaje zagrożeń dla działalności i wyników Banku wynikających z zaburzonych procesów, nieadekwatnych procedur, działań ludzi i systemów lub zdarzeń zewnętrznych. System zarządzania i kontroli ryzyka operacyjnego realizowany jest na wszystkich poziomach organizacyjnych Banku i jest stopniowo rozszerzany i rozwijany. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zarządzania w/w rodzajami ryzyk w Banku funkcjonują następujące Komitety wspierające działalność Zarządu Banku w tym zakresie: Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku (ALCO) którego przedmiotem działania są m.in. ryzyka rynkowe i ryzyko płynności Komitet Kredytowy Banku którego przedmiotem działania jest ryzyko kredytowe Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego którego działalność dotyczy wszystkich ryzyk operacyjnych. W zakresie żadnego z w/w ryzyk, jak również limitów wynikających z ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych nie zostały przekroczone obowiązujące Bank poziomy bezpieczeństwa. 12

15 Szczegółowy opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń (ryzyko stóp procentowych, ryzyko płynności, ryzyko wymiany walutowej, ryzyko operacyjne, ryzyko kredytowe) oraz wysokość limitów wynikających z ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych zamieszczony został w sprawozdaniu finansowym. 6 KIERUNKI ROZWOJU I NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRATEGII BANKU NA ROK 2006 W 2005 roku BPH Bank Hipoteczny S.A. kontynuował działania wynikające z założeń strategii Banku na lata oraz dążył do osiągnięcia wyników przyjętych w planie finansowym na 2005 rok. W roku 2006 Bank będzie dostosowywał swą działalność do istniejących i przewidywanych uwarunkowań ekonomicznych i prawnych, oczekiwań głównego akcjonariusza i klientów oraz własnych możliwości, mając szczególnie na uwadze jakościowy aspekt rozwoju, tj. trwałą poprawę efektywności działania. Główne cele finansowe przyjęte na rok 2006 to: Wskaźnik ROE brutto - 20% Cost/Income poniżej 35% Perspektywy dalszego rozwoju Banku rysują się dobrze. Bank posiada atrakcyjną ofertę produktową oraz efektywne procesy. Postępuje rozwój rynku nieruchomości i wzrasta zapotrzebowanie na długoterminowe kredyty na nieruchomości komercyjne. Utrzymuje się popyt na rynku kredytów mieszkaniowych, które są istotnym instrumentem dywersyfikacji portfela kredytowego. Współpraca w ramach Grupy BPH, zwłaszcza w związku z wysokim udziałem Banku BPH S.A. w rynku finansowania nieruchomości, pozytywnie rokuje na powodzenie programu emisji. Na osiągnięcie planowanego wyniku brutto 2006 roku będą miały wpływ m.in. następujące założenia: przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego wzrost PKB szacuje się na ok. 4,6%; przewidywane zwiększenie inwestycji przedsiębiorstw, poprawa kondycji gospodarstw domowych (stopniowy spadek stopy bezrobocia), ustabilizowana na niskim poziomie inflacja wspierana przez niski poziom rynkowych stóp procentowych; prosprzedażowe działania Banku mające na celu zwiększenie akcji kredytowej, takie jak np.: dostosowywanie oferty do potrzeb i oczekiwań Klientów, podnoszenie efektywności procesu udzielania kredytów itp.; ścisła kontrola kosztów administracyjnych w celu utrzymania kosztów działania Banku na poziomie zbliżonym do 2005 r. Na potencjalne zmniejszenie wyniku może natomiast wpłynąć m.in. spodziewana presja na obniżanie marż, wynikająca ze zwiększającej się konkurencji na rynku bankowym. 7 STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, WŁADZE BANKU, POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE W RAMACH GRUPY W dniu 5 maja 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraziło zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Banku, o kwotę ,- PLN do kwoty ,-PLN, poprzez emisję akcji serii F w ilości 206 akcji w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości. Akcje w całości objął Bank BPH S.A. W dniu 18 listopada 2005 r., na podstawie informacji uzyskanej z UniCredito Italiano S.p.A., Bank BPH S.A. poinformował BPH Bank Hipoteczny S.A. o tym, iż w związku z przejęciem przez UniCredit kontroli nad Bayerische Hypo-und Vereinsbank Aktiengesellschaft (HVB) dotychczasowym ostatecznym podmiotem dominującym dla Banku BPH S.A. oraz nad należącym do HVB bankiem BA-CA bezpośrednim większościowym akcjonariuszem Banku BPH S.A. zgodnie z Art. 26 ust. 1 Prawa bankowego, do czasu uzyskania przez UniCredit zgody Komisji Nadzoru Bankowego (KNB) na wykonywanie prawa głosu z posiadanych pośrednio akcji Banku BPH S.A., BA-CA nie może wykonywać skutecznie prawa głosu z akcji Banku BPH S.A. Oznacza to w konsekwencji, iż od dnia 18 listopada 2005 r. do czasu uzyskania przez UniCredit wymienionej zgody KNB, Bank BPH S.A. nie będzie mógł wykonywać prawa głosu z posiadanych akcji BPH Banku Hipotecznego S.A. Z istoty akcji Banku nie wynikają ograniczenia przenoszenia własności oraz wykonywania prawa głosu. Wszystkie charakteryzuje ten sam zakres uprawnień. Ograniczenia w tym zakresie mogą mieć miejsce jedynie na gruncie przepisów szczególnych, np. na gruncie ustawy Prawo bankowe, Struktura własnościowa kapitału akcyjnego Banku Nazwa akcjonariusza Akcje Głosy na WZA Ilość % Ilość % Bank BPH S.A , ,941* Final Holding Sp. z o.o. 1 0, ,059 Razem * UniCredito Italiano S.p.A. (UniCredit) z siedzibą w Genui (Włochy) poinformował BPH Bank Hipoteczny S.A., iż z dniem 17 listopada 2005 r. nabył pośrednio kontrolę nad akcjami Banku stanowiącymi 99,941% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku. 13

16 jak ma to miejsce w przypadku braku możliwości skutecznego wykonywania prawa głosu przez UniCredit i jego podmioty zależne do czasu uzyskania niezbędnych zezwoleń. Organy władzy W tej części zawarte są informacje dotyczące składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej BPH Bank Hipoteczny S.A. oraz informacje dotyczące łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych przez Bank dla osób zarządzających i nadzorujących. Zarząd W okresie r r. Zarząd Banku działał w następującym składzie i uzyskał roczne wynagrodzenie w wysokości: Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza. Wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości określonej w umowie oraz premii rocznej wypłacanej w wysokości ustalanej przez Radę Nadzorczą i uzależnionej od stopnia realizacji wyznaczonych zadań. Umowy zawarte pomiędzy Bankiem a osobami zarządzającymi nie przewidują rekompensat w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Banku przez przejęcie. Skład oraz wynagrodzenie Zarządu Banku w 2005 r. Imię i nazwisko Pełniona funkcja Roczne wynagrodzenie* (zł) Irena Stocka Prezes Zarządu ,00 Jolanta Gładyś Wiceprezes Zarządu ,76 Jerzy Tofil Członek Zarządu ,40 * Roczne wynagrodzenie obejmuje: wynagrodzenie zasadnicze, premię roczną i korzyści, wypłacone w roku 2005 oraz należne za rok 2005, wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania. Dodatkowo informujemy, iż wynagrodzenie nie obejmuje kwot premii rocznych dla Członków Zarządu Banku za rok 2004 w kwocie ,- zł obciążających wynik roku 2004, a wypłaconych w 2005 r. W wymienionych kwotach uwzględniono m.in. pokrycie kosztów utrzymania poza miejscem zamieszkania oraz ubezpieczenie na życie. Rada Nadzorcza W okresie r r. Rada Nadzorcza BPH Bank Hipoteczny S.A. działała w składzie: Skład Rady Nadzorczej Banku w 2005 r. Imię i nazwisko Pełniona funkcja Wojciech Sobieraj Mariusz Grendowicz Mirosław Boniecki Elżbieta Ratajczak Carl-Norman Voekt Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które miało miejsce 29 czerwca 2005 r. powołało wyżej wymienione osoby do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej w Radzie Nadzorczej funkcji. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe w ramach Grupy Bank został powiadomiony, że UniCredito Italiano S.p.A. (UniCredit lub UCI) nabył w dniu 17 listopada 2005 r akcji w kapitale zakładowym Bayerische Hypound Vereinsbank AG (HVB), uprawniających do wykonywania 93,93% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu HVB. W związku z tym UniCredit zyskał kontrolę nad HVB dotychczasowym ostatecznym podmiotem dominującym dla Banku BPH S.A. oraz nad należącym do HVB Bankiem Austria Creditanstalt AG (BA-CA) bezpośrednim większościowym akcjonariuszem Banku BPH S.A. W wyniku powyższego nabycia UniCredit pośrednio posiada akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania głosów i stanowiących 71,03% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku BPH S.A., z zastrzeżeniem że do czasu uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie prawa głosu oraz do czasu wypełnienia innych obowiązków, BA-CA nie może wykonywać skutecznie prawa głosu z akcji Banku BPH S.A. Transakcje z jednostkami powiązanymi Bank przeprowadza transakcje z podmiotem dominującym (Bank BPH S.A.), oraz podmiotami powiązanymi w ramach Grupy BPH, HVB i UCI. Transakcje z jednostkami powiązanymi dokonywane są w ramach normalnej działalności biznesowej. Obejmują one głównie kredyty, depozyty, transakcje wymiany walut obcych. Szczegółowe informacje na temat transakcji z podmiotami powiązanymi, jak rów- 14

17 nież transakcje z personelem zarządczym oraz z pracownikami BPH Banku Hipotecznego S.A. znajdują się w nocie 35 Sprawozdania finansowego. Umowy znaczące zawarte w ramach jednostek powiązanych W 2005 r. BPH Bank Hipoteczny S.A. zawarł z Bankiem BPH S.A. następujące umowy: Umowa linii kredytowej na łączną kwotę 242 mln EUR (934 mln zł), w celu finansowania działalności kredytowej. Umowa przewiduje udostępnianie kredytu w transzach, jego oprocentowanie jest zmienne. Termin spłaty przewidziany jest na 28 grudnia 2006 r. Wg stanu na koniec roku zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu wynosiło tys. zł. Termin spłaty zadłużenia tej transzy nie przekraczał 1 miesiąca. Umowa o subemisję zawarta w dniu 4 listopada 2005 r. umowa o subemisję usługową hipotecznych listów zastawnych Serii LZI02 na kwotę 400 mln zł. Umowa przewiduje nabycie listów zastawnych serii LZI02 przez Bank BPH S.A we własnym imieniu i na własny rachunek w celu dalszego ich zbywania Inwestorom w obrocie pierwotnym. Powyższe umowy zostały uznane za znaczące, ponieważ ich wartośc przekracza 10% funduszy własnych Banku. 8 DODATKOWE INFORMACJE Umowy znaczące dla Banku zawarte po dacie bilansowej Umowy zawarte po dniu bilansowym przekraczajace 10% kapitałów własnych Banku: Umowa dotycząca linii kredytowej podpisana w lutym 2006 r. pomiędzy BPH Bank Hipoteczny S.A. i Bayerische Landesbank. Umowa opiewa na kwotę 60 mln EUR. Zgodnie z warunkami umowy Bank wykorzystał kredyt jednorazowo i przeznaczył na finansowanie działalności kredytowej. Termin spłaty kredytu - 24 lutego 2009 r. Umowa o subemisję zawarta w dniu 28 lutego 2006 r. z Bankiem BPH S.A. umowa o subemisję usługową hipotecznych listów zastawnych serii LZI03. Zgodnie z ww umową Bank BPH S.A. obejmie zobowiązaniem subemisyjnym wyemitowane listy zastawne o wartości nie większej niż 200 mln zł. Umowa dotycząca udzielenia kredytu W dniu 30 stycznia 2006 r. Bank zawarł z Klientem umowę kredytową na łączną kwotę 37 mln zł. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę 6M WIBOR powiększoną o marżę Banku. Termin spłaty kredytu przewidziany jest na 31 lipca 2021 r. Zobowiązania warunkowe Wszczęte postępowania sądowe Na dzień 31 grudnia 2005 r. nie występują postępowania przed sądem lub organami administracji państwowej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Banku, których wartość stanowiłaby, co najmniej 10% kapitałów własnych Banku. Łącznie wartość wszystkich prowadzonych spraw sądowych wynosi tys. zł, co stanowi 10,60% kapitałów własnych Banku. Wyżej wymieniona kwota stanowi wartość przedmiotu sporu w sprawach z powództwa (wniosku) Banku. Na dzień 31 grudnia 2005 r. nie występują postępowania przed sądem lub organami administracji państwowej, w których Bank jest pozwanym. W 2005 r. bank wystawił 9 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę tys. zł. wartość zabezpieczeń ustanowionych na majątku kredytobiorców (hipoteki), wobec których zostały wystawione tytuły egzekucyjne, ukształtowała się na poziomie tys. zł. Zobowiązania warunkowe do udzielenia kredytów Bank posiada zobowiązania do udzielenia kredytów na łaczną kwotę tys. zł. Inne zobowiązania związane z transakcjami pozabilansowymi Wartość zobowiązań z tytułu zawartych transakcji instrumentami fiansowymi bieżącymi i terminowymi wynosi tys. zł. W roku 2005 Bank nie udzielił żadnych gwarancji i poręczeń. Pozostałe informacje Bank nie zawierał i nie zna umów, w wyniku których w przyszłości mogłyby nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. Nie zawarto istotnych umów pomiędzy Bankiem a Bankiem Centralnym lub organami nadzoru. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego W dniu 21 listopda 2005 r. Bank zawarł z KPMG Audyt Spółka z o.o. umowę o badanie sprawozdania finansowego. Łączna wysokość wynagrodzenia, wynikająca z ww umowy, wynosi brutto ,00 zł. Zapłacono I ratę w wysokości ,00 zł. Druga rata, zgodnie z umową, będzie zapłacona po przedstawieniu ostatecznej wersji opinii i raportu w kwocie ,00 zł. Podmiotem przeprowadzajacym badanie sprawozdania finansowego Banku w 2004 r. był KPMG Audyt Spółka z o.o., a łączna wartość wynagrodzenia wyniosła brutto ,00 zł. W 2005 roku Bank zawarł z KPMG Sp. z o.o. umowy na usługi doradcze. 15

18 9 OŚWIADCZENIA ZARZĄDU Zasady ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności BPH Bank Hipoteczny S.A. kieruje się w swej działalności zasadami społecznej odpowiedzialności i jest wrażliwy na potrzeby klientów i akcjonariuszy. Bank w pełni stosuje zasady zawarte, w przyjętych przez Zarząd Banku: Instrukcji - Zachowania pracowników oraz przestrzegania przepisów przy zawieraniu transakcji związanych z nieruchomościami ; Regulaminie Compliance w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Bank. Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań Wedle najlepszej wiedzy Zarząd BPH Banku Hipotecznego S.A. prezentuje roczne dane finansowe i dane porównywalne za rok Dane sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Banku oraz osiągnięty wynik finansowy. Zawarte w niniejszym dokumencie roczne sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Banku, w tym opis istotnych ryzyk i zagrożeń. Regulaminie udzielania kredytów oraz otwierania rachunków lokat terminowych akcjonariuszom, członkom organów i pracownikom ; Irena Stocka Prezes Zarządu Jolanta Gładyś Wiceprezes Zarządu Jerzy Tofil Członek Zarządu Warszawa, 24 marca 2006 roku 16

19 MANAGEMENT BOARD REPORT MANAGEMENT BOARD REPORT ON OPERATIONS OF THE BANK IN THE REPORTING PERIOD FROM 1 JANUARY 2005 TO 31 DECEMBER SELECTED FINANCIAL DATA OF THE BANK ACHIEVED IN 2005 Selected financial data of the Bank Specification Change (dynamics) (%) Profit and loss account in thousands PLN Financial result on interests 37,465 51, % Financial result on commissions 11, % Financial result on currency exchange and operations with financial instruments 6,864 9, % Revaluation write-offs due to impairment -5,589-4, % Costs of operation and general management -22,080-22, % Other operating costs and revenues % Gross profit 28,065 35, % Net profit 22,427 27, % Balance sheet in thousands PLN Balance sheet total 1,305,932 1,587, % Net receivables from clients 1,123,343 1,449, % Liabilities due to the issue of mortgage bonds 156, , % Own capital 191, , % Ratios (%) Gross Return on Equity (Gross ROE) 14.6% 16.9% 115.8% Net Return on Equity (Net ROE) 11.7% 13.4% 114.7% Return on Assets (ROA) 2.1% 2.2% 103.0% Interest margin on assets - total 2.9% 3.2% 113.2% Costs-to-Revenues ratio 40% 36% 90.3% Solvency ratio 17.3% 14.1% 81.5% 17

20 Due to using the allowable exemptions provided by IFRS 1, the data for 2005 are not fully comparable to the data for The most significant changes resulting from the implementation of the International Financial Reporting Standards are connected with the introduction of valuation according to the effective interest rate and changes of the principles of creating revaluation write-offs due to impairment. Items whose values in the opening balance sheet has been subject to significant changes include: loans and credits granted to clients, assets due to deferred tax, reserves and retained profit/loss. The amount of the adjustment to the opening balance sheet demonstrated in capitals amounts to 11,640 thousands PLN (reduction). Detailed explanation of the influence of the implementation of IFRS on particular items of the statement of accounts is presented in Note 40. BPH Bank Hipoteczny S.A. is the second largest, taking into account the amount of assets and the volume of loans, dynamically developing specialised bank in Poland. Financial results of the Bank for 2005 are demonstrated in the chapter Financial Results for Chief shareholder of the Bank is Bank BPH S.A., one of the largest banks in Poland, listed in the Warsaw Stock Exchange (GPW). The Bank belongs to the Capital Group of Bank BPH S.A. and its statements of accounts, for the purposes of supervision, are consolidated with the statements of accounts of Bank BPH S.A. The statements of the Capital Group of Bank BPH S.A. are directly consolidated with the statements of accounts of Austria Creditanstalt AG (BA-CA) Bank seated in Vienna, which is the chief shareholder of Bank BPH S.A. The parent entity for BA-CA is Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB), whose parent entity is UniCredito Italiano S.p.A. (UCI) the chief shareholder of HVB. The operations of the Bank in the reporting period, its dynamics and fields of activity were determined by the role and position of the Bank in the Group of Bank BPH. 2 MACROECONOMIC SITUATION IN 2005, INCLUDING THE BANKING SECTOR According to the initial estimations of the Central Statistical Office (GUS), the economic growth rate in 2005 amounted to 3.2%. On the basis of the annual data, it is estimated that the real dynamics of the GDP in the fourth quarter of 2005 amounted to about 4.0% YoY. The rate of return on investments in business in 2005 reached 6.2%, which indicates their two-digit increase, not observed since the fourth quarter of 1999, in the fourth quarter (about 10.0% YoY). No inflation threats due to external demand, connected with the decreasing rate of prices of goods and services (a decrease from 3.7% YoY in January to 0.7% YoY in December) encouraged the Monetary Policy Council (RPP) to reduce interest rates by five times in 2005, by 200 bps in total. As on the end of December 2005, the reference rate of the National Bank of Poland amounted to 4.50% in January (in January, it was 6.50%). The most significant reductions of interest rates took place in the first half of the year (by 150 bps in total), when the Central Statistical Office published data on the economic growth in the first quarter of 2005, which were far from expectations. While the macroeconomic ratios improved, the Monetary Policy Council adopted a more reserved attitude and introduced last reductions in July and August, by 50 bps in total. Reductions of the interest rates were accompanied by the changes of attitude in monetary policy: from restrictive in January to mild in February; next, in April, the mild attitude changed to a neutral one, while in June, mild attitude returned and prevailed until the end of the year. The dynamics of investments in 2005 at the level of 6.2% was higher than the expectations in the end of 2005 and, at the same time, much lower than the former prognoses, e.g. in the first quarter of The lowest rate of increase of gross expenses on fixed assets was reported in the first quarter (1.2% YoY), while in the following quarters it gradually increased: to 3.8% YoY in the second quarter, 5.7% in the third quarter and about 10.0% YoY in the last quarter. Low investment activity of companies (whose total share in domestic investments amounts to about 53%) in the first quarter of the year was determined by serious problems with obtaining EU structural funds, as well as uncertainty concerning the shaping of investment conditions after the presidential and parliamentary elections. In the banking sector in 2005, further boost of the loan dynamics for both business entities and households was observed. Similarly as in 2004, volumes of mortgage loans increased rapidly the dynamics exceeded 40% by the end of the year. It was a result of milder loan-granting policies of banks, reduction of costs of loans, as well as the improvement of financial situation of households. The most significant reason for changes in loan policies is the increase of the pressure of competition between the banks. Due to increasing competition in the banking sector, the banks, struggling to acquire new clients, decide to lower their margins on loans, as well as fees and commissions involved in the loan-granting process. The loan-granting procedures are simplified and loan periods are extended. 3 OPERATIONS OF BPH BANK HIPOTECZNY S.A. BPH Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna (Joint-Stock Company) operates on the basis of the Act on Mortgage Bonds and Mortgage Banking of 29 August 1997 and the Resolution No. 244/KNB/99 of the Commission for Banking Supervision of 1 December The aforementioned basis for the Bank s operations states that BPH Bank Hipoteczny S.A. may operate in two fields: granting mortgage loans and loans for territorial self-government units and issuing mortgage bonds. Loan activity In 2005, the Bank focused on developing a safe loan portfolio through granting loans for financing commercial and 18

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 (Nr identyfikacyjny: 556693-7461) Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do Powszechnej Kasy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe noty objaśniające

B. Dodatkowe noty objaśniające B. Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1. 1. Informacja o instrumentach finansowych 1.1. Instrumenty finansowe w podziale na grupy: Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Spis treści 1. Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w latach 2010 i 2009 2. Wyniki według podziału na kategorie 3. Wyniki na działalności bankowej w segmentach

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Tabela 1d Całkowity portfel kredytowy Banku wg grup produktowych (w tys. PLN)*

Tabela 1d Całkowity portfel kredytowy Banku wg grup produktowych (w tys. PLN)* Aneks nr 13 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 6 września 2012 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego BRE Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 października 2009

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r.

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 25 roku MILIARD... A NAWET WIĘCEJ Konferencja prasowa 21 lutego 26 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 4 kwartały 25 str. 2 Bank BPH dla... Klientów

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2008 Annual Report

Raport Roczny 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Spis treści Contents List Prezesa do Udziałowców 4 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku 7 Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta 35 Sprawozdanie Finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane identyfikujące Bank

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2007 ANNUAL REPORT 2007 2 LIST DO UDZIAŁOWCÓW 7 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 35 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA 67 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2007 ANNUAL REPORT 2007 2 LIST DO UDZIAŁOWCÓW 7 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 35 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA 67 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2007 RAPORT ROCZNY 2007 2 LIST DO UDZIAŁOWCÓW 7 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 35 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA 67 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2007 4 LETTER TO SHAREHOLDERS 21 MANAGEMENT BOARD REPORT

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109)

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2004r. 347 tys

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp. Treść Aktywa przeznaczone do obrotu Zobowiązania przeznaczone do obrotu Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa utrzymywane

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2015 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2016 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2014 Annual Report

Raport Roczny 2014 Annual Report Raport Roczny 2014 Annual Report Raport Roczny 2014 Annual Report Spis treści Contents List Prezesa do Udziałowców 6 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku 9 Opinia i Raport Niezależnego Biegłego

Bardziej szczegółowo