RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 2005

2 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND REPORT OF THE AUDITOR FINANCIAL STATEMENT

3 LIST DO UDZIAŁOWCÓW LETTER TO SHAREHOLDERS

4 LIST DO UDZIAŁOWCÓW BPH BANKU HIPOTECZNEGO S.A. Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci BPH Banku Hipotecznego S.A., Rok 2005 był kolejnym udanym rokiem działalności BPH Banku Hipotecznego S.A., w którym Bank umocnił pozycję konkurencyjną w segmencie specjalistycznych banków hipotecznych ze znaczącą poprawą wyników finansowych. W 2005 roku przeprowadziliśmy, pierwszą w historii Banku, publiczną emisję hipotecznych listów zastawnych na łączną kwotę 600 mln zł. Tym samym Bank wysunął się na pozycję lidera emisji listów zastawnych w obrocie publicznym. Osiągnęliśmy rekordowy wynik finansowy brutto, który wyniósł tys. zł oraz wskaźnik wypłacalności na poziomie 14,1%, co potwierdza dobrą i stabilną kondyncję naszego Banku. O wysokiej efektywności działania świadczy wskaźnik kosztów do dochodów, który w 2005 roku wyniósł 36%. Wyrażam przekonanie, że w roku 2006 równie pomyślnie zrealizujemy postawione sobie cele i zamierzenia. 2

5 W imieniu Zarządu Banku przekazuję wszystkim naszym pracownikom i współpracownikom podziękowania za zaangażowanie oraz zrozumienie zadań i wyzwań stojących przed Bankiem. Dziękując Akcjonariuszom i Klientom za okazane zaufanie i wspieranie naszych działań zapraszam do lektury Sprawozdania Rocznego za rok 2005, zawierającego szczegółowe informacje o naszej działalności. Z wyrazami szacunku, Irena Stocka Prezes Zarządu BPH Banku Hipotecznego S.A. 3

6 LETTER TO BPH BANK HIPOTECZNY S.A. SHAREHOLDERS Dear Sirs, Shareholders and Clients of BPH Bank Hipoteczny S.A., Year 2005 was another year of successful activity of BPH Bank Hipoteczny S.A. This year the Bank strengthened its competitive position in the segment of specialised mortgage banks and significantly improved its financial results. In 2005, for the first time in the Bank s history, we realised a public issue of mortgage bonds for the total value of 600 million PLN. It gave the Bank a position of a leader in public issue of mortgage bonds. We achieved a record gross financial result, reaching 35,163 thousands PLN, and the solvency ratio at the level of 14.1%, which confirms good and balanced condition of our Bank. High efficiency of our operations is reflected by the costs-to-profits ratio, which in 2005 amounted to 36%. I am convinced that in 2006, we will equally successfully realise our goals and plans. 4

7 On behalf of the Management Board of the Bank, I would like to thank all our employees and partners for their commitment and understanding of tasks and challenges that the Bank faces. Expressing my gratitude to Shareholders and Clients for their trust and support for our activity, I am glad to invite you to read the Annual Statement of Accounts for 2005, containing detailed information on our operations. Yours faithfully, Irena Stocka President of the Management Board BPH Bank Hipoteczny S.A. 5

8 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MANAGEMENT BOARD REPORT

9 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU 1 WYBRANE DANE FINANSOWE BANKU OSIĄGNIĘTE W ROKU 2005 Wybrane dane finansowe Banku Wyszczególnienie Zmiana (dynamika) (%) Rachunek zysków i strat w tys. zł Wynik z tytułu odsetek ,6% Wynik z tytułu prowizji ,03% Wynik z pozycji wymiany i wynik z operacji instrumentami finansowymi ,5% Odpisy na utratę wartości ,6% Koszty działania i ogólnego zarządu ,1% Pozostałe koszty i przychody operacyjne ,1% Zysk brutto ,3% Zysk netto ,2% Bilans w tys. zł Suma bilansowa ,6% Należności od klientów netto ,0% Zobowiązania z tytułu emisji listów zastawnych ,2% Kapitał własny ,2% Wskaźniki (%) Rentowność kapitału brutto (ROE brutto) 14,6% 16,9% 115,8% Rentowność kapitału netto (ROE netto) 11,7% 13,4% 114,7% Rentowność aktywów (ROA) 2,1% 2,2% 103,0% Marża odsetkowa na aktywach ogółem 2,9% 3,2% 113,2% Wskaźnik Koszty/Dochody 40% 36% 90,3% Współczynnik wypłacalności 17,3% 14,1% 81,5% 7

10 Ze względu na skorzystanie z dopuszczalnych wyłączeń MSSF 1 dane za rok 2005 nie są w pełni porównywalne z danymi za rok Najważniejsze zmiany wynikające z zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej związane są z wprowadzeniem wyceny według efektywnej stopy procentowej oraz zmianami zasad tworzenia odpisów z tytułu utraty wartości. Wśród pozycji, których wartości w bilansie otwarcia uległy znacznej zmianie wymienić należy: kredyty i pożyczki udzielone klientom, aktywa z tytułu podatku odroczonego, rezerwy oraz wynik z lat ubiegłych. Wysokość korekty bilansu otwarcia ujmowana w kapitałach wynosi tys. zł (zmniejszenie). Szczegółowe wyjaśnienie, jaki wpływ na poszczególne pozycje sprawozdania finansowego miało przyjęcie MSSF znajduje się w nocie 40 tego sprawozdania. BPH Bank Hipoteczny S.A. jest drugim, pod względem wielkości aktywów i pod względem wolumenu kredytów, dynamicznie rozwijającym się bankiem specjalistycznym w Polsce. Osiągnięte przez Bank wyniki za 2005 r. zostały opisane w rozdziale Wyniki finansowe za 2005 r. Głównym akcjonariuszem Banku jest Bank BPH S.A., jeden z największych banków w Polsce, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Bank należy do Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. i jego sprawozdania finansowe na potrzeby nadzoru są konsolidowane ze sprawozdaniami fiansowymi Banku BPH S.A. Sprawozdania Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. podlegają konsolidacji bezpośrednio ze sprawozdaniami finansowymi Banku Austria Creditansatalt AG (BA-CA) z siedzibą w Wiedniu, jako większościowego akcjonariusza Banku BPH S.A. Podmiotem dominującym wobec BA-CA jest Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG (HVB), którego jednostką nadrzędną jest UniCredito Italiano S.p.A. (UCI) podmiot będący większościowym akcjonariuszem HVB. Działalność Banku w okresie sprawozdawczym, jego dynamika oraz obszary aktywności wynikały z roli i pozycji Banku w Grupie Banku BPH. 2 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA W ROKU 2005, W TYM SEKTOR BANKOWY Według wstępnych szacunków GUS tempo wzrostu gospodarczego w 2005 roku wyniosło 3,2%. Na bazie danych rocznych szacuje się, że dynamika realna PKB w czwartym kwartale 2005 roku ukształtowała się na poziomie ok. 4,0% r/r. Tempo wzrostu inwestycji w gospodarce w 2005 roku wyniosło 6,2%, co wskazuje na ich nie notowany od czwartego kwartału 1999 roku dwucyfrowy wzrost w czwartym kwartale (ok. 10,0% r/r). Brak zagrożeń inflacyjnych ze strony popytu wewnętrznego, w połączeniu z malejącym wskaźnikiem cen towarów i usług (spadek z 3,7% r/r w styczniu do 0,7% r/r w grudniu) skłoniło RPP do pięciokrotnej obniżki stóp procentowych w 2005 roku łącznie o 200 pb. Stopa referencyjna NBP wynosiła na koniec grudnia 2005 roku 4,50% wobec 6,50% w styczniu. Największe cięcia stóp procentowych miały miejsce w pierwszej połowie roku (łącznie o 150 pb), kiedy to GUS opublikował dalekie od oczekiwań dane na temat wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale 2005 roku. Wraz z poprawą wskaźników makroekonomicznych RPP stała się bardziej powściągliwa i ostatnich obniżek dokonała w lipcu i sierpniu łącznie o 50 pb. Redukcjom stóp procentowych towarzyszyły zmiany nastawienia w polityce pieniężnej: z restrykcyjnego w styczniu na łagodne w lutym, następnie w kwietniu zmieniono nastawienie łagodne na neutralne, po czym w czerwcu powrócono do nastawienia łagodnego i utrzymano je do końca roku. Dynamika inwestycji w 2005 roku na poziomie 6,2% była wyższa od oczekiwań w końcu 2005 roku i jednocześnie dużo niższa od prognoz chociażby jeszcze w pierwszym kwartale 2005 roku. Najwolniejsze tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe zanotowano w pierwszym kwartale (1,2% r/r), po czym w kolejnych kwartałach ulegało ono umiarkowanemu przyspieszeniu: do 3,8% r/r w drugim kwartale, 5,7% r/r w trzecim kwartale i ok. 10,0% r/r w ostatnim kwartale. Na niską aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw (których udział w inwestycjach krajowych ogółem wynosi ok. 53%) w pierwszej połowie roku wpływ miały z jednej strony duże problemy z pozyskaniem środków z funduszy strukturalnych UE, z drugiej zaś niepewność odnośnie kształtowania się warunków inwestycyjnych po wyborach prezydenckich i parlamentarnych. W sektorze bankowym w 2005 roku zaobserwowano dalsze zwiększenie dynamiki kredytów zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. Podobnie jak w 2004 r. szybko rosły wolumeny kredytów hipotecznych na koniec roku dynamika przekroczyła 40%. Przyczyniły się do tego: łagodniejsza polityka kredytowa banków, obniżanie kosztów kredytu oraz poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Najważniejszą przyczyną zmian w polityce kredytowej jest wzrost międzybankowej presji konkurencyjnej. Nasilająca się konkurencja w sektorze bankowym powoduje, że w walce o klienta banki decydują się na obniżenie marż kredytów, opłat i prowizji związanych z udzieleniem kredytu. Znacznemu uproszczeniu ulegają również procedury przyznawania kredytów, a okresy kredytowania wydłużają się. 3 DZIAŁALNOŚĆ BPH BANKU HIPOTECZNEGO S.A. BPH Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna działa na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz Uchwały Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 1 grudnia 1999 roku Nr 244/KNB/99. Przywołana podstawa działaności Banku określa, że BPH Bank Hipoteczny S.A. może prowadzić swą działalność w dwóch obszarach: udzielania kredytów hipotecznych i dla jednostek samorzadu terytorialnego oraz emisji hipotecznych listów zastawnych. Działalność kredytowa W roku 2005 Bank koncentrował się na budowie bezpiecznego portfela kredytowego udzielając kredytów na finansowanie nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych. Swoją ofertę kredytową Bank kierował zarówno do przed- 8

11 Kredyty hipoteczne udzielone w 2005 r. Kredyty zabezpieczone Kredyty udzielone w 2005 r Portfel kredytów wg stanu na r. Liczba Wolumen (mln zł) Wolumen (mld zł) hipoteką na nieruchomości mieszkalnej ,15 hipoteką na nieruchomości komercyjnej ,33 Łącznie ,48 siębiorców, jak i osób prywatnych. Celami kredytowania były: zakup, budowa, modernizacja, remont nieruchomości komercyjnej lub mieszkalnej przeznaczonych do użytku własnego lub na działalność komercyjną. Kredyt mógł być także przeznaczony na refinansowanie kredytu zaciągniętego w innym banku lub refinansowania kapitału własnego zainwestowanego w nieruchomość. Kredyty udzielane są w złotych i w opcji indeksowanej do walut obcych (USD, EUR, CHF). Sprzedaż prowadzona była przez grupę własnych doradców bankowych i sieć ponad 180 zewnętrznych partnerów sprzedaży, a także przez placówki Banku BPH S.A. W 2005 r. Bank udzielił 568 kredytów, na łączną kwotę 563 mln PLN. Portfel kredytów hipotecznych wzrósł o 27% w stosunku do 2004 roku i osiągnął wartość 1,48 mld PLN na koniec 2005 roku. Bank przede wszystkim koncentrował się na finansowaniu nieruchomości komercyjnych. Oferta Banku, dostosowana do oczekiwań klientów komercyjnych, pozwoliła na pozyskanie 190 nowych klientów, co stanowiło wzrost o 36% w porównaniu z rokiem ubiegłym i zrealizowanie 447 mln zł wolumenu w tym segmencie. Kluczowe czynniki sukcesu: Wysoka atrakcyjność oferty dla przedsiębiorców oraz elastyczność w dostosowywaniu kredytów do indywidualnych potrzeb i możliwości tych Klientów. Rozwijanie współpracy z Partnerami sprzedaży i podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie współpracy z Klientami. Wsparcie sprzedaży kredytów mieszkaniowych akcją marketingową dotyczącą refinansowania kredytów mieszkaniowych. Kontynuacja trendu wzrostowego przychodów z tego obszaru działalności Banku wspierana była w roku 2005 pozytywnym wpływem rynkowych stóp procentowych na marżę kredytową. W roku 2005 udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości, na które Bank utworzył rezerwy celowe utrzymał się na bezpiecznym poziomie 2,9%, a stosunek rezerw celowych utworzonych na te należności do całości portfela kredytowego wyniósł 1,2%. Ogólna kwota bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, przyjętych przez Bank jako zabezpieczenie kredytów hipotecznych, wg stanu na r., wynosi tys. zł. Emisja hipotecznych listów zastawnych W Polsce spośród 4 banków hipotecznych tylko BPH Bank Hipoteczny S.A. oraz BRE Bank Hipoteczny S.A. prowadzą publiczną emisję hipotecznych listów zastawnych. Bank przygotował Program publicznej emisji hipotecznych listów zastawnych, w ramach którego planuje przeprowadzić w ciągu 5 lat emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości 3 mld zł. W 2005 r. przeprowadzono następujące emisje publiczne: Emisje w ramach Programu publicznej emisji hipotecznych listów zastawnych na kwotę 3 mld PLN 02 czerwca 2005 roku ,00 21 listopada 2005 roku ,00 Łącznie emisje ,00 Wartość emisji na 31 grudnia 2005 roku w tys. zł 1200 BRE bank Hipoteczny S.A. BPH bank Hipoteczny S.A

12 W roku 2005 Bank przeprowadził niepubliczną emisję hipotecznych listów zastawnych w wysokości 150 mln PLN. Wartość wyemitowanych listów zastawnych w formie emisji niepublicznej na koniec roku wynosi tys. zł oraz tys. EUR. Emisja listów zastawnych w złotych przeprowadzona jest zgodnie z Umową o przeprowadzenie programu emisji papierów dłużnych z 2003 r., natomiast emisja w walucie obcej oparta jest o przepisy Umowy Emisyjnej z 2000 r. Podstawę do przeprowadzenia emisji publicznej lub niepublicznej stanowią wierzytelności wpisane do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych. Wartość wierzytelności stanowiących zabezpieczenie emisji, wg stanu na koniec 2005 roku, wynosi tys. zł. Pozyskane z emisji hipotecznych listów zastawnych środki umożliwiają refinansowanie działalności Banku w obszarze działalności kredytowej, bez konieczności podnoszenia kapitału zakładowego. 4 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2005 W roku 2005 Bank osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe, dzięki którym umocnił swoją pozycję konkurencyjną w segmencie specjalistycznych banków hipotecznych. Wzrost sumy bilansowej Banku w stosunku do poprzedniego roku wyniósł tys. zł. Zysk netto osiągnął poziom tys. zł, co oznacza wzrost o tys. zł. Największy wpływ na uzyskany wynik finansowy miał wynik z tytułu odsetek. Wzrost wyniku odsetkowego nastąpił wskutek zwiększenia wolumenu kredytowego oraz wzrostu marży z tytułu efektywnego rozliczania prowizji. Innym istotnym czynnikiem, który przyczynił się do osiągnięcia dobrego wyniku finansowego było utrzymanie restrykcyjnej polityki kosztowej. Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne oraz wielkości wybranych pozycji rachunku wyników zostały zaprezentowane na poniższych diagramach. Wskaźnik ROE brutto w % Wskaźnik ROE netto w % 31 grudnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r. 18,0% 14,0% 31 grudnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r. 16,5% 13,0% 15,0% 12,0% 13,5% 11,0% Wskaźnik ROA w % Marża odsetkowa na aktywach ogółem w % 31 grudnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r. 2,22% 3,4% 31 grudnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r. 2,19% 3,2% 2,16% 3,0% 2,13% 2,8% 10

13 Wskaźnik koszty/dochody w % Współczynik wypłacalności w % 31 grudnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r. 42,0% 20,0% 31 grudnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r. 40,0% 15,0% 38,0% 10,0% 36,0% 5,0% Wynik na działalności operacyjnej w tys. zl Koszty działalności w tys. zl 31 grudnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r grudnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r Zmiany w głównych pozycjach bilansowych w tys. zl grudnia 2004 r. 31 grudnia 2005 r Kredyty i pożyczki udzielone klientom Zabowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartściowych 11

14 Główne pozycje bilansu za 2005 r. przedstawiają się następująco: Główne pozycje bilansu za 2005 r w tys. zł w% w tys. zł w% Aktywa Kredyty i pożyczki zabezpieczone hipoteką , ,47 Kredyty i pożyczki niezabezpieczone hipoteką , ,55 Pozostałe aktywa finansowe , ,11 Inne , ,87 Aktywa razem , ,00 Pasywa Zobowiązania wobec banków , ,65 Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych , ,97 Kapitał własny , ,70 Inne , ,68 Pasywa razem , ,00 Ze względu na specyfikę Banku dominującą pozycję w aktywach stanowią kredyty i pożyczki. Dynamika przyrostu należności z tytułu kredytów i pożyczek opisana została w rozdziale 3. Po stronie pasywów w roku 2005 zmieniła się struktura finansowania. Znaczący spadek zobowiązań wobec banków w stosunku do ubiegłego roku jest wynikiem zwiększonej aktywności Banku w obszarze emisji hipotecznych listów zastawnych. Udział środków pochodzących z emisji listów zastawnych wzrósł 4-krotnie w porównaniu z 2004 r. Efektywne stopy procentowe stosowane w Banku dla poszczególnych pozycji aktywów i pasywów zostały zaprezentowane w Sprawozdaniu finansowym (Nota 39). 5 ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA BPH Bank Hipoteczny S.A. identyfikował, mierzył oraz monitorował i zarządzał wszystkimi rodzajami ryzyk występujących w Banku, współpracując w tym zakresie z jednostkami kontroli ryzyka i zarządzania ryzykiem Banku BPH S.A. Niektóre z rozwiązań stosowanych w ramach kontroli ryzyk określane były przez Bank BPH S.A., a BPH Bank Hipoteczny S.A. akceptował i stosował te rozwiązania. W Banku występują następujące kategorie ryzyka: Ryzyko rynkowe (walutowe i stopy procentowej) rozumiane jako niebezpieczeństwo poniesienia straty spowodowanej niekorzystnym kształtowaniem się na rynku cen instrumentów finansowych. W celu ograniczenia poziomu ryzyka rynkowego Bank dostosowuje działalność do zewnętrznych i wewnętrznych norm ostrożnościowych, a ekspozycja na ryzyko pozycji walutowej i ryzyko stopy procentowej monitorowana jest z zastosowaniem metody VaR(Value at Risk). Ryzyko płynności rozumiane jako zagrożenie utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań w wyniku niedopasowania terminów ich płatności do terminów zapadalności należności. W celu ograniczenia poziomu ryzyka płynności Bank także dostosowuje działalność do zewnętrznych i wewnętrznych norm ostrożnościowych i na potrzeby zarządzania i monitorowania płynnością sporządzane są raporty płynności strukturalnej analizie podlega 1-miesięczny i 12-miesięczny wskaźnik płynności. Ryzyko kredytowe rozumiane jako zagrożenie niewywiązania się kredytobiorców ze zobowiązań wynikających z umów kredytowych zawartych z Bankiem. Zmierzając do efektywnego zarządzania ryzykiem kredytowym Bank modyfikował organizację i standardy procesu kredytowego, jak również rozwijał i doskonalił zarządzanie ryzykiem związanym z działalnością kredytową stopniowo wdrażając nowoczesne metody i narzędzia identyfikacji, szacowania, pomiaru i kontroli ryzyka kredytowego. Ryzyko operacyjne rozumiane jako wszelkie rodzaje zagrożeń dla działalności i wyników Banku wynikających z zaburzonych procesów, nieadekwatnych procedur, działań ludzi i systemów lub zdarzeń zewnętrznych. System zarządzania i kontroli ryzyka operacyjnego realizowany jest na wszystkich poziomach organizacyjnych Banku i jest stopniowo rozszerzany i rozwijany. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zarządzania w/w rodzajami ryzyk w Banku funkcjonują następujące Komitety wspierające działalność Zarządu Banku w tym zakresie: Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku (ALCO) którego przedmiotem działania są m.in. ryzyka rynkowe i ryzyko płynności Komitet Kredytowy Banku którego przedmiotem działania jest ryzyko kredytowe Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego którego działalność dotyczy wszystkich ryzyk operacyjnych. W zakresie żadnego z w/w ryzyk, jak również limitów wynikających z ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych nie zostały przekroczone obowiązujące Bank poziomy bezpieczeństwa. 12

15 Szczegółowy opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń (ryzyko stóp procentowych, ryzyko płynności, ryzyko wymiany walutowej, ryzyko operacyjne, ryzyko kredytowe) oraz wysokość limitów wynikających z ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych zamieszczony został w sprawozdaniu finansowym. 6 KIERUNKI ROZWOJU I NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRATEGII BANKU NA ROK 2006 W 2005 roku BPH Bank Hipoteczny S.A. kontynuował działania wynikające z założeń strategii Banku na lata oraz dążył do osiągnięcia wyników przyjętych w planie finansowym na 2005 rok. W roku 2006 Bank będzie dostosowywał swą działalność do istniejących i przewidywanych uwarunkowań ekonomicznych i prawnych, oczekiwań głównego akcjonariusza i klientów oraz własnych możliwości, mając szczególnie na uwadze jakościowy aspekt rozwoju, tj. trwałą poprawę efektywności działania. Główne cele finansowe przyjęte na rok 2006 to: Wskaźnik ROE brutto - 20% Cost/Income poniżej 35% Perspektywy dalszego rozwoju Banku rysują się dobrze. Bank posiada atrakcyjną ofertę produktową oraz efektywne procesy. Postępuje rozwój rynku nieruchomości i wzrasta zapotrzebowanie na długoterminowe kredyty na nieruchomości komercyjne. Utrzymuje się popyt na rynku kredytów mieszkaniowych, które są istotnym instrumentem dywersyfikacji portfela kredytowego. Współpraca w ramach Grupy BPH, zwłaszcza w związku z wysokim udziałem Banku BPH S.A. w rynku finansowania nieruchomości, pozytywnie rokuje na powodzenie programu emisji. Na osiągnięcie planowanego wyniku brutto 2006 roku będą miały wpływ m.in. następujące założenia: przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego wzrost PKB szacuje się na ok. 4,6%; przewidywane zwiększenie inwestycji przedsiębiorstw, poprawa kondycji gospodarstw domowych (stopniowy spadek stopy bezrobocia), ustabilizowana na niskim poziomie inflacja wspierana przez niski poziom rynkowych stóp procentowych; prosprzedażowe działania Banku mające na celu zwiększenie akcji kredytowej, takie jak np.: dostosowywanie oferty do potrzeb i oczekiwań Klientów, podnoszenie efektywności procesu udzielania kredytów itp.; ścisła kontrola kosztów administracyjnych w celu utrzymania kosztów działania Banku na poziomie zbliżonym do 2005 r. Na potencjalne zmniejszenie wyniku może natomiast wpłynąć m.in. spodziewana presja na obniżanie marż, wynikająca ze zwiększającej się konkurencji na rynku bankowym. 7 STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, WŁADZE BANKU, POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE W RAMACH GRUPY W dniu 5 maja 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraziło zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Banku, o kwotę ,- PLN do kwoty ,-PLN, poprzez emisję akcji serii F w ilości 206 akcji w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości. Akcje w całości objął Bank BPH S.A. W dniu 18 listopada 2005 r., na podstawie informacji uzyskanej z UniCredito Italiano S.p.A., Bank BPH S.A. poinformował BPH Bank Hipoteczny S.A. o tym, iż w związku z przejęciem przez UniCredit kontroli nad Bayerische Hypo-und Vereinsbank Aktiengesellschaft (HVB) dotychczasowym ostatecznym podmiotem dominującym dla Banku BPH S.A. oraz nad należącym do HVB bankiem BA-CA bezpośrednim większościowym akcjonariuszem Banku BPH S.A. zgodnie z Art. 26 ust. 1 Prawa bankowego, do czasu uzyskania przez UniCredit zgody Komisji Nadzoru Bankowego (KNB) na wykonywanie prawa głosu z posiadanych pośrednio akcji Banku BPH S.A., BA-CA nie może wykonywać skutecznie prawa głosu z akcji Banku BPH S.A. Oznacza to w konsekwencji, iż od dnia 18 listopada 2005 r. do czasu uzyskania przez UniCredit wymienionej zgody KNB, Bank BPH S.A. nie będzie mógł wykonywać prawa głosu z posiadanych akcji BPH Banku Hipotecznego S.A. Z istoty akcji Banku nie wynikają ograniczenia przenoszenia własności oraz wykonywania prawa głosu. Wszystkie charakteryzuje ten sam zakres uprawnień. Ograniczenia w tym zakresie mogą mieć miejsce jedynie na gruncie przepisów szczególnych, np. na gruncie ustawy Prawo bankowe, Struktura własnościowa kapitału akcyjnego Banku Nazwa akcjonariusza Akcje Głosy na WZA Ilość % Ilość % Bank BPH S.A , ,941* Final Holding Sp. z o.o. 1 0, ,059 Razem * UniCredito Italiano S.p.A. (UniCredit) z siedzibą w Genui (Włochy) poinformował BPH Bank Hipoteczny S.A., iż z dniem 17 listopada 2005 r. nabył pośrednio kontrolę nad akcjami Banku stanowiącymi 99,941% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku. 13

16 jak ma to miejsce w przypadku braku możliwości skutecznego wykonywania prawa głosu przez UniCredit i jego podmioty zależne do czasu uzyskania niezbędnych zezwoleń. Organy władzy W tej części zawarte są informacje dotyczące składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej BPH Bank Hipoteczny S.A. oraz informacje dotyczące łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych przez Bank dla osób zarządzających i nadzorujących. Zarząd W okresie r r. Zarząd Banku działał w następującym składzie i uzyskał roczne wynagrodzenie w wysokości: Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza. Wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości określonej w umowie oraz premii rocznej wypłacanej w wysokości ustalanej przez Radę Nadzorczą i uzależnionej od stopnia realizacji wyznaczonych zadań. Umowy zawarte pomiędzy Bankiem a osobami zarządzającymi nie przewidują rekompensat w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Banku przez przejęcie. Skład oraz wynagrodzenie Zarządu Banku w 2005 r. Imię i nazwisko Pełniona funkcja Roczne wynagrodzenie* (zł) Irena Stocka Prezes Zarządu ,00 Jolanta Gładyś Wiceprezes Zarządu ,76 Jerzy Tofil Członek Zarządu ,40 * Roczne wynagrodzenie obejmuje: wynagrodzenie zasadnicze, premię roczną i korzyści, wypłacone w roku 2005 oraz należne za rok 2005, wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania. Dodatkowo informujemy, iż wynagrodzenie nie obejmuje kwot premii rocznych dla Członków Zarządu Banku za rok 2004 w kwocie ,- zł obciążających wynik roku 2004, a wypłaconych w 2005 r. W wymienionych kwotach uwzględniono m.in. pokrycie kosztów utrzymania poza miejscem zamieszkania oraz ubezpieczenie na życie. Rada Nadzorcza W okresie r r. Rada Nadzorcza BPH Bank Hipoteczny S.A. działała w składzie: Skład Rady Nadzorczej Banku w 2005 r. Imię i nazwisko Pełniona funkcja Wojciech Sobieraj Mariusz Grendowicz Mirosław Boniecki Elżbieta Ratajczak Carl-Norman Voekt Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które miało miejsce 29 czerwca 2005 r. powołało wyżej wymienione osoby do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej w Radzie Nadzorczej funkcji. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe w ramach Grupy Bank został powiadomiony, że UniCredito Italiano S.p.A. (UniCredit lub UCI) nabył w dniu 17 listopada 2005 r akcji w kapitale zakładowym Bayerische Hypound Vereinsbank AG (HVB), uprawniających do wykonywania 93,93% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu HVB. W związku z tym UniCredit zyskał kontrolę nad HVB dotychczasowym ostatecznym podmiotem dominującym dla Banku BPH S.A. oraz nad należącym do HVB Bankiem Austria Creditanstalt AG (BA-CA) bezpośrednim większościowym akcjonariuszem Banku BPH S.A. W wyniku powyższego nabycia UniCredit pośrednio posiada akcji stanowiących 71,03% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania głosów i stanowiących 71,03% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku BPH S.A., z zastrzeżeniem że do czasu uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie prawa głosu oraz do czasu wypełnienia innych obowiązków, BA-CA nie może wykonywać skutecznie prawa głosu z akcji Banku BPH S.A. Transakcje z jednostkami powiązanymi Bank przeprowadza transakcje z podmiotem dominującym (Bank BPH S.A.), oraz podmiotami powiązanymi w ramach Grupy BPH, HVB i UCI. Transakcje z jednostkami powiązanymi dokonywane są w ramach normalnej działalności biznesowej. Obejmują one głównie kredyty, depozyty, transakcje wymiany walut obcych. Szczegółowe informacje na temat transakcji z podmiotami powiązanymi, jak rów- 14

17 nież transakcje z personelem zarządczym oraz z pracownikami BPH Banku Hipotecznego S.A. znajdują się w nocie 35 Sprawozdania finansowego. Umowy znaczące zawarte w ramach jednostek powiązanych W 2005 r. BPH Bank Hipoteczny S.A. zawarł z Bankiem BPH S.A. następujące umowy: Umowa linii kredytowej na łączną kwotę 242 mln EUR (934 mln zł), w celu finansowania działalności kredytowej. Umowa przewiduje udostępnianie kredytu w transzach, jego oprocentowanie jest zmienne. Termin spłaty przewidziany jest na 28 grudnia 2006 r. Wg stanu na koniec roku zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu wynosiło tys. zł. Termin spłaty zadłużenia tej transzy nie przekraczał 1 miesiąca. Umowa o subemisję zawarta w dniu 4 listopada 2005 r. umowa o subemisję usługową hipotecznych listów zastawnych Serii LZI02 na kwotę 400 mln zł. Umowa przewiduje nabycie listów zastawnych serii LZI02 przez Bank BPH S.A we własnym imieniu i na własny rachunek w celu dalszego ich zbywania Inwestorom w obrocie pierwotnym. Powyższe umowy zostały uznane za znaczące, ponieważ ich wartośc przekracza 10% funduszy własnych Banku. 8 DODATKOWE INFORMACJE Umowy znaczące dla Banku zawarte po dacie bilansowej Umowy zawarte po dniu bilansowym przekraczajace 10% kapitałów własnych Banku: Umowa dotycząca linii kredytowej podpisana w lutym 2006 r. pomiędzy BPH Bank Hipoteczny S.A. i Bayerische Landesbank. Umowa opiewa na kwotę 60 mln EUR. Zgodnie z warunkami umowy Bank wykorzystał kredyt jednorazowo i przeznaczył na finansowanie działalności kredytowej. Termin spłaty kredytu - 24 lutego 2009 r. Umowa o subemisję zawarta w dniu 28 lutego 2006 r. z Bankiem BPH S.A. umowa o subemisję usługową hipotecznych listów zastawnych serii LZI03. Zgodnie z ww umową Bank BPH S.A. obejmie zobowiązaniem subemisyjnym wyemitowane listy zastawne o wartości nie większej niż 200 mln zł. Umowa dotycząca udzielenia kredytu W dniu 30 stycznia 2006 r. Bank zawarł z Klientem umowę kredytową na łączną kwotę 37 mln zł. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę 6M WIBOR powiększoną o marżę Banku. Termin spłaty kredytu przewidziany jest na 31 lipca 2021 r. Zobowiązania warunkowe Wszczęte postępowania sądowe Na dzień 31 grudnia 2005 r. nie występują postępowania przed sądem lub organami administracji państwowej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Banku, których wartość stanowiłaby, co najmniej 10% kapitałów własnych Banku. Łącznie wartość wszystkich prowadzonych spraw sądowych wynosi tys. zł, co stanowi 10,60% kapitałów własnych Banku. Wyżej wymieniona kwota stanowi wartość przedmiotu sporu w sprawach z powództwa (wniosku) Banku. Na dzień 31 grudnia 2005 r. nie występują postępowania przed sądem lub organami administracji państwowej, w których Bank jest pozwanym. W 2005 r. bank wystawił 9 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę tys. zł. wartość zabezpieczeń ustanowionych na majątku kredytobiorców (hipoteki), wobec których zostały wystawione tytuły egzekucyjne, ukształtowała się na poziomie tys. zł. Zobowiązania warunkowe do udzielenia kredytów Bank posiada zobowiązania do udzielenia kredytów na łaczną kwotę tys. zł. Inne zobowiązania związane z transakcjami pozabilansowymi Wartość zobowiązań z tytułu zawartych transakcji instrumentami fiansowymi bieżącymi i terminowymi wynosi tys. zł. W roku 2005 Bank nie udzielił żadnych gwarancji i poręczeń. Pozostałe informacje Bank nie zawierał i nie zna umów, w wyniku których w przyszłości mogłyby nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. Nie zawarto istotnych umów pomiędzy Bankiem a Bankiem Centralnym lub organami nadzoru. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego W dniu 21 listopda 2005 r. Bank zawarł z KPMG Audyt Spółka z o.o. umowę o badanie sprawozdania finansowego. Łączna wysokość wynagrodzenia, wynikająca z ww umowy, wynosi brutto ,00 zł. Zapłacono I ratę w wysokości ,00 zł. Druga rata, zgodnie z umową, będzie zapłacona po przedstawieniu ostatecznej wersji opinii i raportu w kwocie ,00 zł. Podmiotem przeprowadzajacym badanie sprawozdania finansowego Banku w 2004 r. był KPMG Audyt Spółka z o.o., a łączna wartość wynagrodzenia wyniosła brutto ,00 zł. W 2005 roku Bank zawarł z KPMG Sp. z o.o. umowy na usługi doradcze. 15

18 9 OŚWIADCZENIA ZARZĄDU Zasady ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności BPH Bank Hipoteczny S.A. kieruje się w swej działalności zasadami społecznej odpowiedzialności i jest wrażliwy na potrzeby klientów i akcjonariuszy. Bank w pełni stosuje zasady zawarte, w przyjętych przez Zarząd Banku: Instrukcji - Zachowania pracowników oraz przestrzegania przepisów przy zawieraniu transakcji związanych z nieruchomościami ; Regulaminie Compliance w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Bank. Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań Wedle najlepszej wiedzy Zarząd BPH Banku Hipotecznego S.A. prezentuje roczne dane finansowe i dane porównywalne za rok Dane sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Banku oraz osiągnięty wynik finansowy. Zawarte w niniejszym dokumencie roczne sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Banku, w tym opis istotnych ryzyk i zagrożeń. Regulaminie udzielania kredytów oraz otwierania rachunków lokat terminowych akcjonariuszom, członkom organów i pracownikom ; Irena Stocka Prezes Zarządu Jolanta Gładyś Wiceprezes Zarządu Jerzy Tofil Członek Zarządu Warszawa, 24 marca 2006 roku 16

19 MANAGEMENT BOARD REPORT MANAGEMENT BOARD REPORT ON OPERATIONS OF THE BANK IN THE REPORTING PERIOD FROM 1 JANUARY 2005 TO 31 DECEMBER SELECTED FINANCIAL DATA OF THE BANK ACHIEVED IN 2005 Selected financial data of the Bank Specification Change (dynamics) (%) Profit and loss account in thousands PLN Financial result on interests 37,465 51, % Financial result on commissions 11, % Financial result on currency exchange and operations with financial instruments 6,864 9, % Revaluation write-offs due to impairment -5,589-4, % Costs of operation and general management -22,080-22, % Other operating costs and revenues % Gross profit 28,065 35, % Net profit 22,427 27, % Balance sheet in thousands PLN Balance sheet total 1,305,932 1,587, % Net receivables from clients 1,123,343 1,449, % Liabilities due to the issue of mortgage bonds 156, , % Own capital 191, , % Ratios (%) Gross Return on Equity (Gross ROE) 14.6% 16.9% 115.8% Net Return on Equity (Net ROE) 11.7% 13.4% 114.7% Return on Assets (ROA) 2.1% 2.2% 103.0% Interest margin on assets - total 2.9% 3.2% 113.2% Costs-to-Revenues ratio 40% 36% 90.3% Solvency ratio 17.3% 14.1% 81.5% 17

20 Due to using the allowable exemptions provided by IFRS 1, the data for 2005 are not fully comparable to the data for The most significant changes resulting from the implementation of the International Financial Reporting Standards are connected with the introduction of valuation according to the effective interest rate and changes of the principles of creating revaluation write-offs due to impairment. Items whose values in the opening balance sheet has been subject to significant changes include: loans and credits granted to clients, assets due to deferred tax, reserves and retained profit/loss. The amount of the adjustment to the opening balance sheet demonstrated in capitals amounts to 11,640 thousands PLN (reduction). Detailed explanation of the influence of the implementation of IFRS on particular items of the statement of accounts is presented in Note 40. BPH Bank Hipoteczny S.A. is the second largest, taking into account the amount of assets and the volume of loans, dynamically developing specialised bank in Poland. Financial results of the Bank for 2005 are demonstrated in the chapter Financial Results for Chief shareholder of the Bank is Bank BPH S.A., one of the largest banks in Poland, listed in the Warsaw Stock Exchange (GPW). The Bank belongs to the Capital Group of Bank BPH S.A. and its statements of accounts, for the purposes of supervision, are consolidated with the statements of accounts of Bank BPH S.A. The statements of the Capital Group of Bank BPH S.A. are directly consolidated with the statements of accounts of Austria Creditanstalt AG (BA-CA) Bank seated in Vienna, which is the chief shareholder of Bank BPH S.A. The parent entity for BA-CA is Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB), whose parent entity is UniCredito Italiano S.p.A. (UCI) the chief shareholder of HVB. The operations of the Bank in the reporting period, its dynamics and fields of activity were determined by the role and position of the Bank in the Group of Bank BPH. 2 MACROECONOMIC SITUATION IN 2005, INCLUDING THE BANKING SECTOR According to the initial estimations of the Central Statistical Office (GUS), the economic growth rate in 2005 amounted to 3.2%. On the basis of the annual data, it is estimated that the real dynamics of the GDP in the fourth quarter of 2005 amounted to about 4.0% YoY. The rate of return on investments in business in 2005 reached 6.2%, which indicates their two-digit increase, not observed since the fourth quarter of 1999, in the fourth quarter (about 10.0% YoY). No inflation threats due to external demand, connected with the decreasing rate of prices of goods and services (a decrease from 3.7% YoY in January to 0.7% YoY in December) encouraged the Monetary Policy Council (RPP) to reduce interest rates by five times in 2005, by 200 bps in total. As on the end of December 2005, the reference rate of the National Bank of Poland amounted to 4.50% in January (in January, it was 6.50%). The most significant reductions of interest rates took place in the first half of the year (by 150 bps in total), when the Central Statistical Office published data on the economic growth in the first quarter of 2005, which were far from expectations. While the macroeconomic ratios improved, the Monetary Policy Council adopted a more reserved attitude and introduced last reductions in July and August, by 50 bps in total. Reductions of the interest rates were accompanied by the changes of attitude in monetary policy: from restrictive in January to mild in February; next, in April, the mild attitude changed to a neutral one, while in June, mild attitude returned and prevailed until the end of the year. The dynamics of investments in 2005 at the level of 6.2% was higher than the expectations in the end of 2005 and, at the same time, much lower than the former prognoses, e.g. in the first quarter of The lowest rate of increase of gross expenses on fixed assets was reported in the first quarter (1.2% YoY), while in the following quarters it gradually increased: to 3.8% YoY in the second quarter, 5.7% in the third quarter and about 10.0% YoY in the last quarter. Low investment activity of companies (whose total share in domestic investments amounts to about 53%) in the first quarter of the year was determined by serious problems with obtaining EU structural funds, as well as uncertainty concerning the shaping of investment conditions after the presidential and parliamentary elections. In the banking sector in 2005, further boost of the loan dynamics for both business entities and households was observed. Similarly as in 2004, volumes of mortgage loans increased rapidly the dynamics exceeded 40% by the end of the year. It was a result of milder loan-granting policies of banks, reduction of costs of loans, as well as the improvement of financial situation of households. The most significant reason for changes in loan policies is the increase of the pressure of competition between the banks. Due to increasing competition in the banking sector, the banks, struggling to acquire new clients, decide to lower their margins on loans, as well as fees and commissions involved in the loan-granting process. The loan-granting procedures are simplified and loan periods are extended. 3 OPERATIONS OF BPH BANK HIPOTECZNY S.A. BPH Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna (Joint-Stock Company) operates on the basis of the Act on Mortgage Bonds and Mortgage Banking of 29 August 1997 and the Resolution No. 244/KNB/99 of the Commission for Banking Supervision of 1 December The aforementioned basis for the Bank s operations states that BPH Bank Hipoteczny S.A. may operate in two fields: granting mortgage loans and loans for territorial self-government units and issuing mortgage bonds. Loan activity In 2005, the Bank focused on developing a safe loan portfolio through granting loans for financing commercial and 18

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 4 7 7 8 9 12 13 15 18 21 23 24 24 27 30 30 31 33 34 35 36 36 37 38 40 41 43 46 50 52 53 List Prezesa Zarządu Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Spółki Kino Polska TV S.A. szczegółowo zapoznała się z przedstawionymi przez Zarząd Spółki dokumentami, tj.:

Rada Nadzorcza Spółki Kino Polska TV S.A. szczegółowo zapoznała się z przedstawionymi przez Zarząd Spółki dokumentami, tj.: REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD OF KINO POLSKA TV S.A. (the Company ) on the assessment report of the Management Board on the activities of the Company in 2013, the Company's financial statements for the

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu Spółka LENTEX otrzymała za Sprawozdanie Roczne za 2001 rok III nagrodę w kategorii spółek publicznych w IV edycji konkursu na Najlepsze sprawozdanie finansowe spółki publicznej i niepublicznej. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President 2 7 RAPORT ROCZNY ANUALREPORT Spis treści Table of contents List Prezesa Zarządu Wydarzenia roku 27 Władze Spółki i Akcjonariat Notowania giełdowe Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Działalność

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board raport roczny annual report Spis treści Contents 2 2 6 8 10 12 16 17 18 20 22 24 28 34 30 36 31 37 32 38 42 42 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT. kir.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT. kir. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT Struktura Akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo