SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach"

Transkrypt

1 NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³ w czerwcu tego roku tytu³ Polski Producent ywnoœci, przyznany przez Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Ofiacjalne wrêczenie tytu³u nast¹pi³o 10 wrzeœnia podczas ogólnopolskich targów Polagra FOOD w Poznaniu. W nastêpnym numerze WzP zamieœcimy szersz¹ informacjê o Laureacie oraz jego udziale w poznañskich targach. UWAGA BEZROBOTNI Bezrobotni z naszej gminy, nie posiadaj¹cy prawa do zasi³ku, bêd¹ mogli od wrzeœnia potwierdziæ gotowoœæ do podjêcia pracy w Urzêdzie Gminy w Zebrzydowicach w biurze 48 (parter) w godzinach W dniu 20 wrzeœnia, pracownicy PUP bêd¹ przyjmowaæ osoby, których nazwiska zaczynaj¹ siê od litery A do litery J, 23 wrzeœnia osoby o nazwiskach zaczynaj¹cych siê od litery K do litery O, zaœ 24 wrzeœnia od litery P do litery. Szerzej na str. 8 Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê do uœwietnienia tej uroczystoœci. Informujemy równie, e osoby które chcia³yby z³o yæ jeszcze okolicznoœciowe gwoÿdzie" mog¹ to zrobiæ do koñca paÿdziernika. Za z³o one ju datki dziêkujemy. Ca³oœæ zebranych funduszy zostanie przeznaczona na zakup sprzêtu ratowniczego. Komitet Organizacyjny obchodów FHU STAÑCZYK METARIA Y BUDOWLANE - STR. 6 - sk³ad opa³u - str. 10 PONADTO W NUMERZE Górnictwo za granic¹ - str. 3 Zbiórka surowców wtórnych - str. 8 Rejestracja przedpoborowych - str. 8 Wybory str. 9 Gminne inwestycje - str. 11 Jubileusz chóru - str. 15 WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 1

2 K O N S E K RYBNIK ul. Prosta 100 (Przy hali Makro) tel. (032) fax (032) STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK DO 3,5 T WYS. 4 M ORAZ POJAZDÓW ZASILANYCH GAZEM I MOTOCYKLI UWAGA! Wielka sezonowa obni ka cen w salonie Toyota-Konsek w Rybniku NOWA COROLLA VVT-I (Niewielu j¹ widzia³o, ale ju wiadomo, e bêdzie przebojem) YARIS - OD ,- - klimatyzacja w cenie promocyjnej AVENSIS ,- z klimatyzacj¹ Przyjmujemy w rozliczeniu samochody u ywane wszystkich marek. SALON SPRZEDA Y Pn-Pt ; Sob Niedz tel. (032) KOMIS Pn.-Pt ; Sob Niedz tel. (032) SERWIS Pn.-Pt ; Sob tel. (032) VEKA - niemiecki profil, wybra³eœ to co najlepsze * gwarantujemy najwy sz¹ jakoœæ PSZCZYNA Rynek 19 tel./fax GLIWICE ul. Bytomska 7 tel PPHU "KONSEK" sp. j. KONSEK JANUSZ KONSEK EWA PRODUCENT OKIEN I DRZWI PCV ORY ul. Moniuszki 5 tel tel./fax WODZIS AW ŒL. ul. Targowa 12A tel w RYBNIK Pl. Wolnoœci 15 tel tel./fax RACIBÓRZ ul. Browarna 16 tel./fax JASTRZÊBIE ZDRÓJ ul. Arki Bo ka 24B (stary targ) tel./fax * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

3 GÓRNICTWO ZA GRANIC Pomimo tego, e do tej pory nie odby³o siê jeszcze kolejne posiedzenie Dwustronnej Miêdzyrz¹dowej Komisji d/s eksploatacji wêgla kamiennego w rejonie wspólnej polsko-czeskiej granicy, tematyki górniczej dotycz¹cej naszej gminy nie brakuje. W czerwcu otrzymaliœmy pismo z Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach Oddzia³u Zamiejscowego w Bielsku-Bia³ej o wy³o eniu do publicznej wiadomoœci dokumentacji oddzia³ywania na œrodowisko planowanego prowadzenia dzia³alnoœci górniczej na terenie Republiki Czeskiej. Dokumentacj¹ t¹ objêto dzia³alnoœæ górnicz¹ piêciu kopalñ na terenie republiki Czeskiej w powiatach Frydek-Mistek i Karwina. S¹ to kopalnie: Paskov, Lazy, Darkov, Stonawa i Armada. Postêpowanie powy sze prowadzone jest w oparciu o ratyfikowan¹ przez Polskê i Republikê Czesk¹ Konwencjê o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko w kontekœcie transgranicznym. W zwi¹zku z tym, Zastêpca Wójta zapozna³ siê z ca³oœci¹ dokumentacji wy³o onej do wgl¹du w siedzibie Urzêdu Wojewódzkiego w Bielsku-Bia³ej, przywo ¹c kserokopiê polskich t³umaczeñ w/w dokumentu dotycz¹cego Kopalñ Darkov i ÈSM Stonawa oraz Paskov. Ponadto, z inicjatywy przedstawicieli Zebrzydowic i Ha lacha odby³o siê dnia 25 czerwca br. w Urzêdzie Miejskim w Cieszynie spotkanie przedstawicieli gmin Zebrzydowice, Ha lach, Cieszyn, Goleszów i Ustroñ, na którym zosta³y szczegó³owo omówione wszystkie aspekty wp³ywu dzia³alnoœci kopalñ czeskich na œrodowisko wskazane z tej dokumentacji. W tej sprawie wypracowano wspólne stanowisko, z którym wszystkie gminy wyst¹pi³y do Ministra Ochrony Œrodowiska, za poœrednictwem Wojewody Œl¹skiego, i gdzie wyrazi³y swoje krytyczne uwagi i wnioski dotycz¹ce zakresu merytorycznego przedstawionego opracowania, jak równie co do trybu i sposobu zapewnienia udzia³u spo³eczeñstwa w przedmiotowym postêpowaniu. Zakwestionowano brak czytelnoœci zawartych w dokumentacji map i za³¹czników, a tak e niejasne sformuowania dotycz¹ce spodziewanego wp³ywu na œrodowisko. Wskazano równie na fakt, i przed³o ona dokumentacja obejmuje wy³¹cznie spodziewane oddzia- ³ywanie na œrodowisko po stronie czeskiej, pomijaj¹c w ogóle tereny przygraniczne po stronie polskiej. Ponadto stanowisko gminy Zebrzydowice wskaza³o na pominiêcie w dokumentacji sprawy analizy zasiêgu i stref ewentualnego wyst¹pienia szkód górniczych oraz ich wp³ywu na tereny zabudowane i infrastrukturê, wp³ywu dzia³alnoœci górniczej na poziom wód powierzchniowych i podziemnych, zakresu i sposobu prowadzenia monitoringu, analizy skutków poboru wód z granicznej rzeki Olzy itp. Skutkiem wyst¹pienia gmin, by³o oficjalne stanowisko Ministerstwa Ochrony Œrodowiska, przes³ane stronie czeskiej, które podzieli³o w ca³oœci ¹dania gmin. W odpowiedzi na nie strona czeska prowadzi obecnie postêpowanie odrêbnie dla poszczególnych kopalñ zg³oszonych do postêpowania transgranicznego. W zwi¹zku z tym 27 sierpnia br. w Urzêdzie Okresu Frydek Mistek odby³o siê spotkanie dotycz¹ce oddzia³ywania na œrodowisko kopalni Paskov, w których uczestniczy³ zastêpca Wójta wraz z przedstawicielami gminy Ha - lach i Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Na tym spotkaniu obecni byli równie przedstawiciele Ministra Ochrony Œrodowiska, którzy ponownie zaprezentowali stanowisko strony polskiej oraz przed³o yli do protoko³u ponownie pisemne stanowisko ministra w tej sprawie, wspieraj¹c tym samym g³os przedstawicieli naszych samorz¹dów. Dzia³alnoœæ w³adz lokalnych w tak wa nej dla naszego spo³eczeñstwa sprawie doprowadzi³o do tego, e polskie Ministerstwo Ochrony Œrodowiska zapowiedzia³o, e dopóki strona czeska nie uzupe³ni powy szych materia³ów dokumentacyjnych, a gminy nie zostan¹ z nimi zapoznane i przekonane, e wp³yw prowadzonej dzia- ³alnoœci nie pogorszy stanu œrodowiska na terenie gmin po stronie polskiej, nie wyda pozytywnej opinii umo liwiaj¹cej stronie czeskiej uzyskanie decyzji koñcowej, dotycz¹cej planowanej dzia³alnoœci. W najbli szym czasie s¹ przewidywane nastêpne spotkania, w tym te, które szczególnie nas interesuj¹ tj. dotycz¹ce kopalñ bezpoœrednio z nami s¹siaduj¹cych, w których przedstawiciel naszej gminy bêdzie uczestniczy³, zaœ o efektach i ustaleniach bêdziemy informowaæ na bie ¹co. 1. Na marginesie tych spraw informujemy tak e, e tutejszy Urz¹d nie posiada adnych danych (nikt tak e w przedmiotowej sprawie do gminy siê nie zwróci³) odnoœnie ew. czeskich planów w stosunku do pok³adów zlikwidowanej KWK Morcinek, o czym niedawno pisa³ G³os Ziemi Cieszyñskiej. Chcê tak e przypomnieæ, e zgodnie z ustaw¹ Prawo geologiczne i górnicze, organ koncesyjny zobowi¹zany jest uzgodniæ swoje decyzje z w³aœciwym terytorialnie samorz¹dem gminnym. 2. Informujemy tak e, e zgodnie z zawartym porozumieniem kopalnia ÈSM w miesi¹cu sierpniu przekaza³a kwotê 140 tys. z³otych tytu³em rekompensaty za prowadzenie eksploatacji w Górniczej Strefie Ochronnej po stronie czeskiej. Z-ca Wójta, in. Karol Sitek Mechanika Pojazdowa AUTO CZÊŒCI Naprawy g³ówne i bie ¹ce - ZAWIESZENIA - UK ADU JEZDNEGO - SILNIKA - UK ADU HAMULCOWEGO W SPRZEDA Y - UK ADY HAMULCOWE - ELEMENTY ZAWIESZENIA (WYMIANA OLEJÓW GRATIS) Franciszek i Tomasz Przywara Koñczyce Ma³e, Staffa 50; tel ; WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 3

4 GEO-PEL Firma Us³ug Geodezyjnych Erhard & Micha³ Pelucha Cieszyn, ul. Sienkiewicza 9 ( (033) ZAPRASZAMY PAÑSTWA DO SK ADANIA ZLECEÑ W BIURZE PRZYJÊÆ URZ D GMINY ZEBRZYDOWICE ( (032) wtorek i pi¹tek od þ Podzia³y nieruchomoœci þ Wznawianie granic þ Pomiary sytuacyjno-wysokoœciowe þ Pomiary powykonawcze budynków wraz z przy³¹czami þ Pomiary do celów projektowych Najtañsze oferty ubezpieczeñ komunikacyjnych OC, AC, Zielone karty Ubezpieczenia maj¹tkowe ZIELONA KARTA GRATIS DO WYBORU OFERTY KILKU FIRM MO LIWOŒÆ OBS UGI W DOMU KLIENTA JÓZEF KROCZEK ZEBRZYDOWICE, ul. PCK 33a (tel ) tel. kom Z TYM KUPONEM RABAT 5% ZEBRZYDOWICE KOCHANOWSKIEGO 32A TEL. 032/ ZAPRASZAMY DO SI OWNI I ZAJAZDU GASTRONOMICZNEGO ORGANIZUJEMY IMPREZY OKOLICZNOŒCIOWE DO 30 OSÓB czynne pn.-pt , sob., niedz. i œwiêta ŒLUSARNIA ZEBRZYDOWICE, ul. Ks. A. Janusza 17 (OBOK BARU ZACISZE") KONTAKT TEL najlepiej po Wykonuje: - WSZELKIE US UGI KONSTRUKCYJNE - TOKARSTWO - OGRODZENIA, KRATY, BRAMY - równie z elementów kutych - SCHODY, DRABINY KOMINIARSKIE z monta em i gwarancj¹ bezpieczeñstwa SPOSÓB WYKONANIA I CENY DO UZGODNIENIA Zamówienia najlepiej sk³adaæ w pon., œr., czw. w godz na terenie œlusarni PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE Jastrzêbie Zdrój ul. Wêglowa 4, tel./fax (032) (po godz ) oferuje kompleksowe us³ugi w zakresie: PRAC ELEKTROINSTALACYJNYCH WYKONYWANIA INSTALACJI ODGROMOWYCH WYKONYWANIA ELEMENTÓW REKLAMOWYCH SZYLDY, DEKORACJE, TRANSPARENTY Gwarantujemy szybkie, estetyczne i profesjonalne wykonawstwo w/w prac. ZAPRASZAMY DO SKLEPU W PAWILONIE GS W ZEBRZYDOWICACH POLECAMY W ATRAKCYJNYCH CENACH: Artyku³y papiernicze, sportowe, gospodarstwa domowego, chemiê gospodarcz¹, zabawki, kosmetyki. Przedstawicielstwa: * Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 4, (032) * Jastrzêbie Zdrój, ul. Wêglowa 4, tel. (032) * ory, ul. Fabryczna 1, (032) * Paw³owice, ul. Zjednoczenia 37, * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

5 w Koñczycach Ma³ych 24 sierpnia na dziedziñcu Zamku w Koñczycach Ma³ych w ramach Festiwalu Viva il Canto" ogl¹daliœmy inscenizacjê operetki F. Lehara Weso³a Wdówka". Fina³ konkursu Z³ota Miejscowoœæ" - 31 sierpnia - Czechowice-Dziedzice a W ostatecznej punktacji nasza gmina zajê³a 7 miejsce. Najwa - niejsza jednak by³a dobra wakacyjna zabawa, która towarzyszy³a nam przez te dwa miesi¹ce udzia- ³u w konkursie. Sk³adamy podziêkowania wszystkim, którzy g³osowali na nasz¹ gminê wysy³aj¹c kupon konkursowy. Dziêkujemy równie wszystkim zaanga owanym w przygotowanie imprez konkursowych. KACZOK" NA Z OTEJ MIEJSCOWOŒCI" Soliœci zespo³u Kaczok dzia³aj¹cego przy œwietlicy GOK w Kaczycach Daria i Sebastian Hanus, Daria Wawrzyczek i Piotruœ Ciep³ucha reprezentowa³y dzielnie nasz¹ gminê na estradach w Zebrzydowicach, Jasienicy, Ujso³ach, Wodzis³awiu Œl¹skim i Czechowicach - Dziedzicach w ramach zmagañ o tytu³ Z³otej Miejscowoœci Radia Katowice Dzieci œpiewa³y pieœniczki" ze Œl¹ska Cieszyñskiego, Beskidów. Instruktorem zespo³u Kaczok jest p. Maryla Legomska. AUTO-DIAGNOSTYKA - SERWIS in. Waldemar Torbicki þ GEOMETRIA KÓ þ SERWIS OGUMIENIA þ REGULACJA ŒWIATE þ ELEKTROMECHANIKA þ NAPRAWY BIE CE Koñczyce Ma³e ul. Botaniczna 10a ( (032) tel. kom WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 5

6 PRZEDSIÊBIORSTWO US UG MIERNICZYCH "GEOPLAN" - Cieszyn Cieszyn, ul. Bobrecka 1 tel. (0-33) PRACOWNIA GEODEZYJNA W ZEBRZYDOWICACH STRONY PRZYJMOWANE S W ŒRODY OD GODZ DO W SALI SESYJNEJ URZÊDU GMINY. OFERUJEMY PE NY ZAKRES US UG GEODEZYJNYCH ZAPEWNIAMY SOLIDNOŒÆ I TERMINOWOŒÆ WYKONYWANYCH US UG ZEBRZYDOWICE ul. Kochanowskiego 61 tel ZAPRASZAMY DO NOWEGO SK ADU MATERIA ÓW BUDOWLANYCH - szeroki wybór materia³ów budowlanych od fundamentów po dach - transport towarów do klienta - zakupy na telefon Zapraszamy tak e do naszych pozosta³ych punktów JASTRZÊBIE (CISÓWKA), ul. Cieszyñska 197 tel , fax WODZIS AW ŒL SKI ul. Kopernika 20 tel./fax ODWIED NASZ STRONÊ INTERNETOW 6 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

7 DO YNKI JAKICH JESZCZE NIE BY O Do ynki to najpiêkniejszy rolniczy obrzêd. Od wielu lat jest to uroczysty dzieñ w ka dej polskiej wsi, dlatego te tradycyjnie jak co roku, tym razem w Koñczycach Ma³ych, odby³y siê Gminne Do ynki. Tegorocznymi gospodarzami do ynek byli Pañstwo Joanna i Tadeusz y³a, którym wrêczono chleb wypieczony z tegorocznego zbo a oraz wieniec do- ynkowy. 1 wrzeœnia, w niedzielê, w korowodzie do- ynkowym zaprezentowali siê przedstawiciele ró nych firm i profesji, m. in. p. W³adys³aw Ciencia³a - Kopleks sadowniczo-szkó³karski, p. Jerzy Koterbicki. Materia³y budowlane, Wena - Dom Weselny, Drewutnia - bar, Strusioland - Mini Zoo, Oœrodek Rehabilitacyjny Pielgrzym, W. W. M. Koñczanka, Stolarnia p. Szczypki, Tartak p. Siekierki, SKR, Firma studniarska, Piekarnia Somerlik, Koñczycki Ogród Janina, Rudolf Tomica i inni. Nie zabrak³o w nim koni, kolasek, wozów cygañskich, Ciuchci, wozów drabiniastych, sprzêtu rolniczego, pary m³odej, orkiestry dêtej z Pogwizdowa, Zespo³u Ma³okoñczanie, masarzy, sportowców, pszczelarzy, wêdkarzy, myœliwych. Nad porz¹dkiem czuwa³a policja, a wóz bojowy OSP Koñczyce Ma³e zamyka³ korowód. W Koœciele Parafialnym w Koñczycach Ma³ych odprawiono uroczyst¹ Mszê Do ynkow¹, któr¹ uœwietni³ Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Cieszyñskiej. Po nabo eñstwie uroczystoœci do- ynkowe przenios³y siê na plac zamkowy. Gospodarze do ynek wrêczyli chleb do ynkowy wójtowi gminy Panu Andrzejowi Kondzio³ce, przewodnicz¹cemu Rady Gminy Panu Zbigniewowi Owczarzemu i cz³onkowi Zarz¹du Powiatu Panu Janowi Ja³owiczorowi. W Zamku przez ca³y czas trwania imprezy czynna by³a wystawa do ynkowa, na której swój dorobek prezentowali: Ko³o Pszczelarskie z Koñczyc Ma³ych, Piekarnia Ma³gorzaty i Romana Somerlik z Koñczyc Ma³ych, Wojewódzki Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Cieszynie, Ogrodnictwo Leonardy i Alojzego Parchañskich, W³adys³aw Ciencia³a Kompleks sadowniczo-szkó³karski. Nad ca³oœci¹ wystawy czuwa³ Oœrodek Doradztwa Rolniczego z Cieszyna pod kierownictwem p. Zofii Sadowskiej oraz p. Jadwigi Gabzdyl z Urzêdu Gminy. Organizatorzy Gminnych Do ynek tj. Gminny Oœrodek Kultury w Zebrzydowicach, Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Koñczycach Ma³ych, Pañstwo Joanna i Tadeusz y³a, OSP Koñczyce Ma³e oraz SKR w Koñczycach Ma³ych pragn¹ podziêkowaæ za pomoc i zaanga owanie delegacjom, pocztom sztandarowym, policji jak równie wszystkim uczestnikom bior¹cym udzia³ w korowodzie i uroczystoœciach do ynkowych. STULECIE OSP W ZEBRZYDOWICACH HONORY DLA NAJLEPSZYCH 18 sierpnia Ochotnicza Stra Po arna w Zebrzydowicach obchodzi³a 100-lecie. - Nale ycie do wyró niaj¹cych siê jednostek i yczê wam, eby taka opinia o was trwa³a - powiedzia³ z tej okazji Alojzy G¹siorek, cz³onek Zarz¹du G³ównego OSP. W uroczystoœci uczestniczyli równie zaprzyjaÿnieni stra acy z Czech. Jednostka zosta³a odznaczona Z³otym Znakiem Zwi¹zku. Odznaczenia dostali równie stra acy. Z³oty Znak Zwi¹zku otrzyma³ Edward Kopiec. Z³ote medale Za Zas³ugi dla Po arnictwa wrêczono Krzysztofowi Kuli, Karolowi Kroczkowi, Karolowi Herokowi, Andrzejowi Kondzio³ce, Leszkowi Pod orskiemu, Srebrne medale odebrali: Tomasz Stec, W³adys³aw Rybaczuk, Marian Maszadro, Mieczys³aw Karasiñski. Zaœ br¹zowe: Krzysztof Klepek, Marek Madecki, Ludwik Bartoszek, Marcin Œlêk, W³adys³aw Kajstura, Anna Wiœniewska, Dorota Puchala, Bronis³awa Zomerlik, Wanda Grygierek, Leopoldyna Handzlik i Ewa Herman. Polskie odznaczenie stra ackie wrêczono równie stra akom z zaprzyjaÿnionej czeskiej jednostki (SDH Karwina-Hranice. Józef Kunz otrzyma³ Z³oty Medal Za zas³ugi dla po arnictwa, natomiast Emerich Kuczaty i Edward Sznapka odpowiednio srebrny i br¹zowy. Zbyniek Kasperlik i Zdenek Witosz zostali wyró nieni zaœ odznakami Stra ak wzorowy - przyp. red.) Czesi zrewan owali siê tym samym. Czesk¹ odznakê œw. Floriana otrzymali: Wies³aw Brzoza, Tomasz Michnik i Wojciech Michnik. Medale dostali Józef Orszulik, Erwin Michnik, Krzysztof Klepek, Antoni Grygierek, Józef Brzoza. Najwy sze czeskie odznaczenie stra ackie, order œw. Floriana, otrzyma³ Edward Kopiec, zaœ ca³a jednostka zosta³a uhonorowana dyplomem uznania. Jubileusz uœwietni³a orkiestra stra acka z Pogwizdowa. Po oficjalnych uroczystoœciach przyszed³ czas na zabawê. Wyst¹pili m. in. Ma³okoñczanie oraz kabaret Œl¹skie pierony. Przedruk z G³osu Ziemi Cieszyñskiej HISTORIA STRA Y PO ARNEJ - WYDAWNICTWO JUBILEUSZOWE (BOGATO ILUSTROWANE) - DO KUPIENIA W URZÊDZIE GMINY ZEBRZYDOWICE - BIURO NR 17. SERWIS OGUMIENIA W. KOPIEC ZEBRZYDOWICE UL. GO DZIKOWA (obok CPN) tel. 032/ PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA OPONY ZIMOWE W CENACH PROMOCYJNYCH þ opony nowe - zimowe - letnie (monta gratis) þ opony u ywane i bie - nikowane þ obrêcze kó³ - felgi: nowe, u ywane pe³nowartoœciowe do samochodów osobowych i dostawczych þ komputerowe wywa anie kó³. WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 7

8 ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH Urz¹d Gminy Zebrzydowice informuje, e w poni ej wymienionych terminach zostanie przeprowadzona zbiórka papieru, plastiku i szk³a w systemie workowym: - 30 wrzeœnia 2002 r. (poniedzia³ek) w so³ectwach Marklowice Górne i Zebrzydowice Górne wrzeœnia 2002 r. (œroda) w so³ectwie Zebrzydowice Dolne wrzeœnia 2002 r. (pi¹tek) w so³ectwach Koñczyce Ma³e i Kaczyce. Worki nale y zabezpieczyæ (zwi¹zaæ) i wystawiæ przed posesjê w dniu poprzedzaj¹cym zbiórkê. W³¹cz siê do akcji! Strze siê oszusta! Rozdzielnia Gazu Jastrzêbie Zdrój ul. GoŸdzików 1 informuje, e aden z pracowników rozdzielni nie zosta³ upowa niony do przeprowadzenia kontroli szczelnoœci instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych i u ytecznoœci publicznej na terenie Gminy Zebrzydowice. Powy sz¹ us³ugê mo na zleciæ RG Jastrzêbie poprzez osobiste dokonanie zlecenia w dziale Ekonomicznym rozdzielni, a pracownik, który bêdzie przeprowadza³ w/w kontrolê ma obowi¹zek przedstawiæ do wgl¹du legitymacjê s³u bow¹. Zawiadomienie rozdzielni gazu w Jastrzêbiu Zdroju Zawiadamiamy, e w dniu o godz w Domu Ludowym w Kaczycach odbêdzie siê spotkanie dla mieszkañców so³ectw Kaczyce i Koñczyce Ma³e. W spotkaniu udzia³ wezm¹ pracownicy R.G. Jastrzêbie. Tematyka: cena gazu, taryfy, promocja, us³ugi, korzystne kredyty oraz specjalista do ocieplania budynków - technika wykonania, koszty ocieplania, jakie uzyskamy efekty po wykonaniu ocieplania budynku. Na spotkaniu zaprezentowane zostan¹ równie najnowoczeœniejsze systemy grzewcze, koszty ogrzewania, porównanie cen noœników energii. Spotkanie o tej samej tematyce dla mieszkañców so³ectw Zebrzydowice Górne i Dolne oraz Marklowice Górne odbêdzie siê w dniu o godz w Zamku w Zebrzydowicach. POWIATOWY URZ D PRACY INFORMUJE Od miesi¹ca wrzeœnia 2002 r. przyjmowanie osób bezrobotnych nie posiadaj¹cych prawa do zasi³ku, w celu potwierdzenia gotowoœci do podjêcia pracy i z³o enia oœwiadczenia o osi¹gniêtych dochodach, odbywaæ siê bêdzie na terenie gminy. W zwi¹zku z powy szym terminy obowi¹zkowych zg³oszeñ wyznaczone przez PUP w Cieszynie, przypadaj¹ce po r. ulegn¹ zmianie. Osoby bezrobotne zamieszka³e na terenie Gminy Zebrzydowice powinny siê zg³osiæ: 20 wrzeœnia (pierwsza lit. nazwiska A-J); 23 wrzeœnia (pierwsza lit. nazwiska K-O); 24 wrzeœnia (pierwsza lit. nazwiska P- ) Osoby bezrobotne bêd¹ przyjmowane w budynku UG - pokój 48 - parter w godzinach Podczas pierwszej wizyty osoby te bêd¹ mog³y okreœliæ czy w kolejnych terminach chc¹ zg³aszaæ siê w urzêdzie w Zebrzydowicach, czy te tak jak dotychczas w PUP w Cieszynie. Informujemy, e wyp³ata zasi³ków na pocztach odbywaæ siê bêdzie: miesi¹c Lit. A-J Lit. K-O Lit. P- wrzesieñ paÿdziernik listopad Osoby bezrobotne pobieraj¹ce wy³¹cznie zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne w miesi¹cu wrzeœniu zobowi¹zane s¹ do zg³oszenia siê w siedzibie PUP w Cieszynie. Przyjmowanie na terenie gminy nast¹pi w kolejnych miesi¹cach. Osoby bezrobotne z prawem do zasi³ku, oczekuj¹ce na zasi³ek oraz absolwenci zobowi¹zani s¹ do zg³aszania siê w PUP w Cieszynie. Osoby, które otrzyma³y ofertê pracy powinni siê zg³osiæ PUP w Cieszynie celem jej rozliczenia. 8 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI Informator Rejestracja przedpoborowych mê czyzn rocznika 1984 Od 17 do 18 paÿdziernika br. odbêdzie siê w Urzêdzie Gminy w Zebrzydowicach rejestracja przedpoborowych mê czyzn urodzonych w 1984 r. Podlegaj¹cy rejestracji otrzymaj¹ indywidualne zawiadomienia. Terminy rejestracji zostan¹ podane równie na obwieszczeniu. Przedpoborowy obowi¹zany jest przedstawiæ dowód osobisty, a je eli nie ukoñczy³ 18 roku ycia tymczasowy dowód osobisty lub inny dokument pozwalaj¹cy stwierdziæ jego to samoœæ. W celu wyrobienia dokumentu to samoœci nale y wype³niæ wniosek o wydanie dowodu osobistego. Do wniosku nale y do³¹czyæ 2 aktualne fotografie w pozycji lewego pó³profilu z widocznym lewym uchem, odpis aktu urodzenia (dotyczy to osób stanu wolnego, które urodzi³y siê poza terenem gminy Zebrzydowice). Op³ata za nowy dowód osobisty wynosi 30 z³. Z³o enie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Wójt Gminy Zebrzydowice Zak³ad Elektro-Instalacyjny LESZEK KOWALSKI Kaczyce, ul. Czereœniowa 14a, tel. (032) , wykonuje us³ugi w zakresie: - monta, naprawa instalacji elektrycznych oraz przy³¹czy - monta instalacji domofonowych i odgromowych - pomiary elektryczne - pomiary natê enia oœwietlenia AUTO TEST A. KOPIEC równie serwis rowerowy Zebrzydowice, ul. S³owackiego 59 (na granicy z Jastrzêbiem) geometria kó³ regulacja œwiate³ serwis ogumienia sprzeda opon: - opony nowe i bie nikowane obrêcze kó³ nowe Jalum - Janusz Mokry Ubezpieczenia: domów, firm, na ycie, OC rolne, Zielona Karta i inne; OC samochodów wed³ug pojemnoœci silnika cm 3 : do 900 od 120,00 z³ od od 180,00 z³ od od 240,00 z³ od od 321,00 z³ pow od 345,00 z³ przy zni ce 60% za bezszkodow¹ jazdê Pakiety AC, OC, NW od 4% wartoœci samochodu. Zapraszamy do naszych biur: Zebrzydowice Cieszyn ul. Janusza 6 (budynek Gminy) ul. Hajduka 17 tel tel Kom

9 Punkt Konsultacyjno Doradczy Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci S. A. w orach prowadzi Punkt Konsultacyjno Doradczy w ramach projektu wynikaj¹cego z realizacji zadañ zapisanych w dokumencie pt. Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw na 2002 rok. Celem tego projektu jest u³atwienie polskim ma³ym i œrednim przedsiêbiorcom oraz osobom podejmuj¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ dostêpu do podstawowych us³ug doradczych i informacyjnych zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej. PKD œwiadczy bezp³atne us³ugi w zakresie: prostych us³ug doradczych i informacyjnych zwi¹zanych z administracyjno - prawnymi aspektami prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej; informacji o dostêpnej na rynku ofercie finansowania zewnêtrznego (informacje te dotycz¹ g³ównie oferty banków skierowanej do sektora MSP oraz innych instytucji finansowych - firm ksiêgowych, funduszy porêczeniowych, po yczkowych, kapita³owych, itp.); informacji na temat mo liwoœci i zasad uzyskiwania bardziej z³o onych us³ug dostêpnych w sieci oœrodków KSU oraz us³ug oferowanych przez instytucje spoza sieci KSU; informacji na temat projektów pomocowych dla MSP realizowanych w ramach polityki Rz¹du wobec MSP oraz programu Phare. Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci S. A. gwarantuje dobr¹ jakoœæ us³ug, doœwiadczenie, szerokie kontakty, szybkoœæ i prezencjê dzia³ania. Kontakt: Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci S. A., al. Wojska Polskiego 4, ory, tel. (032) , fax (032) ; e mail onet. pl; http;//www. arpsa. com. pl UMOWA Z FUNDUSZEM W Starostwie Powiatowym w Cieszynie, 1 lipca 2002 r., zosta³a podpisana umowa o wspó³pracy z Funduszem Porêczeniowym Sp. z o.o. w Katowicach. Umowê podpisali starosta Witold Dzier awski, wicestarosta Tadeusz Kopeæ oraz Tomasz Czarnik, prezes zarz¹du funduszu. Fundusz porêczeniowy powsta³ jako projekt Funduszu Górnoœl¹skiego, który jest jego stuprocentowym w³aœcicielem. Wspó³pracuje z Bankiem PKO BP. Jesteœmy ukierunkowani na rozwój przedsiêbiorczoœci - podkreœli³ Tomasz Czarnik. - Zale y nam, aby w Cieszynie dzia³ punkt konsultacyjny, z którego bêd¹ mogli korzystaæ przedsiêbiorcy z tego terenu. Otrzymaj¹ w nim informacje na temat funduszu oraz wnioski o porêczenie. Wnioski mo na równie otrzymaæ w Katowicach przy ul. Astrów 10 oraz pobieraæ z internetu (...) Zainteresowani przedsiêbiorcy mog¹ skorzystaæ ju z us³ug punktu konsultacyjnego, który dzia³a w Wydziale Strategii, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Przedruk z Wiadomoœci Powiatowych WAKACYJNE REMONTY Podczas wakacji w naszych szko³ach przeprowadzono remonty. W ramach tych prac wykonano miêdzy innymi now¹ posadzkê w sali gimnastycznej SP w Marklowicach Górnych, a w Koñczycach Ma³ych pomalowano dach. Bie ¹ce remonty wykonano równie w budynkach szkolnych w Zebrzydowicach i Kaczycach. We wszystkich szko³ach, w salach komputerowych dokonano modernizacji oœwietlenia. Równolegle remonty przeprowadzono w przedszkolach gminnych (m. in. pomalowano przedszkole w Zebrzydowicach). Remonty na kwotê 114 tys. z³ sfinansowano w ca³oœci z bud etu gminy. Wyprawki dla uczniów Na terenie naszej gminy, rz¹dowym programem pomocy dla potrzebuj¹cych wsparcia uczniów, objêto 24 dzieci. Równolegle podobn¹ pomoc (komplety podrêczników) ze œrodków gminnych otrzyma³o 76 dzieci (ogólna kwota wydatków na tê akcjê to 15 tys. z³otych). W tym przypadku zakupione podrêczniki zosta³y wypo yczone dzieciom z najubo szych rodzin, natomiast w przysz³ym roku zostan¹ one przekazane kolejnym potrzebuj¹cym uczniom. Informator Wyborczy WYBORY przepisy porz¹dkowe Informujemy Komitety Wyborcze, e stosownie do ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin powiatów i sejmików województw: Art Na œcianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urz¹dzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych mo na umieszczaæ plakaty i has³a wyborcze wy³¹cznie po uzyskaniu zgody lub zarz¹dcy nieruchomoœci. 2. Przy ustawianiu w³asnych urz¹dzeñ og³oszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej nale y stosowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy porz¹dkowe. Przepis art. 70 stosuje siê odpowiednio. 3. Plakaty i has³a wyborcze nale y umieszczaæ w taki sposób, aby mo na je by³o usun¹æ bez powodowania szkód. 4. Policja (stra gminna) jest obowi¹zana usuwaæ plakaty i has³a, których sposób umieszczenia mo e zagra aæ yciu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeñstwu mienia b¹dÿ bezpieczeñstwu w ruchu drogowym. 5. Plakaty i has³a wyborcze oraz urz¹dzenia og³oszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej pe³nomocnicy komitetów wyborczych obowi¹zani s¹ usun¹æ w terminie 30 dni po dniu wyborów. 6. Zarz¹d gminy postanawia o usuniêciu plakatów wyborczych oraz urz¹dzeñ og³oszeniowych nie usuniêtych przez obowi¹zanych do tego w terminie, o którym mowa w ust. 5. Koszty usuniêcia ponosz¹ obowi¹zani. Kalendarz wyborów samorz¹dowych r. 27 wrzeœnia - mija termin zg³aszania list na radnych kandydatów przez pe³nomocników komitetów wyborczych - Gminnej Komisji Wyborczej. 2 paÿdziernika - mija termin zg³aszania gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 6 paÿdziernika - mija termin, do kiedy zarz¹dy gmin musz¹ powo³aæ obwodowe komisje wyborcze, a wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast musz¹ og³osiæ informacje o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych. 12 paÿdziernika - do tego czasu musi nast¹piæ rozplakatowanie obwieszczeñ z pe³n¹ informacj¹ zarówno o zarejestrowanych listach i kandydatach znajduj¹cych siê na nich, jak i kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 13 paÿdziernika - do tego dnia musi zostaæ sporz¹dzony spis wyborców w urzêdzie gminy (zostan¹ one przekazane obwodowym komisjom wyborczym na dzieñ przed g³osowaniem). 25 paÿdziernika - o pó³nocy zakoñczy siê kampania wyborcza. Oznacza to zakaz prowadzenia jakiejkolwiek agitacji, organizowania wieców, rozdawania ulotek, rozklejania plakatów. Prasa nie mo e publikowaæ od tej chwili adnych sonda y ani materia- ³ów mog¹cych wp³yn¹æ na decyzje wyborców. 27 paÿdziernika - pomiêdzy godz a odbywaæ siê bêdzie g³osowanie. Pañstwowa Komisja Wyborcza najprawdopodobniej w ci¹gu tygodnia og³osi jego wyniki. 10 listopada - jeœli w gminie b¹dÿ mieœcie aden kandydat w g³osowaniu bezpoœrednim na wójta, burmistrza czy prezydenta nie zdobêdzie ponad 50% g³osów, wówczas bêdzie mia³a miejsce tego dnia druga tura wyborów. Wynajmê w centrum Zebrzydowic pomieszczenie na dzia³alnoœæ biurow¹ - zg³oszenia pod tel w godz WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 9

10 mgr in. Marian Matusiak Bielsko-Bia³a, ul. Aleksandrowicka 38A tel./fax (033) PRZYJMOWANIE STRON (ZLECEÑ) W SALI SESYJNEJ URZÊDU GMINY W ZEBRZYDOWICACH W KA DY PONIEDZIA EK OD ³US UGI GEODEZYJNE - Podzia³y nieruchomoœci - Rozgraniczenia - Tyczenia budynków - Pomiary inwentaryzacyjne ci¹gów i przy³¹czy: - gazu - wody - kabli enn - kanalizacji. - Aktualizacja map do celów projektowych - Pomiary sytuacyjno-wysokoœciowe F.H.U. STAÑCZYK Zbigniew Stañczyk TRANSPORT I ZA ADUNEK KA DEJ ILOŒCI ZAPEWNIONY KAMAZ 13 t - wywrotka AWIA do 4 t - wywrotka 10 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI Punkt Sprzeda y: Zebrzydowice ul. Kochanowskiego 61 - tartak" tel Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku oraz w soboty od SK AD OPA U - by³y plac GS Zebrzydowice WZNOWIONA ZOSTAJE SPRZEDA : ELAZA, PROFILI ZAMKNIÊTYCH, K TOWNIKÓW, BLACHY CZARNEJ, RUR - WÊGIEL groszek, orzech, FLOT z Marcela"i MU z Szczyg³owic" - na terenie Zebrzydowic transport opa³u w cenie towaru!!! - PIASEK do tynku wewnêtrznego SZCZAKOWA - PIASEK do tynku zewnêtrznego KOTLARNIA, pospó³ka BUKÓW - KAMIEÑ CZERWONY - ró ne granulacje (do utwardzania placów i dróg) - NAWOZY SZTUCZNE, GAZY TECHNICZNE W DALSZYM CI GU ŒWIADCZYMY US UGI TRASPORTOWE DLA ZLECENIODAWCÓW INDYWIDUALNYCH - np. transport opa³u z wskazanej kopalni tel. dom , kom

11 PRZETARG NA BASEN Zarz¹d Gminy przeprowadzi³ przetarg nieograniczony na budowê basenu przy Zespole Szkó³ w Zebrzydowicach. Termin realizacji obejmuje okres od IV kw r. do I kw r. Basen na co dzieñ s³u yæ bêdzie do prowadzenia szkolnych zajêæ sportowych, a w pozosta³ym czasie bêdzie udostêpniony mieszkañcom gminy. DALSZA MODERNIZACJA ul. S³owackiego... Informujemy, e powodzeniem zakoñczy³y siê starania o mo - liwoœæ wykorzystania œrodków, które pozosta³y z zadania Modernizacja dróg dojazdowych do przejœæ granicznych w rejonie Cieszyna" (chodzi o 637 tys. EURO). Zg³oszony zakres uzupe³niaj¹cy, obejmuj¹cy w Zebrzydowicach przebudowê ulicy S³owackiego (droga wojewódzka nr 937) zyska³ uznanie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, co umo liwi wykorzystanie pozosta³ej kwoty. Przetarg ju zosta³ og³oszony, a termin sk³adania ofert up³ywa 12 listopada br. Roboty zostan¹ ukoñczone w roku przysz³ym. Warto równie dodaæ, e dziêki zabiegom gminy wk³ad w³asny wynosz¹cy 45 tys. EURO (oko³o 180 tys. z³otych) zostanie wydatkowany z bud etu województwa œl¹skiego. Warto nadmieniæ, e mo liwoœæ ponownego siêgniêcia po te same" pieni¹dze jest wyj¹tkiem w skali naszego kraju i stanowi sukces Stowarzyszenia Olza" oraz wszystkich beneficjentów, w tym równie gminy Zebrzydowice. Podstawowe dane techniczne: powierzchnia zabudowy 628 m 2, powierzchnia u ytkowa 1096 m 2, kubatura 5035 m 3, niecka basenowa o wymiarach 9 x 18 m. Koszt tys. z³. Wybrano ofertê Gliwickiego Przedsiêbiorstwa Budownictwa Przemys³owego S.A. Rondo Prace budowlane wkroczy³y w decyduj¹c¹ fazê. Zakoñczenie robót jest przewidywane na koniec paÿdziernika. Wszystkim realizowanym z programem PHARE zadaniom towarzysz¹ specjalne tablice informacyjne. SPRZEDA ODCHOWANYCH M ODYCH KUREK TARGOWISKO W ZEBRZYDOWICACH KO O STAREJ SZKO Y KA DY PI TEK INFORMACJA - TEL i ksiêdza Janusza Informujemy, e na swojej sierpniowej sesji Rada Powiatu Cieszyñskiego podjê³a uchwa³ê o zg³oszeniu dwóch wniosków z zakresu modernizacji dróg do programu SAPARD. Jedn¹ z tych dróg jest droga powiatowa DP (ulica ks. A. Janusza) w Zebrzydowicach, która w ramach projektu, na odcinku 1,5 km otrzyma now¹ nawierzchniê. Zadanie to stanowi kontynuacjê remontu rozpoczêtego w 2000 roku, a planowany zakres prowadzi na odcinku w stronê Pielgrzymowic. Remont zostanie przeprowadzony w I-szym pó³roczu 2003 roku. Z PRAC RADY GMINY Na ostatniej sesji rady, która odby³a siê podjêto m. in. uchwa³y - o przyst¹pieniu do wykonania modernizacji ul. Harcerskiej w Kaczycach, oraz budowy kanalizacji deszczowej na oœ. Strza³ów" (zadanie zg³oszone do dofinansowania z programu SAPARD). Przyjêto równie pakiet uchwa³ dot. gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, stawek czynszu oraz zasad ich wynajmowania. W punktach skupu z³omu, znajduj¹cych siê na terenie gminy, wprowadzono obowi¹zek rejestracji dokonywanych transakcji co ma wp³yn¹æ na ograniczenie mo liwoœci sprzeda y kradzionych elementów trakcji kolejowej, energetycznej i kanalizacyjnych. Rada podjê³a te uchwa³ê nadaj¹c¹ bocznej drodze ulicy Dworcowej w Zebrzydowicach nazwê - ul. STRA ACKA. Podczas sesji uhonorowano dyplomami i nagrodami zas³u onych dla kultury aktywistów: p. Urszulê Wierzgoñ, p. Sylwestra Ratajczaka, p. Leona Chromika i p. Teresê Sojka. Pogotowie wodno-kanalizacyjne Informacje o awariach sieci mo na zg³aszaæ: od pod nr tel , a poza tym godzinami pod tel PPUH Arkom KUPIÊ LORNETKÊ PRODUKCJI NRD LUB POLSK WOJSKOW. TEL WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 11

12 STRUSIOLAND Obiekt Mini ZOO Strusioland, Koñczyce Ma³e Zaprasza codziennie od DO OGL DANIA ZWIERZ T: STRUSIE, PTACTWO OZDOBNE, WÊ E, GADY, PAJ KI, JASZCZURKI, SZYNSZYLE Organizujemy pikniki - ogniska PRZEJAZDY WOZEM DRZYMA Y, PRZEJA D KI BRYCZKAMI WSTÊP WOLNY TEL. 032/ GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE KOÑCZYCE WIELKIE, UL. D UGA 8 TEL POLE NAMIOTOWE - KAMPINGI - OWISKO WÊDKARSKIE, KARP, PSTR G, SUM, OSOŒ, JESIOTR - ORGANIZACJA FESTYNÓW, OGNISK I GRILLÓW - HODOWLA STRUSI AFRYKAÑSKICH, AUSTRALIJSKICH, AMERYKAÑSKICH F. H. KRYSBUD KACZYCE - Dworzec PKP UWAGA ROLNICY! Prowadzimy sprzeda ozimego materia³u siewnego oraz (od prze³omu wrzeœnia i paÿdziernika) sadzeniaków. Promocyjna sprzedarz mu³u z KWK Rydu³towy (wagonowo) oraz wêgla w dwóch asortymentach z KWK Ziemowit Oferujemy ponadto: wapno nawozowe, pasze, otrêby, nasiona traw i poplonów oraz materia³y budowlane. Zapraszamy pon.-pt ; sobota tel. (033) GABINET STOMATOLOGICZNY Zespó³ Szkó³ w Zebrzydowicach pi¹tek od INFORMACJA POD NR TELEFONU PE NE LECZENIE PROTETYCZNE - BEZBOLESNE USUWANIE ZÊBÓW - NAJLEPSZE UZUPE NIENIA ŒWIAT OUTWARDZALNE ROK GWARANCJI NA WYKONANE US UGI Serdecznie zapraszamy KRZEWY OZDOBNE IGLAKI W CENIE 5 Z /SZT. PRZY ZAKUPACH POWY EJ 5 SZT. RABAT 10% Marklowice Górne ul. Szkolna 54 Pn.-Pt. od 16.00, Sobota od 8.00 US UGI ŒLUSARSKIE Krzysztof Kubica Zebrzydowice, ul. Sadowa 14 tel ; tel. kom BETONIARKI - PIECE CO - KOWALSTWO - BALUSTRADY - BRAMY - P OTY - OSPRZÊT KOMINKOWY OPONY SERWIS EXPRES W sprzeda y opony nowe i bie nikowane do samochodów osobowych i dostawczych. Na zamówienie do wszystkich innych pojazdów. W ofercie opony i dentki rowerowe i motorowerowe OPONY ZIMOWE NOWE I REGENEROWANE - ATRAKCYJNE CENY MONTA, NAPRAWA, WYWA ANIE, SERWIS ZAPRASZAMY KACZYCE UL. KONOPNICKIEJ 10 tel. (032) PON-PT (SOB ) PRUCHNA UL. KATOWICKA 111 tel PON-PT (SOB ) 12 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

13 W iadomoœci Po egnanie Nauczycielki 9 sierpnia br. po egnaliœmy na miejscowym cmentarzu seniorkê naszej Sekcji Emerytów i Rencistów Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Zebrzydowicach, Pani¹ Otyliê Gabzdyl. Przez 26 lat pracowa³a w Zebrzydowicach z najm³odszymi mieszkañcami wsi. Pierwszego wrzeœnia 1930 roku rozpoczê³a pracê w nowo otwartym przedszkolu dla dzieci miejscowych kolejarzy, w którym pracowa³a do paÿdziernika roku Na kilka lat przerwa³a pracê zawodow¹ aby zaj¹æ siê synkiem, potem przysz³a okrutna wojna. Po jej zakoñczeniu podjê³a pracê w pañstwowym ju przedszkolu otwartym na parterze starej szko³y nr l. Od marca 1947 do sierpnia 1968 roku, tj- do przejœcia na emeryturê, pe³ni³a w nim -funkcjê kierowniczki przedszkola. By³ to trudny okres dla szkó³ i przedszkoli w ca³ym kraju. Wiele wysi³ku musia³a wiêc w³o- yæ Pani Otylia, aby wyposa yæ zniszczon¹ w czasie wojny placówkê w odpowiedni sprzêt, pomoce dydaktyczne oraz zadbaæ o plac zabaw wokó³ przedszkola W tym trudnym zadaniu wspiera³ j¹ m¹, Alojzy Gabzdyl, kierownik miejscowej szko³y podstawowej. Pod koniec roku 1986 Pani Otylia zosta³a wdow¹, sama wiêc odt¹d opiekowa³a siê domem i ogrodem. Mimo up³ywu lat, zawsze pogodna, pe³na optymizmu, cieszy³a siê dobrym zdrowiem wiedz¹c jednak, e w ka dej chwili mo e liczyæ na pomoc syna i wnuka oraz ich ma³ onek. Do ostatniego dnia aktywna, stara³a siê byæ zawsze samodzieln¹. Zmar³a nagle maj¹c 94 lata. egnamy Pani¹ Otyliê Gabzdyl z ogromnym alem i sk³adamy Rodzime wyrazy szczerego wspó³czucia. Cz³onkowie SEiR ZNP w Zebrzydowicach. WIEŒCI ZNAD GRANICY Choæ nowy rok szkolny rozpocz¹³ siê 2 wrzeœnia poni ej przedstawiamy podsumowanie minionego roku szkolnego w SP Marklowice Górne. l Korespondencje z Wielkim Œwiatem - Uczniowie klas V i VI naszej szko³y od listopada 2001 roku koresponduj¹ ze swoimi rówieœnikami z Grecji. Poœrednikiem w realizacji korespondencji jest CAMBRIDGE w ramach programu o nazwie A PARCEL OF EN- GLISH (Paczka Angielskiego). Klasa VI koresponduje ze szko³¹ z miejscowoœci Kostarazi, zaœ klasa V z uczniami ze szko³y w Tesalonikach. Obie klasy nawi¹za³y równie korespondencje z uczniami ze szko³y Idiona Linqua Cultura w Venecio Aires w Brazyli. W³aœnie na zakoñczenie roku nasi uczniowie odebrali kolejne wakacyjne ju pozdrowienia z dalekiej Brazylii. Korespondencjê z ramienia szko³y prowadzi nauczyciel j. angielskiego p. Monika Adamecka. l Sportowe zmagania - Zakoñczy³ siê kolejny rok trudnych treningów naszych judoków pod kierunkiem trenera Roberta Radlaka. Uczestniczyli w zawodach klubowych i miêdzynarodowych, godnie reprezentuj¹c nasz¹ szko³ê i œrodowisko. Do najwytrwalszych zawodników nale ¹: Sylwia Radlak, Ada i Ola Wasilewicz, a tak e uczniowie, którzy opuœcili ju mury naszej szko³y: Damian Herman i Tomek Szkandera. l Konkurs Przyjaciel Przygody" - 4 czerwca 2002 roku w Szkole Podstawowej w Marklowicach Górnych zosta³ przeprowadzony miêdzyszkolny konkurs przyrodniczy pod has³em Przyjaciel Przyrody. Patronat nad tym konkursem obj¹³ Wójt Gminy Zebrzydowice. W zmaganiach konkursowych wziêli udzia³ przedstawiciele klas III szkó³ podstawowych z Kaczyc, Koñczyc Ma- ³ych i Marklowic Górnych. W konkurencjach indywidualnych I miejsce zaj¹³ Dawid Œmieja zaœ II - Martyna Czagan (SP Marklowice Górne), III miejsce - Dawid Deperas (SP Kaczyce). W konkurencji grupowej I miejsce zajê³a SP Koñczyce Ma³e, II miejsce - SP Kaczyce, III miejsce - SP Marklowice Górne. Konkurs przygotowa³y i przeprowadzi³y nauczycielki SP Marklowice Górne: mgr J. Fuchs, mgr B. Klejczyk, mgr in. M. Matuszyñska i mgr L. Król. szkolne Sk³adamy serdeczne podziêkowania sponsorom, dziêki którym mo liwe by³o przygotowanie poczêstunku i zakupienie nagród rzeczowych dla uczestników konkursu: Wójtowi Gminy Zebrzydowice, F.H. Helenka H. Waligóra, AN-MAR, H. Czaja - hotel-restauracja La Mirage, F.H.U.K. Walica, TU COMPEN- SA YCIE K.Klejczyk, B. LuŸniak - kwiaciarnia Kwiaty. l Spotkanie z przedszkolem - 14 czerwca 2002 roku na zaproszenie wychowawcy klasy mgr L. Król szko³ê odwiedzili absolwenci przedszkola, którzy bêd¹ od wrzeœnia uczêszczaæ do naszej placówki. Dzieci wraz z wychowawczyni¹ uczestniczy³y w zajêciach otwartych i obserwowa³y swoich starszych kolegów podczas zajêæ. Szansa na komputery Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mo e obejmowaæ sw¹ pomoc¹ finansow¹ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z podnoszeniem i zmian¹ kwalifikacji zawodowych. O dofinansowanie ze œrodków Agencji mog¹ ubiegaæ siê oœrodki doradztwa rolniczego instytuty naukowe, zak³ady doœwiadczalne, uczelnie i szko³y. Pomoc finansowa Agencji mo e byæ przeprowadzona na sfinansowanie zakupu materia³ów eksploatacyjnych niezbêdnych do realizacji przedsiêwziêcia zakupu i przygotowania œrodków dydaktycznych wynagrodzeñ wyk³adowców w kwocie brutto, utworzeniu sieci komputerowej i pod³¹czenia do internetu. Zapis ten stwarza realne szanse na wzbogacenie swej bazy dla wielu placówek oœwiatowych. W tym roku z tej szansy chce skorzystaæ Szko³a Podstawowa w Marklowicach Górnych. Stosowny wniosek z³o ono w ARiMR w Warszawie. SZKOLNA SEKCJA JUDO dzia³aj¹ca przy Szkole Podstawowej w Marklowicach Górnych zaprasza na zajêcia uczniów klas I-III w ka dy wtorek i czwartek o godz Szko³a Podstawowa w Marklowicach Górnych zaprasza wszystkie Panie na zajêcia GIMNASTYKI REKREACYJNEJ Ka dy poniedzia³ek i czwartek godz obowi¹zuje obuwie zmienne D BKI WAKACJE NA SPORTOWO Na prze³omie lipca i sierpnia grupa dzieci i m³odzie y z naszej gminy wyjecha³y na Warsztaty Kulturalno-Sportowe, które odby³y siê w D¹bkach k/ Dar³owa. W ramach warsztatów prowadzono treningi tenisa sto³owego oraz zajêcia taneczne. By³ równie czas na pla owanie, wycieczki oraz rejs statkiem po Ba³tyku. Organizatorem wyjazdu by³ GOK w Zebrzydowicach. WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 13

14 Po 35-ciu latach maja br. w Restauracji Hotelowa odby³o siê spotkanie kole eñskie absolwentów, którzy ukoñczyli szko³ê podstawow¹ przed 35-ciu laty (rocznik 1952). Spotkanie rozpoczê³o siê o godz Msz¹ œw. w koœciele parafialnym wzebrzydowicach sprawowan¹ w intencji wszystkich absolwentów sprzed 35-ciu lat z okazji ich 50-tych urodzin. Trzeba wspomnieæ, e ten w³aœnie rocznik by³ pierwszym realizuj¹cym za³o enia reformy oœwiatowej wprowadzaj¹ce w nauczaniu podstawowym klasê VIII-m¹. M³odzie ca³ego rocznika zosta³a podzielona w roku 1966 w momencie ukoñczenia klasy VIImej: osoby, które ukoñczy³y 14 lat do 30 czerwca 1966 roku koñczy³y edukacjê w szkole podstawowej na klasie siódmej, natomiast ci wszyscy, którzy urodzili siê od 01 lipca do 31 grudnia kontynuowali naukê w roku szkolnym 1966/67 w klasie ósmej w szkole podstawowej. Jedn¹ z atrakcji nieobozowego lata by³o spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej w Cieszynie. Policjanci rozmawiali z m³odszymi dzieæmi na temat poruszania siê po drogach oraz odpowiedniego zachowania siê w razie niebezpieczeñstwa. Starsze dzieci mia³y za zadanie wype³nienie testu przygotowanego przez policjantów. Nastêpnie obejrzeliœmy film z A. Ma³yszem promuj¹cy akcjê antynikotynow¹. Na koniec spotkania, policjanci wybrali najlepsze rysunki przedstawiaj¹ce ich w czasie pracy. Na pami¹tkowym zdjêciu stoj¹ od lewej: I rz¹d: Krystyna agan (Wija), Maria Duraj (Sikora), Halina Szmuk (Brzezina), Jerzy Mruga³a, Krystyna Dragan (Filipkowska), Maria K³osek (Liszok), Alina Ska³a (Michalczyk), Janina Matacz (Pawelec), Stanis³awa y³a (P³onka), Anna Kopel (Siwek), Anna Malina (Grzybek), Anna Kulawiec (Stok³osa); II rz¹d: Ewa Olszok (Szotek), Anastazja Krêtosz (Zahradnik), Aurelia Handzlik (Brandys), Mariola Marczewska (Raszyk), Janina Chmiel (Handzel), Krystyna Wojciechowicz (Percha³a); III rz¹d: Jaros³awa Stec (Fujcik), Maria Tokarzewska (Kopiec), Krystyna Sztu³a (Gongor), Leokadia Demidow (Herman), Anna aciak (Czy ), El bieta Lisowska (Wertepna), Maria Machej (Bia- ³oñczyk); IV rz¹d: Beniamin y³a, Józef Mendrek, Kazimierz Urban, Ryszard Filipkowski, Henryk Grygierek, Zdzis³aw Parchañski, Marian Kania, Bogdan Kubica, Marek Zahraj, Marian Owczarzy, Franciszek Sznapka, Stefan Wawrzyczek, Walerian Potrzeba. Krystyna agan WAKACJE W KACZYCACH Od 1 lipca w Domu Ludowym w Kaczycach trwa³a Nieobozowa akcja lato Przewodnim has³em tegorocznej akcji by³o znane przys³owie Cudze chwalicie swego nie znacie. Dzieci odpoczywa³y, bawi³y siê, ale zarazem musia³y te popracowaæ chc¹c zdobywaæ nagrody w konkursach, np. uczestnicy musieli wyszukiwaæ i przynosiæ ciekawostki o Polsce, które potem przekazywali pozosta³ym uczestnikom. Laureatkami tego konkursu zostali Izabela Jurek, Beata Mucek i Martin Kie³kowski. Ponadto prowadzono zajêcia plastyczne, sportowe, kulinarne.dla uczestników zorganizowano równie wycieczki i ogniska. Najwiêksz¹ jednak atrakcj¹ by³y wyjazdy do Cieszyna. Tam dzieci mog³y za ywaæ k¹pieli w basenie, graæ w tenisa sto³owego, ziemnego, jeÿdziæ na rolkach i wypróbowaæ swoich si³ w jeÿdzie konnej. W ostatni dzieñ rywalizowa³y z dzieæmi z Cieszyna. Bezkonkurencyjny by³ Marcel Adamek. Zwyciê y³ w grupie m³odszej w tenisie sto³owym, a tak e by³ najlepszym strzelcem w zawodach pi³karskich. Ca³a impreza zakoñczy³a siê wspólnym ogniskiem. Œwietlica GOK w Kaczycach PODAJMY IM D OÑ! Od kilku lat firma Koñczanka" zajmuje siê równie dzia- ³alnoœci¹ charytatywn¹. Pomaga rodzinom wielodzietnym z terenów popegerowskich w rejonie Gorzowa Wlkp., w gminie Dobiegniew, bez sta³ego Ÿród³a dochodu. Tegoroczna susza w tym regionie pozbawi³a ich nawet mo liwoœci sprzeda y runa leœnego. Aby prze yæ podejmuj¹ ka d¹ pracê. Obieranie cebuli za 10 gr./kg tylko nielicznym jest dane! A yæ trzeba. Dlatego te zwracamy siê z proœb¹ o pomoc szczególnie dla ucz¹cych siê dzieci i m³odzie y. Mo e to byæ zabawka, u ywany, ale czysty ciuch czy pomoc naukowa. Poœredniczymy równie w przekazywaniu darów dla potrzebuj¹cych z terenu naszej gminy. Je eli Pañstwo jesteœcie chêtni im pomóc prosimy o kontakt (tel lub osobiœcie w ZajeŸdzie Koñczanka"). W imieniu obdarowanych serdecznie dziêkujemy! l Zajazd Koñczanka w ramach prowadzonej akcji niesienia pomocy potrzebuj¹cym, prosi o kontakt osoby chêtne do oddania rzeczy zbêdnych, a jeszcze u ytecznych oraz osoby potrzebuj¹ce do zg³aszania swoich aktualnych potrzeb. Mog¹ to byæ meble, sprzêt kuchenny, odzie, pomoce szkolne. Informacje o tym umieszczane s¹ na tablicy og³oszeñ zajazdu. Na yczenie zapewniamy pe³n¹ anonimowoœæ. Informacje mo na równie przekazywaæ do redakcji WzP gdzie bêd¹ zamieszczone gratisowo. l 15 wrzeœnia w zajeÿdzie Koñczanka" bezp³atnych porad z zakresu prawa pracy oraz obrotu ziemi¹ i przenoszenia w³asnoœci nieruchomoœci bêdzie udziela³ mec. Tadeusz Kausowski. Porady prawnika s¹ kontynuacj¹ spotkañ w zajeÿdzie, w ramach których odby³y siê ju : 1 wrzeœnia akcja pomiaru ciœnienia prowadzona przez pracowników Pogotowia Ratunkowego z Zebrzydowic oraz 7 i 8 wrzeœnia akcja udzielania bezp³atnych porad ubezpieczeniowych. Organizatorzy 14 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

15 65-lecie Chóru Mieszanego ECHO" w Zebrzydowicach JUBILEUSZ CHÓRU Mija kolejny rok dzia³alnoœci chóru - tym razem rok Jubileuszu 65-lecia. Chór Mieszany Echo w Zebrzydowicach zosta³ za³o ony przez grupê mi³oœników œpiewu w roku Zespó³ dzia³a³ pocz¹tkowo przy œwietlicy gromadzkiej w odbudowanym Zamku w Zebrzydowicach, wystêpuj¹c na ró nych imprezach lokalnych - akademiach okolicznoœciowych, do ynkach. II wojna œwiatowa zmusi³a chór do zawieszenia dzia³alnoœci. Po kilku wczeœniejszych próbach uda³o siê reaktywowaæ chór dopiero w 1957 roku. Od tego momentu nast¹pi³ okres rozwoju zespo³u. Liczne koncerty przy okazji imprez kulturalnych odbywaj¹cych siê w Zebrzydowicach oraz udzia³ w przegl¹dach i festiwalach œpiewaczych. Od roku 1967 Chór, z powodów od siebie niezale nych, przeszed³ pod patronat Zwi¹zku Zawodowego Kolejarzy, a jego siedzib¹ sta³ siê Klub Kolejarza w Zebrzydowicach. Lata to okres bardzo intensywnej pracy, która zaowocowa³a licznymi nagrodami i wyró nieniami m. in.: wyró nienie na Festiwalu Pieœni o OjczyŸnie w Kraœniku w 1980 r. Sukcesem jest równie 3-krotne zdobycie II miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Kolejowych: 1983 r. - w Szczecinie oraz 1984 r. i 1986 r. - w Bydgoszczy, udzia³ w Miêdzynarodowym Festiwalu Pieœni Chóralnej Miêdzyzdroje 83, koncerty w Rumunii: 1985 r. - Baia Mare i 1986 r. - Bukareszt. W marcu 1995 r. na skutek stale pogarszaj¹cej siê sytuacji finansowej dotychczasowego patrona tj. Klubu Kultury Kolejarza i zwi¹zanych z tym trudnoœciami w prowadzeniu swojej dzia³alnoœci, chór Echo zwróci³ siê do Samorz¹du Gminy w Zebrzydowicach o przejêcie mecenatu nad zespo³em. Od listopada tego roku kontynuuje on swoj¹ dzia³alnoœæ jako Chór Mieszany Echo przy Gminnym Oœrodku Kultury w Zebrzydowicach. W kwietniu 1996 r. Chór nagrywa kasetê magnetofonow¹ z pieœniami religijnymi i kolêdami pt.: Chwa³a Bogu na wysokoœci. W czerwcu 1997 r. chór bierze udzia³ w V Konkursie Chórów im. ks. A. H. Chlondowskiego w Mys³owicach, zdobywaj¹c wyró nienie i nagrodê pieniê n¹. W czerwcu 1999 r. nagrywa p³ytê CD z pieœniami religijnymi i œwieckimi pt.: Cantamus Domino. Maj 2000 r. to udzia³ w Konkursie Pieœni Maryjnej MAGNIFICAT 2000 i zdobycie, w czerwcowym finale tego Konkursu w Piekarach Œl¹skich, I miejsca w kategorii chórów mieszanych. Oprócz dyplomu i Pucharu Prezesa Oddzia³u Œl¹skiego PZChiO, zespó³ otrzyma³ tak e zaproszenie Kustosza Sanktuarium w Licheniu do koncertowania przed obrazem Matki Boskiej Licheñskiej. Korzystaj¹c z tego zaproszenia chór koncertuje w maju 2001 r. przed Bazylik¹ w Licheniu oraz uœwietnia Mszê œw., w której uczestniczy 10 tysiêcy wiernych. Jeszcze w styczniu 2001 r. chór zdobywa II miejsce w Konkursie Chórów w ramach X Tyskich Wieczorów Kolêdowych, a w czerwcu tego roku Grand Prix w IX Mys³owickim Przegl¹dzie Chórów im. ks. A. H. Chlondowskiego Echo jako jedyny z chórów wykona³ premierowy utwór wspó³czesnego kompozytora œl¹skiego Józefa Œwidra - Psalm 150 Chwalcie Pana. S³owa tego psalmu s¹ od 9-ciu lat mottem Mys³owickiego Przegl¹du, zaœ muzykê specjalnie napisano dla Chóru Echo. W paÿdzierniku 2001 r. na I Festiwalu Chórów Œl¹skich, odbywaj¹cym siê w Ustroniu, Chór Echo otrzymuje wyró nienie - nagrodê sponsora, z kolei w listopadzie tego roku na Xl Festiwalu Pieœni Chóralnej im. J. von Eichendorffa w Raciborzu zajmuje I miejsce. Listopad 2001 r. przyniós³ jeszcze nagranie p³yty CD oraz kasety magnetofonowej z kolêdami pt.: U ³óbka. W styczniu 2002 r. Echo" zdobywa I miejsce w ramach VIII Wodzis³awskich Spotkañ Kolêdowych. Oprócz udzia³u w konkursach i przegl¹dach chór bierze udzia³ w ró nych uroczystoœciach na terenie Gminy, wystêpuje w koœcio³ach z koncertami kolêdowymi, podczas Mszy œw., œlubów, pogrzebów swoich cz³onków lub osób zaprzyjaÿnionych z zespo³em. Do tradycji nale y tak e organizowanie przez chórzystów takich imprez jak dymfoki, jajecznica, œledziówka, czy wigilijka. Tradycj¹ jest równie koncert w koœciele z okazji œwiêta œw. Cecylii - patronki chórów. Koncert przed Bazylik¹ w Licheniu rok. W ci¹gu tych wszystkich lat dzia³alnoœci chór prowadzi³o kilku dyrygentów. Najd³u ej jednak, bo od 1977 r. a do chwili obecnej, dyryguje p. Jadwiga Sikora, wychowanka bielskiego Pañstwowego Liceum Muzycznego - studia na kierunku Wychowanie Muzyczne Filii Uniwersytetu Œl¹skiego w Cieszynie ukoñczy³a w 1976 rok. Przez 14 lat by³a nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie oraz dyrygentem chóru dzieciêcego w tej e szkole. Od roku 1990 jest pracownikiem naukowym, artystycznym i dydaktycznym na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Filii Uniwersytetu Œl¹skiego w Cieszynie. W 1999 roku zosta³a adiunktem I stopnia w Instytucie Muzyki. Od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci artystycznej Jadwiga Sikora jest zwi¹zana z amatorskim ruchem muzycznym. Nieprzerwanie od 25 lat jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Mieszanego Echo w Zebrzydowicach. Pani Jadwiga jest laureatk¹ Srebrnej Cieszynianki r. oraz Nagrody im. Stanis³awa Moniuszki r. Od 1999 r. chór ma równie drugiego dyrygenta p. Halinê Donocik. Prezesem chóru jest od 1995 r. p. Leon Chromik. Na temat Chóru Echo zosta³y napisane dwie prace magisterskie o charakterze monograficznym w Instytucie Muzyki Filii U.Œl. w Cieszynie (1989,1998). Warto równie wspomnieæ, e w 1993 r. za ca³okszta³t swojej dzia³alnoœci zespó³ uhonorowany zosta³ Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ PZChiO nadan¹ przez Zarz¹d G³ówny PZChiO w Warszawie. 7 wrzeœnia tego roku odby³a siê uroczystoœæ jubileuszowa podczas której chór otrzyma³ sztandar. Szerzej o tej uroczystoœci napiszemy w nastêpnym numerze WzP - Redakcja. Kombatanckie spotkanie 1 wrzeœnia, z okazji Dnia Kombatanta i Weterana Walk o Niepodleg³oœæ, na terenie stra nicy Stra y Granicznej odby³o siê tradycyjne spotkanie kombatantów z zebrzydowickiego ko³a SPK. Organizatorami wojskowej grochówki" byli cz³onkowie ko³a oraz funkcjonariusze stra y granicznej. WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 15

16 Dom Handlowy GS Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 4 tel. (032) OFERUJEMY DU Y WYBÓR FIRAN ORAZ MATERIA ÓW ZAS ONOWYCH Szeroki asortyment mebli: - komplety wypoczynkowe, mebloœcianki - kuchnie na wymiar, wyroby z wikliny Transport na terenie Zebrzydowic gratis! Sprzeda ratalna Z A P R A S Z A M Y Wydawca - Gminna Biblioteka Publiczna, Zebrzydowice, ul. Ksiêdza Janusza 21; Redaktor Naczelny: Marcin Œlêk, redaguje zespó³. Redakcja: Urz¹d Gminy Zebrzydowice, Zebrzydowice, Ksiêdza Janusza 6, tel. (0-32) , fax (0-32) Sk³ad i druk: INTERFON Sp. z o. o Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. (0-33) , fax (0-33) ISSN W dostarczonych materia³ach redakcja zastrzega sobie dokonywanie skrótów i poprawek. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. 16 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2 NR 4 (52) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok V KWIECIEÑ 2003 HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 Ponadto w numerze: Lepiej segregowaæ... - str. 5 Terminarz szczepienia psów - str. 7 Informator szkolny -

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Informuje. miesiêcznik. Rady i Urzêdu Gminy. Nasza Trójwieœ l 1 11 LISTOPADA

Wójt Gminy Informuje. miesiêcznik. Rady i Urzêdu Gminy. Nasza Trójwieœ l 1 11 LISTOPADA LISTOPAD 2003 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 11 (124) ROK XI LISTOPAD 2003 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. ŒWIÊTO ZMAR YCH W majestatycznej ciszy cmentarnych ogrodów,

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI LISEWSKIE

WIADOMOŒCI LISEWSKIE Nr 9/2007 ROK V Sierpieñ/Wrzesieñ/PaŸdziernik WIADOMOŒCI LISEWSKIE ISSN: 1730-752X W numerze:vii Sesja Rady Gminy Wyk³ad w Szkole Podstawowej w Lisewie Do ynki w Pniewitem Si³ownia Spotkanie integracyjne

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2012 687. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH Jest nowy komendant Od 17 wrzeœnia br. nowym komendantem soleckiego komisariatu

Bardziej szczegółowo