SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach"

Transkrypt

1 NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³ w czerwcu tego roku tytu³ Polski Producent ywnoœci, przyznany przez Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Ofiacjalne wrêczenie tytu³u nast¹pi³o 10 wrzeœnia podczas ogólnopolskich targów Polagra FOOD w Poznaniu. W nastêpnym numerze WzP zamieœcimy szersz¹ informacjê o Laureacie oraz jego udziale w poznañskich targach. UWAGA BEZROBOTNI Bezrobotni z naszej gminy, nie posiadaj¹cy prawa do zasi³ku, bêd¹ mogli od wrzeœnia potwierdziæ gotowoœæ do podjêcia pracy w Urzêdzie Gminy w Zebrzydowicach w biurze 48 (parter) w godzinach W dniu 20 wrzeœnia, pracownicy PUP bêd¹ przyjmowaæ osoby, których nazwiska zaczynaj¹ siê od litery A do litery J, 23 wrzeœnia osoby o nazwiskach zaczynaj¹cych siê od litery K do litery O, zaœ 24 wrzeœnia od litery P do litery. Szerzej na str. 8 Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê do uœwietnienia tej uroczystoœci. Informujemy równie, e osoby które chcia³yby z³o yæ jeszcze okolicznoœciowe gwoÿdzie" mog¹ to zrobiæ do koñca paÿdziernika. Za z³o one ju datki dziêkujemy. Ca³oœæ zebranych funduszy zostanie przeznaczona na zakup sprzêtu ratowniczego. Komitet Organizacyjny obchodów FHU STAÑCZYK METARIA Y BUDOWLANE - STR. 6 - sk³ad opa³u - str. 10 PONADTO W NUMERZE Górnictwo za granic¹ - str. 3 Zbiórka surowców wtórnych - str. 8 Rejestracja przedpoborowych - str. 8 Wybory str. 9 Gminne inwestycje - str. 11 Jubileusz chóru - str. 15 WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 1

2 K O N S E K RYBNIK ul. Prosta 100 (Przy hali Makro) tel. (032) fax (032) STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK DO 3,5 T WYS. 4 M ORAZ POJAZDÓW ZASILANYCH GAZEM I MOTOCYKLI UWAGA! Wielka sezonowa obni ka cen w salonie Toyota-Konsek w Rybniku NOWA COROLLA VVT-I (Niewielu j¹ widzia³o, ale ju wiadomo, e bêdzie przebojem) YARIS - OD ,- - klimatyzacja w cenie promocyjnej AVENSIS ,- z klimatyzacj¹ Przyjmujemy w rozliczeniu samochody u ywane wszystkich marek. SALON SPRZEDA Y Pn-Pt ; Sob Niedz tel. (032) KOMIS Pn.-Pt ; Sob Niedz tel. (032) SERWIS Pn.-Pt ; Sob tel. (032) VEKA - niemiecki profil, wybra³eœ to co najlepsze * gwarantujemy najwy sz¹ jakoœæ PSZCZYNA Rynek 19 tel./fax GLIWICE ul. Bytomska 7 tel PPHU "KONSEK" sp. j. KONSEK JANUSZ KONSEK EWA PRODUCENT OKIEN I DRZWI PCV ORY ul. Moniuszki 5 tel tel./fax WODZIS AW ŒL. ul. Targowa 12A tel w RYBNIK Pl. Wolnoœci 15 tel tel./fax RACIBÓRZ ul. Browarna 16 tel./fax JASTRZÊBIE ZDRÓJ ul. Arki Bo ka 24B (stary targ) tel./fax * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

3 GÓRNICTWO ZA GRANIC Pomimo tego, e do tej pory nie odby³o siê jeszcze kolejne posiedzenie Dwustronnej Miêdzyrz¹dowej Komisji d/s eksploatacji wêgla kamiennego w rejonie wspólnej polsko-czeskiej granicy, tematyki górniczej dotycz¹cej naszej gminy nie brakuje. W czerwcu otrzymaliœmy pismo z Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach Oddzia³u Zamiejscowego w Bielsku-Bia³ej o wy³o eniu do publicznej wiadomoœci dokumentacji oddzia³ywania na œrodowisko planowanego prowadzenia dzia³alnoœci górniczej na terenie Republiki Czeskiej. Dokumentacj¹ t¹ objêto dzia³alnoœæ górnicz¹ piêciu kopalñ na terenie republiki Czeskiej w powiatach Frydek-Mistek i Karwina. S¹ to kopalnie: Paskov, Lazy, Darkov, Stonawa i Armada. Postêpowanie powy sze prowadzone jest w oparciu o ratyfikowan¹ przez Polskê i Republikê Czesk¹ Konwencjê o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko w kontekœcie transgranicznym. W zwi¹zku z tym, Zastêpca Wójta zapozna³ siê z ca³oœci¹ dokumentacji wy³o onej do wgl¹du w siedzibie Urzêdu Wojewódzkiego w Bielsku-Bia³ej, przywo ¹c kserokopiê polskich t³umaczeñ w/w dokumentu dotycz¹cego Kopalñ Darkov i ÈSM Stonawa oraz Paskov. Ponadto, z inicjatywy przedstawicieli Zebrzydowic i Ha lacha odby³o siê dnia 25 czerwca br. w Urzêdzie Miejskim w Cieszynie spotkanie przedstawicieli gmin Zebrzydowice, Ha lach, Cieszyn, Goleszów i Ustroñ, na którym zosta³y szczegó³owo omówione wszystkie aspekty wp³ywu dzia³alnoœci kopalñ czeskich na œrodowisko wskazane z tej dokumentacji. W tej sprawie wypracowano wspólne stanowisko, z którym wszystkie gminy wyst¹pi³y do Ministra Ochrony Œrodowiska, za poœrednictwem Wojewody Œl¹skiego, i gdzie wyrazi³y swoje krytyczne uwagi i wnioski dotycz¹ce zakresu merytorycznego przedstawionego opracowania, jak równie co do trybu i sposobu zapewnienia udzia³u spo³eczeñstwa w przedmiotowym postêpowaniu. Zakwestionowano brak czytelnoœci zawartych w dokumentacji map i za³¹czników, a tak e niejasne sformuowania dotycz¹ce spodziewanego wp³ywu na œrodowisko. Wskazano równie na fakt, i przed³o ona dokumentacja obejmuje wy³¹cznie spodziewane oddzia- ³ywanie na œrodowisko po stronie czeskiej, pomijaj¹c w ogóle tereny przygraniczne po stronie polskiej. Ponadto stanowisko gminy Zebrzydowice wskaza³o na pominiêcie w dokumentacji sprawy analizy zasiêgu i stref ewentualnego wyst¹pienia szkód górniczych oraz ich wp³ywu na tereny zabudowane i infrastrukturê, wp³ywu dzia³alnoœci górniczej na poziom wód powierzchniowych i podziemnych, zakresu i sposobu prowadzenia monitoringu, analizy skutków poboru wód z granicznej rzeki Olzy itp. Skutkiem wyst¹pienia gmin, by³o oficjalne stanowisko Ministerstwa Ochrony Œrodowiska, przes³ane stronie czeskiej, które podzieli³o w ca³oœci ¹dania gmin. W odpowiedzi na nie strona czeska prowadzi obecnie postêpowanie odrêbnie dla poszczególnych kopalñ zg³oszonych do postêpowania transgranicznego. W zwi¹zku z tym 27 sierpnia br. w Urzêdzie Okresu Frydek Mistek odby³o siê spotkanie dotycz¹ce oddzia³ywania na œrodowisko kopalni Paskov, w których uczestniczy³ zastêpca Wójta wraz z przedstawicielami gminy Ha - lach i Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Na tym spotkaniu obecni byli równie przedstawiciele Ministra Ochrony Œrodowiska, którzy ponownie zaprezentowali stanowisko strony polskiej oraz przed³o yli do protoko³u ponownie pisemne stanowisko ministra w tej sprawie, wspieraj¹c tym samym g³os przedstawicieli naszych samorz¹dów. Dzia³alnoœæ w³adz lokalnych w tak wa nej dla naszego spo³eczeñstwa sprawie doprowadzi³o do tego, e polskie Ministerstwo Ochrony Œrodowiska zapowiedzia³o, e dopóki strona czeska nie uzupe³ni powy szych materia³ów dokumentacyjnych, a gminy nie zostan¹ z nimi zapoznane i przekonane, e wp³yw prowadzonej dzia- ³alnoœci nie pogorszy stanu œrodowiska na terenie gmin po stronie polskiej, nie wyda pozytywnej opinii umo liwiaj¹cej stronie czeskiej uzyskanie decyzji koñcowej, dotycz¹cej planowanej dzia³alnoœci. W najbli szym czasie s¹ przewidywane nastêpne spotkania, w tym te, które szczególnie nas interesuj¹ tj. dotycz¹ce kopalñ bezpoœrednio z nami s¹siaduj¹cych, w których przedstawiciel naszej gminy bêdzie uczestniczy³, zaœ o efektach i ustaleniach bêdziemy informowaæ na bie ¹co. 1. Na marginesie tych spraw informujemy tak e, e tutejszy Urz¹d nie posiada adnych danych (nikt tak e w przedmiotowej sprawie do gminy siê nie zwróci³) odnoœnie ew. czeskich planów w stosunku do pok³adów zlikwidowanej KWK Morcinek, o czym niedawno pisa³ G³os Ziemi Cieszyñskiej. Chcê tak e przypomnieæ, e zgodnie z ustaw¹ Prawo geologiczne i górnicze, organ koncesyjny zobowi¹zany jest uzgodniæ swoje decyzje z w³aœciwym terytorialnie samorz¹dem gminnym. 2. Informujemy tak e, e zgodnie z zawartym porozumieniem kopalnia ÈSM w miesi¹cu sierpniu przekaza³a kwotê 140 tys. z³otych tytu³em rekompensaty za prowadzenie eksploatacji w Górniczej Strefie Ochronnej po stronie czeskiej. Z-ca Wójta, in. Karol Sitek Mechanika Pojazdowa AUTO CZÊŒCI Naprawy g³ówne i bie ¹ce - ZAWIESZENIA - UK ADU JEZDNEGO - SILNIKA - UK ADU HAMULCOWEGO W SPRZEDA Y - UK ADY HAMULCOWE - ELEMENTY ZAWIESZENIA (WYMIANA OLEJÓW GRATIS) Franciszek i Tomasz Przywara Koñczyce Ma³e, Staffa 50; tel ; WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 3

4 GEO-PEL Firma Us³ug Geodezyjnych Erhard & Micha³ Pelucha Cieszyn, ul. Sienkiewicza 9 ( (033) ZAPRASZAMY PAÑSTWA DO SK ADANIA ZLECEÑ W BIURZE PRZYJÊÆ URZ D GMINY ZEBRZYDOWICE ( (032) wtorek i pi¹tek od þ Podzia³y nieruchomoœci þ Wznawianie granic þ Pomiary sytuacyjno-wysokoœciowe þ Pomiary powykonawcze budynków wraz z przy³¹czami þ Pomiary do celów projektowych Najtañsze oferty ubezpieczeñ komunikacyjnych OC, AC, Zielone karty Ubezpieczenia maj¹tkowe ZIELONA KARTA GRATIS DO WYBORU OFERTY KILKU FIRM MO LIWOŒÆ OBS UGI W DOMU KLIENTA JÓZEF KROCZEK ZEBRZYDOWICE, ul. PCK 33a (tel ) tel. kom Z TYM KUPONEM RABAT 5% ZEBRZYDOWICE KOCHANOWSKIEGO 32A TEL. 032/ ZAPRASZAMY DO SI OWNI I ZAJAZDU GASTRONOMICZNEGO ORGANIZUJEMY IMPREZY OKOLICZNOŒCIOWE DO 30 OSÓB czynne pn.-pt , sob., niedz. i œwiêta ŒLUSARNIA ZEBRZYDOWICE, ul. Ks. A. Janusza 17 (OBOK BARU ZACISZE") KONTAKT TEL najlepiej po Wykonuje: - WSZELKIE US UGI KONSTRUKCYJNE - TOKARSTWO - OGRODZENIA, KRATY, BRAMY - równie z elementów kutych - SCHODY, DRABINY KOMINIARSKIE z monta em i gwarancj¹ bezpieczeñstwa SPOSÓB WYKONANIA I CENY DO UZGODNIENIA Zamówienia najlepiej sk³adaæ w pon., œr., czw. w godz na terenie œlusarni PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE Jastrzêbie Zdrój ul. Wêglowa 4, tel./fax (032) (po godz ) oferuje kompleksowe us³ugi w zakresie: PRAC ELEKTROINSTALACYJNYCH WYKONYWANIA INSTALACJI ODGROMOWYCH WYKONYWANIA ELEMENTÓW REKLAMOWYCH SZYLDY, DEKORACJE, TRANSPARENTY Gwarantujemy szybkie, estetyczne i profesjonalne wykonawstwo w/w prac. ZAPRASZAMY DO SKLEPU W PAWILONIE GS W ZEBRZYDOWICACH POLECAMY W ATRAKCYJNYCH CENACH: Artyku³y papiernicze, sportowe, gospodarstwa domowego, chemiê gospodarcz¹, zabawki, kosmetyki. Przedstawicielstwa: * Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 4, (032) * Jastrzêbie Zdrój, ul. Wêglowa 4, tel. (032) * ory, ul. Fabryczna 1, (032) * Paw³owice, ul. Zjednoczenia 37, * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

5 w Koñczycach Ma³ych 24 sierpnia na dziedziñcu Zamku w Koñczycach Ma³ych w ramach Festiwalu Viva il Canto" ogl¹daliœmy inscenizacjê operetki F. Lehara Weso³a Wdówka". Fina³ konkursu Z³ota Miejscowoœæ" - 31 sierpnia - Czechowice-Dziedzice a W ostatecznej punktacji nasza gmina zajê³a 7 miejsce. Najwa - niejsza jednak by³a dobra wakacyjna zabawa, która towarzyszy³a nam przez te dwa miesi¹ce udzia- ³u w konkursie. Sk³adamy podziêkowania wszystkim, którzy g³osowali na nasz¹ gminê wysy³aj¹c kupon konkursowy. Dziêkujemy równie wszystkim zaanga owanym w przygotowanie imprez konkursowych. KACZOK" NA Z OTEJ MIEJSCOWOŒCI" Soliœci zespo³u Kaczok dzia³aj¹cego przy œwietlicy GOK w Kaczycach Daria i Sebastian Hanus, Daria Wawrzyczek i Piotruœ Ciep³ucha reprezentowa³y dzielnie nasz¹ gminê na estradach w Zebrzydowicach, Jasienicy, Ujso³ach, Wodzis³awiu Œl¹skim i Czechowicach - Dziedzicach w ramach zmagañ o tytu³ Z³otej Miejscowoœci Radia Katowice Dzieci œpiewa³y pieœniczki" ze Œl¹ska Cieszyñskiego, Beskidów. Instruktorem zespo³u Kaczok jest p. Maryla Legomska. AUTO-DIAGNOSTYKA - SERWIS in. Waldemar Torbicki þ GEOMETRIA KÓ þ SERWIS OGUMIENIA þ REGULACJA ŒWIATE þ ELEKTROMECHANIKA þ NAPRAWY BIE CE Koñczyce Ma³e ul. Botaniczna 10a ( (032) tel. kom WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 5

6 PRZEDSIÊBIORSTWO US UG MIERNICZYCH "GEOPLAN" - Cieszyn Cieszyn, ul. Bobrecka 1 tel. (0-33) PRACOWNIA GEODEZYJNA W ZEBRZYDOWICACH STRONY PRZYJMOWANE S W ŒRODY OD GODZ DO W SALI SESYJNEJ URZÊDU GMINY. OFERUJEMY PE NY ZAKRES US UG GEODEZYJNYCH ZAPEWNIAMY SOLIDNOŒÆ I TERMINOWOŒÆ WYKONYWANYCH US UG ZEBRZYDOWICE ul. Kochanowskiego 61 tel ZAPRASZAMY DO NOWEGO SK ADU MATERIA ÓW BUDOWLANYCH - szeroki wybór materia³ów budowlanych od fundamentów po dach - transport towarów do klienta - zakupy na telefon Zapraszamy tak e do naszych pozosta³ych punktów JASTRZÊBIE (CISÓWKA), ul. Cieszyñska 197 tel , fax WODZIS AW ŒL SKI ul. Kopernika 20 tel./fax ODWIED NASZ STRONÊ INTERNETOW 6 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

7 DO YNKI JAKICH JESZCZE NIE BY O Do ynki to najpiêkniejszy rolniczy obrzêd. Od wielu lat jest to uroczysty dzieñ w ka dej polskiej wsi, dlatego te tradycyjnie jak co roku, tym razem w Koñczycach Ma³ych, odby³y siê Gminne Do ynki. Tegorocznymi gospodarzami do ynek byli Pañstwo Joanna i Tadeusz y³a, którym wrêczono chleb wypieczony z tegorocznego zbo a oraz wieniec do- ynkowy. 1 wrzeœnia, w niedzielê, w korowodzie do- ynkowym zaprezentowali siê przedstawiciele ró nych firm i profesji, m. in. p. W³adys³aw Ciencia³a - Kopleks sadowniczo-szkó³karski, p. Jerzy Koterbicki. Materia³y budowlane, Wena - Dom Weselny, Drewutnia - bar, Strusioland - Mini Zoo, Oœrodek Rehabilitacyjny Pielgrzym, W. W. M. Koñczanka, Stolarnia p. Szczypki, Tartak p. Siekierki, SKR, Firma studniarska, Piekarnia Somerlik, Koñczycki Ogród Janina, Rudolf Tomica i inni. Nie zabrak³o w nim koni, kolasek, wozów cygañskich, Ciuchci, wozów drabiniastych, sprzêtu rolniczego, pary m³odej, orkiestry dêtej z Pogwizdowa, Zespo³u Ma³okoñczanie, masarzy, sportowców, pszczelarzy, wêdkarzy, myœliwych. Nad porz¹dkiem czuwa³a policja, a wóz bojowy OSP Koñczyce Ma³e zamyka³ korowód. W Koœciele Parafialnym w Koñczycach Ma³ych odprawiono uroczyst¹ Mszê Do ynkow¹, któr¹ uœwietni³ Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Cieszyñskiej. Po nabo eñstwie uroczystoœci do- ynkowe przenios³y siê na plac zamkowy. Gospodarze do ynek wrêczyli chleb do ynkowy wójtowi gminy Panu Andrzejowi Kondzio³ce, przewodnicz¹cemu Rady Gminy Panu Zbigniewowi Owczarzemu i cz³onkowi Zarz¹du Powiatu Panu Janowi Ja³owiczorowi. W Zamku przez ca³y czas trwania imprezy czynna by³a wystawa do ynkowa, na której swój dorobek prezentowali: Ko³o Pszczelarskie z Koñczyc Ma³ych, Piekarnia Ma³gorzaty i Romana Somerlik z Koñczyc Ma³ych, Wojewódzki Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Cieszynie, Ogrodnictwo Leonardy i Alojzego Parchañskich, W³adys³aw Ciencia³a Kompleks sadowniczo-szkó³karski. Nad ca³oœci¹ wystawy czuwa³ Oœrodek Doradztwa Rolniczego z Cieszyna pod kierownictwem p. Zofii Sadowskiej oraz p. Jadwigi Gabzdyl z Urzêdu Gminy. Organizatorzy Gminnych Do ynek tj. Gminny Oœrodek Kultury w Zebrzydowicach, Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Koñczycach Ma³ych, Pañstwo Joanna i Tadeusz y³a, OSP Koñczyce Ma³e oraz SKR w Koñczycach Ma³ych pragn¹ podziêkowaæ za pomoc i zaanga owanie delegacjom, pocztom sztandarowym, policji jak równie wszystkim uczestnikom bior¹cym udzia³ w korowodzie i uroczystoœciach do ynkowych. STULECIE OSP W ZEBRZYDOWICACH HONORY DLA NAJLEPSZYCH 18 sierpnia Ochotnicza Stra Po arna w Zebrzydowicach obchodzi³a 100-lecie. - Nale ycie do wyró niaj¹cych siê jednostek i yczê wam, eby taka opinia o was trwa³a - powiedzia³ z tej okazji Alojzy G¹siorek, cz³onek Zarz¹du G³ównego OSP. W uroczystoœci uczestniczyli równie zaprzyjaÿnieni stra acy z Czech. Jednostka zosta³a odznaczona Z³otym Znakiem Zwi¹zku. Odznaczenia dostali równie stra acy. Z³oty Znak Zwi¹zku otrzyma³ Edward Kopiec. Z³ote medale Za Zas³ugi dla Po arnictwa wrêczono Krzysztofowi Kuli, Karolowi Kroczkowi, Karolowi Herokowi, Andrzejowi Kondzio³ce, Leszkowi Pod orskiemu, Srebrne medale odebrali: Tomasz Stec, W³adys³aw Rybaczuk, Marian Maszadro, Mieczys³aw Karasiñski. Zaœ br¹zowe: Krzysztof Klepek, Marek Madecki, Ludwik Bartoszek, Marcin Œlêk, W³adys³aw Kajstura, Anna Wiœniewska, Dorota Puchala, Bronis³awa Zomerlik, Wanda Grygierek, Leopoldyna Handzlik i Ewa Herman. Polskie odznaczenie stra ackie wrêczono równie stra akom z zaprzyjaÿnionej czeskiej jednostki (SDH Karwina-Hranice. Józef Kunz otrzyma³ Z³oty Medal Za zas³ugi dla po arnictwa, natomiast Emerich Kuczaty i Edward Sznapka odpowiednio srebrny i br¹zowy. Zbyniek Kasperlik i Zdenek Witosz zostali wyró nieni zaœ odznakami Stra ak wzorowy - przyp. red.) Czesi zrewan owali siê tym samym. Czesk¹ odznakê œw. Floriana otrzymali: Wies³aw Brzoza, Tomasz Michnik i Wojciech Michnik. Medale dostali Józef Orszulik, Erwin Michnik, Krzysztof Klepek, Antoni Grygierek, Józef Brzoza. Najwy sze czeskie odznaczenie stra ackie, order œw. Floriana, otrzyma³ Edward Kopiec, zaœ ca³a jednostka zosta³a uhonorowana dyplomem uznania. Jubileusz uœwietni³a orkiestra stra acka z Pogwizdowa. Po oficjalnych uroczystoœciach przyszed³ czas na zabawê. Wyst¹pili m. in. Ma³okoñczanie oraz kabaret Œl¹skie pierony. Przedruk z G³osu Ziemi Cieszyñskiej HISTORIA STRA Y PO ARNEJ - WYDAWNICTWO JUBILEUSZOWE (BOGATO ILUSTROWANE) - DO KUPIENIA W URZÊDZIE GMINY ZEBRZYDOWICE - BIURO NR 17. SERWIS OGUMIENIA W. KOPIEC ZEBRZYDOWICE UL. GO DZIKOWA (obok CPN) tel. 032/ PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA OPONY ZIMOWE W CENACH PROMOCYJNYCH þ opony nowe - zimowe - letnie (monta gratis) þ opony u ywane i bie - nikowane þ obrêcze kó³ - felgi: nowe, u ywane pe³nowartoœciowe do samochodów osobowych i dostawczych þ komputerowe wywa anie kó³. WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 7

8 ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH Urz¹d Gminy Zebrzydowice informuje, e w poni ej wymienionych terminach zostanie przeprowadzona zbiórka papieru, plastiku i szk³a w systemie workowym: - 30 wrzeœnia 2002 r. (poniedzia³ek) w so³ectwach Marklowice Górne i Zebrzydowice Górne wrzeœnia 2002 r. (œroda) w so³ectwie Zebrzydowice Dolne wrzeœnia 2002 r. (pi¹tek) w so³ectwach Koñczyce Ma³e i Kaczyce. Worki nale y zabezpieczyæ (zwi¹zaæ) i wystawiæ przed posesjê w dniu poprzedzaj¹cym zbiórkê. W³¹cz siê do akcji! Strze siê oszusta! Rozdzielnia Gazu Jastrzêbie Zdrój ul. GoŸdzików 1 informuje, e aden z pracowników rozdzielni nie zosta³ upowa niony do przeprowadzenia kontroli szczelnoœci instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych i u ytecznoœci publicznej na terenie Gminy Zebrzydowice. Powy sz¹ us³ugê mo na zleciæ RG Jastrzêbie poprzez osobiste dokonanie zlecenia w dziale Ekonomicznym rozdzielni, a pracownik, który bêdzie przeprowadza³ w/w kontrolê ma obowi¹zek przedstawiæ do wgl¹du legitymacjê s³u bow¹. Zawiadomienie rozdzielni gazu w Jastrzêbiu Zdroju Zawiadamiamy, e w dniu o godz w Domu Ludowym w Kaczycach odbêdzie siê spotkanie dla mieszkañców so³ectw Kaczyce i Koñczyce Ma³e. W spotkaniu udzia³ wezm¹ pracownicy R.G. Jastrzêbie. Tematyka: cena gazu, taryfy, promocja, us³ugi, korzystne kredyty oraz specjalista do ocieplania budynków - technika wykonania, koszty ocieplania, jakie uzyskamy efekty po wykonaniu ocieplania budynku. Na spotkaniu zaprezentowane zostan¹ równie najnowoczeœniejsze systemy grzewcze, koszty ogrzewania, porównanie cen noœników energii. Spotkanie o tej samej tematyce dla mieszkañców so³ectw Zebrzydowice Górne i Dolne oraz Marklowice Górne odbêdzie siê w dniu o godz w Zamku w Zebrzydowicach. POWIATOWY URZ D PRACY INFORMUJE Od miesi¹ca wrzeœnia 2002 r. przyjmowanie osób bezrobotnych nie posiadaj¹cych prawa do zasi³ku, w celu potwierdzenia gotowoœci do podjêcia pracy i z³o enia oœwiadczenia o osi¹gniêtych dochodach, odbywaæ siê bêdzie na terenie gminy. W zwi¹zku z powy szym terminy obowi¹zkowych zg³oszeñ wyznaczone przez PUP w Cieszynie, przypadaj¹ce po r. ulegn¹ zmianie. Osoby bezrobotne zamieszka³e na terenie Gminy Zebrzydowice powinny siê zg³osiæ: 20 wrzeœnia (pierwsza lit. nazwiska A-J); 23 wrzeœnia (pierwsza lit. nazwiska K-O); 24 wrzeœnia (pierwsza lit. nazwiska P- ) Osoby bezrobotne bêd¹ przyjmowane w budynku UG - pokój 48 - parter w godzinach Podczas pierwszej wizyty osoby te bêd¹ mog³y okreœliæ czy w kolejnych terminach chc¹ zg³aszaæ siê w urzêdzie w Zebrzydowicach, czy te tak jak dotychczas w PUP w Cieszynie. Informujemy, e wyp³ata zasi³ków na pocztach odbywaæ siê bêdzie: miesi¹c Lit. A-J Lit. K-O Lit. P- wrzesieñ paÿdziernik listopad Osoby bezrobotne pobieraj¹ce wy³¹cznie zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne w miesi¹cu wrzeœniu zobowi¹zane s¹ do zg³oszenia siê w siedzibie PUP w Cieszynie. Przyjmowanie na terenie gminy nast¹pi w kolejnych miesi¹cach. Osoby bezrobotne z prawem do zasi³ku, oczekuj¹ce na zasi³ek oraz absolwenci zobowi¹zani s¹ do zg³aszania siê w PUP w Cieszynie. Osoby, które otrzyma³y ofertê pracy powinni siê zg³osiæ PUP w Cieszynie celem jej rozliczenia. 8 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI Informator Rejestracja przedpoborowych mê czyzn rocznika 1984 Od 17 do 18 paÿdziernika br. odbêdzie siê w Urzêdzie Gminy w Zebrzydowicach rejestracja przedpoborowych mê czyzn urodzonych w 1984 r. Podlegaj¹cy rejestracji otrzymaj¹ indywidualne zawiadomienia. Terminy rejestracji zostan¹ podane równie na obwieszczeniu. Przedpoborowy obowi¹zany jest przedstawiæ dowód osobisty, a je eli nie ukoñczy³ 18 roku ycia tymczasowy dowód osobisty lub inny dokument pozwalaj¹cy stwierdziæ jego to samoœæ. W celu wyrobienia dokumentu to samoœci nale y wype³niæ wniosek o wydanie dowodu osobistego. Do wniosku nale y do³¹czyæ 2 aktualne fotografie w pozycji lewego pó³profilu z widocznym lewym uchem, odpis aktu urodzenia (dotyczy to osób stanu wolnego, które urodzi³y siê poza terenem gminy Zebrzydowice). Op³ata za nowy dowód osobisty wynosi 30 z³. Z³o enie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Wójt Gminy Zebrzydowice Zak³ad Elektro-Instalacyjny LESZEK KOWALSKI Kaczyce, ul. Czereœniowa 14a, tel. (032) , wykonuje us³ugi w zakresie: - monta, naprawa instalacji elektrycznych oraz przy³¹czy - monta instalacji domofonowych i odgromowych - pomiary elektryczne - pomiary natê enia oœwietlenia AUTO TEST A. KOPIEC równie serwis rowerowy Zebrzydowice, ul. S³owackiego 59 (na granicy z Jastrzêbiem) geometria kó³ regulacja œwiate³ serwis ogumienia sprzeda opon: - opony nowe i bie nikowane obrêcze kó³ nowe Jalum - Janusz Mokry Ubezpieczenia: domów, firm, na ycie, OC rolne, Zielona Karta i inne; OC samochodów wed³ug pojemnoœci silnika cm 3 : do 900 od 120,00 z³ od od 180,00 z³ od od 240,00 z³ od od 321,00 z³ pow od 345,00 z³ przy zni ce 60% za bezszkodow¹ jazdê Pakiety AC, OC, NW od 4% wartoœci samochodu. Zapraszamy do naszych biur: Zebrzydowice Cieszyn ul. Janusza 6 (budynek Gminy) ul. Hajduka 17 tel tel Kom

9 Punkt Konsultacyjno Doradczy Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci S. A. w orach prowadzi Punkt Konsultacyjno Doradczy w ramach projektu wynikaj¹cego z realizacji zadañ zapisanych w dokumencie pt. Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw na 2002 rok. Celem tego projektu jest u³atwienie polskim ma³ym i œrednim przedsiêbiorcom oraz osobom podejmuj¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ dostêpu do podstawowych us³ug doradczych i informacyjnych zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej. PKD œwiadczy bezp³atne us³ugi w zakresie: prostych us³ug doradczych i informacyjnych zwi¹zanych z administracyjno - prawnymi aspektami prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej; informacji o dostêpnej na rynku ofercie finansowania zewnêtrznego (informacje te dotycz¹ g³ównie oferty banków skierowanej do sektora MSP oraz innych instytucji finansowych - firm ksiêgowych, funduszy porêczeniowych, po yczkowych, kapita³owych, itp.); informacji na temat mo liwoœci i zasad uzyskiwania bardziej z³o onych us³ug dostêpnych w sieci oœrodków KSU oraz us³ug oferowanych przez instytucje spoza sieci KSU; informacji na temat projektów pomocowych dla MSP realizowanych w ramach polityki Rz¹du wobec MSP oraz programu Phare. Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci S. A. gwarantuje dobr¹ jakoœæ us³ug, doœwiadczenie, szerokie kontakty, szybkoœæ i prezencjê dzia³ania. Kontakt: Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci S. A., al. Wojska Polskiego 4, ory, tel. (032) , fax (032) ; e mail onet. pl; http;//www. arpsa. com. pl UMOWA Z FUNDUSZEM W Starostwie Powiatowym w Cieszynie, 1 lipca 2002 r., zosta³a podpisana umowa o wspó³pracy z Funduszem Porêczeniowym Sp. z o.o. w Katowicach. Umowê podpisali starosta Witold Dzier awski, wicestarosta Tadeusz Kopeæ oraz Tomasz Czarnik, prezes zarz¹du funduszu. Fundusz porêczeniowy powsta³ jako projekt Funduszu Górnoœl¹skiego, który jest jego stuprocentowym w³aœcicielem. Wspó³pracuje z Bankiem PKO BP. Jesteœmy ukierunkowani na rozwój przedsiêbiorczoœci - podkreœli³ Tomasz Czarnik. - Zale y nam, aby w Cieszynie dzia³ punkt konsultacyjny, z którego bêd¹ mogli korzystaæ przedsiêbiorcy z tego terenu. Otrzymaj¹ w nim informacje na temat funduszu oraz wnioski o porêczenie. Wnioski mo na równie otrzymaæ w Katowicach przy ul. Astrów 10 oraz pobieraæ z internetu (...) Zainteresowani przedsiêbiorcy mog¹ skorzystaæ ju z us³ug punktu konsultacyjnego, który dzia³a w Wydziale Strategii, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Przedruk z Wiadomoœci Powiatowych WAKACYJNE REMONTY Podczas wakacji w naszych szko³ach przeprowadzono remonty. W ramach tych prac wykonano miêdzy innymi now¹ posadzkê w sali gimnastycznej SP w Marklowicach Górnych, a w Koñczycach Ma³ych pomalowano dach. Bie ¹ce remonty wykonano równie w budynkach szkolnych w Zebrzydowicach i Kaczycach. We wszystkich szko³ach, w salach komputerowych dokonano modernizacji oœwietlenia. Równolegle remonty przeprowadzono w przedszkolach gminnych (m. in. pomalowano przedszkole w Zebrzydowicach). Remonty na kwotê 114 tys. z³ sfinansowano w ca³oœci z bud etu gminy. Wyprawki dla uczniów Na terenie naszej gminy, rz¹dowym programem pomocy dla potrzebuj¹cych wsparcia uczniów, objêto 24 dzieci. Równolegle podobn¹ pomoc (komplety podrêczników) ze œrodków gminnych otrzyma³o 76 dzieci (ogólna kwota wydatków na tê akcjê to 15 tys. z³otych). W tym przypadku zakupione podrêczniki zosta³y wypo yczone dzieciom z najubo szych rodzin, natomiast w przysz³ym roku zostan¹ one przekazane kolejnym potrzebuj¹cym uczniom. Informator Wyborczy WYBORY przepisy porz¹dkowe Informujemy Komitety Wyborcze, e stosownie do ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin powiatów i sejmików województw: Art Na œcianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urz¹dzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych mo na umieszczaæ plakaty i has³a wyborcze wy³¹cznie po uzyskaniu zgody lub zarz¹dcy nieruchomoœci. 2. Przy ustawianiu w³asnych urz¹dzeñ og³oszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej nale y stosowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy porz¹dkowe. Przepis art. 70 stosuje siê odpowiednio. 3. Plakaty i has³a wyborcze nale y umieszczaæ w taki sposób, aby mo na je by³o usun¹æ bez powodowania szkód. 4. Policja (stra gminna) jest obowi¹zana usuwaæ plakaty i has³a, których sposób umieszczenia mo e zagra aæ yciu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeñstwu mienia b¹dÿ bezpieczeñstwu w ruchu drogowym. 5. Plakaty i has³a wyborcze oraz urz¹dzenia og³oszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej pe³nomocnicy komitetów wyborczych obowi¹zani s¹ usun¹æ w terminie 30 dni po dniu wyborów. 6. Zarz¹d gminy postanawia o usuniêciu plakatów wyborczych oraz urz¹dzeñ og³oszeniowych nie usuniêtych przez obowi¹zanych do tego w terminie, o którym mowa w ust. 5. Koszty usuniêcia ponosz¹ obowi¹zani. Kalendarz wyborów samorz¹dowych r. 27 wrzeœnia - mija termin zg³aszania list na radnych kandydatów przez pe³nomocników komitetów wyborczych - Gminnej Komisji Wyborczej. 2 paÿdziernika - mija termin zg³aszania gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 6 paÿdziernika - mija termin, do kiedy zarz¹dy gmin musz¹ powo³aæ obwodowe komisje wyborcze, a wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast musz¹ og³osiæ informacje o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych. 12 paÿdziernika - do tego czasu musi nast¹piæ rozplakatowanie obwieszczeñ z pe³n¹ informacj¹ zarówno o zarejestrowanych listach i kandydatach znajduj¹cych siê na nich, jak i kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 13 paÿdziernika - do tego dnia musi zostaæ sporz¹dzony spis wyborców w urzêdzie gminy (zostan¹ one przekazane obwodowym komisjom wyborczym na dzieñ przed g³osowaniem). 25 paÿdziernika - o pó³nocy zakoñczy siê kampania wyborcza. Oznacza to zakaz prowadzenia jakiejkolwiek agitacji, organizowania wieców, rozdawania ulotek, rozklejania plakatów. Prasa nie mo e publikowaæ od tej chwili adnych sonda y ani materia- ³ów mog¹cych wp³yn¹æ na decyzje wyborców. 27 paÿdziernika - pomiêdzy godz a odbywaæ siê bêdzie g³osowanie. Pañstwowa Komisja Wyborcza najprawdopodobniej w ci¹gu tygodnia og³osi jego wyniki. 10 listopada - jeœli w gminie b¹dÿ mieœcie aden kandydat w g³osowaniu bezpoœrednim na wójta, burmistrza czy prezydenta nie zdobêdzie ponad 50% g³osów, wówczas bêdzie mia³a miejsce tego dnia druga tura wyborów. Wynajmê w centrum Zebrzydowic pomieszczenie na dzia³alnoœæ biurow¹ - zg³oszenia pod tel w godz WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 9

10 mgr in. Marian Matusiak Bielsko-Bia³a, ul. Aleksandrowicka 38A tel./fax (033) PRZYJMOWANIE STRON (ZLECEÑ) W SALI SESYJNEJ URZÊDU GMINY W ZEBRZYDOWICACH W KA DY PONIEDZIA EK OD ³US UGI GEODEZYJNE - Podzia³y nieruchomoœci - Rozgraniczenia - Tyczenia budynków - Pomiary inwentaryzacyjne ci¹gów i przy³¹czy: - gazu - wody - kabli enn - kanalizacji. - Aktualizacja map do celów projektowych - Pomiary sytuacyjno-wysokoœciowe F.H.U. STAÑCZYK Zbigniew Stañczyk TRANSPORT I ZA ADUNEK KA DEJ ILOŒCI ZAPEWNIONY KAMAZ 13 t - wywrotka AWIA do 4 t - wywrotka 10 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI Punkt Sprzeda y: Zebrzydowice ul. Kochanowskiego 61 - tartak" tel Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku oraz w soboty od SK AD OPA U - by³y plac GS Zebrzydowice WZNOWIONA ZOSTAJE SPRZEDA : ELAZA, PROFILI ZAMKNIÊTYCH, K TOWNIKÓW, BLACHY CZARNEJ, RUR - WÊGIEL groszek, orzech, FLOT z Marcela"i MU z Szczyg³owic" - na terenie Zebrzydowic transport opa³u w cenie towaru!!! - PIASEK do tynku wewnêtrznego SZCZAKOWA - PIASEK do tynku zewnêtrznego KOTLARNIA, pospó³ka BUKÓW - KAMIEÑ CZERWONY - ró ne granulacje (do utwardzania placów i dróg) - NAWOZY SZTUCZNE, GAZY TECHNICZNE W DALSZYM CI GU ŒWIADCZYMY US UGI TRASPORTOWE DLA ZLECENIODAWCÓW INDYWIDUALNYCH - np. transport opa³u z wskazanej kopalni tel. dom , kom

11 PRZETARG NA BASEN Zarz¹d Gminy przeprowadzi³ przetarg nieograniczony na budowê basenu przy Zespole Szkó³ w Zebrzydowicach. Termin realizacji obejmuje okres od IV kw r. do I kw r. Basen na co dzieñ s³u yæ bêdzie do prowadzenia szkolnych zajêæ sportowych, a w pozosta³ym czasie bêdzie udostêpniony mieszkañcom gminy. DALSZA MODERNIZACJA ul. S³owackiego... Informujemy, e powodzeniem zakoñczy³y siê starania o mo - liwoœæ wykorzystania œrodków, które pozosta³y z zadania Modernizacja dróg dojazdowych do przejœæ granicznych w rejonie Cieszyna" (chodzi o 637 tys. EURO). Zg³oszony zakres uzupe³niaj¹cy, obejmuj¹cy w Zebrzydowicach przebudowê ulicy S³owackiego (droga wojewódzka nr 937) zyska³ uznanie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, co umo liwi wykorzystanie pozosta³ej kwoty. Przetarg ju zosta³ og³oszony, a termin sk³adania ofert up³ywa 12 listopada br. Roboty zostan¹ ukoñczone w roku przysz³ym. Warto równie dodaæ, e dziêki zabiegom gminy wk³ad w³asny wynosz¹cy 45 tys. EURO (oko³o 180 tys. z³otych) zostanie wydatkowany z bud etu województwa œl¹skiego. Warto nadmieniæ, e mo liwoœæ ponownego siêgniêcia po te same" pieni¹dze jest wyj¹tkiem w skali naszego kraju i stanowi sukces Stowarzyszenia Olza" oraz wszystkich beneficjentów, w tym równie gminy Zebrzydowice. Podstawowe dane techniczne: powierzchnia zabudowy 628 m 2, powierzchnia u ytkowa 1096 m 2, kubatura 5035 m 3, niecka basenowa o wymiarach 9 x 18 m. Koszt tys. z³. Wybrano ofertê Gliwickiego Przedsiêbiorstwa Budownictwa Przemys³owego S.A. Rondo Prace budowlane wkroczy³y w decyduj¹c¹ fazê. Zakoñczenie robót jest przewidywane na koniec paÿdziernika. Wszystkim realizowanym z programem PHARE zadaniom towarzysz¹ specjalne tablice informacyjne. SPRZEDA ODCHOWANYCH M ODYCH KUREK TARGOWISKO W ZEBRZYDOWICACH KO O STAREJ SZKO Y KA DY PI TEK INFORMACJA - TEL i ksiêdza Janusza Informujemy, e na swojej sierpniowej sesji Rada Powiatu Cieszyñskiego podjê³a uchwa³ê o zg³oszeniu dwóch wniosków z zakresu modernizacji dróg do programu SAPARD. Jedn¹ z tych dróg jest droga powiatowa DP (ulica ks. A. Janusza) w Zebrzydowicach, która w ramach projektu, na odcinku 1,5 km otrzyma now¹ nawierzchniê. Zadanie to stanowi kontynuacjê remontu rozpoczêtego w 2000 roku, a planowany zakres prowadzi na odcinku w stronê Pielgrzymowic. Remont zostanie przeprowadzony w I-szym pó³roczu 2003 roku. Z PRAC RADY GMINY Na ostatniej sesji rady, która odby³a siê podjêto m. in. uchwa³y - o przyst¹pieniu do wykonania modernizacji ul. Harcerskiej w Kaczycach, oraz budowy kanalizacji deszczowej na oœ. Strza³ów" (zadanie zg³oszone do dofinansowania z programu SAPARD). Przyjêto równie pakiet uchwa³ dot. gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, stawek czynszu oraz zasad ich wynajmowania. W punktach skupu z³omu, znajduj¹cych siê na terenie gminy, wprowadzono obowi¹zek rejestracji dokonywanych transakcji co ma wp³yn¹æ na ograniczenie mo liwoœci sprzeda y kradzionych elementów trakcji kolejowej, energetycznej i kanalizacyjnych. Rada podjê³a te uchwa³ê nadaj¹c¹ bocznej drodze ulicy Dworcowej w Zebrzydowicach nazwê - ul. STRA ACKA. Podczas sesji uhonorowano dyplomami i nagrodami zas³u onych dla kultury aktywistów: p. Urszulê Wierzgoñ, p. Sylwestra Ratajczaka, p. Leona Chromika i p. Teresê Sojka. Pogotowie wodno-kanalizacyjne Informacje o awariach sieci mo na zg³aszaæ: od pod nr tel , a poza tym godzinami pod tel PPUH Arkom KUPIÊ LORNETKÊ PRODUKCJI NRD LUB POLSK WOJSKOW. TEL WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 11

12 STRUSIOLAND Obiekt Mini ZOO Strusioland, Koñczyce Ma³e Zaprasza codziennie od DO OGL DANIA ZWIERZ T: STRUSIE, PTACTWO OZDOBNE, WÊ E, GADY, PAJ KI, JASZCZURKI, SZYNSZYLE Organizujemy pikniki - ogniska PRZEJAZDY WOZEM DRZYMA Y, PRZEJA D KI BRYCZKAMI WSTÊP WOLNY TEL. 032/ GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE KOÑCZYCE WIELKIE, UL. D UGA 8 TEL POLE NAMIOTOWE - KAMPINGI - OWISKO WÊDKARSKIE, KARP, PSTR G, SUM, OSOŒ, JESIOTR - ORGANIZACJA FESTYNÓW, OGNISK I GRILLÓW - HODOWLA STRUSI AFRYKAÑSKICH, AUSTRALIJSKICH, AMERYKAÑSKICH F. H. KRYSBUD KACZYCE - Dworzec PKP UWAGA ROLNICY! Prowadzimy sprzeda ozimego materia³u siewnego oraz (od prze³omu wrzeœnia i paÿdziernika) sadzeniaków. Promocyjna sprzedarz mu³u z KWK Rydu³towy (wagonowo) oraz wêgla w dwóch asortymentach z KWK Ziemowit Oferujemy ponadto: wapno nawozowe, pasze, otrêby, nasiona traw i poplonów oraz materia³y budowlane. Zapraszamy pon.-pt ; sobota tel. (033) GABINET STOMATOLOGICZNY Zespó³ Szkó³ w Zebrzydowicach pi¹tek od INFORMACJA POD NR TELEFONU PE NE LECZENIE PROTETYCZNE - BEZBOLESNE USUWANIE ZÊBÓW - NAJLEPSZE UZUPE NIENIA ŒWIAT OUTWARDZALNE ROK GWARANCJI NA WYKONANE US UGI Serdecznie zapraszamy KRZEWY OZDOBNE IGLAKI W CENIE 5 Z /SZT. PRZY ZAKUPACH POWY EJ 5 SZT. RABAT 10% Marklowice Górne ul. Szkolna 54 Pn.-Pt. od 16.00, Sobota od 8.00 US UGI ŒLUSARSKIE Krzysztof Kubica Zebrzydowice, ul. Sadowa 14 tel ; tel. kom BETONIARKI - PIECE CO - KOWALSTWO - BALUSTRADY - BRAMY - P OTY - OSPRZÊT KOMINKOWY OPONY SERWIS EXPRES W sprzeda y opony nowe i bie nikowane do samochodów osobowych i dostawczych. Na zamówienie do wszystkich innych pojazdów. W ofercie opony i dentki rowerowe i motorowerowe OPONY ZIMOWE NOWE I REGENEROWANE - ATRAKCYJNE CENY MONTA, NAPRAWA, WYWA ANIE, SERWIS ZAPRASZAMY KACZYCE UL. KONOPNICKIEJ 10 tel. (032) PON-PT (SOB ) PRUCHNA UL. KATOWICKA 111 tel PON-PT (SOB ) 12 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

13 W iadomoœci Po egnanie Nauczycielki 9 sierpnia br. po egnaliœmy na miejscowym cmentarzu seniorkê naszej Sekcji Emerytów i Rencistów Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Zebrzydowicach, Pani¹ Otyliê Gabzdyl. Przez 26 lat pracowa³a w Zebrzydowicach z najm³odszymi mieszkañcami wsi. Pierwszego wrzeœnia 1930 roku rozpoczê³a pracê w nowo otwartym przedszkolu dla dzieci miejscowych kolejarzy, w którym pracowa³a do paÿdziernika roku Na kilka lat przerwa³a pracê zawodow¹ aby zaj¹æ siê synkiem, potem przysz³a okrutna wojna. Po jej zakoñczeniu podjê³a pracê w pañstwowym ju przedszkolu otwartym na parterze starej szko³y nr l. Od marca 1947 do sierpnia 1968 roku, tj- do przejœcia na emeryturê, pe³ni³a w nim -funkcjê kierowniczki przedszkola. By³ to trudny okres dla szkó³ i przedszkoli w ca³ym kraju. Wiele wysi³ku musia³a wiêc w³o- yæ Pani Otylia, aby wyposa yæ zniszczon¹ w czasie wojny placówkê w odpowiedni sprzêt, pomoce dydaktyczne oraz zadbaæ o plac zabaw wokó³ przedszkola W tym trudnym zadaniu wspiera³ j¹ m¹, Alojzy Gabzdyl, kierownik miejscowej szko³y podstawowej. Pod koniec roku 1986 Pani Otylia zosta³a wdow¹, sama wiêc odt¹d opiekowa³a siê domem i ogrodem. Mimo up³ywu lat, zawsze pogodna, pe³na optymizmu, cieszy³a siê dobrym zdrowiem wiedz¹c jednak, e w ka dej chwili mo e liczyæ na pomoc syna i wnuka oraz ich ma³ onek. Do ostatniego dnia aktywna, stara³a siê byæ zawsze samodzieln¹. Zmar³a nagle maj¹c 94 lata. egnamy Pani¹ Otyliê Gabzdyl z ogromnym alem i sk³adamy Rodzime wyrazy szczerego wspó³czucia. Cz³onkowie SEiR ZNP w Zebrzydowicach. WIEŒCI ZNAD GRANICY Choæ nowy rok szkolny rozpocz¹³ siê 2 wrzeœnia poni ej przedstawiamy podsumowanie minionego roku szkolnego w SP Marklowice Górne. l Korespondencje z Wielkim Œwiatem - Uczniowie klas V i VI naszej szko³y od listopada 2001 roku koresponduj¹ ze swoimi rówieœnikami z Grecji. Poœrednikiem w realizacji korespondencji jest CAMBRIDGE w ramach programu o nazwie A PARCEL OF EN- GLISH (Paczka Angielskiego). Klasa VI koresponduje ze szko³¹ z miejscowoœci Kostarazi, zaœ klasa V z uczniami ze szko³y w Tesalonikach. Obie klasy nawi¹za³y równie korespondencje z uczniami ze szko³y Idiona Linqua Cultura w Venecio Aires w Brazyli. W³aœnie na zakoñczenie roku nasi uczniowie odebrali kolejne wakacyjne ju pozdrowienia z dalekiej Brazylii. Korespondencjê z ramienia szko³y prowadzi nauczyciel j. angielskiego p. Monika Adamecka. l Sportowe zmagania - Zakoñczy³ siê kolejny rok trudnych treningów naszych judoków pod kierunkiem trenera Roberta Radlaka. Uczestniczyli w zawodach klubowych i miêdzynarodowych, godnie reprezentuj¹c nasz¹ szko³ê i œrodowisko. Do najwytrwalszych zawodników nale ¹: Sylwia Radlak, Ada i Ola Wasilewicz, a tak e uczniowie, którzy opuœcili ju mury naszej szko³y: Damian Herman i Tomek Szkandera. l Konkurs Przyjaciel Przygody" - 4 czerwca 2002 roku w Szkole Podstawowej w Marklowicach Górnych zosta³ przeprowadzony miêdzyszkolny konkurs przyrodniczy pod has³em Przyjaciel Przyrody. Patronat nad tym konkursem obj¹³ Wójt Gminy Zebrzydowice. W zmaganiach konkursowych wziêli udzia³ przedstawiciele klas III szkó³ podstawowych z Kaczyc, Koñczyc Ma- ³ych i Marklowic Górnych. W konkurencjach indywidualnych I miejsce zaj¹³ Dawid Œmieja zaœ II - Martyna Czagan (SP Marklowice Górne), III miejsce - Dawid Deperas (SP Kaczyce). W konkurencji grupowej I miejsce zajê³a SP Koñczyce Ma³e, II miejsce - SP Kaczyce, III miejsce - SP Marklowice Górne. Konkurs przygotowa³y i przeprowadzi³y nauczycielki SP Marklowice Górne: mgr J. Fuchs, mgr B. Klejczyk, mgr in. M. Matuszyñska i mgr L. Król. szkolne Sk³adamy serdeczne podziêkowania sponsorom, dziêki którym mo liwe by³o przygotowanie poczêstunku i zakupienie nagród rzeczowych dla uczestników konkursu: Wójtowi Gminy Zebrzydowice, F.H. Helenka H. Waligóra, AN-MAR, H. Czaja - hotel-restauracja La Mirage, F.H.U.K. Walica, TU COMPEN- SA YCIE K.Klejczyk, B. LuŸniak - kwiaciarnia Kwiaty. l Spotkanie z przedszkolem - 14 czerwca 2002 roku na zaproszenie wychowawcy klasy mgr L. Król szko³ê odwiedzili absolwenci przedszkola, którzy bêd¹ od wrzeœnia uczêszczaæ do naszej placówki. Dzieci wraz z wychowawczyni¹ uczestniczy³y w zajêciach otwartych i obserwowa³y swoich starszych kolegów podczas zajêæ. Szansa na komputery Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mo e obejmowaæ sw¹ pomoc¹ finansow¹ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z podnoszeniem i zmian¹ kwalifikacji zawodowych. O dofinansowanie ze œrodków Agencji mog¹ ubiegaæ siê oœrodki doradztwa rolniczego instytuty naukowe, zak³ady doœwiadczalne, uczelnie i szko³y. Pomoc finansowa Agencji mo e byæ przeprowadzona na sfinansowanie zakupu materia³ów eksploatacyjnych niezbêdnych do realizacji przedsiêwziêcia zakupu i przygotowania œrodków dydaktycznych wynagrodzeñ wyk³adowców w kwocie brutto, utworzeniu sieci komputerowej i pod³¹czenia do internetu. Zapis ten stwarza realne szanse na wzbogacenie swej bazy dla wielu placówek oœwiatowych. W tym roku z tej szansy chce skorzystaæ Szko³a Podstawowa w Marklowicach Górnych. Stosowny wniosek z³o ono w ARiMR w Warszawie. SZKOLNA SEKCJA JUDO dzia³aj¹ca przy Szkole Podstawowej w Marklowicach Górnych zaprasza na zajêcia uczniów klas I-III w ka dy wtorek i czwartek o godz Szko³a Podstawowa w Marklowicach Górnych zaprasza wszystkie Panie na zajêcia GIMNASTYKI REKREACYJNEJ Ka dy poniedzia³ek i czwartek godz obowi¹zuje obuwie zmienne D BKI WAKACJE NA SPORTOWO Na prze³omie lipca i sierpnia grupa dzieci i m³odzie y z naszej gminy wyjecha³y na Warsztaty Kulturalno-Sportowe, które odby³y siê w D¹bkach k/ Dar³owa. W ramach warsztatów prowadzono treningi tenisa sto³owego oraz zajêcia taneczne. By³ równie czas na pla owanie, wycieczki oraz rejs statkiem po Ba³tyku. Organizatorem wyjazdu by³ GOK w Zebrzydowicach. WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 13

14 Po 35-ciu latach maja br. w Restauracji Hotelowa odby³o siê spotkanie kole eñskie absolwentów, którzy ukoñczyli szko³ê podstawow¹ przed 35-ciu laty (rocznik 1952). Spotkanie rozpoczê³o siê o godz Msz¹ œw. w koœciele parafialnym wzebrzydowicach sprawowan¹ w intencji wszystkich absolwentów sprzed 35-ciu lat z okazji ich 50-tych urodzin. Trzeba wspomnieæ, e ten w³aœnie rocznik by³ pierwszym realizuj¹cym za³o enia reformy oœwiatowej wprowadzaj¹ce w nauczaniu podstawowym klasê VIII-m¹. M³odzie ca³ego rocznika zosta³a podzielona w roku 1966 w momencie ukoñczenia klasy VIImej: osoby, które ukoñczy³y 14 lat do 30 czerwca 1966 roku koñczy³y edukacjê w szkole podstawowej na klasie siódmej, natomiast ci wszyscy, którzy urodzili siê od 01 lipca do 31 grudnia kontynuowali naukê w roku szkolnym 1966/67 w klasie ósmej w szkole podstawowej. Jedn¹ z atrakcji nieobozowego lata by³o spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej w Cieszynie. Policjanci rozmawiali z m³odszymi dzieæmi na temat poruszania siê po drogach oraz odpowiedniego zachowania siê w razie niebezpieczeñstwa. Starsze dzieci mia³y za zadanie wype³nienie testu przygotowanego przez policjantów. Nastêpnie obejrzeliœmy film z A. Ma³yszem promuj¹cy akcjê antynikotynow¹. Na koniec spotkania, policjanci wybrali najlepsze rysunki przedstawiaj¹ce ich w czasie pracy. Na pami¹tkowym zdjêciu stoj¹ od lewej: I rz¹d: Krystyna agan (Wija), Maria Duraj (Sikora), Halina Szmuk (Brzezina), Jerzy Mruga³a, Krystyna Dragan (Filipkowska), Maria K³osek (Liszok), Alina Ska³a (Michalczyk), Janina Matacz (Pawelec), Stanis³awa y³a (P³onka), Anna Kopel (Siwek), Anna Malina (Grzybek), Anna Kulawiec (Stok³osa); II rz¹d: Ewa Olszok (Szotek), Anastazja Krêtosz (Zahradnik), Aurelia Handzlik (Brandys), Mariola Marczewska (Raszyk), Janina Chmiel (Handzel), Krystyna Wojciechowicz (Percha³a); III rz¹d: Jaros³awa Stec (Fujcik), Maria Tokarzewska (Kopiec), Krystyna Sztu³a (Gongor), Leokadia Demidow (Herman), Anna aciak (Czy ), El bieta Lisowska (Wertepna), Maria Machej (Bia- ³oñczyk); IV rz¹d: Beniamin y³a, Józef Mendrek, Kazimierz Urban, Ryszard Filipkowski, Henryk Grygierek, Zdzis³aw Parchañski, Marian Kania, Bogdan Kubica, Marek Zahraj, Marian Owczarzy, Franciszek Sznapka, Stefan Wawrzyczek, Walerian Potrzeba. Krystyna agan WAKACJE W KACZYCACH Od 1 lipca w Domu Ludowym w Kaczycach trwa³a Nieobozowa akcja lato Przewodnim has³em tegorocznej akcji by³o znane przys³owie Cudze chwalicie swego nie znacie. Dzieci odpoczywa³y, bawi³y siê, ale zarazem musia³y te popracowaæ chc¹c zdobywaæ nagrody w konkursach, np. uczestnicy musieli wyszukiwaæ i przynosiæ ciekawostki o Polsce, które potem przekazywali pozosta³ym uczestnikom. Laureatkami tego konkursu zostali Izabela Jurek, Beata Mucek i Martin Kie³kowski. Ponadto prowadzono zajêcia plastyczne, sportowe, kulinarne.dla uczestników zorganizowano równie wycieczki i ogniska. Najwiêksz¹ jednak atrakcj¹ by³y wyjazdy do Cieszyna. Tam dzieci mog³y za ywaæ k¹pieli w basenie, graæ w tenisa sto³owego, ziemnego, jeÿdziæ na rolkach i wypróbowaæ swoich si³ w jeÿdzie konnej. W ostatni dzieñ rywalizowa³y z dzieæmi z Cieszyna. Bezkonkurencyjny by³ Marcel Adamek. Zwyciê y³ w grupie m³odszej w tenisie sto³owym, a tak e by³ najlepszym strzelcem w zawodach pi³karskich. Ca³a impreza zakoñczy³a siê wspólnym ogniskiem. Œwietlica GOK w Kaczycach PODAJMY IM D OÑ! Od kilku lat firma Koñczanka" zajmuje siê równie dzia- ³alnoœci¹ charytatywn¹. Pomaga rodzinom wielodzietnym z terenów popegerowskich w rejonie Gorzowa Wlkp., w gminie Dobiegniew, bez sta³ego Ÿród³a dochodu. Tegoroczna susza w tym regionie pozbawi³a ich nawet mo liwoœci sprzeda y runa leœnego. Aby prze yæ podejmuj¹ ka d¹ pracê. Obieranie cebuli za 10 gr./kg tylko nielicznym jest dane! A yæ trzeba. Dlatego te zwracamy siê z proœb¹ o pomoc szczególnie dla ucz¹cych siê dzieci i m³odzie y. Mo e to byæ zabawka, u ywany, ale czysty ciuch czy pomoc naukowa. Poœredniczymy równie w przekazywaniu darów dla potrzebuj¹cych z terenu naszej gminy. Je eli Pañstwo jesteœcie chêtni im pomóc prosimy o kontakt (tel lub osobiœcie w ZajeŸdzie Koñczanka"). W imieniu obdarowanych serdecznie dziêkujemy! l Zajazd Koñczanka w ramach prowadzonej akcji niesienia pomocy potrzebuj¹cym, prosi o kontakt osoby chêtne do oddania rzeczy zbêdnych, a jeszcze u ytecznych oraz osoby potrzebuj¹ce do zg³aszania swoich aktualnych potrzeb. Mog¹ to byæ meble, sprzêt kuchenny, odzie, pomoce szkolne. Informacje o tym umieszczane s¹ na tablicy og³oszeñ zajazdu. Na yczenie zapewniamy pe³n¹ anonimowoœæ. Informacje mo na równie przekazywaæ do redakcji WzP gdzie bêd¹ zamieszczone gratisowo. l 15 wrzeœnia w zajeÿdzie Koñczanka" bezp³atnych porad z zakresu prawa pracy oraz obrotu ziemi¹ i przenoszenia w³asnoœci nieruchomoœci bêdzie udziela³ mec. Tadeusz Kausowski. Porady prawnika s¹ kontynuacj¹ spotkañ w zajeÿdzie, w ramach których odby³y siê ju : 1 wrzeœnia akcja pomiaru ciœnienia prowadzona przez pracowników Pogotowia Ratunkowego z Zebrzydowic oraz 7 i 8 wrzeœnia akcja udzielania bezp³atnych porad ubezpieczeniowych. Organizatorzy 14 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

15 65-lecie Chóru Mieszanego ECHO" w Zebrzydowicach JUBILEUSZ CHÓRU Mija kolejny rok dzia³alnoœci chóru - tym razem rok Jubileuszu 65-lecia. Chór Mieszany Echo w Zebrzydowicach zosta³ za³o ony przez grupê mi³oœników œpiewu w roku Zespó³ dzia³a³ pocz¹tkowo przy œwietlicy gromadzkiej w odbudowanym Zamku w Zebrzydowicach, wystêpuj¹c na ró nych imprezach lokalnych - akademiach okolicznoœciowych, do ynkach. II wojna œwiatowa zmusi³a chór do zawieszenia dzia³alnoœci. Po kilku wczeœniejszych próbach uda³o siê reaktywowaæ chór dopiero w 1957 roku. Od tego momentu nast¹pi³ okres rozwoju zespo³u. Liczne koncerty przy okazji imprez kulturalnych odbywaj¹cych siê w Zebrzydowicach oraz udzia³ w przegl¹dach i festiwalach œpiewaczych. Od roku 1967 Chór, z powodów od siebie niezale nych, przeszed³ pod patronat Zwi¹zku Zawodowego Kolejarzy, a jego siedzib¹ sta³ siê Klub Kolejarza w Zebrzydowicach. Lata to okres bardzo intensywnej pracy, która zaowocowa³a licznymi nagrodami i wyró nieniami m. in.: wyró nienie na Festiwalu Pieœni o OjczyŸnie w Kraœniku w 1980 r. Sukcesem jest równie 3-krotne zdobycie II miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Kolejowych: 1983 r. - w Szczecinie oraz 1984 r. i 1986 r. - w Bydgoszczy, udzia³ w Miêdzynarodowym Festiwalu Pieœni Chóralnej Miêdzyzdroje 83, koncerty w Rumunii: 1985 r. - Baia Mare i 1986 r. - Bukareszt. W marcu 1995 r. na skutek stale pogarszaj¹cej siê sytuacji finansowej dotychczasowego patrona tj. Klubu Kultury Kolejarza i zwi¹zanych z tym trudnoœciami w prowadzeniu swojej dzia³alnoœci, chór Echo zwróci³ siê do Samorz¹du Gminy w Zebrzydowicach o przejêcie mecenatu nad zespo³em. Od listopada tego roku kontynuuje on swoj¹ dzia³alnoœæ jako Chór Mieszany Echo przy Gminnym Oœrodku Kultury w Zebrzydowicach. W kwietniu 1996 r. Chór nagrywa kasetê magnetofonow¹ z pieœniami religijnymi i kolêdami pt.: Chwa³a Bogu na wysokoœci. W czerwcu 1997 r. chór bierze udzia³ w V Konkursie Chórów im. ks. A. H. Chlondowskiego w Mys³owicach, zdobywaj¹c wyró nienie i nagrodê pieniê n¹. W czerwcu 1999 r. nagrywa p³ytê CD z pieœniami religijnymi i œwieckimi pt.: Cantamus Domino. Maj 2000 r. to udzia³ w Konkursie Pieœni Maryjnej MAGNIFICAT 2000 i zdobycie, w czerwcowym finale tego Konkursu w Piekarach Œl¹skich, I miejsca w kategorii chórów mieszanych. Oprócz dyplomu i Pucharu Prezesa Oddzia³u Œl¹skiego PZChiO, zespó³ otrzyma³ tak e zaproszenie Kustosza Sanktuarium w Licheniu do koncertowania przed obrazem Matki Boskiej Licheñskiej. Korzystaj¹c z tego zaproszenia chór koncertuje w maju 2001 r. przed Bazylik¹ w Licheniu oraz uœwietnia Mszê œw., w której uczestniczy 10 tysiêcy wiernych. Jeszcze w styczniu 2001 r. chór zdobywa II miejsce w Konkursie Chórów w ramach X Tyskich Wieczorów Kolêdowych, a w czerwcu tego roku Grand Prix w IX Mys³owickim Przegl¹dzie Chórów im. ks. A. H. Chlondowskiego Echo jako jedyny z chórów wykona³ premierowy utwór wspó³czesnego kompozytora œl¹skiego Józefa Œwidra - Psalm 150 Chwalcie Pana. S³owa tego psalmu s¹ od 9-ciu lat mottem Mys³owickiego Przegl¹du, zaœ muzykê specjalnie napisano dla Chóru Echo. W paÿdzierniku 2001 r. na I Festiwalu Chórów Œl¹skich, odbywaj¹cym siê w Ustroniu, Chór Echo otrzymuje wyró nienie - nagrodê sponsora, z kolei w listopadzie tego roku na Xl Festiwalu Pieœni Chóralnej im. J. von Eichendorffa w Raciborzu zajmuje I miejsce. Listopad 2001 r. przyniós³ jeszcze nagranie p³yty CD oraz kasety magnetofonowej z kolêdami pt.: U ³óbka. W styczniu 2002 r. Echo" zdobywa I miejsce w ramach VIII Wodzis³awskich Spotkañ Kolêdowych. Oprócz udzia³u w konkursach i przegl¹dach chór bierze udzia³ w ró nych uroczystoœciach na terenie Gminy, wystêpuje w koœcio³ach z koncertami kolêdowymi, podczas Mszy œw., œlubów, pogrzebów swoich cz³onków lub osób zaprzyjaÿnionych z zespo³em. Do tradycji nale y tak e organizowanie przez chórzystów takich imprez jak dymfoki, jajecznica, œledziówka, czy wigilijka. Tradycj¹ jest równie koncert w koœciele z okazji œwiêta œw. Cecylii - patronki chórów. Koncert przed Bazylik¹ w Licheniu rok. W ci¹gu tych wszystkich lat dzia³alnoœci chór prowadzi³o kilku dyrygentów. Najd³u ej jednak, bo od 1977 r. a do chwili obecnej, dyryguje p. Jadwiga Sikora, wychowanka bielskiego Pañstwowego Liceum Muzycznego - studia na kierunku Wychowanie Muzyczne Filii Uniwersytetu Œl¹skiego w Cieszynie ukoñczy³a w 1976 rok. Przez 14 lat by³a nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie oraz dyrygentem chóru dzieciêcego w tej e szkole. Od roku 1990 jest pracownikiem naukowym, artystycznym i dydaktycznym na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Filii Uniwersytetu Œl¹skiego w Cieszynie. W 1999 roku zosta³a adiunktem I stopnia w Instytucie Muzyki. Od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci artystycznej Jadwiga Sikora jest zwi¹zana z amatorskim ruchem muzycznym. Nieprzerwanie od 25 lat jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Mieszanego Echo w Zebrzydowicach. Pani Jadwiga jest laureatk¹ Srebrnej Cieszynianki r. oraz Nagrody im. Stanis³awa Moniuszki r. Od 1999 r. chór ma równie drugiego dyrygenta p. Halinê Donocik. Prezesem chóru jest od 1995 r. p. Leon Chromik. Na temat Chóru Echo zosta³y napisane dwie prace magisterskie o charakterze monograficznym w Instytucie Muzyki Filii U.Œl. w Cieszynie (1989,1998). Warto równie wspomnieæ, e w 1993 r. za ca³okszta³t swojej dzia³alnoœci zespó³ uhonorowany zosta³ Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ PZChiO nadan¹ przez Zarz¹d G³ówny PZChiO w Warszawie. 7 wrzeœnia tego roku odby³a siê uroczystoœæ jubileuszowa podczas której chór otrzyma³ sztandar. Szerzej o tej uroczystoœci napiszemy w nastêpnym numerze WzP - Redakcja. Kombatanckie spotkanie 1 wrzeœnia, z okazji Dnia Kombatanta i Weterana Walk o Niepodleg³oœæ, na terenie stra nicy Stra y Granicznej odby³o siê tradycyjne spotkanie kombatantów z zebrzydowickiego ko³a SPK. Organizatorami wojskowej grochówki" byli cz³onkowie ko³a oraz funkcjonariusze stra y granicznej. WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 15

16 Dom Handlowy GS Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 4 tel. (032) OFERUJEMY DU Y WYBÓR FIRAN ORAZ MATERIA ÓW ZAS ONOWYCH Szeroki asortyment mebli: - komplety wypoczynkowe, mebloœcianki - kuchnie na wymiar, wyroby z wikliny Transport na terenie Zebrzydowic gratis! Sprzeda ratalna Z A P R A S Z A M Y Wydawca - Gminna Biblioteka Publiczna, Zebrzydowice, ul. Ksiêdza Janusza 21; Redaktor Naczelny: Marcin Œlêk, redaguje zespó³. Redakcja: Urz¹d Gminy Zebrzydowice, Zebrzydowice, Ksiêdza Janusza 6, tel. (0-32) , fax (0-32) Sk³ad i druk: INTERFON Sp. z o. o Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. (0-33) , fax (0-33) ISSN W dostarczonych materia³ach redakcja zastrzega sobie dokonywanie skrótów i poprawek. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. 16 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

... A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

... A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1 oznaczenie sprawy... pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Katowice, dnia 02.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę składu i druku materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy BZ.4-/0 Czerwonak, dnia września 00r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budŝetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budŝetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja 2014 roku" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Modernizacji zblokowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 1. TERMIN ZAWODÓW: 4-5.05.2012 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 15.30 Sobota II Blok (poranny), godz. 8.30 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00 Uroczyste otwarcie zawodów: piątek godz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 1/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo