Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Borne Sulinowo na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Borne Sulinowo na lata 2009 2015"

Transkrypt

1 Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Borne Sulinowo na lata Borne Sulinowo, styczeń 2009

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 METODOLOGIA ORAZ ŹRÓDŁA DANYCH 3 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY BORNE SULINOWO... 5 DANE ADMINISTRACYJE... 5 DEMOGRAFIA... 8 GOSPODARKA... 9 INFRASTRUKTURA STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO WARUNKI KLIMATYCZNE LEŚNICTWO WODY ANALIZA STANU ZASOBÓW BAZA NOCLEGOWA BAZA GASTRONOMICZNA OBSŁUGA TURYSTÓW SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ OFERTA TURYSTYCZNA ATRAKCJE TURYSTYCZNE WALORY KRAJOBRAZOWO-PRZYRODNICZE ZASOBY LUDZKIE ANALIZA OBSZARÓW PRZEZNACZONYCH POD INFRASTRUKTURĘ TURYSTYCZNĄ CHŁONOŚĆ TURYSTYCZNA GMINY WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANKIETY POWIĄZANIE STRATEGII Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI ANALIZA SWOT WIZJA GMINY BORNE SULINOWO MISJA GMINY BORNE SULINOWO CELE STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI CELE GŁÓWNE CELE POŚREDNIE DZIAŁANIA PLANOWANE NA LATA PROJEKTY REALIZOWANE LUB PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY PRYWATNE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WSPÓŁPRACA MIĘDZY SEKTORAMI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDRAśANIA ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ MONITORING I KONTROLA WDRAśANIA STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI PODSUMOWANIE

3 WPROWADZENIE Turystyka jest tym dla gminy Borne Sulinowo czym węgiel kamienny dla Górnego Śląska. Czy moŝna zaryzykować takie stwierdzenie? MoŜna, poniewaŝ tak jak węgiel jest bogactwem naturalnym Śląska i od wielu lat decyduje o charakterze tego regionu i źródłach utrzymania jego mieszkańców, tak walory krajobrazowo-przyrodnicze oraz bogata historia powodują, Ŝe obszar Gminy Borne Sulinowo jest atrakcyjny turystycznie a rozwój szeroko rozumianej turystyki jest głównym czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy gminy. Aby zatem moŝliwe było efektywne oraz adekwatne wspieranie rozwoju turystyki, niezbędne jest stworzenie narzędzi słuŝących temu celowi. W praktyce opiera się to na strategicznym podejściu do zagadnień z zakresu turystyki oraz zdefiniowaniu ścieŝki jej rozwoju w Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Borne Sulinowo na lata W praktyce Strategia powinna udzielić odpowiedzi na pytania: jakie kroki naleŝy podjąć, aby poprawić konkurencyjność lokalnej oferty turystycznej na rynku regionalnym i krajowym? w jaki sposób wydłuŝyć sezon turystyczny w gminie Borne Sulinowo? które miejscowości gminy mają największy potencjał turystyczny? METODOLOGIA ORAZ ŹRÓDŁA DANYCH Do przygotowania Strategii Rozwoju Turystyki na lata zastosowano metodę społeczną strategia przygotowana została przez zespół składający się z pracowników samorządu lokalnego. Dane do przygotowania strategii zostały pozyskane między innymi z Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku. Dla potrzeb przygotowania dokumentu przeprowadzono badanie ankietowe na grupie osób prowadzących działalność związaną z turystyką. W trakcie tworzenia Strategii Rozwoju Turystyki korzystano takŝe z innych dokumentów strategicznych takich jak: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Borne Sulinowo na lata

4 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Borne Sulinowo na lata Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Borne Sulinowo na lata Plany Odnowy Miejscowości Lokalna Strategia Rozwoju terenów objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borne Sulinowo. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim na lata Program Ochrony Środowiska dla Gminy Borne Sulinowo. Zespół pracujący nad strategią korzystał równieŝ z Kompedium wiedzy o turystyce" - pracy zbiorowej pod red. Grzegorza Gołębskiego, wyd. naukowe PWN, Warszawa 2005 wydanie pierwsze. 4

5 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY BORNE SULINOWO Borne Sulinowo to niepowtarzalna w skali Europy atrakcja historyczno - turystyczna, bowiem usytuowane jest w centrum liczącego dziesiątki tysięcy hektarów kompleksu leśnego, wśród czystych i wyjątkowo zasobnych zbiorników wodnych - zarówno jezior jak i rzek. W efekcie samo miasto, jak i teren całej gminy, to raj dla miłośników czystej, przebogatej przyrody. ZróŜnicowany krajobraz gminy zawdzięczamy długotrwałemu działaniu lądolodów skandynawskich i mas spływających z nich wód przed ok. 25 tys. lat. Gęsta i urozmaicona sieć strug i rzeczek róŝnej wielkości, obfitość jezior rozrzuconych wśród zalesionych wzgórz dodają malowniczości tym terenom. W północnej części gminy występują najwyŝsze wzniesienia, w tym Łęcka Góra (214 m n.p.m.). DANE ADMINISTRACYJNE Pod względem powierzchni gmina Borne Sulinowo naleŝy do gmin bardzo duŝych (3 miejsce na 114 gmin w województwie zachodniopomorskim) jej obszar wynosi ponad 484 km 2 (co stanowi 27,4% ogólnej powierzchni powiatu szczecineckiego). Gminę Borne Sulinowo zamieszkuje, wg stanu na dzień r osób, w tym miasto 4624 osoby. Gmina Borne Sulinowo połoŝona jest w południowo-wschodniej części Województwa Zachodniopomorskiego, w południowej części powiatu szczecineckiego. Gmina Borne Sulinowo połoŝona jest w centralno-południowej części Pomorza Środkowego na styku pojezierzy Drawskiego i Szczecineckiego oraz Równiny Wałeckiej. Gmina graniczy: od zachodu - z gminą Czaplinek (powiat drawski), od północnego-zachodu - z gminą Barwice (powiat szczecinecki), od północnego-wschodu - z gminą Szczecinek (powiat szczecinecki), od południa - z gminą Jastrowie i gminą Okonek (powiat złotowski w Województwie Wielkopolskim). 5

6 BORNE SULINOWO POŁOśENIE W REGIONIE BORNE SULINOWO PLAN MIASTA 6

7 Miasto Borne Sulinowo połoŝone jest prawie centralnie w obszarze gminy, równieŝ w centralnej części skupione są inne główne elementy wiejskiej sieci osadniczej, sieć osadnicza w części północnej ma charakter bardziej rozproszony, natomiast część południowo-wschodnia gminy stanowi obszar praktycznie niezaludniony. BORNE SULINOWO MAPA GMINY 7

8 DEMOGRAFIA Liczba ludności w Bornem Sulinowie od początku zasiedlania miasta przez ludność cywilną do końca 2008 r. uległa znacznej zmianie - nastąpił przyrost ludności spowodowany głównie rozwojem. Zgodnie z danymi z ewidencji ludności Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo w 1993r. miasto liczyło 376 mieszkańców, podczas gdy w 2008 r. liczba mieszkańców wynosiła juŝ 4624 mieszkańców. Inaczej kształtowała się sytuacja na terenie gminy tam obserwowano znacznie mniejsze migracje ludności, a stan osobowy na przestrzeni 15 lat zmienił się nieznacznie. Liczbę mieszkańców Miasta i Gminy Borne Sulinowo w latach obrazuje poniŝsza tabela. ROK LICZBA MIESZKAŃCÓW RAZEM Miasto Gmina Źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo, stan na 31 grudnia 2008r. Borne Sulinowo moŝna określić jako miasto - gminę ludzi młodych, bowiem 28% stanowią mieszkańcy poniŝej 18 roku Ŝycia, 49% to osoby w wieku produkcyjnym (od 19 lat do 60 lat kobiety i do 65 lat męŝczyźni) i 22 % to emeryci. Zmiany zachodzące w demografii gminy wskazują na powolny wzrost średniej wieku mieszkańców. Okresowe zmiany liczby osób faktycznie zamieszkujących teren miasta i gminy powodowane są przez migracje w celach zarobkowych lub edukacyjnych. Głównymi kierunkami okresowej migracji mieszkańców gminy są większe ośrodki miejskie regionu oraz kraje europy zachodniej. 8

9 GOSPODARKA Wraz ze wzrostem liczby ludności gminy Borne Sulinowo stałym wzrostem cechuje się takŝe liczba podmiotów gospodarczych. Według informacji uzyskanych z ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo zarejestrowanych w latach 1993 do 2008 na terenie miny Borne Sulinowo obrazuje poniŝsza tabela. ROK LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ZAREJESTROWANYCH W MIEŚCIE LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ZAREJESTROWANYCH NA TERENIE GMINY RAZEM Źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo, stan na 31 grudnia 2008r. PoniŜsza tabela obrazuje prowadzenie działalności gospodarczej według branŝ. NAZWA BRANśY ILOŚĆ PODMIOTÓW produkcja wyrobów 28 usługi przemysłowe 23 działalność produkcyjno-usługowa 11 budownictwo 104 transport 25 handel 166 gastronomia 26 usługi materialne (w tym m.in. hotele) 29 usługi niematerialne (w tym m.in. rekreacja, kultura i sport) 102 Razem 514 Źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo, stan na 31 grudnia 2008r. 9

10 INFRASTRUKTURA GOSPODARKA KOMUNALNA Długość sieci wodociągowej (wg danych GUS z końca 2006 roku) wynosiła 92,3 km, w tym: 10,5 km w mieście i 81,8 km na obszarach wiejskich. Liczba połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosiła szt. (dane GUS z końca 2006 roku). Z sieci wodociągowej korzystało osób (tj. 86,5% ludności Gminy). Długość sieci kanalizacji wynosiła 47,3 km, liczba połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosiła 660 szt. (dane GUS z końca 2006 roku). Z sieci kanalizacji korzystało osoby (tj. 61,7% ludności Gminy). W Gminie Borne Sulinowo ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków znajdujących się w miejscowościach Borne Sulinowo i Łubowo. Na terenie gminy Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty poprzez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku realizuje projekt pn. Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty, dofinansowany w 85% ze środków z Funduszu Spójności. Przedsięwzięcie, którego całkowita wartość wynosi około 180,0 mln euro realizowane jest na obszarze 22 miast i gmin. Projekt ma na celu m.in. modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Borne Sulinowo. Jest to trzeci co do wielkości projekt, realizowany na terenie Polski i drugi realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na terenie miasta i gminy funkcjonuje jedno składowisko odpadów stałych w Bornem Sulinowie. Zlokalizowane jest ono, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy pomiędzy Bornem Sulinowem a Liszkowem, na terenie byłych składów amunicji armii radzieckiej. Właścicielem składowiska jest Gmina Borne Sulinowo, a jego uŝytkownikiem Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie. Okres waŝności pozwolenia na uŝytkowanie wysypiska upływa w 2017 roku.składowisko zajmuje powierzchnię 10,7 ha, na terenie wysypiska zlokalizowane są 4 kwatery składowania. 10

11 KOMUNIKACJA, ENERGETYKA ORAZ TELEKOMUNIKACJA Główną formą transportu zarówno osobowego jak i towarowego jest transport samochodowy. Borne Sulinowo posiada bezpośrednie połączenia autobusowe ze wszystkimi większymi miejscowościami regionu. Na układ drogowy Gminy Borne Sulinowo składają się drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne. Układ powyŝszy w zasadzie w stopniu zadowalającym zabezpiecza potrzeby gminy (jako sieć), łączy praktycznie wszystkie miejscowości gminy z ośrodkiem nadrzędnym miastem Borne Sulinowo jak równieŝ z innymi miastami regionu. Droga krajowa Nr 20 relacji Stargard Szczeciński - Gdynia jest podstawową arterią komunikacyjną gminy oraz waŝną drogą turystyczną o znaczeniu ponadregionalnym (tzw. szlak kołowy tysiąca jezior). Dla zabezpieczenia potrzeb obsługi ruchu turystycznego na krajowej 20-stce zakłada się budowę parkingów zorganizowanych z podstawowym standardem wyposaŝenia w rejonach: Jeziora Pile (modernizacja istniejącego parkingu w miejscowości Piława), Śmiadowa i Przyjezierza. Według badań natęŝenia ruchu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad natęŝenie ruchu wynosi na tym odcinku pojazdów na dobę, w tym około 50 to pojazdy cięŝarowe i autobusy. Droga wojewódzka nr 172 relacji Połczyn Zdrój Szczecinek, przebiega na północnych obrzeŝach gminy i stanowi wygodne połączenie północnych obszarów gminy ze Szczecinkiem. Długość drogi wojewódzkiej na terenie gminy wynosi zaledwie 3,7 km. Drogi powiatowe o zróŝnicowanych parametrach technicznych, w tym zróŝnicowanych szerokościach dróg zabezpieczają niezbędne połączenia pomiędzy miejscowościami Gminy Borne Sulinowo. Stan techniczny dróg powiatowych jest zróŝnicowany, przewaŝa przeciętny lub niezadowalający, szczególnie w przypadku dróg nieutwardzonych. Drogi gminne uzupełniają sieć drogową Gminy Borne Sulinowo. Ze względu na fakt, Ŝe zapewniają one dostęp do najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc gminy, waŝne jest aby nawierzchnia dróg gminnych była w dobrym stanie. W tym obszarze jest jeszcze jednak duŝo do zrobienia. Uzupełnieniem transportu drogowego jest transport kolejowy. Przez teren gminy z zachodu na wschód przebiega linia kolejowa nr 210 o znaczeniu regionalnym relacji (Szczecin) Runowo Pomorskie Szczecinek (Chojnice) ze stacjami w Łubowie i Silnowie. Kolej na odcinku przebiegającym przez gminę nie jest 11

12 zelektryfikowana. Długość linii kolejowych eksploatowanych, przebiegających przez teren gminy Borne Sulinowo wynosi 20,2 km. Są to w całości linie dwutorowe. Stan techniczno eksploatacyjny linii kolejowych i 2 stacji towarowo-przeładunkowych na terenie gminy oceniany jest jako przeciętny. Jako ciekawostkę, która moŝe mieć znaczenie dla rozwoju turystyki naleŝy w tym miejscu zaznaczyć istnienie wybudowanego w 1935 roku torowiska łączącego Łubowo z Bornem Sulinowem, które moŝe w przyszłości, po przebudowie stać się np. ścieŝką rowerową. Zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gmina Borne Sulinowo w zakresie dostawy energii elektrycznej obsługiwana jest przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddział w Koszalinie. Zaopatrzenie w sensie technicznym odbywa się za pomocą sieci przesyłowej 110 kv i lokalnej stacji GPZ 110/15 kv (sprzęŝonej z GPZ 110/15 kv Szczecinek Marcelin i GPZ 110/15 kv Drawsko Pomorskie). Układ zasilania głównego posiada dwustronny charakter z automatyką samoczynnego załączania zasilania rezerwowego. W GPZ zainstalowane są 2 transformatory umoŝliwiające zasilanie rezerwowe odbiorców bez ograniczania poboru mocy i energii w przypadku uszkodzenia (awarii) jednego z transformatorów. Pod względem mocy zainstalowanej istnieje znaczna rezerwa mocy umoŝliwiająca zwiększenie zapotrzebowania mocy bez konieczności rozbudowy układu zasilania WN. Zasilanie bezpośrednie odbiorców energii odbywa się za pomocą linii średniego i niskiego napięcia (15 kv i 0,4 kv). Na charakterystykę techniczną i ilościową urządzeń zaopatrzenia w gminie składają się: GPZ 110/15kV (w Silnowie) o mocy zainstalowanej 20 MVA, 14 km linii wysokiego napięcia 110 kv, 175 km linii średniego napięcia 15 kv napowietrznych i 34 km linii kablowych, 87 km linii niskiego napięcia napowietrznych i prawie 80 km linii kablowych, 48 szt. stacji 15/0,4 kv kubaturowych i 69 stacji słupowych. MoŜliwość korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu posiada ok. 95% mieszkańców gminy. Dostęp realizowany jest za pośrednictwem łączy światłowodowych, kablowych jak równieŝ radiowych. Na terenach wiejskich duŝa część sieci telekomunikacyjnej została wymieniona i obecnie linie światłowodowe przebiegają pod ziemią. Miasto Borne Sulinowo posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę telekomunikacyjną 12

13 STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO Niski wskaźnik uprzemysłowienia, brak intensywnej działalności rolniczej to czynniki powodujące, Ŝe teren gminy Borne Sulinowo naleŝy do jednego z najmniej zanieczyszczonych regionów Polski. Nawet wieloletnie funkcjonowanie poligonu wojskowego we wschodniej części gminy nie spowodowało duŝych szkód dla środowiska naturalnego. Najbardziej zanieczyszczone obszary zostały zrekultywowane zaraz po opuszczeniu terenu przez wojsko a dobrze prowadzona gospodarka leśna na terenie byłego poligonu zapewnia szybkie odradzanie się fauny i flory. Tutaj naleŝy dodać, jako ciekawostkę, Ŝe brak działalności wojska na tym terenie powoduje, Ŝe powierzchnia Wrzosowisk Kłomińskich, jednych z większych w Europie oraz duŝej atrakcji turystycznej gminy, zaczyna się zmniejszać. Ciągłe rozjeŝdŝanie i ugniatanie wrzosów przez pojazdy wojskowe powodowało bowiem rozrastanie się wrzosów. Na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo brak jest uciąŝliwych form przemysłu w związku z czym, zanieczyszczenie powietrza jest na minimalnym poziomie. Poza lokalnymi kotłowniami emitującymi znikome ilości pyłu, nie stwierdza się innych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Poziom hałasu takŝe nie stanowi problemu, poniewaŝ jego jedynym źródłem jest ruch kołowy. Wody są dobrej jakości. Ścieki są oczyszczane w dwóch oczyszczalniach: w Łubowie i Bornem Sulinowie. Na terenach nie objętych kanalizacją ścieki są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych. Obecnie jako priorytet w zakresie ochrony środowiska uznaje się połoŝenie kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Bornem Sulinowie. Inwestycje te będą realizowane w najbliŝszym czasie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. z siedzibą w Szczecinku. Od uregulowania gospodarki ściekowej uzaleŝniony jest stan wód w jeziorach Gminy Borne Sulinowo, które są jedną z głównych atrakcji przyciągających turystów w te okolice. Odpady komunalne z terenu gminy gromadzone są na wysypisku śmieci w Bornem Sulinowie. Poprawy wymaga system segregacji odpadów. Problemem jest zbiórka odpadów w okresie letnim ze względu na niedostateczną liczba pojemników na śmieci przeznaczonych dla turystów odpoczywających na polach namiotowych, kempingach czy teŝ w domkach letniskowych. Często śmieci pozostawiane są przez 13

14 turystów w przypadkowych miejscach co powoduje zanieczyszczenie środowiska oraz obniŝenie estetyki wielu miejscowości. WARUNKI KLIMATYCZNE Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borne Sulinowo, gmina leŝy w strefie klimatu umiarkowanego krainy Bałtyckiej, w obszarze wzajemnego przenikania wilgotnych mas oceanicznych z nad Atlantyku i suchych kontynentalnych z nad kontynentu wschodnioeuropejskiego. Charakterystyczne są częste zmiany pogody, dość duŝa wilgotność bezwzględna powietrza, wiatry z kierunków południowo-zachodnich. Opady są niŝsze, aniŝeli w krainie środkowo-pomorskiej i wynoszą w granicach mm rocznie. Z punktu widzenia warunków fenologicznych jest to klimat korzystny dla produkcji upraw rolniczych; zbóŝ i roślin okopowych, a w rejonach Ŝyźniejszych gleb warzyw i drzew owocowych. DuŜa lesistość (ponad 50 %), dominacja siedlisk borowych, na piaszczystym podłoŝu oraz duŝa liczba jezior to czynniki, które powodują, Ŝe klimat lokalny charakteryzuje się znaczną łagodnością w zakresie amplitudy termicznej, dość duŝą wilgotnością powietrza, na ogół słabszymi wiatrami oraz późno przychodzącą wiosną. Z punktu widzenia osadnictwa - stałego zamieszkania ludzi i pobytów rekreacyjnych jest to klimat korzystny. 14

15 LEŚNICTWO DuŜą część powierzchni gminy zajmują lasy. Lasy i grunty leśne to obszar ha, co stanowi 54,7% ogólnej powierzchni Gminy. Występują tu głównie lasy gospodarcze bory z dominacją sosny, występują teŝ zespoły zbliŝone do struktury naturalnej. Płaty leśne o charakterze naturalnym występują w małych enklawach na niedostępnych torfowiskach, nieuŝytkowanych powierzchniach ze względu na trudne Pozostałe grunty Powierzchnia Lasów i gruntów leśnych warunki terenowe. W części południowej gminy występują olbrzymie niezamieszkałe tereny śródleśne po byłym poligonie, porośnięte w duŝej części wrzosem. Obszar gminy administrowany jest przez następujące nadleśnictwa: Borne Sulinowo, Czaplinek, Czarnobór i Szczecinek. Wiek drzewostanów jest zróŝnicowany, zdecydowanie zbyt duŝy jest odsetek drzew młodych do 10 lat około 40 %. W układzie przestrzennym starsze drzewostany występują w północnej części gminy, młodniki w południowej duŝe partie byłego poligonu zostały zalesione w ostatnich kilku latach. 15

16 WODY Wody powierzchniowe zajmują obszar ha (tj. 7,5 % powierzchni gminy) i są reprezentowane przede wszystkim przez jeziora. U dział rzek i pozostałych cieków stanowi znikomy procent ogólnej powierzchni wód. Pozostałe grunty Powierzchnia Lasów i gruntów leśnych Wody Przez północno-zachodnią część gminy Borne Sulinowo przebiega główny wododział pomorski, oddzielający na terenie gminy dorzecze Parsęty (rzeki Przymorza) od dorzecza Gwdy (dopływ Noteci dopływu Odry). Do dorzecza Parsęty naleŝy rzeka Gęsia odwadniająca rejon wsi Kiełpino, cały pozostały obszar gminy odwadniają dopływy rzeki Gwdy: Piława i Płytnica oraz Kanał Radacki (uchodzi do jeziora Trzesiecko). Sieć hydrograficzna gminy jest dobrze wykształcona. Rzeki, jeziora, kanały (zbudowane w XIX w.), system budowli regulujący poziomy wód, rowy melioracyjne tworzą gęstą sieć wodną pokrywającą obszar gminy. Rzeka Piława jest idealnym szlakiem kajakowym, malowniczo połoŝona, wolno płynąca rzeka łączy na terenie gminy kilka jezior i Zalewy Nadarzyckie. NajwaŜniejszą rzeką gminy jest Piława - prawobrzeŝny dopływ Gwdy o długości 79,9 km odwadniająca obszar o powierzchni 1.388,1 km 2, o spadku 0,4% i przepływie 8 m 3 /sek. Na obszarze gminy Borne Sulinowo znajduje się górny odcinek rzeki, 16

17 o długości 33,9 km. Rzeka bierze swój początek w Jeziorze Komorze. Rzeka dzieli się wyraźnie na dwie części. W górnym biegu łączy kilka jezior, następnie zmienia kierunek i płynąc na południe wśród obszarów leśnych, wpada do Gwdy. W górnym odcinku przepływa przez jeziora (Komorze, Rakowo, Brody, Strzeszyn, Kocie, Pile, Długie) oraz rozlewiska i mokradła. W gminie występuje ponad 50 jezior róŝnej wielkości i kształtów. Są to jeziora lodowcowe, głównie o charakterze rynnowym, często tworzące ciągi połączone rzekami. Pod względem genetycznym przewaŝają jeziora rynnowe o podłuŝnych kształtach, wysokich stromych brzegach. Większość z nich znajduje się w części środkowej obszaru gminy który przecina rozległa rynna subglacjalna marginalna wypełniona szeregiem jezior rynnowych. Są to jeziora: Komorze, Rakowo, Lubicko Wlk., Strzeszyn, Brody i Pile połączone przepływająca przez nie rzeką Piława oraz jeziora odosobnione wypełniające odnogą północną rynny: jez. Łączno, Śmiadowo, Ciemino, Przyjezierze, Sarcze oraz zarastające jez. Jeleń. L.P. NAZWA JEZIORA POWIERZCHNIA (HA) 1. Pile Komorze Ciemino Lubicko Wielkie Radacz Nobliny Śmiadowo Przełęg Brody Strzeszyn Jeleń Świdno-Sarcze Kniewo Długie (przepływowe w ciągu rz. Piławy) Łączno 51 Wśród jezior znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Borne Sulinowo trzy jeziora zostały zaliczone do unikatowych ekosystemów wodnych zwanych jeziorami lobeliowymi. Są nimi: jezioro Śmiadowo (zachowany zespól Isoeto-lobelietum), jezioro Ciemino (zeutrofizowane) oraz jeziora Sarcze (zdegradowane). W południowej części gminy znajduje się obszar tzw. Zalewów Nadarzyckich. Są to sztuczne zbiorniki retencyjne powstałe na rzece Piława przed II wojną światową, które z biegiem lat stały się naturalnymi akwenami. Zalewy Nadarzyckie stanowią zamknięty jazami akwen wodny na rzece Piławie. 17

18 2. ANALIZA STANU ZASOBÓW Analiza zagospodarowania turystycznego to istotny element w badaniu rozwoju turystyki w gminie. W tym kontekście naleŝy oceniać elementy podstawowej bazy turystycznej (baza noclegowa i gastronomiczna) oraz szeroko rozumianą infrastrukturę uzupełniającą. W skład infrastruktury uzupełniającej wchodzą zazwyczaj: kąpieliska, pływalnie, korty tenisowe, ośrodki jeździeckie itp. Niebagatelne znaczenie ma równieŝ sama infrastruktura turystyczna (np. toalety, kosze na śmieci) dostosowana do walorów terenu, która pozwala na ich turystyczne wykorzystanie podczas przyjazdu i pobytu turystów w danej miejscowości. Zatem rozwój infrastruktury turystycznej moŝe w znaczny sposób przyczynić się do wzrostu popytu na usługi turystyczne oraz lepszego wykorzystania walorów turystycznych. Analizując infrastrukturę turystyczną w Bornem Sulinowie moŝna stwierdzić, Ŝe jest ona zdecydowanie niewystarczająca. Baza noclegowa jest dość skromna, a obiektów gastronomicznych prawie w ogóle nie ma. PoniŜej zaprezentowana została szczegółowa analiza stanu bazy noclegowej i gastronomicznej na terenie gminy Borne Sulinowo za lata oraz ilość miejsc noclegowych, a takŝe prognoza w/w do 2015 roku. BAZA NOCLEGOWA Analizując bazę noclegową naleŝy wziąć pod uwagę dwa najwaŝniejsze zagadnienia: ilość i jakość. Obecnie turyści podczas wyboru oferty turystycznej zwracają uwagę na standard usług (głównie bazy noclegowej) oraz oferowane przez dany obiekt atrakcje dodatkowe, które wzbogacą pobyt w danym miejscu. Stąd bardzo waŝna jest analiza bazy noclegowej od strony jakościowej, w tym charakteru oferty. 18

19 ROK GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZN E STAN BAZY NOCLEGOWEJ W LATACH (ILOŚĆ OBIEKTÓW) OŚRODKI WYPOCZYNKOWE POZOSTAŁA BAZA NOCLEGOWA SKATEGORYZOWAN A JAKO "INNA" Jak obrazuje powyŝsza tabela, na przestrzeni ostatnich 10 lat, pomimo wahań w ilości obiektów oferujących miejsca noclegowe, zaznacza się tendencja rosnąca. W prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo POLA NAMIOTOWE RAZEM ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi w rozumieniu Ustawy o usługach turystycznych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 188, poz z późn. zm. t. jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169), na dzień r. zarejestrowano ogółem 59 obiektów bazy noclegowej z 993 miejscami noclegowymi, wśród których moŝemy wymienić: 22 gospodarstwa agroturystyczne (36% ogólnej liczby miejsc noclegowych) 11 ośrodków wypoczynkowych (48% ogólnej liczby miejsc noclegowych) 14 obiektów w kategorii inne (17% ogólnej liczby miejsc noclegowych) 12 pól namiotowych/miejsc biwakowania (9% ogólnej liczby miejsc noclegowych) Gospodarstwa agroturystyczne 17% 9% 26% Ośrodki wypocztynkowe inne 48% 19 pola namiotowe/ miejsca biwakowania

20 Jak wynika z powyŝszego wykresu najmniej liczna grupa obiektów - ośrodki wypoczynkowe, oferuje najwięcej - prawie 50% - miejsc noclegowych w Gminie Borne Sulinowo. W dokumencie Podsumowanie sezonu turystycznego 2008 w gminie Borne Sulinowo, czytamy, iŝ standard bazy noclegowej jest bardzo zróŝnicowany i dostosowany do potrzeb róŝnych grup turystów. Związane jest z tym duŝe zróŝnicowanie ceny za nocleg od 25 zł do 340 zł (za apartament). Oprócz atrakcyjnej lokalizacji bazy noclegowej połoŝonej wśród lasów nad jeziorami lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, moŝna zaobserwować takŝe trend podwyŝszania standardu oferowanych miejsc oraz poszerzanie oferty świadczonych dodatkowych atrakcji. To znów powoduje wzrost ceny za nocleg. Sytuacja ta prowadzi do braku najtańszych miejsc, którymi zainteresowani są mniej zamoŝni klienci (np. młodzieŝ szkolna, studenci itp.) Brak miejsc noclegowych moŝna takŝe zaobserwować w czasie trwania cyklicznych imprez masowych (np. Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych). Najwięcej obiektów bazy noclegowej stanowią obiekty o małej ilości miejsc noclegowych lecz o dobrym standardzie, które obsługują głownie turystów pobytowo-wypoczynkowych (np. rodziny z dziećmi). Właściciele pokoi gościnnych coraz częściej, poza typowym wypoczynkiem, proponują takŝe swoim gościom róŝne atrakcje. Są to m.in. wspólne grillowanie, wycieczki piesze i rowerowe po okolicy, spływy kajakowe, przejaŝdŝki bryczkami, a w zimie kuligi. Na terenie gminy Borne Sulinowo występują równieŝ obiekty ukierunkowane typowo na turystów konferencyjnych, które funkcjonują cały rok. Oprócz konferencji, kursów, szkoleń oraz imprez okolicznościowych organizują typowe wczasy, zimowiska czy kolonie. W niektórych ośrodkach znajduje się sauna, siłownia, boisko do siatkówki i koszykówki, kort tenisowy. 2-3 osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, moŝliwość skorzystania z baru czy restauracji, daje duŝy komfort spędzania wolnego czasu. Wśród szerokiej gamy ośrodków moŝemy wyróŝnić równieŝ ośrodki o profilu zdrowotno-rehabilitacyjnym, które prowadzą działalność dla turystów zdrowotnych (masaŝe, bicze wodne, kriokomora, gimnastyka usprawniająca, odnowa biologiczna, kryty basen, itp.). W większości ośrodki te są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. (Ośrodek Revital, Centrum Rehabilitacji SM). Warto wspomnieć takŝe o pozostałych pensjonatach i obiektach agroturystycznych, które są nastawione i przygotowane do obsługi turystów aktywnych (wędkarstwo, 20

21 grzybobranie, turystyka kwalifikowana - quady, samochody terenowe, MotoCross, turystyka militarna, spływy kajakowe, turystyka konna i rowerowa). Analizując powyŝsze moŝna wysunąć twierdzenie, Ŝe wszystkie nisze rynkowe są aktywne lecz nie zapełnione. W celu poprawy zjawiska naleŝałoby zacieśnić współpracę z gestorami bazy noclegowej w celu wypracowania wspólnego, spójnego scenariusza jej rozwoju, wprowadzenie zachęt inwestorskich dla osób chcących rozpocząć działalność w zakresie obsługi turystów oraz prowadzenie cyklicznych szkoleń dla gestorów branŝy turystycznej. NaleŜy podkreślić, Ŝe rozwój turystyki zorganizowanej: kolonie, obozy dla dzieci, zielone szkoły, obozy sportowe dla zorganizowanych grup sportowych, turnusy rehabilitacyjne, szkolenia, konferencje, imprezy integracyjne dla firm są czynnikiem przyczyniającym się do wydłuŝenia sezonu turystycznego na terenie gminy. Liczba miejsc noclegowych jest jednym z istotniejszych mierników potencjału turystycznego. Decyduje ona o chłonności turystycznej i determinuje wielkość ruchu turystycznego. Łączna liczba miejsc noclegowych w Bornem Sulinowie według stanu na dzień r. wynosi 993. O chłonności turystycznej gminy napisano w dalszej części opracowania. ZMIANY LICZBY MIEJSC NOCLEGOWYCH W GMINIE BORNE SULINOWO W LATACH PowyŜszy wykres obrazuje wzrost liczby miejsc noclegowych oferowanych na terenie gminy Borne Sulinowo w latach Przeciętny, roczny wzrost w badanym okresie wynosi 50. Jak wynika z analizy wykresu dynamika wzrostu liczby miejsc 21

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/431/2013 Rady Miejskiej w z dnia 21 października 2013 r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 48 946 372,86

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10

Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10 Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10 Gospodarstwo prowadzi produkcję metodami ekologicznymi. Do dyspozycji gości 3 pokoje, łazienka, aneks kuchenny oraz salonik i świetlica w budynku

Bardziej szczegółowo

Projekt Z/2.32/III/3.2/93/04 Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w Szczecinku

Projekt Z/2.32/III/3.2/93/04 Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w Szczecinku Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w WPROWADZENE Szczecinek to liczące prawie 40 tysięcy mieszkańców miasto, połoŝone na Pojezierzu Drawskim, na południowo-wschodnim

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI Załącznik do Uchwały Nr 230/XXI/2004 Z dnia 30 grudnia 2004 roku GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI 1. Cel strategiczny: Opracowanie i aktualizacja bazy danych 1.1.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A R O C Z N A

I N F O R M A C J A R O C Z N A I N F O R M A C J A R O C Z N A o przebiegu prac inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012r. 1. Zadanie : Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie" Zakończono

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO

ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO I. Informacje podstawowe 1. Imię i nazwisko właściciela: 2. Nazwa gospodarstwa agroturystycznego: 3. Adres: ulica... nr... kod -... poczta:... powiat... tel.... tel.

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o przebiegu prac inwestycyjnych prowadzonych na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2012 roku stan na dzień 15.05.2012r.

INFORMACJA. o przebiegu prac inwestycyjnych prowadzonych na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2012 roku stan na dzień 15.05.2012r. INFORMACJA o przebiegu prac inwestycyjnych prowadzonych na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2012 roku stan na dzień 15.05.2012r. 1. Zadanie : Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie Zakończono realizację

Bardziej szczegółowo

SZUKASZ MIEJSCA NA LOKALIZACJĘ HOTELU? ZAPRASZAMY DO KARLINA

SZUKASZ MIEJSCA NA LOKALIZACJĘ HOTELU? ZAPRASZAMY DO KARLINA SZUKASZ MIEJSCA NA LOKALIZACJĘ HOTELU? ZAPRASZAMY DO KARLINA Doskonałe połoŝenie na skrzyŝowaniu dróg: krajowej nr 6 (Szczecin- Gdańsk) i wojewódzkiej nr 163 (Poznań Kołobrzeg) Niewielka odległość do Morza

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeŝnych

Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeŝnych Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeŝnych TERMINARZ REALIZACJI ZADANIA Zadanie Kwota Termin Przekazanie placu budowy pod inwestycję Odbudowa kanału

Bardziej szczegółowo

Grupa oferta atrakcji, rekreacja, natura, kultura. Brok 17 listopada Maciej Markiewicz

Grupa oferta atrakcji, rekreacja, natura, kultura. Brok 17 listopada Maciej Markiewicz Grupa oferta atrakcji, rekreacja, natura, kultura Brok 17 listopada 2009 Maciej Markiewicz Plan jest niczym Planowanie jest wszystkim Strategia Stymuluje komunikowanie się, buduje partnerstwo, inspiruje

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INWESTYCYJNE

PROPOZYCJE INWESTYCYJNE PROPOZYCJE INWESTYCYJNE - W ZAKRESIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH - MIASTA KRAKOWA REALIZOWANE W FORMIE WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI PRYWATNYMI Gmina Miejska Kraków Zarząd Infrastruktury Sportowej w

Bardziej szczegółowo

Osada działek budowlanych nad jeziorem Juksty

Osada działek budowlanych nad jeziorem Juksty Osada działek budowlanych nad jeziorem Juksty Inwestycja o ogromnym potencjale wzrostu wartości nad malowniczym jeziorem Juksty koło Mrągowa Inwestuj z zyskiem grunt to ziemia Główne atuty inwestycji Wspólna

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie wielkopolskim

Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie wielkopolskim Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Ewa Kacprzak Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie wielkopolskim województwo

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Programu rozwoju turystyki wodnej na obszarze Pojezierza Drawskiego, Myśliborskiego i Wałeckiego oraz w dorzeczu Parsęty i Regi.

Uwagi do Programu rozwoju turystyki wodnej na obszarze Pojezierza Drawskiego, Myśliborskiego i Wałeckiego oraz w dorzeczu Parsęty i Regi. Uwagi do Programu rozwoju turystyki wodnej na obszarze Pojezierza Drawskiego, Myśliborskiego i Wałeckiego oraz w dorzeczu Parsęty i Regi. L.P. Nazwa wnoszącego uwagi Strona Programu Uwaga Dodać do tabeli

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda.

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Program operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r.

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r. Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r. Cel główny projektu: Podniesienie atrakcyjności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JASTRZĘBIE na lata

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JASTRZĘBIE na lata PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JASTRZĘBIE na lata 2008 2015 1. Charakterystyka miejscowości połoŝenie Jastrzębie o pow. 1726 ha, leŝy w woj. opolskim, w powiecie namysłowskim w jego południowej części. Administracyjnie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

TERENY POD INWESTYCJE W POWIECIE KOZIENICKIM

TERENY POD INWESTYCJE W POWIECIE KOZIENICKIM TERENY POD INWESTYCJE W POWIECIE KOZIENICKIM Gmina Garbatka-Letnisko I. Garbatka-Zbyczyn sortownia i kompostownia odpadów Obręb geodezyjny Garbatka - Zbyczyn. Łączna powierzchnia ca 14 ha (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Turystyka w Powiecie Działdowskim.

Turystyka w Powiecie Działdowskim. w Powiecie Działdowskim Atrakcyjność powiatu to nie tylko wspaniałe walory przyrodnicze, rzeki, jeziora o wysokiej klasie czystości wód, dobrze rozbudowana infrastruktura techniczna, ale również zabytki

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1. z posiedzenia Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Ostrowice na lata 2014 2020

PROTOKÓŁ Nr 1. z posiedzenia Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Ostrowice na lata 2014 2020 PROTOKÓŁ Nr 1 Ostrowice, dnia 23.09.2013 r. z posiedzenia Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Ostrowice na lata 2014 2020 W dniach 18 19.09.2013 r. w Czaplinku, zespoły robocze z trzech gmin: Ostrowice,

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk

Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok 1/Dochody na 2010 rok przyjęto w kwocie 22.852.819,00 zł; w tym: 1. dochody bieŝące - 22.302.819,00 zł, 2. dochody majątkowe - 550.000,00 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM.

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM. INFORMATOR OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OŚRODKI ŚWIADCZENIA CENY TABELA ODPŁATNOŚCI INFORMACJE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

Bank Danych Lokalnych GUS 14,2 11,6 10,2. Bank Danych Lokalnych GUS Bank Danych Lokalnych GUS

Bank Danych Lokalnych GUS 14,2 11,6 10,2. Bank Danych Lokalnych GUS Bank Danych Lokalnych GUS PRIORYTET WSKAŹNIK JEDNOSTKA MIARY ŹRÓDŁO DANYCH 2013 2014 2015 2016 I. Gospodarka i miejsca pracy Liczba bezrobotnych Wojewódzki Urząd Pracy 6 872 5 569 4 798 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Lokalizacja N 51 30 09 E 19 33 48 Odległość z ośrodka: Bełchatów 8 km Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 FINANSOWANIE SPORTU Z UNIJNYCH FUNDUSZY Dotychczasowe efekty oraz moŝliwości wsparcia w latach 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Nasz hotel to idealne miejsce na organizację m.in.: spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz imprez

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu: 8 938 137,21 zł. Wysokość dofinansowania: 3 611 886,59 zł

Wartość projektu: 8 938 137,21 zł. Wysokość dofinansowania: 3 611 886,59 zł Plan Kampusu Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny Stobrawa to kompleks tworzony przez liczne obiekty sportowe usytuowane w malowniczej scenerii zabytkowego Parku Miejskiego. Kampus tworzy doskonałe warunki

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzeszów. Krzeszów, 2014 rok

Gmina Krzeszów. Krzeszów, 2014 rok Gmina Krzeszów Krzeszów, 2014 rok Gmina Krzeszów położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, nad rzeką San. Gmina liczy 4319 mieszkańców (2013). Głównym źródłem utrzymania mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Szczecin, październik 2013 Gmina Miasto Szczecin Województwo Zachodniopomorskie Powiat Policki

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Budowa kompleksu turystyczno rekreacyjnego z wieŝą widokową KASZUBSKIE OKO w gminie Gniewino

Nazwa projektu: Budowa kompleksu turystyczno rekreacyjnego z wieŝą widokową KASZUBSKIE OKO w gminie Gniewino Nazwa projektu: Budowa kompleksu turystyczno rekreacyjnego z wieŝą widokową KASZUBSKIE OKO w gminie Gniewino Program Operacyjny w ramach, którego inwestycja jest realizowana: Zintegrowany Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA 2010 2017 Brońsko 2010 Projekt Planu Odnowy Miejscowości Brońsko na lata 2010 2017 został opracowany przez pracowników Urzędu Miejskiego Śmigla przy ścisłej współpracy

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA Załącznik Nr 3 do uchwały VI.32.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA ~ Niesadna~ WIEŚ NOWOCZESNA, ROZWOJOWA, ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I PRZYJEZDNYCH

Bardziej szczegółowo

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Wyszukiwanie informacji w katalogu

Bardziej szczegółowo

Normatyw parkingowy dla m. st. Warszawy

Normatyw parkingowy dla m. st. Warszawy Projekt maj 2009 Normatyw parkingowy dla m. st. Warszawy ZASADY OGÓLNE 1. Normatyw określa wymagania ilościowe w zakresie urządzania miejsc postojowych dla samochodów, rowerów, a dla wybranych obiektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WALORÓW TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH GRUDZIĄDZA I OKOLIC W PRACY Z UCZNIEM

MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WALORÓW TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH GRUDZIĄDZA I OKOLIC W PRACY Z UCZNIEM MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I WYPOCZYNKU W GRUDZIĄDZU MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WALORÓW TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH GRUDZIĄDZA I OKOLIC W PRACY Z UCZNIEM Lisie Kąty, 24 maja 2012 GRUDZIĄDZ - POTENCJAŁ PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

Szombierki - dzielnica Bytomia

Szombierki - dzielnica Bytomia Szombierki - dzielnica Bytomia Bytom Bytom jest ponad 750 letnim miastem na prawach powiatu, liczącym ok. 186 tys. mieszkańców, połoŝonym w centrum Aglomeracji Górnośląskiej. Obejmuje obszar o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu

Bardziej szczegółowo