B ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji C1 badanie reprezentacyjne dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji C1 badanie reprezentacyjne dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie"

Transkrypt

1 1998R0577 PL Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji C1 badanie reprezentacyjne dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (Dz.U. L 77 z , s. 3) zmienione przez: Dziennik Urzędowy nr strona data M1 Rozporządzenie (WE) nr 1991/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady L z dnia 8 października 2002 r. M2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2104/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. L M3 Rozporządzenie (WE) nr 2257/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady L z dnia 25 listopada 2003 r. M4 Rozporządzenie (WE) nr 1372/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady L z dnia 23 października 2007 r. M5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2009 z L dnia 18 czerwca 2009 r. M6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 545/2014 z dnia 15 maja 2014 r. L sprostowane przez: C1 Sprostowanie, Dz.U. L 174 z , s. 25 (577/98)

2 1998R0577 PL ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji C1 badanie reprezentacyjne dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 213, uwzględniając projekt rozporządzenia przedstawiony przez Komisję, a także mając na uwadze, co następuje: w celu wykonania wyznaczonych zadań Komisji potrzebne są porównywalne dane statystyczne na temat poziomu, modelu oraz trendów zatrudnienia i bezrobocia w Państwach Członkowskich; najlepszą metodą uzyskania takich danych na poziomie Wspólnoty jest przeprowadzenie zharmonizowanych badań dotyczących siły roboczej; rozporządzenie Rady (EWG) nr 3711/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie przeprowadzenia rocznego badania prób losowych dotyczącego siły roboczej zatrudnionej na terenie Wspólnoty ( 1 ) ustaliło, że, począwszy od 1992 r., badanie należy przeprowadzać wiosną każdego roku; choć dla zapewnienia dostępności i harmonizacji danych oraz pomiaru zakresu pracy badanie ciągłe jest bardziej pożądane niż coroczne badanie w okresie wiosny, trudno jest zrealizować badanie ciągłe w tych samych dniach we wszystkich Państwach Członkowskich; należy zachęcać do korzystania z istniejących źródeł administracyjnych, w stopniu w jakim mogą one w sposób przydatny uzupełnić dane uzyskane z wywiadów lub służyć jako podstawa do badania prób losowych; dane zawarte w badaniu, ustalone w niniejszym rozporządzeniu, mogą ulec rozszerzeniu i obejmować dodatkowy zbiór zmiennych tworzących część programu modułów ad hoc, obejmujących okres kilku lat, opracowanych zgodnie z odpowiednią procedurą, będącą częścią przepisów wykonawczych; do niniejszego rozporządzenia również mają zastosowanie zasada proporcjonalności i stosunek kosztu do wydajności, określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyki Wspólnoty ( 2 ), które stanowi ramy prawne dla tworzenia statystyki Wspólnoty; poufność danych statystycznych regulują przepisy rozporządzenia (WE) nr 322/97 oraz rozporządzenia Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich ( 3 ) danych podlegających zasadzie poufności; ( 1 ) Dz.U. L 351 z , str. 1. ( 2 ) Dz.U. L 52 z , str. 1. ( 3 ) Dz.U. L 151 z , str. 1, rozporządzenie zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 322/97.

3 1998R0577 PL Komisja skonsultowała się z Komitetem ds. Programu Statystycznego ustanowionego decyzją nr 89/382/EWG, Euratom ( 1 ), zgodnie z art. 3 wymienionej decyzji, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 Częstotliwość badania Każde z Państw Członkowskich przeprowadza co roku badanie prób losowych dotyczące siły roboczej, zwane dalej badaniem. M1 Badanie będzie stałym badaniem zapewniającym wyniki kwartalne i roczne; jednakże w okresie przejściowym nieprzekraczającym 2002 r. Państwa Członkowskie, które nie mogą przeprowadzić stałego badania, przeprowadzą badania doroczne, odbywające się wiosną. W drodze odstępstwa, okres przejściowy będzie przedłużony: a) do 2003 r. dla Włoch; b) do 2004 r. dla Niemiec, pod warunkiem że Niemcy dostarczą zarówno kwartalne szacunki zastępcze dla podstawowych danych łącznych badania reprezentatywnego ludności czynnej zawodowo, jak też średnie szacunki dla niektórych określonych danych łącznych badania reprezentatywnego ludności czynnej zawodowo. Dane zgromadzone w czasie badania odnoszą się zasadniczo do sytuacji w ciągu tygodnia (liczonego od poniedziałku do niedzieli) poprzedzającego wywiad, noszącego nazwę tygodnia referencyjnego. W przypadku badania ciągłego: tygodnie referencyjne rozłożone są równomiernie przez cały rok, wywiad zazwyczaj odbywa się w czasie tygodnia następującego bezpośrednio po tygodniu referencyjnym. Różnica między tygodniem referencyjnym, a datą wywiadu nie może być większa niż pięć tygodni, z wyjątkiem trzeciego kwartału, kwartały i lata referencyjne są zdefiniowane jako grupy o liczbie 13 lub 52 kolejnych tygodni. Listę tygodni tworzących dany kwartał lub rok sporządza się zgodnie z procedurą ustaloną M5 w art. 8 ust. 2. Artykuł 2 Jednostki i zakres badania, metody obserwacyjne 1. Badanie należy przeprowadzić w każdym z Państw Członkowskich, w wybranej grupie gospodarstw domowych lub osób zamieszkałych w czasie badania na obszarze gospodarczym danego Państwa Członkowskiego. ( 1 ) Dz.U. L 181 z , str. 47.

4 1998R0577 PL Zasadniczy zakres badania obejmuje osoby zamieszkałe w odrębnych gospodarstwach domowych obszaru gospodarczego danego Państwa Członkowskiego. W miarę możliwości główna grupa osób mieszkających w odrębnych gospodarstwach domowych zostanie uzupełniona przez osoby mieszkające we wspólnych gospodarstwach domowych. O ile to możliwe, gospodarstwa wspólne objęte zostaną badaniem z zastosowaniem próbki opracowanej specjalnie w celu umożliwienia bezpośredniej obserwacji wybranych osób. Jeśli nie będzie to możliwe, wówczas osoby z tych grup, wciąż związane z odrębnym gospodarstwem domowym, zostaną włączone do badania w powiązaniu z tym gospodarstwem domowym. 3. Zmienne zastosowane do określenia statusu zatrudnienia oraz częściowego bezrobocia należy uzyskać za pomocą wywiadu z wybraną osobą lub, gdy nie będzie to możliwe, z innym członkiem gospodarstwa domowego. Pozostałe informacje można uzyskać z innych źródeł, w tym z zasobów administracyjnych, o ile dane uzyskane w ten sposób są podobnej jakości. 4. Niezależnie czy jednostka objęta badaniem jest osobą fizyczną, czy chodzi tu o gospodarstwo domowe, zazwyczaj gromadzi się dane w odniesieniu do wszystkich członków tego gospodarstwa. Jednakże, jeśli jednostka objęta badaniem jest osobą fizyczną, informacje dotyczące innych członków tego gospodarstwa domowego: mogą nie zawierać charakterystyki wymienionej w art. 4 ust. 1 lit. g), h), i) i j), mogą być gromadzone na podstawie próbek cząstkowych określonych w ten sposób, że: tygodnie referencyjne mogą być równomiernie rozłożone przez cały rok, liczba obserwacji (osoby fizyczne objęte badaniem plus członkowie ich gospodarstwa domowego) spełnia, dla potrzeb rocznych szacunków poziomów, kryteria wiarygodności określone w art. 3. Artykuł 3 Reprezentatywność próby losowej 1. Dla grupy osób bezrobotnych, reprezentujących 5 % ludności w wieku produkcyjnym, względny błąd standardowy oceny rocznych przeciętnych (lub wiosennych ocen w przypadku badania rocznego wykonywanego na wiosnę) na poziomie NUTS II nie może przekraczać 8 % omawianej grupy ludności. Regiony o liczbie mieszkańców mniejszej niż zwolnione są od tego wymogu. 2. W przypadku badania ciągłego, dla grupy stanowiącej 5 % ludności w wieku produkcyjnym, względne odchylenie standardowe na szczeblu krajowym dla oceny zmian między dwoma kolejnymi kwartałami nie może przekraczać 2 % omawianej grupy ludności. Dla Państw Członkowskich o liczbie mieszkańców wynoszącej od jednego miliona do dwudziestu milionów wymaganie to jest złagodzone, tak aby względne odchylenie standardowe dla oceny zmian kwartalnych nie przekraczało 3 % omawianej grupy ludności. Państwa Członkowskie, których liczba mieszkańców wynosi poniżej 1 miliona, zwolnione są z tych dokładnych wymagań dotyczących zmian.

5 1998R0577 PL Tam, gdzie badanie przeprowadzane jest jedynie na wiosnę, co najmniej jedna czwarta jednostek badanych pochodzi z badania poprzedniego, a co najmniej jedna czwarta stanowi część badania następnego. Identyfikacja obu tych grup odbywa się z zastosowaniem kodu. 4. W przypadkach, w których brak odpowiedzi na niektóre pytania doprowadzi do braku danych, tam gdzie to stosowne należy zastosować metodę statystycznego przyporządkowania. 5. Czynniki statystycznie istotne oblicza się, biorąc pod uwagę zwłaszcza możliwość selekcji, a dane zewnętrzne odnoszące się do rozkładu populacji bada się pod względem płci, wieku (pięcioletnie grupy wiekowe) i regionu (poziom NUTS II), w przypadku, gdy takie dane zewnętrzne dane Państwo Członkowskie uznaje za wystarczająco wiarygodne. 6. Państwa Członkowskie dostarczą Komisji (Eurostat) wszelkich wymaganych informacji dotyczących organizacji i metodyki badania, a zwłaszcza wskażą kryteria przyjęte dla badania i zakres próby losowej. Artykuł 4 Charakterystyka badania 1. Dostarczone dane powinny być następujące: a) dane demograficzne: numer porządkowy gospodarstwa domowego, płeć, rok urodzenia, data urodzenia w odniesieniu do końca okresu referencyjnego, stan cywilny, pokrewieństwo z osobą, do której badanie się odnosi, numer porządkowy małżonka, numer porządkowy ojca, numer porządkowy matki, narodowość, liczba lat zamieszkiwania w danym Państwie Członkowskim, państwo urodzenia (nieobowiązkowe), charakter udziału w badaniu (bezpośrednie uczestnictwo lub poprzez innego członka gospodarstwa domowego); M3 b) status zatrudnienia: status zatrudnienia podczas tygodnia, do którego odnosi się badanie, nieprzerwane pobieranie wynagrodzenia, powód niewykonywania pracy mimo posiadania zatrudnienia, poszukiwanie pracy przez osoby bez zatrudnienia,

6 1998R0577 PL M3 rodzaj poszukiwanej pracy (działalność własna lub praca najemna), stosowane metody szukania pracy, dyspozycyjność do podjęcia pracy; c) charakterystyka pierwszego zatrudnienia: status zawodowy/stanowisko, działalność gospodarcza miejscowej jednostki, zawód, funkcje kierownicze, liczba osób pracujących w miejscowej jednostce, kraj miejsca pracy, region miejsca pracy, rok i miesiąc rozpoczęcia pracy w obecnym miejscu zatrudnienia, udział administracji publicznej ds. zatrudnienia w znalezieniu obecnego zatrudnienia, stopień ciągłości pracy nieograniczona/ograniczona (i powody), czas trwania pracy tymczasowej lub umowy o pracę na czas określony, rozróżnienie między pełnym/niepełnym wymiarem czasu pracy (i powody), umowa z agencją pracy tymczasowej, praca w domu; d) liczba godzin pracy: zwykła liczba godzin pracy w tygodniu, faktyczna liczba przepracowanych godzin, liczba nadgodzin w tygodniu, do którego odnosi się badanie, główny powód różnicy między faktyczną liczbą przepracowanych godzin a normalną liczbą godzin pracy; e) druga praca: występowanie kilku zatrudnień, status zawodowy/stanowisko, działalność gospodarcza miejscowej jednostki, rzeczywista liczba godzin pracy; f) dostrzegalne niepełne zatrudnienie: chęć pracy w większym wymiarze godzin, niż w danym czasie jest to możliwe (nieobowiązkowe w przypadku badania rocznego), poszukiwanie innej pracy oraz jego powody, rodzaj poszukiwanej pracy (jako pracownik najemny lub w innym charakterze), zastosowane metody poszukiwania innej pracy,

7 1998R0577 PL powody, dla których osoba nie szuka innej pracy (fakultatywne w przypadku badania rocznego), dyspozycyjność do podjęcia pracy, pożądana liczba godzin pracy (fakultatywne w przypadku badania rocznego); M3 g) poszukiwanie pracy: rodzaj poszukiwanej pracy, długość okresu poszukiwania pracy, sytuacja osoby bezpośrednio przed rozpoczęciem poszukiwania pracy, zarejestrowanie w publicznym urzędzie pracy i otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych, chęć do pracy u osób nieszukających zatrudnienia, powody, dla których osoba nie szukała pracy, brak dostępu do opieki; M2 h) edukacja i szkolenie: udział w formalnej edukacji lub szkoleniu w ciągu ubiegłych czterech tygodni poziom, dziedzina; udział w kursach i innych formach kształcenia w ciągu ubiegłych czterech tygodni całkowita długość, cel ostatniego kursu lub innej formy kształcenia, dziedzina ostatniej formy kształcenia, uczestniczył(-a) w ostatniej formie kształcenia podczas godzin pracy; osiągnięcia edukacyjne najwyższy osiągnięty z wynikiem pozytywnym poziom edukacji lub szkolenia, dziedzina najwyższego poziomu edukacji i szkolenia, rok, w którym najwyższy poziom został ukończony z wynikiem pozytywnym; i) poprzednie doświadczenie zawodowe osoby pozostającej bez pracy: poprzednie zatrudnienie, rok i miesiąc ostatniego zatrudnienia, główny powód porzucenia ostatniego zatrudnienia,

8 1998R0577 PL stanowisko w pracy zajmowane podczas ostatniego zatrudnienia, działalność gospodarcza miejscowej jednostki, w której osoba ostatnio pracowała, zawód wykonywany podczas ostatniego zatrudnienia; j) sytuacja rok przed badaniem (nieobowiązkowe dla kwartału 1, 3 i 4) zasadniczy status pracy, stanowisko w pracy, działalność gospodarcza miejscowej jednostki, w której osoba ostatnio pracowała, kraj zamieszkania, region zamieszkania; k) zasadniczy status pracy (nieobowiązkowe); M4 l) wynagrodzenie w głównym miejscu pracy; m) dane techniczne odnoszące się do wywiadu rok badania, tydzień referencyjny, tydzień przeprowadzenia wywiadu, Państwo Członkowskie, region gospodarstwa domowego, stopień zurbanizowania, numer seryjny gospodarstwa domowego, rodzaj gospodarstwa domowego, rodzaj instytucji, wskaźnik ważenia, próba cząstkowa w odniesieniu do poprzedniego badania (badanie roczne), próba cząstkowa w odniesieniu do badania następnego (badanie roczne), kolejny numer serii badania ; M3 n) nietypowy czas pracy: praca zmianowa, praca wieczorami, praca nocami, praca w soboty, praca w niedziele.

9 1998R0577 PL M6 2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 7c w odniesieniu do dostosowywania listy zmiennych badania, określonych w ramach listy 14 grup badanych charakterystyk, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, niezbędnego z uwagi na rozwój technik i koncepcji. Akt delegowany przyjęty zgodnie z niniejszym ustępem nie może przekształcać zmiennych nieobowiązkowych w zmienne obowiązkowe. Zmienne obowiązkowe, które mają być objęte badaniem ciągłym, znajdują się wśród cech badania w ust. 1 lit. a) j) oraz l), m) i n) niniejszego artykułu. Zmienne te znajdują się wśród 94 cech badania. Odpowiedni akt delegowany przyjmuje się nie później niż 15 miesięcy przed początkiem okresu referencyjnego dla badania. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 7c, dotyczących listy zmiennych (zwanych dalej zmiennymi strukturalnymi ) pochodzących spośród cech badania określonych w ust. 1 niniejszego artykułu, które należy badać jedynie jako średnie roczne z użyciem próby cząstkowej niezależnych obserwacji w odniesieniu do 52 tygodni a nie jako średnie kwartalne. 2a. Dla zmiennych strukturalnych względny błąd standardowy (bez uwzględniania efektu doboru próby) jakichkolwiek rocznych szacunków dla co najmniej 1 % ludności w wieku produkcyjnym nie przekracza: a) 9 % dla państw członkowskich o liczbie mieszkańców wynoszącej pomiędzy 1 mln a 20 mln; oraz b) 5 % dla państw członkowskich o liczbie mieszkańców wynoszącej 20 mln lub więcej. Państwa członkowskie o liczbie mieszkańców mniejszej niż 1 mln są zwolnione z wymogów dotyczących względnego błędu standardowego, a zmienne są gromadzone dla próby całkowitej, chyba że próba spełnia kryterium określone w lit. a). Dla państw członkowskich, które gromadzą dane o zmiennych strukturalnych metodą prób cząstkowych, w przypadku więcej niż jednej rundy badania całkowita próba cząstkowa składa się z niezależnych obserwacji. 2b. Zapewnia się spójność pomiędzy całkowitymi wartościami rocznych prób cząstkowych a średnimi wartościami rocznymi z pełnej próby dla danych dotyczących pracujących, bezrobotnych oraz ludności biernej zawodowo w podziale na płeć i następujące grupy wiekowe: 15 24, 25 34, 35 44, oraz Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych przepisy dotyczące poprawek, kodyfikację zmiennych oraz listę zasad formułowania pytań o status pracy. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8 ust. 2.

10 1998R0577 PL Artykuł 5 Przeprowadzenie badania Państwa Członkowskie mogą wprowadzić obowiązek odpowiedzi na pytania. M4 Artykuł 6 Przekazywanie danych W terminie dwunastu tygodni od zakończenia okresu referencyjnego państwa członkowskie przesyłają do Eurostatu wyniki badania bez bezpośrednich identyfikatorów. Dane odnoszące się do kategorii wynagrodzenie z głównego miejsca pracy mogą być przekazane do Eurostatu w terminie dwudziestu jeden miesięcy od zakończenia okresu referencyjnego, jeśli do przekazania tej informacji wykorzystywane są źródła administracyjne. Artykuł 7 Sprawozdania Sprawozdanie na temat realizacji niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada Parlamentowi oraz Radzie co trzy lata, począwszy od roku W sprawozdaniu takim zawarta jest ocena, zwłaszcza badania jakości metod statystycznych, mających na celu poprawę wyników oraz uproszczenie procedury badania. M6 Artykuł 7a Moduły ad hoc 1. W celu uzupełnienia informacji opisanych w art. 4 ust. 1 można dodać dalszy zestaw cech (zwany dalej modułem ad hoc ). 2. Próba stosowana do gromadzenia informacji w modułach ad hoc dostarcza także informacji o zmiennych strukturalnych. 3. Próba stosowana do gromadzenia informacji w modułach ad hoc musi spełniać jeden z następujących warunków: a) gromadzić informacje w modułach ad hoc w odniesieniu do 52 tygodni referencyjnych i podlegać takim samym wymogom jak wymogi, o których mowa w art. 4 ust. 2a; lub b) gromadzić informacje o modułach ad hoc w pełnej próbie z co najmniej jednego kwartału. 4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 7c ustanawiających program modułów ad hoc na okres trzech lat. Program ten określa dla każdego modułu ad hoc przedmiot badania, listę i opis obszaru szczegółowych informacji (zwane dalej modułami cząstkowymi ad hoc ) tworząc ramy, w kontekście których określa się cechy techniczne modułu ad hoc, o których mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz określa okres referencyjny. Program jest przyjmowany nie później niż 24 miesiące przed początkiem okresu referencyjnego dla programu.

11 1998R0577 PL M6 5. W celu zapewnienia jednolitego stosowania programu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, Komisja określa w drodze aktów wykonawczych cechy techniczne modułu ad hoc w ramach każdego modułu cząstkowego ad hoc zgodnie z obszarem wyszczególnionych informacji, o którym mowa w tym ustępie, oraz filtry i kody, które należy stosować podczas przekazywania danych, a także termin przekazania wyników, który może być inny niż termin określony w art. 6. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8 ust Najpóźniej 12 miesięcy przed początkiem okresu referencyjnego dla modułu ad hoc sporządzana jest szczegółowa lista informacji, które należy zgromadzić w ramach tego modułu. Wielkość modułu ad hoc nie może przekraczać 11 cech technicznych. Artykuł 7b Przepisy finansowe Unia przyznaje wsparcie finansowe krajowym urzędom statystycznym i innym organom krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 ( 1 ), na wdrażanie modułów ad hoc, o których mowa w art. 7a niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1296/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2 ). Zgodnie z art. 128 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 ( 3 ) Unia może udzielić dotacji tym krajowym urzędom statystycznym i innym organom krajowym bez zaproszenia do składania wniosków. Dotacje te mogą przyjąć formę kwot ryczałtowych i są uzależnione od rzeczywistego udziału państw członkowskich we wdrażaniu modułów ad hoc. Artykuł 7c Wykonywanie przekazanych uprawnień 1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule. ( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z , s. 164.). ( 2 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ( EaSI ) i zmieniające decyzję nr 283/ 2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (Dz. L 347 z , s. 238.). ( 3 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z , s. 1.).

12 1998R0577 PL M6 2. Wykonując uprawnienia przekazane zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 7a, Komisja zapewnia, aby akty delegowane nie nakładały znaczącego dodatkowego obciążenia na państwa członkowskie ani na respondentów. Te akty delegowane przyjmuje się tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w celu uwzględnienia zmian społecznych i gospodarczych. Te akty delegowane nie zmieniają nieobowiązkowego charakteru wymaganych informacji. Komisja należycie uzasadnia działania statystyczne przewidziane w tych aktach delegowanych, wykorzystując w stosownych przypadkach opinie odpowiednich ekspertów oparte na analizie opłacalności, w tym ocenie obciążenia respondentów i kosztów związanych z tworzeniem statystyk, o której mowa w art. 14 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 223/ Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i w art. 7a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 18 czerwca 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. 4. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 2 i w art. 7a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych. 5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 7a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady. Artykuł 8 Procedura komitetowa 1. Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 223/2009. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 ( 1 ). ( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z , s. 13.).

13 1998R0577 PL M6 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Artykuł 9 Przepis uchylający Rozporządzenie (EWG) nr 3711/91 traci moc. Artykuł 10 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1, L 311/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.11.2016 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1954 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Strasburg, 26 października 2016 r. (OR. en) 2013/0297 (COD) LEX 1698 PE-CONS 43/16 STATIS 78 TRANS 382 CODEC 1415 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 24 stycznia 2014 r. (OR. en) 2011/0453 (COD) PE-CONS 112/13 AGRI 701 AGRIORG 154 NT 9 WTO 276 CODEC 2403 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 29.12.2017 L 350/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2391 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 17.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 340/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1318/2013 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.2.2018 r. C(2018) 915 final ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia 19.2.2018 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w

Bardziej szczegółowo

Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowu tych zasobów ***I

Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowu tych zasobów ***I 30.12.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 440/195 2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en) 12781/17 SAN 336 STATIS 55 SOC 613 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 2 października 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: D052679/02

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Gospodarcza i Monetarna 2016/0400(COD) 26.9.2017 STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Komisji Gospodarczej i Monetarnej dla Komisji Prawnej w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE 29.4.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127/129 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr2173/2005 w sprawie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 29.3.2019 L 91/19 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/516 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych oraz uchylające dyrektywę Rady

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.7.2012 r. COM(2012) 413 final 2012/0201 (COD)C7-0202/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2007 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0206/286

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0206/286 22.3.2019 A8-0206/286 286 Artykuł 1 akapit 1 punkt 8 d (nowy) Dyrektywa 2006/22/WE Artykuł 15 a (nowy) Tekst proponowany przez Komisję (8d) dodaje się art. 15a w brzmieniu: Artykuł 15a Wykonywanie przekazanych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity)

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2017 r. COM(2017) 545 final 2013/0226 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi

Bardziej szczegółowo

L 62/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 62/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.3.2008 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 207/2008 z dnia 5 marca 2008 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2009 r. dotyczącego wchodzenia młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/56/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/56/UE 10.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 329/5 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/56/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 29.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 345/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1386/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. czasowo zawieszające cła autonomiczne Wspólnej

Bardziej szczegółowo

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD)) Tekst proponowany przez Komisję

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD)) Tekst proponowany przez Komisję 10.1.2019 A8-0361/ 001-016 POPRAWKI 001-016 Poprawki złożyła Komisja Handlu Międzynarodowego Sprawozdanie Godelieve Quisthoudt-Rowohl A8-0361/2018 Podział kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2016 r. COM(2016) 798 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dostosowującego niektóre akty prawne w obszarze

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/6 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/459 z dnia 19 marca 2015 r. określające cechy techniczne modułu ad hoc na 2016 r. dotyczącego osób młodych na rynku pracy przewidzianego w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dostosowujące do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.8.2013 COM(2013) 578 final 2013/0278 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. (Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust.

DYREKTYWY. (Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 14.6.2018 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150/93 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/849 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB)

Harmonizacja dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB) 25.1.2019 A8-0009/ 001-001 POPRAWKI 001-001 Poprawki złożyła Komisja Gospodarcza i Monetarna Sprawozdanie Roberto Gualtieri A8-0009/2018 Harmonizacja dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 3 maja 2017 r. (OR. en) 2016/0145 (COD) PE-CONS 11/17 PECHE 71 CODEC 261 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2015 r. COM(2015) 496 final 2015/0239 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 października 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 października 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 października 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0226 (COD) 12755/17 CODIF 26 CODEC 1494 MI 667 UD 220 ECO 57 WNIOSEK Od: Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

P7_TA(2010)0380 Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***I

P7_TA(2010)0380 Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***I P7_TA(2010)0380 Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 85 I/11 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/494 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa lotniczego w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa

Bardziej szczegółowo

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) (2016/C 482/42) Poprawka. Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 1. Tekst proponowany przez Komisję

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) (2016/C 482/42) Poprawka. Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 1. Tekst proponowany przez Komisję 23.12.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 482/227 P7_TA(2014)0028 Miód ***I Poprawki przyjete przez Parlament Europejski w dniu 15 stycznia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 294/5

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 294/5 13.11.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 294/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1322/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291

Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 11.4.2019 A8-0020/ 001-584 POPRAWKI 001-584 Poprawki złożyła Komisja Prawna Sprawozdanie József Szájer A8-0020/2018 Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.5.2014 r. COM(2014) 305 final 2014/0158 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 20.12.2017 L 340/35 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2384 z dnia 19 grudnia 2017 r. określające cechy techniczne modułu ad hoc na 2019 r. dotyczącego sposobu organizacji i czasu w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii 10.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 330/39 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI Poprawki złożyła <Committee>Komisja Transportu i Turystyki</Committee>

POPRAWKI Poprawki złożyła <Committee>Komisja Transportu i Turystyki</Committee> 11.2.2019 A8-0062/ 001-017 POPRAWKI 001-017 Poprawki złożyła Komisja Transportu i Turystyki Sprawozdanie Pavel Telička A8-0062/2019

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2012 r. COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD)C7-0332/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 24.9.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 252/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 912/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 337/6 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2236 z dnia 12 grudnia 2016 r. określające cechy techniczne modułu ad hoc na 2018 r. dotyczącego godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym (Tekst

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.10.2016 r. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * 23.2.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45 E/87 P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 311 akapit czwarty,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 311 akapit czwarty, 7.6.2014 L 168/29 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, Euratom) NR 608/2014 z dnia 26 maja 2014 r. określające środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE część II

Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE część II 16.4.2019 A8-0190/ 001-488 POPRAWKI 001-488 Poprawki złożyła Komisja Prawna Sprawozdanie József Szájer A8-0190/2019 Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej

Bardziej szczegółowo

III PARLAMENT EUROPEJSKI

III PARLAMENT EUROPEJSKI 11.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 72 E/91 III (Akty przygotowawcze) PARLAMENT EUROPEJSKI Procedury dotyczące stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu WE-Serbia i Umowy przejściowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2014 r. COM(2014) 594 final 2014/0276 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi unijnymi kontyngentami

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 103/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.4.2014 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 332/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.7.2015 r. COM(2015) 362 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wykonywania uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych powierzonych

Bardziej szczegółowo

A8-0376/7 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji

A8-0376/7 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji 30.3.2017 A8-0376/7 Poprawka 7 Alain Cadec w imieniu Komisji Rybołówstwa Sprawozdanie Werner Kuhn Parametry statków rybackich COM(2016)0273 C8-0187/2016 2016/0145(COD) A8-0376/2016 Wniosek dotyczący rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 54/6 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207 w odniesieniu do zmian wzorów sprawozdań z wdrażania w ramach celów Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.8.2015 L 211/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.8.2016 r. COM(2016) 551 final ANNEXES 1 to 5 ZAŁĄCZNIKI do Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające wspólne ramy europejskich statystyk

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.5.2017 r. C(2017) 3397 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 23.5.2017 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

2004R1925 PL

2004R1925 PL 2004R1925 PL 01.01.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1925/2004 z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000. z dnia 15 listopada 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000. z dnia 15 listopada 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do programów operacyjnych w sektorze

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 27.11.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1097/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.4.2018 C(2018) 2420 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 26.4.2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 907/2014 w odniesieniu do nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 19.6.2014 L 179/17 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 351/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2012 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1219/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. ustanawiające przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR L 321/2 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1198/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2016 r. COM(2016) 799 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 7.10.2015 L 262/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/1775 z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) L 178/4 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1242 z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.12.2010 KOM(2010) 774 wersja ostateczna 2010/0374 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych

Bardziej szczegółowo

L 67/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.3.2009

L 67/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.3.2009 L 67/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.3.2009 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 192/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Gospodarcza i Monetarna 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2001L0111 PL 18.11.2013 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA RADY 2001/111/WE z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.1.2013 r. C(2013) 14 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 15.1.2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 9.9.2015 L 235/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia [ ] r. C Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 31.3.2017 L 87/411 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/588 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 2017/0048(COD) 23.10.2017 ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 2.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) UMOWY MIĘDZYNARODOWE DECYZJA RADY z dnia 28 listopada 2011 r. dotycząca stanowiska, jakie Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. 17.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 97/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 317/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2011 r. dotyczącego zatrudnienia osób

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.12.2017 r. C(2017) 8871 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 20.12.2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe w odniesieniu do tradycyjnej

Bardziej szczegółowo

Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata

Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 9.6.2017 A8-0061/ 001-018 POPRAWKI 001-018 Poprawki złożyła Komisja Kultury i Edukacji Sprawozdanie Santiago Fisas Ayxelà A8-0061/2017 Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3703/85. z dnia 23 grudnia 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3703/85. z dnia 23 grudnia 1985 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3703/85 z dnia 23 grudnia 985 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnych norm handlowych w odniesieniu do niektórych świeżych lub schłodzonych ryb KOMISJA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44. Legislacja. Akty ustawodawcze. Rocznik lutego Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44. Legislacja. Akty ustawodawcze. Rocznik lutego Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 16 lutego 2018 Spis treści I Akty ustawodawcze ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/196

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 321/12 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2256 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1983/2003 wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 27.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 72/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające procedury przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Współpraca między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych

Współpraca między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych 8.2.2019 A8-0477/ 001-037 POPRAWKI 001-037 Poprawki złożyła Komisja Prawna Sprawozdanie Emil Radev A8-0477/2018 Współpraca między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniająca

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniająca KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 22.12.2006 KOM(2006) 910 wersja ostateczna 2006/0305 (COD) Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Ujednolicony dokument legislacyjny 10.10.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0066 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 października 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.3.2017 r. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 COM(2005)611 wersja ostateczna 2005/0233(CNS). Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIE RADY uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3181/78 oraz rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.2.2018 L 32/35 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/174 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Skonsolidowany tekst legislacyjny 26.4.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0127 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 kwietnia 2007 r. w celu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.8.2017 r. COM(2017) 424 final 2017/0190 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia XXX r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia XXX r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX [ ](2018) XXX draft ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia XXX r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

11917/12 MSI/akr DG C1

11917/12 MSI/akr DG C1 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 26 września 2012 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny nume r referencyjny: 2010/0197 (COD) 11917/12 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 OC 357 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo