Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista obecności w załączeniu do protokołu."

Transkrypt

1 Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych nieobecnych na sesji 2 (p. Danuta Karaśkiewicz, p. Teresa Lipka) Ad/1 Przewodniczący Rady p. Borowski o godz. 9:00 otworzył II posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji w 2010 roku. Powitał zaproszonych gości, m.in.: radnych Sejmiku Województwa p. Mirosława Batrucha, powitał Burmistrza Miastka, Skarbnika Miastka, Sekretarza Miastka, dyrektorów zakładów i jednostek budżetowych gminy, naczelników Urzędu Miejskiego w Miastku, koleżanki i kolegów radnych Rady Miejskiej w Miastku oraz wszystkich zgromadzonych na dzisiejszym posiedzeniu Rady. Następnie sprawdził quorum. Podczas sprawdzania na stan statutowy 21 radnych w sali obrad obecnych było 19 radnych, 2 radnych nieobecnych (p. Danuta Karaśkiewicz, p. Teresa Lipka). W związku z powyższym stwierdził, że dzisiejsze obrady sesji są prawomocne do podejmowania uchwał. Ad/2 Przewodniczący Rady p. Borowski poinformował, że protokół z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku Nr I/2010 z dnia 18 lutego 2011 roku został wyłożony w Biurze Rady czy są uwagi do w/w protokołu? Uwag do w/w protokołu nie zgłoszono. Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wnioski kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu nr I/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 lutego 2011 roku. W wyniku jawnego głosowania protokół nr I/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 lutego 2011 roku został przyjęty jednogłośnie głosowało 18 radnych. Ad/3 Przewodniczący Rady p. Borowski zaproponował na sekretarza obrad radną p. Ewę Szycę. W/w wyraziła zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosek kto z Państwa radnych jest za tym, aby radna Ewa Szyca pełniła funkcję sekretarza dzisiejszych obrad? W wyniku jawnego głosowania w/w kandydatura został przyjęta stosunkiem głosów 18:0:0). 1

2 Ad/4 Na posiedzenie Rady o godz. 9:05 przybył radny p. Jerzy Muchowski. W tym czasie w sali obrad sesji obecnych było 19 radnych. Przewodniczący Rady p. Borowski zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków. Do Komisji Uchwał i Wniosków zostały zgłoszone następujące kandydatury: 1/ radny Bogdan Stanisz wyraził zgodę, 2/ radna Jolanta Chmielewska wyraziła zgodę, 3/ radny Jan Basara wyraził zgodę. Innych kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosek kto z państwa radnych jest za tym aby Komisja Uchwał i Wniosków pracowała w składzie: 1/ radny p. Bogdan Stanisz, 2/ radna p. Jolanta Chmielewska, 3/ radny p. Jan Basara. W wyniku jawnego głosowania w/w skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty jednogłośnie głosowało 19 radnych. Przewodniczący Rady p. Borowski zwrócił się z prośbą aby Komisja Uchwał i Wniosków w przerwie obrad ukonstytuowała się. Ad/ 5 Przewodniczący Rady p. Borowski poinformował, że porządek obrad dzisiejszej sesji został radnym przesłany czy są uwagi do porządku obrad? Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Ad/6 Przewodniczący Rady p. Borowski udzielił głosu Burmistrzowi Miastka. Burmistrz Miastka przedstawił informacje z pracy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Miastku za okres od ostatniej sesji, jak poniżej: 1/ Informacja z wydanych zarządzeń Burmistrza Miastka za okres od ostatniej sesji. Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 1 do protokoły. 2/ Informacja z pracy Wydziału Infrastruktury Technicznej za okres od ostatniej sesji. Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 2 do protokoły. Burmistrz Miastka w uzupełnieni do informacji poinformował, że termin realizacji zadania dot. Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej Budowa Centrów Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia upływa w dniu jutrzejszym, tj

3 roku. Został podpisany aneks do umowy na realizację tego zadania przedłużający termin realizacji zadania do 19 maja 2011 roku, w związku ze zwiększonym zakresem realizacji robót, który nie był wcześniej objęty tym projektem a chodzi o ocieplenie i nową elewację budynku biblioteki. Ta elewacja i ocieplenie zostanie wykonane do końca miesiąca maja br. Stąd też przedłużenie terminu realizacji tej inwestycji. 3/ Informacja z pracy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska za okres roku. Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 4/ Informacja z pracy Wydziału Oświaty i Kultury za okres od roku Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 5/ Informacja z pracy Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji za okres od do roku. Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Burmistrz Miastka poinformował, że trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach pomocniczych gminy. W 12 sołectwach odbyły się zebrania wiejskie sprawozdawczo-wyborcze, na których dotychczasowi sołtysi otrzymali mandat zaufania na kolejną kadencję a w 9 sołectwach nastąpiły zmiany na stanowiskach sołtysów. W 6 sołectwach ze względów proceduralnych wynikających ze statutu sołectw zebrania wiejskie nie odbyły się, gdyż wybory sołtysów odbyły się w trakcie trwania kadencji, która trwa w jednostkach pomocniczych 4 lata. Natomiast zebranie wiejskie w nowoutworzonym sołectwie Tursko odbędzie się r. a w sołectwie Piaszczyna, w związku z odwołaniem na wniosek mieszkańców sołectwa sołtysa Piaszczyna, zebranie wyborcze dla wyboru sołtysa odbędzie się r. W trzech zarządach osiedli w Miastku nie zostały jeszcze przeprowadzone wybory organów na kolejną kadencję. Po zakończeniu zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach pomocniczych zostanie dokonane podsumowanie i wówczas personalnie zostaną przedstawieni wybrani sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli na kolejną kadencję. Radny p. Kwaśniewski w związku z realizacją inwestycji kanalizacyjnej zwrócił się w imieniu mieszkańców wsi Świerzno w sprawie drogi brukowej, przez którą ma iść sieć kanalizacyjna. Bruk ten ma 200 lat a dziś nie ma firmy, która potrafiłaby ponownie go ułożyć. Mieszkańcy Świerzna zapytują czy gmina ma zabezpieczone środki finansowe na dokonanie wymiany nawierzchni tego odcinka drogi. Wspomniał, iż w m. Biała przy realizacji tej inwestycji bruk również był demontowany ale niestety ułożony jest beznadziejnie. Podkreślił, iż zaniepokojony jest tą sytuacją. 2. Kolejna sprawa dotyczy hali sportowej w Świerznie. Na dzień dzisiejszy nie wie czy dzieci ćwiczą już w tej hali ale interesuje go czy jest tam ciepło. Nadmienił, iż do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od dyrektor SP w Świerznie m.in. o środki finansowe. Przytoczył fragment tego pisma należy jednak dodać, iż ciągłe ogrzewanie tego obiektu i tak nie przynosi zamierzonych korzyści, możliwości korzystania z hali w sposób ciągły. W związku 3

4 z powyższym zapytał czy jest prawdą to, co pisz Pani dyrektor? Czy doszło już do jakiś poczynań, które byłyby skuteczne? Burmistrz Miastka w odniesieniu do pytania pierwszego wyjaśnił, iż firma w umowie ma zapisane, że wszelkie uszkodzenia nawierzchni drogowej, przez którą budowana jest sieć kanalizacyjna musi odtworzyć do stanu pierwotnego. Nadmienił, iż taki bruk chodź był bardzo zniszczony jest w Słosinku, taki bruk jest w Świerznie, trwa budowa w pasie drogowym w Świerzenku. Podkreślił, iż będziemy egzekwować wykonanie odtworzenia tej nawierzchni do takiego stanu jaki był przed. Możliwości jakichkolwiek zmian, czy projektowania, czy czegokolwiek z racji podpisanych umów, kontraktów, rozstrzygniętych przetargów na dzisiaj nie ma. Pozostaje tylko i wyłącznie wyegzekwowanie tego co wykonawca ma zrobić, co jest bardzo precyzyjnie zapisane w umowie. Natomiast jeśli chodzi o halę sportową w Świerznie, to nie chciałby się wypowiadać, gdyż nie jest fachowcem w tej branży. Hala ta jest typu namiotowego i w momencie gdy będzie dwa tygodnie na zewnątrz temperatura 17 bądź 12 stopni, to siłą rzeczy nie zapewni się temperatury, która byłaby temperaturą komfortową w tym obiekcie. Natomiast takich dni w ciągu roku jest niezbyt wiele. Zdecydowanie większość dni jest takich, w których nie ma zbyt niskich temperatur na zewnątrz i wówczas system, który jest tam zainstalowany na pewno tą halę dogrzeje. Podkreślił, iż siłą rzeczy zwiększenie ilości zużywanego paliwa spalonego w tej szkole będzie występowało i z tym należy się liczyć. Tego typu hale są budowane, są używane, spełniają określone normy i uważa, że tak też będzie w tym przypadku. Nie demonizowałby tego i nie mówił, że ta hala do niczego nie będzie służyła, bo będzie służyła choć należy liczyć się z tym, że w skrajnych dniach, w skrajnych temperaturach mogą być problemy z dogrzaniem tej hali. Natomiast jeśli chodzi o użytkowanie tej hali, to ostatnim, który odwiedził teren budowy był inspektor nadzoru budowlanego, wszystkie opinie pozostałych służb są pozytywne. Czekamy w tej chwili na oficjalną zgodę użytkowania tej hali. Mając taką zgodę będzie można udostępnić tą halę dzieciom na zajęcia. Radny p. Kwaśniewski w odniesieniu do wypowiedzi Burmistrza powiedział, iż on i większość rodziców rozumie tą sytuację ale ma prośbę do Burmistrza żeby Pani dyrektor tej szkoły też to zrozumiała. Radny p. Biernacki wspomniał, iż radny p. Kwaśniewski wspólnie z radnymi Samorządności walczył o tą halę namiotową w Świerznie. Były sprawdzane również inne hale i okazało się, że te hale namiotowe funkcjonują dobrze. Mając na względzie kilka inwestycji wykonywanych w gminie, przy realizacji, których występuje wiele niedociągnięć, np. park miejski, Kaszubski Pierścień zwrócił się do Burmistrza Miastka z zapytaniem czy nie warto byłoby wykonać ekspertyzę stwierdzającą prawidłowość wykonania tej hali w Świerznie. Ma tu na uwadze odpowiednie wykonanie izolacji i odpowiednie nagrzewnice. Bo to, że sala jest i funkcjonuje wszyscy się cieszymy ale teraz należy zrobić wszystko żeby ta sala funkcjonowała tak jak trzeba. 4

5 Radny p. Muchowski zapytał czy dobrze rozumie, że w związku z zakończeniem realizacji tej inwestycji zostały stwierdzone usterki do usunięcia, że wykonawca nie określił terminu wykonania tych usterek? Burmistrz Miastka wyjaśnił, iż sytuacja jest taka, że są stwierdzone usterki w dokończeniu tej inwestycji, nie wewnątrz budowy tej hali tylko na zewnątrz jest szereg prac niewykonanych. W momencie gdy odbył się odbiór końcowy i gdy zostały zapisane te usterki wykonawca na dzisiaj nie reaguje na żadne nasze pisma. Wykonawca mówi, że spotkamy się prawdopodobnie w sądzie, ponieważ chce udowodnić swoje racje, że przedłużenie terminu nie było z jego winy. Dlatego jest olbrzymi problem żeby dzisiaj znaleźć partnera do rozmowy, choć po stronie gminy są środki finansowe, których wykonawca nie otrzymał za zakończenie tej inwestycji. Wykonawca nie podejmuje żadnych rozmów, nie odpisuje na żadne pisma, nie pojawia się na budowie. Wykonawca przestał interesować się tą budową. Wewnątrz tej hali, czyli wszystkie pomieszczenia niezbędne do jej funkcjonowania łącznie z wykorzystaniem hali do samych zajęć są zakończone. Natomiast chodzi o wiele prac na zewnątrz budynku, tj. uporządkowanie terenu, dokończenie elewacji budynku socjalnego. Są to prace, które nie wpływają na to, że obiekt może być użytkowany. Dzisiaj czekamy na decyzję dopuszczenia tego obiektu do użytkowania. Natomiast, co będzie dalej z dokończeniem tych prac, z wywiązaniem się wykonawcy z wykonania tych usterek zobaczymy. Więcej pytań w tej części posiedzenia Rady nie zgłoszono. Przewodniczący Rady p. Borowski w imieniu radnego Rady Powiatu p. Batko poinformował, że od 06 kwietnia 2011 roku rozpocznie się przebudowa ulic: Sikorskiego Kaszubska Małopolska. W związku z tym będą występowały utrudnienia w ruchu drogowym. Ad/7 Radny Józef Kobiec 1/ W związku z kilkoma zgłoszeniami przez mieszkańców Miastka w sprawie dotyczącej Cmentarza Komunalnego w Łodzierzy osoby te twierdzą, że byłoby zasadne żeby przy tym cmentarzu powstał przystanek na żądanie. Nadmienił, iż w dniu 28 marca 2011 roku osobiście udał się na w/w cmentarz w celu policzenia grobów. Na dzień dzisiejszy na tym cmentarzu jest 247 grobów. Według opinii mieszkańców Miastka tych grobów w ciągu roku przybywa kilkadziesiąt. Poza tym argumentowali również tym, że w innych miastach gdzie cmentarze usytuowane są poza miastem stoją przystanki na żądanie. 2. Przy Cmentarzu Komunalnym w Łodzierzy jest parking ale brakuje tam miejsc dla rowerów. Uważa, że należałoby zamontować stelaż po 10 stanowisk w jednym i drugim końcu tego parkingu. 3. Dwóch mieszkańców Miastka zgłosiło do niego uwagę, że relacja z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Miastku emitowana w telewizji kablowej była mało słyszalna, natomiast inne programy emitowane w tej telewizji są słyszalne. W związku z powyższym zwrócił się 5

6 z prośbą, że jeżeli jest taka możliwość, o poprawienie nagłośnienia obrad sesji Rady Miejskiej w Miastku emitowanych w telewizji kablowej. Radny p. Waldemar Żurawik 1. Interpelacja dot. boiska sportowego Orlik w Miastku po gradobiciu, które wystąpiło w czerwcu 2010 roku boisko zostało uszkodzone, tj. powstały dwie dziury na środku boiska i przy bramce. Uszkodzenia te zostały zgłoszone. Był wykonany remont ale od października 2010r. do dnia dzisiejszego ta awaria jest. Przeszkadza to w funkcjonowaniu tego boiska. Poza tym z słupków podtrzymujących siatkę ochronną na boisku Orlik zeszła farba, z tym też należałoby coś zrobić. 2. Interpelacja dot. ogrodzenia stadionu sportowego przy ul. Słupskiej w Miastku każdy mówi, że stadion miastecki jest wizytówką naszego miasta i słusznie. Jak wjeżdża się do Miastka (od strony Słupska) to pierwszą rzeczą jest nasz stadion sportowy. W związku z powyższym uważa, że należałoby coś zrobi z ogrodzeniem tego obiektu. Przy okazji tego stadionu należałoby również coś zrobić z widownią, bo praktycznie jej nie ma (deski są połamane). 3. Mamy ładny park miejski, w związku z tym uważa, że należałoby zamontować tablicę informującą o nakazie sprzątania przez mieszkańców (właścicieli psów) psich odchodów. Park ma służyć mieszkańcom. Jeżeli ta sprawa nie będzie egzekwowana, to przypuszcza, że za kilka miesięcy będzie inaczej niż jest. 4. Sprawa zgłoszona przez mieszkańców Miastka a dotyczy parkometru przy PKO S.A. w Miastku. Nadmienił, iż również kilka razy osobiście sprawdził i prawdą jest, że ten parkometr nie służy mieszkańcom tak jak powinien. Dlatego, że nieraz przyjmuje monety dobrze, a nieraz za trzecim bądź czwartym razem. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o zwrócenie na to uwagi. Poza tym uważa, że przy parkometrze powinna być tablica informacyjna, z której by wynikało, że w dni wolne od pracy parkometr jest nieczynny. Większość osób korzystających na pewno o tym nie wie i przez to następuje uszkodzenie tego parkometru. 5. Zwrócił się do Burmistrza Miastka z zapytaniem czy jest możliwość aby w niedzielę rano dwie osoby przeszły główną ulicą i posprzątały po sobocie. Wiadomo, że sobota jest dniem wolnym. Młodzież się bawi i często jest tak, że w niedziele mieszkańcy idą do kościoła czy na spacer a przy głównych ulicach jest bałagan (np. poprzewracane kosze). 6. W imieniu większości radnych zwrócił się z prośbą o przeniesienie terminów posiedzeń stałych komisji Rady na godziny popołudniowe, z tego powodu, że każdy z radnych pracuje a to koliduje z pracą zawodową. Radna p. Maria Grobelna 1. Zwróciła się do Burmistrza Miastka z zapytaniem kiedy będą montowane punkty świetlne, które zostały ujęte w wykazie poprzedniej kadencji do realizacji. W szczególności 6

7 chodzi o zamontowanie oświetlenia przy placu zabaw, przy ul. Konst. 3-go Maja w Miastku. Nadmieniła, że na realizacje tego zadania zostały zaplanowane środki finansowe w budżecie gminy. 2. W imieniu mieszkańców zwróciła się do Burmistrza Miastka z zapytaniem dlaczego taka ilość punktów świetlnych została zamontowana w parku miejskim? Czy miasto stać na opłacanie tego oświetlenia? 3. Wspomniała, że w miesiącu lutym br. zwróciła się z interpelacją, na którą w dniu dzisiejszym otrzymała odpowiedź a dotyczy wycinki topoli i przycinki drzew przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Miastku. Z pisma wynikało, że to zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. Z uwagi na to, że część mieszkańców otrzymała na to odpowiedź na spotkaniu osiedlowym a część nie mogła w tym spotkaniu uczestniczyć, więc zwróciła się z prośbą o udzielenie w dniu dzisiejszym odpowiedzi w tejże sprawie dla pozostałych mieszkańców. Radny p. Bogdan Stanisz 1. Urząd reklamuje i promuje Miastko i okolice jako gminę turystyczną. Podkreśla walory przyrodnicze, krajobrazowe, tak aby zachęcić turystów do przyjazdu do Miastka. Z drugiej strony podejmuje się decyzje o pozwoleniu na budowę masztu radiofonii komórkowej w centrum miasta, tj. na posesji Auto Komisu Samochodowego AUTO-MARK przy ul. Kazimierza Wielkiego w Miastku, gdzie zaburza się walory architektoniczne czy krajobrazowe. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem czym spowodowana jest ta niekonsekwencja i działania, które są działaniami wzajemnie się wykluczające? Czy takie działania przyniosą nam korzyści i ściągną turystów do miasta. Burmistrz Miastka zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na piśmie. Przewodniczący Rady p. Borowski w odniesieniu do w/w interpelacji wyjaśnił, iż radca prawny p. Marek Pawłowski przygotował opinię praną, z treści której wynika, że tego typu inwestycje nie mogą być lokowane w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Radny p. Mirosław Kwaśniewski 1. Wspomniał, iż w swoim czasie były wydane samorządowe środki finansowe na remont Ośrodka Zdrowia w Dretyniu. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem jak obiekt ten służy społeczeństwu? 2. Dotyczy wynajęcia lub kupna od PKP pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Kawczu. Mieszkańcy m. Kawcze dwa miesiące temu po raz kolejny na zebraniu wiejskim występowali z wnioskiem w powyższej sprawie. Nadmienił, iż poprzedni dzierżawca doprowadził tam media (prąd, wodę, c.o.). W związku z powyższym zapytał - na jakim etapie są negocjacje w przedmiotowej sprawie? 7

8 Radny p. Wiesław Kosno 1. Interpelacja dotyczy wymiany przystanku autobusowego w miejscowości Klewno na trasie Miastko Trzcinno - w imieniu mieszkańców i własnym zwrócił się z prośbą o pilną wymianę przystanku autobusowego w m. Klewno. Przystanek autobusowy służy dla mieszkańców i jest konieczny. Stan przystanku jest zły, ściany popękane grożą zawaleniem, kryty eternitem, który w znacznym stopniu jest zużyty (kruszy się). Przystanek ten szpeci wyglądem i nie służy promocji naszej gminy. Zużycie przystanku nastąpiło w wyniku długotrwałego użytkowania. 2. Interpelacja dotyczy oświetlenia miejsc publicznych na terenach wiejskich gminy Miastko w imieniu mieszkańców wsi i własnym zwrócił się z prośbą o dokonanie przeglądu wspólnie z sołtysami potrzeb dodatkowych punktów świetlnych na terenach sołectw i przedstawienie propozycji rozwiązania problemu braku oświetlenia niektórych miejsc publicznych na terenie sołectw. 3. Zwrócił się o udzielenie odpowiedzi dlaczego pomimo zgłoszeń o usunięcie awarii lamp oświetleniowych nie są naprawiane? Czy z tego tytułu zakład energetyczny płaci kary umowne, jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Radny p. Piotr Milda 1. Zwrócił się do Burmistrza Miastka z zapytaniem w sprawie przejęcia do zasobów komunalnych budynku użytkowego przy świetlicy wiejskiej w Piaszczynie od Agencji Nieruchomości Rolnych. Radny p. Jan Basara 1/ Zwrócił się do Burmistrza Miastka z zapytaniem dotyczącym chodnika przy ul. Koszalińskiej w Miastku chodnik ten w okresie jesiennym był częściowo przebudowany i prace zostały przerwane. Chodnik ten jest istotny gdyż stanowi ciąg pieszy do: szkoły, dwóch fabryk, na cmentarz. Jest on przy drodze wojewódzkiej 206. Rosnące na środku chodnika drzewa uniemożliwiają skuteczne odśnieżanie w okresie zimowym. Ludzie często idą ulicą, co stwarza pewne zagrożenie. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość wpłynięcia na Zarządcę drogi aby dokończył przebudowę tego chodnika? Radna p. Małgorzata Rola 1/ Zwróciła się do Burmistrza Miastka i naczelnika WRiP Urzędu Miejskiego w Miastku jak wiadomo na Starostwie Powiatowym i gminie spoczywa ustawowy obowiązek wspierania organizacji pozarządowych. Z informacji jakie posiada żadna organizacja z terenu gminy Miastko nie uczestniczy w szkoleniach a tym samym nie aplikuje o środki z puli powiatu. W związku z powyższym zwróciła się o rozważenie złożenia propozycji Staroście Bytowskiemu oraz naczelnikowi Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Bytowie p. Dariuszowi Glazikowi, który jest zainteresowany tą sprawą, zorganizowania tego rodzaju szkoleń na terenie Urzędu Miejskiego w Miastku, w sali herbowej. 8

9 Radna p. Jolanta Chmielewska 1/ Zwróciła uwagę, że na jedną z interpelacji złożonych na ostatniej sesji w dniu 18 lutego 2011 roku nie otrzymała w formie pisemnej odpowiedzi. Niemniej jednak wróci do tego tematu rozpatrując tą sprawę na Komisji Rewizyjnej w miesiącu kwietniu 2011 roku. 2. Zwróciła się o udzielenie w formie pisemnej odpowiedzi na interpelację, którą złożył radny p. Waldemar Żurawik dot. sprawy wykonania prac na boisku sportowym Orlik, które były zgłoszone do wykonania. Niby prace zostały wykonane a w dniu wczorajszym otrzymała informację, że na dzień dzisiejszy nie można z tego boiska korzystać. Radna zwróciła się o uzupełnienie tej informacji o kwestię - do kiedy trwa termin gwarancyjny na to boisko. 3. Zwróciła się o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej jakie działania podjął Urząd Miejski w Miastku w sprawie przedłużenie oświetlenia do Cmentarza Komunalnego w Łodzierzy (w kierunku Fabryki Mebli w Łodzierzy)? Nadmieniła, iż temat ten był zgłaszany wcześniej przez nią osobiście, jak również przez radnego Rady Powiatu p. Zbigniewa Batko oraz radnego Rady Miejskiej w Miastku p. Jana Basarę. Mieszkańcy bardzo proszą o przedłużenie tego oświetlenia, ponieważ korzystają z ciągu pieszo- rowerowego. Radny p. Paweł Biernacki 1/ Interpelacja dotyczy drogi wewnętrznej w Dretyniu przed zatwierdzeniem budżetu gminy Miastko na 2011 rok była mowa, że będą ewentualne możliwości pozyskania na budowę drogi wewnętrznej w Dretyniu środków finansowych z zewnątrz. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem, czy jest jakaś informacja i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na budowę tej drogi? 2. Zapytanie dotyczące m. Słosinko mieszkańcy zwracają się z prośbą o poprawienie nawierzchni od skrzyżowania w kierunku bloków. Na w/w odcinku została położona sieć kanalizacyjna i na dzień dzisiejszy odcinek ten jest nieprzejezdny. 3. Zapytanie w jaki sposób planuje się zagospodarować teren po zburzonych budynkach przy ul. Szewskiej w Miastku? Mieszkańcy proponują aby na tym terenie posiać trawę, zamontować ławki albo też urządzić tam parking. Przewodniczący Rady Miejskiej p. Borowski 1. W okresie międzysesyjnym składał na piśmie do Burmistrza Miastka interpelacje. Stwierdza, że często odpowiedzi te są niepełne. Chodzi oto, że wyjaśnienia składane na interpelacje nie zawierają w pełni na nie odpowiedzi. W związku z powyższym prosi o zwrócenie na to uwagi, ażeby przez to unikać składania interpelacji na interpelacje. Przewodniczący Rady p. Borowski zarządził przerwę w obradach sesji (godz. 9:50). 9

10 Ad/8 Przewodniczący Rady p. Borowski po przerwie wznowił obrady. Następnie udzielił głosu Sekretarzowi Miastka, celem przedstawienia informacji w sprawie przygotowania Urzędu Miejskiego w Miastku do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów. Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Sekretarz Miastka w uzupełnieniu powyższej informacji wyjaśnił, iż elektroniczny obieg dokumentów przebiega w ten sposób, że przy składaniu w formie papierowej, czy poprzez formę pisemną w biurze obsługi interesanta wniosek będzie wprowadzany do systemu od razu. W przypadku przesłania drogą pocztową w formie pisemnej również pismo to trafia do biura obsługi interesanta a w przypadku poczty elektronicznej będzie wpisywany w system. System polega na tym, że decydent, tj. dwie osoby, po wprowadzeniu dokumentu do elektronicznego obiegu dokumentów, będą uprawnione rozdzielania tych dokumentów, czyli dekretacji na poszczególne komórki (wydziały) a naczelnik będzie kierował do właściwego pracownika. Przez cały czas za tymi czynnościami ciągnie się ślad, tj. data wpływu, godzina wpływu, czas dekretacji, czas kiedy dany pracownik otrzymuje sprawę do załatwienia. System będzie wymagał od naczelnika wydziału ustalenie terminu rozpatrzenia sprawy zgodnie z k.p.a. do 30 dni bądź w trybie szybszym lub według wskazania konkretnej daty. Pracownik tworząc pismo załącza do sprawy i nadaje zgodnie z nową instrukcją kancelaryjną numer jednolitego wykazu rzeczowego akt. To wszystko w wersji elektronicznej jest spinane i do poszczególnych teczek będzie wpinane do archiwizacji. Po stworzeniu przez pracownika pisma, pismo to wraca do zatwierdzenia przez naczelnika wydziału bądź przez Burmistrza Miastka. W przypadku wersji elektronicznej dana sprawa wchodzi od razu do systemu i tok postępowania jest taki sam jak wyżej, z tym że odpowiedź wysyłana jest drogą elektroniczną. Radny p. Biernacki zwrócił się z zapytaniem czy w związku z wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów jest planowany wzrost zatrudnienia? Sekretarz Miastka w odniesieniu do zapytania wyjaśnił, iż personalnie nie wzrasta w żaden sposób zatrudnienie w Urzędzie. Tą dekretację, którą do tej pory wykonywał Burmistrz Miastka przechodzi na osoby dekretujące. Podkreślił, iż Burmistrz Miastka ma uprawnienia, że w każdym momencie przez swój komputer ma możliwość wejścia w tematykę dowolnej sprawy, sprawdzić skan pisma, który dołączony jest do pisma oraz tryb odpowiedzi i formę odpowiedzi. Dany pracownik ma możliwość wglądu do dokumentacji w systemie elektronicznej tylko w zakresie przydzielonych spraw przez naczelnika wydziału. Naczelnik wydziału ma możliwość wejścia do dokumentacji tylko do pracowników swojego wydziału. Natomiast jeżeli naczelnik stwierdza, że dane pismo nie dotyczy jego wydziału cofa je do osoby dekretującej z wyjaśnieniem, że rozpatrzenie danego pisma nie dotyczy jego wydziału podając podstawę. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie pod względem fachowości obsługę elektroniczną, to obecnie pracuje p. Michał Kołodziejczyk jako informatyk Urzędu Miejskiego, który jest do dyspozycji w godzinach pracy urzędu. Pan Kołodziejczyk bezpośrednio zajmuje się obsługą tego systemu. 10

11 Radny p. Biernacki zwrócił się o wyjaśnienie kwestii, jeżeli wpływa pismo drogą elektroniczną do Urzędu Miejskiego, to na jaką skrzynkę ono trafia i kto je dekretuje dalej? Sekretarz Miastka wyjaśnił, iż pisma trafiają na skrzynkę podawczą i osoby dekretujące, tj. Z-ca Burmistrza bądź Sekretarz Miastka dokonują dekretacji w dół. System pozwala na to, że w przypadku gdy Burmistrz jest na zwolnieniu lekarskim, z dowolnego miejsca poprzez Internet, może wejść tzw. kluczem szyfrowym do wglądu spraw w Urzędzie Miejskim. Burmistrz ma cały czas możliwość nadzoru i sprawdzania tego, co dzieje się w Urzędzie. Przewodniczący Rady p. Borowski poinformował, że wraz z uruchomieniem systemu, o którym mówił Sekretarz Miastka zabiega oto, aby uruchomić indywidualne konta pocztowe każdemu radnemu tak, ażeby zainteresowany wchodząc na stronę BIP-owską dot. Rady Miejskiej w Miastku miał bezpośrednią możliwość skontaktowania się z każdym radnym drogą elektroniczną. Jednocześnie na tych stronach będą publikowane dokumenty dotyczące aktywności radnych (interpelacje, wnioski). Sekretarz Miastka wyjaśnił, iż w związku z tym, że system informatyczny jest na coraz wyższym poziomie, każdy z pracowników, od którego wymagana jest konieczność kontaktowania się na zewnątrz przez sieć internetową będzie miał swój służbowy. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa radnych będzie chciał otrzymywać informacje dot. pracy Rady należy zgłosić w Biurze Rady swój lub zgłosić zapotrzebowanie na , wówczas informatyk stworzy użytkownika. Radny p. Stanisz zwrócił się z zapytaniem czy system będzie w jakiś sposób zabezpieczony, tak aby niepowołane osoby nie mogły się do niego dostać? Sekretarz Miastka wyjaśnił, iż system jest zabezpieczony tzw. brakami Fajer Word oraz kluczem szyfrowym. Podkreślił, iż Urząd Miejski posiada certyfikat bezpieczeństwa w tym zakresie. Więcej pytań w tej części posiedzenia nie zgłoszono. Przewodniczący Rady p. Borowski po wyczerpaniu dyskusji w powyższym temacie podziękował Sekretarzowi Miastka za przedstawioną informację. Ad/ 9 Przewodniczący Rady p. Borowski udzielił głosu p. Konradowi Remelskiemu naczelnikowi Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji UM w Miastku, celem przedstawienia informacji dot. niniejszego punktu. Pan Remelski naczelnik WRiP przedstawił informację z realizacji Programu Współpracy Gminy Miastko z Organizacjami Pozarządowymi za rok Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 11

12 Pytań do przedstawionej informacji nie zgłoszono. Ad/10 Przewodniczący Rady p. Borowski udzielił głosu p. Konradowi Remelskiemu naczelnikowi Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji, celem przedstawienia informacji dot. niniejszego punktu. Pan Remelski naczelnik WRiP przedstawił informację o planowanym sposobie zagospodarowania i wykorzystania obiektu wybudowanego w ramach programu Bramy Kaszubskiego Pierścienia. Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Radny p. Muchowski zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób przy Centrum Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia w Miastku będzie funkcjonował bezpłatny dostęp do Internetu? Pan Remelski naczelnik WRiP wyjaśnił, iż w budynki i na zewnątrz w promieniu kilkudziesięciu metrów będzie można przyjść ze swoim laptopem i korzystać z Internetu. Radny p. Stanisz nadmienił, iż taką instytucję jak Centrum Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia tworzą ludzie a tu mówi się, że będzie zatrudniona jedna osoba a jedna osobą z Urzędu będzie tylko do pomocy. W związku z powyższym zapytał jak sobie poradzą te dwie osoby z tak dużym gmachem, tym przedsięwzięciem i organizacją? To miejsce ma tętnić życiem. Uważa, że te proporcje zostały zachwiane albo za mało osób będzie zaangażowanych w tą instytucję. Radny p. Kobiec zwrócił się z zapytaniem czy w tym obiekcie byłaby możliwość utworzenia małej izby pamięci dot. naszej ziemi z cennymi znaleziskami? Sołtys sołectwa Pasieka p. Dąbrowski zwrócił się z zapytaniem - jakie wymogi będzie musiała spełniać osoba zatrudniona w w/w obiekcie? Uważa, iż warunkiem zatrudnienia takiej osoby powinno być wyższe wykształcenie oraz znajomość co najmniej jednego języka obcego. Pan Remelski naczelnik WRiP w odniesieniu na zapytanie sołtysa p. Dąbrowskiego wyjaśnił, iż będzie ogłoszony konkurs na to stanowisko. Pierwszym warunkiem, jaki kandydat będzie musiał spełniać będzie wyższe wykształcenie, najprawdopodobniej kierunkowe a drugim warunkiem będzie znajomość języka obcego. Na pytanie radnego p. Kobiec wyjaśnił, iż będą chcieli aby w obiekcie tym powstał zaczątek miasteckiego muzeum gdzie będą organizowane wystawy i prezentowane cenne znaleziska. Natomiast w odpowiedzi na pytanie radnego p. Stanisza wyjaśnił, iż p. Gawroński dyrektor MGOK w Miastku obiecał, że wspomoże działalność pierwszego piętra budynku. Będą organizowane tam przez MGOK różnego rodzaju wystawy. Natomiast, co do zatrudnienia, to w tym 12

13 projekcie unijnym jest warunek stworzenia jednego etatu i ten etat zgodnie z tym projektem zostanie stworzony. Burmistrz Miastka w uzupełnieniu dodał, że to wszystko zależy od tego, jaka zostanie przyjęta formę pracy tego obiektu. W tym obiekcie pracownicy nie mają organizować konferencji, narad lecz mają przygotować i udostępnić pomieszczenia. Uważa, że taki sposób zarządzania i nadzoru nad tym obiektem, który zacznie funkcjonować, na rok bieżący jest wystarczający. Radny p. Basara zwrócił się z zapytaniem czy dotychczasowy obiekt pełniący funkcję informacji turystycznej będzie dalej wykorzystywany do tego celu? Pan Remelski naczelnik WRiP wyjaśnił, iż osobiście uważa, że byłoby bezzasadne żeby funkcjonowały dwa obiekty turystyczne w małym miasteczku, w odległości 300 m od siebie. Punkt Informacji Turystycznej na przeciwko poczty będzie funkcjonował do chwili otwarcia nowego obiektu. Otwarcie tego obiektu nastąpi w przeddzień Dni Miastka, tj roku. Natomiast w jaki sposób będzie zagospodarowany ten obiekt przy ul. Armii Krajowej będzie zależało od Rady i Burmistrza Miastka. Osobiście proponuje, aby MGOK w Miastku wykorzystał ten obiekt do prezentacji tego, co w tym ośrodku będzie się odbywało. Przewodniczący Rady p. Borowski po wyczerpaniu dyskusji w powyższym temacie podziękował p. Remelskiemu naczelnikowi WRiP za przedstawienie powyższych informacji. Następnie ogłosił 10-minutową przerwę w obradach sesji (godz. 10:50). Ad/11 Przewodniczący Rady p. Borowski po przerwie wznowił obrady Rady i oddał głos przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków radnemu p. Bogdanowi Stanisz. Radny p. Stanisz przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków zaprezentował projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad, jak poniżej: 1/ Uchwała Nr 25/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej (dot. nieruchomości położonej w Miastku przy ul. Fabrycznej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 515/5 o pow m 2 ). Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków p. Stanisz zwrócił uwagę, iż w w/w projekcie uchwały jest błąd w kolejności numeracji paragrafów, tj. wpisany jest 3 i 4 a winno być 2 i 3. Przewodniczący Rady p. Borowski wyjaśnił, iż jest to oczywisty błąd pisarski i zostanie poprawiony. Następnie poddał pod głosowanie wniosek kto z państwa radnych jest za przyjęciem w/w projektu uchwały w przedstawionym kształcie. 13

14 W wyniku jawnego głosowania uchwała nr 25/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku została podjęta jednogłośnie głosowało 18 radnych. Podczas głosowania nad projektami uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sali obrad sesji obecnych było 18 radnych. O godz. 10:50 posiedzenie Rady opuściła radna p. Małgorzata Rola. 2/ Uchwała Nr 26/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek gruntu stanowiących mienie komunalne (dot. działek gruntu położonych w obrębie 83/1 m. Miastko, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 293/1 o pow. 0,0138 ha, 293/3 o pow. 0,0105 ha, 293/4 o pow. 0,0101 ha, 293/6 o pow. 0,0131 ha, 293/8 o pow. 0,0100 ha, 293/10 o pow. 0,0099 ha). Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosek kto z Państwa radnych jest za przyjęciem w/w projektu uchwały w odczytanym kształcie. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 26/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku została podjęta jednogłośnie głosowało 18 radnych. 3/ Uchwała Nr 27/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne (dot. działki gruntu położonej w obrębie 83/3 m. Miastko, oznaczonej numerem geodezyjnym 142). Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosek kto z Państwa radnych jest za przyjęciem w/w projektu uchwały w odczytanym kształcie. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 27/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku została podjęta stosunkiem głosów 17:0:1. 4/ Uchwała Nr 28/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 30 (dot. działki gruntu oznaczonej numerem 293/11 o powierzchni 0,0097 ha, położonej w obrębie 83/1 m. Miastko). Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosek kto z Państwa radnych jest za przyjęciem w/w projektu uchwały w odczytanym kształcie. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 28/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku została podjęta stosunkiem głosów 17:0:0. (Radna p. Jolanta Chmielewska nie brała udziału w głosowaniu). 14

15 5/ Uchwała Nr 29/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oz. jako działka nr 306 (dot. działki gruntu oznaczonej numerem 293/13 o powierzchni 0,0095 ha, położonej w obrębie 83/1 m. Miastko). Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosek kto z Państwa radnych jest za przyjęciem w/w projektu uchwały w odczytanym kształcie. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 29/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku została podjęta jednogłośnie głosowało 18 radnych. 6/ Uchwała Nr 30/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę o nr 796 (dot. działki gruntu oznaczonej numerem 293/7 o powierzchni 0,0110 ha, położonej w obrębie 83/1 m. Miastko). Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosek kto z Państwa radnych jest za przyjęciem w/w projektu uchwały w odczytanym kształcie. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 30/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku została podjęta jednogłośnie głosowało 18 radnych. 7/ Uchwała Nr 31/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych (dot. nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów komunalnych Gminy Miastko działki oznaczonej numerem geodezyjnym 13/6 o powierzchni 0,1189 ha, położonej w obrębie Tursko, gm. Miastko pod inwestycje celu publicznego). Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosek kto z Państwa radnych jest za przyjęciem w/w projektu uchwały w odczytanym kształcie. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 31/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku została podjęta jednogłośnie głosowało 18 radnych. 8/ Uchwała Nr 32/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej (dot. wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka numer 1/1 o powierzchni 0,90 ha, położonej w obrębie Bobięcino, gm. Miastko). 15

16 Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosek kto z Państwa radnych jest za przyjęciem w/w projektu uchwały w odczytanym kształcie. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 32/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku została podjęta jednogłośnie głosowało 18 radnych. 9/ Uchwała Nr 33/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu (dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na czas oznaczony do trzech lat z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości wymienionymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały). Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosek kto z Państwa radnych jest za przyjęciem w/w projektu uchwały w odczytanym kształcie. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 33/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku została podjęta jednogłośnie głosowało 18 radnych. 10/ Uchwała Nr 34/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. sprzedaży pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 5,17 m2, na poprawę warunków zagospodarowania lokalu użytkowego nr 2 w budynku nr 24 przy ul. Koszalińskiej w Miastku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste niewydzielonej części gruntu, na którym posadowiony jest budynek). Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków p. Stanisz zwrócił uwagę, iż w w/w projekcie uchwały jest błąd w kolejności numeracji paragrafów, tj. wpisany jest 3 i 4 a winno być 2 i 3. Przewodniczący Rady p. Borowski wyjaśnił, iż jest to oczywisty błąd pisarski i zostanie poprawiony. Następnie poddał pod głosowanie wniosek kto z państwa radnych jest za przyjęciem w/w projektu uchwały w przedstawionym kształcie. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 34/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku została podjęta jednogłośnie głosowało 18 radnych. 11/ Uchwała Nr 35/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej (dot. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 110, położonej w Miastku przy ul. Podlaskiej 17 wraz ze sprzedażą posadowionych na gruncie budynków). 16

17 Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosek kto z Państwa radnych jest za przyjęciem w/w projektu uchwały w odczytanym kształcie. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 35/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku została podjęta jednogłośnie głosowało 18 radnych. 12/ Uchwała Nr 36/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz jej najemcy (dot. wyrażenia zgody na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym numer 7, oznaczonej jako działka numer 33/4 o powierzchni 0,1684 ha, położonej w obrębie Kamnica, gm. Miastko, na rzecz jej najemcy). Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosek kto z Państwa radnych jest za przyjęciem w/w projektu uchwały w odczytanym kształcie. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 36/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku została podjęta jednogłośnie głosowało 18 radnych. 13/ Uchwała Nr 37/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowych najemców oraz wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty od ceny jego sprzedaży (dot. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 8 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Miastku, wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki gruntu, na której posadowiony jest budynek przy zastosowaniu 30% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu wymienionego w 1 niniejszego projektu uchwały). Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków p. Stanisz odczytał opinię stałych komisji Rady, tj.: 1/ Komisja IT zaopiniowała pozytywnie, 2/ Komisja OKZSiP zaopiniowała negatywnie, 3/ Komisja RGNiOŚ zaopiniowała pozytywnie, 4/ Komisja PPSiGM zaopiniowała negatywnie. Głos zabrał radny p. Biernacki nadmienił, iż wiele dyskusji na komisjach Rady poświęcono powyższej sprawie. Spodziewał się, że Burmistrz Miastka wniesie do w/w projektu uchwały autopoprawkę biorąc pod uwagę sugestie części radnych, tj. o wprowadzenie 60% bonifikaty. Stosowne argumentacje były artykułowane na komisjach. Nadmienił, iż w naszej gminie obowiązuje tzn. prawo miejscowe, które określa warunki i tryb przyznawania bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na poziomie 90% bonifikaty. Rozumie, że Burmistrz Miastka pozostaje przy 30% bonifikacie przy sprzedaży tego mieszkania. Do tej pory większość mieszkań została sprzedana za 90% bonifikatą, chociażby mieszkania w bloku przy ul. Piłsudskiego, w bloku przy ul. Wybickiego gdzie wartość mieszkań na wolnym rynku 17

18 sięga powyżej 100 tys. zł. a tam sprzedano mieszkania za 90% bonifikatą. Nijak ma się to do tej sytuacji, do zasady równego traktowania obywateli. Radnym również została dostarczona opinia prawna w sprawie udzielania bonifikat. W opinii tej przytoczony jest wyrok NSA w Warszawie z dnia roku. Wspomniał, iż posiada podobną opinię z 2010 roku. Ustawa o gospodarce nieruchomościami została znowelizowana, która weszła w życie z dniem roku (czyli po tym wyroku, na którym podpiera się radca prawny Urzędu Miejskiego w Miastku) na mocy art. 1 pkt 3a i b ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w sposób istotny zmieniła unormowania dot. sposobu udzielania przez podmioty publiczno-prawne bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zarządzanych przez nie zasobów mieszkaniowych. Aktualne brzmienie art.68 ust.1 i 1b nie pozostawia wątpliwości, że przepisy te upoważniają wojewodę lub odpowiednią radę do wydania odpowiednich aktów prawnych prawa miejscowego, regulujących warunki udzielania i stawki procentowe bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości znajdujących się w zasobach j.s.t. wszystkich szczebli. W przypadku zaś uchwał rady gmin regulujących w sposób generalny materię udzielania przez burmistrza bonifikat od sprzedaży nieruchomości gminnych mieszczą się w kategorii aktów prawa miejscowego. Przytoczone unormowania wskazują na dwojaki tryb zajmowany przez Radę Miejską stanowisk w kwestii obrotu gminnymi nieruchomościami gruntowymi, czyli można to potraktować poprzez uchwalenie aktu o charakterze generalnym stanowiącym akt prawa miejscowego bądź też poprzez każdorazowe wyrażanie zgody na dokonanie takich czynności prawnych w drodze aktów indywidualnych dot. konkretnych nieruchomości. Ta druga możliwość ma miejsce gdy nie został uchwalony i opublikowany akt prawa miejscowego regulujący tę kwestię. W naszym przypadku akt prawa miejscowego stanowi uchwała Rady Miejskiej określająca tryb i warunki przyznawania bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobów nieruchomości gminnych i ustalona jest tam wysokość bonifikaty w wysokości 90%. W związku z tą nowelizacją żeby sprzedać jakąkolwiek nieruchomość należy uwzględnić akt prawa miejscowego, chyba że takiego aktu miejscowego by nie było, wówczas Burmistrz mógłby sprzedać w wysokości takiej jaką proponuje. W związku z powyższym proponuje na dzień dzisiejszy w/w projekt uchwały oddalić i jeszcze raz nad ta sprawą się zastanowić. Burmistrz Miastka wyjaśnił, iż takiej uchwały Rady odnośnie zasad udzielania bonifikat w naszej gminie nie ma. W związku z tym obowiązuje tryb indywidualnych uchwał dotyczących udzielania bonifikat. Wspomniał, iż są dwie opinie prawne włączone do dzisiejszego projektu uchwały, w wyniku których jasno jest sprecyzowane przez obydwu radców prawnych, że decyzja w sprawie wysokości udzielania bonifikat jest kompetencją Burmistrza i z tej kompetencji korzysta w imię interesu sprawiedliwości społecznej. Dlatego podtrzymuje w/w projekt uchwały w takim kształcie, w jakim przedłożony jest Wysokiej Radzie do przegłosowania. Głos zabrał naczelnik WGN p. Sikorski wspomniał, iż taka uchwała była podejmowana i to kilkakrotnie gdyż była zmieniana. Ostatnia zmiana uchwały w tejże sprawie dotyczyła wykreślenia wszystkich zapisów mówiących o wysokości udzielanych bonifikat. W związku 18

19 z tym na dzień dzisiejszy nie ma żadnej uchwały, któryby określała wysokość bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Radny p. Biernacki nadmienił, iż nie chciałby na sesji toczyć dyskusji argumentując dlaczego tym najemcom należy się bonifikata nie w wysokości 30% jak także nie w wysokości 90%, o której mowa była w pierwotnej wersji lecz nieco wyższej, tj. w wysokości 60%. Po przeanalizowaniu dokumentów, które zostały radnym dostarczone, stwierdzono na komisji, że ta bonifikata powinna być w wysokości 60%, żeby pokryć koszty, które gmina włożyła. Poza tym uważa, że ci mieszkańcy, którzy wcześniej wykupywali mieszkania a nie byli najemcami komunalnymi, kupowali lokale na wolnym rynku i zapłacili za mieszkania od 30 tys. zł wzwyż, to proponowana bonifikata w wysokości 60% byłaby sprawiedliwa dla ogółu i też odnosząca się do lokali sprzedanych w bloku przy ul. Piłsudskiego i ul. Wybickiego za 90% bonifikatą, gdzie dzisiaj te mieszkania sprzedawane są powyżej 100 tys. zł. Radny p. Kobiec nadmienił, iż radni bardzo dobrze znają przedmiotową sprawę. Natomiast odbiorcy słuchając relacji w telewizji kablowej nie bardzo znają ten temat. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą żeby naczelnik WGN p. Sikorski przedstawił tą sprawę od strony kosztów dlaczego jest uzasadnienie Burmistrza Miastka o zastosowanie 30% bonifikaty przy sprzedaży tego lokalu. Przewodniczący Rady p. Borowski wyjaśnił, iż dyskusje merytoryczne toczą się na posiedzeniach komisji. Poza tym jest to tak skomplikowana sprawa i tak trudna, że musielibyśmy poświęcić odrębne posiedzenie Rady i transmisję z tego posiedzenia. O tym świadczą również opinie komisji Rady, że nie nie jest to prosta sprawa. Przewodniczący Rady p. Borowski po wyczerpaniu pytań zamknął dyskusje w przedmiotowej sprawie. Następnie poinformował, że w przypadku w/w projektu uchwały Rada może przyjąć bądź odrzucić projekt uchwały. Nie ma możliwość wnoszenia poprawek. Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosek kto z Państwa radnych jest za przyjęciem w/w projektu uchwały. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 37/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku została podjęta stosunkiem głosów 10:6:2. 14/ Uchwała Nr 38/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. Przewodniczący Rady p. Borowski poinformował, że w dniu 29 marca 2011 roku odbyło się spotkanie z sołtysami, na którym dyskutowano na temat potrzeby wyodrębnienia funduszy sołeckiego w budżecie gminy na rok Generalnie sołtysi wypowiedzieli się za utworzeniem funduszu sołeckiego na rok Następnie Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosku kto z Państwa radnych jest za przyjęciem w/w projektu uchwały w przedstawionym kształcie. 19

20 W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 38/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku została podjęta jednogłośnie głosowało 18 radnych. 15/ Uchwała Nr 39/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok. Przewodniczący Rady p. Borowski w związku z tym, że pismo, które jest uzasadnieniem do projektu uchwały nie wyjaśnia do końca na czym polegała pomyłka, proszę przewodniczącego Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku p. Urszulę Zająć o wyjaśnienie. Pani Urszula Zając przewodniczący MGKRPA w Miastku w odniesieniu do w/w projektu uchwały wyjaśniła, iż tworząc program na 2011 rok był on przygotowywany na bazie programu z 2010 roku. Natomiast zmiana wynagrodzenia członków MGKRPA na 2010 rok nastąpiła w drodze uchwały Nr 10/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia r., Tworząc program na rok 2011 te zmiany nie zostały uwzględnione w GPPiRPA na 2011 rok. W tym miejscu Pani Zając podkreśliła, że wynagrodzenie członków MGKRPA nie uległo zmianie, jest na poziomie roku Innych uwał do w/w projektu uchwały nie wniesiono. Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosek kto z Państwa radnych jest za przyjęciem w/w projektu uchwały. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 39/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku została podjęta jednogłośnie głosowało 18 radnych. 16/ Uchwała Nr 40/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie skargi Pani Melanii Kurzydło na działalność Burmistrza Miastka. Przewodniczący Rady p. Borowski poddał pod głosowanie wniosek kto z Państwa radnych jest za przyjęciem w/w projektu uchwały w odczytanym kształcie. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr 40/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku została podjęta jednogłośnie głosowało 18 radnych. Ad/12 Burmistrz Miastka nadmienił, iż przy udzielaniu odpowiedzi na interpelacje będzie wspomagał się, w niektórych sprawach pomocą naczelników UM w Miastku. Następnie przystąpił do udzielania odpowiedzi na interpelacje według kolejności ich zgłoszenia, tj.: 20

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz W XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 14 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr X/2007 z obrad X zwyczajnej sesji Rady Gminy Wicko odbytej w dniu 20 lipca 2007 roku w sali narad Gminnego Ośrodka Kultury w Wicku

PROTOKÓŁ Nr X/2007 z obrad X zwyczajnej sesji Rady Gminy Wicko odbytej w dniu 20 lipca 2007 roku w sali narad Gminnego Ośrodka Kultury w Wicku PROTOKÓŁ Nr X/2007 z obrad X zwyczajnej sesji Rady Gminy Wicko odbytej w dniu 20 lipca 2007 roku w sali narad Gminnego Ośrodka Kultury w Wicku Na stan 15 radnych na sesji obecnych było 14 radnych Ponadto

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r.

PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. XVI sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się dnia 30 października 2015r. Straży Gminnej w Kostkowie W sesji brali udział radni, sołtysi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) Edward Sikorski mandat wygasł -

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 54/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2009 roku

Protokół Nr 54/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2009 roku Protokół Nr 54/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2009 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski Członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku.

PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku. PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku. Obecni według załączonej listy obecności. Ad.1) Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempiński.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku Posiedzenie trwało od godz. 10 00 do 14º w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji: 1. Piotr

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r.

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. LI sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się dnia 11 marca 2014roku w Domu Sołeckim w Parlinie. W sesji brali udział radni, sołtysi oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15 Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku Stan Rady Gminy 15 5 Obecni na sesji 15 5 Nieobecni Osoby zaproszone obecna na sesji 1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 2 Leszek

Bardziej szczegółowo

Protokół. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Bylina Przewodniczący Komisji.

Protokół. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Bylina Przewodniczący Komisji. Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Biała Podlaska odbytego w dniu 15 października 2008 roku w Urzędzie Gminy w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31. Godzina

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

tokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batowice 3 1 SIĘ Dnia

tokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batowice 3 1 SIĘ Dnia 1+ g^mlny ZIELONKI ^VVPtYNĘę9 0 tokół 3 1 SIĘ- 2012 Dnia 19.08.2012 Z eb\anie ofrrarzył^p. Krzysztof Król w związku z brakiem frekwencji do podejmowania uchwał C^maganc 25 osófeafohecnych bvio 18). Pan

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2014-09-09 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.9.2014 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał O. 0012.2.5.2011 PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku w godz. 10,00-12,55 W Komisji uczestniczyło 8 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 10/2015

P r o t o k ó ł Nr 10/2015 OR.0012.2.10.2015.PD P r o t o k ó ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie Obecni: według listy obecności. Nieobecny: Rafał Gierszewski z dnia 22 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE NR RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE NR RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 24 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz. 1996 OBWIESZCZENIE NR 01.2015 RADY GMINY CHOJNÓW z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania 1 Sołectwo... zwane dalej sołectwem tworzą wszyscy mieszkańcy zamieszkujący teren oznaczony obrębem geodezyjnym wsi... 2 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu

BR Protokół Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu BR.0012.4.1.2016 Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbyło się 26.01.2016 roku w Ratuszu Miejskim w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Mariusz Budny - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ad.2. Ad.3. 9. Odpowiedzi na zapytania. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zakończenie sesji.

Ad.2. Ad.3. 9. Odpowiedzi na zapytania. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zakończenie sesji. Protokół nr XXIV/12 z XXIV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 2 sierpnia 2012 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Henryk Staśkiewicz

Bardziej szczegółowo