Efektywne zastosowanie modelowań numerycznych w sejsmologii górniczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywne zastosowanie modelowań numerycznych w sejsmologii górniczej"

Transkrypt

1 dr inż. TOMASZ DANEK dr inż. ANNA PIĘTA Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków dr hab. inż. ANDRZEJ LEŚNIAK Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice Efektywne zastosowanie modelowań numerycznych w sejsmologii górniczej W artykule przedstawiono metodę modelowania pełnych, sejsmicznych obrazów falowych, głównie pod kątem ich wykorzystania w sejsmice górniczej i sejsmologii. Postęp w tych dziedzinach miał miejsce dzięki dynamicznemu rozwojowi metod informatycznych i numerycznych. Zasadnicze znaczenie ma tu możliwość prowadzenia modelowań numerycznych w rozproszonych, heterogenicznych środowiskach obliczeniowych oraz w innych architekturach równoległych. W artykule przedstawiono efektywny algorytm numeryczny do modelowań pola falowego oraz dwie podstawowe metody jego implementacji w równoległych środowiskach komputerowych (metody dekompozycji trywialnej i domenowej). Zaprezentowano również przykład modelowań numerycznych dla rejonu LGOM oraz dyskusję efektywności obliczeń tego typu w zmieniających się co do wielkości heterogenicznych klastrach komputerów. 1. MODELOWANIA NUMERYCZNE W SEJSMICE GÓRNICZEJ Monitoring sejsmiczny prowadzony w większości zakładów wydobywczych zarówno podziemnych i odkrywkowych należy obecnie do rutynowych działań służb kopalnianych. Stosując sieć czujników powierzchniowych i podziemnych rejestrowane są drgania górotworu indukowane głównie prowadzoną działalnością górniczą. Zadaniem tak prowadzonej rejestracji jest próba odpowiedzi na szereg istotnych pytań, z których najważniejsze to: Jak kształtuje się zagrożenie tąpaniami, zawałami i wyrzutami metanu w rejonach wydobywczych? Jak prowadzić profilaktykę antytąpaniową w zagrożonych rejonach kopalń (głównie kiedy i gdzie prowadzić strzelania odprężające)? Jakie jest zagrożenie na powierzchni obszarów górniczych, a szczególnie zagrożenie budynków i infrastruktury? Właściwie prowadzona rejestracja sejsmiczności kopalnianej stanowi jedynie część wyzwań stojących przed służbami kopalnianymi. Prawidłowo przeprowadzona interpretacja zarejestrowanych zjawisk sejsmicznych stanowi równie duże, jeśli nie większe, wyzwanie w porównaniu do rejestracji drgań. Informacje o procesach dynamicznych jakie mogą być uzyskane z zarejestrowanych wstrząsów są wyjątkowo bogate i różnorodne. Dotyczą one głównie stanu naprężeń w górotworze i procesów prowadzących do jego rozładowywania poprzez proces emisji sejsmicznej. Procedura pasywnej tomografii jest dobrze opanowana i pozwala na odtworzenie rozkładu naprężeń w rejonach szczególnie narażonych na wstrząsy poeksploatacyjne. Jej prawidłowa implementacja wymaga jednakże sporej ilości założeń, jak choćby o mechanizmie wstrząsu oraz budowie ośrodka, w którym propaguje fala sejsmiczna. Sposób w jaki fale sejsmiczne propagują w ośrodku ma kluczowe znaczenie zarówno dla poprawnej lokalizacji źródeł wstrząsów, jak i dla określania przestrzennych parametrów geomechanicznych ośrodka. Określenie sposobu propagacji fal sejsmicznych odbywa się na drodze numerycznego modelowania propagacji fali. Jego rezultatem są syntetyczne rejestracje drgań w dowolnie wybranych punktach ośrodka.

2 Nr 11(477) LISTOPAD Modelowania sejsmicznego pola falowego znajdują zastosowanie praktycznie na każdym etapie badań sejsmicznych jakie są prowadzone w kopalniach. Są one przydatne na etapie projektowania polowych pomiarów sejsmicznych uzyskane w wyniku modelowań rezultaty pozwalają między innymi na optymalne rozmieszczenie czujników drgań. Jak również wspomniano, modelowania są również niezbędne w procesie odtworzenia budowy ośrodka geologicznego, w którym odbywa się propagacja, a także jego wybranych parametrów geomechanicznych. Dla zmieniających się modeli ośrodka proces modelowania jest wielokrotnie powtarzany w celu otrzymania jak najlepszego dopasowania wymodelowanych rejestracji drgań do rejestracji polowych. Model ośrodka, dla którego otrzymane rejestracje są najbardziej zbliżone do zarejestrowanych, jest uznawany za model najlepiej aproksymujący ośrodek rzeczywisty. Rzeczywista budowa ośrodka geologicznego z reguły nie jest znana, a jego szczegółowe odtworzenie na podstawie pomiarów geofizycznych jest praktycznie niemożliwe. Składają się na to głównie przyczyny natury fizycznej, związane z rozdzielczością metod pomiarowych oraz matematyczne ograniczenia procedur inwersji. Z reguły dąży się do odzyskania parametrów ośrodków o uproszczonej geometrii typowymi przykładami mogą tu być ośrodki płaskorównoległe. W wypadku ograniczenia się do tej klasy ośrodków modelowania mogą być prowadzone dla stosunkowo prostych modeli jednowymiarowych 1D. Nawet jeśli modelujemy pełne pole falowe obliczenia dla tego typu ośrodków nie są złożone numerycznie nawet dla stosunkowo dużych rozmiarów modeli. Dążenie do odtworzenia rzeczywistej budowy ośrodka geologicznego zmusza do stosowania modelowań dla co najmniej dwuwymiarowych (2D) modeli ośrodka. Są to ośrodki, w których parametry geomechaniczne zmieniają się wzdłuż jednej z osi poziomych i wraz z głębokością. Granice poszczególnych warstw budujących tego typu ośrodki nie są, jak w poprzednim wypadku, równoległe. Modelowania numeryczne pełnego pola falowego dla ośrodków 2D są znacznie bardziej czasochłonne niż dla ośrodków 1D. Mimo dużych kosztów obliczeniowych modelowania 2D są bardzo popularne z uwagi na znacznie większe możliwości rekonstrukcji ośrodków geologicznych. Wraz z rozwojem sejsmicznych metod pomiarowych oraz z powszechnym użyciem sieci sejsmologicznych złożonych z kilkudziesięciu czujników pojawiła się konieczność prowadzenie analiz i modelowań dla ośrodków trójwymiarowych 3D. Również dopuszczenie możliwości istnienia anizotropii prędkości propagacji fal sejsmicznych wymusza zwiększenie ilości wymiarów modelowanego ośrodka, tak by umożliwić przestrzenną analizę rozchodzących się fal sejsmicznych. Przejście od modelowań 2D do 3D powoduje, iż ilość operacji zmiennoprzecinkowych rośnie w sposób znaczący na tyle, by praktycznie uniemożliwić realizację tego typu obliczeń na pojedynczym komputerze o architekturze szeregowej. Jedynym wyjściem jest prowadzenie obliczeń na komputerach wielordzeniowych lub na komputerach połączonych siecią w tzw. klastry. W artykule przedstawiono podstawowy algorytm numeryczny stosowany w modelowaniach pełnego pola falowego w złożonych ośrodkach geologicznych oraz dwie różne jego implementacje na klastrach komputerowych. Zestawiono szacunkową złożoność obliczeniową poszczególnych implementacji dla modeli dwuwymiarowych. Przedyskutowano podstawowe rozwiązania hardwarowe i softwarowe pozwalające na zwiększenie efektywności obliczeń tego typu. 2. TEORIA Dla dwumiarowego ośrodka izotropowego propagacja fal sejsmicznych definiowana jest poprzez równanie ruchu dane w postaci układu równań hiperbolicznych pierwszego rzędu (Virieux 1986): vx 1 xx t x z xx v t x xz vx vz t z x xz v z vz t t x z zz 2 2 gdzie: (v x, v z ) są składowymi wektora prędkości, 1 xz zz x z vz vx z x (τ xx, τ zz, τ xz ) są składowymi tensora naprężeń, ρ(x, z) jest gęstością, μ(x, z) i λ(x, z) są stałymi Lamego. Dokładne numerycznie i stosunkowo wydajne rozwiązanie powyższego układu równań można uzyskać poprzez zastosowanie metody różnic skończonych w wersji siatek przesuniętych (ang. staggered grid) w przestrzeni i czasie. W metodzie siatek przesuniętych (Rys. 1) zdefiniowane są osobne siatki obliczeniowe dla składowych wektora prędkości (v x, v z ) oraz dla składowych tensora naprężeń (τ xx, τ zz, τ xz ). Obie siatki obliczeniowe są dodatkowo przesunięte względem siebie w dziedzinie czasu.

3 2 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA t t v x v t t z t xx, zz xz Rys. 1. Schemat siatki o węzłach wzajemnie przesuniętych w czasie i przestrzeni Rys. 2. Schemat dekompozycji trywialnej (a) i dekompozycji domenowej (b) algorytmu modelowania pola falowego metodą siatek wzajemnie przesuniętych realizowanej dla trzech procesorów obliczeniowych i trzech różnych położeń źródła fali sejsmicznej Zastosowanie tego rodzaju siatki obliczeniowej pozwala nie tylko na określenie wartości składowych wektora prędkości i tensora naprężeń w każdym punkcie modelu, ale również zmniejsza wartości błędów związanych ze zjawiskiem dyspersji obserwowanym na siatce obliczeniowej. Dodatkowym atutem metody jest brak wpływu wartości współczynnika Poissona na wyniki modelowania (Levander A, 1988). Podstawową niedogodnością metody siatek przesuniętych jest znaczne wydłużenie czasu obliczeń w stosunku do metod wykorzystujących tradycyjne, nieprzesunięte siatki obliczeniowe. 3. TECHNOLOGIE OBLICZENIOWE Powszechnie stosowanym sposobem przyspieszenia czasochłonnych i skomplikowanych modelowań numerycznych jest wykorzystanie obliczeniowego środowiska równoległego. Efektywność wykorzystania środowiska wieloprocesorowego i stopień przyspieszenia obliczeń zależą głównie od zastosowanego sposobu podziału problemu obliczeniowego oraz od architektury maszyny równoległej, na której obliczenia mają być przeprowadzone. W stosunku do modelowań numerycznych wykorzystywanych do oceny drgań górotworu istnieją dwa główne sposoby dekompozycji obliczeń: dekompozycja trywialna (Rys. 2a) oraz dekompozycja domenowa (Rys. 2b). Testy wydajnościowe równoległych implementacji obu sposobów dekompozycji dla akustycznego oraz elastycznego równania falowego w przypadku klasycznej metody różnić skończonych były już tematem kilku publikacji (np. Danek, Franczyk, 24). Użycie metody siatek przesuniętych pociąga jednak za sobą istotne zmiany w komunikacji pomiędzy procesami, a tym samym wymaga nowych badań. Schematy zrównoleglenia modelowań numerycznych realizowanych w siatce o węzłach wzajemnie przesuniętych w czasie i przestrzeni przedstawiono na rysunku (Rys. 3).

4 Nr 11(477) LISTOPAD a) b) program program proces1 proces2 proces3 proces4 proces1 proces2 proces3 proces4 proces4 proces3 proces2 proces1 proces4 proces3 proces2 proces1 konsola wynik konsola wynik Rys. 3. Schemat podziału i komunikacji przy dekompozycji trywialnej (a) i dekompozycji domenowej (b). (Pięta, 27 ) W dekompozycji domenowej cały obszar modelowań zostaje podzielony pomiędzy poszczególne procesory obliczeniowe. W dekompozycji trywialnej (zwanej także obrazowo 1 punkt strzałowy 1 procesor 1PS-CPU) każdy z procesorów modeluje zjawisko rozchodzenia się fali sejsmicznej w całym obszarze badań dla równych współrzędnych punktu strzałowego. Oba sposoby dekompozycji różnią się schematem komunikacji (w dekompozycji trywialnej nie występuje komunikacja pomiędzy poszczególnymi procesorami, podczas gdy w dekompozycji domenowej komunikacja pomiędzy poszczególnymi procesorami obliczeniowymi musi odbywać się po każdym kroku obliczeniowym) oraz rozmiarami poddomen obliczeniowych, który dla dekompozycji trywialnej jest stały, zaś dla dekompozycji domenowej zależy od ilości procesorów budujących równoległe środowisko obliczeniowe. Dodatkowo w przypadku dekompozycji trywialnej jeden z procesów (master) zajmuję się wyłącznie rozsyłaniem danych dla poszczególnych zadań oraz zapisywaniem wyników i nie bierze czynnego udziału w obliczeniach. Modelowania zostały zrealizowane z wykorzystaniem klastra obliczeniowego IBM Blade zbudowanego z 11 maszyn typu HS21 z dwoma czterordzeniowymi procesorami Intel Xenon (2. GHz) i 16 GB pamięci RAM oraz 3 maszyn typu HC1 z procesorami Intel Core2 (2.6 GHz) i 8 GB pamięci. Klaster wykorzystuje system kolejkowy Torque oraz moduł szeregujący Maui. W przypadku prezentowanych wyników testów wykorzystywano zawsze tylko rdzenie z jednej fizycznej maszyny. Miało to na celu uniknięcie wpływu opóźnienia związanego z obciążeniem przełącznika sieciowego wykorzystywanego w trybie ciągłym klastra. 4. IMPLEMENTACJA Modelowania propagacji fali sejsmicznej przeprowadzono dla Legnicko-Głogowskiego Obszaru Miedzionośnego w oparciu o geologiczny model monoklinalny charakterystyczny dla tego obszaru (za Oberc Serkiec, 197). Analizę wyników zarówno pod kątem geofizycznym jak i informatycznym przeprowadzono dla siedmiu wybranych lokalizacji ognisk wstrząsów. Parametry obliczeń przedstawiono w Tabeli 1:

5 22 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA Rys. 4. Zależność prędkości drgań cząstek gruntu dla różnych lokalizacji źródła wstrząsu (a) oraz rozkład maksymalnych prędkości drgań cząstek gruntu zarejestrowanych na powierzchni terenu dla położenia źródła fali nr 4 (b). (Pięta i in. 29). Tabela 1 Zestawienie parametrów obliczeń numerycznych Parametr Szerokość Głębokość Krok przestrzenny Krok czasowy rejestracji Długość rejestracji Częstotliwość źródła Wartość 575 [m] 15 [m] 1 [m] 2 [ms] 1 [s] 2 [Hz] Prędkości w poszczególnych warstwach geologicznych przedstawia Tabela 2:. Tabela 2 Prędkości propagacji fal sejsmicznych użyte do modelowań numerycznych Warstwa Prędkość [m/2] Czwartorzęd 11 Trzeciorzęd 15 Pstry piaskowiec 2 Czerwone iły 26 Gipsy i anhydryty 27 Wapienie i dolomity 33 Podłoże 45 Na rysunku 4a przedstawiono zależność prędkości drgań cząstek gruntu dla różnych lokalizacji źródła wstrząsu oraz rozkład maksymalnych prędkości drgań cząstek gruntu zarejestrowanych na powierzchni terenu (Rys. 4b). 5. WYNIKI I DYSKUSJA Wydajność obydwu sposobów dekompozycji modelowań numerycznych testowano, zakładając stały rozmiar zadania obliczeniowego przy zmieniającej się mocy obliczeniowej maszyny równoległej (zmiennej liczbie procesorów biorących udział w obliczeniach). Na rysunkach 5 i 6 zaprezentowano powszechnie stosowane metryki wydajności obliczeń równoległych, takie jak: czas, przyspieszenie oraz efektywność obliczeń. Na obu rysunkach przedstawiono zależność czasu obliczeń obu sposobów dekompozycji (dla 7 punktów strzałowych) w zależności od liczby procesorów realizujących modelowania numeryczne. Dla dekompozycji 1PS-1CPU obliczenia dla dwóch procesów są w rzeczywistości przypadkiem szeregowym, gdyż modelowania dla wszystkich źródeł wykonywane są na jednym procesorze, podczas gdy drugi zajmuje się jedynie przysyłaniem parametrów modelowań oraz zapisywaniem wyników. Oznacza to, że uzyskane przyspieszenie dla tego przypadku wynosi 1. W przypadku dekompozycji domenowej dodanie drugiego procesora powoduje wzrost czasu obliczeń. Związane jest to z pojawieniem się komunikacji pomiędzy procesorami oraz konieczności synchronizacji procesów po każdym kroku czasowym. Dalej wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej środowiska równoległego obserwuje się ciągły, monotoniczny spadek czasu obliczeń dla dekompozycji domenowej. Krzywa spadku czasu obliczeń dla dekompozycji 1PS 1CPU maleje w sposób schodkowy. Związane jest to z wykonywaniem zadań obliczeniowych w określonej ilości rzutów. I tak dla jednego procesora roboczego takich rzutów będzie 7, dla dwóch 4 (3 rzuty po 2 źródła + 1), dla trzech 3 itd. Miarą korzyści wynikających ze zrównoleglenia aplikacji jest przyspieszenie liczone jako stosunek czasu przebiegu programu na jednym komputerze do czasu przebiegu programu na P komputerach.

6 czas [s] efektywność czas [s] przyspieszenie Nr 11(477) LISTOPAD gdzie: T(1) S( T( T(1) czas przebiegu programu na jednym komputerze, T( czas przebiegu programu na P komputerach. Wykres krzywych przyspieszenia obu typów dekompozycji przedstawiono na rysunku 5. Przy dekompozycji domenowej, krzywa przyspieszenia charakteryzuje się monotonicznym wzrostem, krzywa przyspieszenia aplikacji w podziale jeden punkt strzałowy jeden procesor, wzrasta skokowo domenowa 1PS-1CPU przyspieszenie - domenowa przyspieszenie - 1PS-1CPU ilość procesorów Rys. 5. Czas obliczeń i przyspieszenie pomierzone dla dekompozycji domenowej i dekompozycji 1PS-1CPU w zależności od ilości procesorów budujących równoległe środowisko obliczeniowe domenowa 1PS-1CPU efektywność - domenowa efektywność - 1PS-1CPU ilość procesorów Rys. 6. Czas obliczeń i efektywność pomierzone dla dekompozycji domenowej i dekompozycji 1PS-1CPU w zależności od ilości procesorów budujących równoległe środowisko obliczeniowe Wykres zmian efektywności (Rys.6) wykorzystania procesorów w obliczeniach algorytmu jest stosunkiem prędkości do ilości procesorów, na których przeprowadzone były obliczenia. T(1) e( P T( gdzie: T(1) czas przebiegu programu na jednym komputerze, T( czas przebiegu programu na P komputerach.

7 24 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA W przypadku dekompozycji domenowej efektywność dla 2 do 8 procesorów jest generalnie stabilna i kształtuje się na poziomie 4-5%. Są to typowe wyniki dla programów równoległych wykorzystujących dekompozycję domenową przy równoczesnej konieczności ciągłej wymiany danych oraz synchronizacji. W przypadku użycia więcej niż 6 procesorów wyraźnie widoczny jest spadek efektywności związany z rosnącą ilością niezbędnych komunikacji. Oznacza to, że wariant domenowy osiąga maksymalną efektywność około 5 % dla 4 do 6 procesorów. W przypadku dekompozycji 1PS-1CPU wyniki wglądają inaczej. Wariant ten jest silnie zależny od właściwego doboru ilości procesorów do ilości zadań. W przypadku najlepszym (gdy ilość procesorów odpowiada ilości źródeł) efektywność sięga 9%. Jest to wynik rzadko spotykany w przypadku tego rodzaju obliczeń. Jednak dla źle dobranej ilości zasobów (7 procesorów) wynik spada do 5%. Związane jest to z faktem, że w drugiej fazie obliczeń z siedmiu procesorów zadanie wykonuje zaledwie jeden (pierwszy rzut: 6 źródeł drugi: 1). Jednak nawet w tym przypadku oszczędność związana z minimalizacją komunikacji jest tak duża, że wyniki porównywalne są z najlepszymi rezultatami dekompozycji domenowej. Oczywiście nie oznacza to, że wariant domenowy nie powinien być rozwijany. Największą słabością dekompozycji 1PS-1CPU jest konieczność zmieszczenia całego modelu do pamięci jednego komputera. W przypadku dużych modeli, a w szczególności anizotropowych modeli 3D jest to absolutnie niemożliwe. 6. PODSUMOWANIE Analizy przedstawione w artykule prowadzą w sposób oczywisty do co najmniej dwóch wniosków istotnych z punktu widzenia zastosowań praktycznych. 1) Rozwój masowych obliczeń sejsmologii górniczej i inżynierskiej nie jest możliwy, gdy obliczenia te będą prowadzone na komputerach pracujących w sposób sekwencyjny jedynym wyjściem jest użycie na szerszą skalę obliczeń równoległych. 2) Biorąc pod uwagę koszty prowadzenia obliczeń jedyną realną realizacją praktyczną tego typu modelowań jest wykorzystanie obliczeń rozproszonych w heterogenicznej sieci wieloprocesorowych komputerów połączonych siecią o wysokiej przepustowości. Warto jeszcze raz podkreślić, że nowoczesne rozwiązania hardewareowe z upływem czasu stają się bardzo atrakcyjne z uwagi na szybko malejące koszty zakupu odpowiedniego sprzętu i jedynym problemem, jaki należy rozwiązać jest odpowiednie oprogramowanie, pozwalające realizować omawiane powyżej zadania. Obliczenia równoległe realizowane zarówno na pojedynczym, wieloprocesorowym (wielordzeniowym) komputerze jak i na klastrze komputerów jeszcze niedawno były w sferze zainteresowania specjalistów z wybranych dziedzin, głównie o profilu akademickim lub naukowym. W chwili obecnej lawinowy wzrost zapotrzebowania na prowadzenie obliczeń w czasie rzeczywistym w wielu gałęziach gospodarki i przemysłu, w tym przemysłu surowcowego i wydobywczego, wymusza szersze zainteresowanie technologią obliczeń równoległych prowadzonych w środowiskach heterogenicznych i wdrażaniem tych rozwiązań do codziennej praktyki przemysłowej. Literatura 1. Oberc J., Serkies J. 197: Geneza i rozwój Lubiąskiego Złoża Miedzi, prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria B nr 16 Wrocław. 2. Virieux J. 1986: P-SV wave propagation in heterogeneous media: Velocity-stress finite-difference method. Geophysics, 51-4, Levander A., 1988: Fourth-odrer finie-difference P-SV seismograms, Geophysics, 53-11, Pięta, A. 27: Zastosowanie obliczeń w środowisku rozproszonym w wybranych zagadnieniach Nauk o Ziemi, AGH, Kraków (praca doktorska). 5. Pieta A., Danek T., Leśniak A., 29, Numerical modeling of ground vibration caused by underground tremors in the LGOM mining area, Gospodarka Surowcami Mineralnymi 25 (3): Danek T., Franczyk A. 24: Parallel and distributed seismic wave field modeling, Task Quarterly 8, No 4, Recenzent: dr hab. inż. Bogdan Cianciara

numeryczne modelowanie pola falowego, obliczenia równoległe, modelowania 3D, anizotropia

numeryczne modelowanie pola falowego, obliczenia równoległe, modelowania 3D, anizotropia WARSZTATY 2010 z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str. 144 153 Andrzej LEŚNIAK, Tomasz DANEK, Anna PIĘTA Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków Kierunki rozwoju modelowań numerycznych sejsmicznego

Bardziej szczegółowo

Sieci obliczeniowe poprawny dobór i modelowanie

Sieci obliczeniowe poprawny dobór i modelowanie Sieci obliczeniowe poprawny dobór i modelowanie 1. Wstęp. Jednym z pierwszych, a zarazem najważniejszym krokiem podczas tworzenia symulacji CFD jest poprawne określenie rozdzielczości, wymiarów oraz ilości

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 7 Jan Kazimirski 1 Pamięć podręczna 2 Pamięć komputera - charakterystyka Położenie Procesor rejestry, pamięć podręczna Pamięć wewnętrzna pamięć podręczna, główna Pamięć zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera

Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera Instytut Matematyki Uniwersytet Gdański System komputerowy System komputerowy układ współdziałania dwóch składowych: szprzętu komputerowego oraz

Bardziej szczegółowo

Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności.

Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Organizacja pamięci Organizacja pamięci współczesnych systemów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski

Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski 1. Obciążenia środowiskowe (wiatr, falowanie morskie, prądy morskie, poziomy zwierciadła wody, oddziaływanie lodu) 2. Poziomy obciążeń

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Jesionek Zastosowanie symulacji dynamiki cieczy oraz ośrodków sprężystych w symulatorach operacji chirurgicznych.

Katarzyna Jesionek Zastosowanie symulacji dynamiki cieczy oraz ośrodków sprężystych w symulatorach operacji chirurgicznych. Katarzyna Jesionek Zastosowanie symulacji dynamiki cieczy oraz ośrodków sprężystych w symulatorach operacji chirurgicznych. Jedną z metod symulacji dynamiki cieczy jest zastosowanie metody siatkowej Boltzmanna.

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7 Łukasz Deńca V rok Koło Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE

Bardziej szczegółowo

Nowinkach technologicznych procesorów

Nowinkach technologicznych procesorów Elbląg 22.04.2010 Nowinkach technologicznych procesorów Przygotował: Radosław Kubryń VIII semestr PDBiOU 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Intel Hyper-Threading 3. Enhanced Intel Speed Technology 4. Intel HD Graphics

Bardziej szczegółowo

Autor: inż. Wojciech Zatorski Opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Małecki

Autor: inż. Wojciech Zatorski Opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Małecki Autor: inż. Wojciech Zatorski Opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Małecki Cel Konfiguracja i testowanie serwera WWW Apache w celu optymalizacji wydajności. 2/25 Zakres Konfigurowanie serwera Apache jako wydajnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC,

RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC, RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC, zapoczątkowana przez i wstecznie zgodna z 16-bitowym procesorem

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Wojciech Dębski Warszawa, 3.04.2014 r. Instytut Geofizyki PAN ul. Księcia Janusza 64 01-452 Warszawa debski@igf.edu.pl

Dr hab. Wojciech Dębski Warszawa, 3.04.2014 r. Instytut Geofizyki PAN ul. Księcia Janusza 64 01-452 Warszawa debski@igf.edu.pl Dr hab. Wojciech Dębski Warszawa, 3.04.2014 r. Instytut Geofizyki PAN ul. Księcia Janusza 64 01-452 Warszawa debski@igf.edu.pl Recenzja osiągnięcia naukowego oraz dorobku naukowego na potrzeby postępowania

Bardziej szczegółowo

Systemy Optymalizacji Oświetlenia Zewnętrznego Kontekst Informatyczny. Dr hab. Leszek Kotulski, prof. AGH Dr Adam Sędziwy KIS WEAIiIB AGH

Systemy Optymalizacji Oświetlenia Zewnętrznego Kontekst Informatyczny. Dr hab. Leszek Kotulski, prof. AGH Dr Adam Sędziwy KIS WEAIiIB AGH Systemy Optymalizacji Oświetlenia Zewnętrznego Kontekst Informatyczny Dr hab. Leszek Kotulski, prof. AGH Dr Adam Sędziwy KIS WEAIiIB AGH Motywacja Dlaczego my zajmujemy się oświetleniem? Wymiana infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-301-GO-s Punkty ECTS: 3

Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-301-GO-s Punkty ECTS: 3 Nazwa modułu: Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-301-GO-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń mgr inż. ROMAN PIETRZAK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń Omówiono problemy wynikłe w pracy urządzeń podczas oceny ich funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E T e m a t: Projektowanie układów realizujących złożone funkcje logiczne.

S P R A W O Z D A N I E T e m a t: Projektowanie układów realizujących złożone funkcje logiczne. LABORATORIUM UKŁADÓW PROGRAMOWALNYCH I SPECJALIZOWANYCH G r u p a: E3DO O c e n a Data wykonania Prowadzący ćwiczenie: ćwiczenia: dr inż. Zbigniew JACHNA 27.04.2006 Przemysław Data oddania Podpis:: PANKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Modelowanie procesów współbieżnych

Modelowanie procesów współbieżnych Modelowanie procesów współbieżnych dr inż. Maciej Piotrowicz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ piotrowi@dmcs.p.lodz.pl http://fiona.dmcs.pl/~piotrowi -> Modelowanie... Literatura M.

Bardziej szczegółowo

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r.

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r. System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego Izabela Zimoch

Bardziej szczegółowo

Klaster obliczeniowy

Klaster obliczeniowy Warsztaty promocyjne Usług kampusowych PLATON U3 Klaster obliczeniowy czerwiec 2012 Przemysław Trzeciak Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej Agenda (czas: 20min) 1) Infrastruktura sprzętowa wykorzystana

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego ALBERT MALINGER INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIB Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Warszawa 28.11.2012 ETAPY realizacji:

Bardziej szczegółowo

Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką

Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką Dr hab. Piotr Kiełczyński, prof. w IPPT PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Zakład Teorii Ośrodków

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU METODĄ QUINCKEGO I KUNDTA

WYZNACZANIE PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU METODĄ QUINCKEGO I KUNDTA I PRACOWNIA FIZYCZNA, INSTYTUT FIZYKI UMK, TORUŃ Instrukcja do ćwiczenia nr 4 WYZNACZANIE PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU METODĄ QUINCKEGO I KUNDTA 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem pierwszej

Bardziej szczegółowo

Joanna Dulińska Radosław Szczerba Wpływ parametrów fizykomechanicznych betonu i elastomeru na charakterystyki dynamiczne wieloprzęsłowego mostu żelbetowego z łożyskami elastomerowymi Impact of mechanical

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Elektrofizjologiczne podstawy lokalizacji ogniska padaczkowego. Piotr Walerjan

Elektrofizjologiczne podstawy lokalizacji ogniska padaczkowego. Piotr Walerjan Elektrofizjologiczne podstawy lokalizacji ogniska padaczkowego Piotr Walerjan Elektrofizjologia w padaczce Dlaczego stosujemy metody elektrofizjologiczne w diagnostyce padaczki? Ognisko padaczkowe Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH.

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH. METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH. W programie COMSOL multiphisics 3.4 Wykonali: Łatas Szymon Łakomy Piotr Wydzał, Kierunek, Specjalizacja, Semestr, Rok BMiZ, MiBM, TPM, VII, 2011 / 2012 Prowadzący: Dr hab.inż.

Bardziej szczegółowo

Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych

Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych Ventpack moduł oprogramowania FDBES (Fluid Desk Building Engineering Solutions), służy do projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROLA WODY W ZRÓWNOWAŻONYM ZAGOSPODAROWANIU MIASTA KRAKOWA - PROPOZYCJE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ

ROLA WODY W ZRÓWNOWAŻONYM ZAGOSPODAROWANIU MIASTA KRAKOWA - PROPOZYCJE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ ROLA WODY W ZRÓWNOWAŻONYM ZAGOSPODAROWANIU MIASTA KRAKOWA - PROPOZYCJE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ Mariusz CZOP Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej WODA W MIASTACH WODY PODZIEMNE występują poniżej

Bardziej szczegółowo

Programowanie Rozproszone i Równoległe. Edward Görlich http://th.if.uj.edu.pl/~gorlich goerlich@th.if.uj.edu.pl

Programowanie Rozproszone i Równoległe. Edward Görlich http://th.if.uj.edu.pl/~gorlich goerlich@th.if.uj.edu.pl Programowanie Rozproszone i Równoległe Edward Görlich http://th.if.uj.edu.pl/~gorlich goerlich@th.if.uj.edu.pl Motywacja wyboru Programowanie rozproszone równoległość (wymuszona) Oprogramowanie równoległe/rozproszone:

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wydajność systemów a organizacja pamięci. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1

Wydajność systemów a organizacja pamięci. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Wydajność systemów a organizacja pamięci Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Motywacja - memory wall Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 2 Organizacja pamięci Organizacja pamięci:

Bardziej szczegółowo

Sterowany jakością dostęp do usług składowania danych dla e-nauki

Sterowany jakością dostęp do usług składowania danych dla e-nauki Sterowany jakością dostęp do usług składowania danych dla e-nauki Renata Słota 1,2, Darin Nikolow 1,2, Marek Pogoda 1, Stanisław Polak 2 and Jacek Kitowski 1,2 1 Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

Wydajność systemów a organizacja pamięci. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1

Wydajność systemów a organizacja pamięci. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Wydajność systemów a organizacja pamięci Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Wydajność obliczeń Dla wielu programów wydajność obliczeń można traktować jako wydajność pobierania z pamięci

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Audyt oprogramowania Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Cel audytu Audyt oprogramowania polega na analizie stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie uporządkowaniu i

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7

Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7 Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!SUWISKO Wieliczka, 19-22 maja 2015 r. Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7 Edyta Majer Grzegorz Ryżyński

Bardziej szczegółowo

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych.

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych. 5. Fale mechaniczne 5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych. Ruch falowy jest zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym w przyrodzie. Spotkałeś się z pewnością w życiu codziennym z takimi pojęciami

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MONITOROWANIA I OBNIŻANIA SIĘ GRUNTU ZWIĄZANYCH Z Z ŁUPKÓW

TECHNIKI MONITOROWANIA I OBNIŻANIA SIĘ GRUNTU ZWIĄZANYCH Z Z ŁUPKÓW TECHNIKI MONITOROWANIA SEJSMICZNOŚCI I OBNIŻANIA SIĘ GRUNTU ZWIĄZANYCH Z POSZUKIWANIAMI I EKSPLOATACJĄ GAZU Z ŁUPKÓW dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. PIG-PIB - XXVII Forum Energia Efekt Środowisko MONITORING

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne układy oporników

Przestrzenne układy oporników Przestrzenne układy oporników Bartosz Marchlewicz Tomasz Sokołowski Mateusz Zych Pod opieką prof. dr. hab. Janusza Kempy Liceum Ogólnokształcące im. marsz. S. Małachowskiego w Płocku 2 Wstęp Do podjęcia

Bardziej szczegółowo

Algorytm. Krótka historia algorytmów

Algorytm. Krótka historia algorytmów Algorytm znaczenie cybernetyczne Jest to dokładny przepis wykonania w określonym porządku skończonej liczby operacji, pozwalający na rozwiązanie zbliżonych do siebie klas problemów. znaczenie matematyczne

Bardziej szczegółowo

W Załączniku nr 6 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 1. Zestaw komputerowy (2 szt.), Zamawiający podaje następujący zapis:

W Załączniku nr 6 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 1. Zestaw komputerowy (2 szt.), Zamawiający podaje następujący zapis: Nr RI.272.3.2014 Myszków, dn. 06.02.2014 r. Do wszystkich wykonawców postępowania Nr RI.272.3.2014 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr RI.272.3.2014

Bardziej szczegółowo

Algorytm. Krótka historia algorytmów

Algorytm. Krótka historia algorytmów Algorytm znaczenie cybernetyczne Jest to dokładny przepis wykonania w określonym porządku skończonej liczby operacji, pozwalający na rozwiązanie zbliżonych do siebie klas problemów. znaczenie matematyczne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie przetwarzania informacji

Nowoczesne technologie przetwarzania informacji Projekt Nowe metody nauczania w matematyce Nr POKL.09.04.00-14-133/11 Nowoczesne technologie przetwarzania informacji Mgr Maciej Cytowski (ICM UW) Lekcja 2: Podstawowe mechanizmy programowania równoległego

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja algorytmów retransmisji protokołu TCP.

Modyfikacja algorytmów retransmisji protokołu TCP. Modyfikacja algorytmów retransmisji protokołu TCP. Student Adam Markowski Promotor dr hab. Michał Grabowski Cel pracy Celem pracy było przetestowanie i sprawdzenie przydatności modyfikacji klasycznego

Bardziej szczegółowo

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 004/005 Zawody II stopnia Zadanie doświadczalne Masz do dyspozycji: cienki drut z niemagnetycznego metalu, silny magnes stały, ciężarek o masie m=(100,0±0,5) g, statyw, pręty stalowe,

Bardziej szczegółowo

Wielkoskalowe obliczenia komputerowej dynamiki płynów na procesorach graficznych -- pakiet Sailfish

Wielkoskalowe obliczenia komputerowej dynamiki płynów na procesorach graficznych -- pakiet Sailfish Michał Januszewski Materialy do broszury końcowej TWING. Wielkoskalowe obliczenia komputerowej dynamiki płynów na procesorach graficznych -- pakiet Sailfish Od około 5 lat procesory graficzne (GPU) znajdują

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Systemy wbudowane Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, zastosowania, projektowanie systemów wbudowanych Mikrokontrolery AVR Programowanie mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA ODSTOJNIKA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA ODSTOJNIKA Piotr KOWALIK Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Studenckie Koło Naukowe Informatyków KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA ODSTOJNIKA 1. Ciekłe układy niejednorodne Ciekły układ niejednorodny

Bardziej szczegółowo

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Prawo geologiczne i górnicze Art.42 Dokumentacja hydrogeologiczna 1. Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu: 1) ustalenia zasobów wód podziemnych; 2)

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie wirnika

Oddziaływanie wirnika Oddziaływanie wirnika W każdej maszynie prądu stałego, pracującej jako prądnica lub silnik, może wystąpić taki szczególny stan pracy, że prąd wirnika jest równy zeru. Jedynym przepływem jest wówczas przepływ

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Architektury komputerów Architektury i wydajność. Tomasz Dziubich

Architektury komputerów Architektury i wydajność. Tomasz Dziubich Architektury komputerów Architektury i wydajność Tomasz Dziubich Przetwarzanie potokowe Przetwarzanie sekwencyjne Przetwarzanie potokowe Architektura superpotokowa W przetwarzaniu potokowym podczas niektórych

Bardziej szczegółowo

Badanie roli pudła rezonansowego za pomocą konsoli pomiarowej CoachLab II

Badanie roli pudła rezonansowego za pomocą konsoli pomiarowej CoachLab II 52 FOTON 99, Zima 27 Badanie roli pudła rezonansowego za pomocą konsoli pomiarowej CoachLab II Bogdan Bogacz Pracownia Technicznych Środków Nauczania Zakład Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyki Instytut

Bardziej szczegółowo

Test dysku Intel SSD DC S3500 480GB. Wpisany przez Mateusz Ponikowski Wtorek, 22 Październik 2013 16:22

Test dysku Intel SSD DC S3500 480GB. Wpisany przez Mateusz Ponikowski Wtorek, 22 Październik 2013 16:22 W połowie bieżącego roku na rynku pojawiły się profesjonalne nośniki Intel z serii DC S3500. Producent deklaruje, że sprzęt przeznaczony jest do bardziej wymagających zastosowań takich jak centra danych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 007 Tryb rzeczywisty i chroniony procesora 2 SO i SK/WIN Wszystkie 32-bitowe procesory (386 i nowsze) mogą pracować w kilku trybach. Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Zwój nad przewodzącą płytą METODA ROZDZIELENIA ZMIENNYCH

Zwój nad przewodzącą płytą METODA ROZDZIELENIA ZMIENNYCH METODA ROZDZIELENIA ZMIENNYCH (2) (3) (10) (11) Modelowanie i symulacje obiektów w polu elektromagnetycznym 1 Rozwiązania równań (10-11) mają ogólną postać: (12) (13) Modelowanie i symulacje obiektów w

Bardziej szczegółowo

CUDA Median Filter filtr medianowy wykorzystujący bibliotekę CUDA sprawozdanie z projektu

CUDA Median Filter filtr medianowy wykorzystujący bibliotekę CUDA sprawozdanie z projektu CUDA Median Filter filtr medianowy wykorzystujący bibliotekę CUDA sprawozdanie z projektu inż. Daniel Solarz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH 1. Cel projektu. Celem projektu było napisanie wtyczki

Bardziej szczegółowo

W naukach technicznych większość rozpatrywanych wielkości możemy zapisać w jednej z trzech postaci: skalara, wektora oraz tensora.

W naukach technicznych większość rozpatrywanych wielkości możemy zapisać w jednej z trzech postaci: skalara, wektora oraz tensora. 1. Podstawy matematyki 1.1. Geometria analityczna W naukach technicznych większość rozpatrywanych wielkości możemy zapisać w jednej z trzech postaci: skalara, wektora oraz tensora. Skalarem w fizyce nazywamy

Bardziej szczegółowo

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów: Bugaj Piotr, Chwałek Kamil Temat pracy: ANALIZA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z POMOCĄ PROGRAMU FLUX 2D. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, prof. AGH Maszyna synchrocznina

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie pomiarów sodarowych do oceny warunków anemologicznych Krakowa

Zastosowanie pomiarów sodarowych do oceny warunków anemologicznych Krakowa Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie Zastosowanie pomiarów sodarowych do oceny warunków anemologicznych Krakowa Ewa Krajny, Leszek Ośródka Zakład

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych PODSTAWY KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA USTROJÓW POWIERZCHNIOWYCH Budownictwo, studia I stopnia, semestr VI przedmiot fakultatywny rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PROCESOR Z ODBLOKOWANYM MNOŻNIKIEM!!! PROCESOR INTEL CORE I7 4790K LGA1150 BOX

PROCESOR Z ODBLOKOWANYM MNOŻNIKIEM!!! PROCESOR INTEL CORE I7 4790K LGA1150 BOX amigopc.pl 883-364-274 SKLEP@AMIGOPC.PL PROCESOR INTEL CORE I7-4790K QUAD CORE, 4.00GHZ, 8MB, LGA1150, 22NM, 84W, VGA, BOX CENA: 1 473,00 PLN CZAS WYSYŁKI: 24H PRODUCENT: INTEL NUMER KATALOGOWY: BX80646I74790K

Bardziej szczegółowo

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Studia stacjonarne I stopnia PROJEKT ZALICZENIOWY METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Krystian Gralak Jarosław Więckowski

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 W punkcie 14. formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 POIG należy wypełnić tabelę skwantyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w robotyzację

Inwestycja w robotyzację ASTOR WHITEPAPER Inwestycja w robotyzację Analiza Przygotowanie inwestycji Realizacja inwestycji Wykorzystanie inwestycji krok po kroku 2 ASTOR WHITEPAPER INWESTYCJA W ROBOTYZACJĘ Jak efektywnie zainwestować

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

IBM POWER8 dla SAP HANA

IBM POWER8 dla SAP HANA IBM POWER8 dla SAP HANA SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo Success Story Pierwsze wdrożenie w Polsce Dzięki współpracy firm itelligence, COMPAREX oraz IBM została zaprojektowana i zrealizowana

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 1 2006 Sławomir Badura*, Dariusz Bańdo*, Katarzyna Migacz** ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MES SPĄGNICY OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ GLINIK 15/32 POZ 1. Wstęp Obudowy podporowo-osłonowe

Bardziej szczegółowo

Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE ROZPROSZONE I RÓWNOLEGŁE Distributed and parallel programming Kierunek: Forma studiów: Informatyka Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Federacyjna e-infrastruktura dla europejskich środowisk naukowych rozwijających innowacyjne architektury sieciowe

Federacyjna e-infrastruktura dla europejskich środowisk naukowych rozwijających innowacyjne architektury sieciowe FEDERICA Federacyjna e-infrastruktura dla europejskich środowisk naukowych rozwijających innowacyjne architektury sieciowe Radek Krzywania (radek.krzywania@man.poznan.pl) Łukasz Dolata (ldolata@man.poznan.pl)

Bardziej szczegółowo

1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom?

1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom? 1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom? 2. Ciało wykonujące drgania harmoniczne o amplitudzie

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydział Mechaniczny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 PRZEDMIOT TEMAT Wybrane zagadnienia z optymalizacji elementów konstrukcji Zastosowanie optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat 1. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 2. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 3. dr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

Podpis prowadzącego SPRAWOZDANIE

Podpis prowadzącego SPRAWOZDANIE Imię i nazwisko.. Grupa. Data. Podpis prowadzącego. SPRAWOZDANIE LABORATORIUM POFA/POFAT - ĆWICZENIE NR 1 Zadanie nr 1 (plik strip.pro,nazwa ośrodka wypełniającego prowadnicę - "airlossy") Rozważamy przypadek

Bardziej szczegółowo