ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2004 WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartały 2004 narastająco okres od do w tys. zł 2 kwartały 2004 narastająco okres od do kwartały 2004 narastająco okres od do w tys. EUR 2 kwartały 2004 narastająco okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto (356) (2 863) (77) (605) IV. Zysk (strata) netto (4 966) (6 584) (1 074) (1 392) V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 092) (7 658) (1 751) (1 619) VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 283) (30) (494) (6) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto razem (4 649) (3 861) (1 006) (816) IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (2,82) (3,74) (0,61) (0,79) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) - - XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,18 15,26 3,69 3,36 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) - - XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - Kurs EUR przyjęty do obliczania wybranych danych finansowych wynosi: okres bieżący okres ubiegły Wyszczególnienie kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu przyjęty do obliczenia danych z pozycji od IX do XIV 4,3832 4,5422 kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie- przyjęty do 4,6214 4,7311 obliczenia danych z pozycji od I, do VIII, i XVI, najwyższy kurs w okresie 4,8746 4,9149 najniższy kurs w okresie 4,3759 4,

2 Rozdział IX Informacja dodatkowa SKONSOLIDOWANY BILANS stan na koniec III kwartału 2004 (w tys. zł) stan na koniec poprz. kwartału 2004 A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Wartość firmy jednostek podporządkowanych Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją - - b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m SKONSOLIDOWANY BILANS stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec poprz. kwartału 2004 P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych - - a) dodatnie różnice kursowe - - b) ujemne różnice kursowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto (4 966) (6 584) 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - - II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych - - IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - - a) długoterminowa - - b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy - - a) długoterminowe - - b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek

3 SKONSOLIDOWANY BILANS stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec poprz. kwartału Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,18 15,26 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE stan na koniec III kwartału 2004 (w tys. zł) stan na koniec poprz. kwartału Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) - - otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) urządzenia demonstracyjne umowa leasingowa Pozycje pozabilansowe razem SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kwartał 2004 okres od do (w tys. zł) 3 kwartały 2004 narastająco okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym od jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (785) Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych

4 Rozdział IX Informacja dodatkowa SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kwartał 2004 okres od do kwartały 2004 narastająco okres od do Odsetki, w tym: (95) 90 - od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych - (7 030) XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) (352) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 7 (4) 1. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych - - XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych - - XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) (356) XVIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona (99) 264 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - - XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - (1 456) XXI. Zyski (straty) mniejszości (543) (722) XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) (4 966) Zysk (strata) netto (zanualizowany) (4 966) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,92 (2,82) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (w tys. zł) 3 kwartały 2004 III kwartał 2004 narastająco ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE okres okres WŁASNYM od od do do I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - b) korekty błędów podstawowych - - I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego - (5 427) a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji - - b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje własne na początek okresu Zmiany akcji własnych - (30) a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż akcji Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego

5 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM III kwartał 2004 okres od do kwartały 2004 narastająco okres od do a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku, rozw. kap. rezer. i pokrycie umorzenia akcji z zysku korekty konsolidacyjne - - b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - - a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - (1 120) a) zwiększenia (z tytułu) kapitał utworzony na pokrycie umorzenia akcji b) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - b) korekty błędów podstawowych - - c) korekty -zysk za 2 kwartały roku Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) inne Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - b) korekty błędów podstawowych c) korekty -strata za dwa kwartały roku Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia korekty konsolidacyjne - - b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty z zysku korekta kapitałów spółki powiązanej Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto za okres (4 966) a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) - - (w tys. zł) 3 kwartały 2004 III kwartał 2004 narastająco SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW okres okres PIENIĘŻNYCH od od do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto (4 966) II. Korekty razem (2 052) (3 126) 1. Zyski (straty) mniejszości Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja, w tym:

6 Rozdział IX Informacja dodatkowa SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH III kwartał 2004 okres od do kwartały 2004 narastająco okres od do odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 119 (2 031) 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw (118) (10) 8. Zmiana stanu zapasów (3 813) (4 691) 9. Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (8 570) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (989) (6 475) 12. Inne korekty (463) 591 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) (434) (8 092) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy (126) Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: (89) a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych - - b) w pozostałych jednostkach (89) zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki (95) 90 - inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne (40) 246 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe - - b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (2 253) (2 283) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe (2) - II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (788) (4 649) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (788) (4 649) - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 362

7 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DANE JEDNOSTKI Nazwa Spółki - COMP Spółka Akcyjna Siedziba - Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 29 Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr Rejestru Przedsiębiorców Przedmiotem działalności podstawowej wg EKD jest pozostała działalność związana z informatyką (dział 7260 Z), działalności drugorzędnej: doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (dział 7210 Z) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (dział 5170 A) działalność w zakresie oprogramowania (dział 7220 Z) CZAS TRWANIA SPÓŁKI ZGODNIE ZE STATUTEM JEST NIEOGRANICZONY Prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres i narastająco za okres r. Spółka po raz pierwszy sporządza skonsolidowane sprawozdanie za III kwartał, nie ma więc obowiązku prezentowania danych porównywalnych za III kwartał roku poprzedzającego SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI. Skład osobowy zarządu na dzień r.: Jacek Papaj - Prezes Zarządu Andrzej Olaf Wąsowski - Wiceprezes Zarządu Grzegorz Zieleniec - Wiceprezes Zarządu Skład osobowy rady nadzorczej na dzień r.: Robert Tomaszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Rey - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Pulwarski - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Bogutyn - Członek Rady Nadzorczej Włodzimierz Hausner - Członek Rady Nadzorczej Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy (struktura w zł) - według stanu na dzień r. Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A zwykłe brak Brak ,00 Gotówka Nabycia B zwykłe brak Brak ,00 Aport Nabycia C zwykłe brak Brak ,50 Gotówka Nabycia E zwykłe brak Brak ,00 Aport Nabycia G zwykłe brak Ograniczenie sprzedaży po wejściu na giełdę (1 rok) ,00 Liczba akcji razem Kapitał zakładowy razem ,50 Wartość nominalna jednej akcji = 2,50 zł Gotówka Nabycia 363

8 Rozdział IX Informacja dodatkowa Struktura własności kapitału podstawowego stan na dzień r. Akcje Głosy Akcjonariusze Seria Ilość Wartość % udział w akcjach Ilość głosów % udział w głosach Jacek Papaj * Pozostali akcjonariusze na okaziciela A ,00 2,43% ,43% B ,00 71,58% ,58% C ,00 0,06% ,06% A ,00 0,27% ,27% E ,00 11,98% ,98% C ,50 8,55% ,55% G ,00 5,19% ,19% * akcjonariusz pełni funkcję Prezesa Zarządu SPÓŁKA NIE POSIADA WEWNĘTRZNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZAJĄCYCH SAMODZIELNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE. EMITENT JEST JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ SPORZĄDZAJĄCĄ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. W PREZENTOWANYM OKRESIE NIE NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE SPÓŁEK. PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH OPARTE BYŁO NA ZAŁOŻENIU, ŻE SPÓŁKA BĘDZIE KONTYNUOWAĆ DZIAŁALNOŚĆ W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WSTĘP I. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej, w skład której wg stanu na r. wchodziły następujące podmioty: a) spółki zależne - Radcomp S.A. w której posiada 67% udziałów w kapitale zakładowym o łącznej wartości nominalnej tys. zł, - PACOMP Sp. z o.o. w której posiada 80% udziałów w kapitale zakładowym o łącznej wartości nominalnej 80 tys. zł, - TORN Sp z o.o. w której posiada 60% udziałów w kapitale zakładowym o łącznej wartości nominalnej 500 tys. zł, b) spółki stowarzyszone: - TechLab 2000 Sp z o.o., w której posiada 30% udziałów w kapitale zakładowym o łącznej wartości nominalnej 45 tys. zł, c) w stosunku do stanu na r. struktura grupy kapitałowej nie uległa zmianom: W III kwartale 2004 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w wysokości tys. zł. Spółka nie prezentuje III kwartału roku 2003 jako okresu porównawczego, wiec nie dokonano analizy porównawczej przychodów osiągniętych w tym okresie. Wynik netto Grupy za trzeci kwartał 2004 roku wykazał zysk tys. zł,, narastająco za trzy kwartały wynik wykazuje stratę w kwocie tys. zł. Strata jest spowodowaną sprzedażą spółki zależnej COMP Rzeszów S.A. w I kwartale 2004 r. II. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 30 września 2004 roku, oraz dane za okres 01 lipca do 30 września 2004 roku. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta. Dane finansowe są wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej. 364

9 III. Wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, średnich kursów wymiany złotego w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalonych przez NBP w szczególności: Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres bieżący r r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na pierwszy i ostatni dzień okresu, ustalonych przez NBP na te dni, tj. kurs 4,6214. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres porównywalny r r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,7311. IV. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i danych porównywalnych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych. Spółka sporządza skonsolidowany rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki wykazują zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Koszty Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona. Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: - Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów nie finansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, - Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, - Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, - Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną. BILANS Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 365

10 Rozdział IX Informacja dodatkowa Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała istotnych zmian zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym, które mogłyby znacząco wypłynąć na wynik finansowy lub prezentację danych. Szczegółowy opis stosowanych zasad rachunkowości nie odbiega od prezentowanego w prospekcie emisyjnym Zakres i metoda konsolidacji Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za III kwartał roku 2004 zastosowano metodę pełną konsolidacji w przypadku podmiotów zależnych: - TORN Sp. z o.o. - RAD - PACOMP Sp. z o.o. Oraz zastosowano wycenę metodą praw własności w przypadku: - Techlab 2000 Sp. z o.o. podmiot stowarzyszony. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za II kwartał roku 2004 zastosowano metodę pełną konsolidacji w przypadku podmiotów zależnych: - TORN. Sp. z o.o. - RAD - PACOMP Sp. z o.o. Oraz wycenę metodą praw własności w przypadku: - Techlab 2000 Sp. z o.o. podmiot stowarzyszony Konsolidacja metodą pełną jednostek zależnych dokonana została z zachowaniem następujących zasad: - wszystkie odpowiednie pozycje aktywów i pasywów jednostek zależnych i jednostki dominującej zostały zsumowane w pełnej wysokości bez względu na to, w jakiej części jednostka dominująca jest właścicielem jednostki zależnej; - wszystkie odpowiednie pozycje przychodów i kosztów jednostek zależnych i jednostki dominującej zostały zsumowane w pełnej wysokości bez względu na to, w jakiej części jednostka dominująca jest właścicielem jednostki zależnej; - po dokonaniu sumowania dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych; - uzyskany w wyniku sumowania zysk/stratę netto powiększono o stratę lub pomniejszono o zysk udziałowców mniejszościowych; Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłączono wszystkie istotne: - kapitały własne jednostek zależnych powstałe przed objęciem kontroli; - wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą; - wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze; - przychody i koszty dotyczące operacji gospodarczych dokonywanych między jednostkami objętymi konsolidacją; - nie zrealizowane z punktu widzenia grupy kapitałowej zyski lub straty powstałe na operacjach dokonywanych między jednostkami objętymi konsolidacją, a zawarte w wartości podlegających konsolidacji aktywów i pasywów; - dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne jednostce dominującej i innym jednostkom objętym konsolidacją. ZMIANY STANU REZERW I AKTYWÓW ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO stan na stan na PODATKU DOCHODOWEGO koniec III kwartału 2004 koniec II kwartału Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu korekty konsolidacyjne oraz prezentacyjne doprowadzające dane do porównywalności 0 0 1a. Stan aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego na początek okresu po korektach (z tego): a) odniesionych na wynik finansowy utworzona rezerwa na niewykorzystane urlopy rezerwa na zapasy rezerwa na koszty kontraktów rezerwa na koszty usług obcych rezerwa na różnice kursowe rezerwa na premie i nagrody rezerwa na koszt własny sprzedaży

11 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec II kwartału inne b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - rezerwa na koszty gwarancji rezerwa na koszty kontraktów rezerwa na koszty usług obcych rezerwa na koszty operacyjne rezerwa na nagrody jubileuszowe rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) strata podatkowa e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami 0 0 przejściowymi (z tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - rozwiązanie rezerwy na urlopy rozwiązanie rezerwy na przeszacowanie mag rozwiązanie rezerwy na koszty usług obcych rozwiązanie rezerwy na koszty rozwiązanie rezerwy - kontrakty rozwiązanie rezerwy na nagrody dla pracowników rozwiązanie rezerwy na koszty operacyjne z tytułu niezrealizowanych różnic kursowych 7 7 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) rozwiązana rezerwa na stratę podatkową za lata 99/00 i 00/ rozwiązana rezerwa na wynagrodzenia 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) zmiana metody konsolidacji d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami 0 0 przejściowymi (z tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy rezerwa na zapasy rezerwa na koszty kontraktów rezerwa na koszty usług obcych rezerwa na premie i nagrody rezerwa na koszty gwarancji inne b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

12 Rozdział IX Informacja dodatkowa INNE DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec II kwartału 2004 a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: przyszłe koszty kontraktów inne b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: koszty nie zakończonych prac rozwojowych odsetki (leasing) Inne rozliczenia międzyokresowe razem KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec II kwartału 2004 a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia inwestycje koszty kontraktów/projekty koszty organizacji spółki akcyjnej pozostałe koszty prac badawczo rozwojowych 0 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec II kwartału Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: korekty konsolidacyjne oraz prezentacyjne doprowadzające do porównywalności 0 0 1a. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu po korektach, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) od niezrealizowanej sprzedaży różnice kursowe zarachowanych odsetek 0 0 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) rozwiązanie rezerwy na odsetki, kary, różnice kursowe marża na sprzedaży różnica między amortyzacją podatkową a bilansową inne zrealizowane różnice przejściowe 0 0 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) korekty konsolidacyjne - wyłączenie spółki z konsolidacji metodą pełną c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu razem a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

13 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec II kwartału 2004 a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (wg tytułów) rezerwy na koszty gwarancji rezerwy na koszty kontraktów krótkoterminowe (wg tytułów) rezerwy na koszty gwarancji rezerwy na koszty kontraktów rezerwy na koszty urlopów rezerwy na koszty okresu sprawozdawczego rezerwy na świadczenia - nagrody rezerwy na koszty usług obcych pozostałe b) rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (wg tytułów) gwarancje i serwis - wycena kontraktów długoterminowych dotacje krótkoterminowe (wg tytułów) usługi serwisowe i sprzedaż bez wydania wycena kontraktów budowlanych (długoterminowych) inne 0 7 Inne rozliczenia międzyokresowe razem KOMENTARZ DO INFORMACJI FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU. Prezentowane dane finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał roku obrotowego 2004 zostały sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zmianami). 1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy kapitałowej Emitenta w III kwartale 2004 r. W omawianym okresie nie wystąpiły istotne dokonania lub niepowodzenia Grupy. Zarząd COMP SA przewiduje, że w związku z sezonowością w branży, podobnie jak w latach ubiegłych przychody Grupy będą rozkładały się w kolejnych kwartałach nierównomiernie, ale osiągną najwyższą wartość w ostatnim kwartale roku. 2. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Obroty Spółki jako podmiotu dominującego stanowią 87,7% obrotów skonsolidowanych Grupy Kapitałowej w okresie III kwartału 2004 r. Powoduje to, że wszystkie zdarzenia dotyczące Spółki dominującej mają decydujący wpływ na zdarzenia dotyczące całej Grupy Kapitałowej. Dotyczy to w szczególności poziomu sprzedaży. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2004 wydała decyzje o wprowadzeniu do publicznego obrotu wszystkich obecnych serii akcji Spółki oraz od do akcji zwykłych na okaziciela serii H nowej emisji. 3. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Nie zaistniały inne zdarzenia mające znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 4. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono dane finansowe za III kwartał nie ujętych, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki Emitenta. Nie zaistniały takie zdarzenia. 5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Emitent nie publikował prognoz wyników Grupy Kapitałowej na rok

14 Rozdział IX Informacja dodatkowa 6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, główny akcjonariusz posiadał następujące ilości akcji Imię i nazwisko Akcjonariusza Liczba objętych Akcji (szt.) Wartość nominalna Akcji (w zł) Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów na WZ Jacek Papaj ,07% 74,07% Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów Akcji W omawianym okresie nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji. Informacja o stanie posiadania akcji lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami na dzień r. Imię i nazwisko Akcjonariusza Liczba objętych Akcji (szt.) Wartość nominalna Akcji (w zł) Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów na WZ Rada Nadzorcza Robert Tomaszewski ,68% 0,68% Zarząd Jacek Papaj ,07% 74,07% Andrzej Olaf Wąsowski ,66%% 4,66% Grzegorz Zieleniec ,02% 1,02% Prokurent Krzysztof Morawski ,40% 0,40% W sierpniu 2004 Pan Andrzej Olaf Wąsowski Wiceprezes Zarządu nabył szt. akcji serii E. 7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji odnośnie postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, której wartość stanowi, co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Nie toczą się żadne postępowania spełniające kryteria tego punktu. 8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi na warunkach rynkowych, pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną. Nie wystąpiły takie transakcje 9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotów lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość, co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Emitent nie udzielił poręczeń, kredytów ani gwarancji, których wartość przekroczyłaby 10% kapitałów własnych. 370

15 10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań Emitenta. Nie wystąpiły żadne okoliczności poza ujętymi w prezentowanym sprawozdaniu mogące mieć istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta oraz na jego możliwości realizacji zobowiązań. 11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. - czynniki zewnętrzne: postępujący, dalszy wzrost gospodarczy i prognozowany wzrost PKB stabilizacja na rynku walutowym - czynniki wewnętrzne przewiduje się zwiększenie sprzedaży w IV kwartale bieżącego roku, jako konsekwencję zakończenia realizowanych obecnie i w kolejnych kwartałach kontraktów oraz dobrej koniunktury gospodarczej. Podpisy wszystkich członków zarządu Data Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis Jacek Papaj Prezes Zarządu Andrzej Olaf Wąsowski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Zieleniec Wiceprezes Zarządu 371

16 Rozdział IX Informacja dodatkowa 9.2 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY Raport SA-Q 3/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 Zarząd Spółki podaje do wiadomości skorygowany raport kwartalny za III kwartał 2004 roku. w tys. zł w tys. EUR 3 kwartały kwartały 2004 narastająco narastająco WYBRANE DANE FINANSOWE okres okres od do od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( 9 522) ( 2 060) VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 889) ( 192) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem ( 4 930) ( 1 067) IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,85 0,40 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 0,00 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,52 3,54 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 Kurs EURO przyjęty do obliczania wybranych danych finansowych wynosi: okres bieżący Wyszczególnienie kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu przyjęty do obliczenia danych z pozycji od IX do XIV 4,3832 kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie- przyjęty do obliczenia danych z pozycji od I, do VIII, i XVI, 4,6214 najwyższy kurs w okresie 4,8746 najniższy kurs w okresie 4,

17 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU Zarząd podaje do wiadomości treść korekty do raportu SA-Q III / 2004: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT pozycja X. Przychody finansowe: Było: III kwartał 2004 okres od do III kwartały 2004 narastająco okres od do Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Jest: III kwartał 2004 okres od do III kwartały 2004 narastająco okres od do Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych BILANS stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec poprz. kwartału 2004 A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m BILANS stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec poprz. kwartału 2004 P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

18 Rozdział IX Informacja dodatkowa BILANS stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec poprz. kwartału 2004 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - - a) długoterminowa - - b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy - - a) długoterminowe - - b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 15,52 15,73 Rozwodniona liczba akcji - - Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) - - POZYCJE POZABILANSOWE stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec poprz. kwartału Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) urządzenia demonstracyjne umowa leasingowa Pozycje pozabilansowe, razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kwartał 2004 okres od do III kwartały 2004 narastająco okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym od jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) (487) 60 VII. Pozostałe przychody operacyjne

19 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kwartał 2004 okres od do III kwartały 2004 narastająco okres od do Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) (323) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: ( 44) od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) (459) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 7 ( 5) 1. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) (452) XV. Podatek dochodowy (71) a) część bieżąca b) część odroczona ( 99) 283 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) (381) Zysk (strata) netto (zanualizowany) (381) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) ( 0,22) 1,85 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 0 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0 0 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM III kwartał 2004 okres od do kwartały 2004 narastająco okres od do I.Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego 0 (5 427) a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

20 Rozdział IX Informacja dodatkowa ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM III kwartał 2004 okres od do kwartały 2004 narastająco okres od do Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 ( 30) a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycie akcji własnych Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) rozwiązanie kapitału rezerwowego b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 ( 1 120) a) zwiększenia (z tytułu) podział zysku - rozliczenie umorzenia akcji b) zmniejszenia (z tytułu) rozwiązanie kapitału rezerwowego, zbycie akcji własnych rozwiązanie kapitału na umorzenie akcji Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) podział zysku (na kapitał zapasowy) fundusze celowe pokrycie straty lat ubiegłych utworzenie kapitału rezerwowego na pokrycie akcji do umorzenia Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie z zysku roku ubiegłego Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto ( 381) a) zysk netto b) strata netto ( 381) 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK SA OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2002 ROKU DO 30 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 ELZAB skorygowany QSr 3/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

COMP SPÓŁKA AKCYJNA. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa. Raport QSr 3/2011

COMP SPÓŁKA AKCYJNA. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa. Raport QSr 3/2011 COMP SPÓŁKA AKCYJNA ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa Raport QSr 3/2011 Informacje zawarte w Raporcie za III kwartał 2011 r. zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku I. Informacje ogólne GRUPA KAPITAŁOWA efekt SA Spółka dominująca Korporacja Gospodarcza "efekt" jest

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA ROZDZIAŁ IX Informacje dodatkowe Rozdział IX Informacje dodatkowe BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA 2 lipca 2004 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TVN Sp. z o. o. podjęło uchwałę

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok)

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r.nr 31, poz 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na 31.12.2013 Strona 1 z 8 1. Dane podstawowe LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007 FOKSAL NFI S.A. skorygowany SAF-Q 1/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 KOPEX S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU BYDGOSZCZ 27.08.2013 SPIS TREŚCI 1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 7 1.1 WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo