ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2004 WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartały 2004 narastająco okres od do w tys. zł 2 kwartały 2004 narastająco okres od do kwartały 2004 narastająco okres od do w tys. EUR 2 kwartały 2004 narastająco okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto (356) (2 863) (77) (605) IV. Zysk (strata) netto (4 966) (6 584) (1 074) (1 392) V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 092) (7 658) (1 751) (1 619) VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 283) (30) (494) (6) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto razem (4 649) (3 861) (1 006) (816) IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (2,82) (3,74) (0,61) (0,79) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) - - XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,18 15,26 3,69 3,36 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) - - XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - Kurs EUR przyjęty do obliczania wybranych danych finansowych wynosi: okres bieżący okres ubiegły Wyszczególnienie kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu przyjęty do obliczenia danych z pozycji od IX do XIV 4,3832 4,5422 kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie- przyjęty do 4,6214 4,7311 obliczenia danych z pozycji od I, do VIII, i XVI, najwyższy kurs w okresie 4,8746 4,9149 najniższy kurs w okresie 4,3759 4,

2 Rozdział IX Informacja dodatkowa SKONSOLIDOWANY BILANS stan na koniec III kwartału 2004 (w tys. zł) stan na koniec poprz. kwartału 2004 A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Wartość firmy jednostek podporządkowanych Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją - - b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m SKONSOLIDOWANY BILANS stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec poprz. kwartału 2004 P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych - - a) dodatnie różnice kursowe - - b) ujemne różnice kursowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto (4 966) (6 584) 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - - II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych - - IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - - a) długoterminowa - - b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy - - a) długoterminowe - - b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek

3 SKONSOLIDOWANY BILANS stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec poprz. kwartału Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,18 15,26 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE stan na koniec III kwartału 2004 (w tys. zł) stan na koniec poprz. kwartału Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) - - otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) urządzenia demonstracyjne umowa leasingowa Pozycje pozabilansowe razem SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kwartał 2004 okres od do (w tys. zł) 3 kwartały 2004 narastająco okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym od jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (785) Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych

4 Rozdział IX Informacja dodatkowa SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kwartał 2004 okres od do kwartały 2004 narastająco okres od do Odsetki, w tym: (95) 90 - od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych - (7 030) XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) (352) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 7 (4) 1. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych - - XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych - - XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) (356) XVIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona (99) 264 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - - XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - (1 456) XXI. Zyski (straty) mniejszości (543) (722) XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) (4 966) Zysk (strata) netto (zanualizowany) (4 966) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,92 (2,82) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (w tys. zł) 3 kwartały 2004 III kwartał 2004 narastająco ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE okres okres WŁASNYM od od do do I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - b) korekty błędów podstawowych - - I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego - (5 427) a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji - - b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje własne na początek okresu Zmiany akcji własnych - (30) a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż akcji Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego

5 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM III kwartał 2004 okres od do kwartały 2004 narastająco okres od do a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku, rozw. kap. rezer. i pokrycie umorzenia akcji z zysku korekty konsolidacyjne - - b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - - a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - (1 120) a) zwiększenia (z tytułu) kapitał utworzony na pokrycie umorzenia akcji b) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - b) korekty błędów podstawowych - - c) korekty -zysk za 2 kwartały roku Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) inne Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - b) korekty błędów podstawowych c) korekty -strata za dwa kwartały roku Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia korekty konsolidacyjne - - b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty z zysku korekta kapitałów spółki powiązanej Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto za okres (4 966) a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) - - (w tys. zł) 3 kwartały 2004 III kwartał 2004 narastająco SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW okres okres PIENIĘŻNYCH od od do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto (4 966) II. Korekty razem (2 052) (3 126) 1. Zyski (straty) mniejszości Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja, w tym:

6 Rozdział IX Informacja dodatkowa SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH III kwartał 2004 okres od do kwartały 2004 narastająco okres od do odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 119 (2 031) 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw (118) (10) 8. Zmiana stanu zapasów (3 813) (4 691) 9. Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (8 570) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (989) (6 475) 12. Inne korekty (463) 591 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) (434) (8 092) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy (126) Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: (89) a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych - - b) w pozostałych jednostkach (89) zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki (95) 90 - inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne (40) 246 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe - - b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (2 253) (2 283) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe (2) - II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (788) (4 649) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (788) (4 649) - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 362

7 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DANE JEDNOSTKI Nazwa Spółki - COMP Spółka Akcyjna Siedziba - Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 29 Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr Rejestru Przedsiębiorców Przedmiotem działalności podstawowej wg EKD jest pozostała działalność związana z informatyką (dział 7260 Z), działalności drugorzędnej: doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (dział 7210 Z) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (dział 5170 A) działalność w zakresie oprogramowania (dział 7220 Z) CZAS TRWANIA SPÓŁKI ZGODNIE ZE STATUTEM JEST NIEOGRANICZONY Prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres i narastająco za okres r. Spółka po raz pierwszy sporządza skonsolidowane sprawozdanie za III kwartał, nie ma więc obowiązku prezentowania danych porównywalnych za III kwartał roku poprzedzającego SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI. Skład osobowy zarządu na dzień r.: Jacek Papaj - Prezes Zarządu Andrzej Olaf Wąsowski - Wiceprezes Zarządu Grzegorz Zieleniec - Wiceprezes Zarządu Skład osobowy rady nadzorczej na dzień r.: Robert Tomaszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Rey - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Pulwarski - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Bogutyn - Członek Rady Nadzorczej Włodzimierz Hausner - Członek Rady Nadzorczej Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy (struktura w zł) - według stanu na dzień r. Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A zwykłe brak Brak ,00 Gotówka Nabycia B zwykłe brak Brak ,00 Aport Nabycia C zwykłe brak Brak ,50 Gotówka Nabycia E zwykłe brak Brak ,00 Aport Nabycia G zwykłe brak Ograniczenie sprzedaży po wejściu na giełdę (1 rok) ,00 Liczba akcji razem Kapitał zakładowy razem ,50 Wartość nominalna jednej akcji = 2,50 zł Gotówka Nabycia 363

8 Rozdział IX Informacja dodatkowa Struktura własności kapitału podstawowego stan na dzień r. Akcje Głosy Akcjonariusze Seria Ilość Wartość % udział w akcjach Ilość głosów % udział w głosach Jacek Papaj * Pozostali akcjonariusze na okaziciela A ,00 2,43% ,43% B ,00 71,58% ,58% C ,00 0,06% ,06% A ,00 0,27% ,27% E ,00 11,98% ,98% C ,50 8,55% ,55% G ,00 5,19% ,19% * akcjonariusz pełni funkcję Prezesa Zarządu SPÓŁKA NIE POSIADA WEWNĘTRZNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZAJĄCYCH SAMODZIELNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE. EMITENT JEST JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ SPORZĄDZAJĄCĄ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. W PREZENTOWANYM OKRESIE NIE NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE SPÓŁEK. PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH OPARTE BYŁO NA ZAŁOŻENIU, ŻE SPÓŁKA BĘDZIE KONTYNUOWAĆ DZIAŁALNOŚĆ W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WSTĘP I. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej, w skład której wg stanu na r. wchodziły następujące podmioty: a) spółki zależne - Radcomp S.A. w której posiada 67% udziałów w kapitale zakładowym o łącznej wartości nominalnej tys. zł, - PACOMP Sp. z o.o. w której posiada 80% udziałów w kapitale zakładowym o łącznej wartości nominalnej 80 tys. zł, - TORN Sp z o.o. w której posiada 60% udziałów w kapitale zakładowym o łącznej wartości nominalnej 500 tys. zł, b) spółki stowarzyszone: - TechLab 2000 Sp z o.o., w której posiada 30% udziałów w kapitale zakładowym o łącznej wartości nominalnej 45 tys. zł, c) w stosunku do stanu na r. struktura grupy kapitałowej nie uległa zmianom: W III kwartale 2004 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w wysokości tys. zł. Spółka nie prezentuje III kwartału roku 2003 jako okresu porównawczego, wiec nie dokonano analizy porównawczej przychodów osiągniętych w tym okresie. Wynik netto Grupy za trzeci kwartał 2004 roku wykazał zysk tys. zł,, narastająco za trzy kwartały wynik wykazuje stratę w kwocie tys. zł. Strata jest spowodowaną sprzedażą spółki zależnej COMP Rzeszów S.A. w I kwartale 2004 r. II. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 30 września 2004 roku, oraz dane za okres 01 lipca do 30 września 2004 roku. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta. Dane finansowe są wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej. 364

9 III. Wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, średnich kursów wymiany złotego w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalonych przez NBP w szczególności: Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres bieżący r r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na pierwszy i ostatni dzień okresu, ustalonych przez NBP na te dni, tj. kurs 4,6214. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres porównywalny r r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,7311. IV. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i danych porównywalnych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych. Spółka sporządza skonsolidowany rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki wykazują zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Koszty Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona. Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: - Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów nie finansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, - Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, - Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, - Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną. BILANS Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 365

10 Rozdział IX Informacja dodatkowa Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała istotnych zmian zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym, które mogłyby znacząco wypłynąć na wynik finansowy lub prezentację danych. Szczegółowy opis stosowanych zasad rachunkowości nie odbiega od prezentowanego w prospekcie emisyjnym Zakres i metoda konsolidacji Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za III kwartał roku 2004 zastosowano metodę pełną konsolidacji w przypadku podmiotów zależnych: - TORN Sp. z o.o. - RAD - PACOMP Sp. z o.o. Oraz zastosowano wycenę metodą praw własności w przypadku: - Techlab 2000 Sp. z o.o. podmiot stowarzyszony. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za II kwartał roku 2004 zastosowano metodę pełną konsolidacji w przypadku podmiotów zależnych: - TORN. Sp. z o.o. - RAD - PACOMP Sp. z o.o. Oraz wycenę metodą praw własności w przypadku: - Techlab 2000 Sp. z o.o. podmiot stowarzyszony Konsolidacja metodą pełną jednostek zależnych dokonana została z zachowaniem następujących zasad: - wszystkie odpowiednie pozycje aktywów i pasywów jednostek zależnych i jednostki dominującej zostały zsumowane w pełnej wysokości bez względu na to, w jakiej części jednostka dominująca jest właścicielem jednostki zależnej; - wszystkie odpowiednie pozycje przychodów i kosztów jednostek zależnych i jednostki dominującej zostały zsumowane w pełnej wysokości bez względu na to, w jakiej części jednostka dominująca jest właścicielem jednostki zależnej; - po dokonaniu sumowania dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych; - uzyskany w wyniku sumowania zysk/stratę netto powiększono o stratę lub pomniejszono o zysk udziałowców mniejszościowych; Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłączono wszystkie istotne: - kapitały własne jednostek zależnych powstałe przed objęciem kontroli; - wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą; - wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze; - przychody i koszty dotyczące operacji gospodarczych dokonywanych między jednostkami objętymi konsolidacją; - nie zrealizowane z punktu widzenia grupy kapitałowej zyski lub straty powstałe na operacjach dokonywanych między jednostkami objętymi konsolidacją, a zawarte w wartości podlegających konsolidacji aktywów i pasywów; - dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne jednostce dominującej i innym jednostkom objętym konsolidacją. ZMIANY STANU REZERW I AKTYWÓW ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO stan na stan na PODATKU DOCHODOWEGO koniec III kwartału 2004 koniec II kwartału Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu korekty konsolidacyjne oraz prezentacyjne doprowadzające dane do porównywalności 0 0 1a. Stan aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego na początek okresu po korektach (z tego): a) odniesionych na wynik finansowy utworzona rezerwa na niewykorzystane urlopy rezerwa na zapasy rezerwa na koszty kontraktów rezerwa na koszty usług obcych rezerwa na różnice kursowe rezerwa na premie i nagrody rezerwa na koszt własny sprzedaży

11 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec II kwartału inne b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - rezerwa na koszty gwarancji rezerwa na koszty kontraktów rezerwa na koszty usług obcych rezerwa na koszty operacyjne rezerwa na nagrody jubileuszowe rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) strata podatkowa e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami 0 0 przejściowymi (z tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - rozwiązanie rezerwy na urlopy rozwiązanie rezerwy na przeszacowanie mag rozwiązanie rezerwy na koszty usług obcych rozwiązanie rezerwy na koszty rozwiązanie rezerwy - kontrakty rozwiązanie rezerwy na nagrody dla pracowników rozwiązanie rezerwy na koszty operacyjne z tytułu niezrealizowanych różnic kursowych 7 7 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) rozwiązana rezerwa na stratę podatkową za lata 99/00 i 00/ rozwiązana rezerwa na wynagrodzenia 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) zmiana metody konsolidacji d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami 0 0 przejściowymi (z tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy rezerwa na zapasy rezerwa na koszty kontraktów rezerwa na koszty usług obcych rezerwa na premie i nagrody rezerwa na koszty gwarancji inne b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

12 Rozdział IX Informacja dodatkowa INNE DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec II kwartału 2004 a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: przyszłe koszty kontraktów inne b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: koszty nie zakończonych prac rozwojowych odsetki (leasing) Inne rozliczenia międzyokresowe razem KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec II kwartału 2004 a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia inwestycje koszty kontraktów/projekty koszty organizacji spółki akcyjnej pozostałe koszty prac badawczo rozwojowych 0 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec II kwartału Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: korekty konsolidacyjne oraz prezentacyjne doprowadzające do porównywalności 0 0 1a. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu po korektach, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) od niezrealizowanej sprzedaży różnice kursowe zarachowanych odsetek 0 0 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) rozwiązanie rezerwy na odsetki, kary, różnice kursowe marża na sprzedaży różnica między amortyzacją podatkową a bilansową inne zrealizowane różnice przejściowe 0 0 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) korekty konsolidacyjne - wyłączenie spółki z konsolidacji metodą pełną c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu razem a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

13 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec II kwartału 2004 a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (wg tytułów) rezerwy na koszty gwarancji rezerwy na koszty kontraktów krótkoterminowe (wg tytułów) rezerwy na koszty gwarancji rezerwy na koszty kontraktów rezerwy na koszty urlopów rezerwy na koszty okresu sprawozdawczego rezerwy na świadczenia - nagrody rezerwy na koszty usług obcych pozostałe b) rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (wg tytułów) gwarancje i serwis - wycena kontraktów długoterminowych dotacje krótkoterminowe (wg tytułów) usługi serwisowe i sprzedaż bez wydania wycena kontraktów budowlanych (długoterminowych) inne 0 7 Inne rozliczenia międzyokresowe razem KOMENTARZ DO INFORMACJI FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU. Prezentowane dane finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał roku obrotowego 2004 zostały sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zmianami). 1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy kapitałowej Emitenta w III kwartale 2004 r. W omawianym okresie nie wystąpiły istotne dokonania lub niepowodzenia Grupy. Zarząd COMP SA przewiduje, że w związku z sezonowością w branży, podobnie jak w latach ubiegłych przychody Grupy będą rozkładały się w kolejnych kwartałach nierównomiernie, ale osiągną najwyższą wartość w ostatnim kwartale roku. 2. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Obroty Spółki jako podmiotu dominującego stanowią 87,7% obrotów skonsolidowanych Grupy Kapitałowej w okresie III kwartału 2004 r. Powoduje to, że wszystkie zdarzenia dotyczące Spółki dominującej mają decydujący wpływ na zdarzenia dotyczące całej Grupy Kapitałowej. Dotyczy to w szczególności poziomu sprzedaży. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2004 wydała decyzje o wprowadzeniu do publicznego obrotu wszystkich obecnych serii akcji Spółki oraz od do akcji zwykłych na okaziciela serii H nowej emisji. 3. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Nie zaistniały inne zdarzenia mające znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 4. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono dane finansowe za III kwartał nie ujętych, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki Emitenta. Nie zaistniały takie zdarzenia. 5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Emitent nie publikował prognoz wyników Grupy Kapitałowej na rok

14 Rozdział IX Informacja dodatkowa 6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, główny akcjonariusz posiadał następujące ilości akcji Imię i nazwisko Akcjonariusza Liczba objętych Akcji (szt.) Wartość nominalna Akcji (w zł) Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów na WZ Jacek Papaj ,07% 74,07% Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów Akcji W omawianym okresie nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji. Informacja o stanie posiadania akcji lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami na dzień r. Imię i nazwisko Akcjonariusza Liczba objętych Akcji (szt.) Wartość nominalna Akcji (w zł) Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów na WZ Rada Nadzorcza Robert Tomaszewski ,68% 0,68% Zarząd Jacek Papaj ,07% 74,07% Andrzej Olaf Wąsowski ,66%% 4,66% Grzegorz Zieleniec ,02% 1,02% Prokurent Krzysztof Morawski ,40% 0,40% W sierpniu 2004 Pan Andrzej Olaf Wąsowski Wiceprezes Zarządu nabył szt. akcji serii E. 7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji odnośnie postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, której wartość stanowi, co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Nie toczą się żadne postępowania spełniające kryteria tego punktu. 8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi na warunkach rynkowych, pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną. Nie wystąpiły takie transakcje 9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotów lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość, co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Emitent nie udzielił poręczeń, kredytów ani gwarancji, których wartość przekroczyłaby 10% kapitałów własnych. 370

15 10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań Emitenta. Nie wystąpiły żadne okoliczności poza ujętymi w prezentowanym sprawozdaniu mogące mieć istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta oraz na jego możliwości realizacji zobowiązań. 11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. - czynniki zewnętrzne: postępujący, dalszy wzrost gospodarczy i prognozowany wzrost PKB stabilizacja na rynku walutowym - czynniki wewnętrzne przewiduje się zwiększenie sprzedaży w IV kwartale bieżącego roku, jako konsekwencję zakończenia realizowanych obecnie i w kolejnych kwartałach kontraktów oraz dobrej koniunktury gospodarczej. Podpisy wszystkich członków zarządu Data Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis Jacek Papaj Prezes Zarządu Andrzej Olaf Wąsowski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Zieleniec Wiceprezes Zarządu 371

16 Rozdział IX Informacja dodatkowa 9.2 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY Raport SA-Q 3/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 Zarząd Spółki podaje do wiadomości skorygowany raport kwartalny za III kwartał 2004 roku. w tys. zł w tys. EUR 3 kwartały kwartały 2004 narastająco narastająco WYBRANE DANE FINANSOWE okres okres od do od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( 9 522) ( 2 060) VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 889) ( 192) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem ( 4 930) ( 1 067) IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,85 0,40 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 0,00 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,52 3,54 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 Kurs EURO przyjęty do obliczania wybranych danych finansowych wynosi: okres bieżący Wyszczególnienie kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu przyjęty do obliczenia danych z pozycji od IX do XIV 4,3832 kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie- przyjęty do obliczenia danych z pozycji od I, do VIII, i XVI, 4,6214 najwyższy kurs w okresie 4,8746 najniższy kurs w okresie 4,

17 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU Zarząd podaje do wiadomości treść korekty do raportu SA-Q III / 2004: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT pozycja X. Przychody finansowe: Było: III kwartał 2004 okres od do III kwartały 2004 narastająco okres od do Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Jest: III kwartał 2004 okres od do III kwartały 2004 narastająco okres od do Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych BILANS stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec poprz. kwartału 2004 A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m BILANS stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec poprz. kwartału 2004 P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

18 Rozdział IX Informacja dodatkowa BILANS stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec poprz. kwartału 2004 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - - a) długoterminowa - - b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy - - a) długoterminowe - - b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 15,52 15,73 Rozwodniona liczba akcji - - Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) - - POZYCJE POZABILANSOWE stan na koniec III kwartału 2004 stan na koniec poprz. kwartału Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) urządzenia demonstracyjne umowa leasingowa Pozycje pozabilansowe, razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kwartał 2004 okres od do III kwartały 2004 narastająco okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym od jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) (487) 60 VII. Pozostałe przychody operacyjne

19 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kwartał 2004 okres od do III kwartały 2004 narastająco okres od do Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) (323) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: ( 44) od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) (459) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 7 ( 5) 1. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) (452) XV. Podatek dochodowy (71) a) część bieżąca b) część odroczona ( 99) 283 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) (381) Zysk (strata) netto (zanualizowany) (381) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) ( 0,22) 1,85 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 0 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0 0 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM III kwartał 2004 okres od do kwartały 2004 narastająco okres od do I.Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego 0 (5 427) a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

20 Rozdział IX Informacja dodatkowa ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM III kwartał 2004 okres od do kwartały 2004 narastająco okres od do Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 ( 30) a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycie akcji własnych Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) rozwiązanie kapitału rezerwowego b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 ( 1 120) a) zwiększenia (z tytułu) podział zysku - rozliczenie umorzenia akcji b) zmniejszenia (z tytułu) rozwiązanie kapitału rezerwowego, zbycie akcji własnych rozwiązanie kapitału na umorzenie akcji Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) podział zysku (na kapitał zapasowy) fundusze celowe pokrycie straty lat ubiegłych utworzenie kapitału rezerwowego na pokrycie akcji do umorzenia Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie z zysku roku ubiegłego Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto ( 381) a) zysk netto b) strata netto ( 381) 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

1 z 15 2010-02-01 12:42

1 z 15 2010-02-01 12:42 SA-Q: Data: 2007-11-05 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 6.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.06.2010 1 WPROWADZENIE DO PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka DROP S.A. powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr IV/2004

Formularz SAB-QSr IV/2004 Formularz SAB-QSr IV/2004 (dla banków) Zarząd Spółki Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2004 roku dnia 14.02.2005 (data

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej)

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Bilans AKTYWA Noty 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 I.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A.

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. SAP 2007.12.31 w tys. zł Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. 200707200712 200607200706 200607200612 PLN EUR PLN EUR PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 263 25 172

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo