Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl"

Transkrypt

1

2 Niniejsze Scenariusze lekcji towarzysz¹ podrêcznikowi do nauczania podstaw przedsiêbiorczoœci w szko³ach ponadgimnazjalnych, który powsta³ w oparciu o program Zekonomi¹naty. Program tan uzyska³ akceptacjê MENiS na podstawie recenzji dr. Romana Sobieckiego oraz dr. Wojciecha J. Jakubowskiego. Numer w zestawie MENiS DKOS /02. Numer dopuszczenia podrêcznika DOKOS /02. Korekta: Eulalia askawiec Sk³ad komputerowy: Jan Jacek Swianiewicz Projekt ok³adki: Agnieszka Czy owska-nyka ISBN Centrum Edukacji Obywatelskiej Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym:

3 SPIS TREŒCI 1. M³ody przedsiêbiorczy M³odzi pracuj¹ i wspó³pracuj¹ M³ody ekonomista, czyli jak zrozumieæ gospodarkê M³ody Polak a systemy gospodarcze, czyli od centralnego planowania do gospodarki rynkowej M³ody cz³owiek a rynek, czyli sk¹d siê bior¹ ceny M³ody konsument, czyli kupuj z g³ow¹ M³ody cz³owiek a bud et, czyli jak zaplanowaæ dochody i wydatki M³ody cz³owiek myœli o przysz³oœci M³ody szuka pracy M³ody pracownik M³ody cz³owiek w œwiecie pieni¹dza M³ody inwestor, czyli co robiæ z pieniêdzmi M³ody menad er M³ody przedsiêbiorca M³ody cz³owiek w œwiecie marketingu i reklamy M³ody rolnik Makroekonomia, czyli gospodarka z lotu ptaka Pañstwo w gospodarce M³ody podatnik, czyli jak yæ w zgodzie z fiskusem M³ody cz³owiek a ubezpieczenia M³ody Polak a œwiatowa gospodarka ABC europejskiej gospodarki M³ody Polak w Europie M³ody Polak a etyka pracy i biznesu... 95

4

5 Cele 1. M³ody przedsiêbiorczy Po zajêciach uczeñ powinien umieæ: wyjaœniæ, co to jest przedsiêbiorczoœæ: jako zjawisko ekonomiczne oraz cecha ludzkiego dzia³ania wskazaæ, w jaki sposób mo na rozwijaæ tê cechê okreœliæ, jak¹ rolê w realizowaniu w³asnych celów i przedsiêwziêæ odgrywaj¹ umiejêtnoœci komunikacyjne, w tym autoprezentacji oraz negocjacji wyjaœniæ, na czym polegaj¹ negocjacje oraz jakie s¹ ich g³ówne etapy. Co bêdzie potrzebne na lekcji? przyk³ady przedsiêwziêæ m³odych ludzi Metodyitechnikipracy symulacja negocjacji dyskusja Jak mo na przeprowadziæ zajêcia? 1. Zapytaj uczniów, z czym kojarzy im siê s³owo przedsiêbiorczoœæ. Wypiszcie skojarzenia na tablicy, staraj¹c siê je porz¹dkowaæ. Poleæ nastêpnie przeczytanie tekstu Potêga przedsiêbiorczoœci i sprawdzenie, jak pojêcie to rozumiane jest w podrêczniku. Wyjaœnij, e choæ w toku nauki przedmiotu podstawy przedsiêbiorczoœci u ywaæ bêdziecie tego pojêcia przede wszystkim w kontekœcie ekonomicznym, to przecie w yciu równie wa na jest przedsiêbiorczoœæ spo³eczna, rozumiana jako gotowoœæ i umiejêtnoœæ skutecznego dzia³ania na scenie ycia publicznego w szkole, swojej wspólnocie mieszkaniowej, mieœcie, pañstwie, a nawet na œwiecie... Cz³owiek przedsiêbiorczy, to ktoœ, kto potrafi sobie stawiaæ cele i je skutecznie realizowaæ, wspó³pracowaæ z innymi, podejmowaæ ryzyko, jakie wi¹ e siê z tym dzia³aniem nie tylko w sferze gospodarki, ale w³aœciwie we wszystkich dziedzinach. 2. Poproœ uczniów, by przyjrzeli siê wykresowi prezentuj¹cemu w³aœciwoœci cz³owieka przedsiêbiorczego i ewentualnie dodali do tego zestawu inne, nie wymienione tam cechy i umiejêtnoœci. Poleæ, by w parach przeanalizowali poszczególne w³aœciwoœci i przypomnieli sobie sytuacje, gdy oni sami wykazali siê ta cech¹, a nastêpnie zastanowili siê, w jaki sposób ich rówieœnicy i inni m³odzi ludzie mog¹ rozwijaæ tê cechê. Poproœ, by podali kilka recept, a nastêpnie podzielili siê swoimi pomys³ami z reszt¹ klasy. Mo ecie te wspólnie zastanowiæ siê, które z cech ludzi przedsiêbiorczych mog¹ byæ dla nich i ich otoczenia niebezpieczne, gdy ktoœ rozwinie je w stopniu nadmiernym (np. ambicja, gotowoœæ ponoszenia ryzyka, spryt). 3. Przedstaw uczniom pouczaj¹c¹ historiê twórców komunikatora Gadu-Gadu jednego z najbardziej po ytecznych i zabawnych wynalazków internetowych ostatnich lat. Mo esz tak e zapytaæ, czy uczniowie znaj¹ inne przyk³ady przedsiêbiorczych m³odych ludzi, którzy wpadli na jakiœ dobry pomys³ i zrealizowali go. Kilka takich

6 6 M³ody przedsiêbiorczy przypadków opisano w ksi¹ ce Kapitalizm do lat osiemnastu patrz fragment zamieszczony pod niniejszym scenariuszem. Podyskutujcie o szansach, jakie stoj¹ obecnie przed m³odymi ludÿmi, którzy maj¹ dobre pomys³y czy zdaniem uczniów ³atwo czy trudno siê przebiæ? Jak to zrobiæ? Kto mo e pomóc? 4. Poleæ, by uczniowie zapoznali siê z treœci¹ æwiczenia Przedsiêbiorczy, ale po co? i spróbowali odpowiedzieæ na zawarte w nim pytania. Ka dy uczeñ wypisuje na kartce najwa niejsze dla niego w yciu rzeczy i zastanawia siê najpierw sam, a potem z pomoc¹ kolegi z ³awki, a jaki sposób bycie przedsiêbiorczym mo e mu pomóc zrealizowaæ te w³aœnie wartoœci. Poproœ o podanie kilku przyk³adów, a komentuj¹c je powstrzymaj siê od oceniania, na ile wybrane przez uczniów wartoœci s¹ obiektywnie wa ne np. jeœli ktoœ stwierdzi, e dla niego najwa niejsza w yciu jest muzyka, to nauczyciel nie powinien tego kwestionowaæ Zwróæ uwagê, e aby odnieœæ sukces nie wystarczy ciekawy pomys³, trzeba tak e umieæ przekonaæ do niego innych. O sztuce porozumiewania siê z innymi, prezentowania swoich racji i rozwi¹zañ mówi tekst Sztuka negocjacji. Przedstaw zawarte w nim wiadomoœci, a nastêpnie poproœ o podsumowanie w kilku zdaniach najwa - niejszych w¹tków. Zapowiedz, e kolejne æwiczenie bêdzie dotyczy³o umiejêtnoœci dogadywania siê i negocjowania. 6. Uczniowie dziel¹ siê na osiem zespo³ów cztery to organizatorzy obozu sportowego, a cztery w³aœciciele oœrodków wypoczynkowych, w których obóz ten ma siê odbyæ. Poleæ zapoznanie siê z instrukcj¹ do æwiczenia Jedziemy na obóz oraz krótkim opisem najwa niejszych etapów negocjacji. Po odegraniu scenek wszystkie cztery pary zespo³ów prezentuj¹ klasie swoje ustalenia i relacjonuj¹ krótko przebieg negocjacji. Omówcie wspólnie æwiczenie i podsumowuj¹c je wypiszcie na tablicy kilka dobrych rad dla negocjatorów (np. gdy nie wiesz, jak siê zachowaæ poproœ o przerwê ; nie spieraj siê o drobiazgi ). Uœwiadom tak e uczniom, e umiejêtnoœci negocjacyjne przydaj¹ siê nie tylko w sytuacjach biznesowych, ale w³aœciwie stale w rozmowach uczniów z nauczycielami na temat terminu sprawdzianu semestralnego, czy w negocjacjach z bratem na temat tego, kto ma odgarn¹æ sprzed domu œnieg.. 7. Uœwiadom uczniom, e do niedawna w polskich szko³ach nie uczono podstaw przedsiêbiorczoœci i ekonomii. Obecnie potrzebê edukacji ekonomicznej dostrzegaj¹ nie tylko instytucje oœwiatowe, ale tak e gospodarcze, w tym miêdzy innymi Narodowy Bank Polski i Gie³da Papierów Wartoœciowych. Przedstaw portal edukacyjny NBP, zachêcaj¹c uczniów do korzystania z umieszczanych tam materia³ów. 8. Podsumowuj¹c lekcjê wykorzystaj pytania zawarte w rubryce SprawdŸ siê, zanim sprawdz¹ ciê inni. Wiedzieæ wiêcej* Myœl, e dzieci powinny siê tylko bawiæ, jest dla nich obraÿliwa. Kiedy m³ody cz³owiek postanawia robiæ coœ innego ni zabawa, to przypuszczalnie dlatego, e to, co wybra³, jest bardziej interesuj¹ce, przyjemniejsze. Kiedy znajdziesz coœ, na co mia³byœ wiêcej ochoty ni zabawê, jesteœ ju dostatecznie doros³y, eby przestaæ siê bawiæ i zacz¹æ znajdowaæ radoœæ w czymœ innym. Niektórzy spoœród starszych mog¹ powiedzieæ, e to wstyd, e nie zachowujesz siê jak dziecko, skoro jeszcze mo esz. A mo e nie lubi¹ swojej pracy? * W rubryce wiedzieæ wiêcej zamieszczamy inne wypowiedzi na omówiony temat.

7 M³ody przedsiêbiorczy 7 Czy jest coœ, co sprawia ci wiêksz¹ radoœæ ni dzieciêca zabawa? Jeœli tak powinieneœ to robiæ! Równie wówczas, kiedy jest to praca. Jeœli chcesz zarabiaæ na tym pieni¹dze, powinieneœ spróbowaæ. Ale jeœli chcesz to robiæ! Równie wówczas, kiedy jest to praca. Jeœli chcesz zarabiaæ na tym pieni¹dze, powinieneœ spróbowaæ. Ale jeœli chcesz to robiæ bez zarabiania pieniêdzy i mo esz znaleÿæ na to sposób to te œwietnie. Chodzi o to, e im wczeœniej zaczniesz robiæ coœ, co lubisz, cos co móg³byœ robiæ nawet wtedy, kiedy bêdziesz starszy, tym lepiej dla ciebie. Nigdy nie jest za póÿno na to, eby zacz¹æ. Dlaczego nie zacz¹æ od dzisiaj? (...) Kim Moriary i Julie Tervo z Lancaster w stanie Massachusetts, za³o y³y swój w³asny interes o nazwie Wiejskie Koty. Kiedy mia³y po dwanaœcie lat, zaczê³y robiæ zwierz¹tka z ga³ganków. Robi³y du e koty jako stopery do drzwi i ma³e kociaki jako maskotki i zabawki na choinkê. Pracowa³y po lekcjach, a w czasie wakacji przez ca³y dzieñ. Julie zszywa³a kawa³ki materia³u na maszynie, a Kim malowa³a rêcznie kocie mordki. Od³o y³y nieco zarobionych pieniêdzy i kupi³y za nie wiêksz¹ iloœæ materia³ów. Interes szed³ bardzo dobrze. Po jakimœ czasie przerzuci³y siê na misie z perkalu. Dziewiêcioletni Jesse Bartels z Laguna Beach w Kalifornii robi³ z gliny r¹czki do szczotek do zêbów. Uchwyty robione by³y w kszta³cie potworków, jakie Jesse widzia³ na filmach albo sam wymyœla³. Jego ojciec jest artysta ceramikiem i ma pracowniê blisko domu. Jesse sprzedaje swoje wytwory na miejscowym targu rzemieœlniczym. (...) Nick i Alex Karvounis, czternastoletnie bliÿniaki z Timonium w stanie Maryland, onglowali i wykonywali magiczne sztuczki na dzieciêcych przyjêciach urodzinowych. Czêœæ swoich zysków ch³opcy od³o yli na op³acenie szko³y, a czêœæ na nowe przybory magiczne. Trzy dziewczynki w wieku 11, 12 i 13 lat, prowadzi³y w³asny interes w Bexley, w stanie Ohio. W okolicznych pojemnikach na œmiecie znajdowa³y przedmioty wymagaj¹ce jedynie drobnych napraw, odmalowania, zszycia, wyczyszczenia lub innej niewielkiej reperacji. Nastêpnie dziewczynki sprzedawa³y to do sklepu z tanimi towarami, prowadzonego przez Towarzystwo Walki z Rakiem, a zyski dzielone by³y z t¹ organizacja po po³owie. (...) Hal Abrams z Denver w stanie Colorado mia³ czternaœcie lat, kiedy nakrêci³ swój pierwszy trzyminutowy film i sprzeda³ go telewizji. Zrobienie filmu zajê³o mu tylko parê tygodni. Film opowiada³ o psie stepowym yj¹cym w okolicy. Javier Corral Jurado z Ciudad Juarez z Meksyku, mia³ zaledwie 13 lat bêd¹c za³o- ycielem, reporterem, fotografem, redaktorem i wydawc¹ El Chisme, ( Plotka ). Jego pismo ukazywa³o siê co dwa tygodnie maj¹c 1500 czytelników. Szósta klasa szko³y podstawowej w Buckingham w stanie Pensylwania za³o y³a w³asn¹ firmê w ramach zajêæ przewiduj¹cego naukê prowadzenia interesów. Dzieci postanowi³y ozdabiaæ nadrukami koszulki sportowe i je sprzedawaæ. Sprzedawa³y je do ró nych firm droga pocztow¹. Zarobione pieni¹dze posz³y na cele dobroczynne, na zakup ksi¹ ek do szko³y i op³acenie wycieczek klasowych. (...) Kiedy Carlson Levit z Belveder w Kalifornii mia³ czternaœcie lat, od³o y³ ju tysi¹c dolarów z pracy przy roznoszeniu gazet. Po przeczytaniu ksi¹ ki o inwestowaniu w akcje, zainteresowa³ siê gie³d¹. Zainwestowa³ swój tysi¹c, a czternaœcie miesiêcy póÿniej jego inwestycja warta by³a ju osiemnaœcie tysiêcy dolarów. Inwestowanie wymaga wiele ciê kiej pracy. Muszê badaæ wszelkie firmy, w które inwestujê, powiedzia³ Carlson. Kiedy bêdzie starszy, chce byæ koszykarzem i bankierem. Hess K., Kapitalizm do lat osiemnastu czyli jak staæ siê panem w³asnego losu, OficynaWydawnicza Interim

8 8 M³ody przedsiêbiorczy 2. M³odzi pracuj¹ i wspó³pracuj¹ Cele Po zajêciach uczeñ powinien umieæ: wyjaœniæ, jakie znaczenie ma praca w yciu ka dego cz³owieka oraz jak¹ rolê odegra³a w rozwoju cywilizacji wskazaæ, co najbardziej zachêca, a co zniechêca m³odych ludzi do dzia³ania wyjaœniæ, co to znaczy byæ cz³owiekiem przedsiêbiorczym podaæ zasady pracy w zespole zaplanowaæ przedsiêwziêcie zespo³owe, zdobyæ niezbêdne informacje, podzieliæ siê zadaniami itp. Co bêdzie potrzebne na lekcji? przyk³ady przedsiêwziêæ (nie tylko gospodarczych) podejmowanych przez m³odych ludzi w waszym mieœcie lub okolicy informacje dotycz¹ce problemów i dzia³añ podjêtych przez uczniów Metodyitechnikipracy analiza przypadku praca w grupach planowanie wspólnego dzia³ania Jak mo na przeprowadziæ zajêcia? 1. Zapytaj, dlaczego w³aœciwie ludzie pracuj¹? Wypiszcie na tablicy najwa - niejsze powody, dla których ludzie pracuj¹. Czy tylko z przyczyn finansowych? Skomentuj uczniowskie wypowiedzi odwo³uj¹c siê do tekstu Bez pracy nie ma ko³aczy... i nie tylko. 2. Poproœ uczniów, by zapoznali siê z przys³owiami o pracy, zamieszczonymi w podrêczniku, a nastêpnie spróbowali u³o yæ w³asne maksymy na ten temat. Jedna powinna byæ powa na, druga mo e byæ artobliwa. Najlepsze mo ecie wywiesiæ na klasowej gazetce. 3. Zwróæ uwagê na termin przedsiêbiorczoœæ, wystêpuj¹cy w nazwie przedmiotu, którego uczniowie zaczynaj¹ siê uczyæ. Kiedy o kimœ mo emy powiedzieæ, e jest przedsiêbiorczy? Poproœ o podanie przyk³adów. Wyjaœnij, e na lekcjach podstaw przedsiêbiorczoœci bêdziecie siê zajmowaæ nie tylko kszta³towaniem takiej postawy, ale tak e praktyczn¹ nauk¹ podstaw ekonomii. Idzie o zdobycie i rozwiniêcie takich wiadomoœci i umiejêtnoœci, które przydadz¹ siê wszystkim m³odym ludziom wkraczaj¹cym w doros³e ycie, niezale nie od tego, jaki zawód chc¹ wykonywaæ i sk¹d czerpaæ œrodki na swoje utrzymanie. 4. Zaproponuj wykonanie æwiczenia eby nam siê chcia³o chcieæ, w trakcie którego uczniowie maj¹ siê zastanowiæ, co m³odych ludzi zachêca, a co zniechêca do dzia³ania. Inspiracj¹ mog¹ staæ siê trzy opisane w podrêczniku historie m³odych ludzi ( Coœ z ycia, czyli m³odzi dzia³aj¹ ). Ka dy uczeñ wypisuje na kartce trzy rzeczy, które

9 M³odzi pracuj¹ i wspó³pracuj¹ 9 jego samego najbardziej zniechêcaj¹ do dzia³ania i trzy takie, które stanowi¹ dlañ najwiêksz¹ zachêtê. 5. Poleæ zapoznanie siê z tekstem M³odzi do dzie³a i sporz¹dzenie krótkiej notatki na temat zasad wspólnego dzia³ania. Poproœ dwóch wskazanych uczniów o odczytanie notatki. 6. Najpierw indywidualnie, a potem w parach uczniowie przypominaj¹ sobie sytuacje, gdy wraz z innymi podjêli jakieœ uwieñczone powodzeniem wspólne dzia³anie. Sporz¹dŸcie na tablicy listê tych czynników, które zdecydowa³y o sukcesie takich przedsiêwziêæ. 7. Poproœ uczniów, by zapoznali siê z dziesiêcioma przyk³adami autentycznych inicjatyw m³odych ludzi z ró nych regionów Polski i wybrali spoœród nich te (nie wiêcej ni 3), w które chcieliby siê zaanga owaæ. Poproœ kilka osób, by uzasadni³y swój wybór. 8. Zwróæ uwagê, e aby skutecznie dzia³aæ, nie wystarczy chcieæ, trzeba jeszcze wiedzieæ, jak siê do tego zabraæ oraz jak zdobyæ wszystkie potrzebne informacje, które pozwol¹ oceniæ sytuacjê i rozstrzygn¹æ, jakie kroki nale y podj¹æ. Pracuj¹c w parach uczniowie zastanawiaj¹ siê, co nale y ustaliæ i z jakimi przepisami warto siê zapoznaæ, by skutecznie i zgodnie z prawem zrealizowaæ przedstawione w æwiczeniu ( W co móg³byœ siê zaanga owaæ? ) przedsiêwziêcia. Jak siê tego dowiedzieæ? poproœ uczniów, by przeczytali dobre rady zawarte w rubryce z czarodziejem. Zaproponuj tak e uczniom, by zajrzeli na stronê internetow¹ Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie odnaleÿæ mo na wiêcej przyk³adów dzia³añ podejmowanych przez m³odych ludzi oraz linki do stron zawieraj¹cych informacje prawne, itp. 9. Zaproponuj teraz uczniom, by naprawdê spróbowali podj¹æ jakieœ wspólne dzia- ³anie. Mo e to byæ zarówno coœ, co dotyczy ycia szko³y i jej otoczenia (lub innego miejsca w waszej okolicy, gdzie m³odzi ludzie czêsto bywaj¹), jak i jeden z wczeœniej omawianych przyk³adów m³odzie owego dzia³ania. 10. Uczniowie dziel¹ siê na kilkuosobowe zespo³y i wykonuj¹ kroki opisane w æwiczeniu Zróbmy coœ sensownego. Oczywiœcie, czêœæ z tych zadañ trzeba wykonaæ po lekcjach. Zwróæcie uwagê na wzory pism i dokumentów zamieszczonych na koñcu podrêcznika (zw³aszcza nr 1 3), które mog¹ siê okazaæ pomocne. Wa ne jest, by wszystkie grupy ustali³y przewidywany termin zakoñczenia zadania. Pozwoli to nauczycielowi okreœliæ, kiedy odbêdzie siê lekcja, na której zespo³y zdadz¹ sobie nawzajem relacje ze swoich dzia³añ oraz oceni¹ je, bior¹c pod uwagê konkretne efekty, przebieg wspó³pracy, najwa niejsze bariery, jakie stanê³y uczniom na drodze i sojuszników, jakich uda³o im siê znaleÿæ. 11. Podsumowuj¹c lekcjê wykorzystaj pytania zawarte w rubryce SprawdŸ siê, zanim sprawdz¹ ciê inni. Wiedzieæ wiêcej Praca wyró nia go (cz³owieka) wœród reszty stworzeñ, których dzia³alnoœci zwi¹zanej z utrzymaniem ycia nie mo na nazwaæ prac¹ tylko cz³owiek jest do niej zdolny, i tylko cz³owiek j¹ wykonuje, wype³niaj¹c równoczeœnie prac¹ swoje bytowanie na ziemi. Tak wiêc praca nosi na sobie szczególne znamiê cz³owieka i cz³owieczeñstwa, znamiê osoby dzia³aj¹cej we wspólnocie osób a znamiê to stanowi jej wewnêtrzn¹ kwalifikacjê, kontynuuje niejako sam¹ jej naturê. [...]

10 10 M³odzi pracuj¹ i wspó³pracuj¹ Praca jest aspektem odwiecznym i pierwszoplanowym, zawsze aktualnym i wci¹ na nowo domagaj¹cym siê, by o niej myœleæ i œwiadczyæ. Coraz to nowe bowiem powstaj¹ pytania i problemy, coraz nowe rodz¹ siê nadzieje, ale tak e obawy i zagro enia, zwi¹zane z tym podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania, z którego ycie cz³owieka jest zbudowane na co dzieñ, z którego czerpie w³aœciw¹ sobie godnoœæ, ale w którym zawiera siê zarazem nieustaj¹ca miara ludzkiego trudu, cierpienia, a tak e krzywdy i niesprawiedliwoœci, siêgaj¹cych g³êboko w ycie spo³eczne w obrêbie poszczególnych narodów i w zakresie miêdzynarodowym. Jeœli wiêc prawd¹ jest, e z pracy r¹k swoich po ywa cz³owiek chleb i to nie tylko ów chleb codzienny, którym utrzymuje siê przy yciu jego cia³o, ale tak e chleb wiedzy i postêpu, cywilizacji i kultury to równoczeœnie prawd¹ odwieczn¹ jest, e chleb ten po ywa w pocie czo³a to znaczy nie tylko przy osobistym wysi³ku i trudzie, ale tak e wœród napiêæ, konfliktów i kryzysów, ale tak e w zwi¹zku z rzeczywistoœci¹ pracy wstrz¹saj¹ yciem poszczególnych spo³eczeñstw, a tak e ca³ej ludzkoœci. [...] Praca rozumiana jako dzia³alnoœæ przechodnia to znaczy taka, która bior¹c pocz¹tek w ludzkim podmiocie, skierowana jest ku zewnêtrznemu podmiotowi, zak³ada swoje panowanie cz³owieka nad ziemi¹, z kolei zaœ panowanie to potwierdza i rozwija. Oczywiœcie, e przez ziemiê, o której mówi tekst biblijny, nale y rozumieæ przede wszystkim ten fragment widzialnego wszechœwiata, którego cz³owiek jest mieszkañcem, poœrednio jednak mo na rozumieæ ca³y œwiat widzialny, o ile mo e on znaleÿæ siê w zasiêgu wp³ywu cz³owieka i jego poszukiwañ w celu zaspokojenia w³asnych potrzeb. [...] Jeœli zdawaæ siê mo e, i w produkcji przemys³owej pracuje maszyna, a cz³owiek tylko j¹ obs³uguje, umo liwiaj¹c i podtrzymuj¹c na ró ne sposoby jej funkcjonowanie to równoczeœnie rozwój przemys³u stworzy³ w³aœnie podstawê do postawienia w nowy sposób problemu pracy ludzkiej. Zarówno pierwsza industrializacja, która wywo³a³a tak zwan¹ kwestiê robotnicz¹, jak i kolejne przemiany przemys³owe ukazuj¹ w sposób wymowny, e tak e w epoce pracy coraz bardziej zmechanizowanym w³aœciwym podmiotem pracy nadal pozostaje cz³owiek. [...] A przecie, z tym ca³ym trudem a mo e nawet poniek¹d z jego powodu praca jest dobrem cz³owieka. Jeœli dobro to nosi na sobie znamiê bonum arduum wedle terminologii œw. Tomasza, to niemniej jako takie jest ono dobrem cz³owieka. I to nie dobrem tylko u ytecznym czy u ytkowym, ale dobrem godziwym, czyli odpowiadaj¹cym godnoœci cz³owieka, wyra aj¹cym tê godnoœæ i pomna aj¹cym j¹. Chc¹c bli ej okreœliæ znaczenie etyczne pracy, trzeba mieæ przed oczami tê przede wszystkim prawdê. Praca jest dobrem cz³owieka dobrem cz³owieczeñstwa przez pracê bowiem cz³owiek nie tylko przekszta³ca przyrodê, dostosowuj¹c j¹ do swoich potrzeb, ale tak e urzeczywistnia siebie jako cz³owieka, a tak e poniek¹d bardziej staje siê cz³owiekiem. EncyklikaOjcaŒwiêtegoJanaPaw³aII O pracy ludzkiej Laborem exercens, str.3 12 Maria Gensler, El bieta Krakowiak Podstawy wiedzy o spo³eczeñstwie. Wybór tekstów,wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1984 r.

11 3. M³ody ekonomista, czyli jak zrozumieæ gospodarkê Cele Po zajêciach uczeñ powinien umieæ: wyjaœniæ, czym zajmuje siê ekonomia i w jaki sposób obecna jest w yciu ka dego cz³owieka zdefiniowaæ podstawowe pojêcia ekonomiczne dobra, us³ugi, zasoby, czynniki wytwórcze itd. wyjaœniæ, co to jest i jakie ma konsekwencje rzadkoœæ dóbr scharakteryzowaæ najwa niejsze rodzaje podmiotów gospodarczych okreœliæ, na czym polega podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych i zilustrowaæ to przyk³adami przedstawiæ okrê ny obieg p³atnoœci i dóbr w gospodarce. Co bêdzie potrzebne na lekcji? ogólnopolskie dzienniki i tygodniki strony internetowe zawieraj¹ce wiadomoœci gospodarcze Metodyitechnikipracy mapamyœlowa pytania odpowiedzi praca z podrêcznikiem miniwywiady (z pracownikami instytucji bud etowych oraz przedsiêbiorstw prywatnych) Jak mo na przeprowadziæ zajêcia? 1. Uczniowie w czteroosobowych zespo³ach analizuj¹ przyniesione na lekcje ogólnopolskie dzienniki i tygodniki. Poszukuj¹ w nich informacji gospodarczych, przegl¹daj¹ dzia³ ekonomiczny, zwracaj¹c uwagê na sta³e rubryki i powtarzaj¹ce siê tematy. Próbuj¹ oszacowaæ, jaki procent miejsca w danej gazecie zajmuj¹ sprawy gospodarcze, a nastêpnie zastanawiaj¹ siê, na ile wa na jest tematyka ekonomiczna dla polskiej prasy (a tak e na podstawie w³asnych obserwacji dla innych mediów). Zwróæ uwagê, e wa nym bo najœwie szym Ÿród³em informacji gospodarczych s¹ strony internetowe du ych agencji prasowych oraz gazet odeœlij uczniów do zamieszczonych na koñcu rozdzia³u adresów i poproœ, by tê listê rozszerzyli o inne wiarygodne Ÿród³a. Na koniec tego æwiczenia uczniowie wypisuj¹ terminy, które rozumiej¹ oraz innym kolorem (lub w drugiej kolumnie) te, których znaczenie nie jest dla nich jasne. Uczniowie mog¹ zachowaæ te zestawienia w toku nauki z pewnoœci¹ wiele z niezrozumia³ych dot¹d terminów bêd¹ mogli przenieœæ do rubryki To rozumiem.

12 12 M³ody ekonomista 2. Æwiczenie Dola redaktora polegaj¹ce na analizie krótkiej informacji gospodarczej i sporz¹dzeniu dziennikarskiego leadu warto wykonaæ na lekcji, jeœli nauczyciel nie dysponuje potrzebnymi do realizacji poprzedniego zadania egzemplarzami gazet. Mo e te byæ dobrym zadaniem domowym. 3. Przedstaw informacje zawarte w tekœcie Ekonomia komu to potrzebne?, prosz¹c uczniów o przyk³ady ilustruj¹ce omawiane w tekœcie pojêcia. Mo esz zaproponowaæ tak e, by ka dy uczeñ sporz¹dzi³ notatkê w formie mapy myœlowej, zbieraj¹c¹ najwa niejsze wiadomoœci. SprawdŸ, czy uczniowie rozumiej¹ pojêcia rzadkoœæ dóbr i kosztalternatywny. 4. Uczniowie wykonuj¹c æwiczenie Dobra i us³ugi podaj¹ przyk³ady prywatnych i publicznych dóbr i us³ug. Zadaj kilka podchwytliwych pytañ, np. Do jakiej kategorii zaliczyæ szko³ê jêzykow¹, ³awki szkolne w szkole prywatnej, pracê szkolnego lekarza? 5. Na podstawie rubryki z czarodziejem zastanówcie siê wspólnie nad zasobami, którymi dysponuj¹ m³odzi ludzie, a zw³aszcza najcenniejszym z nich czasem. Poleæ uczniom wykonanie æwiczenia Mam czas (na lekcji lub w domu), polegaj¹cego na wyliczeniu, ile czasu poœwiêcaj¹ na rozmaite zajêcia (sen, nauka, posi³ki, ogl¹danie telewizji, itp.). Porównajcie swoje zestawienia zwróæcie uwagê na podobieñstwa i ró nice i wyci¹gnijcie wnioski na temat tego, jak m³odzi ludzie wykorzystuj¹ b¹dÿ trac¹ swój czas. 6. Pracuj¹c w parach uczniowie podaj¹ przyk³ady decyzji ekonomicznych podejmowanych przez podmioty przedstawione w æwiczeniu Co wybraæ?. SprawdŸ, czy uczniowie trafnie okreœlili zasoby, jakimi te podmioty dysponuj¹ i jakie mo liwoœci decyzyjne wziêli pod uwagê. Zwróæ uwagê na najlepsze odrzucone mo liwoœci, przypominaj¹c, e to w³aœnie one stanowi¹ koszt alternatywny podjêtych decyzji. 7. Uczniowie zapoznaj¹ siê z tekstem ABC gospodarowania. Sprawdzaj¹c, w jakim stopniu zapamiêtali zawarte w nim informacje, poproœ, by kolejno zadawali pytania na temat tekstu. Mo na to zrobiæ w formie krótkiej gry: uczeñ A zadaje pytanie, na które odpowiada uczeñ B gdy udzieli b³êdnej odpowiedzi odpada i na to samo pytanie odpowiada uczeñ C. Ten, kto odpowie poprawnie sam z kolei formu³uje nastêpne pytanie. 8. Poproœ teraz, aby ka dy uczeñ wype³ni³ w tabelce z æwiczenia Ró ne podmioty, ró ne decyzje rubryki dotycz¹ce gospodarstwa domowego. Resztê tabelki uczniowie powinni uzupe³niæ w ramach pracy domowej po rozmowach z osobami prowadz¹cymi przedsiêbiorstwa i szko³y, b¹dÿ w nich pracuj¹cymi. 9. Na zakoñczenie poleæ wykonanie æwiczenia Marysia, Mary, Maria, Mai, Mae... Pokazuje ono, w jaki sposób decyzje podmiotów gospodarczych w tym nawet pojedynczych ludzi wp³ywaj¹ na obieg okrê ny dóbr, us³ug i p³atnoœci oraz stan gospodarki wogóle. 10. Zwróæ uwagê na zdjêcie ze str. 27 zwi¹zane z za³amaniem gospodarczym, jakie w 2001 r. prze y³a Argentyna. Wyjaœnij, e dramatyczny wzrost cen by³ tylko jednym z elementów kryzysu, który polega³ na spiralnym spadku dochodów, konsumpcji i inwestycji wszystkich uczestników obiegu okrê nego. 11. Poproœ uczniów, eby przyjrzeli siê teraz wykresowi pt. Dziedziny gospodarowania i poleæ, by podali przyk³ady firm i gospodarstw domowych, które gospodaruj¹ w ka dej z czterech wymienionych na wykresie dziedzin.

13 M³ody ekonomista Przedstaw wiadomoœci zawarte w tekœcie Gospodarstwo domowe, prosz¹c uczniów o wynotowanie najwa niejszych pojêæ, a nastêpnie okreœlenie, do jakiej kategorii mo na zaliczyæ ich gospodarstwo domowe. 13. Uczniowie maj¹ za zadanie oszacowanie wartoœci prac œwiadczonych na rzecz gospodarstwa domowego przez jego cz³onków, takich jak gotowanie, sprz¹tanie, zakupy. Chêtni mog¹ napisaæ w domu krótk¹ rozprawkê Kobieta niepracuj¹ca prawda czy mit. 14. Poleæ wykonanie na lekcji lub w domu æwiczenia Ró ne podmioty, ró ne decyzje. Mo esz te zaproponowaæ wybranym uczniom przeprowadzenie czterech wywiadów z przedstawicielami wymienionych w æwiczeniu podmiotów gospodarczych w celu uzyskania pog³êbionych informacji na temat ich dzia³alnoœci gospodarczej. 15. Podsumowuj¹c lekcjê wykorzystaj pytania zawarte w rubryce SprawdŸ siê, zanim sprawdz¹ ciê inni. Wiedzieæ wiêcej Ekonomia jest nauk¹ spo³eczn¹: bada problemy, w obliczu których staj¹ spo³eczeñstwa na skutek tego, e jednostki chc¹ konsumowaæ wiêcej dóbr i us³ug, ni ich maj¹ do swojej dyspozycji, co stwarza problem wzglêdnego niedoboru. Potrzeby s¹ na ogó³ nieograniczone i wyraÿnie nienasycone, podczas gdy œrodki na ich zaspokojenie (które czêsto dzieli siê na ziemiê, si³ê robocz¹, kapita³ i przedsiêbiorczoœæ) s¹ ograniczone. A eby stawiæ czo³o problemowi niedoboru, potrzebny jest spo³eczny mechanizm dzielenia tych ograniczonych zasobów miêdzy nieograniczone warianty. Jeden z aspektów tego procesu wi¹ e siê z ograniczeniem indywidualnych potrzeb i pobudzeniem gotowoœci do dostarczania zasobów. Z historycznego punktu widzenia, do rozwi¹zywania problemu niedoboru stosowano cztery mechanizmy. Najdawniejszym jest przemoc, która istnia³a w niektórych pierwotnych spo³eczeñstwach i jest wci¹ stosowana obecnie (przyk³adami z pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych s¹ Somalia i Boœnia). Nastêpnym jest tradycja, zgodnie z któr¹ przywi¹zuje siê du ¹ wagê do utartych sposobów alokacji zasobów. Wraz z postêpem cywilizacji pojawi³ siê nowy spo³eczny mechanizm alokacji, mianowicie w³adza instytucji rz¹dowych i koœcielnych. Najnowsz¹ spo³eczn¹ instytucj¹ alokacji zasobów jest rynek, który z biegiem czasu rozwija³ siê i sta³ siê g³ównym mechanizmem lokacyjnym w Europie Zachodniej, w miarê jak zanika³ feudalizm i tworzy³y siê rynkowo zorientowane spo³eczeñstwa przemys³owe. Mechanizmy te nie wykluczaj¹ siê wzajemnie ani te ich dzia³anie w spo³ecznoœciach nie nastêpowa³o w kolejnoœci. Nowoczesne spo- ³eczeñstwa rynkowe nadal pos³uguj¹ siê si³¹, tradycj¹ i w³adz¹, tak jak rynkami. We wczesnych latach XX wieku pewna liczba spo³eczeñstw przestawi³a siê na centralne planowanie, z którym zwi¹zana by³a alokacja pod kontrol¹ pañstwa. Od niedawna spo³eczeñstwa te zwracaj¹ siê bardziej ku rynkom i stosowaniu si³y. Nowoczesna teoria ekonomiczna bada, w jaki sposób wspó³czesne spo³eczeñstwa stawiaj¹ czo³o problemom wynikaj¹cym ze zjawisk wzglêdnego niedoboru. Skupia siê ona przewa nie na procesach rynkowych, które zast¹pi³y koœció³, tradycje i pañstwo w ich funkcjach pierwotnych mechanizmów alokacyjnych. Przechodzenie od gospodarek tradycyjno-pañstwowo-koœcielnych do gospodarek rynkowych nie przebiega³o w sposób liniowy i z udzia³em wszystkich spo³eczeñstw w œwiecie. Niektóre obszary, niemal ca³e kontynenty, s¹ nadal zamkniête w dzia³alnoœci gospodarczej zdomino-

14 14 M³ody ekonomista wanej przez tradycjê. Niektóre spo³eczeñstwa przekszta³ci³y siê z przedrynkowych gospodarek feudalnych w nowoczesne gospodarki nakazowe, w których alokacji zasobów dokonuje pañstwo. W Europie Wschodniej obserwuje siê zmiany, z nieznanymi jeszcze ostatecznymi rezultatami, polegaj¹ce na przechodzeniu od gospodarek nakazowych do rynkowych. Potwierdzenie, e rynek jest g³ównym mechanizmem alokacyjnym, nie oznacza, e jest on jedynym mechanizmem. W nowych spo³eczeñstwach rynkowych w Europie i Ameryce Pó³nocnej alokacja poprzez rynek pozostaje stale pod wp³ywem czynników spo³ecznych i politycznych. Harry Landreth, David C. Colander Historia myœli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 r.

15 4. M³ody Polak a systemy gospodarcze, czyli od centralnego planowania do gospodarki rynkowej Cele Po zajêciach uczeñ powinien umieæ: wyjaœniæ, co to jest system gospodarczy scharakteryzowaæ gospodarkê tradycyjn¹, centralnie sterowan¹ i rynkow¹ przedstawiæ zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej i opisaæ na przyk³adach ró ne jej modele scharakteryzowaæ przemiany gospodarcze, jakie zasz³y w Polsce po 1989 r. wyjaœniæ, jak¹ rolê pe³ni w gospodarce rynkowej prawo w³asnoœci podaæ, ilustruj¹c przyk³adami ró ne rodzaje w³asnoœci wystêpuj¹ce w polskiej gospodarce. Co bêdzie potrzebne na lekcji? opisy pañstw o ró nych systemach gospodarczych materia³y Ÿród³owe dotycz¹ce funkcjonowania gospodarki w PRL-u oraz w latach transformacji ustrojowej (np. kartki ywnoœciowe, wykazy zmieniaj¹cych siê cen, artyku³y prasowe na temat sytuacji na rynku, wspomnienia i relacje) Metodyitechnikipracy praca w zespo³ach analiza dokumentów historycznych debata Jak mo na przeprowadziæ zajêcia? 1. Poproœ uczniów, by w trzyosobowych zespo³ach zapoznali siê z tekstem Najwa niejszy jest system. Jedna osoba czyta fragment o gospodarce tradycyjnej, druga centralnie sterowanej, trzecia rynkowej. Uczniowie nawzajem streszczaj¹ sobie charakterystyki trzech systemów gospodarczych, a nastêpnie przygotowuj¹ trzy schematyczne lub symboliczne rysunki, ilustruj¹ce te systemy. Wybierzcie wspólnie rysunki, które najtrafniej charakteryzuj¹ gospodarkê tradycyjn¹, centralnie sterowan¹ i wolnorynkow¹. 2. Powiedz, e obecnie na œwiecie najczêœciej mamy do czynienia z gospodark¹ rynkow¹, gospodarka tradycyjna spotykana jest jedynie w najs³abiej rozwiniêtych rejonach, a gospodarka centralnie sterowana w³aœciwie tylko na Kubie i w niektórych pañstwach Azji Po³udniowo-Wschodniej. Wyjaœnij, na jakich trzech filarach wspiera siê gospodarka wolnorynkowa, przedstaw tak e cztery najwa niejsze cechy rynku

16 16 M³ody Polak a systemy gospodarcze i poproœ uczniów o podanie ilustruj¹cych je przyk³adów. Na podstawie tekstu Wolny rynek niejedno ma imiê scharakteryzuj ró ne odmiany kapitalizmu. Zastanówcie siê wspólnie, jak na tym tle prezentuje siê polska gospodarka i jaki model by³by dla niej najbardziej odpowiedni. Na tablicy narysujcie oœ, oznaczaj¹c jej pocz¹tek pañstwo minimalne, a koniec pañstwo opiekuñcze. Na osi zaznaczcie miejsce, jakie waszym zdaniem zajmuj¹ ró ne pañstwa (np. Stany Zjednoczone, Szwecja, Wielka Brytania, Austria, Niemcy, Francja) oraz Polska. Narysujcie zarówno, gdzie obecnie nasz kraj siê znajduje, jak i gdzie zdaniem uczniów powinien siê znaleÿæ (oczywiœcie, ka dy uczeñ mo e mieæ w tej sprawie swoje zdanie). 3. Zaproponuj wykonanie æwiczenia Bezludna wyspa w kosmosie. Uczniowie podzieleni na kilkuosobowe zespo³y wypracowuj¹ zasady rz¹dz¹ce systemem gospodarczym, jaki wprowadz¹ na niezamieszkanej planecie. Zadaniem dwóch grup jest wprowadzenie systemu rynkowego, dwóch kolejnych centralnie sterowanego, a dwóch pozosta³ych zasad gospodarki tradycyjnej. Po zakoñczeniu pracy uczniowie prezentuj¹ efekty pracy wszystkich grup i wspólnie zastanawiaj¹ siê, który z tych systemów bêdzie najlepiej funkcjonowa³. Mo ecie tak e zaproponowaæ jak¹œ wersjê systemu mieszanego, z³o onego z zasad w³aœciwych dla trzech typów gospodarki w jakiej sytuacji i w jakich dziedzinach najlepiej sprawdzaj¹ siê zasady gospodarki rynkowej, a w jakiej tradycyjnej b¹dÿ centralnie sterowanej. 4. Uczniowie w trzyosobowych zespo³ach (tych samych co na pocz¹tku zajêæ) czytaj¹ opisy trzech wysp Madagaskaru, Kuby i Japonii oraz odpowiadaj¹ na zamieszczone pod tekstem pytania. 5. Zapytaj uczniów, co s³yszeli na temat polskiej gospodarki w czasach komunizmu. Czy rodzice opowiadali im o trudnoœciach, z jakimi wtedy Polacy musieli siê zmagaæ. Czy ktoœ z uczniów s³ysza³ o listach kolejkowych, systemie kartkowym, kupowaniu za dolary itp. Poproœ te uczniów o przeczytanie rubryki Coœ z ycia, czyli jak to by³o wprl. 6. Przedstaw wiadomoœci zawarte w tekœcie Remont statku na wzburzonym morzu. Zapiszcie na tablicy, jakie by³y najwa niejsze cele reformy. Zwróæ uwagê na trudnoœci, jakie towarzyszy³y gospodarczej transformacji i koszty spo³eczne, jakie siê z ni¹ wi¹ ¹. Wyjaœnij, e z pewnoœci¹ jest to jedna z najistotniejszych przyczyn negatywnych ocen przemian gospodarczych, która do dziœ znajduje swój wyraz w badaniach opinii publicznej. 7. Uczniowie wykonuj¹ æwiczenie Urodziny kiedyœ i teraz i zastanawiaj¹ siê, w jaki sposób system ekonomiczny kszta³tuje styl ycia obywateli. Poproœ chêtnych o zebranie wspomnieñ rodziców lub dziadków z czasów PRL-u. Niech uczniowie spróbuj¹ ustaliæ na przyk³ad, kto z ich krewnych i znajomych sta³ w najd³u szej kolejce, kto kupi³ sobie buty na kartki, który ze sprzêtów domowych zosta³ nabyty po znajomoœci, jakie artyku³y kupowano spod lady, a jakie w Peweksie, itp.

17 M³ody Polak a systemy gospodarcze Poleæ wype³nienie tabelki z æwiczenia Jak by³o? Jak jest?. Poproœ, by uczniowie wpisywali swe odpowiedzi o³ówkiem (w tabelce przerysowanej do zeszytu), a nastêpnie porównali je z odpowiedziami kolegów i w razie potrzeby skorygowali. 9. Zapytaj uczniów, dlaczego prywatna w³asnoœæ odgrywa tak wielk¹ rolê w gospodarce rynkowej. Wyjaœnij na podstawie tekstu W³asnoœæ pod ochron¹, co w³aœciwie wynika z tego, e coœ posiadamy (prawo do dysponowania rzecz¹ i do czerpania korzyœci z jej posiadania). Powiedz te, jakie zasady dotycz¹ce wyw³aszczania, ograniczania prawa w³asnoœci i przepadku mienia obowi¹zuj¹ w polskim prawie i jakie s¹ ich praktyczne konsekwencje. 10. Przedstaw cztery typy w³asnoœci prywatn¹, pañstwow¹, komunaln¹ i spó³dzielcz¹ i poleæ uczniom uzupe³nienie tabelki z æwiczenia Czyje to jest? 11. Na podstawie tekstu z rubryki z Hamletem przeprowadÿcie w klasie debatê na temat reprywatyzacji. Wa ne jest, by przed przyst¹pieniem do dyskusji uczniowie mieli czas na przemyœlenie swojego stanowiska w tej sprawie i przygotowanie wspieraj¹cych je argumentów oraz zastanowienie siê, z jakimi kontrargumentami przyjdzie im polemizowaæ. Debatê mo na zorganizowaæ w formie akwarium (dyskutuj¹ ze sob¹ dwa kilkuoosobowe zespo³y uczniów, a pozostali siê im przys³uchuj¹) b¹dÿ w formie ogólnoklasowej dyskusji z wyraÿnie zarysowanymi stanowiskami po jednej stronie klasy siadaj¹ zwolennicy pe³nej reprywatyzacji, po drugiej jej przeciwnicy, a poœrodku ci, którzy popieraj¹ prywatyzacjê czêœciow¹. 12. Jak byæ powinno? to temat pracy pisemnej, któr¹ uczniowie powinni przygotowaæ w domu. Mo na te jeœli nauczyciel zrezygnowa³ z przeprowadzenia debaty na temat reprywatyzacji podyskutowaæ w klasie o tym, jaki ustrój ekonomiczny by³by dla Polski najlepszy. 13. Podsumowuj¹c lekcjê wykorzystaj pytania zawarte w rubryce SprawdŸ siê, zanim sprawdz¹ ciê inni. Wiedzieæ wiêcej Kryzys gospodarczy który towarzyszy³ upadkowi komunizmu, mia³ trzy ogólne cechy. Po pierwsze, za³ama³a siê produkcja. System komunistyczny pisa³ Jeffrey Sachs nie upad³ po prostu, lecz nast¹pi³a w nim implozja. Z chwil¹ gdy gospodarka nakazowa przesta³a byæ sterowana, gdy p³ace posz³y w górê, a zasoby zaczêto gromadziæ i przechowywaæ lub rozkradaæ, produkcja spad³a z prêdkoœci¹ jednostajnie przyspieszon¹. Nastêpstwem za³amania gospodarczego by³o bankructwo pañstwa. Dochody rz¹dów z podatków za³ama³y siê, a Ÿród³a zagranicznych po yczek, które sz³y na ³atanie dziur w bud ecie wysch³y. W rezultacie rz¹dy zaczê³y drukowaæ pieni¹dze. Wraz z upadkiem finansów pañstwa, struktura przemys³owa funkcjonuj¹ca dziêki zamówieniom pañstwowym (kompleks militarno-przemys³owy) sta³a siê niezdolna do ycia. Miliony ludzi w œwiecie komunistycznym nagle przekona³y siê, i praca zawodowa nie ma sensu. Takie dziedzictwo pozostawili odchodz¹cy swoim nastêpcom. Sprzecznoœci te najostrzejsze by³y w Polsce, najmniej totalitarnym z pañstw satelickich. W latach 50-tych ch³opstwo skutecznie opar³o siê kolektywizacji, Koœció³ katolicki korzysta³ z wolnoœci, dzia³a³y ma³e prywatne przedsiêbiorstwa. Ale rezultaty nie odbiega³y od tego, co dzia³o siê w innych krajach satelickich. W 1950 roku Polska

18 18 M³ody Polak a systemy gospodarcze i Hiszpania mia³y mniej wiêcej taki sam dochód na mieszkañca. W Polsce dochód ten wzrós³ w okresie z 775 do 1860 dolarów rocznie per capita, w Hiszpanii natomiast w tych samych latach wzrós³ z 561 do 7740 dolarów. Celem polskiego planu stabilizacji by³o zlikwidowanie za jednym zamachem nadmiernego popytu. Liberalizacja cen ( inflacja korekcyjna ) mia³a wyeliminowaæ nawis pieni¹dza, sprawiæ, by ceny odzwierciedla³y koszty i relatywne niedobory oraz doprowadziæ do zmniejszenia dotacji dla przemys³u i rolnictwa. Presji inflacyjnej mia³a przeciwdzia³aæ sztywna polityka pieniê na i finansowa, wsparta podatkiem od nadmiernego wzrostu p³ac ( popiwek ). Dewaluacja z³otego umo liwia³a wymienialnoœæ waluty (cena dolara wzros³a z 1339 z³otych we wrzeœniu 1989 do 9500 z³otych w styczniu 1990). Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy wspar³ reformy wynosz¹c¹ miliard dolarów po yczk¹ stabilizacyjn¹. Jeffrey Sachs tak oto opisywa³ klasyczn¹ kuracje ekonomiczn¹ : Podstawowym celem by³o przejœcie z sytuacji skrajnych niedoborów i hiperinflacji do równowagi poda y i popytu oraz stabilnych cen. W Polsce niezbêdna by³a do tego surowa polityka makroekonomiczna i uwolnienie cen. Aby mieæ dzia- ³aj¹cy system cen, w Polsce potrzebna by³a konkurencja. Aby zaistnia³a konkurencja, niezbêdny by³ miêdzynarodowy wolny handel przeciwdzia³aj¹cy monopolistycznej strukturze przemys³u. Aby mieæ wolny handel, trzeba by³o nie tylko niskich ce³, ale równie wymienialnoœci waluty. Aby waluta by³a wymienialna po stabilnym kursie, potrzebne by³y dyscyplina pieniê na i realistyczny kurs wymienny. Polska kuracja wstrz¹sowa sta³a siê wzorem transformacji dla innych pañstw wschodniej Europy i dla Rosji. Zastosowanie jej w tych krajach mia³o odmienn¹ postaæ i inne by³y jej efekty. Na Wêgrzech podejœcie do stabilizacji finansowej by³o bardziej stopniowe, a jednoczeœnie wiêkszy by³ tam ni w Polsce dostêp do kapita³u zagranicznego. W Czechos³owacji, która do ostatka utrzyma³a niezreformowany radziecki system planowania, wielki wybuch by³ raczej sk¹pym t¹pniêciem, przede wszystkim dlatego, e nierównowaga rynkowa i zad³u enie zagraniczne by³y stosunkowo niewielkie. Republika czeska pod wspólnym, zadziwiaj¹co harmonijnym przywództwem dwóch Vaclavów, Havla i Klausa, posz³a szybko w kierunku dostosowywania swej polityki i gospodarki do wzorców zachodnich. W Bu³garii, kraju o gospodarce najbardziej zacofanej w Europie Wschodniej, efekty polityki stabilizacji by³y bardzo skromne, a roczna inflacja wynosi³a oko³o %. Jednak e bardzo wysoka stopa inflacji i spadek produkcji by³y wspóln¹ cech¹ gospodarek przechodz¹cych transformacjê. G³êbia za³amania, wyraÿnie wystêpuj¹ca ju w 1991 roku, zaskoczy³a nawet najbardziej zdeterminowanych zwolenników terapii i Ÿle wró y³a rozpoczêtej w styczniu 1992 roku transformacji w Rosji. Kiedy w lipcu 1991 roku Borys Jelcyn zosta³ prezydentem Federacji Rosyjskiej, znalaz³ siê w sytuacji wiêÿnia nadal komunistycznego parlamentu oraz dziedzica upad³ej gospodarki i upad³ego pañstwa. W ostatnim roku prezydentury Gorbaczowa produkcja spad³a o 16%, a zaopatrzenie w ywnoœæ za³ama³o siê. Jedynym organem niegdyœ tak chwalonego radzieckiego systemu planowania, który jeszcze dzia³a³, by³a nieustannie drukuj¹ca pieni¹dze mennica: oficjalna inflacja siêga³a 300%. Robert Skidelsky Œwiat po komunizmie, Fundacja im. Stefana Batorego Wydawnictwo Znak, Kraków 1999 r.

19 5. M³ody cz³owiek a rynek, czyli sk¹d siê bior¹ ceny Cele Po zajêciach uczeñ powinien umieæ: okreœliæ, co to jest popyt i poda wyjaœniæ, w jaki sposób wzajemne relacje popytu i poda y kszta³tuj¹ cenê przedstawiæ najwa niejsze funkcje rynku wymieniæ ró ne kryteria, wed³ug których klasyfikuje siê rynki oraz podaæ przyk³ady rynków wyjaœniæ pojêcia elastycznoœci cenowej i dochodowej popytu oraz poda y okreœliæ, jak wygl¹da funkcjonowanie rynku, na którym panuje wolna konkurencja, konkurencja monopolistyczna, monopol, oligopol i zilustrowaæ to przyk³adami opisaæ rynek lokalny wybranego produktu lub us³ugi. Co bêdzie potrzebne na lekcji? przybory potrzebne do sporz¹dzenia wykresu przyk³ady rynków (produkty, kraje) i struktur rynkowych (konkurencja, oligopol, monopol) Metodyitechnikipracy praca z podrêcznikiem gra symulacyjna projekt zespo³owy Jak mo na przeprowadziæ zajêcia? 1. Poproœ uczniów, by przypomnieli sobie swój ostatni zakup i postarali siê wyodrêbniæ elementy sk³adaj¹ce siê na transakcjê kupna-sprzeda y: kupuj¹cy (jego potrzeby i mo liwoœci finansowe), sprzedaj¹cy, produkt (jakoœæ, wygl¹d, itp.), cena, miejsce sprzeda y, warunki sprzeda y. Wyjaœnij, e na tej lekcji uczniowie dowiedz¹ siê, w jaki sposób transakcje zawierane na rynku kszta³tuj¹ ceny produktu oraz wp³ywaj¹ na producentów i konsumentów. 2. Na podstawie tekstu Jakie s¹ rodzaje rynków? wyjaœnij ekonomiczne znaczenie s³owa rynek i odwo³uj¹c siê do przyk³adów ró nych rynków przedstaw najwa niejsze ich klasyfikacje. Narysuj na tablicy schemat ukazuj¹cy podzia³ rynków wed³ug przedmiotu obrotu, czyli tego, czym siê na nim handluje. SprawdŸ, czy uczniowie rozumiej¹ zawartoœæ wszystkich okienek, prosz¹c o podawanie przyk³adów transakcji zawieranych w ramach kolejnych kategorii. 3. Poleæ, by uczniowie zapoznali siê z tekstem Od czego zale y wielkoœæ rynku? i porównali, a nastêpnie skomentowali zawarte w nim dane na temat wielkoœci œwiatowych rynków ró nych produktów i us³ug.

20 20 M³ody cz³owiek a rynek 4. Uczniowie wykonuj¹ æwiczenie Jaki to rynek? i uzasadniaj¹ swoje odpowiedzi. Nauczyciel mo e poprosiæ uczniów o podawanie w³asnych przyk³adów rynków oraz wskazaæ osoby, które bêd¹ odpowiadaæ na analogiczne jak w æwiczeniu pytania. 5. Gdy uczniowie przeczytaj¹ tekst Sk¹d siê bierze cena?, poproœ, by podnios³y rêce te osoby, które maj¹ poczucie, e go dobrze zrozumia³y. Nastêpnie podziel klasê na grupy, tak aby w ka dej znalaz³ siê jeden taki uczeñ. Poproœ, by jako ekspert wyjaœni³ kolegom prawo popytu i poda y oraz odpowiedzia³ na ich ewentualne pytania. 6. Uczniowie pozostaj¹ w tych samych grupach, ale pracuj¹ indywidualnie. Rozwi¹zuj¹ æwiczenie Ustalamy cenê równowagi rynkowej, a nastêpnie daj¹ je do sprawdzenia ekspertowi. 7. Wyt³umacz uczniom, na czym polega elastycznoœæ popytu i poda y. Zwróæ uwagê na ró nicê miêdzy elastycznoœci¹ cenow¹ a dochodow¹ popytu. Wyjaœnij tak e, dlaczego czêsto zdarza siê, e poda roœnie lub spada niezale nie od zmiany cen. Zjawiska elastycznoœci cenowej dotyczy æwiczenie Du a czy ma³a elastycznoœæ cenowa?. 8. Poleæ uczniom przeczytanie tekstu GroŸne zjawisko: monopol i wykonanie towarzysz¹cego mu æwiczenia. Objaœnij tak e strukturê œwiatowego rynku ropy naftowej, zwracaj¹c uwagê na wp³yw porozumieñ miêdzy producentami ropy, a tak e wydarzeñ politycznych na ceny ropy. Odeœlij uczniów do strony internetowej zawieraj¹cej informacje o cenach paliw na œwiecie i w Polsce jakie tendencje zarysowuj¹ siê ostatnio na tym rynku? 9. Zapytaj, jak nale y rozumieæ wyra enie wejœæ na rynek. Jakie dzia³ania musz¹ podj¹æ producenci, by uda³o im siê tego dokonaæ? Omówcie informacje zawarte w rubryce Coœ z ycia. Co zdaniem uczniów powinno siê w Polsce zrobiæ, aby oceny wystawione pod tym wzglêdem naszemu krajowi poprawi³y siê? 10. Zaproponuj teraz uczniom uczestnictwo w grze symulacyjnej, ukazuj¹cej dzia³anie prawa popytu i poda y. Zwróæ uwagê na zwi¹zek miêdzy decyzjami konsumentów i producentów (us³ugodawców), a szczególnie na to, w jaki sposób zwiêkszenie kwoty, któr¹ dysponuj¹ konsumenci, wp³ywa na cenê us³ugi internetowej. Podkreœl, e nie mamy tu do czynienia z rynkiem idealnym jest zbyt ma³a liczba producentów i konsumentów, a przep³yw informacji niepe³ny. 11. Wyjaœnij, e czêœæ klasy (najlepiej, by by³a to mniej wiêcej po³owa uczniów) rozpoczyna od tej lekcji realizacjê projektu Rynek i ty, opisanego na koñcu podrêcznika. Polega on na zebraniu informacji o ró nych rynkach lokalnych, krajowych i œwiatowych, ocenie jakoœci dóbr, us³ug oraz dzia³añ marketingowych, a tak e sporz¹dzeniu miniprzewodnika po rynkach lokalnych. Ci uczniowie, którzy nie podejmuj¹ siê realizacji tego projektu (co oznacza, e bêd¹ zajmowaæ siê innym projektem M³ody cz³owiek szuka pracy ), mog¹ pomóc swoim kolegom w zbieraniu informacji. Pomo e w tym instrukcja do æwiczenia Badamy rynki lokalne. 12. Podsumowuj¹c lekcjê wykorzystaj pytania zawarte w rubryce SprawdŸ siê, zanim sprawdz¹ ciê inni.

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO GLOBALIZACJA MARGINALIZACJA ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO G³ówny Sponsor Projektu ComputerLand Spó³ka Akcyjna Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA I MORALNOή TOM 9, 2011

TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 MA EÑSTWO DROG ŒWIÊTOŒCI. PROPOZYCJE RUCHU EQUIPES NOTRE-DAME 97 TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 W ADYS AW MAJKOWSKI Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego Instytut Socjologii Spo³eczno-ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii Warszawa 2006 1 Wydaje: Urz¹d Komitetu

Bardziej szczegółowo

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. 1 grudzieñ 2012 18 grudnia 2012 r. Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Finansowe zachowania Polaków s¹ pe³ne

Bardziej szczegółowo