Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /"

Transkrypt

1 Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim realizowanego w ramach projektu:,, Termomodernizacja wraz z instalacją pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / SIWZ zatwierdzono w dniu r. Podpis kierownika jednostki S. mgr Benwenuta Wiesława Jankiewicz FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI 1

2 I. Nazwa oraz adres zamawiającego; Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety ul. Gimnazjalna Ostrów Wielkopolski tel.: (62) ; fax.: (62) NIP REGON II. Tryb udzielenia zamówienia; 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / Dz. U r. Nr 223, poz 1655 tekst jednolity z póź zm./, zwanej dalej,, Ustawą Pzp. 2. Postępowanie jest prowadzone w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ; Priorytet III WRPO: Środowisko przyrodnicze; Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ;Tytuł projektu:,, Termomodernizacja wraz z instalacją pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim. III. Opis przedmiotu zamówienia; 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie centrali grzewczej zasilającej instalację centralnego ogrzewania grzejnikowego i ciepłej wody dla kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św Elżbiety oraz wymiana istniejącej instalacji grzewczej, przy zastosowaniu niżej opisanej pompy ciepła: - pompa ciepła posiadająca minimum dwie sprężarki typu scroll w jednej kompaktowej obudowie, wyklucza się zastosowanie kaskady pomp ciepła, - uzyskiwana moc grzewcza pompy ciepła przy BO/W50 min. 160 kw, - COP przy mocy maksymalnej dla BO/W50 ( wg normy EN 255 ) 3,2, - możliwość uzyskania temperatury zasilania wyjścia z pompy ciepła do systemu grzewczego minimum 55 C, bez wspomagania grzałkami elektrycznymi, - sterownik pompy ciepła umożliwiający zdalne sterowanie i nadzór nad prawidłową ich pracą oraz umożliwiający wizualizację parametrów pracy odnawialnych źródeł energii na komputerze klasy PC za pomocą standardowych łączy internetowych - prąd rozruchu sprężarek z zastosowaniem urządzenia łagodnego rozruchu mniejszy od 280 A. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Roboty w zakresie instalacji budowlanych Hydraulika i roboty sanitarne Roboty wiertnicze i górnicze 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w: a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2a do siwz b) projekcie budowlanym - załącznik nr 2b do siwz c) przedmiarze robót - załącznik nr 2c do siwz. 4. Wszystkim użytym w siwz nazwom własnym w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy,, lub równoważne co oznacza, że dopuszcza się rozwiązania nie gorsze niż opisane, spełniające wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający posłużył się nazwą własną producenta jedynie dla ułatwienia opisu przedmiotu zamówienia, w oparciu o przesłanki art. 29 ust.3 Ustawy Pzp. Zgodnie z art. 30 ust 5 Ustawy Pzp na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia równoważności rozwiązań oferowanych do specyfikowanych 2

3 przez Zamawiającego. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych należy zaznaczyć w ofercie. 5. Zamawiający żąda wskazania w ofercie ( na formularzu oferty zał. nr 1 do siwz ) część zadania, którego wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć jedynie na wykonanie całości zadania. V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ; 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie; 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia; 1. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. VIII. Wymagania dotyczące wadium; 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ,00 zł., (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109, poz z późn. zmianami ). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BZ WBK o/ostrów Wlkp Przelew należy zatytułować,,wadium PRZETARG Instalacja pompy ciepła. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium w formie pieniężnej uznaje się za wniesione z chwilą jego wpływu na wskazany rachunek bankowy. 8. Dowód wpłaty wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe należy dołączyć do oferty. Wszelkie kserokopie winny być poświadczone, za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Wniosek o wyjaśnienie siwz należy dodatkowo przesłać zamawiającemu drogą elektroniczną na adres: 3

4 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wszystkie informacje podlegające publikacji zgodnie z Ustawą Pzp Zamawiający zamieści na stronie internetowej X. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy Pzp dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. b) posiadania wiedzy i doświadczenia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy należycie wykonali w w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną inwestycję polegającą na instalacji i uruchomieniu pomp ciepła z pionowymi wymiennikami ciepła oraz dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu wymiennika pionowego na głębokości minimum 170 mb, oraz sumarycznej ilości 3000m dla każdego zadania przy czym łączna wartość zrealizowanych inwestycji wynosi min ,00 zł.brutto. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują kierownikiem budowy, uprawnionym do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z art 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U z póź zm.), posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie XI siwz. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 4

5 niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. XI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 1. Zgodnie z art. 44 Ustawy Pzp do oferty należy załączyć: a) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 Ustawy Pzp, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli wykonawca w celu realizacji zamówienia będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów dodatkowo składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp do oferty należy załączyć: b) wykaz osób (stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób powinien potwierdzać, że Wykonawca dysponuje: 1. kierownikiem budowy ze wskazaniem posiadanych przez niego uprawnień do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadających im ważnych uprawnieniach budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie; c) oświadczenie (stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. d) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie minimum jednej inwestycji polegającej na instalacji i uruchomieniu pomp ciepła z pionowymi wymiennikami ciepła oraz dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu wymiennika pionowego na głębokości minimum 170 mb, oraz sumarycznej ilości 3000m dla każdego zadania, przy czym łączna wartość zrealizowanych inwestycji wynosi min ,00 zł.brutto. oraz potwierdzi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 5

6 sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone załączając stosowny dokument ( np. referencje ). Załączony dokument powinien również potwierdzać informacje podane w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do siwz, dotyczące rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania robót. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: d) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; e) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 a Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w punkcie XI.1.e siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wszelkie dokumenty stanowiące ofertę należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. XII. Wymagania dla przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia oraz określił wymagania w tym zakresie w : - przedmiarze robót załącznik nr 2a do siwz; - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2b do siwz; - projekcie budowlanym - załącznik nr 2c do siwz. 2. Do oferty należy dołączyć uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie załączonego do siwz przedmiaru robót. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych w siwz na podstawie załączonego do oferty i podpisanego przez Wykonawcę uproszczonego kosztorysu ofertowego oraz oświadczenia złożonego przez Wykonawcę na formularzu ofertowym ( zał. nr 1 do siwz ), w którym Wykonawca oświadcza, że przedmiot złożonej oferty jest w pełni zgodny z 6

7 przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania, określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentach wyszczególnionych w pkt-e XII, ppkt 1 siwz. 4. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej obiektu, gdzie prowadzone będą roboty budowlane. 5. Wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta instalowanych pomp ciepła, posiadającego oficjalne przedstawicielstwo w Polsce lub posiadać podpisaną umowę z przedstawicielstwem firmy w Polsce oraz zapewnić serwis instalowanych urządzeń prowadzony na terenie Polski. XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert; 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Ofertę należy przygotować wypełniając: - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; - załącznik nr 2a, 2b i 2c do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; - załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; - załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 4. Oferta winna być sporządzona na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być podpisana na każdej stronie przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia i dokumenty wykonawcy winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Jeśli umocowanie nie wynika wprost z załączonych dokumentów określonych w punkcie XI do siwz należy załączyć pełnomocnictwo do działań w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być w oryginale lub notarialnie poświadczone. 5. DOKUMENTY, WYMAGANE WRAZ Z OFERTĄ: Oferta powinna zawierać dokumenty: - dokumenty określone w siwz pkt. XI - dokumenty określone w siwz pkt. XII, ppkt 2 (tj. kosztorys ofertowy) - dokumenty określone w siwz pkt. XIII., ppkt. 2, - dokumenty określone w siwz pkt. XIII., ppkt. 4 ( tj. pełnomocnictwo jeśli umocowanie do działania nie wynika wprost z załączonych do oferty dokumentów ), - dokumenty określone w siwz pkt. XIII, ppkt 10 w przypadku złożenia oferty wspólnie, - potwierdzenie wniesienia wadium. 6. Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej (zł). 7. Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego podany w punkcie I siwz, oraz będzie oznaczona: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim oraz NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz. 15: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 9. Zamawiający wymaga, aby treść oferty odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7

8 10.Oferta wspólna Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadzie art. 23 Ustawy Pzp. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika ( tzw. Lidera ) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W pełnomocnictwie należy wskazać wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, szczegółowo określić prawa i obowiązki wynikające z pełnomocnictwa. W przypadku oferty złożonej wspólnie wszelka korespondencja będzie przesyłana przez Zamawiającego na adres ustanowionego pełnomocnika. 11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zgodnie z wolą Wykonawcy nie podlegają udostępnianiu, należy oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, w szczególności umieścić je w osobnej kopercie i stosownie opisać. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. XIV. Termin związania ofertą; 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety ul. Gimnazjalna 13, Ostrów Wielkopolski, nie później niż do dnia r., do godziny 15: Wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert, zamawiający zwróci niezwłocznie. 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu r.,o godzinie 15:30 w siedzibie Zamawiającego. XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe w ramach niniejszego postępowania, sporządzone zgodnie z punktem XII SIWZ. 2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej (zł) z wyodrębnieniem podatku VAT. 3. Cenę oferty należy podać cyfrą. 4. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób: a) wykonawca ujmie w cenach jednostkowych całość kosztów wykonania (tj: robociznę bezpośrednią, materiały, sprzęt, narzuty i wszelkie inne koszty wykonania związane z wykonaniem robót) na wszystkie roboty; b) wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez pomnożenie cen jednostkowych dla danej pozycji przez ilość jednostek; c) wykonawca zsumuje wartość wszystkich pozycji; d) zsumowana wartość wszystkich pozycji stanowić będzie wartość netto; e) wartość netto plus wartość podatku VAT stanowić będzie wartość brutto tj cenę oferty. 5. Wszelkie wartości określone określone w kosztorysie ofertowym winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. 6. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji kosztorysu ofertowego spowoduje odrzucenie oferty. 7. Upusty oferowane przez wykonawcę należy zawrzeć w cenach jednostkowych, 8. Wszelkie ceny określone przez wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie. 8

9 XVII. Informacja dotycząca walut obcych. Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert; 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: najniższa cena 100%, Sposób obliczania punktów: C = ( Cn/Co) x 100 x 100 % Cn cena najniższa; Co cena oferowana. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 1. Zgodnie z wyborem zamawiającego umowa o udzielenie zamówienia zostanie podpisana przez strony w siedzibie zamawiającego w umówionym terminie lub przesłana w celu podpisania do Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, odeśle zamawiającemu podpisane umowy w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 1. Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonego w SIWZ jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (całkowitej brutto) podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt 1 zostanie wniesione przez wykonawcę przed podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, najpóźniej w dniu jej podpisania, 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 5. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, wzywające do zapłaty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: - posiadacz rachunku: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety; ul. Gimnazjalna 13; Ostrów Wielkopolski 9

10 - numer rachunku: BZ WBK o/ostrów Wlkp tytuł: zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim. - znak sprawy ZP/01/ Zamawiający ustala następujący podział zabezpieczenie: % zabezpieczenie jako gwarancja zgodnego z umową wykonania zamówienia. 9. Szczegółowe przepisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w art Ustawy Pzp. 10. Zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 1 zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w art 151 Ustawy Pzp. XXI. Wzór umowy 1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia - odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art 182 ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10

11 4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności wymienione w pkt-e 5 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy Pzp. XXIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami; 1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami następujące osoby: Iwona Stachowiak tel Dariusz Fröss tel fax Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Formularz oferty - załącznik nr 1 2. Przedmiar robót - załącznik nr 2a 3. Specyfikacja techniczna... - załącznik nr 2b 4. Projekt budowlany - załącznik nr 2c 5. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału... - załącznik nr 3 6. Wykaz osób - załącznik nr 4 7. Wykaz wykonanych robót - załącznik nr 5 8. Wzór umowy - załącznik nr 6 11

12 Załącznik nr 1 Formularz oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim - znak sprawy ZP/01/10. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... REGON... NIP... Numer telefonu... Numer faksu... adres ... Do : Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety ul. Gimnazjalna 13; Ostrów Wielkopolski / nazwa i siedziba zamawiającego / 1. Oświadczamy, że przedmiot niniejszej oferty jest w pełni zgodny z przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania, szczegółowo określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarze robót ( zał. 2a do siwz ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ( zał. 2b do siwz ) oraz projektem budowlanym ( zał. 2c do siwz ). 2. Oferujemy wykonanie zadania objętego w/w postępowaniem za cenę : Wartość oferty netto Podatek Vat w zł. Wartość oferty brutto zł. zł. zł. Termin płatności, termin wykonania zamówienia są zgodne ze wzorem umowy. Oferujemy... ( nie mniej niż 4 lata ) gwarancji na wykonane roboty budowlane. Oferujemy... ( nie mniej niż 2 lata ) gwarancji na dostarczone i zainstalowane urządzenia. Oferujemy... ( nie mniej niż 5 lat ) gwarancji na dostarczoną i zainstalowaną pompę ciepła. Zamawiający wymaga dodatkowo na wszystkie dostarczone i zainstalowane urządzenia gwarancji udzielonej przez producenta, przy czym Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót.... (data i podpis Wykonawcy) 12

13 Zamierzam/ nie zamierzam* (niepotrzebne skreślić) powierzyć podwykonawcy wykonanie zadania w części: Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne ) jest: stanowisko... imię i nazwisko... telefon fax.. uwagi. Oświadczenia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 2. Oświadczam, że uważamy się związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji. 3. Oświadczam, że stawiane w specyfikacji wymagania wobec wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 4. Oferta zawiera następujące załączniki : str str str str str str str str.... Zastrzeżenie wykonawcy Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawo zamówień publicznych, wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania: (data i podpis Wykonawcy) 13

14 Załącznik nr 3 O Ś W I A D C Z E N I E o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22, ust. 1 Ustawy Pzp oraz o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24, ust. 1 Ustawy Pzp. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... REGON... NIP... Oświadczam, że działając jako wykonawca: posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U tekst jednolity z póź. zm.), nie otwarto w stosunku do mojej firmy likwidacji, nie ogłoszono upadłości lub został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.... (data i podpis wykonawcy) 14

15 Załącznik nr 4 WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim - znak sprawy ZP/01/10. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Tel.. fax... Nazwisko i imię Kwalifikacje zawodowe Doświadczenie ( np. okres wykonywania zawodu ) Rodzaj i numer uprawnień Proponowana rola w realizacji zamówienia 1. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia ( jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.) 2. Oświadczam, że dysponuję osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na podstawie... (należy podać informację o podstawie do dysponowania tymi osobami)... (data i podpis wykonawcy) 15

16 Załącznik nr 5 WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim - znak sprawy ZP/01/10. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Tel.. fax... Nazwa obiektu Rodzaj robót Zamawiający Lokalizacja Lata realizacji Wartość (data i podpis wykonawcy) 16

17 WZÓR UMOWA O ROBTY BUDOWLANE NR ZP/.../10 zawarta w dniu.. r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Gimnazjalna 13, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 6 1) a... reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania:,, Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U r. Nr 223, poz 1655 tekst jednolity z póź zm. ), zostaje zawarta niniejsza umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, polegające na wykonaniu centrali grzewczej zasilającej instalację centralnego ogrzewania grzejnikowego i ciepłej wody dla kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św Elżbiety oraz wymianie istniejącej instalacji grzewczej, przy zastosowaniu pompy ciepła, stanowiące przedmiot zamówienia ( zwany w dalszej części również przedmiotem umowy). Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy uwzględnieniu szczegółowej lokalizacji określonej w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysie ofertowym. 2. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik nr 2a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SIWZ), projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ. przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2c do SIWZ. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 3. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy doręczy Zamawiającemu opłaconą polisę, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia min ,00 zł., przy czym okres ubezpieczenia obejmie cały okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca wraz z polisą doręczy Zamawiającemu zaświadczenie o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanej działalności. 17

18 2 Roboty dodatkowe 1. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w przepisach art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych( Dz. U r. Nr 223, poz tekst jednolity z póź zm. ), Wykonawca wykona roboty dodatkowe, jeżeli zakres robót zgodny będzie z przedmiotem prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej. 2. O wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przed rozpoczęciem ich wykonania powiadomi pisemnie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. Roboty dodatkowe rozliczane będą w oparciu o normatywne nakłady czasu pracy, zużycia materiałów i pracy sprzętu wg odpowiednich KNR, przy zastosowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, jak w przypadku robót podstawowych. 3 Miejsce i terminy realizacji 1. Miejsce realizacji przedmiotu niniejszej umowy określone zostało w 1 umowy, przy uwzględnieniu szczegółowej lokalizacji wykonania robót budowlanych określonej w załącznikach do SIWZ nr 2a, 2b,2c oraz kosztorysie ofertowym. 2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy przez w/w Strony. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. 4. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę przyjmuje się dzień podpisania przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie przez Strony niniejszej umowy Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości brutto: złotych w tym: netto:... złotych podatek VAT:.. 2. Określone w 4 ust. 1 wynagrodzenie brutto, stanowiące wartość przedmiotu umowy jest wielkością ostateczną. W przypadku zmiany stawek podatkowych VAT cena określona w 4 pkt.1 może ulec zmianie od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT stanowiącego przedmiot umowy, lecz nie więcej niż o procentowy wskaźnik zmiany stawek podatkowych. Zmiana stawki podatkowej VAT nie wymaga wprowadzenia odrębnym aneksem do umowy jednak winna być udokumentowana na piśmie. 3. Strony ustalają, że płatność wynagrodzenia ( brutto ) będzie dokonana jednorazowo po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury VAT po podpisaniu przez inspektora nadzoru budowlanego oraz przez Strony Umowy Protokołu Odbioru Końcowego Robót, zgodnie z postanowieniami 5 ust. 5 niniejszej umowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur częściowych odpowiednio do wartości wykonanych podzadań, płatnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury jedynie na warunkach określonych przez Zamawiającego, uzgodnionych między stronami. 5. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 3 niniejszego paragrafu przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w dokumencie rozliczeniowym (faktura VAT) w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, przy czym terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Wykonawcy. 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo naliczenia odsetek ustawowych od nie uiszczonej w terminie zapłaty należności. 18

19 7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego na osoby trzecie. 5 Zobowiązania Stron Umowy 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami,obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 2. Wykonawca sporządzi oraz doręczy Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru harmonogram wykonania robót w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy oraz zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z tym harmonogramem. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w taki sposób, aby nie zakłócać funkcjonowania obiektu, albowiem roboty budowlane odbywać się będą w czynnym obiekcie. 4. Odbiory częściowe robót zostaną dokonane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, na zasadach określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 5. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi na zasadach określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego Robót, podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie przez Strony niniejszej umowy. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o wykonaniu zadania, zgodnie z postanowieniami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przygotuje dokumenty niezbędne do dokonania odbioru, o których mowa w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zawiadomienie to będzie miało formę pisemną. Czynności odbiorowe zakończą się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia poinformowania przez Wykonawcę Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o zakończeniu robót. 6. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do współpracy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. 6 Zobowiązania i Oświadczenia Zamawiającego 1. Zamawiający oświadcza, iż: a) nieruchomość położona w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Gimnazjalnej 13 i znajduje się w jego posiadaniu; 2. Zamawiający zobowiązuje się do: a) zapewnienia Wykonawcy na czas trwania robót dostępu do energii elektrycznej i wody, b) zapewnienia Wykonawcy na czas trwania robót miejsca stanowiącego plac zlokalizowany na terenie siedziby Zamawiającego przeznaczony na tymczasowe zaplecze Wykonawcy, c) przekazania Wykonawcy miejsca wykonania przedmiotu umowy w dniu podpisania niniejszej umowy, z uwzględnieniem zapisów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 7 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do: a) odebrania miejsca wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a także do przystosowania do potrzeb przewidzianych prac budowlanych, przy uwzględnieniu zapisów Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami budowlanymi, warunkami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza przepisami BHP i przeciwpożarowymi, c) zabezpieczenie materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, przy uwzględnieniu zapisów Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, d) zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego poszczególnych etapów robót w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu, e) wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu materiałów budowlanych dobrej jakości spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących norm wyrobów budowlanych; 19

20 f) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim) wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, g) utrzymania na własny koszt ładu i porządku w miejscu realizacji przedmiotu umowy siedziba zamawiającego - w czasie realizacji przedmiotu umowy, h) uprzątnięcia na własny koszt miejsca realizacji przedmiotu umowy w terminie do 14 dni po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, i) przestrzegania zasad BHP i P-poż obowiązujących na terenie siedziby Zamawiającego, po zapoznaniu z nimi Wykonawcy przez Zamawiającego. 8 Gwarancje 1. Okres gwarancyjny liczony jest od daty protokolarnego przyjęcia całego zadania przez Zamawiającego od Wykonawcy przedmiotu umowy i wynosi... lata ( nie mniej niż 4 lata ) na roboty budowlane będące przedmiotem umowy,... lat ( nie mniej niz 2 lata ) na dostarczone i zainstalowane urządzenia oraz... lat ( nie mniej niz 5 lat ) na dostarczoną i zainstalowaną pompę ciepła. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Strony umowy Protokołu Odbioru Końcowego Robót stwierdzającego, że przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową i jest dobrej jakości. 2. Wykonawca dostarczy zamawiającemu gwarancje producenta udzielone na dostarczone i zainstalowane urządzenia, o których mowa w załączniku nr 2 do siwz oraz instrukcje obsługi w języku polskim najpóźniej przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 3. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji obsługę serwisową świadczoną na terenie Polski dla wszystkich dostarczonych i zainstalowanych urządzeń, wykonywaną bądź przez uprawnionego do obsługi serwisowej Wykonawcę bądź przez inny uprawniony podmiot. Wykonawca oświadcza, że punkt prowadzenia serwisu mieści się w: Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad i usterek, za wyjątkiem wad i usterek powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 5. Wykonawca usunie wady i usterki o których mowa w ust.4 w ciągu 7 dni w przypadku wad i usterek mających wpływ na eksploatację obiektu i w ciągu 14 dni w przypadku wad i usterek nie mających wpływu na eksploatację obiektu. Terminy powyższe liczone będą od daty pisemnego zawiadomienia o zaistnieniu wad i usterek. 9 Kary umowne 1. Zamawiający zastrzega możliwość do naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, szczegółowo określonych w 9 ust Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z terminem określonym w 3 ust. 3, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy (określonego w 4 ust. 1 i 3 ), za każdy dzień zwłoki, b) za nieterminowe: - usunięcie wad/wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolną od wad usunięcie uszkodzeń o których mowa w 15 ust.3. w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy (określonego w 4 ust. 1 i 3 ) za każdy dzień zwłoki, c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określonych w 13 ust. 1 i 2, w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy (określonego w 4 ust. 1 i 3). d) w przypadku niewywiązania się z obowiązków określonych w 7 ust. 1 pkt h w wysokości 5 % wynagrodzenia Wykonawcy (określonego w 4 ust. 1 i 3). 3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo