Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /"

Transkrypt

1 Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim realizowanego w ramach projektu:,, Termomodernizacja wraz z instalacją pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / SIWZ zatwierdzono w dniu r. Podpis kierownika jednostki S. mgr Benwenuta Wiesława Jankiewicz FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI 1

2 I. Nazwa oraz adres zamawiającego; Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety ul. Gimnazjalna Ostrów Wielkopolski tel.: (62) ; fax.: (62) NIP REGON II. Tryb udzielenia zamówienia; 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / Dz. U r. Nr 223, poz 1655 tekst jednolity z póź zm./, zwanej dalej,, Ustawą Pzp. 2. Postępowanie jest prowadzone w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ; Priorytet III WRPO: Środowisko przyrodnicze; Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ;Tytuł projektu:,, Termomodernizacja wraz z instalacją pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim. III. Opis przedmiotu zamówienia; 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie centrali grzewczej zasilającej instalację centralnego ogrzewania grzejnikowego i ciepłej wody dla kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św Elżbiety oraz wymiana istniejącej instalacji grzewczej, przy zastosowaniu niżej opisanej pompy ciepła: - pompa ciepła posiadająca minimum dwie sprężarki typu scroll w jednej kompaktowej obudowie, wyklucza się zastosowanie kaskady pomp ciepła, - uzyskiwana moc grzewcza pompy ciepła przy BO/W50 min. 160 kw, - COP przy mocy maksymalnej dla BO/W50 ( wg normy EN 255 ) 3,2, - możliwość uzyskania temperatury zasilania wyjścia z pompy ciepła do systemu grzewczego minimum 55 C, bez wspomagania grzałkami elektrycznymi, - sterownik pompy ciepła umożliwiający zdalne sterowanie i nadzór nad prawidłową ich pracą oraz umożliwiający wizualizację parametrów pracy odnawialnych źródeł energii na komputerze klasy PC za pomocą standardowych łączy internetowych - prąd rozruchu sprężarek z zastosowaniem urządzenia łagodnego rozruchu mniejszy od 280 A. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Roboty w zakresie instalacji budowlanych Hydraulika i roboty sanitarne Roboty wiertnicze i górnicze 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w: a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2a do siwz b) projekcie budowlanym - załącznik nr 2b do siwz c) przedmiarze robót - załącznik nr 2c do siwz. 4. Wszystkim użytym w siwz nazwom własnym w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy,, lub równoważne co oznacza, że dopuszcza się rozwiązania nie gorsze niż opisane, spełniające wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający posłużył się nazwą własną producenta jedynie dla ułatwienia opisu przedmiotu zamówienia, w oparciu o przesłanki art. 29 ust.3 Ustawy Pzp. Zgodnie z art. 30 ust 5 Ustawy Pzp na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia równoważności rozwiązań oferowanych do specyfikowanych 2

3 przez Zamawiającego. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych należy zaznaczyć w ofercie. 5. Zamawiający żąda wskazania w ofercie ( na formularzu oferty zał. nr 1 do siwz ) część zadania, którego wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć jedynie na wykonanie całości zadania. V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ; 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie; 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia; 1. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. VIII. Wymagania dotyczące wadium; 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ,00 zł., (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109, poz z późn. zmianami ). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BZ WBK o/ostrów Wlkp Przelew należy zatytułować,,wadium PRZETARG Instalacja pompy ciepła. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium w formie pieniężnej uznaje się za wniesione z chwilą jego wpływu na wskazany rachunek bankowy. 8. Dowód wpłaty wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe należy dołączyć do oferty. Wszelkie kserokopie winny być poświadczone, za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Wniosek o wyjaśnienie siwz należy dodatkowo przesłać zamawiającemu drogą elektroniczną na adres: 3

4 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wszystkie informacje podlegające publikacji zgodnie z Ustawą Pzp Zamawiający zamieści na stronie internetowej X. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy Pzp dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. b) posiadania wiedzy i doświadczenia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy należycie wykonali w w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną inwestycję polegającą na instalacji i uruchomieniu pomp ciepła z pionowymi wymiennikami ciepła oraz dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu wymiennika pionowego na głębokości minimum 170 mb, oraz sumarycznej ilości 3000m dla każdego zadania przy czym łączna wartość zrealizowanych inwestycji wynosi min ,00 zł.brutto. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują kierownikiem budowy, uprawnionym do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z art 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U z póź zm.), posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie XI siwz. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 4

5 niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. XI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 1. Zgodnie z art. 44 Ustawy Pzp do oferty należy załączyć: a) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 Ustawy Pzp, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli wykonawca w celu realizacji zamówienia będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów dodatkowo składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp do oferty należy załączyć: b) wykaz osób (stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób powinien potwierdzać, że Wykonawca dysponuje: 1. kierownikiem budowy ze wskazaniem posiadanych przez niego uprawnień do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadających im ważnych uprawnieniach budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie; c) oświadczenie (stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. d) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie minimum jednej inwestycji polegającej na instalacji i uruchomieniu pomp ciepła z pionowymi wymiennikami ciepła oraz dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu wymiennika pionowego na głębokości minimum 170 mb, oraz sumarycznej ilości 3000m dla każdego zadania, przy czym łączna wartość zrealizowanych inwestycji wynosi min ,00 zł.brutto. oraz potwierdzi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 5

6 sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone załączając stosowny dokument ( np. referencje ). Załączony dokument powinien również potwierdzać informacje podane w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do siwz, dotyczące rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania robót. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: d) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; e) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 a Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w punkcie XI.1.e siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wszelkie dokumenty stanowiące ofertę należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. XII. Wymagania dla przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia oraz określił wymagania w tym zakresie w : - przedmiarze robót załącznik nr 2a do siwz; - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2b do siwz; - projekcie budowlanym - załącznik nr 2c do siwz. 2. Do oferty należy dołączyć uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie załączonego do siwz przedmiaru robót. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych w siwz na podstawie załączonego do oferty i podpisanego przez Wykonawcę uproszczonego kosztorysu ofertowego oraz oświadczenia złożonego przez Wykonawcę na formularzu ofertowym ( zał. nr 1 do siwz ), w którym Wykonawca oświadcza, że przedmiot złożonej oferty jest w pełni zgodny z 6

7 przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania, określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentach wyszczególnionych w pkt-e XII, ppkt 1 siwz. 4. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej obiektu, gdzie prowadzone będą roboty budowlane. 5. Wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta instalowanych pomp ciepła, posiadającego oficjalne przedstawicielstwo w Polsce lub posiadać podpisaną umowę z przedstawicielstwem firmy w Polsce oraz zapewnić serwis instalowanych urządzeń prowadzony na terenie Polski. XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert; 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Ofertę należy przygotować wypełniając: - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; - załącznik nr 2a, 2b i 2c do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; - załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; - załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 4. Oferta winna być sporządzona na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być podpisana na każdej stronie przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia i dokumenty wykonawcy winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Jeśli umocowanie nie wynika wprost z załączonych dokumentów określonych w punkcie XI do siwz należy załączyć pełnomocnictwo do działań w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być w oryginale lub notarialnie poświadczone. 5. DOKUMENTY, WYMAGANE WRAZ Z OFERTĄ: Oferta powinna zawierać dokumenty: - dokumenty określone w siwz pkt. XI - dokumenty określone w siwz pkt. XII, ppkt 2 (tj. kosztorys ofertowy) - dokumenty określone w siwz pkt. XIII., ppkt. 2, - dokumenty określone w siwz pkt. XIII., ppkt. 4 ( tj. pełnomocnictwo jeśli umocowanie do działania nie wynika wprost z załączonych do oferty dokumentów ), - dokumenty określone w siwz pkt. XIII, ppkt 10 w przypadku złożenia oferty wspólnie, - potwierdzenie wniesienia wadium. 6. Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej (zł). 7. Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego podany w punkcie I siwz, oraz będzie oznaczona: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim oraz NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz. 15: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 9. Zamawiający wymaga, aby treść oferty odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7

8 10.Oferta wspólna Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadzie art. 23 Ustawy Pzp. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika ( tzw. Lidera ) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W pełnomocnictwie należy wskazać wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, szczegółowo określić prawa i obowiązki wynikające z pełnomocnictwa. W przypadku oferty złożonej wspólnie wszelka korespondencja będzie przesyłana przez Zamawiającego na adres ustanowionego pełnomocnika. 11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zgodnie z wolą Wykonawcy nie podlegają udostępnianiu, należy oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, w szczególności umieścić je w osobnej kopercie i stosownie opisać. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. XIV. Termin związania ofertą; 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety ul. Gimnazjalna 13, Ostrów Wielkopolski, nie później niż do dnia r., do godziny 15: Wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert, zamawiający zwróci niezwłocznie. 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu r.,o godzinie 15:30 w siedzibie Zamawiającego. XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe w ramach niniejszego postępowania, sporządzone zgodnie z punktem XII SIWZ. 2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej (zł) z wyodrębnieniem podatku VAT. 3. Cenę oferty należy podać cyfrą. 4. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób: a) wykonawca ujmie w cenach jednostkowych całość kosztów wykonania (tj: robociznę bezpośrednią, materiały, sprzęt, narzuty i wszelkie inne koszty wykonania związane z wykonaniem robót) na wszystkie roboty; b) wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez pomnożenie cen jednostkowych dla danej pozycji przez ilość jednostek; c) wykonawca zsumuje wartość wszystkich pozycji; d) zsumowana wartość wszystkich pozycji stanowić będzie wartość netto; e) wartość netto plus wartość podatku VAT stanowić będzie wartość brutto tj cenę oferty. 5. Wszelkie wartości określone określone w kosztorysie ofertowym winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. 6. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji kosztorysu ofertowego spowoduje odrzucenie oferty. 7. Upusty oferowane przez wykonawcę należy zawrzeć w cenach jednostkowych, 8. Wszelkie ceny określone przez wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie. 8

9 XVII. Informacja dotycząca walut obcych. Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert; 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: najniższa cena 100%, Sposób obliczania punktów: C = ( Cn/Co) x 100 x 100 % Cn cena najniższa; Co cena oferowana. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 1. Zgodnie z wyborem zamawiającego umowa o udzielenie zamówienia zostanie podpisana przez strony w siedzibie zamawiającego w umówionym terminie lub przesłana w celu podpisania do Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, odeśle zamawiającemu podpisane umowy w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 1. Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonego w SIWZ jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (całkowitej brutto) podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt 1 zostanie wniesione przez wykonawcę przed podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, najpóźniej w dniu jej podpisania, 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 5. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, wzywające do zapłaty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: - posiadacz rachunku: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety; ul. Gimnazjalna 13; Ostrów Wielkopolski 9

10 - numer rachunku: BZ WBK o/ostrów Wlkp tytuł: zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim. - znak sprawy ZP/01/ Zamawiający ustala następujący podział zabezpieczenie: % zabezpieczenie jako gwarancja zgodnego z umową wykonania zamówienia. 9. Szczegółowe przepisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w art Ustawy Pzp. 10. Zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 1 zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w art 151 Ustawy Pzp. XXI. Wzór umowy 1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia - odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art 182 ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10

11 4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności wymienione w pkt-e 5 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy Pzp. XXIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami; 1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami następujące osoby: Iwona Stachowiak tel Dariusz Fröss tel fax Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Formularz oferty - załącznik nr 1 2. Przedmiar robót - załącznik nr 2a 3. Specyfikacja techniczna... - załącznik nr 2b 4. Projekt budowlany - załącznik nr 2c 5. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału... - załącznik nr 3 6. Wykaz osób - załącznik nr 4 7. Wykaz wykonanych robót - załącznik nr 5 8. Wzór umowy - załącznik nr 6 11

12 Załącznik nr 1 Formularz oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim - znak sprawy ZP/01/10. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... REGON... NIP... Numer telefonu... Numer faksu... adres ... Do : Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety ul. Gimnazjalna 13; Ostrów Wielkopolski / nazwa i siedziba zamawiającego / 1. Oświadczamy, że przedmiot niniejszej oferty jest w pełni zgodny z przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania, szczegółowo określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarze robót ( zał. 2a do siwz ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ( zał. 2b do siwz ) oraz projektem budowlanym ( zał. 2c do siwz ). 2. Oferujemy wykonanie zadania objętego w/w postępowaniem za cenę : Wartość oferty netto Podatek Vat w zł. Wartość oferty brutto zł. zł. zł. Termin płatności, termin wykonania zamówienia są zgodne ze wzorem umowy. Oferujemy... ( nie mniej niż 4 lata ) gwarancji na wykonane roboty budowlane. Oferujemy... ( nie mniej niż 2 lata ) gwarancji na dostarczone i zainstalowane urządzenia. Oferujemy... ( nie mniej niż 5 lat ) gwarancji na dostarczoną i zainstalowaną pompę ciepła. Zamawiający wymaga dodatkowo na wszystkie dostarczone i zainstalowane urządzenia gwarancji udzielonej przez producenta, przy czym Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót.... (data i podpis Wykonawcy) 12

13 Zamierzam/ nie zamierzam* (niepotrzebne skreślić) powierzyć podwykonawcy wykonanie zadania w części: Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne ) jest: stanowisko... imię i nazwisko... telefon fax.. uwagi. Oświadczenia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 2. Oświadczam, że uważamy się związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji. 3. Oświadczam, że stawiane w specyfikacji wymagania wobec wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 4. Oferta zawiera następujące załączniki : str str str str str str str str.... Zastrzeżenie wykonawcy Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawo zamówień publicznych, wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania: (data i podpis Wykonawcy) 13

14 Załącznik nr 3 O Ś W I A D C Z E N I E o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22, ust. 1 Ustawy Pzp oraz o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24, ust. 1 Ustawy Pzp. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... REGON... NIP... Oświadczam, że działając jako wykonawca: posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U tekst jednolity z póź. zm.), nie otwarto w stosunku do mojej firmy likwidacji, nie ogłoszono upadłości lub został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.... (data i podpis wykonawcy) 14

15 Załącznik nr 4 WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim - znak sprawy ZP/01/10. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Tel.. fax... Nazwisko i imię Kwalifikacje zawodowe Doświadczenie ( np. okres wykonywania zawodu ) Rodzaj i numer uprawnień Proponowana rola w realizacji zamówienia 1. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia ( jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.) 2. Oświadczam, że dysponuję osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na podstawie... (należy podać informację o podstawie do dysponowania tymi osobami)... (data i podpis wykonawcy) 15

16 Załącznik nr 5 WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim - znak sprawy ZP/01/10. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Tel.. fax... Nazwa obiektu Rodzaj robót Zamawiający Lokalizacja Lata realizacji Wartość (data i podpis wykonawcy) 16

17 WZÓR UMOWA O ROBTY BUDOWLANE NR ZP/.../10 zawarta w dniu.. r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Gimnazjalna 13, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 6 1) a... reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania:,, Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U r. Nr 223, poz 1655 tekst jednolity z póź zm. ), zostaje zawarta niniejsza umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, polegające na wykonaniu centrali grzewczej zasilającej instalację centralnego ogrzewania grzejnikowego i ciepłej wody dla kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św Elżbiety oraz wymianie istniejącej instalacji grzewczej, przy zastosowaniu pompy ciepła, stanowiące przedmiot zamówienia ( zwany w dalszej części również przedmiotem umowy). Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy uwzględnieniu szczegółowej lokalizacji określonej w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysie ofertowym. 2. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik nr 2a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SIWZ), projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ. przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2c do SIWZ. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 3. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy doręczy Zamawiającemu opłaconą polisę, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia min ,00 zł., przy czym okres ubezpieczenia obejmie cały okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca wraz z polisą doręczy Zamawiającemu zaświadczenie o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanej działalności. 17

18 2 Roboty dodatkowe 1. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w przepisach art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych( Dz. U r. Nr 223, poz tekst jednolity z póź zm. ), Wykonawca wykona roboty dodatkowe, jeżeli zakres robót zgodny będzie z przedmiotem prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej. 2. O wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przed rozpoczęciem ich wykonania powiadomi pisemnie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. Roboty dodatkowe rozliczane będą w oparciu o normatywne nakłady czasu pracy, zużycia materiałów i pracy sprzętu wg odpowiednich KNR, przy zastosowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, jak w przypadku robót podstawowych. 3 Miejsce i terminy realizacji 1. Miejsce realizacji przedmiotu niniejszej umowy określone zostało w 1 umowy, przy uwzględnieniu szczegółowej lokalizacji wykonania robót budowlanych określonej w załącznikach do SIWZ nr 2a, 2b,2c oraz kosztorysie ofertowym. 2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy przez w/w Strony. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. 4. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę przyjmuje się dzień podpisania przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie przez Strony niniejszej umowy Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości brutto: złotych w tym: netto:... złotych podatek VAT:.. 2. Określone w 4 ust. 1 wynagrodzenie brutto, stanowiące wartość przedmiotu umowy jest wielkością ostateczną. W przypadku zmiany stawek podatkowych VAT cena określona w 4 pkt.1 może ulec zmianie od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT stanowiącego przedmiot umowy, lecz nie więcej niż o procentowy wskaźnik zmiany stawek podatkowych. Zmiana stawki podatkowej VAT nie wymaga wprowadzenia odrębnym aneksem do umowy jednak winna być udokumentowana na piśmie. 3. Strony ustalają, że płatność wynagrodzenia ( brutto ) będzie dokonana jednorazowo po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury VAT po podpisaniu przez inspektora nadzoru budowlanego oraz przez Strony Umowy Protokołu Odbioru Końcowego Robót, zgodnie z postanowieniami 5 ust. 5 niniejszej umowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur częściowych odpowiednio do wartości wykonanych podzadań, płatnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury jedynie na warunkach określonych przez Zamawiającego, uzgodnionych między stronami. 5. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 3 niniejszego paragrafu przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w dokumencie rozliczeniowym (faktura VAT) w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, przy czym terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Wykonawcy. 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo naliczenia odsetek ustawowych od nie uiszczonej w terminie zapłaty należności. 18

19 7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego na osoby trzecie. 5 Zobowiązania Stron Umowy 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami,obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 2. Wykonawca sporządzi oraz doręczy Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru harmonogram wykonania robót w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy oraz zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z tym harmonogramem. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w taki sposób, aby nie zakłócać funkcjonowania obiektu, albowiem roboty budowlane odbywać się będą w czynnym obiekcie. 4. Odbiory częściowe robót zostaną dokonane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, na zasadach określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 5. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi na zasadach określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego Robót, podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie przez Strony niniejszej umowy. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o wykonaniu zadania, zgodnie z postanowieniami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przygotuje dokumenty niezbędne do dokonania odbioru, o których mowa w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zawiadomienie to będzie miało formę pisemną. Czynności odbiorowe zakończą się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia poinformowania przez Wykonawcę Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o zakończeniu robót. 6. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do współpracy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. 6 Zobowiązania i Oświadczenia Zamawiającego 1. Zamawiający oświadcza, iż: a) nieruchomość położona w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Gimnazjalnej 13 i znajduje się w jego posiadaniu; 2. Zamawiający zobowiązuje się do: a) zapewnienia Wykonawcy na czas trwania robót dostępu do energii elektrycznej i wody, b) zapewnienia Wykonawcy na czas trwania robót miejsca stanowiącego plac zlokalizowany na terenie siedziby Zamawiającego przeznaczony na tymczasowe zaplecze Wykonawcy, c) przekazania Wykonawcy miejsca wykonania przedmiotu umowy w dniu podpisania niniejszej umowy, z uwzględnieniem zapisów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 7 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do: a) odebrania miejsca wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a także do przystosowania do potrzeb przewidzianych prac budowlanych, przy uwzględnieniu zapisów Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami budowlanymi, warunkami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza przepisami BHP i przeciwpożarowymi, c) zabezpieczenie materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, przy uwzględnieniu zapisów Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, d) zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego poszczególnych etapów robót w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu, e) wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu materiałów budowlanych dobrej jakości spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących norm wyrobów budowlanych; 19

20 f) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim) wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, g) utrzymania na własny koszt ładu i porządku w miejscu realizacji przedmiotu umowy siedziba zamawiającego - w czasie realizacji przedmiotu umowy, h) uprzątnięcia na własny koszt miejsca realizacji przedmiotu umowy w terminie do 14 dni po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, i) przestrzegania zasad BHP i P-poż obowiązujących na terenie siedziby Zamawiającego, po zapoznaniu z nimi Wykonawcy przez Zamawiającego. 8 Gwarancje 1. Okres gwarancyjny liczony jest od daty protokolarnego przyjęcia całego zadania przez Zamawiającego od Wykonawcy przedmiotu umowy i wynosi... lata ( nie mniej niż 4 lata ) na roboty budowlane będące przedmiotem umowy,... lat ( nie mniej niz 2 lata ) na dostarczone i zainstalowane urządzenia oraz... lat ( nie mniej niz 5 lat ) na dostarczoną i zainstalowaną pompę ciepła. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Strony umowy Protokołu Odbioru Końcowego Robót stwierdzającego, że przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową i jest dobrej jakości. 2. Wykonawca dostarczy zamawiającemu gwarancje producenta udzielone na dostarczone i zainstalowane urządzenia, o których mowa w załączniku nr 2 do siwz oraz instrukcje obsługi w języku polskim najpóźniej przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 3. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji obsługę serwisową świadczoną na terenie Polski dla wszystkich dostarczonych i zainstalowanych urządzeń, wykonywaną bądź przez uprawnionego do obsługi serwisowej Wykonawcę bądź przez inny uprawniony podmiot. Wykonawca oświadcza, że punkt prowadzenia serwisu mieści się w: Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad i usterek, za wyjątkiem wad i usterek powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 5. Wykonawca usunie wady i usterki o których mowa w ust.4 w ciągu 7 dni w przypadku wad i usterek mających wpływ na eksploatację obiektu i w ciągu 14 dni w przypadku wad i usterek nie mających wpływu na eksploatację obiektu. Terminy powyższe liczone będą od daty pisemnego zawiadomienia o zaistnieniu wad i usterek. 9 Kary umowne 1. Zamawiający zastrzega możliwość do naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, szczegółowo określonych w 9 ust Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z terminem określonym w 3 ust. 3, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy (określonego w 4 ust. 1 i 3 ), za każdy dzień zwłoki, b) za nieterminowe: - usunięcie wad/wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolną od wad usunięcie uszkodzeń o których mowa w 15 ust.3. w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy (określonego w 4 ust. 1 i 3 ) za każdy dzień zwłoki, c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określonych w 13 ust. 1 i 2, w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy (określonego w 4 ust. 1 i 3). d) w przypadku niewywiązania się z obowiązków określonych w 7 ust. 1 pkt h w wysokości 5 % wynagrodzenia Wykonawcy (określonego w 4 ust. 1 i 3). 3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 20

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Polkowice: Zmiana sposobu ogrzewania, przebudowa instalacji gazowej i instalacji c.o. w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Dąbrowskiego 26a w Polkowicach Numer ogłoszenia: 327918-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA na sprzedaż i dostawę bonów towarowych zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Katowice: Wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie betonowe. Remont pokrycia dachu garażu wraz z wykonaniem boksu na śmieci. Wykonanie placu zabaw dla dzieci na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Szczyrku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie. Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (postępowanie nr 2).

Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie. Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (postępowanie nr 2). 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubuskie.uw.gov.pl/ Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dpslp.org.pl/pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dpslp.org.pl/pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dpslp.org.pl/pl/przetargi Legnickie Pole: Zabezpieczenie przeciwpożarowe zespołu budynków nr 1,4,5,6,7

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl/ Hrubieszów: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w pasach drogowych

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą: GGŚ-II.7031.0000017.2015 Siewierz, dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

CZEŚĆ II. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ im. Ludwika Hirszfelda Polska Akademia Nauk ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław tel. / fax. (4871) 37-09-997, http://www.iitd.pan.wroc.pl NIP: 896-000-56-96;

Bardziej szczegółowo