PROSPEKT EMISYJNY. Getin Holding S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY. Getin Holding S.A."

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY Getin Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w Polsce, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS ) Prospekt będzie udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.getin.pl) i Oferującego (www.noblesecurities.pl) w terminie umoŝliwiającym inwestorom zapoznanie się z jego treścią, nie później niŝ przed rozpoczęciem subskrypcji. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Grupy oraz z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi działalność. Inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w ramach Oferty powinni zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z informacjami zamieszczonymi w punkcie 2 Prospektu Czynniki ryzyka. Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną (osiemnaście milionów) Akcji Serii O oraz w związku z ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, tj. rynku podstawowym GPW (siedemset trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście) Jednostkowych Praw Poboru; nie więcej niŝ (osiemnaście milionów) PDA oraz nie więcej niŝ (osiemnaście milionów) Akcji Serii O. PUBLICZNA OFERTA AKCJI SERII O SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOśE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZYPOSPOLITĄ POLSKĄ. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ), CHYBA śe W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAś MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAśDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ. Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2011

2 SPIS TREŚCI 1. PODSUMOWANIE...6 WPROWADZENIE...6 STRUKTURA AKCJONARIATU...7 PRZEWAGI KONKURENCYJNE...7 STRATEGIA...8 PODSUMOWANIE CZYNNIKÓW RYZYKA...8 PODSUMOWANIE DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH...10 WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ...11 WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH...12 PODSUMOWANIE OFERTY PUBLICZNEJ CZYNNIKI RYZYKA OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA MAKROEKONOMICZNYCH I ZWIĄZANYCH Z OTOCZENIEM W JAKIM DZIAŁA GRUPA OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA CHARAKTERYZUJĄCYCH GRUPĘ OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA SPECYFICZNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK Z GRUPY EMITENTA...26 OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z OFERTĄ ISTOTNE INFORMACJE ZASTRZEśENIE PREZENTACJA HISTORYCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE ODNIESIENIA DO TERMINÓW ZDEFINIOWANYCH DANE STATYSTYCZNE I MAKROEKONOMICZNE INFORMACJE RYNKOWE, GOSPODARCZE I BRANśOWE DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU PREZENTACJA WALUT I KURSY WYMIANY INFORMACJE ZAMIESZCZONE POPRZEZ ODNIESIENIE SPOSÓB WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z OFERTY ROZWODNIENIE POLITYKA DYWIDENDY ZASADY POLITYKI SPÓŁKI DOTYCZĄCEJ WYPŁATY DYWIDENDY ORAZ WSZELKIE OGRANICZENIA W TYM ZAKRESIE DYWIDENDA W OKRESIE OBJĘTYM HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI KAPITALIZACJA I ZADŁUśENIE OŚWIADCZENIE O KAPITALE OBROTOWYM KAPITALIZACJA I ZADŁUśENIE OPIS ZADŁUśENIA WARUNKOWEGO I POŚREDNIEGO KURS GIEŁDOWY AKCJI WYBRANE HISTORYCZNE SKONSOLIDOWANE INFORMACJE FINANSOWE I OPERACYJNE PRZEGLĄD INFORMACJI OPERACYJNYCH I FINANSOWYCH INFORMACJE OGÓLNE...56 CZYNNIKI OGÓLNE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE SZCZEGÓLNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE PERSPEKTYWY ROZWOJU I OSTATNIE ZDARZENIA...60 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OGRANICZENIE W WYKORZYSTANIU ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH GRUPY

3 10.7 WYDATKI I NAKŁADY INWESTYCYJNE BIEśĄCE I PLANOWANE INWESTYCJE ANALIZA ZYSKOWNOŚCI GRUPY...74 ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HANDLOWEJ GRUPY ISTOTNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI I OSZACOWANIA TENDENCJE OTOCZENIE RYNKOWE I PRAWNE OTOCZENIE RYNKOWE OTOCZENIE PRAWNE EMITENT PRAWNA (STATUTOWA) I HANDLOWA NAZWA EMITENTA MIEJSCE I DATA REJESTRACJI EMITENTA ORAZ JEGO NUMER REJESTRACYJNY ORAZ CZAS, NA JAKI ZOSTAŁ UTWORZONY SIEDZIBA I FORMA PRAWNA EMITENTA, PRZEPISY PRAWA NA PODSTAWIE, KTÓRYCH I ZGODNIE Z KTÓRYMI DZIAŁA EMITENT, KRAJ SIEDZIBY ORAZ ADRES I NUMER TELEFONU JEGO SIEDZIBY STATUTOWY OPIS PRZEDMIOTU I CELU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA HISTORYCZNE ZDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ GRUPY OPIS GRUPY ORAZ MIEJSCE EMITENTA W GRUPIE OPIS DZIAŁALNOŚCI WPROWADZENIE PRZEWAGI KONKURENCYJNE STRATEGIA OFEROWANE PRODUKTY DYSTRYBUCJA STRATEGIA INWESTYCYJNA POSTĘPOWANIA SĄDOWE, ARBITRAśOWE I ADMINISTRACYJNE ZATRUDNIENIE RATINGI ISTOTNE UMOWY ISTOTNE NIERUCHOMOŚCI I ŚRODKI TRWAŁE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA INFORMACJE O UZALEśNIENIU SPÓŁKI TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI TRANSAKCJE SPÓŁKI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI TRANSAKCJE GETIN NOBLE BANK Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI TRANSAKCJE TU EUROPA Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI TRANSAKCJE TU NA śycie EUROPA TRANSAKCJE SPÓŁKI Z ZARZĄDEM I RADĄ NADZORCZĄ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM W GRUPIE KAPITAŁOWEJ ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZADZAJĄCE WYśSZEGO SZCZEBLA INFORMACJE O CZŁONKACH ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH INFORMACJE O CZŁONKACH ORGANÓW NADZORCZYCH POZOSTAŁE INFORMACJE NA TEMAT CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ AKCJE I OPCJE NA AKCJE UMOWY ZAWARTE ODNOŚNIE POWOŁANIA CZŁONKÓW ORGANÓW INFORMACJE NA TEMAT KONFLIKTU INTERESÓW W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ WŚRÓD OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO SZCZEBLA UZGODNIONE OGRANICZENIA W ZBYWANIU AKCJI EMITENTA

4 16.8 WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA ZA OSTATNI PEŁNY ROK OBROTOWY W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO SZCZEBLA ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO INFORMACJE O KOMISJI DS. AUDYTU I KOMISJI DS. WYNAGRODZEŃ ZNACZNI AKCJONARIUSZE DR LESZEK CZARNECKI PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT AKCJE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, STATUT I ORGANY KAPITAŁ ZAKŁADOWY ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO KAPITAŁY REZERWOWE, ZAPASOWY I INNE AKCJE CZŁONKÓW GRUPY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OPCJI, ORAZ AKCJE, CO DO KTÓRYCH DOKONANO UZGODNIEŃ, Iś STANĄ SIĘ ONE PRZEDMIOTEM OPCJI DEMATERIALIZACJA AKCJI NA POTRZEBY PROCESU DOPUSZCZENIA ICH DO OBROTU NA GPW STATUT RADA NADZORCZA ZARZĄD WALNE ZGROMADZENIE REGULACJE DOTYCZĄCE RYNKU KAPITAŁOWEGO WPROWADZENIE DEMATERIALIZACJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM OGRANICZENIA W SWOBODZIE PRZENOSZENIA AKCJI OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE DOTYCZĄCE PRZYMUSOWEGO WYKUPU I ODKUPU W ODNIESIENIU DO AKCJI OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI NA GPW I JEGO ROZLICZANIE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM AKCJAMI OFEROWANYMI PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH OPODATKOWANIE DOCHODÓW ZE SPRZEDAśY PDA W PRZYPADKU OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH ZASADY OPODATKOWANIA PODATKIEM OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH UMÓW SPRZEDAśY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN DANE O AKCJACH OFEROWANYCH INFORMACJE O AKCJACH OFEROWANYCH PODSTAWA PRAWNA EMISJI AKCJI SERII O FORMA I RODZAJ AKCJI OFEROWANYCH WALUTA EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PUBLICZNE OFERTY PRZEJĘCIA DOKONANE PRZEZ OSOBY TRZECIE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO I BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO UCHWAŁY, ZEZWOLENIA I ZGODY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁY LUB ZOSTANĄ UTWORZONE LUB WYEMITOWANE NOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEWIDYWANA DATA EMISJI AKCJI WARUNKI OFERTY I ZASADY DYSTRYBUCJI OFERTA PUBLICZNA

5 22.2 HARMONOGRAM OFERTY CENA EMISYJNA ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW ORAZ PŁATNOŚCI ZA AKCJE OFEROWANE PRZYDZIAŁ AKCJI OFEROWANYCH NIEDOJŚCIE EMISJI AKCJI OFEROWANYCH DO SKUTKU ODSTĄPIENIE LUB ZAWIESZENIE PRZEPROWADZENIA OFERTY ZWROT WPŁAT NA AKCJE OFEROWANE REJESTRACJA I NOTOWANIE JEDNOSTKOWYCH PRAW POBORU, PDA ORAZ AKCJI OFEROWANYCH KOSZTY OFERTY SUBEMISJA, STABLIZACJA I UMOWNE OGRANICZENIA W ZBYWALNOŚCI AKCJI OŚWIADCZENIA STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 809/ OŚWIADCZENIE EMITENTA OŚWIADCZENIE OFERUJĄCEGO OŚWIADCZENIE DORADCY PRAWNEGO EMITENTA PODMIOTY ZAANGAśOWANE W OFERTĘ DORADCY UCZESTNICZĄCY W REALIZACJI OFERTY PUBLICZNEJ ORAZ ICH POTENCJALNE KONFLIKTY INTERESÓW BIEGŁY REWIDENT DEFINICJE DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE GRUPY I SPÓŁKI ZAŁĄCZNIKI

6 1. PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie wprowadzenie do Prospektu i powinno być czytane łącznie ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w pozostałych częściach Prospektu. Wszelkie decyzje o zainwestowaniu w Akcje Oferowane powinny być podejmowane w oparciu o treść całego Prospektu. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do Prospektu, skarŝący inwestor moŝe na mocy ustawodawstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania. Zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej osoby, które sporządziły podsumowanie będące częścią Prospektu, łącznie z kaŝdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. Wprowadzenie Getin Holding jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się Grupy działającej w sektorze usług finansowych. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność inwestycyjna polegająca na wyszukiwaniu i realizacji projektów inwestycyjnych na rynkach krajowych i zagranicznych, a następnie tworzeniu wartości w spółkach wchodzących w skład portfela inwestycyjnego poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju. Podmioty wchodzące w skład Grupy to głównie instytucje finansowe prowadzące działalność w zakresie usług bankowych, ubezpieczeniowych, leasingowych, doradztwa finansowego, maklerskich oraz dystrybucji produktów finansowych. Szeroki zakres oferty spółek Grupy, ścisła współpraca oraz koordynacja działań zapewnia wysoki poziom kooperacji w ramach struktury, zwiększając operatywność poszczególnych jednostek. Działalność Grupy obejmuje swym zakresem zarówno rynek krajowy jak i zagraniczny. Obecność w grupie czterech banków, dwóch towarzystw ubezpieczeniowych, trzech firm leasingowych, dwóch podmiotów świadczących usługi pośrednictwa finansowego, domu maklerskiego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych pozwala wszystkim podmiotom w pełni korzystać z doświadczeń oraz zaplecza pozostałych spółek, stanowiąc jednocześnie waŝne uzupełnienie ofert świadczonych usług i produktów, co w znacznym stopniu podnosi konkurencyjność Grupy Getin Holding na rynku usług finansowych. Grupa koncentruje swoją działalność w następujących segmentach: segment usług bankowych, segment zarządzania aktywami i funduszami, segment usług leasingowych, segment pośrednictwa finansowego, segment ubezpieczeń i bancassurance. Poza rynkiem polskim Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną równieŝ na rynku rosyjskim, ukraińskim oraz białoruskim. Głównym celem Grupy Getin Holding jest maksymalna stopa zwrotu z inwestycji przy utrzymaniu umiarkowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Getin Holding, jako podmiot dominujący skupia się na systematycznym rozwoju spółek naleŝących do Grupy działających w szeroko rozumianym sektorze usług finansowych. Grupa poszukuje i podejmuje projekty inwestycyjne w sektorze usług finansowych (bankowych, leasingowych, ubezpieczeniowych, a takŝe pośrednictwa i doradztwa) na rynku krajowym i rynkach wschodzących, przede wszystkim Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestuje w nowe podmioty gospodarcze lub podmioty juŝ istniejące, pod warunkiem zakupu pakietu umoŝliwiającego aktywne zarządzanie i kształtowanie strategii tych podmiotów. Celem takiego działania jest przede wszystkim budowa wartości dla akcjonariuszy Getin Holding oraz pozostałych spółek z Grupy poprzez realizację rentownych inwestycyjnie projektów. Wzrost wartości firm wchodzących w skład portfela inwestycyjnego uzyskiwany jest poprzez wzrost ich dochodowości, między innymi dzięki restrukturyzacji, zwiększaniu skali działania i wzmacnianiu ich pozycji rynkowej. Cele te Spółka realizuje poprzez: aktywne uczestnictwo w procesach związanych z restrukturyzacją, a następnie zarządzanie firmami oraz tworzenie i realizację ich strategii rozwoju, dostarczanie niezbędnych dla rozwoju danego projektu środków finansowych, pomoc w zakresie biznesowego i branŝowego know-how, wyszukiwanie moŝliwości kooperacji oraz komplementarności wśród firm w ramach portfela inwestycyjnego Grupy, prowadzenie ciągłego nadzoru strategicznego i operacyjnego, wsparcie merytoryczne i personalne w przeprowadzanych procesach. W procesie zarządzania portfelem inwestycyjnym, Getin Holding przewiduje uzyskiwanie przychodów ze sprzedaŝy niektórych podjętych projektów w okresie gwarantującym maksymalizację stopy zwrotu, głównie z wykorzystaniem lokalnego 6

7 rynku kapitałowego lub poprzez sprzedaŝ inwestorowi strategicznemu. Dodatkowym źródłem przychodów Grupy są poŝytki z posiadanych aktywów w postaci np. dywidend lub odsetek z udzielanych poŝyczek. W 2009 r. Grupa Getin Holding osiągnęła przychody z tytułu odsetek w wysokości tys. zł oraz przychody z tytułu prowizji i opłat w kwocie tys. zł. Zysk netto w 2009 r. osiągnął poziom tys. zł. Na dzień łączna wartość aktywów Grupy kształtowała się na poziomie tys. zł, a kapitał własny wyniósł tys. zł. W 2010 r. Grupa Getin Holding osiągnęła przychody z tytułu odsetek w wysokości tys. zł oraz przychody z tytułu prowizji i opłat w kwocie tys. zł. Zysk netto uzyskany w tym okresie sięgnął poziomu tys. zł. Na dzień łączna wartość aktywów Grupy kształtowała się na poziomie tys. zł, a kapitał własny wyniósł tys. zł. Struktura akcjonariatu Znacznym akcjonariuszem Getin Holding są podmioty, których dane przedstawione są w poniŝszym zestawieniu: Znaczni akcjonariusze Getin Holding Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Liczba głosów wynikająca z posiadanych akcji Udział procentowy w kapitale zakładowym Udział procentowy głosów w walnym zgromadzeniu Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio* ,72% 55,72% w tym: LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie ,09% 44,09% PIONEER Fundusz Inwestycyjny Otwarty ,59% 7,59% ING Otwarty Fundusz Emerytalny ,19% 5,19% PIONEER PEKAO Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie ,06% 5,06% * Pan Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio Akcji, stanowiących 11,45% kapitału zakładowego oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zaleŝne posiada Akcji stanowiących 44,29% kapitału zakładowego. Podmiotami zaleŝnymi bezpośrednio lub pośrednio od Pana Leszka Czarneckiego są: (i) LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie posiadająca Akcji stanowiących 44,09% kapitału zakładowego, (ii) spółka RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca Akcji stanowiących 0,0045% kapitału zakładowego, (iii) spółka Fiolet Powszechny Dom Kredytowy S.A. (obecnie Powszechny Dom Kredytowy SA) z siedzibą we Wrocławiu posiadająca Akcji stanowiących 0,045% kapitału zakładowego oraz (iv) Fundacja Leszka Czarneckiego posiadająca Akcji stanowiących 0,13% kapitału zakładowego. Źródło: Emitent Przewagi konkurencyjne Korzyści ekonomiczne wynikające ze struktury holdingowej, skupiającej podmioty świadczące szeroki zakres usług finansowych, to wzmocnienie pozycji konkurencyjnej spółek Grupy, wysoka efektywności działania poprzez wykorzystanie efektu skali całej Grupy, a takŝe efekty synergii operacyjnych, które powinny wpływać na podniesienie wartości rynkowej Emitenta oraz notowanych spółek zaleŝnych, co zwiększa ich atrakcyjność dla inwestorów. Przewagi konkurencyjne Grupy Getin Holding koncentrują się przede wszystkim w dwóch obszarach: organizacja skoncentrowana na wynikach, skuteczne zarządzanie biznesem. Obszar przewag wynikających z funkcjonowania Grupy jako organizacji skoncentrowanej na wynikach to: wykwalifikowany i dobrze zmotywowany zespół, wysoka efektywność działania i kultura niskich kosztów, skuteczna i stale rozwijająca się sieć dystrybucji, bardzo dobra realizacja działań, kultura gotowości do zmian. Obszar przewag wynikających ze skutecznego zarządzania biznesem to: czytelne stawianie celów, szybkość podejmowania decyzji, prosty model biznesowy, dobre zrozumienie rynków, na których działa Grupa, 7

8 Strategia ostroŝne podejście do ryzyka, koncentracja na podstawowych biznesach, brak tolerancji dla strat, dobra komunikacja, oportunistyczne podejście do akwizycji. Misję Getin Holding wyraŝa najpełniej stwierdzenie AngaŜujemy się by wzrastać. Spółka inwestuje w spółki o duŝym potencjale rozwoju, działające w sektorze usług finansowych dla klientów indywidualnych oraz mikro i małych przedsiębiorstw. Wykorzystując bogate doświadczenia i kapitał intelektualny kadry menedŝerskiej Getin Holding zarządza aktywami, budując ich silną pozycję rynkową. Nadrzędnym celem Getin Holding jest osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji, a co za tym idzie wymiernych korzyści dla akcjonariuszy. Grupa koncentruje się na szybko rosnących sektorach rynku, takich jak: bankowość, leasing, pośrednictwo kredytowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, zarządzanie aktywami i funduszami, usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wzrost Getin Holding zamierza osiągnąć zarówno poprzez systematyczny rozwój spółek naleŝących do Grupy, jak i poprzez przemyślane, celowe akwizycje kolejnych podmiotów, działających w sektorze usług finansowych dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Realizacja strategii dokonuje się równieŝ poprzez maksymalizację wzrostu organicznego, wykorzystanie wzrostu rynku oraz przewag konkurencyjnych w docelowych segmentach rynkowych, głównie bankowości detalicznej. Grupa dąŝy do maksymalnego wykorzystywania zasobów, między innymi poprzez optymalizowanie wyników spółek z Grupy i zapewnianie im doświadczonego i zmotywowanego kierownictwa, jak równieŝ źródeł finansowych. Jednocześnie szczególną uwagę zwraca się na ryzyko poprzez ulepszoną kontrolę organizacyjną oraz systemy zarządzania ryzykiem. Grupa rozwija się poprzez powielanie sprawdzonego modelu biznesowego na skalę międzynarodową, pozostając skoncentrowanym na rynku finansowym. Podsumowanie czynników ryzyka Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem, w tym Akcje Oferowane oraz Prawa do Akcji Serii O, wiąŝe się z ryzykami, których wystąpienie moŝe mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy lub doprowadzić do spadku wartości Akcji oraz Praw do Akcji Serii O. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących Oferowanych Akcji inwestorzy powinni uwaŝnie przeanalizować i rozwaŝyć wymienione poniŝej czynniki ryzyka, opisane w punkcie 2 Prospektu Czynniki ryzyka. Czynniki ryzyka makroekonomiczne i związane z otoczeniem, w jakim działa Grupa Ryzyko związane z sytuacją ekonomiczną, polityczną oraz społeczną, a takŝe polityką rządu, Ryzyko związane z koniunkturą na globalnym rynku finansowym oraz rynkach nieruchomości, Ryzyko związane z atakami terrorystycznymi, pandemią, katastrofami naturalnymi i innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami, Ryzyko związane ze zmiennością panującą na rynku finansowym, Ryzyko regulacyjne, Ryzyko związane z objęciem nadzorem uzupełniającym, Ryzyko niewypełniania wymogów regulacyjnych w zakresie wymaganych kapitałów banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych wchodzących w skład Grupy, Ryzyko zmiany przepisów prawa i ich interpretacji, Ryzyko związane z przepisami prawa podatkowego, 8

9 Czynniki ryzyka charakteryzujące Grupę Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Spółki, Ryzyko związane z silną zaleŝnością od kadry zarządzającej zdolnej do efektywnego zarządzania aktywami i świadczenia wysokiej jakości usług, Ryzyko sprzeczności interesów Spółki z interesami pozostałych akcjonariuszy spółek z Grupy, Ryzyko konkurencji, Ryzyko związane z realizacją strategii spółek z Grupy, Ryzyko związane z niemoŝnością osiągnięcia zamierzonego zwrotu z inwestycji oraz dokonania skutecznej integracji nabywanych i przejmowanych podmiotów, Ryzyko związane z inwestycjami i prowadzeniem działalności poza terytorium Polski, Ryzyko braku moŝliwości pozyskania źródeł finansowania działalności, Ryzyko związane z rozszerzaniem oferty produktów i usług, Ryzyko płynności, Ryzyko walutowe, Ryzyko stóp procentowych, Ryzyko operacyjne, Ryzyko związane z niedotrzymywaniem zobowiązań przez instytucjonalnych kontrahentów Grupy, Ryzyko kredytowe, Ryzyko związane z dochodzeniem naleŝności oraz spadkiem wartości zabezpieczeń, Ryzyko reputacyjne, Ryzyko niewystarczającej efektywności procedur zarządzania ryzykami i kontroli wewnętrznej, Ryzyko związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych, Ryzyko związane z wyłudzeniami, oszustwami i innymi niepoŝądanymi zachowaniami pracowników Grupy i osób trzecich, którym Grupa moŝe nie być w stanie zapobiec, Ryzyko związane z zaleŝnością od podmiotów, których produkty oferują spółki z Grupy, Ryzyko związane z nieskutecznością polityki w zakresie transakcji zabezpieczających (hedging), Ryzyko związane z transakcjami między podmiotami powiązanymi, Ryzyko wcześniejszej wymagalności zadłuŝenia spółek z Grupy, Ryzyko związane z outsourcingiem. Czynniki ryzyka specyficzne dla poszczególnych spółek z Grupy Emitenta Ryzyko kredytowe w działalności bankowej i ubezpieczeniowej, Ryzyko związane z niemoŝnością utrzymania obecnego tempa wzrostu portfela kredytowego, Ryzyko zwiększenia odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i poŝyczek, Ryzyko związane z posiadaniem przez Getin Noble Bank portfela kredytów walutowych, Ryzyko stosowania przez spółki z Grupy niedozwolonych postanowień umownych, Ryzyko związane z obniŝeniem ratingów kredytowych Getin Noble Banku i TU Europa, Ryzyko ubezpieczeniowe i ryzyko wynikające z niewłaściwej taryfikacji produktów, Ryzyko niedoszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, Ryzyko związane z pokryciem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na zobowiązania wynikające z produktów strukturyzowanych, Ryzyko niewystarczających danych statystycznych oraz błędnego oszacowania szkodowości, struktury demograficznej, prawdopodobieństwa śmiertelności i zachorowalności, Ryzyko dotyczące przedterminowej rezygnacji przez ubezpieczonych z ochrony ubezpieczeniowej, Ryzyko niedostępności reasekuracji, niewystarczającej polityki reasekuracyjnej oraz zwłoki reasekuratora, Ryzyko związane z inwestycjami w spółki pośrednictwa finansowego. Czynniki ryzyka związane z Ofertą Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Oferowanych, Ryzyko związane z odwołaniem Oferty, Ryzyko zawieszenia Oferty, Ryzyko zmiany harmonogramu Oferty, Ryzyko przekazania przez Emitenta Aneksu z informacją mogącą istotnie negatywnie wpłynąć na ocenę Akcji, Ryzyko związane z powództwem o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub uchwały o zmianie Statutu podjętej w związku z Uchwałą Emisyjną, Ryzyko zakazu, zawieszenia lub opóźnienia przeprowadzenia Oferty, 9

10 Ryzyko wykluczenia Jednostkowych Praw Poboru, PDA lub Akcji Oferowanych z obrotu na rynku regulowanym, Ryzyko zawieszenia obrotu Jednostkowymi Prawami Poboru, PDA lub Akcjami Oferowanymi na GPW, Ryzyko poniesienia straty i spadku posiadanego przez Akcjonariuszy udziału w kapitale zakładowym Spółki, Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzenia Jednostkowych Praw Poboru, PDA lub Akcji Oferowanych do obrotu na rynku podstawowym GPW, Ryzyko wahań ceny Jednostkowych Praw Poboru, PDA oraz Akcji oraz płynności obrotu, Ryzyko poniesienia straty przez Inwestorów, którzy nabyli Jednostkowe Prawa Poboru na rynku wtórnym w przypadku niepowodzenia lub niedojścia Oferty do skutku, Ryzyko dla zagranicznych akcjonariuszy Spółki związane z wahaniami kursów walut, Ryzyko związane z naruszeniem przepisów w związku z prowadzeniem akcji promocyjnej, Ryzyko związane z nieobjęciem wszystkich Akcji Oferowanych i niepozyskaniem wystarczających środków na realizację celów emisyjnych. Podsumowanie danych finansowych i operacyjnych Niniejsza prezentacja informacji finansowych i innych danych powinna być analizowana łącznie ze Skonsolidowanymi Historycznymi Sprawozdaniami Finansowymi zamieszczonymi przez odniesienie do punktu 26 Historyczne informacje finansowe Grupy i Spółki niniejszego Prospektu, informacjami zamieszczonymi w punkcie 9 Prospektu Wybrane historyczne skonsolidowane informacje finansowe i operacyjne oraz informacjami zamieszczonymi w punkcie 10 Prospektu Przegląd informacji operacyjnych i finansowych. Wybrane dane skonsolidowanego rachunku zysków i strat [w tys. zł] Działalność kontynuowana za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2010 (badane) 2009 (badane) 2008 (badane) Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat ( ) ( ) (95 481) Wynik z tytułu prowizji i opłat Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Przychody operacyjne netto Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, poŝyczek, naleŝności leasingowych ( ) ( ) ( ) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) Wynik z działalności operacyjnej Wynik z wyceny związany z transakcjami na jednostkach powiązanych Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych (4 542) (523) 224 Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy (9 169) (21 383) ( ) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Wynik z działalności zaniechanej - (123) (392) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej Przypadający na akcjonariuszy spółki Przypadający na udziały niekontrolujące Zysk na jedną akcję: podstawowy z zysku za rok obrotowy (w zł) 0,59 0,39 0,72 rozwodniony z zysku za rok obrotowy (w zł) 0,59 0,39 0,71 Źródło: Skonsolidowane Historyczne Sprawozdania Finansowe (za lata ), Emitent 10

11 Wybrane dane skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia [w tys. zł] (badane) (badane) (badane) AKTYWA Kasa, środki w Banku Centralnym Weksle uprawnione do redyskontowania w banku centralnym NaleŜności od banków i instytucji finansowych Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy Kredyty i poŝyczki udzielone klientom NaleŜności z tytułu leasingu finansowego Instrumenty finansowe Udział reasekuratora w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych Inwestycje w jednostki stowarzyszone Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŝy Aktywa z tytułu podatku dochodowego Inne aktywa AKTYWA OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobowiązania Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Pozostałe zobowiązania Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał zakładowy Zysk (strata) netto Pozostałe kapitały Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO Źródło: Skonsolidowane Historyczne Sprawozdania Finansowe (za lata ), Emitent 11

Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A.

Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A. Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Niniejszy dokument stanowi część trzyczęściowego prospektu emisyjnego sporządzonego na potrzeby (i) ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie Akcji Istniejących do

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A. OKŁADKA PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI NFI Magna Polonia S.A. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: - 61.896.667 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl PROSPEKT EMISYJNY POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B OFERUJĄCY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie www.quantum.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z: publiczną ofertą 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy)

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument Ofertowy. Kredyt Inkaso S.A.

Dokument Ofertowy. Kredyt Inkaso S.A. Dokument Ofertowy Kredyt Inkaso S.A. ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość www.kredytinkaso.pl Niniejszy Dokument Ofertowy został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi

Bardziej szczegółowo