Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii"

Transkrypt

1 Warsztat: Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne Warszawa, 22 październik 2013 r. Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Grażyna Skołbania Radca Prezesa GUGiK

2 GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI to wykonywanie opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych w procesach: planowania, projektowania, budowy, utrzymania eksploatacji, rozbiórki obiektów budowlanych oraz czynności osób pełniących w tych procesach nadzór inwestorski Geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje również pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli takich jak zapory wodne, budowle wysmukłe np. kominy, maszty pomiary eksploatacyjne obiektów i urządzeń takich jak» suwnice, mosty, piece obrotowe itp.

3 Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego Geodezyjne opracowanie projektu budowlanego Tyczenie obiektów Obsługa budowy i montażu Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Geodezyjna obsługa eksploatacyjna budowli i urządzeń Badanie geometrii budowli i urządzeń Pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli oraz przemieszczeń podłoża Geodezyjna obsługa budowli specjalnych budowle komunikacyjne obiekty i urządzenia kolejowe elektrownie obiekty wysmukłe np. kominy, maszty suwnice zapory wodne i mosty

4 Przykłady przepisów regulujących zagadnienie będące przedmiotem geodezyjnej obsługi inwestycji Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prawo budowlane Ustawa o gospodarce nieruchomościami Ustawa o drogach publicznych Prawo telekomunikacyjne Prawo energetyczne Prawo wodne Ustawa o autostradach płatnych Specustawy: drogowa, lotniskowa, powodziowa, obiektów energetyki jądrowej Ustawa o wspieraniu i rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

5 Proces budowlany Czynności prawne i techniczne Opracowania i czynności geodezyjne Etap I - przygotowanie inwestycji Analizy poprzedzające inwestycje, w tym lokalizacja inwestycji Mapy informacyjne (nie aktualizowane), mapy topograficzne, mapy tematyczne Nabycie praw do terenu pod inwestycje Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Udzielenie na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków informacji o własności, władaniu i użytkowaniu Podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienie i okazanie granic Mapy do celów opiniodawczych, mapa zasadnicza i mapy katastralne, mapy stanu prawnego

6 Decyzje o pozwoleniu na budowę Mapy stanu prawnego, Proces budowlany Czynności prawne i techniczne Opracowania i czynności geodezyjne Etap II - projektowanie Materiały do projektowania Pomiary uzupełniające, mapy do celów projektowych, inwentaryzacja architektonicznobudowlana, profile i przekroje terenu, numeryczny model terenu Uzgodnienia dotyczące możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej itp. Projekt budowlany z projektem zagospodarowania działki lub terenu Projekt sieci uzbrojenia terenu Mapy do celów opiniodawczych lub celów projektowych Mapy do celów projektowych Koordynowanie w formie opinii starosty

7 Proces budowlany Czynności prawne i techniczne Opracowania i czynności geodezyjne Etap III - realizacja budowy Wytyczanie obiektów budowlanych Realizacja budowlana obiektów Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego Geodezyjne opracowanie projektu Geodezyjne wytyczanie obiektów budowlanych, szkice dokumentacyjne, szkice tyczenia, Geodezyjna obsługa budowy i montażu, pomiary przemieszczeń i pomiary odkształceń budowli i podłoża, pomiary kontrolne ustawienia elementu, pionowości, płaskosci, prostoloniowości, kontrola wymiaru, kontrola kształtu, kontrola stałości warunków geometrycznych Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, pomiar stanu wyjściowego, oceną zgodności realizacji z projektem, włączenie wyników inwentaryzacji

8 Proces budowlany Czynności prawne i techniczne Opracowania i czynności geodezyjne Etap IV - eksploatacja budowli Okresowe kontrole budowli Okresowe pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli i podłoża Etap V - Rozbiórka Właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu Aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenie terenu;(mapy zasadniczej)

9 Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle przepisów zawartych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287) Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny jako źródło informacji o zagospodarowaniu przestrzeni. Standardy techniczne Przepisy proceduralne Zadania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wspierające proces inwestycyjny. Obowiązki różnych podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym

10 Dokonana w 2010 roku, w ramach prac nad ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej wprowadzającą na grunt prawa polskiego dyrektywę INSPIRE nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego przesądziła o informatycznej formie zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Służbę Geodezyjna i Kartograficzną, również zbiorów prowadzonych dotychczas w postaci analogowej.

11 Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym zharmonizowane bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące: 1. państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 2. ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości); 3. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; 4. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju; 5. państwowego rejestru nazw geograficznych;

12 6. ewidencji miejscowości, ulic i adresów; 7. rejestru cen i wartości nieruchomości; 8. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach1: : w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu; 9. obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: i mniejszych w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby teren; 10. danych szczegółowych osnów geodezyjnych; 11. zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. 12.obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 1:5000, dla terenów miast i zurbanizowanych terenów wiejskich.

13 Standardowymi opracowaniami kartograficznymi tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów zawartych w prowadzonych dla obszaru kraju bazach danych dla dwunastu wyżej wymienionych rejestrów są: 1. mapy ewidencyjne w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; 2. mapy zasadnicze w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; 3. mapy topograficzne w skalach: 1: , 1:25 000, 1:50 000, 1: ; 4. mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1: , 1: , 1:

14 Zbiory danych gromadzone w 12 bazach danych stanowią podstawę krajowego systemu informacji o terenie, będącego częścią składową infrastruktury informacji przestrzennej. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mogą, w drodze porozumień, tworzyć i utrzymywać wspólne elementy infrastruktury technicznej przeznaczonej do przechowywania i udostępniania zbiorów danych gromadzonych w 12 bazach danych, mając na względzie minimalizację kosztów budowy i utrzymania tej infrastruktury oraz optymalizację dostępności do danych, ich bezpieczeństwa i jakości. Wymiana danych, zawartych w 12 bazach danych, między organami właściwymi do prowadzenia tych baz odbywa się nieodpłatnie w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te organy ich ustawowych zadań.

15 Znowelizowana ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nakłada również obowiązek prowadzenia, dla każdego ze zbiorów oraz dla związanych z nimi usług, metadanych opisujących te zbiory i usługi zgodnie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz stworzenia odpowiednich warunków ich gromadzenia prowadzenia i udostępniania wynikających z wdrażania nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

16 Do usług danych przestrzennych zalicza się usługi: 1.wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych; 2.przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych; 3.pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów; 4.przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych; 5.umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych. Dostęp do usług wyszukiwania i przeglądania jest powszechny i nieodpłatny. Usługi te muszą być powszechnie dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

17 SYSTEMY INFORMATYCZNE DO PROWADZENIA MAPY ZASADNICZEJ

18 WYKORZYSTYWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE DO PROWADZENIA MAPY ZASADNICZEJ

19 Mapa zasadnicza w świetle znowelizowanych przepisów stała się standardowym opracowaniem kartograficznym, jako zredagowana forma danych składająca się z obiektów zawartych w bazach: 1. państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (PRPOG); 2. ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) (EGiB); 3. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT); 4. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG); 5. państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG); 6. ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA); 7. szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG); 8. Zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (BDZLiS, BDNMT, BDORTO); 9. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 1:5000 (BDOT500).

20 w okresie tworzenia bazy danych GESUT i BDOT 500 oraz wdrażania systemu teleinformatycznego dane pozyskane w wyniku geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych uwidacznia się na dotychczasowej mapie zasadniczej oraz w gesut zgodnie z dotychczasowymi zasadami

21 Harmonizacja zbiorów działania o charakterze prawnym, technicznym organizacyjnym mające na celu doprowadzenie do: wzajemnej spójności zbiorów przystosowania zbiorów do wspólnego i łącznego wykorzystywania.

22 Podejmując w 2010 roku nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz opracowanie nowych przepisów wykonawczych przyjęto, że muszą one zapewniać poniższe założenia : 1. referencyjny charakter zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez służbę geodezyjną dla pozostałych tematów danych przestrzennych 2. integrację, harmonizację oraz interoperacyjność zbiorów 3. wprowadzenie dla wszystkich zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednolitego formatu GML wymiany i udostępniania danych, 4. wprowadzenie wspólnego dla wszystkich zbiorów zasobu definiowania i opisu obiektów w języku UML,

23 5. ujednolicenie pojęć i definicji obiektów przestrzennych pomiędzy poszczególnymi bazami danych, 6. wyeliminowanie wielokrotnego pozyskiwania tych samych danych w poszczególnych częściach zasobu, 7. przyjęcie jednolitego układu odniesień przestrzennych oraz układu wysokościowego, 8. wyeliminowanie różnorodności stosowanych formatów wymiany danych przestrzennych

24 9. zagwarantowanie bieżącej i systemowej aktualizacji zbiorów danych pzgik z wykorzystaniem innych referencyjnych zbiorów danych przestrzennych, 10. wprowadzenie mechanizmów systemowej współpracy oraz wymiany danych przestrzennych i atrybutów opisowych pomiędzy zbiorami danych przestrzennych, 11. utworzenie systemu teleinformatycznego do zarządzania zbiorami danych przestrzennych. Ogólny Model Geodezyjny Model Podstawowy

25 Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle przepisów wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U nr 263, poz. 1572)

26 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Istotą pomiaru sytuacyjnego jest: identyfikację i określenie położenia obiektów, ustalenie kształtu i rodzaju tych obiektów w obowiązującym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, poprzez wyznaczenie: geometrycznych środków obiektów punktowych, punktów załamań osi obiektów liniowych punktów załamań obrysów obiektów powierzchniowych Przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są elementy szczegółów terenowych, dla których wymagane jest określenie wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych

27 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Ze względu na dokładność określenia wysokości wyróżnia się Naziemne szczegóły terenowe przekroje poprzeczne ulic i dróg urządzonych elementy naziemne podziemnego uzbrojenia terenu Podziemne szczegóły terenowe dna studzienek kanalizacyjnych wloty i wyloty przewodów kanalizacyjnych oraz przyłączy osie przewodów podziemnych (rurowych) bez kanalizacji, górne powierzchnie rur lub obudów ochronnych tych przewodów, wierzchy i dna kanałów przewodów kanalizacyjnych, komór i studni sieci uzbrojenia górne krawędzie (powłoki) kabli doziemnych lub wierzchy rur ochronnych tych kabli Załamania pionowe i poziome osi przewodów, górne powierzchnie rur lub obudów ochronnych tych przewodów. 27

28 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Pikietami mogą być charakterystyczne punkty powierzchni terenu położone na liniach szkieletowych punkty charakteryzujące rzeźbę terenu pomiędzy liniami szkieletowymi charakterystyczne punkty naturalnych lub sztucznych form terenu skarp uskoków wąwozów jarów rowów kanałów wałów grobli 28

29 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Szczegółowy zakres danych, które pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, dotyczących obiektów objętych bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy, określają modele danych Osnów podstawowych i szczegółowych, Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, BDOT 500, BDOT 10k, Ewidencji gruntów i budynków

30 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Wyniki pomiarów oraz dodatkowe informacje o obiektach objętych pomiarem utrwala się: z zastosowaniem symboli graficznych określonych dla mapy zasadniczej; w postaci dokumentów analogowych lub elektronicznych; dokumenty elektroniczne przekazywane do PZGiK wykonawca opatruje podpisem elektronicznym. gdy wyników nie można zapisać w formie elektronicznej, zapisu dokonuje się w postaci dokumentów papierowych Podstawową formą dokumentowania wyników prac geodezyjnych i kartograficznych jest forma elektroniczna i związany z tą formą standard wymiany danych GML.

31 GML JAKO FORMAT WYMIANY DANYCH Wprowadzono zasadę, że podstawową formą dokumentowania wyników prac geodezyjnych i kartograficznych jest forma elektroniczna i związany z tą formą standard wymiany danych GML. WIELE FORMATÓW WYMIANY DANYCH *.tango *.swing *.swde *. dxf *.shp *... JEDEN FORMAT WYMIANY DANYCH *.gml

32 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Zbiory danych pozyskane przez wykonawcę z PZGiK Wyniki pomiarów (dane obserwacyjne) Porównanie opracowanej przez wykonawcę mapy z treścią ortofotomapy Wyniki analiz porównawczych Dokumenty dla zamawiającego Zbiory danych zapisane zgodnie ze schematami GML dla: EGiB GESUT BDOT500 32

33 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Pomiary mające na celu geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie, geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, pomiar przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych wykonuje się w oparciu o osnowę geodezyjną, pomiarową lub realizacyjną. Osnowę realizacyjną zakłada się, gdy: bezpośrednio z istniejącej poziomej osnowy geodezyjnej i osnowy pomiarowej nie można dokonać tyczenia; dokładność istniejącej poziomej osnowy geodezyjnej i osnowy pomiarowej jest zbyt niska do potrzeb inwestycji; istniejąca pozioma osnowa geodezyjna i osnowa pomiarowa podczas realizacji inwestycji może zostać zniszczona. 33

34 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Gdy przy realizacji inwestycji niezbędne jest wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z dokładnością wyższą niż przewidywana w standardzie dla osnowy pomiarowej zakłada się osnowę realizacyjną w układzie lokalnym, początek wyznaczony jest przez współrzędne punktu ciężkości obszaru inwestycji, osie zorientowane są przez główną oś inwestycji. 34

35 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Pomiary mające na celu: geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie, geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów wykonuje się na podstawie wyników geodezyjnego opracowania: 1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, wchodzącego w skład projektu budowlanego 2) planu sytuacyjnego sporządzonego, na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na potrzeby budowy przyłączy Przy geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu wykorzystuje się inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy. 35

36 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych W szkicu dokumentacyjnym utrwala się wyniki geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu, planu sytuacyjnego przyłączy sporządzonego na kopii mapy zasadniczej. Na treść szkicu dokumentacyjnego składają się: dane dotyczące osnowy realizacyjnej rysunek istniejących obiektów powierzchniowych rysunek istniejących obiektów uzbrojenia dane do wytyczenia projektowanych obiektów obliczone miary kontrolne współrzędne obliczone w wyniku geodezyjnego opracowania punktów głównych, punktów osiowych, punktów charakterystycznych obiektu punktów przecięcia projektowanych elementów sieci z elementami istniejącej sieci Treść projektowaną oraz obliczone miary kontrolne przedstawia się na szkicu dokumentacyjnym kolorem czerwonym. 36

37 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Na szkicu tyczenia utrwala się wyniki tyczenia. Szkic tyczenia zawiera: dane dotyczące osnowy realizacyjnej rysunek obiektów projektowanych dane konieczne do wytyczenia dane zrealizowane w trakcie tyczenia rezultaty pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów adnotacje o przyjęciu przez kierownika budowy wytyczonych elementów osi głównych obiektów reperów roboczych głównych elementów konstrukcyjnych podpis osoby wykonującej tyczenie oraz podpis kierownika budowy. Treść projektowaną przedstawia się na szkicu tyczenia kolorem czerwonym. Dane określające wyniki pomiaru kontrolnego wpisuje się na szkicu tyczenia kolorem czarnym w nawiasie. Oryginał szkicu tyczenia dołączany jest do dziennika budowy. Kopia szkicu tyczenia, uwierzytelniona przez kierownika budowy, pozostaje w dyspozycji wykonawcy. 37

38 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Gdy przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4.0 m od granicy nieruchomości, w PZGiK brak jest danych określających położenie punktów granicznych z wymaganą dokładnością, wykonawca pozyskuje niezbędne dane dotyczące punktów granicznych w drodze pomiaru Pomiar punktów granicznych nie oznaczonych na gruncie w postaci znaków granicznych poprzedzają czynności mające na celu ustalenie położenia tych punktów na gruncie wznawianie znaków i wyznaczanie punktów ustalanie przebiegu granic 38

39 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje: zbiory danych PZGiK: EGiB GESUT BDOT 10k BDZLiS BDOT 500 wyniki pomiarów innych obiektów, nieobjętych ww. bazami, wskazanych przez projektanta lub inwestora; opracowania planistyczne oraz projekty budowlane i inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, przechowywane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczące terenu projektowanej inwestycji lub terenów sąsiednich. 39

40 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się oznaczenia i symbole ustalone przepisami dotyczącymi mapy zasadniczej i GESUT. Treścią mapy do celów projektowych mogą być miary liniowe pozyskane w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych określające odległości między charakterystycznymi punktami sytuacyjnymi mające znaczenie w procesie projektowania. 40

41 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Treść mapy do celów projektowych w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych musi być zgodna z treścią mapy ewidencyjnej. aktualizacja użytków gruntowych nie jest konieczna na obszarze otaczającym teren inwestycji, (kołnierz 30m) planowanym wyłącznie pod działania mające na celu przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji. na mapie do celów projektowych, bez uprzedniej aktualizacji baz danych GESUT i mapy zasadniczej, mogą być dodatkowo wykazane informacje określające rodzaj aktualnych użytków gruntowych, jeżeli mają znaczenie dla projektanta na mapie zamieszcza się wtedy informację o treści: kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem (wzór symbolu) nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. będzie występować podwójne oznaczenie użytków

42 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji budowlanej, wyróżnia się linią przerywaną w kolorze brązowym grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych umieszcza się skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności. 42

43 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Treść opisu mapy do celów projektowych stanowią: tytuł mapy Mapa do celów projektowych ; skala mapy; nazwa miejscowości; identyfikator i nazwę jednostki ewidencyjnej; identyfikator i nazwę obrębu ewidencyjnego; imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który wykonał mapę podpis osoby reprezentującej podmiot, który wykonał mapę; imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę, oraz jego podpis; oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej; nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układu wysokości; oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji; data opracowania mapy. 43

44 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Mapę do celów projektowych edytuje się : na arkuszu formatu A4 lub jego wielokrotności. sporządza się w układzie: sekcyjnym na mapie należy podać właściwy numer sekcji; jednostkowym (w jednym arkuszu) - na mapie należy zaznaczyć zasięg arkusza na szkicu orientacyjnym zorientowanym do północy; wieloarkuszowym na mapie należy podać numer arkusza i w nawiasie ogólną liczbę arkuszy; zaznaczyć właściwy arkusz i arkusze sąsiednie na szkicu orientacyjnym, zorientowanym do północy.

45 Zawarte w dokumentacji geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych informacje dotyczące nazw miejscowości dane adresowe muszą być zgodne z danymi państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) ewidencji miejscowości ulic i adresów (EMUiA) oznaczenia obiektów muszą być zgodne z oznaczeniami w bazach PRPOG, EGiB, GESUT, PRG PRNG, EMUiA, BDSOG, BDOT 500

46 MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH mapa do celów projektowych MAPA DOOWYCH opracowana przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego aktualna na określony dzień forma cyfrowa lub analogowa klauzula analogowa lub cyfrowa projekt budowlany projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu

47 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się w celu: Ustalenia danych: określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych niezbędnych do wprowadzenia zmian w EGiB w zakresie użytków gruntowych oraz budynków GESUT w zakresie sieci uzbrojenia terenu BDOT500 w zakresie budowli Sporządzenia operatu geodezyjnego zgodnie z przepisami budowlanymi mapy obrazującej położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego dokumentacji określającej stan wyjściowy obiektów, które podlegają badaniom przemieszczeń i odkształceń. 47

48 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Na potrzeby podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych sporządza się: mapy do celów prawnych, w szczególności: mapę z projektem podziału nieruchomości, wg. art. 100 ustawy o gospodarce nieruchomościami mapę z projektem scalenia i podziału nieruchomości, wg. art. 108 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mapę z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej, mapę do zasiedzenia, mapę do ustalenia służebności gruntowych; rejestry lub wykazy zawierające dane dotyczące gruntów lub ich części składowych.

49 Główny Geodeta Kraju : tworzy, prowadzi i udostępnia: a) bazę danych obiektów ogólnogeograficznych b) zintegrowane kopie baz danych obiektów topograficznych dla skal 1: : , c) bazę zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, d) standardowe opracowania kartograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1: , 1: , 1: , 1: , e) kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne;

50 Do zadań marszałka województwa należy: tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, bazy danych obiektów topograficznych BDOT 10K zapewniajacych tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: : standardowych opracowań kartograficznych map topograficznych w skali 1:10 000

51 Główny Geodeta Kraju : inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz tworzy i utrzymuje, we współpracy z innymi organami administracji publicznej, infrastrukturę techniczną ZSIN; zakłada i prowadzi krajową bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu K-GESUT na podstawie powiatowych baz danych GESUT; zakłada i prowadzi, we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej, bazę danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju PRG, zintegrowanego z ewidencją gruntów i budynków oraz ewidencją miejscowości, ulic i adresów;

52 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne definiuje: sieci uzbrojenia terenu jako wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.; geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu - jako uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią; krajową bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu jako bazę danych o szczegółowości właściwej dla bazy danych obiektów topograficznych; powiatową bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu jako bazę danych o szczegółowości mapy zasadniczej w skalach od 1:500 do 1:5000;

53 BAZA DANYCH K GESUT Służba GiK PODGIK GUGiK Zbiór danych GESUT Usługa udostępniania danych przestrzennych Dane GESUT w formacie GML SYSTEM ZARZĄDZANIA K-GESUT SYSTEM ZARZĄDZANIA PODGiK Usługa generalizacji obiektów bazy danych GESUT Zbiór danych K-GESUT

54 KRAJOWA BAZA DANYCH K-GESUT USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Art. 29 ust. 4. Główny Geodeta Kraju, na wniosek Prezesa UKE, udostępnia informacje z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne dla potrzeb wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1. Informacje udostępnia się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 5. Prezes UKE może, o ile nie narusza to tajemnic prawnie chronionych lub nie zagraża obronności lub bezpieczeństwu państwa, przekazać Głównemu Geodecie Kraju inwentaryzację, o której mowa w ust. 1, celem zamieszczenia na geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej oraz w krajowej bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Art. 7a pkt 16a ROZPORZĄDZENIE RM z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych Główny Geodeta Kraju wykonuje i udostępnia kartograficzne opracowania tematyczne w postaci map infrastruktury technicznej - przedstawiających w szczególności informacje o sieciach uzbrojenia terenu oraz infrastruktury komunikacyjnej.

55 Do zadań starosty należy w szczególności: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości szczegółowych osnów geodezyjnych obiektów topograficznych BDOT 500, standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.

56 Inwestorzy są obowiązani: 1) uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi starostami; 2) zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.

57 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U nr 0 poz. 383) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. (Dz.U nr 38 poz. 455 )

58 KOORDYNACJA SIECI UZBROJENIA TERENU baza danych GESUT wniosek projektowane obiekty sieci uzbrojenia terenu MAPA ZASADNICZA

59 KOORDYNACJA SIECI UZBROJENIA TERENU WNIOSEK UZGODNIENIE trzy egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzania tymi sieciami decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu orientacja położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata 14 dni w uzasadnionych przypadkach 30 dni opinia wydana z upoważnienia starosty przez przewodniczącego zespołu dwa egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu

60 NOWA MAPA ZASADNICZA art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozporządzenie MAiC z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej;

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej; ZGŁOSZONE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROCESU INWESTYCYJNEGO forma mapy zasadniczej (analogowa/cyfrowa/hybrydowa); treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); format danych/udostępnianie; zagadnienia dotycząca

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów SPIS TREŚCI 30. Wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych... 1 30.4. Protokół, O Którym Mowa W Art. 39 Ust. 4 Ustawy... 1 64. Dokumentacja osnowy... 3 65.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Charakterystyka techniczna materiałów udostępnianych wykonawcom prac. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP)

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Mirosław Puzia Katowice, 13.02.2014 r. 1 Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej /Konstytucja RP - Art. 87/ 1. Źródłami powszechnie

Bardziej szczegółowo

Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie.

Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie. Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie. Agnieszka Majewska Dawid Styszyński 1. Wstęp Zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Departament Informacji o Nieruchomościach Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) Źródło: http://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/baza-wiedzy/11718,akty-prawne.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 22:08 Akty prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 1. Jaka jest generalna zasada ustalania czy konkretna praca geodezyjna podlega czy też nie podlega obowiązkowi zgłaszania. Proszę podać kto przeprowadza

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI 1 ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI Ewa Janczar Z-ca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 Konferencja Projektu BW Warszawa, 12 października 2012 r. Ustawa prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH Załącznik nr 2 ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac kartograficznych q q zgłoszenie pierwotne zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZK

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Jerzy Zieliński Anna Mączka Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... Nr sprawy: SP.GN.272.127.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy:

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy: Dziennik Ustaw Nr 49-2722- Poz. 493 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. (poz. 493) Załącznik nr 1 RODZAJE MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH PAŃSTWOWY ZASÓB

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489, z 2012 r. poz. 951. 1) 2) o infrastrukturze informacji przestrzennej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity) Dz.U.2015.520 z dnia 14 kwietnia 2015 r. Nr 189.

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity) Dz.U.2015.520 z dnia 14 kwietnia 2015 r. Nr 189. PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH opublikowanych w kwietniu 2015 r. (wykaz obejmuje akty prawne dotyczące elektryki lub z nią związane także w zakresie działających w niej podmiotów) 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków Ewa Szafran kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

Witold Radzio Radca prezesa GUGiK. Pogorzelica, 23 września 2011r.

Witold Radzio Radca prezesa GUGiK. Pogorzelica, 23 września 2011r. PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników

Bardziej szczegółowo

- o infrastrukturze informacji przestrzennej

- o infrastrukturze informacji przestrzennej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-90-09 Druk nr 2562 cz. 1 Warszawa, 26 listopada 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. (druk nr 803)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. (druk nr 803) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (druk nr 803) USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. PRAWO GEODEZYJNE I

Bardziej szczegółowo

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami Spis treści Wstęp Wykaz aktów prawnych Teksty wybranych przepisów Ustawa Kodeks cywilny Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Ustawa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 3 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: GODLEWO-WARSZE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: NUR POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE 1 I. WPROWADZENIE 1. Niniejszy projekt modernizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych Cel lub zakładany wynik pracy

Załącznik nr 2 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych Cel lub zakładany wynik pracy Załącznik nr 2 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych Cel lub zakładany wynik pracy Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 1) założenie ewidencji gruntów i budynków (EGiB) 2) modernizacja ewidencji

Bardziej szczegółowo

WOLNE I NIEODPŁATNE DANE PZGIK

WOLNE I NIEODPŁATNE DANE PZGIK WOLNE I NIEODPŁATNE DANE PZGIK Piotr Pachół WODGiK Katowice PZGiK Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (pzgik): zbiory danych prowadzone na podstawie ustawy przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,

Bardziej szczegółowo

q 1,1 10 500 1 000 000 pikseli q na cele i podmiotom, o których mowa

q 1,1 10 500 1 000 000 pikseli q na cele i podmiotom, o których mowa WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1, dnia Załącznik nr 3 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data 6. Adresat wniosku - nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Prawo geodezyjne i kartograficzne Prawo geodezyjne i kartograficzne Załącznik Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH

ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac geodezyjnych ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZG 5. Miejscowość i data 2.

Bardziej szczegółowo

q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze:

q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac geodezyjnych ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZG 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące:

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące: 1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące: a. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, b. rozgraniczania nieruchomości, c. numeracji porządkowej nieruchomości, d.

Bardziej szczegółowo

Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków Zakładanie ewidencji gruntów, budynków i lokali Zgodnie z rozporządzeniem załoŝenie ewidencji polega na wykonaniu czynności

Bardziej szczegółowo

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q e-mail:

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q e-mail: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2014 r. Poz. 924. Rozporządzenie. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2014 r. Poz. 924. Rozporządzenie. z dnia 8 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2014 r. Poz. 924 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow.

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. Załącznik nr 1 SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Główne determinanty nowelizacji Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt K 30/12, ogłoszony

Bardziej szczegółowo

Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 8-9 grudzień 2008r. Warszawa/Zegrze Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju Plan

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data Formularz Grudziądz, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 897 USTAWA. z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 897 USTAWA. z dnia 5 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 897 USTAWA z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym

Bardziej szczegółowo

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q e-mail:

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q e-mail: Wartość współczynnika CL WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data Bytów, dnia 6. Adresat wniosku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: DREWNOWO-GOŁYŃ JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BOGUTY- PIANKI POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA, MAJ 2014 ROK 1

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki

Bardziej szczegółowo

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Pruszków dnia... Zasady ogólne: Osnowy osnowa pozioma: Osnowę pomiarową należy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE

STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE Polska w przebudowie i w budowie Πάντα ῥεῖ - wszystko płynie Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει. Wszystko płynie, nic nie stoi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu danych, sposobu zakładania i prowadzenia oraz sposobu i trybu wymiany danych krajowego systemu informacji geograficznej

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM

GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM Stowarzyszenie Geodetów Polskich Geodezyjna Izba Gospodarcza Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych Warszawa, 20-02-2013 r. GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości) prowadzą starostowie. Stanowi ona jednolity

Bardziej szczegółowo

Kategoria obiektów Klasa obiektów Przykładowe obiekty ropociągowy słupek telekomunikacyjny,dystrybutorpaliw, hydrofornia, kontener telekomunikacyjny, odwodnienie liniowe turbina wiatrowa, wieża telekomunikacyjna,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie operaty należy spinać wąsami do skoroszytów z uwagi na skanowanie zasobu. Nie należy zszywać zszywkami.

Wszystkie operaty należy spinać wąsami do skoroszytów z uwagi na skanowanie zasobu. Nie należy zszywać zszywkami. Od dnia 9.09.2013 r. ulega zmianie kompletowanie dokumentacji geodezyjnej przekazywanej do PZGiK w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych w celu dostosowania do zapisów rozporządzenia z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

http://www.geoportal.gov.pl 1011 zbiorów i usług danych przestrzennych wpisanych do EZiUDP www.radaiip.gov.pl 12 13 14 Geoportal KSZBDOT SDI Generalizacja UMM Systemy Informacyjne GUGiK EMUiA SZNMT SZPRG

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Tekst ujednolicony ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Kolor niebieski zmiany i uzupełnienia wprowadzone ustawą z dnia 5 czerwca 2014r., o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014r.,

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Narada robocza Geodetów Powiatowych Wrocław, dnia 3 grudnia 2013r.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Narada robocza Geodetów Powiatowych Wrocław, dnia 3 grudnia 2013r. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w świetle rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego

Bardziej szczegółowo

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR, Gorzkowice w jednostce ewidencyjnej 101003_2 Gorzkowice w powiecie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia. w sprawie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia. w sprawie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia w sprawie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Na podstawie art. 40 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 15.10.2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 67 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 15.10.2014r. ZARZĄDZENIE Nr 67 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 15.10.2014r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i struktury wewnętrznej Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Na

Bardziej szczegółowo

Wpisy w operacie ewidencji gruntów i budynków

Wpisy w operacie ewidencji gruntów i budynków Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wpisy w operacie ewidencji gruntów i budynków dotyczące danych z rejestru TERYT Opracowała: Agnieszka Frydzińska starszy specjalista

Bardziej szczegółowo

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości Rozporządzenie M. R. R. i B. z 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 1) w postępowaniu rozgraniczeniowym, Ustawa Prawo geodezyjne 1989 r. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji. Godziny przyjęć interesantów. Poniedziałek: 7:30 16:00 Wtorek Piątek: 7:30 14:30

Wydział Geodezji. Godziny przyjęć interesantów. Poniedziałek: 7:30 16:00 Wtorek Piątek: 7:30 14:30 Wydział Geodezji Dyrektor Wydziału i Geodeta Powiatowy Anna Kowalewska tel. (89) 521 05 35 pokój 112 Główny Specjalista Wioleta Truszczyńska tel. (89) 521 05 34 pokój 113 Stanowiska pracy do spraw obsługi

Bardziej szczegółowo

8.ŹRÓDŁA INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH CZ.II

8.ŹRÓDŁA INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH CZ.II 1 8.ŹRÓDŁA INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH CZ.II 8.1.EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW- KATASTER NIERUCHOMOŚCI Podstawy prawne -Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(dz.u.z 2000r.Nr 100,poz.1086,z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych WYTYCZNE TECHNICZNE Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie przekazywania dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z uwagi na brak

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2010.76.489 z dnia 2010.05.07 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2013 r. USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. 1) 2) o infrastrukturze informacji przestrzennej Art. 1. 1. Ustawa określa: Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163. USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163. USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Opracowano na podstawie: t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Opinia uzupełniająca w przedmiocie unormowania prawnego opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne

Opinia uzupełniająca w przedmiocie unormowania prawnego opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne Dr hab. Dariusz Dudek prof. KUL Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 dudek@kul.lublin.pl Lublin, 22 października 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jest jednolitym dla kraju, systematycznie aktualizowanym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie metadanych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Tworzenie metadanych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Tworzenie metadanych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Autor: Joanna Romańska, starszy specjalista Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

IPP Załącznik Nr 9

IPP Załącznik Nr 9 Załącznik Nr 9 RZECZOWY ZAKRES PRAC MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW POLEGAJĄCEJ NA AKTUALIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I UZUPEŁNIENIU BAZY DANYCH POPRZEZ ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI dla

Bardziej szczegółowo

Znak: GKN.V BG

Znak: GKN.V BG Znak: GKN.V.272.4.2016.BG ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 31.03.2016 r. (zamówienie publiczne, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000

Bardziej szczegółowo

1. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do:

1. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do: 1. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do: a. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, b. wydania decyzji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dziennik Ustaw Nr 193 14243 Poz. 1287 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. (poz. 1287) USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 1 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W MOŃKACH

STAROSTWO POWIATOWE W MOŃKACH STAROSTWO POWIATOWE W MOŃKACH ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki tel. /85/ 72 78 800, fax. /85/ 72 78 830; www.monki.pl starostwo@monki.pl KARTA USŁUGI Wersja 1 NAZWA USŁUGI: Sprzedaż map ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA Dz.U.01.38.455 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14 Pruszków dnia 2006-08-14 ZAWIADOMIENIE Realizując ustalenia 5 p-kt.5 Instrukcji technicznej O-4 Zasady prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zobowiązujące ośrodek dokumentacji

Bardziej szczegółowo

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim INSPIRE - 2015 Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN Karol Kaim Zakres prac 1) Modernizacja EGiB 2) Import danych do systemu funkcjonującego w PODGiK 3) Konwersja do nowego modelu pojęciowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 2. I. Dane formalno organizacyjne.

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 2. I. Dane formalno organizacyjne. Załącznik nr 2 WARUNKI TECHNICZNE Wykonania robót geodezyjno - kartograficznych związanych z: Modernizacją części kartograficznej i opisowej ewidencji gruntów dla: 12 obrębów w gm Zduńska Wola z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

GG Gmina Miejscowość.. Nr działki. STAROSTA PŁOŃSKI ul. Płocka Płońsk

GG Gmina Miejscowość.. Nr działki. STAROSTA PŁOŃSKI ul. Płocka Płońsk WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 STAROSTA PŁOŃSKI ul. Płocka 39 09-100 Płońsk GG.6642.. Gmina Miejscowość.. Nr działki 1. Informacje o aktualnie dostępnych

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA W INWESTYCYJNYM PROCESIE BUDOWLANYM W ASPEKCIE AKTUALNYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH I TECHNICZNYCH

GEODEZJA W INWESTYCYJNYM PROCESIE BUDOWLANYM W ASPEKCIE AKTUALNYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH I TECHNICZNYCH GEODEZJA W INWESTYCYJNYM PROCESIE BUDOWLANYM W ASPEKCIE AKTUALNYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH I TECHNICZNYCH Katedra Geodezji Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej Wydział Budownictwa Architektury i

Bardziej szczegółowo

Ewidencja gruntów i budynków - wybrane zagadnienia

Ewidencja gruntów i budynków - wybrane zagadnienia Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Ewidencja gruntów i budynków - wybrane zagadnienia Opracowała: Ewa Szafran kierownik Oddziału Katastru Nieruchomości Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚC I

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚC I Zał. Nr 4 Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚC I Tytuł zadania: Modernizacja ewidencji gruntów i załoŝenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu Myśliborzyce gmina Myślibórz 1. Charakterystyka obiektu Myśliborzyce

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i zakres prac modernizacyjnych II. Charakterystyka obiektu III. Uzasadnienie potrzeby modernizacji IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody

Bardziej szczegółowo

Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji

Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji Karpacz, 26 maja 2011r. Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu Izabela Musik ekspert

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Archiwizacja państwowego

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Zał. nr 9 do SIWZ Gminy : Oleszyce, Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Szczutków gm. Lubaczów Obr. Zalesie, gm. Oleszyce Wykonano:

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE OD DANYCH I INFORMACJI DO WIEDZY GEOPRZESTRZENNEJ 10 LAT SPOTKAŃ Z INSPIRE.

X OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE OD DANYCH I INFORMACJI DO WIEDZY GEOPRZESTRZENNEJ 10 LAT SPOTKAŃ Z INSPIRE. X OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE OD DANYCH I INFORMACJI DO WIEDZY GEOPRZESTRZENNEJ 10 LAT SPOTKAŃ Z INSPIRE Infrastruktura Informacji Przestrzennej z perspektywy służby geodezyjno

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODSTAWOWE, JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE, WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA OPŁAT

STAWKI PODSTAWOWE, JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE, WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA OPŁAT Załącznik do ustawy STAWKI PODSTAWOWE, JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE, WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA OPŁAT 1. Stawki podstawowe, zwane dalej Sp, oraz jednostki rozliczeniowe stosowane

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 240 poz. 2027. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 listopada 2005 r.

Dz.U. 2005 Nr 240 poz. 2027. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 listopada 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/36 Dz.U. 2005 Nr 240 poz. 2027 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 1153/2014 z dnia 02.04.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE Powiatowy

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE NA OPRACOWANIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA MIASTA WIERUSZÓW POWIAT WIERUSZOWSKI W PUWG 2000" W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ujęcie w jednym akcie prawnym wszystkich zagadnień związanych z wykonywaniem pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

ujęcie w jednym akcie prawnym wszystkich zagadnień związanych z wykonywaniem pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Grażyna Skołbania Główny Urząd Geodezji i Kartografii WISŁA, 7 9 września 2011r. Omówienie PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w sprawie standardów technicznych wykonywania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/115 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831, 1137, 1433. Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny 2.1. Podstawy prawne i technologiczne tworzenia i prowadzenia zasobu Przepisy prawne Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Adres publikacyjny

Bardziej szczegółowo