Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii"

Transkrypt

1 Warsztat: Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne Warszawa, 22 październik 2013 r. Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Grażyna Skołbania Radca Prezesa GUGiK

2 GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI to wykonywanie opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych w procesach: planowania, projektowania, budowy, utrzymania eksploatacji, rozbiórki obiektów budowlanych oraz czynności osób pełniących w tych procesach nadzór inwestorski Geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje również pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli takich jak zapory wodne, budowle wysmukłe np. kominy, maszty pomiary eksploatacyjne obiektów i urządzeń takich jak» suwnice, mosty, piece obrotowe itp.

3 Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego Geodezyjne opracowanie projektu budowlanego Tyczenie obiektów Obsługa budowy i montażu Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Geodezyjna obsługa eksploatacyjna budowli i urządzeń Badanie geometrii budowli i urządzeń Pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli oraz przemieszczeń podłoża Geodezyjna obsługa budowli specjalnych budowle komunikacyjne obiekty i urządzenia kolejowe elektrownie obiekty wysmukłe np. kominy, maszty suwnice zapory wodne i mosty

4 Przykłady przepisów regulujących zagadnienie będące przedmiotem geodezyjnej obsługi inwestycji Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prawo budowlane Ustawa o gospodarce nieruchomościami Ustawa o drogach publicznych Prawo telekomunikacyjne Prawo energetyczne Prawo wodne Ustawa o autostradach płatnych Specustawy: drogowa, lotniskowa, powodziowa, obiektów energetyki jądrowej Ustawa o wspieraniu i rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

5 Proces budowlany Czynności prawne i techniczne Opracowania i czynności geodezyjne Etap I - przygotowanie inwestycji Analizy poprzedzające inwestycje, w tym lokalizacja inwestycji Mapy informacyjne (nie aktualizowane), mapy topograficzne, mapy tematyczne Nabycie praw do terenu pod inwestycje Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Udzielenie na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków informacji o własności, władaniu i użytkowaniu Podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienie i okazanie granic Mapy do celów opiniodawczych, mapa zasadnicza i mapy katastralne, mapy stanu prawnego

6 Decyzje o pozwoleniu na budowę Mapy stanu prawnego, Proces budowlany Czynności prawne i techniczne Opracowania i czynności geodezyjne Etap II - projektowanie Materiały do projektowania Pomiary uzupełniające, mapy do celów projektowych, inwentaryzacja architektonicznobudowlana, profile i przekroje terenu, numeryczny model terenu Uzgodnienia dotyczące możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej itp. Projekt budowlany z projektem zagospodarowania działki lub terenu Projekt sieci uzbrojenia terenu Mapy do celów opiniodawczych lub celów projektowych Mapy do celów projektowych Koordynowanie w formie opinii starosty

7 Proces budowlany Czynności prawne i techniczne Opracowania i czynności geodezyjne Etap III - realizacja budowy Wytyczanie obiektów budowlanych Realizacja budowlana obiektów Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego Geodezyjne opracowanie projektu Geodezyjne wytyczanie obiektów budowlanych, szkice dokumentacyjne, szkice tyczenia, Geodezyjna obsługa budowy i montażu, pomiary przemieszczeń i pomiary odkształceń budowli i podłoża, pomiary kontrolne ustawienia elementu, pionowości, płaskosci, prostoloniowości, kontrola wymiaru, kontrola kształtu, kontrola stałości warunków geometrycznych Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, pomiar stanu wyjściowego, oceną zgodności realizacji z projektem, włączenie wyników inwentaryzacji

8 Proces budowlany Czynności prawne i techniczne Opracowania i czynności geodezyjne Etap IV - eksploatacja budowli Okresowe kontrole budowli Okresowe pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli i podłoża Etap V - Rozbiórka Właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu Aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenie terenu;(mapy zasadniczej)

9 Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle przepisów zawartych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287) Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny jako źródło informacji o zagospodarowaniu przestrzeni. Standardy techniczne Przepisy proceduralne Zadania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wspierające proces inwestycyjny. Obowiązki różnych podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym

10 Dokonana w 2010 roku, w ramach prac nad ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej wprowadzającą na grunt prawa polskiego dyrektywę INSPIRE nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego przesądziła o informatycznej formie zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Służbę Geodezyjna i Kartograficzną, również zbiorów prowadzonych dotychczas w postaci analogowej.

11 Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym zharmonizowane bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące: 1. państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 2. ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości); 3. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; 4. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju; 5. państwowego rejestru nazw geograficznych;

12 6. ewidencji miejscowości, ulic i adresów; 7. rejestru cen i wartości nieruchomości; 8. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach1: : w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu; 9. obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: i mniejszych w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby teren; 10. danych szczegółowych osnów geodezyjnych; 11. zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. 12.obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 1:5000, dla terenów miast i zurbanizowanych terenów wiejskich.

13 Standardowymi opracowaniami kartograficznymi tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów zawartych w prowadzonych dla obszaru kraju bazach danych dla dwunastu wyżej wymienionych rejestrów są: 1. mapy ewidencyjne w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; 2. mapy zasadnicze w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; 3. mapy topograficzne w skalach: 1: , 1:25 000, 1:50 000, 1: ; 4. mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1: , 1: , 1:

14 Zbiory danych gromadzone w 12 bazach danych stanowią podstawę krajowego systemu informacji o terenie, będącego częścią składową infrastruktury informacji przestrzennej. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mogą, w drodze porozumień, tworzyć i utrzymywać wspólne elementy infrastruktury technicznej przeznaczonej do przechowywania i udostępniania zbiorów danych gromadzonych w 12 bazach danych, mając na względzie minimalizację kosztów budowy i utrzymania tej infrastruktury oraz optymalizację dostępności do danych, ich bezpieczeństwa i jakości. Wymiana danych, zawartych w 12 bazach danych, między organami właściwymi do prowadzenia tych baz odbywa się nieodpłatnie w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te organy ich ustawowych zadań.

15 Znowelizowana ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nakłada również obowiązek prowadzenia, dla każdego ze zbiorów oraz dla związanych z nimi usług, metadanych opisujących te zbiory i usługi zgodnie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz stworzenia odpowiednich warunków ich gromadzenia prowadzenia i udostępniania wynikających z wdrażania nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

16 Do usług danych przestrzennych zalicza się usługi: 1.wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych; 2.przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych; 3.pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów; 4.przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych; 5.umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych. Dostęp do usług wyszukiwania i przeglądania jest powszechny i nieodpłatny. Usługi te muszą być powszechnie dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

17 SYSTEMY INFORMATYCZNE DO PROWADZENIA MAPY ZASADNICZEJ

18 WYKORZYSTYWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE DO PROWADZENIA MAPY ZASADNICZEJ

19 Mapa zasadnicza w świetle znowelizowanych przepisów stała się standardowym opracowaniem kartograficznym, jako zredagowana forma danych składająca się z obiektów zawartych w bazach: 1. państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (PRPOG); 2. ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) (EGiB); 3. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT); 4. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG); 5. państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG); 6. ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA); 7. szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG); 8. Zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (BDZLiS, BDNMT, BDORTO); 9. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 1:5000 (BDOT500).

20 w okresie tworzenia bazy danych GESUT i BDOT 500 oraz wdrażania systemu teleinformatycznego dane pozyskane w wyniku geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych uwidacznia się na dotychczasowej mapie zasadniczej oraz w gesut zgodnie z dotychczasowymi zasadami

21 Harmonizacja zbiorów działania o charakterze prawnym, technicznym organizacyjnym mające na celu doprowadzenie do: wzajemnej spójności zbiorów przystosowania zbiorów do wspólnego i łącznego wykorzystywania.

22 Podejmując w 2010 roku nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz opracowanie nowych przepisów wykonawczych przyjęto, że muszą one zapewniać poniższe założenia : 1. referencyjny charakter zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez służbę geodezyjną dla pozostałych tematów danych przestrzennych 2. integrację, harmonizację oraz interoperacyjność zbiorów 3. wprowadzenie dla wszystkich zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednolitego formatu GML wymiany i udostępniania danych, 4. wprowadzenie wspólnego dla wszystkich zbiorów zasobu definiowania i opisu obiektów w języku UML,

23 5. ujednolicenie pojęć i definicji obiektów przestrzennych pomiędzy poszczególnymi bazami danych, 6. wyeliminowanie wielokrotnego pozyskiwania tych samych danych w poszczególnych częściach zasobu, 7. przyjęcie jednolitego układu odniesień przestrzennych oraz układu wysokościowego, 8. wyeliminowanie różnorodności stosowanych formatów wymiany danych przestrzennych

24 9. zagwarantowanie bieżącej i systemowej aktualizacji zbiorów danych pzgik z wykorzystaniem innych referencyjnych zbiorów danych przestrzennych, 10. wprowadzenie mechanizmów systemowej współpracy oraz wymiany danych przestrzennych i atrybutów opisowych pomiędzy zbiorami danych przestrzennych, 11. utworzenie systemu teleinformatycznego do zarządzania zbiorami danych przestrzennych. Ogólny Model Geodezyjny Model Podstawowy

25 Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle przepisów wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U nr 263, poz. 1572)

26 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Istotą pomiaru sytuacyjnego jest: identyfikację i określenie położenia obiektów, ustalenie kształtu i rodzaju tych obiektów w obowiązującym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, poprzez wyznaczenie: geometrycznych środków obiektów punktowych, punktów załamań osi obiektów liniowych punktów załamań obrysów obiektów powierzchniowych Przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są elementy szczegółów terenowych, dla których wymagane jest określenie wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych

27 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Ze względu na dokładność określenia wysokości wyróżnia się Naziemne szczegóły terenowe przekroje poprzeczne ulic i dróg urządzonych elementy naziemne podziemnego uzbrojenia terenu Podziemne szczegóły terenowe dna studzienek kanalizacyjnych wloty i wyloty przewodów kanalizacyjnych oraz przyłączy osie przewodów podziemnych (rurowych) bez kanalizacji, górne powierzchnie rur lub obudów ochronnych tych przewodów, wierzchy i dna kanałów przewodów kanalizacyjnych, komór i studni sieci uzbrojenia górne krawędzie (powłoki) kabli doziemnych lub wierzchy rur ochronnych tych kabli Załamania pionowe i poziome osi przewodów, górne powierzchnie rur lub obudów ochronnych tych przewodów. 27

28 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Pikietami mogą być charakterystyczne punkty powierzchni terenu położone na liniach szkieletowych punkty charakteryzujące rzeźbę terenu pomiędzy liniami szkieletowymi charakterystyczne punkty naturalnych lub sztucznych form terenu skarp uskoków wąwozów jarów rowów kanałów wałów grobli 28

29 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Szczegółowy zakres danych, które pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, dotyczących obiektów objętych bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy, określają modele danych Osnów podstawowych i szczegółowych, Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, BDOT 500, BDOT 10k, Ewidencji gruntów i budynków

30 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Wyniki pomiarów oraz dodatkowe informacje o obiektach objętych pomiarem utrwala się: z zastosowaniem symboli graficznych określonych dla mapy zasadniczej; w postaci dokumentów analogowych lub elektronicznych; dokumenty elektroniczne przekazywane do PZGiK wykonawca opatruje podpisem elektronicznym. gdy wyników nie można zapisać w formie elektronicznej, zapisu dokonuje się w postaci dokumentów papierowych Podstawową formą dokumentowania wyników prac geodezyjnych i kartograficznych jest forma elektroniczna i związany z tą formą standard wymiany danych GML.

31 GML JAKO FORMAT WYMIANY DANYCH Wprowadzono zasadę, że podstawową formą dokumentowania wyników prac geodezyjnych i kartograficznych jest forma elektroniczna i związany z tą formą standard wymiany danych GML. WIELE FORMATÓW WYMIANY DANYCH *.tango *.swing *.swde *. dxf *.shp *... JEDEN FORMAT WYMIANY DANYCH *.gml

32 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Zbiory danych pozyskane przez wykonawcę z PZGiK Wyniki pomiarów (dane obserwacyjne) Porównanie opracowanej przez wykonawcę mapy z treścią ortofotomapy Wyniki analiz porównawczych Dokumenty dla zamawiającego Zbiory danych zapisane zgodnie ze schematami GML dla: EGiB GESUT BDOT500 32

33 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Pomiary mające na celu geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie, geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, pomiar przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych wykonuje się w oparciu o osnowę geodezyjną, pomiarową lub realizacyjną. Osnowę realizacyjną zakłada się, gdy: bezpośrednio z istniejącej poziomej osnowy geodezyjnej i osnowy pomiarowej nie można dokonać tyczenia; dokładność istniejącej poziomej osnowy geodezyjnej i osnowy pomiarowej jest zbyt niska do potrzeb inwestycji; istniejąca pozioma osnowa geodezyjna i osnowa pomiarowa podczas realizacji inwestycji może zostać zniszczona. 33

34 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Gdy przy realizacji inwestycji niezbędne jest wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z dokładnością wyższą niż przewidywana w standardzie dla osnowy pomiarowej zakłada się osnowę realizacyjną w układzie lokalnym, początek wyznaczony jest przez współrzędne punktu ciężkości obszaru inwestycji, osie zorientowane są przez główną oś inwestycji. 34

35 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Pomiary mające na celu: geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie, geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów wykonuje się na podstawie wyników geodezyjnego opracowania: 1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, wchodzącego w skład projektu budowlanego 2) planu sytuacyjnego sporządzonego, na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na potrzeby budowy przyłączy Przy geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu wykorzystuje się inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy. 35

36 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych W szkicu dokumentacyjnym utrwala się wyniki geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu, planu sytuacyjnego przyłączy sporządzonego na kopii mapy zasadniczej. Na treść szkicu dokumentacyjnego składają się: dane dotyczące osnowy realizacyjnej rysunek istniejących obiektów powierzchniowych rysunek istniejących obiektów uzbrojenia dane do wytyczenia projektowanych obiektów obliczone miary kontrolne współrzędne obliczone w wyniku geodezyjnego opracowania punktów głównych, punktów osiowych, punktów charakterystycznych obiektu punktów przecięcia projektowanych elementów sieci z elementami istniejącej sieci Treść projektowaną oraz obliczone miary kontrolne przedstawia się na szkicu dokumentacyjnym kolorem czerwonym. 36

37 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Na szkicu tyczenia utrwala się wyniki tyczenia. Szkic tyczenia zawiera: dane dotyczące osnowy realizacyjnej rysunek obiektów projektowanych dane konieczne do wytyczenia dane zrealizowane w trakcie tyczenia rezultaty pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów adnotacje o przyjęciu przez kierownika budowy wytyczonych elementów osi głównych obiektów reperów roboczych głównych elementów konstrukcyjnych podpis osoby wykonującej tyczenie oraz podpis kierownika budowy. Treść projektowaną przedstawia się na szkicu tyczenia kolorem czerwonym. Dane określające wyniki pomiaru kontrolnego wpisuje się na szkicu tyczenia kolorem czarnym w nawiasie. Oryginał szkicu tyczenia dołączany jest do dziennika budowy. Kopia szkicu tyczenia, uwierzytelniona przez kierownika budowy, pozostaje w dyspozycji wykonawcy. 37

38 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Gdy przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4.0 m od granicy nieruchomości, w PZGiK brak jest danych określających położenie punktów granicznych z wymaganą dokładnością, wykonawca pozyskuje niezbędne dane dotyczące punktów granicznych w drodze pomiaru Pomiar punktów granicznych nie oznaczonych na gruncie w postaci znaków granicznych poprzedzają czynności mające na celu ustalenie położenia tych punktów na gruncie wznawianie znaków i wyznaczanie punktów ustalanie przebiegu granic 38

39 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje: zbiory danych PZGiK: EGiB GESUT BDOT 10k BDZLiS BDOT 500 wyniki pomiarów innych obiektów, nieobjętych ww. bazami, wskazanych przez projektanta lub inwestora; opracowania planistyczne oraz projekty budowlane i inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, przechowywane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczące terenu projektowanej inwestycji lub terenów sąsiednich. 39

40 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się oznaczenia i symbole ustalone przepisami dotyczącymi mapy zasadniczej i GESUT. Treścią mapy do celów projektowych mogą być miary liniowe pozyskane w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych określające odległości między charakterystycznymi punktami sytuacyjnymi mające znaczenie w procesie projektowania. 40

41 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Treść mapy do celów projektowych w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych musi być zgodna z treścią mapy ewidencyjnej. aktualizacja użytków gruntowych nie jest konieczna na obszarze otaczającym teren inwestycji, (kołnierz 30m) planowanym wyłącznie pod działania mające na celu przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji. na mapie do celów projektowych, bez uprzedniej aktualizacji baz danych GESUT i mapy zasadniczej, mogą być dodatkowo wykazane informacje określające rodzaj aktualnych użytków gruntowych, jeżeli mają znaczenie dla projektanta na mapie zamieszcza się wtedy informację o treści: kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem (wzór symbolu) nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. będzie występować podwójne oznaczenie użytków

42 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji budowlanej, wyróżnia się linią przerywaną w kolorze brązowym grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych umieszcza się skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności. 42

43 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Treść opisu mapy do celów projektowych stanowią: tytuł mapy Mapa do celów projektowych ; skala mapy; nazwa miejscowości; identyfikator i nazwę jednostki ewidencyjnej; identyfikator i nazwę obrębu ewidencyjnego; imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który wykonał mapę podpis osoby reprezentującej podmiot, który wykonał mapę; imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę, oraz jego podpis; oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej; nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układu wysokości; oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji; data opracowania mapy. 43

44 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Mapę do celów projektowych edytuje się : na arkuszu formatu A4 lub jego wielokrotności. sporządza się w układzie: sekcyjnym na mapie należy podać właściwy numer sekcji; jednostkowym (w jednym arkuszu) - na mapie należy zaznaczyć zasięg arkusza na szkicu orientacyjnym zorientowanym do północy; wieloarkuszowym na mapie należy podać numer arkusza i w nawiasie ogólną liczbę arkuszy; zaznaczyć właściwy arkusz i arkusze sąsiednie na szkicu orientacyjnym, zorientowanym do północy.

45 Zawarte w dokumentacji geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych informacje dotyczące nazw miejscowości dane adresowe muszą być zgodne z danymi państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) ewidencji miejscowości ulic i adresów (EMUiA) oznaczenia obiektów muszą być zgodne z oznaczeniami w bazach PRPOG, EGiB, GESUT, PRG PRNG, EMUiA, BDSOG, BDOT 500

46 MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH mapa do celów projektowych MAPA DOOWYCH opracowana przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego aktualna na określony dzień forma cyfrowa lub analogowa klauzula analogowa lub cyfrowa projekt budowlany projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu

47 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się w celu: Ustalenia danych: określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych niezbędnych do wprowadzenia zmian w EGiB w zakresie użytków gruntowych oraz budynków GESUT w zakresie sieci uzbrojenia terenu BDOT500 w zakresie budowli Sporządzenia operatu geodezyjnego zgodnie z przepisami budowlanymi mapy obrazującej położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego dokumentacji określającej stan wyjściowy obiektów, które podlegają badaniom przemieszczeń i odkształceń. 47

48 Standardy techniczne pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Na potrzeby podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych sporządza się: mapy do celów prawnych, w szczególności: mapę z projektem podziału nieruchomości, wg. art. 100 ustawy o gospodarce nieruchomościami mapę z projektem scalenia i podziału nieruchomości, wg. art. 108 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mapę z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej, mapę do zasiedzenia, mapę do ustalenia służebności gruntowych; rejestry lub wykazy zawierające dane dotyczące gruntów lub ich części składowych.

49 Główny Geodeta Kraju : tworzy, prowadzi i udostępnia: a) bazę danych obiektów ogólnogeograficznych b) zintegrowane kopie baz danych obiektów topograficznych dla skal 1: : , c) bazę zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, d) standardowe opracowania kartograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1: , 1: , 1: , 1: , e) kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne;

50 Do zadań marszałka województwa należy: tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, bazy danych obiektów topograficznych BDOT 10K zapewniajacych tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: : standardowych opracowań kartograficznych map topograficznych w skali 1:10 000

51 Główny Geodeta Kraju : inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz tworzy i utrzymuje, we współpracy z innymi organami administracji publicznej, infrastrukturę techniczną ZSIN; zakłada i prowadzi krajową bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu K-GESUT na podstawie powiatowych baz danych GESUT; zakłada i prowadzi, we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej, bazę danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju PRG, zintegrowanego z ewidencją gruntów i budynków oraz ewidencją miejscowości, ulic i adresów;

52 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne definiuje: sieci uzbrojenia terenu jako wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.; geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu - jako uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią; krajową bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu jako bazę danych o szczegółowości właściwej dla bazy danych obiektów topograficznych; powiatową bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu jako bazę danych o szczegółowości mapy zasadniczej w skalach od 1:500 do 1:5000;

53 BAZA DANYCH K GESUT Służba GiK PODGIK GUGiK Zbiór danych GESUT Usługa udostępniania danych przestrzennych Dane GESUT w formacie GML SYSTEM ZARZĄDZANIA K-GESUT SYSTEM ZARZĄDZANIA PODGiK Usługa generalizacji obiektów bazy danych GESUT Zbiór danych K-GESUT

54 KRAJOWA BAZA DANYCH K-GESUT USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Art. 29 ust. 4. Główny Geodeta Kraju, na wniosek Prezesa UKE, udostępnia informacje z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne dla potrzeb wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1. Informacje udostępnia się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 5. Prezes UKE może, o ile nie narusza to tajemnic prawnie chronionych lub nie zagraża obronności lub bezpieczeństwu państwa, przekazać Głównemu Geodecie Kraju inwentaryzację, o której mowa w ust. 1, celem zamieszczenia na geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej oraz w krajowej bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Art. 7a pkt 16a ROZPORZĄDZENIE RM z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych Główny Geodeta Kraju wykonuje i udostępnia kartograficzne opracowania tematyczne w postaci map infrastruktury technicznej - przedstawiających w szczególności informacje o sieciach uzbrojenia terenu oraz infrastruktury komunikacyjnej.

55 Do zadań starosty należy w szczególności: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości szczegółowych osnów geodezyjnych obiektów topograficznych BDOT 500, standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.

56 Inwestorzy są obowiązani: 1) uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi starostami; 2) zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.

57 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U nr 0 poz. 383) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. (Dz.U nr 38 poz. 455 )

58 KOORDYNACJA SIECI UZBROJENIA TERENU baza danych GESUT wniosek projektowane obiekty sieci uzbrojenia terenu MAPA ZASADNICZA

59 KOORDYNACJA SIECI UZBROJENIA TERENU WNIOSEK UZGODNIENIE trzy egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzania tymi sieciami decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu orientacja położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata 14 dni w uzasadnionych przypadkach 30 dni opinia wydana z upoważnienia starosty przez przewodniczącego zespołu dwa egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu

60 NOWA MAPA ZASADNICZA art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozporządzenie MAiC z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych Załącznik Nr 9 do SIWZ Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Wykonanie czynności geodezyjno-kartograficznych, technicznych, organizacyjnych, administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny 2.1. Podstawy prawne i technologiczne tworzenia i prowadzenia zasobu Przepisy prawne Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Adres publikacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji

Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji 1 listopada 2011 r., nastąpiła zmiana nazwy Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi na Łódzki Ośrodek Geodezji. RADA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy:

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy: Dziennik Ustaw Nr 49-2722- Poz. 493 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. (poz. 493) Załącznik nr 1 RODZAJE MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH PAŃSTWOWY ZASÓB

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo