l\*l 14, Aif;ilfif"F tn{ Tylko do uiytku sluzbowego KW /0054/1 I KW t0046n1 PROTOKOL KONTROLI WEWNBTRZNEJ IZBA SKARBOWA W KATOWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "l\*l 14, Aif;ilfif"F tn{ Tylko do uiytku sluzbowego KW0921-0053/0054/1 I KW0920-0045t0046n1 PROTOKOL KONTROLI WEWNBTRZNEJ IZBA SKARBOWA W KATOWICACH"

Transkrypt

1 Tylko do uiyku sluzbowego -r'{,fr. i ZBA SKARBOWA W KATOWCACH. i,.. /r;""' :i KW /0054/1 KW n1 PROTOKOL KONTROL WEWNBTRZNEJ z konroli wewnqrznych KW/ i KW /11, przeprowadzonych w Drugim Urzgdzie Skarbowym w Gliwicach w dniach 6-13 i grudnia 2011 roku, przez pracownik6w Samodzielnego Oddzialu Konroli Wewnqrznejlzby Skarbowej w Kaowicach:., - sarszego komisarza skarbowego,. j - sarszego komisarza skarbowego, na podsawie upowaznlcrr so przeprowadzenia konroli: o KW/ , o KW , wydanych przez Dyrekora zby Skarbowej w Kaowicach r.. Dane og6lne: Jednoska konrolowana: Drugi Urz4d Skarbowy w Gliwicach Gliwice, ul. Mlodego Hunika 2 Kierownicwo Urzgdu: o Tamara Gibalska-Szmid- UrzEdu Skarbowego w Gliwicach,. Ewa Zakrzewsk a - Zasgpca Naczelnika Drugiego Urzqdu Skarbowego w Gliwicach,. Jacek Smieanka - ZasEpcaNaczelnika Drugiego Urzqdu Skarbowego w Gliwicach, o El2biea Pomykalska - Gl6wny KsiEgowy.. Przedmio i zakres konroli: KW/ /11 - Realizacja Srodka egzekucyjnego z praw z insrumen6w finansowych zapisanych na rachunku papier6w warosciowych (ZPWR) na le innych Srodk6w egzekucyjnych w laach KW Realizacja Srodka egzekucyjnego z innego prawa majqkowego (ZPRM) na le innych Srodk6w egzekucyjnych w laach ' l\*l n{ \ 14, Aif;ilfif"F ul. K. Damroa 25, el.: fax: NP: /6 a^ 66 an nn r^o 2n a9a ca 4A Or /:r\\l AalA)a2L www. isne. kaowice. Pl e-meil' isr6)sl mofne oov.ol

2 . Podsawa prawna konroli: Usawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podakowa (Dz. U r. nr 8, poz. 60 zm.), Zarzqdzenre Dyrekoralzby Skarbowej w Kaowicach nr z dnia28 czerwca2005r. w sprawie funkcjonowania konroli wewnqrznej (ze zmianami), Zarzqdzenie Dyrekoralzby Skarbowej w Kaowicach nr 4lll0 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego zby Skarbowej w Kaowicach. V. Usalenia og6lne konroli W. 1. Podsawa prawna funkcjonowania urzqdu: W konrolowanym okresie obowi4zylvaly w Drugim Urzqdzie Skarbowym w Gliwicach aky prawne przedsawione w abeli nr 1. Tabela nr - amrnv o nizacvine i ich zm L.p. Zarzqdzenia Daa wydania Daa poczqku obowiqzywania Zarz1dzenie wewnqrzne nr Naczelnika Drugiego US w Gliwicach z dnia r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego i usalenia wewnerznej srukury organizacyjnej (regulamin zawierdzony pzez DS w Kaowicach dnia ). 2. Zarzqdzenie wewnqrzne nr l3/2009 Naczelnika Drugiego US w Gliwicach z dnia r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego i usalenia wewnqrznej srukury organizacyjnej (regulamin nie zosal zawierdzony przez DS w Kaowicach)' 3 Zarzqdzenie wewnqrzne nr Naczelnika Drugego US w Gliwicach z dnia r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego i usalenia wewnqrznej srukury organ izacyj nej (regu lam inu zaw ier dzony przez' DS w Kaowicach - pismo DS z dnia r') A Zarzqdzenie wewnqrznc nr l5/2010 Naczelnika Drugiego US w Gliwicach z dnia r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego i usalenia wewnqrznej srukury organizacyjnej (regulamin zawierdzony przez DS w Kaowicach dnia r') Daa korica obowiqzywania r r r r r r ' r r Zgodme z osanim zafzqdzeniem wewnqrznym regulujqcym sprawy organlzacyjne' Drugi Uriqd Skarbowy w Gliwicach podzielony jes na czery piony oganizacyine pomiqdzy naczelnika, dw6ch zasqpc6w naczelnika i glownego ksiqgowego. egzekucji _Dzial adminisracyjnej (EA) nadzorowany jes przeznac;elnika Drugiego Urzqdu Skarbowego Pani4 iu*u.q Gibalske-S zmrd. Komornikiem skarbowym jes Pan J " '+Kualnie obowiqzuj4cy schema ofganizacyiny urzqdu sanowi zalqcznlk nr do pfookolu' wczesniej obowi4zyrrvaly regulaminy organizacyjne wprowadzone zarzqdzenramr wewnqrznymi Naczelnika Drugiego Uizedu Skarbowego w Gliwicach, odpowiednio nr z dnia g i nr 17rz009 z dnia2g wedug srukur organizacyjnych, sanowiqcych inegralnq ich czqs6, kom6rka egzekucji znajdowala siq rownie2 w bezposrednim nadzorze Naczelnika Drugiego Urzqdu skaiboweg w Gliwicach. Schema organrzacyiny konrolowanego

3 urzedu wprowadzony zarzqdzeniem nr z sanowr zalqcznlk nr 2 do prookolu. W zarzqdzeniu wewnqrznym nr wpisano jako rac4ce moc zarzqdzenie n (niezawierdzone przez Dyrekora S w Kaowicach), zamiaszazqdzenia nr V.2. Konrole przeprowadzone w Drugim US w Gliwicach w laach w zakresie egzekucji adminisracyjnej W oku niniejszej konroli usalono, ze w konrolowanym ljrzgdzie Skarbowym przeprowadzona zosala w 2010 roku konrola kompleksowa, rzy konrole dora2ne w 2009 i jedna w Konrole e zosaly przeprowadzone przez pracownik6w zby Skarbowej w Kaowicach. Wym i enione konrole obrazuj e p oni2sza ab el a. Tabela nr 2 - ne konrole w zakresie egzekucii L.p. Teama konroli Okres prowadzonej konroli Konrola problemowa MRK - agenda egzekucji 2. Konrola sprawdzaj qca wykonanie zaleceh wydanych po konroli problemowej przeprowadzonej w zakresie realizacji zadah przez agendq egzekucji na rejonach egzekucyjnych w Drugim US w Gliwicach, przeslanych przy pi6mie S w Kaowicach z r.' 3. Konrola problemowa w zakesie oceny pracy zespolu ds. likwidacj i zale glosc i podakowych or az dzialah zmierzaj4cy ch do minimalizacj i zaleglo3ci' Konrola kompleksowa agend Drugiego US w Gliwicach za laa ' Zakoirczenie konroli syczeri 2009 Nie odnaleziono ani Prookolu ani wys4pienia Pokonrolnego Dyrekora S w Kaowicach kwiecief - maj 2009 Zalecenia pokonrolne w prookole. pazdziemik - lisopad 2009 Zalecenia Pokonrolne w prookole. marzec- maj 2010 Wysqpienie Pokonrolne Dyrekora S w Kaowicach z dnia Konrola problemowa w zakresie prowadzenia egzekucji os6b rzecich i spadkobierc6w oraz wywiqzywania sie z obowi4zku okre3lonego w ar' 55a usawy o posqpowaniu egzekucyjnym w adminisracji paidziernik 20 Wysqpienie Pokonrolne Dyrekora S w Kaowicach z dnia2l.ll.2011r' W wymienionych wys4pieniach pokonrolnym Dyrekora zby zalec-eh odnosnie sosowania Srodka egzekucyjnego z praw zapisanych na rachunku papier6w warosciowych (ZPWR) maj4kowego (ZPRM). Skarbowej w Kaowicach brak z insrumen6w finansowych ofaz zajgcia innego prawa '- r"'n ig.;\,n' [/^

4 V. 3. Osoby odpowiedzialne za realizacjg Srodk6w egzekucyjnych ZPWR i ZPRM na dzieri r. L.p. miq i nazwisko Sanowisko sluibowe Sa2 pracy w dziale EA p.o. Naczelnika Drugiego US w Gliwicach z. US w Gliwicach J. p.o. Komornika skarbowego Komornik skarbowy od do od od do od do A T. Komornik skarbowy od Sarszy inspekor od nspekor od l. Sarszy inspekor od Sarszy inspekor od L , Sarszy inspekor od Sarszy inspekor zasqpswo komornika skarbowego ll od , od do Sarszy inspekor od do Sarszv inspekor od lj- Sarszy inspekor od Sarszy referen od Sarszy inspekor od do Sarszy referen od do Sarszy referen od do Sarszy referen od do Sarszv referen od do wykaz pracownikow odpowiedzialnych za prowadzenie egzekucji adminislrusr'lnej ze srodk6w egzekucyjnych ZPRM i zpwr, opracowany pzez sarszego specjalisq sanowi zalqcznrknr 3 do Prookou' zmranapoborc6w na rejonach odbywa siq co 2-3 miesi qce, a zmiana inspekor6w nie rzadziej niz co 2laa. zgodnie ),arzqdeniem wewnqrznym Naczelnika Drugiego us w Gliwicach nr 24r200j zzg.g.20fj7 (wydanie 2,3 i 4) w sprawi; podzialu obszaru dzialania urzqdu na rejony egzekucyjne, w koniorowanym wzeizie skarbow-ym funkcjonuje g rejonow egzekucyjnych. Wedug informacji komornika skarbowego rejony e obslugiwane sq pfzez 8 inspekor6w i 5 poborcow skarbowych (pelny ea)' Zmiany do ww' zarzqdzenia wewnqrznego nr z 2g.g nie byly" wprowadzane zarzqdzeniami zmieniaj4cymi, lecz opracowyvv ano zarzqdzenie o ym samym numerze' z 4 sam4 daq i o ym samym yule' a rozr6'nienie wynika z numed i day wydania. W przypadku przedmioowego zazqdzenia

5 odnoowano wydania wprowadzaj Ece zmiany w wydaniu poprzednim: 2-gie z ,3-cie z i 4-e z Powy2sze zgodne jes z przepisami rozdziau 5 (Opis posqpowania) nsrukcji -001/2 z Opracowanie i nadz6r nad dokumenacj4 prawa wewnqrznego i zewnqrznego. WczeSniejsze insrukcje regulowaly en obszar podobnie. V. 4. Funkcjonowanie zespolu ds. moniorowania i likwidacji zaleglo6ci podakowych W konrolowanym urzedzie skarbowym od do funkcjonowala komisja ds. analizy i likwidacji zaleglosci, powolana zarzqdzeniem wewnqrznym Naczelnika Drugiego Urzqdu Skarbowego w Gliwicach nr 18/2005 z r. Komisja a pocz4kowo ( ) dzialala w skladzie czeroosobowym, a od do (zgodnie z zarzqdzeniem nr r.) w skladzie dziewiecioosobowym: o Przewodnicz4cy - US w Gliwicach lub jego zasqpca; o Czlonkowie: kierownicy kom6rek PP, PDFN, PDFD, PO, KP, EA, MPP, RP (lub w y znaczeni przez ki erownik6w - pracown icy ych kom6rek or ganizacy jnych). Obecnie w Drugim ljrzqdzie Skarbowym w Gliwicach funkcjonuje komisja ds. anahzy i likwidacji zaleglo6ci, powolana zarzqdzenem wewnqrznym Naczelnika Drugiego Urzqdu Skarbowego w Gliwicach nr z r. Zarzqdzenie o posiada dwa yuy (wy2ej wskazany oraz - Zarzqdzenie w sprawie podziau obszaru dzialania urzqdu na rejony egzekucyjne, cho6 do rejon6w egzekucyjnych nie odnosi siq). NiewlaSciwy jes ez numer zarz1dzenia. Zarzqdzenie o nie uchyla zarzqdzenia z r. Zgodnie z zarzqdzeniem z r. komisja r6wniez dziala w skladzie dziewiqcioosobowym: o Przewodnicz4cy * US w Gliwicach lub jego zasgpca, '? oczlonkowie:kierownicykom6rekpp,pdfn,pdfd,po'kp,ea,mpp,rp(lub w y znaczenr przez kierownik6w - prac ownicy ych kom6rek or ganizacy inych). Zarzqdzenie o nie ulegio zmianie, mimo zmiany srukury organizacyjnej i nazw p o szcze golny c h kom6rek org aniz acyj nych (zalqcznlk nr 4 do p ro oko lu ). V. 5. Dane analizowane przez zesp6l ds. moniorowania i likwidowania zaleglo5ci w aspekcie wykorzysania danych o zlo2onych zeznaniach PT-38 i informacji PT-8C. Z posiedzefr zespolu spisuje siq prookoly (od nie rzadziej ni2 raz na dwa kwaraly), dok6rych dolqizasie m.in. wydruki san6w zaleglo6ci zobowiqzanych. Na ka2dym posiedzeniu omawia siq jednego ibo*iqrinego (dane zobowiqzanych przedsawiaj4abele nr 4 i 5). W 2009 r. odbylo siq 13 posiedzeri, z kolei w 2010 r posiedzeri. Zidenyfikowano 3 prookoy sporz4dzoneprzezosobq, kora nie bralaudziau w posiedzeniu komisji (nie jes wzmiankowana w prookole jako osobi bior4ca udzia\ w posiedzeniu) - prookoy z , , zkolei prook6l z r. nie zawiera w og6le informacji i podpisu osoby prookouj4cej. CzqSi prookol6w zawrera wzmianki na ema os6b prookoluj4cych, ale brlk prry ych wzmiankach podpis6w ych os6b (np. prookoly z , , l6'6'2010' s ). :r.., '. i \ \ lv

6 ab( anr4-wykazza,l mawla na ch zes w Z0U9 roku L.p. Zobowiqzany NP ZalegloSci analizowane (naleinosci gl6wne) PT ,30;VAT ,30 ) PT ,90;PPL ,00; vat : 3. PT ,r0; PT ,38; vat s. ;, KP PPE r04.60 PPE ,l5 7. PPE ,00 8. v AT , PT ,00; PT ,00; vat PPE ,10; PT ,60; vat l VAT ,27:PlT , PPE ,70; VAT , PPE : VAT ,13 Tabela nr 5 - Wykaz zaleglo5ci omawianych na posiedzeniu zespolu w 2010 roku Tabela nie uwzglgdnia podmio6w wskazanych w 2009 roku L.p. Zobowiqzany NP ZalegloS( vat ,31 7 KP ,00: VAT '00; PrT ,04 3. vat ,60 4. vat , * VAT ,10; PPL ,00 GK ' p : PT ,90; ver zoo:-zoo ,60 PPR ,00 PT ,20 PPL '875,02; v AT ,09 PT ,10; VAT 200s ,60 PT ,18; VAT '33

7 12. PT : VAT , VAT r : PPL PrT : VAT , PPE ,10; PT ,30; vat , Y AT ,46; PT : PPE ,89; PPL ,00 Zlecono kierownikowi dziau obslugi bezpo6redniej (OB). J ^- analizq ww. podmio6w pod k4em zlo2onych zeznah PT-38 (wczesniej deklaracji PT-3) i informacji PT-SC w laach Z danychpoltax wynika, 2e PT-8C lub PT-38 ujawniono w przypadku podanik6w: a a : _ W przypadku czerech pierwszych wymienionych podmio6w ujawniono obr6 papierami warosciowymi. Pi4y zobowiqzany uzyskal nieodplane Swiadczenie w ZaWadzie Karnym w Wolowie 8 zl w 2010 roku (wydruk PT-8C z podsysemu Konrola sanowi zalqcznik nr 5 do prookou). W przypadku pozosalych zobowi4zanych - nie odnoowano PT-8C, PT-3 lub -'-- PT-38 za ww. laa w sysemie POLTAX, co wynika z zesawiefi przygoowanych przez kierownika dziau OB. (zalqczniki nr 6 i 7 do prookou)' ponado zlecono wydruki z podsysemu Konrola zeznanplt-38 i informacji PT-8C wszyskich ww. podmio6w, kore sanowiqzalqczniki do poszczeg6lnych spraw egzekucyjnych objqych 1:l_''"'u Ponado poproszono kierownika dziah rachunkowo6ci podakowej (RP) " o przygoowanie wydruku 50 najwiekszych du2nik6w (zobowi4zanych) na dzien 31.12'2009 r' (zaiqeznlk nr 8 do prookou). Z powylszego wykazu wybrano osoby frzyczne i wsp6lnikow spofe cyrvilnych (niefigurujacy.h * abelach nr 4 i 5). Szczegoy przedsawia abela nr 6 (ponizej). \ Tqhple nr 6 - Wvkaz na dluinik6w - 31.r L.p. l. Zobowiqzan NP ZalegloSci analizowane (nale2nosci gl6wne) PT : VAT ) PT ; VAT vat :..-i i^

8 4. --TvAT PT : VAT f. 6. PT ; VAT vat PT PT : VAT io. ' oj, ;r PT ; VAT PT ; VAT PT ; VAT PT ; VAT lb. 17. fl 20.,) ;. l. 4 7( 26. ;1-4 'Q PT PT ; VAT vat PT ; VAT PT ; VAT PT ; VAT '00 PT PT ;VAT '00 PT ; VAT '00 pr - 3o.7lo,oo; vat 'oo PT ; VAT '00 pr ; vat lo'oo l - /. l.+ju,w; v ^ Prr T ; VAT '00 PT ; VAT - 481'76 29., vat PT ; VAT - 8l '61 ^^ \ar vnr lyl-lv4)zvuv' T- T6T- 1oa <annn r!prr- 26.l lo,oo; vat 'oo 1r rr zlecono kierownikowi dziau obslugi bezposrednl"j i9? analizq ww. podmi"io* p"a k4em 1Li""v"n '"iuipt-38 PT-8C w laach ' L - PT o,oo; vat - 106'420'00 Pr ; va - oyo'6du'uu lprr ; vat 'oo (deklaracji rir-:1 r rnbrmacji

9 , O:"n POLTAX wvnika, 2e PT-8C lr.h PT-38 ujawniono w przypadku podanik6w: : W przypadku pierwszych dw6ch podanik6w ujawniono obr6 papierami warosciowymi. W przypadku czerech pozosalych zobowi4zanych - odnoowano PT-8C w sysemie POT,TAX. co wynika z -'"awief przygoowanych przez kierownika dziau OB 'rza\ecznik nr 9 do prookolu), jednak nie doyczq one odplanego zbycia papier6w warosciowvch Z ',ch czer-ch pcdnio6w wybrano do konroli dwoch pierwszych zobowiqzanych 1,. Zlecono wydruki z podsysemu Konrola zeznan PT-38 i rnbrmacli Plr-8C Lych poorrio6w, k6re sanowi4 zalqcznrk do poszczeg6lnych spraw egzekucyjnych objqych konrol4. Pozosale informacje PT-8C sanowi4 zalqcznlki nr 10 i l1 do prookou. V. Usalenia szczeg6lowe konroli: V. l. Realizacja Srodk6w egzekucyjnych * zajqcie praw z papier6w warosciowych zapisanych na rachunku papier6w warosciowych (ZPWR) oraz zaipcie innego prawa maj4kowego (ZPRM) w roku Opracowano na podsawie zesawief :. ruch yulow - sany ilosciowe w 2009 (whax) - zalqcznlknr 12 do prookou, o ruch yul6w - podjqe czynnosci w 2009 (whax) - zalqczniknr 13 do prookolu, o kwoy Sci4gniqe w egzekucji w 2009 (oracle)- zalqcznrknr 14 do prookolu, o czynnosci ZPWR i ZPRM w 2009 (oracle)- zalqcznlknr 15 do prookou- Tabela 7 llo5i zrealizowanych Srodk6w egzekucyjnych ZPWR i ZPRM w 2009 na le innych rodk6w (wvbranvch L. p. Rodzaj Srodka egzekucyj nego Symbol losd Srodk6w Udzial procenowy Wszyskie Srodki (w ym wskazane wyzej) ) Zajgcie praw z papier6w warosciowych zapisanych na rachunku ZPWR 3 0, Zajqcie innego Prawa maj4kowego ZPRM Pobranie naleznosci u zobowi4zanego PNUZ ,64 5. Zajercie rachunku bankowego ) 4l 6. Zajercie wynagrodzen ia za PracE ZWZP )5 1 Zalqcie Swiadczeri z ubezpieczenia spolecznego ZSUS 611 )a) "h W i')- {1{p,<,la 4-P', 0 i '7.\ (.' T. (6,

10 8. Zajgcie innych wierzyelnosci ZW 2,379 l' )1 9. Zajgcie udzialu w sp6lce z o.o. ZUSP Zajqcie ruchomosci ZARU 5l 0,24 1l ZajEcie nieruchomosci ZANR 0 0 Tabela 8 losd zrealizowanych Srodk6w egzekucyjnych ZPWR i ZPRM w 2009 w relacji do ilosci ul6w wvkonaw L.p. Rodzaj Srodka egzekucyjnego Wsryskie Srodki (w ym wskazane wyiej) ) Zajqcie praw z papier6w warosciowych zapisanych na rachunku 3. Zajgcie innego prawa majqkowego Symbol losd Srodk6w losi yul6w wykonawcrych (z czego z poprzednich okres6w, co sanowi ponad 76 o/o TW do zalawienia) Udzial procenowy (rw) % ZPWR ZPRM Tabela 9 Efekywnoil( zrealizowanych Srodk6w egzekucyjnych ZPWR i ZPRM w 2009 na le innych w anvch Srodk6w egzekucyinvch i czynnosci L.p. Rodzaj Srodka egzekucyjnego Symbol Uryskana kwoa ogilem Kwoa naleinosci gl6wnej Udzial procenowy (kwoy og6lem) l. Wszyskie Srodki (w ym wskazane wyiej) s50.60,h 7 Zajqcie praw z papier6w waro6ciowych zapisanych na rachunku ZPWR 206, Zajgcie innego prawa majqkowego ZPRM 0 4. Pobranie nale2no3ci u zobowi4zanego PNUZ , ,30 21,09 5. Zajqcie rachunku bankowego , ,35 30,45 6. ZajEcie wynagrodzenia za PracE ZWZP , ,34 1 Zajgcie Swiadczeri z ubezpieczenia spolecznego ZSUS ,0r r ,93 2,3 8. Zajgcie innych wierzyelnosci zwl s; ,66 il,31 9. Sprzeda2 na licyacji SPL , Wplaa wierzycielowi przed wszczqciem WPLP , ,68 ll,4'7 ll Wplaa kwoy Przez zobowi4zanego WPLT , , Wplaa kwoy wierzycielowi WPLW , ,66 14,01 Zesawienie uwzglqdnia kwoy pozyskane z zajee dokonanych r6wnie2 w laach wczesniejszych, leczrealizowanych w danym roku.

11 a T l V. 2. Realizacja Srodk6w egzekucyjnych - zajgcie praw z papier6w warosciowych zapisanych na rachunku papier5w waro6ciowych (ZPWR) oraz zajjcie innego prawa maj4kowego (ZPRN) w roku Opracowano na podsawie zesawieri: o ruch yul6w - sany ilosciowe w 2010 (whax)* zalqcznlk nr l6 do prookou,. ruch yul6w - podjqe czynno6ci w 2010 (whax)- zalqcznrknr 17 do prookolu, : *:T"::',?lTllT;31i,'T';f1,,'":.1',.i1;1-::#il1?:""? Tabela 10 llo5d zrealizowanych 6rodk6w egzekucyjnych ZPWR i ZPRM w 2010 na le innych Srodk6w L. p. Rodzaj Srodka egzekucyjnego Symbol losd Srodk6w Udzial procenowy oh Wszyskie Srodki (w ym wskazane wyiej) 9.l2 100 ) Zajgcie praw z papierriw warosciowych zapisanych na rachunku ZPWR Zajgcie innego prawa maj4kowego ZPRM Pobranie naleznosci u zobowiqzanego PNUZ ,2s 5. Zajqcie rachunku bankowego ,49 6. Zajqcie wynagrodzenia za pracq ZWZP ,76 1 ZajEcie Swiadczef z ubezpieczenia spolecznego ZSUS 609? lq 8. Zajqcie innych wierzyelno3ci zwl ,09 9. Zajgcie udzialu w sp6lce z o.o. ZUSP Zajgcie ruchomosci ZARU 42 o )') 1l Zajgcie nieruchomosci ZANR 0 0 Tabela 11 losd zrealizowanych Srodk6w egzekucyjnych ZPWR i ZPRM w 2010 w relacii do ilo5ci u oww ch lo5d yul6w wykonawcrych L.p. Rodzaj Srodka egzekucyjnego Symbol lo56 Srodk6w Wszyskie Srodki (w ym wskazane wyiej) 2. Zajgcie pr^w z papier6w warosciowych zapisanych na rachunku :,#, Zajgcie innego prawa majqkowego (z czego z PoPrzednich okres6w, co sanowi Ponad 7l'2 o TW do zalawienia) Udzial procenowy (rw) % ZPWR ZPRM 0 0 0

12 Tabela 12 Efekywnol(. zrealizowanych Srodk6w egzekucyjnych ZPWR i ZPRM w 2010 na le innych branvch Srodk0w Srodk6wegzekucyinych i czynnosci h L.p. Rodzaj Srodka egzekucyj nego Symbol Uzyskana kwoa og6lem Kwoa naleinosci gl6wnej Udzial procenowy (kwoy og6lem) Wszyskie Srodki (w ym wskazane wy2ej) , ,63 o/ /o., Zajgcie praw z papier6w warosciowych ZPWR zapisanych na rachunku 2,58 3. Zajpcie innego prawa majqkowego ZPRM 4. Pobranie naleznosci u zobowiqzanego PNUZ , ,60 13,68 Zaj ercie rachunku b ankowego , ,01 9,81 6. Zajgcie wynagrodzenia za pracq ZWZP ,43 34.', 06,66 ) \(\ 7. Zaj e.cie Sw i adczefi z ub ezpieczen ia spolecznego ZSUS , ,27 r,09 8. ZalEcie innych wierzyelnosci zrwl , Sprzeda2 na licyacji SPL 5.189,50.867,10 0, Wplaa wierzycielowi przed wszczqciem WPLP R55 q ,9 lr?r ll Wplaa kwoy przcz zobowiqzanego WPLT ,63 s34.928,36 3, Wplaa kwoy wierzyciclowi WPLW , Zesawienie uwzglqdnia kwoy pozyskane z zajee dokonanych r6wniez w laach wczesniejszych, lecz realizowanych w danym roku. V. 3. Konrola poszczeg6lnych posqpowaf egzekucyjnych. V Zasosowane Srodki ZPWR Do konroli wziqo w pierwszej kolejnosci posqpowaniegzekucyjne, w k6rym sosowano w 2009 roku Srodek egzekucyjny ZPWR: o ', 1, ' -. Zobowi4zany:. al.l Tabela nr 13 L. p- TW / Wierzyciel w Wojewoda Sl4ski ZalegloSi6, (naleino3d gl6wna / okres) 20 manda Daa wplywu TW do US Skierowanie TW do EA Wszczgcie posqp. egz l Srodki egzek ZPWR Wyegzekwowane kwoy (nalezno6d + koszy egz., koszy upomn. i odseki) ,99

13 l l l l i (\}( L. w2l5046/58350/ l0 Wojewoda Sl4ski -)- sw Prezyden Miasa Gliwice A sw/1303/2007 Prezyden Miasa Gliwice 5. sw/1304/2007 Prezyden Miasa Gliwice o- sw/31 3 l Prezyden Miasa Gliwicc. sw/820/2008 Prezyden Miasa Gliwice 8. swl Prezyden Miasa Gliwice 9. KK/3419/08 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 10. sw6/1/2006 Burmisrz Miasa Ujazd ll W6j Gminy Rudziniec W6j Gminy Rudziniec 1 1 lj. rrus/09 Powiaowy nspekor Nadzoru Budowlanego Gliwice 14. 2NSl09 Powiaowy nspekor Nadzoru Budowlanego Gliwice 5. 3ruS/09 Powiaowy nspekor Nadzoru Budowlanego Gliwice l6 sm6/l 159/07 10 manda ,30 PN l ,10 PN l ,20 PN l ,00 PP l 1.91 PN 4/2005 PN 3i ,00 PN 2/2008 r.80 oplaa OC ,00 PR 1/ ,00 PN raal ,00 PN raal ,60 grzylvna ,00 oplaa do. grzywny ,40 koszy upomnienia 2007 ' l-1?:-oo r 0 s s s.200' s l. i NUS Zabrze 2.s :---;- DTAK brak ZPWR ZPWR ZPWR ZPWR x l , , , , , ,40 552, , X l8 x 2 x 20 X 20 X 20 u-_?!?' ZPWR zobowiezanie wygaslo zobowiqzanie wygaslo 1.029, ,46 )-l^' Oy ",;',!i'u

14 vat Bie24ce aka sprawy zgromadzone zosaly w eczce niewlasciwie opisanej (nazwa organu egzekucyjnego, imiq i nazwisko, adres, NP zobowiqzanego oraz zwro,,aka egzekucyjne"). iarchiwrzowane aka sprawy przedlohono do konroli luzem i bez spisu ak. Tyul wykonawczy wymieniony w poz. dorqczono r. wraz z zawiadomieniem 1ruSEAZZ /07/V z 5.10,2007 r. (wyslanym r.) o zajqciu rachunku bankowego w NG Banku Sl4skim S.A. (zajqcie nieefekywne). W czqsci H widnieje wzmianka o wysylce odpisu yufu wraz z ww. zawiadomieniem. Ponado w sprawie zasosowano Srodki egzekucyjne: o - zawiadomienie USEA N BRE Bank S.A. (zajqcie skueczne/efekyr;vn e) : o ZpWR - zawiadomienie USEA72l Dom nwesycyjny BRE Banku S.A. (nieefekywne - brak Srodk6w na rachunkach)' Zajgcie ZPWR uchylono zawiadomieniem USEA /09/Y z r. Do dnia w szczqcia konroli wewnqrzn ej zaj qcia nie ponowi ono' CzgS1L nie zawiera zesawienia kosz6w egzekucyjnych zasosowanych Srodk6w w 2009 r. W crqsci yulu wykonawczego widnieje wzmianka n. zakonczenia egzekucji wskuek wyegzekwowania. Tyul wykonawczy wymieniony w poz.2 dorqczono 11.6'2010 r' wraz z zawiadomieniem USEA/ l0lvl z r. (wyslanym r.) o zajqciu rachunku bankowego w BRE Banku S.A. (zajqcie nieefekywne). W czesci H widnieje wzmianka o dorqczeniu TW w dniu r. nnych srodkow egzekucyjnych na podsawie ego yuu wykonawczego nie sosowano' Tyuly wykonawcze wymienione w poz. 3-6 dorqczone zosay z zavriadomieniem USEA/ Y z o zajqciu,u.hrrnku bankowego w NG Banku Slqskim S.A. Wpywy z zajqego rachunku pokryy w calosci naleznosci dochodzone na podsawie ych yul6w wykonawcry"i W yulach.- w czqsci odnoowano fak wyegzekwowania nale2nosci ,pr"y naniesiono pzezreferenaz dzialu EA i komornika skarbowego ""y^wrmianki (w poz. 105) - 'nie przez ksiqgowego. Ponado do wskazanych yulow wykonawczych zasosowano SroOe eireucyjn/ (Zpfun) - zajqcie rachunku papierow warosciowych - zawiadomieniem llusiat2ldo-slqloq/v z r' w Domu nwesycyjnym BRE Blku S.A. (zajqcie nieefekywne - na rachunkach brak Srodk6w)' Zajqcie ZPWR zwolniono zawiadomieniem usiazz00-g39/09/yr z rg , mimo 2e odpowiedl. dulnrka zajqej wierzyelnosci wpfynqla do organu egzekucyjnego 25'2'2009 r' Do dnia wszczecia konroli wewnqrzn q zajqcia nie ponowiono' Tyul wykonawczy wymienioll. 7 zosal dorqczony 4'5'2009 wfaz z zawiadomieniem.*^p" USEAT i52l0gvl, zi.+.zodg ;ajgcia rachunku bankowego () w BRE Banku S.A. (zajqcie nl..i.yne).w czqsci ll widnieje wzmianka o wyslaniu TW z zajqciem Do yuu wykonawcr.go,oro*uno akhe zajqcia rachunk6w bankowych wzmiankowane Poni2ej'

15 'r" ' } / ' / \ r)"f l Tyul wykonawczy wymieniony w poz. 8 zosal dorqczony wraz z zawiadomieniem USEA/ z zajqciarachunku bankowego () w BRE Banku S.A. (zajqcie nieefekywne). W czq6ci H widnieje daa dorqczenia z adnoacj4 o wysylce poczowej. Tyu wykonawczy wymieniony w poz. 9 zosal dorqczony wraz z zawiadomieniem USEAT lyl z zajgcia rachunku bankowego () w BRE Banku S.A. (zajqcie nieefekywne). W czqsci H widnieje wzmianka o wyslaniu TW z zajqciem Do yulu wykonawczego sosowano zajqciarachunk6w bankowych wzmiankowane ponizej. Tyul wykonawczy wymieniony w poz. 10 przekazany zosal przez Naczelnika US w Zabrzu z nadanqklauzul4 wykonalnosci r. Tyul en wysawiony zosal przez niewlasciwie oznaczonego wierzyciela - Unqd Miasa w Uje2dzie. W yule ym naniesione s4 ol6wkiem skreslenia (do. adresu zobowiqzanego) i dopiski (np. NP zobowiqzanego). Kopia yuu sanowi zalqcznlk nr 20 do prookolu. Pismem USEA/ M z US w Gliwicach zwr6cil lul Naczelnikowi Urzqdu Skarbowegow Zabrzu celem uzupelnienia ak sprawy (zalqcznlk nr 21 do prookolu). Tyui ponownie wpyne do Naczelnika Drugiego US w Gliwicach Naczelnik Drugiego US w Gliwicach zasosowal na podsawie ego lruu dwukronie Srodek egzekucyjny - zajqcie rachunku bankowego ():. zawiadomieniem USEA /09N z BRE Bank S.A. mbank - zajqcie nieskueczne;. zawiadomieniem USEA /09N z EFG Eurobank S.A' - zajqcie nieefekywne. W czqsci L yuu wykonawczego (zesawienie kosz6w egzekucyjnych) - odnoowano ylko jeden razkoszy egzekucyjne (2,80) z dnia Posqpowanie egzekucyjne prowadzone na podsawie yul6w wykonawczych wymienionych w po.1l-12 niebylo wszczqe. Wierzyciel - Woj Gminy Rudziniec - zwr6cll siq do rgun., egzekucyjnego z wnioskiem o umorzenie posqpowania egzekucyjnego z uwagi na ziplaq nalezno5ii WZez zobowrqzanego. Na en dzieri posepowanie egzekucyjne nie bylo ieirciwszczqe (kliuzulq wykonalnosci nadano ). W czqsci yulow wykonawczych -odnoowan o zakohczenie egzeku cji poprzez wygasniqcie zobowi4zania - 2l -l Tyuy wykonawcze wymienione w poz doreczone zosaly wfaz z zawiadomieniem USEA/ N zajeciarachunku bankowego () w BRE Banku S.A. (zaje,cie nieefekyr;vne). W yulach wykonawczychw czqsci H odnoowano,2e yuly wyslano uieiie r. Do yul6w wykonawczych sosowano zajqcia rachunk6w bankowych wzmiankowane Poni2ej. Do yulow wykonawczych wymienionych w poz. 7, g,!3-15 abeli zasosowano 1'6'2009 Srodki egzekucyj n e zajecia rachunk6w bankowych () : o USEA72l00-5g64l0gNl- Bank Poczowy S'A. (zajqcie nieskueczne); o USEA g 65 0g M- Bank Zachodni WBK S.A. (zaj Ecie nieskue czne); o USEATZ00-596gl0glYl- Bank Millenium S.A. (zajqcie nieskueczne); o USEAl2l00-5g72l0g'- EFG Eurobank S.A. (zajqcie nieefekywne); i. USEA /0g._ NG Bank Slqski S.A. (zajqcie nieefekywne);

16 o USEA g76l0gNl- nwes Bank S.A. (zajecie bqdnie skierowane i ponowione :l_zawiadomieniemUSEA/ /094/); nasqpnie kolejne zajqcia : ousea l}glvl_brebanks.a.mulibank(zajecienieefekpvne); ouseat2:l g1v]-pkobps.a.(zajqcienieefekywne); o - USEA /094/ PEKAO S.A. (zajecie nieskueczne)' ponado do yulow wykonawczych wymienionych w poz' 7 ' 9' abeli zasosowano l Srodki e zajiciarachunkow bankowych (): l "g,"k;yi ouseat2 00-7g42l0glv].-eankspoldzielczywGliwicach(zajqcienieskueczne). USEA /094/ - Deusche Bank PBC S'A' (zajqcie nieskueczne); o - USEAT2:l00-]g40/09^/ Gein Bank S.A. (zajqcie nieskueczne); ouseat } 0}N:-orzesko.KnurowskiBankSp6ldzielczywKnurowi (zajqcie nieskueczne); ousea,t2 00-7g38/09^/-BPHS.A.(zajqcienieskueczne); o USEA g37l}glv -BGa S.A. (zajqcie nieskueczne); ousea7z /09/v-nordeabankpolskas.a.(zajqcienieskueczne); ousea /09^/_forisbanks.a.(zajqcienieskueczne). Tyul wykonawczy wymieniony w poz. 16 dorqczony zosal 15'10'2007 z zawradomieniem fiusea72roo-oojzo',inrir'].io)o6ri:u"iu.urr,,r'o bankowego () w rng Banku ponado Sl4skim s.e. (zajejjnieefekywne). zasosowano srodki egzekucyjne: o-zawiadomienieuseat /09^/23.2'2009-brebanks.a.(za. ;?$ill?j*,uuo*ienie rrusea z[snr e- Dom rnwesvcvjnv BRE Banku S.A. (zajqcie nieefekywne)' :- r^-:^-:^* rrl qr zajqcierachunku.papier6w y"i:i:*ych uchylono zawiadomieniem USEA /094/ z 1g , mrmo Le odpowiedz roznil.u zajgei wierzyelnosci wpynqla do organu egzekucyjn "go Z{Z r. 2ajqcianie ponawiuno3 'u'u rozpoczqcia konroli wewnqrznel' W yulach - w czq6ci odnoowao }"n wyegzekwowania nale2nosci 18'2'2009' przy czym wzmianki naniesiono przezreferena, arrune-a i komornika skarbowego (w poz' 105) - nie przez ksiqgowego' Wzawiadomieniachozajqciuprawa.maj4\owle.o,*y91l*ychprzed20llr'ujawniono day wydaniu piriiir"rliri""i*q"r"j*scizu dzieri - miesi4c - rok)' wakachsprawyznajdujegig?k".lisapojazd6wz:., ]22007,bqdqcychwlasn zobowr.zaneso:'io,;f'"r;;; zbo+ilnirr." ari*u ioool; Skoda ocavia (200r); Audi 46 (2000); Nissan s;;;;" (1ees); lr4;;;r; zos (l'd;i; p'"v"'"p' lekka Knaus Siidwind "i (1971). ner"uuii r*.i..:!i^ni. p.*uozono. Ponado w aac sprawy znajduje siq pismo Sarosy Gri*i"ii; o'" i..zoog r. informuj4ce o vry, Le zobowiqzany nie jes wlascicielem wspolwas.i.i"l:;";b *;il;;iiem wiec"vrv* iadnei nieruchomosci' w rakcie rwania konroli wewnqrznej (j' 13 i 15'12'2011) zasosowano srodki egzekucyjne 'RBA i zpwr do wszyski arr.r, yoro* wykonawczych Qoz' 7-10 i 13- "v "ir*i"i'nu-i"n is,uu.i; wedhus zawiadomieri: r BRE Banku S.A.; o USEA,zoo-ro llllll6 - Dom nwesvcylnl

Wydziahi Komunikacji we Wrzesni o podanie irrformacji czy zobowiajzany iiguruje w ewidencji jako wlasciciel pojazdow. - odpowiedz negatywna.

Wydziahi Komunikacji we Wrzesni o podanie irrformacji czy zobowiajzany iiguruje w ewidencji jako wlasciciel pojazdow. - odpowiedz negatywna. 201 poczty elektronicznej komornika skarbowego - wplyne> jedna odpowiedz pisernna z US Poznan - Grunwald. - Pismo NE/077-49/06/ZM z dnia 31.-10.2006 r. skierowane do Powiatowego Urze.du Pracy we Wrzesni,

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia SPECYFIKACJA ISTOTYCH WARUK6W ZAM6Wrnre do przetargu nieograniczonego na wykonanie zam6r4/ienia publicznego pn.:,,swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

ubiesai4cych iie o udzierenie ich

ubiesai4cych iie o udzierenie ich Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowei w Katowicach N2.231.m.2013.1!rK Katowice, dnia 19.03.2013r wyjasnienta oraz ZMTANA TRESCT stwz Przetarg nieograniczony pn: Dostawa i u,ilrozenie Zintegroutahego

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Brodnicy 87300 Brodnica, ul. Ustronie 2 b, tel./fax (056) 49 827 42, 49 849 33, email: sekretariat@mops.brodnica.pl SPIS TRESCI SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE

POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE ROZDZIAL3 POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE WejScie w polowie lipca 1996 r. na gieldq Swiadectw udzialowych otworzylo mo2liwo5i handlu nimi na du24 skalp. Swiadectwa zadebiutowaly z cenql04 z1. a potem

Bardziej szczegółowo

Kolejne centrum IC str. 6 n Kalendarz ProfiAuto str. 7. Twój doradca w warsztacie. Obecne regulacje prawne zwalniają właścicieli

Kolejne centrum IC str. 6 n Kalendarz ProfiAuto str. 7. Twój doradca w warsztacie. Obecne regulacje prawne zwalniają właścicieli Świa Kolejne cenrum IC sr. 6 n Kalendarz ProfiAuo sr. 7 mooryzacji Twój doradca w warszacie NR INDEKSU 382981 ISSN 1731-5468 www.swiamooryzacji.com.pl 11/2014 lisopad Technologie n Wyposażenie n Części

Bardziej szczegółowo

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Telefon 1fax 2546505/254 1025 Regon 001053234 NIP 6340136084 Stosownie do zapisu art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW ROZPORZADZENIE Projektz30.09.20llr. RADY MINISTROW zdnia... 2011r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie programu badari statystycznych statystyki publicmej narok2012 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

,$i. Spdldzielczy. wsrod czlonkow banku byti d,ziatacze ili Ro*'qta'e z PSL firmy. Prokuratura podjela Sledztwo -

,$i. Spdldzielczy. wsrod czlonkow banku byti d,ziatacze ili Ro*'qta'e z PSL firmy. Prokuratura podjela Sledztwo - 2 Wywi4zaniem sig ztych obietnic byla przeprowadzona w 1998 r. pierwsza tego typu operacja na polskirn rynku kapitalowym. Ka2dy,kto przez rok trzymal dziesiqi akcji banku. m6gl od 6 lipca do 6 paidziernlka

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjno-Szkoleniow

Biuletyn Informacyjno-Szkoleniow Biuletyn Informacyjno-Szkoleniow Krajowego Stowarzyszenia Egzaminator6w Kandydat6w na Kierowc6w i Kierowcow Autorzy opracowan: dr in2. Wadyslaw Drozd mgr Henryk Radomski mgr inz, Roman U2dzicki KSE fiada

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Luty 2012 Opracowanie: Delegatura UOKiK w Warszawie 2 Spis treści I. WSTĘP... 5 1. Cel badania... 5 2. Podstawa prawna analizy/działania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ DepartamentPrawny ~ 12010-03- 1.6 I AN ,,,A. ..~... MINISTER SROOOWISKA 2 'J ~~~R. 2~ id

MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ DepartamentPrawny ~ 12010-03- 1.6 I AN ,,,A. ..~... MINISTER SROOOWISKA 2 'J ~~~R. 2~ id - -- - ---. - -- -- Slawomira Plichta ul. Badkowskiego 22/6 80-137 Gdansk ", L IL.dz.. ~ JJp MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ ọ..j r DepartamentPrawny Gdansk, 19 marca 20 lor. ur Z ~,) i..i.. ~ 12010-03- 1.6

Bardziej szczegółowo

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot PROTOKOI- Nr XLVIII z sesji Rady GminY Dgbe Wielkie odb)'tej dnia 4 wrzesnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzqdu Gminy Dqbe Wielkie Obrady Sesji trwaly od godz. 18.00-22.00 w sali konferencyjnej Urzqdu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo