l\*l 14, Aif;ilfif"F tn{ Tylko do uiytku sluzbowego KW /0054/1 I KW t0046n1 PROTOKOL KONTROLI WEWNBTRZNEJ IZBA SKARBOWA W KATOWICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "l\*l 14, Aif;ilfif"F tn{ Tylko do uiytku sluzbowego KW0921-0053/0054/1 I KW0920-0045t0046n1 PROTOKOL KONTROLI WEWNBTRZNEJ IZBA SKARBOWA W KATOWICACH"

Transkrypt

1 Tylko do uiyku sluzbowego -r'{,fr. i ZBA SKARBOWA W KATOWCACH. i,.. /r;""' :i KW /0054/1 KW n1 PROTOKOL KONTROL WEWNBTRZNEJ z konroli wewnqrznych KW/ i KW /11, przeprowadzonych w Drugim Urzgdzie Skarbowym w Gliwicach w dniach 6-13 i grudnia 2011 roku, przez pracownik6w Samodzielnego Oddzialu Konroli Wewnqrznejlzby Skarbowej w Kaowicach:., - sarszego komisarza skarbowego,. j - sarszego komisarza skarbowego, na podsawie upowaznlcrr so przeprowadzenia konroli: o KW/ , o KW , wydanych przez Dyrekora zby Skarbowej w Kaowicach r.. Dane og6lne: Jednoska konrolowana: Drugi Urz4d Skarbowy w Gliwicach Gliwice, ul. Mlodego Hunika 2 Kierownicwo Urzgdu: o Tamara Gibalska-Szmid- UrzEdu Skarbowego w Gliwicach,. Ewa Zakrzewsk a - Zasgpca Naczelnika Drugiego Urzqdu Skarbowego w Gliwicach,. Jacek Smieanka - ZasEpcaNaczelnika Drugiego Urzqdu Skarbowego w Gliwicach, o El2biea Pomykalska - Gl6wny KsiEgowy.. Przedmio i zakres konroli: KW/ /11 - Realizacja Srodka egzekucyjnego z praw z insrumen6w finansowych zapisanych na rachunku papier6w warosciowych (ZPWR) na le innych Srodk6w egzekucyjnych w laach KW Realizacja Srodka egzekucyjnego z innego prawa majqkowego (ZPRM) na le innych Srodk6w egzekucyjnych w laach ' l\*l n{ \ 14, Aif;ilfif"F ul. K. Damroa 25, el.: fax: NP: /6 a^ 66 an nn r^o 2n a9a ca 4A Or /:r\\l AalA)a2L www. isne. kaowice. Pl e-meil' isr6)sl mofne oov.ol

2 . Podsawa prawna konroli: Usawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podakowa (Dz. U r. nr 8, poz. 60 zm.), Zarzqdzenre Dyrekoralzby Skarbowej w Kaowicach nr z dnia28 czerwca2005r. w sprawie funkcjonowania konroli wewnqrznej (ze zmianami), Zarzqdzenie Dyrekoralzby Skarbowej w Kaowicach nr 4lll0 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego zby Skarbowej w Kaowicach. V. Usalenia og6lne konroli W. 1. Podsawa prawna funkcjonowania urzqdu: W konrolowanym okresie obowi4zylvaly w Drugim Urzqdzie Skarbowym w Gliwicach aky prawne przedsawione w abeli nr 1. Tabela nr - amrnv o nizacvine i ich zm L.p. Zarzqdzenia Daa wydania Daa poczqku obowiqzywania Zarz1dzenie wewnqrzne nr Naczelnika Drugiego US w Gliwicach z dnia r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego i usalenia wewnerznej srukury organizacyjnej (regulamin zawierdzony pzez DS w Kaowicach dnia ). 2. Zarzqdzenie wewnqrzne nr l3/2009 Naczelnika Drugiego US w Gliwicach z dnia r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego i usalenia wewnqrznej srukury organizacyjnej (regulamin nie zosal zawierdzony przez DS w Kaowicach)' 3 Zarzqdzenie wewnqrzne nr Naczelnika Drugego US w Gliwicach z dnia r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego i usalenia wewnqrznej srukury organ izacyj nej (regu lam inu zaw ier dzony przez' DS w Kaowicach - pismo DS z dnia r') A Zarzqdzenie wewnqrznc nr l5/2010 Naczelnika Drugiego US w Gliwicach z dnia r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego i usalenia wewnqrznej srukury organizacyjnej (regulamin zawierdzony przez DS w Kaowicach dnia r') Daa korica obowiqzywania r r r r r r ' r r Zgodme z osanim zafzqdzeniem wewnqrznym regulujqcym sprawy organlzacyjne' Drugi Uriqd Skarbowy w Gliwicach podzielony jes na czery piony oganizacyine pomiqdzy naczelnika, dw6ch zasqpc6w naczelnika i glownego ksiqgowego. egzekucji _Dzial adminisracyjnej (EA) nadzorowany jes przeznac;elnika Drugiego Urzqdu Skarbowego Pani4 iu*u.q Gibalske-S zmrd. Komornikiem skarbowym jes Pan J " '+Kualnie obowiqzuj4cy schema ofganizacyiny urzqdu sanowi zalqcznlk nr do pfookolu' wczesniej obowi4zyrrvaly regulaminy organizacyjne wprowadzone zarzqdzenramr wewnqrznymi Naczelnika Drugiego Uizedu Skarbowego w Gliwicach, odpowiednio nr z dnia g i nr 17rz009 z dnia2g wedug srukur organizacyjnych, sanowiqcych inegralnq ich czqs6, kom6rka egzekucji znajdowala siq rownie2 w bezposrednim nadzorze Naczelnika Drugiego Urzqdu skaiboweg w Gliwicach. Schema organrzacyiny konrolowanego

3 urzedu wprowadzony zarzqdzeniem nr z sanowr zalqcznlk nr 2 do prookolu. W zarzqdzeniu wewnqrznym nr wpisano jako rac4ce moc zarzqdzenie n (niezawierdzone przez Dyrekora S w Kaowicach), zamiaszazqdzenia nr V.2. Konrole przeprowadzone w Drugim US w Gliwicach w laach w zakresie egzekucji adminisracyjnej W oku niniejszej konroli usalono, ze w konrolowanym ljrzgdzie Skarbowym przeprowadzona zosala w 2010 roku konrola kompleksowa, rzy konrole dora2ne w 2009 i jedna w Konrole e zosaly przeprowadzone przez pracownik6w zby Skarbowej w Kaowicach. Wym i enione konrole obrazuj e p oni2sza ab el a. Tabela nr 2 - ne konrole w zakresie egzekucii L.p. Teama konroli Okres prowadzonej konroli Konrola problemowa MRK - agenda egzekucji 2. Konrola sprawdzaj qca wykonanie zaleceh wydanych po konroli problemowej przeprowadzonej w zakresie realizacji zadah przez agendq egzekucji na rejonach egzekucyjnych w Drugim US w Gliwicach, przeslanych przy pi6mie S w Kaowicach z r.' 3. Konrola problemowa w zakesie oceny pracy zespolu ds. likwidacj i zale glosc i podakowych or az dzialah zmierzaj4cy ch do minimalizacj i zaleglo3ci' Konrola kompleksowa agend Drugiego US w Gliwicach za laa ' Zakoirczenie konroli syczeri 2009 Nie odnaleziono ani Prookolu ani wys4pienia Pokonrolnego Dyrekora S w Kaowicach kwiecief - maj 2009 Zalecenia pokonrolne w prookole. pazdziemik - lisopad 2009 Zalecenia Pokonrolne w prookole. marzec- maj 2010 Wysqpienie Pokonrolne Dyrekora S w Kaowicach z dnia Konrola problemowa w zakresie prowadzenia egzekucji os6b rzecich i spadkobierc6w oraz wywiqzywania sie z obowi4zku okre3lonego w ar' 55a usawy o posqpowaniu egzekucyjnym w adminisracji paidziernik 20 Wysqpienie Pokonrolne Dyrekora S w Kaowicach z dnia2l.ll.2011r' W wymienionych wys4pieniach pokonrolnym Dyrekora zby zalec-eh odnosnie sosowania Srodka egzekucyjnego z praw zapisanych na rachunku papier6w warosciowych (ZPWR) maj4kowego (ZPRM). Skarbowej w Kaowicach brak z insrumen6w finansowych ofaz zajgcia innego prawa '- r"'n ig.;\,n' [/^

4 V. 3. Osoby odpowiedzialne za realizacjg Srodk6w egzekucyjnych ZPWR i ZPRM na dzieri r. L.p. miq i nazwisko Sanowisko sluibowe Sa2 pracy w dziale EA p.o. Naczelnika Drugiego US w Gliwicach z. US w Gliwicach J. p.o. Komornika skarbowego Komornik skarbowy od do od od do od do A T. Komornik skarbowy od Sarszy inspekor od nspekor od l. Sarszy inspekor od Sarszy inspekor od L , Sarszy inspekor od Sarszy inspekor zasqpswo komornika skarbowego ll od , od do Sarszy inspekor od do Sarszv inspekor od lj- Sarszy inspekor od Sarszy referen od Sarszy inspekor od do Sarszy referen od do Sarszy referen od do Sarszy referen od do Sarszv referen od do wykaz pracownikow odpowiedzialnych za prowadzenie egzekucji adminislrusr'lnej ze srodk6w egzekucyjnych ZPRM i zpwr, opracowany pzez sarszego specjalisq sanowi zalqcznrknr 3 do Prookou' zmranapoborc6w na rejonach odbywa siq co 2-3 miesi qce, a zmiana inspekor6w nie rzadziej niz co 2laa. zgodnie ),arzqdeniem wewnqrznym Naczelnika Drugiego us w Gliwicach nr 24r200j zzg.g.20fj7 (wydanie 2,3 i 4) w sprawi; podzialu obszaru dzialania urzqdu na rejony egzekucyjne, w koniorowanym wzeizie skarbow-ym funkcjonuje g rejonow egzekucyjnych. Wedug informacji komornika skarbowego rejony e obslugiwane sq pfzez 8 inspekor6w i 5 poborcow skarbowych (pelny ea)' Zmiany do ww' zarzqdzenia wewnqrznego nr z 2g.g nie byly" wprowadzane zarzqdzeniami zmieniaj4cymi, lecz opracowyvv ano zarzqdzenie o ym samym numerze' z 4 sam4 daq i o ym samym yule' a rozr6'nienie wynika z numed i day wydania. W przypadku przedmioowego zazqdzenia

5 odnoowano wydania wprowadzaj Ece zmiany w wydaniu poprzednim: 2-gie z ,3-cie z i 4-e z Powy2sze zgodne jes z przepisami rozdziau 5 (Opis posqpowania) nsrukcji -001/2 z Opracowanie i nadz6r nad dokumenacj4 prawa wewnqrznego i zewnqrznego. WczeSniejsze insrukcje regulowaly en obszar podobnie. V. 4. Funkcjonowanie zespolu ds. moniorowania i likwidacji zaleglo6ci podakowych W konrolowanym urzedzie skarbowym od do funkcjonowala komisja ds. analizy i likwidacji zaleglosci, powolana zarzqdzeniem wewnqrznym Naczelnika Drugiego Urzqdu Skarbowego w Gliwicach nr 18/2005 z r. Komisja a pocz4kowo ( ) dzialala w skladzie czeroosobowym, a od do (zgodnie z zarzqdzeniem nr r.) w skladzie dziewiecioosobowym: o Przewodnicz4cy - US w Gliwicach lub jego zasqpca; o Czlonkowie: kierownicy kom6rek PP, PDFN, PDFD, PO, KP, EA, MPP, RP (lub w y znaczeni przez ki erownik6w - pracown icy ych kom6rek or ganizacy jnych). Obecnie w Drugim ljrzqdzie Skarbowym w Gliwicach funkcjonuje komisja ds. anahzy i likwidacji zaleglo6ci, powolana zarzqdzenem wewnqrznym Naczelnika Drugiego Urzqdu Skarbowego w Gliwicach nr z r. Zarzqdzenie o posiada dwa yuy (wy2ej wskazany oraz - Zarzqdzenie w sprawie podziau obszaru dzialania urzqdu na rejony egzekucyjne, cho6 do rejon6w egzekucyjnych nie odnosi siq). NiewlaSciwy jes ez numer zarz1dzenia. Zarzqdzenie o nie uchyla zarzqdzenia z r. Zgodnie z zarzqdzeniem z r. komisja r6wniez dziala w skladzie dziewiqcioosobowym: o Przewodnicz4cy * US w Gliwicach lub jego zasgpca, '? oczlonkowie:kierownicykom6rekpp,pdfn,pdfd,po'kp,ea,mpp,rp(lub w y znaczenr przez kierownik6w - prac ownicy ych kom6rek or ganizacy inych). Zarzqdzenie o nie ulegio zmianie, mimo zmiany srukury organizacyjnej i nazw p o szcze golny c h kom6rek org aniz acyj nych (zalqcznlk nr 4 do p ro oko lu ). V. 5. Dane analizowane przez zesp6l ds. moniorowania i likwidowania zaleglo5ci w aspekcie wykorzysania danych o zlo2onych zeznaniach PT-38 i informacji PT-8C. Z posiedzefr zespolu spisuje siq prookoly (od nie rzadziej ni2 raz na dwa kwaraly), dok6rych dolqizasie m.in. wydruki san6w zaleglo6ci zobowiqzanych. Na ka2dym posiedzeniu omawia siq jednego ibo*iqrinego (dane zobowiqzanych przedsawiaj4abele nr 4 i 5). W 2009 r. odbylo siq 13 posiedzeri, z kolei w 2010 r posiedzeri. Zidenyfikowano 3 prookoy sporz4dzoneprzezosobq, kora nie bralaudziau w posiedzeniu komisji (nie jes wzmiankowana w prookole jako osobi bior4ca udzia\ w posiedzeniu) - prookoy z , , zkolei prook6l z r. nie zawiera w og6le informacji i podpisu osoby prookouj4cej. CzqSi prookol6w zawrera wzmianki na ema os6b prookoluj4cych, ale brlk prry ych wzmiankach podpis6w ych os6b (np. prookoly z , , l6'6'2010' s ). :r.., '. i \ \ lv

6 ab( anr4-wykazza,l mawla na ch zes w Z0U9 roku L.p. Zobowiqzany NP ZalegloSci analizowane (naleinosci gl6wne) PT ,30;VAT ,30 ) PT ,90;PPL ,00; vat : 3. PT ,r0; PT ,38; vat s. ;, KP PPE r04.60 PPE ,l5 7. PPE ,00 8. v AT , PT ,00; PT ,00; vat PPE ,10; PT ,60; vat l VAT ,27:PlT , PPE ,70; VAT , PPE : VAT ,13 Tabela nr 5 - Wykaz zaleglo5ci omawianych na posiedzeniu zespolu w 2010 roku Tabela nie uwzglgdnia podmio6w wskazanych w 2009 roku L.p. Zobowiqzany NP ZalegloS( vat ,31 7 KP ,00: VAT '00; PrT ,04 3. vat ,60 4. vat , * VAT ,10; PPL ,00 GK ' p : PT ,90; ver zoo:-zoo ,60 PPR ,00 PT ,20 PPL '875,02; v AT ,09 PT ,10; VAT 200s ,60 PT ,18; VAT '33

7 12. PT : VAT , VAT r : PPL PrT : VAT , PPE ,10; PT ,30; vat , Y AT ,46; PT : PPE ,89; PPL ,00 Zlecono kierownikowi dziau obslugi bezpo6redniej (OB). J ^- analizq ww. podmio6w pod k4em zlo2onych zeznah PT-38 (wczesniej deklaracji PT-3) i informacji PT-SC w laach Z danychpoltax wynika, 2e PT-8C lub PT-38 ujawniono w przypadku podanik6w: a a : _ W przypadku czerech pierwszych wymienionych podmio6w ujawniono obr6 papierami warosciowymi. Pi4y zobowiqzany uzyskal nieodplane Swiadczenie w ZaWadzie Karnym w Wolowie 8 zl w 2010 roku (wydruk PT-8C z podsysemu Konrola sanowi zalqcznik nr 5 do prookou). W przypadku pozosalych zobowi4zanych - nie odnoowano PT-8C, PT-3 lub -'-- PT-38 za ww. laa w sysemie POLTAX, co wynika z zesawiefi przygoowanych przez kierownika dziau OB. (zalqczniki nr 6 i 7 do prookou)' ponado zlecono wydruki z podsysemu Konrola zeznanplt-38 i informacji PT-8C wszyskich ww. podmio6w, kore sanowiqzalqczniki do poszczeg6lnych spraw egzekucyjnych objqych 1:l_''"'u Ponado poproszono kierownika dziah rachunkowo6ci podakowej (RP) " o przygoowanie wydruku 50 najwiekszych du2nik6w (zobowi4zanych) na dzien 31.12'2009 r' (zaiqeznlk nr 8 do prookou). Z powylszego wykazu wybrano osoby frzyczne i wsp6lnikow spofe cyrvilnych (niefigurujacy.h * abelach nr 4 i 5). Szczegoy przedsawia abela nr 6 (ponizej). \ Tqhple nr 6 - Wvkaz na dluinik6w - 31.r L.p. l. Zobowiqzan NP ZalegloSci analizowane (nale2nosci gl6wne) PT : VAT ) PT ; VAT vat :..-i i^

8 4. --TvAT PT : VAT f. 6. PT ; VAT vat PT PT : VAT io. ' oj, ;r PT ; VAT PT ; VAT PT ; VAT PT ; VAT lb. 17. fl 20.,) ;. l. 4 7( 26. ;1-4 'Q PT PT ; VAT vat PT ; VAT PT ; VAT PT ; VAT '00 PT PT ;VAT '00 PT ; VAT '00 pr - 3o.7lo,oo; vat 'oo PT ; VAT '00 pr ; vat lo'oo l - /. l.+ju,w; v ^ Prr T ; VAT '00 PT ; VAT - 481'76 29., vat PT ; VAT - 8l '61 ^^ \ar vnr lyl-lv4)zvuv' T- T6T- 1oa <annn r!prr- 26.l lo,oo; vat 'oo 1r rr zlecono kierownikowi dziau obslugi bezposrednl"j i9? analizq ww. podmi"io* p"a k4em 1Li""v"n '"iuipt-38 PT-8C w laach ' L - PT o,oo; vat - 106'420'00 Pr ; va - oyo'6du'uu lprr ; vat 'oo (deklaracji rir-:1 r rnbrmacji

9 , O:"n POLTAX wvnika, 2e PT-8C lr.h PT-38 ujawniono w przypadku podanik6w: : W przypadku pierwszych dw6ch podanik6w ujawniono obr6 papierami warosciowymi. W przypadku czerech pozosalych zobowi4zanych - odnoowano PT-8C w sysemie POT,TAX. co wynika z -'"awief przygoowanych przez kierownika dziau OB 'rza\ecznik nr 9 do prookolu), jednak nie doyczq one odplanego zbycia papier6w warosciowvch Z ',ch czer-ch pcdnio6w wybrano do konroli dwoch pierwszych zobowiqzanych 1,. Zlecono wydruki z podsysemu Konrola zeznan PT-38 i rnbrmacli Plr-8C Lych poorrio6w, k6re sanowi4 zalqcznrk do poszczeg6lnych spraw egzekucyjnych objqych konrol4. Pozosale informacje PT-8C sanowi4 zalqcznlki nr 10 i l1 do prookou. V. Usalenia szczeg6lowe konroli: V. l. Realizacja Srodk6w egzekucyjnych * zajqcie praw z papier6w warosciowych zapisanych na rachunku papier6w warosciowych (ZPWR) oraz zaipcie innego prawa maj4kowego (ZPRM) w roku Opracowano na podsawie zesawief :. ruch yulow - sany ilosciowe w 2009 (whax) - zalqcznlknr 12 do prookou, o ruch yul6w - podjqe czynnosci w 2009 (whax) - zalqczniknr 13 do prookolu, o kwoy Sci4gniqe w egzekucji w 2009 (oracle)- zalqcznrknr 14 do prookolu, o czynnosci ZPWR i ZPRM w 2009 (oracle)- zalqcznlknr 15 do prookou- Tabela 7 llo5i zrealizowanych Srodk6w egzekucyjnych ZPWR i ZPRM w 2009 na le innych rodk6w (wvbranvch L. p. Rodzaj Srodka egzekucyj nego Symbol losd Srodk6w Udzial procenowy Wszyskie Srodki (w ym wskazane wyzej) ) Zajgcie praw z papier6w warosciowych zapisanych na rachunku ZPWR 3 0, Zajqcie innego Prawa maj4kowego ZPRM Pobranie naleznosci u zobowi4zanego PNUZ ,64 5. Zajercie rachunku bankowego ) 4l 6. Zajercie wynagrodzen ia za PracE ZWZP )5 1 Zalqcie Swiadczeri z ubezpieczenia spolecznego ZSUS 611 )a) "h W i')- {1{p,<,la 4-P', 0 i '7.\ (.' T. (6,

10 8. Zajgcie innych wierzyelnosci ZW 2,379 l' )1 9. Zajgcie udzialu w sp6lce z o.o. ZUSP Zajqcie ruchomosci ZARU 5l 0,24 1l ZajEcie nieruchomosci ZANR 0 0 Tabela 8 losd zrealizowanych Srodk6w egzekucyjnych ZPWR i ZPRM w 2009 w relacji do ilosci ul6w wvkonaw L.p. Rodzaj Srodka egzekucyjnego Wsryskie Srodki (w ym wskazane wyiej) ) Zajqcie praw z papier6w warosciowych zapisanych na rachunku 3. Zajgcie innego prawa majqkowego Symbol losd Srodk6w losi yul6w wykonawcrych (z czego z poprzednich okres6w, co sanowi ponad 76 o/o TW do zalawienia) Udzial procenowy (rw) % ZPWR ZPRM Tabela 9 Efekywnoil( zrealizowanych Srodk6w egzekucyjnych ZPWR i ZPRM w 2009 na le innych w anvch Srodk6w egzekucyinvch i czynnosci L.p. Rodzaj Srodka egzekucyjnego Symbol Uryskana kwoa ogilem Kwoa naleinosci gl6wnej Udzial procenowy (kwoy og6lem) l. Wszyskie Srodki (w ym wskazane wyiej) s50.60,h 7 Zajqcie praw z papier6w waro6ciowych zapisanych na rachunku ZPWR 206, Zajgcie innego prawa majqkowego ZPRM 0 4. Pobranie nale2no3ci u zobowi4zanego PNUZ , ,30 21,09 5. Zajqcie rachunku bankowego , ,35 30,45 6. ZajEcie wynagrodzenia za PracE ZWZP , ,34 1 Zajgcie Swiadczeri z ubezpieczenia spolecznego ZSUS ,0r r ,93 2,3 8. Zajgcie innych wierzyelnosci zwl s; ,66 il,31 9. Sprzeda2 na licyacji SPL , Wplaa wierzycielowi przed wszczqciem WPLP , ,68 ll,4'7 ll Wplaa kwoy Przez zobowi4zanego WPLT , , Wplaa kwoy wierzycielowi WPLW , ,66 14,01 Zesawienie uwzglqdnia kwoy pozyskane z zajee dokonanych r6wnie2 w laach wczesniejszych, leczrealizowanych w danym roku.

11 a T l V. 2. Realizacja Srodk6w egzekucyjnych - zajgcie praw z papier6w warosciowych zapisanych na rachunku papier5w waro6ciowych (ZPWR) oraz zajjcie innego prawa maj4kowego (ZPRN) w roku Opracowano na podsawie zesawieri: o ruch yul6w - sany ilosciowe w 2010 (whax)* zalqcznlk nr l6 do prookou,. ruch yul6w - podjqe czynno6ci w 2010 (whax)- zalqcznrknr 17 do prookolu, : *:T"::',?lTllT;31i,'T';f1,,'":.1',.i1;1-::#il1?:""? Tabela 10 llo5d zrealizowanych 6rodk6w egzekucyjnych ZPWR i ZPRM w 2010 na le innych Srodk6w L. p. Rodzaj Srodka egzekucyjnego Symbol losd Srodk6w Udzial procenowy oh Wszyskie Srodki (w ym wskazane wyiej) 9.l2 100 ) Zajgcie praw z papierriw warosciowych zapisanych na rachunku ZPWR Zajgcie innego prawa maj4kowego ZPRM Pobranie naleznosci u zobowiqzanego PNUZ ,2s 5. Zajqcie rachunku bankowego ,49 6. Zajqcie wynagrodzenia za pracq ZWZP ,76 1 ZajEcie Swiadczef z ubezpieczenia spolecznego ZSUS 609? lq 8. Zajqcie innych wierzyelno3ci zwl ,09 9. Zajgcie udzialu w sp6lce z o.o. ZUSP Zajgcie ruchomosci ZARU 42 o )') 1l Zajgcie nieruchomosci ZANR 0 0 Tabela 11 losd zrealizowanych Srodk6w egzekucyjnych ZPWR i ZPRM w 2010 w relacii do ilo5ci u oww ch lo5d yul6w wykonawcrych L.p. Rodzaj Srodka egzekucyjnego Symbol lo56 Srodk6w Wszyskie Srodki (w ym wskazane wyiej) 2. Zajgcie pr^w z papier6w warosciowych zapisanych na rachunku :,#, Zajgcie innego prawa majqkowego (z czego z PoPrzednich okres6w, co sanowi Ponad 7l'2 o TW do zalawienia) Udzial procenowy (rw) % ZPWR ZPRM 0 0 0

12 Tabela 12 Efekywnol(. zrealizowanych Srodk6w egzekucyjnych ZPWR i ZPRM w 2010 na le innych branvch Srodk0w Srodk6wegzekucyinych i czynnosci h L.p. Rodzaj Srodka egzekucyj nego Symbol Uzyskana kwoa og6lem Kwoa naleinosci gl6wnej Udzial procenowy (kwoy og6lem) Wszyskie Srodki (w ym wskazane wy2ej) , ,63 o/ /o., Zajgcie praw z papier6w warosciowych ZPWR zapisanych na rachunku 2,58 3. Zajpcie innego prawa majqkowego ZPRM 4. Pobranie naleznosci u zobowiqzanego PNUZ , ,60 13,68 Zaj ercie rachunku b ankowego , ,01 9,81 6. Zajgcie wynagrodzenia za pracq ZWZP ,43 34.', 06,66 ) \(\ 7. Zaj e.cie Sw i adczefi z ub ezpieczen ia spolecznego ZSUS , ,27 r,09 8. ZalEcie innych wierzyelnosci zrwl , Sprzeda2 na licyacji SPL 5.189,50.867,10 0, Wplaa wierzycielowi przed wszczqciem WPLP R55 q ,9 lr?r ll Wplaa kwoy przcz zobowiqzanego WPLT ,63 s34.928,36 3, Wplaa kwoy wierzyciclowi WPLW , Zesawienie uwzglqdnia kwoy pozyskane z zajee dokonanych r6wniez w laach wczesniejszych, lecz realizowanych w danym roku. V. 3. Konrola poszczeg6lnych posqpowaf egzekucyjnych. V Zasosowane Srodki ZPWR Do konroli wziqo w pierwszej kolejnosci posqpowaniegzekucyjne, w k6rym sosowano w 2009 roku Srodek egzekucyjny ZPWR: o ', 1, ' -. Zobowi4zany:. al.l Tabela nr 13 L. p- TW / Wierzyciel w Wojewoda Sl4ski ZalegloSi6, (naleino3d gl6wna / okres) 20 manda Daa wplywu TW do US Skierowanie TW do EA Wszczgcie posqp. egz l Srodki egzek ZPWR Wyegzekwowane kwoy (nalezno6d + koszy egz., koszy upomn. i odseki) ,99

13 l l l l i (\}( L. w2l5046/58350/ l0 Wojewoda Sl4ski -)- sw Prezyden Miasa Gliwice A sw/1303/2007 Prezyden Miasa Gliwice 5. sw/1304/2007 Prezyden Miasa Gliwice o- sw/31 3 l Prezyden Miasa Gliwicc. sw/820/2008 Prezyden Miasa Gliwice 8. swl Prezyden Miasa Gliwice 9. KK/3419/08 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 10. sw6/1/2006 Burmisrz Miasa Ujazd ll W6j Gminy Rudziniec W6j Gminy Rudziniec 1 1 lj. rrus/09 Powiaowy nspekor Nadzoru Budowlanego Gliwice 14. 2NSl09 Powiaowy nspekor Nadzoru Budowlanego Gliwice 5. 3ruS/09 Powiaowy nspekor Nadzoru Budowlanego Gliwice l6 sm6/l 159/07 10 manda ,30 PN l ,10 PN l ,20 PN l ,00 PP l 1.91 PN 4/2005 PN 3i ,00 PN 2/2008 r.80 oplaa OC ,00 PR 1/ ,00 PN raal ,00 PN raal ,60 grzylvna ,00 oplaa do. grzywny ,40 koszy upomnienia 2007 ' l-1?:-oo r 0 s s s.200' s l. i NUS Zabrze 2.s :---;- DTAK brak ZPWR ZPWR ZPWR ZPWR x l , , , , , ,40 552, , X l8 x 2 x 20 X 20 X 20 u-_?!?' ZPWR zobowiezanie wygaslo zobowiqzanie wygaslo 1.029, ,46 )-l^' Oy ",;',!i'u

14 vat Bie24ce aka sprawy zgromadzone zosaly w eczce niewlasciwie opisanej (nazwa organu egzekucyjnego, imiq i nazwisko, adres, NP zobowiqzanego oraz zwro,,aka egzekucyjne"). iarchiwrzowane aka sprawy przedlohono do konroli luzem i bez spisu ak. Tyul wykonawczy wymieniony w poz. dorqczono r. wraz z zawiadomieniem 1ruSEAZZ /07/V z 5.10,2007 r. (wyslanym r.) o zajqciu rachunku bankowego w NG Banku Sl4skim S.A. (zajqcie nieefekywne). W czqsci H widnieje wzmianka o wysylce odpisu yufu wraz z ww. zawiadomieniem. Ponado w sprawie zasosowano Srodki egzekucyjne: o - zawiadomienie USEA N BRE Bank S.A. (zajqcie skueczne/efekyr;vn e) : o ZpWR - zawiadomienie USEA72l Dom nwesycyjny BRE Banku S.A. (nieefekywne - brak Srodk6w na rachunkach)' Zajgcie ZPWR uchylono zawiadomieniem USEA /09/Y z r. Do dnia w szczqcia konroli wewnqrzn ej zaj qcia nie ponowi ono' CzgS1L nie zawiera zesawienia kosz6w egzekucyjnych zasosowanych Srodk6w w 2009 r. W crqsci yulu wykonawczego widnieje wzmianka n. zakonczenia egzekucji wskuek wyegzekwowania. Tyul wykonawczy wymieniony w poz.2 dorqczono 11.6'2010 r' wraz z zawiadomieniem USEA/ l0lvl z r. (wyslanym r.) o zajqciu rachunku bankowego w BRE Banku S.A. (zajqcie nieefekywne). W czesci H widnieje wzmianka o dorqczeniu TW w dniu r. nnych srodkow egzekucyjnych na podsawie ego yuu wykonawczego nie sosowano' Tyuly wykonawcze wymienione w poz. 3-6 dorqczone zosay z zavriadomieniem USEA/ Y z o zajqciu,u.hrrnku bankowego w NG Banku Slqskim S.A. Wpywy z zajqego rachunku pokryy w calosci naleznosci dochodzone na podsawie ych yul6w wykonawcry"i W yulach.- w czqsci odnoowano fak wyegzekwowania nale2nosci ,pr"y naniesiono pzezreferenaz dzialu EA i komornika skarbowego ""y^wrmianki (w poz. 105) - 'nie przez ksiqgowego. Ponado do wskazanych yulow wykonawczych zasosowano SroOe eireucyjn/ (Zpfun) - zajqcie rachunku papierow warosciowych - zawiadomieniem llusiat2ldo-slqloq/v z r' w Domu nwesycyjnym BRE Blku S.A. (zajqcie nieefekywne - na rachunkach brak Srodk6w)' Zajqcie ZPWR zwolniono zawiadomieniem usiazz00-g39/09/yr z rg , mimo 2e odpowiedl. dulnrka zajqej wierzyelnosci wpfynqla do organu egzekucyjnego 25'2'2009 r' Do dnia wszczecia konroli wewnqrzn q zajqcia nie ponowiono' Tyul wykonawczy wymienioll. 7 zosal dorqczony 4'5'2009 wfaz z zawiadomieniem.*^p" USEAT i52l0gvl, zi.+.zodg ;ajgcia rachunku bankowego () w BRE Banku S.A. (zajqcie nl..i.yne).w czqsci ll widnieje wzmianka o wyslaniu TW z zajqciem Do yuu wykonawcr.go,oro*uno akhe zajqcia rachunk6w bankowych wzmiankowane Poni2ej'

15 'r" ' } / ' / \ r)"f l Tyul wykonawczy wymieniony w poz. 8 zosal dorqczony wraz z zawiadomieniem USEA/ z zajqciarachunku bankowego () w BRE Banku S.A. (zajqcie nieefekywne). W czq6ci H widnieje daa dorqczenia z adnoacj4 o wysylce poczowej. Tyu wykonawczy wymieniony w poz. 9 zosal dorqczony wraz z zawiadomieniem USEAT lyl z zajgcia rachunku bankowego () w BRE Banku S.A. (zajqcie nieefekywne). W czqsci H widnieje wzmianka o wyslaniu TW z zajqciem Do yulu wykonawczego sosowano zajqciarachunk6w bankowych wzmiankowane ponizej. Tyul wykonawczy wymieniony w poz. 10 przekazany zosal przez Naczelnika US w Zabrzu z nadanqklauzul4 wykonalnosci r. Tyul en wysawiony zosal przez niewlasciwie oznaczonego wierzyciela - Unqd Miasa w Uje2dzie. W yule ym naniesione s4 ol6wkiem skreslenia (do. adresu zobowiqzanego) i dopiski (np. NP zobowiqzanego). Kopia yuu sanowi zalqcznlk nr 20 do prookolu. Pismem USEA/ M z US w Gliwicach zwr6cil lul Naczelnikowi Urzqdu Skarbowegow Zabrzu celem uzupelnienia ak sprawy (zalqcznlk nr 21 do prookolu). Tyui ponownie wpyne do Naczelnika Drugiego US w Gliwicach Naczelnik Drugiego US w Gliwicach zasosowal na podsawie ego lruu dwukronie Srodek egzekucyjny - zajqcie rachunku bankowego ():. zawiadomieniem USEA /09N z BRE Bank S.A. mbank - zajqcie nieskueczne;. zawiadomieniem USEA /09N z EFG Eurobank S.A' - zajqcie nieefekywne. W czqsci L yuu wykonawczego (zesawienie kosz6w egzekucyjnych) - odnoowano ylko jeden razkoszy egzekucyjne (2,80) z dnia Posqpowanie egzekucyjne prowadzone na podsawie yul6w wykonawczych wymienionych w po.1l-12 niebylo wszczqe. Wierzyciel - Woj Gminy Rudziniec - zwr6cll siq do rgun., egzekucyjnego z wnioskiem o umorzenie posqpowania egzekucyjnego z uwagi na ziplaq nalezno5ii WZez zobowrqzanego. Na en dzieri posepowanie egzekucyjne nie bylo ieirciwszczqe (kliuzulq wykonalnosci nadano ). W czqsci yulow wykonawczych -odnoowan o zakohczenie egzeku cji poprzez wygasniqcie zobowi4zania - 2l -l Tyuy wykonawcze wymienione w poz doreczone zosaly wfaz z zawiadomieniem USEA/ N zajeciarachunku bankowego () w BRE Banku S.A. (zaje,cie nieefekyr;vne). W yulach wykonawczychw czqsci H odnoowano,2e yuly wyslano uieiie r. Do yul6w wykonawczych sosowano zajqcia rachunk6w bankowych wzmiankowane Poni2ej. Do yulow wykonawczych wymienionych w poz. 7, g,!3-15 abeli zasosowano 1'6'2009 Srodki egzekucyj n e zajecia rachunk6w bankowych () : o USEA72l00-5g64l0gNl- Bank Poczowy S'A. (zajqcie nieskueczne); o USEA g 65 0g M- Bank Zachodni WBK S.A. (zaj Ecie nieskue czne); o USEATZ00-596gl0glYl- Bank Millenium S.A. (zajqcie nieskueczne); o USEAl2l00-5g72l0g'- EFG Eurobank S.A. (zajqcie nieefekywne); i. USEA /0g._ NG Bank Slqski S.A. (zajqcie nieefekywne);

16 o USEA g76l0gNl- nwes Bank S.A. (zajecie bqdnie skierowane i ponowione :l_zawiadomieniemUSEA/ /094/); nasqpnie kolejne zajqcia : ousea l}glvl_brebanks.a.mulibank(zajecienieefekpvne); ouseat2:l g1v]-pkobps.a.(zajqcienieefekywne); o - USEA /094/ PEKAO S.A. (zajecie nieskueczne)' ponado do yulow wykonawczych wymienionych w poz' 7 ' 9' abeli zasosowano l Srodki e zajiciarachunkow bankowych (): l "g,"k;yi ouseat2 00-7g42l0glv].-eankspoldzielczywGliwicach(zajqcienieskueczne). USEA /094/ - Deusche Bank PBC S'A' (zajqcie nieskueczne); o - USEAT2:l00-]g40/09^/ Gein Bank S.A. (zajqcie nieskueczne); ouseat } 0}N:-orzesko.KnurowskiBankSp6ldzielczywKnurowi (zajqcie nieskueczne); ousea,t2 00-7g38/09^/-BPHS.A.(zajqcienieskueczne); o USEA g37l}glv -BGa S.A. (zajqcie nieskueczne); ousea7z /09/v-nordeabankpolskas.a.(zajqcienieskueczne); ousea /09^/_forisbanks.a.(zajqcienieskueczne). Tyul wykonawczy wymieniony w poz. 16 dorqczony zosal 15'10'2007 z zawradomieniem fiusea72roo-oojzo',inrir'].io)o6ri:u"iu.urr,,r'o bankowego () w rng Banku ponado Sl4skim s.e. (zajejjnieefekywne). zasosowano srodki egzekucyjne: o-zawiadomienieuseat /09^/23.2'2009-brebanks.a.(za. ;?$ill?j*,uuo*ienie rrusea z[snr e- Dom rnwesvcvjnv BRE Banku S.A. (zajqcie nieefekywne)' :- r^-:^-:^* rrl qr zajqcierachunku.papier6w y"i:i:*ych uchylono zawiadomieniem USEA /094/ z 1g , mrmo Le odpowiedz roznil.u zajgei wierzyelnosci wpynqla do organu egzekucyjn "go Z{Z r. 2ajqcianie ponawiuno3 'u'u rozpoczqcia konroli wewnqrznel' W yulach - w czq6ci odnoowao }"n wyegzekwowania nale2nosci 18'2'2009' przy czym wzmianki naniesiono przezreferena, arrune-a i komornika skarbowego (w poz' 105) - nie przez ksiqgowego' Wzawiadomieniachozajqciuprawa.maj4\owle.o,*y91l*ychprzed20llr'ujawniono day wydaniu piriiir"rliri""i*q"r"j*scizu dzieri - miesi4c - rok)' wakachsprawyznajdujegig?k".lisapojazd6wz:., ]22007,bqdqcychwlasn zobowr.zaneso:'io,;f'"r;;; zbo+ilnirr." ari*u ioool; Skoda ocavia (200r); Audi 46 (2000); Nissan s;;;;" (1ees); lr4;;;r; zos (l'd;i; p'"v"'"p' lekka Knaus Siidwind "i (1971). ner"uuii r*.i..:!i^ni. p.*uozono. Ponado w aac sprawy znajduje siq pismo Sarosy Gri*i"ii; o'" i..zoog r. informuj4ce o vry, Le zobowiqzany nie jes wlascicielem wspolwas.i.i"l:;";b *;il;;iiem wiec"vrv* iadnei nieruchomosci' w rakcie rwania konroli wewnqrznej (j' 13 i 15'12'2011) zasosowano srodki egzekucyjne 'RBA i zpwr do wszyski arr.r, yoro* wykonawczych Qoz' 7-10 i 13- "v "ir*i"i'nu-i"n is,uu.i; wedhus zawiadomieri: r BRE Banku S.A.; o USEA,zoo-ro llllll6 - Dom nwesvcylnl

17 \( o USEA/ Raiffeisen Bank Polska S.A.; r USEA llll6 - Alior Bank S'A.; o USEAl72100-l305lll16 - kedy Bank S.A.; o USEA llll6 - Eurobank S.A.; o USEA/ Biuro Maklerskie DNB Nord Polska S.A.; o USEA Biuro Maklerskie NG Securiies S.A.;. USEAJ Dom Maklerski Noble Securiies S.A. ponado skierowano zapylania do MSWiA CEPiK w sprawie posiadanych pojazd6w oraz do MS CEZR KRS i CEKW w sprawie posiadanych nieruchomosciprzez zobowiqzanego. W sysemie Polax zidenyfikowano PT-8C zobowiqzanego za 2007 rok przekazany przez planika - Dom nwesycyjny BRE Banku S.A. (zal4cznik nr 22 do prookou). Zeznania PT-38 nie odnoowano. Cryn"oSci sprawdzajqcych w zakresie braku zeznania nie przeprowadzono' Wykazy san6w zalegosci zobowiqzanego sanowiez kolei zalqcznlkinr do prookolu. V Sprawy, w k6rych nie sosowano Srodk6w ZPWR / ZPRM wybrane z prookol6w posiedzeri zespolu ds. moniorowania i likwidowania zaleglosci r$ W drugiej kolejnosci do konroli wziqo wybrane z prookol6w posiedzefr zespohu ds' moniorowani i likwidowania zaleglosci sprawy, w k6rych nie sosowano Srodkow egzekucyjnych ZPWR / ZPRM, a w przypadku k6rych zidenyfikowano w sysemie Polax informacie o obrocie papierami warosciowymi: a _ a 1 a o L Zobowi4zany: *.ad belanrr{ L4 L.p. TW / WierzYciel 88/2009 W6j Gminy Pilchowice W6j Gminy Pilchowice J W6j Gminy Pilchowice ZalegloS( (naleznosi gl6wna / okres) 16,00 PR ,00 PR l ,00 PR Daa wp\rvu TW do US Skierowanie TW do EA Wszczpcie posgp. egz brak danych brak danych brak danych Srodki egzek zwl zlwl zrwl Wyegzekwowane kwoy (naleznosd + koszy egz., koszy upomn. i odseki) 11

18 A T. sm8/00086/ sm8/00110/ manda 1l/ ErzywnaBl20ll brak danych ZW Akasprawydoycz4ceposQpowafieg-zekucyjnych]ilymienionychwpoz.l-4abelip zekazafio 25.g.20, komormrowi-s4dowemu przv iidzi. n"io1o.y v^* iuazu pismem USEAJ ' i0ir 1*yrlu.yrn fiiii' * i*lo z posanowieniem S4du Rejonowego 31..i w Griwicach (sygn ak rr co 7e03/10 i:i:'j'r*::"$rll*:l Yj'lr-Jil'ld;*Jffi X",:#,T':l,fJ,:l?fi;]"8;'9'r;d;iffi';"vin?j -i 'iao*'j do ego sameso prawa maj4rkowero _ fizvcznvch nuooffi?"a{;r" gi^1#;;;""ji!ori za200e rok. Do ww' prsma qoo;;;' Dane w abeli pozyskano na nie dol4czorro,prr' ak przekaruny.,'il*o"-ikowi podsawie wydruoiv i"i" p"* (La\qcznlkinr do prookou)' Tyul wykonawczy ujqy poz. sllbnar do organu egzekucyjnego w 2011 r'' w zwqzkvz r ;;;;nie objqo go konrol4 wewnqrzn4' Srodkow egzekucyjnych ZpwR i zprm nie sosowto. w sysemie. polax odnoowano zeznanieplt-38!^"loiis-i"u 1*rq*ol^noa'v"emu Konrola sanowi nr 31 do 'za\qcznlk nrookolu)'nformacjipt-8ci"^"j'*;;"'c"d;;;sprawdzaj4cvchplt-38nle ;;;;;;;;dzono' i -r^.^: -^r-^.rriaz^neso kolei za\qczniknr do prookou' Wykazy sanow zaleglosci zobowi4zanego sanowi4z Zobowi4zanY: Tabela-nr!! TW / WierzYciel Daa wpywu Zaleglo56 TW do US (nale2no56 gl6wna / okres) Wyegzekwowane kwoy (naleinosd + koszy egz., koszy upomn. i odseki) w2/5046/86548/10 Woiewoda Sl4ski FN-3132/024/2008 PrezYden Miasa Knurowa w31rr,opulw2oog/l PrezYden Miasa ,00 ffiw -r r r z r lo P u lvv2oo gi 25 ogr. do27,40 PrezYden Miasa Knurowa PST / ,00 98, ,

19 5. TW-31321/OPUM/ Prezyden Miasa Knurowa PST V2OO /2009 W6j Gminy Pilchowice W6j Gminy Pilchowice W6j Gminy Pilchowice o W6j Gminy Pilchowice i20 0 W6j Gminy Pilchowice il l0l /2010 W6j Gminy Pilchowice W6j Gminy Pilchowice sm l /l 380/08 805,00 PN ,00 PN l ,00 PN ,00 PN 1i ,00 PN l s1,00 PN ,00 PN l ogr. do 95,00 PT 2OO r ZWZP zwr2011 ZF.BA ZW ZP.BA / zwl ZP.BA ZWT + 48,10 ZWZP ZWZP ZWZP , ZWZP ,00 + Aka sprawy zgromadzone lqcznie w eczce opisanej niewlasciwie (nazwa organu egzekucyjnego, imiq, nazwisko i adres zobowiqzanego, zwro,,aka egzekucyjne"). W yulach wykonawcryih dorqczanych z zawradomieniem o zajeciu prawa majqkowego odnoowano prawidlowe day dorqczenia yulu wfaz z numerem zawiadomienia. Tyu wykonawczy wymieniony w poz. dorqczono wraz z zawiadomieniem USEA/ /10A/ ; (wyslanym 2262Q10\ o zaieciu prawa maj4kowego sanowiecego wynagrodzenie u pracodawcy nieefekywne). ponaio w 2010 roku sosowano srodek egzekucyjny zaiecia wierzyelnosci (zrw):. zawiadomienie USEA/ /)Nl z Sqd Rejonowy w Gliwicach (zaj gcie nieskueczne). Zkoleiw 2011 roku - Srodki egzekucyjnezlwl:. zawiadomienie USEA/ z UrzQdu Skarbowego w Gliwicach (zajqci efekywne);. zawiadomienie USEA/ /1 116 z Sad Rejonowy w Gliwicach (zaj qcie nieskueczne). \1r '^ 6{

20 Do yulow wykonawczych wymienionych w poz.2 i 13 abeli sosowano Srodek egzekucyjny zajecia rachunku bankowego () w laach w r62nych bankach wedlug zawiadomieri: o USEA /08/v z BPH S.A. (zajqcie nieskueczne); o USEA N PEKAO S.A. (zajqcie nieefekywne); o USEA g0/0g^/ z PEKAO S.A. (zajqcie nieefekywne); o USEA /09/V z Bank Zachodni wbk S'A' (zajqcie nieskueczne); o USEA72l00-glg l}glylz BRE Bank S.A. mbank (zajqcie nieskueczne); o USEA72l00-g1gzl}gN z Bczlnegrum S.A. (zajqcie nieskueczne); o USEA7200-glg3l}glvlz Bank Poczowy S.A. (zajecie nieskueczne); o USEA 7200-glg5l0glvl z Gein Bank S.A. (zaje,cie nieskueczne); o USEA72l00-glg 6l0gN z Bank Millenium S.A. (zajqcie nieskueczne); o lusea7zl00-glgll}glvl z Bank Spoldzielczy w Gliwicach (zajqcie nieskueczne); o USEA72l00-glgg/0g/vl z NG Bank Sl4ski S.A. (zajqcie nieskueczne); o USEA72l00-gl42l0gr ]^ z CT Bank Handlowy s'a' (zajgcie nieskueczne); oraz zasosowano zajqcie wynagrodz enia (zwzp) i zajqcie wierzyelnosci (zw) wedlug zawiadomief: o USEAl2l00-l752l ONz izajqcie nieefekywne); z US w Gliwicach (zajqcie o USEA/ efekywne); Sad Rejonowy w Gliwicach (zalqcie o USEA /104/ z nieskueczne). Do yulow wykonawczych wymienionych w poz. 3-4 abeli zasosowano srodek egzekucyjny w po saci zaj gcia wynagrodz enia (ZW ZP) :. o USEA 7200-l2423l0glvl z 16, nieefekvwne); o USEA /10/U z Sed Rejonowy w Gliwicach (zajqcie nieskueczne); o USEA z US w Gliwicach (zajqcie efekywne); o USEA/ z nieskueczne). Sqd Rejonowy w Gliwicach (zajqcie zasosowano Srodek egzekucyjny w Do yuu wykonawczego wymi:1:l:go w poz' 5 abeli posaci zaie,cia wynagrodz enia (ZW ZP) : ^ (zaj ercie ni eefekyw ne) ;. rusea72100-l752ll0nl z 4'3' RejonowY w Gliwicach (zajqcie o USEA /104/ z 6'9'2010 Sad nieskueczne);. USEA/ z US w Gliwicach (zajqcre efekywne); o USEA/ z nieskueczne;. Sad Rejonowy w Gliwicach (zajqcie

Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Przeczytaj koniecznie!

Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Przeczytaj koniecznie! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Przeczyaj koniecznie! Jeseś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, jeśli: prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą na podsawie przepisów

Bardziej szczegółowo

V',JU. fil Admini!tr.cja Podatkowa. 1, I,o luw-'% P( l-,ltr LolSf Fotd. 13go ("u,w. ltlt'vk t: n a r-x a. 0t"'l^t^Ut4 Y L

V',JU. fil Admini!tr.cja Podatkowa. 1, I,o luw-'% P( l-,ltr LolSf Fotd. 13go (u,w. ltlt'vk t: n a r-x a. 0t'l^t^Ut4 Y L Katowice, dnia ZJntego 2012 r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH KW0921-0053/0054/1 I 13go ("u,w l-,ltr LolSf Fotd (' t,1 Y L 0t"'l^t^Ut4 1, I,o luw-'% P( V',JU ltlt'vk t: n a r-x a lg.q 4;r'';;'.;,

Bardziej szczegółowo

4. cs 5. GK 6. KD 7. IS 8. FN. Zarzqdzenie Nr OR.30.2015 Starosty Lw6weckiego. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

4. cs 5. GK 6. KD 7. IS 8. FN. Zarzqdzenie Nr OR.30.2015 Starosty Lw6weckiego. z dnia 12 sierpnia 2015 r. Zarzqdzenie Nr OR.30.2015 Starosty Lw6weckiego z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie procedur windykacji nale2no5ci Skarbu Paristwa i Powiatu Lw6weckiego w Starostwie Powiatowym w Lw6wku SL Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl o z 2012 ww. wynagrodzenia, lecz prze egzekwowany ... ... data wystawienia zawiadomienia 1) ... ... ...

www.rcl.gov.pl o z 2012 ww. wynagrodzenia, lecz prze egzekwowany ... ... data wystawienia zawiadomienia 1) ... ... ... ...... (nr zawiadomienia) o z 2012 r. poz. 1015 j dalej ww. wynagrodzenia, lecz prze egzekwowany............ (nazwa i adres pracodawcy) (nazwa oraz adres siedziby pracodawcy l ) data wystawienia zawiadomienia

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik6w samorz4dowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL. Do uzytku sluzbowego

PROTOKOL. Do uzytku sluzbowego Do uzytku sluzbowego PROTOKOL kontroli problemowej przeprowadzonej przez pracownika Izby Skarbowej w Katowicach starszy komisarz skarbowy, w zakresie pro*udrrnia egzekucji naleznosci os6b trzecich i spadkobierc6w

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. 1/2003 XXXXXXXXX XXXXXXXX 11/2005 XXXXXX

Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. 1/2003 XXXXXXXXX XXXXXXXX 11/2005 XXXXXX Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. Zaległości Kwota (zł) lp Zobowiązany Nip kw gł + podatek okres główna odsetki 7/2002 XX X 1 XXXX X

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) PROGRAM PRIORYTETOWY Tyuł programu: Sysem zielonych inwesycji (GIS Green Invesmen Scheme) Część 6) SOWA Energooszczędne oświelenie uliczne. 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwulenku węgla

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

w6rr GMlNY NOWE MlASTO

w6rr GMlNY NOWE MlASTO w6rr GMlNY NOWE MlASTO Zarz1ldzenie Nr 1412015 Wojta Gminy Nowe Miasto z dnia 29 kwietnifll2015 r. w sprawie zmiany uchwaty budzetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30, us!. 2, pkl4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawujesz osobistą opiekę nad dzieckiem? Przeczytaj koniecznie!

Sprawujesz osobistą opiekę nad dzieckiem? Przeczytaj koniecznie! Sprawujesz osobisą opiekę nad dzieckiem? Przeczyaj koniecznie! Czy z yułu sprawowania osobisej opieki nad dzieckiem podlegasz ubezpieczeniom społecznym i zdrowonemu Od 1 września 2013 r. osoba sprawująca

Bardziej szczegółowo

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok ORN-II.17t2.3.2013 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzonej w Departamencie Skarbu UrzEdu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wydziahi Komunikacji we Wrzesni o podanie irrformacji czy zobowiajzany iiguruje w ewidencji jako wlasciciel pojazdow. - odpowiedz negatywna.

Wydziahi Komunikacji we Wrzesni o podanie irrformacji czy zobowiajzany iiguruje w ewidencji jako wlasciciel pojazdow. - odpowiedz negatywna. 201 poczty elektronicznej komornika skarbowego - wplyne> jedna odpowiedz pisernna z US Poznan - Grunwald. - Pismo NE/077-49/06/ZM z dnia 31.-10.2006 r. skierowane do Powiatowego Urze.du Pracy we Wrzesni,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Banki w Polsce 2012 - znajomość, posiadanie konta i obsługa przez internet -

Banki w Polsce 2012 - znajomość, posiadanie konta i obsługa przez internet - Banki w Polsce 2012 - znajomość, posiadanie konta i obsługa przez internet - Wyniki badania zrealizowanego na Ogólnopolskim Panelu Badawczym ARIADNA. Wrzesień 2012. Pytania badawcze Jakie banki są Ci znane

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowości zostały omówione ze wszystkimi pracownikami Działu Egzekucji Administracyjnej w dniu 11 kwietnia 2016 r. (notatka ze spotkania).

Nieprawidłowości zostały omówione ze wszystkimi pracownikami Działu Egzekucji Administracyjnej w dniu 11 kwietnia 2016 r. (notatka ze spotkania). Bytom, dnia 2 maja 2016 r. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU 2405-EA.511.AS..2016 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25 40-022 Katowice W związku z wystąpieniem pokontrolnym z dnia 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

e Dochody i \\ ydatki zwi,!zane z realizacj q zadan z zakresu admin.istracji rl'ldowej i innych

e Dochody i \\ ydatki zwi,!zane z realizacj q zadan z zakresu admin.istracji rl'ldowej i innych WOlT (}I/Y OW", MIASl o Zar2dzenie r 9/215 Woj.a G miny owc Mias(o z dnia 31 JUarca 215 r. w sprawie zmiad), uchwaty budi:etowej gminy na 215 rok. a podstawie art. 3, us. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT

ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT KLUBU ilg,cr LRSKIEGO,, ORKAN, W MIELCU za OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 Mielec 2009-03-16 II. Maj4tek firmy 1. Szczeg6lowy zakres wartosci grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego z dnia 28 grudnia 201lr. w sprawie procedury rozliczania dotacji udzielanych z budzetu Powiatu Lw6weckiego Na podstawie art. 251, 252 w nv. z art. 61

Bardziej szczegółowo

r:'' -. -ii-}'3'. ',',..,..1i\

r:'' -. -ii-}'3'. ',',..,..1i\ r:'' -. -ii-}'3'. ',',..,..1i\ '.,i'-.. ' : 'ilzlqy Zarzqdzenie Nr 676/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie okre6lenia zasad uiytkowania samochod6w slu2bowych,

Bardziej szczegółowo

do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewnqtrznych firm transportowych

do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewnqtrznych firm transportowych ZARZ.4DZENIE NR 1 LUBUSKIEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA z dnia 08 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochod6w sluzbowych, samochod6w prywatnych do cel6w

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Nazwa komórki Rodzaj załatwianych spraw telefonu Centrala Automat

Nazwa komórki Rodzaj załatwianych spraw telefonu Centrala Automat Nazwa komórki Rodzaj załatwianych spraw Nr organizacyjnej telefonu Centrala Automat 717977300 Nr pokoju SN Samodzielny Referat Sekretariatu KS Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Karnych Skarbowych

Bardziej szczegółowo

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu Zarzqdzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w strukturze organitacyinei atlministtacii cenlralnei orflz zmian w Regulaminie organizacyinym Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajAcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.sl " mofnet.gov.pl / us/ Gliwice2,htm Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania

Bardziej szczegółowo

?Pot rrc( n arl& tr,{ At. Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r.

?Pot rrc( n arl& tr,{ At. Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r. _ l n arl& tr,{ At?Pot rrc( Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania irozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

ATLANTIS S.A. w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc. Piock, marzec 2010 r

ATLANTIS S.A. w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc. Piock, marzec 2010 r ATLANTIS S.A. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Piock, marzec 2010 r Spolka Atlantis S.A. z siedzibq w Plocku, przy ul. Padlewskiego

Bardziej szczegółowo

BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi

BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi Zarz4dzenie nr 443 I 12009 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 28 wrzesnia 2009 roku w sprawie planu kont dla projektu nr WND POKL.09.01.01-22-039/09 'r

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ż ż Ś Ś Ć Ó ć Ć Ó ć Ó Ż Ś Ó Ó Ó Ż Ż Ś Ś Ś indywidualnych W nastpujcych wysokościach: - w 05/20'l0r. w cznej kwocie 1950,00z dla 3 pracownikw; wysokoć wiadczeprzypada.icych na jednego pracownika wyniosa

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny

B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny zarzqdzenie Nr 13gl1,l Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 mala 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz używanych symboli poza powszechnie obowiązującymi

Wykaz używanych symboli poza powszechnie obowiązującymi Załącznik nr 3 do Zakładowego Planu Kont Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu do Zarządzenia nr 105/11 Wykaz używanych symboli poza powszechnie obowiązującymi Część I Dział Finansowy im Wydział Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Bankiem. 2. Promocja jest organizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Definicje. Bank;

REGULAMIN PROMOCJI. Bankiem. 2. Promocja jest organizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Definicje. Bank; REGULAMIN PROMOCJI 1. ) jest iu - 000-008- 22-74, REGON: 290513140, zwana dalej Bankiem. 2. Promocja jest organizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Definicje 1. Bank ; 2. Uczestnik osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

Komu przysługuje emerytura górnicza?

Komu przysługuje emerytura górnicza? Emeryury górnicze Spis reści Emeryury górnicze 1 Komu przysługuje emeryura górnicza? 1 Co oznacza pojęcie praca górnicza? 4 Jakie okresy ubezpieczenia zalicza się do pracy równorzędnej z pracą górniczą?

Bardziej szczegółowo

Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich CEL I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA RANKINGU BANKÓW PZFD X edycja Rankingu Banków Deweloperzy zrzeszeni w PZFD oceniali banki pod kątem współpracy

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka Obrzeżna 5 02-691 WARSZAWA WNIOSEK EGZEKUCYJNY Miejscowość Data Wniosku (dzień - miesiąc - rok) Wierzyciel: (proszę

Bardziej szczegółowo

26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel. 38-3 l-602,, fax 38-3 I -601 NIP: 796-010-15-60

26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel. 38-3 l-602,, fax 38-3 I -601 NIP: 796-010-15-60 MIEJSKIE wodoctaglwodoci{gi MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o. Regon: 670 I r 0416 26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel. 38-3 l-602,, fax 38-3 I -601 NIP: 796-010-15-60 c- nrai

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

nur" v,1, 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do xl/ czesc A zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

nur v,1, 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do xl/ czesc A zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego / ^\\ l\ xl/ nur" v,1, 'L t Uwaga: wypelnienia ka2dej z rubryk. o Sw t AD c zen t E M AJ AT KowE radnego powiatu 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do Je2eli poszczegolne rubryki nie znajdujq

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

,#t. )ae/"pui!"tn\tv0. Zwiq\ Nauczycielstwa Polskiego ul. Czar\yskiego 19 85-222 Byrlqoszcz

,#t. )ae/pui!tn\tv0. Zwiq\ Nauczycielstwa Polskiego ul. Czar\yskiego 19 85-222 Byrlqoszcz ,#t URZAD MTASTA BYDGOSZCZY Bydgoszcz, dnia 31.03.2014 r. we..3251.4.2014 3 1, 03,?01f- 5a6 B5-OB3 B Migdzyzakladowa Pracownikriw Oiwiaty i Wychowania,,Solidarnodd" 5 Komisja Migdzyzakladowa WZZ,,Solidarno5d-O5wiata"

Bardziej szczegółowo

Wykaz używanych symboli poza powszechnie obowiązującymi

Wykaz używanych symboli poza powszechnie obowiązującymi Załącznik nr 3 do Zakładowego Planu Kont Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Zarządzenie nr 948/07 Wykaz używanych symboli poza powszechnie obowiązującymi Część I Dział Finansowy im Wydział Infrastruktury Miasta

Bardziej szczegółowo

$3 Regulamin zostanie podany do wiadomosci poprzez zanieszczenie na stronie intemetowej

$3 Regulamin zostanie podany do wiadomosci poprzez zanieszczenie na stronie intemetowej Zarzqdzenienr 212012 z dnia 28 lutego 2012 roku KierownikaZarzqda Dr6g Powiatorvych w Lw6wku Sl4skim w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania parkingu strzezonego dla pojazd6w usuniptych z dr6g

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku ZARZ{DZENIE NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zakladowego planu kont dla operacji pn.,,budowa Scie2ki rowerowej w pasie kofejki w4skotorowej w miejscowosciach:

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz I Bydgoszcz, dnia21.11.2006 r. Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Waly Jagiellonskie 12 85-950 BYDGOSZCZ V (052) 339-06-10 ~ (052) 339-06-60 P/061148 LBY-41023-3/06 Sz. P. Marek Olszewski

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe 161 511.42

I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe 161 511.42 STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH OO.O31 WARSZAWA UL. SZPITALNA 5/5 NIP 526-2A4-2A 72 BILAI{S sporzqdzony na dziei 31 grudnia 2OO5 r. 3l-12-2.).14 31-12-2005 A. AKTYWA TRWAIE 0.00 0,00

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

ZGI.OSZENIE KRAJOWEJ OFERTV PRACY. r. DANE DOWCZACE PRACODAWCY. Adres pracodawcy uti ca... mtsffi kod pocztowy. fax. adres pocztv elektronicznej

ZGI.OSZENIE KRAJOWEJ OFERTV PRACY. r. DANE DOWCZACE PRACODAWCY. Adres pracodawcy uti ca... mtsffi kod pocztowy. fax. adres pocztv elektronicznej powiaowv Urzqd Pracy w Miechowie ul. Sienkiewicza 25,32'2OO Miech6w el. (41) 3832501, (41)3832502, fax. (41) 3822363 www.pup-miechow.pl ;e-mail: krmi@praca'gov.pl, sekrearia@pup-miechow pl ZGI.OSZENIE

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obligacji (duration)

Czas trwania obligacji (duration) Czas rwaia obligacji (duraio) Do aalizy ryzyka wyikającego ze zmia sóp proceowych (szczególie ryzyka zmiay cey) wykorzysuje się pojęcie zw. średiego ermiu wykupu obligacji, zwaego rówież czasem rwaia obligacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FSE CONSLUTING Beata Stqpnicka ul. Sienkiewicza 914, 41-200 Sosnowiec. Centrum Ksztatcenia Kadr OPTIMUM ul. Trembeckiego 1-14, 35-234 Rzesz6w

FSE CONSLUTING Beata Stqpnicka ul. Sienkiewicza 914, 41-200 Sosnowiec. Centrum Ksztatcenia Kadr OPTIMUM ul. Trembeckiego 1-14, 35-234 Rzesz6w INWESTOR so 9001 Iffiffi lnnn]nlw --.' fffi\ nffi V lsylr",' knlf l\l:lj1c,- Kq ffi*-"ilr.dz. 34.../RR/cDG/T B / 2o!4 Ruda Slqska, L0.Q3.20I4 r. Wykonawcy biorqcy udzial w posqpowaniu dovczv: posepowanio

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego KREDYTY HIPOTECZNE W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego OFERTA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik Nr 2 Wymagania dotyczące danych sprawozdawczych z zakresu działania Departamentu Administracji Podatkowej część 2 Nr Nazwa sprawozdania Informacje szczegółowe 17 Sposób

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4111-02-01/2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/005 Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

Sąd Wydział ul. WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI. . 3. Obciążenie dłużnika kosztami postępowania wg. norm przepisanych.

Sąd Wydział ul. WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI. . 3. Obciążenie dłużnika kosztami postępowania wg. norm przepisanych. Sąd Wydział ul. Dot. sygn. Akt Wierzyciel: _ Pesel: Dłużnik: _ Pesel: WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI Działając imieniem własnym, niniejszym wnoszę o: 1. Nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu

Bardziej szczegółowo

sr. s2. WYTYCZNE NTLI!'O/O DYREKTORA GENBRALNEGO SLUZBY WI4ZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. Ss*

sr. s2. WYTYCZNE NTLI!'O/O DYREKTORA GENBRALNEGO SLUZBY WI4ZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. Ss* WYTYCZNE NTLI!'O/O DYREKTORA GENBRALNEGO SLUZBY WI4ZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. Ss* +, ty w sprawie ustalenia zasad organizacji i przeprowadzania interwencji przez sluzbp medycyny pracy Sluiby Wigziennej

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne platnika: NIP 6271008169 dniz. L09.:201t dz.0~, REGON 000515891 PROTOKOL KONTROLI

Dane identyfikacyjne platnika: NIP 6271008169 dniz. L09.:201t dz.0~, REGON 000515891 PROTOKOL KONTROLI SCKR T."R!AT -ias1-:-~pcow PREZYDC:NTA MIAST.4. Zaklad Ubezpieczeo Spoleczoych Oddzial w Chorzowie Wydzial Kontroli Platnik6w Skladek 41-500 Chorz6w ul. Lwowska 2 ~~.,2:J.. O..2LJ./O... Ldz..:J,zi..uJ..

Bardziej szczegółowo

Katowice,2011-07-15 NU3/03120-03120-0031 /11/36194. Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu

Katowice,2011-07-15 NU3/03120-03120-0031 /11/36194. Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu Katowice,20110715 NU3/03120 031200031 /11/36194 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

9) Bank BGŻ S.A., 10) Bank BPS, 11) Kasa Krajowa Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

9) Bank BGŻ S.A., 10) Bank BPS, 11) Kasa Krajowa Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE TRYBU ZAWIADAMIANIA PRZEZ BANK O ZAJĘCIU WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 54/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lipca 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O RENTE SOCJALNA. 1 Nazwisko 2 Nazwiskorodowe(wg swiadectwauro~enia) 7 Data urodzenia(dzien-miesiac-rok) 8 Miejsce(miejscowosc)urodzenia

WZÓR WNIOSEK O RENTE SOCJALNA. 1 Nazwisko 2 Nazwiskorodowe(wg swiadectwauro~enia) 7 Data urodzenia(dzien-miesiac-rok) 8 Miejsce(miejscowosc)urodzenia Dziennik Ustaw Nr 170-11701 - Poz. 1656 Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 2003 r. (poz. 1656) WZÓR WNIOSEK O RENTE SOCJALNA Data sporzadzeniawniosku

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo