WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2006 r. Arbitrzy: Marek Jerzy Głód. Protokolant Adam Andrzejewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2006 r. Arbitrzy: Marek Jerzy Głód. Protokolant Adam Andrzejewski"

Transkrypt

1 Sygn. akt UZP/ZO/0-2065/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Piotr Andrzej Pieczonka Arbitrzy: Marek Jerzy Głód Elżbieta Małgorzata Waśniowska Protokolant Adam Andrzejewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Lidera Konsorcjum: "TOL" Hanna Starzyk Techniczna Obsługa Lodowisk, Nowe Miasto, ul. Gościmińska 9 od oddalenia przez zamawiającego Urząd Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1 protestu z dnia 26 czerwca 2006 r. orzeka: 1. Oddala odwołanie.

2 2. Kosztami postępowania obciąża Lidera Konsorcjum: "TOL" Hanna Starzyk Techniczna Obsługa Lodowisk, Nowe Miasto, ul. Gościmińska 9 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości zł 79 gr (słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote, siedemdziesiąt dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Lidera Konsorcjum: "TOL" Hanna Starzyk Techniczna Obsługa Lodowisk, Nowe Miasto, ul. Gościmińska 9 2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx 3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek środków specjalnych UZP 4) dokonać zwrotu kwoty 800 zł 21 gr (słownie: osiemset złotych, dwadzieścia jeden groszy) z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Lidera Konsorcjum: "TOL" Hanna Starzyk Techniczna Obsługa Lodowisk, Nowe Miasto, ul. Gościmińska Uzasadnienie Na podstawie dokumentacji postępowania, dowodów złożonych do akt sprawy oraz po wysłuchaniu wyjaśnień stron Zespół Arbitrów ustalił następujący stan faktyczny. Zamawiający Urząd Miasta Bydgoszczy ogłosił przetarg nieograniczony pt. Budowa sztucznego, zadaszonego lodowiska przy ul. Duracza 7 w Bydgoszczy WZP/341/41/B/06. Strona 2 z 9

3 W dniu r. Zamawiający poinformował uczestnika postępowania konsorcjum firm TOL Hanna Starzyk, Rekord Hale Namiotowe sp. z o.o. i KABA o wykluczeniu go z przetargu. W dniu r. konsorcjum wniosło na powyższą czynność protest, zarzucając naruszenie art. 7, art. 24 ust. 1 pkt 10, art. 24 ust. 2 pkt 3 oraz art. 24 ust. 4, art. 26 ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy Pzp. Protestujący wskazał, iż w postępowaniu złożono tyko dwie oferty, a odrzucając ofertę Protestującego dokonał faktycznego wyboru oferty firmy HEFAL sp. z o.o. Zdaniem Protestującego Zamawiający wykluczając bezpodstawnie Protestującego podjął próbę uniemożliwienia mu wniesienia protestu na dokonany de facto wybór oferty najkorzystniejszej, którą Zamawiający był zobowiązany odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy Pzp. Tym samym naruszył zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Protestujący wskazał również, że w pkt 4 SIWZ pod literą c) Zamawiający wymagał, aby wykonawcy potwierdzili wykonanie w ostatnich 5 latach co najmniej jednego zamówienia w takim przedmiocie jak objęty niniejszym postępowaniem albo kilka takich zamówień których łączny zakres obejmował zakres obejmujący zamówienie jak przedmiotowe. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. budowę drogi pożarowej i ułożenie kostki brukowej w ilości 1700 m². Z przedłożonego przez firmę HEFAL wykazu robót wynika, że nie wykonywała robót nawierzchniowych. Mimo to Zamawiający dokonał pozytywnej oceny tego wykonawcy czym naruszył art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Oferta wybranego wykonawcy, zdaniem Protestującego obarczona była również innymi wadami obligującymi Zamawiającego do jej odrzucenia, bowiem przyjęte stawki roboczogodziny 7 zł w branżach ogólnobudowlanej i kanalizacyjnej oraz 6,50 zł w branży elektrycznej są poniżej minimalnej godzinowej stawki kalkulacyjnej wynagrodzenia w budownictwie dla robót budowlano montażowych w 2005/2006 r. (7,42 zł) i roboczogodziny kosztorysowej w robotach Strona 3 z 9

4 ogólnobudowlanych inwestycyjnych (średnia krajowa w I kwartale 2006 r. stawka netto 7,78 zł). Tak więc, Protestujący stoi na stanowisku, że stawki zastosowane przez HEFAL sp. z o.o. mają charakter ceny dumpingowej, świadomej nieuczciwej konkurencji i są niezgodne z obowiązującymi przepisami. Protestujący zarzucił również, że w zestawieniu materiałowym branży elektrycznej w ofercie firmy HEFAL sp. z o.o. w poz. 9 podana jest cena kabla 94,50 zł, natomiast zgodnie z aktualnym cennikiem Tele-Foniki kabel kosztuje ok. 540 zł/mb. Poza tym w zestawieniu materiałowym branży elektrycznej brak jest pozycji Kabel YKY 4x6.0mm² w ilości ponad 200 m. Analiza cen kosztorysu świadczy, że są to ceny z przełomu 2004/2005 r. i są one zaniżone w stosunku do obecnych. W konkluzji Protestujący wniósł o przywrócenie go do udziału w postępowaniu i wykluczenia firmy HEFAL sp. z o.o. Zamawiający w dniu r. protest oddalił w całości. W uzasadnieniu swojej decyzji wskazał, iż protest na zaniechanie wykluczenia z postępowania jednego z uczestników jest przedwczesny, gdyż Protestującemu przysługuje środek odwoławczy na czynność Zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z postępowania. Zdaniem Zamawiającego nie można protestować na wady innej oferty i upatrywać interesu prawnego w jej odrzuceniu, ponieważ Zamawiający może w każdym czasie przed ostatecznym wyborem najkorzystniejszej oferty odrzucić oferty lub wykluczyć wykonawców. Ponadto, zdaniem Zamawiającego, art. 26 ust. 3 ustawy Pzp daje w przypadku zagrożenia unieważnieniem postępowania możliwość wzywania do uzupełnienia dokumentów (tj. takich których w ogóle nie złożono), a nie do ich wymiany. Protestujący do oferty załączył informacje banków, przy czym jedna z nich nie zawiera informacji wymaganych zgodnie z SIWZ. Z uwagi na powyższe Zamawiający uznał zarzuty zawarte w proteście, które nie dotyczyły kwestii wykluczenia Protestującego za bezprzedmiotowe, wobec czego nie ustosunkował się do nich. Podtrzymał Strona 4 z 9

5 natomiast w całości swoje stanowisko dotyczące przedłożonych przez Protestującego opinii bankowych. W dniu r. konsorcjum firm TOL Hanna Starzyk, Rekord Hale Namiotowe sp. z o.o. i KABA wniosło odwołanie, podnosząc i wywodząc jak w proteście. Zespół Arbitrów zważył, co następuje: Odwołanie podlega oddaleniu. W pierwszej kolejności z uwagi na zarzut dotyczący wadliwości pełnomocnictw Zespół Arbitrów rozważał czy pełnomocnictwa załączone do środków odwoławczych były prawidłowe. W ocenie Zespołu Arbitrów mimo iż dwóch uczestników Konsorcjum udzieliło pełnomocnictwa pani Hannie Starzyk na osobnych dokumentach, to z ich treści wynika wprost, iż działali jako członkowie Konsorcjum. Natomiast pani Hanna Starzyk, trzeci członek Konsorcjum nie mogła sama sobie udzielić pełnomocnictwa, albowiem pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną, przy czym pełnomocnik z natury rzeczy nie może być sam dla siebie mocodawcą. Ponadto na obydwu dokumentach pełnomocnictwa pani Hanna Starzyk złożyła podpisy za zgodność. Zespół Arbitrów uznał, iż brak jest przepisów, które skutkowałyby sankcją nieważności w przypadku udzielenia pełnomocnictw w dwóch osobnych dokumentach a nie w jednym. W szczególności taki skutek nie wynika z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na powyższe Zespół Arbitrów merytorycznie rozpoznawał sprawę. Następnie należało ustalić, czy Odwołujący miał prawo skarżyć zarówno czynność wykluczenia go z postępowania jak i zaniechanie czynności wykluczenia firmy HEFAL sp. z o.o. lub odrzucenia jej oferty. W ocenie Zespołu Arbitrów Odwołujący miał prawo wnosić środki odwoławcze zarówno na wykluczenie jego oferty jak i na zaniechanie wykluczenia oferty konkurencyjnej. Przepisy ustawy Pzp nakazują równe traktowanie wykonawców i tak kształtują procedurę postępowania, Strona 5 z 9

6 aby został zachowany określony tok badania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Prawidłowo Zamawiający najpierw powinien dokonać badania wszystkich złożonych ofert pod kątem spełniania przez wykonawców podmiotowych warunków udziału w postępowaniu. Następnie powinien badać oferty tych wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu. W praktyce zamawiający dokonują oceny zarówno warunków podmiotowych jak i przedmiotowych jednocześnie. Zamawiający potwierdził, iż badał obydwie oferty, przy czym wykluczył tylko Odwołującego, gdyż nie znalazł podstaw do wykluczenia firmy Hefal i odrzucenia jej oferty. Zespół Arbitrów uznał zarzut bezpodstawnego wykluczenia Odwołującego z postępowania za nieuzasadniony podzielając w całości argumentację w tym zakresie Zamawiającego. Jak słusznie wskazał Zamawiający wykonawcy mieli przedstawić dokumenty potwierdzające iż znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. przez posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej (z uwzględnieniem potrącenia na inne zobowiązania umowy) na kwotę 1 mln złotych. Z opinii załączonej do oferty Odwołującego przedstawionej przez Rekord Hale Namiotowe Sp. z o.o. nie wynika jaki jest stan środków na koncie Spółki, ani jaką posiada Spółka zdolność kredytową. Dokument poświadcza jedynie, jakie były w okresie ostatnich 6 miesięcy obroty na rachunku oraz, że bank finansuje Spółkę kredytem obrotowym w wysokości złotych. W tym stanie rzeczy Zamawiający mógł mieć wątpliwości czy Konsorcjum spełnia warunek udziału w postępowaniu z pkt d, w sytuacji, gdy z zaświadczeń przedłożonych przez pozostałych członków Konsorcjum wynika, iż łącznie posiadają zdolność kredytową na kwotę nieco przekraczającą złotych. Zaznaczyć należy, iż to wykonawca jako profesjonalista powinien zadbać o przedłożenie takich dokumentów, które jednoznacznie potwierdzałyby spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Dokumentu tego nie można już na tym etapie postępowania uzupełnić lub wymienić. Strona 6 z 9

7 Nie potwierdził się także zarzut dotyczący przedłożenia przez firmę Hefal Sp. z o.o. wadliwych referencji. Jak wyjaśnia Zamawiający wartość robót drogowych stanowi około 10% wartości całego zamówienia. Zamawiający nie doprecyzował w sposób jednoznaczny jakie elementy winny zawierać referencje, a ponieważ przedmiotem zamówienia zgodnie z ogłoszeniem o przetargu jest budowa sztucznego, zadaszonego lodowiska, przyjąć zatem należy, że referencje załączone przez Hefal Sp. z o.o. spełniają wymogi SIWZ. Inna interpretacja prowadziła by do nielogicznego i nieuzasadnionego wniosku, że wykonawca musi przedstawić referencje na każdy, chociażby niewielki element przedmiotu zamówienia. Odwołujący nie udowodnił, iż oferta konkurencyjna obarczona jest rażąco niską ceną. Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Mając na względzie cel przedmiotowej regulacji wydaje się, iż za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to cenę znacząco odbiegającą od cen przyjętych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy, roboty budowlanej. Przyczyną wyraźnie niższej ceny od innych ofert może być albo świadome działanie wykonawcy albo nierzetelność kalkulacji wykonawcy, co grozi nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia w przyszłości. Jak wynika z treści art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy punktem odniesienia dla kwalifikacji ceny jako rażąco niskiej jest ustalona przez zamawiającego cena za przedmiot zamówienia. W przypadku sytuacji, gdy cena oferty nie odbiega od wartości ustalonej przez zamawiającego, ale różni się w sposób rażący od innych cen, Zamawiający powinien w pierwszej kolejności przeanalizować czy przyjęta przez niego wartość zamówienia (powiększona o podatek VAT) była określona z należytą starannością. Żadna ze stron nie zarzucała, iż wartość zamówienia została Strona 7 z 9

8 ustalona przez Zamawiającego z nienależytą starannością. Wobec tego cena niższa o około złotych zdaniem Zespołu Arbitrów nie jest ceną rażąco niską, czego de facto i tak Odwołujący nie zarzuca. Nie są przekonujące również argumenty dotyczące podstawowych stawek za roboczogodziny, albowiem stawki przyjęte w ofercie firmy Hefal przewyższają znacznie stawki jakie wynikałyby z podzielenia minimalnego wynagrodzenia za pracę przez liczbę 168 godzin pracy w miesiącu. Również powoływanie przez Odwołującego porozumienia pomiędzy organizacjami pozarządowymi nie ma znaczenia, albowiem porozumienie to wiąże tylko strony, natomiast nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Odwołujący nie udowodnił również zarzutów dotyczących zaniżenia przez Hefal Sp. z o.o. cen poszczególnych pozycji kosztorysowych. Jak wynika z doświadczenia życiowego oraz praktyki stosowanej przez producentów zaoferowane przez Hefal Sp. z o.o. ceny, są cenami realnymi. Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strona 8 z 9

9 Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w... 1 Przewodniczący Zespołu Arbitrów:... Arbitrzy: Nie dotyczy postępowań wszczętych przed dniem 2 marca 2004 r. Strona 9 z 9

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1256/06 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia Ireneusz Kołakowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka. Protokolant Rafał Oksiński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1521/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Zaczek Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka Krzysztof Szydłowski

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Antoni Janusz Parda. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Antoni Janusz Parda. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1109/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bartosz Marek Frączyk Arbitrzy: Antoni Janusz Parda Małgorzata Anna

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 757/14 WYROK z dnia 28 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 733/14 WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 22 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 7/14 WYROK z dnia 22 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2831/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 857/09 WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Izabela Kuciak Luiza Łamejko Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 1 czerwca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 1 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1009/12 WYROK z dnia 1 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant : Agnieszka Trojanowska Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2358/14 WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2064/14 WYROK z dnia 20 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Marta Polkowska po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 20 października

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2774/12 Sygn. akt: KIO 2781/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 878/10 WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Ryszard Tetzlaff Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 108/15 WYROK z dnia 3 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 18 czerwca 2014 r.

WYROK z dnia 18 czerwca 2014 r. Sygn. akt KIO 1121/14 WYROK z dnia 18 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Agata Mikołajczyk Aneta Mlącka Protokolant: Paulina Nowicka

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 2421/13 WYROK z dnia 25 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 9 czerwca 2014 r.

WYROK. z dnia 9 czerwca 2014 r. WYROK z dnia 9 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2014 r. w Warszawie odwołań

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1551/10 WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Ronikier Dolańska Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 18 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 18 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2307/14 WYROK z dnia 18 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Sylwester Kuchnio Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 stycznia 2012 r.

z dnia 19 stycznia 2012 r. Sygn. akt: KIO 44/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 grudnia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 11 grudnia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2495/14 WYROK z dnia 11 grudnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r.

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r. WYROK z dnia 23 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 marca 2010 r.

WYROK z dnia 29 marca 2010 r. Sygn. akt: KIO/UZP 242/10 KIO/UZP 260/10 WYROK z dnia 29 marca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Członkowie: Piotr Kozłowski Izabela Kuciak Protokolant: Patrycja

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1418/09 WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 132/08 WYROK z dnia 4 marca 2008r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Magdalena

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 763/09 WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Ryszard Tetzlaff Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 724/13

Sygn. akt: KIO 724/13 Sygn. akt: KIO 724/13 WYROK z dnia 18 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Katarzyna Brzeska Honorata Łopianowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 1298/12

Sygn. akt KIO 1298/12 WYROK z dnia 2 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący Sygn. akt: KIO 2459/13 WYROK z dnia 31 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo