CAUPO RA.DY t',,1asta KAT() W!CE. Katowice, dnia 29 czerwca 2015 r. Szanowna Pani Krystyna a Pr odniczgca Rady jasia Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAUPO RA.DY t',,1asta KAT() W!CE. Katowice, dnia 29 czerwca 2015 r. Szanowna Pani Krystyna a Pr odniczgca Rady jasia Katowice"

Transkrypt

1 CAUPO RA.DY t',,1asta KAT() W!CE Wiceprezydent Miasta KATOWICE gi5 4S Katowice, 29 czerwca 2015 r. Szanowna Pani Krystyna a Pr odniczgca Rady jasia Katowice W odpowiedzi na pismo nr BRM ,K przesy łam w za łączeniu wnioskowane przez Komisj ę Kultury, Promocji i Sportu materiały dotycz ące VIII Katowickiego Karnawa łu Komedii. Z poważaniem WICEPREZYDE M 1STA KAT ICE a Szuba Załączniki: - ksero oferty na realizację VIII Katowickiego Karnawa łu KJomedii, - ksero sprawozdania merytorycznego wraz z kosztorysem powykonawczym Do wiadomo ści: - Naczelnik Biura Rady Miasta Katowice, - Sekretarz Miasta Katowice, - a/a ne Metropolia `Si lesia Katowice W. M łyńska 4, tel. 32/ ,

2 Katowice, 2 marca 2015r. WYDZIAŁ KULTURY URZ ĘDU MIASTA W KATOWICACH Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu VIII Katowickiego Karnawa łu Komedii. VIII Katowicki Karnawa ł Komedii odby ł się w ch 30 stycznia- 8 lutego 2015r. na trzech scenach: Teatru Korez, Teatru Ś ląskiego im. S. Wyspia ńskiego oraz Pa łacu M łodzieży. Przez dziesi ęć dni trwania festiwalu katowicka publiczno ść obejrza ła 12 tytu łów, w tym 10 przedstawie ń teatralnych i 2 koncerty: - w Teatrze Ś ląskim zaprezentowano 6 spektakli - w Teatrze Korez 9 spektakli, 2 koncerty (jako imprezy towarzysz ące) - w Pa łacu M łodzieży 2 spektakle W sumie odby ło si ę 19 imprez w ramach festiwalu. Niektóre tytu ły ze względu na wyj ątkowe zainteresowanie widzów, zagrano dwukrotnie. By ły to: Ślub doskona ły z Teatru Kwadrat z Warszawy, Złodziej Agencji Artystycznej CERTUS z Warszawy, Miód albo jak chcia łam si ę bzykać z T. Schimscheinerem Teatru Ludowego z Krakowa, One M ąż Show Och- Teatru z Warszawy, Chodź ze mn ą do łóżka Teatru Polonia z warszawy, Afera Mayerling Studia Accantus z Warszawy,...i zawsze przy mnie stój Sztuki na Wynos z Krakowa. Ogólnie w VIII Katowickim Karnawale Komedii uczestniczy ło przez dziesi ęć dni 4527 widzów, w tym: - w Teatrze Ś ląskim 2410 widzów, - w Teatrze Korez 1595 widzów, - w Pa łacu M łodzieży 522 widzów. Razem koszt produkcji VIII Katowickiego Karnawa łu Komedii wyniós ł : ,88 z ł. brutto. Wp ływy ze sprzeda ży biletów na spektakle w Teatrze Korez wynios ły PLN i pokry ły w wi ększości: obs ługę techniczn ą (szatnia, bileterzy, obs ł uga widowni, garderobiane, wynajem dodatkowych podestów do spektaklu, wypo życzenia dodatkowych zestawów o świetleniowych, przebudowa zascenia, aran żacj ę sceny pod ridery techniczne spektakli, zakup nowych urz ądze ń akustycznych do koncertu) oraz inne koszty wyjazdów zwi ązane z ogl ądaniem spektakli w kraju. Wp ływy biletowe pokry ły także wynagrodzenia za zapowiedzi przed ka żdym ze spektakli i koncertów festiwalu. Dodatkowo przy tej edycji dosz ły koszty obs ługi technicznej oraz samego wynajmu sali w Pa łacu M łodzieży. Zaoszcz ędzono na kosztach samej obs ługi technicznej w Teatrze Korez, które wst ępnie oszacowano na kwot ę wyższą. Oszcz ędność ta pozwoli ła pokry ć koszty wymienione wy żej. Kwota wp ływów biletowych z Teatru Ś ląskiego to z ł. W ca łości pozosta ła w kasie Teatru Ś ląskiego i pokry ła koszty eksploatacji teatru na czas trwania prób i spektakli Stwierdzam z orygina łem i stanowisko s łu żbowe N 4. VY...)4Clz LNIK ultury Ę.41 n i ewska

3 festiwalowych, pokrycie wynagrodzenia obs ługi technicznej zaanga żowanej w VIII Katowicki Karnawa ł Komedii oraz media. Kosztorys wst ępny, który by ł części ą z łożonej oferty do Urz ędu Miasta na produkcj ę VIII Katowickiego Karnawa łu Komedii zak łada ł kwoty, na które skada ły si ę wydatki planowane przed festiwalem. Generalnie na produkcj ę VIII Katowickiego Karnawa łu Komedii wydano kwotę planowan ą i wnioskowan ą do Urzędu Miejskiego tj. brutto PLN. Dowodem na wydatkowan ą kwotę jest przedstawione zestawienie faktur, rachunków, umów o dzie ło i umów- zlece ń, do którego zosta ła wystawiona faktura przez Teatr Korez na ogóln ą warto ść netto ,66 PLN. Ósma edycja festiwalu by ła, jak co roku, wyczekiwana przez publiczno ść od jesieni 2014r. Dowodem na to by ły liczne telefony do teatrów z zapytaniami o program VIII edycji, termin i tytu ły zaplanowane na VIII KKK. Sprzeda ż biletów na festiwal uruchomiono 16 gru 2014r. Ca łość sprzeda ła si ę do ko ńca 2014 roku. "TE " TIR. ' K Mirosław Neinert Plac Sejmu śląskiego 2, Katowice if Regon: tel Ę rdzarn zgodność z orygina łem N A VN./..yd ELNiK ifultury i s : al,dwisko s łu ż bowe f;fgr - fe d 4 tn iewska

4 Środki z wp ływów biletowych w Teatrze Korez w ca łości zosta ły przeznaczone: na pokrycie obs ługi technicznej (Kierownik Techniczny, akustycy, o świetleniowcy, monta żyści), kosztów administracyjnych, wykonanie masek, kosztów zakupu nowego sprzętu akustycznego oraz us ług adaptacyjno- remontowych na potrzeby VIII Katowickiego Karnawa łu Komedii oraz częściowy rycza łt za spektakl i zawsze przy mnie stój", jak również transport ekipy artystycznej, cz ęść druków reklamowych, reklamowe oklejanie autobusów Faktura 2/02/20158 Przebudowa sceny i zascenia, PLN Faktura FVB/G2/0003/02/15 Us ługa serwisowa, 548 PLN Faktura FV 154/2015 Nadajnik, PLN Faktura FV/3/00144/01/2015 Zaprawa oraz p łytki, 909,20 PLN Faktura 3/FV/15 Regulator, 5.830,20 PLN Faktura FV/122/2015 Mikrofony GLX, PLN Faktura FV/1471/2015 Z łącza, 767 PLN Faktura FV/3/00117/01/2015, Zaprawa klejowa, p łytki, 534,85 PLN Faktura 1/2/2015, tra nsport aktorów, 2812 PLN Rachunek 1/2/ i zawsze przy mnie stój" 9.475,74 PLN Faktura 11/2015 druki reklamowe, PLN Faktura 61/0009/02/1 5 Oklejanie autobusów, PLN Umowa 53/KKK/2015, Umowa 55/KKK/2015, Umowa 54/KKK/2015, Umowa 58/KKK/2015, Umowa 57/KKK/2015, wynagrodzenie kierownika technicznego PLN wynagrodzenie akustyków, PLN wynagrodzenie o świetleniowców, PLN wykonanie masek weneckich, PLN korekta tekstów, PLN RAZEM: PLN brutto E.Pi,TIR KOIREZ tviiroskaw N einert Plz.c Sejmu Śl ąskiego 2, Katowice NIP: Regon: tel Tk:44 w f e /I,. 'r r a inert _ Slwird2.0rri ZgOein0Ó0 z orygina łem i staiwwisko s łu żbowe N A r` 'ELNIK i. Kultury mgr r:a yin iewska

5 Koszty i merytoryczne. i W kosztach zosta ły uwzględnione j faktury za: rycza łt dla teatrów i ; agencji, faktury za transport ci ężarowy i osobowy ekip teatralnych, op łaty za tantiemy aut/mkiezaiks, umowy o dzie ło dla wykonawców, i aktorów, muzyków,! umowy o dzieło oraz! umowy zlecenia dla obsługi technicznej spextaxli HOTEL WESTMINSTER, Teatr Ludowy z Krakowa , ,00 Faktura 24/2015 j Teatr Ludowy , ,78 i ŚLUB DOSKONAŁY, Teatr Kwadrat z Warszawy ,00 /a7.500,00 I Faktura 3/01/2015! Teatr Kwadrat , ,00 Wykonanie I artystyczne!spektaklu ślub!doskona ły"' faktura ' 02/2015 Udzia ł w spektaklu ślub doskona ły"! faktura 1/2015 Udzia ł w spek łaklu Ślub doskonały", umowa o dzie ło nr 03/KKK/2015 Adaptacja inscenizacji spektaklu Ślub doskona ły", umowa o dzie ło nr 06/KKK/2015 Obsługa techniczna spektaklu Ślub doskona ły", umowa zlecenie nr 10/KKK/2015 Obs ługa techniczna spektaklu Ślub doskonały", umowa zlecenie nr 3.400, , , , , , , , , , , ,00 _ -zgoeirte436. z orygina łem N A LNiK Wyciz i ł u ltury i stanowisku s łu żbowp rn2r Edy:i. n i ewska

6 I 08/KKK/2015 Obs ługa techniczna spektaklu ślub doskona ły", umowa zlecenie nr 07/KKK/2015 Udział w spektaklu Ślub doskona ły", umowa o dzie ło nr,01/kkk/2015 Obs ługa techniczna spektaklu Ślub doskona ły", umowa zlecenie nr 15/KKK/2015 Udział w spektaklu Ślub doskona ły", umowa o dzie ło nr 02/KKK/2015 Udzia ł w spektaklu Ślub doskonały, umowa o dzie ło nr 04/KKK/2015 Obs ługa techniczna ' spektaklu Ślub doskona ły", umowa zlecenie nr 141KKK/2015 ' 1.400, , , ,00 800,00, 800, , ,00, 2.600, ,00 600,00.600,00, Faktura 3/01/201 ' Teatr Kwadrat ( Ślub doskona ły") 8.268, ,97 Obsługa techniczna spektaklu Ślub doskona ły", umowa zlecenie nr 11/KKK/ , ,00, Udział w spektaklu ślub doskona ły, umowa o dzieło nr 05/KKK/ ,00 Obsługa techniczna spektaklu Ślub doskonały", umowa zlecenie nr 12/KKK/ , ,00 Obs ługa techniczna spektaklu Ślub doskona ły", umowa zlecenie nr 16/KKK/ , ,00 Obs ługa techniczna spektaklu Ślub doskona ły", umowa zlecenie nr 09/KKK/ , ,00 Obs ługa techniczna spektaklu ślub doskona ły", umowa 800,00 800,00 Siwiei_cizam_g_g' odnoó ć z orygina łem - - i stanowisko s ł u ż bowe N A C) Z LNIK W-y-d- Kultury fngr --Ed-y, n iewska

7 zlecenie nr 13/KKK/2015 OŻENEK, Teatr im. Modrzejewskiej z Legnicy , ,00 faktura 13/DPR/ , ,00 I OPERETKA, Teatr I lmka z Warszawy , ,00 jfaktura 14/01/2015 I Fundacja Odkryw , ,00 ; faktura 4/02/2015 Fundacja Odkryw ,00 i 6.028,00 ZŁODZIEJ, Agencja Artystyczna Certus z Warszawy , ,00 Faktura 1/02/20105 Wydzia ł Produkcji Artystycznych Karol Bytner , ,00 Faktura FV/1/2/2015 1Transport aktorów 1 ;2.812, ,00 1 QUO VADIS, Teatr ,00 Łaźnia Nowa z Krakowa ,00 1 Faktura FA/000011/2015, i Teatr Łaźnia Nowa z Krakowa , ,00 MIÓD ALBO, JAK ,00 i CHCIAŁAM SI Ę BZYKAĆ Z...Teatr ; Ludowy z Krakowa ,00 Faktura 56/2015 Teatr Ludowy ,00 '12.500,00 ONE MĄŻ SHOW, ,00 Och Teatr z Warszawy ,00 Umowa o dzieło nr 26/ KKK/2015 Jacek Łopot ( One Mqż show") 1.099, ,00 Faktura 6/2/2015, Fundacja K. Jandy Na Rzecz Kultury , ,00 CHODŹ ZE MNĄ DO ŁÓŻKA, Teatr Polonia z Warszawy , ,00 Siwierdzam zgodno ć z orygina łem i stanowisko s łu żbowe NAÓ - 5LNIK Wycrż a uffury mgr Ed S t.n lewaka

8 Faktura Nr 05/15 Nettab , ,12 KABARET PONUREGO ŻARTU, Teatr Rawa z Katowic 8.100, ,00 Rachunek Nr 01/02/2015 Stowarzyszenie! Teatr Rawa" 5.000, ,00 AFREA MEYERLING, Studio Accantus z j Warszawy 9.600, ,00 Faktura 1/2/2015 ' , I I ZAWSZE PRZY MNIE STÓJ, Sztuka na wynos z I Krakowa , ,00 'Rachunek 1/02/2015 Sztukanawynos ,26 ' 9.475,74 RAZEM: , , ,12! , ' ; 1Koszty obs ługi zadania, w tym koszty administracyjne (należy wyszczególnić): 1.Specjalista PR , ,00 Umowa 27/KKK/2015 Agnieszka Rybicka , ,00 2.Kierownik produkcji festiwalu , ,00 Urnowa 28/KKK/2015 Bogus ław Jasiok , ,00 3.Kierownik techniczny- re żyser świat ła i d źwię ku 8.100, ,00 umowa 53/KKK/ ,00 s.soo,00 4.Wynagrodzenie monta żystów 6.500, ,00 Stwierdzam zgocinol.; ć z oryg;ina łem -N LN1-K Wyci ultury i sianowisko s ł u ż bowe mgr" --Edy in iewslca

9 5.Akustycy 5.200, ,00 Umowa 55/KKK/ , , świetleniowcy 5.100, ,00 Umowa 54/KKK/ , Sprz ąta nie pomieszcze ń, podczas festiwalu 2.300, ,00 i 8.Wynagrodzenie za udzielenie wizerunki na plakat festiwalu 1.500, ,00 9.Koszty administracyjne prowadzenia biura w trakcie festiwalu, telefony, umowy o dzie ła i I zlecenia dla osób obs ługuj ących biuro i widowni ę (szatniarz, bileterzy), koszty prowadzenia korespondencji, ś rodki biurowe RAZEM: 6.300, , , , , ,00 j HI i Inne koszty 1.Catering dla artystów wg riderów technicznych 1.800, ,00 2.Kwiaty dla wykonawców 1.700, ,00 Faktura nr 4/01/ ,37! 370,37 3.Wynajem podestów amfiteatralnych do spektakli wg riderów technicznych 3.100, ,00 Faktura 5/02/2015 NB Reklama 3.100, ,00 4.Wykona nie 2 nagród festiwalowych (masek weneckich) 2.750, ,00 Umowa 58/KKK/15 E:3Nt4,1 rdc;t:!1; e3)d1.9,0tó z..rygiria _. łem. Ni A C WSidż i" ł :._ N I K I podr_)is i i:1:1) -(visho s ł u ż bowu mgr Edyta yt Jewska i 1.500

10 RAZEM: 9.350, , , , IV Hotele dla zespo łów artystycznych i obsługi technicznej Faktura 1630/H/ , ,85 RAZEM: , ,85 V Koszty promocyjne festiwalu: ł 1. Koszty druków afiszy, druk oraz monta ż bilbordów, druk biletów oraz kuponów konkursowych, plakatów, programów ksi ążeczkowych , , ,00 Faktura FA/9/2015 NS Poligrafia E. Kozio łek 3.222, ,50 Faktura VAT 9/01/2015 HGM Sp. z o.o , ,18 Faktura FA/11/2015 Faktura 61/0009/02/15 PKM 2.930, , , ,00 2. Fotograf, grafika, projekt materia łów promocyjnoreklamowych, prowadzenie strony , ,00 zgodnoó ć z orygina łem podwis i Niaiwv,Lku s ł u ż bowe N A mgr r Z ~ LNIK a UTtbryytniewska

11 i omedii.pl Rachunek 00003/2015 JerBa Jeremi Astaszow 4.000, ,00 Rachunek 00007/2015 JerBa i Jeremi Astaszow 6.200, ,00 3.Korekta tekstów i do programu oraz na stron ę :internetową 1.700, ,00 Umowa 57/KKK/ , , Plakatowanie miasta ,00 ; RAZEM: , , , , , , ,00 OGÓŁEM BRUTTO: I ,721 i , , , , , 32 Stv Irierdzarn!zaodno0 Z c,y.ygiriederti 1 stanowisko s łużbowe NAC.)2LNIK VN/c1 ultury ixtgu..e d in iewska

12 Ź ród ło finansowania Ca łość zadania (zgodnie z umow ą ) Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastaj ąco)* Bieżący okres sprawozdawczy z ł o % zł % Koszty pokryte z ze środków UM Koszty pokryte z finansowych środków w łasnych, środków z innych ź róde ł oraz wp łat i op łat adresatów ,00 88,12 % ,16 91,06 % ,84 8,94 % ,88 11,88 % 4.268,56 7,03 % , % 1/z tego wp łaty i op łaty adresatów zadania ,53 z ł / 2/ środki finansowe z innych źróde ł publicznych 3/sponsorzy Ogó łem: , % ,72 81,07 % ,16 18,93 % TEATR KOKER. Miros4āw Neinert Plac Sejmu ślą skiego 2, Katowice NIP: Regon: tel OO 88 TEA T W. Stwierdzam zgodno ść z orygina łem NACZ2LNIK.W, Ntcl Kultury i stanowisko s łu żbowe 4ngn-E n i ewska

13 URZ Ą D MIASTA KATO vv!(-- 1. K A rt CTLAr'l 1141, dn Katowice, 16 gru 2014 rokyi--r, Wydzia ł/nr ewicl.q 5-4/ Za ł... Pod pk WYDZIA Ł KULTURY URZ Ę DU MIASTA W KATOWICACH Wydzia ł Kultury Ms Nr OFERTA REALIZACJI PROJEKTU KULTURALNEGO pod nazwą : ck:!:::::kł w (in;u gek.rd-cja 7,?;,{ha z dekr.f.j ą e!eknniczną wam) przez VIII KATOWICKI KARNAWA Ł KOMEDII 4;sfwAri.4 Cześć A - INFORMACJA O WNIOSKODAWCY Wnioskodawca (pe łna nazwa) : TEATR KOREZ MIROSŁAW NEINERT adres : KATOWICE, PLAC SEJMU Ś LĄSKIEGO 2 telefon : mail : numer i data wpisu do rejestru : z 11 pa ździernika 2002 Nr REGON : Nr NIP : Nazwa i adres Banku : ING BANK Ś LĄSKI Numer konta : Osoby upowa żnione do ania umowy (zgodnie ze wskazaniem z w łaściwego rejestru) : MIROSŁAW NEINERT- DYREKTOR TEATRU KOREZ Do świadczenie w realizacji przedsi ęwzi ęć kulturalnych TEATR KOREZ PROWADZI DZIA ŁALNOŚĆ KULTURALĄ OD 24 LAT, OD 16 SEZONÓW JEST ORGANIZATOREM LETNIEGO OGRODU TEATRLANEGO A OD 7, RAZEM Z TEATREM Ś LĄSKIM W KATOWICACH, ORGANIZUJE KATOWICKI KARNAWAŁ KOMEDIL irdzarn zgodnof.`,.6 orygina łem Nrn LNIK Wy ł Kultury stanowisko s łużbowe mgr E Syin lewaka

14 r. Cześć B INFORMACJA O PROJEKCIE Krótka charakterystyka zadania: JEDYNY NA Ś LĄSKU, DZIESI ĘCIODNIOWY FESTIWAL KOMEDII, ODBYWAJ ĄCY SI Ę NA TRZECH SCENACH TEATRALNYCH W OKRESIE KARNAWA ŁU. SIEDEM DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI TO PRZEDE WSZYSTKIM NITOWE TYTU ŁY SPEKTAKLI, GWIAZDORSKA OBSADA PRZEDSTAWIE Ń, NADKOMPLETY WIDZÓW NA KA ŻDYM Z WYDARZE Ń. KKK TO NAJLEPSZE KOMEDIE Z CAŁEJ SCENY TEATRALNEJ POLSKI W PIGU ŁCE. TO RÓWNIE Ż FESTIWAL, KTÓRY PRZYNAJE NAJCENNIEJSZE DLA ARTYSTÓW NAGRODY- PUBLICZNO ŚCI. NA VIII EDYCJ Ę FESTIWALU ZAPLANOWANO MI ĘDZY INNYMI PREZENTACJ Ę SPEKTAKLI Z WARSZAWY, KRAKOWA I LEGNICY. ZAPREZENTUJ Ą SI Ę TEATR KWADRAT Z WARSZAWY, TEATR IMKA Z WARSZAWY, TEATRY LUDOWY I ŁAŹNIA NOWA Z KRAKOWA, TEATR IM. MODRZEJEWSKIEJ Z LEGNICY, OCH TEATR ORAZ TEATR POLONIA Z WARSZAWY. Ś LĄSKĄ PUBLICZNO ŚĆ B ĘDĄ BAWI Ć MI Ę DZY INNYMI: PAWE Ł MAŁASZYŃ SKI, EWA KASPRZYK, CEZARY ŻAK, SZYMON MAJEWSKI, RAFAŁ RUTKOWSKI, IWONA BIELSKA ORAZ IZA KUNA, RENATA DANCEWICZ ORAZ RAFA Ł KRÓLIKOWSKI. PROGRAM VIII KATOWICKIEGO KARNAWA ŁU KOMEDII: PAŁAC MŁODZIE ŻY 30 stycznia 2015, HOTEL WESTMINSTER, Teatr Ludowy, Kraków TEATR Ś LĄSKI 31 stycznia 2015, ŚLUB DOSKONAŁY, Teatr Kwadrat, Warszawa 1 lutego 2015, O ŻENEK, Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica 2 lutego 2015, OPERETKA, Teatr IMKA, Warszawa 8 lutego 2015, ZŁODZIEJ, Agencja Artystyczna CERTUS, Warszawa TEATR KOREZ 1 lutego 2015, QUO VADIS, Teatr Ła źnia Nowa, Kraków 2 lutego 2015, MIÓD ALBO JAK CHCIA ŁAM SI Ę BZYKAĆ Z T. SCHIMSCHEINEREM,Teatr Ludowy, Kraków 3 lutego 2015, ONE M ĄŻ SHOW- Szymon Majewski, Och Teatr, Warszawa/Kabaretowa Scena Trójki 4 lutego 2015, CHOD Ź ZE MNĄ DO ŁÓŻKA, Teatr Polonia, Warszawa 5 lutego 2015, KABARET PONUREGO ŻARTU, Teatr Rawa, Katowice 6 lutego 2015, IMPREZA TOWARZYSZĄCA: AFERA MAYERLING, Studio Accantus, Warszawa 7 lutego 2015,...I ZAWSZE PRZY MNIE STÓJ, Sztuka Na Wynos, Scena Pokój, Krakó :,- ci, zgodno6 Ć z. oi y g inaite cl n m N A C LNIK d ni..1" w, eiz ultury r ody3is v. icku s łuhowe ry:5i-- 17dy, in i ewslca

15 Termin realizacji zadania: 30 STYCZNIA LUTEGO 2015 Miejsce realizacji zadania: TEATR KOREZ, KATOWICE , PLAC SEJMU Ś LĄSKIEGO 2 TEATR Ś LĄSKI IM. S. WYSPIA ŃSKIEGO, KATOWICE , RYNEK 10 PAŁAC MŁODZIEŻOWA, KATOWICE, UL. MIKOŁOWSKA Adresaci zadania: MIESZKA ŃCY KATOWIC, ODBIORCY KULTURY WOJEWÓDZTWA Ś LĄSKIEGO ORAZ PUBLICZNOŚĆ SPOZA REGIONU Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania: PRACOWNICY TEATRU KOREZ ZATRUDNIENI NA UMOW Ę O PRAC Ę, OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWY O DZIE ŁO, UMOWY ZLECENIA. MIROSŁAW NEINERT- DYREKTOR FETIWALU BOGUSŁAW JASIOK- KIEROWNIK PRODUKCJI FESTIWALU AGNIESZKA RYBICKA- SPECJALISTA DS. PR JEREMI ASTASZOW- GRAFIK, FOTOGRAF, STRONA WWW KSYMENA ZAWADA- KOREKTA TEKSTÓW DO PROGRAMU HANNA KAŁAMARZ- BIURO OBSŁUGI WIDZÓW CEZARY KRUSZYNA- PRACOWNIK BIUROWY SERGIUSZ BRO Ż EK- KIEROWNIK TECHNICZNY, RE ŻYSER ŚWIATŁA I DŹWI ĘKU SŁAWOMIR JASTRZ ĘBSKI- MONTA ŻYSTA, AKUSTYK, O ŚWIETLENIOWIEC, BILETER MAŁGORZATA SADLIK- KASA TEATRU IZABELA MIKRUT- SZATNIARZ, BILETER, OŚWIETLENIOWIEC Czy w ramach sk ładanej oferty przewidywane jest pobieranie op łat od adresatów zadania: IMPREZA W OBU TEATRACH JEST BILETOWA. CENY BILETÓW NA SPEKTAKLE W TEATRZE KOREZ W CENIE Zł. CENY BILETÓW W TEATRZE ŚLĄSKIM W CENIE OD Z Ł. Cześć C KOSZTORYS (obejmuj ący wydatki i przewidywane dochody) : Wnioskowana kwota : ,66 z ł. netto + 23%VAT = z ł. brutto (słownie: czterysta pi ęćdziesi ąt tysi ę cy z łotych 00/100 brutto).12r-ze-lew-je4norazowy/tra n sze Ilość wnioskowanych transz: 4 zgodne z ponoszonymi lkostarni podnis ;iwisko sluibowe NAC LNIK W9;52" ł Itury mgr Edy, y niewska

16 Lp. Rodzaj kosztów Koszty Z tego do pokrycia ze środków UM Katowice I Koszty merytoryczne. W kosztach zosta ły uwzgl ędnione faktury za: rycza łt dla teatrów i agencji, faktury za transport ci ężarowy i osobowy ekip teatralnych, opłaty za tantiemy autorskie ZAIKS, umowy o dzie ło dla wykonawców, aktorów, muzyków, umowy o dzie ło oraz umowy zlecenia dla obs ługi technicznej spektakli Z tego ze środków finansowych stanowiących finansowy wk ład w zadanie ( środków własnych, środków z innych źróde ł, w tym wpłat i op łat adresatów zadania 1. HOTEL WESTMINSTER Teatr Ludowy, Kraków 2. ŚLUB DOSKONAŁY Teatr Kwadrat, Warszawa (2 spektakle) 3. OŻENEK Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica 4. OPERETKA Teatr Wilka, Warszawa 5. ZŁODZIEJ Agencja Artystyczna Certus, Warszawa (2 spektakle) 6. QUO VADIS Teatr Ła ź nia Nowa, Kraków 7. MIÓD ALBO JAK CHCIA ŁAM SI Ę BZYKAĆ Z T. SCHIMSCHEINEREM Teatr Ludowy, Kraków (2 spektakle) 8. ONE MĄŻ SHOW Och Teatr, Warszawa (2 spektakle) 9. CHODŹ ZE MNĄ DO ŁÓŻKA, Teatr Polonia, Warszawa (2 spektakle) 10. KABARET PONUREGO ŻARTU, Teatr Rawa, Katowice 11. AFERA MAYERLING, Studio Accantus, Warszawa I ZAWSZE PRZY MNIE STÓJ Sztuka Na Wynos, Scena Pokój, Kraków ( 2 spektakle) RAZEM ll Koszty obsługi zadania, w tym koszty Siwi rdz= zaodnots ć z oryginalem i stalowisku s ł u żbowe NA i_l LNIK Wyd ultury ;gr E. dyw iniewska

17 programu oraz na stron ę internetow ą 4. Plakatowanie miasta RAZEM VI Ogó łem zł + 23 % VAT= zł brutto ,66 zł + 23% VAT= z ł brutto zł + 23% VAT= z ł brutto.14 j`< «" ras ryt Neiner4- Plac Sejmu śf ąskie.go 2, 43-1 Katowice NIP: Regon tel E,:,rdzarn zgodno:'ió z orygina łem N A\ L N I K Wydz Kultury i ;i:i;ii.wisho s łu ż bowe mgr Edy:. n iewska

18 1. Wnioskowana kwota dofinansowania z ł brutto 2. Środki finansowe w łasne 88,50 % 3. Środki finansowe z innych źróde ł ogó łem ( środki z ł brutto 11,50 % finansowe wymienione w pkt ) 3.1 Wpłaty i op łaty adresatów zadania publicznego z ł brutto 100 % 3.2 Środki finansowe z innych ź róde ł publicznych Sponsorzy Ogólnie ( ś rodki wymienione w pkt 1-3) % Oświadczam, że: 1) proponowane zadanie mie ści si ę w zakresie prowadzonej dzia łalno ści wnioskodawcy; 2) wnioskodawca jest zwi ązany niniejsz ą ofert ą do 5 marca 2014r.; 3) w zakresie zwi ązanym z realizacj ą zadania, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a tak że wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotycz ą, z ło żyły stosowne o świadczenia zgodnie z ustaw ą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pó źn. zm.); 4) wnioskodawca sk ładaj ący niniejsz ą ofert ę nie zalega z op łacaniem nale żno ści z tytu łu zobowiąza ń podatkowych/sk ładek na ubezpieczenia spo łeczne; 5) dane okre ślone w części A oferty s ą zgodne z Krajowym Rejestrem S ądowym/w ła ściwą ewidencj ą; 6) zamierzam osi ąga ć zysk/nie zamierzam osi ąga ć zysku przy realizacji zadania; 7) wszystkie podane w ofercie oraz za łącznikach informacje s ą zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 8) wnioskodawca sk ładający niniejsz ą ofert ę gwarantuje wykonanie zadania przez osoby posiadaj ące odpowiednie kwalifikacje niezb ędne do realizacji zg łoszonego zadania; Liczba składanych załączników Stwierdzam zgodnoó ć z orygina łem i stanowisko s ł uż bowe NAC ELNIK Wyci fa ł Kultury 9, a S n iewska TEATR KOREI Mirosław Neinert Plac Sejmu śląskiego 2, Katowice NIP: Regon: tel i Podpis i piecz ęć wnioskodawcy TEATR K W ł c ś c Dyrekt Miroklikw

Wp ł. 2014-09- 2 3. Wiceprezy eu ł. ila Ka wice 5 " Katowice, 19 wrze śnia 2014r. I.ZD-00509/14 I.0012.1.2014.AN

Wp ł. 2014-09- 2 3. Wiceprezy eu ł. ila Ka wice 5  Katowice, 19 wrze śnia 2014r. I.ZD-00509/14 I.0012.1.2014.AN Katowice, 19 wrze śnia 2014r. Wiceprezydent Miasta KATOWICE BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wp ł. 2014-09- 2 3 I.ZD-00509/14 I.0012.1.2014.AN BRM. ** Szanowny Pan Jerzy For er P w wodniczący Rady Miasta Katowice

Bardziej szczegółowo

Włoszczowa, 18.02.2014r.

Włoszczowa, 18.02.2014r. WLUSZCZOWSKI ZAKL ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa te/./fax 41 39-43-680 NTIP 6090071419, Regott 260733356 Sad Rej. w Kielcach KRS 0000490379 Włoszczowa, 18.02.2014r. WZWiK.ZP.3.2.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH strona 1/217 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236220-8 Kształtowanie terenu ogrodów zoologicznych Nazwa inwestycji: WYBIEG

Bardziej szczegółowo

1. Jaki problem jest rozwi ązywany?

1. Jaki problem jest rozwi ązywany? Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Ministerstwo wiod ące i ministerstwa wspó łpracuj ące Ministerstwo Środowiska Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego)

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Komentarz [BP1]: Niepotrzebne skreślić (przypis nr 1 w ofercie) ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

BOP-6... /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

BOP-6... /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH URZĄD MIASTA SZCZECIN Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin BOP-6...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia..

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. projekt Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2004. Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Zarządzającej

pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Zarządzającej pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Numer rejestru Ministerstwa: Data wpływu do Instytucji Zarządzającej Data wpływu do DF Program: Lutosławski

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo