CAUPO RA.DY t',,1asta KAT() W!CE. Katowice, dnia 29 czerwca 2015 r. Szanowna Pani Krystyna a Pr odniczgca Rady jasia Katowice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAUPO RA.DY t',,1asta KAT() W!CE. Katowice, dnia 29 czerwca 2015 r. Szanowna Pani Krystyna a Pr odniczgca Rady jasia Katowice"

Transkrypt

1 CAUPO RA.DY t',,1asta KAT() W!CE Wiceprezydent Miasta KATOWICE gi5 4S Katowice, 29 czerwca 2015 r. Szanowna Pani Krystyna a Pr odniczgca Rady jasia Katowice W odpowiedzi na pismo nr BRM ,K przesy łam w za łączeniu wnioskowane przez Komisj ę Kultury, Promocji i Sportu materiały dotycz ące VIII Katowickiego Karnawa łu Komedii. Z poważaniem WICEPREZYDE M 1STA KAT ICE a Szuba Załączniki: - ksero oferty na realizację VIII Katowickiego Karnawa łu KJomedii, - ksero sprawozdania merytorycznego wraz z kosztorysem powykonawczym Do wiadomo ści: - Naczelnik Biura Rady Miasta Katowice, - Sekretarz Miasta Katowice, - a/a ne Metropolia `Si lesia Katowice W. M łyńska 4, tel. 32/ ,

2 Katowice, 2 marca 2015r. WYDZIAŁ KULTURY URZ ĘDU MIASTA W KATOWICACH Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu VIII Katowickiego Karnawa łu Komedii. VIII Katowicki Karnawa ł Komedii odby ł się w ch 30 stycznia- 8 lutego 2015r. na trzech scenach: Teatru Korez, Teatru Ś ląskiego im. S. Wyspia ńskiego oraz Pa łacu M łodzieży. Przez dziesi ęć dni trwania festiwalu katowicka publiczno ść obejrza ła 12 tytu łów, w tym 10 przedstawie ń teatralnych i 2 koncerty: - w Teatrze Ś ląskim zaprezentowano 6 spektakli - w Teatrze Korez 9 spektakli, 2 koncerty (jako imprezy towarzysz ące) - w Pa łacu M łodzieży 2 spektakle W sumie odby ło si ę 19 imprez w ramach festiwalu. Niektóre tytu ły ze względu na wyj ątkowe zainteresowanie widzów, zagrano dwukrotnie. By ły to: Ślub doskona ły z Teatru Kwadrat z Warszawy, Złodziej Agencji Artystycznej CERTUS z Warszawy, Miód albo jak chcia łam si ę bzykać z T. Schimscheinerem Teatru Ludowego z Krakowa, One M ąż Show Och- Teatru z Warszawy, Chodź ze mn ą do łóżka Teatru Polonia z warszawy, Afera Mayerling Studia Accantus z Warszawy,...i zawsze przy mnie stój Sztuki na Wynos z Krakowa. Ogólnie w VIII Katowickim Karnawale Komedii uczestniczy ło przez dziesi ęć dni 4527 widzów, w tym: - w Teatrze Ś ląskim 2410 widzów, - w Teatrze Korez 1595 widzów, - w Pa łacu M łodzieży 522 widzów. Razem koszt produkcji VIII Katowickiego Karnawa łu Komedii wyniós ł : ,88 z ł. brutto. Wp ływy ze sprzeda ży biletów na spektakle w Teatrze Korez wynios ły PLN i pokry ły w wi ększości: obs ługę techniczn ą (szatnia, bileterzy, obs ł uga widowni, garderobiane, wynajem dodatkowych podestów do spektaklu, wypo życzenia dodatkowych zestawów o świetleniowych, przebudowa zascenia, aran żacj ę sceny pod ridery techniczne spektakli, zakup nowych urz ądze ń akustycznych do koncertu) oraz inne koszty wyjazdów zwi ązane z ogl ądaniem spektakli w kraju. Wp ływy biletowe pokry ły także wynagrodzenia za zapowiedzi przed ka żdym ze spektakli i koncertów festiwalu. Dodatkowo przy tej edycji dosz ły koszty obs ługi technicznej oraz samego wynajmu sali w Pa łacu M łodzieży. Zaoszcz ędzono na kosztach samej obs ługi technicznej w Teatrze Korez, które wst ępnie oszacowano na kwot ę wyższą. Oszcz ędność ta pozwoli ła pokry ć koszty wymienione wy żej. Kwota wp ływów biletowych z Teatru Ś ląskiego to z ł. W ca łości pozosta ła w kasie Teatru Ś ląskiego i pokry ła koszty eksploatacji teatru na czas trwania prób i spektakli Stwierdzam z orygina łem i stanowisko s łu żbowe N 4. VY...)4Clz LNIK ultury Ę.41 n i ewska

3 festiwalowych, pokrycie wynagrodzenia obs ługi technicznej zaanga żowanej w VIII Katowicki Karnawa ł Komedii oraz media. Kosztorys wst ępny, który by ł części ą z łożonej oferty do Urz ędu Miasta na produkcj ę VIII Katowickiego Karnawa łu Komedii zak łada ł kwoty, na które skada ły si ę wydatki planowane przed festiwalem. Generalnie na produkcj ę VIII Katowickiego Karnawa łu Komedii wydano kwotę planowan ą i wnioskowan ą do Urzędu Miejskiego tj. brutto PLN. Dowodem na wydatkowan ą kwotę jest przedstawione zestawienie faktur, rachunków, umów o dzie ło i umów- zlece ń, do którego zosta ła wystawiona faktura przez Teatr Korez na ogóln ą warto ść netto ,66 PLN. Ósma edycja festiwalu by ła, jak co roku, wyczekiwana przez publiczno ść od jesieni 2014r. Dowodem na to by ły liczne telefony do teatrów z zapytaniami o program VIII edycji, termin i tytu ły zaplanowane na VIII KKK. Sprzeda ż biletów na festiwal uruchomiono 16 gru 2014r. Ca łość sprzeda ła si ę do ko ńca 2014 roku. "TE " TIR. ' K Mirosław Neinert Plac Sejmu śląskiego 2, Katowice if Regon: tel Ę rdzarn zgodność z orygina łem N A VN./..yd ELNiK ifultury i s : al,dwisko s łu ż bowe f;fgr - fe d 4 tn iewska

4 Środki z wp ływów biletowych w Teatrze Korez w ca łości zosta ły przeznaczone: na pokrycie obs ługi technicznej (Kierownik Techniczny, akustycy, o świetleniowcy, monta żyści), kosztów administracyjnych, wykonanie masek, kosztów zakupu nowego sprzętu akustycznego oraz us ług adaptacyjno- remontowych na potrzeby VIII Katowickiego Karnawa łu Komedii oraz częściowy rycza łt za spektakl i zawsze przy mnie stój", jak również transport ekipy artystycznej, cz ęść druków reklamowych, reklamowe oklejanie autobusów Faktura 2/02/20158 Przebudowa sceny i zascenia, PLN Faktura FVB/G2/0003/02/15 Us ługa serwisowa, 548 PLN Faktura FV 154/2015 Nadajnik, PLN Faktura FV/3/00144/01/2015 Zaprawa oraz p łytki, 909,20 PLN Faktura 3/FV/15 Regulator, 5.830,20 PLN Faktura FV/122/2015 Mikrofony GLX, PLN Faktura FV/1471/2015 Z łącza, 767 PLN Faktura FV/3/00117/01/2015, Zaprawa klejowa, p łytki, 534,85 PLN Faktura 1/2/2015, tra nsport aktorów, 2812 PLN Rachunek 1/2/ i zawsze przy mnie stój" 9.475,74 PLN Faktura 11/2015 druki reklamowe, PLN Faktura 61/0009/02/1 5 Oklejanie autobusów, PLN Umowa 53/KKK/2015, Umowa 55/KKK/2015, Umowa 54/KKK/2015, Umowa 58/KKK/2015, Umowa 57/KKK/2015, wynagrodzenie kierownika technicznego PLN wynagrodzenie akustyków, PLN wynagrodzenie o świetleniowców, PLN wykonanie masek weneckich, PLN korekta tekstów, PLN RAZEM: PLN brutto E.Pi,TIR KOIREZ tviiroskaw N einert Plz.c Sejmu Śl ąskiego 2, Katowice NIP: Regon: tel Tk:44 w f e /I,. 'r r a inert _ Slwird2.0rri ZgOein0Ó0 z orygina łem i staiwwisko s łu żbowe N A r` 'ELNIK i. Kultury mgr r:a yin iewska

5 Koszty i merytoryczne. i W kosztach zosta ły uwzględnione j faktury za: rycza łt dla teatrów i ; agencji, faktury za transport ci ężarowy i osobowy ekip teatralnych, op łaty za tantiemy aut/mkiezaiks, umowy o dzie ło dla wykonawców, i aktorów, muzyków,! umowy o dzieło oraz! umowy zlecenia dla obsługi technicznej spextaxli HOTEL WESTMINSTER, Teatr Ludowy z Krakowa , ,00 Faktura 24/2015 j Teatr Ludowy , ,78 i ŚLUB DOSKONAŁY, Teatr Kwadrat z Warszawy ,00 /a7.500,00 I Faktura 3/01/2015! Teatr Kwadrat , ,00 Wykonanie I artystyczne!spektaklu ślub!doskona ły"' faktura ' 02/2015 Udzia ł w spektaklu ślub doskona ły"! faktura 1/2015 Udzia ł w spek łaklu Ślub doskonały", umowa o dzie ło nr 03/KKK/2015 Adaptacja inscenizacji spektaklu Ślub doskona ły", umowa o dzie ło nr 06/KKK/2015 Obsługa techniczna spektaklu Ślub doskona ły", umowa zlecenie nr 10/KKK/2015 Obs ługa techniczna spektaklu Ślub doskonały", umowa zlecenie nr 3.400, , , , , , , , , , , ,00 _ -zgoeirte436. z orygina łem N A LNiK Wyciz i ł u ltury i stanowisku s łu żbowp rn2r Edy:i. n i ewska

6 I 08/KKK/2015 Obs ługa techniczna spektaklu ślub doskona ły", umowa zlecenie nr 07/KKK/2015 Udział w spektaklu Ślub doskona ły", umowa o dzie ło nr,01/kkk/2015 Obs ługa techniczna spektaklu Ślub doskona ły", umowa zlecenie nr 15/KKK/2015 Udział w spektaklu Ślub doskona ły", umowa o dzie ło nr 02/KKK/2015 Udzia ł w spektaklu Ślub doskonały, umowa o dzie ło nr 04/KKK/2015 Obs ługa techniczna ' spektaklu Ślub doskona ły", umowa zlecenie nr 141KKK/2015 ' 1.400, , , ,00 800,00, 800, , ,00, 2.600, ,00 600,00.600,00, Faktura 3/01/201 ' Teatr Kwadrat ( Ślub doskona ły") 8.268, ,97 Obsługa techniczna spektaklu Ślub doskona ły", umowa zlecenie nr 11/KKK/ , ,00, Udział w spektaklu ślub doskona ły, umowa o dzieło nr 05/KKK/ ,00 Obsługa techniczna spektaklu Ślub doskonały", umowa zlecenie nr 12/KKK/ , ,00 Obs ługa techniczna spektaklu Ślub doskona ły", umowa zlecenie nr 16/KKK/ , ,00 Obs ługa techniczna spektaklu Ślub doskona ły", umowa zlecenie nr 09/KKK/ , ,00 Obs ługa techniczna spektaklu ślub doskona ły", umowa 800,00 800,00 Siwiei_cizam_g_g' odnoó ć z orygina łem - - i stanowisko s ł u ż bowe N A C) Z LNIK W-y-d- Kultury fngr --Ed-y, n iewska

7 zlecenie nr 13/KKK/2015 OŻENEK, Teatr im. Modrzejewskiej z Legnicy , ,00 faktura 13/DPR/ , ,00 I OPERETKA, Teatr I lmka z Warszawy , ,00 jfaktura 14/01/2015 I Fundacja Odkryw , ,00 ; faktura 4/02/2015 Fundacja Odkryw ,00 i 6.028,00 ZŁODZIEJ, Agencja Artystyczna Certus z Warszawy , ,00 Faktura 1/02/20105 Wydzia ł Produkcji Artystycznych Karol Bytner , ,00 Faktura FV/1/2/2015 1Transport aktorów 1 ;2.812, ,00 1 QUO VADIS, Teatr ,00 Łaźnia Nowa z Krakowa ,00 1 Faktura FA/000011/2015, i Teatr Łaźnia Nowa z Krakowa , ,00 MIÓD ALBO, JAK ,00 i CHCIAŁAM SI Ę BZYKAĆ Z...Teatr ; Ludowy z Krakowa ,00 Faktura 56/2015 Teatr Ludowy ,00 '12.500,00 ONE MĄŻ SHOW, ,00 Och Teatr z Warszawy ,00 Umowa o dzieło nr 26/ KKK/2015 Jacek Łopot ( One Mqż show") 1.099, ,00 Faktura 6/2/2015, Fundacja K. Jandy Na Rzecz Kultury , ,00 CHODŹ ZE MNĄ DO ŁÓŻKA, Teatr Polonia z Warszawy , ,00 Siwierdzam zgodno ć z orygina łem i stanowisko s łu żbowe NAÓ - 5LNIK Wycrż a uffury mgr Ed S t.n lewaka

8 Faktura Nr 05/15 Nettab , ,12 KABARET PONUREGO ŻARTU, Teatr Rawa z Katowic 8.100, ,00 Rachunek Nr 01/02/2015 Stowarzyszenie! Teatr Rawa" 5.000, ,00 AFREA MEYERLING, Studio Accantus z j Warszawy 9.600, ,00 Faktura 1/2/2015 ' , I I ZAWSZE PRZY MNIE STÓJ, Sztuka na wynos z I Krakowa , ,00 'Rachunek 1/02/2015 Sztukanawynos ,26 ' 9.475,74 RAZEM: , , ,12! , ' ; 1Koszty obs ługi zadania, w tym koszty administracyjne (należy wyszczególnić): 1.Specjalista PR , ,00 Umowa 27/KKK/2015 Agnieszka Rybicka , ,00 2.Kierownik produkcji festiwalu , ,00 Urnowa 28/KKK/2015 Bogus ław Jasiok , ,00 3.Kierownik techniczny- re żyser świat ła i d źwię ku 8.100, ,00 umowa 53/KKK/ ,00 s.soo,00 4.Wynagrodzenie monta żystów 6.500, ,00 Stwierdzam zgocinol.; ć z oryg;ina łem -N LN1-K Wyci ultury i sianowisko s ł u ż bowe mgr" --Edy in iewslca

9 5.Akustycy 5.200, ,00 Umowa 55/KKK/ , , świetleniowcy 5.100, ,00 Umowa 54/KKK/ , Sprz ąta nie pomieszcze ń, podczas festiwalu 2.300, ,00 i 8.Wynagrodzenie za udzielenie wizerunki na plakat festiwalu 1.500, ,00 9.Koszty administracyjne prowadzenia biura w trakcie festiwalu, telefony, umowy o dzie ła i I zlecenia dla osób obs ługuj ących biuro i widowni ę (szatniarz, bileterzy), koszty prowadzenia korespondencji, ś rodki biurowe RAZEM: 6.300, , , , , ,00 j HI i Inne koszty 1.Catering dla artystów wg riderów technicznych 1.800, ,00 2.Kwiaty dla wykonawców 1.700, ,00 Faktura nr 4/01/ ,37! 370,37 3.Wynajem podestów amfiteatralnych do spektakli wg riderów technicznych 3.100, ,00 Faktura 5/02/2015 NB Reklama 3.100, ,00 4.Wykona nie 2 nagród festiwalowych (masek weneckich) 2.750, ,00 Umowa 58/KKK/15 E:3Nt4,1 rdc;t:!1; e3)d1.9,0tó z..rygiria _. łem. Ni A C WSidż i" ł :._ N I K I podr_)is i i:1:1) -(visho s ł u ż bowu mgr Edyta yt Jewska i 1.500

10 RAZEM: 9.350, , , , IV Hotele dla zespo łów artystycznych i obsługi technicznej Faktura 1630/H/ , ,85 RAZEM: , ,85 V Koszty promocyjne festiwalu: ł 1. Koszty druków afiszy, druk oraz monta ż bilbordów, druk biletów oraz kuponów konkursowych, plakatów, programów ksi ążeczkowych , , ,00 Faktura FA/9/2015 NS Poligrafia E. Kozio łek 3.222, ,50 Faktura VAT 9/01/2015 HGM Sp. z o.o , ,18 Faktura FA/11/2015 Faktura 61/0009/02/15 PKM 2.930, , , ,00 2. Fotograf, grafika, projekt materia łów promocyjnoreklamowych, prowadzenie strony , ,00 zgodnoó ć z orygina łem podwis i Niaiwv,Lku s ł u ż bowe N A mgr r Z ~ LNIK a UTtbryytniewska

11 i omedii.pl Rachunek 00003/2015 JerBa Jeremi Astaszow 4.000, ,00 Rachunek 00007/2015 JerBa i Jeremi Astaszow 6.200, ,00 3.Korekta tekstów i do programu oraz na stron ę :internetową 1.700, ,00 Umowa 57/KKK/ , , Plakatowanie miasta ,00 ; RAZEM: , , , , , , ,00 OGÓŁEM BRUTTO: I ,721 i , , , , , 32 Stv Irierdzarn!zaodno0 Z c,y.ygiriederti 1 stanowisko s łużbowe NAC.)2LNIK VN/c1 ultury ixtgu..e d in iewska

12 Ź ród ło finansowania Ca łość zadania (zgodnie z umow ą ) Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastaj ąco)* Bieżący okres sprawozdawczy z ł o % zł % Koszty pokryte z ze środków UM Koszty pokryte z finansowych środków w łasnych, środków z innych ź róde ł oraz wp łat i op łat adresatów ,00 88,12 % ,16 91,06 % ,84 8,94 % ,88 11,88 % 4.268,56 7,03 % , % 1/z tego wp łaty i op łaty adresatów zadania ,53 z ł / 2/ środki finansowe z innych źróde ł publicznych 3/sponsorzy Ogó łem: , % ,72 81,07 % ,16 18,93 % TEATR KOKER. Miros4āw Neinert Plac Sejmu ślą skiego 2, Katowice NIP: Regon: tel OO 88 TEA T W. Stwierdzam zgodno ść z orygina łem NACZ2LNIK.W, Ntcl Kultury i stanowisko s łu żbowe 4ngn-E n i ewska

13 URZ Ą D MIASTA KATO vv!(-- 1. K A rt CTLAr'l 1141, dn Katowice, 16 gru 2014 rokyi--r, Wydzia ł/nr ewicl.q 5-4/ Za ł... Pod pk WYDZIA Ł KULTURY URZ Ę DU MIASTA W KATOWICACH Wydzia ł Kultury Ms Nr OFERTA REALIZACJI PROJEKTU KULTURALNEGO pod nazwą : ck:!:::::kł w (in;u gek.rd-cja 7,?;,{ha z dekr.f.j ą e!eknniczną wam) przez VIII KATOWICKI KARNAWA Ł KOMEDII 4;sfwAri.4 Cześć A - INFORMACJA O WNIOSKODAWCY Wnioskodawca (pe łna nazwa) : TEATR KOREZ MIROSŁAW NEINERT adres : KATOWICE, PLAC SEJMU Ś LĄSKIEGO 2 telefon : mail : numer i data wpisu do rejestru : z 11 pa ździernika 2002 Nr REGON : Nr NIP : Nazwa i adres Banku : ING BANK Ś LĄSKI Numer konta : Osoby upowa żnione do ania umowy (zgodnie ze wskazaniem z w łaściwego rejestru) : MIROSŁAW NEINERT- DYREKTOR TEATRU KOREZ Do świadczenie w realizacji przedsi ęwzi ęć kulturalnych TEATR KOREZ PROWADZI DZIA ŁALNOŚĆ KULTURALĄ OD 24 LAT, OD 16 SEZONÓW JEST ORGANIZATOREM LETNIEGO OGRODU TEATRLANEGO A OD 7, RAZEM Z TEATREM Ś LĄSKIM W KATOWICACH, ORGANIZUJE KATOWICKI KARNAWAŁ KOMEDIL irdzarn zgodnof.`,.6 orygina łem Nrn LNIK Wy ł Kultury stanowisko s łużbowe mgr E Syin lewaka

14 r. Cześć B INFORMACJA O PROJEKCIE Krótka charakterystyka zadania: JEDYNY NA Ś LĄSKU, DZIESI ĘCIODNIOWY FESTIWAL KOMEDII, ODBYWAJ ĄCY SI Ę NA TRZECH SCENACH TEATRALNYCH W OKRESIE KARNAWA ŁU. SIEDEM DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI TO PRZEDE WSZYSTKIM NITOWE TYTU ŁY SPEKTAKLI, GWIAZDORSKA OBSADA PRZEDSTAWIE Ń, NADKOMPLETY WIDZÓW NA KA ŻDYM Z WYDARZE Ń. KKK TO NAJLEPSZE KOMEDIE Z CAŁEJ SCENY TEATRALNEJ POLSKI W PIGU ŁCE. TO RÓWNIE Ż FESTIWAL, KTÓRY PRZYNAJE NAJCENNIEJSZE DLA ARTYSTÓW NAGRODY- PUBLICZNO ŚCI. NA VIII EDYCJ Ę FESTIWALU ZAPLANOWANO MI ĘDZY INNYMI PREZENTACJ Ę SPEKTAKLI Z WARSZAWY, KRAKOWA I LEGNICY. ZAPREZENTUJ Ą SI Ę TEATR KWADRAT Z WARSZAWY, TEATR IMKA Z WARSZAWY, TEATRY LUDOWY I ŁAŹNIA NOWA Z KRAKOWA, TEATR IM. MODRZEJEWSKIEJ Z LEGNICY, OCH TEATR ORAZ TEATR POLONIA Z WARSZAWY. Ś LĄSKĄ PUBLICZNO ŚĆ B ĘDĄ BAWI Ć MI Ę DZY INNYMI: PAWE Ł MAŁASZYŃ SKI, EWA KASPRZYK, CEZARY ŻAK, SZYMON MAJEWSKI, RAFAŁ RUTKOWSKI, IWONA BIELSKA ORAZ IZA KUNA, RENATA DANCEWICZ ORAZ RAFA Ł KRÓLIKOWSKI. PROGRAM VIII KATOWICKIEGO KARNAWA ŁU KOMEDII: PAŁAC MŁODZIE ŻY 30 stycznia 2015, HOTEL WESTMINSTER, Teatr Ludowy, Kraków TEATR Ś LĄSKI 31 stycznia 2015, ŚLUB DOSKONAŁY, Teatr Kwadrat, Warszawa 1 lutego 2015, O ŻENEK, Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica 2 lutego 2015, OPERETKA, Teatr IMKA, Warszawa 8 lutego 2015, ZŁODZIEJ, Agencja Artystyczna CERTUS, Warszawa TEATR KOREZ 1 lutego 2015, QUO VADIS, Teatr Ła źnia Nowa, Kraków 2 lutego 2015, MIÓD ALBO JAK CHCIA ŁAM SI Ę BZYKAĆ Z T. SCHIMSCHEINEREM,Teatr Ludowy, Kraków 3 lutego 2015, ONE M ĄŻ SHOW- Szymon Majewski, Och Teatr, Warszawa/Kabaretowa Scena Trójki 4 lutego 2015, CHOD Ź ZE MNĄ DO ŁÓŻKA, Teatr Polonia, Warszawa 5 lutego 2015, KABARET PONUREGO ŻARTU, Teatr Rawa, Katowice 6 lutego 2015, IMPREZA TOWARZYSZĄCA: AFERA MAYERLING, Studio Accantus, Warszawa 7 lutego 2015,...I ZAWSZE PRZY MNIE STÓJ, Sztuka Na Wynos, Scena Pokój, Krakó :,- ci, zgodno6 Ć z. oi y g inaite cl n m N A C LNIK d ni..1" w, eiz ultury r ody3is v. icku s łuhowe ry:5i-- 17dy, in i ewslca

15 Termin realizacji zadania: 30 STYCZNIA LUTEGO 2015 Miejsce realizacji zadania: TEATR KOREZ, KATOWICE , PLAC SEJMU Ś LĄSKIEGO 2 TEATR Ś LĄSKI IM. S. WYSPIA ŃSKIEGO, KATOWICE , RYNEK 10 PAŁAC MŁODZIEŻOWA, KATOWICE, UL. MIKOŁOWSKA Adresaci zadania: MIESZKA ŃCY KATOWIC, ODBIORCY KULTURY WOJEWÓDZTWA Ś LĄSKIEGO ORAZ PUBLICZNOŚĆ SPOZA REGIONU Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania: PRACOWNICY TEATRU KOREZ ZATRUDNIENI NA UMOW Ę O PRAC Ę, OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWY O DZIE ŁO, UMOWY ZLECENIA. MIROSŁAW NEINERT- DYREKTOR FETIWALU BOGUSŁAW JASIOK- KIEROWNIK PRODUKCJI FESTIWALU AGNIESZKA RYBICKA- SPECJALISTA DS. PR JEREMI ASTASZOW- GRAFIK, FOTOGRAF, STRONA WWW KSYMENA ZAWADA- KOREKTA TEKSTÓW DO PROGRAMU HANNA KAŁAMARZ- BIURO OBSŁUGI WIDZÓW CEZARY KRUSZYNA- PRACOWNIK BIUROWY SERGIUSZ BRO Ż EK- KIEROWNIK TECHNICZNY, RE ŻYSER ŚWIATŁA I DŹWI ĘKU SŁAWOMIR JASTRZ ĘBSKI- MONTA ŻYSTA, AKUSTYK, O ŚWIETLENIOWIEC, BILETER MAŁGORZATA SADLIK- KASA TEATRU IZABELA MIKRUT- SZATNIARZ, BILETER, OŚWIETLENIOWIEC Czy w ramach sk ładanej oferty przewidywane jest pobieranie op łat od adresatów zadania: IMPREZA W OBU TEATRACH JEST BILETOWA. CENY BILETÓW NA SPEKTAKLE W TEATRZE KOREZ W CENIE Zł. CENY BILETÓW W TEATRZE ŚLĄSKIM W CENIE OD Z Ł. Cześć C KOSZTORYS (obejmuj ący wydatki i przewidywane dochody) : Wnioskowana kwota : ,66 z ł. netto + 23%VAT = z ł. brutto (słownie: czterysta pi ęćdziesi ąt tysi ę cy z łotych 00/100 brutto).12r-ze-lew-je4norazowy/tra n sze Ilość wnioskowanych transz: 4 zgodne z ponoszonymi lkostarni podnis ;iwisko sluibowe NAC LNIK W9;52" ł Itury mgr Edy, y niewska

16 Lp. Rodzaj kosztów Koszty Z tego do pokrycia ze środków UM Katowice I Koszty merytoryczne. W kosztach zosta ły uwzgl ędnione faktury za: rycza łt dla teatrów i agencji, faktury za transport ci ężarowy i osobowy ekip teatralnych, opłaty za tantiemy autorskie ZAIKS, umowy o dzie ło dla wykonawców, aktorów, muzyków, umowy o dzie ło oraz umowy zlecenia dla obs ługi technicznej spektakli Z tego ze środków finansowych stanowiących finansowy wk ład w zadanie ( środków własnych, środków z innych źróde ł, w tym wpłat i op łat adresatów zadania 1. HOTEL WESTMINSTER Teatr Ludowy, Kraków 2. ŚLUB DOSKONAŁY Teatr Kwadrat, Warszawa (2 spektakle) 3. OŻENEK Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica 4. OPERETKA Teatr Wilka, Warszawa 5. ZŁODZIEJ Agencja Artystyczna Certus, Warszawa (2 spektakle) 6. QUO VADIS Teatr Ła ź nia Nowa, Kraków 7. MIÓD ALBO JAK CHCIA ŁAM SI Ę BZYKAĆ Z T. SCHIMSCHEINEREM Teatr Ludowy, Kraków (2 spektakle) 8. ONE MĄŻ SHOW Och Teatr, Warszawa (2 spektakle) 9. CHODŹ ZE MNĄ DO ŁÓŻKA, Teatr Polonia, Warszawa (2 spektakle) 10. KABARET PONUREGO ŻARTU, Teatr Rawa, Katowice 11. AFERA MAYERLING, Studio Accantus, Warszawa I ZAWSZE PRZY MNIE STÓJ Sztuka Na Wynos, Scena Pokój, Kraków ( 2 spektakle) RAZEM ll Koszty obsługi zadania, w tym koszty Siwi rdz= zaodnots ć z oryginalem i stalowisku s ł u żbowe NA i_l LNIK Wyd ultury ;gr E. dyw iniewska

17 programu oraz na stron ę internetow ą 4. Plakatowanie miasta RAZEM VI Ogó łem zł + 23 % VAT= zł brutto ,66 zł + 23% VAT= z ł brutto zł + 23% VAT= z ł brutto.14 j`< «" ras ryt Neiner4- Plac Sejmu śf ąskie.go 2, 43-1 Katowice NIP: Regon tel E,:,rdzarn zgodno:'ió z orygina łem N A\ L N I K Wydz Kultury i ;i:i;ii.wisho s łu ż bowe mgr Edy:. n iewska

18 1. Wnioskowana kwota dofinansowania z ł brutto 2. Środki finansowe w łasne 88,50 % 3. Środki finansowe z innych źróde ł ogó łem ( środki z ł brutto 11,50 % finansowe wymienione w pkt ) 3.1 Wpłaty i op łaty adresatów zadania publicznego z ł brutto 100 % 3.2 Środki finansowe z innych ź róde ł publicznych Sponsorzy Ogólnie ( ś rodki wymienione w pkt 1-3) % Oświadczam, że: 1) proponowane zadanie mie ści si ę w zakresie prowadzonej dzia łalno ści wnioskodawcy; 2) wnioskodawca jest zwi ązany niniejsz ą ofert ą do 5 marca 2014r.; 3) w zakresie zwi ązanym z realizacj ą zadania, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a tak że wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotycz ą, z ło żyły stosowne o świadczenia zgodnie z ustaw ą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pó źn. zm.); 4) wnioskodawca sk ładaj ący niniejsz ą ofert ę nie zalega z op łacaniem nale żno ści z tytu łu zobowiąza ń podatkowych/sk ładek na ubezpieczenia spo łeczne; 5) dane okre ślone w części A oferty s ą zgodne z Krajowym Rejestrem S ądowym/w ła ściwą ewidencj ą; 6) zamierzam osi ąga ć zysk/nie zamierzam osi ąga ć zysku przy realizacji zadania; 7) wszystkie podane w ofercie oraz za łącznikach informacje s ą zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 8) wnioskodawca sk ładający niniejsz ą ofert ę gwarantuje wykonanie zadania przez osoby posiadaj ące odpowiednie kwalifikacje niezb ędne do realizacji zg łoszonego zadania; Liczba składanych załączników Stwierdzam zgodnoó ć z orygina łem i stanowisko s ł uż bowe NAC ELNIK Wyci fa ł Kultury 9, a S n iewska TEATR KOREI Mirosław Neinert Plac Sejmu śląskiego 2, Katowice NIP: Regon: tel i Podpis i piecz ęć wnioskodawcy TEATR K W ł c ś c Dyrekt Miroklikw

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r.

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. CZYŻOWICE Z INICJATYWĄ Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. Formularz zgłoszeniowy do konkursu Czyżowice z inicjatywą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 r. STOWARZYSZENE NA RZECZ DZEC AUTYSTYCZNYCH ZACSZE" SPRAWOZDANE FNANSOWE na dzień 31.12.2013 r. KRAKÓW 31 STYCZNA 2014 R. STOWARZYSZENE NA RZECZ DZEC AUTYSTYCZNYCH "ZACSZE" 30-376 KRAKÓW UL.SODOWA 17/13

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14.07.2014 roku

Katowice, dnia 14.07.2014 roku Katowice, dnia 14.07.2014 roku Informacja dotycząca zmian cen wody w mie ście Katowice w latach 2010-2014, w tym w szczególno ści zmian spowodowanych wzrostem taryfy Górnoś ląskiego Przedsi ę biorstwa

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. LEPSZE JUTRO (tytuł zadania publicznego)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. LEPSZE JUTRO (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego LEPSZE JUTRO (tytuł zadania publicznego) w okresie 7.2.113r. do 26.7.213 r. określonego w umowie nr 1/213 zawartej w dniu 7 lutego

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

S.2- a-- w p Z1,K. 3, io Ll. Wp ł. 2015-04- 0 3. 4,9r ) WICEP DENT MIAS A KATO CE. Wiceprezydent Miasta KATOWICE. Marzena Szuba.

S.2- a-- w p Z1,K. 3, io Ll. Wp ł. 2015-04- 0 3. 4,9r ) WICEP DENT MIAS A KATO CE. Wiceprezydent Miasta KATOWICE. Marzena Szuba. Wiceprezydent Miasta KATOWICE Z1,K Katowice, 02.04.2015 r. 3, io Ll. 4,9r ) KUL-I.0123.27.2015/MW-K BIURO RADY MIASTA Wp ł. 2015-04- 0 3 Szanowna Pani Krystyna Siejna B R M Przewodnicz ąca Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Ujazd (nazwa organu zlecającego)

Wójta Gminy Ujazd (nazwa organu zlecającego) ...... (pieczęć organizacji pozarządowej*/ (data i miejsce złoŝenia oferty) podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Informacja opisowa dotycz ąca kszta łtowania si ę zaleg łości czynszowych, ich windykacji oraz wielko ści udzielnych ulg w 2014 roku. Str. I Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r.

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. -INFORMACJA z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. Plan przychodów ogółem 1 855 160,00 Wykonanie przychodów ogółem 2 312 269,70 Na przychody

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23

ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23 ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23 w sprawie dysponowania pomieszczeniami reprezentacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

... (Pieczęć organizacji pozarządowej) data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO...

... (Pieczęć organizacji pozarządowej) data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... WZÓR Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wójta Gminy Bogoria z dnia 17 marca 2014 r.... (Pieczęć organizacji pozarządowej)... data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Oryginał/Kopia U M O W A

Oryginał/Kopia U M O W A Oryginał/Kopia WZÓR U M O W A Zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Jarosław, dnia.. OŚWIADCZENIE. Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art 233 1 kodeksu karnego* Klub sportowy..., z siedzibą w... ul...

Jarosław, dnia.. OŚWIADCZENIE. Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art 233 1 kodeksu karnego* Klub sportowy..., z siedzibą w... ul... . (pieczątka) Jarosław, dnia.. OŚWIADCZENIE Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art 233 1 kodeksu karnego* Klub sportowy...., z siedzibą w..... ul..... nie posiada żadnych zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYZM JUTRA 2012

PATRIOTYZM JUTRA 2012 PATRIOTYZM JUTRA 2012 Szanowni Państwo, PoniŜej przedstawiamy wskazówki ułatwiające rozliczenie zadania. Dotyczą one kosztów najczęściej wymienianych w preliminarzach. Wydatki mogą Państwo ponosić wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r. 1 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r. I. Sprawozdanie finansowe 1. Wykorzystanie środków otrzymanych z Urzędu Miasta. Przydzielone środki na wydatki na 2011 rok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z realizacji zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873

Bardziej szczegółowo

WZÓR WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA SKŁADANEGO W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

WZÓR WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA SKŁADANEGO W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WZÓR WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA SKŁADANEGO W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZED WYPEŁNIENIEM SPRAWOZDANIA NALEśY ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM ZAŁĄCZONYM PRZEZ USTAWODAWCĘ

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 111/XIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 111/XIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 111/XIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań proekologicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej AKW.1711.5.2016 egz. nr 1 notatki NOTATKA SŁUŻBOWA Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i

Bardziej szczegółowo

01.01.2011-31.12.2011 ROK. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2011.

01.01.2011-31.12.2011 ROK. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2011. INFORMACJA DODATKOWA 01.01.2011-31.12.2011 ROK I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 1. Informacje porz ądkowe. Barlinecki O środek Kultury jest samorz ądową instytucj ą kultury dzia łaj ącą w oparciu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2586 POROZUMIENIE w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zbór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 6/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 lutego 2011 r. (poz. ) Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

W N I O S E K o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych Naczelnik Urzędu Celnego w... W N I O S E K o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych UWAGA: 1) wniosek składa się z 3 części w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU WSPARCIE PRZEZ PAŃSTWOWĄ SŁUŻBĘ GEOLOGICZNĄ DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYKONUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

2015-04- 2 9 II. OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE. Katowice, dnia 29.04.2015 r. Uwaga:

2015-04- 2 9 II. OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE. Katowice, dnia 29.04.2015 r. Uwaga: BIURO RADY MIASTA KATOWICE BRNA Uwaga: 2015-04- 2 9 OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Katowice, dnia 29.04.2015 r. (miejscowo ść) 1. Osoba składaj ąca o świadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd

Bardziej szczegółowo

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Logo programu NAZWA PROGRAMU Numer (uzupełnia WST) Klasyfikacja Kod Interwencji (nadawany przez WST) Dział gospodarki 1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1. Tytuł : 1.2. Nazwa skrócona (akronim) 1.3

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU http:! po.portal.uzp.goy.pi/index.php?ogloszen ie=sho\y8poz ycja.. Og łoszenie powi ązane: Og łoszenie nr 4063-2016 z dnia 2016-01-13 r. Og łoszenie o zamówieniu - Garbatka-Letnisko Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 5 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 5 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VI/33/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do Załącznik 2 do Regulaminu UMOWA Projekt o wsparcie uczestnictwa przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej w wyjazdowej misji inwestycyjnej do Niemiec (Berlin) w związku z udziałem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE W Regulaminie stosuje się poniższe określenia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Uwaga: Katowice, dnia 22.09.2014 r. (miejscowo ść) 1. Osoba składaj ąca oświadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd ą, starannego i zupe łnego wype łnienia każdej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. III. Opis przedmiotu zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. III. Opis przedmiotu zamówienia. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. Skład artykułów spożywczych i przemysłowych GWAREK Bogusław Gołgowski ul. Kościuszki 82 57-540 Lądek Zdrój II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. , z siedzibą, NIP, REGON., na podstawie, zwanym dalej Wykonawcą,

UMOWA Nr. , z siedzibą, NIP, REGON., na podstawie, zwanym dalej Wykonawcą, UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym przez Panią Monikę

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl. Ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl. Ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl GMINA ŚWIEKATOWO ul. Dworcowa 20a 86-182 Świekatowo (Nazwa i adres firmy lub pieczątka firmowa/ Imię i nazwisko, adres, tel. ) Ogłoszenie na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka

Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH ŚLĄSKIE LOKALNIE 2016: dotacje na rozwój młodych podmiotów

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH ŚLĄSKIE LOKALNIE 2016: dotacje na rozwój młodych podmiotów WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH ŚLĄSKIE LOKALNIE 2016: dotacje na rozwój młodych podmiotów Część I: Dane Wnioskodawcy I.1.Wniosek składa: Organizacja pozarządowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH ŚLĄSKIE LOKALNIE 2015

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH ŚLĄSKIE LOKALNIE 2015 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH ŚLĄSKIE LOKALNIE 2015 RODZAJ WNIOSKODAWCY: A. Organizacja pozarządowa lub inny uprawiony podmiot Część I: Dane Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

... (nazwa jednostki pieczęć)

... (nazwa jednostki pieczęć) Załącznik Nr 2 do Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-ch w ZBK w Czeladzi... (nazwa jednostki pieczęć) arz obiegu dokumentów ch oraz wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. a) nazwa Wykonawcy... b) kod, miejscowość... d) e-mail:..., internet: http://...

FORMULARZ OFERTOWY. a) nazwa Wykonawcy... b) kod, miejscowość... d) e-mail:..., internet: http://... ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY a) nazwa Wykonawcy... b) kod, miejscowość... c) regon... d) e-mail:..., internet: http://... e) tel.... fax. (wypełnić, jeśli Wykonawca posiada) 1. Składając ofertę do

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania. Lubań, 12.06.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Regulamin udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA ...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złoŝenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. Np. Rozwój sportu w Powiecie Złotoryjskim (tytuł zadania publicznego)

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. Np. Rozwój sportu w Powiecie Złotoryjskim (tytuł zadania publicznego) WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania publicznego Np. Rozwój sportu w Powiecie Złotoryjskim (tytuł publicznego) w okresie od XX.XX.2015 r. do XX.XX.2015 Zgodnie z ofertą lub zaktualizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na konferencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 15 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 15 października 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 15 października 2014 r. w sprawie archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 DATA OGŁOSZENIA: 10 maja 2016 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt Produkt Lokalny Małopolska Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 Tytuł ogłoszenia: Realizacja usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

Wzór OFERTA PRZETARGOWA. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011r. w zakresie odśnieŝania i zwalczania gołoledzi oraz wywozu śniegu.

Wzór OFERTA PRZETARGOWA. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011r. w zakresie odśnieŝania i zwalczania gołoledzi oraz wywozu śniegu. Wzór... Pełna nazwa oferenta lub pieczęć z NIP Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa OFERTA PRZETARGOWA na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER.042.29.2014 Częstochowa 17.12.2014r. Zapytanie ofertowe ( wartość do 30 000 ) W związku z realizacją projektu pn. Mam zawód-mam pracę w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

... (data i miejsce złożenia oferty wypełnia Urząd Marszałkowski) WNIOSEK

... (data i miejsce złożenia oferty wypełnia Urząd Marszałkowski) WNIOSEK ...... (pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia oferty wypełnia Urząd Marszałkowski) WNIOSEK o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 17:59:35 Numer KRS: 0000583961

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 17:59:35 Numer KRS: 0000583961 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.04.2016 godz. 17:59:35 Numer KRS: 0000583961 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do bilansu i rachunku wyników za 2005 rok

INFORMACJA DODATKOWA do bilansu i rachunku wyników za 2005 rok 1 INFORMACJA DODATKOWA do bilansu i rachunku wyników za 2005 rok Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2005 rok sporządzono z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA / OFERTA WSPÓLNA* Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej). organizacji pozarządowej (-ych)/ podmiotu (-ów),

Bardziej szczegółowo

UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. W związku z realizacją projektu TORT ŻYCIA program dla uczniów klas I-II Gimnazjum nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Organizacja zgrupowania przed rozgrywkami play-off I ligi koszykówki mężczyzn

Organizacja zgrupowania przed rozgrywkami play-off I ligi koszykówki mężczyzn Załącznik nr 2 do zarządzenia nr PM-487/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 lutego 2015 r... (pieczęć klubu składającego wniosek)... (miejscowość, data) WNIOSEK O DOTACJĘ NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo