17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych"

Transkrypt

1 SPIS TRE CI ROZDZIA I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW Poj cie koszty uzyskania przychodów Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r Koszt wymagana indywidualna ocena Wszelkie koszty poniesione w celu osi gni cia przychodu Poprawno kwalifikacji kosztów przedmiotem kontroli organów podatkowych Zasada przyporz dkowywania kosztów do danego ród a przychodów Podzia kosztów zwi zanych z dzia alno ci zwolnion i opodatkowan Warunki, od których uzale nione jest zaliczenie kosztów do kosztów uzyskania przychodów Regu y kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów w opinii organów podatkowych Koszty uzyskania przychodów jako kategoria ekonomiczna i bilansowa Koszty uzyskania przychodów w szczególnych przypadkach Poniesienie wydatku przez podatnika Zbycie akcji to te wydatek Strony nie mog w umowie cywilnoprawnej rozstrzyga, kto mo e odliczy dany wydatek jako koszt Kosztem mo e by jedynie wydatek poniesiony w zwi zku z rzeczywist transakcj Faktycznie poniesione wydatki na op acenie faktur wystawionych przez podmioty formalnie nieistniej ce Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych Fikcyjne transakcje a wina podatnika Sam fakt zap aty jako dowód poniesienia wydatku nie wystarczy Dowodem wszystko co przyczyni si do wyja nienia sprawy Brak dowodu wyp aty wynagrodzenia Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów Brak wymienienia wydatku w katalogu wy cze nie oznacza, i jest on kosztem Wydatki niezap acone kosztem uzyskania przychodów Kosztami s tylko koszty o charakterze definitywnym ród o finansowania wydatku Istotny jest cel a nie rezultat Racjonalno wydatku Dowód poniesienia wydatku spoczywa na podatniku Organy podatkowe mog dokonywa oceny celowo ci wydatków Dowody na wykonanie op aconych wydatków powinny by wiarygodne Strata aby by a kosztem wymaga udokumentowania Towar nabywany na aukcjach internetowych Wyk ad a brak konspektu Wydatki na likwidacj spó ki Zwi zek kosztów z przychodami w wyrokach NSA Zwi zek przyczynowo-skutkowy, czy zwi zek po redni... 54

2 6 38. Wydatki na post powanie dotycz ce zwrotu nadp aty podatku Konieczno przestrzegania norm prawa procesowego przez fiskusa Ocena ekonomiki dzia a podatnika przez organ podatkowy Ocena tre ci umowy przez organy podatkowe Podatnik mo e swobodnie kszta towa stosunki zobowi zaniowe Decyzja jak prowadzi dzia alno nale y do podatnika a nie do organu Ci ar wykazania zwi zku poniesionych wydatków z osi gni tymi przychodami Legalno podstaw wydatku Nie ma znaczenia wysoko przychodów Decyduj cy faktyczny zamiar podatnika przy ponoszeniu wydatku Wydatki poniesione na przygotowania do podj cia nierozpocz tej dzia alno ci gospodarczej Brak powi za a kwestionowanie ceny transakcji Wydatki poniesione na wyprodukowanie cz ci towaru, która nie zosta a sprzedana Dochody zwolnione od podatku a koszty uzyskania przychodów Udokumentowanie poniesienia kosztu Dokumentowanie us ug doradczych Zasada dokumentowania kosztów uzyskania przychodów Wadliwo dowodu ksi gowego Firmanctwo a koszty podatkowe Gdy organy skarbowe podwa aj fakt wykonania us ug i dostarczenia towarów Rzetelno faktur podwykonawcy Pozorno umów Post powanie w razie wadliwego okre lenia przez podatnika kosztów Faktury elektroniczne od 4 sierpnia 2005 r Faktura elektroniczna otrzymana od zagranicznego kontrahenta Faktura elektroniczna przechowywana w wersji elektronicznej Zmiana przeznaczenia towaru handlowego Darowizna korekta kosztów Otrzymane odszkodowanie korekta kosztów Prywatne wyjazdy Wydatki na zabezpieczenie interesów kontrahentów Spó ki Wydatki na wyjazdy kontrahentów Sposób udokumentowania towarów nabytych z tzw. wystawki Dowód poniesienia wydatku z tytu u ubezpieczenia Paragon dokumentem potwierdzaj cym poniesienie wydatku Dokumentacja sp on a w po arze Dokumenty obcoj zyczne ROZDZIA II. ZRYCZA TOWANE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW A. KOSZTY UZYSKANIA Rycza towe koszty uzyskania przychodów twórców i artystów Utwór w rozumieniu prawa autorskiego Ustawa Prawo w asno ci przemys owej a koszty uzyskania przychodu Projekty wynalazcze Koszty z tytu u praw w asno ci przemys owej zmiana od 1 stycznia 2007 r Wynalazek dokonany w ramach wykonywania obowi zków ze stosunku pracy Przeniesienie w asno ci projektu racjonalizatorskiego przes ank naliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu Przeniesienie w asno ci znaku towarowego Wynagrodzenie z tytu u op at licencyjnych Prawa autorskie twórców... 89

3 11. Funkcje organizacyjno-administracyjne a koszty Koszty uzyskania t umaczy Opinie bieg ych Koszty uzyskania przychodów bieg ych rewidentów Projekt urbanistyczno-architektoniczny Projekt techniczno-budowlany Korzystanie z wizerunku Praca modelek Producent fonogramu Pianista-akompaniator Badania kliniczne i ulotki informacyjne o lekach Publikacje prasowe Prace redakcyjne Projekty prac konserwatorskich Prace konstruktorsko-technologiczne Prace projektowe Program komputerowy System internetowy Tworzenie grafiki komputerowej Opinia prawna Praca w charakterze eksperta Raporty i ekspertyzy Protokó lustracyjny Plan funkcjonowania przedsi biorstwa Zak adowy system jako ci Zaj cia dydaktyczne Koszty stosowane u pracowników naukowych Nauczanie j zyków obcych Prawa pokrewne wykonawców Autorskie prawa maj tkowe nabyte w drodze spadku % koszty uzyskania przychodów a opodatkowanie VAT Autor-wydawca Pracownik-autor Rozró nienie wynagrodzenia na cz zwi zan z korzystaniem z praw autorskich i cz zwi zan z wykonywaniem obowi zków pracowniczych Prawa autorskie o nierza ( jest w orkiestrach d tych jaka si a ) Tworzenie oprogramowania komputerowego Promotor a 50% koszty Z dokumentów musi wynika jaka cz wynagrodzenia przypada na prac twórcz Koszty uzyskania instruktora ta ca choreografa Wyk ady za granic % koszty uzyskania przychodu od wynagrodzenia za czas urlopu naukowego Opracowywanie pomocy naukowej dla studentów Koszty dojazdu przy dzia alno ci artystycznej Licencja programu komputerowego Koszty przy sprzeda y know-how Koszty w wysoko ci 50% nale nej op aty licencyjnej B. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW Z TYTU U DZIA ALNO CI WYKO- NYWANEJ OSOBI CIE Dzia alno gospodarcza i wolny zawód Wysoko kosztów uzyskania przychodów z tytu u dzia alno ci wykonywanej osobi cie 121 7

4 8 60. Zrycza towane koszty w niektórych rodzajach dzia alno ci osobistej kilka umów z tym samym podmiotem Koszty zwi zane z przeniesieniem praw w asno ci intelektualnej w ramach umowy o dzie o lub zlecenia Faktycznie poniesione koszty zleceniobiorcy Przychód mniejszy od kosztów uzyskania Przeprowadzanie bada klinicznych Zagraniczny artysta C. PRACOWNICZE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW Koszty pracownicze w 2007 r Koszty pracownicze w 2008 r Koszty pracownicze w 2009 r Zaprzestanie naliczania kosztów dla pracownika zatrudnionego na wielu etatach Wynagrodzenia p atne cznie za kilka miesi cy Wynagrodzenia grudniowe p atne w styczniu koszty uzyskania pracowników Wynagrodzenie styczniowe p atne w grudniu poprzedniego roku Podwy szone koszty uzyskania przychodu Koszty pracuj cego cz onka zarz du Faktyczne miejsce zamieszkania pracownika a koszty uzyskania Miejsce zamieszkania a adres zameldowania Koszty pracowników doje d aj cych w wyja nieniach MF Zak ad pracy wielooddzia owy decyduje miejsce wykonywanej pracy Przychody pracownika zatrudnionego na wielu etatach a roczny limit kosztów dotychczasowy stan prawny Nowa definicja kosztów z wielu stosunków pracy Praca w jednym zak adzie na pe en etat, a w drugim na pó etatu Koszty dojazdu do pracy w wysoko ci faktycznie poniesionej Faktyczne koszty dojazdu tak e w rocznym obliczeniu podatku Dokumentowanie wydatków na dojazdy Chorobowe a koszty uzyskania przychodu Wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy Koszt uzyskania przychodu u s dziego w stanie spoczynku Urlop zdrowotny Wyp ata odprawy emerytalnej Nagroda jubileuszowa wiadczenie socjalne a koszty Koszty uzyskania zwolnionych od podatku przychodów z pracy i dzia alno ci osobistej Koszty uzyskania przychodu zwrócone przez Urz d Pracy Osoba zatrudniona na podstawie kontraktu mened erskiego Pracownik wiadcz cy prac w domu ROZDZIA III. MOMENT ZALICZENIA WYDATKÓW DO KOSZTÓW UZYSKA- NIA PRZYCHODÓW Metoda memoria owa i kasowa zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu Obowi zek stosowania tylko jednej metody Nowe zasady potr cania kosztów w czasie Okre lenie momentu poniesienia kosztu Rozpoznawanie kosztów w podatku dochodowym od osób fizycznych Niemo no okre lenia terminu powstania przychodu Potr calno kosztów data uzyskania przychodów Potr cenie kosztów w poszczególnych miesi cach

5 9. Koszty po rednio zwi zane z przychodem Moment poniesienia kosztu po redniego Rachunek dotycz cy danego roku podatkowego otrzymany po sporz dzeniu bilansu Koszty po rednie i bezpo rednie na prze omie roku Koszty ubezpieczenia pracowników Potr calno kosztów nie jest zwi zana ze sposobem zap aty Zasada memoria owa czy kasowa? Zmiana metody ksi gowania kosztów Potr calno kosztów w czasie u podatników prowadz cych podatkow ksi g przychodów i rozchodów Przej cie na ksi gi rachunkowe Odsetki od kredytu kosztem po zako czeniu inwestycji Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków w przypadku nie osi gni cia zamierzonego przychodu Odsetki p atne z góry Prawa do emisji gazów Potr canie kosztów zwi zanych z nabytymi towarami Potr canie kosztów zwi zanych ze sk adnikami maj tkowymi Rachunek za energi zu yt w ubieg ym roku Wydatki na us ugi telekomunikacyjne Udzia w targach Zakupione materia y i cz ci zamienne niewykorzystane w danym roku Wynagrodzenie wyp acane na prze omie roku a koszty uzyskania przychodu Wyp acenie wynagrodzenia za us ug wiadczon w roku poprzednim Moment powstania kosztów wysy ki towaru Zasady uznawania za koszty uzyskania przychodów sk adek na ubezpieczenia spo eczne Wydatki na reklam moment zaliczenia do kosztów Data faktury a moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Faktury koryguj ce moment poniesienia kosztu Import moment poniesienia wydatku Zakup gruntu przez dewelopera prowadz cego ksi gi rachunkowe Moment poniesienia kosztu z tytu u zakupu gruntu deweloper prowadz cy PKPiR Wydatek na nabycie wierzytelno ci kosztem uzyskania przychodu Skapitalizowane odsetki od po yczek moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Wyburzenie budynku moment kosztu Szkolenia pracowników Wydatki zwi zane z obs ug kredytu zaci gni tego na zakup akcji Koszty poniesione na odzyskanie zakupionych wierzytelno ci Prenumerata czasopism moment zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów Umowa leasingu op ata wst pna Ubiory s u bowe u ytkowane przez okres d u szy ni rok podatkowy Moment zaliczenia do kosztów wydatków zwi zanych z wynajmowanym lokalem Faktura za czynsz wystawiona po paru latach Op ata produktowa zap acona za lata ubieg e Moment uj cia w kosztach premii pieni nej ROZDZIA IV. ZAKUPY I U YWANIE RODKÓW TRWA YCH, WARTO CI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ WYPOSA ENIA rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu Odpisy amortyzacyjne kosztem uzyskania przychodów

6 10 3. Jednorazowa amortyzacja u ma ych podatników Jednorazowa amortyzacja samochodów ci arowych Quad amortyzacja jednorazowa Jednorazowa amortyzacja rodków trwa ych nabytych w spadku Wydatki na ulepszenie a jednorazowa amortyzacja Fakt rejestracji pojazdów samochodowych za granic nie ma znaczenia dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych Termin dokonywania odpisów amortyzacyjnych Zakazy zaliczania rat amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów Odpisy amortyzacyjne od warto ci ustalonej proporcjonalnie do udzia u we w asno ci Odpisy amortyzacyjne a odszkodowanie Poniesione wydatki a brak zakupu rodka trwa ego Ewidencja rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych Wycena ewidencji sk adników maj tku prywatnego rodek trwa y nabyty w drodze licytacji Zaniechanie wprowadzenia rodków trwa ych do ewidencji Nieprawid owo prowadzona ewidencja rodków trwa ych Amortyzacja rodka trwa ego zakupionego ze rodków Europejskiego Funduszu Spo- ecznego Amortyzacja rodków trwa ych nabytych ze rodków Funduszu Pracy Koszty przygotowania wniosku o dotacj a warto pocz tkowa rodków trwa ych Warunek kompletno ci i zdatno ci do u ytku rodka trwa ego rodek trwa y definicja rodki trwa e niepodlegaj ce amortyzacji Sprzeda prawa wieczystego u ytkowania gruntu a op aty z tego tytu u Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y Wydatki zwi zane z zakupem gruntu Korekta podatku od czynno ci cywilnoprawnych przy sprzeda y gruntów a warto pocz tkowa gruntu Korekta VAT a zmiana podstawy amortyzacji Zasady i metody amortyzacji rodków trwa ych Kontynuacja metody amortyzacji inwestycji w obcym rodku trwa ym Zmiana metody amortyzacji Warunkiem amortyzacji jest faktyczne u ytkowanie rodka trwa ego Kiedy rozpocz amortyzacj zapasowego rodka trwa ego? Amortyzacja rodków b d cych przedmiotem umowy zobowi zuj cej do przeniesienia ich w asno ci Warto pocz tkowa sk adnika maj tku nabytego jako wspó w asno Budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie rodki trwa e zainstalowane w pomieszczeniach u ytkowanych przez klientów Brak przeniesienia prawa u ytkowania wieczystego gruntu a mo liwo dokonywania odpisów amortyzacyjnych od budynków Wniesienie przez wspólników spó ki prawa nieodp atnego u ytkowania nieruchomo ci Darowizna rodków trwa ych Warto pocz tkowa rodków trwa ych Cena nabycia Warto pocz tkowa nieruchomo ci ustalona przez rzeczoznawc Warto rynkowa lokalu Wydatek na instalacj alarmow Ustalenie warto ci pocz tkowej budynku wielokondygnacyjnego w sytuacji, kiedy budynek zosta w cz ci wybudowany

7 48. Ustalenie warto ci pocz tkowej rodka trwa ego a ró nice kursowe Op aty za wieczyste u ytkowanie a warto pocz tkowa rodka trwa ego Co jest kosztem wytworzenia? Warto pocz tkowa dla rodków trwa ych otrzymanych w zwi zku z likwidacj osoby prawnej Amortyzacja wygranego samochodu Ponowna amortyzacja samochodu Przeniesienie w asno ci ponowna amortyzacja samochodu Odpisy amortyzacyjne od budynku w cz ci wykorzystywanego na potrzeby dzia alno- ci gospodarczej Amortyzacja lokalu przeznaczonego do dzier awy Amortyzacja samochodu osobowego u ywanego w cz ci na potrzeby prywatne Amortyzacja rodka trwa ego uprzednio dzier awionego i ulepszonego Amortyzacja programatorów przekazanych do ZOZ Maszyny zakupione za granic obliczenie warto ci pocz tkowej Warto pocz tkowa samochodu wniesionego do spó ki Przej ta przez nabywc rodka trwa ego kwota zaleg o ci podatkowej powi ksza warto pocz tkow rodka trwa ego Budynek przeznaczony do remontu a amortyzacja Remont a adaptacja obcego rodka trwa ego Naprawa samochodu przed rejestracj Koszty doposa enia samochodu poniesione do dnia oddania do u ytkowania Warto pocz tkowa rodka trwa ego wniesionego do spó ki Warto pocz tkowa nieruchomo ci wniesionej jako wk ad do spó ki Warto pocz tkowa rodka trwa ego nabytego na przetargu Nak ady na modernizacj dróg a warto pocz tkowa rodka trwa ego Koszty energii elektrycznej w nieprzekazanym do u ywania obiekcie zwi kszaj koszty inwestycji Koszty przy cza energetycznego i gazowego a warto pocz tkowa rodka trwa ego Warto pocz tkowa inwestycji w obcych rodkach trwa ych Wydatki na przystosowanie infrastruktury Koszty zwi zane z zawarciem umowy kupna-sprzeda y powi kszaj warto pocz tkow rodka trwa ego Roczna korekta VAT a warto pocz tkowa rodka trwa ego Koszty instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych Odsetki od kredytów i po yczek Ustalenie warto ci pocz tkowej wytworzonego przez podatnika rodka trwa ego a odsetki bankowe Odsetki od kredytu zaci gni tego na zakup gruntu Koszty prowizji od kredytu Rabat a warto pocz tkowa rodka trwa ego Od czenie i przy czenie cz ci sk adowych a warto pocz tkowa rodka trwa ego Po czenie dotychczas odr bnych rodków trwa ych Od czenie i likwidacja cz ci peryferyjnej rodka trwa ego Przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja i modernizacja jako ulepszenie rodka trwa ego Ulepszenie czy remont rodka trwa ego O charakterze wydatków decyduje ich ostateczny efekt Wydatki na ulepszenie Jak ustali, czy poniesiono wydatek na ulepszenie Kwalifikacja wydatków post powanie dowodowe Modernizacja rodka trwa ego a warto pocz tkowa Modernizacja rodka trwa ego nieprzyj tego do u ywania

8 Dowód z zezna poprzednich u ytkowników obiektu jako sposób na wyja nienie w tpliwo ci co do stanu technicznego budynku przed pracami remontowymi O wiadczenie wiadka jako dowód po wiadczaj cy wiek nieruchomo ci Wymiana rodzaju ogrzewania ulepszenie czy remont? Wydatki na wyposa enie pomieszcze Pomalowanie pomieszcze, naprawa instalacji, wymiana zu ytych elementów obiektu remontem Wymiana drzwi; zmiana pokrycia dachu Ocieplenie budynku Zakup mebli Adaptacja jako zmiana funkcji Ogrodzenie budynku Urz dzenia samodzielne Zakup klimatyzacji do samochodu Koszty nabycia urz dze klimatyzacyjnych Drukarka komputerowa w wietle przepisów o rodkach trwa ych Drukarka wspó pracuj ca z ró nymi komputerami Wymiana monitora w komputerze Dokupienie urz dze peryferyjnych do rodka trwa ego zamortyzowanego jednorazowo Koszty wdro enia systemu komputerowego Wydatki na aktualizacj programu komputerowego Komputery pracuj ce w sieci Sie komputerowa ulepszenie czy odr bny rodek trwa y? Ulepszenie zamortyzowanego rodka trwa ego Brak rachunków dokumentuj cych warto wydatków na ulepszenie rodków trwa ych Koszty zwi zane z przeniesieniem rodka trwa ego Inwestycja w obcym rodku trwa ym Inwestycja w leasingowanym samochodzie Inwestycja w wyposa enie dzier awionego rodka trwa ego Zwrot nak adów na rzecz samoistnego posiadacza Wydatki na odkupienie prac adaptacyjnych dokonanych w obcym rodku trwa ym Wydatki na modernizacj obcego rodka trwa ego nieprzyj tego do u ywania przez w a ciciela Warto ci niematerialne i prawne Istota know-how Op aty franchisingowe jako know-how Prawo do korzystania z technologii warto ci niematerialn i prawn Certyfikat jako ci (ISO) nie jest warto ci niematerialn i prawn Nazwa firmy oraz jej logo Koszty prac badawczo-rozwojowych Koszty prac badawczo-rozwojowych wspó finansowanych z dotacji Zakup prawa wy czno ci sprzeda y Programy komputerowe wytworzone w firmie Modernizacja i wykonanie strony internetowej Zakup systemu informacji prawnej Amortyzacja know-how Amortyzacja znaku towarowego Warto pocz tkowa firmy Ujemna warto firmy Warto pocz tkowa spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu mieszkalnego Wydatki poniesione przed rozpocz ciem zaniechanej inwestycji Podatek nale ny od importu us ug b d cy jednocze nie podatkiem naliczonym

9 143. Ulepszenie warto ci niematerialnych i prawnych Mo liwo zmniejszenia stawek amortyzacyjnych Zmiana indywidualnych stawek amortyzacyjnych Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od zakupionego goodwill Zako czenie mo liwo ci stosowania premii amortyzacyjnej Jednorazowy odpis amortyzacyjny Indywidualna stawka amortyzacyjna od nieruchomo ci zakupionych pod wynajem Indywidualne stawki amortyzacyjne u ywanych rodków trwa ych Ulepszenie budynku po 1 stycznia 2007 r. nowe, czy stare zasady indywidualnej amortyzacji Wytworzony rodek trwa y a indywidualna stawka amortyzacyjna Indywidualna stawka amortyzacji przy rodkach trwa ych otrzymanych w darowi nie Samochody demonstracyjne indywidualna stawka Stawka indywidualna samochodu wcze niej zamortyzowanego przez wspó ma onka Warto pocz tkowa poleasingowych rodków trwa ych Modernizacja rodka trwa ego amortyzowanego wed ug stawki indywidualnej Indywidualna stawka amortyzacji dla spó dzielczego prawa do lokalu u ytkowego Pawilon na obcym gruncie brak stawki indywidualnej Stawka amortyzacyjna dla tablic reklamowych Odzyskane elementy zlikwidowanego rodka trwa ego u yte przy nowej inwestycji Likwidacja rodków trwa ych z powodów ekonomicznych ROZDZIA V. STRATY I SANKCJE JAKO KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW 310 A. STRATY Definicja straty Straty jako koszty podatkowe w podatku dochodowym Strata kosztem uzyskania przychodu Straty zwi zane z wyposa eniem Straty dotycz ce rodków trwa ych o przewidywanym okresie u ywania krótszym ni 1 rok Straty w rodkach trwa ych oraz warto ciach niematerialnych i prawnych Strata powsta a w zwi zku ze sprzeda nieprzydatnych rodków trwa ych Straty w rodkach obrotowych dokumentacja Strata w rodkach obrotowych nast pstwo niew a ciwego dzia ania podatnika Kradzie samochodu Strata z powodu zdarze losowych Nieunikniona strata zwi zana z dzia alno ci Konieczno udokumentowania straty Obowi zek udokumentowania straty le y po stronie podatnika Uchybienia w dokumentowaniu strat Kradzie gotówki z szuflady Skradzione rodki trwa e Kradzie rodka trwa ego przed przyj ciem do u ywania Udowodnienie poniesienia straty Wiarygodno udokumentowania straty Strata powinna by nale ycie udokumentowana Dokumentowanie straty towarów Strata a zawinienie podatnika Niedobór b d cy efektem celowego dzia ania podatnika Straty w rodkach trwa ych a wielko odpisów amortyzacyjnych Cz ciowe zniszczenie budynku Straty z likwidacji nie w pe ni umorzonych rodków trwa ych, które utraci y przydatno gospodarcz na skutek zmiany rodzaju dzia alno ci

10 Likwidacja rodków trwa ych zwi zana z rozszerzeniem zakresu dzia alno ci Zmiana technologii a likwidacja Nieodp atne przekazanie cz ci maj tku Straty powsta e w wyniku utraty lub likwidacji samochodów Likwidacja samochodu Likwidacja towarów handlowych a podatek dochodowy Likwidacja budynków ze wzgl dów ekonomicznych Rezygnacja z najmu Ubytki naturalne a straty u podatników stosuj cych metod kasow Niedobory ujawnione podczas inwentaryzacji u podatnika stosuj cego metod memoria ow Przecena towarów handlowych a podatnik stosuj cy metod memoria ow Odsprzeda zb dnych zapasów przez podatnika stosuj cego metod memoria ow Brak faktycznej likwidacji towaru Ustalenie wysoko ci straty wycena rzeczoznawcy Poj cie straty w rodkach trwa ych czy si z brakiem mo liwo ci dokonania pe nych odpisów amortyzacyjnych Strata zwi zana ze zwrotem towaru Zakup samochodu pochodz cego z kradzie y Strata ze sprzeda y wierzytelno ci Straty przy przej ciu zobowi za i nale no ci a powi zania podmiotów Brak zap aty za wierzytelno a strata na jej sprzeda y Straty powsta e w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych Warto zniszczonego towaru kosztem uzyskania przychodu Wydatki na zaniechane inwestycje do 31 grudnia 2008 r Zaniechane inwestycje stan prawny na 1 stycznia 2009 r B. OP ATY SANKCYJNE Op aty sankcyjne zwi zane z prowadzon dzia alno ci gospodarcz Koszty egzekucyjne Koszty procesu poniesione w post powaniu rozpoznawczym Zwrot kosztów procesu stronie przeciwnej Koszty post powania s dowego poniesione przez stron przegran Koszty s dowe ponoszone przez wierzyciela i d u nika Sankcje za bezumowne korzystanie z nieruchomo ci Wydatek na sporz dzenie aktu notarialnego zawieraj cego o wiadczenie o poddaniu si egzekucji Sankcje karne Grzywna za niestawiennictwo w post powaniu podatkowym Op ata produktowa Odsetki za zw ok od op aty produktowej Op aty rodowiskowe Op ata za nieprzestrzeganie przepisów BHP Odsetki za zw ok z tytu u nieterminowych wp at nale no ci bud etowych Op ata prolongacyjna a koszty uzyskania przychodu Kwota dodatkowa z ustawy o cenach Op ata dodatkowa za niezagospodarowanie gruntów Op aty sankcyjne podlegaj ce wp acie do bud etu pa stwa lub jednostek samorz dowych rodki trwa e karne odsetki Sankcje cywilnoprawne Odsetki za zw ok powsta e na skutek nieuregulowania w terminie zobowi za cywilnoprawnych

11 74. Odszkodowanie z tytu u wadliwego wykonania us ugi Odszkodowanie z tytu u zakazu prowadzenia dzia alno ci konkurencyjnej tak e powinno mie zwi zek z uzyskaniem przychodu Odszkodowanie za uszkodzony towar wyp acone przez firm przewozow Odszkodowanie za utracony towar wyp acone przez firm transportow Odszkodowanie z tytu u utraty warto ci przedmiotu leasingu Odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy Odszkodowanie z tytu u ugody s dowej Odszkodowanie wyp acone pracownikowi Kary umowne kosztem podatkowym Kary umowne b d ce nast pstwem niewykonania umów Kosztami uzyskania przychodów kary umowne tylko przewidziane w umowie Kary na o one przez UOKiK i URE Odszkodowanie wyp acone w zwi zku z odmow wyp aty odszkodowania przez zak ad ubezpiecze Zado uczynienie w zwi zku z wypadkiem w pracy Odszkodowanie z tytu u wypadku jakiego dozna a klientka sklepu Odszkodowanie wyp acone na rzecz Urz du Miasta Odszkodowanie za spowodowanie przestoju Nieterminowa dostawa towarów Odszkodowanie za b d biura rachunkowego Odszkodowanie za naruszenie praw autorskich Odszkodowanie z tytu u uszkodzenia cudzej rzeczy u ywanej przez podatnika Koszty utylizacji Kara za niewywi zanie si z umowy dostawy ROZDZIA VI. WIERZYTELNO CI I REZERWY JAKO KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Definicja i podzia wierzytelno ci Wierzytelno ci odpisane jako przedawnione Umorzenie zobowi za a koszty Umorzenie d ugu Odpisy aktualizuj ce warto nale no ci a nie ci galna wierzytelno kosztem uzyskania przychodów Podatek nale ny zawarty w wierzytelno ci nie ci galnej a koszty uzyskania przychodów Wierzytelno ci nie ci galne Nale no ci nie ci galne z tytu u sprzeda y udzia ów Wierzytelno ci od zmar ego d u nika Wierzytelno ci a rycza t Udokumentowanie nie ci galno ci wierzytelno ci Uprawdopodobnienie nie ci galno ci powinno by w momencie utworzenia rezerwy Upad o firmy zagranicznej Ocena kosztów dochodzenia wierzytelno ci wykonana przez firm windykacyjn Bezskuteczno jednej z egzekucji Skierowanie do egzekucji cz ci nale no ci Wierzytelno, z której zwolniono d u nika a koszty Jak wyliczy przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne Warunki uznania wierzytelno ci za nie ci galn Wyrok uznaj cy roszczenie firmy za niezasadne Postanowienie o nie ci galno ci dokumentem uprawdopodabniaj cym nie ci galno wierzytelno ci Postanowienie o nie ci galno ci wydane na rzecz innego wierzyciela

12 Odmowa wyp aty odszkodowania z tytu u ubezpieczenia Odszkodowanie wyp acone na podstawie umowy ubezpieczenia ryzyka kupieckiego Pismo komornika informuj ce o bezskuteczno ci egzekucji Umorzenie post powania egzekucyjnego z nieruchomo ci Uko czenie post powania upad o ciowego jako przes anka uznania wierzytelno ci za nie ci galn Protokó zamiast postanowienia o nie ci galno ci i postanowienia s du Protokó jako sposób udokumentowania nie ci galno ci wierzytelno ci Tre protoko u Wierzytelno zagraniczna Odzyskanie cz ci lub ca o ci wierzytelno ci Odpisy aktualizuj ce warto nale no ci zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Uprawdopodobnienie nie ci galno ci wierzytelno ci w przypadku zaliczania do kosztów odpisów aktualizuj cych Uprawdopodobnienie nie ci galno ci wierzytelno ci nieskierowanej do egzekucji Wniosek o zawieszenie post powania egzekucyjnego a zaliczenie do kosztów odpisów aktualizuj cych Odpisy aktualizuj ce warto nale no ci u podatników prowadz cych ksi g podatkow Odpisy aktualizuj ce warto nale no ci u podatników prowadz cych ksi g przychodów i rozchodów Rezerwy w prawie podatkowym Rezerwy a s dowe dochodzenie roszcze Same tylko zapewnienia podatnika nie wystarcz Straty z odp atnego zbycia wierzytelno ci Prawo zaliczenia do kosztów straty z tytu u sprzeda y wierzytelno ci przys uguje wy cznie podmiotowi, u którego taka wierzytelno by a przychodem nale nym Sp ata obcych wierzytelno ci Zbycie wierzytelno ci z tytu u umów najmu Odsetki i prowizja od kredytu zaci gni tego na nabycie wierzytelno ci Rezerwy utworzone z tytu u straty w rodkach obrotowych Tytu wykonawczy wystawiony na firm windykacyjn Zaliczka, której zwrot zosta zas dzony przez s d ROZDZIA VII. SK ADKI I ODPISY NA FUNDUSZE JAKO KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Fundusze w dzia alno ci gospodarczej Odpisy na fundusze jako koszty uzyskania przychodu Wp aty na fundusze tworzone przez podatnika a wp aty na fundusze powo ane w drodze ustawy Odpisy i wp aty na fundusze tworzone przez podatnika nieprzewidziane przepisami prawa Wp aty i odpisy podstawowe na Zak adowy Fundusz wiadcze Socjalnych Odpisy na ZF S jako koszt konieczna wp ata, czy wystarczy odpis? Definitywne poniesienie wydatku na ZF S Zaleg e wp aty na rachunek ZF S Koszty administrowania ZF S Zwi kszenia rodków ZF S Dodatkowy odpis na ZF S Zwi kszony odpis na ZF S u pracodawcy zatrudniaj cego mniej ni 20 pracowników Stworzenie ZF S w trakcie roku podatkowego Warto wiadcze w naturze przekazanych na cele funduszu wiadcze socjalnych wiadczenia urlopowe wiadczenie urlopowe a koszt podatkowy Odpisy na ZF S utworzony w zwi zku z zatrudnianiem osób na umow agencyjn

13 18. Ekwiwalent pieni ny przeznaczony na pokrycie wydatków szkolnych dzieci pracowników Odpisy (sk adki) na Fundusz Pracy Sk adki na Fundusz Pracy od nagród i premii Odsetki za zw ok i op ata dodatkowa w przypadku sk adek na Fundusz Pracy Sk adki na Fundusz Pracy zap acone, a nast pnie zwrócone Sk adki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych Sk adki na FP i FG P wyliczone od wynagrodzenia ony jednego ze wspólników spó ki jawnej Wp aty na Fundusz Promocji Twórczo ci Odpisy na fundusz rekultywacji oraz wydatki na rekultywacj terenów poeksploatacyjnych Rezerwa na fundusz rekultywacji Odpis na fundusz remontowy od lokali niemieszkalnych jako koszt uzyskania przychodów Odpis na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej jako koszt uzyskania przychodów Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych Sk adki i inne wp aty z tytu u przynale no ci do organizacji Op acanie sk adek a zawieszenie wykonywania jednego z zawodów Sk adki na rzecz towarzystwa rzeczoznawców maj tkowych Sk adki na Izb Gospodarcz Sk adka na rzecz mi dzynarodowej organizacji Sk adka na fundusz marketingowy Sk adki op acane na rzecz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Sk adki cz onkowskie op acane przez pracodawc ROZDZIA VIII. PODATKI KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU Podatki op acane w dzia alno ci gospodarczej jako koszt Podatek od spadków i darowizn Podatek dochodowy a koszt uzyskania przychodów Wp aty z zysku a koszty uzyskania przychodu Podatek od rodków transportowych zap acony za lata ubieg e a koszty uzyskania przychodów Skradziony samochód a podatek drogowy Podatek od towarów i us ug jako koszt podatkowy Podatek od towarów i us ug z tytu u eksportu towarów Podatek nale ny od importu us ug oraz wewn trzwspólnotowego nabycia towarów jako koszt Korekty VAT skutki dla podatników posiadaj cych rodki trwa e Podatnicy zwolnieni od VAT i wiadcz cy czynno ci zwolnione podatek naliczony jako koszt Naliczony podatek VAT niepodlegaj cy odliczeniu jako koszt Podatek VAT naliczony od wydatków na reprezentacj Utrata prawa do odliczenia VAT a koszty Podatek naliczony z faktur VAT RR niezap aconych w terminie Brak ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej a koszty podatkowe Zagraniczny podatek VAT VAT zap acony w innym pa stwie cz onkowskim VAT zap acony w innym pa stwie cz onkowskim stanowisko s du administracyjnego Podatek VAT zawarty w wierzytelno ci nie ci galnej Podatek akcyzowy powsta y w wyniku korekty

14 Podatek akcyzowy od zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych Straty powsta e w wyniku nadmiernych ubytków i niedoborów wyrobów akcyzowych jako koszt uzyskania przychodów Podatek akcyzowy zap acony przy zakupie Podatek od czynno ci cywilnoprawnych Podatek od czynno ci cywilnoprawnych w zwi zku z otrzymaniem aportu i rozszerzeniem dzia alno ci Podatek od czynno ci cywilnoprawnych z tytu u aportu zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa jako koszt uzyskania przychodów Podatek od nieruchomo ci Podatek od nieruchomo ci jako koszt uzyskania przychodów Podatek od nieruchomo ci w kosztach podatkowych Grunt powinien by zwi zany z dzia alno ci Podatki dotycz ce cz ci nieobj tej umow dzier awy Podatek od nieruchomo ci u ytkowanej na podstawie umowy u yczenia ROZDZIA IX. PRACOWNICZE KOSZTY W DZIA ALNO CI GOSPODAR- CZEJ Wynagrodzenie pracowników jako koszt uzyskania przychodów Wyp ata wynagrodze z dotacji Konieczna mo e by analiza regulaminu wynagrodze Brak ewidencji pracowniczej Wynagrodzenie pracowników niepe nosprawnych jako koszt uzyskania przychodu wiadczenia zwi zane z prac a koszty uzyskania przychodu Zatrudnianie cz onków rodziny przedsi biorcy Zatrudnienie cz onka zarz du z naruszeniem przepisów o spó kach Umowa o prac zawarta przez jedynego udzia owca spó ki z ustanowionym przez niego pe nomocnikiem Pozorna premia a koszty Wynagrodzenie wyp acone pracownikowi zatrudnionemu z naruszeniem przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców Zatrudnianie cudzoziemców Wynagrodzenie zwi zane z wytworzeniem rodka trwa ego Moment poniesienia kosztów wyp ata wynagrodze Wyp ata odprawy a koszty uzyskania przychodu Odszkodowanie za nies uszne wypowiedzenie umowy o prac Dodatkowe odszkodowanie z tytu u wypadku przy pracy Wynagrodzenie wyp acane na prze omie roku a koszty uzyskania przychodu podatnika stosuj cego metod memoria ow Zasady uznawania za koszty uzyskania przychodów sk adek na ubezpieczenia spo eczne Sk adki ZUS zap acone po dacie likwidacji dzia alno ci gospodarczej Zobowi zania z tytu u wynagrodze i sk adek ZUS zap acone przez Spó k przejmuj c cz przedsi biorstwa Przej cie pracowników a sk adka na ich ubezpieczenie Wydatki na wiz dla pracownika Nale no ci przys uguj ce pracownikowi oddelegowanemu w krajow podró s u bow Diety Tylko diety wyp acone s kosztem Koszty przejazdu Koszty noclegu Koszty dojazdów Inne wydatki Krajowe podró e s u bowe pracowników a koszt uzyskania przychodu pracodawcy Diety a koszty uzyskania przychodów

15 27. Diety kierowców Podró s u bowa przedsi biorcy tak e u podmiotu prowadz cego dzia alno w zakresie transportu Wydatek zwi zany z procesem rekrutacji pracowników Wydatki na rekrutacj Op aty parkingowe i op aty za przejazd autostrad Zwrot kosztów zleceniodawcy Zbiorcze zestawienie wydatków z tytu u podró y s u bowych uniemo liwia weryfikacj poniesionych wydatków U ywanie przez pracownika samochodu nieb d cego jego w asno ci Dojazdy do pracy pracowników w asnymi samochodami Rycza ty samochodowe wyp acone zleceniobiorcom Telefony prywatne i s u bowe Wydatki socjalne Zakup bonów towarowych dla pracowników Zak adowy Fundusz wiadcze Socjalnych Wp aty na ZF S jako koszt uzyskania przychodów Wycofane odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Cel wykorzystania rodków z ZF S a koszty uzyskania przychodów Organizacja majówki dla pracowników Zakup artyku ów spo ywczych na spotkania Rady Nadzorczej Zorganizowanie imprez integracyjnych dla pracowników Imprezy integracyjne musz zawiera elementy motywuj ce pracowników Warto brutto paczek wi tecznych wydanych pracownikom oraz naliczona z tego tytu u sk adka ZUS Zakup szczepionki kosztem uzyskania przychodu Wydatki zwi zane z bezpiecze stwem pracowników i higien pracy Strój s u bowy a kwestie podatkowe Ekwiwalent za odzie, która nie spe nia wymogów okre lonych dla odzie y roboczej Wydatek na pranie odzie y roboczej osób wykonuj cych zlecenie Wydatek na pracowniczy program emerytalny Sk adka podstawowa p acona przez pracodawców w zwi zku z realizacj pracowniczych programów emerytalnych interpretacja MF Sk adka na pracowniczy program emerytalny moment zaliczenia do kosztów Podnoszenie kwalifikacji pracowniczych Op acenie aplikacji radcowskiej pracownika Koszt stypendium dla przysz ego pracownika Wydatek na kurs szybkiego czytania Wydatki na przysposobienie zawodowe m odocianych Wydatki na nauk j zyka obcego Wydatki na wy ywienie pracowników podczas spotka roboczych Przes anki nieuznania wydatków na szkolenia za koszty Imprezy towarzysz ce dla uczestników szkolenia Zwrot kosztów bada lekarskich pracowników Wydatki zwi zane z finansowaniem us ug zdrowotnych na rzecz pracowników Wydatki na rzecz osób wykonuj cych prac na podstawie umów o dzie o lub umów zlecenia Koszty opieki medycznej dla cz onków zarz du i ich rodzin Prowizje dla agentów Koszty zakwaterowania cz onka zarz du, który nie jest pracownikiem Diety i delegacje dla cz onków w adz statutowych osoby prawnej nieb d cych jej pracownikami

16 Wydatki na rzecz rodzin pracowników i cz onków zarz du Upominki z logo firmy przekazywane pracownikom Wydatki zwi zane z akcj promocyjn skierowan do pracowników kontrahentów wiadczenia urlopowe kosztem uzyskania przychodów Odprawa po miertna Us uga outplacementu pomoc pracodawcy zwalnianym pracownikom Wydatki na zwi zki zawodowe ROZDZIA X. SAMOCHODY W FIRMIE Samochody osobowe nabyte pocz wszy od 1 stycznia 2007 r Stwierdzenie wymaga konstrukcyjnych uprawniaj cych do niezaliczenia samochodu do osobowych Zmiany w poje dzie Samochód osobowy w rozumieniu ustawy przepisy przej ciowe Definicja samochodu osobowego nabytego przed dniem 1 stycznia 2007 r Zakup samochodu stanowi cego rodek trwa y Mo liwo obci enia kosztów ca ym wydatkiem na nabycie samochodu Odsetki od kredytu na zakup samochodu Sp ata kredytu na zakup pojazdu wniesionego aportem Wydatki na zakup samochodów stanowi cych maj tek prywatny oraz sp at kredytu zwi zanego z tym zakupem Zakup samochodu zaliczonego do wyposa enia Zakup samochodów u ywanych Koszty eksploatacji i napraw samochodu zaliczonego do rodków trwa ych Samochód b d cy rodkiem trwa ym a wydatki niestanowi ce kosztów uzyskania przychodów Samochód wykorzystywany do wykonywania czynno ci na rzecz kontrahenta Eksploatacja samochodu nabytego w drodze darowizny Ubezpieczenie samochodu Ubezpieczenie AC i OC jako koszt uzyskania przychodów Ubezpieczenie samochodów w leasingu operacyjnym Naprawy powypadkowe samochodów nieobj tych ubezpieczeniem AC Wydatek na napraw uszkodzonego samochodu Ubezpieczenie samochodów u ywanych do jazd próbnych Wydatki na ubezpieczenie samochodu, nabytego przez Spó k a zarejestrowanego na cz onka zarz du Wydatki zwi zane z samochodami ci arowymi Wydatki zwi zane z eksploatacj samochodu ci arowego, który nie zosta zaliczony do rodków trwa ych Modernizacja samochodów niezaliczonych do rodków trwa ych Wydatki na eksploatacj samochodu niewprowadzonego do ewidencji rodków trwa ych Przystosowanie samochodu do prowadzenia kursów nauki jazdy Wydatki dotycz ce nieodp atnie u yczonego samochodu Wydatki na instalacj gazow w samochodzie U ywanie samochodu przez pracownika w jazdach lokalnych Rycza t a samochód oddany w u ywanie pracodawcy Przyznany rycza t kosztem tylko wówczas, gdy pracownik faktycznie ponosi koszty eksploatacji samochodu Rozliczenie z pracownikiem jazd lokalnych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów Wykorzystanie samochodu pracownika a umowa zawarta z tym pracownikiem Wzór o wiadczenia o u ywaniu prywatnego samochodu przez pracownika

17 37. Samochód nieb d cy w asno ci pracownika u ywany na cele pracodawcy Zwrot kosztów u ywania samochodu przez zleceniobiorc Korzystanie przez spó k z prywatnych samochodów udzia owców Prywatny samochód przedsi biorcy a koszty uzyskania przychodów Ewidencja przebiegu pojazdu Wadliwo i nierzetelno ewidencji Samochód b d cy rodkiem trwa ym a ewidencja przebiegu pojazdu Leasing a ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu nie wystarczy Samochód s u cy dzia alno ci gospodarczej przez okres krótszy ni jeden rok a wydatki zwi zane z u ywaniem tego samochodu Samochód u ytkowany na podstawie umowy dzier awy czy konieczna jest EPP? Ewidencja zast pczego samochodu osobowego Wydatki na samochód zast pczy u ytkowany w czasie naprawy samochodu dzier awionego Auto testowe to te towar Auta testowe a ewidencja przebiegu pojazdu Wydatek na nabycie paliwa do testowanych samochodów jako koszt uzyskania przychodów Samochód demonstracyjny, którego okres u ytkowania przekroczy rok Dokumentowanie wydatków na eksploatacj samochodu Wynaj ty samochód za granic Straty powsta e w wyniku utraty lub likwidacji samochodów Sprzeda samochodu zaliczonego do rodków trwa ych Kradzie samochodu Dokumentowanie straty (kradzie y) samochodu Brak odszkodowania z tytu u kradzie y samochodu a koszty uzyskania przychodów Podatek od nieruchomo ci od gara u dla samochodu b d cego rodkiem trwa ym w firmie Dokumentowanie wydatków poniesionych za korzystanie z autostrady w Niemczech Licencja na us ugi transportowe Zakup urz dzenia nawigacyjnego Op aty parkingowe Nieodp atne u ywanie samochodu ci arowego koszty uzyskania przychodu Eksploatacja samochodu zast pczego a koszty uzyskania przychodu Koszty wynajmu samochodów Koszty rejestracji samochodów u ywanych, nabywanych w celu odsprzeda y Przekazanie na cele osobiste samochodu stanowi cego rodek trwa y ROZDZIA XI. LEASING A KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW Leasing definicja podatkowa Rzeczywista i hipotetyczna warto netto przedmiotu leasingu Suma op at leasingowych Wariant I umów leasingowych (leasing operacyjny) Wariant II umów leasingowych (leasing finansowy) Organ podatkowy ma prawo ocenia tre umowy Leasing a nabycie rodka trwa ego na raty Przes anki wiadcz ce o próbie obej cia prawa Raty leasingowe moment zaliczania do kosztów Zró nicowana wysoko rat leasingowych Raty a niemo no korzystania z przedmiotu leasingu Wynagrodzenie nale ne poprzedniemu leasingodawcy z tytu u przeniesienia praw wynikaj cych z umów

18 Nabycie przedsi biorstwa cznie a leasing Cesja umowy leasingu Leasing gruntów Leasing kapita owy budynków Leasing samochodów osobowych Dzier awa to nie leasing Ubezpieczenie samochodu wzi tego w leasing Leasing operacyjny samochodu o warto ci przekraczaj cej euro Wst pna op ata leasingowa Op ata inicjalna jako koszt uzyskania przychodów Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu op aty wst pnej przy stosowaniu metody memoria owej Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu op aty wst pnej przy stosowaniu metody kasowej Ubezpieczenie AC i OC zap acone przez leasingobiorc Kaucje gwarancyjne Przepadek czynszu inicjalnego Przej cie przez inn firm zobowi za sp aty dalszych rat leasingowych Kara za zw ok w zwrocie przedmiotu leasingu Cesja wierzytelno ci z tytu u op at leasingowych Wcze niejszy wykup brak korekt Podatek od towarów i us ug a warto pocz tkowa rodka trwa ego Prowizja faktoringowa Sprzeda wierzytelno ci leasingowej Wymiana rodka trwa ego na podstawie gwarancji Zakup opon do leasingowanych samochodów Rata leasingowa jako koszt podatkowy, gdy przedmiot leasingu jest w remoncie Raty leasingowe zap acone po kradzie y leasingowanego samochodu Leasing zwrotny ROZDZIA XII. KOSZTY W WALUTACH OBCYCH. RÓ NICE KURSOWE Kurs walutowy stosowany do przeliczania przychodów Wp yw ró nic kursowych na koszty i przychody Kurs waluty stosowany przy wyborze bilansowej metody ustalania ró nic kursowych Wycena ró nic kursowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo ci Ró nice kursowe rozliczane na podstawie przepisów o rachunkowo ci Podatkowe metody wyceny ró nic kursowych Kurs faktycznie zastosowany w wyja nieniach organów podatkowych Faktura w z otych nie ma ró nic kursowych Zwi zek ró nic z przychodem Brak uregulowania zobowi za naliczone ró nice nie stanowi kosztu uzyskania przychodu Ró nice kursowe a rodki w asne zgromadzone na rachunkach dewizowych Kursy walut Europejskiego Banku Centralnego zamiast kursów NBP Ró nice kursowe a wymiana barterowa Ró nice kursowe zwi zane ze zwrotem wniesionych przez wspólników dop at w walutach obcych Wyp ata waluty z konta firmowego na konto prywatne Warto pocz tkowa nabytego rodka trwa ego a ró nice kursowe Potr cenie wierzytelno ci a ró nice kursowe Sp ata kredytu poprzez zaci gni cie nowego kredytu a ró nice kursowe Zasady ustalania ró nic kursowych przy sp acie po yczki Waloryzacja kredytu Zmiana waluty kredytu

19 22. Kredyt dewizowy a kredyt denominowany Sp ata kredytu w walucie obcej otrzymanego w formie aportu przedsi biorstwa Waluty nienotowane a ró nice kursowe Bank zmienia kurs walut dwukrotnie w ci gu dnia Klauzula walutowa w leasingu a ró nice kursowe Ró nice kursowe przy p atno ciach kart Kursy walut przy fakturach WNT Zap ata walut kupion w kantorze a ró nice kursowe Zwrot zaliczki a ró nice kursowe Utworzenie akredytywy a ró nice kursowe ROZDZIA XIII. KOSZTY W SPÓ KACH KAPITA OWYCH Koszty organizacyjne spó ki Koszty organizacji osoby prawnej Kolejna spó ka a koszty Wydatki na badanie na zlecenie potencjalnego udzia owca Wydatki poniesione w zwi zku z sukcesj Wydatki poniesione przez spó k przejmuj c zwi zane z procesem konsolidacji Po czenie spó ek podzia kosztów mi dzy cz cymi si spó kami Skuteczne podwy szenie kapita u poprzez wniesienie aportu podstaw prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych Wydatki zwi zane z podwy szeniem kapita u zak adowego rozbie ne stanowiska orzecznictwa Wydatki na emisj nowych akcji Wydatki na us ugi doradztwa finansowego zwi zane z publiczn emisj nowych akcji Wydatki na doradztwo prawne i finansowe zwi zane z nabyciem udzia ów Warto pocz tkowa aportu Moment rozpocz cia amortyzacji przez spó k wniesionych w postaci aportu rodków trwa ych Aport ca ego przedsi biorstwa Zobowi zania nabytego przedsi biorstwa jako koszt uzyskania przychodów Amortyzacja u ywanego samochodu wniesionego aportem Amortyzacja znaku towarowego wniesionego aportem Odsetki od kredytu zwi zanego z przedmiotem aportu Sukcesja stawki amortyzacji Umowy cywilnoprawne z udzia owcami spó ki z o.o Zwrot poniesionych wydatków udzia owcowi spó ki Poj cie wiadczenia jednostronnego Podatek od czynno ci cywilnoprawnych z tytu u po yczki udzielonej wspólnikowi przez spó k z o.o Koszty uzyskania przychodu u po yczkobiorcy Wydatek na ustanowienie hipoteki na nieruchomo ci udzia owca Koszty zwi zane z cz onkami zarz du Wynagrodzenie prezesa zarz du, b d cego jedynym akcjonariuszem spó ki Wynagrodzenia cz onka zarz du spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci Cz onkowie zarz du b d cy udzia owcami spó ki i jej pracownikami Cz onkowie zarz du b d cy udzia owcami spó ki i nieb d cy jej pracownikami Cz onkowie zarz du nieb d cy udzia owcami spó ki Jedyny cz onek zarz du pracownikiem jednoosobowej spó ki z o.o Sk adki na ubezpieczenie wspólników nieb d cych pracownikami Wydatki spó ki na us ugi zdrowotne dla cz onków rodzin pracowników

20 Umowa o prac zawarta z naruszeniem przepisów Kodeksu spó ek handlowych Umowy o prac zawarte przez pe nomocnika przed rejestracj spó ki Wydatki na rzecz cz onków rady nadzorczej Niewa na umowa o prac z udzia owcem faktycznie wykonuj cym prac dla spó ki Wynagrodzenie wyp acone wspólnikowi Ubezpieczenie cz onków zarz du od odpowiedzialno ci cywilnej Rycza t przyznany cz onkowi zarz du na korzystanie z prywatnego samochodu Diety dla osób wchodz cych w sk ad rad nadzorczych Wydatki poniesione na kurs dla kandydatów na cz onków rad nadzorczych jednoosobowych spó ek Skarbu Pa stwa Wydatki na rozmowy z aparatu zainstalowanego w mieszkaniu udzia owca nieb d cego pracownikiem spó ki Wydatek wynikaj cy z umowy o zakazie konkurencji Poj cie po yczki dla celów oceny skutków podatkowych cienkiej kapitalizacji Nie ma znaczenia, czy po yczki udzieli jeden, czy te wielu udzia owców Ustalenie wysoko ci zad u enia przy niedostatecznej kapitalizacji wiadczenia wspólników na rzecz spó ki Dop aty wnoszone do spó ki a cienka kapitalizacja Odsetki za bezumowne korzystanie z cudzego kapita u Po yczka niezwi zana z dzia alno ci Kredyt przeznaczony na potrzeby innego podmiotu Ró nice kursowe zwi zane ze zwrotem wniesionych przez wspólników dop at w walutach obcych Odsetki od kredytu przeznaczonego na wyp at nale n wspólnikowi Odsetki od kredytu przeznaczonego na wyp at wynagrodzenia z tytu u umorzenia udzia- ów Odsetki od po yczki na sfinansowanie nabycia udzia ów Odsetki od kredytu przeznaczonego na wyp at dywidendy Podwy szenie kapita u przez emisj akcji z prawem poboru Wydatki na sporz dzenie aktu notarialnego zwi zane z wniesieniem maj tku do spó ki Koszty przy umorzeniu udzia ów (akcji) Wydatki zwi zane z emisj obligacji, z których rodki przeznaczono na umorzenie udzia- ów w asnych emitenta Zbycie udzia ów otrzymanych uprzednio w formie aportu Wydatki zwi zane z przekszta ceniem formy prawnej spó ki Zaspokojenie roszcze wspólników Kwoty wyp acone by ym wspólnikom Przeniesienie wydzielonej cz ci maj tku do innej spó ki koszty uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów przy podziale spó ek przez wydzielenie Wykorzystanie kredytu dla udzielenia po yczek spó kom powi zanym kapita owo Odsetki od kredytów Zaliczanie kosztów wynikaj cych z udzia u w spó ce komandytowej Konwersja wierzytelno ci przys uguj cej wspólnikowi wobec spó ki Podwy szenie warto ci pocz tkowej aportu o niezamortyzowan warto inwestycji w obcym rodku trwa ym Ustalenie kosztów przy nabyciu udzia ów Koszty przymusowego wykupu akcji Sprzeda akcji w spó ce akcyjnej Zabezpieczenie budynku firmy b d cego zabytkiem Koszty windykacji nale no ci Wydatki spó ek córek jako koszt uzyskania przychodów

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Spis tre ci Wst p...15 Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Wykaz stosowanych skrótów...21 ROZDZIA I. WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE...23 1. Warto pocz tkowa warto ci niematerialnej i prawnej...23

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

CZ I. SK ADKI ZUS... 35

CZ I. SK ADKI ZUS... 35 SPIS TRE CI CZ I. SK ADKI ZUS... 35 ROZDZIA I. UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW... 37 1. Osoby obj te ubezpieczeniem jako pracownik... 37 1.1. Poj cie pracownika... 37 1.2. ona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM Leasing stanowi jedno z g ównych róde finansowania zewn trznego firmy 1. Szczególnie wa n rol odgrywa

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo