17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych"

Transkrypt

1 SPIS TRE CI ROZDZIA I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW Poj cie koszty uzyskania przychodów Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r Koszt wymagana indywidualna ocena Wszelkie koszty poniesione w celu osi gni cia przychodu Poprawno kwalifikacji kosztów przedmiotem kontroli organów podatkowych Zasada przyporz dkowywania kosztów do danego ród a przychodów Podzia kosztów zwi zanych z dzia alno ci zwolnion i opodatkowan Warunki, od których uzale nione jest zaliczenie kosztów do kosztów uzyskania przychodów Regu y kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów w opinii organów podatkowych Koszty uzyskania przychodów jako kategoria ekonomiczna i bilansowa Koszty uzyskania przychodów w szczególnych przypadkach Poniesienie wydatku przez podatnika Zbycie akcji to te wydatek Strony nie mog w umowie cywilnoprawnej rozstrzyga, kto mo e odliczy dany wydatek jako koszt Kosztem mo e by jedynie wydatek poniesiony w zwi zku z rzeczywist transakcj Faktycznie poniesione wydatki na op acenie faktur wystawionych przez podmioty formalnie nieistniej ce Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych Fikcyjne transakcje a wina podatnika Sam fakt zap aty jako dowód poniesienia wydatku nie wystarczy Dowodem wszystko co przyczyni si do wyja nienia sprawy Brak dowodu wyp aty wynagrodzenia Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów Brak wymienienia wydatku w katalogu wy cze nie oznacza, i jest on kosztem Wydatki niezap acone kosztem uzyskania przychodów Kosztami s tylko koszty o charakterze definitywnym ród o finansowania wydatku Istotny jest cel a nie rezultat Racjonalno wydatku Dowód poniesienia wydatku spoczywa na podatniku Organy podatkowe mog dokonywa oceny celowo ci wydatków Dowody na wykonanie op aconych wydatków powinny by wiarygodne Strata aby by a kosztem wymaga udokumentowania Towar nabywany na aukcjach internetowych Wyk ad a brak konspektu Wydatki na likwidacj spó ki Zwi zek kosztów z przychodami w wyrokach NSA Zwi zek przyczynowo-skutkowy, czy zwi zek po redni... 54

2 6 38. Wydatki na post powanie dotycz ce zwrotu nadp aty podatku Konieczno przestrzegania norm prawa procesowego przez fiskusa Ocena ekonomiki dzia a podatnika przez organ podatkowy Ocena tre ci umowy przez organy podatkowe Podatnik mo e swobodnie kszta towa stosunki zobowi zaniowe Decyzja jak prowadzi dzia alno nale y do podatnika a nie do organu Ci ar wykazania zwi zku poniesionych wydatków z osi gni tymi przychodami Legalno podstaw wydatku Nie ma znaczenia wysoko przychodów Decyduj cy faktyczny zamiar podatnika przy ponoszeniu wydatku Wydatki poniesione na przygotowania do podj cia nierozpocz tej dzia alno ci gospodarczej Brak powi za a kwestionowanie ceny transakcji Wydatki poniesione na wyprodukowanie cz ci towaru, która nie zosta a sprzedana Dochody zwolnione od podatku a koszty uzyskania przychodów Udokumentowanie poniesienia kosztu Dokumentowanie us ug doradczych Zasada dokumentowania kosztów uzyskania przychodów Wadliwo dowodu ksi gowego Firmanctwo a koszty podatkowe Gdy organy skarbowe podwa aj fakt wykonania us ug i dostarczenia towarów Rzetelno faktur podwykonawcy Pozorno umów Post powanie w razie wadliwego okre lenia przez podatnika kosztów Faktury elektroniczne od 4 sierpnia 2005 r Faktura elektroniczna otrzymana od zagranicznego kontrahenta Faktura elektroniczna przechowywana w wersji elektronicznej Zmiana przeznaczenia towaru handlowego Darowizna korekta kosztów Otrzymane odszkodowanie korekta kosztów Prywatne wyjazdy Wydatki na zabezpieczenie interesów kontrahentów Spó ki Wydatki na wyjazdy kontrahentów Sposób udokumentowania towarów nabytych z tzw. wystawki Dowód poniesienia wydatku z tytu u ubezpieczenia Paragon dokumentem potwierdzaj cym poniesienie wydatku Dokumentacja sp on a w po arze Dokumenty obcoj zyczne ROZDZIA II. ZRYCZA TOWANE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW A. KOSZTY UZYSKANIA Rycza towe koszty uzyskania przychodów twórców i artystów Utwór w rozumieniu prawa autorskiego Ustawa Prawo w asno ci przemys owej a koszty uzyskania przychodu Projekty wynalazcze Koszty z tytu u praw w asno ci przemys owej zmiana od 1 stycznia 2007 r Wynalazek dokonany w ramach wykonywania obowi zków ze stosunku pracy Przeniesienie w asno ci projektu racjonalizatorskiego przes ank naliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu Przeniesienie w asno ci znaku towarowego Wynagrodzenie z tytu u op at licencyjnych Prawa autorskie twórców... 89

3 11. Funkcje organizacyjno-administracyjne a koszty Koszty uzyskania t umaczy Opinie bieg ych Koszty uzyskania przychodów bieg ych rewidentów Projekt urbanistyczno-architektoniczny Projekt techniczno-budowlany Korzystanie z wizerunku Praca modelek Producent fonogramu Pianista-akompaniator Badania kliniczne i ulotki informacyjne o lekach Publikacje prasowe Prace redakcyjne Projekty prac konserwatorskich Prace konstruktorsko-technologiczne Prace projektowe Program komputerowy System internetowy Tworzenie grafiki komputerowej Opinia prawna Praca w charakterze eksperta Raporty i ekspertyzy Protokó lustracyjny Plan funkcjonowania przedsi biorstwa Zak adowy system jako ci Zaj cia dydaktyczne Koszty stosowane u pracowników naukowych Nauczanie j zyków obcych Prawa pokrewne wykonawców Autorskie prawa maj tkowe nabyte w drodze spadku % koszty uzyskania przychodów a opodatkowanie VAT Autor-wydawca Pracownik-autor Rozró nienie wynagrodzenia na cz zwi zan z korzystaniem z praw autorskich i cz zwi zan z wykonywaniem obowi zków pracowniczych Prawa autorskie o nierza ( jest w orkiestrach d tych jaka si a ) Tworzenie oprogramowania komputerowego Promotor a 50% koszty Z dokumentów musi wynika jaka cz wynagrodzenia przypada na prac twórcz Koszty uzyskania instruktora ta ca choreografa Wyk ady za granic % koszty uzyskania przychodu od wynagrodzenia za czas urlopu naukowego Opracowywanie pomocy naukowej dla studentów Koszty dojazdu przy dzia alno ci artystycznej Licencja programu komputerowego Koszty przy sprzeda y know-how Koszty w wysoko ci 50% nale nej op aty licencyjnej B. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW Z TYTU U DZIA ALNO CI WYKO- NYWANEJ OSOBI CIE Dzia alno gospodarcza i wolny zawód Wysoko kosztów uzyskania przychodów z tytu u dzia alno ci wykonywanej osobi cie 121 7

4 8 60. Zrycza towane koszty w niektórych rodzajach dzia alno ci osobistej kilka umów z tym samym podmiotem Koszty zwi zane z przeniesieniem praw w asno ci intelektualnej w ramach umowy o dzie o lub zlecenia Faktycznie poniesione koszty zleceniobiorcy Przychód mniejszy od kosztów uzyskania Przeprowadzanie bada klinicznych Zagraniczny artysta C. PRACOWNICZE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW Koszty pracownicze w 2007 r Koszty pracownicze w 2008 r Koszty pracownicze w 2009 r Zaprzestanie naliczania kosztów dla pracownika zatrudnionego na wielu etatach Wynagrodzenia p atne cznie za kilka miesi cy Wynagrodzenia grudniowe p atne w styczniu koszty uzyskania pracowników Wynagrodzenie styczniowe p atne w grudniu poprzedniego roku Podwy szone koszty uzyskania przychodu Koszty pracuj cego cz onka zarz du Faktyczne miejsce zamieszkania pracownika a koszty uzyskania Miejsce zamieszkania a adres zameldowania Koszty pracowników doje d aj cych w wyja nieniach MF Zak ad pracy wielooddzia owy decyduje miejsce wykonywanej pracy Przychody pracownika zatrudnionego na wielu etatach a roczny limit kosztów dotychczasowy stan prawny Nowa definicja kosztów z wielu stosunków pracy Praca w jednym zak adzie na pe en etat, a w drugim na pó etatu Koszty dojazdu do pracy w wysoko ci faktycznie poniesionej Faktyczne koszty dojazdu tak e w rocznym obliczeniu podatku Dokumentowanie wydatków na dojazdy Chorobowe a koszty uzyskania przychodu Wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy Koszt uzyskania przychodu u s dziego w stanie spoczynku Urlop zdrowotny Wyp ata odprawy emerytalnej Nagroda jubileuszowa wiadczenie socjalne a koszty Koszty uzyskania zwolnionych od podatku przychodów z pracy i dzia alno ci osobistej Koszty uzyskania przychodu zwrócone przez Urz d Pracy Osoba zatrudniona na podstawie kontraktu mened erskiego Pracownik wiadcz cy prac w domu ROZDZIA III. MOMENT ZALICZENIA WYDATKÓW DO KOSZTÓW UZYSKA- NIA PRZYCHODÓW Metoda memoria owa i kasowa zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu Obowi zek stosowania tylko jednej metody Nowe zasady potr cania kosztów w czasie Okre lenie momentu poniesienia kosztu Rozpoznawanie kosztów w podatku dochodowym od osób fizycznych Niemo no okre lenia terminu powstania przychodu Potr calno kosztów data uzyskania przychodów Potr cenie kosztów w poszczególnych miesi cach

5 9. Koszty po rednio zwi zane z przychodem Moment poniesienia kosztu po redniego Rachunek dotycz cy danego roku podatkowego otrzymany po sporz dzeniu bilansu Koszty po rednie i bezpo rednie na prze omie roku Koszty ubezpieczenia pracowników Potr calno kosztów nie jest zwi zana ze sposobem zap aty Zasada memoria owa czy kasowa? Zmiana metody ksi gowania kosztów Potr calno kosztów w czasie u podatników prowadz cych podatkow ksi g przychodów i rozchodów Przej cie na ksi gi rachunkowe Odsetki od kredytu kosztem po zako czeniu inwestycji Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków w przypadku nie osi gni cia zamierzonego przychodu Odsetki p atne z góry Prawa do emisji gazów Potr canie kosztów zwi zanych z nabytymi towarami Potr canie kosztów zwi zanych ze sk adnikami maj tkowymi Rachunek za energi zu yt w ubieg ym roku Wydatki na us ugi telekomunikacyjne Udzia w targach Zakupione materia y i cz ci zamienne niewykorzystane w danym roku Wynagrodzenie wyp acane na prze omie roku a koszty uzyskania przychodu Wyp acenie wynagrodzenia za us ug wiadczon w roku poprzednim Moment powstania kosztów wysy ki towaru Zasady uznawania za koszty uzyskania przychodów sk adek na ubezpieczenia spo eczne Wydatki na reklam moment zaliczenia do kosztów Data faktury a moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Faktury koryguj ce moment poniesienia kosztu Import moment poniesienia wydatku Zakup gruntu przez dewelopera prowadz cego ksi gi rachunkowe Moment poniesienia kosztu z tytu u zakupu gruntu deweloper prowadz cy PKPiR Wydatek na nabycie wierzytelno ci kosztem uzyskania przychodu Skapitalizowane odsetki od po yczek moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Wyburzenie budynku moment kosztu Szkolenia pracowników Wydatki zwi zane z obs ug kredytu zaci gni tego na zakup akcji Koszty poniesione na odzyskanie zakupionych wierzytelno ci Prenumerata czasopism moment zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów Umowa leasingu op ata wst pna Ubiory s u bowe u ytkowane przez okres d u szy ni rok podatkowy Moment zaliczenia do kosztów wydatków zwi zanych z wynajmowanym lokalem Faktura za czynsz wystawiona po paru latach Op ata produktowa zap acona za lata ubieg e Moment uj cia w kosztach premii pieni nej ROZDZIA IV. ZAKUPY I U YWANIE RODKÓW TRWA YCH, WARTO CI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ WYPOSA ENIA rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu Odpisy amortyzacyjne kosztem uzyskania przychodów

6 10 3. Jednorazowa amortyzacja u ma ych podatników Jednorazowa amortyzacja samochodów ci arowych Quad amortyzacja jednorazowa Jednorazowa amortyzacja rodków trwa ych nabytych w spadku Wydatki na ulepszenie a jednorazowa amortyzacja Fakt rejestracji pojazdów samochodowych za granic nie ma znaczenia dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych Termin dokonywania odpisów amortyzacyjnych Zakazy zaliczania rat amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów Odpisy amortyzacyjne od warto ci ustalonej proporcjonalnie do udzia u we w asno ci Odpisy amortyzacyjne a odszkodowanie Poniesione wydatki a brak zakupu rodka trwa ego Ewidencja rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych Wycena ewidencji sk adników maj tku prywatnego rodek trwa y nabyty w drodze licytacji Zaniechanie wprowadzenia rodków trwa ych do ewidencji Nieprawid owo prowadzona ewidencja rodków trwa ych Amortyzacja rodka trwa ego zakupionego ze rodków Europejskiego Funduszu Spo- ecznego Amortyzacja rodków trwa ych nabytych ze rodków Funduszu Pracy Koszty przygotowania wniosku o dotacj a warto pocz tkowa rodków trwa ych Warunek kompletno ci i zdatno ci do u ytku rodka trwa ego rodek trwa y definicja rodki trwa e niepodlegaj ce amortyzacji Sprzeda prawa wieczystego u ytkowania gruntu a op aty z tego tytu u Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y Wydatki zwi zane z zakupem gruntu Korekta podatku od czynno ci cywilnoprawnych przy sprzeda y gruntów a warto pocz tkowa gruntu Korekta VAT a zmiana podstawy amortyzacji Zasady i metody amortyzacji rodków trwa ych Kontynuacja metody amortyzacji inwestycji w obcym rodku trwa ym Zmiana metody amortyzacji Warunkiem amortyzacji jest faktyczne u ytkowanie rodka trwa ego Kiedy rozpocz amortyzacj zapasowego rodka trwa ego? Amortyzacja rodków b d cych przedmiotem umowy zobowi zuj cej do przeniesienia ich w asno ci Warto pocz tkowa sk adnika maj tku nabytego jako wspó w asno Budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie rodki trwa e zainstalowane w pomieszczeniach u ytkowanych przez klientów Brak przeniesienia prawa u ytkowania wieczystego gruntu a mo liwo dokonywania odpisów amortyzacyjnych od budynków Wniesienie przez wspólników spó ki prawa nieodp atnego u ytkowania nieruchomo ci Darowizna rodków trwa ych Warto pocz tkowa rodków trwa ych Cena nabycia Warto pocz tkowa nieruchomo ci ustalona przez rzeczoznawc Warto rynkowa lokalu Wydatek na instalacj alarmow Ustalenie warto ci pocz tkowej budynku wielokondygnacyjnego w sytuacji, kiedy budynek zosta w cz ci wybudowany

7 48. Ustalenie warto ci pocz tkowej rodka trwa ego a ró nice kursowe Op aty za wieczyste u ytkowanie a warto pocz tkowa rodka trwa ego Co jest kosztem wytworzenia? Warto pocz tkowa dla rodków trwa ych otrzymanych w zwi zku z likwidacj osoby prawnej Amortyzacja wygranego samochodu Ponowna amortyzacja samochodu Przeniesienie w asno ci ponowna amortyzacja samochodu Odpisy amortyzacyjne od budynku w cz ci wykorzystywanego na potrzeby dzia alno- ci gospodarczej Amortyzacja lokalu przeznaczonego do dzier awy Amortyzacja samochodu osobowego u ywanego w cz ci na potrzeby prywatne Amortyzacja rodka trwa ego uprzednio dzier awionego i ulepszonego Amortyzacja programatorów przekazanych do ZOZ Maszyny zakupione za granic obliczenie warto ci pocz tkowej Warto pocz tkowa samochodu wniesionego do spó ki Przej ta przez nabywc rodka trwa ego kwota zaleg o ci podatkowej powi ksza warto pocz tkow rodka trwa ego Budynek przeznaczony do remontu a amortyzacja Remont a adaptacja obcego rodka trwa ego Naprawa samochodu przed rejestracj Koszty doposa enia samochodu poniesione do dnia oddania do u ytkowania Warto pocz tkowa rodka trwa ego wniesionego do spó ki Warto pocz tkowa nieruchomo ci wniesionej jako wk ad do spó ki Warto pocz tkowa rodka trwa ego nabytego na przetargu Nak ady na modernizacj dróg a warto pocz tkowa rodka trwa ego Koszty energii elektrycznej w nieprzekazanym do u ywania obiekcie zwi kszaj koszty inwestycji Koszty przy cza energetycznego i gazowego a warto pocz tkowa rodka trwa ego Warto pocz tkowa inwestycji w obcych rodkach trwa ych Wydatki na przystosowanie infrastruktury Koszty zwi zane z zawarciem umowy kupna-sprzeda y powi kszaj warto pocz tkow rodka trwa ego Roczna korekta VAT a warto pocz tkowa rodka trwa ego Koszty instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych Odsetki od kredytów i po yczek Ustalenie warto ci pocz tkowej wytworzonego przez podatnika rodka trwa ego a odsetki bankowe Odsetki od kredytu zaci gni tego na zakup gruntu Koszty prowizji od kredytu Rabat a warto pocz tkowa rodka trwa ego Od czenie i przy czenie cz ci sk adowych a warto pocz tkowa rodka trwa ego Po czenie dotychczas odr bnych rodków trwa ych Od czenie i likwidacja cz ci peryferyjnej rodka trwa ego Przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja i modernizacja jako ulepszenie rodka trwa ego Ulepszenie czy remont rodka trwa ego O charakterze wydatków decyduje ich ostateczny efekt Wydatki na ulepszenie Jak ustali, czy poniesiono wydatek na ulepszenie Kwalifikacja wydatków post powanie dowodowe Modernizacja rodka trwa ego a warto pocz tkowa Modernizacja rodka trwa ego nieprzyj tego do u ywania

8 Dowód z zezna poprzednich u ytkowników obiektu jako sposób na wyja nienie w tpliwo ci co do stanu technicznego budynku przed pracami remontowymi O wiadczenie wiadka jako dowód po wiadczaj cy wiek nieruchomo ci Wymiana rodzaju ogrzewania ulepszenie czy remont? Wydatki na wyposa enie pomieszcze Pomalowanie pomieszcze, naprawa instalacji, wymiana zu ytych elementów obiektu remontem Wymiana drzwi; zmiana pokrycia dachu Ocieplenie budynku Zakup mebli Adaptacja jako zmiana funkcji Ogrodzenie budynku Urz dzenia samodzielne Zakup klimatyzacji do samochodu Koszty nabycia urz dze klimatyzacyjnych Drukarka komputerowa w wietle przepisów o rodkach trwa ych Drukarka wspó pracuj ca z ró nymi komputerami Wymiana monitora w komputerze Dokupienie urz dze peryferyjnych do rodka trwa ego zamortyzowanego jednorazowo Koszty wdro enia systemu komputerowego Wydatki na aktualizacj programu komputerowego Komputery pracuj ce w sieci Sie komputerowa ulepszenie czy odr bny rodek trwa y? Ulepszenie zamortyzowanego rodka trwa ego Brak rachunków dokumentuj cych warto wydatków na ulepszenie rodków trwa ych Koszty zwi zane z przeniesieniem rodka trwa ego Inwestycja w obcym rodku trwa ym Inwestycja w leasingowanym samochodzie Inwestycja w wyposa enie dzier awionego rodka trwa ego Zwrot nak adów na rzecz samoistnego posiadacza Wydatki na odkupienie prac adaptacyjnych dokonanych w obcym rodku trwa ym Wydatki na modernizacj obcego rodka trwa ego nieprzyj tego do u ywania przez w a ciciela Warto ci niematerialne i prawne Istota know-how Op aty franchisingowe jako know-how Prawo do korzystania z technologii warto ci niematerialn i prawn Certyfikat jako ci (ISO) nie jest warto ci niematerialn i prawn Nazwa firmy oraz jej logo Koszty prac badawczo-rozwojowych Koszty prac badawczo-rozwojowych wspó finansowanych z dotacji Zakup prawa wy czno ci sprzeda y Programy komputerowe wytworzone w firmie Modernizacja i wykonanie strony internetowej Zakup systemu informacji prawnej Amortyzacja know-how Amortyzacja znaku towarowego Warto pocz tkowa firmy Ujemna warto firmy Warto pocz tkowa spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu mieszkalnego Wydatki poniesione przed rozpocz ciem zaniechanej inwestycji Podatek nale ny od importu us ug b d cy jednocze nie podatkiem naliczonym

9 143. Ulepszenie warto ci niematerialnych i prawnych Mo liwo zmniejszenia stawek amortyzacyjnych Zmiana indywidualnych stawek amortyzacyjnych Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od zakupionego goodwill Zako czenie mo liwo ci stosowania premii amortyzacyjnej Jednorazowy odpis amortyzacyjny Indywidualna stawka amortyzacyjna od nieruchomo ci zakupionych pod wynajem Indywidualne stawki amortyzacyjne u ywanych rodków trwa ych Ulepszenie budynku po 1 stycznia 2007 r. nowe, czy stare zasady indywidualnej amortyzacji Wytworzony rodek trwa y a indywidualna stawka amortyzacyjna Indywidualna stawka amortyzacji przy rodkach trwa ych otrzymanych w darowi nie Samochody demonstracyjne indywidualna stawka Stawka indywidualna samochodu wcze niej zamortyzowanego przez wspó ma onka Warto pocz tkowa poleasingowych rodków trwa ych Modernizacja rodka trwa ego amortyzowanego wed ug stawki indywidualnej Indywidualna stawka amortyzacji dla spó dzielczego prawa do lokalu u ytkowego Pawilon na obcym gruncie brak stawki indywidualnej Stawka amortyzacyjna dla tablic reklamowych Odzyskane elementy zlikwidowanego rodka trwa ego u yte przy nowej inwestycji Likwidacja rodków trwa ych z powodów ekonomicznych ROZDZIA V. STRATY I SANKCJE JAKO KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW 310 A. STRATY Definicja straty Straty jako koszty podatkowe w podatku dochodowym Strata kosztem uzyskania przychodu Straty zwi zane z wyposa eniem Straty dotycz ce rodków trwa ych o przewidywanym okresie u ywania krótszym ni 1 rok Straty w rodkach trwa ych oraz warto ciach niematerialnych i prawnych Strata powsta a w zwi zku ze sprzeda nieprzydatnych rodków trwa ych Straty w rodkach obrotowych dokumentacja Strata w rodkach obrotowych nast pstwo niew a ciwego dzia ania podatnika Kradzie samochodu Strata z powodu zdarze losowych Nieunikniona strata zwi zana z dzia alno ci Konieczno udokumentowania straty Obowi zek udokumentowania straty le y po stronie podatnika Uchybienia w dokumentowaniu strat Kradzie gotówki z szuflady Skradzione rodki trwa e Kradzie rodka trwa ego przed przyj ciem do u ywania Udowodnienie poniesienia straty Wiarygodno udokumentowania straty Strata powinna by nale ycie udokumentowana Dokumentowanie straty towarów Strata a zawinienie podatnika Niedobór b d cy efektem celowego dzia ania podatnika Straty w rodkach trwa ych a wielko odpisów amortyzacyjnych Cz ciowe zniszczenie budynku Straty z likwidacji nie w pe ni umorzonych rodków trwa ych, które utraci y przydatno gospodarcz na skutek zmiany rodzaju dzia alno ci

10 Likwidacja rodków trwa ych zwi zana z rozszerzeniem zakresu dzia alno ci Zmiana technologii a likwidacja Nieodp atne przekazanie cz ci maj tku Straty powsta e w wyniku utraty lub likwidacji samochodów Likwidacja samochodu Likwidacja towarów handlowych a podatek dochodowy Likwidacja budynków ze wzgl dów ekonomicznych Rezygnacja z najmu Ubytki naturalne a straty u podatników stosuj cych metod kasow Niedobory ujawnione podczas inwentaryzacji u podatnika stosuj cego metod memoria ow Przecena towarów handlowych a podatnik stosuj cy metod memoria ow Odsprzeda zb dnych zapasów przez podatnika stosuj cego metod memoria ow Brak faktycznej likwidacji towaru Ustalenie wysoko ci straty wycena rzeczoznawcy Poj cie straty w rodkach trwa ych czy si z brakiem mo liwo ci dokonania pe nych odpisów amortyzacyjnych Strata zwi zana ze zwrotem towaru Zakup samochodu pochodz cego z kradzie y Strata ze sprzeda y wierzytelno ci Straty przy przej ciu zobowi za i nale no ci a powi zania podmiotów Brak zap aty za wierzytelno a strata na jej sprzeda y Straty powsta e w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych Warto zniszczonego towaru kosztem uzyskania przychodu Wydatki na zaniechane inwestycje do 31 grudnia 2008 r Zaniechane inwestycje stan prawny na 1 stycznia 2009 r B. OP ATY SANKCYJNE Op aty sankcyjne zwi zane z prowadzon dzia alno ci gospodarcz Koszty egzekucyjne Koszty procesu poniesione w post powaniu rozpoznawczym Zwrot kosztów procesu stronie przeciwnej Koszty post powania s dowego poniesione przez stron przegran Koszty s dowe ponoszone przez wierzyciela i d u nika Sankcje za bezumowne korzystanie z nieruchomo ci Wydatek na sporz dzenie aktu notarialnego zawieraj cego o wiadczenie o poddaniu si egzekucji Sankcje karne Grzywna za niestawiennictwo w post powaniu podatkowym Op ata produktowa Odsetki za zw ok od op aty produktowej Op aty rodowiskowe Op ata za nieprzestrzeganie przepisów BHP Odsetki za zw ok z tytu u nieterminowych wp at nale no ci bud etowych Op ata prolongacyjna a koszty uzyskania przychodu Kwota dodatkowa z ustawy o cenach Op ata dodatkowa za niezagospodarowanie gruntów Op aty sankcyjne podlegaj ce wp acie do bud etu pa stwa lub jednostek samorz dowych rodki trwa e karne odsetki Sankcje cywilnoprawne Odsetki za zw ok powsta e na skutek nieuregulowania w terminie zobowi za cywilnoprawnych

11 74. Odszkodowanie z tytu u wadliwego wykonania us ugi Odszkodowanie z tytu u zakazu prowadzenia dzia alno ci konkurencyjnej tak e powinno mie zwi zek z uzyskaniem przychodu Odszkodowanie za uszkodzony towar wyp acone przez firm przewozow Odszkodowanie za utracony towar wyp acone przez firm transportow Odszkodowanie z tytu u utraty warto ci przedmiotu leasingu Odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy Odszkodowanie z tytu u ugody s dowej Odszkodowanie wyp acone pracownikowi Kary umowne kosztem podatkowym Kary umowne b d ce nast pstwem niewykonania umów Kosztami uzyskania przychodów kary umowne tylko przewidziane w umowie Kary na o one przez UOKiK i URE Odszkodowanie wyp acone w zwi zku z odmow wyp aty odszkodowania przez zak ad ubezpiecze Zado uczynienie w zwi zku z wypadkiem w pracy Odszkodowanie z tytu u wypadku jakiego dozna a klientka sklepu Odszkodowanie wyp acone na rzecz Urz du Miasta Odszkodowanie za spowodowanie przestoju Nieterminowa dostawa towarów Odszkodowanie za b d biura rachunkowego Odszkodowanie za naruszenie praw autorskich Odszkodowanie z tytu u uszkodzenia cudzej rzeczy u ywanej przez podatnika Koszty utylizacji Kara za niewywi zanie si z umowy dostawy ROZDZIA VI. WIERZYTELNO CI I REZERWY JAKO KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Definicja i podzia wierzytelno ci Wierzytelno ci odpisane jako przedawnione Umorzenie zobowi za a koszty Umorzenie d ugu Odpisy aktualizuj ce warto nale no ci a nie ci galna wierzytelno kosztem uzyskania przychodów Podatek nale ny zawarty w wierzytelno ci nie ci galnej a koszty uzyskania przychodów Wierzytelno ci nie ci galne Nale no ci nie ci galne z tytu u sprzeda y udzia ów Wierzytelno ci od zmar ego d u nika Wierzytelno ci a rycza t Udokumentowanie nie ci galno ci wierzytelno ci Uprawdopodobnienie nie ci galno ci powinno by w momencie utworzenia rezerwy Upad o firmy zagranicznej Ocena kosztów dochodzenia wierzytelno ci wykonana przez firm windykacyjn Bezskuteczno jednej z egzekucji Skierowanie do egzekucji cz ci nale no ci Wierzytelno, z której zwolniono d u nika a koszty Jak wyliczy przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne Warunki uznania wierzytelno ci za nie ci galn Wyrok uznaj cy roszczenie firmy za niezasadne Postanowienie o nie ci galno ci dokumentem uprawdopodabniaj cym nie ci galno wierzytelno ci Postanowienie o nie ci galno ci wydane na rzecz innego wierzyciela

12 Odmowa wyp aty odszkodowania z tytu u ubezpieczenia Odszkodowanie wyp acone na podstawie umowy ubezpieczenia ryzyka kupieckiego Pismo komornika informuj ce o bezskuteczno ci egzekucji Umorzenie post powania egzekucyjnego z nieruchomo ci Uko czenie post powania upad o ciowego jako przes anka uznania wierzytelno ci za nie ci galn Protokó zamiast postanowienia o nie ci galno ci i postanowienia s du Protokó jako sposób udokumentowania nie ci galno ci wierzytelno ci Tre protoko u Wierzytelno zagraniczna Odzyskanie cz ci lub ca o ci wierzytelno ci Odpisy aktualizuj ce warto nale no ci zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Uprawdopodobnienie nie ci galno ci wierzytelno ci w przypadku zaliczania do kosztów odpisów aktualizuj cych Uprawdopodobnienie nie ci galno ci wierzytelno ci nieskierowanej do egzekucji Wniosek o zawieszenie post powania egzekucyjnego a zaliczenie do kosztów odpisów aktualizuj cych Odpisy aktualizuj ce warto nale no ci u podatników prowadz cych ksi g podatkow Odpisy aktualizuj ce warto nale no ci u podatników prowadz cych ksi g przychodów i rozchodów Rezerwy w prawie podatkowym Rezerwy a s dowe dochodzenie roszcze Same tylko zapewnienia podatnika nie wystarcz Straty z odp atnego zbycia wierzytelno ci Prawo zaliczenia do kosztów straty z tytu u sprzeda y wierzytelno ci przys uguje wy cznie podmiotowi, u którego taka wierzytelno by a przychodem nale nym Sp ata obcych wierzytelno ci Zbycie wierzytelno ci z tytu u umów najmu Odsetki i prowizja od kredytu zaci gni tego na nabycie wierzytelno ci Rezerwy utworzone z tytu u straty w rodkach obrotowych Tytu wykonawczy wystawiony na firm windykacyjn Zaliczka, której zwrot zosta zas dzony przez s d ROZDZIA VII. SK ADKI I ODPISY NA FUNDUSZE JAKO KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Fundusze w dzia alno ci gospodarczej Odpisy na fundusze jako koszty uzyskania przychodu Wp aty na fundusze tworzone przez podatnika a wp aty na fundusze powo ane w drodze ustawy Odpisy i wp aty na fundusze tworzone przez podatnika nieprzewidziane przepisami prawa Wp aty i odpisy podstawowe na Zak adowy Fundusz wiadcze Socjalnych Odpisy na ZF S jako koszt konieczna wp ata, czy wystarczy odpis? Definitywne poniesienie wydatku na ZF S Zaleg e wp aty na rachunek ZF S Koszty administrowania ZF S Zwi kszenia rodków ZF S Dodatkowy odpis na ZF S Zwi kszony odpis na ZF S u pracodawcy zatrudniaj cego mniej ni 20 pracowników Stworzenie ZF S w trakcie roku podatkowego Warto wiadcze w naturze przekazanych na cele funduszu wiadcze socjalnych wiadczenia urlopowe wiadczenie urlopowe a koszt podatkowy Odpisy na ZF S utworzony w zwi zku z zatrudnianiem osób na umow agencyjn

13 18. Ekwiwalent pieni ny przeznaczony na pokrycie wydatków szkolnych dzieci pracowników Odpisy (sk adki) na Fundusz Pracy Sk adki na Fundusz Pracy od nagród i premii Odsetki za zw ok i op ata dodatkowa w przypadku sk adek na Fundusz Pracy Sk adki na Fundusz Pracy zap acone, a nast pnie zwrócone Sk adki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych Sk adki na FP i FG P wyliczone od wynagrodzenia ony jednego ze wspólników spó ki jawnej Wp aty na Fundusz Promocji Twórczo ci Odpisy na fundusz rekultywacji oraz wydatki na rekultywacj terenów poeksploatacyjnych Rezerwa na fundusz rekultywacji Odpis na fundusz remontowy od lokali niemieszkalnych jako koszt uzyskania przychodów Odpis na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej jako koszt uzyskania przychodów Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych Sk adki i inne wp aty z tytu u przynale no ci do organizacji Op acanie sk adek a zawieszenie wykonywania jednego z zawodów Sk adki na rzecz towarzystwa rzeczoznawców maj tkowych Sk adki na Izb Gospodarcz Sk adka na rzecz mi dzynarodowej organizacji Sk adka na fundusz marketingowy Sk adki op acane na rzecz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Sk adki cz onkowskie op acane przez pracodawc ROZDZIA VIII. PODATKI KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU Podatki op acane w dzia alno ci gospodarczej jako koszt Podatek od spadków i darowizn Podatek dochodowy a koszt uzyskania przychodów Wp aty z zysku a koszty uzyskania przychodu Podatek od rodków transportowych zap acony za lata ubieg e a koszty uzyskania przychodów Skradziony samochód a podatek drogowy Podatek od towarów i us ug jako koszt podatkowy Podatek od towarów i us ug z tytu u eksportu towarów Podatek nale ny od importu us ug oraz wewn trzwspólnotowego nabycia towarów jako koszt Korekty VAT skutki dla podatników posiadaj cych rodki trwa e Podatnicy zwolnieni od VAT i wiadcz cy czynno ci zwolnione podatek naliczony jako koszt Naliczony podatek VAT niepodlegaj cy odliczeniu jako koszt Podatek VAT naliczony od wydatków na reprezentacj Utrata prawa do odliczenia VAT a koszty Podatek naliczony z faktur VAT RR niezap aconych w terminie Brak ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej a koszty podatkowe Zagraniczny podatek VAT VAT zap acony w innym pa stwie cz onkowskim VAT zap acony w innym pa stwie cz onkowskim stanowisko s du administracyjnego Podatek VAT zawarty w wierzytelno ci nie ci galnej Podatek akcyzowy powsta y w wyniku korekty

14 Podatek akcyzowy od zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych Straty powsta e w wyniku nadmiernych ubytków i niedoborów wyrobów akcyzowych jako koszt uzyskania przychodów Podatek akcyzowy zap acony przy zakupie Podatek od czynno ci cywilnoprawnych Podatek od czynno ci cywilnoprawnych w zwi zku z otrzymaniem aportu i rozszerzeniem dzia alno ci Podatek od czynno ci cywilnoprawnych z tytu u aportu zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa jako koszt uzyskania przychodów Podatek od nieruchomo ci Podatek od nieruchomo ci jako koszt uzyskania przychodów Podatek od nieruchomo ci w kosztach podatkowych Grunt powinien by zwi zany z dzia alno ci Podatki dotycz ce cz ci nieobj tej umow dzier awy Podatek od nieruchomo ci u ytkowanej na podstawie umowy u yczenia ROZDZIA IX. PRACOWNICZE KOSZTY W DZIA ALNO CI GOSPODAR- CZEJ Wynagrodzenie pracowników jako koszt uzyskania przychodów Wyp ata wynagrodze z dotacji Konieczna mo e by analiza regulaminu wynagrodze Brak ewidencji pracowniczej Wynagrodzenie pracowników niepe nosprawnych jako koszt uzyskania przychodu wiadczenia zwi zane z prac a koszty uzyskania przychodu Zatrudnianie cz onków rodziny przedsi biorcy Zatrudnienie cz onka zarz du z naruszeniem przepisów o spó kach Umowa o prac zawarta przez jedynego udzia owca spó ki z ustanowionym przez niego pe nomocnikiem Pozorna premia a koszty Wynagrodzenie wyp acone pracownikowi zatrudnionemu z naruszeniem przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców Zatrudnianie cudzoziemców Wynagrodzenie zwi zane z wytworzeniem rodka trwa ego Moment poniesienia kosztów wyp ata wynagrodze Wyp ata odprawy a koszty uzyskania przychodu Odszkodowanie za nies uszne wypowiedzenie umowy o prac Dodatkowe odszkodowanie z tytu u wypadku przy pracy Wynagrodzenie wyp acane na prze omie roku a koszty uzyskania przychodu podatnika stosuj cego metod memoria ow Zasady uznawania za koszty uzyskania przychodów sk adek na ubezpieczenia spo eczne Sk adki ZUS zap acone po dacie likwidacji dzia alno ci gospodarczej Zobowi zania z tytu u wynagrodze i sk adek ZUS zap acone przez Spó k przejmuj c cz przedsi biorstwa Przej cie pracowników a sk adka na ich ubezpieczenie Wydatki na wiz dla pracownika Nale no ci przys uguj ce pracownikowi oddelegowanemu w krajow podró s u bow Diety Tylko diety wyp acone s kosztem Koszty przejazdu Koszty noclegu Koszty dojazdów Inne wydatki Krajowe podró e s u bowe pracowników a koszt uzyskania przychodu pracodawcy Diety a koszty uzyskania przychodów

15 27. Diety kierowców Podró s u bowa przedsi biorcy tak e u podmiotu prowadz cego dzia alno w zakresie transportu Wydatek zwi zany z procesem rekrutacji pracowników Wydatki na rekrutacj Op aty parkingowe i op aty za przejazd autostrad Zwrot kosztów zleceniodawcy Zbiorcze zestawienie wydatków z tytu u podró y s u bowych uniemo liwia weryfikacj poniesionych wydatków U ywanie przez pracownika samochodu nieb d cego jego w asno ci Dojazdy do pracy pracowników w asnymi samochodami Rycza ty samochodowe wyp acone zleceniobiorcom Telefony prywatne i s u bowe Wydatki socjalne Zakup bonów towarowych dla pracowników Zak adowy Fundusz wiadcze Socjalnych Wp aty na ZF S jako koszt uzyskania przychodów Wycofane odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Cel wykorzystania rodków z ZF S a koszty uzyskania przychodów Organizacja majówki dla pracowników Zakup artyku ów spo ywczych na spotkania Rady Nadzorczej Zorganizowanie imprez integracyjnych dla pracowników Imprezy integracyjne musz zawiera elementy motywuj ce pracowników Warto brutto paczek wi tecznych wydanych pracownikom oraz naliczona z tego tytu u sk adka ZUS Zakup szczepionki kosztem uzyskania przychodu Wydatki zwi zane z bezpiecze stwem pracowników i higien pracy Strój s u bowy a kwestie podatkowe Ekwiwalent za odzie, która nie spe nia wymogów okre lonych dla odzie y roboczej Wydatek na pranie odzie y roboczej osób wykonuj cych zlecenie Wydatek na pracowniczy program emerytalny Sk adka podstawowa p acona przez pracodawców w zwi zku z realizacj pracowniczych programów emerytalnych interpretacja MF Sk adka na pracowniczy program emerytalny moment zaliczenia do kosztów Podnoszenie kwalifikacji pracowniczych Op acenie aplikacji radcowskiej pracownika Koszt stypendium dla przysz ego pracownika Wydatek na kurs szybkiego czytania Wydatki na przysposobienie zawodowe m odocianych Wydatki na nauk j zyka obcego Wydatki na wy ywienie pracowników podczas spotka roboczych Przes anki nieuznania wydatków na szkolenia za koszty Imprezy towarzysz ce dla uczestników szkolenia Zwrot kosztów bada lekarskich pracowników Wydatki zwi zane z finansowaniem us ug zdrowotnych na rzecz pracowników Wydatki na rzecz osób wykonuj cych prac na podstawie umów o dzie o lub umów zlecenia Koszty opieki medycznej dla cz onków zarz du i ich rodzin Prowizje dla agentów Koszty zakwaterowania cz onka zarz du, który nie jest pracownikiem Diety i delegacje dla cz onków w adz statutowych osoby prawnej nieb d cych jej pracownikami

16 Wydatki na rzecz rodzin pracowników i cz onków zarz du Upominki z logo firmy przekazywane pracownikom Wydatki zwi zane z akcj promocyjn skierowan do pracowników kontrahentów wiadczenia urlopowe kosztem uzyskania przychodów Odprawa po miertna Us uga outplacementu pomoc pracodawcy zwalnianym pracownikom Wydatki na zwi zki zawodowe ROZDZIA X. SAMOCHODY W FIRMIE Samochody osobowe nabyte pocz wszy od 1 stycznia 2007 r Stwierdzenie wymaga konstrukcyjnych uprawniaj cych do niezaliczenia samochodu do osobowych Zmiany w poje dzie Samochód osobowy w rozumieniu ustawy przepisy przej ciowe Definicja samochodu osobowego nabytego przed dniem 1 stycznia 2007 r Zakup samochodu stanowi cego rodek trwa y Mo liwo obci enia kosztów ca ym wydatkiem na nabycie samochodu Odsetki od kredytu na zakup samochodu Sp ata kredytu na zakup pojazdu wniesionego aportem Wydatki na zakup samochodów stanowi cych maj tek prywatny oraz sp at kredytu zwi zanego z tym zakupem Zakup samochodu zaliczonego do wyposa enia Zakup samochodów u ywanych Koszty eksploatacji i napraw samochodu zaliczonego do rodków trwa ych Samochód b d cy rodkiem trwa ym a wydatki niestanowi ce kosztów uzyskania przychodów Samochód wykorzystywany do wykonywania czynno ci na rzecz kontrahenta Eksploatacja samochodu nabytego w drodze darowizny Ubezpieczenie samochodu Ubezpieczenie AC i OC jako koszt uzyskania przychodów Ubezpieczenie samochodów w leasingu operacyjnym Naprawy powypadkowe samochodów nieobj tych ubezpieczeniem AC Wydatek na napraw uszkodzonego samochodu Ubezpieczenie samochodów u ywanych do jazd próbnych Wydatki na ubezpieczenie samochodu, nabytego przez Spó k a zarejestrowanego na cz onka zarz du Wydatki zwi zane z samochodami ci arowymi Wydatki zwi zane z eksploatacj samochodu ci arowego, który nie zosta zaliczony do rodków trwa ych Modernizacja samochodów niezaliczonych do rodków trwa ych Wydatki na eksploatacj samochodu niewprowadzonego do ewidencji rodków trwa ych Przystosowanie samochodu do prowadzenia kursów nauki jazdy Wydatki dotycz ce nieodp atnie u yczonego samochodu Wydatki na instalacj gazow w samochodzie U ywanie samochodu przez pracownika w jazdach lokalnych Rycza t a samochód oddany w u ywanie pracodawcy Przyznany rycza t kosztem tylko wówczas, gdy pracownik faktycznie ponosi koszty eksploatacji samochodu Rozliczenie z pracownikiem jazd lokalnych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów Wykorzystanie samochodu pracownika a umowa zawarta z tym pracownikiem Wzór o wiadczenia o u ywaniu prywatnego samochodu przez pracownika

17 37. Samochód nieb d cy w asno ci pracownika u ywany na cele pracodawcy Zwrot kosztów u ywania samochodu przez zleceniobiorc Korzystanie przez spó k z prywatnych samochodów udzia owców Prywatny samochód przedsi biorcy a koszty uzyskania przychodów Ewidencja przebiegu pojazdu Wadliwo i nierzetelno ewidencji Samochód b d cy rodkiem trwa ym a ewidencja przebiegu pojazdu Leasing a ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu nie wystarczy Samochód s u cy dzia alno ci gospodarczej przez okres krótszy ni jeden rok a wydatki zwi zane z u ywaniem tego samochodu Samochód u ytkowany na podstawie umowy dzier awy czy konieczna jest EPP? Ewidencja zast pczego samochodu osobowego Wydatki na samochód zast pczy u ytkowany w czasie naprawy samochodu dzier awionego Auto testowe to te towar Auta testowe a ewidencja przebiegu pojazdu Wydatek na nabycie paliwa do testowanych samochodów jako koszt uzyskania przychodów Samochód demonstracyjny, którego okres u ytkowania przekroczy rok Dokumentowanie wydatków na eksploatacj samochodu Wynaj ty samochód za granic Straty powsta e w wyniku utraty lub likwidacji samochodów Sprzeda samochodu zaliczonego do rodków trwa ych Kradzie samochodu Dokumentowanie straty (kradzie y) samochodu Brak odszkodowania z tytu u kradzie y samochodu a koszty uzyskania przychodów Podatek od nieruchomo ci od gara u dla samochodu b d cego rodkiem trwa ym w firmie Dokumentowanie wydatków poniesionych za korzystanie z autostrady w Niemczech Licencja na us ugi transportowe Zakup urz dzenia nawigacyjnego Op aty parkingowe Nieodp atne u ywanie samochodu ci arowego koszty uzyskania przychodu Eksploatacja samochodu zast pczego a koszty uzyskania przychodu Koszty wynajmu samochodów Koszty rejestracji samochodów u ywanych, nabywanych w celu odsprzeda y Przekazanie na cele osobiste samochodu stanowi cego rodek trwa y ROZDZIA XI. LEASING A KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW Leasing definicja podatkowa Rzeczywista i hipotetyczna warto netto przedmiotu leasingu Suma op at leasingowych Wariant I umów leasingowych (leasing operacyjny) Wariant II umów leasingowych (leasing finansowy) Organ podatkowy ma prawo ocenia tre umowy Leasing a nabycie rodka trwa ego na raty Przes anki wiadcz ce o próbie obej cia prawa Raty leasingowe moment zaliczania do kosztów Zró nicowana wysoko rat leasingowych Raty a niemo no korzystania z przedmiotu leasingu Wynagrodzenie nale ne poprzedniemu leasingodawcy z tytu u przeniesienia praw wynikaj cych z umów

18 Nabycie przedsi biorstwa cznie a leasing Cesja umowy leasingu Leasing gruntów Leasing kapita owy budynków Leasing samochodów osobowych Dzier awa to nie leasing Ubezpieczenie samochodu wzi tego w leasing Leasing operacyjny samochodu o warto ci przekraczaj cej euro Wst pna op ata leasingowa Op ata inicjalna jako koszt uzyskania przychodów Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu op aty wst pnej przy stosowaniu metody memoria owej Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu op aty wst pnej przy stosowaniu metody kasowej Ubezpieczenie AC i OC zap acone przez leasingobiorc Kaucje gwarancyjne Przepadek czynszu inicjalnego Przej cie przez inn firm zobowi za sp aty dalszych rat leasingowych Kara za zw ok w zwrocie przedmiotu leasingu Cesja wierzytelno ci z tytu u op at leasingowych Wcze niejszy wykup brak korekt Podatek od towarów i us ug a warto pocz tkowa rodka trwa ego Prowizja faktoringowa Sprzeda wierzytelno ci leasingowej Wymiana rodka trwa ego na podstawie gwarancji Zakup opon do leasingowanych samochodów Rata leasingowa jako koszt podatkowy, gdy przedmiot leasingu jest w remoncie Raty leasingowe zap acone po kradzie y leasingowanego samochodu Leasing zwrotny ROZDZIA XII. KOSZTY W WALUTACH OBCYCH. RÓ NICE KURSOWE Kurs walutowy stosowany do przeliczania przychodów Wp yw ró nic kursowych na koszty i przychody Kurs waluty stosowany przy wyborze bilansowej metody ustalania ró nic kursowych Wycena ró nic kursowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo ci Ró nice kursowe rozliczane na podstawie przepisów o rachunkowo ci Podatkowe metody wyceny ró nic kursowych Kurs faktycznie zastosowany w wyja nieniach organów podatkowych Faktura w z otych nie ma ró nic kursowych Zwi zek ró nic z przychodem Brak uregulowania zobowi za naliczone ró nice nie stanowi kosztu uzyskania przychodu Ró nice kursowe a rodki w asne zgromadzone na rachunkach dewizowych Kursy walut Europejskiego Banku Centralnego zamiast kursów NBP Ró nice kursowe a wymiana barterowa Ró nice kursowe zwi zane ze zwrotem wniesionych przez wspólników dop at w walutach obcych Wyp ata waluty z konta firmowego na konto prywatne Warto pocz tkowa nabytego rodka trwa ego a ró nice kursowe Potr cenie wierzytelno ci a ró nice kursowe Sp ata kredytu poprzez zaci gni cie nowego kredytu a ró nice kursowe Zasady ustalania ró nic kursowych przy sp acie po yczki Waloryzacja kredytu Zmiana waluty kredytu

19 22. Kredyt dewizowy a kredyt denominowany Sp ata kredytu w walucie obcej otrzymanego w formie aportu przedsi biorstwa Waluty nienotowane a ró nice kursowe Bank zmienia kurs walut dwukrotnie w ci gu dnia Klauzula walutowa w leasingu a ró nice kursowe Ró nice kursowe przy p atno ciach kart Kursy walut przy fakturach WNT Zap ata walut kupion w kantorze a ró nice kursowe Zwrot zaliczki a ró nice kursowe Utworzenie akredytywy a ró nice kursowe ROZDZIA XIII. KOSZTY W SPÓ KACH KAPITA OWYCH Koszty organizacyjne spó ki Koszty organizacji osoby prawnej Kolejna spó ka a koszty Wydatki na badanie na zlecenie potencjalnego udzia owca Wydatki poniesione w zwi zku z sukcesj Wydatki poniesione przez spó k przejmuj c zwi zane z procesem konsolidacji Po czenie spó ek podzia kosztów mi dzy cz cymi si spó kami Skuteczne podwy szenie kapita u poprzez wniesienie aportu podstaw prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych Wydatki zwi zane z podwy szeniem kapita u zak adowego rozbie ne stanowiska orzecznictwa Wydatki na emisj nowych akcji Wydatki na us ugi doradztwa finansowego zwi zane z publiczn emisj nowych akcji Wydatki na doradztwo prawne i finansowe zwi zane z nabyciem udzia ów Warto pocz tkowa aportu Moment rozpocz cia amortyzacji przez spó k wniesionych w postaci aportu rodków trwa ych Aport ca ego przedsi biorstwa Zobowi zania nabytego przedsi biorstwa jako koszt uzyskania przychodów Amortyzacja u ywanego samochodu wniesionego aportem Amortyzacja znaku towarowego wniesionego aportem Odsetki od kredytu zwi zanego z przedmiotem aportu Sukcesja stawki amortyzacji Umowy cywilnoprawne z udzia owcami spó ki z o.o Zwrot poniesionych wydatków udzia owcowi spó ki Poj cie wiadczenia jednostronnego Podatek od czynno ci cywilnoprawnych z tytu u po yczki udzielonej wspólnikowi przez spó k z o.o Koszty uzyskania przychodu u po yczkobiorcy Wydatek na ustanowienie hipoteki na nieruchomo ci udzia owca Koszty zwi zane z cz onkami zarz du Wynagrodzenie prezesa zarz du, b d cego jedynym akcjonariuszem spó ki Wynagrodzenia cz onka zarz du spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci Cz onkowie zarz du b d cy udzia owcami spó ki i jej pracownikami Cz onkowie zarz du b d cy udzia owcami spó ki i nieb d cy jej pracownikami Cz onkowie zarz du nieb d cy udzia owcami spó ki Jedyny cz onek zarz du pracownikiem jednoosobowej spó ki z o.o Sk adki na ubezpieczenie wspólników nieb d cych pracownikami Wydatki spó ki na us ugi zdrowotne dla cz onków rodzin pracowników

20 Umowa o prac zawarta z naruszeniem przepisów Kodeksu spó ek handlowych Umowy o prac zawarte przez pe nomocnika przed rejestracj spó ki Wydatki na rzecz cz onków rady nadzorczej Niewa na umowa o prac z udzia owcem faktycznie wykonuj cym prac dla spó ki Wynagrodzenie wyp acone wspólnikowi Ubezpieczenie cz onków zarz du od odpowiedzialno ci cywilnej Rycza t przyznany cz onkowi zarz du na korzystanie z prywatnego samochodu Diety dla osób wchodz cych w sk ad rad nadzorczych Wydatki poniesione na kurs dla kandydatów na cz onków rad nadzorczych jednoosobowych spó ek Skarbu Pa stwa Wydatki na rozmowy z aparatu zainstalowanego w mieszkaniu udzia owca nieb d cego pracownikiem spó ki Wydatek wynikaj cy z umowy o zakazie konkurencji Poj cie po yczki dla celów oceny skutków podatkowych cienkiej kapitalizacji Nie ma znaczenia, czy po yczki udzieli jeden, czy te wielu udzia owców Ustalenie wysoko ci zad u enia przy niedostatecznej kapitalizacji wiadczenia wspólników na rzecz spó ki Dop aty wnoszone do spó ki a cienka kapitalizacja Odsetki za bezumowne korzystanie z cudzego kapita u Po yczka niezwi zana z dzia alno ci Kredyt przeznaczony na potrzeby innego podmiotu Ró nice kursowe zwi zane ze zwrotem wniesionych przez wspólników dop at w walutach obcych Odsetki od kredytu przeznaczonego na wyp at nale n wspólnikowi Odsetki od kredytu przeznaczonego na wyp at wynagrodzenia z tytu u umorzenia udzia- ów Odsetki od po yczki na sfinansowanie nabycia udzia ów Odsetki od kredytu przeznaczonego na wyp at dywidendy Podwy szenie kapita u przez emisj akcji z prawem poboru Wydatki na sporz dzenie aktu notarialnego zwi zane z wniesieniem maj tku do spó ki Koszty przy umorzeniu udzia ów (akcji) Wydatki zwi zane z emisj obligacji, z których rodki przeznaczono na umorzenie udzia- ów w asnych emitenta Zbycie udzia ów otrzymanych uprzednio w formie aportu Wydatki zwi zane z przekszta ceniem formy prawnej spó ki Zaspokojenie roszcze wspólników Kwoty wyp acone by ym wspólnikom Przeniesienie wydzielonej cz ci maj tku do innej spó ki koszty uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów przy podziale spó ek przez wydzielenie Wykorzystanie kredytu dla udzielenia po yczek spó kom powi zanym kapita owo Odsetki od kredytów Zaliczanie kosztów wynikaj cych z udzia u w spó ce komandytowej Konwersja wierzytelno ci przys uguj cej wspólnikowi wobec spó ki Podwy szenie warto ci pocz tkowej aportu o niezamortyzowan warto inwestycji w obcym rodku trwa ym Ustalenie kosztów przy nabyciu udzia ów Koszty przymusowego wykupu akcji Sprzeda akcji w spó ce akcyjnej Zabezpieczenie budynku firmy b d cego zabytkiem Koszty windykacji nale no ci Wydatki spó ek córek jako koszt uzyskania przychodów

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 198013 Temat: Przegląd podatkowy 2013 - VAT i CIT - nowelizacja ustaw i konsekwencje ich wprowadzenia 23-24 Maj Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 198013

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 763311 Temat: Podatek VAT w 2012 roku - warsztaty praktyczne 24-25 Styczeń Wrocław, Centrum miasta, Kod szkolenia: 763311 Koszt szkolenia: 1150.00 + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Środki trwałe o wartości początkowej w dniu przyjęcia do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Informacja dodatkowa za 2012 rok I 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Załącznik do broszury informacyjnej z dnia 17 lutego 2016 r. ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług:

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 427714 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2014 29-30 Październik Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 427714 Koszt szkolenia: 950.00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK Sprawozdanie Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosiły 30 486,40

Bardziej szczegółowo

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności:

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 623015 Temat: Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w Niemczech 25 Luty Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia: 623015 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja Wygrajmy Siebie ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Wygrajmy Siebie" z siedzibą w Krakowie przy ul. Heleny 10/148

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI. Szczegółowy zakres działania Referatów i samodzielnego stanowiska pracy:

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI. Szczegółowy zakres działania Referatów i samodzielnego stanowiska pracy: Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 217 /2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2016r. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Księgowości dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 526216 Temat: Przegląd podatkowy 2016 - VAT i CIT. Problemy praktyczne oraz planowane kierunki zmian. 30-31 Maj Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 526216

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta. Koszt poboru podatków i innych opłat

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta. Koszt poboru podatków i innych opłat 3.4.1.4. FINANSE I RÓśNE ROZLICZENIA Kompleksowe ubezpieczenie Miasta 2 370 000 zł - Biuro Prezydenta Miasta Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej,

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor powstało w 02-08-2000 r. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jak w praktyce są opodatkowane te świadczenia? Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS lub Fundusz) jest formą pomocy socjalnej realizowanej przez pracodawcę. Pracodawca tworzy go zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. Ustawa. z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. Ustawa. z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Ustawa z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych W ustawie z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13 BILANS Nota 2003 2002 AKTYWA I. Aktywa trwałe 24 832 24 723 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 40 75 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 857 19 267 4. Inwestycje długoterminowe 4 4 785 4 785 4.3.

Bardziej szczegółowo