REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego (zwanego dalej Portalem ), służącego do zawierania przez Klientów umów ubezpieczenia a także do pozyskiwania przez Klientów informacji i korzystania przez nich z innych usług dotyczących zawartych umów ubezpieczenia. 2. Portal prowadzony jest przez Phinance S.A. z siedzibą w Poznaniu, zwanego dalej Agentem. Agent prowadzi m.in. działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1154). W zakresie tej działalności współpracuje z więcej niż jednym zakładem ubezpieczeń w każdym z dwóch działów ubezpieczeń (w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151). 3. Zawierając umowę ubezpieczenia przez Portal, Klient zawiera umowę ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń za pośrednictwem Agenta. 4. Pełne dane identyfikacyjne Agenta to: 1) Nazwa: Phinance S.A. 2) Adres: Pl. Andersa 3, Poznań 3) Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr KRS ) Kapitał zakładowy: zł 5) Nr wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych: /A, organ zezwalający Komisja Nadzoru Finansowego 6) NIP: ) REGON: ) Adres mailowy do kontaktu: 5. Agent za pośrednictwem Portalu zawiera umowy ubezpieczenia w imieniu i na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń, na podstawie udzielonego mu przez te zakłady ubezpieczeń pełnomocnictwa: a. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA b. Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital S.A. 6. Korzystanie z Portalu nie wiąże się dla Klienta z żadnymi dodatkowymi opłatami poza opłatami pobieranymi przez operatorów środków porozumiewania się na odległość (dostawcy Internetu, operatorzy telefoniczni, etc.) 7. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem strony direct.phinance.pl w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z Portalu. 8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

2 2 Wymagania techniczne 1. Aby możliwe było bezpieczne i niezakłócone korzystanie z Portalu, sprzęt komputerowy, z którego korzysta Klient powinien spełniać następujące wymagania techniczne : 1) Posiadać połączenie z siecią Internet; 2) Być wyposażony w przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www. w wersji Microsoft Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.0, Opera 9.0 lub w wersjach wyższych; 3) Mieć włączoną opcję obsługi plików typu Cookies oraz Java Script; 2. Ponadto, aby możliwe było bezpieczne i niezakłócone korzystanie z Portalu Klient powinien: 1) przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania internetu; 2) używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować. 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną, po zalogowaniu do portalu odbywa się z wykorzystaniem protokołu https. 4. Wyłączenie obsługi plików Cookies nie blokuje korzystania z usług portalu, ale może powodować utrudnienia w połączeniu z serwerem portalu, w tym wykonywanie zleceń. W takim wypadku Agent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu braku aktywnej obsługi plików typu Cookies przez sprzęt komputerowy wykorzystywany przez Klienta. 3 Definicje Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Agent Phinance S.A. z siedzibą w Poznaniu; Poznań Pl. Andersa 3 Aktywacja Profilu Klienta przypisanie danemu Klientowi dostępnej wyłącznie dla tego Klienta (po zalogowaniu) funkcjonalności Portalu, umożliwiającej temu Klientowi korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu; Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysłane przez Portal i zapisywane na twardym dysku komputera Klienta, które Portal może odtworzyć przy każdym połączeniu się z nim przez komputer Klienta; Hasło przypisany do danego loginu ciąg znaków służących autoryzacji dostępu do Profilu Klienta; Kalkulacja składki - wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej; Klient osoba fizyczna, korzystająca z Portalu, dokonująca przy użyciu portalu czynności prawnej (w szczególności zawarcia umowy ubezpieczenia) lub korzystająca z usług, do których dostęp umożliwia Portal; Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. 64, nr 16, poz. 93 ze zmianami); Konsultant telefoniczny działająca w imieniu Agenta osoba, posiadająca uprawnienia do wykonywania czynności agencyjnych w rozumieniu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, z którą Klient może skontaktować się w drodze telefonicznej, asystująca Klientowi przy korzystaniu przez Klienta z usług dostępnych w ramach Portalu; Login indywidualne, przypisane do Klienta oznaczenie identyfikujące Klienta, umożliwiające Klientowi dostęp do Profilu Klienta; Logowanie / zalogowanie uzyskanie przez Klienta dostępu do Profilu Klienta, do którego dochodzi poprzez wpisanie przez Klienta loginu oraz podanie prawidłowego hasła; OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia)/SWU (Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia)- wzorzec umowny w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego, to jest postanowienia wydane przez ubezpieczyciela, stanowiące integralną część umowy ubezpieczenia i regulujące m.in. tryb

3 zawarcia i rozwiązania danej umowy ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia i inne warunki ochrony ubezpieczeniowej, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia oraz ubezpieczonego, a także sposób wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela; Profil Klienta funkcjonalność Portalu, do której ma dostęp wyłącznie Klient, który dokonał aktywacji tego Profilu Klienta, uzyskując do niego wyłączny dostęp, po zalogowaniu. Dostęp do usług w ramach Portalu możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem Profilu Klienta, po zalogowaniu do tego Profilu; Polisa - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; Portal Serwis Internetowy, udostępniany Klientowi przez Agenta za pośrednictwem strony internetowej, po wyrażeniu przez Klienta zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, umożliwiający zawieranie przez Klientów umów ubezpieczenia a także pozyskiwanie przez Klientów informacji i korzystanie przez nich z innych usług dotyczących zawartych umów ubezpieczenia; Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego; Ubezpieczający strona umowy ubezpieczenia - osoba fizyczna lub podmiot, zawierająca umowę ubezpieczenia oraz zobowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej; Ubezpieczony osoba lub podmiot, której życie, zdrowie lub majątek zostaje objęte ochroną na podstawie umowy ubezpieczenia; Ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) przedsiębiorca prowadzący działalność ubezpieczeniową, to jest działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu czynności związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych; Strona zawieranych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności umów ubezpieczenia; Umowa ubezpieczenia umowa, na podstawie której ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę; Ustawa o działalności ubezpieczeniowej ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U nr 11, poz. 66 t.j. z późn. zmianami). Ustawa o ochronie danych osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U nr 22, poz. 271 z późn. zmianami ); Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym ustawa z z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U nr 124, poz z późn. zmianami); Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02 nr 144, poz z późn =zmianami); Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U nr 124, poz z późn. zmianami); 4 Zasady korzystania z Portalu 1. Usługi dostępne w ramach Portalu są usługami świadczonymi drogą elektroniczną. 2. Korzystanie z Portalu jest możliwe po zawarciu przez Klienta z Agentem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

4 zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez użytkownika Portalu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez aktywację Profilu Klienta. 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony. 4. Zasady i tryb rozwiązania umowy określono w 9 Regulaminu. 5. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną może zawrzeć wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 6. Dostęp do usług w ramach Portalu możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem Profilu Klienta, po zalogowaniu do tego Profilu. 7. Klient jest zobowiązany również podać adres elektroniczny oraz adres pocztowy, na który Agent poza komunikowaniem się za pośrednictwem Portalu, będzie mógł przesyłać Klientowi informacje, oświadczenia bądź dokumenty. 8. Klient może w każdym momencie zakończyć korzystanie z usługi dostępnej w ramach Portalu poprzez czynność wylogowania się z Portalu bądź opuszczenie strony internetowej, za pośrednictwem której możliwy jest dostęp do Portalu. 9. Portal umożliwia skorzystanie przez Klienta z następujących usług: 1) Uzyskanie informacji o umowie ubezpieczeniowa oraz dostępu do OWU/SWU; 2) Uzyskanie kalkulacji składki za ubezpieczenie; 3) Zawarcie umowy ubezpieczenia; 4) Uzyskanie informacji dotyczących zawartych przez Klienta umów ubezpieczenia; 5) Innych usług koniecznych do właściwej obsługi zawartych przez Klienta umów ubezpieczenia. 10. Transfer danych osobowych oraz innych informacji przekazywanych przez Klienta Agentowi za pośrednictwem Portalu a także proces autoryzacji Klienta są chronione za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia z użyciem protokołu https. Agent dołożył wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych. 5 Aktywacja Profilu Klienta, logowanie do Profilu Klienta 1. Do aktywacji Profilu Klienta dochodzi w sposób następujący: 1) Klient otrzymuje na podany uprzednio do kontaktu Agentowi adres poczty elektronicznej ( ) link aktywacyjny. Po kliknięciu na niego zostaje przeniesiony do na witrynę gdzie wypełnia formularz elektroniczny wpisując poniższe dane: a) Imię b) Nazwisko c) PESEL d) Login nadany przez Klienta e) Hasło (min 6 znaków w tym 1 cyfra) nadane przez Klienta. 2) Warunkiem aktywacji Profilu Klienta jest potwierdzenie przez Klienta akceptacji warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Logowanie do Profilu Klienta odbywa się poprzez wpisanie przypisanego do Klienta loginu oraz podanie przypisanego do loginu prawidłowego hasła. 3. Hasło Klient powinien przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie udostępniać go osobom nieuprawnionym. Wszystkie czynności dokonane po prawidłowym zalogowaniu do Profilu Klienta uznaje się za czynności dokonane przez Klienta, chyba że do zalogowania się nieuprawnionej osoby do Profilu Klienta doszło z winy Agenta. Agent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane udostępnieniem przez Klienta loginu i hasła osobom nieuprawnionym. 4. Trzykrotne wpisanie niepoprawnego hasła powoduje zablokowanie Profilu Klienta na 24h. Ewentualne wcześniejsze odblokowanie konta odbywa się po kontakcie z Klienta z Service Center Phinance S.A.. Po identyfikacji Klienta zostaje wysłany ponowny link aktywacyjny

5 gdzie Klient podaje nowy login i hasło, co automatycznie powoduje wygaśnięcie dotychczasowego loginu i hasła. 6 Zawarcie umowy ubezpieczenia 1. Do zawarcia umowy ubezpieczenia dochodzi poprzez wykonanie określonej poniżej sekwencji czynności. 2. Klient powinien zapoznać się z opisem i warunkami umowy ubezpieczenia, którą zamierza zawrzeć korzystając z odpowiedniej funkcjonalności Portalu. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Klient powinien, korzystając z odpowiedniej funkcjonalności systemu, podać dane niezbędne do uzyskania kalkulacji składki oraz inne dane wymagane przez danego ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczenia. Dane podawane przez Klienta powinny być zgodne ze stanem faktycznym i jego najlepszą wiedzą pod rygorem skutków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności art. 815 Kodeksu Cywilnego) oraz skutków wynikających z zapisów OWU/SWU, na podstawie których dochodzi do zawarcia umowy ubezpieczenia. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą być zostać samodzielnie wprowadzone przez Klienta bądź też podane przez Klienta podczas rozmowy telefonicznej Konsultantowi telefonicznemu. 4. Na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 sporządzana jest przez Agenta: 1) oferta, zawierająca m.in. kalkulację składki, która następnie jest udostępniana Klientowi w jego Profilu Klienta. Oferta jest wiążąca przez okres 48 godzin od chwili udostępnienia jej na Profilu Klienta; 2) lub w odniesieniu do umów ubezpieczenia na życie formularz wniosku ubezpieczeniowego, na podstawie którego Ubezpieczyciel podejmuje decyzję w przedmiocie zawarcia umowy ubezpieczenia z Klientem. 5. W przypadku gdy uprzednio doszło do bezpośredniego spotkania Klienta z przedstawicielem Agenta, podczas którego Klient przekazał przedstawicielowi Agenta dane, o których mowa w ust. 3, Agent sporządza ofertę lub formularz wniosku ubezpieczeniowego, o których mowa w ust. 4, które następnie są udostępniane Klientowi w jego Profilu Klienta bez konieczności podawania przez Klienta tych danych przy wykorzystaniu odpowiedniej funkcjonalności systemu. 6. Agent może również przesłać Klientowi z własnej inicjatywy ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia, opartą na danych wynikających z zawartej już wcześniej przez Klienta za pośrednictwem Agenta umowy ubezpieczenia w szczególności oferty dotyczącej wznowienia obowiązującej umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Agenta. 7. W odniesieniu do umów ubezpieczenia na życie: 1) Klient chcąc skorzystać z formularza wniosku ubezpieczeniowego powinien sprawdzić poprawność danych zawartych w formularzu. W przypadku niezgodności określonych danych z rzeczywistością Klient nie może wykorzystać takiego formularza wniosku do złożenia Ubezpieczycielowi oferty zawarcia umowy ubezpieczenia. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Agenta o zauważonych błędach, kontaktując się z Konsultantem telefonicznym. W takim przypadku Agent przygotowuje nowy formularz wniosku, który następnie jest udostępniany Klientowi. 2) W przypadku, gdy formularz wniosku ubezpieczeniowego został przygotowany i uzupełniony przez Agenta poprawnie Klient może wykorzystać przygotowany formularz do złożenia Ubezpieczycielowi oferty zawarcia umowy ubezpieczenia. W tym celu Klient powinien zaakceptować przedstawiony formularz wniosku oraz podać wszystkie ewentualne dodatkowe dane, niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia, a także załączyć w formie elektronicznej (skan, dokument w formacie *.pdf) dokument potwierdzenia zapłaty pierwszej raty składki wskazanej na wniosku. 8. Umowa ubezpieczenia jest zawierana:

6 1) W przypadku gdy podstawą zawarcia umowy jest oferta przygotowana przez Agenta - z chwilą przyjęcia przez Klienta oferty. 2) W przypadku gdy podstawą zawarcia umowy jest przygotowany przez Agenta wniosek ubezpieczeniowy, zaakceptowany (złożony) następnie przez Klienta z chwilą akceptacji wniosku ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela, co odbywa się poprzez wystawienie i potwierdzenie dokumentu ubezpieczeniowego (polisy) w sposób określony w ust. 10, z tym, że: a) Ubezpieczyciel ma prawo do odmowy przyjęcia wniosku ubezpieczeniowego w takim wypadku umowa ubezpieczenia nie dochodzi do skutku a składka wpłacona przez Klienta podlega zwrotowi zgodnie z OWU/SWU. Agent niezwłocznie przekazuje Klientowi informację o odmowie zawarcia umowy ubezpieczenia; b) Ubezpieczyciel ma prawo do uzależnienia zawarcia umowy ubezpieczenia od przedstawienia przez Klienta dodatkowych dokumentów lub wykonania dodatkowych badań medycznych. W takim wypadku Agent niezwłocznie informuje Klienta o takim żądaniu Ubezpieczyciela. c) Ubezpieczyciel ma prawo do zaproponowania Klientowi zawarcia umowy na warunkach odmiennych od warunków określonych we wniosku ubezpieczeniowym. W przypadku propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach odmiennych i mniej korzystnych dla Klienta Ubezpieczyciel przy doręczeniu dokumentu ubezpieczenia (w sposób określony w ust. 9) wskazuje jednocześnie Klientowi na dokonane zmiany wyznaczając Klientowi co najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. Klient może zgłosić sprzeciw w formie pisemnej przesyłając go pod adres Ubezpieczyciela. W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu. d) Jeżeli OWU/SWU tak stanowią Ubezpieczyciel przed akceptacją wniosku ubezpieczeniowego bądź podjęciem decyzji, o której mowa w pkt a) do c) powyżej udziela tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie i na warunkach wskazanych w OWU/SWU. 9. Przekazanie Ubezpieczycielowi przez Klienta wymaganych przez Ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczenia dokumentów w szczególności wyników badań medycznych odbywa się poprzez załączenie pliku zawierającego zeskanowane dokumenty, przy wykorzystaniu odpowiedniej funkcjonalności w Profilu Klienta. 10. Zawarcie umowy zostanie potwierdzone dokumentem ubezpieczenia (polisą), która zostaje udostępniona Klientowi w Profilu Klienta. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia (polisie) jako początek okresu ubezpieczenia. Polisa jest udostępniana Klientowi w formie dokumentu elektronicznego, który Klient może wydrukować przy użyciu wykorzystywanego przez siebie sprzętu komputerowego. Na żądanie Klienta zgłoszone na etapie akceptacji oferty złożonej przez Agenta, Klientowi jest przesyłany również przez Agenta osobno oryginał dokumentu polisy na wskazany przez Klienta adres pocztowy 11. Umowa ubezpieczenia zawierana jest jeżeli Klient spełni łącznie następujące warunki: 1) Zaakceptuje ofertę złożoną przez Agenta bądź złoży wniosek ubezpieczeniowy przygotowany przez Agenta; 2) Potwierdzi fakt udostępnienia przed zawarciem umowy ubezpieczenia i zaakceptuje zapisy OWU/SWU, na podstawie których zostaje zawarta umowa ubezpieczenia; 3) Potwierdzi fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zgody na stosowanie określonych w nim zasad; 4) Potwierdzi fakt przekazania mu informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Klienta przez ubezpieczyciela. 12. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w oparciu o dane podane i zaakceptowane przez Klienta oraz OWU/SWU stanowiących podstawę danej umowy ubezpieczenia.

7 13. Termin, sposób i formę płatności składki określa polisa bądź formularz wniosku ubezpieczeniowego. Składka jest obliczana zgodnie z taryfą zakładu ubezpieczeń. Skutki nieopłacenia składki w terminie określają OWU/SWU, na podstawie których została zawarta umowa ubezpieczenia. 14. Zawarcie umów ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników oraz ubezpieczenia budynków rolniczych na kolejny okres, w przypadkach o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych ma miejsce w sposób automatyczny, na warunkach wskazanych w tej ustawie i nie wymaga akceptacji przez Klienta oferty przedstawionej przez Agenta. W takiej sytuacji Agent doręcza Klientowi oryginał polisy na zasadach określonych powyżej. 15. Zasady określone w ust. 14 stosuje się odpowiednio do dobrowolnych umów ubezpieczenia, które zgodnie z OWU/SWU dotyczącymi danej umowy ubezpieczenia przewidują automatyczne wznowienie umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w OWU/SWU. 16. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od doręczenia mu polisy (bądź w terminie dłuższym, o ile taki termin został przewidziany w OWU/SWU). Uprawnienie to nie dotyczy jednak: 1) umów ubezpieczenia, których okres ubezpieczenia już upłynął w chwili, w której Klient chciałby złożyć takie oświadczenie o odstąpieniu; 2) umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż trzydzieści dni. 17. Kwestie dotyczące zwrotu składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia zostały uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w szczególności w art. 813 Kodeksu Cywilnego) oraz postanowieniach OWU/SWU, na podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia. 18. Zobowiązania ubezpieczycieli wynikające z umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Portalu są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na warunkach określonych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. 7 Ochrona danych osobowych 1. Agent informuje, iż jest administratorem danych osobowych Klienta pobranych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podanie przez Klienta jego danych osobowych jest niezbędne do korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Portalu. 2. Agent informuje również, iż na podstawie umów zawartych z ubezpieczycielami w imieniu i na rzecz których działa, jest podmiotem któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych Ubezpieczających i Ubezpieczonych w ramach umów ubezpieczenia, zawartych przez Klienta z danym ubezpieczycielem za pośrednictwem Agenta. 3. Dane podane przez Klientów będą przetwarzane przez Agenta dla celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez zakłady ubezpieczeń w celu wykonania umowy ubezpieczenia zawartej przez Klienta, a także dla celów marketingowych i statystycznych w zakresie niezbędnym do osiągnięcia tych celów zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 5 i ust 4 ustawy o ochronie danych osobowych. 4. Agent zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych danych osobowych oraz nieudostępniania ich osobom i podmiotom nieupoważnionym. Udostępnienie danych osobowych Klienta tym osobom lub podmiotom, może nastąpić wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Klienta lub w oparciu o przepisy prawa. 5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany i poprawiania w każdym czasie.

8 6. Z chwilą rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Agent nie będzie przetwarzać danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są: 1) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, 2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Agenta, za zgodą Klienta, 3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu 4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub Umowy. 7. Przetwarzanie danych po zakończeniu umowy, o którym mowa w ust 6 niniejszego paragrafu, będzie zgodne z art. 19 ust 3-5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 8 Specyfika świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż z uwagi na publiczny charakter sieci Internetowej, za pośrednictwem której odbywa się korzystanie z Portalu, korzystanie z usług świadczonych przez Agenta drogą elektroniczną wiąże się z ryzykami właściwymi dla tego rodzaju kanałów teleinformatycznych w szczególności działania wirusów, Trojanów, etc. 2. Agent zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Portalu na czas niezbędny do przeprowadzenia prac technicznych, serwisowych lub mających na celu usunięcie powstałych zagrożeń i nieprawidłowości. 3. Zawieszenie funkcjonowania portalu może nastąpić również z jakichkolwiek innych przyczyn, w szczególności niezależnych od Agenta i leżących przykładowo po stronie dostawców usług teleinformatycznych bądź będących wynikiem siły wyższej. 4. Agent nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zawarcia przez Klienta umowy ubezpieczenia, będący następstwem przerw lub zawieszenia funkcjonowania Portalu bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczna może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem ust Rozwiązanie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Agent ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając o tym Klienta poprzez przesłanie oświadczenia w tym przedmiocie na wskazany przez Klienta do kontaktu adres elektroniczny w przypadku zawieszenia przez Agenta działania Portalu. 4. Czynności dokonane przez Strony za przy wykorzystaniu usług elektronicznych w czasie trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się za ważne, także po jej rozwiązaniu. Dokumenty doręczone za pomocą środków elektronicznych uważa się za skutecznie doręczone także po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług elektronicznych Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Konsultanta telefonicznego lub drogą elektroniczną na adres 2. Reklamacje są rozpatrywane przez Agenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich wpływu do Agenta. Jeśli reklamacja nie może być rozpoznana w powyższym terminie Agent powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Klienta adres lub korespondencyjny.

9 11 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany w każdym czasie. Zmiany Regulaminu są udostępniane Klientowi poprzez zamieszczenie w Portalu. Fakt skorzystania przez Klienta po wejściu zmiany Regulaminu w życie z jakiejkolwiek usługi dostępnej w ramach Portalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zmianę Regulaminu. 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, jest Sąd powszechny według właściwości ogólnej. 3. Strony dopuszczają możliwość polubownego załatwiania sporów, po uprzednim, dobrowolnym wyrażeniu zgody przez każdą ze stron. 4. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie. 5. Umowy ubezpieczenia zawierane za pośrednictwem Portalu są zawierane w języku polskim. 6. Prawem właściwym dla wszystkich umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem portalu jest prawo polskie. 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności: 1) Kodeksu cywilnego; 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 3) Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów; 4) Ustawy ochronie danych osobowych.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego EXTRANET (zwanego dalej Portalem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Viviamo24. 2 Wymagania techniczne

REGULAMIN Viviamo24. 2 Wymagania techniczne REGULAMIN Viviamo24 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego (zwanego dalej Portalem lub Viviamo24 ), prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA w zakresie zawierania umów ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Serwis www.top3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Serwis TOP3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 22-03-2013 r. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia

Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia 1. Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez BZ WBK Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w zakresie zawierania umów ubezpieczenia Na Podróż

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

3) Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INS24 sp. z o.o..

3) Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INS24 sp. z o.o.. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INS24 sp. z o.o. 1. Postanowienia Ogólne 1) Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE PROWADZONYM PRZEZ ASECURICA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE PROWADZONYM PRZEZ ASECURICA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE PROWADZONYM PRZEZ ASECURICA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Postanowienia ogólne 1 getruck. pl Kotliński-Sieniawski Spółka Jawna 2

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Postanowienia ogólne 1 getruck. pl Kotliński-Sieniawski Spółka Jawna 2 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z ) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w aplikacji Ubezpieczenia Podróżne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w aplikacji Ubezpieczenia Podróżne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w aplikacji Ubezpieczenia Podróżne 1. Dane Usługodawcy usług świadczonych drogą elektroniczną: Piotr Słowik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności, wskazanych powyżej.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności, wskazanych powyżej. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez BZ WBK Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w zakresie zawierania umów ubezpieczenia Na Podróż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został wprowadzony w oparciu o zapisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regulamin Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa Centrum Klienta INTER Vision tel. 801 801 082, 22 333 77 33 fax: 22 333 76 51 zdrowotne@interpolska.pl http://www.interpolska.pl REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aegon Services Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aegon Services Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Z WYKORZYSTANIEM SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Z WYKORZYSTANIEM SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Z WYKORZYSTANIEM SERWISU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Amcore Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Podrzeczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Postanowienia ogólne 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 4 III. Zasady korzystania z usługi ekonto 4 IV. Zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI EKONTO 4 IV. ZASADY KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników aplikacji BRE Ubezpieczenia na urządzenia mobilne.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników aplikacji BRE Ubezpieczenia na urządzenia mobilne. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników aplikacji BRE Ubezpieczenia na urządzenia mobilne. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje i zakres usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stworzony, na potrzeby ubezpieczenia dobre szkolne NNW

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stworzony, na potrzeby ubezpieczenia dobre szkolne NNW Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stworzony, na potrzeby ubezpieczenia dobre szkolne NNW 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W IMIENIU PZU SA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W IMIENIU PZU SA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W IMIENIU PZU SA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy internetowej OPES

Regulamin platformy internetowej OPES Regulamin platformy internetowej OPES 1 Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady korzystania z serwisu, zakres i warunki wprowadzania oraz uzyskiwania informacji, a także wprowadzania zmian w ofertach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C.) 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Dane Prudential 3 3. Definicje 3 4. Rodzaje i zakres Usług 3 5.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa, czerwiec 2015 Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Przedstawiciela Generalnego InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy, prowadzonej przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fizyka.zamkor.pl obowiązujący od 30.12.2015 r.

Regulamin Serwisu fizyka.zamkor.pl obowiązujący od 30.12.2015 r. Regulamin Serwisu fizyka.zamkor.pl obowiązujący od 30.12.2015 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego fizyka.zamkor.pl, którego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym prowadzonego przez AVANSSUR Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 1 Definicje 1. Właściciel Serwisu WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (30-535) przy ulicy Rękawka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTÓW - IBOK

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTÓW - IBOK REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTÓW - IBOK 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klientów IBOK ( zwany dalej Regulaminem )

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FRANCISZEK OGRODOWICZ prowadzący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET Niniejszy regulamin zawierania umów ubezpieczenia podróżnego przez Internet (zwany dalej Regulaminem), stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU. Hasło ciąg znaków ustalony przez Użytkownika służący do uzyskania autoryzowanego dostępu do Konta;

REGULAMIN PORTALU. Hasło ciąg znaków ustalony przez Użytkownika służący do uzyskania autoryzowanego dostępu do Konta; REGULAMIN PORTALU Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z usług serwisu informacyjno-transakcyjnego Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

(zwany dalej Regulaminem)

(zwany dalej Regulaminem) Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Biura KZK GOP Nr 89/2015 z dnia 09.1O.2015r. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, wydany na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Klasowki.pl. [Definicje] 1

Regulamin Serwisu Klasowki.pl. [Definicje] 1 Regulamin Serwisu Klasowki.pl z dnia 25 grudnia 2014 r. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Klasowki.pl, którego właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Informacje podstawowe

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego  Informacje podstawowe Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.phuzgoda.pl 1 Informacje podstawowe 1. Niniejszy regulamin, sporządzony został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. CC centrum telefoniczne Liberty przeznaczone do telefonicznej obsługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo