REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego (zwanego dalej Portalem ), służącego do zawierania przez Klientów umów ubezpieczenia a także do pozyskiwania przez Klientów informacji i korzystania przez nich z innych usług dotyczących zawartych umów ubezpieczenia. 2. Portal prowadzony jest przez Phinance S.A. z siedzibą w Poznaniu, zwanego dalej Agentem. Agent prowadzi m.in. działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1154). W zakresie tej działalności współpracuje z więcej niż jednym zakładem ubezpieczeń w każdym z dwóch działów ubezpieczeń (w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151). 3. Zawierając umowę ubezpieczenia przez Portal, Klient zawiera umowę ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń za pośrednictwem Agenta. 4. Pełne dane identyfikacyjne Agenta to: 1) Nazwa: Phinance S.A. 2) Adres: Pl. Andersa 3, Poznań 3) Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr KRS ) Kapitał zakładowy: zł 5) Nr wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych: /A, organ zezwalający Komisja Nadzoru Finansowego 6) NIP: ) REGON: ) Adres mailowy do kontaktu: 5. Agent za pośrednictwem Portalu zawiera umowy ubezpieczenia w imieniu i na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń, na podstawie udzielonego mu przez te zakłady ubezpieczeń pełnomocnictwa: a. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA b. Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital S.A. 6. Korzystanie z Portalu nie wiąże się dla Klienta z żadnymi dodatkowymi opłatami poza opłatami pobieranymi przez operatorów środków porozumiewania się na odległość (dostawcy Internetu, operatorzy telefoniczni, etc.) 7. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem strony direct.phinance.pl w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z Portalu. 8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

2 2 Wymagania techniczne 1. Aby możliwe było bezpieczne i niezakłócone korzystanie z Portalu, sprzęt komputerowy, z którego korzysta Klient powinien spełniać następujące wymagania techniczne : 1) Posiadać połączenie z siecią Internet; 2) Być wyposażony w przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www. w wersji Microsoft Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.0, Opera 9.0 lub w wersjach wyższych; 3) Mieć włączoną opcję obsługi plików typu Cookies oraz Java Script; 2. Ponadto, aby możliwe było bezpieczne i niezakłócone korzystanie z Portalu Klient powinien: 1) przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania internetu; 2) używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować. 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną, po zalogowaniu do portalu odbywa się z wykorzystaniem protokołu https. 4. Wyłączenie obsługi plików Cookies nie blokuje korzystania z usług portalu, ale może powodować utrudnienia w połączeniu z serwerem portalu, w tym wykonywanie zleceń. W takim wypadku Agent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu braku aktywnej obsługi plików typu Cookies przez sprzęt komputerowy wykorzystywany przez Klienta. 3 Definicje Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Agent Phinance S.A. z siedzibą w Poznaniu; Poznań Pl. Andersa 3 Aktywacja Profilu Klienta przypisanie danemu Klientowi dostępnej wyłącznie dla tego Klienta (po zalogowaniu) funkcjonalności Portalu, umożliwiającej temu Klientowi korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu; Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysłane przez Portal i zapisywane na twardym dysku komputera Klienta, które Portal może odtworzyć przy każdym połączeniu się z nim przez komputer Klienta; Hasło przypisany do danego loginu ciąg znaków służących autoryzacji dostępu do Profilu Klienta; Kalkulacja składki - wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej; Klient osoba fizyczna, korzystająca z Portalu, dokonująca przy użyciu portalu czynności prawnej (w szczególności zawarcia umowy ubezpieczenia) lub korzystająca z usług, do których dostęp umożliwia Portal; Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. 64, nr 16, poz. 93 ze zmianami); Konsultant telefoniczny działająca w imieniu Agenta osoba, posiadająca uprawnienia do wykonywania czynności agencyjnych w rozumieniu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, z którą Klient może skontaktować się w drodze telefonicznej, asystująca Klientowi przy korzystaniu przez Klienta z usług dostępnych w ramach Portalu; Login indywidualne, przypisane do Klienta oznaczenie identyfikujące Klienta, umożliwiające Klientowi dostęp do Profilu Klienta; Logowanie / zalogowanie uzyskanie przez Klienta dostępu do Profilu Klienta, do którego dochodzi poprzez wpisanie przez Klienta loginu oraz podanie prawidłowego hasła; OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia)/SWU (Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia)- wzorzec umowny w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego, to jest postanowienia wydane przez ubezpieczyciela, stanowiące integralną część umowy ubezpieczenia i regulujące m.in. tryb

3 zawarcia i rozwiązania danej umowy ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia i inne warunki ochrony ubezpieczeniowej, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia oraz ubezpieczonego, a także sposób wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela; Profil Klienta funkcjonalność Portalu, do której ma dostęp wyłącznie Klient, który dokonał aktywacji tego Profilu Klienta, uzyskując do niego wyłączny dostęp, po zalogowaniu. Dostęp do usług w ramach Portalu możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem Profilu Klienta, po zalogowaniu do tego Profilu; Polisa - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; Portal Serwis Internetowy, udostępniany Klientowi przez Agenta za pośrednictwem strony internetowej, po wyrażeniu przez Klienta zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, umożliwiający zawieranie przez Klientów umów ubezpieczenia a także pozyskiwanie przez Klientów informacji i korzystanie przez nich z innych usług dotyczących zawartych umów ubezpieczenia; Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego; Ubezpieczający strona umowy ubezpieczenia - osoba fizyczna lub podmiot, zawierająca umowę ubezpieczenia oraz zobowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej; Ubezpieczony osoba lub podmiot, której życie, zdrowie lub majątek zostaje objęte ochroną na podstawie umowy ubezpieczenia; Ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) przedsiębiorca prowadzący działalność ubezpieczeniową, to jest działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu czynności związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych; Strona zawieranych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności umów ubezpieczenia; Umowa ubezpieczenia umowa, na podstawie której ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę; Ustawa o działalności ubezpieczeniowej ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U nr 11, poz. 66 t.j. z późn. zmianami). Ustawa o ochronie danych osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U nr 22, poz. 271 z późn. zmianami ); Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym ustawa z z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U nr 124, poz z późn. zmianami); Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02 nr 144, poz z późn =zmianami); Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U nr 124, poz z późn. zmianami); 4 Zasady korzystania z Portalu 1. Usługi dostępne w ramach Portalu są usługami świadczonymi drogą elektroniczną. 2. Korzystanie z Portalu jest możliwe po zawarciu przez Klienta z Agentem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

4 zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez użytkownika Portalu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez aktywację Profilu Klienta. 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony. 4. Zasady i tryb rozwiązania umowy określono w 9 Regulaminu. 5. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną może zawrzeć wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 6. Dostęp do usług w ramach Portalu możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem Profilu Klienta, po zalogowaniu do tego Profilu. 7. Klient jest zobowiązany również podać adres elektroniczny oraz adres pocztowy, na który Agent poza komunikowaniem się za pośrednictwem Portalu, będzie mógł przesyłać Klientowi informacje, oświadczenia bądź dokumenty. 8. Klient może w każdym momencie zakończyć korzystanie z usługi dostępnej w ramach Portalu poprzez czynność wylogowania się z Portalu bądź opuszczenie strony internetowej, za pośrednictwem której możliwy jest dostęp do Portalu. 9. Portal umożliwia skorzystanie przez Klienta z następujących usług: 1) Uzyskanie informacji o umowie ubezpieczeniowa oraz dostępu do OWU/SWU; 2) Uzyskanie kalkulacji składki za ubezpieczenie; 3) Zawarcie umowy ubezpieczenia; 4) Uzyskanie informacji dotyczących zawartych przez Klienta umów ubezpieczenia; 5) Innych usług koniecznych do właściwej obsługi zawartych przez Klienta umów ubezpieczenia. 10. Transfer danych osobowych oraz innych informacji przekazywanych przez Klienta Agentowi za pośrednictwem Portalu a także proces autoryzacji Klienta są chronione za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia z użyciem protokołu https. Agent dołożył wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych. 5 Aktywacja Profilu Klienta, logowanie do Profilu Klienta 1. Do aktywacji Profilu Klienta dochodzi w sposób następujący: 1) Klient otrzymuje na podany uprzednio do kontaktu Agentowi adres poczty elektronicznej ( ) link aktywacyjny. Po kliknięciu na niego zostaje przeniesiony do na witrynę gdzie wypełnia formularz elektroniczny wpisując poniższe dane: a) Imię b) Nazwisko c) PESEL d) Login nadany przez Klienta e) Hasło (min 6 znaków w tym 1 cyfra) nadane przez Klienta. 2) Warunkiem aktywacji Profilu Klienta jest potwierdzenie przez Klienta akceptacji warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Logowanie do Profilu Klienta odbywa się poprzez wpisanie przypisanego do Klienta loginu oraz podanie przypisanego do loginu prawidłowego hasła. 3. Hasło Klient powinien przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie udostępniać go osobom nieuprawnionym. Wszystkie czynności dokonane po prawidłowym zalogowaniu do Profilu Klienta uznaje się za czynności dokonane przez Klienta, chyba że do zalogowania się nieuprawnionej osoby do Profilu Klienta doszło z winy Agenta. Agent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane udostępnieniem przez Klienta loginu i hasła osobom nieuprawnionym. 4. Trzykrotne wpisanie niepoprawnego hasła powoduje zablokowanie Profilu Klienta na 24h. Ewentualne wcześniejsze odblokowanie konta odbywa się po kontakcie z Klienta z Service Center Phinance S.A.. Po identyfikacji Klienta zostaje wysłany ponowny link aktywacyjny

5 gdzie Klient podaje nowy login i hasło, co automatycznie powoduje wygaśnięcie dotychczasowego loginu i hasła. 6 Zawarcie umowy ubezpieczenia 1. Do zawarcia umowy ubezpieczenia dochodzi poprzez wykonanie określonej poniżej sekwencji czynności. 2. Klient powinien zapoznać się z opisem i warunkami umowy ubezpieczenia, którą zamierza zawrzeć korzystając z odpowiedniej funkcjonalności Portalu. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Klient powinien, korzystając z odpowiedniej funkcjonalności systemu, podać dane niezbędne do uzyskania kalkulacji składki oraz inne dane wymagane przez danego ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczenia. Dane podawane przez Klienta powinny być zgodne ze stanem faktycznym i jego najlepszą wiedzą pod rygorem skutków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności art. 815 Kodeksu Cywilnego) oraz skutków wynikających z zapisów OWU/SWU, na podstawie których dochodzi do zawarcia umowy ubezpieczenia. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą być zostać samodzielnie wprowadzone przez Klienta bądź też podane przez Klienta podczas rozmowy telefonicznej Konsultantowi telefonicznemu. 4. Na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 sporządzana jest przez Agenta: 1) oferta, zawierająca m.in. kalkulację składki, która następnie jest udostępniana Klientowi w jego Profilu Klienta. Oferta jest wiążąca przez okres 48 godzin od chwili udostępnienia jej na Profilu Klienta; 2) lub w odniesieniu do umów ubezpieczenia na życie formularz wniosku ubezpieczeniowego, na podstawie którego Ubezpieczyciel podejmuje decyzję w przedmiocie zawarcia umowy ubezpieczenia z Klientem. 5. W przypadku gdy uprzednio doszło do bezpośredniego spotkania Klienta z przedstawicielem Agenta, podczas którego Klient przekazał przedstawicielowi Agenta dane, o których mowa w ust. 3, Agent sporządza ofertę lub formularz wniosku ubezpieczeniowego, o których mowa w ust. 4, które następnie są udostępniane Klientowi w jego Profilu Klienta bez konieczności podawania przez Klienta tych danych przy wykorzystaniu odpowiedniej funkcjonalności systemu. 6. Agent może również przesłać Klientowi z własnej inicjatywy ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia, opartą na danych wynikających z zawartej już wcześniej przez Klienta za pośrednictwem Agenta umowy ubezpieczenia w szczególności oferty dotyczącej wznowienia obowiązującej umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Agenta. 7. W odniesieniu do umów ubezpieczenia na życie: 1) Klient chcąc skorzystać z formularza wniosku ubezpieczeniowego powinien sprawdzić poprawność danych zawartych w formularzu. W przypadku niezgodności określonych danych z rzeczywistością Klient nie może wykorzystać takiego formularza wniosku do złożenia Ubezpieczycielowi oferty zawarcia umowy ubezpieczenia. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Agenta o zauważonych błędach, kontaktując się z Konsultantem telefonicznym. W takim przypadku Agent przygotowuje nowy formularz wniosku, który następnie jest udostępniany Klientowi. 2) W przypadku, gdy formularz wniosku ubezpieczeniowego został przygotowany i uzupełniony przez Agenta poprawnie Klient może wykorzystać przygotowany formularz do złożenia Ubezpieczycielowi oferty zawarcia umowy ubezpieczenia. W tym celu Klient powinien zaakceptować przedstawiony formularz wniosku oraz podać wszystkie ewentualne dodatkowe dane, niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia, a także załączyć w formie elektronicznej (skan, dokument w formacie *.pdf) dokument potwierdzenia zapłaty pierwszej raty składki wskazanej na wniosku. 8. Umowa ubezpieczenia jest zawierana:

6 1) W przypadku gdy podstawą zawarcia umowy jest oferta przygotowana przez Agenta - z chwilą przyjęcia przez Klienta oferty. 2) W przypadku gdy podstawą zawarcia umowy jest przygotowany przez Agenta wniosek ubezpieczeniowy, zaakceptowany (złożony) następnie przez Klienta z chwilą akceptacji wniosku ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela, co odbywa się poprzez wystawienie i potwierdzenie dokumentu ubezpieczeniowego (polisy) w sposób określony w ust. 10, z tym, że: a) Ubezpieczyciel ma prawo do odmowy przyjęcia wniosku ubezpieczeniowego w takim wypadku umowa ubezpieczenia nie dochodzi do skutku a składka wpłacona przez Klienta podlega zwrotowi zgodnie z OWU/SWU. Agent niezwłocznie przekazuje Klientowi informację o odmowie zawarcia umowy ubezpieczenia; b) Ubezpieczyciel ma prawo do uzależnienia zawarcia umowy ubezpieczenia od przedstawienia przez Klienta dodatkowych dokumentów lub wykonania dodatkowych badań medycznych. W takim wypadku Agent niezwłocznie informuje Klienta o takim żądaniu Ubezpieczyciela. c) Ubezpieczyciel ma prawo do zaproponowania Klientowi zawarcia umowy na warunkach odmiennych od warunków określonych we wniosku ubezpieczeniowym. W przypadku propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach odmiennych i mniej korzystnych dla Klienta Ubezpieczyciel przy doręczeniu dokumentu ubezpieczenia (w sposób określony w ust. 9) wskazuje jednocześnie Klientowi na dokonane zmiany wyznaczając Klientowi co najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. Klient może zgłosić sprzeciw w formie pisemnej przesyłając go pod adres Ubezpieczyciela. W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu. d) Jeżeli OWU/SWU tak stanowią Ubezpieczyciel przed akceptacją wniosku ubezpieczeniowego bądź podjęciem decyzji, o której mowa w pkt a) do c) powyżej udziela tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie i na warunkach wskazanych w OWU/SWU. 9. Przekazanie Ubezpieczycielowi przez Klienta wymaganych przez Ubezpieczyciela do zawarcia umowy ubezpieczenia dokumentów w szczególności wyników badań medycznych odbywa się poprzez załączenie pliku zawierającego zeskanowane dokumenty, przy wykorzystaniu odpowiedniej funkcjonalności w Profilu Klienta. 10. Zawarcie umowy zostanie potwierdzone dokumentem ubezpieczenia (polisą), która zostaje udostępniona Klientowi w Profilu Klienta. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia (polisie) jako początek okresu ubezpieczenia. Polisa jest udostępniana Klientowi w formie dokumentu elektronicznego, który Klient może wydrukować przy użyciu wykorzystywanego przez siebie sprzętu komputerowego. Na żądanie Klienta zgłoszone na etapie akceptacji oferty złożonej przez Agenta, Klientowi jest przesyłany również przez Agenta osobno oryginał dokumentu polisy na wskazany przez Klienta adres pocztowy 11. Umowa ubezpieczenia zawierana jest jeżeli Klient spełni łącznie następujące warunki: 1) Zaakceptuje ofertę złożoną przez Agenta bądź złoży wniosek ubezpieczeniowy przygotowany przez Agenta; 2) Potwierdzi fakt udostępnienia przed zawarciem umowy ubezpieczenia i zaakceptuje zapisy OWU/SWU, na podstawie których zostaje zawarta umowa ubezpieczenia; 3) Potwierdzi fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zgody na stosowanie określonych w nim zasad; 4) Potwierdzi fakt przekazania mu informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Klienta przez ubezpieczyciela. 12. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w oparciu o dane podane i zaakceptowane przez Klienta oraz OWU/SWU stanowiących podstawę danej umowy ubezpieczenia.

7 13. Termin, sposób i formę płatności składki określa polisa bądź formularz wniosku ubezpieczeniowego. Składka jest obliczana zgodnie z taryfą zakładu ubezpieczeń. Skutki nieopłacenia składki w terminie określają OWU/SWU, na podstawie których została zawarta umowa ubezpieczenia. 14. Zawarcie umów ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników oraz ubezpieczenia budynków rolniczych na kolejny okres, w przypadkach o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych ma miejsce w sposób automatyczny, na warunkach wskazanych w tej ustawie i nie wymaga akceptacji przez Klienta oferty przedstawionej przez Agenta. W takiej sytuacji Agent doręcza Klientowi oryginał polisy na zasadach określonych powyżej. 15. Zasady określone w ust. 14 stosuje się odpowiednio do dobrowolnych umów ubezpieczenia, które zgodnie z OWU/SWU dotyczącymi danej umowy ubezpieczenia przewidują automatyczne wznowienie umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w OWU/SWU. 16. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od doręczenia mu polisy (bądź w terminie dłuższym, o ile taki termin został przewidziany w OWU/SWU). Uprawnienie to nie dotyczy jednak: 1) umów ubezpieczenia, których okres ubezpieczenia już upłynął w chwili, w której Klient chciałby złożyć takie oświadczenie o odstąpieniu; 2) umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż trzydzieści dni. 17. Kwestie dotyczące zwrotu składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia zostały uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w szczególności w art. 813 Kodeksu Cywilnego) oraz postanowieniach OWU/SWU, na podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia. 18. Zobowiązania ubezpieczycieli wynikające z umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Portalu są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na warunkach określonych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. 7 Ochrona danych osobowych 1. Agent informuje, iż jest administratorem danych osobowych Klienta pobranych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podanie przez Klienta jego danych osobowych jest niezbędne do korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Portalu. 2. Agent informuje również, iż na podstawie umów zawartych z ubezpieczycielami w imieniu i na rzecz których działa, jest podmiotem któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych Ubezpieczających i Ubezpieczonych w ramach umów ubezpieczenia, zawartych przez Klienta z danym ubezpieczycielem za pośrednictwem Agenta. 3. Dane podane przez Klientów będą przetwarzane przez Agenta dla celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez zakłady ubezpieczeń w celu wykonania umowy ubezpieczenia zawartej przez Klienta, a także dla celów marketingowych i statystycznych w zakresie niezbędnym do osiągnięcia tych celów zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 5 i ust 4 ustawy o ochronie danych osobowych. 4. Agent zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych danych osobowych oraz nieudostępniania ich osobom i podmiotom nieupoważnionym. Udostępnienie danych osobowych Klienta tym osobom lub podmiotom, może nastąpić wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Klienta lub w oparciu o przepisy prawa. 5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany i poprawiania w każdym czasie.

8 6. Z chwilą rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Agent nie będzie przetwarzać danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są: 1) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, 2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Agenta, za zgodą Klienta, 3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu 4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub Umowy. 7. Przetwarzanie danych po zakończeniu umowy, o którym mowa w ust 6 niniejszego paragrafu, będzie zgodne z art. 19 ust 3-5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 8 Specyfika świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż z uwagi na publiczny charakter sieci Internetowej, za pośrednictwem której odbywa się korzystanie z Portalu, korzystanie z usług świadczonych przez Agenta drogą elektroniczną wiąże się z ryzykami właściwymi dla tego rodzaju kanałów teleinformatycznych w szczególności działania wirusów, Trojanów, etc. 2. Agent zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Portalu na czas niezbędny do przeprowadzenia prac technicznych, serwisowych lub mających na celu usunięcie powstałych zagrożeń i nieprawidłowości. 3. Zawieszenie funkcjonowania portalu może nastąpić również z jakichkolwiek innych przyczyn, w szczególności niezależnych od Agenta i leżących przykładowo po stronie dostawców usług teleinformatycznych bądź będących wynikiem siły wyższej. 4. Agent nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zawarcia przez Klienta umowy ubezpieczenia, będący następstwem przerw lub zawieszenia funkcjonowania Portalu bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczna może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem ust Rozwiązanie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Agent ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając o tym Klienta poprzez przesłanie oświadczenia w tym przedmiocie na wskazany przez Klienta do kontaktu adres elektroniczny w przypadku zawieszenia przez Agenta działania Portalu. 4. Czynności dokonane przez Strony za przy wykorzystaniu usług elektronicznych w czasie trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się za ważne, także po jej rozwiązaniu. Dokumenty doręczone za pomocą środków elektronicznych uważa się za skutecznie doręczone także po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług elektronicznych Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Konsultanta telefonicznego lub drogą elektroniczną na adres 2. Reklamacje są rozpatrywane przez Agenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich wpływu do Agenta. Jeśli reklamacja nie może być rozpoznana w powyższym terminie Agent powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Klienta adres lub korespondencyjny.

9 11 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany w każdym czasie. Zmiany Regulaminu są udostępniane Klientowi poprzez zamieszczenie w Portalu. Fakt skorzystania przez Klienta po wejściu zmiany Regulaminu w życie z jakiejkolwiek usługi dostępnej w ramach Portalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zmianę Regulaminu. 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, jest Sąd powszechny według właściwości ogólnej. 3. Strony dopuszczają możliwość polubownego załatwiania sporów, po uprzednim, dobrowolnym wyrażeniu zgody przez każdą ze stron. 4. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie. 5. Umowy ubezpieczenia zawierane za pośrednictwem Portalu są zawierane w języku polskim. 6. Prawem właściwym dla wszystkich umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem portalu jest prawo polskie. 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności: 1) Kodeksu cywilnego; 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 3) Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów; 4) Ustawy ochronie danych osobowych.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regulamin Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Serwis www.top3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Towarzystwo drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 58/2014 z dnia 29.12.2014 r. REGULAMIN ZAWIERANIA NA ODLEGŁOŚĆ UMÓW O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH I INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników aplikacji BRE Ubezpieczenia na urządzenia mobilne.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników aplikacji BRE Ubezpieczenia na urządzenia mobilne. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników aplikacji BRE Ubezpieczenia na urządzenia mobilne. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje i zakres usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z portalu DLAPRZEWOZNIKA.PL (zwany dalej Regulaminem)

Regulamin korzystania z portalu DLAPRZEWOZNIKA.PL (zwany dalej Regulaminem) Regulamin korzystania z portalu DLAPRZEWOZNIKA.PL (zwany dalej Regulaminem) Informacje wstępne 1. Portal DLAPRZEWOZNIKA.PL to internetowy serwis prowadzony przez DLAPRZEWOZNIKA.PL Andrzej Rzymyszkiewicz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) 1. DEFINICJE Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej: 1.1. CDP.PL oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo